KVFS 2011:3

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om doms befordran till verkställighet samt strafftidsberäkning beslutade den 16 mars 2011. Kriminalvården föreskriver följande med stöd av 19 § förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m. och beslutar följande allmänna råd.

1

Kriminalvårdens författningssamling

ISSN 1653-6665

Utgivare: Elisabeth Lager

KVFS 2011:3

FARK DomB

Utkom från trycket den

25 mars 2011

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd

om doms befordran till verkställighet samt

strafftidsberäkning

beslutade den 16 mars 2011.

Kriminalvården föreskriver följande med stöd av 19 § förordningen (1974:286)

om beräkning av strafftid m.m. och beslutar följande allmänna råd.

Föreskrifternas tillämpningsområde m.m.

1 §

Dessa föreskrifter innehåller kompletterande bestämmelser till lagen

(1974:202) om beräkning av strafftid m.m. och förordningen (1974:286) om beräk-

ning av strafftid m.m.

2 §

Med dom avses i dessa föreskrifter och allmänna råd även domstols slutliga

beslut.

Befordran av dom till verkställighet m.m.

Nöjdförklaring

Allmänna råd till 9 § förordningen ( 1974:286 ) om beräkning av strafftid

m.m.

Med att delgivning av en dom eller ett domsbevis ska ske genast avses att del-

givningen ska ske samma dag som handlingen kommer till häktet eller anstalten.

KVFS

2011:3

2

Allmänna råd till 4 § tredje stycket lagen ( 1974:202 ) om beräkning av

strafftid m.m.

Att den dömde så snart det kan ske ska erinras om sin rätt att avge nöjdförklaring

samt upplysas om när och hur det kan ske innebär att sådan information, om

domen har avkunnats i den dömdes närvaro vid rätten, ska lämnas vid återkomsten

till häktet eller anstalten, dock senast dagen efter det att domen avkunnades. I

annat fall ska informationen lämnas i anslutning till att den dömde delges domen

eller domsbeviset.

I att den dömde ska erinras om sin rätt att avge nöjdförklaring ingår att han

eller hon ska informeras om innebörden av en nöjdförklaring.

3 §

Den dömde ska, när han eller hon erinras om sin rätt att avge nöjdför-

klaring, informeras om möjligheten att samråda med sin försvarare under betänke-

tiden.

4 §

Erinran om rätten att avge nöjdförklaring, upplysning om när och hur det

kan ske samt information om möjligheten att samråda med försvarare ska lämnas

muntligen och skriftligen på den dömdes eget språk eller på ett annat språk som

han eller hon förstår.

5 §

Om en intagen som avtjänar fängelse högst en månad döms på nytt till

fängelse, och straffen tillsammans överstiger fängelse en månad, ska han eller hon

informeras om de effekter som på grund av reglerna om villkorlig frigivning kan

uppkomma vid sammanläggning av strafftiderna. Informationen ska lämnas när

den dömde erinras om sin rätt att avge nöjdförklaring.

Häktad i annat mål

6 §

Om en dömd är häktad i ett annat mål och tiden för att överklaga domen

inte har gått ut, ska den dömde informeras om att verkställighet av domen kan

påbörjas om han eller hon avger nöjdförklaring.

7 §

Om en dömd som har överklagat domen är häktad i ett annat mål och tiden

för att överklaga har gått ut, ska den dömde informeras om att verkställighet av

domen kan påbörjas om han eller hon återkallar överklagandet.

8 §

Om en dömd är häktad i ett annat mål och har gett in en första ansökan om

uppskov sist den dag han eller hon senast skulle ha inställt sig eller beviljats upp-

skov, ska den dömde informeras om förutsättningarna för att påbörja verkställighet

av domen.

Dömda på fri fot

9 §

En dömd som är på fri fot tas in i anstalt eller häkte för verkställighet av

fängelse genom att han eller hon skrivs in i anstalten eller häktet. Den dömdes

verkställighetshandlingar ska kontrolleras innan inskrivning får ske. Kontroll ska

också göras av att det är rätt person som tas in.

I och med inskrivningen är domen befordrad till verkställighet.

3

Allmänna råd

Att verkställighetshandlingarna ska kontrolleras innebär att en kontroll ska göras

av om domen vunnit laga kraft eller på annat sätt är verkställbar mot den dömde.

Det ska även kontrolleras om den dömde har tid kvar att avtjäna med hänsyn tagen

till eventuell avräkning. Om ett föreläggande om inställelse har utfärdats kan

kontrollen normalt begränsas till att avse uppgifterna i föreläggandet.

Intagning kan ske även om det inte helt går att säkerställa att det är den dömde

som har inställt sig, om det ändå framstår som sannolikt att det är fråga om rätt

person. I sådant fall måste det rätta förhållandet snarast styrkas.

10 §

Inställer sig en dömd innan tiden för att överklaga har gått ut ska han eller

hon informeras om att nöjdförklaring måste avges innan inskrivning får ske.

11 §

Inställer sig en dömd som har överklagat domen och tiden för att överklaga

har gått ut ska den dömde informeras om att han eller hon måste återkalla

överklagandet innan inskrivning får ske.

Beräkning av strafftid m.m.

Allmänna råd till 20 § första stycket lagen ( 1974:202 ) om beräkning av

strafftid m.m.

Att ett strafftidsbeslut ska utfärdas så snart det kan göras innebär dels att

eventuella kompletteringar av beslutsunderlaget ska inhämtas omedelbart, dels att

beslutet ska utfärdas omedelbart när underlaget är fullständigt. Beslutet bör endast

undantagsvis utfärdas senare än på andra vardagen efter verkställighetens början.

Verkställighet av domar som meddelats före den 1 januari 1999

12 §

Om en intagen, som avtjänar fängelse på viss tid som uppgår till minst tre

månader, döms på nytt till fängelse eller inom kort kan antas göra det ska han eller

hon, innan dagen för villkorlig frigivning infaller

– informeras om de effekter som på grund av reglerna om villkorlig frigivning

kan uppkomma vid sammanläggning av strafftider, och

– tillfrågas om han eller hon vill uppskjuta frigivningen enligt 26 kap. 6 § femte

stycket brottsbalken i dess lydelse före den 1 januari 1999.

13 §

Om frigivningen uppskjutits på den intagnes begäran och han eller hon, när

den tidigare fastställda dagen för villkorlig frigivning passerats, önskar bli vill-

korligt frigiven ska Kriminalvården omgående villkorligt frige honom eller henne.

KVFS

2011:3

4

Övriga bestämmelser

14 §

Chefen för Kriminalvården kan besluta om undantag från dessa föreskrifter.

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 april 2011 då Kriminal-

vårdens föreskrifter och allmänna råd om doms befordran till verkställighet samt

strafftidsberäkning m.m. (KVFS 2008:1) och Kriminalvårdens föreskrifter om

ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om doms befordran till

verkställighet samt strafftidsberäkning m.m. (KVFS 2008:1) (KVFS 2008:9) ska

upphöra att gälla.

LARS NYLÉN

Ulf Jonson