MSBFS 2022:3

ADR-S 2023

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

föreskrifter om transport av farligt gods på väg

och i terräng

|

MSBFS 2022:3

ADR-S 2023 – Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng

© Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Enheten för hantering av farligt gods och brandfarlig vara

Foto omslag: Johan Eklund

Tryck: Ljungbergs Tryckeri i Klippan AB

Produktion: MSB

Publikationsnummer: MSB1981 – januari 2023

ISBN: 978-91-7927-277-7

Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps författningssamling

Utgivare: Anna Asp, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ISSN 2000-1886

MSBFS

2022:3

ADR-S

2023

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

föreskrifter om transport av farligt gods på väg

och i terräng

Beställningsadress:

Norstedts Juridik, 106 47 Stockholm

Telefon: 08-657 95 00

E-post: order@forlagssystem.se

Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

ISBN 978-91-7927-277-7

Publ.nr MSB1981 - januari 2023

Innehållsförteckning

Sid

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods

på väg och i terräng (ADR-S 2023) ..........................................................................................................1

Bilaga A

1

Allmänna bestämmelser .........................................................................................................5

1.1

Giltighetsområde och tillämpning .............................................................................................7

1.1.1

Struktur ................................................................................................................................................. 7

1.1.2

Giltighetsområde .................................................................................................................................. 7

1.1.3

Undantag .............................................................................................................................................. 8

1.1.4

Andra bestämmelsers tillämpning ...................................................................................................... 15

1.1.5

Tillämpning av standarder .................................................................................................................. 18

1.2

Definitioner, måttenheter och förkortningar ...........................................................................19

1.2.1

Definitioner ........................................................................................................................................ 19

1.2.2

Måttenheter ......................................................................................................................................... 42

1.2.3

Lista över förkortningar ...................................................................................................................... 44

1.3

Utbildning av personer delaktiga vid transport av farligt gods ...............................................47

1.3.1

Giltighetsområde och tillämpning ...................................................................................................... 47

1.3.2

Utbildningens uppläggning ................................................................................................................ 47

1.3.3

Dokumentation ................................................................................................................................... 47

1.4

Skyldigheter hos delaktiga ......................................................................................................49

1.4.1

Allmänna säkerhetsåtgärder ............................................................................................................... 49

1.4.2

Huvuddelaktigas skyldigheter ............................................................................................................ 49

1.4.3

Andra delaktigas skyldigheter ............................................................................................................ 51

1.5

Avvikelser ...............................................................................................................................55

1.5.1

Temporära avvikelser ......................................................................................................................... 55

1.5.2

(Tills vidare blank) ............................................................................................................................. 55

1.6

Övergångsbestämmelser .........................................................................................................57

1.6.1

Allmänt ............................................................................................................................................... 57

1.6.2

Tryckkärl och kärl för klass 2 ............................................................................................................. 60

1.6.3

Fasta tankar (tankfordon), avmonterbara tankar och batterifordon .................................................... 62

1.6.4

Tankcontainrar, UN-tankar och MEG-containrar ............................................................................... 68

1.6.5

Fordon ................................................................................................................................................ 72

1.6.6

Klass 7 ................................................................................................................................................ 74

1.7

Allmänna bestämmelser för radioaktiva ämnen ......................................................................77

1.7.1

Giltighetsområde och tillämpning ...................................................................................................... 77

1.7.2

Strålskyddsprogram ............................................................................................................................ 79

1.7.3

Ledningssystem ................................................................................................................................ 80

1.7.4

Särskild överenskommelse ................................................................................................................. 80

1.7.5

Radioaktiva ämnen med andra farliga egenskaper ............................................................................. 80

1.7.6

Överskridna gränsvärden .................................................................................................................... 80

1.8

Åtgärder för kontroll och annat stöd för att uppfylla säkerhetsbestämmelserna .....................83

1.8.1

Myndighetskontroll av farligt gods .................................................................................................... 83

1.8.2

Myndighetssamråd ............................................................................................................................. 83

1.8.3

Säkerhetsrådgivare ............................................................................................................................. 84

1.8.4

Förteckning över behöriga myndigheter och av dem utsedda organ .................................................. 90

1.8.5

Rapportering av olyckor och tillbud med farligt gods ........................................................................ 90

1.8.6

Administrativ styrning av de verksamheter som beskrivs i 1.8.7 och 1.8.8 ....................................... 94

1.8.7

Förfarande för bedömning av överensstämmelse, utfärdande av certifikat om

typgodkännande och kontroller .......................................................................................................... 98

1.8.8

Förfarande för bedömning av överensstämmelse av engångsbehållare för gas ................................ 109

1.9

Transportrestriktioner genom behörig myndighet ................................................................113

1.9.5

Tunnelrestriktioner ........................................................................................................................... 113

1.10

Bestämmelser om transportskydd .........................................................................................119

1.10.1

Allmänna bestämmelser ................................................................................................................... 119

1.10.2

Utbildning om transportskydd .......................................................................................................... 119

1.10.3

Bestämmelser för farligt gods med hög riskpotential ....................................................................... 120

2

Klassificering .......................................................................................................................125

2.1

Allmänna bestämmelser ........................................................................................................127

2.1.1

Inledning ........................................................................................................................................... 127

2.1.2

Principer för klassificering ............................................................................................................... 128

2.1.3

Klassificering av ämnen som inte är namngivna, inklusive lösningar och blandningar

(såsom beredningar och avfall). ....................................................................................................... 129

2.1.4

Klassificering av prover ................................................................................................................... 136

2.1.5

Klassificering av föremål som innehåller farligt gods, n.o.s. ........................................................... 137

2.1.6

Klassificering av tömda ej rengjorda uttjänta förpackningar ............................................................ 138

2.2

Särskilda bestämmelser för de enskilda klasserna ................................................................139

2.2.1

Klass 1

Explosiva ämnen och föremål ....................................................................................... 139

2.2.2

Klass 2

Gaser ............................................................................................................................. 168

2.2.3

Klass 3

Brandfarliga vätskor ..................................................................................................... 179

2.2.41

Klass 4.1 Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen, polymeriserande ämnen och

fasta okänsliggjorda explosivämnen ............................................................................. 185

2.2.42

Klass 4.2 Självantändande ämnen ................................................................................................198

2.2.43

Klass 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten ..................................... 202

2.2.51

Klass 5.1 Oxiderande ämnen ........................................................................................................ 205

2.2.52

Klass 5.2 Organiska peroxider...................................................................................................... 210

2.2.61

Klass 6.1 Giftiga ämnen ............................................................................................................... 225

2.2.62

Klass 6.2 Smittförande ämnen ...................................................................................................... 238

2.2.7

Klass 7

Radioaktiva ämnen ....................................................................................................... 246

2.2.8

Klass 8

Frätande ämnen ............................................................................................................. 272

2.2.9

Klass 9

Övriga farliga ämnen och föremål ................................................................................ 282

2.3

Testmetoder...........................................................................................................................303

2.3.0

Allmänt ............................................................................................................................................. 303

2.3.1

Utsvettningstest för blandsprängämnen av typ A ............................................................................. 303

2.3.2

Tester för blandningar av nitrerad cellulosa i klass 1 och klass 4.1.................................................. 305

2.3.3

Tester av brandfarliga vätskor i klass 3, 6.1 och 8 ........................................................................... 305

2.3.4

Test för bestämning av flytbarhet ..................................................................................................... 308

2.3.5

Klassificering av metallorganiska ämnen i klasserna 4.2 och 4.3 .................................................... 310

3

Förteckning över farligt gods, särbestämmelser och undantag för farligt

gods förpackat i begränsade och reducerade mängder ...................................................313

3.1

Allmänt .................................................................................................................................315

3.1.1

Inledning ........................................................................................................................................... 315

3.1.2

Officiell transportbenämning ............................................................................................................ 315

3.1.3

Lösningar eller blandningar .............................................................................................................. 317

3.2

Förteckning över farligt gods ................................................................................................319

3.2.1

Tabell A: Förteckning över farligt gods i UN-nummerordning........................................................ 319

Tabell A ............................................................................................................................................ 327

3.2.2

Tabell B: Förteckning över farligt gods i alfabetisk ordning ............................................................ 467

Tabell B ............................................................................................................................................ 469

3.3

Särbestämmelser för vissa ämnen eller föremål....................................................................509

3.4

Farligt gods förpackat i begränsade mängder .......................................................................577

3.4.7

Märkning av kollin innehållande begränsade mängder .................................................................... 578

3.4.8

Märkning av kollin innehållande begränsade mängder förpackade i överensstämmelse

med bestämmelserna i ICAO:s tekniska instruktioner, del 3, kapitel 4 ............................................ 578

3.4.11

Användning av overpack.. ................................................................................................................ 579

3.5

Farligt gods förpackat i reducerade mängder ........................................................................581

3.5.1

Reducerade mängder ........................................................................................................................ 581

3.5.2

Förpackningar ................................................................................................................................... 582

3.5.3

Provning av kollin ............................................................................................................................ 582

3.5.4

Märkning av kollin ........................................................................................................................... 583

3.5.5

Största antalet kollin i ett fordon eller container .............................................................................. 585

3.5.6

Dokumentation ................................................................................................................................. 585

4

Bestämmelser för förpackningar och tankar ...................................................................587

4.1

Användning av förpackningar, inklusive IBC-behållare och storförpackningar ..................589

4.1.1

Allmänna bestämmelser för förpackning av farligt gods i förpackningar, inklusive

IBC-behållare och storförpackningar ............................................................................................... 589

4.1.2

Allmänna tilläggsbestämmelser för användning av IBC-behållare .................................................. 620

4.1.3

Allmänna bestämmelser för förpackningsinstruktioner .................................................................... 620

4.1.4

Förteckning över förpackningsinstruktioner ..................................................................................... 625

4.1.5

Särskilda förpackningsbestämmelser för gods i klass 1 ................................................................... 716

4.1.6

Särskilda förpackningsbestämmelser för gods i klass 2 och för gods i andra klasser som

tillordnats förpackningsinstruktion P200 .......................................................................................... 718

4.1.7

Särskilda förpackningsbestämmelser för organiska peroxider i klass 5.2 och

självreaktiva ämnen i klass 4.1 ......................................................................................................... 722

4.1.8

Särskilda förpackningsbestämmelser för smittförande ämnen i klass 6.2 ........................................ 724

4.1.9

Särskilda förpackningsbestämmelser för radioaktiva ämnen ........................................................... 726

4.1.10

Särskilda bestämmelser för samemballering .................................................................................... 729

4.2

Användning av UN-tankar och UN-MEG-containrar ...........................................................737

4.2.1

Allmänna bestämmelser för användning av UN-tankar för transport av ämnen i klass 1

och klass 3 till och med 9 ................................................................................................................. 737

4.2.2

Allmänna bestämmelser för användning av UN-tankar för transport av ej kylda

kondenserade gaser och kemikalier under tryck ............................................................................... 742

4.2.3

Allmänna bestämmelser för användning av UN-tankar för transport av kylda

kondenserade gaser ........................................................................................................................... 743

4.2.4

Allmänna bestämmelser för användning av UN-MEG-containrar ................................................... 745

4.2.5

UN-tankinstruktioner och särskilda bestämmelser för UN-tankar ................................................... 746

4.3

Användning av fasta tankar (tankfordon), avmonterbara tankar, tankcontainrar

och växeltankar med tankskal av metall, samt batterifordon och MEG-containrar ..............761

4.3.1

Giltighetsområde .............................................................................................................................. 761

4.3.2

Bestämmelser för alla klasser ........................................................................................................... 761

4.3.3

Särskilda bestämmelser för klass 2 ................................................................................................... 765

4.3.4

Särskilda bestämmelser för klass 1 samt 3 till och med 9 ................................................................ 776

4.3.5

Särbestämmelser ............................................................................................................................... 784

4.4

Användning av fasta tankar (tankfordon), avmonterbara tankar, tankcontainrar

och växeltankar av fiberarmerad plast ..................................................................................789

4.4.1

Allmänt ............................................................................................................................................. 789

4.4.2

Drift .................................................................................................................................................. 789

4.5

Användning av slamsugartankar ...........................................................................................791

4.5.1

Användning ...................................................................................................................................... 791

4.5.2

Drift .................................................................................................................................................. 791

4.6

(Tills vidare blank) ................................................................................................................793

4.7

Användning av mobila enheter för tillverkning av explosiva ämnen (MEMU) ...................795

4.7.1

Användning ...................................................................................................................................... 795

4.7.2

Drift .................................................................................................................................................. 795

5

Bestämmelser för avsändning ............................................................................................797

5.1

Allmänna bestämmelser ........................................................................................................799

5.1.1

Tillämpning och allmänna bestämmelser ......................................................................................... 799

5.1.2

Användning av overpack .................................................................................................................. 799

5.1.3

Tömda ej rengjorda förpackningar (inklusive IBC-behållare och storförpackningar),

tömda tankar, tömd MEMU, tömda fordon och tömda containrar för transport i bulk .................... 799

5.1.4

Samemballering ................................................................................................................................ 800

5.1.5

Allmänna bestämmelser för klass 7 .................................................................................................. 800

5.2

Märkning och etikettering .....................................................................................................807

5.2.1

Märkning av kollin ........................................................................................................................... 807

5.2.2

Etikettering av kollin ........................................................................................................................ 812

5.3

Storetiketter och märkning på containrar, bulkcontainrar, MEG-containrar,

MEMU, tankcontainrar, UN-tankar och fordon ....................................................................825

5.3.1

Storetiketter ...................................................................................................................................... 825

5.3.2

Märkning med orangefärgad skylt .................................................................................................... 829

5.3.3

Märkning för ämnen som transporteras vid förhöjd temperatur ....................................................... 836

5.3.4

(Tills vidare blank) ........................................................................................................................... 836

5.3.5

(Tills vidare blank) ........................................................................................................................... 836

5.3.6

Märkning för miljöfarliga ämnen ..................................................................................................... 836

5.4

Dokumentation ......................................................................................................................837

5.4.0

Allmänna bestämmelser ................................................................................................................... 837

5.4.1

Godsdeklaration för farligt gods och tillhörande information .......................................................... 837

5.4.2

Stuvningsintyg för containrar/fordon ............................................................................................... 850

5.4.3

Skriftliga instruktioner ..................................................................................................................... 851

5.4.4

Bevarande av transportinformation om farligt gods ......................................................................... 856

5.4.5

Exempel på formulär för multimodal transport av farligt gods ........................................................ 856

5.5

Särskilda bestämmelser .........................................................................................................859

5.5.1

Borttagen .......................................................................................................................................... 859

5.5.2

Särskilda bestämmelser för gasbehandlade lastbärare (UN 3359) ................................................... 859

5.5.3

Särskilda bestämmelser för transport av torris (UN 1845 och för kollin, fordon och

containrar innehållande ämnen som medför risk för kvävning när dessa används i syfte

att kyla eller konditionera (såsom torris (UN 1845) eller kväve, kyld, flytande (UN

1977) eller argon, kyld, flytande (UN 1951) eller kväve) ................................................................ 861

5.5.4

Farligt gods i utrustning som används eller är avsedd att användas under transport, fäst

på eller placerat i kollin, overpack, containrar eller lastutrymmen ................................................... 865

6

Bestämmelser för tillverkning och provning av förpackningar, IBC-

behållare, storförpackningar, tankar och bulkcontainrar ..............................................867

6.1

Bestämmelser för tillverkning och provning av förpackningar ............................................869

6.1.1

Allmänt ............................................................................................................................................. 869

6.1.2

Kod för att beteckna förpackningstyp .............................................................................................. 870

6.1.3

Märkning .......................................................................................................................................... 872

6.1.4

Bestämmelser för förpackningar ...................................................................................................... 877

6.1.5

Bestämmelser för provning av förpackningar .................................................................................. 890

6.1.6

Modellvätskor för verifiering av kemisk kompatibilitet hos förpackningar av polyeten,

inklusive IBC-behållare, enligt 6.1.5.2.6 resp. 6.5.6.3.5 .................................................................. 900

6.2

Bestämmelser för tillverkning och provning av tryckkärl, aerosolbehållare,

engångsbehållare för gas och bränslecellsbehållare för kondenserad brandfarlig

gas .........................................................................................................................................903

6.2.1

Allmänna bestämmelser ................................................................................................................... 903

6.2.2

Bestämmelser för UN-tryckkärl ....................................................................................................... 911

6.2.3

Bestämmelser för icke UN-tryckkärl ................................................................................................ 939

6.2.4

Bestämmelser för icke UN-tryckkärl som konstruerats, tillverkats och provats i

överensstämmelse med angivna standarder ...................................................................................... 945

6.2.5

Bestämmelser för icke UN-tryckkärl som inte konstruerats, tillverkats och provats i

överensstämmelse med angivna standarder ...................................................................................... 957

6.2.6

Allmänna bestämmelser för aerosolbehållare, engångsbehållare för gas och

bränslecellsbehållare för kondenserad brandfarlig gas ..................................................................... 961

6.3

Bestämmelser för konstruktion och provning av förpackningar för smittförande

ämnen av kategori A i klass 6.2 (UN 2814 och 2900) ..........................................................967

6.3.1

Allmänt ............................................................................................................................................. 967

6.3.2

Bestämmelser för förpackningar ...................................................................................................... 967

6.3.3

Kod för att beteckna förpackningstyp .............................................................................................. 967

6.3.4

Märkning ......................................................................................................................................... 967

6.3.5

Bestämmelser för provning av förpackningar .................................................................................. 969

6.4

Bestämmelser för tillverkning, provning och godkännande av kollin för

radioaktiva ämnen och för godkännanden av sådana ämnen ................................................975

6.4.1

(Tills vidare blank) ........................................................................................................................... 975

6.4.2

Allmänna bestämmelser ................................................................................................................... 975

6.4.3

(Tills vidare blank) ........................................................................................................................... 976

6.4.4

Bestämmelser för undantagna kollin ................................................................................................ 976

6.4.5

Bestämmelser för industrikollin ....................................................................................................... 976

6.4.6

Bestämmelser för kollin innehållande uranhexafluorid .................................................................... 978

6.4.7

Bestämmelser för kollin av typ A ..................................................................................................... 978

6.4.8

Bestämmelser för kollin av typ B(U) ............................................................................................... 980

6.4.9

Bestämmelser för kollin av typ B(M) ............................................................................................... 982

6.4.10

Bestämmelser för kollin av typ C ..................................................................................................... 982

6.4.11

Bestämmelser för kollin som innehåller fissila ämnen ..................................................................... 983

6.4.12

Provningsmetoder och verifiering av överensstämmelse ................................................................. 987

6.4.13

Provning av inneslutningssystemets och skärmningens integritet samt utvärdering av

kriticitetssäkerhet .............................................................................................................................. 988

6.4.14

Träffyta för fallprovning................................................................................................................... 988

6.4.15

Provning för att verifiera förmågan att motstå normala transportförhållanden ................................ 989

6.4.16

Tilläggsprovning av kollin av typ A för vätskor och gaser .............................................................. 990

6.4.17

Provning för att verifiera förmågan att motstå olycksrelaterade transportförhållanden ................... 990

6.4.18

Utvidgad vattennedsänkningsprovning för kollin av typ B(U), typ B(M) innehållande

mer än 105 A2 och för kollin av typ C .............................................................................................. 991

6.4.19

Vattenläckageprovning för kollin som innehåller fissila ämnen ...................................................... 992

6.4.20

Provningar för kollin av typ C .......................................................................................................... 992

6.4.21

Kontroll av förpackningar avsedda för 0,1 kg eller mer uranhexafluorid ........................................ 993

6.4.22

Konstruktionsgodkännande av kollin och ämnen ............................................................................. 994

6.4.23

Ansökan och godkännande för transport av radioaktiva ämnen ....................................................... 995

6.5

Bestämmelser för tillverkning och provning av IBC-behållare .......................................... 1009

6.5.1

Allmänna bestämmelser ................................................................................................................. 1009

6.5.2

Märkning ........................................................................................................................................ 1011

6.5.3

Tillverkningsbestämmelser ............................................................................................................. 1015

6.5.4

Provning, typgodkännande och kontroll ......................................................................................... 1016

6.5.5

Särskilda bestämmelser för IBC-behållare ..................................................................................... 1017

6.5.6

Provningsbestämmelser för IBC-behållare ..................................................................................... 1025

6.6

Bestämmelser för tillverkning och provning av storförpackningar .................................... 1037

6.6.1

Allmänt ........................................................................................................................................... 1037

6.6.2

Kod för att beteckna slag av storförpackning ................................................................................. 1037

6.6.3

Märkning ........................................................................................................................................ 1038

6.6.4

Särskilda bestämmelser för storförpackningar ............................................................................... 1039

6.6.5

Provningsbestämmelser för storförpackningar ............................................................................... 1042

6.7

Bestämmelser för konstruktion, tillverkning, kontroll och provning av UN-tankar

och UN-MEG-containrar .................................................................................................... 1049

6.7.1

Tillämpning och allmänna bestämmelser ....................................................................................... 1049

6.7.2

Bestämmelser för konstruktion, tillverkning, kontroll och provning av UN-tankar

avsedda för transport av ämnen i klass 1 och klass 3 till och med 9 .............................................. 1049

6.7.3

Bestämmelser för konstruktion, tillverkning, kontroll och provning av UN-tankar

avsedda för transport av ej kylda kondenserade gaser .................................................................... 1071

6.7.4

Bestämmelser för konstruktion, tillverkning, kontroll och provning av UN-tankar

avsedda för transport av kylda kondenserade gaser........................................................................ 1088

6.7.5

Bestämmelser för konstruktion, tillverkning, kontroll och provning av UN-MEG-

containrar avsedda för transport av ej kylda gaser ......................................................................... 1103

6.8

Bestämmelser för tillverkning, utrustning, typgodkännande, kontroll och

provning samt märkning av fasta tankar (tankfordon), avmonterbara tankar,

tankcontainrar och växeltankar med tankskal av metall samt batterifordon och

MEG-containrar ................................................................................................................ 1113

6.8.1

Giltighetsområde och allmänna bestämmelser ............................................................................... 1113

6.8.2

Bestämmelser för alla klasser ......................................................................................................... 1116

6.8.3

Särskilda bestämmelser för klass 2 ................................................................................................. 1142

6.8.4

Särbestämmelser ............................................................................................................................. 1157

6.8.5

Bestämmelser om material och tillverkning för fasta svetsade tankar, avmonterbara

svetsade tankar och svetsade tankskal till tankcontainrar, för vilka ett provtryck på minst

1 MPa (10 bar) krävs, och för fasta svetsade tankar, avmonterbara svetsade tankar och

svetsade tankskal till tankcontainrar avsedda för transport av kylda kondenserade gaser i

klass 2 ............................................................................................................................................. 1166

6.9

Bestämmelser för konstruktion, tillverkning, kontroll och provning av UN-tankar

med tankskal av fiberarmerade plastmaterial (FRP) ........................................................... 1171

6.9.1

Tillämpning och allmänna bestämmelser ....................................................................................... 1171

6.9.2

Bestämmelser för konstruktion, tillverkning, kontroll och provning av UN-FRP-tankar .............. 1171

6.10

Bestämmelser för tillverkning, utrustning, typgodkännande, kontroll och

märkning av slamsugartankar ............................................................................................. 1187

6.10.1

Allmänt ........................................................................................................................................... 1187

6.10.2

Tillverkning .................................................................................................................................... 1187

6.10.3

Utrustning ....................................................................................................................................... 1188

6.10.4

Kontroll .......................................................................................................................................... 1190

6.11

Bestämmelser för konstruktion, tillverkning, kontroll och provning av

bulkcontainrar ..................................................................................................................... 1191

6.11.1

(Tills vidare blank) ......................................................................................................................... 1191

6.11.2

Tillämpning och allmänna bestämmelser ....................................................................................... 1191

6.11.3

Bestämmelser för konstruktion, tillverkning, kontroll och provning av containrar som

uppfyller CSC och används som BK1- eller BK2-bulkcontainrar .................................................. 1191

6.11.4

Bestämmelser för konstruktion, tillverkning och godkännande av BK1- och BK2-

bulkcontainrar som inte uppfyller CSC .......................................................................................... 1192

6.11.5

Bestämmelser för konstruktion, tillverkning, kontroll och provning av BK3 flexibla

bulkcontainrar ................................................................................................................................. 1193

6.12

Bestämmelser för tillverkning, utrustning, typgodkännande, kontroll och

provning samt märkning av tankar, bulkcontainrar och särskilda utrymmen för

explosiva ämnen och föremål på mobila enheter för tillverkning av explosiva

ämnen (MEMU) .................................................................................................................. 1201

6.12.1

Tillämpningsområde ....................................................................................................................... 1201

6.12.2

Allmänna bestämmelser ................................................................................................................. 1201

6.12.3

Tankar............................................................................................................................................. 1201

6.12.4

Utrustning ....................................................................................................................................... 1203

6.12.5

Särskilda utrymmen för explosiva ämnen och föremål .................................................................. 1203

6.13

Bestämmelser för konstruktion, tillverkning, utrustning, typgodkännande,

kontroll, provning samt märkning av fasta tankar (tankfordon) och avmonterbara

tankar av fiberarmerad plast (FRP) ..................................................................................... 1205

6.13.1

Allmänt ........................................................................................................................................... 1205

6.13.2

Tillverkning .................................................................................................................................... 1205

6.13.3

Utrustning ....................................................................................................................................... 1209

6.13.4

Typprovning och typgodkännande ................................................................................................. 1209

6.13.5

Kontroll .......................................................................................................................................... 1212

6.13.6

Märkning ........................................................................................................................................ 1213

7

Bestämmelser för transport, lastning, lossning och hantering ..................................... 1215

7.1

Allmänna bestämmelser

1217

................................................................................................................

7.1.7

Särbestämmelser för transport av självreaktiva ämnen i klass 4.1, organiska peroxider i

klass 5.2 och ämnen som är stabiliserade genom temperaturkontroll (andra än

självreaktiva ämnen och organiska peroxider) ............................................................................... 1217

7.2

Bestämmelser för transport av kollin .................................................................................. 1223

7.3

Bestämmelser för transport i bulk ....................................................................................... 1225

7.3.1

Allmänna bestämmelser ................................................................................................................. 1225

7.3.2

Bestämmelser för transport i bulk vid tillämpning av 7.3.1.1 (a) ................................................... 1227

7.3.3

Bestämmelser för transport i bulk vid tillämpning av 7.3.1.1 (b) ................................................... 1229

7.4

Bestämmelser för transport i tank ....................................................................................... 1233

7.5

Bestämmelser för lastning, lossning och hantering............................................................. 1235

7.5.1

Allmänna bestämmelser för lastning, lossning och hantering ........................................................ 1235

7.5.2

Förbud mot samlastning ................................................................................................................. 1236

7.5.3

(Tills vidare blank) ......................................................................................................................... 1238

7.5.4

Försiktighetsåtgärder med avseende på livsmedel, andra konsumtionsvaror och djurfoder ........... 1238

7.5.5

Begränsning av transporterad mängd ............................................................................................. 1238

7.5.6

(Tills vidare blank) ......................................................................................................................... 1240

7.5.7

Hantering och stuvning................................................................................................................... 1240

7.5.8

Rengöring efter lossning................................................................................................................. 1241

7.5.9

Rökförbud ....................................................................................................................................... 1241

7.5.10

Åtgärder mot elektrostatiska laddningar ......................................................................................... 1241

7.5.11

Tilläggsbestämmelser för vissa klasser eller godsslag ................................................................... 1242

Bilaga B

8

Bestämmelser för fordonsbesättning, utrustning, drift och dokumentation ............... 1251

8.1

Allmänna bestämmelser för transportenheter och fordonsutrustning ................................. 1253

8.1.1

Transportenheter ............................................................................................................................. 1253

8.1.2

Handlingar som ska medföras på transportenheten ........................................................................ 1253

8.1.3

Storetiketter och märkning ............................................................................................................. 1253

8.1.4

Brandsläckningsutrustning ............................................................................................................. 1254

8.1.5

Övrig utrustning och personlig skyddsutrustning ........................................................................... 1255

8.2

Bestämmelser för fordonsbesättningens utbildning ............................................................ 1257

8.2.1

Allmänna krav för utbildning av förare .......................................................................................... 1257

8.2.2

Särskilda krav för utbildning av förare ........................................................................................... 1257

8.2.3

Utbildning av samtliga personer delaktiga i transport av farligt gods på väg, utom förare

med intyg enligt 8.2.1 ..................................................................................................................... 1264

8.3

Övriga bestämmelser som ska uppfyllas av fordonsbesättningen ....................................... 1265

8.3.1

Passagerare ..................................................................................................................................... 1265

8.3.2

Användning av brandsläckningsutrustning..................................................................................... 1265

8.3.3

Förbud mot att öppna kollin ........................................................................................................... 1265

8.3.4

Bärbara ljuskällor ........................................................................................................................... 1265

8.3.5

Förbud mot rökning ........................................................................................................................ 1265

8.3.6

Körning av motor under lastning eller lossning ............................................................................. 1265

8.3.7

Användning av parkeringsbroms och stoppklotsar ......................................................................... 1265

8.3.8

Användning av kablar .................................................................................................................... 1265

8.4

Bestämmelser för övervakning av fordon ........................................................................... 1267

8.5

Tilläggsbestämmelser för särskilda klasser eller ämnen ..................................................... 1269

8.6

Restriktioner för passage genom vägtunnlar med fordon som transporterar farligt gods ... 1275

8.6.1

Allmänna bestämmelser ................................................................................................................. 1275

8.6.2

Vägmärken eller trafiksignaler som styr passagen med fordon som transporterar farligt

gods ............................................................................................................................................... 1275

8.6.3

Restriktionskoder för tunnlar .......................................................................................................... 1275

8.6.4

Restriktioner för passage genom vägtunnlar med transportenheter som transporterar

farligt gods .................................................................................................................................... 1275

9

Bestämmelser för tillverkning och godkännande av fordon ......................................... 1279

9.1

Giltighetsområde, definitioner och bestämmelser för godkännande av fordon .................. 1281

9.1.1

Giltighetsområde och definitioner .................................................................................................. 1281

9.1.2

Godkännande av EX/II-, EX/III-, FL- och AT-fordon och MEMU ............................................... 1282

9.1.3

Certifikat om godkännande ............................................................................................................ 1283

9.2

Bestämmelser för tillverkning av fordon ............................................................................ 1287

9.2.1

Överensstämmelse med bestämmelserna i detta kapitel ................................................................. 1287

9.2.2

Elektrisk utrustning ........................................................................................................................ 1291

9.2.3

Bromsutrustning ............................................................................................................................. 1295

9.2.4

Förebyggande av brandrisker ......................................................................................................... 1295

9.2.5

Hastighetsbegränsande anordning .................................................................................................. 1298

9.2.6

Draganordning för motorfordon och släpvagnar ............................................................................ 1298

9.2.7

Förebyggande av övriga risker orsakade av bränsle ....................................................................... 1298

9.3

Tilläggsbestämmelser för kompletta eller kompletterade EX/II- och EX/III-fordon

avsedda för transport av explosiva ämnen och föremål (klass 1) i kollin ........................... 1299

9.3.1

Material som ska användas vid tillverkning av fordons påbyggnad ............................................... 1299

9.3.2

Förbränningsvärmare ...................................................................................................................... 1299

9.3.3

EX/II-fordon ................................................................................................................................... 1299

9.3.4

EX/III-fordon.................................................................................................................................. 1299

9.3.5

Motor- och lastutrymme ................................................................................................................. 1300

9.3.6

Yttre värmekällor och lastutrymme ................................................................................................ 1300

9.3.7

Elektrisk utrustning ........................................................................................................................ 1300

9.4

Tilläggsbestämmelser för tillverkning av påbyggnad hos kompletta eller

kompletterade fordon avsedda för transport av farligt gods i kollin

(utom EX/II- och EX/III-fordon) ........................................................................................ 1301

9.5

Tilläggsbestämmelser för tillverkning av påbyggnad hos kompletta eller

kompletterade fordon avsedda för transport av farliga fasta ämnen i bulk ......................... 1303

9.6

Tilläggsbestämmelser för kompletta eller kompletterade fordon avsedda för

transport av temperaturkontrollerade ämnen ..................................................................... 1305

9.7

Tilläggsbestämmelser för tankfordon (fasta tankar), batterifordon och kompletta

eller kompletterade fordon för transport av farligt gods i avmonterbara tankar

med kapacitet över 1 m3 eller i tankcontainrar, UN-tankar eller MEG-containrar

med kapacitet över 3 m3 (EX/III-, FL- och AT-fordon) ..................................................... 1307

9.7.1

Allmänna bestämmelser ................................................................................................................. 1307

9.7.2

Krav på tankar ................................................................................................................................ 1307

9.7.3

Fästanordningar .............................................................................................................................. 1307

9.7.4

Potentialutjämning av FL-fordon ................................................................................................... 1308

9.7.5

Stabilitet hos tankfordon................................................................................................................. 1308

9.7.6

Bakre skydd hos fordon .................................................................................................................. 1308

9.7.7

Förbränningsvärmare ...................................................................................................................... 1309

9.7.8

Elektrisk utrustning ........................................................................................................................ 1309

9.7.9

Ytterligare säkerhetskrav för EX/III-fordon ................................................................................... 1310

9.8

Tilläggsbestämmelser för komplett och kompletterad MEMU .......................................... 1311

9.8.1

Allmänna bestämmelser ................................................................................................................. 1311

9.8.2

Krav på tankar och bulkcontainrar ................................................................................................. 1311

9.8.3

Potentialutjämning av MEMU ....................................................................................................... 1311

9.8.4

Stabilitet hos MEMU ...................................................................................................................... 1311

9.8.5

Bakre skydd hos MEMU ................................................................................................................ 1311

9.8.6

Förbränningsvärmare ...................................................................................................................... 1311

9.8.7

Ytterligare säkerhetskrav ................................................................................................................ 1312

9.8.8

Ytterligare skyddskrav ................................................................................................................... 1312

Bilaga S Särskilda nationella bestämmelser för transport av farligt gods på väg

och i terräng

10

Transporthandlingar, övergångsbestämmelser, märkning, godkännande av

fordon m.m. ...................................................................................................................... 1315

10.0

Tillämpningsområde ........................................................................................................... 1315

10.1

Övergångsbestämmelser ..................................................................................................... 1315

10.2

Märkning av uppställda fordon ........................................................................................... 1315

10.3

Uppgifter i transporthandlingar ........................................................................................... 1315

10.4

Svenska som enda språk ..................................................................................................... 1315

10.5

Tanktransport av explosiva ämnen ..................................................................................... 1315

10.6

Kontroll av brandsläckare ................................................................................................... 1316

10.7

Godkännande av dolly ........................................................................................................ 1316

10.8

Övningskörning................................................................................................................... 1316

10.9

(Borttagen) .......................................................................................................................... 1316

10.10

(Borttagen) .......................................................................................................................... 1316

10.11

Lokal transport av fyrverkerier ........................................................................................... 1316

10.12

Certifikat om godkännande av fordon avsedda för inrikes transport av farligt gods .......... 1317

11

Transporter med lastplan ................................................................................................. 1321

11.0

Tillämpningsområde ........................................................................................................... 1321

11.1

Användning av lastplan ....................................................................................................... 1321

12

(Tills vidare blank) ............................................................................................................ 1323

13

Lokala transporter av farligt gods på väg eller i terräng .............................................. 1325

13.0

Tillämpningsområde ........................................................................................................... 1325

13.1

Transporter mellan industri- eller flygplatsområden........................................................... 1325

13.2

Transporter i anknytning till arbetsområden där anläggnings-, byggnads-,

industri-, jordbruks- eller skogsarbete utförs ...................................................................... 1325

14

Transporter av farligt gods till hamnområde ................................................................. 1329

14.1

Förhandsanmälan av gods ................................................................................................... 1329

15

Transporter av farligt gods inom eller mellan hamnområden ..................................... 1331

15.1

Tillämpningsområde ........................................................................................................... 1331

15.2

Undantagna bestämmelser .................................................................................................. 1331

16

Transporter av farligt gods i mindre förpackningar till återvinning eller

bortskaffande ................................................................................................................... 1333

16.0

Tömda ej rengjorda uttjänta förpackningar samt avfall som transporteras till

återvinningscentral eller miljöstation .................................................................................. 1333

16.1

Tillämpningsområde ........................................................................................................... 1333

16.2

Definitioner ........................................................................................................................ 1333

16.3

Tillåtna förpackningar, IBC-behållare och storförpackningar ............................................ 1334

16.4

Transporthandlingar ............................................................................................................ 1334

16.5

Förbjudna ämnen och föremål ............................................................................................ 1334

17

Begränsning av utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC)

vid transport av vissa petroleumbränslen ..................................................................... 1337

17.0

Tillämpningsområde ........................................................................................................... 1337

17.1

Definitioner ......................................................................................................................... 1337

17.2

Konstruktion ....................................................................................................................... 1337

17.3

Kontroll ............................................................................................................................... 1338

17.4

Märkning ............................................................................................................................. 1338

17.5

Användning ......................................................................................................................... 1338

18

Särskilda undantag från tillämpningen av denna författning ...................................... 1341

18.0

Tillämpningsområde ........................................................................................................... 1341

18.1

Transport av farligt gods med anknytning till Polismyndighetens,

Säkerhetspolisen, Tullverkets, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

eller Kustbevakningens ansvarsområden ............................................................................ 1341

18.2

Förarintyg vid kontroll av fordon........................................................................................ 1342

18.3

Transporter som utförs av Försvarsmakten eller Försvarets materielverk .......................... 1343

18.4

Multilaterala avtal ............................................................................................................... 1343

19

Tryckkärl ........................................................................................................................... 1345

19.0

Tillämpningsområde ........................................................................................................... 1345

19.1

Övergångsbestämmelser ..................................................................................................... 1345

19.2

Konstruktion ....................................................................................................................... 1345

19.3

Intervall, enligt förpackningsinstruktion P200 (9) sista stycket, för

återkommande kontroll av tryckkärl av kompositmaterial ................................................. 1345

20

Utbildning av förare som transporterar farligt gods ..................................................... 1347

20.1

Tillämpningsområde ........................................................................................................... 1347

20.2

Godkännande av utbildning ................................................................................................ 1347

20.3

Bestämmelser för lärare ..................................................................................................... 1347

20.4

Utbildningens utformning ................................................................................................... 1348

20.5

Rutiner för examination och prov ....................................................................................... 1348

20.6

Allmänna råd om utbildning av förare som transporterar farligt gods ................................ 1350

21

Övriga bestämmelser ........................................................................................................ 1353

21.0

Tillämpningsområde ........................................................................................................... 1353

21.1

Lastsäkring ........................................................................................................................ 1353

21.2

Konstruktion och tillverkning av UN-tankar ...................................................................... 1353

21.3

Dokumentation av utbildning ............................................................................................. 1353

21.4

Kontroll av tankar på MEMU ............................................................................................. 1353

21.5

Flyktutrustning ................................................................................................................ 1353

21.6

Kvalitetssystem för rekonditionering av förpackningar samt för reparation eller

återkommande kontroll av IBC-behållare ........................................................................... 1354

22

Kontroll av IBC-behållare ............................................................................................... 1355

22.1

Inledande bestämmelser ...................................................................................................... 1355

22.2

Utbildning av personer som ska utföra kontroll av IBC-behållare ..................................... 1355

22.3

Allmänna råd om kontroll av IBC-behållare ....................................................................... 1356

Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i

terräng (ADR-S);

beslutade den 21 oktober 2022.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver1 följande med stöd

av 15 och 16 §§ förordningen (2006:311)2 om transport av farligt gods.

Inledande bestämmelser

1 § Denna författning, med bilagorna A, B och S, utgör föreskrifter för

transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S). När bilagorna A och B

föreskriver om transporter på väg avses även transporter i terräng.

2 § Bilagorna A och B till denna författning återger det samlade innehållet i

bilagorna A och B till den europeiska överenskommelsen om internationell

transport av farligt gods på väg (ADR). Vissa avsnitt i del 1 i bilaga A till

denna författning har markerats med grå bakgrund. Dessa avsnitt är inte

föreskrifter utan har införts i syfte att i ett sammanhang återge det samlade

innehållet i bilagorna A och B till ADR.

I bilaga S finns särskilda nationella bestämmelser för transport av farligt gods

på väg och i terräng. Bilagan innehåller dels tvingande bestämmelser utöver

vad som föreskrivs i bilagorna A och B, dels bestämmelser om undantag från

vad som föreskrivs i bilagorna A och B. I bilagan finns även allmänna råd.

Undantag i enskilda fall

3 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får, undantagsvis och

förutsatt att säkerheten inte äventyras, utfärda individuella tillstånd för sådana

transporter av farligt gods som inte är tillåtna enligt denna författning eller för

att utföra sådana transporter på andra villkor än de som gäller enligt denna

författning. Transporterna ska vara tydligt definierade och tidsbegränsade samt

utföras i Sverige.

___________________________________________________________________________

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG av den 24 september 2008 om transport av farligt

gods på väg, järnväg och inre vattenvägar (EUT L 260, 30.9.2008, s. 13-59, Celex 32008L0068), senast

ändrat genom Kommissionens direktiv 2022/1095/EU av den 29 juni 2022, och Europaparlamentets och

rådets direktiv 2015/1535/EU av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska

föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EUT L 241, 17.9.2015, s. 1–15,

Celex 32015L1535).

2 Förordningen senast ändrad 2022:1163.

Utgivare: Anna Asp, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ISSN 2000-1886

MSBFS

2022:3

Utkom från trycket

den 8 december 2022

1

MSBFS

2022:3

Definitioner

4 § I denna författning används följande begrepp med nedan angiven

betydelse.

behöriga organ

De organ som regeringen föreskriver i 9 §

förordningen (2006:311) om transport av farligt gods.

inrikes transport

Sådana transporter som har sin början och slut i

Sverige och som uteslutande sker inom landet.

Kontroll genom behöriga organ

5 § I följande delar ska provning, kontroll, certifiering, eller annan

bedömning utföras genom behöriga organ.

Del 1 i bilaga A, avsnitt

- 1.6.3.44,

- 1.8.7.1, 1.8.7.2, 1.8.7.3, 1.8.7.4, 1.8.7.5 utom där behörig myndighet

anges, 1.8.7.6, 1.8.7.7, 1.8.7.8 och 1.8.8.

Del 4 i bilaga A, avsnitt

- 4.1.3.6.2, 4.1.4.1 avseende förpackningsinstruktion P200, (10),

särbestämmelse ac, (12) 1.1, 1.5 dock ej Anm, 1.6 – 2.4, samt

- 4.2.1.7 – 4.2.1.9.1, 4.2.5.3 avseende särbestämmelse TP10, TP16, TP24

och TP41 samt

- 4.3.3.2.5.

Del 6 i bilaga A, avsnitt

- 6.1.1.2, 6.1.1.4 avseende nya förpackningar, 6.1.3.1, 6.1.3.7, 6.1.5.1.1,

6.1.5.1.3, 6.1.5.1.5, 6.1.5.1.8, 6.1.5.1.10, 6.1.5.2.5,

- 6.2.1.6.1 (utom Anm 1), 6.2.1.7.2 utom där behörig myndighet anges,

6.2.1.8, 6.2.2.4, 6.2.2.5.2.1 första stycket, 6.2.2.5.2.2, 6.2.2.6.2.1 första

meningen, 6.2.2.12, 6.2.3.6.1,

- 6.3.2.1, 6.3.2.2, 6.3.4.2, 6.3.4.3, 6.3.5.1.1, 6.3.5.1.3, 6.3.5.1.5,

6.3.5.1.7, 6.3.5.1.8,

- 6.5.1.1.2, 6.5.2, 6.5.4.1 avseende nya och renoverade IBC-behållare,

6.5.4.4.4, 6.5.6.1.1, 6.5.6.2.1, 6.5.6.2.3, 6.5.6.3.4,

- 6.6.1.2, 6.6.1.3, 6.6.3.1, 6.6.5.1.1, 6.6.5.1.3, 6.6.5.1.5, 6.6.5.1.7,

6.6.5.1.8,

- 6.7.2.2.14, 6.7.2.3 – 6.7.2.18, 6.7.2.19.4, 6.7.2.19.5, 6.7.2.19.9,

6.7.2.19.10, 6.7.3.2.11, 6.7.3.3.3.1 – 6.7.3.15.3, 6.7.3.15.9, 6.7.3.15.10,

6.7.4.2.8 – 6.7.4.14.3, 6.7.4.14.10, 6.7.4.14.11, 6.7.5.11.1, 6.7.5.12.7,

- 6.8.1.5 utom där behörig myndighet anges, 6.8.2.1.16 – 6.8.2.3.3 utom

sista meningen, 6.8.2.3.4, 6.8.2.4.1, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.5, 6.8.3.4.4,

6.8.3.4.6, 6.8.3.4.7, 6.8.3.4.8, 6.8.3.4.13, 6.8.3.4.14, 6.8.3.4.18,

6.8.3.5.10, 6.8.4 avseende särbestämmelse TA4, TT2, TT9 och TT11,

6.8.5.2.2,

- 6.9.2.2.2.4, 6.9.2.2.3.2, 6.9.2.2.3.15, 6.9.2.3.1, 6.9.2.7.1.3 utom (d),

2

MSBFS

2022:3

- 6.10.4,

- 6.12.3.1.2 och 6.12.3.2.2, samt

- 6.13.1.1, 6.13.2.5, 6.13.4 och 6.13.5.

Del 9 i bilaga B, avsnitt

- 9.1.2.1 och 9.1.3.

Bilaga S, avsnitt

- 10.5.2.

Erkännande av utländskt godkännande

6 § Förpackningar, behållare och tankar som är godkända i enlighet med

bilagorna till ADR i annan stat som är ansluten till ADR får användas i Sverige

för transport av sådant farligt gods för vilket godkännandet gäller.

______________

1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2023, då Myndigheten för

samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2020:9) om transport

av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) ska upphöra att gälla.

2. De upphävda föreskrifterna får helt eller delvis tillämpas i stället för denna

författning till och med den 30 juni 2023.

3. Andra övergångsbestämmelser till denna författning finns i

- bilaga A, kapitel 1.6,

- bilaga B, kapitel 9.2, och

- bilaga S, kapitel 13.2 och 19.1.

______________

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

CHARLOTTE PETRI GORNITZKA

Josefine Gullö

Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande (RO)

3

Bilaga A

Del 1

Allmänna bestämmelser

Kapitel 1.1

Giltighetsområde och tillämpning

1.1.1

Struktur

Bilaga A och B av ADR/ADR-S utgörs av nio delar. Bilaga A består av del 1-7 och

bilaga B av del 8 och 9. Varje del är indelad i kapitel och varje kapitel i avsnitt och

delavsnitt. Inom varje del ingår numret på delen i kapitel-, avsnitts- och

delavsnittsnumreringen, exempelvis är avsnitt 1 i kapitel 2 inom del 4 numrerat

”4.2.1”.

1.1.2

Giltighetsområde

1.1.2.1

Bilaga A anger, vad avser artikel 2 i ADR:

(a) sådant farligt gods, som är uteslutet från internationell/inrikes transport,

(b) sådant farligt gods, som är tillåtet för internationell/inrikes transport, och de

bestämmelser (inklusive undantag) som gäller för sådant gods, särskilt med

avseende på:

- klassificering av godset, tillsammans med klassificeringskriterier och

tillämpliga provningsmetoder,

- användning av förpackningar (inklusive samemballering),

- användning av tankar (inklusive deras fyllning),

- rutiner vid avsändning (inklusive etikettering och märkning av kollin och

transportmedel, samt handlingar och nödvändiga uppgifter),

- bestämmelser för tillverkning, provning och godkännande av förpackningar

och tankar,

- användning av transportmedel (inklusive lastning, samlastning och lossning).

1.1.2.2

Bilaga A innehåller vissa bestämmelser, vilka enligt artikel 2 i ADR gäller bilaga B

eller både bilaga A och bilaga B enligt följande:

1.1.1

Struktur

1.1.2.3 (Giltighetsområde för bilaga B)

1.1.2.4

1.1.3.1 Undantag som har samband med hur transporten genomförs

1.1.3.6 Undantag som har samband med transporterad mängd per transportenhet

1.1.4

Andra bestämmelsers tillämplighet

1.1.4.5 Transport som sker på annat sätt än på väg

1.2

Definitioner och måttenheter

1.3

Utbildning av personer, som är delaktiga vid transport av farligt gods

1.4

Skyldigheter hos delaktiga

1.5

Avvikelser

1.6

Övergångsbestämmelser

1.8

Åtgärder för kontroll och annat stöd för att uppfylla

säkerhetsbestämmelserna

7

1.9

Transportrestriktioner genom behörig myndighet

1.10

Bestämmelser om transportskydd

3.1

Allmänt

3.2

Kolumn (1), (2), (14), (15) och (19) (tillämpning av bestämmelser i del 8 och

9 för enskilda ämnen eller föremål).

1.1.2.3

Bilaga B anger, vad avser artikel 2 i ADR, villkor för tillverkning, utrustning och

användning av fordon som transporterar farligt gods godkänt för transport:

- krav på fordonsbemanning, utrustning, användning och dokumentation,

- krav på tillverkning och godkännande av fordon.

1.1.2.4

I artikel 1 (c) i ADR behöver inte ordet ”fordon” avse ett och samma fordon. En

internationell transport kan utföras av flera olika fordon, förutsatt att transporten sker

på minst två fördragsparters territorium mellan avsändare och mottagare angivna i

transporthandlingen.

1.1.3

Undantag

1.1.3.1

Undantag som har samband med hur transporten genomförs

Bestämmelserna i ADR/ADR-S gäller inte för:

(a) transport av farligt gods som privatpersoner utför, om detta gods är förpackat för

detaljhandelsförsäljning och är avsett för personligt bruk eller hushållsbruk eller

för sport och fritid, under förutsättning att åtgärder vidtas som förhindrar att

innehållet kommer ut under normala transportförhållanden. När sådant gods

utgörs av brandfarliga vätskor som transporteras i återfyllningsbara behållare,

fyllda av eller åt privatpersoner, får mängden inte överstiga 60 l per behållare och

totalmängden inte överstiga 240 l per transportenhet. Farligt gods i IBC-

behållare, storförpackningar eller tankar betraktas inte som förpackat för

detaljhandelsförsäljning,

(b) (Borttagen.)

(c) transport som genomförs av företag i samband med deras huvudverksamhet,

såsom leveranser till eller returleveranser från byggarbetsplatser eller

anläggningsområden eller i samband med mätningar, reparationer eller

underhållsarbete, i mängder som inte överstiger 450 liter per förpackning,

inklusive IBC-behållare och storförpackningar, och inte heller överstiger de i

1.1.3.6 angivna högsta tillåtna totalmängderna. Åtgärder ska vidtas som

förhindrar att innehållet kommer ut under normala transportförhållanden.

Undantagen i detta stycke gäller inte för klass 7.

Transport som genomförs av sådana företag för deras förrådshållning eller interna

eller externa distribution faller dock inte under denna undantagsregel,

(d) transport som genomförs av behöriga myndigheter för räddningsinsatser eller

under deras övervakning, om den är nödvändig i samband med räddningsinsatser,

särskilt transport som genomförs

- av bärgningsfordon, vilka transporterar fordon som varit inblandade i

olyckor eller gått sönder och som innehåller farligt gods,

8

- för att samla in och bortskaffa farligt gods som berörts av ett tillbud eller en

olycka och förflytta det till närmaste lämpliga säkra plats,

(e) transport vid nödsituationer för att rädda människoliv eller till skydd för miljön,

förutsatt att alla åtgärder vidtas för ett fullständigt säkert genomförande av dessa

transporter.

(f) transport av tömda, ej rengjorda stationära lagringskärl, vilka har innehållit gaser

i klass 2, grupp A, O eller F, ämnen i förpackningsgrupp II eller III som tillhör

klass 3 eller 9, eller pesticider i förpackningsgrupp II eller III som tillhör klass

6.1, under följande villkor:

- Alla öppningar med undantag av tryckavlastningsanordningar (där sådana

installerats) är lufttätt förslutna.

- Åtgärder har vidtagits för att förhindra läckage av innehåll under normala

transportförhållanden.

- Lasten är fastsatt på medar, i häckar eller i andra hanteringsanordningar,

respektive på fordonet eller i containern på ett sådant sätt att den inte kan

lossna eller röra sig under normala transportförhållanden.

Detta undantag gäller inte stationära lagringskärl, vilka har innehållit

okänsliggjorda explosivämnen eller ämnen, vilka ej är tillåtna för transport enligt

ADR/ADR-S.

Anm

För radioaktiva ämnen se även 1.7.1.4.

1.1.3.2

Undantag i samband med transport av gaser

Bestämmelserna i ADR/ADR-S gäller inte för transport av:

(a) gaser som finns i bränsletankar eller behållare i fordon som genomför en

transport och som är till för deras framdrivning eller drift av deras utrustning

vilken används eller är avsedd att användas under transporten (t.ex.

kylanläggning).

Gaserna får transporteras i fasta tankar eller behållare, direkt förbundna med

fordonets motor eller hjälputrustning eller transportabla tryckkärl, vilka uppfyller

relevanta fastställda bestämmelser.

Den totala kapaciteten av bränsletankarna eller behållarna, inklusive de som

tillåts enligt 1.1.3.3 (a), får inte överstiga ett energiinnehåll (MJ) eller en vikt (kg)

motsvarande 54 000 MJ.

Anm 1 Energiinnehållet 54 000 MJ motsvarar den tillåtna bränslemängden som

anges i 1.1.3.3 (a) (1 500 liter). För energiinnehåll hos bränslen, se

nedanstående tabell:

9

Bränsle

Energiinnehåll

Diesel

36 MJ/liter

Bensin

32 MJ/liter

Naturgas/biogas

35 MJ/Nm3 a)

Kondenserad petroleumgas (LPG)

24 MJ/liter

Etanol

21 MJ/liter

Biodiesel

33 MJ/liter

Emulsionsbränsle

32 MJ/liter

Hydrogen

11 MJ/Nm3 a)

a) 1 Nm

3

avser en normalkubikmeter: mängden gas som upptar 1 m

3

vid temperaturen

0 °C och trycket 1,01325 bar (0,101325 MPa).

Den totala kapaciteten ska inte överstiga:

- 1 080 kg för LNG och CNG,

- 2 250 liter för LPG.

Anm 2 En container med utrustning för användning under transport som är fäst

på ett fordon, betraktas som en integrerad del av fordonet och omfattas

av samma undantag som gäller för bränslet som krävs för driften av

utrustningen.

(b) (Borttagen.)

(c) gaser i grupperna A och O (enligt 2.2.2.1), när gasens tryck i kärlet eller tanken

uppgår till högst 200 kPa (2 bar) vid 20 ºC, och gasen inte är en kondenserad eller

kyld kondenserad gas. Det innefattar alla slag av kärl eller tankar, t.ex. även

maskin- och apparatdelar,

Anm

Detta undantag gäller inte för lampor. För lampor, se 1.1.3.10.

(d) gaser i utrustningsdetaljer för fordonets drift (t.ex. brandsläckare), även sådana

ingående i reservdelar (t.ex. gasfyllda fordonsdäck). Detta undantag gäller även

vid transport av gasfyllda fordonsdäck,

(e) gaser i särskilda anordningar i fordon, som är nödvändiga för drift av sådana

särskilda anordningar under transporten (kylapparater, fiskbehållare,

uppvärmningsapparater m.fl.) samt reservkärl i sådana anordningar eller tömda,

ej rengjorda utbyteskärl, som transporteras i samma transportenhet,

(f) gaser livsmedel (utom UN 1950), inklusive kolsyrade drycker, och

(g) gaser i bollar avsedda för användning inom idrott.

(h) (Borttagen.)

1.1.3.3

Undantag i samband med transport av flytande bränsle

Bestämmelserna i ADR/ADR-S gäller inte för transport av:

(a) bränsle som finns i bränsletankar i transporterande fordon, och som är till för

deras framdrivning eller drift av deras utrustning vilken används under

transporten eller är avsedd för användning under transporten.

10

Bränslet får transporteras i fasta bränsletankar, direkt förbundna med fordonets

motor eller hjälputrustning, vilka uppfyller tillämpliga legala bestämmelser, eller

i bärbara bränslebehållare (t.ex. dunkar).

Totala kapaciteten av de fasta tankarna får inte överstiga 1500 liter per

transportenhet och kapaciteten av en tank på ett släpfordon får inte överstiga 500

liter. Högst 60 liter per transportenhet får transporteras i bärbara bränslebehållare.

Dessa begränsningar är inte tillämpliga på fordon som används av

räddningstjänsten.

Anm 1 En container med utrustning för användning under transport som är fäst

på ett fordon, betraktas som en integrerad del av fordonet och omfattas

av samma undantag som gäller för bränslet som krävs för driften av

utrustningen.

Anm 2 Den totala kapaciteten av bränsletankarna eller behållarna, inklusive de

som innehåller gasformigt bränsle, får inte överstiga ett energiinnehåll

motsvarande 54 000 MJ (se Anm i 1.1.3.2 (a)).

(b) (Borttagen.)

(c) (Borttagen.)

1.1.3.4

Undantag i samband med särbestämmelser eller med farligt gods som förpackats

i begränsade eller reducerade mängder

Anm

För radioaktiva ämnen, se även 1.7.1.4.

1.1.3.4.1

Transport av visst farligt gods undantas genom vissa särbestämmelser i kapitel 3.3 helt

eller delvis från bestämmelserna i ADR/ADR-S. Detta undantag gäller om

särbestämmelsen är upptagen i tabellposten för det farliga godset ifråga i kapitel 3.2,

tabell A, kolumn (6).

1.1.3.4.2

Visst farligt gods kan undantas under förutsättning att bestämmelserna i kapitel 3.4 är

uppfyllda.

1.1.3.4.3

Visst farligt gods kan undantas under förutsättning att bestämmelserna i kapitel 3.5 är

uppfyllda.

1.1.3.5

Undantag i samband med tömda, ej rengjorda förpackningar

Tömda, ej rengjorda förpackningar, inklusive IBC-behållare och storförpackningar,

som innehållit ämnen i klasserna 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 och 9 omfattas inte av

bestämmelserna i ADR/ADR-S om ändamålsenliga åtgärder vidtagits för att eliminera

eventuella faror. Farorna anses eliminerade när ändamålsenliga åtgärder vidtagits för

att undanröja farorna hos klasserna 1-9.

1.1.3.6

Undantag i samband med transporterad mängd per transportenhet

1.1.3.6.1

Vad avser detta delavsnitt är farligt gods tilldelade transportkategori 0, 1, 2, 3 eller 4,

enligt vad som anges i kapitel 3.2, tabell A, kolumn (15). Tömda, ej rengjorda

förpackningar som innehållit ämnen tilldelade transportkategori ”0” är också tilldelade

transportkategori ”0”. Tömda, ej rengjorda förpackningar som innehållit ämnen

tillordnade en annan transportkategori än ”0” är tillordnade transportkategori ”4”.

11

1.1.3.6.2

Om mängden farligt gods på en transportenhet inte överstiger värdena som anges i

kolumn (3) i tabellen i 1.1.3.6.3 för en viss transportkategori (om det farliga godset på

transportenheten tillhör samma transportkategori) eller värdet beräknat enligt 1.1.3.6.4

(om det farliga godset på transportenheten tillhör olika transportkategorier), får godset

transporteras i kollin på en transportenhet, utan att följande bestämmelser behöver

uppfyllas:

- kapitel 1.10, utom för explosiva ämnen och föremål i klass 1 med hög

riskpotential (i enlighet med 1.10.3.1) och utom för undantagna kollin i klass 7

med UN 2910 och 2911 om aktivitetsnivån överstiger A

2

-värdet,

- kapitel 5.3,

- avsnitt 5.4.3,

- kapitel 7.2, utom V5 och V8 i 7.2.4,

- CV1 i 7.5.11,

- del 8, med undantag av

8.1.2.1 (a),

8.1.4.2 till 8.1.4.5,

8.2.3,

8.3.3,

8.3.4,

8.3.5,

kapitel 8.4,

S1 (3) och (6),

S2 (1),

S4,

S5

S14-S21 och

S24 i kapitel 8.5,

- del 9.

1.1.3.6.3

När farligt gods på transportenheten tillhör samma kategori, anges högsta totalmängd

per transportenhet i kolumn (3) i följande tabell:

12

Trans-

port-

kate-

gori

(1)

Ämnen eller föremål

Förpackningsgrupp eller klassificeringskod/-grupp

eller UN-nummer

(2)

Högsta

totalmängd

per

transport-

enhet

b)

(3)

0

Klass 1: 1.1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L och UN 0190

0

Klass 3: UN 3343

Klass 4.2: Ämnen som tillhör förpackningsgrupp I

Klass 4.3: UN 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968,

2988, 3129, 3130, 3131, 3132, 3134, 3148, 3396, 3398 och 3399

Klass 5.1: UN 2426

Klass 6.1: UN 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 och 3294

Klass 6.2: UN 2814, 2900 och 3549

Klass 7: UN 2912-2919, 2977, 2978 och 3321-3333

Klass 8: UN 2215 (MALEINSYRAANHYDRID, SMÄLT)

Klass 9: UN 2315, 3151, 3152 och 3432 samt föremål som innehåller

sådana ämnen eller blandningar

och tömda, ej rengjorda förpackningar, som innehållit ämnen i denna trans-

portkategori, med undantag av sådana som klassificerats som UN 2908.

1

Ämnen och föremål, som tillhör förpackningsgrupp I och inte tilldelats

transportkategori 0 samt ämnen och föremål i följande klasser:

20

Klass 1: 1.1B-1.1J

a)

, 1.2B-1.2J, 1.3C, 1.3G, 1.3H, 1.3J och 1.5D

a)

Klass 2: Grupperna T, TC

a)

, TO, TF, TOC

a)

och TFC

Aerosoler: grupperna C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC och TOC

Kemikalier under tryck: UN 3502, 3503, 3504 och 3505

Klass 4.1: UN 3221-3224, 3231-3240, 3533 och 3534

Klass 5.2: UN 3101-3104 och 3111-3120

2

Ämnen som tillhör förpackningsgrupp II och inte tilldelats transportkategori 0, 1

eller 4 samt ämnen och föremål i följande klasser:

333

Klass 1: 1.4B-1.4G och 1.6N

Klass 2: Grupp F

Aerosoler: grupp F

Kemikalier under tryck: UN 3501

Klass 4.1: UN 3225-3230, 3531 och 3532

Klass 4.3: UN 3292

Klass 5.1: UN 3356

Klass 5.2: UN 3105-3110

Klass 6.1: UN 1700, 2016 och 2017

och ämnen som tillhör förpackningsgrupp III

Klass 6.2: UN 3291

Klass 9: UN 3090, 3091, 3245, 3480, 3481 och 3536

3

Ämnen som tillhör förpackningsgrupp III och inte tilldelats trans-portkategori 0,

2 eller 4 samt ämnen och föremål i följande klasser:

1000

Klass 2: Grupperna A och O

Aerosoler: grupperna A och O

Kemikalier under tryck: UN 3500

Klass 3: UN 3473

Klass 4.3: UN 3476

Klass 8: UN 2794, 2795, 2800, 3028, 3477 och 3506

Klass 9: UN 2990 och 3072

4

Klass 1: 1.4S

obegränsat

Klass 2: UN 3537-3539

Klass 3: UN 3540

Klass 4.1: UN 1331, 1345, 1944, 1945, 2254, 2623 och 3541

Klass 4.2: UN 1361 och 1362 i förpackningsgrupp III och 3542

Klass 4.3: UN 3543

Klass 5.1: UN 3544

Klass 5.2: UN 3545

Klass 6.1: UN 3546

Klass 7: UN 2908-2911

Klass 8: UN 3547

Klass 9: UN 3268, 3499, 3508, 3509 och 3548

och tömda, ej rengjorda förpackningar, som innehållit farliga ämnen med

undantag av sådana som omfattas av transportkategori 0.

13

a)

För UN 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 och 1017 utgör högsta tillåtna totalmängd

per transportenhet 50 kg.

b)

Den högsta totalmängd som anges för respektive transportkategori motsvarar ett beräknat värde av

”1000” (se även 1.1.3.6.4).

I ovanstående tabell betyder ”högsta tillåtna totalmängd per transportenhet”:

- för föremål, totalvikten av föremålen i kg utan förpackningar (för föremål i klass

1, nettovikten av explosivämnet i kg, samt för farligt gods i maskiner och

utrustningar vilka är angivna i ADR/ADR-S, totalmängden av det farliga gods de

innehåller i kg respektive liter),

- för fasta ämnen, kondenserade gaser, kylda kondenserade gaser och lösta gaser,

nettovikten i kg,

- för vätskor, det totala innehållet farligt gods i liter,

- för komprimerade gaser, adsorberade gaser och kemikalier under tryck, kärlets

vattenvolym i liter.

1.1.3.6.4

När farligt gods, som tillhör skilda transportkategorier, transporteras i samma

transportenhet, får summan av:

- mängden ämnen och föremål i transportkategori 1, multiplicerad med 50,

- mängden av i fotnot a) till tabellen i 1.1.3.6.3 upptagna ämnen och föremål i

transportkategori 1, multiplicerad med 20,

- mängden ämnen och föremål i transportkategori 2, multiplicerad med 3, och

- mängden ämnen och föremål i transportkategori 3

inte överstiga ett beräknat värde av 1000.

1.1.3.6.5

Avseende tillämpningen av detta delavsnitt så ska farligt gods som är undantaget i

enlighet med 1.1.3.1 (a) och (d) – (f), 1.1.3.2 -1.1.3.5, 1.1.3.7, 1.1.3.9 och 1.1.3.10 inte

medräknas.

1.1.3.7

Undantag för transport av elektriska lagrings- och produktionssystem

Bestämmelserna i ADR/ADR-S gäller inte för elektriska lagrings- och

produktionssystem (t.ex. litiumbatterier, elektriska kondensatorer, asymmetriska

kondensatorer, metallhydridlagringssystem och bränsleceller):

(a) som är inbyggda i transportmedel med vilka transport utförs, och som är till för

deras framdrivning eller drift av deras utrustning,

(b) som för driftens skull ingår i en utrustning, vilken används under transporten eller

är avsedd för användning under transporten (t.ex. bärbar dator), förutom för

utrustning som t.ex. datalogger och GPS-sändare som fästs på eller placerats i

kollin, overpack, containrar eller lastutrymmen, vilka endast omfattas av

bestämmelserna i 5.5.4.

1.1.3.8

(Tills vidare blank.)

14

1.1.3.9

Undantag för farligt gods som används för kylning eller konditionering

Farligt gods som enbart är kvävande (vilka tränger undan syret som normalt finns i

luften) och som används i fordon eller containrar för kylning eller konditionering,

omfattas endast av bestämmelserna i avsnitt 5.5.3.

1.1.3.10

Undantag i samband med transport av lampor som innehåller farligt gods

Följande lampor omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S förutsatt att de inte

innehåller radioaktiva ämnen och inte innehåller kvicksilver i mängder som överstiger

de som anges i särbestämmelse 366 i kapitel 3.3:

(a) Lampor som samlas in direkt från privatpersoner och hushåll för transport till en

uppsamlingsplats eller återvinningsanläggning.

Anm

Detta inkluderar även lampor som medförs av privatpersoner till en

första uppsamlingsplats, och efterföljande transport till en annan

uppsamlingsplats, mellanliggande bearbetningsanläggning eller

återvinningsanläggning.

(b) Lampor som innehåller högst 1 g farligt gods och är förpackade så att den totala

mängden farligt gods per kolli inte överstiger 30 g, förutsatt att:

(i) lamporna är tillverkade i enlighet med ett certifierat kvalitetsledningssystem,

Anm

ISO 9001 får användas i detta syfte.

och

(ii) varje lampa är antingen individuellt förpackad i innerförpackningar,

separerad från övriga lampor genom skiljeväggar eller är omgiven av

stötdämpande material för att skydda lamporna, och är förpackade i kraftiga

ytterförpackningar som uppfyller de allmänna förpackningsbestämmelserna i

4.1.1.1 och som klarar ett fallprov på 1,2 meter.

(c) Begagnade, skadade eller defekta lampor innehållande högst 1 g farligt gods

vardera och högst 30 g farligt gods per kolli när de transporteras från en

uppsamlingsplats eller återvinningsanläggning. Lamporna ska vara förpackade i

kraftiga ytterförpackningar som förhindrar att innehållet kommer ut under

normala transportförhållanden. Ytterförpackningarna ska uppfylla de allmänna

förpackningsbestämmelserna i 4.1.1.1 och ska klara ett fallprov på 1,2 meter.

(d) Lampor som innehåller gaser i grupperna A och O (enligt 2.2.2.1) förutsatt att de

är förpackade så att splittereffekter förorsakade av att lampan går sönder förblir

inneslutet i kollit.

Anm

För lampor som innehåller radioaktiva ämnen, se 2.2.7.2.2.2 (b).

1.1.4

Andra bestämmelsers tillämpning

1.1.4.1

(Tills vidare blank.)

15

1.1.4.2

Transport i en transportkedja som innefattar sjö- eller lufttransport

1.1.4.2.1

Kollin, containrar, bulkcontainrar, UN-tankar, tankcontainrar och MEG-containrar,

vilka inte fullständigt uppfyller bestämmelserna för förpackning, samemballering,

märkning, etikettering av kollin eller applicering av storetiketter och märkning med

orangefärgad skylt enligt ADR/ADR-S, men dock uppfyller bestämmelserna i IMDG-

koden eller ICAO:s tekniska anvisningar, får om transportkedjan innefattar sjö- eller

lufttransport transporteras på följande villkor:

(a) kollin ska, om deras märkning och etikettering inte motsvarar ADR/ADR-S,

förses med märkning och etikettering enligt bestämmelserna i IMDG-koden eller

ICAO:s tekniska anvisningar,

(b) för samemballering i ett kolli gäller bestämmelserna i IMDG-koden eller ICAO:s

tekniska anvisningar,

(c) för transport i en transportkedja som innefattar sjötransport ska containrar,

bulkcontainrar, UN-tankar, tankcontainrar eller MEG-containrar, i den mån de

inte är märkta och etiketterade enligt kapitel 5.3 i denna bilaga, märkas och förses

med storetiketter enligt kapitel 5.3 i IMDG-koden. I sådant fall är endast 5.3.2.1.1

tillämpligt på märkningen av själva fordonet. För tömda, ej rengjorda UN-tankar,

tankcontainrar och MEG-containrar gäller detta också för efterföljande transport

till en rengöringsstation.

Detta undantag gäller inte för gods som enligt klass 1-9 i ADR/ADR-S klassificerats

som farligt gods, men som enligt bestämmelserna i IMDG-koden eller ICAO:s

tekniska anvisningar inte räknas som farligt gods.

1.1.4.2.2

Transportenheter, som består av ett eller flera fordon, utom sådana som transporterar

containrar, UN-tankar, tankcontainrar eller MEG-containrar enligt vad som anges i

1.1.4.2.1 (c), och som inte är försedda med storetiketter enligt bestämmelserna i 5.3.1 i

ADR/ADR-S, men som är märkta och försedda med storetiketter enligt kapitel 5.3 i

IMDG-koden, ska godtas för transport i en transportkedja som innefattar sjötransport,

förutsatt att bestämmelserna för den orangefärgade skyltningen enligt 5.3.2 i

ADR/ADR-S är uppfyllda.

1.1.4.2.3

För transport i en transportkedja som innefattar sjö- eller lufttransport får

informationen som krävs i 5.4.1, 5.4.2 och i särbestämmelser i kapitel 3.3 ersättas med

transporthandling och information som krävs enligt IMDG-koden respektive ICAO:s

tekniska instruktioner, förutsatt att eventuell ytterligare information som krävs enligt

ADR/ADR-S också läggs till.

Anm

Vid transport enligt 1.1.4.2.1 se även 5.4.1.1.7 för uppgifter i

godsdeklarationen. Vid containertransport se även 5.4.2 för stuvningsintyg.

1.1.4.3

Användning av tankar av IMO-typ godkända för sjötransport

Tankar av IMO-typ (typ 1, 2, 5 och 7) som inte uppfyller bestämmelserna i kapitel 6.7

eller 6.8, men som tillverkats och godkänts före 1 januari 2003 enligt bestämmelserna

i IMDG-koden (amdt 29-98) får användas även i fortsättningen under förutsättning att

16

de uppfyller tillämpliga kontroll- och provningsbestämmelser i IMDG-koden1).

Dessutom ska de uppfylla bestämmelserna som motsvarar instruktionerna i kapitel 3.2,

kolumn (10) och (11) i tabell A, och bestämmelserna i kapitel 4.2 i ADR/ADR-S. Se

även 4.2.0.1 i IMDG-koden.

1.1.4.4

(Tills vidare blank.)

1.1.4.5

Transport som sker på annat sätt än på väg

1.1.4.5.1

Om fordonet, som används för en transport som omfattas av bestämmelserna i

ADR/ADR-S, tillryggalägger en del av transportsträckan på annat sätt än på väg, ska

för denna del av transportsträckan endast de nationella eller internationella

bestämmelser tillämpas, som i förekommande fall gäller för transport av farligt gods

med det transportslag som fordonet transporteras med.

1.1.4.5.2

I de fall som anges i 1.1.4.5.1 ovan får berörda fördragsparter till ADR avtala om att

tillämpa bestämmelserna i ADR, i förekommande fall kompletterade med

tilläggsbestämmelser, för en delsträcka där fordonet transporteras på annat sätt än på

väg, i den mån sådana avtal mellan fördragsparter till ADR inte kommer i konflikt

med reglerna i de internationella överenskommelserna för transport av farligt gods

med det transportslag med vilket fordonet transporteras på delsträckan i fråga, t.ex.

International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), till vilka dessa

fördragsparter till ADR också kan vara anslutna.

Sådana avtal ska meddelas av den fördragspart, som tagit initiativ till att avtalet

tecknats, till sekretariatet i FN:s ekonomiska kommission för Europa, vilket sprider

kännedom om dem till fördragsparterna.

1.1.4.5.3

I de fall där en transport som omfattas av ADR för hela eller en del av vägsträckan

även omfattas av bestämmelserna i en internationell överenskommelse som reglerar

transport av farligt gods med ett annat transportsätt än vägtransport, genom klausuler

som utsträcker tillämpligheten av en sådan överenskommelse till vissa transporter med

motorfordon, så ska bestämmelserna i en sådan överenskommelse gälla för aktuell

sträcka samtidigt med de bestämmelser i ADR som passar ihop med dem. Andra

bestämmelser i ADR ska inte tillämpas på vägsträckan i fråga.

1.1.4.6

(Tills vidare blank.)

1.1.4.7

Återfyllningsbara tryckkärl godkända av USA:s transportdepartement (DOT)

Anm

För transport i enlighet med 1.1.4.7, se även 5.4.1.1.24.

1.1.4.7.1

Import av gaser

Återfyllningsbara tryckkärl som är godkända av USA:s transportdepartement och

tillverkade och provade i enlighet med standarder angivna i del 178, Specifications for

Packagings of Title 49, Transportation, of the Code of Federal Regulations (CFR) och

som får transporteras i en transportkedja i enlighet med 1.1.4.2, får transporteras från

platsen för mellanlagring vid transportkedjans slutpunkt till slutanvändaren.

1)

Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) har gett ut riktlinjer för fortsatt användning av befintliga tankar av IMO-typ

och tankfordon för transport av farligt gods (Guidance on the continued use of existing IMO type portable tanks and road

tank vehicles for the transport of dangerous goods) som cirkulär CCC.1/Circ. 3. Riktlinjerna återfinns på IMO:s

webbplats med adressen www.imo.org.

17

1.1.4.7.2

Export av gaser och tömda ej rengjorda tryckkärl

Återfyllningsbara tryckkärl som är godkända av USA:s transportdepartement och

tillverkade i enlighet med standarder angivna i del 178, Specifications for Packagings

of Title 49, Transportation, of the Code of Federal Regulations (CFR), får endast

fyllas och transporteras i syfte att exporteras till länder som inte är fördragsparter till

ADR förutsatt att följande bestämmelser är uppfyllda:

(a) fyllningen av tryckkärlen ska uppfylla tillämpliga bestämmelser i USA:s Code of

Federal Regulations (CFR),

(b) tryckkärlen ska vara märkta och etiketterade i enlighet med kapitel 5.2,

(c) tryckkärlen ska uppfylla bestämmelserna i 4.1.6.12 och 4.1.6.13. Tryckkärl får

inte fyllas om tidpunkten för nästa återkommande kontroll har passerat, men de

får, efter det att det fastställda intervallet löpt ut, transporteras för att föras till

kontroll, inklusive alla mellanliggande transporter.

1.1.5

Tillämpning av standarder

När tillämpningen av en standard krävs och det finns motstridigheter mellan

standarden och bestämmelserna i ADR/ADR-S, har bestämmelserna i ADR/ADR-S

företräde. De bestämmelser i standarden som inte strider mot bestämmelserna i

ADR/ADR-S ska tillämpas enligt standarden, inklusive bestämmelser i alla andra

standarder eller delar av standarder som anges under normativa

referenser/hänvisningar.

Anm

En standard tillhandahåller detaljer om hur bestämmelserna i ADR/ADR-S

ska uppfyllas och kan innehålla ytterligare krav utöver bestämmelserna i

ADR/ADR-S.

18

Kapitel 1.2

Definitioner, måttenheter och förkortningar

1.2.1

Definitioner

Anm

I detta avsnitt har alla allmänna och särskilda definitioner införts.

I ADR/ADR-S avser:

A

Aerosol eller aerosolbehållare: Ett föremål som består av ett ej påfyllningsbart kärl,

som uppfyller bestämmelserna i 6.2.6, är tillverkat av metall, glas eller plast,

innehåller en komprimerad, kondenserad eller under tryck löst gas med eller utan ett

flytande, pastaformigt eller pulverformigt ämne, och är utrustat med en

utsläppsanordning, som möjliggör trycktömning av innehållet i form av en suspension

av fasta eller flytande partiklar i en gas, i form av skum, pasta eller pulver eller i

flytande eller gasformigt tillstånd.

Animalt material: Djurkadaver, kroppsdelar från djur, animaliska biprodukter,

livsmedel med animaliskt ursprung eller foder med animaliskt ursprung.

Användare av tankcontainer eller UN-tank: Företag i vars namn tankcontainern

eller UN-tanken används.

Användningslivslängd för gasflaskor och storflaskor av kompositmaterial: Den

längsta tid i antal år som en gasflaska eller storflaska får användas.

Arbetstryck:

(a) för en komprimerad gas: Det utvecklade trycket i ett fyllt tryckkärl vid en

referenstemperatur på 15 °C,

(b) för UN 1001 acetylen, löst: Det beräknade utvecklade trycket vid en enhetlig

referenstemperatur på 15 °C i en acetylengasflaska som innehåller det

specificerade lösningsmedlet och det högsta innehållet av acetylen,

(c) för UN 3374 acetylen, utan lösningsmedel: Det arbetstryck som beräknades för

den motsvarande gasflaskan för UN 1001 acetylen, löst.

Anm

För tankar, se definitionen för högsta arbetstryck.

Avfall: Ämnen, lösningar, blandningar eller föremål, för vilka ingen omedelbar

användning avses, men som transporteras till upparbetning, deponi eller avlägsnande

genom förbränning eller andra bortskaffningssätt.

Avmonterbar tank: Tank, annan än fast tank, UN-tank, tankcontainer eller element i

ett batterifordon eller en MEG-container med en kapacitet över 450 liter, som inte är

konstruerad för transport av gods utan omlastning av innehållet, och som normalt

endast kan hanteras när den är tom.

19

Avsändare: Med avsändare förstås ett företag som avsänder farligt gods för egen eller

annans räkning. Om en transport utförs i enlighet med ett transportavtal ska med

avsändare förstås den som är avsändare enligt transportavtalet.

B

Batterifordon: Ett fordon som innehåller element, vilka är förbundna med ett

samlingsrör och är varaktigt fastsatta på detta fordon. Som element i ett batterifordon

räknas gasflaskor, storflaskor, tryckfat och gasflaskpaket samt tankar för gaser

definierade i 2.2.2.1.1 med en kapacitet över 450 liter.

Bedömning av överensstämmelse: Processen med att granska en produkt för

bedömning av överensstämmelse mot bestämmelserna i 1.8.6 och 1.8.7 beträffande

typprovning, tillverkningskontroll och första kontroll.

Begränsande system för transport av radioaktiva ämnen: Den av konstruktören

fastställda och av behörig myndighet godkända sammansättningen av fissila ämnen

och förpackningskomponenter, som är avsedd att upprätthålla kriticitetssäkerheten.

Behållare (för klass 1): Som inner- eller mellanförpackning använda lådor, flaskor,

burkar, fat, kannor eller hylsor samt deras förslutningsanordningar av alla slag.

Behållarskal (för alla slags IBC-behållare utom för integrerade IBC-behållare): Den

egentliga behållaren, inklusive öppningar och deras förslutningar, men utan

driftsutrustning.

Behörig myndighet: Myndighet eller annat organ som förordnas som sådan i varje

stat i varje enskilt fall enligt landets lagstiftning.

Brandfarlig beståndsdel (för aerosolbehållare): Brandfarliga vätskor, brandfarliga

fasta ämnen eller brandfarliga gaser och gasblandningar som definieras i

Anmärkningarna 1 till 3 under avsnitt 31.1.3 i del 3 i Testhandboken. Denna

benämning omfattar inte pyrofora, självupphettande eller vattenreaktiva ämnen. Den

kemiska förbränningsvärmen ska bestämmas genom en av följande metoder: ASTM D

240, ISO/FDIS 13943:1999 (E/F) 86.1-86.3 eller NFPA 30B.

Bricka (klass 1): En skiva av metall, plast, papp eller annat ändamålsenligt material,

som sätts in i inner-, mellan-, eller ytterförpackningar och därigenom möjliggör en

kompakt stuvning i dessa förpackningar. Ytan av brickan får utformas så att

förpackningar eller föremål som sätts i hålls säkert på plats och kan separeras från

varandra.

Bränslecell: En elektrokemisk anordning som omvandlar kemisk energi hos bränsle

till elektrisk energi, värme eller reaktionsprodukter.

Bränslecellsmotor: En anordning som används för att driva utrustning, bestående av

en bränslecell och dess bränsle, antingen integrerat i eller skiljt från bränslecellen,

inklusive alla tillbehör nödvändiga för att fylla dess funktion.

Bulkcontainer: Ett behållarsystem (inklusive eventuell innerbeklädnad (liner) eller

invändig beläggning), som är avsett för transport av fasta ämnen i direkt kontakt med

behållarsystemet. Förpackningar, IBC-behållare, storförpackningar och tankar

omfattas inte.

En bulkcontainer:

20

- är av varaktigt slag och tillräckligt motståndskraftig för upprepad användning,

- är särskilt konstruerad för att underlätta transport av gods med ett eller flera

transportmedel utan mellanliggande omlastning,

- är försedd med anordningar som underlättar hanteringen,

- har en kapacitet på minst 1,0 m3.

Exempel på bulkcontainrar är containrar, offshorebulkcontainrar, silor för gods i bulk,

tippbehållare, växelflak, trågformade containrar, rullcontainrar, lastutrymmen i fordon.

Anm

Denna definition omfattar endast bulkcontainrar som uppfyller kraven i

kapitel 6.11.

Flexibel bulkcontainer: En flexibel container med en kapacitet på högst 15 m3,

innefattande innerbeklädnader (liners) samt fastsatta hanteringsanordningar och

driftsutrustningar.

Presenningsförsedd bulkcontainer: En upptill öppen bulkcontainer med styvt golv

(inklusive trattformad botten), styva sidoväggar, styva gavlar och en icke-styv

övertäckning.

Sluten bulkcontainer: En fullständigt sluten bulkcontainer med styvt tak, styva

sidoväggar, styva gavlar och styvt golv (inklusive trattformad botten). Begreppet

innefattar bulkcontainrar med öppningsbart tak, öppningsbara sidoväggar eller

öppningsbara gavlar, som kan tillslutas under transport. Slutna bulkcontainrar får vara

försedda med öppningar som medger utbyte av ångor och gaser med omgivande luft

och som under normala transportförhållanden förhindrar att det fasta innehållet

kommer ut och att regn- eller skvättvatten tränger in.

Bärgningsförpackning: Specialförpackning i vilken skadade, defekta, otäta eller icke

överensstämmande kollin med farligt gods eller sådant farligt gods som spridits eller

läckt ut kan placeras för transport till återvinning eller bortskaffande.

Bärgningsstorförpackning: en specialförpackning som,

(a) är konstruerad för mekanisk hantering, och

(b) har en nettovikt över 400 kg eller en kapacitet över 450 liter, men en volym av

högst 3,0 m3,

i vilken skadade, defekta, otäta eller icke överensstämmande kollin med farligt gods

eller sådant farligt gods som spillts eller läckt ut kan placeras för transport till

återvinning eller bortskaffande.

Bärgningstryckkärl: Ett tryckkärl med en vattenvolym av högst 3000 liter i vilken

skadade, defekta, otäta eller icke överensstämmande tryckkärl placeras för transport

t.ex. till återvinning eller bortskaffande.

21

C

Container: En transportutrustning (ramkonstruktion eller liknande utrustning) som

- är av varaktigt slag och tillräckligt motståndskraftig för upprepad användning,

- är särskilt konstruerad för att underlätta transport av gods med ett eller flera

transportmedel utan omlastning av innehållet,

- är försedd med anordningar, vilka underlättar säkring och hantering, särskilt vid

överflyttning från ett transportmedel till ett annat,

- är konstruerad så att fyllning och tömning underlättas,

- har en invändig volym på minst 1 m3, med undantag av containrar för transport av

radioaktiva ämnen.

Dessutom:

Presenningsförsedd container: En öppen container försedd med presenning till

skydd för lasten.

Sluten container: En fullständigt sluten container med styvt tak, styva sidoväggar,

styva gavlar och styvt golv. Begreppet innefattar containrar med öppningsbart tak,

såvida taket kan tillslutas under transporten.

Småcontainer: En container med en invändig volym av högst 3,0 m3.

Storcontainer (ISO-container):

(a) En container som inte motsvarar definitionen av småcontainer,

(b) i CSC:s mening en container med en av de fyra nedre ytterhörnen begränsad

basyta

(i) på minst 14 m2 (150 kvadratfot), eller

(ii) på minst 7 m2 (75 kvadratfot) när den är utrustad med övre hörnbeslag.

Öppen container: En container med öppet tak eller ett containerflak.

Ett växelflak är en container, som enligt EN 283 (utgåva 1991) uppvisar följande

kännetecken:

- den är i fråga om mekanisk hållfasthet konstruerad uteslutande för transport med

vagn eller fordon i land- eller färjetrafik,

- den är inte staplingsbar,

- den kan ställas av fordonet med fordonets egen utrustning på stödben och åter

lyftas på.

Anm

Begreppet container omfattar inte vanliga förpackningar, IBC-behållare,

tankcontainrar eller fordon. Dock får en container användas som förpackning

vid transport av radioaktiva ämnen.

22

D

Dammtät förpackning: Förpackning som är ogenomsläpplig mot torrt innehåll,

inklusive finpulveriserade fasta ämnen som uppstått under transporten.

Diameter (för tankskal): Diametern på insidan av tankskalet.

Dosrat: miljödosekvivalenten eller riktningsdosekvivalenten, beroende på vilken som

är tillämplig, per tidsenhet, uppmätt på en specifik punkt.

Driftsutrustning:

(a) Hos en tank: fyllnings- och tömningsanordningar, luftningsanordningar,

säkerhetsanordningar, uppvärmningsanordningar, värmeisolering och anordning

för additiver (tillsatskemikalier) samt mätinstrument,

(b) hos element i ett batterifordon eller MEG-container: fyllnings- och

tömningsanordningar inklusive samlingsrörssystem, säkerhetsanordningar samt

mätinstrument,

(c) hos IBC-behållare: fyllnings- och tömningsanordningar och eventuella

tryckutjämnings- eller luftningsanordningar, säkerhets-, uppvärmnings- och

värmeskyddsanordningar samt mätinstrument,

(d) hos tryckkärl: förslutning(ar), samlingsrör, rörledningar, porösa, absorberande

eller adsorberande material samt alla strukturdelar för t.ex. hantering.

Anm

För UN-tankar, se kapitel 6.7.

Dunk: Förpackning av metall eller plast med fyrkantigt eller flersidigt tvärsnitt med

en eller flera öppningar.

E

ECE-reglemente: Se UN-reglemente.

EG-direktiv: Bestämmelser beslutade av behörig institution inom den europeiska

gemenskapen EG och som är bindande med avseende på det resultat som ska uppnås

för varje medlemsstat som de är riktade till, men där nationella myndigheter får avgöra

form och metoder.

Engångsbehållare för gas: Ej påfyllningsbart kärl som har en vattenvolym på högst

1000 ml för behållare av metall och högst 500 ml för behållare av syntetiskt material

eller glas, och som innehåller en gas eller gasblandning under tryck. Den kan vara

utrustad med en ventil.

F

Farlig reaktion:

(a) Förbränning eller avsevärd värmeutveckling,

(b) utveckling av brandfarliga, kvävningsframkallande, oxiderande eller giftiga

gaser,

23

(c) uppkomst av frätande ämnen,

(d) uppkomst av instabila ämnen, eller

(e) farlig tryckstegring (endast för tankar).

Farligt gods: Ämnen och föremål vars transport enligt ADR/ADR-S är antingen

förbjuden eller tillåten endast under vissa angivna villkor.

Fast tank: En tank med kapacitet över 1000 liter, som är varaktigt fäst på ett fordon

(som därigenom blir ett tankfordon) eller utgör en integrerad del av ramen till ett

sådant fordon.

Fast ämne:

(a) Ett ämne med smältpunkt eller smältstart över 20 ºC vid ett tryck av 101,3 kPa,

eller

(b) ett ämne som enligt provningsmetoden ASTM D 4359-90 inte är flytande eller

som enligt kriterierna i den i 2.3.4 beskrivna provningsmetoden

(penetrometermetoden) för bestämning av flytbarhet är tjockflytande.

Fat: Cylindrisk förpackning av metall, papp, plast, plywood eller annat

ändamålsenligt material och med plana eller välvda gavlar. Detta begrepp omfattar

även förpackningar av annan form, t.ex. runda förpackningar med kägelformad hals

eller spannformade förpackningar. Utanför detta begrepp faller trätunnor och dunkar.

Fiberarmerad plast: Material bestående av fibrös och/eller partikelformig

förstärkning som finns i en härdplast eller en termoplastisk polymer (matris).

Flampunkt: Den lägsta temperaturen hos en vätska, vid vilken dess ångor bildar en

antändbar blandning med luft.

Flexibel bulkcontainer: Se bulkcontainer.

Flexibel IBC-behållare: En IBC-behållare som består av ett behållarskal, försett med

ändamålsenlig driftsutrustning och hanteringsanordningar, som är bildat av folie, väv

eller annat flexibelt material eller av kombinationer av material av detta slag och om

så krävs med invändig beläggning eller innerbeklädnad (liner).

FN:s modellregelverk: Modellregelverk som finns i bihang till tjugoandra reviderade

utgåvan av FN-rekommendationerna för transport av farligt gods, utgiven av Förenta

Nationerna (ST/SG/AC.10/1/Rev.22).

Fordon: Se batterifordon, presenningsförsett fordon, tankfordon, täckt fordon och

öppet fordon.

Fyllare: Företag som fyller farligt gods i en tank (tankfordon, avmonterbar tank, UN-

tank eller tankcontainer), i ett batterifordon eller en MEG-container, eller i ett fordon,

en storcontainer eller småcontainer för transport i bulk.

Fyllningsförhållande: Förhållandet mellan gasens vikt och vikten hos vatten vid 15

°C, som helt fyller ett för användning förberett tryckkärl.

24

Fyllningstryck: Det högsta tryck, som faktiskt utvecklas vid tryckfyllning av tank (se

även kalkyltryck, tömningstryck, högsta arbetstryck och provtryck).

Företag: Fysisk person, juridisk person med eller utan förvärvssyfte, förening eller

sammanslutning av personer utan juridisk status med eller utan förvärvssyfte samt

offentlig inrättning, oavsett om denna förfogar över egen juridisk status eller är

beroende av en myndighet med juridisk status.

Förbränningsvärmare: En anordning som direkt använder vätske- eller gasformigt

bränsle och inte utnyttjar överskottsvärmen från fordonets drivmotor.

Förpackare: Företag som fyller farligt gods i förpackningar, inklusive

storförpackningar och IBC-behållare, och i förekommande fall förbereder kollin för

transport.

Förpackning: Ett eller flera kärl och alla övriga beståndsdelar och material som

behövs för att kärlen ska fylla sin behållarfunktion och andra säkerhetsfunktioner (se

även bärgningsförpackning, dammtät förpackning, förpackning av tunnplåt, IBC-

behållare, innerförpackning, integrerad förpackning, mellanförpackning,

rekonditionerad förpackning, renoverad förpackning, sammansatt förpackning,

storförpackning, ytterförpackning och återanvänd förpackning).

Förpackning av tunnplåt: Förpackning med runt, elliptiskt, fyrkantigt eller flersidigt

tvärsnitt (även koniskt) samt förpackning med kägelformad hals eller spannformad

förpackning av metall med en väggtjocklek under 0,5 mm (t.ex. vitplåt), med plana

eller välvda gavlar och med en eller flera öppningar, som inte omfattas av definitionen

för fat eller dunk.

Förpackningsgrupp: En grupp i vilken vissa ämnen för förpackningsändamål

inplaceras på grund av sin farlighetsgrad under transporten. Förpackningsgrupperna

har följande betydelse, som beskrivs närmare i del 2:

förpackningsgrupp I:

mycket farliga ämnen,

förpackningsgrupp II:

farliga ämnen,

förpackningsgrupp III:

mindre farliga ämnen.

Förslutning: En anordning som tjänar till att försluta öppningen i ett kärl.

Anm

För tryckkärl är förslutningar till exempel ventiler,

tryckavlastningsanordningar, manometrar eller nivåmätare.

G

Gas: Ämne som

(a) har ett ångtryck över 300 kPa (3 bar) vid 50 ºC, eller

(b) är fullständigt gasformigt vid 20 ºC och normalt atmosfärstryck på 101,3 kPa.

Gasflaska: Tryckkärl med vattenvolym upp till 150 liter.

Gasflaska med gjuten skyddskapsel (overmoulded): En gasflaska avsedd för

transport av kondenserad petroleumgas (LPG) med en vattenvolym som inte

överstiger 13 liter, bestående av en svetsad gasflaskbehållare av stål som är omsluten

av en icke avtagbar helgjuten skyddskapsel av cellplast.

25

Gasflaskpaket: Ett tryckkärl bestående av en enhet av fast sammanbundna gasflaskor

eller gasflaskbehållare, som är förbundna med varandra med ett samlingsrör och

transporteras som en odelbar enhet. Den totala vattenvolymen får inte överstiga 3000

liter. För gasflaskpaket som är avsedda för transport av giftiga gaser i klass 2 (grupper

som enligt 2.2.2.1.3 börjar med bokstaven T) är vattenvolymen begränsad till 1000

liter.

Gaskärl: Se tryckkärl.

Gasol: se kondenserad petroleumgas.

Genom eller till för transport av radioaktiva ämnen: Genom eller till de länder som en

sändning transporteras, men uttryckligen utesluter länder som sändningen ”passerar

över” vid lufttransport, förutsatt att det inte finns planerade mellanlandningar i dessa

länder.

Globalt Harmoniserat System för klassificering och etikettering av kemiska

produkter (GHS): Den nionde reviderade utgåvan av Förenta Nationernas

publikation i dokument ST/SG/AC.10/30/Rev.9.

Godkännande

Multilateralt godkännande för transport av radioaktiva ämnen: Ett

godkännande, som utfärdas av berörd behörig myndighet i ursprungslandet för

konstruktionen eller förflyttningen och, i de fall sändningen ska transporteras

genom eller till något annat land, även av behörig myndighet i detta land.

Unilateralt godkännande för transport av radioaktiva ämnen: Ett godkännande

av en konstruktion, vilket endast behöver utfärdas av behörig myndighet i

ursprungslandet för konstruktionen. Är ursprungslandet inte fördragspart till

ADR så kräver godkännandet bekräftelse av en behörig myndighet i en

fördragspart till ADR (se 6.4.22.8).

H

Hanteringsanordning (för flexibla IBC-behållare): Lyftband, sling, öglor eller ramar,

vilka är fästa på behållarskalet av IBC-behållaren eller utgör en del av detta.

Hålltid: Tiden som åtgår från att initialt fyllt tillstånd erhållits tills att trycket på grund

av värmeinflöde har stigit till det lägsta inställda trycket på

tryckbegränsningsanordning på tankar som är avsedda för transport av kylda

kondenserade gaser.

Anm

För UN-tankar, se 6.7.4.1.

Högsta arbetstryck (övertryck): Det största av de tre följande värdena som kan

uppstå i toppen av tanken i driftläge:

(a) det högsta effektiva tryck, som är tillåtet i tanken under fyllning (högsta tillåtna

fyllningstryck),

(b) det högsta effektiva tryck, som är tillåtet i tanken under tömning (högsta tillåtna

tömningstryck), och

26

(c) av innehållet (inklusive eventuellt förekommande andra gaser) framkallat

effektivt övertryck i tanken vid högsta drifttemperatur.

Om inget annat föreskrivs i 4.3 så får värdet på detta arbetstryck inte vara mindre än

ångtrycket (absoluttryck) av innehållet vid 50 ºC.

För tankar med säkerhetsventiler (med eller utan sprängbleck), med undantag av

tankar för transport av komprimerade, kondenserade eller lösta gaser i klass 2, är

högsta arbetstryck dock lika med det föreskrivna öppningstrycket hos dessa

säkerhetsventiler.

(Se även fyllningstryck, kalkyltryck, provtryck och tömningstryck).

Anm 1 Högsta arbetstryck är inte tillämpligt för tankar som töms med självtryck

enligt 6.8.2.1.14 (a).

Anm 2 För UN-tankar, se kapitel 6.7.

Anm 3 För slutna kryokärl, se Anm till 6.2.1.3.6.5.

Högsta nettovikt: Högsta nettovikten av innehållet i en enskild förpackning eller

högsta summan av vikterna hos innerförpackningarna och deras innehåll, uttryckt i kg.

Högsta normala arbetstryck: för transport av radioaktiva ämnen: Det högsta trycket

över lufttrycket vid genomsnittlig havsnivå, som skulle utvecklas i

inneslutningssystemet under ett år under de temperatur- och solinstrålningsbetingelser

som motsvarar omgivningsförhållanden utan ventilation, yttre kylning med

hjälpsystem eller operativa åtgärder under transport.

Högsta tillåtna bruttovikt

(a) (För alla slag av IBC-behållare): summan av vikten hos IBC-behållaren med all

driftsutrustning och strukturdelar och högsta tillåtna nettovikten,

(b) (för tankar): summan av tankens taravikt och den för transporten högsta tillåtna

lasten.

Anm

För UN-tankar, se kapitel 6.7.

Högsta (maximal) kapacitet: Den högsta invändiga volymen hos kärl eller

förpackningar, inklusive storförpackningar och IBC-behållare, uttryckt i m3 eller liter.

I

IAEA ”Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material”: En av

utgåvorna av dessa bestämmelser enligt följande:

(a) För utgåvorna 1985 och 1985 (i ändrad version 1990): IAEA Safety Series No. 6,

(b) För utgåva 1996: IAEA Safety Series No. ST-1,

(c) För utgåva 1996 (reviderad): IAEA Safety Series No. TS-R-1 (ST-1, Revised),

(d) För utgåvorna 1996 (i ändrad version 2003), 2005 och 2009: IAEA Safety

Standards Series No. TS-R-1,

27

(e) För utgåva 2012: IAEA Safety Standards Series No. SSR-6,

(f) För utgåva 2018: IAEA Safety Standards Series No. SSR-6 (Rev.1).

IBC-behållare: Styv eller flexibel transporterbar förpackning, som inte är upptagen i

kapitel 6.1 och:

(a) har en kapacitet av

(i) högst 3,0 m3 för fasta ämnen och vätskor i förpackningsgrupp II och III,

(ii) högst 1,5 m3 för fasta ämnen i förpackningsgrupp I, om dessa är förpackade i

flexibla IBC-behållare, IBC-behållare av plast, integrerade IBC-behållare,

eller IBC-behållare av papp eller trä,

(iii) högst 3,0 m3 för fasta ämnen i förpackningsgrupp I, om dessa är förpackade i

IBC-behållare av metall,

(iv) högst 3,0 m3 för radioaktiva ämnen i klass 7,

(b) är konstruerad för mekanisk hantering,

(c) kan klara påkänningarna vid hantering och transport, vilket ska verifieras genom

de i kapitel 6.5 angivna provningarna,

(se även flexibel IBC-behållare, IBC-behållare av trä, IBC-behållare av papp,

integrerad IBC-behållare med innerbehållare av plast, IBC-behållare av metall och

IBC-behållare av styv plast).

Anm 1 UN-tankar eller tankcontainrar, som uppfyller bestämmelserna i kapitel 6.7

eller 6.8, räknas inte som IBC-behållare.

Anm 2 IBC-behållare, som uppfyller bestämmelserna i kapitel 6.5, räknas inte som

container i ADR/ADR-S:s mening.

IBC-behållare av metall: En IBC-behållare, som består av ett behållarskal av metall

samt ändamålsenlig driftsutrustning och strukturdelar.

IBC-behållare av papp: En IBC-behållare, som består av ett behållarskal av papp

med eller utan åtskilda övre och nedre gavlar, i förekommande fall med

innerbeklädnad (men inga innerförpackningar), samt ändamålsenlig driftsutrustning

och strukturdelar.

IBC-behållare av styv plast: En IBC-behållare, som består av ett behållarskal av styv

plast som kan ha strukturdelar och ändamålsenlig driftsutrustning.

IBC-behållare av trä: En IBC-behållare av trä består av ett styvt eller hopfällbart

behållarskal av trä med innerbeklädnad (men inga innerförpackningar) samt

ändamålsenlig driftsutrustning och strukturdelar.

Regelbundet underhåll av flexibla IBC-behållare: Utförande av regelbundet arbete

på flexibla IBC-behållare av plast eller flexibla IBC-behållare av textilväv, såsom

(a) rengöring,

28

(b) utbyte av delar som inte är inbyggda, såsom ej integrerade invändiga beklädnader

och förslutningsförbindelser, med delar som överensstämmer med tillverkarens

ursprungliga specifikationer,

förutsatt att sådant arbete inte försämrar den flexibla IBC-behållarens behållarfunktion

och inte förändrar konstruktionstypen.

Regelbundet underhåll av styva IBC-behållare: Utförande av regelbundet arbete på

IBC-behållare av metall eller styv plast eller integrerade IBC-behållare, såsom

(a) rengöring,

(b) avmontering och återinsättning eller ersättning av förslutningar till behållarskalet

(inklusive tillhörande tätningar) eller driftsutrustningen, motsvarande

tillverkarens ursprungliga specifikationer och förutsatt att IBC-behållarens täthet

kontrolleras, eller

(c) återställning av strukturdelar, vilka inte direkt har funktionen att innesluta farligt

gods eller upprätthålla ett tömningstryck, för att återställa överensstämmelsen

med den provade behållartypen (t.ex. riktning av stödben eller lyftanordningar),

förutsatt att IBC-behållarens funktion som behållare inte påverkas.

Renoverad IBC-behållare: En IBC-behållare av metall eller styv plast eller en

integrerad IBC-behållare:

(a) som tillkommit genom framställning av en UN-behållartyp som uppfyller

bestämmelserna, utgående från en typ som inte motsvarat dessa bestämmelser,

eller

(b) som tillkommit genom omvandling av en UN-behållartyp, som uppfyller

bestämmelserna, till en annan som uppfyller samma bestämmelser.

Renoverade IBC-behållare omfattas av samma bestämmelser i ADR/ADR-S som en

ny IBC-behållare av samma slag (se även definitionen på behållartyp i 6.5.6.1.1).

Reparerad IBC-behållare: En IBC-behållare av metall eller styv plast eller en

integrerad IBC-behållare, som på grund av en stöt eller av annat skäl (t.ex. korrosion,

försprödning eller andra tecken på nedsatt hållfasthet gentemot den provade

behållartypen) har återställts så att den återigen motsvarar den provade behållartypen

och är i stånd att klara typprovningen. För ADR/ADR-S räknas ersättning av den styva

innerbehållaren i en integrerad IBC-behållare med en som motsvarar den ursprungliga

behållartypen från samma tillverkare som reparation. Detta begrepp innefattar dock

inte regelbundet underhåll av styva IBC-behållare. Behållarskalet till en IBC-behållare

av styv plast och innerbehållaren till en integrerad IBC-behållare är inte reparerbara.

Flexibla IBC-behållare får inte repareras, såvida inte behörig myndighet tillåter detta.

ICAO:s tekniska instruktioner: Tekniska instruktioner för säker transport av farligt

gods med flyg, komplettering till bihang 18 till Chicagoöverenskommelsen för

internationell luftfart (Chicago, 1944), utgiven av internationella organisationen för

civil luftfart (ICAO), Montreal.

IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods Code): Internationell kod

för transport av farligt gods på fartyg, tillämpningsbestämmelser till kapitel VII, del A

av den internationella överenskommelsen av 1974 till skydd av människoliv till sjöss

29

(SOLAS-konventionen), utgiven av internationella sjöfartsorganisationen (IMO),

London.

Innerbeklädnad: Ett slangformat hölje eller en säck, som sätts in i en förpackning,

inklusive storförpackning eller IBC-behållare, men inte utgör en beståndsdel av den.

Förslutningsanordningar för dess öppningar ingår.

Innerförpackning: Förpackning, vars transport kräver en ytterförpackning.

Innerkärl: Kärl, som behöver en ytterförpackning för att fylla sin behållarfunktion.

Innerkärl för ett slutet kryokärl: Det tryckkärl som är avsett för att innehålla den

kylda, kondenserade gasen.

Inneslutningssystem för transport av radioaktiva ämnen: Sammansättning av

komponenter i förpackningen på sätt som specificerats av konstruktören och som är

avsedd att förhindra att radioaktiva ämnen kommer ut under transporten.

Integrerad förpackning: Förpackning bestående av en ytterförpackning och ett

innerkärl, tillverkad så att innerkärlet är integrerat med ytterförpackningen. När den en

gång ihopmonterats så bildar den en odelbar enhet, vilken som sådan fylls, lagras,

transporteras och töms.

Anm

Begreppet ”innerkärl” som används för integrerade förpackningar ska inte

förväxlas med begreppet ”innerförpackning” som används för sammansatta

förpackningar. Som exempel är innerdelen av en 6HA1, integrerad

förpackning (plast), ett sådant innerkärl eftersom den normalt inte är

konstruerad för att ha en behållarfunktion utan sin ytterförpackning och

därmed är den ingen innerförpackning.

Där ett material anges i parentes efter begreppet ”integrerad förpackning”,

syftar det till innerkärlet.

Integrerad IBC-behållare med innerbehållare av plast: En IBC-behållare som

består av en ram i form av ett styvt yttre hölje runt en plastinnerbehållare med

driftsutrustning eller andra strukturdelar. Den är konstruerad så att innerbehållaren och

det yttre höljet efter sammansättning bildar en odelbar enhet, vilken som sådan fylls,

lagras, transporteras eller töms.

Anm

När uttrycket ”plast” används i samband med integrerade IBC-behållare

inkluderar det också andra polymera material, såsom gummi.

K

Kalkyltryck: Fiktivt tryck, vilket ska vara minst lika högt som provtrycket, som i mer

eller mindre grad kan överstiga arbetstrycket beroende på farlighetsgraden hos det

transporterade ämnet. Kalkyltrycket används enbart vid bestämning av väggtjockleken

i tankskalet, varvid utvändiga och invändiga förstärkningsanordningar lämnas utan

avseende (se också fyllningstryck, högsta arbetstryck, provtryck och tömningstryck).

Anm

För UN-tankar, se kapitel 6.7.

Kapacitet hos tankskal eller tankfack: För tankar är volymen, tankskalets eller

tankfackets totala invändiga volym i liter eller m3. Om det på grund av tankskalets

30

eller tankfackets form eller konstruktion inte är möjligt att fylla det fullständigt, ska

den mindre kapacitet användas för att bestämma fyllnadsgrad och tankmärkning.

Kolli: Slutprodukten av förpackningsprocessen i transportfärdigt skick, som består av

förpackningen, storförpackningen eller IBC-behållaren och dess innehåll. Begreppet

omfattar tryckkärl enligt definition i detta avsnitt samt föremål, som pga sin storlek,

vikt eller utformning får transporteras oförpackade eller i vaggor, korgar eller

hanteringsanordningar. Förutom för transport av radioaktiva ämnen, gäller begreppet

varken gods som transporteras i bulk eller ämnen som transporteras i tank.

Anm

För radioaktiva ämnen, se 2.2.7.2, 4.1.9.1.1 och kapitel 6.4.

Komplett last: Last som kommer från en avsändare för vilken användningen av ett

fordon eller en storcontainer är exklusivt reserverad, och där all lastning och lossning

sker enligt avsändarens eller mottagarens anvisningar.

Anm

Motsvarande begrepp finns även för radioaktiva ämnen.

Komplett last för transport av radioaktiva ämnen: Ett fordon eller storcontainer

som används uteslutande av en enda avsändare, varvid samtliga rutiner rörande

lastning, lossning och förflyttning utförs enligt avsändarens eller mottagarens

anvisningar, när detta krävs i ADR/ADR-S.

Komprimerad naturgas (CNG): Komprimerad gas som består av naturgas med hög

halt metan tillordnad UN 1971.

Kondenserad naturgas (LNG): Kyld kondenserad gas som består av naturgas med

hög halt metan tillordnad UN 1972.

Kondenserad petroleumgas (LPG – Liquefied Petroleum Gas): Under lågt tryck

kondenserad gas som består av en eller flera lätta kolväten vilka endast tillordnats UN

1011, 1075, 1965, 1969 eller 1978 och som i huvudsak består av propan, propen,

butan, butanisomerer, buten med spår av andra kolvätegaser.

Anm 1 Brandfarliga gaser som tillordnats andra UN-nummer ska inte betraktas som

LPG.

Anm 2 För UN 1075, Se Anm 2 under 2F, UN 1965, i tabellen för kondenserade

gaser i 2.2.2.3.

Konstruktion för transport av radioaktiva ämnen: En beskrivning av ett fissilt ämne

undantaget enligt 2.2.7.2.3.5 (f), ett radioaktivt ämne av speciell beskaffenhet, ett

radioaktivt ämne med liten spridbarhet, ett kolli eller en förpackning, som medför att

det blir fullt identifierbart. Beskrivningen kan innehålla specifikationer,

konstruktionsritningar, rapporter som redovisar överensstämmelse med

bestämmelserna och annat relevant underlag.

Konstruktionsstål: Stål med en minimibrottgräns mellan 360 N/mm2 och 440 N/mm2.

Anm

För UN-tankar, se kapitel 6.7.

Konstruktionslivslängd för gasflaskor och storflaskor av kompositmaterial: Den

längsta tid (i antal år) som en gasflaska eller storflaska är konstruerad och godkänd för

enligt tillämplig standard.

31

Kontrollorgan: Ett av behörig myndighet godkänt oberoende kontroll- och

provningsorgan.

Kontrolltemperatur: Den högsta temperatur vid vilken en organisk peroxid, ett

självreaktivt ämne eller ett polymeriserande ämne kan transporteras säkert.

Korg: Ytterförpackning som uppvisar en genombruten yta.

Kriticitetssäkerhetsindex (CSI (Critical Safety Index)) för transport av radioaktiva

ämnen: Ett tal som är tillordnat ett kolli, en overpack eller en container innehållande

fissila ämnen och som används för att kontrollera ansamlingen av kollin, overpack

eller containrar innehållande fissila ämnen.

Kritisk temperatur: Den temperatur över vilken ett ämne inte kan förekomma i

flytande form.

Kvalitetssäkring: Ett systematiskt tillsyns- och kontrollprogram, som tillämpas av en

organisation eller ett organ, med målsättningen att de i ADR/ADR-S föreskrivna

säkerhetsbestämmelserna uppfylls i praktiken.

Kärl: Produktinneslutning som kan fyllas med och innehålla ämnen eller föremål,

inklusive alla slags förslutningsanordningar. Tankskal omfattas inte av denna

definition (se även engångsbehållare för gas, tryckkärl, innerkärl, slutet kryokärl,

öppet kryokärl och styv innerbehållare).

L

Lastare: Företag som

(a) lastar förpackat farligt gods, småcontainrar eller UN-tankar i eller på ett fordon

eller en container,

(b) lastar en container, bulkcontainer, MEG-container, tankcontainer eller UN-tank

på ett fordon.

Lastbärare (CTU): Fordon, vagn, container, tankcontainer, UN-tank eller MEG-

container.

Lastning: Alla åtgärder som utförs av lastaren enligt definitionen av lastare.

Ledningssystem för transport av radioaktiva ämnen: verktyg eller system som är

direkt relaterade eller interagerande för att fastställa riktlinjer och mål och möjliggöra

att målen uppnås på ett funktionellt och effektivt sätt.

Lossare: Företag som

(a) flyttar en container, bulkcontainer, MEG-container, tankcontainer eller UN-tank

från ett fordon,

(b) lastar av förpackat farligt gods, småcontainrar eller UN-tankar ut ur eller från ett

fordon eller en container,

(c) lossar farligt gods från en tank (tankfordon, avmonterbar tank, UN-tank eller

tankcontainer) eller från ett batterifordon, en MEMU eller MEG-container eller

32

från ett fordon, en storcontainer eller småcontainer för transport i bulk eller en

bulkcontainer.

Lossning: Åtgärder som utförs av lossaren enligt definitionen av lossare.

Lufttätt försluten tank: En tank

- som inte är utrustad med säkerhetsventiler, sprängbleck eller liknande

säkerhetsanordningar eller med vakuumventiler, eller

- som är utrustad med säkerhetsventiler vilka föregås av sprängbleck enligt

6.8.2.2.10, men som inte är utrustad med vakuumventiler.

En tank för transport av vätskor med ett kalkyltryck på minst 4 bar eller för transport

av fasta ämnen (pulverformiga eller granulerade) oberoende av kalkyltryck, betraktas

också som lufttätt försluten om den:

- är utrustad med säkerhetsventiler, vilka föregås av ett sprängbleck enligt

6.8.2.2.10 samt med vakuumventiler i enlighet med kraven i 6.8.2.2.3, eller

- inte är utrustad med säkerhetsventiler, sprängbleck eller andra liknande

säkerhetsanordningar, men är utrustad med vakuumventiler, i enlighet med

kraven i 6.8.2.2.3.

Låda: Fyrkantig eller flersidig förpackning med hela väggar av metall, trä, plywood,

träfibermaterial, papp, plast eller annat ändamålsenligt material. Såvida inte

förpackningens integritet äventyras under transporten, så får små öppningar tas upp för

att underlätta hantering eller öppnande eller för att uppfylla klassificeringskriterier.

M

MEG-container: En transportutrustning som består av element som är förbundna med

varandra med ett samlingsrör och som är monterade i en ram. Som element räknas

gasflaskor, storflaskor, tryckfat eller gasflaskpaket samt tankar för gaser definierade i

2.2.2.1.1 med kapacitet över 450 liter.

Anm

Beträffande UN-MEG-containrar, se kapitel 6.7.

Medlem av fordonsbesättningen: Förare eller annan person som medföljer föraren

av skäl som avser säkerhet, transportskydd, utbildning eller drift.

Mellanförpackning: Förpackning som befinner sig mellan innerförpackningar eller

föremål och en ytterförpackning.

Metallhydridlagringssystem: Ett helt komplett vätgaslagringssystem, inklusive

tryckkärlsbehållare, metallhydrid, tryckavlastningsanordning, avstängningsventil,

driftsutrustning och invändiga komponenter som endast används för transport av

vätgas.

Mobil enhet för tillverkning av explosiva ämnen (MEMU): En enhet eller ett

fordon försedd med enhet för tillverkning och laddning av explosiva ämnen och

föremål från farligt gods som inte utgör explosiva ämnen och föremål. Enheten består

av olika tankar, bulkcontainrar och processutrustning samt pumpar och tillhörande

utrustning. En MEMU får ha särskilda utrymmen för förpackade explosiva ämnen och

föremål.

33

Anm

Även om definitionen av MEMU innehåller uttrycket ”tillverkning och

laddning av explosiva ämnen och föremål”, gäller kraven för MEMU endast

vid transport och inte vid tillverkning och laddning av explosiva ämnen och

föremål.

Mottagare: Mottagaren enligt transportavtalet. Betecknar mottagaren enligt de för

transportavtalet gällande bestämmelserna en tredje part, så räknas denna som

mottagaren i ADR/ADR-S:s mening. Sker transporten utan transportavtal så är

mottagaren det företag, som övertar det farliga godset vid ankomsten.

N

Nettovikt explosivt ämne (NEM (Net Explosive Mass)): Den totala nettovikten av

explosiva ämnen utan förpackningar, höljen, etc. (Uttrycken

NEQ (Net Explosive

Quantity),

NEC (Net Explosive Contents) och NEW (Net Explosive Weight) används

ofta för att uttrycka samma sak).

Neutronstrålningsdetektor: En utrustning som detekterar neutronstrålning. En sådan

utrustning kan innehålla en gas som är hermetiskt innesluten i ett tillslutet elektronrör

som omvandlar neutronstrålning till en mätbar elektrisk signal.

N.O.S.: En samlingsbenämning, till vilka sådana ämnen, blandningar, lösningar eller

föremål kan ordnas, som

(a) inte är uttryckligen nämnda i kapitel 3.2, tabell A, och

(b) har kemiska, fysikaliska och/eller andra farliga egenskaper, som motsvarar den

klass, den klassificeringskod, den förpackningsgrupp och den benämning som

N.O.S.-beteckningen har.

Nödtemperatur: Den temperatur vid vilken nödåtgärder ska kopplas in i händelse av

förlorad temperaturkontroll.

O

Offshorebulkcontainer: En container för gods i bulk, som är särskilt konstruerad för

upprepad användning för transport till, från och mellan offshoreanläggningar. En

offshorebulkcontainer konstrueras och tillverkas enligt de riktlinjer för godkännande

av offshorecontainrar för hantering i öppen sjö, som fastställts av internationella

sjöfartsorganisationen (IMO) i dokument MSC/Circ.860.

Overpack: En omslutning som används för att innehålla ett eller flera kollin och för

att bilda en enhet som är lättare att hantera och stuva under transport. I fråga om

radioaktiva ämnen kan en overpack endast användas av en enskild avsändare.

Exempel på overpack är:

(a) en lastplatta, exempelvis en pall, på vilken flera kollin ställs eller staplas och

säkras med plastband, krymp- eller sträckfilm eller på andra ändamålsenliga sätt,

eller

(b) en yttre skyddsförpackning, exempelvis en låda eller korg.

34

P

Plastväv (för flexibla IBC-behållare): Material av dragna band eller enkeltrådar av

lämplig plast.

Presenningsförsedd bulkcontainer: Se Bulkcontainer.

Presenningsförsedd container: Se Container.

Presenningsförsett fordon: Öppet fordon, försett med presenning till skydd för

lasten.

Provtryck: Tryck som ska användas vid tryckprovning vid första eller återkommande

kontroll (se även fyllningstryck, högsta arbetstryck, kalkyltryck och tömningstryck).

Anm

För UN-tankar, se kapitel 6.7.

R

Radioaktivt innehåll för transport av radioaktiva ämnen: Det radioaktiva ämnet

tillsammans med alla kontaminerade eller aktiverade fasta ämnen, vätskor och gaser

inuti förpackningen.

Referensstål: Stål med minsta brottgräns lika med 370 N/mm2 och garanterad minsta

brottförlängning lika med 27 %.

Regelbundet underhåll av flexibla IBC-behållare: Se IBC-behållare.

Regelbundet underhåll av styva IBC-behållare: Se IBC-behållare.

Rekonditionerad förpackning: Förpackning, särskilt

(a) fat av metall

(i) som rengjorts så att konstruktionsmaterialen återfått sitt ursprungliga

utseende, varvid alla rester av det tidigare innehållet liksom invändig och

utvändig korrosion samt utvändiga beläggningar och etikettering avlägsnats,

(ii) som återförts till sin ursprungliga form och sin ursprungliga profil, varvid

falsarna (om sådana finns) riktats och tätats och alla packningar, som inte är

integrerade delar av förpackningen, bytts ut, och

(iii) som undersökts efter rengöring men före ommålning, varvid förpackningar

ska avvisas, som har synliga småhål, en väsentlig minskning av

godstjockleken, utmattning av metall, skadade gängor eller förslutningar

eller andra betydande brister.

(b) fat eller dunkar av plast

(i) som rengjorts så att konstruktionsmaterialen återfått sitt ursprungliga

utseende, varvid alla rester av det tidigare innehållet liksom invändig och

utvändig korrosion samt utvändiga beläggningar och etikettering avlägsnats,

(ii) vars packningar, som inte är integrerade delar av förpackningen, bytts ut, och

35

(iii) som efter rengöring undersökts, varvid förpackningar ska avvisas, som har

synliga skador, såsom sprickor, veck eller brottställen, skadade gängor eller

förslutningar eller andra betydande brister.

Renoverad förpackning: Förpackning, särskilt

(a) fat av metall

(i) som tillkommit genom framställning av en FN-förpackningstyp som

uppfyller bestämmelserna i kapitel 6.1, utgående från en typ som inte

motsvarat dessa bestämmelser,

(ii) som tillkommit genom omvandling av en FN-förpackningstyp, som

uppfyller bestämmelserna i kapitel 6.1, till en annan som uppfyller samma

bestämmelser, eller

(iii) hos vilket fast inbyggda konstruktionskomponenter bytts ut (t.ex. fasta

gavlar).

(b) fat av plast

(i) som tillkommit genom omvandling av en FN-förpackningstyp till en annan

(t.ex. 1H1 till 1H2), eller

(ii) hos vilket fast inbyggda konstruktionskomponenter bytts ut.

Renoverade fat omfattas av samma bestämmelser i kapitel 6.1, som gäller för nya fat

av samma typ.

Renoverad IBC-behållare: Se IBC-behållare.

Renoverad storförpackning: Se Storförpackning.

Reparerad IBC-behållare: Se IBC-behållare.

S

Självaccelererande sönderfallstemperatur (SADT): Den lägsta temperatur vid

vilken ett ämne kan sönderfalla under självacceleration i förpackning, IBC-behållare

eller tank som överlämnas för transport. SADT ska vara bestämd i enlighet med

testmetoderna angivna i del II, avsnitt 28 i testhandboken.

Självaccelererande polymerisationstemperatur (SAPT): Den lägsta temperatur vid

vilken ett ämne kan polymerisera under självacceleration i förpackning, IBC-behållare

eller tank som överlämnas för transport. SAPT ska vara bestämd i överensstämmelse

med testmetoderna framtagna för självaccelererande sönderfallstemperatur för

självreaktiva ämnen i enlighet med del II, avsnitt 28 i testhandboken.

Samlingsbenämning: Benämning för en definierad grupp av ämnen eller föremål (se

2.1.1.2 B, C och D).

Sammansatt förpackning: För transporten sammansatt förpackning, som består av en

eller flera innerförpackningar, som enligt 4.1.1.5 placeras i en ytterförpackning.

36

Anm

När uttrycket ”innerförpackning” används för sammansatta förpackningar

ska detta inte förväxlas med begreppet ”innerkärl” som används för

integrerade förpackningar.

Skyddad IBC-behållare (för IBC-behållare av metall): En IBC-behållare, som är

försedd med extra skydd mot stötar. Detta skydd kan t.ex. bestå av en flerskikts-

(sandwich-) eller dubbelväggskonstruktion eller av en ram med galler av metall.

Skyddsbeklädnad (för tankar): Innerbeklädnad (liner) eller invändig beläggning som

skyddar det metalliska tankmaterialet mot de ämnen som ska transporteras.

Anm

Denna definition gäller inte för en innerbeklädnad (liner) eller invändig

beläggning som endast används för att skydda ämnet som ska transporteras.

Slamsugartank: Fast tank, avmonterbar tank, tankcontainer eller växeltank, i första

hand använd för transport av farligt avfall, med särskilda konstruktionsdetaljer

och/eller utrustning enligt kapitel 6.10, för att underlätta fyllning och tömning av

avfall.

En tank som helt uppfyller kraven i kapitel 6.7 eller 6.8 räknas inte som

slamsugartank.

Sluten bulkcontainer: Se Bulkcontainer.

Sluten container: Se Container.

Slutet kryokärl: Ett värmeisolerat tryckkärl för kylda kondenserade gaser med en

vattenvolym av högst 1000 liter.

Småcontainer: Se Container.

Spole (klass 1): En anordning av plast, trä, papp, metall eller annat ändamålsenligt

material, som består av en spindel och i förekommande fall av sidoväggar vid vardera

änden av spindeln. Ämnen och föremål ska kunna upplindas på spolen och i

förekommande fall säkras av sidoväggarna.

Storcontainer: Se Container.

Storflaska: Sömlöst tryckkärl eller transportabelt tryckkärl av kompositmaterial med

vattenvolym över 150 liter upp till och med 3000 liter.

Storförpackning: En förpackning som består av en ytterförpackning som innehåller

föremål eller innerförpackningar,

(a) är konstruerad för mekanisk hantering, och

(b) har en nettovikt över 400 kg eller en kapacitet över 450 liter, men en volym av

högst 3,0 m3.

Renoverad storförpackning: En storförpackning av metall eller styv plast:

(a) som tillkommit genom framställning av en UN-behållartyp som uppfyller

bestämmelserna, utgående från en typ som inte motsvarat dessa bestämmelser,

eller

37

(b) som tillkommit genom omvandling av en UN-behållartyp som uppfyller

bestämmelserna, till en annan som uppfyller samma bestämmelser.

Renoverade storförpackningar omfattas av samma bestämmelser i ADR/ADR-S som

en ny storförpackning av samma typ (se även definitionen på typ i 6.6.5.1.2).

Återanvänd storförpackning: En storförpackning som ska återfyllas och som efter

undersökning befunnits fri från sådana brister som inverkar på dess förmåga att klara

funktionsprovningen. Denna definition omfattar särskilt sådana storförpackningar,

som återfylls med likadant eller liknande kompatibelt gods och transporteras inom

distributionskedjor som står under kontroll av produktens avsändare.

Strukturdelar:

(a) Hos tanken på ett tankfordon eller avmonterbar tank: på ut- eller insidan av

tankskalet fästa förstyvningselement och detaljer för infästning eller skydd,

(b) hos tanken på en tankcontainer: på ut- eller insidan av tankskalet fästa

förstyvningselement och detaljer för infästning, skydd eller stabilisering,

(c) hos element i ett batterifordon eller MEG-container: på ut- eller insidan av

tankskalet eller kärlet fästa förstyvningselement och detaljer för infästning, skydd

eller stabilisering,

(d) hos IBC-behållare (utom flexibla IBC-behållare): förstärknings-, fäst-,

hanterings-, skydds-, eller stabiliseringsdetaljer på behållarskalet (jämte

pallsockeln för integrerade IBC-behållare med innerbehållare av plast).

Anm

För UN-tankar, se kapitel 6.7.

Strålningsnivå: Se Dosrat.

Strålningsdetektorsystem: En anordning som innehåller strålningsdetektorer som

komponenter.

Styv innerbehållare (för integrerade IBC-behållare): Behållare som bibehåller sin

vanliga form i tomt tillstånd, utan att förslutningarna är på sin plats och utan stöd av

det yttre höljet. Innerbehållare som inte är styva räknas som flexibla.

Säck: Flexibel förpackning av papper, plastfolie, textil, vävt material eller annat

ändamålsenligt material.

Säkerhetsventil: En fjäderbelastad anordning som aktiveras automatiskt av trycket

och är avsedd att skydda tanken mot ett otillåtet invändigt övertryck.

Säkerställande av att bestämmelserna iakttas (radioaktiva ämnen): Ett systematiskt

program av åtgärder som tillämpas av behörig myndighet med målet att säkerställa att

bestämmelserna i ADR/ADR-S tillämpas i praktiken.

Sändning: Ett enskilt kolli eller flera kollin eller en last med farligt gods, som en

avsändare överlämnar till transport.

38

T

Tank: Ett tankskal med driftsutrustning och strukturdelar. När termen tank används

separat avser den en tankcontainer, UN-tank, avmonterbar tank eller fast tank enligt

definitionen i detta avsnitt, inklusive tankar som utgör element i batterifordon eller

MEG-containrar (se även avmonterbar tank, fast tank, MEG-container och UN-tank).

Tankcontainer: En transportutrustning som motsvarar definitionen för container och

som består av ett tankskal och utrustningsdetaljer, inklusive anordningar som medger

omlastning av tankcontainern utan väsentlig förändring av dess jämviktsläge, och som

används för transport av gaser, vätskor, pulverformiga eller granulerade ämnen och

som, när den används för transport av gaser definierade i 2.2.2.1.1, har en kapacitet

över 0,45 m3 (450 liter).

Anm

IBC-behållare som uppfyller bestämmelserna i kapitel 6.5 räknas inte som

tankcontainrar.

Extra stor tankcontainer: En tankcontainer med en kapacitet större än 40 000 liter.

Tankdokumentation: Ett underlag som innehåller all väsentlig teknisk information

om en tank, ett batterifordon eller en MEG-container, såsom de certifikat och intyg

som anges i 6.8.2.3, 6.8.2.4 och 6.8.3.4.

Tankfordon: Fordon, byggt för transport av gaser, vätskor, pulverformiga eller

granulerade ämnen, och som består av en eller flera fasta tankar. Utöver själva

fordonet eller det chassi som används i dess ställe, består ett tankfordon av ett eller

flera tankskal, med tillbehör och anordningar för att fästa dem till fordonet eller

chassienheterna.

Tankskal: Den del av en tank vilken innesluter ämnet, inklusive öppningar och

förslutningar, men utan driftsutrustning och utvändiga strukturdelar.

Anm

För UN-tankar, se kapitel 6.7.

Teknisk benämning: En vedertagen kemisk benämning, i förekommande fall en

vedertagen biologisk benämning eller annan benämning som brukar användas i

vetenskapliga och tekniska handböcker, tidskrifter och texter (se 3.1.2.8.1.1).

Testhandboken: Sjunde reviderade utgåvan av handboken för provning och kriterier,

Förenta Nationernas publikation med titeln ”Manual of Tests and Criteria

(ST/SG/AC.10/11/Rev.7 och ändring 1).

Transport: Förflyttning av farligt gods, inklusive därav förorsakade uppehåll och av

trafiken förorsakad lagring av det farliga godset i fordon, tankar och containrar före,

under och efter förflyttningen.

Denna definition innefattar också mellanlagring av farligt gods för att byta

transportsätt eller transportmedel (omlastning). Detta under förutsättning att

transporthandlingar kan uppvisas på begäran, i vilka avsändnings- och mottagningsort

framgår, samt att kollin och tankar inte öppnas under mellanlagringen – utom vid

kontroll av behörig myndighet.

39

Transport i bulk: Transport av oförpackade fasta ämnen eller föremål i fordon,

containrar eller bulkcontainrar. Begreppet avser varken gods som transporteras som

kollin eller ämnen som transporteras i tank.

Transportenhet: Motordrivet fordon utan släpvagn, eller en kombination bestående

av ett motordrivet fordon med släpvagn.

Transportindex (TI (Transport Index)) för transport av radioaktiva ämnen: Ett tal

som är tillordnat ett kolli, en overpack eller en container eller oförpackat LSA-I eller

SCO-I eller SCO-III och som används för att kontrollera strålningsexponeringen.

Transportmedel: Ett fordon eller en vagn för transport på väg eller järnväg.

Transportör: Företag som genomför transport, med eller utan transportavtal.

Tryckfat: Svetsat tryckkärl med en vattenvolym över 150 liter till och med 1000 liter

(t.ex. cylindriskt kärl med rullskenor, klotformiga kärl på medar).

Tryckkärl: Ett transportabelt kärl avsett för att innehålla ämnen under tryck, inklusive

dess förslutning(ar) och annan driftsutrustning, och är ett samlingsbegrepp för

gasflaska, storflaska, tryckfat, slutet kryokärl, metallhydridlagringssystem,

gasflaskpaket och bärgningstryckkärl.

Tryckkärlsbehållare: En gasflaska, en storflaska, ett tryckfat eller ett

bärgningstryckkärl utan förslutningar eller annan driftsutrustning, men inklusive

varaktigt fästa anordningar (t.ex. halsring eller fotring).

Anm

Termerna ”gasflaskbehållare”, ”tryckfatsbehållare” och ”storflaskbehållare”

används också.

Trätunna: Förpackning av naturträ med runt tvärsnitt och välvda väggar, och som

består av stavar och gavlar och är försedd med tunnband.

Täckt fordon: Fordon med lastutrymme som kan tillslutas.

Täthetsprovning: Provning för att bestämma täthet hos en tank, förpackning eller

IBC-behållare samt tillbehör och förslutningsanordningar.

Anm

För UN-tankar, se kapitel 6.7.

Tömningstryck: Det högsta tryck, som utvecklas vid trycktömning av en tank (se

även fyllningstryck, högsta arbetstryck, kalkyltryck och provtryck).

U

UN-nummer: Fyrställigt tal som utgör ett nummer för att identifiera ämnen eller

föremål enligt FN:s modellregelverk.

UN-reglemente (tidigare ECE-reglemente): Ett reglemente knutet till

Överenskommelsen om antagande av enhetliga tekniska bestämmelser för utrustning

för hjulförsedda fordon och komponenter som kan sättas fast eller användas på

hjulförsedda fordon och villkoren för ömsesidigt erkännande av godkännanden

utfärdade enligt dessa bestämmelser (1958, i gällande version).

40

UN-tank: En multimodal tank som, när den används för transport av gaser definierade

i 2.2.2.1.1, har en kapacitet över 450 liter, och som motsvarar definitionen i kapitel 6.7

eller IMDG-koden och är angiven i kapitel 3.2, tabell A, kolumn (10) med en UN-

tankinstruktion (T-kod).

Utvecklat tryck: Trycket av innehållet i ett tryckkärl vid temperatur- och

diffusionsjämvikt.

V

Vakuumventil: En fjäderbelastad anordning som aktiveras automatiskt av trycket och

är avsedd att skydda tanken mot ett otillåtet invändigt undertryck.

Vikt av ett kolli: Bruttovikten av kollit, om inget annat anges. Vikten hos containrar

och tankar för godstransport ingår inte i bruttovikten,

Vätska: Ett ämne som vid 50 ºC har ett ångtryck av högst 300 kPa (3 bar) och som

inte är fullständigt gasformigt vid 20 ºC och ett tryck av 101,3 kPa, och som

(a) har en smältpunkt eller initial smältpunkt vid högst 20 ºC vid ett tryck av 101,3

kPa, eller

(b) är flytande enligt provningsmetoden ASTM D 4359-90, eller

(c) inte är pastaartad enligt kriterierna i den beskrivna provningsmetoden

(penetrometermetoden) för bestämning av flytbarhet i 2.3.4.

Anm

Med transport i vätskeform menas i tankbestämmelserna:

- transport av vätskor enligt ovanstående definition, eller

- transport av fasta ämnen, som avlämnas till transport i smält tillstånd.

Växeltank: En tank monterad på växelflak, vilken räknas som en tankcontainer.

Växelflak: Se Container.

Y

Ytterförpackning: Yttre skyddet i en integrerad eller sammansatt förpackning,

inklusive absorberande och stötdämpande material och alla andra beståndsdelar som

behövs för att innesluta och skydda innerkärl eller innerförpackningar.

Å

Återanvänd förpackning: En förpackning som efter undersökning befunnits fri från

sådana brister som inverkar på dess förmåga att klara funktionsprovningen. Denna

definition omfattar särskilt sådana förpackningar, som återfylls med likadant eller

liknande kompatibelt gods och transporteras inom distributionsnät, som står under

tillsyn av produktens avsändare.

Återanvänd storförpackning: se Storförpackning.

Återvunnet plastmaterial: Material som återvunnits från använda industri-

förpackningar som rengjorts och förberetts för bearbetning till nya förpackningar. De

41

specifika egenskaperna hos återvunnet material som används för tillverkning av nya

förpackningar ska vara säkerställda och regelbundet dokumenterade som en del av ett

kvalitetssystem godtaget av behörig myndighet. Ett sådant system ska innehålla dels

en beskrivning av en ändamålsenlig försortering, dels en verifikation av att varje parti

av återvunnet plastmaterial uppvisar lämpliga värden på smältindex, densitet och

draghållfasthet, vilka motsvarar dem hos förpacknings-typen som tillverkats av sådant

återvunnet material. I kvalitetssäkrings-uppgifterna ska det ingå uppgifter om

förpackningsmaterialet, från vilket den återvunna plasten har hämtats, samt kännedom

om vilka ämnen sådana förpackningar tidigare har innehållit, i den mån dessa

möjligtvis kan försämra dugligheten hos nya förpackningar, tillverkade av detta

material. Därutöver ska förpackningstillverkarens kvalitetssystem enligt 6.1.1.4

innefatta genomförande av mekanisk typprovning enligt 6.1.5 på förpackningar

tillverkade av varje parti av återvunnet plastmaterial. Vid denna provning får

staplingsstyrkan visas genom en lämplig dynamisk kompressionsprovning i stället för

en statisk lastprovning.

Anm

Standarden ISO 16103:2005 ”Förpackningar – Transportförpackningar för

farligt gods – återvunnet plastmaterial” ger ytterligare vägledning om

förfarandet för att godkänna användningen av återvunnet plastmaterial.

Denna vägledning har utvecklats genom erfarenheter från tillverkningen av

fat och dunkar från återvunnet plastmaterial och kan behöva anpassas för

andra typer av förpackningar, IBC-behållare och storförpackningar som är

tillverkade av återvunnet plastmaterial.

Ö

Öppen container: Se Container.

Öppet fordon: Fordon vars flak inte har någon påbyggnad eller endast har

sidolämmar och en bakläm.

Öppet kryokärl: Ett värmeisolerat transportabelt kärl för kylda kondenserade gaser,

som hålls vid atmosfärstryck genom kontinuerlig avluftning av den kylda

kondenserade gasen.

1.2.2

Måttenheter

1.2.2.1

I ADR/ADR-S gäller följande måttenhetera).

Storhet

SI-enhet

b)

Alternativ

godtagen enhet

Samband mellan

enheterna

Längd

m (meter)

-

-

Area

m

2

(kvadratmeter)

-

-

Volym

m

3

(kubikmeter)

l (liter)

c)

1 l = 10

-3

m

3

Tid

s (sekund)

min (minut)

1 min = 60 s

h (timme)

1 h = 3 600 s

d (dygn)

1 d = 86 400 s

Massa

kg (kilogram)

g (gram)

1 g = 10

-3

kg

t (ton)

1 t = 10

3

kg

Densitet

kg/m

3

kg/l

1 kg/l = 10

3

kg/m

3

Temperatur

K (kelvin)

ºC (grader Celsius) 0 °C = 273,15 K

Temperaturskillnad

K (kelvin)

ºC (grader Celsius) 1 °C = 1 K

Kraft

N (newton)

-

1 N = 1 kg · m/s

2

Tryck

Pa (pascal)

bar

1 bar = 10

5

Pa

Spänning

N/m

2

N/mm

2

1 N/mm

2

= 1 MPa

Arbete

J (joule)

kWh (kilowattimme) 1 kWh = 3,6 MJ

Energi

J (joule)

-

1 J = 1 N · m = 1 W · s

Värmemängd

J (joule)

eV (elektronvolt)

1 eV = 0,1602 · 10

-18

J

42

Storhet

SI-enhet

b)

Alternativ

godtagen enhet

Samband mellan

enheterna

Effekt

W (watt)

-

1 W = 1 J/s = 1 N · m/s

Resistans

(elektriskt motstånd)

Ω (ohm)

-

1 Ω = 1 kg · m

2

· A

-2

· s

-3

Kinematisk viskositet m

2

/s

mm

2

/s

1 mm

2

/s = 10

-6

m

2

/s

Dynamisk viskositet Pa · s

mPa · s

1 mPa · s = 10

-3

Pa · s

Aktivitet

Bq (becquerel)

Dosekvivalent

Sv (sievert)

a)

Följande avrundade siffror tillämpas för omräkning till SI-enheter av de hittills använda enheterna:

Kraft

Mekanisk spänning

1 kg

=

9,807 N

1 kg/mm

2

=

9,807 N/mm

2

1 N

=

0,102 kg

1 N/mm

2

=

0,102 kg/mm

2

Tryck

1 Pa

=

1 N/m

2

=

10

-5

bar

=

1,02 · 10

-5

kg/cm

2

= 0,75 · 10

-2

torr

1 bar

=

10

5

Pa

=

1,02 kg/cm

2

=

750 torr

1 kg/cm

2

=

9,807 · 10

4

Pa =

0,9807 bar

=

736 torr

1 torr =

1,33 · 10

2

Pa

=

1,33 · 10

-3

bar =

1,36 · 10

-3

kg/cm

2

Energi, arbete, värmemängd

1 J

=

1 Nm

=

0,278 · 10

-6

kWh =

0,102 kgm

= 0,239 · 10

-3

kcal

1 kWh =

3,6 · 10

6

J

=

367 · 10

3

kgm =

860 kcal

1 kgm =

9,807 J

=

2,72 · 10

-6

kWh =

2,34 · 10

-3

kcal

1 kcal =

4,19 · 10

3

J

=

1,16 · 10

-3

kWh =

427 kgm

Effekt

Kinematisk viskositet

1 W

=

0,102 kgm/s

=

0,86 kcal/h

1 m

2

/s

= 10

4

St (stokes)

1 kgm/s =

9,807 W

=

8,43 kcal/h

1 St

= 10

-4

m

2

/s

1 kcal/h =

1,16 W

=

0,119 kgm/s

Dynamisk viskositet

1 Pa · s =

1 Ns/m

2

= 10 P (poise)

=

0,102 kgs/m

2

1 P

=

0,1 Pa · s

= 0,1 Ns/m

2

=

1,02 · 10

-2

kgs/m

2

1 kgs/m

2

=

9,807 Pa · s

=

9,807 Ns/m

2

=

98,07 P

b)

Det internationella enhetssystemet (SI: Système International d'Unités) är resultatet av beslut som

fattats vid den allmänna konferensen för mått och vikt (Conférence Générale des Poids et Mesures;

adress: Pavillon de Breteuil, Parc de St-Cloud, F-92310 Sèvres).

c)

Förkortningen ”L” för liter tillåts också i stället för förkortningen ”l” då förväxling kan ske i

maskinskriven text.

Tiopotenser, positiva och negativa, av en enhet kan bildas med hjälp av prefix, som

har följande betydelse och placeras framför enheten:

Faktor

Prefix

Tecken

1 000 000 000 000 000 000

= 10

18

triljon

exa

E

1 000 000 000 000 000

= 10

15

peta

P

1 000 000 000 000

= 10

12

biljon

tera

T

1 000 000 000

= 10

9

miljard

giga

G

1 000 000

= 10

6

miljon

mega

M

1 000

= 10

3

tusen

kilo

k

100

= 10

2

hundra

hekto

h

10

= 10

1

tio

deka

da

0,1

= 10

-1

tiondel

deci

d

0,01

= 10

-2

hundradel

centi

c

0,001

= 10

-3

tusendel

milli

m

0,000 001

= 10

-6

miljondel

mikro

µ

0,000 000 001

= 10

-9

miljarddel

nano

n

0,000 000 000 001

= 10

-12

biljondel

piko

p

0,000 000 000 000 001

= 10

-15

femto

f

0,000 000 000 000 000 001

= 10

-18

triljondel

atto

a

43

Anm

109 = en billion i av FN använda engelska språket. Analogt = 10-9 en

billiondel.

1.2.2.2

Om inte annat uttryckligen anges avser tecknet ”%” följande i ADR/ADR-S:

(a) i fråga om blandningar av fasta ämnen eller vätskor, liksom lösningar eller fasta

ämnen som fuktats med vätska: viktandelen i procent, beräknad på blandningens,

lösningens eller det fuktade fasta ämnets totala vikt,

(b) i fråga om blandningar av komprimerade gaser: då fyllning sker under tryck, den

i procent angivna volymandelen, beräknad på gasblandningens totala volym. Då

fyllning sker efter vikt, den i procent angivna viktandelen, beräknad på

gasblandningens totala vikt,

(c) i fråga om blandningar av kondenserade gaser eller lösta gaser anges viktandelen

i procent, beräknad på blandningens totala vikt.

1.2.2.3

Alla tryck som avser kärl (t.ex. provtryck, invändigt tryck, säkerhetsventilers

öppningstryck) anges alltid som övertryck (tryck överstigande lufttrycket). Ämnens

ångtryck anges däremot alltid som absolut tryck.

1.2.2.4

Anges i ADR/ADR-S en viss fyllningsgrad för kärl eller tankar så avser denna en

temperatur hos ämnet av 15 ºC, om ingen annan temperatur nämns.

1.2.3

Lista över förkortningar

I ADR/ADR-S används förkortningar, akronymer och förkortade benämningar av

regelverk med följande betydelse:

A

ADN: Europeisk överenskommelse för internationell transport av farligt gods på inre

vattenvägar (Accord européen relatif au transport international des marchandises

dangereuses par voies de navigation intérieures).

ASTM: American Society for Testing and Materials (ASTM International, 100 Barr

Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959, USA,

www.astm.org).

C

CGA: Compressed Gas Association (8484 Westpark Drive, Suite 220, McLean,

Virginia 22102, USA, www.cganet.com).

CIM: Enhetliga rättsregler för avtal om internationell järnvägsbefordran av gods

(bihang B till Fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF)), med ändringar

(Contrat de transport international ferroviaire de marchandises).

CMR: Konvention om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg (Genève,

den 19 maj 1956), med ändringar (Convention relative au contrat de transport

international de marchandises par route).

CNG: Komprimerad naturgas (Compressed Natural Gas) (se 1.2.1).

44

CSC: Internationell konvention om säkra containrar (Genève, 1972), med ändringar,

utgiven av den internationella sjöfartsorganisationen (IMO) i London.

CSI: Kriticitetssäkerhetsindex (Criticality Safety Index) (se 1.2.1).

E

EIGA: European Industrial Gas Association (30 Avenue de l’Astronomie, 1210

Bryssel, Belgien, www.eiga.eu).

EN (-standard): Europeisk standard, publicerad av den europeiska

standardiseringsorganisationen (CEN) (CEN, Avenue Marnix 17, B-1000 Bryssel,

Belgien, www.cen.eu).

F

FRP: Fiberarmerad plast (se 1.2.1).

G

GHS: Globalt harmoniserat system för klassificering och etikettering av kemiska

produkter (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of

Chemicals)

(se 1.2.1).

I

IAEA: Det internationella atomenergiorganet (International Atomic Energy Agency,

P.O. Box 100, 1400 Wien, Österrike, www.iaea.org).

IBC: Intermediate Bulk Container (se 1.2.1).

ICAO: Den internationella organisationen för civil luftfart (International Civil

Aviation Organization, 999 University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7, Kanada,

www.icao.org).

IMDG: Se definitionen för IMDG-koden i 1.2.1.

IMO: Den internationella sjöfartsorganisationen (International Maritime

Organization, 4 Albert Embankment, London SE1 7SR, Storbritannien,

www.imo.org).

ISO (-standard): Internationell standard, publicerad av den internationella

standardiseringsorganisationen (International Organization for Standardization, 1 rue

de Varembé, CH-1204 Genève 20, Schweiz, www.iso.org).

L

LNG: Kondenserad naturgas (Liquefied Natural Gas) (se 1.2.1).

LPG: Kondenserad petroleumgas (Liquefied Petroleum Gas) (se 1.2.1).

LSA (-material): Ämnen med låg specifik aktivitet (Low Specific Activity material)

(se 2.2.7.1.3).

45

M

MEG-container: Multiple-Element Gas Container (se 1.2.1).

MEMU: Mobil enhet för tillverkning av explosiva ämnen (Mobile Explosives

Manufacturing Unit) (se 1.2.1).

N

N.O.S.: Not Otherwise Specified (se 1.2.1).

R

RID: Reglemente för internationell transport av farligt gods på järnväg, bihang C till

COTIF (Fördraget om internationell järnvägstrafik).

S

SADT: Självaccelererande sönderfallstemperatur (Self-Accelerating Decomposition

Temperature) (se 1.2.1).

SAPT: Självaccelererande polymerisationstemperatur (Self-Accelerating

Polymerization Temperature) (se 1.2.1).

SCO: Ytkontaminerat föremål (Surface Contaminated Object) (se 2.2.7.1.3).

T

TI: Transportindex (Transport Index) (se 1.2.1).

U

UIC: Internationella järnvägsunionen (International Union of Railways, 16 rue Jean

Rey, 75015 Paris, Frankrike,

www.uic.org

) (Union internationale des chemins de fer).

UNECE: FN:s ekonomiska kommission för Europa (United Nations Economic

Commission for Europe, Palais des Nations, 8-14 avenue de la Paix, 1211 Genève 10,

Schweiz, www.unece.org).

46

Kapitel 1.3

Utbildning av personer delaktiga vid transport av farligt gods

1.3.1

Giltighetsområde och tillämpning

De personer som är sysselsatta hos delaktiga enligt 1.4, och vars arbetsområde

omfattar transport av farligt gods, ska vara utbildade i de krav som transport av farligt

gods ställer på deras arbets- och ansvarsområde. Anställda ska vara utbildade i

enlighet med 1.3.2 innan de ges ansvar. Uppgifter som de ännu inte har fått

föreskriven utbildning för, får de endast utföra under direkt överinseende av utbildad

person. Utbildningen ska även innehålla de särskilda bestämmelser för skydd av

transporter med farligt gods som tas upp i kapitel 1.10.

Anm 1 För utbildning av säkerhetsrådgivare, se 1.8.3 istället för detta avsnitt.

Anm 2 För utbildning av fordonsbesättning, se kapitel 8.2 istället för detta avsnitt.

Anm 3 För utbildning avseende klass 7, se även 1.7.2.5.

1.3.2

Utbildningens uppläggning

Allt efter ansvar och uppgifter hos vederbörande ska utbildningen genomföras på

följande sätt:

1.3.2.1

Allmän utbildning

Personalen ska vara förtrogen med de allmänna villkoren i bestämmelserna för

transport av farligt gods.

1.3.2.2

Funktionsspecifik utbildning

Personalen ska vara utbildad om de bestämmelser som reglerar transport av farligt

gods, motsvarande deras uppgifter och ansvar.

I de fall när transporten av farligt gods omfattar flera transportslag ska personalen vara

medveten om de bestämmelser som gäller för andra transportslag.

1.3.2.3

Säkerhetsutbildning

I motsvarighet till de möjliga riskerna för skador till följd av tillbud vid transport av

farligt gods och dess lastning och lossning ska personalen vara utbildad om de risker

och faror som farligt gods kan medföra.

Utbildningens mål ska vara att ge personalen kännedom om säker hantering och

nödåtgärder.

1.3.2.4

För att ta hänsyn till ändrade bestämmelser ska utbildningen regelbundet kompletteras

med uppdateringskurser.

1.3.3

Dokumentation

Arbetsgivaren ska förvara dokumentation över utbildning som har erhållits enligt detta

kapitel och ska på begäran göra dokumentation tillgänglig för den anställda eller

47

behörig myndighet. Dokumentationen ska förvaras av arbetsgivaren under den

tidsperiod som behörig myndighet har fastställt. Dokumentation över utbildning ska

styrkas då en ny anställning börjar.

48

Kapitel 1.4

Skyldigheter hos delaktiga

1.4.1

Allmänna säkerhetsåtgärder

1.4.1.1

De som är delaktiga i transport av farligt gods ska vidta nödvändiga åtgärder, allt efter

arten och omfattningen av de faror som kan förutses, för att förhindra skador och för

att begränsa en eventuell skada så långt möjligt. De ska under alla omständigheter

uppfylla de bestämmelser i ADR/ADR-S som gäller för dem.

1.4.1.2

Delaktiga ska i händelse av en möjlig förestående fara för den allmänna säkerheten

utan dröjsmål meddela räddningstjänst och förse dem med den information som

behövs för insatsen.

1.4.1.3

ADR får närmare föreskriva vissa skyldigheter för delaktiga.

Under förutsättning att de i 1.4.2 och 1.4.3 beskrivna skyldigheter uppfylls får en

fördragspart i sin nationella lagstiftning överföra en utsedd delaktigs skyldigheter till

en eller flera andra delaktiga, om den bedömer att detta inte medför någon minskning

av säkerhetsnivån. Dessa avvikelser ska meddelas av fördragsparten till sekretariatet

för FN:s ekonomiska kommission för Europa, som meddelar övriga fördragsparter för

kännedom.

Bestämmelserna i 1.2.1, 1.4.2 och 1.4.3 om definition av delaktiga och deras

skyldigheter berör inte bestämmelserna i landets lagstiftning beträffande rättsliga

påföljder (straffbarhet, häktning osv.) som kommer av att den aktuelle delaktige är

t.ex. juridisk person, fysisk person, för egen räkning verksam person, arbetsgivare

eller person med anställningsförhållande.

1.4.2

Huvuddelaktigas skyldigheter

Anm 1 Olika delaktiga som har tilldelats skyldigheter enligt detta avsnitt kan vara

ett och samma företag. Dessutom kan verksamheten och motsvarande

skyldigheter hos en delaktig antas av olika företag.

Anm 2 Beträffande radioaktiva ämnen, se även 1.7.6.

1.4.2.1

Avsändare

1.4.2.1.1

Avsändaren av farligt gods har skyldighet att överlämna en sändning till transport som

uppfyller bestämmelserna i ADR/ADR-S. Inom ramen för 1.4.1 ska avsändaren

särskilt:

(a) försäkra sig om att det farliga godset är klassificerat och tillåtet för transport

enligt ADR/ADR-S,

(b) överlämna till transportören nödvändiga uppgifter och information på ett spårbart

sätt samt, i förekommande fall, nödvändiga godsdeklarationer och tillhörande

handlingar (tillstånd, godkännanden, upplysningar, intyg osv.) med särskild

hänsyn tagen till bestämmelserna i kapitel 5.4 och tabell A i kapitel 3.2,

(c) använda endast förpackningar, storförpackningar, IBC-behållare och tankar

(tankfordon, batterifordon, avmonterbara tankar, UN-tankar, tankcontainrar eller

49

MEG-containrar), vilka är godkända och lämpliga för transport av farligt gods

samt försedda med den märkning som föreskrivs i ADR/ADR-S,

(d) uppfylla bestämmelser om försändningssätt och transportrestriktioner,

(e) se till att även tömda, ej rengjorda och ej avgasade tankar (tankfordon,

avmonterbara tankar, batterifordon, MEG-containrar, UN-tankar och

tankcontainrar) eller tömda, ej rengjorda fordon och bulkcontainrar har

storetiketter, märkning och etiketter enligt kapitel 5.3 och att tömda, ej rengjorda

tankar är lika väl förslutna och täta som i fyllt tillstånd.

1.4.2.1.2

Tar avsändaren tjänster från andra delaktiga (förpackare, lastare, fyllare osv.) i

anspråk, ska denne vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att sändningen uppfyller

bestämmelserna i ADR/ADR-S. Avsändaren kan dock i fall som anges i 1.4.2.1.1 (a),

(b), (c) och (e) förlita sig på de upplysningar och uppgifter som ställts till dennes

förfogande av andra delaktiga.

1.4.2.1.3

Om avsändaren agerar på tredje parts uppdrag så ska denne skriftligen informera

avsändaren om att farligt gods ingår och ställa de uppgifter och handlingar till

förfogande som avsändaren behöver för att fullgöra sina åtaganden.

1.4.2.2

Transportör

1.4.2.2.1

Inom ramen för 1.4.1, när så är tillämpligt, ska transportören särskilt:

(a) kontrollera om det farliga gods som ska transporteras är tillåtet för transport

enligt ADR/ADR-S,

(b) försäkra sig om att all information föreskriven i ADR/ADR-S för det farliga

godset som ska transporteras har ställts till förfogande av avsändaren före

transport, att föreskrivna handlingar finns i transportenheten, eller om elektronisk

databehandlingsteknik (EDP) eller elektronisk dataöverföringsteknik (EDI)

används istället för skriftliga handlingar, att informationen åtminstone motsvarar

skriftliga handlingar beträffande åtkomst under transporten,

(c) försäkra sig om att fordon och last inte uppvisar några synliga brister, otätheter

eller sprickor, att inga utrustningsdetaljer fattas osv., genom en visuell kontroll,

(d) försäkra sig om att det datum som anges för nästa kontroll av tankfordon,

batterifordon, avmonterbara tankar, UN-tankar, tankcontainrar och MEG-

containrar inte har passerat,

Anm

Tankar, batterifordon och MEG-containrar får dock, efter utgången av

detta slutdatum, transporteras enligt bestämmelserna i 4.1.6.10 (för

batterifordon och MEG-containrar vars element är tryckkärl), 4.2.4.4,

4.3.2.3.7, 4.3.2.4.4, 6.7.2.19.6, 6.7.3.15.6 eller 6.7.4.14.6.

(e) kontrollera att fordonen inte är överlastade,

(f) försäkra sig om att storetiketter, märkningar och orangefärgade skyltar som är

föreskrivna för fordonen i kapitel 5.3 är fastsatta,

(g) försäkra sig om att den utrustning som föreskrivs i ADR för transportenheten,

fordonsbesättning och för vissa klasser finns ombord på transportenheten.

50

När så är tillämpligt ska detta genomföras på grundval av transportdokument och

tillhörande handlingar genom visuell kontroll av fordonet eller containern och, när så

är tillämpligt, lasten.

1.4.2.2.2

Transportören får dock i fall som anges i 1.4.2.2.1 (a), (b), (e) och (f) förlita sig på de

upplysningar och uppgifter som ställts till dennes förfogande av andra delaktiga. När

det gäller 1.4.2.2.1 (c) får transportören förlita sig på vad som har intygats i

”stuvningsintyget för containrar/fordon” som tillhandahållits i enlighet med 5.4.2.

1.4.2.2.3

Om transportören enligt 1.4.2.2.1 konstaterar en överträdelse av bestämmelserna i

ADR/ADR-S så får denne inte transportera sändningen innan bestämmelserna

uppfyllts.

1.4.2.2.4

Om under transporten en överträdelse konstateras, som kan inverka på

transportsäkerheten så ska sändningen stoppas så fort som möjligt, med hänsyn tagen

till trafiksäkerhetskrav, säker uppställning av sändningen och allmänhetens säkerhet.

Transporten får fortsätta först när bestämmelserna är uppfyllda. Behöriga myndigheter

som är berörda för resterande del av transporten kan ge tillstånd för fortsatt transport.

Kan bestämmelserna inte uppfyllas eller om inget tillstånd ges för resterande del av

transporten, ska behörig myndighet tillhandahålla nödvändig administrativ assistans åt

transportören. Detta gäller också om transportören meddelar myndigheten att de

farliga egenskaperna hos för transport överlämnat gods inte påpekats för denne, och

att transportören på grundval av särskilt för transportavtalet gällande rätt önskar lossa,

destruera eller oskadliggöra godset.

1.4.2.2.5

(Tills vidare blank.)

1.4.2.2.6

Transportören ska förse fordonsbesättningen med skriftliga instruktioner i enlighet

med vad som föreskrivs i ADR/ADR-S.

1.4.2.3

Mottagare

1.4.2.3.1

Mottagaren är ålagd att inte utan tvingande skäl fördröja mottagandet av godset och att

efter lossningen kontrollera att de bestämmelser i ADR/ADR-S som berör mottagaren

är uppfyllda.

1.4.2.3.2

Om denna kontroll, när det gäller containrar, uppvisar en avvikelse från

bestämmelserna i ADR/ADR-S, ska mottagaren återsända containern till transportören

först efter att avvikelsen har åtgärdats.

1.4.2.3.3

Om mottagaren tar tjänster från andra delaktiga (lossnings- och rengöringspersonal,

saneringsplats osv.) i anspråk, ska mottagaren vidta lämpliga åtgärder för att

säkerställa att bestämmelserna i 1.4.2.3.1 och 1.4.2.3.2 i ADR/ADR-S är uppfyllda.

1.4.3

Andra delaktigas skyldigheter

Nedan anges exempel på andra delaktiga och deras skyldigheter. De andra delaktigas

skyldigheter framgår av 1.4.1 ovan, såvida de vet eller borde veta att de utövar sina

uppgifter inom ramen för en transport som omfattas av ADR/ADR-S.

1.4.3.1

Lastare

1.4.3.1.1

Inom ramen för 1.4.1 har lastaren särskilt följande skyldigheter. Lastaren

51

(a) får endast överlämna farligt gods till transportören om det är tillåtet för transport

enligt ADR/ADR-S,

(b) ska vid överlämnande av förpackat farligt gods eller ej rengjorda, tömda

förpackningar för transport kontrollera om förpackningen är skadad. Lastaren får

inte överlämna ett kolli, vars förpackning är skadad, och i synnerhet otät så att

farligt gods kommer ut eller kan komma ut, till transport, förrän när bristerna har

eliminerats. Detsamma gäller för tömda, ej rengjorda förpackningar,

(c) ska uppfylla de särskilda bestämmelserna för lastning och hantering,

(d) ska efter lastning av farligt gods i container uppfylla bestämmelserna för

storetiketter, märkning och orangefärgade skyltar enligt kapitel 5.3,

(e) ska vid lastning av kollin beakta samlastningsförbud, även med avseende på

farligt gods som redan finns på fordonet eller i storcontainern, samt bestämmelser

för separering av livsmedel, andra konsumtionsvaror och djurfoder.

1.4.3.1.2

Lastaren kan dock i fall som anges i 1.4.3.1.1 (a), (d) och (e) förlita sig på de

upplysningar och uppgifter som ställts till hans förfogande av andra delaktiga.

1.4.3.2

Förpackare

Inom ramen för 1.4.1 ska förpackaren särskilt iaktta:

(a) förpackningsbestämmelserna och bestämmelserna om samemballering, samt

(b) om förpackaren förbereder kollin för transport: bestämmelserna om märkning och

etikettering av kollin.

1.4.3.3

Fyllare

Inom ramen för 1.4.1 har fyllaren särskilt följande skyldigheter. Fyllaren

(a) ska inför fyllning av tank förvissa sig om att tankar och deras utrustningsdetaljer

är i tekniskt felfritt skick,

(b) ska försäkra sig om att det datum som anges för nästa kontroll av tankfordon,

batterifordon, avmonterbara tankar, UN-tankar, tankcontainrar och MEG-

containrar inte har passerat,

(c) får endast fylla tankar med för tankarna ifråga tillåtet farligt gods,

(d) ska vid fyllning av tank iaktta bestämmelser avseende farligt gods i omedelbart

angränsande tankfack,

(e) ska vid fyllning av tank hålla tillåten fyllnadsgrad eller tillåtet

fyllningsförhållande för godset,

(f) ska, efter fyllning av tanken, säkerställa att alla förslutningar har stängts och att

inget läckage förekommer,

(g) ska se till att det inte finns farliga rester av det farliga godset utanpå de fyllda

tankarna,

52

(h) ska, när denne förbereder farligt gods för transport, se till att storetiketter,

märkningar, orangefärgade skyltar och etiketter är fastsatta på tankar, fordon och

på containrar för transport i bulk, enligt bestämmelserna i kapitel 5.3.

(i) (tills vidare blank),

(j) ska vid fyllning av fordon eller containrar med farligt gods i bulk kontrollera att

tillämpliga bestämmelser i kapitel 7.3 är uppfyllda.

1.4.3.4

Användare av tankcontainer eller UN-tank

Inom ramen för 1.4.1 ska användare av tankcontainer eller UN-tank särskilt tillse att

(a) bestämmelserna om konstruktion, utrustning, kontroll och provning samt

märkning beaktas,

(b) underhåll av tankskal och deras tillbehör genomförs på ett sätt som säkerställer att

tankcontainern eller UN-tanken under normala driftpåkänningar uppfyller

bestämmelserna i ADR/ADR-S fram till nästa kontrolltillfälle,

(c) en revisionskontroll genomförs, närhelst säkerheten hos tankskalet eller dess

tillbehör kan påverkas genom reparation, ombyggnad eller olycka.

1.4.3.5

(Tills vidare blank.)

1.4.3.6

(Tills vidare blank.)

1.4.3.7

Lossare

1.4.3.7.1

Inom ramen för 1.4.1 ska lossaren särskilt:

(a) försäkra sig om att rätt gods lossas genom att jämföra relevant information på

godsdeklarationen med informationen på kollin, containrar, tankar, MEMU,

MEG-containrar eller fordon,

(b) före och under lossning kontrollera om förpackningar, tankar, fordon eller

containrar är skadade i sådan omfattning att det skulle äventyra

lossningsprocessen. Om så är fallet, ska lossning inte utföras förrän lämpliga

åtgärder har vidtagits,

(c) uppfylla tillämpliga bestämmelser om lossning och hantering,

(d) omedelbart efter lossning av tankar, fordon eller containrar,

(i) avlägsna eventuella farliga rester som under lossningsprocessen har fäst på

utsidan av tankar, fordon eller containrar, och

(ii) säkerställa att ventiler och inspektionsöppningar är stängda,

(e) säkerställa att föreskriven rengöring och sanering av fordon eller containrar

utförs, och

53

(f) säkerställa att storetiketter, märkningar och orangefärgade skyltar som fästs enligt

kapitel 5.3 inte längre visas på containrar som är fullständigt lossade, rengjorda

och sanerade.

1.4.3.7.2

Om lossaren tar tjänster från andra delaktiga (rengöringspersonal, saneringsplats osv.)

i anspråk, ska lossaren vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att bestämmelserna i

ADR/ADR-S är uppfyllda.

54

Kapitel 1.5

Avvikelser

1.5.1

Temporära avvikelser

1.5.1.1

I enlighet med artikel 4, stycke 3 i ADR-överenskommelsen får fördragsparternas

behöriga myndigheter sinsemellan direkt komma överens om att tillåta vissa

transporter på deras territorier under temporär avvikelse från bestämmelserna i ADR,

såvida säkerheten inte äventyras därigenom. Sådana avvikelser ska av den myndighet

som tar initiativet till den temporära avvikelsen meddelas sekretariatet för FN:s

ekonomiska kommission för Europa, som förmedlar dem till övriga fördragsparter1)

för kännedom.

Anm

Särskild överenskommelse enligt 1.7.4 räknas inte som temporär avvikelse i

detta avsnitts mening.

1.5.1.2

Giltighetstiden för en temporär avvikelse får vara högst fem år från det datum den

träder i kraft. Den temporära avvikelsen upphör automatiskt att gälla från det datum då

motsvarande ändring av ADR träder i kraft.

1.5.1.3

Transporter enligt temporära avvikelser är transporter i ADR:s mening.

1.5.2

(Tills vidare blank.)

1) De överenskomna temporära avvikelserna enligt detta kapitel finns på hemsidan för sekretariatet till Förenta Nationernas

ekonomiska kommission för Europa (www.unece.org/adr-multilateral-agreements).

55

Kapitel 1.6

Övergångsbestämmelser

1.6.1

Allmänt

1.6.1.1

Om inget annat föreskrivs, får ämnen och föremål som omfattas av ADR/ADR-S

transporteras till och med den 30 juni 2023 enligt de fram till den 31 december 2022

gällande bestämmelserna i ADR/ADR-S.

1.6.1.2

(Borttagen.)

1.6.1.3

Ämnen och föremål i klass 1, som tillhör en fördragsparts militära styrkor och

förpackats före den 1 januari 1990 i överensstämmelse med de då gällande

bestämmelserna i ADR/ADR-S, får transporteras efter den 31 december 1989, såvida

förpackningarna är oskadade och det anges i transporthandlingen att det rör sig om

militärt gods, som förpackats före den 1 januari 1990. Övriga bestämmelser som gäller

för denna klass från och med den 1 januari 1990 ska uppfyllas.

1.6.1.4

Ämnen och föremål i klass 1, som förpackats mellan den 1 januari 1990 och 31

december 1996 i överensstämmelse med de under denna tid gällande bestämmelserna i

ADR/ADR-S, får transporteras efter den 31 december 1996, såvida förpackningarna är

oskadade och det anges i transporthandlingen att det rör sig om gods i klass 1, som

förpackats mellan den 1 januari 1990 och den 31 december 1996.

1.6.1.5

(Tills vidare blank.)

1.6.1.6

IBC-behållare, som tillverkats före den 1 januari 2003 enligt de fram till den 30 juni

2001 gällande bestämmelserna i marginalnummer 3612 (1), men inte uppfyller de från

den 1 juli 2001 gällande bestämmelserna i 6.5.2.1.1 beträffande teckenhöjd på

bokstäver, siffror och symboler, får användas även i fortsättningen.

1.6.1.7

Typgodkännanden för fat, dunkar och integrerade förpackningar av högmolekylärt

eller medelmolekylärt polyeten, som utfärdats före den 1 juli 2005 enligt de fram till

den 31 december 2004 gällande bestämmelserna i 6.1.5.2.6, men inte uppfyller

bestämmelserna i 4.1.1.21, förblir giltiga fram till den 31 december 2009. Alla

förpackningar som tillverkats och märkts på grundval av dessa typgodkännanden får

användas även i fortsättningen fram till utgången av sin i 4.1.1.15 fastställda

användningstid.

1.6.1.8

Befintliga orangefärgade skyltar, som uppfyller de fram till den 31 december 2004

gällande bestämmelserna i 5.3.2.2, får användas även i fortsättningen förutsatt att

kraven i 5.3.2.2.1 och 5.3.2.2.2 om att skylt, siffror och bokstäver ska förbli fastsatta

oavsett fordonets position eller läge är uppfyllda.

1.6.1.9 -

1.6.1.10

(Borttagna.)

1.6.1.11

Typgodkännanden för fat, dunkar och integrerade förpackningar av högmolekylärt

eller medelmolekylärt polyeten och för IBC-behållare av högmolekylärt polyeten, som

utfärdats före den 1 juli 2007 enligt de fram till den 31 december 2006 gällande

bestämmelserna i 6.1.6.1(a), men inte motsvarar de från den 1 januari 2007 gällande

bestämmelserna i 6.1.6.1(a), är tills vidare giltiga.

57

1.6.1.12 -

1.6.1.13

(Borttagna.)

1.6.1.14

IBC-behållare som tillverkats före den 1 januari 2011 och som motsvarar en

konstruktionstyp som inte klarat vibrationsprovningen enligt 6.5.6.13 eller som inte

behövde uppfylla kriterierna i 6.5.6.9.5 (d) vid tidpunkten då fallprovet genomfördes,

får användas även i fortsättningen.

1.6.1.15

IBC-behållare som tillverkats, renoverats eller reparerats före den 1 januari 2011,

behöver inte märkas med högsta tillåtna staplingsbelastning i enlighet med 6.5.2.2.2.

Sådana IBC-behållare, som inte är märkta enligt 6.5.2.2.2, får fortsatt användas efter

31 december 2010, men ska märkas enligt 6.5.2.2.2 om de renoveras eller repareras

efter detta datum. IBC-behållare som tillverkats, renoverats eller reparerats mellan den

1 januari 2011 och den 31 december 2016 och som är märkta med högsta tillåtna

staplingslast i enlighet med 6.5.2.2.2 gällande till den 31 december 2014, får användas

även i fortsättningen.

1.6.1.16 -

1.6.1.22

(Borttagna.)

1.6.1.23

Brandsläckare tillverkade före den 1 juli 2011 enligt bestämmelserna i 8.1.4.3 som var

giltiga till och med den 31 december 2010, får användas även i fortsättningen.

1.6.1.24 -

1.6.1.25

(Borttagna.)

1.6.1.26

Storförpackningar tillverkade eller renoverade före den 1 januari 2014 och som inte

motsvarar kraven i 6.6.3.1 gällande höjden på bokstäver, siffror och symboler,

tillämpliga från och med den 1 januari 2013, får användas även i fortsättningen.

Storförpackningar tillverkade eller renoverade före den 1 januari 2015 behöver inte

märkas med högsta tillåtna tillämpliga staplingslast enligt 6.6.3.3. Sådana

storförpackningar, som inte är märkta enligt 6.6.3.3, får användas även efter den 31

december 2014, men de måste märkas enligt 6.6.3.3 om de renoveras efter detta

datum. Storförpackningar tillverkade eller renoverade mellan den 1 januari 2011 och

den 31 december 2016 och som är märkta med högsta tillåtna staplingslast i enlighet

med 6.6.3.3 gällande till och med den 31 december 2014, får användas även i

fortsättningen.

1.6.1.27

Inneslutningar integrerade i utrustning eller maskiner, som innehåller flytande

bränslen med UN 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 och 3475 och som tillverkats före den

1 juli 2013, men som inte motsvarar bestämmelserna i punkt (a) i särbestämmelse 363

i kapitel 3.3 giltiga från och med den 1 januari 2013, får användas även i

fortsättningen.

1.6.1.28

(Borttagen.)

1.6.1.29

Litiumceller och litiumbatterier tillverkade enligt en typ som motsvarar

bestämmelserna i delavsnitt 38.3 i testhandboken, tredje omarbetade utgåvan, ändring

1 eller annan efterföljande revidering och ändring tillämplig vid tidpunkten för

typprovningen, får transporteras även i fortsättningen om inte annat anges i

ADR/ADR-S.

Litiumceller och litiumbatterier tillverkade före den 1 juli 2003 och som uppfyller

bestämmelserna i testhandboken, tredje omarbetade utgåvan, får transporteras även i

fortsättningen om alla övriga tillämpliga bestämmelser är uppfyllda.

58

1.6.1.30 -

1.6.1.32

(Borttagna.)

1.6.1.33

Elektrokemiska dubbelskiktskondensatorer tillordnade UN 3499 som är tillverkade

före den 1 januari 2014, behöver inte märkas med energilagringskapaciteten i Wh som

krävs enligt kapitel 3.3, särbestämmelse 361 punkt (e).

1.6.1.34

Asymmetriska kondensatorer tillordnade UN 3508 som är tillverkade före den 1

januari 2016, behöver inte märkas med energilagringskapaciteten i Wh som krävs

enligt kapitel 3.3, särbestämmelse 372 punkt (c).

1.6.1.35 -

1.6.1.36

(Borttagna.)

1.6.1.37

(Tills vidare blank.)

1.6.1.38

Fördragsparter får till och med den 31 december 2018 fortsätta att utfärda intyg för

säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods som motsvarar den förlaga som var

gällande den 31 december 2016, istället för den förlaga som motsvarar

bestämmelserna i 1.8.3.18 som gäller från och med den 1 januari 2017. Sådana intyg

får användas tills deras giltighetstid på fem år löper ut.

1.6.1.39 –

1.6.1.42

(Borttagna.)

1.6.1.43

Fordon som definieras i särbestämmelserna 388 och 669 i kapitel 3.3 och som har

registrerats eller tagits i bruk före 1 juli 2017, och deras utrustning som är avsedd för

användning under transport, som uppfyller kraven i ADR/ADR-S tillämpliga till och

med 31 december 2016 men som innehåller litiumceller eller -batterier som inte

uppfyller bestämmelserna i 2.2.9.1.7, får fortsatt transporteras som last i enlighet med

bestämmelserna i särbestämmelse 666 i kapitel 3.3.

1.6.1.44

(Borttagen.)

1.6.1.45

Fördragsparter får fortsätta att utfärda intyg för säkerhetsrådgivare för transport av

farligt gods som motsvarar den förlaga som var gällande den 31 december 2018,

istället för den förlaga som motsvarar bestämmelserna i 1.8.3.18 som gäller från och

med den 1 januari 2019. Sådana intyg får användas tills deras giltighetstid på fem år

löper ut.

1.6.1.46 -

1.6.1.47

(Borttagna.)

1.6.1.48

Certifikat om godkännande av fordon som överensstämmer med förlagan i 9.1.3.5 som

var tillämplig till och med den 31 december 2020, och som utfärdats före den 1 juli

2021, får användas även i fortsättningen.

1.6.1.49

Märkningen som visas i figur 5.2.1.9.2 och som var gällande till och med den 31

december 2022, får fortsatt användas till och med den 31 december 2026.

1.6.1.50

För föremål som uppfyller definitionen för SPRÄNGKAPSLAR, ELEKTRONISKA,

enligt beskrivningen i 2.2.1.4 Ordlista på benämningar och som har tilldelats UN

0511, 0512 och 0513, får benämningen för SPRÄNGKAPSLAR, ELEKTRISKA (UN

0030, 0255 och 0456) användas till och med den 30 juni 2025.

59

1.6.1.51

Lim, färg och färgrelaterat material, tryckfärg och tryckfärgsrelaterat material och

hartslösning, vilka tillordnats UN 3082 MILJÖFARLIGT ÄMNE, FLYTANDE,

N.O.S., förpackningsgrupp III, i enlighet med 2.2.9.1.10.6 som en följd av

bestämmelserna i 2.2.9.1.10.51) och som innehåller minst 0,025 % av följande ämnen,

ett och ett eller sammantaget:

- 4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on (DCOIT),

- oktilinon (OIT), och

- zinkpyrition (ZnPT),

får, till och med den 30 juni 2025 transporteras i förpackningar tillverkade av stål,

aluminium, annan metall eller plast som inte uppfyller bestämmelserna i 4.1.1.3, när

de transporteras i mängder om högst 30 liter per förpackning på följande sätt:

(a) som pallast, i pallboxar eller enhetslaster, t.ex. enkelförpackningar som ställs eller

staplas på en pall och är säkrade till pallen med band, sträck- eller krympfilm

eller annan lämplig metod, eller

(b) som innerförpackningar i sammansatta förpackningar med en högsta nettovikt av

40 kg.

1.6.1.52

Innerbehållare i integrerade IBC-behållare som tillverkats före den 1 juli 2021 i

enlighet med 6.5.2.2.4 i de till och med den 31 december 2020 gällande

bestämmelserna, men som inte uppfyller kraven i 6.5.2.2.4 tillämpliga från den 1

januari 2021 beträffande de märkningar på innerbehållarna som inte är tydligt synliga

för kontroll på grund av ytterhöljets konstruktion, får användas tills deras föreskrivna

användningstid enligt 4.1.1.15 löper ut.

1.6.1.53

Farligt gods i klass 1 med hög riskpotential som transporteras i enlighet med 1.1.3.6,

som enligt bestämmelserna i den första strecksatsen i 1.1.3.6.2 tillämpliga till och med

den 31 december 2022 fick transporteras utan att uppfylla bestämmelserna i kapitel

1.10, får transporteras till och med den 31 december 2024 utan att bestämmelserna i

kapitel 1.10 tillämpas.

1.6.2

Tryckkärl och kärl för klass 2

1.6.2.1

Kärl som tillverkats före den 1 januari 1997 och inte motsvarar de från den 1 januari

1997 gällande bestämmelserna i ADR/ADR-S, men för vilka transport var tillåten

enligt till och med den 31 december 1996 gällande bestämmelser i ADR/ADR-S, får

fortsatt användas efter detta datum, såvida de uppfyller de bestämmelser för

återkommande kontroll som återfinns i förpackningsinstruktionerna P200 och P203.

1.6.2.2

(Borttagen.).

1.6.2.3

Kärl för ämnen i klass 2 som tillverkats före den 1 januari 2003 får efter den 1 januari

2003 vara märkta enligt de till och med den 31 december 2002 gällande

bestämmelserna.

1)

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1182 av den 19 maj 2020 om ändring, för anpassning till den tekniska

och vetenskapliga utvecklingen, av del 3 i bilaga IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om

klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (ATP15 till CLP), tillämplig från och med den 1

mars 2022.

60

1.6.2.4

Tryckkärl som konstruerats och tillverkats enligt tekniska normer, vilka enligt 6.2.5

inte längre är godtagna, får användas även i fortsättningen.

1.6.2.5

Tryckkärl och deras förslutningar som konstruerats och tillverkats enligt standarder

som var giltiga vid tillverkningstillfället enligt bestämmelser i ADR/ADR-S som då

var tillämpliga (se 6.2.4), får användas även i fortsättningen, såvida inte särskilda

övergångsbestämmelser begränsar användningen.

1.6.2.6

Tryckkärl för ämnen som inte omfattas av klass 2, som inte uppfyller bestämmelserna

i 4.1.3.6 gällande från och med den 1 januari 2009, men som tillverkats före 1 juli

2009 i enlighet med bestämmelserna i 4.1.4.4 som gällde fram till och med den 31

december 2008, får användas även i fortsättningen förutsatt att bestämmelserna i

4.1.4.4 som gällde fram till och med den 31 december 2008 iakttas.

1.6.2.7 -

1.6.2.8

(Borttagna.)

1.6.2.9

Bestämmelserna i 4.1.4.1, förpackningsinstruktion P200 (10), särbestämmelse v,

tillämpliga fram till och med den 31 december 2010, får av fördragsparter till ADR

tillämpas på gasflaskor tillverkade före den 1 januari 2015.

1.6.2.10

Återfyllningsbara svetsade gasflaskor av stål för transport av UN 1011, 1075, 1965,

1969 eller 1978, som i enlighet med bestämmelserna i 4.1.4.1, förpackningsinstruktion

P200 (10), särbestämmelse v, tillämpliga fram till den 31 december 2010, har fått

intervallet 15 år för återkommande kontroll beviljat av behörig myndighet i landet

(länderna) för transport, får även fortsättningsvis genomgå återkommande kontroll

enligt dessa bestämmelser.

1.6.2.11

Engångsbehållare för gas som tillverkats och förberetts för transport före den 1 januari

2013 och för vilka bestämmelserna i 1.8.6, 1.8.7 eller 1.8.8 om bedömning av

överensstämmelse av engångsbehållare för gas inte har tillämpats, får fortfarande

transporteras efter detta datum förutsatt att alla övriga tillämpliga bestämmelser i

ADR/ADR-S är uppfyllda.

1.6.2.12

Bärgningstryckkärl får tillverkas och godkännas i enlighet med nationella

bestämmelser fram till och med den 31 december 2013. Bärgningstryckkärl som

tillverkats och godkänts i enlighet med nationella bestämmelser före den 1 januari

2014 får användas även i fortsättningen efter godkännande av behörig myndighet i de

länder där de används.

1.6.2.13

Gasflaskpaket som är tillverkade före den 1 juli 2013 och som inte är märkta i enlighet

med 6.2.3.9.7.2 och 6.2.3.9.7.3 tillämpliga från och med den 1 januari 2013 eller

6.2.3.9.7.2 tillämplig från och med den 1 januari 2015, får användas till nästa

återkommande kontroll och provning som sker efter den 1 juli 2015.

1.6.2.14

Gasflaskor som är tillverkade före den 1 januari 2016 i enlighet med 6.2.3 och med en

specifikation godkänd av behöriga myndigheter i de länder där de transporteras och

används, men inte i enlighet med ISO 11513:2011 eller ISO 9809-1:2010 vilket krävs

i 4.1.4.1, förpackningsinstruktion P208 (1), får användas för transport av adsorberade

gaser under förutsättning att de allmänna förpackningsbestämmelserna i 4.1.6.1 är

uppfyllda.

1.6.2.15

Gasflaskpaket som har återkommande kontrollerats och provats före den 1 juli 2015

och som inte är märkta i enlighet med 6.2.3.9.7.3 tillämplig från och med den 1 januari

61

2015, får användas till nästa återkommande kontroll och provning som sker efter den 1

juli 2015.

1.6.2.16

(Borttagen.)

1.6.2.17

Kraven i anmärkning 3 i 6.2.1.6.1 som gällde till och med den 31 december 2022, får

fortsatt användas till och med den 31 december 2024.

1.6.2.18

Slutna kryokärl som tillverkats före den 1 juli 2023 som uppfyllde bestämmelserna om

första kontroll och provning i 6.2.1.5.2 tillämpliga till och med den 31 december 2022,

men som inte uppfyller bestämmelserna om första kontroll och provning i 6.2.1.5.2

som är tillämpliga från och med den 1 januari 2023, får användas även i

fortsättningen.

1.6.2.19

Gasflaskor för acetylen som tillverkats före den 1 juli 2023 men som inte är märkta i

enlighet med 6.2.2.7.3 (k) eller (l) tillämpliga från och med den 1 januari 2023, får

användas till nästa återkommande kontroll och provning som sker efter den 1 juli

2023.

1.6.2.20

Förslutningar på återfyllningsbara tryckkärl som tillverkats före den 1 juli 2023 men

som inte är märkta i enlighet med 6.2.2.11 eller 6.2.3.9.8 tillämpliga från och med den

1 januari 2023, får användas även i fortsättningen.

1.6.2.21

Standard EN 14912:2005, vilken anges i förpackningsinstruktion P200 (12) 3.4 i

4.1.4.1 som gällde till och med den 31 december 2022, får fortsatt användas för

underhåll eller kontroll av ventiler till och med den 31 december 2024.

1.6.2.22

Standard EN 22434:2011, vilken anges i förpackningsinstruktion P200 (13) 3.4 i

4.1.4.1 som gällde till och med den 31 december 2022, får fortsatt användas för

underhåll eller kontroll av ventiler till och med den 31 december 2024.

1.6.3

Fasta tankar (tankfordon), avmonterbara tankar och batterifordon

1.6.3.1

Fasta tankar (tankfordon), avmonterbara tankar och batterifordon som tillverkats innan

de från den 1 oktober 1978 gällande bestämmelserna trätt i kraft får fortsatt användas,

förutsatt att tankarnas utrustning uppfyller bestämmelserna i kapitel 6.8. Tankskalets

godstjocklek, med undantag av tankskal för transport av kyld kondenserad gas i klass

2, ska för konstruktionsstål motsvara ett kalkyltryck av minst 0,4 MPa (4 bar) och för

aluminium och aluminiumlegeringar minst 0,2 MPa (2 bar). För andra tanktvärsnitt än

cirkulära ska diametern som används för beräkningen motsvara en cirkel vars area är

lika med tankens faktiska tvärsnittsarea.

1.6.3.2

Återkommande kontroll av fasta tankar (tankfordon), avmonterbara tankar och

batterifordon som fortsatt används med stöd av övergångsbestämmelserna, ska utföras

i enlighet med bestämmelserna i 6.8.2.4 och 6.8.3.4 och motsvarande särskilda

bestämmelser för de olika klasserna. Såvida inte tidigare bestämmelser föreskrivit

högre provtryck, är ett provtryck av 0,2 MPa (2 bar) tillräckligt för tankar av

aluminium och aluminiumlegeringar.

1.6.3.3

Fasta tankar (tankfordon), avmonterbara tankar och batterifordon som uppfyller

övergångsbestämmelserna i 1.6.3.1 och 1.6.3.2 får användas till och med den 30

september 1993 för transport av farligt gods som de är godkända för. Denna

övergångsperiod gäller varken fasta tankar (tankfordon), avmonterbara tankar och

batterifordon för ämnen i klass 2 eller fasta tankar (tankfordon), avmonterbara tankar

62

och batterifordon som beträffande godstjocklek och utrustning uppfyller

bestämmelserna i kapitel 6.8.

1.6.3.4

(a) Fasta tankar (tankfordon), avmonterbara tankar och batterifordon som tillverkats

före den 1 maj 1985 enligt de mellan den 1 oktober 1978 och den 30 april 1985

gällande bestämmelserna i ADR/ADR-S men inte uppfyller de från den 1 maj

1985 gällande bestämmelserna får användas även efter detta datum.

(b) Fasta tankar (tankfordon), avmonterbara tankar och batterifordon, som tillverkats

mellan den 1 maj 1985 och ikraftträdandet av bestämmelserna av den 1 januari

1988 men inte uppfyller de från detta datum gällande bestämmelserna får

användas även efter detta datum.

1.6.3.5

Fasta tankar (tankfordon), avmonterbara tankar och batterifordon som tillverkats före

den 1 januari 1993 enligt de till och med den 31 december 1992 gällande

bestämmelserna men inte uppfyller de från den 1 januari 1993 gällande

bestämmelserna får användas även i fortsättningen.

1.6.3.6

(a) Fasta tankar (tankfordon), avmonterbara tankar och batterifordon som tillverkats

mellan den 1 januari 1978 och den 31 december 1984 ska om de används efter

den 31 december 2004 uppfylla bestämmelserna i marginalnummer 211 127 (5),

vilka gäller från och med den 1 januari 1990, beträffande godstjocklek och skydd

mot skador.

(b) Fasta tankar (tankfordon), avmonterbara tankar och batterifordon som tillverkats

mellan den 1 januari 1985 och den 31 december 1989 ska om de används efter

den 31 december 2010 uppfylla bestämmelserna i marginalnummer 211 127 (5),

vilka gäller från och med den 1 januari 1990, beträffande godstjocklek och skydd

mot skador.

1.6.3.7

Fasta tankar (tankfordon), avmonterbara tankar och batterifordon för transport av

brandfarliga vätskor som tillverkats före den 1 januari 1999 enligt de till och med den

31 december 1998 gällande bestämmelserna, men inte uppfyller de från den 1 januari

1999 gällande bestämmelserna, får användas även i fortsättningen.

1.6.3.8

Om vissa officiella transportbenämningar för gaser ändrats på grund av ändringar i

ADR/ADR-S, är det inte nödvändigt att ändra benämningarna på tankskylten eller på

själva tankskalet (se 6.8.3.5.2 eller 6.8.3.5.3), förutsatt att benämningarna för gaserna

på fasta tankar (tankfordon), avmonterbara tankar och batterifordon eller på skyltarna

(se 6.8.3.5.6 (b) eller (c)) anpassas vid nästa återkommande kontroll.

1.6.3.9 -

1.6.3.10

(Tills vidare blanka.)

1.6.3.11

Fasta tankar (tankfordon) och avmonterbara tankar som tillverkats före den 1 januari

1997 enligt de till och med den 31 december 1996 gällande bestämmelserna men inte

uppfyller de från den 1 januari 1997 gällande bestämmelserna i marginalnummer 211

332 och 211 333, får användas även i fortsättningen.

1.6.3.12

(Tills vidare blank.)

1.6.3.13

(Borttagen.)

1.6.3.14

(Tills vidare blank.)

63

1.6.3.15

(Borttagen.)

1.6.3.16

För fasta tankar (tankfordon), avmonterbara tankar och batterifordon som tillverkats

före den 1 januari 2007, men inte uppfyller bestämmelserna i 4.3.2 samt 6.8.2.3,

6.8.2.4 och 6.8.3.4 om tankdokumentation, ska en sammanställning av handlingar för

tankdokumentationen ha påbörjats senast vid den första återkommande kontrollen

efter den 30 juni 2007.

1.6.3.17

(Borttagen.)

1.6.3.18

Fasta tankar (tankfordon), avmonterbara tankar och batterifordon som tillverkats före

den 1 januari 2003 enligt de till och med den 30 juni 2001 gällande bestämmelserna,

men inte uppfyller de från den 1 juli 2001 gällande bestämmelserna, får användas även

i fortsättningen under förutsättning att tillämplig tankkod har tilldelats.

1.6.3.19

Fasta tankar (tankfordon) och avmonterbara tankar som tillverkats före den 1 januari

2003 enligt de till och med den 31 december 2002 gällande bestämmelserna, men inte

uppfyller de från den 1 januari 2003 gällande bestämmelserna i 6.8.2.1.21, får

användas även i fortsättningen.

1.6.3.20

Fasta tankar (tankfordon) och avmonterbara tankar som tillverkats före den 1 juli 2003

enligt de till och med den 31 december 2002 gällande bestämmelserna, men som inte

uppfyller kraven i 6.8.2.1.7 tillämpliga från den 1 januari 2003 och särbestämmelse

TE15 i 6.8.4 (b) tillämpliga från den 1 januari 2003 till och med den 31 december

2006, får användas även i fortsättningen.

1.6.3.21

(Borttagen.)

1.6.3.22 –

1.6.3.24

(Tills vidare blanka.)

1.6.3.25

(Borttagen.)

1.6.3.26

Fasta tankar (tankfordon) och avmonterbara tankar, som tillverkats före den 1 januari

2007 enligt de till och med den 31 december 2006 gällande bestämmelserna, men inte

uppfyller de från den 1 januari 2007 gällande bestämmelserna avseende märkning med

utvändigt beräkningstryck enligt 6.8.2.5.1, får användas även i fortsättningen.

1.6.3.27 –

1.6.3.29

(Tills vidare blanka.)

1.6.3.30

Slamsugartankar som utgör fasta tankar (tankfordon) och avmonterbara tankar, som

tillverkats före den 1 januari 2005 enligt de till och med den 31 december 2004

gällande bestämmelserna, men inte uppfyller de från den 1 januari 2005 gällande

bestämmelserna i 6.10.3.9, får användas även i fortsättningen.

1.6.3.31

Fasta tankar (tankfordon), avmonterbara tankar och tankar som utgör element i

batterifordon, som konstruerats och tillverkats enligt tekniska normer som vid

tillverkningstillfället var godtagna enligt bestämmelser i 6.8.2.7 som var tillämpliga

vid denna tidpunkt, får användas även i fortsättningen.

1.6.3.32

Fasta tankar (tankfordon) och avmonterbara tankar som tillverkats före den 1 juli 2007

enligt de till och med den 31 december 2006 gällande bestämmelserna, utrustade med

manluckemontage enligt bestämmelserna i standarden EN 13317:2002, vilken

hänvisas till i 6.8.2.6 som tillämplig till och med den 31 december 2006, inklusive

64

sådana i figuren och tabellen B.2 i bilaga B till nämnda standard som inte längre

godtas efter 1 januari 2007, eller sådana vars material inte uppfyller kraven i EN

13094:2004, stycke 5.2, får användas även i fortsättningen.

1.6.3.33

(Tills vidare blank.)

1.6.3.34

Med avvikelse från bestämmelserna i 4.3.2.2.4 får fasta tankar (tankfordon) och

avmonterbara tankar för transport av kondenserade och kylda kondenserade gaser,

som uppfyller tillämpliga tillverkningsbestämmelser i ADR/ADR-S men som före den

1 juli 2009 var indelade med skiljeväggar eller skvalpskott i fack större än 7500 l,

fortsättningsvis fyllas till över 20 % och under 80 % av sin kapacitet.

1.6.3.35

(Borttagen.)

1.6.3.36

Fasta tankar (tankfordon) avsedda för transport av kondenserad ej giftig brandfarlig

gas, tillverkade före den 1 juli 2011och som är försedda med backventil istället för

invändig avstängningsventil och som inte överensstämmer med bestämmelserna i

6.8.3.2.3, får användas även i fortsättningen.

1.6.3.37

(Borttagen.)

1.6.3.38

Fasta tankar (tankfordon), avmonterbara tankar och batterifordon konstruerade och

tillverkade i enlighet med standarder tillämpliga vid tidpunkten för tillverkningen (se

6.8.2.6 och 6.8.3.6) enligt vid den tidpunkten tillämpliga bestämmelser i ADR/ADR-

S, får användas även i fortsättningen, såvida inte särskilda övergångsbestämmelser

begränsar användningen.

1.6.3.39

Fasta tankar (tankfordon) och avmonterbara tankar tillverkade före den 1 juli 2011

enligt de till och med den 31 december 2010 gällande bestämmelserna i 6.8.2.2.3, men

som inte uppfyller bestämmelserna i 6.8.2.2.3, tredje stycket, om placering av

flamspärr eller flamskydd, får användas även i fortsättningen.

1.6.3.40

(Borttagen.)

1.6.3.41

Fasta tankar (tankfordon) och avmonterbara tankar tillverkade före den 1 juli 2013

enligt de till och med den 31 december 2012 gällande bestämmelserna, men som inte

uppfyller de från den 1 januari 2013 gällande bestämmelserna om märkning i 6.8.2.5.2

eller 6.8.3.5.6, får fortsatt vara märkta enligt bestämmelserna som gällde till och med

den 31 december 2012 fram till den nästa återkommande kontroll som kommer att ske

efter den 1 juli 2013.

1.6.3.42

(Borttagen.)

1.6.3.43

Fasta tankar (tankfordon) och avmonterbara tankar tillverkade före den 1 januari 2012

enligt de till och med den 31 december 2012 gällande bestämmelserna, men som inte

uppfyller bestämmelserna i 6.8.2.6 angående standarderna EN 14432:2006 och EN

14433:2006 tillämpliga från och med den 1 januari 2011, får användas även i

fortsättningen.

1.6.3.44

Fasta tankar (tankfordon) och avmonterbara tankar avsedda för transport av UN 1202,

1203, 1223, 3475 och flygfotogen klassificerad som UN 1268 eller 1863, utrustade

med anordningar för additiver som är konstruerade och tillverkade före den 1 juli 2015

i enlighet med nationella bestämmelser, men som inte överensstämmer med

bestämmelserna för konstruktion och godkännande i särbestämmelse 664 i kapitel 3.3,

65

tillämpliga från den 1 januari 2015 får endast användas efter överenskommelse med

behöriga myndigheter i de länder där de används.

1.6.3.45

(Tills vidare blank.)

1.6.3.46

Fasta tankar (tankfordon) och avmonterbara tankar tillverkade före den 1 juli 2017

enligt de till och med den 31 december 2016 gällande bestämmelserna, men som inte

uppfyller bestämmelserna i 6.8.2.1.23 tillämpliga från och med den 1 januari 2017, får

användas även i fortsättningen.

1.6.3.47

Fasta tankar (tankfordon) och avmonterbara tankar som tillverkats före den 1 juli

2019, utrustade med säkerhetsventiler som uppfyller bestämmelserna som gällde fram

till och med den 31 december 2018 men som inte uppfyller sista stycket i

bestämmelserna i 6.8.3.2.9 gällande deras konstruktion eller skydd, tillämpliga från

den 1 januari 2019, får användas till nästa mellanliggande eller återkommande kontroll

efter den 1 januari 2021.

1.6.3.48

Oavsett bestämmelserna i särbestämmelse TU42 i 4.3.5 tillämpliga från och med den

1 januari 2019, får fasta tankar (tankfordon) och avmonterbara tankar med skal av

aluminiumlegering, inklusive sådana med skyddsbeklädnad, som användes före den

1 januari 2019 för transport av ämnen med ett pH-värde mindre än 5.0 eller mer än

8.0, fortsatt användas för sådana ämnen fram till och med den 31 december 2026.

1.6.3.49

Fasta tankar (tankfordon) och avmonterbara tankar som tillverkats före den 1 juli 2019

i enlighet med de bestämmelser som gällde till och med den 31 december 2018, men

som inte uppfyller bestämmelserna i 6.8.2.2.10 om sprängtrycket för sprängbleck

tillämpliga från och med den 1 januari 2019, får användas även i fortsättningen.

1.6.3.50

Fasta tankar (tankfordon) och avmonterbara tankar som tillverkats före den 1 juli 2019

i enlighet med bestämmelserna i 6.8.2.2.3 som gällde till och med den 31 december

2018, men som inte uppfyller sista stycket i bestämmelserna i 6.8.2.2.3 om placering

av flamskydd på luftningsutrustning tillämpliga från och med den 1 januari 2019, får

användas även i fortsättningen.

1.6.3.51

Fasta tankar (tankfordon) och avmonterbara tankar som tillverkats före den 1 juli 2019

i enlighet med de bestämmelser som gällde till och med den 31 december 2018, men

som inte uppfyller bestämmelserna i 6.8.2.1.23 om kontroll av tankgavlarnas

svetsfogar tillämpliga från och med den 1 januari 2019, får användas även i

fortsättningen.

1.6.3.52

Fasta tankar (tankfordon) och avmonterbara tankar som tillverkats före den 1 juli 2019

i enlighet med de bestämmelser som gällde till och med den 31 december 2018, men

som inte uppfyller bestämmelserna i 6.8.2.2.11 tillämpliga från och med den 1 januari

2019, får användas även i fortsättningen.

1.6.3.53

Certifikat om typgodkännande utfärdade före den 1 juli 2019 i enlighet med de

bestämmelser som gällde till och med den 31 december 2018 för fasta tankar

(tankfordon), avmonterbara tankar och batterifordon, men som inte uppfyller

bestämmelserna i 6.8.2.3.1 om att ange nationalitetsbeteckningen för motorfordon i

internationell trafik2) på den stat där godkännandet har utfärdats samt ett

registreringsnummer, tillämpliga från och med den 1 januari 2019, får användas även i

fortsättningen.

2)

Nationalitetsbeteckning för registreringslandet som används på motorfordon och släpvagnar i internationell vägtrafik,

t.ex. i enlighet med Genèvekonventionen om vägtrafik från 1949 eller Wienöverenskommelsen om vägtrafik från 1968.

66

1.6.3.54

De förfaranden som använts av behörig myndighet för att godkänna

kontrollanter/sakkunniga som bedriver verksamhet som rör fasta tankar (tankfordon)

och avmonterbara tankar avsedda för transport av andra ämnen än de som TA4 och

TT9 i 6.8.4 gäller för, och som uppfyller de till och med den 31 december 2022

gällande bestämmelserna i kapitel 6.8, men som inte uppfyller bestämmelserna i 1.8.6

som är tillämpliga för kontrollorgan från och med den 1 januari 2023, får användas till

och med den 31 december 2032.

Anm

Termen “kontrollant/sakkunnig” har ersatts av termen “kontrollorgan”.

1.6.3.55

Certifikat om typgodkännande för fasta tankar (tankfordon) och avmonterbara tankar

avsedda för transport av andra ämnen än de som TA4 och TT9 i 6.8.4 gäller för,

utfärdade före den 1 juli 2023 i överensstämmelse med bestämmelserna i kapitel 6.8,

men som inte uppfyller bestämmelserna i 1.8.7 som är tillämpliga från och med den 1

januari 2023, får användas tills deras giltighetstid löper ut.

1.6.3.56

Fasta tankar (tankfordon) och avmonterbara tankar tillverkade före den 1 juli 2033 i

enlighet med bestämmelserna i kapitel 6.9 som gällde till och med den 31 december

2022, men som inte uppfyller bestämmelserna i kapitel 6.13 tillämpliga från och med

den 1 januari 2023, får användas även i fortsättningen.

1.6.3.57

Fasta tankar (tankfordon) och avmonterbara tankar tillverkade före den 1 januari 2024

i enlighet med de bestämmelser som gällde till och med den 31 december 2022, men

som inte uppfyller bestämmelserna om säkerhetsventiler i 6.8.3.2.9 tillämpliga från

och med den 1 januari 2023, får användas även i fortsättningen.

1.6.3.58

(Tills vidare blank.)

1.6.3.59

Fasta tankar (tankfordon) och avmonterbara tankar som tillverkats före den 1 juli 2023

enligt de till och med den 31 december 2022 gällande bestämmelserna, men som inte

uppfyller kraven i särbestämmelse TE26 i 6.8.4 (b) tillämpliga från den 1 januari 2023

får användas även i fortsättningen.

1.6.3.60

Fasta tankar (tankfordon) och avmonterbara tankar som redan är utrustade med

säkerhetsventiler som uppfyller bestämmelserna i 6.8.3.2.9 tillämpliga från och med

den 1 januari 2023, behöver inte förses med märkningar i enlighet med 6.8.3.2.9.6

förrän vid nästa mellanliggande eller återkommande kontroll som sker efter den 31

december 2023.

1.6.3.61 –

1.6.3.99

(Tills vidare blanka.)

1.6.3.100

Tankar av fiberarmerad plast

1.6.3.100.1

Tankar av fiberarmerad plast, som tillverkats före den 1 juli 2002 enligt en

konstruktionstyp, typgodkänd före den 1 juli 2001 enligt de till och med den 30 juni

2001 gällande bestämmelserna i bilaga B1.c, får fortsatt användas under sin livslängd,

förutsatt att alla bestämmelser som gäller till och med den 30 juni 2001 uppfyllts och

fortsatt kommer att uppfyllas. Emellertid får från och med den 1 juli 2001 ingen ny

konstruktionstyp godkännas enligt bestämmelserna som gäller till och med den 30 juni

2001.

1.6.3.100.2

Tankar av fiberarmerad plast som är tillverkade före den 1 juli 2021 i enlighet med de

bestämmelser som gällde till och med den 31 december 2020, men som inte uppfyller

67

bestämmelserna gällande märkning med tankkod i 6.9.6.1 tillämpliga från och med

den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2022 eller 6.13.6.1 tillämplig från

och med den 1 januari 2023, får, fram till nästa återkommande kontroll som utförs från

den 1 juli 2021, vara märkta i enlighet med de bestämmelser som var tillämpliga till

och med den 31 december 2020.

1.6.4

Tankcontainrar, UN-tankar och MEG-containrar

1.6.4.1

Tankcontainrar som tillverkats före den 1 januari 1988 enligt de till och med den 31

december 1987 gällande bestämmelserna men inte uppfyller de från den 1 januari

1988 gällande bestämmelserna, får användas även i fortsättningen.

1.6.4.2

Tankcontainrar som tillverkats före den 1 januari 1993 enligt de till och med den 31

december 1992 gällande bestämmelserna men inte uppfyller de från den 1 januari

1993 gällande bestämmelserna, får användas även i fortsättningen.

1.6.4.3

Tankcontainrar som tillverkats före den 1 januari 1999 enligt de till och med den 31

december 1998 gällande bestämmelserna men inte uppfyller de från den 1 januari

1999 gällande bestämmelserna, får användas även i fortsättningen.

1.6.4.4

(Tills vidare blank.)

1.6.4.5

Om vissa officiella transportbenämningar för gaser ändrats på grund av ändringar i

ADR/ADR-S, är det inte nödvändigt att ändra benämningarna på tankskylten eller på

själva tankskalet (se 6.8.3.5.2 eller 6.8.3.5.3), förutsatt att benämningarna för gaserna

på tankcontainrar och MEG-containrar eller på skyltarna (se 6.8.3.5.6 (b) eller (c))

anpassas vid nästa återkommande kontroll.

1.6.4.6

Tankcontainrar som tillverkats före den 1 januari 2007 enligt de till och med den 31

december 2006 gällande bestämmelserna, men inte uppfyller de från den 1 januari

2007 gällande bestämmelserna avseende märkning med utvändigt beräkningstryck

enligt 6.8.2.5.1, får användas även i fortsättningen.

1.6.4.7

Tankcontainrar som tillverkats före den 1 januari 1997 enligt de till och med den 31

december 1996 gällande bestämmelserna men inte uppfyller de från den 1 januari

1997 gällande bestämmelserna i marginalnummer 212 332 och 212 333, får användas

även i fortsättningen.

1.6.4.8

(Tills vidare blank.)

1.6.4.9

Tankcontainrar och MEG-containrar som konstruerats och tillverkats enligt tekniska

normer, vilka vid tillverkningstillfället var godtagna enligt de vid denna tidpunkt

tillämpliga bestämmelserna i 6.8.2.7, får användas även i fortsättningen.

1.6.4.10

(Borttagen.)

1.6.4.11

(Tills vidare blank.)

1.6.4.12

Tankcontainrar och MEG-containrar som tillverkats före den 1 januari 2003 enligt de

till och med den 30 juni 2001 gällande bestämmelserna men inte uppfyller de från den

1 juli 2001 gällande bestämmelserna, får användas även i fortsättningen. De ska dock

märkas med tillämplig tankkod och, om tillämpligt, den alfanumeriska koden för

särbestämmelse TC och TE enligt 6.8.4.

68

1.6.4.13

Tankcontainrar som tillverkats före den 1 juli 2003 enligt bestämmelserna som gällde

till och med den 31 december 2002, men som inte uppfyller kraven i 6.8.2.1.7

tillämpliga från den 1 januari 2003 och särbestämmelse TE 15 i 6.8.4 (b) tillämplig

från den 1 januari 2003 till och med den 31 december 2006, får användas även i

fortsättningen.

1.6.4.14

(Tills vidare blank.)

1.6.4.15 –

1.6.4.17

(Borttagna.)

1.6.4.18

För tankcontainrar och MEG-containrar som tillverkats före den 1 januari 2007 men

som inte uppfyller bestämmelserna i 4.3.2 samt 6.8.2.3, 6.8.2.4 och 6.8.3.4 om

tankdokumentation, ska en sammanställning av handlingar för tankdokumentationen

ha påbörjats senast vid den första återkommande kontrollen efter den 30 juni 2007.

1.6.4.19

(Borttagen.)

1.6.4.20

Slamsugartankar som utgör tankcontainrar, som tillverkats före den 1 januari 2005

enligt de till och med den 31 december 2004 gällande bestämmelserna, men inte

uppfyller de från den 1 januari 2005 gällande bestämmelserna i 6.10.3.9, får användas

även i fortsättningen.

1.6.4.21 –

1.6.4.29

(Tills vidare blanka.)

1.6.4.30

UN-tankar och UN-MEG-containrar, vilka inte uppfyller de från den 1 januari 2007

gällande bestämmelserna men tillverkas enligt ett före den 1 januari 2008 utfärdat

typgodkännandecertifikat, får användas även i fortsättningen.

1.6.4.31 –

1.6.4.32

(Borttagna.)

1.6.4.33

Med avvikelse från bestämmelserna i 4.3.2.2.4, får tankcontainrar för transport av

kondenserade och kylda kondenserade gaser som uppfyller tillämpliga

tillverkningsbestämmelser i ADR/ADR-S men som före den 1 juli 2009 var indelade

med skiljeväggar eller skvalpskott i fack större än 7500 l, fortsättningsvis fyllas till

över 20 % och under 80 % av sin kapacitet.

1.6.4.34 -

1.6.4.36

(Borttagna.)

1.6.4.37

UN-tankar och MEG-containrar tillverkade före den 1 januari 2012, enligt de till och

med den 31 december 2010 gällande bestämmelserna om märkning i 6.7.2.20.1,

6.7.3.16.1, 6.7.4.15.1 eller 6.7.5.13.1, får användas även i fortsättningen, förutsatt att

övriga tillämpliga bestämmelser är uppfyllda i ADR/ADR-S gällande från den 1

januari 2011, inklusive bestämmelserna i 6.7.2.20.1 (g) om märkning på tankskylten

med symbolen ”S” när tankskalet eller tankfacket är indelat med skvalpskott i fack

med en kapacitet på högst 7500 l.

1.6.4.38

(Borttagen.)

1.6.4.39

Tankcontainrar och MEG-containrar konstruerade och tillverkade i enlighet med

standarder tillämpliga vid tidpunkten för tillverkningen (se 6.8.2.6 och 6.8.3.6) enligt

69

vid den tidpunkten tillämpliga bestämmelser i ADR/ADR-S, får användas även i

fortsättningen, såvida inte särskilda övergångsbestämmelser begränsar användningen.

1.6.4.40

Tankcontainrar tillverkade före den 1 juli 2011 enligt de till och med den 31 december

2010 gällande bestämmelserna i 6.8.2.2.3, men som inte uppfyller bestämmelserna i

6.8.2.2.3, tredje stycket, om placering av flamspärr eller flamskydd, får användas även

i fortsättningen.

1.6.4.41

(Borttagen.)

1.6.4.42

Tankcontainrar tillverkade före den 1 juli 2013 enligt de till och med den 31 december

2012 gällande bestämmelserna, men som inte uppfyller de från den 1 januari 2013

gällande bestämmelserna om märkning i 6.8.2.5.2 eller 6.8.3.5.6, får fortsatt vara

märkta enligt bestämmelserna som gällde till och med den 31 december 2012 fram till

den nästa återkommande kontroll som kommer att ske efter den 1 juli 2013.

1.6.4.43

UN-tankar och MEG-containrar tillverkade före den 1 januari 2014 behöver inte

uppfylla kraven i 6.7.2.13.1 (f), 6.7.3.9.1 (e), 6.7.4.8.1 (e) och 6.7.5.6.1 (d) gällande

märkning av tryckavlastningsanordningar.

1.6.4.44 -

1.6.4.45

(Borttagna.)

1.6.4.46

Tankcontainrar tillverkade före den 1 januari 2012 enligt de till och med den 31

december 2012 gällande bestämmelserna, men som inte uppfyller bestämmelserna i

6.8.2.6 angående standarderna EN 14432:2006 och EN 14433:2006 tillämpliga från

och med den 1 januari 2011, får användas även i fortsättningen.

1.6.4.47

Tankcontainrar för kylda kondenserade gaser tillverkade före den 1 juli 2017 enligt de

till och med den 31 december 2016 gällande bestämmelserna, men som inte uppfyller

de från den 1 januari 2017 gällande bestämmelserna i 6.8.3.4.10, 6.8.3.4.11 och

6.8.3.5.4, får användas till nästkommande kontroll som sker efter den 1 juli 2017.

Dessförinnan får den faktiska hålltiden, för att uppfylla bestämmelserna i 4.3.3.5 och

5.4.1.2.2 (d), beräknas utan att referenshålltiden används.

1.6.4.48

Tankcontainrar tillverkade före den 1 juli 2017 enligt de till och med den 31 december

2016 gällande bestämmelserna, men som inte uppfyller bestämmelserna i 6.8.2.1.23

tillämpliga från och med den 1 januari 2017, får användas även i fortsättningen.

1.6.4.49

Tankcontainrar som tillverkats före den 1 juli 2019, utrustade med säkerhetsventiler

som uppfyller kraven i bestämmelserna som gällde fram till och med den 31 december

2018, men som inte uppfyller bestämmelserna i sista stycket i 6.8.3.2.9 om deras

konstruktion eller skydd tillämpliga från den 1 januari 2019, får användas fram till

nästa mellanliggande eller återkommande kontroll efter den 1 januari 2021.

1.6.4.50

Oavsett bestämmelserna i särbestämmelse TU42 i 4.3.5 tillämpliga från och med den 1

januari 2019, får tankcontainrar med skal av aluminiumlegering, inklusive sådana med

skyddsbeklädnad, som användes före den 1 januari 2019 för transport av ämnen med

ett pH-värde mindre än 5.0 eller mer än 8.0, fortsatt användas för sådana ämnen fram

till och med den 31 december 2026.

1.6.4.51

Tankcontainrar som tillverkats före den 1 juli 2019 i enlighet med de bestämmelser

som gällde till och med den 31 december 2018, men som inte uppfyller

bestämmelserna i 6.8.2.2.10 om sprängtrycket för sprängbleck tillämpliga från och

med den 1 januari 2019, får användas även i fortsättningen.

70

1.6.4.52

Tankcontainrar som tillverkats före den 1 juli 2019 i enlighet med bestämmelserna i

6.8.2.2.3 som gällde till och med den 31 december 2018, men som inte uppfyller

bestämmelserna i sista stycket i 6.8.2.2.3 om flamskydd på luftningsutrustning

tillämpliga från och med den 1 januari 2019, får användas även i fortsättningen.

1.6.4.53

Tankcontainrar som tillverkats före den 1 juli 2019 i enlighet med de bestämmelser

som gällde till och med den 31 december 2018, men som inte uppfyller

bestämmelserna i 6.8.2.1.23 om kontroll av tankgavlarnas svetsfogar tillämpliga från

och med den 1 januari 2019, får användas även i fortsättningen.

1.6.4.54

Tankcontainrar som tillverkats före den 1 juli 2019 i enlighet med de bestämmelser

som gällde till och med den 31 december 2018, men som inte uppfyller

bestämmelserna i 6.8.2.2.11 tillämpliga från och med den 1 januari 2019, får användas

även i fortsättningen.

1.6.4.55

(Tills vidare blank.)

1.6.4.56

Tankcontainrar som inte uppfyller bestämmelserna i 6.8.3.4.6 (b) tillämpliga från och

med den 1 januari 2023, får användas även i fortsättningen under förutsättning att en

mellanliggande kontroll utförs minst vart sjätte år efter varje återkommande kontroll

som utförs efter den 1 juli 2023.

1.6.4.57

Förutom vad gäller andra strecksatsen i andra stycket i 6.8.1.5, får de förfaranden som

använts av behörig myndighet för att godkänna kontrollanter/sakkunniga som bedriver

verksamhet som rör tankcontainrar avsedda för transport av andra ämnen än de som

TA4 och TT9 i 6.8.4 gäller för, och som uppfyller de till och med den 31 december

2022 gällande bestämmelserna i kapitel 6.8, men som inte uppfyller bestämmelserna i

1.8.6 som är tillämpliga för kontrollorgan från och med den 1 januari 2023, användas

till och med den 31 december 2032.

Anm

Termen “kontrollant/sakkunnig” har ersatts av termen “kontrollorgan”.

1.6.4.58

Certifikat om typgodkännande för tankcontainrar avsedda för transport av andra

ämnen än de som TA4 och TT9 i 6.8.4 gäller för, utfärdade före den 1 juli 2023 i

överensstämmelse med bestämmelserna i kapitel 6.8, men som inte uppfyller

bestämmelserna i 1.8.7 som är tillämpliga från och med den 1 januari 2023, får

användas tills deras giltighetstid löper ut.

1.6.4.59

Tankcontainrar tillverkade före den 1 juli 2033, i enlighet med de till och med den 31

december 2022 gällande bestämmelserna i kapitel 6.9, får användas även i

fortsättningen.

1.6.4.60

Tankcontainrar tillverkade före den 1 januari 2024, i enlighet med de till och med den

31 december 2022 gällande bestämmelserna, men som inte uppfyller bestämmelserna

om säkerhetsventiler i 6.8.3.2.9 som gäller från och med den 1 januari 2023, får

användas även i fortsättningen.

1.6.4.61

Tankcontainrar tillverkade före den 1 juli 2023 enligt de till och med den 31 december

2022 gällande bestämmelserna, men som inte uppfyller bestämmelserna i andra och

tredje stycket i 6.8.2.2.4, tillämpliga från den 1 januari 2023 får användas även i

fortsättningen.

1.6.4.62

Extra stora tankcontainrar tillverkade före den 1 juli 2023 enligt de till och med den 31

december 2022 gällande bestämmelserna, men som inte uppfyller bestämmelserna om

71

minsta godstjocklek hos tankskalet i tredje stycket i 6.8.2.1.18, tillämpliga från den 1

januari 2023 får användas även i fortsättningen.

1.6.4.63

Tankcontainrar tillverkade före den 1 juli 2023 enligt de till och med den 31 december

2022 gällande bestämmelserna, men som inte uppfyller kraven i särbestämmelse TE26

i 6.8.4 (b) tillämpliga från den 1 januari 2023 får användas även i fortsättningen.

1.6.4.64

Tankcontainrar som redan är utrustade med säkerhetsventiler som uppfyller

bestämmelserna i 6.8.3.2.9 tillämpliga från och med den 1 januari 2023, behöver inte

förses med märkningar i enlighet med 6.8.3.2.9.6 förrän vid nästa mellanliggande eller

återkommande kontroll som sker efter den 31 december 2023.

1.6.5

Fordon

1.6.5.1 -

1.6.5.2

(Tills vidare blanka.)

1.6.5.3

(Borttagen.)

1.6.5.4

(Tills vidare blank.)

1.6.5.5

Fordon som är registrerade eller har tagits i bruk före den 1 januari 2003, vars

elektriska utrustning inte uppfyller bestämmelserna i 9.2.2, 9.3.7 eller 9.7.8, men

däremot uppfyller de bestämmelser som gällde fram till och med den 30 juni 2001, får

användas även i fortsättningen.

1.6.5.6

(Borttagen.)

1.6.5.7

Kompletta eller kompletterande fordon, vilka har blivit typgodkända före den 31

december 2002 i enlighet med UN-reglemente nr 1053) ändrat genom ändringsserie

01, eller motsvarande bestämmelser i direktiv 98/91/EG4), och som inte uppfyller

bestämmelserna i kapitel 9.2 men uppfyller bestämmelserna för konstruktion av

basfordon (marginalnummer 220 100 till 220 540 i bihang B.2) som gällde fram till

och med den 30 juni 2001, får fortsatt godkännas och användas under förutsättning att

de registrerats första gången eller tagits i bruk före den 1 juli 2003.

1.6.5.8

EX/II- och EX/III-fordon, som har fått ett första godkännande före den 1 juli 2005 och

uppfyller bestämmelserna i del 9 som gällt till och med den 31 december 2004, men

inte uppfyller de från den 1 januari 2005 gällande bestämmelserna, får användas även i

fortsättningen.

1.6.5.9

Tankfordon med fasta tankar med en kapacitet över 3 m³ avsedda för transport av

farligt gods i flytande eller smält tillstånd och provade vid ett tryck lägre än 4 bar, som

inte uppfyller bestämmelserna i 9.7.5.2, men är registrerade första gången (eller togs i

bruk om registrering inte är obligatorisk) före 1 juli 2004, får användas även i

fortsättningen.

1.6.5.10

Godkännandecertifikat som överensstämmer med förlagan i 9.1.3.5 gällande fram till

den 31 december 2006 och de som överensstämmer med förlagan i 9.1.3.5 gällande

3)

Reglemente nr 105 (enhetliga bestämmelser för godkännande av fordon avsedda för transport av farligt gods med

avseende på deras särskilda konstruktionsegenskaper).

4)

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/91/EG av den 14 december 1998 om motorfordon och släpvagnar till dessa

fordon, avsedda för transport av farligt gods på väg och om ändring av direktiv 70/156/EEG om typgodkännande av

motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (publicerat i Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L011 av den

16 januari 1999, s 0025-0036).

72

från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2008, får användas

även i fortsättningen. Godkännandecertifikat som överensstämmer med förlagan i

9.1.3.5 gällande från och med den 1 januari 2009 till och med den 31 december 2014

får användas även i fortsättningen.

1.6.5.11

MEMU som har tillverkats och godkänts före den 1 juli 2009 i enlighet med

bestämmelser i nationell lagstiftning, men som inte överensstämmer med

tillverknings- och godkännandekraven gällande från och med den 1 januari 2009, får

användas med godkännande från behöriga myndigheter i de länder där de används.

1.6.5.12

EX/III- och FL-fordon som är registrerade eller har tagits i bruk före den 1 april 2012,

vars elektriska anslutningar inte uppfyller bestämmelserna i 9.2.2.6.3, men däremot

uppfyller de bestämmelser som gällde fram till och med den 31 december 2010, får

användas även i fortsättningen.

1.6.5.13

Släpvagnar registrerade första gången (eller tagna i bruk om registrering inte är

obligatorisk) före den 1 juli 1995, försedda med låsningsfritt bromssystem i enlighet

med UN-reglemente nr 13, ändringsserie 06, men som inte uppfyller de tekniska

kraven för låsningsfritt bromssystem i kategori A, får användas även i fortsättningen.

1.6.5.14

MEMU som har godkänts före den 1 juli 2013 enligt de till och med den 31 december

2012 gällande bestämmelserna i ADR/ADR-S, men som inte motsvarar kraven i

6.12.3.1.2 eller 6.12.3.2.2 tillämpliga från och med den 1 januari 2013, får användas

även i fortsättningen.

1.6.5.15

När det gäller tillämpningen av bestämmelserna i del 9, får fordon som har registrerats

eller tagits i bruk före den 1 november 2014 och som har godkänts i enlighet med

bestämmelserna i direktiven som upphävts genom EG-förordning nr. 661/20095)

användas även i fortsättningen.

1.6.5.16

EX/II-, EX/III-, FL- och OX-fordon som har registrerats före den 1 april 2018 och

som är försedda med bränsletankar som inte är godkända enligt UN-reglemente nr 34,

får användas även i fortsättningen.

1.6.5.17

Fordon som har registrerats eller har tagits i bruk före den 1 april 2018, som inte

uppfyller kraven i 9.2.2.8.5 eller standarderna ISO 6722-1:2011 + Cor 01:2012 eller

ISO 6722-2:2013 gällande kablar i 9.2.2.2.1, men som uppfyller bestämmelserna

tillämpliga till och med den 31 december 2016, får användas även i fortsättningen.

1.6.5.18

Fordon som är registrerade eller har tagits i bruk före den 1 april 2018 och som är

godkända som OX-fordon, får användas även i fortsättningen för transport av ämnen

tillhörande UN 2015.

1.6.5.19

För den årliga tekniska kontrollen av fordon som är registrerade eller har tagits i bruk

före den 1 april 2018 och som är OX-godkända, får de bestämmelser i del 9 som

gällde till och med den 31 december 2016 fortsatt tillämpas.

1.6.5.20

Certifikat för godkännande av OX-fordon vilka överensstämmer med förlagan i

9.1.3.5 tillämplig till och med den 31 december 2016 får användas även i

fortsättningen.

5) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 av den 13 juli 2009 om krav för typgodkännande av allmän

säkerhet hos motorfordon och deras släpvagnar samt av de system, komponenter och separata tekniska enheter som är

avsedda för dem (publicerat i Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L200 den 31 juli 2009, s.1).

73

1.6.5.21

(Borttagen.)

1.6.5.22

Fordon som registrerades första gången (eller togs i bruk om registrering inte är

obligatorisk) före den 1 januari 2021 i överensstämmelse med bestämmelserna i 9.7.3

som gällde fram till och med 31 december 2018, men som inte överensstämmer med

bestämmelserna i 9.7.3 som gäller från och med den 1 januari 2019, får användas även

i fortsättningen.

1.6.5.23

EX/III-fordon som registrerats första gången eller tagits i bruk före den 1 januari 2029

i enlighet med de till och med den 31 december 2022 gällande bestämmelserna i

9.7.9.2, men som inte uppfyller bestämmelserna i 9.7.9.2 som gäller från och med den

1 januari 2023, får användas även i fortsättningen.

1.6.5.24

FL-fordon som registrerats första gången eller tagits i bruk före den 1 januari 2029,

men som inte uppfyller bestämmelserna i 9.7.9.1 som gäller från och med den 1

januari 2023, får användas även i fortsättningen.

1.6.5.25

FL-fordon som registrerats första gången eller tagits i bruk före den 1 januari 2029,

men som inte uppfyller bestämmelserna i 9.7.9.2 som gäller från och med den 1

januari 2023, får användas även i fortsättningen.

1.6.6

Klass 7

1.6.6.1

Kollin för vilka inget konstruktionsgodkännande av behörig myndighet krävts

enligt utgåvorna 1985 och 1985 (i ändrad version 1990), 1996, 1996 (ändrad),

1996 (i ändrad version 2003), 2005, 2009 eller 2012 av IAEA ”Regulations for the

Safe Transport of Radioactive Material”

Kollin för vilka det inte krävs konstruktionsgodkännande av behörig myndighet

(undantagna kollin, industrikollin av typ IP-1, IP-2 och IP-3 samt kollin av typ A), ska

uppfylla alla tillämpliga bestämmelser i ADR/ADR-S, förutom att:

(a) kollin som uppfyller bestämmelserna i utgåvorna 1985 eller 1985 (i ändrad

version 1990) av IAEA ”Regulations for the Safe Transport of Radioactive

Material”:

(i) får fortsatt transporteras förutsatt att de förbereddes för transport före den 31

december 2003 och uppfyller bestämmelserna i 1.6.6.2.3 om de är

tillämpliga, eller

(ii) får fortsatt användas förutsatt att alla följande villkor är uppfyllda:

- de inte har konstruerats för att innehålla uranhexafluorid,

- tillämpliga bestämmelser i 1.7.3 är uppfyllda,

- aktivitetsgränserna och klassificeringskriterierna i 2.2.7 är uppfyllda,

- bestämmelserna och kontrollerna för transport i delarna 1, 3, 4, 5 och 7

är uppfyllda, och

- förpackningen inte har tillverkats eller ändrats efter den 31 december

2003.

74

(b) Kollin som uppfyller bestämmelserna i utgåvorna 1996, 1996 (ändrad), 1996 (i

ändrad version 2003), 2005, 2009 eller 2012 av IAEA ”Regulations for the Safe

Transport of Radioactive Material”:

(i) får fortsatt transporteras förutsatt att de förbereddes för transport före den 31

december 2025 och uppfyller bestämmelserna i 1.6.6.2.3, om de är

tillämpliga, eller

(ii) får fortsatt användas förutsatt att alla följande villkor är uppfyllda:

- tillämpliga bestämmelser i 1.7.3 är uppfyllda,

- aktivitetsgränserna och klassificeringskriterierna i 2.2.7 är uppfyllda,

- bestämmelserna och kontrollerna för transport i delarna 1, 3, 4, 5 och 7

är uppfyllda, och

- förpackningen inte har tillverkats eller ändrats efter den 31 december

2025.

1.6.6.2

Kollikonstruktioner som godkänts enligt bestämmelserna i utgåvorna 1985, 1985

(i ändrad version 1990), 1996, 1996 (ändrad), 1996 (i ändrad version 2003), 2005,

2009 eller 2012 av IAEA ”Regulations for the Safe Transport of Radioactive

Material”

1.6.6.2.1

Kollin för vilka det krävs konstruktionsgodkännande av behörig myndighet ska

uppfylla alla tillämpliga bestämmelser i ADR/ADR-S förutom att:

(a) Förpackningar som tillverkats i enlighet med en kollikonstruktion godkänd av

behörig myndighet enligt bestämmelserna i utgåvorna 1985 eller 1985 (i ändrad

version 1990) av IAEA ”Regulations for the Safe Transport of Radioactive

Material” får fortsatt användas förutsatt att alla följande villkor är uppfyllda:

(i) kollikonstruktionen har erhållit multilateralt godkännande,

(ii) tillämpliga bestämmelser i 1.7.3 är uppfyllda,

(iii) aktivitetsgränserna och klassificeringskriterierna i 2.2.7 är uppfyllda, och

(iv) bestämmelserna och kontrollerna för transport i delarna 1, 3, 4, 5 och 7 är

uppfyllda.

(v) (Tills vidare blank.)

(b) Förpackningar som tillverkats i enlighet med en kollikonstruktion godkänd av

behörig myndighet enligt bestämmelserna i utgåvorna 1996, 1996 (ändrad), 1996

(i ändrad version 2003), 2005, 2009 eller 2012 av IAEA ”Regulations for the

Safe Transport of Radioactive Material” får fortsatt användas förutsatt att alla

följande villkor är uppfyllda:

(i) kollikonstruktionen har erhållit multilateralt godkännande efter den 31

december 2025,

(ii) tillämpliga bestämmelser i 1.7.3 är uppfyllda,

75

(iii) aktivitetsgränserna och materialrestriktioner i 2.2.7 är uppfyllda, och

(iv) bestämmelserna och kontrollerna för transport i delarna 1, 3, 4, 5 och 7 är

uppfyllda.

1.6.6.2.2

Ingen nytillverkning får påbörjas av förpackningar som tillverkats enligt en

kollikonstruktion som uppfyller bestämmelserna i utgåvorna 1985 och 1985 (i ändrad

version 1990) av IAEA ”Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material”.

1.6.6.2.3

Ingen nytillverkning av förpackningar som tillverkats enligt en kollikonstruktion som

uppfyller bestämmelserna i utgåvorna 1996, 1996 (ändrad), 1996 (i ändrad version

2003), 2005, 2009 eller 2012 av IAEA ”Regulations for the Safe Transport of

Radioactive Material” får påbörjas efter den 31 december 2028.

1.6.6.3

Kollin som undantas från bestämmelserna för fissila ämnen enligt 2011 och 2013

års utgåvor av ADR/ADR-S (utgåva 2009 av IAEA ”Regulations for the Safe

Transport of Radioactive Material)”

Kollin som innehåller fissila ämnen som är klassificerade som ”undantaget fissilt”

enligt 2.2.7.2.3.5 (a) (i) eller (iii) enligt 2011 och 2013 års utgåvor av ADR/ADR-S

(paragraferna 417 (a) (i) eller (iii) i utgåva 2009 av IAEA ”Regulations for the Safe

Transport of Radioactive Material”) och som har förberetts för transport före den 31

december 2014, får fortsätta att transporteras och får fortsätta att klassificeras som ”ej

fissilt” eller ”undantaget fissilt” förutom att de viktbegränsningar per sändning som

anges i tabell 2.2.7.2.3.5 i dessa utgåvor ska tillämpas på fordonet. Sändningen ska

transporteras som komplett last.

1.6.6.4

Radioaktiva ämnen av speciell beskaffenhet, godkända enligt utgåvorna 1985,

1985 (i ändrad version 1990), 1996, 1996 (ändrad), 1996 (i ändrad version 2003),

2005, 2009 eller 2012 av IAEA ”Regulations for the Safe Transport of

Radioactive Material”

Radioaktiva ämnen av speciell beskaffenhet som tillverkats enligt en konstruktion som

har fått unilateralt godkännande av behörig myndighet enligt utgåvorna 1985, 1985 (i

ändrad version 1990), 1996, 1996 (ändrad), 1996 (i ändrad version 2003), 2005, 2009

eller 2012 av IAEA ”Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material”, får

fortsatt användas, under förutsättning att det föreskrivna ledningssystemet enligt 1.7.3

uppfylls. Ingen nytillverkning får ske av radioaktiva ämnen av speciell beskaffenhet

som tillverkats enligt en konstruktion som har fått unilateralt godkännande av behörig

myndighet enligt utgåvorna 1985 eller 1985 (i ändrad version 1990) av IAEA

”Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material”. Ingen nytillverkning av

radioaktiva ämnen av speciell beskaffenhet som tillverkats enligt en konstruktion som

har fått unilateralt godkännande av behörig myndighet enligt utgåvorna 1996, 1996

(ändrad), 1996 (i ändrad version 2003), 2005, 2009 eller 2012 av IAEA ”Regulations

for the Safe Transport of Radioactive Material” får påbörjas efter den 31 december

2025.

76

Kapitel 1.7

Allmänna bestämmelser för radioaktiva ämnen

1.7.1

Giltighetsområde och tillämpning

Anm 1 I händelse av en radiologisk nödsituation under transport av radioaktiva

ämnen, ska bestämmelser fastställda av berörda nationella och/eller

internationella organisationer iakttas för att skydda människor, egendom och

miljö. Detta innefattar förberedelser för beredskap och nödåtgärder

fastställda i enlighet med nationella och/eller internationella krav och på ett

konsekvent och koordinerat sätt till den nationella och/eller internationella

beredskapen.

Anm 2 Förberedelserna för beredskap och nödåtgärder ska vara baserade på ett

anpassat tillvägagångssätt och beakta de identifierade farorna och deras

potentiella konsekvenser tillsammans med uppkomsten av andra farliga

ämnen som kan bildas i en reaktion mellan innehållet i en sändning och

omgivningen i händelse av en radiologisk nödsituation. Vägledning för

fastställande av sådana förberedelser anges i ”Preparedness and Response for

a Nuclear or Radiological Emergency”, IAEA Safety Standards Series No.

GSR Part 7, IAEA, Wien (2015), “Criteria for Use in Preparedness and

Response for a Nuclear or Radiological Emergency”, IAEA Safety

Standards Series No. GSG-2, IAEA, Wien (2011), “Arrangements for

Preparedness for a Nuclear or Radiological Emergency”, IAEA Safety

Standards Series No. GS-G-2.1, IAEA, Wien (2007), och “Arrangements for

the Termination of a Nuclear or Radiological Emergency”, IAEA Safety

Standards Series No. GSG-11, IAEA, Wien (2018).

1.7.1.1

ADR/ADR-S fastställer säkerhetsstandarder, som möjliggör tillräcklig kontroll av

faror från strålning, kriticitet och värme för människor, egendom och miljö, i den mån

dessa har samband med transport av radioaktiva ämnen. ADR/ADR-S är baserad på

den 18:e utgåvan av IAEA:s “Regulations for the Safe Transport of Radioactive

Material”. Rådgivande text finns i ”Advisory Material for the IAEA Regulations for

the Safe Transport of Radioactive Material (utgåva 2018)”, IAEA Safety Standards

Series No. SSG-26 (Rev.1), IAEA, Wien (2019).

1.7.1.2

Syftet för ADR/ADR-S är att fastställa bestämmelser som ska vara uppfyllda för att

garantera säkerheten och skydda människor, egendom och miljö mot skadlig påverkan

av joniserande strålning under transport av radioaktiva ämnen. Detta skydd uppnås

genom krav på:

(a) inneslutning av det radioaktiva innehållet,

(b) kontroll av yttre dosrater,

(c) förhindrande av kriticitet,

(d) att skador orsakade av värme motverkas.

Dessa krav uppnås för det första genom tillämpning av ett anpassat tillvägagångssätt

för att begränsa innehållet i kollin och fordon och för att ställa upp standarder, som

tillämpas för aktuella kollikonstruktioner beroende på faran med det radioaktiva

innehållet. För det andra uppnås de genom att villkor ställs på konstruktion och

77

användning av kollin och på underhåll av förpackningar, inklusive hänsyn till slag av

radioaktivt innehåll. För det tredje uppnås de genom att kräva administrativ kontroll

vilket, i tillämpliga fall, inkluderar godkännande av behörig myndighet. Slutligen

tillhandahålls ytterligare skydd genom planering och förberedelser för nödåtgärder för

att skydda människor, egendom och miljö.

1.7.1.3

ADR/ADR-S gäller för transport av radioaktiva ämnen på väg, inklusive sådan

transport som är förknippad med användningen av radioaktiva ämnen. Villkor för

transport innefattar alla aktiviteter och åtgärder som har samband med förflyttning av

radioaktiva ämnen och omfattas av densamma. Det innefattar såväl konstruktion,

tillverkning, underhåll och reparation av förpackningar som förberedelse, avsändning,

lastning, transport med transportbetingat mellanuppehåll, lossning och ankomst till

den slutliga bestämmelseorten av last med radioaktiva ämnen och kollin. För

funktionskriterierna i ADR/ADR-S tillämpas en stegvis ansats karakteriserad av tre

nivåer:

(a) rutinmässiga transportförhållanden (fria från tillbud),

(b) normala transportförhållanden (tillbud),

(c) olycksrelaterade transportförhållanden.

1.7.1.4

Bestämmelserna i ADR/ADR-S gäller inte för följande:

(a) Radioaktiva ämnen som är en integrerad beståndsdel av transportmedlet.

(b) Radioaktiva ämnen som transporteras inom anläggningar där lämpliga

säkerhetsbestämmelser är i kraft och där transporten inte sker på väg eller

järnväg.

(c) Radioaktiva ämnen som implanterats eller inkorporerats i personer eller levande

djur för diagnostiska eller terapeutiska ändamål.

(d) Radioaktiva ämnen i eller på en person som ska transporteras för medicinsk

behandling på grund av att personen oavsiktligt eller avsiktligt fått i sig

radioaktiva ämnen eller blivit kontaminerad.

(e) Radioaktiva ämnen ingående i konsumentartiklar med föreskriftsenligt

godkännande och som saluförts till den slutliga användaren.

(f) I naturen förekommande ämnen och malmer som innehåller naturligt

förekommande radionuklider (vilka kan ha bearbetats) under förutsättning att

ämnets aktivitetskoncentration inte överstiger 10 gånger de värden som anges i

tabell 2.2.7.2.2.1 eller beräknats enligt 2.2.7.2.2.2 (a) och 2.2.7.2.2.3 - 2.2.7.2.2.6.

För i naturen förekommande ämnen och malmer som innehåller naturligt

förekommande radionuklider som inte befinner sig i sekulär jämvikt ska

beräkningen av aktivitetskoncentrationen utföras enligt 2.2.7.2.2.4.

(g) Icke-radioaktiva fasta föremål, med förekomst av radioaktiva ämnen på någon yta

i mängder som inte överstiger det gränsvärde som framgår av definitionen för

kontamination i 2.2.7.1.2.

78

1.7.1.5

Särskilda bestämmelser för transport av undantagna kollin

1.7.1.5.1

Undantagna kollin som kan innehålla radioaktiva ämnen i begränsad mängd,

instrument, tillverkade föremål eller tömda förpackningar enligt 2.2.7.2.4.1 omfattas

endast av följande bestämmelser i del 5 till och med del 7:

(a) tillämpliga bestämmelser i 5.1.2.1, 5.1.3.2, 5.1.5.2.2, 5.1.5.2.3, 5.1.5.4, 5.2.1.10,

5.4.1.2.5.1 (f) (i) och (ii), 5.4.1.2.5.1 (i), 7.5.11 CV33 (3.1), (4.3), (5.1) – (5.4)

och (6), och

(b) bestämmelserna för undantagna kollin i 6.4.4,

utom när det radioaktiva ämnet har andra farliga egenskaper och ska klassificeras i en

annan klass än klass 7 i enlighet med kapitel 3.3, särbestämmelse 290 eller 369, där

bestämmelserna som räknas upp i (a) och (b) ovan endast gäller när de är tillämpliga

och i tillägg till de bestämmelser som gäller för den andra klassen.

1.7.1.5.2

Undantagna kollin omfattas av tillämpliga bestämmelser i alla andra delar av

ADR/ADR-S.

1.7.2

Strålskyddsprogram

1.7.2.1

Transport av radioaktiva ämnen ska omfattas av ett systematiskt upplagt

strålskyddsprogram med målet att säkerhetsställa ett tillräckligt beaktande av

strålskyddsåtgärder.

1.7.2.2

Persondoser ska ligga under tillämpliga dosgränser. Skydd och säkerhet ska optimeras

så att storleken på dos till individer, antalet exponerade personer samt sannolikheten

att förorsaka exponering hålls så låg som rimligt möjligt, med hänsyn tagen till

ekonomiska och sociala faktorer, och med begränsningen att exponeringen av enskilda

personer ska vara föremål för dosrestriktioner. En strukturerad och systematisk

metodik ska väljas, varvid hänsyn ska tas till samspelet mellan transporten och andra

verksamheter.

1.7.2.3

Slag och omfattning av åtgärder som inkluderas i strålskyddsprogrammet ska stå i

relation till storleken av och sannolikheten för strålningsexponering. Programmet ska

innefatta bestämmelserna i 1.7.2.2, 1.7.2.4, 1.7.2.5 och 7.5.11 särbestämmelse CV33

(1.1). Dokumentation av strålskyddsprogrammet ska på begäran stå till respektive

behörig myndighets förfogande för granskning.

1.7.2.4

För yrkesmässig exponering som härrör från verksamhet med transport, där det

uppskattas att den effektiva dosen antingen:

(a) sannolikt ligger mellan 1 och 6 mSv per år, ska ett program genomföras för

bestämning av doser genom dosövervakning av arbetsplatsen eller individuell

dosövervakning, eller

(b) sannolikt kan överstiga 6 mSv per år, ska en individuell dosövervakning

genomföras.

När dosövervakning av arbetsplatsen eller en individuell dosövervakning genomförs

så ska tillämplig registrering ske.

Anm

För yrkesmässig exponering som härrör från transportverksamhet där det kan

anses som osannolikt att den effektiva dosen kan komma att överstiga 1 mSv

79

per år, behövs varken särskilda arbetsrutiner, noggrann övervakning,

dosbedömningsprogram eller uppföljning på individnivå.

1.7.2.5

Personal (se särbestämmelse CV33, Anm 3, i 7.5.11) ska vara ändamålsenligt

utbildade i strålskydd inkluderande de försiktighetsåtgärder som ska iakttas för att

begränsa deras yrkesmässiga exponering och exponeringen av andra människor som

kan bli berörda på grund av deras verksamhet.

1.7.3

Ledningssystem

Ett ledningssystem som baseras på internationella, nationella eller andra standarder

som är godtagbara av behörig myndighet, ska fastställas och genomföras för alla

verksamheter inom tillämpningsområdet för ADR/ADR-S, vilka beskrivs i 1.7.1.3, för

att säkerställa att tillämpliga bestämmelser i ADR/ADR-S följs. Intyg om att

konstruktionsspecifikationerna är fullständigt uppfyllda ska ställas till behörig

myndighets förfogande. Tillverkaren, avsändaren eller användaren ska vara beredd:

(a) att bereda möjlighet för inspektion under tillverkning och användning, och

(b) att visa för behörig myndighet att bestämmelserna i ADR/ADR-S är uppfyllda.

Där godkännande från behörig myndighet krävs, ska ett sådant godkännande beakta

och vara villkorat på ett sätt som är betingat av tillräckligheten hos ledningssystemet.

1.7.4

Särskild överenskommelse

1.7.4.1

Med särskild överenskommelse avses de bestämmelser, godkända av behörig

myndighet, enligt vilka sändningar som inte uppfyller alla krav som gäller för

radioaktiva ämnen i ADR/ADR-S får transporteras.

Anm

Särskild överenskommelse räknas inte som temporär avvikelse enligt 1.5.1.

1.7.4.2

Sändningar där överensstämmelse med någon bestämmelse för radioaktiva ämnen inte

är möjlig, får endast transporteras enligt särskild överenskommelse. Förutsatt att

behörig myndighet är övertygad om att överensstämmelse med bestämmelserna för

radioaktiva ämnen inte är möjlig, och att fastlagd säkerhetsstandard som krävs av

ADR/ADR-S har verifierats på andra sätt än enligt bestämmelserna i ADR/ADR-S, så

kan behörig myndighet medge transport enligt särskild överenskommelse för en

enskild sändning eller för en planerad serie av flera sändningar. Den totalt uppnådda

säkerhetsnivån vid transport ska vara minst likvärdig med den som erhålls vid

uppfyllande av alla tillämpliga bestämmelser i ADR/ADR-S. För internationella

sändningar av detta slag krävs multilateralt godkännande.

1.7.5

Radioaktiva ämnen med andra farliga egenskaper

Vid dokumentation, förpackning, etikettering, märkning, märkning med storetiketter,

stuvning, lastseparering och transport ska utöver de radioaktiva och fissila

egenskaperna hänsyn tas till andra farliga egenskaper hos kollits innehåll, såsom

explosivitet, brandfarlighet, benägenhet till självantändning, kemisk giftighet och

frätande verkan, så att alla tillämpliga bestämmelser i ADR/ADR-S uppfylls.

1.7.6

Överskridna gränsvärden

1.7.6.1

Vid överskridande av något gränsvärde i ADR/ADR-S för dosrat eller kontamination

80

(a) ska, utifrån vad som är tillämpligt, avsändaren, transportören, mottagaren och

andra aktörer involverade i transporten och som kan ha påverkats, informeras om

överskridandet av:

(i) transportören, om överskridandet konstateras under transporten, eller

(ii) mottagaren, om överskridandet konstateras vid mottagandet,

(b) ska beroende på omständigheterna avsändaren, transportören eller mottagaren

(i) vidta omedelbara åtgärder för att mildra konsekvenserna av överskridandet,

(ii) undersöka överskridandet och dess orsaker, omständigheter och

konsekvenser,

(iii) vidta lämpliga åtgärder för att eliminera orsakerna och omständigheterna

som lett till överskridandet och förhindra återuppträdande av orsaker och

omständigheter liknande de som lett till överskridandet, och

(iv) meddela behöriga myndigheter om orsakerna till överskridandet och om de

korrigerande eller förebyggande åtgärder som vidtagits eller ska vidtas,

(c) ska meddelande till avsändaren och till behöriga myndigheter om överskridandet

ske så snart som möjligt, och omedelbart, om en situation där bestrålning som

kräver nödåtgärder utvecklats eller utvecklar sig.

81

Kapitel 1.8

Åtgärder för kontroll och annat stöd för att uppfylla

säkerhetsbestämmelserna

1.8.1

Myndighetskontroll av farligt gods

1.8.1.1

Fördragsparternas behöriga myndigheter får på sitt territorium när som helst

kontrollera på ort och ställe om bestämmelserna för transport av farligt gods är

uppfyllda, inklusive, enligt 1.10.1.5, bestämmelserna om åtgärder för transportskydd.

Dessa kontroller ska dock genomföras utan fara för personer, egendom och miljö och

utan påtaglig störning av vägtrafiken.

1.8.1.2

De som är delaktiga vid transport av farligt gods (kapitel 1.4) ska inom ramen för sina

skyldigheter direkt ge behörig myndighet, och dem denna utser, de upplysningar som

krävs för att genomföra kontroll.

1.8.1.3

Behörig myndighet får också för kontrolländamål göra besiktning i verksamheten hos

företag som är delaktiga (kapitel 1.4) vid transport av farligt gods, gå igenom underlag

och för provning ta ut prov av det farliga godset eller förpackningarna, i den mån detta

inte utgör någon säkerhetsrisk. Delaktiga vid transport av farligt gods (kapitel 1.4) ska

hålla fordon, fordonskomponenter samt utrustning och tillbehör tillgängliga för

kontrolländamål så långt detta är möjligt och rimligt. Behörig myndighet får, såvida

det bedöms nödvändigt, utse en person i företaget som medföljer den behöriga

myndighetens representant.

1.8.1.4

Konstaterar behörig myndighet att bestämmelserna i ADR inte uppfylls, så får den

förbjuda sändningen eller avbryta transporten, till dess att de konstaterade bristerna

eliminerats, eller vidta andra lämpliga åtgärder. Stoppet kan ske på ort och ställe eller

på en av myndigheten av säkerhetsskäl vald annan plats. Sådana åtgärder får inte

otillbörligt störa vägtrafiken.

1.8.2

Myndighetssamråd

1.8.2.1

Fördragsparterna ska assistera varandra vid genomförandet av ADR.

1.8.2.2

Om det på en fördragsparts territorium uppstår en säkerhetsrisk, genom svåra eller

upprepade regelöverträdelser av ett företag med säte på en annan fördragsparts

territorium, så ska dessa överträdelser anmälas till den behöriga myndigheten i den

fördragspart, på vars territorium företaget har sitt säte. Behörig myndighet i den

fördragspart på vars territorium svåra eller upprepade regelöverträdelser har

konstaterats får anhålla hos behörig myndighet i den fördragspart på vars territorium

företaget har sitt säte om att gentemot den eller de felande ta till lämpliga åtgärder.

Överförande av personanknutna uppgifter är endast tillåtet i den mån detta är

nödvändigt för att beivra svåra eller upprepade överträdelser.

1.8.2.3

Den myndighet som fått sådan anhållan meddelar behörig myndighet i den

fördragspart, på vars territorium överträdelserna konstaterats, vilka åtgärder som i

förekommande fall vidtagits gentemot företaget.

83

1.8.3

Säkerhetsrådgivare

*)

1.8.3.1

Alla företag vars verksamhet omfattar avsändning eller transport av farligt gods på väg

eller med sådan transport sammanhängande förpackning, lastning, fyllning eller

lossning ska utse en eller flera säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods, vars

uppgift består i att hjälpa till att förebygga de risker för personer, egendom och miljö

som uppkommer genom sådan verksamhet.

1.8.3.2

Fördragsparternas behöriga myndigheter kan besluta att dessa bestämmelser inte gäller

företag,

(a) vars verksamhet omfattar mängder per transportenhet vilka inte överstiger de

angivna gränsvärdena i 1.1.3.6, 1.7.1.4 och kapitel 3.3, 3.4 och 3.5, eller

(b) vars huvud- eller biverksamhet inte består av transport av farligt gods eller med

sådan transport relaterad förpackning, fyllning, lastning eller lossning, men som

tillfälligtvis utför inrikes transport av farligt gods eller därmed relaterad

förpackning, fyllning, lastning eller lossning, med endast mycket liten fara eller

miljörisk.

1.8.3.3

Säkerhetsrådgivarens huvuduppgift är att under företagsledarens ansvar och inom

ramen för företagets verksamhet ta fram metoder och rutiner som underlättar

genomförandet av verksamheten i enlighet med gällande bestämmelser och på ett ur

säkerhetssynpunkt optimalt sätt.

Säkerhetsrådgivarens uppgifter i samband med företagets verksamhet omfattar i

synnerhet att:

- se till att bestämmelserna för transport av farligt gods iakttas,

- ge råd till företaget vid aktiviteter i samband med transport av farligt gods,

- upprätta en årsrapport till företagsledningen eller i förekommande fall till en lokal

myndighet om företagets verksamhet med avseende på transport av farligt gods.

Rapporterna ska arkiveras i fem år och på begäran uppvisas för nationell

myndighet.

Därutöver omfattar säkerhetsrådgivarens uppgifter särskilt kontroll av nedanstående

rutiner och metoder, med avseende på den berörda verksamheten i företaget:

- metoder som beaktar efterlevnaden av bestämmelserna för identifiering av

transporterat farligt gods,

- rutiner i företaget vid anskaffning av transportmedel för att ta hänsyn till de

särskilda krav som gäller för det farliga gods som transporteras,

- metoder för kontroll av den utrustning som används för transport, vid

förpackning, fyllning, lastning eller lossning av farligt gods,

- anpassad utbildning av berörda arbetstagare i företaget, inklusive utbildning om

ändringar i bestämmelserna, och registrering av denna utbildning i personalakten,

*)

Området regleras genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2015:9) om

säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods, eller författning som har trätt i dess ställe.

84

- införande av lämpliga omedelbara åtgärder vid eventuella olyckor eller tillbud

som kan riskera säkerheten under transport, vid förpackning, fyllning, lastning

lossning av farligt gods,

- genomförande av undersökningar och om så krävs upprättande av rapporter om

olyckor, tillbud eller svåra regelöverträdelser, som konstateras under transport,

vid förpackning, fyllning, lastning eller lossning av farligt gods,

- införande av lämpliga åtgärder för att förhindra att nya olycksfall, tillbud eller

svåra regelöverträdelser inträffar eller återupprepas,

- hänsyn till lagar och förordningar och särskilda krav för transport av farligt gods

vid urval och användning av underleverantörer eller annan tredje part,

- kontroll av huruvida den personal som utför avsändning, transport, förpackning,

fyllning, lastning eller lossning av farligt gods har utförliga arbetsbeskrivningar

och instruktioner,

- införande av åtgärder för att öka medvetenheten om farorna vid transport,

förpackning, fyllning, lastning och lossning av farligt gods,

- införande av åtgärder för att kontrollera att de handlingar och säkerhetsutrustning

som krävs medförs i transportmedlet och att de uppfyller gällande bestämmelser,

- införande av åtgärder för att kontrollera att bestämmelserna för förpackning,

fyllning, lastning och lossning iakttas,

- förekomst av skyddsplan enligt 1.10.3.2.

1.8.3.4

Säkerhetsrådgivarens funktion kan innehas av företagsledaren, av en person med

andra uppgifter i företaget eller av en person som inte tillhör företaget, i den mån

vederbörande har faktisk möjlighet att uppfylla säkerhetsrådgivarens uppgifter.

1.8.3.5

Varje berört företag ska på begäran meddela namnet på sin säkerhetsrådgivare till

behörig myndighet eller motsvarande av fördragsparten utsett organ.

1.8.3.6

Säkerhetsrådgivare ska ansvara för att efter ett olycksfall, som sker under en av det

aktuella företaget genomförd transport eller under en av företaget utförd förpackning,

fyllning, lastning eller lossning, varvid människor, egendom eller miljö kommit till

skada, efter inskaffande av alla relevanta uppgifter att en olycksrapport upprättas till

företagsledningen eller i förekommande fall till lokal myndighet. Denna

olycksfallsrapport ersätter inte företagsledningens rapporter, som ska upprättas enligt

andra internationella eller inrikes förordningar.

1.8.3.7

Säkerhetsrådgivare ska inneha ett giltigt intyg för transport på väg. Intyget utfärdas av

behörig myndighet eller av fördragsparten för ändamålet utsett organ.

1.8.3.8

För att få intyget ska den sökande genomgå utbildning, som bestyrks genom

examination godkänd av behörig myndighet i fördragsparten.

1.8.3.9

Genom utbildning ska kandidaten främst få tillräcklig kännedom om riskerna med

transport, förpackning, fyllning, lastning eller lossning av farligt gods, tillämpliga

lagar, förordningar och bestämmelser samt tillräcklig kännedom om de i 1.8.3.3

beskrivna uppgifterna.

85

1.8.3.10

Examinationen genomförs av behörig myndighet eller ett av denna utsett

examinationsorgan. Examinationsorganet får inte vara utbildningsorganisatör.

Utnämning av examinationsorgan sker i skriftlig form. Detta tillstånd kan vara

tidsbegränsat och ska baseras på följande kriterier:

- examinationsorganets kompetens,

- specifikation av de av examinationsorganet föreslagna examinationsmetoderna,

inklusive, om nödvändigt, infrastruktur och organisation av elektroniska

utbildningar i enlighet med 1.8.3.12.5, om sådan genomförs,

- åtgärder för att säkerställa examinationens objektivitet,

- examinationsorganets oberoende gentemot alla fysiska eller juridiska personer

som anlitar säkerhetsrådgivare.

1.8.3.11

Syftet med examinationen är att verifiera att kandidaten besitter en tillräcklig

kunskapsnivå för att uppfylla en säkerhetsrådgivares uppgifter enligt 1.8.3.3 och

därigenom få det i 1.8.3.7 beskrivna intyget. Examinationen ska omfatta minst

följande sakområden:

(a) kännedom om konsekvenser av olyckor i samband med transport av farligt gods

och kännedom om de viktigaste olycksorsakerna,

(b) bestämmelser i nationell lagstiftning samt i internationella överenskommelser

som i synnerhet berör följande områden:

- klassificering av farligt gods (metoder för klassificering av lösningar och

blandningar, struktur hos ämnesförteckningen, klasser av farligt gods och

klassificeringskriterierna, egenskaper hos transporterade farliga ämnen och

föremål, fysikaliska och kemiska samt toxikologiska egenskaper),

- allmänna bestämmelser för förpackningar, tankar och tankcontainrar (slag,

kodning, märkning, konstruktion, första och återkommande kontroll),

- märkning och etikettering, applicering av storetiketter och märkning med

orangefärgade skyltar (märkning och etikettering av kollin samt applicering

och avlägsnande av storetiketter och orangefärgade skyltar),

- obligatoriska uppgifter i godsdeklarationen,

- distributionssätt och avsändningsbegränsningar (komplett last, transport i

bulk, transport i IBC-behållare, transport i containrar, transport i fasta eller

avmonterbara tankar),

- transport av passagerare,

- förbud och försiktighetsåtgärder vid samlastning,

- separation av gods,

- begränsning av transporterad mängd och undantagna mängder,

86

- hantering och säkring av last (förpackning, fyllning, lastning och lossning –

fyllnadsgrad, stuvning och separation),

- rengöring respektive avgasning före förpackning, fyllning, lastning och efter

lossning

- utbildning av personal och fordonsbesättning,

- handlingar som ska medföras på transportenheten (godsdeklarationer,

skriftliga instruktioner, fordonscertifikat, förarintyg, kopior av eventuella

undantag eller avvikelser, övriga handlingar),

- skriftliga instruktioner (verkställande av instruktionerna och

skyddsutrustning för fordonsbesättningen),

- övervakningskrav (parkering),

- trafikregler och -restriktioner,

- utsläpp av miljöskadliga ämnen vid drift eller olycksfall,

- bestämmelser för transportutrustning.

1.8.3.12

Examination

1.8.3.12.1

Examinationen ska bestå av ett skriftligt prov som kan kompletteras med ett muntligt

prov.

1.8.3.12.2

Den behöriga myndigheten eller ett examinationsorgan som utsetts av den behöriga

myndigheten ska övervaka varje examination. Fusk ska förhindras så långt det är

möjligt. Kandidatens identitet ska säkerställas. Användningen av andra dokument än

internationella eller nationella bestämmelser i det skriftliga provet är inte tillåtet. Alla

handlingar från examinationen ska registreras och bevaras som utskrift eller

elektroniskt som en fil.

1.8.3.12.3

Elektroniska media får användas endast om de tillhandahålls av examinationsorganet.

Kandidaten får under inga omständigheter lägga till information till tillhandahållen

elektronisk media, utan kandidaten får endast svara på de ställda frågorna i provet.

1.8.3.12.4

Det skriftliga provet ska bestå av två delar:

(a) Kandidaterna ska få ett frågeformulär. Det ska bestå av minst 20 öppna frågor

vilka omfattar åtminstone de ämnesområden som framgår av de i 1.8.3.11

nämnda sakområdena. Flervalsfrågor är dock också möjliga. I detta fall motsvarar

två flervalsfrågor en öppen fråga. Inom dessa områden ska följande ägnas

särskild uppmärksamhet:

- allmänna förebyggande- och säkerhetsåtgärder,

- klassificering av farligt gods,

- allmänna bestämmelser för förpackningar, tankar, tankcontainrar, tankfordon

osv.,

- märkning med varningsmärken, etiketter och storetiketter,

87

- uppgifter i godsdeklarationen,

- hantering och säkring av lasten,

- utbildning av trafikpersonal respektive besättning,

- handlingar och godsdeklarationer som ska medföras på transportenheten,

- skriftliga instruktioner

- bestämmelser för transportutrustning.

(b) Kandidaterna ska bearbeta en fallstudie över en av de i 1.8.3.3 beskrivna

uppgifterna för säkerhetsrådgivare för att visa sin förmåga att utföra en

säkerhetsrådgivares uppgifter.

1.8.3.12.5

Skriftlig examination får utföras, helt eller delvis, elektroniskt där svaren registreras

och utvärderas genom elektronisk databehandling (EDP), under förutsättning att

följande villkor är uppfyllda:

(a) hårdvaran och mjukvaran ska vara kontrollerad och godkänd av behörig

myndighet eller av ett examinationsorgan som utsetts av behörig myndighet,

(b) lämplig teknisk funktion ska vara säkerställd. Rutiner om och hur examinationen

kan fortsätta vid ett fel på den elektroniska utrustningen eller programvaran ska

finnas. Inga hjälpmedel får finnas tillgängliga på den elektroniska

svarsutrustningen (t.ex. elektronisk sökfunktion) och den utrustning som

tillhandhålls enligt 1.8.3.12.3 får inte göra det möjligt för kandidater att

kommunicera med någon annan enhet under examinationen,

(c) slutresultatet för varje kandidat ska registreras/loggas. Bedömningen av resultaten

ska vara transparent.

1.8.3.13

Fördragsparterna kan besluta att kandidater som ska arbeta för företag, som har

specialiserat sig på transport av vissa slags farligt gods, endast examineras på de

områden som berör deras verksamhet. Vid dessa godsslag handlar det om gods i

- klass 1

- klass 2

- klass 7

- klass 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 och 9

- UN 1202, 1203, 1223, 3475 och flygbränsle klassificerat som UN 1268 eller

1863

I intyget enligt 1.8.3.7 ska tydligt anges att det är giltigt endast för de i detta stycke

nämnda slagen av farligt gods, för vilka säkerhetsrådgivaren har examinerats under de

i 1.8.3.12 angivna betingelserna.

1.8.3.14

Behörig myndighet eller examinationsorganet ska allt eftersom sammanställa en

förteckning över de frågor som används i examinationen.

88

1.8.3.15

Intyget enligt 1.8.3.7 ska utfärdas i enlighet med förlagan i 1.8.3.18 och accepteras av

alla fördragsparter.

1.8.3.16

Giltighetstid och förlängning av intyg

1.8.3.16.1

Intyget har en giltighet på fem år. Intygets giltighetsperiod förlängs fem år från

utgångsdatum om innehavaren av intyget under det sista året före utgångsdatum har

klarat ett prov. Provet ska vara godkänt av behörig myndighet.

1.8.3.16.2

Provets syfte är att kontrollera att innehavaren har de kunskaper som behövs för att

uppfylla de i 1.8.3.3 angivna skyldigheterna. De nödvändiga kunskaperna finns

angivna i 1.8.3.11 (b) och ska innefatta de föreskriftsändringar som införts sedan det

senaste intyget erhölls. Provet ska genomföras och övervakas efter samma principer

som beskrivs i 1.8.3.10 och 1.8.3.12–1.8.3.14. Innehavaren behöver dock inte göra

fallstudien angiven i 1.8.3.12.4 (b).

1.8.3.17

(Borttagen.)

1.8.3.18

Förlaga för intyg

Intyg för säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods

Intygsnummer:

Nationalitetsbeteckning för utfärdande stat:

Efternamn: ........................................................................................................................

Förnamn: ...........................................................................................................................

Födelsedatum och födelseort: ..........................................................................................

Medborgarskap: ................................................................................................................

Innehavarens signatur: .....................................................................................................

Giltigt till och med .................. (datum) för företag som transporterar farligt gods samt

företag som utför avsändning, förpackning, fyllning, lastning och lossning i samband

med transport av farligt gods.

□ I vägtrafik

□ I järnvägstrafik

□ I inre vattenvägar

Utfärdat av: .......................................................................................................................

Datum: ..............................................................................................................................

Underskrift: ........................................................................................................................

1.8.3.19

Förlängning av intyget

Om rådgivaren under intygets giltighetsperiod utökar omfattningen av sitt intyg

genom att uppfylla bestämmelserna i 1.8.3.16.2, ska det nya intygets giltighetsperiod

förbli den som anges i det föregående intyget.

89

1.8.4

Förteckning över behöriga myndigheter och av dem utsedda organ

Fördragsparterna ska meddela sekretariatet för FN:s ekonomiska kommission för

Europa adresserna till enligt nationell lagstiftning behöriga myndigheter för

tillämpning av ADR och av dessa utsedda organ, med avseende på tillämpliga

bestämmelser i ADR, samt adresser dit respektive ansökningar ska ställas.

Sekretariatet för FN:s ekonomiska kommission för Europa ska sammanställa en lista

ur den erhållna informationen och hålla den uppdaterad. Det ska skicka ut listan och

ändringar av den till fördragsparterna.

1.8.5

Rapportering av olyckor och tillbud med farligt gods

1.8.5.1

Om det vid lastning, fyllning, transport eller lossning av farligt gods på en

fördragsparts område inträffar en allvarlig olycka eller tillbud, är respektive lastare,

fyllare, transportör, lossare eller mottagare skyldiga att se till att en rapport enligt den

föreskrivna förlagan i 1.8.5.4 sänds till behörig myndighet hos fördragsparten i fråga

senast en månad efter det inträffade.

1.8.5.2

Fördragsparten i fråga ska om så krävs vidarebefordra en rapport till sekretariatet för

FN:s ekonomiska kommission för Europa för information till andra fördragsparter.

1.8.5.3

En olycka eller tillbud är rapporteringspliktig enligt 1.8.5.1 då farligt gods släppts ut,

då det funnits omedelbar fara för utsläpp, en person-, egendoms- eller miljöskada har

inträffat eller då myndigheter har varit delaktiga och ett eller flera av följande kriterier

är uppfyllda:

Med personskada avses en händelse vid vilken dödsfall eller en skada står i direkt

samband med det transporterade farliga godset och där skadan leder till

(a) intensivvård,

(b) en sjukhusvistelse på minst ett dygn eller

(c) oförmåga att arbeta under minst tre sammanhängande dagar.

Med utsläpp avses en händelse då farligt gods kommit ut med minst

(a) 50 kg eller liter i transportkategori 0 eller 1,

(b) 333 kg eller liter i transportkategori 2, eller

(c) 1000 kg eller liter i transportkategori 3 eller 4.

Kriteriet för utsläpp är också uppfyllt om det funnits direkt fara för utsläpp i

ovannämnda mängder. I regel gäller detta när inneslutningen på grund av skador inte

längre är lämplig för den efterföljande transporten eller av andra skäl inte är tillräcklig

säker (t.ex. då en tank eller container deformerats, vält eller varit utsatt för brand i dess

nära omgivning).

Om farligt gods i klass 6.2 är inblandat gäller rapporteringsplikten utan

mängdbegränsning.

Om radioaktiva ämnen är inblandat i en olycka eller tillbud gäller följande kriterier för

utsläppet:

90

(a) varje läckage av radioaktiva ämnen ur kollin,

(b) exponering som leder till att gränsvärdena i normerna till skydd för arbetstagare

och allmänhet mot joniserande strålning överskrids (”Radiation Protection and

Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards”, IAEA Safety

Standards Series No. GSR Part 3, IAEA, Wien (2014)), eller

(c) då det finns skäl anta att det inträffat en betydande försämring av kollits

säkerhetsfunktioner (inneslutning, skärmning, värmeskydd eller kriticitet), som

kan ha medfört att kollit blivit olämpligt för fortsatt transport utan ytterligare

säkerhetsåtgärder.

Anm

Se bestämmelser för obeställbara sändningar i 7.5.11, särbestämmelse CV 33

(6).

Med egendoms- eller miljöskada avses ett utsläpp av farligt gods, oavsett mängd, då

en uppskattad skadekostnad överstiger 50 000 Euro. Skador på direkt inblandade

transportmedel med farligt gods och på trafikslagets infrastruktur ska inte ingå i denna

beräkning. Med delaktighet av myndighet menas en händelse med farligt gods när en

myndighet eller räddningstjänst deltagit och det medfört utrymning av personer eller

avspärrning av allmänna transportleder (väg/järnväg) under minst tre timmar på grund

av farorna med det farliga godset.

Om nödvändigt kan behörig myndighet kräva ytterligare information om en

rapporteringspliktig olycka eller tillbud.

1.8.5.4

Förlaga för rapport över olyckor och tillbud vid transport av farligt gods

Rapport över olyckor och tillbud vid transport av farligt gods enligt avsnitt 1.8.5

i RID/ADR

Transportör/infrastrukturförvaltaren: ............................................................................

Adress: ..........................................................................................................................

Kontaktperson: ........................................ Telefon: .................... Telefax: ..................

(Denna förstasida avlägsnas av behörig myndighet innan rapporten lämnas vidare)

91

1. Trafikslag

Järnväg

Vagnsnummer (uppgift frivillig)

................................................................................

Väg

Fordonets registreringsnr (uppgift frivillig)

...........................................................................

2. Datum och plats för händelsen

År:

Månad:

Dag:

Klockslag:

Järnväg

Station

Rangerbangård/bangård

Lastnings-/lossnings-/omlastningsanläggning

Ort/land: .................................................................

eller

Linje

Sträckans beteckning: ...........................................

Kilometer: ..............................................................

Väg

Tättbebyggt område

Lastnings-/lossnings-/omlastningsanläggning

Landsväg

Ort/land: .............................................................

3. Topografi

Stigning/lutning

Tunnel

Bro/underpassage

Korsning

4. Särskilda väderförhållanden

Regn

Snöfall

Halka

Dimma

Åskväder

Storm

Temperatur: °C

5. Beskrivning av händelsen

Urspårning/Avåkning

Kollision (sammanstötning/påkörning)

Fordonet/Tanken välte

Brand

Explosion

Läckage

Tekniska brister

Beskriv händelsen ytterligare:

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................