KVFS 2021:1

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse

1

Kriminalvårdens författningssamling

ISSN 1653-6665

Utgivare: Caroline Oredsson

KVFS 2021:1

Utkom från trycket den

16 april 2021

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd

(KVFS 2011:1) om fängelse

beslutade den 29 mars 2021.

Kriminalvården föreskriver med stöd av 41 § fängelseförordningen (2010:2010) i

fråga om Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse

dels att 1 kap. 10 och 28 §§ ska ha följande lydelse, samt beslutar

dels att de allmänna råden till 6 § andra stycket fängelseförordningen ska ha följande

lydelse,

dels att de allmänna råden till 12 kap. 2 § fängelselagen (2010:610) och 26 kap. 6 a

och 7 §§ brottsbalken ska ha följande lydelse.

1 kap. Inledande bestämmelser

Intagning i anstalt

10 § En intagen ska, i anslutning till att han eller hon tas in i anstalt,

informeras om rätten att underrätta närstående enligt 3 §

fängelseförordningen (2010:2010).

En intagen ska också informeras om de rättigheter och skyldigheter som en

intagen har och det regelverk som i övrigt gäller för verkställigheten samt

om Kriminalvårdens registrering av personuppgifter, om sådan information

inte redan lämnats vid annan anstalt. Informationen ska särskilt avse

 verkställighetsplanering,

 ersättning för sysselsättning och vilka tider som gäller för

sysselsättning i anstalten,

KVFS

2021:1

2

 vilka pengar som han eller hon får ta emot, inneha och använda för

inköp av förbrukningsvaror,

 Kriminalvårdens rätt att omhänderta och i övrigt hantera personliga

tillhörigheter,

 särskilda utslussningsåtgärder,

 sanktionsmöjligheter vid misskötsamhet,

 bestämmelserna om uppskjuten villkorlig frigivning samt

 den intagnes skyldighet att medverka vid drogkontroll.

Vidare ska den intagne få information om anstaltens eller avdelningens

 lokaler,

 signalanordningar,

 brandskydd,

 lokala rutiner,

 användning av kamerabevakning,

 sjukvårdsverksamhet,

 verksamhet för andlig vård (NAV), samt

 kontroll av intagna med elektroniska hjälpmedel, om sådan

förekommer.

Verkställighetens planering och utformning

Allmänna råd till 6 § andra stycket fängelseförordningen (2010:2010)

Kriminalvården bör försöka förmå en intagen som inte är motiverad till

förändring att delta i de åtgärder som myndigheten bedömer vara

nödvändiga.

Hänsyn till brottsoffer bör särskilt uppmärksammas inför utformningen av

t.ex. kontroll eller villkor.

28 § Kriminalvården avgör, inom ramen för verkställighetsplaneringen, vilka

åtgärder som ska komma ifråga under verkställigheten. En intagen har dock

rätt att aktivt delta i och medverka vid planering och utformning av

verkställighetsplanen. Den intagne har rätt att närvara vid ett kollegium där

hans eller hennes verkställighetsplan ska behandlas, om det inte kan

äventyra ordningen eller säkerheten.

12 kap. Varning och uppskjuten villkorlig frigiv-

ning

Uppskjuten villkorlig frigivning

Allmänna råd till 12 kap. 2 § fängelselagen (2010:610) och 26 kap. 6 a och

7 §§ brottsbalken

Vid bedömningen av om det finns särskilda skäl mot villkorlig frigivning ska

en helhetsbedömning göras av allt som har inträffat under verkställigheten.

KVFS

2021:1

3

Med sådana anvisade åtgärder som särskilt ska beaktas vid bedömningen

av om det finns särskilda skäl mot villkorlig frigivning avses åtgärder som

det vid en individuell bedömning under verkställighetsplaneringen har

ansetts finnas behov av och som har bedömts vara lämpliga och möjliga för

den intagne att genomföra. Det kan vara fråga om återfallsförebyggande

behandlingar och programverksamhet, men även andra åtgärder som

bedöms lämpliga för den intagne omfattas.

Beslut om varning utgör ett viktigt underlag vid den samlade bedömningen

av verkställigheten. Att en varning har meddelats är dock inte någon formell

förutsättning för att en händelse ska kunna läggas till grund för ett beslut om

uppskjuten villkorlig frigivning. Även misskötsamhet vid placering i häkte

under verkställighet av fängelsestraff samt under vistelse utanför anstalt

enligt 9- 11 kap. fängelselagen bör vägas in vid helhetsbedömningen.

Om den villkorliga frigivningen skjuts upp kan de omständigheter, som

ligger till grund för det beslutet, inte läggas till grund för senare beslut om

att ytterligare skjuta upp den villkorliga frigivningen. Om den villkorliga

frigivningen däremot inte skjuts upp, kan redan inträffad misskötsamhet,

tillsammans med ytterligare misskötsamhet, senare medföra att den villkor-

liga frigivningen skjuts upp.

För att inte riskera dubbelbestraffning kan en händelse, som har

polisanmälts, läggas till grund för beslut om uppskjuten villkorlig frigivning

endast om det står klart att lagföring inte kommer att ske.

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 maj 2021.

MARTIN HOLMGREN

Lennart Palmgren