LVFS 2011:19

Läkemedelsverkets föreskrifter om kliniska läkemedelsprövningar på människor

1

Läkemedelsverkets författningssamling

ISSN 1101-5225

Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman

Läkemedelsverkets föreskrifter om kliniska

läkemedelsprövningar på människor;

beslutade den 29 november 2011.

Innehållsförteckning

1 kap. Tillämpningsområde och definitioner

2 kap. Bestämmelser om kliniska läkemedelsprövningar i andra författningar

3 kap. Allmänna bestämmelser

4 kap. Ansvarsfördelning

5 kap. Ansökan om tillstånd

6 kap. Hantering och märkning av prövningsläkemedel

7 kap. Ändringar av prövningen

8 kap. Säkerhet och säkerhetsrapportering

9 kap. Rapportering efter prövningens avslutande

10 kap. Hantering av handlingar

11 kap. Dispens

Läkemedelsverket föreskriver1 med stöd av 10 kap. 4 a och 5 §§ läkemedels-

förordningen (1992:1752) samt 14 §4 och 7 förordningen (2009:659) om han-

del med läkemedel följande.

1 kap. Tillämpningsområde och definitioner

Tillämpningsområde

1 §

Dessa föreskrifter ska tillämpas på kliniska läkemedelsprövningar, in-

klusive farmakokinetiska studier, på människor.

Så kallade icke-interventionsstudier omfattas inte av föreskrifterna.

1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/20/EG av den 4 april 2001 om tillnärm-

ning av medlemsstaternas lagar och andra författningar rörande tillämpning av god klinisk

sed vid kliniska prövningar av humanläkemedel (EGT L 121, 1.5.2001, s. 34, Celex

32001L0020), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 596/

2009 av den 18 juni 2009 om anpassning till rådets beslut 1999/468/EG av vissa rättsakter

som omfattas av det förfarande som anges i artikel 251 i fördraget, med avseende på det

föreskrivande förfarandet med kontroll – Anpassning till det föreskrivande förfarandet med

kontroll – Del fyra (EUT L 188, 18.7.2009, s. 14, Celex 32009R0596), samt Kommissionens

direktiv 2005/28/EG av den 8 april 2005 om fastställande av principer och detaljerade rikt-

linjer för god klinisk sed i fråga om prövningsläkemedel för humant bruk samt av krav för

att få tillstånd till tillverkning eller import av sådana produkter (EUT L 91, 9.4.2005 s.13,

Celex 32005L0028).

LVFS 2011:19

Utkom från trycket

den 29 december 2011

LVFS 2011:19

2

Definitioner

2 §

De uttryck som används i läkemedelslagen (1992:859) har samma bety-

delse i dessa föreskrifter.

Enligt läkemedelslagen avses med prövningsläkemedel en farmaceutisk

beredning av en eller flera aktiva substanser eller placebo som prövas eller an-

vänds som referens vid en klinisk läkemedelsprövning, inklusive produkter

1.

som redan har godkänts för försäljning men som används eller sätts sam-

man (bereds eller förpackas) på annat sätt än det godkända,

2.

som används för en icke godkänd indikation, eller

3.

som används för att få ytterligare information om en redan godkänd an-

vändning.

3 §

I dessa föreskrifter används följande begrepp med nedan angiven bety-

delse.

a)

Allvarlig incident eller biverkning (serious adverse event or adverse

reaction): Varje incident eller biverkning som oavsett dos leder till

döden, är livshotande, medför sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård,

orsakar bestående eller betydande invaliditet eller funktionsnedsättning

eller förorsakar en medfödd anomali eller missbildning.

b)

Biverkning (adverse reaction): Varje ogynnsam och oavsedd reaktion på

ett prövningsläkemedel, oavsett dos.

c)

Försöksperson: En patient eller annan person som deltar i en klinisk

läkemedelsprövning och som antingen får prövningsläkemedel eller som

ingår i en kontrollgrupp.

d)

God klinisk sed (Good Clinical Practice, GCP): Internationellt erkända

etiska och vetenskapliga kvalitetskrav som ska beaktas vid utformning-

en, genomförandet, registreringen och rapporteringen av kliniska läke-

medelsprövningar där försökspersoner medverkar.

Bestämmelser om god klinisk sed finns bland annat i Europaparlamen-

tets och rådets direktiv 2001/20/EG om tillnärmning av medlemsstater-

nas lagar och andra författningar rörande tillämpning av god klinisk sed

vid kliniska prövningar av humanläkemedel2, samt i Kommissionens

direktiv 2005/28/EG om fastställande av principer och detaljerade rikt-

linjer för god klinisk sed i fråga om prövningsläkemedel för humant bruk

samt av krav för att få tillstånd till tillverkning eller import av sådana pro-

dukter3. Innehållet i god klinisk sed framgår också av den europeiska

läkemedelsmyndighetens riktlinjer om god klinisk sed (CPMP/ICH/135/

95, senast ändrade i juli 2002), vilka bygger på Internationella harmoni-

seringskonferensens (ICH) överenskommelse om en standard för god

klinisk sed.

e)

God tillverkningssed (Good Manufacturing Practice, GMP): Den del av

kvalitetssäkringen som är avsedd att säkerställa att produkterna tillverkas

och kontrolleras på ett enhetligt sätt så att de kvalitetskrav som är lämp-

liga för deras avsedda användning uppnås.

Bestämmelser om god tillverkningssed finns i Läkemedelsverkets

föreskrifter (LVFS 2004:6) om god tillverkningssed för läkemedel.

2

EGT L 121, 1.5.2001, s. 34 (Celex 32001L0020)

3

EUT L 91, 9.4.2005 s.13 (Celex 32005L0028)

LVFS 2011:19

3

f)

Icke-interventionsstudie (observationsstudie): En studie där läkemedel

förskrivs på sedvanligt sätt och i enlighet med villkoren i godkännandet

för försäljning. Den specifika behandling som patienten får bestäms inte

i förväg i ett prövningsprotokoll utan följer av vad som är brukligt, och

förskrivningen av läkemedlet är klart åtskild från beslutet att ta med

patienten i studien. Inga ytterligare diagnostiska procedurer eller över-

vakningsprocedurer tillämpas på patienterna, och epidemiologiska meto-

der används för att analysera insamlade data.

g)

Icke-prövningsläkemedel (Non-investigational medicinal product, NIMP):

Läkemedel som ingår i en klinisk läkemedelsprövning och som inte omfat-

tas av definitionen av ett prövningsläkemedel.

h)

Incident (adverse event): Varje ogynnsam medicinsk händelse hos en

försöksperson som fått ett läkemedel. Händelsen behöver inte ha orsaks-

samband med behandlingen i fråga.

i)

Klinisk läkemedelsprövning: Varje undersökning som utförs på männi-

skor för att fastställa eller bekräfta de kliniska, farmakologiska eller far-

makodynamiska effekterna av ett eller flera prövningsläkemedel, att

identifiera biverkningar av ett eller flera prövningsläkemedel eller att

studera absorption, distribution, metabolism och utsöndring av ett eller

flera prövningsläkemedel, i syfte att säkerställa dessa läkemedels säker-

het eller effekt.

j)

Koordinerande prövare: Den prövare som har ansvar för att den pröv-

ningsrelaterade verksamheten vid de olika prövningsställen som deltar i

en multicenterprövning utförs på ett enhetligt sätt.

k)

Multicenterprövning: En klinisk läkemedelsprövning som genomförs

enligt samma prövningsprotokoll men på flera prövningsställen och däri-

genom av mer än en prövare.

l)

Oförutsedd biverkning (unexpected adverse reaction): Biverkning vars

karaktär eller allvarlighet inte överensstämmer med uppgifterna om pro-

dukten (exempelvis prövarhandboken för ett icke godkänt försöksläke-

medel eller, för en godkänd produkt, uppgifterna i produktresumén).

m) Prövare: Legitimerad läkare eller legitimerad tandläkare som genomför

en klinisk läkemedelsprövning på ett prövningsställe. Om en prövning

genomförs av en grupp av individer på ett prövningsställe, är prövaren

den som är ansvarig ledare för gruppen.

n)

Prövarhandbok (Investigator’s brochure, IB): En sammanställning av de

kliniska och icke-kliniska uppgifter om prövningsläkemedlet eller pröv-

ningsläkemedlen som har betydelse för prövningen.

o)

Prövningsprotokoll: Dokument som beskriver prövningens syften, ut-

formning, metodik, statistiska överväganden och organisation. Termen

avser det ursprungliga protokollet, senare versioner av protokollet och

ändringar av detta.

p)

Prövningsställe: En vårdinrättning där prövningsrelaterade aktiviteter

utförs på försökspersonerna.

q)

Sponsor: Den person, det företag, den institution eller organisation som

ansvarar för att initiera, organisera eller finansiera en klinisk läkemedels-

prövning.

r)

Underårig: En person som är yngre än 18 år.

LVFS 2011:19

4

2 kap. Bestämmelser om kliniska läkemedelsprövningar i andra

författningar

1 §

I läkemedelslagen (1992:859) finns bestämmelser om bland annat

vad som avses med prövningsläkemedel,

förutsättningarna för att kliniska läkemedelsprövningar ska få utföras,

vem som får utföra kliniska läkemedelsprövningar,

information till försökspersonerna,

att samtycke alltid ska inhämtas från försökspersonerna och att samtycke

får återkallas,

förutsättningarna för att utföra kliniska läkemedelsprövningar på under-

åriga och på personer vars mening inte kan inhämtas,

tillhandahållande av prövningsläkemedel och utrustning, samt

tillstånd för att utföra kliniska läkemedelsprövningar.

2 §

I läkemedelsförordningen (2006:272) finns kompletterande bestämmel-

ser om bland annat tillstånd att genomföra kliniska läkemedelsprövningar och

om handläggningstider för ansökan om tillstånd.

3 §

I lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor

finns bestämmelser som är tillämpliga på kliniska läkemedelsprövningar. Av

bestämmelserna framgår bland annat

att det krävs godkännande från etikprövningsnämnd,

att forskningen endast får godkännas om den kan utföras med respekt för

människovärdet,

att människors välfärd ska ges företräde framför samhällets och veten-

skapens behov, samt

att forskningen får godkännas bara om riskerna för försökspersonerna

uppvägs av forskningens vetenskapliga värde och om det förväntade re-

sultatet inte kan uppnås på ett mindre riskabelt sätt.

4 §

I Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:10) om

avsiktlig utsättning vid klinisk prövning av läkemedel som innehåller eller

består av genetiskt modifierade organismer finns kompletterande bestämmel-

ser om bland annat

iakttagande av försiktighetsmått med hänsyn till miljön,

särskilt tillstånd till avsiktlig utsättning,

transport samt

märkning.

3 kap. Allmänna bestämmelser

1 §

Vid kliniska läkemedelsprövningar ska principerna för god klinisk sed

samt den senaste versionen av Helsingforsdeklarationen om etiska principer

för medicinsk humanforskning, fastställd av World Medical Association, till-

lämpas.

2 §

En förutsättning för att en föreslagen klinisk läkemedelsprövning ska få

genomföras är att det finns tillräckliga och adekvata icke-kliniska och klini-

ska uppgifter om prövningsläkemedlet.

LVFS 2011:19

5

3 §

Prövningar där prövningsläkemedlet ges till människor för första gång-

en ska utformas med särskilt stor omsorg, i synnerhet när det gäller att identi-

fiera och minska riskerna för försökspersonerna. Prövningsstället ska vara

ändamålsenligt vad gäller lokalernas utformning, personalens kompetens och

interna rutiner för säkerhetsövervakning och akutvård.

4 §

Vid prövningar på underåriga ska antalet försökspersoner samt antalet

ingrepp på dessa minimeras så långt det är förenligt med prövningens syfte

och kravet på resultatens tillförlitlighet.

5 §

Av 13 § läkemedelslagen framgår vilka kvalifikationer prövaren ska ha.

Prövaren ska också ha nödvändig kunskap om och erfarenhet av kliniska

läkemedelsprövningar av det aktuella slaget.

6 §

De prövningsläkemedel som används i kliniska läkemedelsprövningar

ska tillverkas och tillhandahållas enligt principerna för god tillverkningssed.

4 kap. Ansvarsfördelning

1 §

Sponsorn har det övergripande ansvaret för genomförandet av en pröv-

ning. Sponsorn ansvarar bland annat för

att det finns skriftliga instruktioner för sponsorns arbete med prövningen,

för kvalitetskontrollen (monitoreringen) samt för kvalitetssäkringen (au-

diteringen),

att instruktionerna enligt ovan följs,

att de personer i sponsorns organisation som arbetar med prövningen har

tillräcklig kompetens för sina arbetsuppgifter, samt

att försökspersonerna genom försäkring eller på annat sätt är garanterade

ett fullgott ekonomiskt skydd.

2 §

Sponsorn får delegera samtliga eller delar av sina arbetsuppgifter till en

enskild person, ett företag, en institution eller en organisation. Delegationen

ska ske skriftligen och det ska tydligt framgå vilka arbetsuppgifter som om-

fattas och vem som ska utföra arbetsuppgifterna.

Vid delegation behåller sponsorn ansvaret för att prövningen genomförs

enligt prövningsprotokollet och enligt de villkor som anges i tillståndet att på-

börja prövningen, samt för att prövningen genomförs och resultaten rapporte-

ras i enlighet med gällande regler.

3 §

Prövarens uppgift är att genomföra prövningen på prövningsstället i en-

lighet med det godkända prövningsprotokollet. Uppgiften omfattar bland an-

nat

att säkerställa att information om prövningen lämnas och att samtycke till

deltagande inhämtas enligt gällande regler,

att säkerställa att försökspersonerna har ett fullgott skydd för sina rättig-

heter, sin integritet och sitt välbefinnande,

att ansvara för att försökspersonerna under prövningen får den medicin-

ska vård som är nödvändig under prövningen och vid eventuella inciden-

ter,

LVFS 2011:19

6

att ansvara för att försökspersonerna får den vård och uppföljning som är

nödvändig efter det att deltagandet i prövningen har avslutats,

att säkerställa att det är god kvalité i allt arbete och all data,

att ansvara för att det finns tillgång till kompetent och för uppgiften

lämplig personal, samt

att ansvara för att det vid kliniska läkemedelsprövningar på underåriga

finns personal som har utbildning i och erfarenhet av att studera under-

åriga samt erfarenhet av att utvärdera och hantera eventuella incidenter

hos underåriga.

4 §

Om prövaren delegerar delar av sina arbetsuppgifter till andra medarbe-

tare på prövningsstället ska detta ske skriftligen och det ska tydligt framgå

vilka arbetsuppgifter som omfattas och vem eller vilka som ska utföra dem.

Legitimerad läkare eller legitimerad tandläkare ansvarar alltid för medicin-

ska beslut och för medicinsk vård.

5 §

Av 24 § läkemedelslagen (1992:859) följer att sponsorn och prövaren är

skyldiga att lämna de upplysningar och handlingar som behövs för Läkeme-

delsverkets tillsyn av prövningen, samt att ge tillträde till de utrymmen där

prövning av läkemedels egenskaper utförs.

6 §

Sponsorn och prövaren får vara samma person.

5 kap. Ansökan om tillstånd

Ansökans innehåll

1 §

Ansökan om tillstånd att genomföra en klinisk läkemedelsprövning ska

innehålla följande:

a)

Ett fullständigt ifyllt och av sponsorn undertecknat ansökningsformulär.

Det EU-gemensamma formuläret för ansökan om tillstånd till klinisk lä-

kemedelsprövning ska användas. Ansökningsformuläret ska innehålla ett

för prövningen unikt nummer (EudraCT-nummer), som inhämtats från

det EU-gemensamma systemet för kliniska läkemedelsprövningar.

b)

Ett av sponsorn undertecknat följebrev, som uppfyller de krav som anges

i Europeiska kommissionens detaljerade riktlinjer för ansökan till de be-

höriga myndigheterna om tillstånd för en klinisk prövning av ett human-

läkemedel, anmälan av väsentliga ändringar och besked om att den klinis-

ka prövningen avslutats (”CT-1”) (2010/C 82/01)4.

c)

Prövningsprotokollet, som ska vara undertecknat av sponsorn och pröva-

ren. Vid multicenterprövningar ska protokollet i stället vara undertecknat

av sponsorn och den koordinerande prövaren.

d)

Prövarhandboken eller, i tillämpliga fall, motsvarande dokumentation för

såväl prövningsläkemedlen som icke-prövningsläkemedel, när sådana fö-

rekommer.

e)

Nödvändig dokumentation om prövningsläkemedlet och icke-prövnings-

läkemedel, när sådana förekommer.

4

EUT C 82, 30.3.2010, s. 1 (Celex 52010XC0330(01))

LVFS 2011:19

7

f)

Etikprövningsnämndens beslut angående den kliniska läkemedelspröv-

ningen, om sådant beslut är fattat. I annat fall ska sponsorn se till att be-

slutet sänds till Läkemedelsverket så snart som möjligt. Beslutet ska ha

kommit in till Läkemedelsverket senast inom 15 dagar från den dag då

sponsorn fick beslutet.

g)

En sammanfattning av genomförd vetenskaplig rådgivning för den aktu-

ella prövningen, i förekommande fall.

h)

En kopia av den europeiska läkemedelsmyndighetens beslut om att godta

ett pediatriskt prövningsprogram samt en kopia av yttrandet från den eu-

ropeiska läkemedelsmyndighetens pediatriska kommitté, om prövningen

ingår i ett pediatriskt prövningsprogram. Om den nämnda dokumentatio-

nen är tillgänglig via Internet är det tillräckligt att följebrevet innehåller

en länk till dokumentationen.

i)

Uppgifter om prövningsläkemedlets märkning.

2 §

Om sponsorn vill undantas från skyldigheten att enligt 13 g § läkeme-

delslagen (1992:859) kostnadsfritt tillhandahålla prövningsläkemedlet och

utrustning som krävs för att använda läkemedlet, ska ansökan innehålla en så-

dan begäran samt skälen för begäran.

3 §

Ansökan och tillhörande dokumentation ska sändas till Läkemedelsver-

ket elektroniskt. Det gäller även de dokument som enligt 1 § ska innehålla

underskrifter. Ansökningsformuläret ska även skickas in i XML-format.

Krav på dokumentationen

4 §

Prövningsprotokollet ska vara utformat i enlighet med god klinisk sed

samt de riktlinjer från Europeiska kommissionen som nämns i 1 § b.

Av prövningsprotokollet ska framgå vilka försökspersoner som kan inklu-

deras och vilka som ska exkluderas samt vilka principer som används för kva-

litetskontroll och publicering.

5 §

Informationen i prövarhandboken och eventuella uppdateringar av den-

na ska vara kortfattad, tydlig, objektiv, välavvägd och saklig. Prövaren ska på

grundval av informationen kunna göra en opartisk värdering av nytta och risk

för att kunna bedöma om den föreslagna kliniska läkemedelsprövningen är

lämplig.

6 §

Om prövningsläkemedlet är godkänt för försäljning får produktresumén

användas istället för prövarhandboken.

7 §

Den dokumentation om prövningsläkemedlen och, i förekommande

fall, icke-prövningsläkemedlen som nämns i 1 § e ska uppfylla kraven i de

riktlinjer från Europeiska kommissionen som nämns i 1 § b.

8 §

Om ansökan avser prövning på underåriga ska ansökan innehålla en ut-

förlig motivering av valet att vid den aktuella tidpunkten under utvecklingen

av läkemedlet påbörja kliniska läkemedelsprövningar på underåriga.

LVFS 2011:19

8

I ansökan ska planerade långtidsuppföljningar avseende framför allt bi-

verkningar anges.

I ansökan avseende prövningar på underåriga ska det anges vilka ålders-

grupper som studien omfattar. Valet av åldersgrupper ska anpassas efter varje

läkemedel och motiveras i ansökan.

9 §

Ytterligare dokumentationskrav för kliniska läkemedelsprövningar som

innehåller genetiskt modifierade organismer finns i förordningen

(2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och

i Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:10) om av-

siktlig utsättning vid klinisk prövning av läkemedel som innehåller eller be-

står av genetiskt modifierade organismer.

Överensstämmelse med ansökan om etikprövning

10 §

Sponsorn ansvarar för att innehållet i de enskilda handlingar som läm-

nas till Läkemedelsverket i en ansökan enligt 1 § är identiskt med innehållet i

motsvarande handlingar i sponsorns ansökan om godkännande vid etikpröv-

ning.

Sponsorn ansvarar också för att informera Läkemedelsverket om de änd-

ringar i dokument eller procedurer som begärs av en etikprövningsnämnd och

som utgör en förutsättning för godkännande.

Ändringar av ansökan

11 §

Medan ett ärende om tillstånd till klinisk läkemedelsprövning hand-

läggs av Läkemedelsverket får sponsorn på eget initiativ ändra den dokumen-

tation som ingår i ansökan. Vid sådana ändringar räknas den handläggningstid

som gäller för ansökan enligt läkemedelsförordningen (2006:272) från den

dag när den ändrade dokumentationen kom in till Läkemedelsverket.

6 kap. Hantering och märkning av prövningsläkemedel

Allmänna regler

1 §

Sponsorn har det övergripande ansvaret för att hanteringen och märk-

ningen av prövningsläkemedel sker enligt gällande regler.

2 §

I 19 § läkemedelslagen (1992:859) anges allmänna krav på den som

hanterar läkemedel yrkesmässigt.

3 §

Bestämmelser som är tillämpliga vid hanteringen av prövningsläkeme-

del finns bland annat i lagen (2009:366) om handel med läkemedel och Läke-

medelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:11) om partihandel med läkemedel.

4 §

Prövningsläkemedel får levereras till prövningsstället när Läkemedels-

verket lämnat tillstånd till den kliniska läkemedelsprövningen.

5 §

Av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:1) om tillstånd till för-

säljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter) framgår att ett till-

LVFS 2011:19

9

stånd till klinisk läkemedelsprövning också innebär tillstånd att lämna ut icke

godkända läkemedel som ingår i prövningen.

Särskilda krav vid hantering av prövningsläkemedel

6 §

Förutom vad som anges i övriga författningar gäller följande när pröv-

ningsläkemedel hanteras av öppenvårdsapotek, partihandlare eller inom

ramen för verksamheten vid sjukhusapotek:

a)

Leveranser med prövningsläkemedel ska innehålla uppgifter om leve-

ransdatum, antal förpackningar, förpackningsstorlek, läkemedlets namn,

beredningsform och styrka eller specifik entydig produktbeteckning, sats-

nummer eller annat nummer som möjliggör identifiering, referenskod för

prövningen samt sponsorns och prövarens namn och adress

.

b)

Prövningsläkemedlets kvalitet ska bevaras under transport. Prövnings-

läkemedlet ska normalt transporteras i samma temperatur som gäller för

förvaring av läkemedlet.

c)

Öppenvårdsapotek, partihandlare och sjukhusapotek som tar emot leve-

ranser med prövningsläkemedel ska säkerställa att prövningsläkemedlets

kvalitet är bibehållen och att leveransen överensstämmer med vad som

anges i avtalet med sponsorn.

d)

Öppenvårdsapotek, partihandlare och sjukhusapotek som levererar pröv-

ningsläkemedel till ett prövningsställe ska kontrollera att prövningsläke-

medlets kvalitet är bibehållen, att märkningen är korrekt och att leveran-

sen överensstämmer med vad som anges i avtalet med sponsorn. Kontrol-

len ska ske enligt rutiner fastställda av farmaceut

.

7 §

Vid kliniska läkemedelsprövningar där försökspersonerna enligt pröv-

ningsprotokollet själva ska hämta prövningsläkemedlet på öppenvårdsapotek

på recept gäller bestämmelserna i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS

2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit i

tillämpliga delar.

Märkning

8 §

Märkningen av prövningsläkemedel ska utformas enligt bilagan till

dessa föreskrifter.

7 kap. Ändringar av prövningen

1 §

Efter det att Läkemedelsverket har gett tillstånd till den kliniska läkeme-

delsprövningen får sponsorn göra ändringar av prövningen. Om det rör sig om

väsentliga ändringar i prövningsprotokollet eller i någon annan dokumenta-

tion som ligger till grund för tillståndet krävs att en ansökan lämnas in till

Läkemedelsverket samt att verket ger tillstånd till ändringarna för att de ska

få genomföras.

Vad som sägs i första stycket gäller inte för sådana ändringar som sponsorn

och prövaren är skyldiga att vidta för att avhjälpa akut fara eller risk för för-

sökspersonernas säkerhet enligt 8 kap. 1 § (brådskande säkerhetsåtgärder).

LVFS 2011:19

10

2 §

Med väsentliga ändringar avses ändringar som

kan påverka försökspersonernas säkerhet eller deras fysiska eller psyki-

ska integritet,

kan förändra studiens vetenskapliga värde, eller

är betydelsefulla av något annat skäl.

3 §

Om sponsorn har avbrutit en prövning tillfälligt och detta inte är ett led

i en brådskande säkerhetsåtgärd enligt 8 kap 1 §, och sponsorn avser att åter-

uppta prövningen ska återupptagandet betraktas som en väsentlig ändring.

4 §

Vid ansökan om tillstånd att genomföra en väsentlig ändring ska det

EU-gemensamma formuläret för väsentlig ändring användas.

Ansökan ska skickas in elektroniskt. Av ansökan ska tydligt framgå varför

ändringen behövs, omfattningen av denna, och varför den är att anse som väs-

entlig.

5 §

I de fall där det för samma väsentliga ändring både behövs tillstånd från

Läkemedelsverket och en etikprövningsnämnd ansvarar sponsorn för att

innehållet i de enskilda handlingar som lämnas till Läkemedelsverket är iden-

tiskt med innehållet i de handlingar som lämnas till berörd etikprövnings-

nämnd.

6 §

Ändringar som inte är väsentliga ska inte anmälas till Läkemedelsver-

ket. Sponsorn ska dock registrera och föra in sådana ändringar i prövnings-

protokollet eller den övriga dokumentation som ligger till grund för

tillståndet.

8 kap. Säkerhet och säkerhetsrapportering

Brådskande säkerhetsåtgärder

1 §

Sponsorn och prövaren är skyldiga att omedelbart vidta de brådskande

säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda försökspersonerna från omedel-

bar fara. Exempel på sådana åtgärder är att avbryta den kliniska läkemedels-

prövningen tillfälligt eller att införa kompletterande övervakningsåtgärder.

2 §

Sponsorn ska snarast möjligt underrätta Läkemedelsverket och den be-

rörda etikprövningsnämnden om de brådskande säkerhetsåtgärder som prö-

varen eller sponsorn har vidtagit. Den inledande underrättelsen kan vara

muntlig eller skriftlig och ska följas av en skriftlig rapport om de nya omstän-

digheterna, vilka åtgärder som vidtagits samt om de ytterligare åtgärder som

planeras.

Rapporteringen till Läkemedelsverket ska ske på det EU-gemensamma for-

muläret för väsentlig ändring. Rapporten ska skickas in elektroniskt.

Rapportering av incidenter

3 §

Prövaren ska omedelbart rapportera allvarliga incidenter till sponsorn,

med undantag för sådana incidenter som enligt prövningsprotokollet eller

LVFS 2011:19

11

prövarhandboken inte kräver någon omedelbar rapport. Den omedelbara rap-

porten ska följas av detaljerade skriftliga rapporter.

I de fall där det rapporterats att en försöksperson avlidit ska prövaren lämna

de ytterligare uppgifter som sponsorn eller den berörda etikprövningsnämn-

den begär.

4 §

Prövaren ska till sponsorn rapportera de incidenter som enligt pröv-

ningsprotokollet är avgörande för säkerhetsbedömningen enligt de rapporte-

ringskrav och inom de tidsfrister som anges i prövningsprotokollet.

5 §

Sponsorn ska dokumentera alla incidenter som prövaren rapporterar

enligt 4 §.

Rapportering av misstänkta allvarliga oförutsedda biverkningar

6 §

Sponsorn ska till Läkemedelsverket och den berörda etikprövnings-

nämnden rapportera de misstänkta allvarliga och oförutsedda biverkningar

som är livshotande eller har medfört att en försöksperson avlidit.

Rapporteringen ska ske snarast möjligt och senast inom sju dagar efter det

att sponsorn fått kännedom om biverkningen. Ytterligare relevanta uppgifter

om följderna kring biverkningen ska rapporteras till Läkemedelsverket och

etikprövningsnämnden inom ytterligare åtta dagar.

7 §

Sponsorn ska registrera och snarast möjligt rapportera alla andra miss-

tänkta allvarliga oförutsedda biverkningar till Läkemedelsverket och den be-

rörda etikprövningsnämnden. Rapporteringen ska ske senast inom femton

dagar från den dag då sponsorn först fick kännedom om dem.

8 §

I de fall prövningen genomförs på mer än ett prövningsställe ska spon-

sorn informera alla prövare om de misstänkta allvarliga oförutsedda biverk-

ningar som inträffat. Informationen ska lämnas i ett format och med ett

intervall som är anpassat till den aktuella prövningen.

9 §

Rapporteringen till Läkemedelsverket enligt 6 § och 7 § ska ske i den

europeiska biverkningsdatabasen EudraVigilance om inte annat överenskom-

mits med Läkemedelsverket.

Årlig rapportering av misstänkta allvarliga biverkningar

10 §

Sponsorn ska en gång om året under den tid som den kliniska läkeme-

delsprövningen pågår skicka in en rapport till Läkemedelsverket och den be-

rörda etikprövningsnämnden beträffande försökspersonernas säkerhet samt

en förteckning över alla misstänkta allvarliga biverkningar som har uppkom-

mit under året.

Rapportering av överträdelser och avvikelser m.m.

11 §

Sponsorn ska omedelbart informera Läkemedelsverket om det inträffat

sådana överträdelser av gällande regelverk eller sådana avvikelser från pröv-

LVFS 2011:19

12

ningsprotokollet som i något väsentligt avseende kan påverka försöksper-

sonernas integritet eller säkerhet eller prövningens vetenskapliga värde.

Sponsorn ska också omedelbart informera Läkemedelsverket om de förhål-

landen som gällde när tillståndet till prövningen beviljades förändrats på ett

sådant sätt att det kan få sådan påverkan som nämns i första stycket.

9 kap. Rapportering efter prövningens avslutande

1 §

Sponsorn ska inom nittio dagar efter att prövningen i sin helhet avslutats

på alla prövningsställen rapportera till Läkemedelsverket och den berörda

etikprövningsnämnden att prövningen är avslutad såsom det fastställs i pröv-

ningsprotokollet.

2 §

Avslutar sponsorn en pågående prövning i förtid ska sponsorn snarast,

dock senast inom femton dagar, informera Läkemedelsverket och den berör-

da etikprövningsnämnden. Sponsorn ska ange skälen för att prövningen av-

slutats samt, i förekommande fall, de uppföljningsåtgärder som vidtagits av

säkerhetsskäl.

3 §

Rapportering till Läkemedelsverket enligt 1 § och 2 § ska ske på det

EU-gemensamma formuläret för avslutande av prövning. Rapporten ska

skickas in elektroniskt.

4 §

Tolv månader efter det att prövningen i sin helhet avslutats ska spons-

orn sända in en sammanfattande rapport om prövningen till Läkemedels-

verket.

5 §

Bestämmelser om rapportering vid avslutande av kliniska läkemedels-

prövningar som avser prövning av läkemedel för barn finns i Europaparla-

mentets och rådets förordning (EG) nr 1901/2006 av den 12 december 2006

om läkemedel för pediatrisk användning och om ändring av förordning

(EEG) nr 1768/92, direktiv 2001/20/EG, direktiv 2001/83/EG och förordning

(EG) nr 726/20045, ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 1902/2006 av den 20 december 2006.6

10 kap. Hantering av handlingar

Upprättande och förvaring av handlingar

1 §

Prövaren och sponsorn är skyldiga att upprätta och förvara de handling-

ar som behövs för att de förhållanden och de uppgifter som registrerats i sam-

band med prövningen ska kunna verifieras. Eventuella ändringar i handling-

arna ska kunna spåras. Uppgifterna ska kunna göras tillgängliga i läsbart skick

på begäran av Läkemedelsverket och vid verkets inspektioner under hela ar-

kiveringstiden.

5

EGT L 378, 27.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1901).

6

EGT L 378, 27.12.2006, s. 20, (Celex 32006R1902).

LVFS 2011:19

13

Uppdatering av prövarhandboken

2 §

Sponsorn ska se till att prövarhandboken ses över och vid behov uppda-

teras minst en gång per år.

Arkivering

3 §

De handlingar som prövaren och sponsorn är skyldiga att upprätta och

förvara enligt 1 § ska arkiveras i tio år efter det att prövningen avslutats och

slutrapport upprättats. Handlingarna ska arkiveras längre tid än tio år om detta

följer av annan författning.

4 §

Allmänna bestämmelser om arkivering finns bland annat i arkivlagen

(1990:782), arkivförordningen (1991:446) och patientdatalagen (2008:355).

5 §

Sponsorn ska inom sin organisation utse de personer som ska ansvara

för arkiven och som ska förhindra att obehöriga får tillgång till de arkiverade

handlingarna.

Eventuella överlåtelser av uppgifter eller handlingar ska dokumenteras.

Vid överlåtelse ansvarar den nye ägaren för att uppgifterna arkiveras enlighet

med gällande regler.

6 §

Om sponsorn eller prövaren försätts i konkurs eller går i likvidation ska

det anmälas till Läkemedelsverket vem som ansvarar för arkiveringen av

handlingarna och var de förvaras.

11 kap. Dispens

1 §

Om det finns särskilda skäl kan Läkemedelsverket i enskilda fall med-

dela undantag (dispens) från bestämmelserna i dessa föreskrifter. Undantag

får dock inte medges från bestämmelser som utgör genomförande av bindan-

de regler i en EU-rättsakt.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2012. Samtidigt upphävs Läke-

medelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2003:6) om klinisk pröv-

ning av läkemedel för humant bruk och Läkemedelsverkets föreskrifter och

allmänna råd (LVFS 2005:3) om klinisk prövning av läkemedel på under-

åriga.

Läkemedelsverket

MATS LARSON

Joakim Brandberg

LVFS 2011:19

14

Bilaga

Märkning av prövningsläkemedel

1 §

Förpackningarna med prövningsläkemedel ska vara märkta på svenska.

Förutom märkning på svenska får det finnas märkning på andra språk.

2 §

Märkningen ska innehålla följande uppgifter:

a)

Namn, adress och telefonnummer till sponsorn, kontrakterat forsknings-

företag eller prövaren. Uppgifterna ska avse den centrala kontaktpunkten

för information om prövningsläkemedlet, prövningen och akut avblind-

ning av prövningsläkemedlet. Adress och telefonnummer kan utelämnas

om försökspersonerna har fått ett kort med dessa uppgifter, och instrue-

rats att alltid bära informationen med sig.

b)

Prövningsläkemedlets beredningsform, administreringssätt, mängd, och

för icke blindade prövningar, namn eller kodbeteckning och styrka.

c)

Satsnummer eller annat nummer som möjliggör identifiering.

d)

Referenskod som gör det möjligt att identifiera prövningen, prövnings-

stället, prövaren och sponsorn, om uppgiften inte har lämnats någon an-

nanstans.

e)

Försökspersonens kodnummer i prövningen och, i tillämpliga fall, för-

sökspersonens besöksnummer. I stället för dessa uppgifter kan ett för-

packningsunikt nummer användas.

f)

Prövarens namn, om det inte framgår av a) eller d).

g)

Användaranvisning, inklusive dosering, eller hänvisning till separat

skriftlig anvisning.

h)

Texten ”Endast för klinisk läkemedelsprövning” eller liknande.

i)

Förvaringsanvisning.

j)

Utgångsdatum eller sista förbrukningsdatum, uttryckt som månad/år och

på ett sätt som inte kan missuppfattas.

k)

Texten ”Förvaras utom syn- och räckhåll för barn” i prövningar där för-

sökspersonerna tar med sig prövningsläkemedlet hem.

Uppgifter som nämns i det ovanstående kan utelämnas, om det är

motiverat med hänsyn till omständigheterna i den aktuella prövningen.

3 §

De ovan nämnda uppgifterna ska finnas både på läkemedelsbehållaren

och på den yttre förpackningen.

4 §

I de fall när prövningsläkemedlet tillhandahålls försökspersonen eller

den som administrerar läkemedlet till försökspersonen i en läkemedelsbehål-

lare som är avsedd att förvaras tillsammans med den yttre förpackningen, och

när den yttre förpackningen är märkt enligt 2 §, ska märkningen på läke-

medelsbehållaren innehålla följande uppgifter:

a)

Namn på sponsorn, kontrakterat forskningsföretag eller prövaren.

b)

Prövningsläkemedlets beredningsform, administreringssätt (kan uteläm-

nas för fasta orala beredningsformer), mängd, och för icke blindade pröv-

ningar, namn eller kodbeteckning och styrka.

c)

Satsnummer eller annat nummer som möjliggör identifiering.

LVFS 2011:19

15

d)

Referenskod som gör det möjligt att identifiera prövningen, prövnings-

stället, prövaren och sponsorn, om uppgiften inte har lämnats någon an-

nanstans.

e)

Försökspersonens kodnummer i prövningen och, i tillämpliga fall, för-

sökspersonens besöksnummer. I stället för dessa uppgifter kan ett för-

packningsunikt nummer användas.

Om läkemedelsbehållaren är innesluten i ett förslutet administrerings-

hjälpmedel kan märkningen enligt det ovanstående göras på hjälpmedlet

i stället för på läkemedelsbehållaren.

5 §

Om läkemedelsbehållaren har formen av blisterförpackningar eller små

enheter såsom ampuller, som inte kan märkas med de uppgifter som krävs en-

ligt 2 §, ska dessa uppgifter finnas på den yttre förpackningen. Läkemedels-

behållarens märkning ska dock innehålla följande uppgifter:

a)

Namn på sponsorn, kontrakterat forskningsföretag eller prövaren.

b)

Prövningsläkemedlets administreringssätt (kan utelämnas för fasta orala

beredningsformer), och för icke blindade prövningar, namn eller kodbe-

teckning och styrka.

c)

Satsnummer eller annat nummer som möjliggör identifiering.

d)

Referenskod som gör det möjligt att identifiera prövningen, prövnings-

stället, prövaren och sponsorn, om uppgiften inte har lämnats någon an-

nanstans.

e)

Försökspersonens kodnummer i prövningen och, i tillämpliga fall, för-

sökspersonens besöksnummer. I stället för dessa uppgifter kan ett för-

packningsunikt nummer användas.

6 §

Symboler och bildframställningar får användas för att förtydliga märk-

ningen.

Märkningen får innehålla kompletterande information, varningar och han-

teringsanvisningar.

7 §

Om ett läkemedel som är godkänt för försäljning i Sverige används i

prövningen, ska läkemedlets förpackning förses med följande kompletteran-

de uppgifter:

a)

Namn, adress och telefonnummer till sponsorn, kontrakterat forsknings-

företag eller prövaren.

b)

Referenskod för prövningen, som gör det möjligt att identifiera pröv-

ningsstället, prövaren och försökspersonen.

c)

Försökspersonens kodnummer i prövningen och, i tillämpliga fall, för-

sökspersonens besöksnummer. I stället för dessa uppgifter kan ett för-

packningsunikt nummer användas.

d)

Prövarens namn, om det inte framgår av a) eller b).

e)

Användaranvisning, inklusive dosering, eller hänvisning till separat

skriftlig anvisning.

f)

Texten ”Endast för klinisk läkemedelsprövning” eller liknande.

Den kompletterande märkningen får inte skymma originalmärk-

ningen.

Uppgifter i a)-f) kan utelämnas, om det är motiverat med hänsyn till

omständigheterna i den aktuella prövningen.

LVFS 2011:19

16

Elanders Sverige AB, Vällingby 2011

8 §

Om det blir nödvändigt att ändra utgångsdatumet ska prövningsläkemed-

let förses med tilläggsmärkning innehållande satsnumret och det nya utgångs-

datumet. Märkningen får täcka det gamla utgångsdatumet, men inte satsnum-

ret.