NFS 2020:5

Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2020:5 om antecknings- och rapporteringsskyldighet och lämnande Utkom från trycket den 3 juli 2020 av uppgifter om farligt avfall till avfallsregistret

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234 Beställlningsnummer 15820-05

1

Naturvårdsverkets föreskrifter

om antecknings- och rapporteringsskyldighet och lämnande

av uppgifter om farligt avfall till avfallsregistret;

beslutade den 25 juni 2020

Naturvårdsverket föreskriver1 följande med stöd av 6 kap. 8 och 18 §§ och 7

kap. 10 § avfallsförordningen (2020:614).

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om

1. vilka uppgifter om farligt avfall som ska antecknas enligt 6 kap. 1–5 §§

avfallsförordningen (2020:614),

2. hur antecknade uppgifter ska lämnas till avfallsregistret enligt 6 kap. 11 §

samma förordning, och

3. vilka uppgifter som ska lämnas till Naturvårdsverket enligt 7 kap. 3 §

samma förordning.

2 § Av 6 kap. 9 § avfallsförordningen (2020:614) följer att Naturvårdsverket

ska föra ett elektroniskt register över farligt avfall (avfallsregistret).

Definitioner

3 § Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse

som i 15 kap.miljöbalken och avfallsförordningen (2020:614).

Uppgifter som ska antecknas

4 § I 6 kap.15 §§avfallsförordningen (2020:614) finns bestämmelser om

skyldighet för verksamhetsutövare att föra anteckningar om farligt avfall och

annat avfall.

Där det enligt dessa bestämmelser ska antecknas uppgift om

1. typ av farligt avfall, ska klassificering av avfallet ske i enlighet med

bestämmelserna i avfallsförordningen och den avfallskod i bilaga 3 till avfalls-

förordningen som bäst beskriver avfallet anges,

1Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november om avfall och

om upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv

(EU) 2018/851.

NFS 2020:5

Utkom från trycket

den 3 juli 2020

2

NFS 2020:5

2. vem som hanterar eller senast hanterade avfall, vem avfall transporteras

från eller till, vem avfall köps av, förmedlas eller säljs till eller mottagare av

avfall, ska anges

a) verksamhetsutövarens person- eller organisationsnummer eller, om sådant

inte finns, verksamhetsutövarens nationella eller europeiska skatteregistre-

ringsnummer,

b) kommunkod, i fråga om farligt avfall som kommer direkt från hushåll, eller

c) okänd, där uppgift saknas om avfallsproducent eller tidigare innehavare,

3. var avfall producerats, plats som avfall transporteras från eller till, plats

där avfall senast hanterats eller där det ska hanteras, ska anges

a) adress eller geografisk punkt,

b) land, för plats utanför Sverige, eller

c) kommunkod, i fråga om farligt avfall som kommer direkt från hushåll

eller där uppgift saknas om varifrån avfallet kommer,

4. transportsätt, ska anges

a) vägtransport,

b) järnvägstransport,

c) sjötransport,

d) flygtransport,

e) inlandssjöfart, eller

f) rörledning,

5. behandlingsmetod, ska anges

a) behandlingsmetod i enlighet med de sätt att hantera avfall som listas i

bilaga 1 och 2 till avfallsförordningen, och

b) underkod i enlighet med de koder som anges i bilaga 1 till dessa föreskrifter,

som närmare beskriver använd behandlingsmetod.

Spilloljor

5 § Den som behandlar spilloljor ska lämna uppgift om resultatet av behand-

lingen enligt 6 kap. 5 § första stycket 2 d avfallsförordningen (2020:614)

det sätt som följer av bilaga 2 till dessa föreskrifter.

6 § Den som från Sverige låter transportera spillolja för behandling ska lämna

uppgifter om resultatet av behandlingen enligt 7 kap. 3 § första stycket 4 avfalls-

förordningen (2020:614) på det sätt som följer av bilaga 2 till dessa föreskrifter.

Lämnande av uppgifter till avfallsregistret

7 § Gällande den verksamhet för vilken uppgifter ska lämnas till Naturvårds-

verkets avfallsregister enligt 6 kap. 11 § avfallsförordningen (2020:614) ska

uppgift lämnas om

1. verksamhetens namn,

2. kontaktuppgifter, och

3. person- eller organisationsnummer, eller om sådant inte finns, verksam-

hetsutövarens nationella eller europeiska skatteregistreringsnummer.

När de uppgifter som lämnas har antecknats enligt 6 kap. 1 § avfallsförord-

ningen ska uppgift också lämnas om det arbetsställenummer som verksamheten

tilldelats av Statistiska Centralbyrån enligt 8 § förordningen (1984:692) om det

allmänna företagsregistret.

Om ombud används ska uppgifter enligt första stycket anges för ombudet.

3

NFS 2020:5

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2020.

2. Bestämmelsen i 4 § första stycket 5 b ska tillämpas första gången för

uppgifter om avfall som behandlas efter utgången av december 2020.

Naturvårdsverket

BJÖRN RISINGER

Maria

Ohlman

(Samhällsavdelningen)

4

NFS 2020:5

Bilaga 1

Tabell 1

Benämning

underkod

Beskrivning underkod

A

Konventionell materialåtervinning

B

Biologisk behandling kompostering

C

Biologisk behandling rötning

D

Förbränning med energiåtervinning

E

Återvinning som konstruktionsmaterial

F

Annan återvinning

G

Återfyllning

H

Markspridning

I

Förbehandling och sortering

J

Lagring före återvinning

K

Lagring före bortskaffande

L

Omförpackning

M

Förbränning utan energiåtervinning

N

Deponering

O

Annan bortskaffning

5

NFS 2020:5

Tabell 2

HANTERING SOM UTGÖR ÅTERVINNING (R-koder)

R 1

Användning främst som

bränsle eller annan ener-

gikälla

D

Förbränning med energiåter-

vinning

R 2

Återvinning eller regenere-

ring av lösningsmedel

A

Konventionell materialåter-

vinning

R 3

Materialåtervinning av

organiska ämnen som inte

används som lösningsme-

del.

Detta omfattar komposte-

ring och andra biologiska

omvandlingsprocesser samt

förgasning och pyrolys

med utnyttjande av kompo-

nenterna som kemikalier

A

Konventionell materialåter-

vinning

B

Biologisk behandling kom-

postering

C

Biologisk behandling rötning

E

Återvinning som konstruk-

tionsmaterial

F

Annan återvinning

G

Återfyllning

R 4

Materialåtervinning av me-

taller eller metallföreningar

A

Konventionell materialåter-

vinning

F

Annan återvinning

R 5

Materialåtervinning av

andra oorganiska material.

Detta omfattar jordtvätt

som medför återställande

av mark och återvinning av

oorganiska byggmaterial.

A

Konventionell materialåter-

vinning

E

Återvinning som konstruk-

tionsmaterial

F

Annan återvinning

G

Återfyllning

R 6

Regenerering av syror eller

baser

A

Konventionell materialåter-

vinning

R 7

Återvinning av kompo-

nenter som används för att

minska föroreningar

A

Konventionell materialåter-

vinning

F

Annan återvinning

R 8

Återvinning av katalysator-

komponenter

A

Konventionell materialåter-

vinning

F

Annan återvinning

R 9

Omraffinering av olja eller

annan återanvändning av

olja

A

Konventionell materialåter-

vinning

F

Annan återvinning

R 10 Markspridning med posi-

tiva effekter på jordbruket

eller ekologin

H

Markspridning

6

NFS 2020:5

R 11

Användning av avfall som

har uppkommit genom

någon sådan hantering som

avses i R 1–R 10

A

Konventionell materialåter-

vinning

B

Biologisk behandling kom-

postering

C

Biologisk behandling rötning

D

Förbränning med energiåter-

vinning

E

Återvinning som konstruk-

tionsmaterial

F

Annan återvinning

G

Återfyllning

H

Markspridning

R 12 Utväxling av avfall som

ska bli föremål för någon

sådan hantering som avses

i R 1–R 11.

Detta omfattar – om

hanteringen inte lämpligen

kan hänföras till någon

av R 1–R 11 – inledande

hantering före återvinning,

inklusive förbehandling

(t.ex. demontering, sorte-

ring, krossning, komprime-

ring, pelletering, torkning,

fragmentering, konditio-

nering, omförpackning,

separering, sammansmält-

ning eller blandning för

överlämnande till någon

sådan hantering som avses

i R 1–R 11).

I

Förbehandling och sortering

R 13 Lagring av avfall före

någon sådan hantering som

avses i R 1–R 12.

Detta omfattar inte tillfällig

lagring, före insamling, på

den plats där avfallet har

uppkommit.

J

Lagring före återvinning

HANTERING SOM UTGÖR BORTSKAFFANDE (D-koder)

D 1

Deponering på eller under

markytan

N

Deponering

D 2

Behandling i markbädd.

Detta omfattar t.ex.

biologisk nedbrytning av

flytande avfall och slam i

jord eller liknande.

O

Annan bortskaffning

7

NFS 2020:5

D 3

Djupinjicering.

Detta omfattar t.ex.

insprutning av pumpbart

avfall i källor, saltgruvor

eller naturligt förekom-

mande förvaringsrum och

liknande.

O

Annan bortskaffning

D 4

Invallning.

Detta omfattar t.ex. place-

ring av flytande avfall och

slam i dagbrott, dammar

eller laguner och liknande.

O

Annan bortskaffning

D 5

Särskilt utformad markde-

ponering. Detta omfattar

t.ex. placering i inklädda,

separata förvaringsutrym-

men som är täckta och

avskilda från varandra

och från den omgivande

miljön.

N

Deponering

D 6

Utsläpp till andra vatten än

hav och oceaner

O

Annan bortskaffning

D 7

Utsläpp till hav eller ocea-

ner. Detta omfattar även

deponering under havsbot-

ten.

O

Annan bortskaffning

D 8

Biologisk behandling som

inte omfattas av någon

annan punkt i denna bi-

laga och som leder till en

slutprodukt i form av en

förening eller blandning

som bortskaffas med någon

sådan hantering som anges

i D 1–D 12.

I

Förbehandling och sortering

D 9

Fysikalisk kemisk behand-

ling som inte omfattas av

någon annan punkt i denna

bilaga och som leder till

en slutprodukt i form av

en förening eller bland-

ning som bortskaffas med

någon sådan hantering som

anges i D 1–D 12 (t.ex.

avdunstning, torkning eller

kalcinering).

I

Förbehandling och sortering

D 10 Förbränning på land

M

Förbränning utan energiåter-

vinning

8

NFS 2020:5

D 11

Förbränning till havs

-

-

D 12 Permanent lagring

N

Deponering

D 13 Sammansmältning eller

blandning före en hante-

ring som anges i D 1–D

12. Detta omfattar – om

hanteringen inte lämpligen

kan hänföras till någon av

D 1–D 12 – inledande han-

tering före bortskaffande,

inklusive förbehandling

(t.ex. sortering, krossning,

komprimering, pelletering,

torkning, fragmentering,

konditionering eller separe-

ring för överlämnande till

något sådant bortskaffande

som anges i D 1–D 12).

I

Förbehandling och sortering

D 14 Omförpackning före något

sådant bortskaffande som

anges i D 1–D 13.

L

Omförpackning

D 15 Lagring före något sådant

bortskaffande som anges i

D 1–D 14.

Detta omfattar inte tillfällig

lagring, före insamling, på

den plats där avfallet har

uppkommit.

K

Lagring före bortskaffande

9

NFS 2020:5

Bilaga 2

Uppgifter om resultatet av behandling av oljor

(Mörka skuggade fält innebär att rapportering inte är tillämplig)

Typ av resultat av

återvinning

Regenerering

(vikt i kg)

Annan material-

återvinning

(vikt i kg)

Energiåtervin-

ning /uppar-

betning till

material som

ska användas

som bränsle

(vikt i kg)

Bortskaffande

(vikt i kg)

Regenererad basolja –

grupp I 1

Regenererad basolja –

grupp II 2

Regenererad basolja –

grupp III 3

Regenererad basolja –

grupp IV 4 5 6

Materialåtervunna

produkter

Bränsleprodukter för

extern energiåtervin-

ning – lätt eldningsolja

Bränsleprodukter för

extern energiåtervin-

ning - eldningsoljede-

stillat

Bränsleprodukter för

extern energiåtervin-

ning -tjock eldnings-

olja

Bränsleprodukter för

extern energiåtervin-

ning – återvunnen

eldningsolja

Bränsleprodukter för

extern energiåtervin-

ning – bearbetad

eldningsolja

Energiåtervinning på

plats 7

Annat

1 Basolja grupp I innehåller mindre än 90 % mättade kolväten och/eller mer än 0,03 % svavel och

har ett viskositetsindex större än eller lika med 80 och mindre än 120.

2 Basolja grupp II innehåller mer än eller lika med 90 % mättade kolväten och mindre än eller

lika med 0,03 % svavel och har ett viskositetsindex större än eller lika med 80 och mindre än 120.

3 Basolja grupp III innehåller mer än eller lika med 90 % mättade kolväten och mindre än eller lika

med 0,03 % svavel och har ett viskositetsindex större än eller lika med 120.

4 Basolja grupp IV är polyalfaolefiner.

5 Basolja som inte ingår i grupperna I–IV ska anges på rad ”Annat”.

6 Om uppgifter inte kan lämnas uppdelat på basolja grupp I-IV kan aggregerade uppgifter istället

lämnas på rad ”Annat””.

7 Energiåtervinning på plats innebär återvinning av spilloljor genom intern energiförbrukning,

t.ex. i ett raffinaderi.