KVFS 2012:1

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse beslutade den 10 april 2012. Kriminalvården föreskriver med stöd av 8, 40 och 41 §§ fängelseförordningen (2010:2010) i fråga om Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse dels att rubriken Kvalifikationstid i 10 kap. samt 11 kap. 10 och 15 §§ ska upphöra att gälla, dels att nuvarande 11 kap. 8–9, 11–14 och 16 §§ samt 15 kap. 3 § ska betecknas 11 kap. 9, 11–12, 14–15, 17–18 respektive 15 kap. 4 §, dels att 1 kap. 12 och 30–31 §§, 3 kap. 3 §, 10 kap. 3 §, 11 kap. 7 §, de nya 11 kap. 9, 11–12, 14–15 och 17–18 §§, 13 kap. 1 och 6-8 §§ samt rubriken närmast före det allmänna rådet till 10 kap. 1 § tredje stycket fängelslagen (2010:610) ska ha följande lydelse dels att det ska införas 11 nya paragrafer, 10 kap. 9 a §, 11 kap. 8, 13, 16 och 19– 23 §§, 13 kap. 9 § och 15 kap. 3 § samt nya rubriker närmast före 11 kap. 8 §, 11 kap. 20–21 §§ och 15 kap. 3 § med följande lydelse och beslutar dels att de allmänna råden till 10 kap. 1 § fängelselagen (2010:610) under rubriken Kvalifikationstid ska upphöra att gälla, dels att de allmänna råden till 10 kap. 1 § tredje stycket fängelselagen (2010:610), 10 kap. 3 §, 11 kap. 6 § fängelselagen (2010:610), 11 kap. 9, 11–12 och 17–18 §§, 11 kap. 8 § 1 och 12 kap. 1 § fängelselagen (2010:610) samt 13 kap. 1, 4 och 6 §§ ska ha följande lydelse, dels följande allmänna råd till 1 kap. 12 §, 3 kap. 3 §, 10 kap. 1 § första stycket fängelselagen (2010:610) samt 11 kap. 20 och 22–23 §§.

1

Kriminalvårdens författningssamling

ISSN 1653-6665

Utgivare: Elisabeth Lager

KVFS

2012:1

Utkom från trycket den

20 april 2012

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd

(KVFS 2011:1) om fängelse

beslutade den 10 april 2012.

Kriminalvården föreskriver med stöd av 8, 40 och 41 §§fängelseförordningen

(2010:2010) i fråga om Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS

2011:1) om fängelse

dels att rubriken Kvalifikationstid i 10 kap. samt 11 kap. 10 och 15 §§ ska upphöra

att gälla,

dels att nuvarande 11 kap. 8–9, 11–14 och 16 §§ samt 15 kap. 3 § ska betecknas

11 kap. 9, 11–12, 14–15, 17–18 respektive 15 kap. 4 §,

dels att 1 kap. 12 och 30–31 §§, 3 kap. 3 §, 10 kap. 3 §, 11 kap. 7 §, de nya 11 kap.

9, 11–12, 14–15 och 17–18 §§, 13 kap. 1 och 6-8 §§ samt rubriken närmast före det

allmänna rådet till 10 kap. 1 § tredje stycket fängelslagen (2010:610) ska ha

följande lydelse

dels att det ska införas 11 nya paragrafer, 10 kap. 9 a §, 11 kap. 8, 13, 16 och 19–

23 §§, 13 kap. 9 § och 15 kap. 3 § samt nya rubriker närmast före 11 kap. 8 §,

11 kap. 20–21 §§ och 15 kap. 3 § med följande lydelse och beslutar

dels att de allmänna råden till 10 kap. 1 § fängelselagen (2010:610) under rubriken

Kvalifikationstid ska upphöra att gälla,

dels att de allmänna råden till 10 kap. 1 § tredje stycket fängelselagen (2010:610),

10 kap. 3 §, 11 kap. 6 §fängelselagen (2010:610), 11 kap. 9, 11–12 och 17–18 §§,

11 kap. 8 § 1 och 12 kap. 1 §fängelselagen (2010:610) samt 13 kap. 1, 4 och 6 §§

ska ha följande lydelse,

dels följande allmänna råd till 1 kap. 12 §, 3 kap. 3 §, 10 kap. 1 § första stycket

fängelselagen (2010:610) samt 11 kap. 20 och 22–23 §§.

KVFS

2012:1

2

1 kap. Inledande bestämmelser

12 § En intagen har rätt att få mat vid sedvanliga mattider. Den intagne har också

rätt att inta sina måltider vid tider som är anpassade efter hans eller hennes

medicinska behov eller religion.

En intagen har rätt att få vegetarisk mat. Den intagne har också rätt att få mat

som är anpassad efter hans eller hennes medicinska behov eller religion.

En intagen har rätt att under sin fritid själv bereda eller få varm dryck, om det

inte kan äventyra ordningen eller säkerheten.

Allmänna råd

Med mat avses såväl tillagad mat som livsmedel för förtäring utan tillagning eller

för tillagning.

30 § Verkställighetsplanen ska upprättas inom 30 dagar från det att den intagne

skrivits in i anstalt. För en intagen som varit placerad i riksmottagning ska verkstäl-

lighetsplanen dock upprättas inom 30 dagar från omplacering till en annan anstalt

eller avdelning.

För en intagen med två månaders eller kortare återstående verkställighetstid ska

en begränsad plan upprättas inom 14 dagar.

31 § Verkställighetsplanen ska följas upp när det finns anledning till det, dock

minst var fjärde månad från upprättande, uppföljning eller ändring. Uppföljning

ska även ske inför omplacering, inom 30 dagar efter omplacering samt inför

frigivning.

3 kap. Sysselsättning och ersättning

3 § I sysselsättningstid ingår eventuell restid, tid för byte av sysselsättning under

en dag samt raster om totalt 30 minuter per dag. Lunchrast inräknas inte i

sysselsättningstiden.

Allmänna råd

Med restid avses tid för resa till och från platsen för sysselsättningen. Med restid

avses däremot inte den tid det vid arbetsdagens början och slut tar för en intagen

att ta sig från avdelningen till platsen för sysselsättning inom anstalten.

10 kap. Permission och annan tillfällig vistelse utanför

anstalt

Permission under kvalifikationstiden

Allmänna råd till 10 kap. 1 § tredje stycket fängelselagen (2010:610)

Särskilda skäl att bevilja en intagen permission trots att den tid som avses i 10 kap.

1 § 1 fängelselagen (kvalifikationstiden) inte har förflutit kan finnas om den

intagne behöver besöka t.ex. Arbetsförmedlingen, socialtjänsten eller tandläkare.

KVFS

2012:1

3

En sådan permission bör endast beviljas om angelägenheten är nödvändig för att

förbereda frigivningen eller om den behövs för besök hos tandläkare, och

angelägenheten inte kan skjutas upp eller ordnas på annat sätt.

Permission efter kvalifikationstiden

Allmänna råd till 10 kap. 1 § första stycket fängelselagen (2010:610)

För att möjliggöra en individuell riskbedömning samt en planering inför den första

permissionen bör en intagen inte beviljas permission på egen hand förrän minst en

månad av straffet har avtjänats i anstalt.

Om det vid en riskbedömning kommer fram att en intagen inte bör beviljas

strukturerad och regelbunden permission enligt 3 § när kvalifikationstiden har

förflutit och under viss tid efter det eller efter misskötsamhet bör en tidpunkt anges

som anger när den intagne tidigast bedöms kunna beviljas permission.

3 §

En intagen får inom en period som omfattar tre månader (permissions-

period) beviljas en eller flera permissioner. Permission som sker under bevakning

eller åtföljande av personal får beviljas vid högst två tillfällen per permissions-

period. En intagen i anstalten Luleå får dock, inom ramen för ett lokalt förmåns-

system för yngre intagna, beviljas permission under bevakning eller åtföljande av

personal vid högst fyra tillfällen per permissionsperiod.

Permission får beviljas med det antal dygn per permissionsperiod som anges i

4–6 §§ (permissionstid). Förhållandena på permissionsperiodens första dag avgör

hur många dygns permission som kan beviljas. Nödvändig restid till och från per-

missionsadressen räknas inte in i permissionstiden, om den med hänsyn till

ändamålet med permissionen är rimlig i förhållande till permissionstiden.

En intagen får inte påbörja permission oftare än varannan vecka, om det inte

finns särskilda skäl.

En permission får omfatta högst tre dygn. Den första permissionen på egen hand

får dock omfatta högst ett dygn. En permission som sker under bevakning eller

åtföljande av personal får omfatta högst sex timmar inklusive restid, om det inte

finns särskilda skäl.

Allmänna råd

Som förberedelse inför en första längre permission på egen hand kan en intagen

beviljas en eller flera kortare permissioner. Om riskbedömningen inte talar mot det

kan permissionstiden därefter utökas successivt, s.k. permissionsstege. En intagen

bör inte som en första permission på egen hand beviljas permission med över-

nattning, om det inte är uppenbart att risken för misskötsamhet är låg. En intagen

som på grund av den risk som finns beviljas två permissioner under bevakning

eller åtföljande av personal under samma permissionsperiod bör normalt inte

beviljas någon permission på egen hand i samma period.

Restid som överstiger permissionstiden är normalt inte rimlig.

Permission under bevakning eller åtföljande av personal bör normalt inte

påbörjas oftare än var fjärde vecka. Särskilda skäl att påbörja en permission

oftare än varannan vecka kan finnas t.ex. om den intagne behöver närvara vid en

viktig angelägenhet som inte kan skjutas upp.

KVFS

2012:1

4

9 a § En permission som av säkerhetsskäl ska vara bevakad eller förenad med

villkor om åtföljande av personal får beviljas endast om

1. det finns sådana särskilda skäl som avses i 10 kap. 1 § 3 stycket fängelselagen

(2010:610),

2. permissionen utgör en förberedande åtgärd i syfte att kunna bevilja den

intagne strukturerad och regelbunden permission på egen hand,

3. permissionen är av stor vikt för den intagnes frigivningsförberedelser, även

om den intagne inte bedöms kunna beviljas strukturerad och regelbunden

permission på egen hand, eller

4. permissionen är sådan som avses i 7 §.

11 kap. Särskilda utslussningsåtgärder

Sysselsättning under utslussningsåtgärd

7 §

I detta kapitel avses med sysselsättning arbete, behandling, utbildning eller

särskilt anordnad verksamhet som den intagne ska delta i under frigång, vistelse i

halvvägshus eller utökad frigång. Sysselsättning ska vara regelbunden och

kontrollerbar. Sysselsättning får inte medföra övernattning utanför anstalten,

halvvägshuset eller bostaden. Den får inte vara förlagd utomlands.

Kontroll

Allmänna råd till 11 kap. 6 § fängelselagen (2010:610)

Villkor ska vara individuellt utformade utifrån riskbedömningen och omständig-

heterna i det enskilda fallet. Villkor om skötsamhet, om skyldighet att hålla kontakt

med Kriminalvården samt om att avhålla sig från alkohol och andra berusnings-

medel bör regelmässigt meddelas. Villkor kan även avse t.ex.

- vilken bostad den intagne ska ha under utslussningsåtgärden,

- vilka tider och för vilka ändamål den intagne får vistas utanför bostaden

(schema) eller, vid vårdvistelse, utanför hemmet,

- förbud att vistas inom eller utanför ett visst geografiskt område,

- förbud att ta kontakt med en viss person, eller

- vad som ska gälla i fråga om arbete, annan förvärvsverksamhet, utbildning

eller annan sysselsättning.

Ändrade eller nya villkor bör meddelas om det är nödvändigt för att utsluss-

ningsåtgärden ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt, t.ex. om den in-

tagne får en förändrad bostads- eller sysselsättningssituation eller gör sig skyldig

till misskötsamhet av mindre allvarlig art som inte leder till upphävande av ut-

slussningsåtgärden.

Särskilt om vårdvistelse

8 § En intagen ska följa de regler som gäller för verksamheten hos vårdgivaren.

Den intagne får efter vårdgivarens medgivande vistas utanför hemmet, om det är

förenligt med villkoren som har beslutats för vårdvistelsen.

KVFS

2012:1

5

Särskilt om halvvägshus

9 § En intagen ska ha sin dygnsvila i halvvägshuset, om inte den intagne beviljas

vistelse utanför halvvägshuset enligt 11 § tredje stycket eller 12 § under tid för

dygnsvila.

Allmänna råd

Den intagne bör normalt vistas i halvvägshuset klockan 22.00 – 06.00, om inte

sysselsättningen är förlagd under den tiden.

10 § En intagen får vistas utanför halvvägshuset under tid för sysselsättning samt

under restid till och från platsen för sysselsättningen.

11 § En intagen får, för att underlätta hans eller hennes anpassning i samhället,

beviljas tillstånd att vistas utanför halvvägshuset enligt andra och tredje stycket.

En intagen får beviljas vistelser utanför halvvägshuset under högst 12 timmar per

vecka. Av dessa ska minst 5 timmar användas för aktiviteter som särskilt syftar till

att bygga upp, vidmakthålla eller förstärka ett positivt socialt nätverk för den

intagne. Efter hälften av den planerade vistelsen i halvvägshuset, dock minst en

månad, får tillstånd beviljas för ytterligare 4 timmar per vecka.

En intagen får, vid högst fyra tillfällen per månad, beviljas vistelser utanför

halvvägshuset under sammanlagt högst tre dygn. Vistelserna får inte förläggas i

direkt anslutning till vistelser utanför halvvägshuset enligt andra stycket.

I tid för vistelse utanför halvvägshuset enligt andra och tredje stycket ingår restid.

Allmänna råd

Vistelse utanför halvvägshuset enligt andra stycket bör i första hand användas för

vardagliga sysslor, t.ex. nödvändiga inköp, besök hos Arbetsförmedlingen,

frivården, socialtjänsten, optiker, tandläkare eller frisör. Aktiviteter som särskilt

syftar till att bygga upp, vidmakthålla eller förstärka ett positivt socialt nätverk för

den dömde kan vara t.ex. angelägenheter som rör den intagnes anhöriga, vissa

fritidsaktiviteter, deltagande i föreningsverksamhet eller liknande verksamhet eller

i AA/NA-möte.

Utevistelse enligt tredje stycket bör normalt förläggas till sysselsättningsfria da-

gar.

12 § En intagen får beviljas vistelse utanför halvvägshuset utöver vad som anges

i 11 § om det finns särskilt ömmande skäl och hans eller hennes behov av vistelsen

utanför halvvägshuset inte kan eller skäligen bör tillgodoses genom en vistelse

enligt 11 §. En sådan vistelse får inte omfatta längre tid än vad som är nödvändigt

för att tillgodose syftet med åtgärden.

Allmänna råd

Särskilt ömmande skäl att bevilja tillstånd till vistelse utanför halvvägshuset kan

finnas t.ex. för att en intagen ska kunna besöka en närstående som är allvarligt

sjuk, närvara vid en närståendes begravning, vid en viktig angelägenhet som rör

den intagnes barn eller vid behov av akut sjukvård.

KVFS

2012:1

6

13 § En intagen får tillfälligt vistas utanför halvvägshuset om en myndighet begär

att han eller hon ska inställa sig vid myndigheten. Sådan inställelse ska alltid ske

om det är en domstol eller en övervakningsnämnd som begär att en intagen ska

inställas.

Särskilt om utökad frigång

14 § En intagen får inte vistas utanför bostaden annat än på särskilt bestämda

tider. Detta ska kontrolleras med elektroniska hjälpmedel under minst två

tredjedelar, dock minst två månader, av tiden för den utökade frigången.

15 § En intagen ska ha sin dygnsvila i bostaden. Det gäller inte om den intagne

beviljas vistelse utanför bostaden enligt 17 § tredje stycket eller 18 § under tid för

dygnsvila.

Allmänna råd

Den intagne bör normalt vistas i bostaden mellan klockan 22.00 – 06.00, om inte

sysselsättningen är förlagd under den tiden.

16 § En intagen får vistas utanför bostaden under tid för sysselsättning samt under

restid till och från platsen för sysselsättningen.

17 § En intagen får, för att underlätta hans eller hennes anpassning i samhället,

beviljas tillstånd att vistas utanför bostaden enligt andra och tredje stycket.

En intagen får beviljas vistelser utanför bostaden under högst 18 timmar per

vecka. Av dessa ska minst 5 timmar användas för aktiviteter som särskilt syftar till

att bygga upp, vidmakthålla eller förstärka ett positivt socialt nätverk för den

intagne. Efter en tredjedel av den planerade den utökade frigången, dock minst en

månad, får tillstånd beviljas för ytterligare 6 timmar per vecka. Efter två

tredjedelar, dock minst två månader, får tillstånd beviljas för ytterligare 6 timmar

per vecka.

En intagen får, vid högst två tillfällen per månad, beviljas vistelser utanför

bostaden under sammanlagt högst ett dygn. Vistelserna får inte förläggas i direkt

anslutning till vistelser enligt andra stycket.

I tiden för vistelser utanför bostaden enligt andra och tredje stycket ingår restid.

Allmänna råd

Vistelse utanför bostaden enligt andra stycket bör i första hand användas för

vardagliga sysslor, t.ex. nödvändiga inköp, besök hos Arbetsförmedlingen,

frivården, socialtjänsten, optiker, tandläkare eller frisör. Aktiviteter som särskilt

syftar till att bygga upp, vidmakthålla eller förstärka ett positivt socialt nätverk för

den dömde kan vara t.ex. angelägenheter som rör den intagnes anhöriga, vissa

fritidsaktiviteter, deltagande i föreningsverksamhet eller liknande verksamhet eller

i AA/NA-möte.

Utevistelse enligt tredje stycket bör normalt förläggas till sysselsättningsfria

dagar.

KVFS

2012:1

7

18 § En intagen får beviljas vistelse utanför bostaden utöver vad som anges i

17 § om det finns särskilt ömmande skäl och hans eller hennes behov av vistelsen

utanför bostaden inte kan eller skäligen bör tillgodoses genom en vistelse enligt

17 §. En sådan vistelse får inte omfatta längre tid än vad som är nödvändigt för att

tillgodose syftet med åtgärden.

Allmänna råd

Särskilt ömmande skäl att bevilja tillstånd till vistelse utanför bostaden kan finnas

t.ex. för att en intagen ska kunna besöka en närstående som är allvarligt sjuk,

närvara vid en närståendes begravning, vid en viktig angelägenhet som rör den

intagnes barn eller vid behov av akut sjukvård.

19 § En intagen får tillfälligt vistas utanför bostaden om en myndighet begär att

han eller hon ska inställa sig vid myndigheten. Sådan inställelse ska alltid ske om

det är en domstol eller en övervakningsnämnd som begär att en intagen ska

inställas.

Vistelse utomlands

20 § En intagen får beviljas vistelse i ett annat land endast om det finns synnerliga

skäl och en tillräcklig kontroll kan uppnås.

Allmänna råd

Synnerliga skäl kan finnas t.ex. om vistelsen avser ett besök hos en närstående som

befinner sig i livets slutskede.

Prov för drogkontroll under vårdvistelse, vistelse i halvvägshus

och utökad frigång

21 § Blodprov på en intagen får endast tas av sjukvårdspersonal.

22 § En intagen som är kvinna får inte lämna urinprov i närvaro av någon av

motsatt kön som inte är läkare eller legitimerad sjuksköterska.

Allmänna råd

Om en man inte vill lämna urinprov i närvaro av någon av motsatt kön, som inte är

läkare eller legitimerad sjuksköterska, bör han istället få lämna provet i närvaro av

någon av samma kön om det lämpligen kan ske.

23 § Om en preliminär analys av ett prov för drogkontroll genom saliv- eller

svettprov visar positivt resultat ska den intagne föreläggas att lämna ett nytt prov

för slutlig analys.

Allmänna råd

Det nya provet bör vara ett urinprov.

KVFS

2012:1

8

Upphävande av utslussningsåtgärd

Allmänna råd till 11 kap. 8 § 1 fängelselagen (2010:610)

Bristande förutsättningar som kan leda till att en utslussningsåtgärd upphävs är

t.ex. att

- den intagne förlorar sin bostad,

- den intagne förlorar sin sysselsättning.

- kontroll med elektroniska hjälpmedel inte går att upprätthålla,

- en person som den intagne delar bostad med återtar sitt samtycke till att fäng-

elsestraff avtjänas i bostaden,

- ett brottsoffer flyttar in i den intagnes bostad, eller

- den utökade frigången visar sig inverka menligt på barn som den intagne delar

bostad med.

12 kap. Varning och uppskjuten villkorlig frigivning

Allmänna råd till 12 kap. 1 § fängelselagen (2010:610)

Med föreskrifter som gäller för verkställigheten avses all normgivning som en

intagen har att rätta sig efter, dvs. såväl lagar och förordningar som

Kriminalvårdens föreskrifter. En intagen bör varnas för bl.a.

- rymning eller fritagning,

- försök till, förberedelse till eller främjande av rymning eller fritagning,

- våld eller hot mot medintagen, tjänsteman eller annan person som vistas i

anstalten,

- trakasserier av medintagen, tjänsteman eller annan person som vistas i

anstalten; särskilt sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av etnisk

tillhörighet eller funktionsnedsättning,

- innehav eller bruk av eller annan befattning med droger eller föremål som

anges i 8 kap. 8 § fängelselagen (2010:610) (narkotikautensilier m.m.),

- vägran att utan giltigt skäl lämna prov för drogkontroll eller annars låta sig

kroppsvisiteras eller kroppsbesiktigas,

- manipulation av prov för drogkontroll,

- skadegörelse,

- manipulation av elinstallation, larmanordning eller annan teknisk utrustning,

- missbruk av larmanordning,

- upprepad vägran att utföra eller delta i anvisad sysselsättning,

- innehav av otillåten telefonutrustning eller annan utrustning som kan

användas för kommunikation,

- innehav av andra otillåtna föremål,

- otillåten datoranvändning, och

- underlåtenhet att följa personals anvisningar.

KVFS

2012:1

9

13 kap. Bidrag av allmänna medel

1 § En intagen får beviljas bidrag enligt bestämmelserna i detta kapitel, om det är

skäligt med hänsyn till den intagnes ekonomiska förhållanden och att

verkställigheten ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt. Bidrag för

telefonsamtal som är av stor vikt för den intagnes frigivningsförberedelser samt

bidrag för telefonsamtal till en intagen i anstalten Luleå inom ramen för ett lokalt

förmånssystem för yngre intagna får dock beviljas oavsett den intagnes

ekonomiska förhållanden.

Bidrag kan endast utgå för kostnader som har uppkommit under verkställigheten.

En ansökan om bidrag ska ges in innan den intagne villkorligt friges.

Ett beslut om bidrag kan ändras till den intagnes nackdel om förhållandena som

ligger till grund för bidraget ändras mellan beslutet och utbetalningen och de nya

förhållandena skulle medföra att bidraget inte skulle beviljas eller beviljats med ett

lägre belopp vid en ny prövning.

Allmänna råd

Det är normalt inte skäligt att bevilja bidrag om den intagne kan betala själv eller

om det går att förutse att han eller hon inom en rimlig tidsperiod kan täcka kost-

naden genom ersättning för sysselsättning eller någon annan inkomst och åtgärden

som ska täckas genom bidraget kan skjutas upp. Kriminalvårdens utredning om

den intagnes betalningsförmåga kan variera beroende på vad för slags bidrag den

intagne ansöker om.

Om den intagne saknar pengar och det beror på att han eller hon inte har hus-

hållat med dem på ett rimligt sätt bör det vägas mot hur angelägen den åtgärd som

ska täckas genom bidraget är.

Att kostnaden ska ha uppkommit under verkställigheten innebär att åtgärden som

föranlett betalningsskyldighet ska ha vidtagits innan villkorlig frigivning.

4 § En intagen som behöver akuttandvård får beviljas bidrag för sådan vård.

En intagen som behöver grundläggande tandvård och som avtjänar fängelse i

lägst tre år får beviljas bidrag för sådan vård.

Allmänna råd

Vad som avses med akuttandvård och grundläggande tandvård framgår av 1 kap.

16 §. Behovet av tandvård bör framgå av intyg och vårdplan av tandläkare. En

intagen som endast har kort tid kvar att verkställa bör normalt inte beviljas bidrag

för grundläggande tandvård, om inte vården utgör en del av en behandling som

sträckt sig över längre tid.

6 § En intagen får beviljas bidrag för uppehälle och resor i samband med permis-

sion eller särskild permission.

Bidrag för uppehälle utgår med högst 80 kr per dygn, om det inte finns särskilda

skäl. Bidrag för resor utgår med högst det belopp som motsvarar billigaste färdsätt

med allmänna kommunikationsmedel, om det inte finns särskilda skäl. Bidrag för

resa med bil utgår dock med högst 1,80 kr per kilometer.

KVFS

2012:1

10

Allmänna råd

Särskilda skäl att bevilja bidrag för uppehälle med högre belopp än 80 kr per dygn

kan finnas t.ex. om den intagne på grund av medicinska skäl behöver specialkost.

Särskilda skäl att bevilja bidrag för resa med ett högre belopp än vad som

motsvarar billigaste färdsätt med allmänna kommunikationsmedel kan finnas t.ex.

om en sådan resa skulle bli orimligt lång i förhållande till permissionstiden.

7 §

En intagen får i samband med en särskild utslussningsåtgärd beviljas bidrag

för boende, uppehälle och annat som har samband med sysselsättningen eller

vistelsen. Bidraget ska beräknas med utgångspunkt i den riksnorm som avses i

4 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453) och Socialstyrelsens allmänna råd om eko-

nomiskt bistånd.

Frigivning

8 §

En intagen som vid frigivningen har ett akut hjälpbehov som inte kan till-

godoses genom socialnämnden får, i avvaktan på tid för besök där, beviljas bidrag

för hemresa och uppehälle. Bidrag får under samma förutsättningar också beviljas

för kläder och skor som är anpassade för årstiden, om den intagne saknar sådana.

Bidrag för hemresa får beviljas för resa till

1. bosättningsorten, om den ligger i Sverige,

2. närmaste gränspassage i bosättningslandet, om bosättningsorten ligger utanför

Sverige men inom Norden, Europeiska unionen eller Liechtenstein, eller

3. svenska gränsen, om bosättningsorten ligger i ett annat land än de som avses i

1 och 2.

Bidrag för resor och uppehälle ska beräknas enligt 6 §.

9 § En intagen som tillfälligt ska placeras eller är placerad i anstalten Gruvberget

får beviljas bidrag för närståendes resa dit, om denne ska delta i verksamheten vid

anstalten under den tillfälliga placeringen.

KVFS

2012:1

11

15 kap. Övriga bestämmelser

Ersättning till förtroendemän

3 § En person som förordnas som förtroendeman för en långtidsdömd har rätt till

ersättning för uppdraget samt rätt till ersättning för kostnader med vardera 250 kr

per månad. Om förtroendemannens kostnader för att fullgöra uppdraget väsentligt

överstiger 250 kr per månad kan han eller hon få även ersättning för de över-

stigande kostnaderna.

Denna författning träder i kraft den 1 maj 2012.

På Kriminalvårdens vägnar

NILS ÖBERG

Ulf Jonson