LMVFS 1995:3

Lantmäteriverkets föreskrifter till lantmäteritaxan (1971:llOl) utfärdad den 2 februari Med stöd av 19 5 lantmäteritaxan (1971:llOl) meddelar Lantmäteriverket (LMV) följande föreskrifter.

Statens lantmäteriverks

författningssamling

Utgivare: Stefan Björkhammar

Lantmäteriverkets föreskrifter till lantmäteritaxan

(1971:llOl)

LMVFS 1995:3

Utkom från trycket

den 20 februari 1995

utfärdad den 2 februari

Med stöd av 19 5 lantmäteritaxan (1971:llOl) meddelar Lantmäteriverket

(LMV) följande föreskrifter.

Inledning

1. Tid skall redovisas för samtliga ärenden per lO-dels timme. Uppgift

om tiden och övriga uppgifter, vilka behövs som underlag för att ställa

ut räkning, skall därvid föras på varje ärende.

2. Sådan debiterbar tid för faktiska arbetsinsatser, som är hänförlig till

ärenden men inte kan föras direkt på respektive ärende, är gemensam

tid. När räkning skall ställas ut på tiddebiterade ärenden skall ärendet ef-

ter bedömning påföras skalig andel av gemensam tid. Denna andel eller

påslag uttrycks i procent som relationen mellan gemensam tid och direkt

tid. Fastighetsbildningsmyndigheten (FBM) beslutar om påslagsprocen-

ten som beräknas med hjälp av utfallet under den närmast föregående

1Zmånadersperioden och följs upp minst halvårsvis.

3. Påslaget skall läggas på all direktförd tid för varje personalkategori

och taxeperiod samt anges i timmar med en decimal. De därefter fram-

räknade tidstotalerna per kategori skall avrundas till hel respektive halv

timme enligt föreskrifterna till 7 5 tredje stycket. Om flera korta tider på-

förts ärendet under olika taxeperioder måste en skälighetskontroll göras

av räkningens slutresultat.

Allmänna bestämmelser

Till 1 5 1 st

Förrättning

1. Bildas en samfällighetsförening i samband med förrättning enligt fas-

tighetsbildningslagen (FBL) eller anläggningslagen (AL) (20 5 andra styc-

ket lagen om förvaltning av samfälligheter /SFL/) skall bildandet debi-

teras enligt lantmäteritaxan. Ersättningen bör som regel särredovisas.

LMVFS 1995:3

Rådgivning och upplysning

2.

Ersättning skall inte tas ut för

- upprättande av ansökan om lantmäteriförrättning

- muntlig eller skriftlig upplysning eller rådgivning som inte påkallar

särskilt undersöknings- eller utredningsarbete.

Rättelse av felaktighet i förrättning

3.

Merarbete på grund av oriktigt förfarande, felmätning eller felräkning

förorsakad av FBM skall inte debiteras. Om ny förrättning krävs för att

rätta till felaktigheten skall sakägarens slutliga betalning uppgå till det

belopp som sakägaren skulle betalat om förrättningen gjorts rätt från

början.

Till 2 och 14 95

,

Genom domstolsutslag ändrad kostnadsfördelning

1.

Har domstol genom lagakraftvunnet utslag föreskrivit ändrad fördel-

ning av förrättningskostnaderna skall FBM snarast översända utdrag ur

utslaget till LMV:s ekonomienhet tillsammans med tilläggsräkningar

och/eller krediträkningar med anledning av den nya kostnadsfördel-

ningen. Till betalningsskyldig som enligt domen skall betala mer än vad

som ursprungligen debiterats översänder FBM tilläggsräkning på mel-

lanskillnaden med hänvisning till tidigare utfärdad räkning och dom-

stolsutslaget.

2. Om LMV beviljat anstånd till dess domstol beslutat och FBM:s kost-

nadsfördelningsbeslut inte ändras, skall FBM snarast meddela LMV:s

ekonomienhet så snart beslutet vunnit laga kraft.

Till 3 5 2 st

Avtal om ersättning

Om skriftligt avtal träffas skall anteckning om avtalet göras på dagboks-

bladet. Avtalet förvaras i akten och arkiveras.

2

Sakersättning

LMVFS 1995:3

Till 4 9 1 st

-

Nyttoprincipen, allmänt

1. Om sakersättning skall betalas för en avstyckning, klyvning eller fas-

tighetsreglering (huvudåtgärder) betalas ingen ersättning för nedan an-

givna förrättningsåtgärder (biåtgärder) om åtgärden enligt dessa före-

skrifter och FBM:s bedömning är nödvändig för att genomföra förrätt-

ningen (huvuds tgärden) .

Huvudåtgärd:

a. avstyckning och klyvning

Biåtgärd:

sammanläggning, fastighetsbe-

stämning och fastighetsregle-

ring

b. fastighetsreglering

fastighetsbestämning

2. Sammanläggning som biåtgärd skall för att anses nödvändig

punkt 1 ovan omfatta

- styckningslotter eller

- styckningslotter och en hel fastighet.

enligt

3. Fastighetsbestämning som biåtgärd skall för att anses nödvändig en-

ligt punkt 1 ovan endast avse gränser för område som skall ingå i en ny

fastighet eller överförda markområden.

4. Fastighetsreglering som biåtgärd skall för att anses nödvändig enligt

punkt 1 ovan omfatta marköverföring eller servitutsåtgärd. Marköver-

föringen får endast avse mark som måste ingå i den nybildade fastighe-

ten för att den skall kunna bildas enligt villkoren i FBL. Servitutsåtgär-

den far endast avse nybildning, upphävande eller ändring som behövs

för att fastigheten skall kunna bildas enligt FBL samt sådan ändring som

oundgängligen behövs för stamfastighetens nyttjande.

Avstyckning och klyvning

5. Om avstyckning och klyvning förekommer inom samma förrättning

skall ett grundbelopp debiteras per åtgärd.

6. Tilläggsbeloppet för varje fastighet, t.o.m. den femte skall debiteras för

varje helt för sig liggande ny fastighet och för de första fem fastigheterna

i varje grupp av två eller flera fastigheter som gränsar till varandra eller

är belägna i omedelbar anslutning till varandra.

7. Vid klyvning skall varje klyvningslott betraktas som nybildad fastig-

het.

LMVFS 1995:3

8. När en fastighets andel i samfällighet eller i fristående fiske avstyckas

debiteras tidersLttning

.

9. Om en nybildad fastighets areal överstiger ett hektar skall förrätt-

ningen alltid ses som kombinerad om flera åtgärder ingår i bildandet av

fastigheten. De olika åtgärderna skall därvid debiteras var för sig

.

Med

nybildade fastighetens areal avses vid denna bedömning arealen efter

eventuell sammanläggning eller fastighetsreglering.

10. Om en marksamfällighet nybildas enligt 10:5 FBL, skall den bildade

samfälligheten i debiteringshänseende inte anses som nybildad fastighet.

Motsvarande gäller vid klyvning enligt 11:6 FBL. Arealen av det område

som därvid avsatts såsom samfällt för stycknings- eller klyvningslotter

\

skall fördelas mellan dessa med så stor del som motsvaras av varje nybil-

dad fastighets andel i marksamfälligheten.

Sammanläggning

11. Med ingående fastighet avses varje hel fastighet som skall samman-

läggas. Styckningslott, klyvningslott eller legaliseringslott, som ej regist-

reras som särskild fastighet och som skall ingå i sammanläggningen,

skall också vid sammanläggningen räknas som ingående fastighet.

12. Om sammanläggning görs i samband med avstyckningsåtgärd (kom-

binerad förrättning) och i avgiften för avstyckningen skall inräknas sam-

manläggning med en hel fastighet skall styckningslott och en hel fastig-

het räknas som en fastighet vid debitering av sammanläggningsåtgär-

den. Motsvarande gäller för klyvning och/eller sammanläggning av

flera styckningslotter.

T3. Om en nybildad fastighets areal överstiger ett hektar skall förrätt-

ningen alltid ses som kombinerad om flera åtgärder ingår i bildandet av

fastigheten. Med nybildade fastighetens areal avses vid denna bedöm-

ning arealen efter eventuell sammanläggning eller fastighetsreglering.

14. För sammanläggning som företas med stöd av 12-16 55 lagen om

äganderättsutredning och legalisering (ÄULL) skall tidersättning debite-

ras. Sker sammanläggningen i kombination med legalisering skall den

dock inte debiteras extra utan innefattas i sakersättningsbeloppet för le-

galiseringen.

Fastighetsreglering

15. Med berörd fastighet avses

- fastighet som avstår eller erhåller mark

- fastighet som på annat sätt omregleras och omregleringen är erfor-

derlig för förrättningens genomförande

4

- härskande fastighet som vid marköverföringen berörs av sådan ver-

kan på fastigheten tillkommande servitutsrätt som föranleder sär-

skild prövning vid förrättningen utöver värdering. (För värdering

debiteras tidersättning).

- avstyckningslotter och klyvningslotter.

LMVFS 1995:3

22. Tidersättning skall också debiteras vid legalisering som avser

- sämjedelning av samfälld mark eller samfällt fiske

- arealöverlåtelse (arealfång)

16. Samfällighet, marksamfällighet och bihang C-område jämställs i debi-

teringshänseende med fastighet. Detta gäller också samfällighet som ny-

bildas eller utplånas genom marköverföring.

17. Om samfälligheterna är oregistrerade beräknas antalet berörda sam-

fälligheter utifrån det antal som skulle ha registrerats.

18. Tidersättning skall debiteras för

-bildande, ändring eller upphävande av servitut som fristående för-

rättning eller i samband med marköverföring eller annan förrätt-

ningsåtgärd och servitutsåtgärden inte erfordras för att kunna ge-

nomföra marköverföringen eller åtgärden

- överföring av andelsfastighet

- överföring av andel i samfällighet

- överföring av fristående fiske

- överföring av andel i samfällt fiske

19. FBM får bestämma att en fastighetsreglering i samband med avstyck-

ning eller klyvning skall debiteras som tidersättning istället för saker-

sättning om FBM:s kostnader för fastighetsregleringen kan uppskattas

bli mindre än 75 % av vad regleringen skulle ha kostat sakägaren om den

debiterats som sakersättning och om den medför begränsad nytta för

sakägaren. Samråd skall ske med sakägaren, som dessutom skall upply-

sas om att tidersättningen kan komma att överskrida den bedömda tider-

sättningen men att den inte blir högre än sakersättningen för fastighets-

regleringen. Samrådet och informationen skall antecknas i dagboken.

Legalisering

20.

Sammanläggning som företas med stöd av 12-16 55 ÄULL skall inte

debiteras.

21. Vid legalisering av sämjedelning av fastighet belägen inom område

som berörs av utfärdat förordnande om äganderättsutredning skall tid-

ersättning betalas, dock med högst vad som skulle ha betalats om saker-

sättning debiterats.

5

LMVFS 1995:3

- överlåtelse av andel i samfälld mark

-

- sämjeägoutbyte

Kombinationer av åtgärder för vilka sakersättning debiteras

23.

Om i en förrättning en åtgärd som skall sakersättningsdebiteras före-

tas gemensamt med en annan åtgärd som också skall sakersättningsdebi-

teras skall debitering för respektive åtgärd ske med såväl grund- som

tilläggsbelopp enligt tillämpliga punkter (I-V) i “Förteckning över saker-

sättningar” fogad som bilaga till lantmäteritaxan. Härvid räknas avstyck-

ning och klyvning som skilda åtgärder.

Avvisad ansökan

24.

För en avvisad ansökan debiteras en fast avgift om 600 kronor.

25. En fastighetsbestämning, som awisas därför att frågan är så fullkom-

ligt klar att frågans.avgörande uppenbarligen är utan betydelse för sö-

kanden, skall debiteras som en inställd förrättning.

Inställd förrättning

26. En inställd sakersättningsdebiterad förrättning skall debiteras enligt

följande

a) Ringa arbete har lagts ner:

1) 30 % av det belopp som för-

rättningen hade kostat sakäga-

ren om den genomförts.

b) Övriga fall:

2) Utgör kostnaden för beräknat

nedlagt arbete mindre än 20 %

av det belopp som förrättning-

en hade kostat sakägaren om

den genomförts får FBM debite-

ra lägre ersättning, dock lägst 5

%.

1) 60 % av det belopp som för-

rättningen hade kostat sakäga-

ren om den genomförts.

2) Utgör kostnaden för beräknat

nedlagt arbete mer än 70 % av

det belopp som förrättningen

hade kostat sakägaren om den

genomförts får FBM debitera

högre ersättning, dock högst

80 %.

6

27. Om endast arbete utförts, som är oberoende av areal, gränslängd och

antal nybildade eller berörda fastigheter eller endast förstadagsåtgärd,

läggs lägsta antal grund- och tilläggsbelopp till grund för beräkning av

avgiften.

28. Om inget fältarbete utförts i den inställda förrättningen beräknas er-

sättningen på det belopp som sakägaren skulle ha betalat om ingen hant-

langning hade behövts vid förrättningen.

Undanröjd förrättning

29. FBM skall ompröva debiteringen av en undanröjd förrättning utan

särskild framställning. Den undanröjda förrättningen skall debiteras som

om ansökan avvisats eller förrättningen inställts. Om en förrättning un-

danröjs enbart på grund av återkallelse av ansökan i domstol skall full

betalning erläggas.

Till 4 5 2 st

Återförvisad förrättning

1. Har en förrättning återförvisats därför att FBM

a) handlagt förrättningen på ett formellt oriktigt sätt eller

b) inte iakttagit en bestämmelse i lag eller annan författning eller av-

vikit från en klar rättspraxis; häri inräknas också felbedömningar av

faktiska förhål landen som leder till ett felaktigt beslut, eller

c) när återförvisning skett med direkt föreskrift om rättelse på grund

av oriktigt förfarande, felmätning eller felräkning förorsakad av

FBM eller

d) när en domstol gjort en annan materiell bedömning än FBM vid

prövning av ett yrkande mot de allmänna lämplighetsvillkoren och

/eller allmänin tresset i 3 kap. FBL med flera lagar,

skall som huvudregel ersättningen för den återförvisade förrättningen

beräknas så att sakägarens sammanlagda betalningsskyldighet för den

ursprungliga och den återförvisade förrättningen blir den samma som

om den ursprungliga förrättningen från början handlagts på det sätt

domstolen beslutat. Därvid skall den återförvisade förrättningen anses

påbörjad den dag ansökan om den ursprungliga förrättningen kom in

och avslutad den dag samma förrättning avslutades, avvisades eller in-

ställdes.

LMVFS 1995:3

2. Återförvisas en förrättning för ny handläggning sedan sakägare i dom-

stolen kommit med nytt eller jämkat yrkande skall förrättningen anses

påbörjad när förrättningsakten återkommit till FBM. För den förnyade

handläggningen i dess helhet skall tidersättning betalas. Om den återför-

visade förrättningen redan från början kunnat genomföras enligt det nya

7

LMVFS 1995:3

eller jämkade yrkandet får dock aldrig den sammanlagda ersättningen

för den inställda eller återförvisade förrättningen understiga sakersätt-

ningen enligt den taxa som skulle ha tillämpats om förrättningen sökts

när den ursprungliga förrättningen påbörjades men avslutats när den

återförvisade förrättningen avslutas.

3. Om en domstol föreskriver rättelse utan återförvisning - t.ex. på grund

av förlikning i domstolen - och återsänder förrättningen till FBM enbart

för komplettering i något avseende (t.ex. av karta eller utmärkning på

marken i nya lägen) skall tidersättning debiteras för FBM:s arbete med

kompletteringen som för en Literförvisad förrättning.

Till 4 5 3 st

Avvikelse från sakersättningsbeloppen för avstyckning, klyvning och

fastighetsreglering

1. När en förrättning påbörjas skall FBM undersöka om förrättningen el-

ler viss åtgärd i förrättningen uppfyller följande villkor.

a) Tidersättningen uppskattas bli högst 50 % av den beräknade saker-

sätt ningen sedan hänsyn tagits till en eventuell nedsättning och

b) Särskilda skäl föreligger.

2. Om villkoren enligt punkterna la och lb ovan uppfyllts får FBM be-

sluta om att tidersättning skall debiteras för den sökta förrättningen om

den medför begränsad nytta för sakägaren. Tidersättningen skall därvid

debiteras med högst det belopp som skulle ha betalats om ersättningen

beräknats som sakersättning.

Till 5 § 1 st

Ändring av förrättningsåtgärd

1. Vid övergång från tid- till sakersättningsdebiterad åtgärd skall ersätt-

ning beräknas efter den åtgärd som fullföljs. Kostnader för det merarbete

som utförts på den först sökta åtgärden och som sedan inte kunnat ut-

nyttjas vid genomförandet av den senare tillkommande åtgärden skall

debiteras sakägaren som särskild ersättning enligt 5 5 (tidersättning).

2. Vid övergång från sak- till tidersättningsdebiterad åtgärd skall allt ar-

bete debiteras som tidersättning.

8

Tidersättning

LMVFS 1995:3

1. Annan förrättningskostnad enligt 2:6 FBL som förskjutits av statsme-

del enligt 9 § skall tas upp på förrättningsräkningen och debiteras sak-

ägarna.

Till 7 5 3 st

Avrundning

Avrundning till hel respektive halv timme vid debiteringen sker för varje

kategori och taxeperiod. Avrundning görs efter eventuellt påslag av ge-

mensam tid. Om flera korta tider påförts ärendet under olika taxeperio-

der måste en skälighetskontroll göras av räkningens slutreslutat.

Till 7 !Zj 4 st

Ersättningsfria arbetsmoment

Tidersättning skall inte debiteras för administrativa arbetsmoment.

Till 7 § 5 st

Dyrbar utrustning

1. Anlitas underleverantör skall sakägaren debiteras ersättning som mot-

svarar den faktiska kostnad som FBM erlägger till leverantören. Om Iö-

nekostnadspålägg beräknats och betalats av LMV på hela eller del av den

faktiska kostnaden skall

en.

2. Används viss dyrbar

med faktiska kostnader.

också pålägget tas upp på förrättningsräkning-

instrumentutrustning skall ersättning erläggas

Hantlangning m.m

Till 8 $j 1 st

Rabatt

När sakägare ombesörjt hantlangning eller när inget fältarbete behövts

för en eller flera nybildade fastigheter eller berörda fastigheter skall sak-

ersättningen reduceras med belopp som framgår av särskild tabell, bila-

ga 1.

Till 9 $j 1 st

Förskjutna kostnader

9

LMVFS 1995:3

2. Om lönekostnadspålägg beräknats och betalats av LMV på hela eller

del av det förskjutna beloppet skall också pålägget tas upp pa förrätt-

ningsräkningen.

Till 9 5 2 st

Ränta förskjutet belopp

På förskjutet belopp större än 2.500 kronor skall ränta betalas enligt gäl-

lande diskonto plus fem procentenheter. Om räntan är mindre än 100

kronor skall den inte tas upp på räkningen. Räntan beräknas från den

förskotterade räkningens förfallodag eller - om sådan inte angivits - från

30 dagar från räkningens datum till och med den dag FBM utfärdar sin

räkning.

Nedsättning av ersättningsbelopp

Till 10 5

Nedsättning vid fastighetsreglering och sammanläggning

1. För en fastig!zet som avregistreras genom sammanläggning eller fastig-

hetsreglering (utplånas) gäller följande.

2. Om fastighet av mindre betydelse omfattar ett skifte eller utgör an-

delsfastighet eller ligger i gemensam ägovidd skall nedsättning medges.

Om andelsfastigheter försvinner genom verkan av en marköverföring

skall inte någon nedsättning ske. För varje bihang C-område till stadsre-

gister som försvinner medges nedsättning. Nedsättning får inte medges

om traktindelningen försämras.

3. Består fastighet av flera skiften medges nedsättning för varje skifte av

mindre betydelse, t.ex. mossmark, myrmark, impediment, som genom

fastighetsreglering överförs till angränsande fastighet eller samfällighet.

Överförs inte något skifte till angränsande fastighet eller samfällighet

medges ändå nedsättning för hela fastigheten om denna är av mindre be-

tydelse och om åtgärden inte innebär en försämring av traktindelningen.

Om fastighet med flera skiften avregistreras genom sammanläggning

medges nedsättning endast för hela fastigheten om denna är av mindre

betydelse. Försämras traktindelningen får ingen nedsättning medges.

4. Om alla fastigheter som ingàr i en sammanläggning är av mindre bety-

delse medges inte nedsättning för den första.

5. Om en samfällighet består av ett skifte och den är av mindre betydelse

skall nedsättning medges för samfälligheten om samfälligheten avregist-

reras.

10

6. Består samfällighet av flera skiften medges nedsättning för varje skifte

som är av mindre betydelse och som överförs genom fastighetsreglering

till angränsande fastighet eller samfällighet eller som efter avstyckning

sammanläggs med angränsande fastighet. Om inte något skifte överförs

till eller sammanläggs med angränsande fastighet eller samfällighet med-

ges ändock nedsättning med ett nedsättningsbelopp om samfälligheten

utplånas.

7. Överförs samfälld väg, dike, bäck eller liknande till angränsande fas-

tighet eller samfällighet och samfälligheten är av mindre betydelse med-

ges dessutom nedsättning för varje fastighet eller samfällighet som erhål-

ler del av den samfällda marken.

-

8. Utplånas samfällighet av mindre betydelse p.g.a. verkan av fastighets-

reglering eller sammanläggning skall nedsättning medges för varje skifte

av samfälligheten som överförs till angränsande fastighet eller samfällig-

het eller som upphör att finnas som särskilt skifte.

9. För varje sk@ av fastighet eller samfällighet av mindre betydelse som

överförs genom fastighetsreglering till eller sammanläggs efter avstyck-

ning med angränsande fastighet eller samfällighet medges nedsättning

när nyttoprincipen tillämpas vid avstyckning och klyvning. Nedsättning

medges även för varje fastighet eller samfällighet, som tar emot samfälld

mark, om denna är väg, dike eller dylikt. Tas flera grenar bort från

samma samfällda vägsystem eller motsvarande får nedsättning endast

ske som för ett skifte.

10. Om en fastighetsreglering innebär att ett servitut av mindre betydelse

upphävs eller p?t annat sätt upphör att gälla skall nedsättning medges för

varje servitut som upphör. Har flera servitut för viss fastighet redovisats

gemensamt i samma anteckning i fastighetsregistret eller i fastighetsbo-

ken medges nedsättning endast om alla i anteckningen redovisade servi-

tut upphör att gälla.

11. När nyttoprincipen tilllämpas vid avstyckning och klyvning skall

nedsättning inte medges i de fall ersättning inte betalas för fastighetsreg-

lerings- eller sammanläggningsåtgärden.

Till 10 och 1155

Rutiner vid nedsättning

LMVFS 1995:3

FBM skall besluta om nedsättning i samband med att räkningen utfär-

das. Nedsättningen dras av direkt på räkningen.

11

LMVFS 1995:3

Räkning och uppbörd

Till 12 5 1 st

Räkningsblanketter och upprättande av räkning

1. Räkning skall upprättas på räkningsblankett som LMV fastställer.

2. När LMV, Överlantmätarmyndighet (ÖLM), statlig eller kommunal

FBM använder räkningsblankett utan förtryckta namn- och adressupp-

gifter skall myndighetens fullständiga namn och adress samt telefon-

nummer anges på sakägarens och LMV:s exemplar av räkningen.

\

Lägsta belopp

3. Räkning utfärdas inte på belopp understigande 25 kronor om inte sär-

skilda skäl föreligger.

-

Till 12 $j 2 st

Delräkning

1. FBM får utfärda delräkning för utfört arbete när ett ärende skjuts upp

av någon anledning som inte beror på FBM. Aven i övrigt får FBM utfär-

da delräkning i ärenden om det finns särskilda skäl. Kostnaderna för att

utfärda och hantera delräkningen får dock inte utan särskilda skäl över-

stiga FBM:s kostnader för räntor på ofakturerat arbete.

2. Beslut om delräkning antecknas på dagboksbladet.

3. Om sakersättning skall debiteras och arbetet med förrättningen sträck-

er sig över flera taxeperioder skall ersättningen proportioneras mellan

delräkningar och sluträkning i förhållande till arbetad tid under den tids-

period respektive räkning avser.

Till 12 § 3 st

Förskott

Om det finns särskild anledning att befara att förrättningskostnaderna

inte kommer att betalas får FBM besluta att sökande skall betala beräkna-

de förrättningskostnader innan ansökan tas upp till prövning. Beslut om

att förskott skall betalas antecknas på dagboksbladet. Förskott skall beta-

las in på LMV:s postgirokonto 156 73 - 7.

Till 13 och 15 @,

12

Förfallodag och dröjsmålsränta

LMVFS

19952

Betalning skall vara LMV tillhanda inom 30 dagar från räkningsdatum.

Dröjsmålsränta skall tas ut enligt räntelagens (1975:635) bestämmelser på

belopp som inte betalats inom föreskriven tid.

Övergångsbestämmelser

Tilläggsyrkande, sammanslagning och uppdelning av förrättningar

1.

Om en förrättning som kommit in efter den 1 januari 1986 sammanslås

med en förrättning som kommit in under år 1985 eller om ett tilläggsyr-

kande görs till en förrättning av det senare slaget, skall den samman-

slagna förrättningen i debiteringshänseende uppdelas så att debitering

sker enligt den taxa som enligt 4a 5 och övergångsbestämmelserna skall

tillämpas för respektive ansökan eller yrkande. Avser bägge ansökning-

arna/yrkandena samma åtgärdstyp skall grundbeloppet debiteras enligt

den taxa som gäller för den äldsta ansökan/yrkandet.

2. Om en förrättning som kommit in efter den 1 januari 1985 sammanslås

med en förrättning som påbörjats före den dagen eller om ett tilläggsyr-

kande görs till en förrättning av det senare slaget skall den åtgärd ansö-

kan/yrkandet avser debiteras enligt bestämmelserna i taxans lydelse ef-

ter den 1 januari 1985 (tariff B i bilagan) utom när yrkandet avser en till-

kommande biåtgärd till en avstyckning, klyvning eller fastighetsregle-

ring. Prövningen av om den är nödvändig enligt nyttoprincipen skall då

ske enligt äldre bestämmelser. Bedöms biåtgärden inte nödvändig skall

den debiteras efter de nya bestämmelserna.

3. Om yrkande i förrättning, som avses i styckena 1 och 2 ovan, ändras

under förrättningens gång men ändringen endast avser byte av förrätt-

ningsinstitut räknas i debiteringshänseende ankomstdatum på den ur-

sprungliga ansökan som påbörjandedag.

4. Om en förrättning enligt styckena 1 och 2 ovan uppdelas i två eller

flera förrättningar inom ramen för ursprunglig ansökan skall dessa i de-

biteringshänseende anses påbörjade då den ursprungliga förrättningen

påbörjades.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 1995.

C

Sture Norberg

Sten Bertram

13

Lantmäteriverket

Föreskrifter

Lantmäteritaxa 1985

1995-02-02

Bilaga

1

LMVFS

1995:3

Belopp med vilka sakersättning skall reduceras för förrättningar avsluta-

de under 1995 och påbörjade under perioden 1985-1995 när sakägave om-

besörjt hantlangning eller om inget fältarbete behövts.

Förrättningsåtgärder

Belopp kr

För förrättningar debiterade enligt

SFS 1993:1396

full

fullt

hantlangning

röjningsarbete

(100 %>

m.m. (50 %)

1 Bl)

1

AvstyckningIklyvning

2

3

för varje fastighet t.o.m. den

femte

för varje fastighet utöver den

femte

överstiger arealen för en

nybildad fastighet 5 000 m2 men

inte ett hektar skall tillägget för

varje sådan nybildad fastighet

dessutom reduceras med

550

275

III Bl) Fastighetsreglering

1140

680

2

för varje berörd fastighet t.o.m..

den femte

550

3

för varje berörd fastighet utöver

den femte

440

4

för reglerad ägovidd mellan

5 000 m2 och ett hektar

500

570

340

275

220

250

1) beteckning enligt bilagan till lantmäteritaxan