MSBFS 2013:1

Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps författningssamling

1

Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ISSN 2000-1886

MSBFS

2013:1

Utkom från trycket

den 16 januari 2013

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

föreskrifter om länsstyrelsens planer för hantering av

översvämningsrisker (riskhanteringsplaner);

beslutade den 8 januari 2013.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med

stöd av 18 § förordningen (2009:956)1 om översvämningsrisker.

1 § Denna författning innehåller bestämmelser om vad planer för

hantering av översvämningsrisker (riskhanteringsplaner) enligt 12 §

förordningen (2009:956) om översvämningsrisker ska innehålla.

2 § Termer och begrepp som används i förordningen (2009:956) om

översvämningsrisker har samma betydelse i denna författning.

3 § Riskhanteringsplanen ska innehålla följande utöver vad som anges i

12 § förordningen (2009:956) om översvämningsrisker.

1. Slutsatser från den preliminära bedömningen av översvämningsriskerna i

form av en översiktlig karta där det framgår i vilka områden det

föreligger möjliga betydande översvämningsrisker eller sådana kan

förväntas uppstå.

2. En eller flera kartor över översvämningshotade områden och kartor över

översvämningsrisker samt de slutsatser som kan dras av kartorna.

3. En beskrivning av målen för hantering av översvämningsrisker som

fastställts i enlighet med 12 § första stycket förordningen (2009:956) om

översvämningsrisker.

4. En sammanfattning av åtgärder och prioriteringar som syftar till att

uppnå de fastställda målen. Sammanfattningen ska även innehålla de

åtgärder som fastställts i enlighet med 12 § andra stycket förordningen

(2009:956) om översvämningsrisker samt de åtgärder som har

anknytning till översvämningar men som vidtagits i enlighet med annan

lagstiftning, såsom åtgärder som beslutats med stöd av 5 och 6 kap.

miljöbalken (1998:808) samt lagen (1999:381) om åtgärder för att

förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

5. För de riskhanteringsplaner som rör ett internationellt avrinningsdistrikt

ska planen i förekommande fall innehålla en beskrivning av metoden för

1 Förordningen senast ändrad 2012:587

MSBFS

2013:1

2

den kostnadsnyttoanalys som används för att bedöma åtgärder med

gränsöverskridande konsekvenser.

4 § Riskhanteringsplanen ska även innehålla en beskrivning av planens

genomförande enligt följande.

1. En beskrivning av prioriteringar och hur genomförandet av planen

övervakas.

2. En beskrivning av hur allmänheten har informerats och hur samrådet med

allmänheten har gått till.

3. En beskrivning av samordningen med arbetet enligt förordningen

(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön och i

förekommande fall av samordningen inom internationella

avrinningsdistrikt.

5 § En uppdatering av riskhanteringsplanen ska innehålla följande.

1. En beskrivning av de förändringar som vidtagits sedan den förra

riskhanteringsplanen offentliggjordes.

2. En sammanfattning av genomförd översyn av den preliminära

bedömningen av översvämningsriskerna samt av kartorna över

översvämningshotade områden och kartorna över översvämningsrisker.

3. En utvärdering av vilka framsteg som har gjorts för att uppnå de

fastställda målen.

4. En beskrivning med förklaring av de åtgärder som var planerade i den

tidigare planen men som inte har vidtagits.

5. En beskrivning av alla tillkommande åtgärder sedan den förra

riskhanteringsplanen offentliggjordes.

6 § Riskhanteringsplanen ska lämnas till Myndigheten för samhällsskydd

och beredskap när den har färdigställts.

______________

Denna författning träder i kraft den 1 februari 2013, då Myndigheten för

samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2010:1) om

länsstyrelsens planer för hantering av översvämningsrisker

(riskhanteringsplaner) ska upphöra att gälla.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

HELENA LINDBERG

Anna Nordlander

(Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete)

Beställningsadress:

Norstedts Juridik AB/Fritzes, 106 47 Stockholm

Telefon 08-598 191 90,

www.fritzes.se