NFS 2009:1

Naturvårdsverkets allmänna råd om miljöbedömningar Utkom från trycket av planer och program [till 6 kap. miljöbalken samt den 13 januari 2009 förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar] beslutade den 6 november 2008.

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

NFS 2009:1

Utkom från trycket

den 13 januari 2009

Naturvårdsverkets allmänna råd om miljöbedömningar

av planer och program [till 6 kap. miljöbalken samt

förordningen ( 1998:905 ) om miljökonsekvensbeskrivningar]

beslutade den 6 november 2008.

Vissa centrala begrepp i 6 kap. miljöbalken

I dessa allmänna råd används följande begrepp:

Miljöbedömning

Den process som innehåller vissa obligatoriska moment som t.ex. att utarbeta

en miljökonsekvensbeskrivning och hålla samråd och som i vissa fall krävs när

en myndighet eller kommun upprättar eller ändrar en plan eller ett program.

Miljökonsekvensbeskrivning

Den skriftliga redogörelse som den myndighet eller kommun som genomför

en miljöbedömning ska ta fram.

Miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer

och program

Till 6 kap. 11 § miljöbalken

Bedömning av om en plan eller ett program skall miljöbedömas

En behovsbedömning, det vill säga bedömning av om en plan eller ett program

ska miljöbedömas, bör genomföras så snart det utifrån arbetet med planen eller

programmet är möjligt. Det bör ske senast i samband med eventuellt samråd

om avgränsning eller åtminstone innan samråd om planen eller programmet.

Vid denna bedömning bör även andra dokument än de som benämns planer

och program omfattas av reglerna för miljöbedömning.

Även om en behovsbedömning resulterat i att en miljöbedömning inte

krävs bör i vissa fall en ny behovsbedömning genomföras. Det kan t.ex. bli

aktuellt när ny kunskap har tillkommit som har betydelse för bedömningen av

om genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra

betydande miljöpåverkan.

En miljöbedömning bör också kunna avbrytas om förutsättningarna har för-

ändrats eller ny kunskap har tillkommit som har betydelse för bedömningen av

om genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra

betydande miljöpåverkan. Innan miljöbedömningen avbryts bör samråd om

behovsbedömning genomföras.

2

NFS 2009:1

Om en miljöbedömning avbryts bör kommunen eller myndigheten meddela

detta till dem som deltagit i tidigare samråd samt göra beslutet tillgängligt åt-

minstone genom kommunens eller myndighetens hemsida och anslagstavla.

Miljöbedömning

Miljöbedömningen av en plan eller ett program bör påbörjas så snart behovs-

bedömningen är avslutad om slutsatsen av behovsbedömningen är att planen

eller programmet kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Miljöbedömningens olika moment bör bearbetas och kompletteras i takt med

planens eller programmets utarbetande. I vissa fall kan moment behöva göras

om. Det kan bli aktuellt t.ex. vid analys av nya alternativ eller om ny kunskap

framkommer under arbetet eller vid samråd.

Miljöbedömning vid ändring av delar av en plan eller ett program

Om en del av en plan eller ett program ändras och ändringen innebär att

genomförandet av planen eller programmet kan antas medföra betydande

miljöpåverkan, bör den eller de delar av planen eller programmet som direkt

eller indirekt berörs av ändringen miljöbedömas. Berörs större delen av planen

eller programmet av ändringen, eller för hela planen eller programmet väsent-

liga delar, bör hela planen eller programmet miljöbedömas. De sammantagna

ändringarna över tid bör beaktas om planen eller programmet ändrats vid flera

tillfällen.

Till 6 kap. 12 § miljöbalken

Miljökonsekvensbeskrivning

En miljökonsekvensbeskrivning bör antingen utgöra en egen handling eller ingå

som en tydligt urskiljbar och samlad del i plan- eller programdokumentet.

Arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen och integreringen med plan- och

programarbetet bör påbörjas så tidigt som möjligt.

Rimliga alternativ

Med rimliga alternativ bör avses både alternativa planer och program och olika

alternativ inom ramen för en plan eller ett program.

Syftet med planen, programmet eller ändringen av planen eller programmet

bör inte vara så snävt formulerat att det bara finns ett rimligt alternativ eller att

möjligheten att utveckla alternativ är kraftigt begränsad.

Alternativ som innebär att syftet med planen eller programmet inte kan nås

kan ej anses rimliga.

De rimliga alternativ som tas fram bör uppvisa sådana skillnader i utförande

och lösningar för att nå syftet med planen eller programmet att det är menings-

fullt att göra jämförelser mellan alternativen.

Den betydande miljöpåverkan som olika alternativ kan antas medföra bör

beskrivas på ett likvärdigt sätt för att alternativen ska kunna jämföras.

Vid framtagandet av rimliga alternativ bör syftet med miljöbedömning av pla-

ner och program, d.v.s. att integrera miljöaspekter i planen eller programmet så

att en hållbar utveckling främjas, särskilt uppmärksammas. En strävan bör vara

att hitta vägar för att minska eller undvika betydande negativ miljöpåverkan.

3

NFS 2009:1

Till 6 kap. 13 § första stycket miljöbalken

Bedömningsmetoder

De verktyg och metoder som bedöms mest lämpliga för ändamålet bör an-

vändas.

Aktuell kunskap

Med aktuell kunskap bör avses den samlade kunskap som finns i samhället

inom ett visst område. Kommunen eller myndigheten bör i arbetet med miljö-

konsekvensbeskrivningen kunna använda all befintlig relevant kunskap, även

sådan som är framtagen för andra syften.

Innehåll och detaljeringsgrad

En plan eller ett program bör konsekvensbeskrivas med den precision som

planen eller programmet medger. Ju mer detaljerad planen eller programmet

är, desto mer preciserad kan miljökonsekvensbeskrivningen göras. Oprecisa

planer och program som t.ex. medger många möjliga utvecklingsvägar kan,

beroende på de osäkerheter i effekter de medför, behöva en mer omfattande

miljökonsekvensbeskrivning för att bedöma effekterna av genomförandet.

Miljökonsekvensbeskrivningen kan vid sådana planer och program t.ex. be-

höva baseras på jämförelsealternativ som grundas på alternativa prognoser

eller scenarier.

Till 6 kap. 13 § andra stycket miljöbalken

Den kommun eller myndighet som genomför en miljöbedömning bör ge rim-

lig tid för samråd om avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen dock

minst tre veckor. Beroende på typ av plan eller program kan avgränsningen

och samrådet om avgränsningen behöva vara mer eller mindre utsträckt i tiden.

Plan- eller programärendets omfattning och komplexitet bör beaktas då tiden

för att senast yttra sig bestäms. Vid begäran om förlängd tid för yttrande bör

sådan begäran tillmötesgås om den inte kan anses vara oskälig. På motsvarande

sätt kan tiden för att yttra sig förkortas om berörda kommuner, länsstyrelser

och myndigheter är överens om detta.

Bedömningen av om de aspekter som anges i 6 kap. 12 § andra stycket 6

är relevanta eller inte för den aktuella planen eller programmet och om det är

fråga om betydande miljöpåverkan bör redovisas och motiveras. Redovisningen

bör dock kunna göras kortfattad om skälen för att inte inkludera aspekten i

miljökonsekvensbeskrivningen är uppenbara.

Myndighetens eller kommunens förslag till avgränsning av miljökonsekvens-

beskrivningen bör framgå av underlaget till samrådet om avgränsningen. Det

bör även framgå vilka skäl som ligger bakom förslaget till avgränsning samt

hur myndigheten eller kommunen har resonerat med beaktande av det som står

i 6 kap.1213 §§miljöbalken.

Vid förändring av miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning bör samråds-

kretsen informeras om förändringen inte är försumbar. Vid betydande förändring

av avgränsningen bör samrådet göras om.

När det är lämpligt bör samrådet om avgränsningen kunna ske samtidigt

4

NFS 2009:1

med samrådet om behovsbedömningen enligt 6 § förordningen (1998:905) om

miljökonsekvensbeskrivningar.

Till 6 kap. 13 § andra stycket miljöbalken och 6 § förordningen

( 1998:905 ) om miljökonsekvensbeskrivningar

Med planer och program på nationell nivå bör avses sådana planer och program

som geografiskt berör hela eller väsentliga delar av landet eller är av nationellt

intresse av andra skäl.

Till 6 kap. 14 § miljöbalken och 8 § första stycket förordningen

( 1998:905 ) om miljökonsekvensbeskrivningar

Skälig tid och tidsram

Tiden för att yttra sig över upprättad miljökonsekvensbeskrivning bör vara minst

lika lång som tiden för samrådet om planen eller programmet, dock minst tre

veckor. Ju mer omfattande och komplext plan- eller programärendet är, desto

längre bör tiden för yttrande över miljökonsekvensbeskrivningen vara. Särskilda

omständigheter såsom jul- och sommarledigheter bör beaktas då tiden för att

yttra sig anges. Vid begäran om förlängd tid för att yttra sig bör sådan begäran

tillmötesgås om den inte kan anses vara oskälig.

Tillgängliggöra information

Hur miljökonsekvensbeskrivningen och förslaget till plan eller program ska

göras tillgängliga bör avgöras från fall till fall med beaktande av syftet med

samrådet. I många fall är det lämpligt att annonsera om samrådet i media. Infor-

mation om samrådet bör åtminstone ske genom kommunens eller myndighetens

hemsida och anslagstavla.

Till 6 kap. 16 § tredje stycket miljöbalken

För de planer eller program där samråd skett med annan stat bör beslutet och

underlaget för beslutet om att planen eller programmet antagits sändas till

Naturvårdsverket som ska informera berörd stat om beslutet.

Till 6 kap. 22 § miljöbalken

Samordning

Det underlag som tagits fram vid en miljöbedömning av en plan eller ett program

bör när det är lämpligt även användas i arbetet med miljökonsekvensbedöm-

ningen av en verksamhet eller en åtgärd inom det område som planen eller

programmet omfattar. På motsvarande sätt bör underlag framtaget i samband

med en miljökonsekvensbedömning av en verksamhet eller en åtgärd användas

i miljöbedömningen av en plan eller ett program när planen eller programmet

omfattar denna verksamhet eller åtgärd.

5

NFS 2009:1

Till 4 § första stycket 2 och 5 § 1 förordningen ( 1998:905 ) om

miljökonsekvensbeskrivningar

Tillstånd

Begreppet tillstånd bör omfatta tillstånd oavsett på vilken nivå tillståndskravet

föreskrivits, t.ex. omfattas även tillstånd föreskrivet av kommunen med stöd av

9 kap.miljöbalken. Begreppet tillstånd bör även t.ex. omfatta bygglov, marklov

och dispenser, d.v.s. motsvarigheter till tillstånd även om de inte innehåller

ordet tillstånd.

Till 5 § 1 förordningen ( 1998:905 ) om miljökonsekvensbeskrivningar

Verksamheter eller åtgärder som kan påverka miljön

Med verksamheter eller åtgärder som kan påverka miljön bör avses alla

verksamheter och åtgärder som kan medföra miljöpåverkan, även ringa miljö-

påverkan.

Till 4 § andra stycket och 5 § 2 förordningen ( 1998:905 ) om

miljökonsekvensbeskrivningar

Behovsbedömning med beaktande av kriterierna i bilaga 4 till förordningen

( 1998:905 ) om miljökonsekvensbeskrivningar

Vid beaktande av kriterierna i bilaga 4 till förordningen bör det räcka med att

ett av kriterierna visar att planen eller programmet kan antas medföra betydande

miljöpåverkan för att så ska anses vara fallet. En fullständig genomgång av kri-

terierna bör dock göras för att på ett tidigt stadium klargöra på vilka grunder pla-

nen, programmet eller ändringen kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Denna fullständiga genomgång kan vara värdefull om det senare visar sig att det

först utpekade kriteriet inte längre kan antas medföra betydande miljöpåverkan

eller inte längre är aktuellt. En väl utförd och dokumenterad behovsbedömning

kan vara en bra utgångspunkt för arbetet med, och samrådet om, avgränsningen

av en eventuell miljökonsekvensbeskrivning. Behovsbedömningen av detalj-

planer har ett värde för arbetet med planbeskrivningen oavsett om planens

genomförande bedöms medföra betydande miljöpåverkan eller inte.

Till Bilaga 4, bedömningskriterier

1. Planens eller programmets karaktäristiska egenskaper

a) Vid beaktande av om planen eller programmet anger förutsättningar för

verksamheter eller åtgärder när det gäller plats, art, storlek och driftsförhål-

landen eller genom att fördela resurser bör särskilt uppmärksammas:

• Hur noggrant förutsättningarna anges.

• Om planen eller programmet är rättsligt bindande, vilket indikerar hur

hårt styrande planen eller programmet är för kommande genomförande

och därmed för den sannolika miljöpåverkan planen eller programmet kan

antas få.

• Om planens eller programmets syfte huvudsakligen är att ange förutsätt-

ningar för verksamheter eller åtgärder.

6

NFS 2009:1

b) Vid beaktande av planens eller programmets betydelse för andra planers

eller programs miljöpåverkan bör särskilt uppmärksammas:

• Planens eller programmets styrande effekt eller påverkan på befintliga och

kommande planer eller program. Här bör sådant som såväl förstärker som

motverkar andra planers eller programs miljöpåverkan beaktas.

• Om planerna eller programmen kan ge upphov till kumulativa effekter.

c) Vid beaktande av planens eller programmets betydelse för integrering av

miljöaspekter särskilt för att främja hållbar utveckling bör särskilt uppmärk-

sammas:

• Om planen eller programmet har sådan betydelse eller har potential att ha

sådan betydelse t.ex. genom att påtagligt förbättra miljön. Begreppet hållbar

utveckling bör här ha samma betydelse som i 1 kap. 1 § miljöbalken.

d) Vid beaktande av om planen eller programmet innebär miljöproblem som är

relevanta för planen eller programmet bör särskilt uppmärksammas:

• De miljöproblem, både förväntade och möjliga, som genomförandet av

planen eller programmet kan förorsaka eller förvärra.

e) Vid beaktande av planens eller programmets betydelse för genomförandet

av gemenskapens miljölagstiftning bör särskilt uppmärksammas:

• Om planen eller programmet underlättar eller försvårar genomförandet av

EG:s miljölagstiftning i Sverige eller i svensk rätt.

2. Typen av påverkan och det område som kan antas bli påverkat

b) Vid beaktande av påverkans totaleffekt bör särskilt uppmärksammas:

• Att positiva och negativa miljöeffekter ej bör kvittas mot varandra.

• Sekundära, kumulativa, samverkande, permanenta och tillfälliga effekter

på kort, medellång och lång sikt.

• Vad som kan tänkas bli berört av miljöeffekterna och på vilket sätt. Dessa

effekter bör bedömas såväl var och en för sig som sammantaget. Exempel

på vad som kan påverkas är sådant som framgår av 6 kap. 12 § andra

stycket 5–6 miljöbalken d.v.s. relevanta miljökvalitetsmål, biologisk

mångfald, befolkning, människors hälsa, djurliv, växtliv, mark, vatten,

luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, forn- och

kulturlämningar och annat kulturarv samt det inbördes förhållandet mellan

dessa miljöaspekter.

c) Vid bedömningen av påverkans gränsöverskridande art bör:

• Beaktas vilken eventuell miljöpåverkan som genomförandet av planen eller

programmet kan antas få utanför Sveriges gränser.

d) Vid bedömningen av riskerna för människors hälsa eller för miljön bör:

• Både sannolikheten för att olika effekter på människors hälsa eller på miljön

inträffar bedömas liksom konsekvenserna om de inträffar. Förutom hög san-

nolikhet i kombination med allvarlig konsekvens bör även låg sannolikhet

och allvarlig konsekvens liksom hög sannolikhet och måttlig konsekvens

värderas högt.

NFS 2009:1

e) Vid bedömningen av påverkans storlek och fysiska omfattning bör:

• Uppmärksammas att planen eller programmet kan ha effekter på andra

områden än planens eller programmets geografiska omfattning.

• Uppmärksammas den påverkan planens genomförande kan medföra be-

roende av förhållanden som råder utanför den aktuella planen. Det kan

exempelvis gälla effekter på människors hälsa för de som kommer att

vistas i det aktuella planområdet där påverkan kommer från omgivande

områden.

f) Vid bedömningen av vilken betydelse och sårbarhet som det påverkade

området har på grund av intensiv markanvändning, överskridna miljökvali-

tetsnormer, kulturarvet eller speciella särdrag i naturen bör:

• Beaktas om planen eller programmet kan komma att påverka områden eller

intressen som är värdefulla eller känsliga men som inte har ett formellt

skydd i lagstiftningen.

g) Vid bedömningen av påverkan på områden eller natur som har erkänd

nationell, gemenskaps- eller internationell skyddsstatus bör:

• Beaktas intressen och områden som uppbär ett skydd genom lagstiftning,

såsom t.ex. riksintresseområden enligt 3 och 4 kap.miljöbalken, områden

skyddade enligt kap. miljöbalken och områden skyddade enligt lagen

(1988:950) om kulturminnen m.m.

Till 6 § förordningen ( 1998:905 ) om miljökonsekvensbeskrivningar

Tillfälle att yttra sig

En myndighet eller kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program

bör ge berörda länsstyrelser, kommuner och andra myndigheter rimlig tid, i

regel minst tre veckor, att yttra sig över om en plan eller ett program kan antas

medföra betydande miljöpåverkan. Plan- eller programärendets omfattning och

komplexitet bör beaktas då tiden för att senast yttra sig bestäms. Vid begäran

om förlängd tid för yttrande bör sådan begäran tillmötesgås om den inte kan

anses vara oskälig. På motsvarande sätt kan tiden för att yttra sig förkortas om

berörda kommuner, länsstyrelser och myndigheter är överens om detta.

När det är lämpligt bör samrådet om behovsbedömningen kunna ske samti-

digt med samrådet om avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen enligt

6 kap. 13 § andra stycket miljöbalken.

Redovisning av bedömning om betydande miljöpåverkan

När en myndighet eller en kommun redovisar sin bedömning i fråga om en plan

eller ett program kan antas medföra betydande miljöpåverkan, bör den ange

både resultatet av bedömningen och skälen för bedömningen. Detta gäller både

när myndigheten eller kommunen bedömer att en miljöbedömning krävs och

inte krävs. Myndigheten eller kommunen bör så snart som möjligt göra denna

redovisning tillgänglig för allmänheten.

Hur beslutet ska offentliggöras bör avgöras från fall till fall. Det bör dock

åtminstone göras tillgängligt för allmänheten genom myndighetens eller kom-

munens hemsida och anslagstavla.

NFS 2009:1

8

Elanders i Vällingby 2009 222490

Till 11 § andra stycket förordningen ( 1998:905 ) om

miljökonsekvensbeskrivningar

Underrättelse till Naturvårdsverket bör ske så snart som möjligt, senast vid

samråd om avgränsning, så att den berörda staten kan underrättas av Naturvårds-

verket före eller åtminstone senast i samband med att förslaget till plan eller

program görs tillgängligt för allmänheten enligt 6 kap. 14 § miljöbalken.

Naturvårdsverket

EVA SMITH

Egon Enocksson

(Enheten för markanvändning

och vattenverksamhet)