KVFS 2020:4

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse

1

Kriminalvårdens författningssamling

ISSN 1653-6665

Utgivare: Caroline Oredsson

KVFS 2020:4

Utkom från trycket den

8 januari 2021.

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd

(KVFS 2011:1) om fängelse

beslutade den 21 december 2020.

Kriminalvården föreskriver med stöd av 41 § fängelseförordningen (2010:2010)

samt 14 § förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården i fråga om

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse1

dels att 5 kap. 5 a § ska införas och ha följande lydelse,

dels att 1 kap. 10 §, 3 kap. 10 och 11 §§, 4 kap. 2 §, 5 kap. 5, 6, 11 och 14 §§ samt

15 kap. 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse,

dels att 5 kap. 12 § ska upphöra att gälla, samt beslutar

dels att allmänna råd till 5 kap. 1 § och 15 kap. 3 §fängelselagen (2010:610) samt

till 13 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att allmänna råd till 5 kap. 11 och 12 §§ samt 15 kap. 2 § ska upphöra att

gälla.

1 Senaste lydelse av

1 kap. 10 §, KVFS 2018:5

3 kap. 10 §, 15 kap. 1 och 2 §§ samt allmänna råd till 15 kap. 3 § fängelselagen (2010:610)

och till 15 kap. 2 § , KVFS 2011:11

Allmänna råd till 13 kap. 1 §, KVFS 2012:1

KVFS

2020:4

2

1 kap. Inledande bestämmelser

Intagning i anstalt

10 § En intagen ska, i anslutning till att han eller hon tas in i anstalt, informeras

om rätten att underrätta närstående enligt 3 § fängelseförordningen (2010:2010).

En intagen ska också informeras om de rättigheter och skyldigheter som en in-

tagen har och det regelverk som i övrigt gäller för verkställigheten samt om Krimi-

nalvårdens registrering av personuppgifter, om sådan information inte redan lämnats

vid annan anstalt. Informationen ska särskilt avse

 verkställighetsplanering,

 ersättning för sysselsättning och vilka tider som gäller för sysselsättning i

anstalten,

 vilka pengar som han eller hon får ta emot, inneha och använda för inköp

av förbrukningsvaror,

 Kriminalvårdens rätt att omhänderta och i övrigt hantera personliga tillhö-

righeter,

 särskilda utslussningsåtgärder,

 sanktionsmöjligheter vid misskötsamhet, och

 den intagnes skyldighet att medverka vid drogkontroll.

Vidare ska den intagne få information om anstaltens eller avdelningens

 lokaler,

 signalanordningar,

 brandskydd,

 lokala rutiner,

 användning av kamerabevakning,

 sjukvårdsverksamhet,

 verksamhet för andlig vård (NAV), samt

 kontroll av intagna med elektroniska hjälpmedel, om sådan förekommer.

3 kap. Sysselsättning och ersättning

Ersättning

Utbetalning av ersättning

10 § Utbetalning av ersättning för sysselsättning ska ske genom att det intjänade

beloppet varannan vecka, på veckodag som Kriminalvården bestämmer, sätts in på

ett för detta ändamål särskilt konto som administreras av Kriminalvården.

11 § En intagen ska vid varje utbetalningstillfälle skriftligen informeras om

storleken på det intjänade beloppet och hur det har beräknats.

KVFS

2020:4

3

4 kap. Fritid

2 § En intagen ska genom Kriminalvårdens försorg ges möjlighet att köpa vissa

förbrukningsvaror.

Inköp enligt första stycket får endast ske med pengar som i enlighet med dessa

föreskrifter har satts in eller överförts till det konto som avses i 3 kap. 10 §.

5 kap. Personliga tillhörigheter

Allmänna råd till 5 kap. 1 § fängelselagen (2010:610)

Med personliga tillhörigheter avses all egendom som tillhör en intagen, t.ex. kläder,

skor, pengar och försändelser. Egendom som Kriminalvården förser den intagne med

utgör inte personliga tillhörigheter. Med innehav avses att den intagne förvarar

personliga tillhörigheter i bostadsrummet eller i gemensamma utrymmen i anstalten.

Med innehav avses också att den intagne förfogar över sådana pengar som anges i

5 § första stycket på konto som administreras av Kriminalvården för den intagne.

Mottagande och innehav

Pengar

5 § En intagen får inte ta emot och inneha andra pengar än sådana som

1. utbetalas av Kriminalvården, eller

2. utbetalas av Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten och utgör

sjukersättning, aktivitetsersättning eller ålderspension enligt socialförsäkringsbalk-

en.

Med undantag för det belopp som hålls inne för permissions- och

frigivningsändamål får en intagen disponera sådana pengar som avses i första

stycket. Av allmänna råd till 3 kap. 4 § fängelselagen (2010:610) och 3 kap. 8 a §

framgår hur pengar som hålls inne för permissions- och frigivningsändamål kan

användas av den intagne.

Av den ersättning som avses i första stycket 2 samt de pengar som utbetalas av

Kriminalvården och som inte avser ersättning enligt 3 kap. får dock högst 800 kronor

varannan vecka överföras till det konto som avses i 3 kap. 10 §.

I övrigt får den intagne inte disponera pengar utöver vad som följer av 11 §.

5 a § En intagen ska i samband med att information lämnas enligt 3 kap. 11 § även

informeras om saldot på de konton som administreras av Kriminalvården för den

intagne.

6 §

En intagen får inte ta emot och inneha kontanter. Det gäller dock inte en

intagen som är tillfälligt placerad i anstalten Gruvberget enligt 2 kap. 6 §.

KVFS

2020:4

4

Medgivande att disponera omhändertagna

pengar och pass

11 § En intagen får endast disponera omhändertagna pengar genom att skicka eller

lämna ut dem till en mottagare utanför Kriminalvården, eller ta med dem ut från

anstalten i samband med en utevistelse.

En intagen får dock inte disponera omhändertagna pengar enligt första stycket om

det finns särskilda skäl mot det.

Sändande av omhändertagna tillhörigheter från anstalt

14 § Andra omhändertagna tillhörigheter än pass ska sändas till den adress där den

intagne är folkbokförd, eller till annan adress som han eller hon anger.

Tillhörigheterna ska inte sändas om den intagne

1. behöver ha tillgång till dem i anstalt,

2. behöver dem vid permission eller annan tillfällig vistelse utanför anstalt och

det är rimligt att tillhörigheterna förvaras i anstalt i avvaktan på en sådan vistelse,

eller

3. behöver dem under särskild utslussningsåtgärd eller vid frigivning och det är

rimligt att tillhörigheterna förvaras i anstalt i avvaktan på en sådan åtgärd.

Tillhörigheterna ska inte heller sändas om det finns särskilda skäl mot det.

13 kap. Bidrag av allmänna medel

Allmänna råd

Det är normalt inte skäligt att bevilja bidrag om den intagne kan betala själv eller

om det går att förutse att han eller hon inom en rimlig tidsperiod kan täcka kostna-

den genom ersättning för sysselsättning eller någon annan inkomst och åtgärden

som ska täckas genom bidraget kan skjutas upp. Kriminalvårdens utredning om

den intagnes betalningsförmåga kan variera beroende på vad för slags bidrag den

intagne ansöker om.

Vid prövningen av om bidrag enligt 4–6 §§ detta kapitel ska medges bör beaktas

att den intagne normalt ska ha 100 kronor per vecka att disponera för sådana inköp

som avses i 4 kap. 2 § första stycket.

Om den intagne saknar pengar och det beror på att han eller hon inte har hushål-

lat med dem på ett rimligt sätt bör det vägas mot hur angelägen den åtgärd som ska

täckas genom bidraget är.

Att kostnaden ska ha uppkommit under verkställigheten innebär att åtgärden som

föranlett betalningsskyldighet ska ha vidtagits innan villkorlig frigivning.

KVFS

2020:4

5

15 kap. Övriga bestämmelser

Bevakningsföretag

Allmänna råd till 15 kap. 3 § fängelselagen (2010:610)

Särskilda skäl för att förordna en väktare för bevakningsuppdrag inom anstalten kan

finnas t.ex. när en intagen behöver stå under ständig uppsikt vid kroppsbesiktning

genom användning av tulltoalett eller på grund av risk för självskadande hand-

lingar. Särskilda skäl finns dock inte när det gäller mer ordinära bevakningsupp-

gifter.

1 §

En väktare får förordnas för bevakningsuppdrag inom anstalten endast när

det är lämpligt av säkerhetsskäl.

2 §

Vid ett bevakningsuppdrag inom anstalten ska väktaren alltid stå under

ledning av kriminalvårdspersonal.

___________

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 29 januari 2021.

MARTIN HOLMGREN

Lennart Palmgren

(direktör för frivård, häkte och

anstalt)