LMFS 2019:5

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i föreskrifter (LMVFS 2000:2) om hur fastighetsregistrets allmänna del skall föras

1

Lantmäteriets

författningssamling

Utgivare: Maria Monthure

beslutade den 17 december 2019

Med stöd av 83 § förordningen (2000:308) om fastighetsregister föreskri-

ver Lantmäteriet i fråga om föreskrifterna LMVFS 2000:2 om hur fastig-

hetsregistrets allmänna del ska föras

att Till 38 § ska ha följande lydelse.

Till 38 §

Vid redovisning på registerkartan får förenkling eller underlåtelse ske

enligt följande.

Fastigheter och samfälligheter enligt 37 § första stycket 1

a) Om redovisningen av fastigheter och samfälligheter skulle innebära

omfattande utredningar, får inom områden med låga markvärden

redovisningen av små objekt underlåtas, t.ex. små objekt inom skiftade

mossar eller s.k. järnvägsfastigheter.

b) Små fastigheter och samfälligheter behöver inte redovisas skalenligt

på registerkartor som inte förs med automatiserad behandling.

c) Punktredovisning av fastigheter är tillåten, om utbredningen inte är

känd. Punkt- och linjeredovisning av samfälligheter är tillåten, om

utbredningen inte är känd.

Officialservitut och officialnyttjanderätt enligt 37 § första stycket

2 och 3

a) Officialservitut och officialnyttjanderätt med ändamålet väg på mark

som senare upplåtits som ”gata” eller ”gemensam väg” behöver inte

redovisas på registerkartan. Detta gäller mark som

- inrättats som gata i stadsplan eller motsvarande i detaljplan,

- ingått i väg inom vägföreningsområde,

- ingått i vägsamfällighet, eller

- ingått i gemensamhetsanläggning för väg.

LMFS 2019:5

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i föreskrifter

(LMVFS 2000:2) om hur fastighetsregistrets allmänna

del skall föras

Utkom från trycket

den 20 december 2019

LMFS 2019:5

2

b) Officialservitut och officialnyttjanderätt som inte är lokaliserad till en

bestämd del av fastighet/samfällighet eller kan lokaliseras till ett

ungefärligt läge ska inte redovisas på registerkartan.

c) Utbredningen för officialservitut och officialnyttjanderätt ska endast

redovisas i de delar som framgår av underlaget för registreringen.

d) Officialservitut och officialnyttjanderätter ska redovisas som en

punkt eller en linje, om utbredningen inte är känd.

Gemensamhetsanläggningar enligt 37 § första stycket 4

a) Utbredningen för gemensamhetsanläggning ska endast redovisas i

de delar som framgår av underlaget för registreringen.

b) Gemensamhetsanläggning ska redovisas som en linje eller en punkt,

om utbredningen inte är känd.

Ledningsrätt enligt 37 § första stycket 5

a) Utbredningen för ledningsrätt ska endast redovisas i de delar som

framgår av underlaget för registrering.

b) Ledningsrätt ska redovisas som en linje eller en punkt, om

utbredningen inte är känd.

Vägrätt enligt 37 § första stycket 6

a) På registerkartan får redovisning av vägrätt underlåtas, om tillräckligt

underlag saknas.

b) Vägrätt får redovisas som en linje.

Planer m.m. enligt 37 § första stycket 7

Redovisning på registerkartan får underlåtas för följande bestämmelser

om marks användning:

a) Utredning om tillämpning av 6 kap. 5 § plan- och bygglagen

(2010:900), och motsvarande äldre bestämmelser enligt 27 § första stycket

4 fastighetsregisterförordningen.

b) Nedan angivna bestämmelser i miljöbalken (1998:808) enligt Till 27 §

och motsvarande äldre bestämmelser

- 11:20 underhållsskyldighet

- 26:11 stängselgenombrott m.m.

- 7:27 Natura 2000-område

c) Nedan angivna bestämmelser i kulturmiljölagen (1988:950) enligt Till

27 § och motsvarande äldre bestämmelser

- 2:23 tillfällig föreskrift

- 3:4 fråga väckt om byggnadsminne

- 3:6 förordnande om anmälningsplikt.

Utbredningen för planer m.m. ska endast redovisas i de delar som

framgår av underlaget för registrering. Om utbredningen inte är känd,

ska bestämmelser om marks användning redovisas som en linje eller en

punkt.

LMFS 2019:5

3

Kvartersindelning och kvartersnamn enligt 37 § första stycket 8

Redovisning av kvartersindelning och kvartersnamn får underlåtas, om

sådan indelning inte behövs för åsättande av registerbeteckning med

kvartersnamn.

Om kvartersindelning redovisas, ska också kvartersnamnen redovisas.

_____________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2020.

Olle Sundin

Anders Sandin