KVFS 2021:2

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse

1

Kriminalvårdens författningssamling

ISSN 1653-6665

Utgivare: Caroline Oredsson

KVFS 2021:2

Utkom från trycket den

20 april 2021

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd

(KVFS 2011:1) om fängelse

beslutade den 19 april 2021.

Kriminalvården föreskriver med stöd av 41 § fängelseförordningen (2010:2010)

samt 14 § förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården i fråga om

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse1 att

1 kap. 30 § och 2 kap. 4 § ska ha följande lydelse samt beslutar att allmänna råd till

2 kap. 4 § ska ha följande lydelse.

1 kap. Inledande bestämmelser

Verkställighetens planering och utformning

Fastställande och ändring

30 § Verkställighetsplanen ska fastställas inom 30 dagar från det att den intagne

skrivits in i anstalt. För en intagen som placerats i anstalt för fördjupad

villkorsutredning enligt 2 kap. 4 § ska verkställighetsplanen dock fastställas inom 60

dagar från inskrivning.

För en intagen med två månader eller kortare återstående verkställighetstid som

inte kan antas komma att ställas under övervakning efter villkorlig frigivning, ska

verkställighetsplanen fastställas inom 14 dagar.

1

Senaste lydelse av 1 kap. 30 §, KVFS 2016:2

KVFS

2021:XX

2

Verkställighetsplanen ska ändras när det finns anledning till det. När en ändring

innebär att en åtgärd läggs till, tas bort eller avbryts ska verkställighetsplanen

fastställas på nytt. Verkställighetsplanen ska också fastställas på nytt när det annars

är motiverat, och alltid minst var fjärde månad från senaste fastställande.

De tidsfrister som anges i första till tredje styckena får överskridas om det finns

särskilda skäl.

2 kap. Placering

Vissa särskilda anstaltsplaceringar

Fördjupad utredning inför beslut om särskilda villkor

4 § En intagen som ska meddelas särskilda villkor för verkställigheten enligt

1 kap. 7 § fängelselagen (2010:610) får inför beslutet, eller inför omprövning av

beslut, placeras i anstalt för fördjupad villkorsutredning, om behov av en sådan

utredning finns.

Allmänna råd

Med fördjupad villkorsutredning avses särskilda åtgärder som syftar till att bedöma

och fastställa den intagnes individuella risk- och behovsprofil, exempelvis

psykologutredning.

Behov av en fördjupad villkorsutredning föreligger om det saknas tillräckligt

underlag avseende den intagne inför prövningen av vilka särskilda villkor som av

säkerhetsskäl är nödvändiga för verkställigheten. Ett sådant behov föreligger

normalt för en intagen som

är dömd för sexualbrott eller våldsbrott,

har koppling till ett kriminellt nätverk eller organiserad brottslighet,

är under 21 år,

har en strafftid om 6 år eller mer, eller

har återfallit i allvarlig eller omfattande brottslighet.

För en intagen som är dömd till utvisning föreligger normalt inte ett behov av

fördjupad villkorsutredning.

___________

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 maj 2021.

MARTIN HOLMGREN

Lennart Palmgren

(direktör för frivård, häkte och

anstalt)