LMFS 2018:6

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i föreskrifter (LMVFS 2000:2) om hur fastighetsregistrets allmänna del skall föras

1

Lantmäteriets

författningssamling

Utgivare: Tomas Öhrn

beslutade den 11 december 2018

Med stöd av 83 § förordningen (2000:308) om fastighetsregister föreskri-

ver Lantmäteriet i fråga om föreskrifterna LMVFS 2000:2 om hur fastig-

hetsregistrets allmänna del ska föras

att

Till 27 §, Till 28 § och Till 38 § ska ha följande lydelse.

Till 27 §

Uppgifter som redovisas om planer m m

Följande bestämmelser redovisas i allmänna delen:

1. Miljöbalken (1998:808)

7:2 nationalpark

7:4 naturreservat

7:9 kulturreservat

7:10 naturminne

7:11 biotopskydd

7:12 djurskyddsområde, växtskyddsområde

7:13 strandskydd

7:21 yt- och grundvattenskydd

7:24 interimistiskt förbud

7:27 Natura 2000-område

9:6 täkttillstånd

10:15 miljöriskområde

11:20 underhållsskyldighet

12:6 samrådsområde

26:11 stängselgenombrott m.m.

2. Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

40 § p 5 skydd för ytvattentäkter och enskilda grundvattentäkter

LMFS 2018:6

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i föreskrifter

(LMVFS 2000:2) om hur fastighetsregistrets allmänna

del skall föras

Utkom från trycket

den 20 december 2018

LMFS 2018:6

2

3. Väglagen (1971:948)

18 § vägplan (till dess väg byggts eller beslut om fastställelse

förfallit)

47 § nybyggnadsförbud i de fall länsstyrelsen föreskrivit att avståndet

från vägområdet ska vara mer än 12 meter

4. Kulturmiljölagen (1988: 950)

2:2 avgränsning av område för fornlämning

2:9 område för vilket meddelats särskilda föreskrifter

2:23 tillfällig föreskrift

3:1 byggnad som förklarats för byggnadsminne

3:4 fråga väckt om byggnadsminne

3:6 förordnande om anmälningsplikt

5. Plan- och bygglagen (2010:900)

6:5 fråga väckt om förordnande

6. Lagen (1995:1649) om byggande av järnväg

2:1 järnvägsplan

7. Bestämmelser enligt minerallagen (1991:45)

1:4 bearbetningskoncession

9:1 anvisad mark

8. Bestämmelser enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter

1 § bearbetningskoncession

Redovisning ska även ske av motsvarande bestämmelser enligt äldre

författning.

Till 28 §

Särskilda anmärkningar

1. Förordnande enligt 6:5 plan- och bygglagen skall redovisas som en

särskild anmärkning på planen.

2. Om redovisningsenhet berör flera lantmäterimyndigheter skall

hänvisning ske till övriga lantmäterimyndigheters aktbeteckningar.

Redovisning av registerområde eller trakt

Tekniken för redovisning på registerområde eller trakt får tills vidare

inte utnyttjas.

LMFS 2018:6

3

Till 38 §

Vid redovisning på registerkartan får förenkling eller underlåtelse ske

enligt följande.

Fastigheter och samfälligheter enligt 37 § första stycket 1

a) Om redovisningen av fastigheter och samfälligheter skulle innebära

omfattande utredningar, får inom områden med låga markvärden

redovisningen av små objekt underlåtas, t.ex. små objekt inom skiftade

mossar eller s.k. järnvägsfastigheter.

b) Små fastigheter och samfälligheter behöver inte redovisas skalenligt

på registerkartor som inte förs med automatiserad behandling.

c) Punktredovisning av fastigheter är tillåten, om utbredningen inte är

känd. Punkt- och linjeredovisning av samfälligheter är tillåten, om

utbredningen inte är känd.

Officialservitut och officialnyttjanderätt enligt 37 § första stycket

2 och 3

a) Officialservitut och officialnyttjanderätt med ändamålet väg på mark

som senare upplåtits som ”gata” eller ”gemensam väg” behöver inte

redovisas på registerkartan. Detta gäller mark som

- inrättats som gata i stadsplan eller motsvarande i detaljplan,

- ingått i väg inom vägföreningsområde,

- ingått i vägsamfällighet, eller

- ingått i gemensamhetsanläggning för väg.

b) Officialservitut och officialnyttjanderätt som inte är lokaliserad till en

bestämd del av fastighet/samfällighet eller kan lokaliseras till ett

ungefärligt läge skall inte redovisas på registerkartan.

c) Utbredningen för officialservitut och officialnyttjanderätt skall endast

redovisas i de delar som framgår av underlaget för registreringen.

d) Officialservitut och officialnyttjanderätter skall redovisas som en

punkt eller en linje, om utbredningen inte är känd.

Gemensamhetsanläggningar enligt 37 § första stycket 4

a) Utbredningen för gemensamhetsanläggning skall endast redovisas i

de delar som framgår av underlaget för registreringen.

b) Gemensamhetsanläggning skall redovisas som en linje eller en punkt,

om utbredningen inte är känd.

Ledningsrätt enligt 37 § första stycket 5

a) Utbredningen för ledningsrätt skall endast redovisas i de delar som

framgår av underlaget för registrering.

b) Ledningsrätt skall redovisas som en linje eller en punkt, om utbred-

ningen inte är känd.

LMFS 2018:6

4

Vägrätt enligt 37 § första stycket 6

a) På registerkartan får redovisning av vägrätt underlåtas, om tillräckligt

underlag saknas.

b) Vägrätt får redovisas som en linje.

Planer m.m. enligt 37 § första stycket 7

Redovisning på registerkartan får underlåtas för följande bestämmelser

om marks användning:

a) Utredning om tillämpning av 6 kap. 5 § plan- och bygglagen

(2010:900), och motsvarande äldre bestämmelser enligt 27 § första stycket

4 fastighetsregisterförordningen.

b) Nedan angivna bestämmelser i miljöbalken (1998:808) enligt Till 27 §

och motsvarande äldre bestämmelser

- 11:20 underhållsskyldighet

- 26:11 stängselgenombrott m.m.

c) Nedan angivna bestämmelser i kulturmiljölagen (1988: 950) enligt Till

27 § och motsvarande äldre bestämmelser

- 2:23 tillfällig föreskrift

- 3:4 fråga väckt om byggnadsminne

- 3:6 förordnande om anmälningsplikt.

Utbredningen för planer m.m. skall endast redovisas i de delar som

framgår av underlaget för registrering. Om utbredningen inte är känd,

skall bestämmelser om marks användning redovisas som en linje eller en

punkt.

Kvartersindelning och kvartersnamn enligt 37 § första stycket 8

Redovisning av kvartersindelning och kvartersnamn får underlåtas, om

sådan indelning inte behövs för åsättande av registerbeteckning med

kvartersnamn.

Om kvartersindelning redovisas, skall också kvartersnamnen redovisas.

_____________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2019.

Olle Sundin

Anders Sandin