LMVFS 2004:1

Lantmäteriverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter (LMVFS 2000:2) om hur fastighetsregistrets allmänna del skall föras

1

Lantmäteriverkets

författningssamling

Utgivare: Sten Bertram

utfärdade den 20 februari 2004

Med stöd av 83 § förordningen (2000:308) om fastighetsregister föreskriver

Lantmäteriverket i fråga om föreskrifterna (2000:2) om hur fastighetsregistrets

allmänna del skall föras

dels att Till 27 § skall ha följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna skall införas tre nya paragrafer, Till 37 §, Till 38 §

och Till 39 §, av följande lydelse.

Till 27 §

Uppgifter som redovisas om planer m m

Följande bestämmelser redovisas i allmänna delen:

1. Miljöbalken (1998:808)

7:2

nationalpark

7:4

naturreservat

7:9

kulturreservat

7:10

naturminne

7:11

biotopskydd

7:12

djurskyddsområde, växtskyddsområde

7:13

strandskydd

7:21

yt- och grundvattenskydd

7:24

interimistiskt förbud

7:27

Natura 2000-område

10:10

miljöriskområde

11:20

underhållsskyldighet

12:1

täkttillstånd

12:6

samrådsområde

26:11

stängselgenombrott m.m

2. Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

40 § p 5 skydd för ytvattentäkter och enskilda grundvattentäkter

LMVFS 2004:1

Lantmäteriverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter

(LMVFS 2000:2) om hur fastighetsregistrets allmänna

del skall föras

Utkom från trycket

den 5 mars 2004

LMVFS 2004:1

2

3. Väglagen (1971:948)

18 §

arbetsplan (till dess väg byggts eller beslut om fastställelse förfallit)

47 §

nybyggnadsförbud i de fall länsstyrelsen föreskrivit att avståndet från

vägområdet skall vara mer än 12 meter

4. Lagen (1998: 950) om kulturminnen m m

2:2

avgränsning av område för fast fornlämning

2:9

område för vilket meddelats särskilda skyddsföreskrifter

2:23

tidsbegränsad föreskrift

3:1

byggnad som förklarats för byggnadsminne

3:4

fråga väckt om byggnadsminne

3:6

förordnande om anmälningsplikt

Om länsstyrelsen meddelat förbud enligt 3 kap 5 § lagen om kulturminnen

redovisas detta som en anmärkning på den enhet som redovisar att fråga väckts

om att byggnaden skall förklaras för byggnadsminne.

5. Plan- och bygglagen (1987:10)

6:19

fråga väckt om förordnande

6. Lagen (1995:1649) om byggande av järnväg

2:1

järnvägsplan

7. Bestämmelser enligt minerallagen (1991:45)

1:4

bearbetningskoncession

8. Bestämmelser enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter

1 §

bearbetningskoncession

Redovisning skall även ske av motsvarande bestämmelser enligt äldre författ-

ning.

Till 37 §

Tredimensionella utrymmen

På registerkartan skall tredimensionella utrymmen särskiljas från traditionella

fastighetsområden och samfällighetsområden genom

- en särskild gräns för tredimensionellt utrymme, och

- en särskild markering av registerbeteckningen genom att registernumret omges

av bakstreck (\). Om särskilda skäl finns får annat lämpligt tecken användas

.

Ideal traktindelning

Ideal traktindelning får redovisas på registerkartan, om sådan indelning behövs

för åsättande av registerbeteckning med traktnamn. Om ideal traktindelning

redovisas, skall också traktnamnen redovisas.

Gräns för s.k. kronomark

Gräns för område som enligt 23 § fastighetsregisterförordningen inte längre ägs

av staten skall redovisas på registerkartan.

LMVFS 2004:1

3

Presentation av registerkarteuppgifter

När registerkartan förs med automatiserad behandling, skall uppgifter enligt 37 §

första och andra stycket samt dessa föreskrifter kunna presenteras i utritad form.

Till 38 §

Vid redovisning på registerkartan får förenkling eller underlåtelse ske enligt

följande.

Fastigheter och samfälligheter enligt 37 § första stycket 1

a) Om redovisningen av fastigheter och samfälligheter skulle innebära omfat-

tande utredningar, får inom områden med låga markvärden redovisningen av

små objekt underlåtas, t.ex. små objekt inom skiftade mossar eller s.k.

järnvägsfastigheter.

b) Små fastigheter och samfälligheter behöver inte redovisas skalenligt på

registerkartor som inte förs med automatiserad behandling.

c) Punkt- och linjeredovisning av fastigheter och samfälligheter är tillåten, om

utbredningen inte är känd.

Officialservitut och officialnyttjanderätt enligt 37 § första stycket 2 och 3

a) Officialservitut och officialnyttjanderätt med ändamålet väg på mark som

senare upplåtits som ”gata” eller ”gemensam väg” behöver inte redovisas på

registerkartan. Detta gäller mark som

- inrättats som gata i stadsplan eller motsvarande i detaljplan,

- ingått i väg inom vägföreningsområde,

- ingått i vägsamfällighet, eller

- ingått i gemensamhetsanläggning för väg.

b) Officialservitut och officialnyttjanderätt som inte är lokaliserad till en be-

stämd del av fastighet/samfällighet eller kan lokaliseras till ett ungefärligt

läge skall inte redovisas på registerkartan.

c) Utbredningen för officialservitut och officialnyttjanderätt skall endast redo-

visas i de delar som framgår av underlaget för registreringen.

d) Officialservitut och officialnyttjanderätter skall redovisas som en punkt eller

en linje, om utbredningen inte är känd.

Gemensamhetsanläggningar enligt 37 § första stycket 4

a) Utbredningen för gemensamhetsanläggning skall endast redovisas i de delar

som framgår av underlaget för registreringen.

b) Gemensamhetsanläggning skall redovisas som en linje eller en punkt, om

utbredningen inte är känd.

Ledningsrätt enligt 37 § första stycket 5

a)

Utbredningen för ledningsrätt skall endast redovisas i de delar som framgår

av underlaget för registrering.

b) Ledningsrätt skall redovisas som en linje eller en punkt, om utbredningen

inte är känd.

LMVFS 2004:1

4

Vägrätt enligt 37 § första stycket 6

a) På registerkartan får redovisning av vägrätt underlåtas, om tillräckligt un-

derlag saknas.

b) Vägrätt får redovisas som en linje.

Planer m.m. enligt 37 § första stycket 7

Redovisning på registerkartan får underlåtas för följande bestämmelser om

marks användning:

a) Utredning om tillämpning av 6 kap. 19 § plan- och bygglagen (1987:10),

och motsvarande äldre bestämmelser enligt 27 § första stycket 4 fastighets-

registerförordningen.

b) Nedan angivna bestämmelser i miljöbalken (1998:808) enligt Till 27 § och

motsvarande äldre bestämmelser

- 11:20

underhållsskyldighet

- 26:11

stängselgenombrott m.m.

c) Nedan

angivna bestämmelser i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

enligt Till 27 § och motsvarande äldre bestämmelser

- 2:23

tidsbegränsad föreskrift

- 3:4

fråga väckt om byggnadsminne

- 3:6

förordnande om anmälningsplikt.

Utbredningen för planer m.m. skall endast redovisas i de delar som framgår av

underlaget för registrering. Om utbredningen inte är känd, skall bestämmelser

om marks användning redovisas som en linje eller en punkt.

Kvartersindelning och kvartersnamn enligt 37 § första stycket 8

Redovisning av kvartersindelning och kvartersnamn får underlåtas, om sådan

indelning inte behövs för åsättande av registerbeteckning med kvartersnamn.

Om kvartersindelning redovisas, skall också kvartersnamnen redovisas.

Till 39 §

Tidpunkt för införandet av uppgift på registerkartan

Uppgift som skall redovisas både på registerkartan och i den andra delen av

fastighetsregistrets allmänna del, dvs. textdelen, skall vara införd på register-

kartan senast två arbetsdagar efter det att uppgiften förts in i textdelen, om det

inte finns särskilda skäl.

_____________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2004.

Stig Jönsson

Hans-Erik Wiberg