MSBFS 2011:5

Föreskrifterna gäller inte sådana anläggningar som installerats enbart för varning för utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning eller för överhängande fara för utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning. 2 § Kommunen ska kunna utlösa signalen beredskapslarm enligt 24 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap samt signalerna flyglarm, viktigt meddelande och faran över enligt Svensk Standard SS 03 17 11 (utgåva 2) från de varningsanläggningar som kommunen förfogar över. 3 § Kommunen ska prova de varningsanläggningar som den förfogar över genom att utlösa signalen viktigt meddelande och efter tre minuters paus signalen faran över. Provet ska genomföras klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Den som utövar verksamhet på en anläggning som omfattas av 2 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor får i samråd med kommunen prova sina varningsanläggningar på samma sätt och vid samma tidpunkt som föreskrivs i första stycket. I samband med provet ska kommunen se till att allmänheten informeras om provet och varningssignalerna.

Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps författningssamling

1

Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ISSN 2000-1886

MSBFS

2011:5

Utkom från trycket

den 6 september 2011

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

föreskrifter om varning utomhus;

beslutade den 30 augusti 2011.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med

stöd av 2 kap. 6 § och 3 kap. 6 c § förordningen (2003:789)1 om skydd mot

olyckor.

1 § Denna författning innehåller bestämmelser om varning av allmänheten

från varningsanläggningar som är fast monterade utomhus.

Föreskrifterna gäller inte sådana anläggningar som installerats enbart för

varning för utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning

eller för överhängande fara för utsläpp av radioaktiva ämnen från en

kärnteknisk anläggning.

2 § Kommunen ska kunna utlösa signalen beredskapslarm enligt 24 §

förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap samt

signalerna flyglarm, viktigt meddelande och faran över enligt Svensk

Standard SS 03 17 11 (utgåva 2) från de varningsanläggningar som

kommunen förfogar över.

3 § Kommunen ska prova de varningsanläggningar som den förfogar över

genom att utlösa signalen viktigt meddelande och efter tre minuters paus

signalen faran över. Provet ska genomföras klockan 15.00 den första

helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Den som utövar verksamhet på en anläggning som omfattas av 2 kap. 4 §

lagen (2003:778) om skydd mot olyckor får i samråd med kommunen prova

sina varningsanläggningar på samma sätt och vid samma tidpunkt som

föreskrivs i första stycket.

I samband med provet ska kommunen se till att allmänheten informeras om

provet och varningssignalerna.

1 Förordningen senast ändrad 2011:565

MSBFS

2011:5

2

4 § Länsstyrelsen får medge undantag från kommunens skyldigheter

enligt 2 och 3 §§.

______________

Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2011, då Statens

räddningsverks föreskrifter (SRVFS 1996:1) om varning utomhus ska

upphöra att gälla.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

HELENA LINDBERG

Lars

Olsson

(Avdelningen för utbildning, övning och beredskap)

Beställningsadress:

Norstedts Juridik AB/Fritzes, 106 47 Stockholm

Telefon 08-598 191 90,

www.fritzes.se