MSBFS 2015:8

allvarliga kemikalieolyckor finns föreskrifter om undantag från anmälningsplikt. När något av dessa undantag gäller, och om uppgifterna inte lämnats på annat sätt i en ansökan om tillstånd enligt 9 kap. 6 § miljöbalken (1998:808), ska handlingsprogrammet enligt 8 § lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor även innehålla de uppgifter som skulle ha lämnats i en anmälan. 1

Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps författningssamling

1

Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ISSN 2000-1886

MSBFS

2015:8

Utkom från trycket

den 22 maj 2015

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

föreskrifter om åtgärder för att förebygga och

begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor;

beslutade den 19 maj 2015.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver1 följande med

stöd av 7, 10, 11, 12, 14 och 15 §§ förordningen (2015:236) om åtgärder för

att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor och

3 kap. 6 b § förordningen (2003:789)2 om skydd mot olyckor.

Inledande bestämmelser

1 § Uttryck som används i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga

och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor har samma betydelse

i denna författning.

Handlingsprogram

2 § I 4 § första stycket förordningen om (2015:236) om åtgärder för att

förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor finns

föreskrifter om vilka uppgifter som en anmälan enligt 7 § lagen (1999:381)

om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga

kemikalieolyckor ska innehålla. I 5 § och 6 § andra stycket förordningen

(2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av

allvarliga kemikalieolyckor finns föreskrifter om undantag från

anmälningsplikt. När något av dessa undantag gäller, och om uppgifterna

inte lämnats på annat sätt i en ansökan om tillstånd enligt 9 kap. 6 §

miljöbalken (1998:808), ska handlingsprogrammet enligt 8 § lagen

(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av

allvarliga kemikalieolyckor även innehålla de uppgifter som skulle ha

lämnats i en anmälan.

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU av den 4 juli 2012 om åtgärder för att

förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår och om

ändring och senare upphävande av rådets direktiv 96/82/EG (EUT L197, 24.7.2012,s. 1 -37,

Celexnummer 32012L0018)

2 Förordningen senast ändrad 2015:239.

MSBFS

2015:8

2

Intern plan för räddningsinsatser

3 § Den interna planen för räddningsinsatser enligt 12 § lagen (1999:381)

om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga

kemikalieolyckor ska innehålla de uppgifter och den information som

framgår av bilaga 1 till denna författning.

Kommunens plan för räddningsinsatser

4 § Kommunens plan för räddningsinsatser enligt 3 kap. 6 § förordningen

(2003:789) om skydd mot olyckor ska

innehålla de uppgifter och den

information som framgår av bilaga 2 till denna författning.

5 § Kommunens plan ska samordnas med verksamhetens interna plan för

räddningsinsatser enligt 12 § lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga

och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

6 § Övningar ska planeras i samarbete med verksamhetsutövaren och ska

stå i proportion till verksamhetens omfattning och de risker som

verksamheten har.

Information till allmänheten

7 § Den information som ska finnas tillgänglig för allmänheten enligt 14 §

första stycket lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa

följderna av allvarliga kemikalieolyckor ska kunna nås via kommunens

hemsida. Informationen ska ses över och vid behov uppdateras när

väsentliga förändringar genomförs vid verksamheten.

Om ett kommunalförbund har hand om kommunens räddningstjänst ska

informationen kunna nås via såväl förbundets som medlemskommunernas

hemsidor.

8 § Den information som ska finnas tillgänglig för allmänheten enligt 14 §

andra stycket lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa

följderna av allvarliga kemikalieolyckor ska regelbundet och utan begäran

lämnas till allmänheten, dock minst vart femte år. Informationen ska

samtidigt lämnas till den som bedriver hälso- och sjukvård, skolverksamhet

eller annan aktivitet som besöks av allmänheten om områdena där

aktiviteterna bedrivs kan påverkas av en allvarlig kemikalieolycka.

Samråd

9 § Samrådsredogörelsen enligt 4 § första stycket punkt 8, och 9 §

första stycket punkt 4 förordningen (2015:236) om åtgärder för att

förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor ska

innehålla uppgifter om vilka som deltagit i samrådet, de synpunkter som

inkommit, vad samrådet resulterat i och de eventuella åtgärder som vidtagits

till följd av samrådet.

MSBFS

2015:8

3

10 § Samrådsskyldighet enligt 13 § lagen (1999:381) om åtgärder för att

förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor gäller inte

för sådana åtgärder där samråd skett enligt 6 kap. 4 § miljöbalken

(1998:808).

Tillsyn

11 § Tillsynen ska vara utformad för att medge en planerad och systematisk

granskning av de tekniska system samt organisations- och driftsystem som

tillämpas vid verksamheten och särskilt omfatta kontroll av

1. att åtgärder har vidtagits för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor

och för att begränsa följderna av sådana olyckor,

2. att uppgifterna i handlingsprogrammet, säkerhetsrapporten eller någon

annan handling som lämnats in till länsstyrelsen överensstämmer med

omständigheterna vid verksamheten, samt

3. att allmänheten har fått tillgång till den information som föreskrivs i

14 § lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa

följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

12 § En tillsynsplan ska innehålla de uppgifter och den information som

framgår av bilaga 3 till denna författning.

13 § Ett tillsynsprogram ska för varje verksamhet innehålla de uppgifter

och den information som framgår av bilaga 4 till denna författning.

14 § Tillsynsplanen ska uppdateras årligen och tillsynsprogrammen ska

uppdateras efter varje tillsyn eller tidigare om nya omständigheter motiverar

det.

______________

Denna författning träder i kraft den 1 juni 2015. Statens räddningsverks

föreskrifter (SRVFS 2005:2) om åtgärder för att förebygga och begränsa

följderna av allvarliga kemikalieolyckor ska samtidigt upphöra att gälla.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

NILS SVARTZ

Narges Teimore

(Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete)

MSBFS

2015:8

4

Bilaga 1

Intern plan för räddningsinsatser

1. Namn eller befattning på de personer som har särskild befogenhet att

starta en intern räddningsinsats, samt på de personer som har till uppgift

att sköta samordningen av omedelbara räddningsinsatser.

2. Uppgift om vem eller vilka som ansvarar för kontakten med kommunen

i fråga om upprättandet av kommunens plan för räddningsinsatser enligt

3 kap. 6 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor.

3. För varje situation eller slag av händelse som kan förutses och som i

verksamheten kan spela en avgörande roll för uppkomsten av en

allvarlig kemikalieolycka, ska det finnas en redogörelse av vilka

åtgärder som ska vidtas för att begränsa följderna av denna. Denna

redogörelse ska även omfatta säkerhetsutrustning och övriga tillgängliga

resurser.

4. En redogörelse av varningssystem och de åtgärder som ska vidtas vid

varning, samt de åtgärder i övrigt som syftar till att begränsa följderna

för de personer som befinner sig inom verksamheten.

5. En redogörelse av rutiner för alarmering till kommunens organisation

för räddningstjänst vid en allvarlig kemikalieolycka och den information

som ska lämnas vid alarmering.

6. En redogörelse av rutiner för samverkan med kommunens organisation

för räddningstjänst vid en olycka, innefattande rutiner för hur stöd ska

lämnas vid insatser utanför verksamheten.

7. En redogörelse av hur personalen utbildas och övas och, i

förekommande fall, hur samövning med kommunens organisation för

räddningstjänst genomförs.

MSBFS

2015:8

5

Bilaga 2

Kommunens plan för räddningsinsatser

1. Information om hur kommunens räddningstjänst organiseras vid en

allvarlig kemikalieolycka.

2. Redogörelse av hur kommunens räddningstjänst larmas vid en allvarlig

kemikalieolycka.

3. Vilka personella och materiella resurser som behövs och hur dessa ska

samordnas vid en allvarlig kemikalieolycka.

4. Hur räddningsinsatser ska genomföras, både inom och utanför

verksamhetens område, vid en allvarlig kemikalieolycka.

5. Redogörelse av hur allmänheten, närliggande verksamheter, och andra

verksamhetsplatser som faller utanför tillämpningsområdet för lagen

(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av

allvarliga kemikalieolyckor, ska varnas och informeras vid en allvarlig

kemikalieolycka.

6. Vilka åtgärder som allmänheten, närliggande verksamheter, samt

verksamhetsplatser som faller utanför tillämpningsområdet för lagen

(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av

allvarliga kemikalieolyckor, ska vidta i händelse av en sådan olycka.

7. Uppgift om hur underrättelser till berörd myndighet i annan stat ska

lämnas enligt 6 kap. 10 § tredje stycket lagen (2003:778) om skydd mot

olyckor.

MSBFS

2015:8

6

Bilaga 3

Tillsynsplan

1. Vilket län planen omfattar.

2. En övergripande bedömning av relevanta säkerhetsaspekter.

3. En förteckning över de verksamheter som tillsynsplanen omfattar.

4. En förteckning över grupper av verksamheter enligt 13a § lagen

(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av

allvarliga kemikalieolyckor vid vilka risken för, eller följderna av en

allvarlig kemikalieolycka, är högre på grund av verksamheternas

geografiska läge och närhet till varandra, samt deras innehav av farliga

ämnen.

5. En förteckning över de verksamheter där andra faktorer i omgivningen

än andra verksamheter (externa risker) kan öka faran för en allvarlig

kemikalieolycka.

6. Rutiner för tillsyn enligt beslutade tillsynsprogram.

7. Planerade tillsynsaktiviteter inklusive tillsynsbesök.

8. Rutiner för tillsyn enligt 17 § förordningen (2015: 236) om åtgärder för

att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

9. Rutiner för samarbete med andra tillsynsmyndigheter.

MSBFS

2015:8

7

Bilaga 4

Tillsynsprogram

1. Verksamhetsutövarens namn eller firmanamn, säte och adress samt

verksamhetens adress.

2. Genomförda och planerade tillsynsaktiviteter inklusive tillsynsbesök,

samt en sammanfattning av resultatet av genomförda tillsynsaktiviteter.

3. Redovisning av en systematisk bedömning av farorna för allvarliga

kemikalieolyckor och uppgifter om hur ofta tillsynsbesök planeras

utifrån denna bedömning.

MSBFS

2015:8

8

Beställningsadress:

Norstedts Juridik AB/Fritzes, 106 47 Stockholm

Telefon 08-598 191 90, www.fritzes.se