Prop. 1954:200

('med förslag till lag om ändring i rättegångsbalken m. m.',)

Kungi. Maj:ts proposition nr 200.

1

Nr 200.

Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till lag om

ändring i rättegångsbalken m. m.; given Stockholms slott den 5 mars 1954.

Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet förda protokoll vill Kungl. Maj:t härmed jämlikt § 87 regeringsformen föreslå riksdagen att an­ taga härvid fogade förslag till

1) lag om ändring i rättegångsbalken; 2) lag om ändrad lydelse av 51 och 73 §§ militära rättegångslagen den 30 juni 1948 (nr 472);

3) lag om ändrad lydelse av 3 § lagen den 10 juli 1947 (nr 632) angående ersättning av allmänna medel till vittnen m. fl.;

4) lag angående ändring i lagen den 20 december 1946 (nr 808) om lag­ sökning och betalningsföreläggande (lagsökningslag);

5) lag angående ändrad lydelse av 6 och 7 §§ lagen den 20 december 1946 (nr 807) om handläggning av domstolsärenden; samt

6) lag om ändrad lydelse av 15 kap. 4 § gifterinålsbalken.

GUSTAF ADOLF.

Herman Zetterberg.

Propositionens huvudsakliga innehåll.

I propositionen föreslås ändringar beträffande åtskilliga detalj spörsmål i rättcgångsförfarandet. Den nya rättegångsordningens grundprinciper rub­ bas ej. Syftet med vissa av de föreslagna ändringarna är närmast att göra det möjligt för domstolarna att med oförändrad personalorganisation avgöra ett större antal mål än för närvarande och därigenom söka nedbringa den besvärande arbetsbalans som uppkommit vid vissa rådhusrätter. Andra förslag sikta till att minska det allmännas kostnader för rättegångsväsendet eller den enskildes utgifter för en process. Jämkningar föreslås även i fråga

1

Bihang till riksdagens protokoll 19öb. i samt. Nr 200.

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 200.

om vissa detaljer, vilka enligt nu vunnen erfarenhet kunna ordnas mer

praktiskt än enligt gällande rätt.

Bland de särskilda förslagen må nämnas, att institutet strafföreläggande

förordas få ett vidgat tillämpningsområde. Genom strafföreläggande skall

sålunda kunna åläggas högst fyrtio dagsböter mot nu tjugu. Strafföreläg­

gande skall vidare kunna användas även om den misstänkte är under ader-

ton år.

Behörigheten för rådhusrätt med en lagfaren ledamot föreslås vidgad på

det sättet, att rådhusrätt med denna sammansättning skall äga pröva mål

om ansvar även för sådant brott, i vars straffsats ingår utom böter också

svårare straff men som i det särskilda fallet ej förskyller dylikt svårare

straff. Ensamdomaren blir enligt förslaget tillika behörig att pröva enskilt

anspråk i anledning av brottet.

Uppgår i tvistemål tvisteföremålets värde ej till 500 kronor, kan hovrätt

under vissa förutsättningar avgöra målet utan huvudförhandling. Gränsen

föreslås i stället skola gå vid 1 500 kronor.

Propositionen innehåller vidare bl. a. förslag om ökade möjligheter att

upptaga brottmål vid domstol i ort där den misstänkte vistas. Målsägandes

rätt att av allmänna medel erhålla ersättning för inställelse föreslås bli

vidgad.

Lagändringarna föreslås skola träda i kraft den 1 juli 1954.

Kungl. Maj.ts proposition nr 200.

3

Förslag

till

Lag

om ändring i rättegångsbalken .

Härigenom förordnas, dels att 1 kap. 5 och It §§, 6 kap. 1 §, 17 kap. 5 och 9 §§, 19 kap. 1 och 7 §§, 20 kap. 15 §, 30 kap. 6, 7 och 12 §§, 36 kap. 5 §, 48 kap. 1 och 4 §§, 49 kap. 4 §, 50 kap. 21 och 22 §§, 51 kap. 22 § samt 59 kap. 5 § rättegångsbalken1 skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives, dels ock att 48 kap. 5 § samma balk skall upphöra att gälla.

(Gällande lydelse.) (Föreslagen lydelse.)

1 KAP.

I tingslag — -------------------------- — -I nämnd skola sitta minst sju och högst nio. Rör mål allenast ansvar för brott, varå icke kan följa svårare straff än böter, och förekommer i målet ej anledning, att målsägande finnes, eller hålles syn å stället utom huvudförhandling, vare dock härads­ rätten domför med tre i nämnden.

Häradshövdingen fördele------------

deras antal.

I nämnd skola sitta minst sju och högst nio. Rör mål allenast ansvar för brott, varå icke kan följa svårare straff än böter, eller utom ansvar för sådant brott även enskilt anspråk i anledning av brottet, vare dock hä­ radsrätten domför med tre i nämn­ den. Vad nu sagts skall ock gälla för det fall att i straffsatsen tillika ingår svårare straff än böter men sådant straff med hänsyn till vad som an­ förts vid åtalets väckande icke ifrågakommer för gärningen och ej heller sedermera finnes böra ådömas. Hål­ les syn å stället utom huvudförhand­ ling, vare häradsrätten ock domför med tre i nämnden. ------------------------inom nämnden.

11 §•

Rådhusrätt vare----------------------------------------nu sagts. Vid måls avgörande utan huvud- Vid måls avgörande utan huvud­ förhandling samt annan handlägg- förhandling samt annan handlägg­ ning, som ej sker vid huvudförhand- ning, som ej sker vid huvudförhand­ ling eller syn å stället, så ock i tvis- ling eller syn å stället, så ock i tvis-

1 Senaste lydelse, se beträffande 19 kap. 1 § SFS 1948:453 och beträffande 49 kap. 4 § SFS 1947:616.

4

Kungl. Maj:ts proposition nr 200.

(Gällande lydelse.

(Föreslagen lydelse.)

temål vid huvudförhandling, som

hålles i omedelbart samband med för­

beredelsen, vare rådhusrätt dock

domför med en lagfaren domare.

Lag samma vare i fråga om huvud­

förhandling och syn å stället i brott­

mål, om målet rör allenast ansvar för

brott, varå icke kan följa svårare

straff än böter, och i målet ej före­

kommer anledning, att målsägande

finnes.

iemål vid huvudförhandling, som

hålles i omedelbart samband med för­

beredelsen, vare rådhusrätt dock

domför med en lagfaren domare.

Rör mål allenast ansvar för brott,

varå icke kan följa svårare straff ån

böter, eller utom ansvar för sådant

brott även enskilt anspråk i anled­

ning av brottet, vare jämväl vid hu­

vudförhandling och syn å stället råd­

husrätt domför med en lagfaren do­

mare. Vad nu sagts skall ock gälla för

det fall att i straffsatsen tillika ingår

svårare straff än böter men sådant

straff med hänsyn till vad som an­

förts vid åtalets väckande icke ifråga-

kommer för gärningen och ej heller

sedermera finnes böra ådömas.

6 KAP.

1

Protokoll skall---------------------- —

över handläggning-----------------------

Rör mål allenast ansvar för brott,

varå icke kan följa svårare straff än

böter, och har den tilltalade erkänt

gärningen, må i sådant mål i stället

för protokoll föras anteckningar en­

ligt de närmare föreskrifter, som

meddelas av Konungen.

§•

------ - — mål särskilt.

---------- — — heller protokoll.

Är i mål, som rör allenast ansvar

för brott, vid huvudförhandling hä­

radsrätt domför med tre i nämnden

och rådhusrätt med en lagfaren do­

mare och har den tilltalade erkänt

gärningen, må i sådant mål i stället

för protokoll föras anteckningar en­

ligt de närmare föreskrifter, som

meddelas av Konungen.

17 KAP.

5

Handläggas i------------ —----------------

Äro i mål, vari talan föres om full-

görelse, såväl skyldigheten att full­

göra som fullgörelsens storlek stridi­

ga och finnes med hänsyn till utred-

§•

-----— den talan.

Äro i mål, vari talan föres om full-

görelse, såväl skyldigheten att full­

göra som fullgörelsens storlek stridi­

ga och finnes med hänsyn till utred­

5

Kungl. Maj.ts proposition nr 200.

(Gällande lydelse.) (Föreslagen lydelse.)

ningen lämpligt, att dessa frågor av­ göras var för sig, må på kärandens begäran särskild dom givas över skyldigheten att fullgöra.

Då särskild

ningen lämpligt, att dessa frågor av­ göras var för sig, må på parts be­ gäran särskild dom givas över skyl­ digheten att fullgöra; mot kärandens bestridande må sådan dom ej givas med mindre synnerliga skål åro där­ till.

—- — — laga kraft.

Innan dom-----------------------------------Då huvudförhandling------- - — -----Vad nu------- — —--------- -------------Avgöres eljest mål utan huvudför­ handling, skall, • så snart ske kan, överläggning hållas samt domen be­ slutas, skriftligen avfattas och med­ delas. Meddelandet skall ske genom att domen hålles tillgänglig å rättens kansli. Underrättelse om tiden för meddelandet skall senast dagen förut avsändas till parterna och anslås å en för allmänheten tillgänglig plats i kansliet.

Avkunnande av----------------------------

— — stadgar därom.

------------ domens meddelande.

— muntlig förberedelse.

Avgöres eljest mål utan huvudför­ handling, skall, så snart ske kan, överläggning hållas samt domen be­ slutas, skriftligen avfattas och med­ delas. Meddelandet skall ske genom att domen hålles tillgänglig å rättens kansli. Underrättelse om tiden för meddelandet skall senast samma dag avsändas till parterna.

---- av fullföljdshänvisning.

19 KAP.

1

Laga domstol------------ —-------------År, då —- — — — ------- —----------Åtal för brott må ock upptagas av den rätt, där den misstänkte skall svara i tvistemål i allmänhet, om den­ na med hänsyn till utredningen samt kostnader och andra omständigheter finner det lämpligt.

§• — sig, behörig. ------uppehåller sig.

Åtal för brott må ock upptagas av den rätt, där den misstänkte skall svara i tvistemål i allmänhet, eller rätten i den ort, dår den misstänkte mera varaktigt uppehåller sig, om rätten med hänsyn till utredningen samt kostnader och andra omstän­ digheter finner det lämpligt.

6

Kungl. Maj:ts proposition nr 200.

7 §•

Har, sedan stämning delgivits den

misstänkte, ändring inträtt i förhål­

lande, som betingat domstolens behö­

righet, vare domstolen ändock behö­

rig.

Har allmänt--------- —-------------------------------förordnar annat.

(Gällande lydelse.)

(Föreslagen lydelse.)

20 KAP.

15 §.

Höres målsäganden i anledning av

åklagarens talan och har han icke bi­

trätt åtalet eller eljest fört talan jäm­

te åklagaren, äge han rätt till ersätt­

ning och förskott enligt vad om vitt­

ne är stadgat.

Höres målsäganden i anledning av

åklagarens talan, äge han rätt till er­

sättning och förskott enligt vad om

vittne är stadgat.

30 KAP.

6

Rör mål allenast ansvar för brott,

varå icke kan följa svårare straff än

böter, och har den tilltalade erkänt

gärningen, må domen utfärdas i för­

enklad form. Dom, varigenom högre

rätt fastställer lägre rätts dom, må

ock utfärdas i förenklad form. När­

mare bestämmelser därom meddelas

av Konungen. 7

7

Innan dom —--------------------------------

Då huvudförhandling — —----------

Avgöres mål utan huvudförhand­

ling, skall, så snart ske kan, överlägg­

ning hållas samt domen beslutas,

skriftligen avfattas och meddelas.

§•

Är i mål, som rör allenast ansvar

för brott, vid huvudförhandling hä­

radsrätt domför med tre i nämnden

och rådhusrätt med en lagfaren do­

mare och har den tilltalade erkänt

gärningen, må domen utfärdas i för­

enklad form. Dom, varigenom högre

rätt fastställer lägre rätts dom, må

ock utfärdas i förenklad form. När­

mare bestämmelser därom meddelas

av Konungen.

§•

stadgar därom.

-------------- domens meddelande.

Avgöres mål utan huvudförhand­

ling, skall, så snart ske kan, överlägg­

ning hållas samt domen beslutas,

skriftligen avfattas och meddelas.

7

Kungl. Maj.ts proposition nr 200.

(Gällande lydelse.)

(Föreslagen lydelse.)

Meddelandet skall ske genom att do­

men hålles tillgänglig å rättens kans­

li. Underrättelse om tiden för medde­

landet skall senast dagen förut av­

sändas till parterna och anslås å en

för allmänheten tillgänglig plats i

kansliet.

Avkunnande av----------------- ■— —

Meddelandet skall ske genom att do

men hålles tillgänglig å rättens kans­

li. Underrättelse om tiden för medde­

landet skall senast samma dag av­

sändas till parterna.

—--------av fullföljdshänvisning.

12

Beslut under rättegången, mot vil­

ket talan ej må föras särskilt, skall

genast gå i verkställighet. Vad nu

sagts gälle ock beslut, varigenom rät­

ten avvisat ombud, biträde eller för­

svarare eller utlåtit sig angående er­

sättning eller förskott till biträde,

försvarare, vittne, sakkunnig eller an­

nan, som ej är part, eller angående

häktning eller åtgärd, som avses i 25

—28 kap., eller bestämt, att förmån

av fri rättegång skall upphöra, eller

till biträde eller försvarare utsett an­

nan, än part föreslagit. Rätten äge,

när skäl äro därtill, i beslut, varige­

nom föreläggande meddelats part el­

ler annan att förete skriftligt bevis

eller att tillhandahålla föremål för

syn eller besiktning, förordna, att be­

slutet må verkställas utan hinder av

att det icke äger laga kraft.

Är särskild

§•

Beslut under rättegången, mot vil­

ket talan ej må föras särskilt, skall

genast gå i verkställighet. Vad nu

sagts gälle ock beslut, varigenom rät­

ten avvisat ombud, biträde eller för­

svarare eller utlåtit sig angående er­

sättning eller förskott av allmänna

medel till målsägande eller angående

ersättning eller förskott till biträde,

försvarare, vittne, sakkunnig eller an­

nan, som ej är part, eller angående

häktning eller åtgärd, som avses i 25

—28 kap., eller bestämt, att förmån

av fri rättegång skall upphöra, eller

till biträde eller försvarare utsett an­

nan, än part föreslagit. Rätten äge,

när skäl äro därtill, i beslut, varige­

nom föreläggande meddelats part el­

ler annan att förete skriftligt bevis

eller att tillhandahålla föremål för

syn eller besiktning, förordna, att be­

slutet må verkställas utan hinder av

att det icke äger laga kraft.

----------den gällande.

36 KAP.

5 §•

Ämbets- eller tjänsteman--------—--------------iakttaga tystnad.

Ej heller må advokat, läkare, barn- Ej heller må advokat, läkare, /ancf-

morska eller deras biträden höras an- läkare, barnmorska eller deras biträ-

8

Kungl. Maj:ts proposition nr 200.

(Gällande lydelse.)

(Föreslagen lydelse.)

gående något, som på grund av den­

na deras ställning förtrotts dem eller

de i samband därmed erfarit, med

mindre det är i lag medgivet eller

den, till vilkens förmån tystnadsplik­

ten gäller, samtycker därtill.

Rättegångsombud, biträde------------

Utan hinder---------------- -----------------

Om tystnadsplikt — —----------------

den höras angående något, som på

grund av denna deras ställning för­

trotts dem eller de i samband därmed

erfarit, med mindre det är i lag med­

givet eller den, till vilkens förmån

tystnadsplikten gäller, samtycker där­

till.

------------------ — må yppas.

---------- — två år.

------- - särskilt stadgat.

48 KAP.

1

Skall allmänt åtal äga rum för

brott, varå allenast böter kunna föl­

ja, dock ej normerade böter, äge åkla­

garen, i stället för att väcka åtal, till

godkännande förelägga den misstänk­

te det straff åklagaren anser brottet

förskylla. Ej må strafföreläggande

avse dagsböter utöver tjugu. År brot­

tet förenat med egendoms förverkan­

de eller annan sådan påföljd, skall

ock den påföljden föreläggas den

misstänkte till godkännande. Är frå­

ga om flera brott, må föreläggande ej

givas, med mindre det sker gemen­

samt för alla brotten.

Strafföreläggande må ej användas,

om den misstänkte är under aderton

år och ej heller om anledning före­

kommer, att målsägande finnes. 4

4 §.

Godkänner den misstänkte straff­

föreläggande, som avser böter ome­

delbart i penningar till högre belopp

än etthundra kronor, skall föreläg­

gandet underställas prövning av den

rått, som är behörig att upptaga åtal

§•

Skall allmänt åtal äga rum för

brott, varå allenast böter kunna föl­

ja, dock ej normerade böter, äge åkla­

garen, i stället för att väcka åtal, till

godkännande förelägga den misstänk­

te det straff åklagaren anser brottet

förskylla. Ej må strafföreläggande

avse dagsböter utöver fyrtio. Är brot­

tet förenat med egendoms förverkan­

de eller annan sådan påföljd, skall

ock den påföljden föreläggas den

misstänkte till godkännande. Är frå­

ga om flera brott, må föreläggande ej

givas, med mindre det sker gemen­

samt för alla brotten.

Strafföreläggande må ej användas,

om anledning förekommer, att måls­

ägande finnes.

9

Kungl. Maj.ts proposition nr 200.

(Gällande lydelse.) (Föreslagen lydelse.)

för brottet. Åklagaren har att ofördröjligen till rätten överlämna före­ läggandet jämte utskrift av protokoll eller anteckningar från förundersök­ ningen, om sådan ägt rum, samt öv­ riga handlingar i ärendet.

Finnes för prövning av föreläggan­ det den misstänkte eller annan böra höras, äge rätten förordna därom på sätt den finner lämpligt.

Överensstämmer föreläggandet med lag och år det förelagda straffet ej uppenbart för högt eller för lågt, skall rätten fastställa föreläggandet; är straffet uppenbart för högt, må det nedsättas. I annat fall skall föreläg­ gandet undanröjas. Mot rättens be­ slut må talan ej föras.

5 §.

Strafföreläggande, som fastställts av rätten eller, då rättens fastställelse ej erfordras, godkänts av den miss­ tänkte, gälle som dom, vilken vunnit laga kraft.

4 §•

Strafföreläggande, som godkänts av den misstänkte, gälle som dom, vilken vunnit laga kraft.

49 KAP.

4 §•

Talan mot —-------—-------------------

1. avvisat ombud —------- - --------

2. ogillat tredje----------------- —- —

3. förelagt part —---------------------

4. utlåtit sig angående ådömande -

5. utlåtit sig angående ersättning eller förskott till biträde, försvarare, vittne, sakkunnig eller annan, som ej är part eller intervenient;

0. utlåtit sig i-------

7. avslagit begäran Särskild talan-------

---------- om rätten ---------------- —- eller försvarare; ------- i rättegången; eller besiktning; -------- -------- vållad kostnad;

5. utlåtit sig angående ersättning eller förskott av allmänna medel till målsägande eller angående ersättning eller förskott till biträde, försvarare, vittne, sakkunnig eller annan, som ej är part eller intervenient; - 25—28 kap.; eller — ------------part föreslagit. ------- rätteligen gjorts.

10

Kungl. Maj.ts proposition nr 200.

(Gällande lydelse.)

(Föreslagen lydelse.)

50 KAP.

21

§.

Hovrätten äge — — — —------- - —

Rör målet allenast penningar eller

sådant, som kan skattas i penningar,

och uppgår värdet av det, varom ta­

lan fullföljts, uppenbart icke till

femhundra kronor, må målet avgöras

utan huvudförhandling, om ej båda

parterna begärt sådan förhandling.

Vid beräkning av värdet må hänsyn

icke tagas till rättegångskostnad eller

till ränta, som upplupit efter talans

väckande.

Mål, vari---------------------------• --------

För prövning------------ -------- ----------

---------- är ogrundad.

Rör målet allenast penningar eller

sådant, som kan skattas i penningar,

och uppgår värdet av det, varom ta­

lan fullföljts, uppenbart icke till

ettusenfemhundra kronor, må målet

avgöras utan huvudförhandling, om

ej båda parterna begärt sådan för­

handling. Vid beräkning av värdet må

hänsyn icke tagas till rättegångskost­

nad eller till ränta, som upplupit ef­

ter talans väckande,

ej erfordras.

— —--------ej erforderlig.

22

§.

hovrätten beslutat, att mål skall

avgöras utan huvudförhandling, sko­

la, om det erfordras, parterna erhålla

tillfälle att skriftligen utveckla sin

talan.

Utan hinder —----------------------—

Har hovrätten beslutat, att mål

skall avgöras utan huvudförhandling,

och finnes ej uppenbart, att parterna

redan slutfört sin talan, skall tillfälle

därtill lämnas dem.

- —--------äga rum.

51 KAP.

22

§.

hovrätten beslutat, att mål skall

avgöras utan huvudförhandling, sko­

la, om det erfordras, parterna erhålla

tillfälle att skriftligen utveckla sin

talan.

Utan hinder-------------------------------

Har hovrätten beslutat, att mål

skall avgöras utan huvudförhandling,

och finnes ej uppenbart, att parterna

redan slutfört sin talan, skall tillfälle

därtill lämnas dem.

------äga rum.

59 KAP.

5 §.

Strafföreläggande, som fastställts Strafföreläggande, som godkänts av

av rätten eller, då rättens fastställelse den misstänkte, skall på besvär av

11

ej erfordras, godkänts av den miss- den som föreläggandet avser undan- tänkte, skall på besvär av den som röjas: föreläggandet avser undanröjas:

Kungl. Maj:ts proposition nr 200.

(Gällande lydelse.) (Föreslagen lydelse.)

1. om godkännandet--------------------------------giltig viljeförklaring;

2. om vid----------------- — — — — — — ogiltigt; eller

3. om föreläggandet----------------------—--------- med lag.

Denna lag tråder i kraft den 1 juli 195t; dock skall åven därefter äldre lag gälla i fråga om underställning av strafföreläggande, som godkänts före lagens ikraftträdande.

12

Kungl. Maj:ts proposition nr 200.

Förslag

till

Lag

om ändrad lydelse av 51 och 73 §§ militära rättegångslagen

de» 30 juni 1948 (nr 472).

Härigenom förordnas, att 51 och

73

§§ militära rättegångslagen den

30

juni 1948 skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

%

(Gällande lydelse.)

(Föreslagen lydelse.)

51 §.

Avvisas ej — — —-----------------------

Vid avgörandet skall häradsrätt

städse vara domför med tre i nämn­

den samt rådhusrätt äga den sam­

mansättning som i rättegångsbalken

är i allmänhet föreskriven för dom-

förhet vid huvudförhandling.

73

Åtal i militärt brottmål må ock

upptagas av rätten i den ort där brot­

tet förövades eller av den rätt där

den misstänkte skall svara i tviste­

mål i allmänhet, om rätten med hän­

syn till utredningen samt kostnader

och andra omständigheter finner syn­

nerliga skäl föranleda därtill.

---------- genom beslut.

Vad i 1 kap. 11 § rättegångsbalken

stadgas därom att rådhusrätt vid hu­

vudförhandling i vissa brottmål är

domför med en lagfaren domare äger

ej tillämpning i mål som avses i den­

na paragraf.

§•

Åtal i militärt brottmål må ock upp­

tagas av rätten i den ort där brottet

förövades, den rätt där den misstänk­

te skall svara i tvistemål i allmänhet

eller rätten i den ort dår den miss­

tänkte mera varaktigt uppehåller sig,

om rätten med hänsyn till utredning­

en samt kostnader och andra om­

ständigheter finner synnerliga skäl

föranleda därtill.

Denna lag träder i kraft den 1 juli

1954.

Kungl. Maj:ts proposition nr 200.

13

Förslag

till

Lag

om ändrad lydelse av 3 § lagen den 10 juli 1947 (nr 632) angående ersättning av allmänna medel till vittnen m. fl.

Härigenom förordnas, att 3 § lagen den 10 juli 1947 angående ersättning av allmänna medel till vittnen m. fl. skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

(Gällande lydelse.) (Föreslagen lydelse.)

3 §.

Vad i denna lag är stadgat om vitt­ ne skall även gälla sakkunnig som icke nämnts av rätten samt målsägan­ de som, utan att vara part, höres i anledning av åklagarens talan.

Vad i denna lag är stadgat om vitt­ ne skall även gälla sakkunnig som icke nämnts av rätten samt målsägan­ de som höres i anledning av åklaga­ rens talan.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1951.

14

Kungl. Maj.ts proposition nr 200.

Förslag

till

Lag

angående ändring i lagen den 20 december 1946 (nr 808) om

lagsökning och betalningsföreläggande (lagsökningslag).

Härigenom förordnas, dels att 9 och 34 §§ lagen den 20 december 1946

om lagsökning och betalningsföreläggande (lagsökningslag) skola erhålla

ändrad lydelse på sätt nedan angives, dels ock att 38 § samma lag skall

upphöra att gälla.

(Gällande lydelse.)

9

Anteckning om föreläggande som

rätten meddelat part i annat fall än

enligt 4 § skall införas i den i 38 §

omfärmälda boken; underrättelse om

föreläggandet skall samtidigt genom

rättens försorg avsändas till parten.

(Föreslagen lydelse.)

§•

Underrättelse om föreläggande som

rätten meddelat part i annat fall än

enligt 4 § skall genom rättens för­

sorg genast avsändas till parten.

34 §.

Talan mot------------- --------------------------- i hovrätten.

Har i — —-------------- — —----------------------i hovrätten.

Angående klagan--------------------- ■ —------------ motsvarande tillämpning.

Ej må------- - — — —

— -—-----------------till rättegång.

Anteckning om meddelande av ut­

slag eller av beslut, mot vilket talan

må omedelbart föras, skall införas i

den i 38 § omförmålda boken.

38 §.

För anteckning om förelägganden,

utslag och beslut i de fall ovan stad­

gats skall vid allmän underrätt fin­

nas bok, som utan särskild begäran

skall vara tillgänglig för allmänheten.

Då föreläggande, utslag eller beslut,

varom anteckning skall ske, medde­

las, skall senast samma dag anteck­

ningen införas i boken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli

1954.

Kungl. Maj.ts proposition nr 200.

15

Förslag

till

Lag

angående ändrad lydelse av 6 och 7 §§ lagen den 20 december 1946

(nr 807) om handläggning av domstolsärenden.

Härigenom förordnas, att 6 och 7 §§ lagen den 20 december 1946 om hand­ läggning av domstolsärenden1 skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

(Gällande lydelse.) (Föreslagen lydelse.)

6

§•

Underrätt vare —------ ---------------------------- — — lagfaren domare. Vid annan —----- —------------------------- ärendet angår

1. adoption, vårdnaden------------------------------ —---- andra fall;

2. förmynderskap eller godman­ skap enligt föräldraballcen, dock ej fråga om förordnande eller entledi­ gande av förmyndare eller god man i annat fall än då ärendet är tvistigt och ej heller fråga om inskrivning eller överflyttning av förmynderskap eller godmanskap eller föreläggande, som avses i 74 kap. 10 §, 15 kap. 11 § eller 16 kap. 3, 4 eller 10 § föräldrabalken;

3. förvaltning enligt lagen om tes­ tamente eller lagen om boutredning och arvskifte, dock ej fråga om av­ trädande av egendom till förvaltning av boutredningsman eller förordnan­ de av boutredningsman i annat fall än då ärendet är tvistigt;

4. nedsättning av-------------------------------------- till fusion;

5. förvaltning av-------------------------------------- i sparbank;

6. förordnande eller entledigande 6. förordnande eller entledigande av god man eller annan för fullgö- av god man eller annan för fullgö­ rande av särskilt uppdrag i andra rande av särskilt uppdrag i andra fall än ovan sagts; fall än ovan sagts och ärendet är tvistigt;

1 Senaste lydelse av 6 §, se SFS 1950: 602.

2. förmynderskap eller godman­ skap enligt lagen om förmynderskap, dock ej fråga om inskrivning eller överflyttning av förmynderskap eller godmanskap eller föreläggande, som avses i 7 kap. 10 §, 8 kap. 11 § eller 9 kap. 3, 4 eller 10 §, eller entledigan­ de av god man, då uppdraget slutförts eller, i fall som avses i 11 kap. 3 § el­ ler 4 § 15, den för vilken gode man­ nen förordnats begär hans entledi­ gande;

3. förvaltning enligt lagen om tes­ tamente eller lagen om boutredning och arvskifte;

16

Kungl. Maj.ts proposition nr 200.

7. bestämmande av arvode;

8. tillstånd till — —------- ------------------------- ägofred; eller

9. dödande av förkommen handling.

Skall i — ----------------------------------- överförmyndares beslut.

(Gällande lydelse.)

(Föreslagen lydelse.)

7

Ärenden angående äktenskapsför­

ord, bouppteckning, arvsskatt, testa-

mentsbevakning, åtgärder som avses

i 9 kap. lagen om arv och 8 kap. la­

gen om testamente, avhandlingar om

lösöreköp och kallelse å okända bor­

genärer skola, om ej i arbetsordning

eller eljest annat bestämts, i under­

rätt handläggas av den som har att

upptaga inskrivningsärenden.

§•

Ärenden angående äktenskapsför­

ord, bouppteckning, arvsskatt, kvar-

låtenskapsskatt, testamentsbevak-

ning, åtgärder som avses i 9 kap. la­

gen om arv och 8 kap. lagen om testa­

mente, avhandlingar om lösöreköp

och kallelse å okända borgenärer sko­

la, om ej i arbetsordning eller eljest

annat bestämts, i underrätt handläg­

gas av den som har att upptaga in­

skrivningsärenden.

Denna lag träder i kraft den i juli

19 Öb.

Kungl. Maj:ts proposition nr 200.

17

Förslag

till

Lag

om ändrad lydelse av 15 kap. 4 § giftermålsbalken .

Härigenom förordnas, att 15 kap. 4 § giftermålsbalken skall erhålla änd­ rad lydelse på sätt nedan angives.

(Gällande lydelse.) (Föreslagen lydelse.)

15 KAP.

4 §.

Äktenskapsmål instämmes till rät­ ten i den ort, där svaranden har sitt hemvist. Har han ej hemvist inom ri­ ket, höre målet till rätten i den ort, där mannen och kvinnan senast haft gemensamt hemvist eller, om de ej här haft sådant, där kärandens hem­ vist är. Skall talan föras mot såväl mannen som kvinnan, vare den rätt behörig, där båda eller endera har sitt hemvist eller, om ingendera här har sådant, där de senast haft gemen­ samt hemvist. Finnes ej behörig dom­ stol, efter vad nu är sagt, upptages målet av Stockholms rådstuvurätt.

Vilja båda Fråga om -

Äktenskapsmål instämmes till rät­ ten i den ort, där svaranden har sitt hemvist. Har han ej hemvist inom ri­ ket, höre målet till rätten i den ort, där mannen och kvinnan senast haft gemensamt hemvist eller, om de ej här haft sådant, där kärandens hem­ vist är. Skall talan föras mot såväl mannen som kvinnan, vare den rätt behörig, där båda eller endera har sitt hemvist eller, om ingendera här har sådant, där de senast haft gemen­ samt hemvist. Finnes ej behörig dom­ stol, efter vad nu är sagt, upptages målet av Stockholms rådstuvurätt.

Har ena maken väckt talan mot and­ ra maken vid behörig domstol, äge denne städse till gemensam hand­ läggning väcka talan i äktenskaps­ mål mot den förre vid samma dom­ stol. — — dem bägge. ------- är anhängigt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 195/f.

t>

Bihang till riksdagens protokoll 195b. 1 samt. Nr 200.

18

Kungl. Maj:ts proposition nr 200.

Utdrag av protokollet över justitiedepartementsärenden. hållet

inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms

slott den 12 februari 1954.

N ärvarande:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Undén,

statsråden

Sköld, Zetterberg, Torsten Nilsson, Sträng, Ericsson, Andersson,

Lingman, Norup, Hedlund, Persson, Hjälmar Nilson, Lindell,

Nordenstam.

Efter gemensam beredning med cheferna för försvars-, inrikes- och finans­

departementen anmäler chefen för justitiedepartementet, statsrådet Zetter­

berg, fråga om vissa ändringar i rättegångsbalken m. m. samt anför därvid

följande. I

I skrivelse den 16 maj 1950, nr 224, anhöll riksdagen att en utredning

måtte tillsättas för att med beaktande av hittills vunna erfarenheter av den

nya processordningens praktiska tillämpning utarbeta förslag till erforder­

liga ändringar i skilda detaljbestämmelser i rättegångsbalken och dess följd-

författningar. Med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande den 25 maj 1951

tillkallades den 31 i samma månad särskilda sakkunniga för att verkställa

en sådan utredning. De sakkunniga, som antagit benämningen 1951 års

rättegångskommitté, har hittills avgivit flera förslag, av vilka två redan be­

handlats av riksdagen (jfr prop. nr 75/1952 och 29/1953).

I ett den 10 augusti 1953 avgivet betänkande med förslag till vissa änd­

ringar i rättegångsbalken m. in. (SOU 1953: 26) har kommittén behandlat

töljande spörsmål: strafföreläggande, behandlingen av mindre brottmål vid

underrätt, måls avgörande utan huvudförhandling i hovrätt, vistelseforum i

brottmål, tystnadsplikt för tandläkare, målsägandes rätt till ersättning av

allmänna medel, vissa frågor angående meddelande och expedierande av

dom eller beslut, vissa frågor om lösenskyldighet, vissa frågor om domför-

heten i domstolsärenden och vissa frågor rörande nämndemän.

över detta betänkande har efter remiss utlåtanden avgivits av samtliga

hovrätter, Stockholms rådhusrätt, riksåklagarämbetet, statskontoret, medi­

cinalstyrelsen, svenska stadsförbundet, föreningen Sveriges häradshövding­

ar, föreningen Sveriges stadsdomare, föreningen Sveriges landsfogdar, före­

ningen Sveriges stadsfiskaler, föreningen Sveriges landsfiskaler samt Sve­

riges advokatsamfund.

19

Vidare har kommittén avgivit bl. a. följande två promemorior (stencile- rade), nämligen den 14 oktober 1952 angående ändrade bestämmelser om mellandom och den 27 november 1952 angående forum för genkäromål i äktenskapsmål. över förstnämnda promemoria har utlåtanden avgivits av Svea hovrätt, hovrätten över Skåne och Blekinge, hovrätten för Nedre Norr­ land, föreningen Sveriges häradshövdingar, föreningen Sveriges stadsdomare samt Sveriges advokatsamfund. Utlåtanden över den andra promemorian har avgivits av Göta hovrätt, hovrätten över Skåne och Blekinge, hovrätten för Västra Sverige, hovrätten för Nedre Norrland, föreningen Sveriges hä­ radshövdingar, föreningen Sveriges stadsdomare samt Sveriges advokat­ samfund.

Jag anhåller nu att till behandling få upptaga vissa av de i betänkandet ävensom de i promemoriorna berörda frågorna. Återstående i betänkandet behandlade spörsmål är antingen sådana att de kan prövas i administrativ ordning eller också av beskaffenhet att ställning till dem ej bör tagas i det­ ta sammanhang.

Kungl. Maj.ts proposition nr 200.

I. Inledning.

Kommittén.

Efter att ha redogjort för vissa uttalanden, som i skilda sammanhang gjorts angående processreformens ekonomiska verkningar, främst av riks­ dagens revisorer i deras till 1950 års riksdag avgivna berättelse och av första lagutskottet i dess utlåtande nr 23 vid samma års riksdag, har kom­ mittén i 1953 års betänkande lämnat vissa uppgifter om statsverkets kost­ nader för domstolarna och rättegångsväsendet i allmänhet. Av dessa upp­ gifter framgår, att budgetåret 1945/46 kostnaderna för domstolarna, avse­ ende huvudsakligen avlöningar och omkostnader, uppgått till i runt tal 11 200 000 kronor samt att ersättningar åt domare, vittnen och parter samt kostnader enligt lagen om fri rättegång utgjort inemot 1 500 000 kro­ nor. För budgetåret 1953/54 har i dessa hänseenden anvisats omkring 28 200 000 kronor respektive 5 000 000 kronor.

Kommittén har framhållit, att stegringen till avsevärd del föranletts av förhållanden som vore helt oberoende av processreformen. Därvid har kom­ mittén pekat på penningvärdets fall, löneregleringar, städers läggande under landsrätt och sådana ändringar i de allmänna ekonomiska förhållandena som medfört höjningar av ersättningar till bl. a. vittnen och offentliga för­ svarare.

Vidare har kommittén framhållit, att i den män ökningen av det allmän­ nas kostnader för rättskipningen verkligen föranletts av den nya rätte­ gångsordningen, kostnaderna i stort sett vore en följd av grundläggande principer i den nya ordningen. Dessa principer vore av det största värde och borde icke nu omprövas. De ökade kostnaderna motsvarades av betydande vinningar för vår rättsordning. I anslutning härtill har kommittén förklarat

20

Kungl. Maj:ts proposition nr 200.

sig i fråga om det allmännas kostnader för rättegångsväsendet över huvud

taget vilja instämma i ett yttrande av första lagutskottet, att dessa utgifter

icke kunde betecknas som anmärkningsvärt stora, att rättsordningens upp­

rätthållande vore en av samhällets äldsta och mest betydelsefulla uppgifter

och att en god rättsordning vore av det största värde för hela samhällslivet.

Kommittén har emellertid understrukit, att vad nu sagts självfallet icke ute-

slöte att man borde sträva efter att nedbringa statsverkets kostnader för

rättegångsväsendet, därest detta i något avseende kunde ske genom ändrade

bestämmelser utan rubbning i rättegångsordningens grundprinciper och i

övrigt utan olägenhet.

Även frågan om de enskildas processkostnader har berörts av kommittén.

Denna har gjort gällande, att dessa kostnader i underrätt i stort sett icke

blivit så mycket högre såsom en direkt följd av processreformen. Den inträf­

fade ökningen av parternas kostnader berodde i stället väsentligen — för­

utom på penningvärdets fail — på ändrade grunder för beräkning av ersätt­

ning till advokater samt därpå, att domstolarna numera i vida större ut­

sträckning än tidigare tillerkände vinnande part full ersättning för hans

kostnader. Beträffande hovrättsförfarandet vore det däremot klart, att de

enskildas processkostnader avsevärt stigit till följd av det nya förfarandet.

Detta låge i sakens natur och hade självfallet också insetts när förfarandet

infördes. Kommittén tvekade emellertid icke om att vinsterna av den nya

ordningen i stort sett vore så betydande att de uppvägde de nackdelar den

måhända kunde anses ha medfört. Det borde också erinras, att hovrätts­

tingen numera väsentligt bidroge till att minska parternas processkostna­

der. Även om således storleken av de enskildas processkostnader enligt

kommitténs mening icke vore något som borde föranleda rubbning i gällan­

de principer för vårt rättegångsväsen, vore det även i detta avseende klart

att förhållandet borde beaktas och att alla möjligheter till minskning borde

tillvaratagas.

Kommittén har framhållit, att åtskilliga av kommitténs förslag innebure

besparingar för det allmänna eller minskningar av de enskildas kostnader.

Yttrandena.

I flertalet yttranden har dessa kommitténs allmänna uttalanden väl icke

upptagits till närmare granskning. Vad remissinstanserna anfört beträf­

fande kommitténs skilda förslag synes emellertid giva stöd för att de all­

männa synpunkterna genomgående gillats. I ett fåtal yttranden har dessa

allmänna spörsmål något närmare berörts.

Sålunda har föreningen Sveriges häradshövdingar framhållit, att förening­

en i fråga om vad betänkandet innehölle rörande processkostnaderna för

det allmänna och för den enskilde hyste en såtillvida avvikande uppfatt­

ning, att föreningen ansåge att ökningen av dessa kostnader i högre grad än

i betänkandet angåves vore beroende av processreformen. Föreningen an-

slöte sig till den uttalade uppfattningen att denna kostnadsökning icke

borde föranleda rubbning i gällande principer för vårt rättegångsväsen, men

Kungl. Maj.ts proposition nr 200.

21

:itt man borde sträva efter att, därest så kunde ske utan rubbning av dessa principer, nedbringa såväl statsverkets utgifter som den enskildes process­ kostnader.

Statskontoret har uttalat, att kostnaderna i vissa avseenden hade blivit väsentligt större än vad som förutsattes vid rättegångsbalkens antagande.

Statskontoret funne det därför i hög grad angeläget, att sådana förenklingar och förbättringar i processordningen vidtoges, att såväl statsverkets utgif­ ter för rättegångsväsendet som den enskildes processkostnader i möjligaste mån — utan eftersättande av rättssäkerhetens krav —- begränsades. I stort sett ansåge sig ämbetsverket kunna tillstyrka vad kommittén i detta hänse­ ende föreslagit. Det ville dock förefalla statskontoret, som om man på vissa punkter skulle kunna gå något längre än vad kommittén ansett möjligt.

Vidare har riksåklagarämbetet anfört bl. a. följande: Otvivelaktigt har processreformen medfört avsevärda, icke förutsedda kostnader icke minst för utbyggnad av landets domarkår och framför allt åklagarkåren. För åklagarväsendets del må erinras om att riksåklagarämbe­ tet under de senaste fem åren antagit ett 80-tal åklagaraspiranter för att söka tillgodose personalbehovet inom landsfogde- och stadsfiskalsorganisa- tionerna samt att inom stadsfiskalsorganisationen antalet åklagare numera är dubbelt så stort som före processreformens genomförande. Trots den kraftiga utbyggnad av åklagarkåren i städerna, som ägt rum, har det visat sig att ytterligare behov av åklagarpersonal där föreligger, om en ur rätts­ vårdens synpunkt olycklig eftersläpning av ärendena skall kunna undvikas. Inom landsfogdeorganisationen har utbyggnaden hittills varit tämligen obe­ tydlig. En avsevärd personalförstärkning inom denna organisation är emel­ lertid nödvändig inom en nära framtid, om organisationen skall kunna till­ fredsställande fungera. Åtskilliga tecken tyda på att det är ovisst om den nuvarande personalen inom landsfiskalsorganisationen är tillräcklig. Det alltmera växande behovet av personal inom rättsvården aktualiserar en må­ hända ännu väsentligare fråga än kostnadsfrågan, nämligen den, huruvida det på längre sikt skall visa sig möjligt att med de personella resurser, som kunna förväntas stå till buds, fylla rättsvårdens behov av tillräckligt kva­ lificerade jurister. Det må anmärkas att sedan 1944 även aspiranterna på landsfiskalsbanan skola avlägga juridisk akademisk examen, den s. k. di- striktsåklagarexamen. Med den brist, som här i landet — oavsett tillfälliga fluktuationer på den ena eller andra banan — över huvud taget råder på in­ tellektuell arbetskraft, kan det på goda grunder ifrågasättas, om man för rättsvårdens handhavande på längre sikt kan räkna med nämnvärt större personal än den som för närvarande är sysselsatt inom rättsvården.

Departementschefen.

Rättegångsbalken har nu varit i tillämpning omkring sex år. Den inne­ bar en djupt ingripande omdaning av vår rättegångsordning. Särskilt gällde detta förfarandet, medan domstolsorganisationen i det väsentliga lämnades orörd. Erfarenheterna under den tid, som den nya rättegångsbalken tilläm­ pats. måste betecknas som mycket gynnsamma. Allmän enighet råder också om att någon omprövning ej bör ske av de grundprinciper på vilka rätte­ gångsbalken vilar. Vad som anförts om processreformens ekonomiska verk­ ningar föranleder icke någon annan ståndpunkt. Detta utesluter dock

Kungl. Maj.ts proposition nr 200.

ej jämkningar i olika detaljer i det omfattande reformverket. När den nya rättegångsordningen nu varit i praktisk tillämpning under en icke allt­ för kort tidrymd, synes det lämpligt att överväga, på vilka punkter erfa­ renheterna kan ge anledning till dylika jämkningar, och därvid är det na­ turligtvis angeläget, att även de ekonomiska synpunkterna beaktas. Frå­ gor som hänför sig till domstolsorganisationen torde också, sedan tillräcklig erfarenhet av det nya förfarandet vunnits, få upptagas till närmare prov­ ning.

Flera av de utav kommittén nu framlagda förslagen bottnar i en strävan att nedbringa det allmännas kostnader för rättegångsväsendet och den en­ skildes utgifter för en process. Till de av kommittén i detta hänseende framförda allmänna synpunkterna ansluter jag mig. Och jag vill särskilt understryka, att den ökning av utgifterna för rättegångsväsendet, som under senare år drabbat det allmänna, till mycket väsentlig del har sin grund i omständigheter, som ej sammanhänger med rättegångsreformen och därför ej kan i någon väsentlig grad motverkas genom de nu föreslagna reformerna. Vidare vill jag betona, att upprätthållandet av rättsordningen är en av sam­ hällets främsta uppgifter och att därför besparingshänsvn icke får utgöra skäl för jämkningar som minskar rättssäkerheten. Av rättsordningens ställ­ ning i samhället följer ock att rättegångsförfarandet bör stå öppet för den enskilde utan att han åsamkas alltför tyngande kostnader. Självfallet bör göras alla sådana besparingar och förenklingar, som kan ske utan att nyss antydda principer trädes för nära.

I anslutning till det anförda vill jag framhålla, att på senare tid vid vissa domstolar uppkommit en avsevärd arbelsbalans, som haft till följd att ej sällan lång tid förflyter innan målen kan bli behandlade. Det behöver ej un­ derstrykas, att stora olägenheter följer härav för den enskilde och att det är i hög grad angeläget att en rättelse kommer till stånd. Bl. a. ur sådana synpunkter som riksåklagarämbetet antytt torde det icke vara möjligt att vinna en lösning enbart genom att lita till förstärkning av arbetskrafterna. Viktigt är också att tillgänglig personal utnyttjas fullt effektivd. Fn väg på vilken detta kan uppnås är att åstadkomma förenklingar i förfarandet i så­ dana fall, där nuvarande ordning är mer tyngande och omständlig än hän­ synen till rättssäkerheten kräver. Vissa av kommitténs förslag tager sikte just härpå.

II. Strafföreläggande.

Gällande rätt.

Enligt 48 kap. 1 § rättegångsbalken äger åklagare, när allmänt åtal skall äga rum för brott, varå allenast böter kan följa — dock ej normerade böter — att, i stället för att väcka åtal, till godkännande förelägga den misstänkte det straff åklagaren anser brottet förskylla. Strafföreläggande må ej avse dags­ böter utöver tjugu. Är brottet förenat med egendoms förverkande eller an­ nan sådan påföljd, skall även denna påföljd föreläggas den misstänkte till godkännande. Därest fråga är om flera brott, må föreläggande ej givas.

23

med mindre det sker gemensamt för alla brotten. Strafföreläggande må ej

användas, om den misstänkte är under aderton år och ej heller om anled­

ning förekommer, att målsägande finnes. Godkänner den misstänkte straff­

föreläggande, som avser böter omedelbart i penningar till högre belopp än

etthundra kronor, skall föreläggandet enligt 4 § underställas rättens pröv­

ning. Jämlikt 5 § gäller strafföreläggande, som fastställts av rätten eller,

då rättens fastställelse ej erfordras, godkänts av den misstänkte, såsom laga-

kraftvunnen dom.

I instruktionerna för riksåklagarämbetet och statsåklagarna har upptagits

vissa föreskrifter om tillsyn över hur bestämmelserna om strafföreläggande

handhas.

Kommittén.

Efter att ha återgivit vad som vid förarbetena till rättegångsbalken före­

kommit beträffande institutet strafföreläggande har kommittén framhållit,

att lagstiftarna icke stått främmande för tanken att, sedan erfarenheter av

institutets verkningar vunnits, utvidga tillämpningsområdet. I direktiven för

kommittén hade också ifrågasatts uppmjukningar av nu gällande begräns­

ningar för institutets användning. Det hade därvid särskilt framhållits, att

användningen av strafföreläggande avlastat mycket arbete från domstolarna

och att genom en utvidgad användning av institutet arbetsbördan skulle kun­

na ännu mer minskas, varigenom domstolarnas personal skulle erhålla mera

tid för viktigare och större mål. Även kostnadsskäl hade åberopats för en

utvidgning. Från några håll hade dock uttalats viss tveksamhet mot en vid­

gad användning av strafföreläggande.

Som mer allmänna synpunkter på spörsmålet har kommittén anfört, att

de hittills vunna erfarenheterna av det för svensk rätt nya institutet visat,

att åklagarna vore vuxna den nya uppgift som ålagts dem. Systemet med

strafförelägganden syntes i tillämpningen ha slagit väl ut. Institutet hade

också kommit till stor användning, oaktat åklagarna icke vore skyldiga att

använda sig av detsamma. Av antalet under år 1951 ådömda bötesstraff,

179 282, hade sålunda ej mindre än 103 006 skett genom strafföreläggande.

Ehuru detta institut i det stora hela fungerat tillfredsställande, torde man

vid ifrågasatt utvidgning av tillämpningsområdet böra framgå med var­

samhet. Fx-ågor om en gärning vore brottslig eller ej och om åläggande av

straff borde otvivelaktigt i princip åvila domstolarna. Det avsteg härifrån,

som gjorts genom införande av strafföieläggande, hade lagstiftarna avsett

skola gälla endast de egentliga ordningsförseelserna. Denna grundsats syntes

man ej böra frångå.

Kommittén har härefter granskat eixvar av de nu gällande begränsningar­

na för institutets tillämpningsområde. Därvid har kommittén avvisat tanken

att utsträcka detta att avse även brott, i vilkas straffskala ingår frihetsstraff.

Till stöd för denna ståndpunkt har kommittén åberopat, att under de se­

naste årens omfattande ändringar inom strafflagens speciella del de sär­

skilda brotten i viss utsträckning sammanförts till mera allmänna brotts­

typer med vidare straffskalor, innehållande ej blott böter utan även fri­

Kungl. Maj.ts proposition nr 200.

24

Kungl. Maj:ts proposition nr 200.

hetsstraff. Även på specialstraffrättens område hade för brotten i stor

utsträckning stadgats vida strafflatituder och straffskalor med böter eller

fängelse vore mycket vanliga. Härigenom komme under ett och samma straff­

bud att inrymmas både brott av allvarlig art och brott, vilka vore av lind­

rigare natur. Genom att utvidga tillämpningsområdet för strafföreläggande

till att avse brott, varå jämväl fängelse kunde följa, ehuru endast bötes­

straff skulle få åläggas, skulle inom området för strafföreläggande falla det

övervägande flertalet av alla förekommande brott och sålunda även ganska

allvarliga brott. Strafföreläggande skulle komma att tillämpas vid brott som

fölle långt utanför ordningsförseelsernas grupp.

I detta sammanhang har kommittén understrukit angelägenheten av att

man vid det fortsatta lagstiftningsarbetet på straffrättens område i görli­

gaste mån sökte utsöndra de rena bagatellförseelserna till särskilda brotts­

typer med allenast böter i strafflatituden.

Ej heller har kommittén velat utsträcka tillämpningsområdet för straff­

föreläggande till att avse normerade böter. Strafflatituder innehållande så­

dana böter omfattade ofta även frihetsstraff. I dessa fall kunde redan på

grund härav strafföreläggande ej tillämpas. Brott, för vilka endast upptoges

normerade böter i straffskalan, vore understundom av invecklad beskaffen­

het. Flera av dem kunde föranleda mycket höga bötesstraff. Härtill komme,

att dessa brott i stor utsträckning skulle åtalas av tullåklagare, vilka som

regel ej hade samma kompetens för ifrågavarande uppgifter som distrikts-

åklagarna.

Genom att utvidga tillämpningsområdet för strafföreläggande att avse

dagsböter utöver tjugu skulle man i många fall gå utanför ramen för de

egentliga ordningsförseelserna. Förhållandet kunde emellertid i viss mån te

sig annorlunda i de fall där fråga vore om lagföring i ett sammanhang för

flera förseelser. I dessa konkurrensfall kunde vissa skäl anföras för höj­

ning av den nuvarande maximigränsen. För att en sådan höjning skulle få

någon större praktisk betydelse torde gränsen böra sättas till fyrtio dags­

böter. Vid en dylik gränsdragning skulle emellertid alltför höga bötesstraff

kunna åläggas i strafföreläggandets form. Med hänsyn härtill hade kom­

mittén icke ansett sig kunna förorda en höjning.

I anslutning härtill har kommittén framhållit, att därest strafföreläggan­

de skulle komma till användning vid högre dagsbotsantal än tjugu med hän­

syn till förvandlingstraffets storlek konsekvensen skulle kräva, att även

sådana förelägganden underställdes. Härigenom skulle höjningen emellertid

sannolikt få föga praktiskt värde. Enligt hittills vunnen erfarenhet tilläm­

pades nämligen strafföreläggande endast i mycket ringa utsträckning i fall

då underställning krävdes. Att avskaffa underställningsskyldigheten an-

såge kommittén å andra sidan icke böra ifrågakomma.

Vidare har kommittén erinrat om att enligt gällande tolkning av villkoret

rörande målsägande strafföreläggande ej kunde användas ens i sådana fall,

där målsägande på grund av förlikning eller eljest förklarat sig avstå från

att föra talan. I anslutning härtill har kommittén framhållit, att i fråga om

25

de brott, som bestraffades med endast böter omedelbart i penningar eller dagsböter, anledning sällan förekomme att målsägande funnes. Eftersom kommittén föresloge, att man bibehölle bötesgränsen för användandet av- strafföreläggande, förelåge ej anledning att jämka på det nu ifrågavarande villkoret.

Kommittén har härutöver erinrat om att som skäl för att strafföreläggan­ de ej finge tillämpas, då fråga vore om ungdomar under 18 år, åberopats, att strafföreläggande ej borde komma i fråga, med mindre det kunde anta­ gas, att den misstänkte förstode innebörden i föreläggandet. De bötesbrott, har kommittén fortsatt, till vilka underåriga gjorde sig skyldiga, vore i all­ mänhet av mycket enkel beskaffenhet. I många fall komme åtalseftergift en­ ligt 20 kap. 7 § 1. rättegångsbalken till stånd. Bleve så ej fallet, måste lag- föring ske inför domstol. Detta innebure otvivelaktigt för den underårige vissa nackdelar. Om han inställde sig personligen, kunde detta föranleda tidsspillan och utgifter. Om han anlitade ombud i målet, komme kostnader att utgå för detta. Genom begränsningen i tillämpningen av strafföreläggan­ de bleve förfarandet för underåriga mera ingripande än för vuxna personer. En annan icke önskvärd konsekvens av den gällande ordningen vore, att om flera vngre personer varit inblandade i samma förseelse, de som vore över aderton år kunde få strafföreläggande, medan de som ej uppnått denna ålder riskerade att nödgas inställa sig inför domstol. I dylika fall torde en del åklagare utfärda stämning å samtliga inblandade. Den invändning mot användande av strafföreläggande för underåriga under aderton år, som ginge ut på att den misstänkte vid godkännande av föreläggande borde förstå inne­ börden därav, kunde med hänsyn till arten av de förseelser, det här gällde, icke tillmätas avgörande betydelse. Kommittén har därför föreslagit, att den inskränkning i användande av strafföreläggande, varom nu vore fråga, skulle avskaffas. Enär i de fall, då stämning utfärdats å misstänkt under aderton år, denne ensam erhölle del av stämningen och själv kunde underteckna er­ kännande, syntes det ej vara erforderligt att uppställa som villkor att även den misstänktes vårdnadshavare eller förmyndare godkände föreläggandet.

En av kommitténs ledamöter, stadsfiskalen Clémentz, har i så måtto an­ fört avvikande mening, att han förordat, dels att gränsen för tillämpning av strafföreläggande borde höjas till fyrtio dagsböter och dels att underställ­ ning i de fall sådan nu förekomme skulle avskaffas. Till stöd för den först­ nämnda jämkningen har reservanten åberopat, att om en förseelse enligt lag förskyllde endast böter, förseelsen i det alldeles övervägande antalet fall vore alt hänföra till ordningsförseelserna. Även för en ordningsförseelse kunde det understundom vara motiverat att utdöma högre dagsböter än tjugu. Ett ofta förekommande exempel härpå vore framförande av motor­ fordon utan körkort. EU annat icke ovanligt exempel vore, att det vid itera­ tion syntes lämpligt att tillämpa högre dagsböter än tjugu. Reservanten har även pekat på konkurrensfallen. Kompetensen hos åklagarna samt den fort­ löpande kontroll, som utövades från överordnade myndigheters sida, bor­ gade för all olägenheter ur rättssäkerhetssynpunkt ej skulle uppkomma.

Kungi. Maj.ts proposition nr 200.

26

Härtill konime såsom icke minst viktigt att den misstänkte alltid ägde att

vägra godkänna ett strafföreläggande. Avskaffandet av underställningen

vore motiverat av att åklagarna i mycket ringa utsträckning använde sig

av strafföreläggande i underställningsfallen. Regeln om underställning mot­

verkade sålunda att strafföreläggande koinme till användning i full utsträck­

ning och förorsakade i de fall, då underställning skedde, ett merarbete för

domstolarna. Anledning att befara ojämn straffmätning som följd av regelns

borttagande förelåge icke.

Kungl. Maj.ts proposition nr 200.

Yttrandena.

Det av kommittén framlagda förslaget att strafföreläggande skall få an­

vändas även när den misstänkte är under aderton år har

tillstyrkts eller lämnats utan erinran av samtliga remissinstanser. Mot ut­

formningen av kommitténs förslag i denna del har ej annan anmärkning

framställts än att hovrätten över Skåne och Blekinge ifrågasatt, huruvida

man icke borde såsom villkor uppställa, att även den misstänktes vård­

nadshavare eller förmyndare godkänt föreläggandet. Härför talade, att den

unge misstänkte ofta kunde tänkas vara benägen att godkänna ett föreläg­

gande huvudsakligen av det skälet att han ville undanhålla föräldrar eller

annan förmyndare vetskap om gärningen; han hade lättare att göra detta

genom godkännande av ett strafföreläggande än om han instämdes till dom­

stol. Vidare torde det ofta vara föräldrarna som betalade de böter, vartill

en 15—17-åring dömdes.

Lnder hänvisning främst till att institutet strafföreläggande bör begrän­

sas till egentliga ordningsförseelser, som kan bedömas schematiskt, har från

vissa håll i anslutning till kommitténs ståndpunkt avvisats tanken på y t-

terligare utvidgning av institutets tillä in pningso m-

råde. Uttalanden av sådan innebörd har gjorts av Göta hovrätt, hovrät­

ten över Skåne och Blekinge samt föreningen Sveriges stadsdomare. Där­

emot har ett betydande antal remissinstanser förordat, att genom jämk­

ningar i andra hänseenden institutet strafföreläggande skulle få ett vid­

sträcktare tillämpningsområde.

Riksåklagarämbetet, som förordat dylika jämkningar, har — efter fram­

förandet av de synpunkter som återgivits i inledningen — fortsatt:

Med utgångspunkt från det nu anförda uppställer sig problemet vilka

jämkningar, som, utan att rubbning sker av de grundläggande principerna i

rättegångsbalken, skola kunna vidtagas för att rättegångsordningen skall

kunna tillfredsställande fungera med bibehållande av en någorlunda rimlig

personalram. Till en väsentlig del blir detta -— såvitt nu avser brottmålen —

en fråga om fördelning av arbetsuppgifterna mellan domare och åklagare,

främst överförande av vissa uppgifter från domstol till åklagare genom

vidgad användning av institutet strafföreläggande. Även om man, såsom rät-

tegångskommittén föreslagit, medger att enklare brottmål avgöras av en­

samdomare i större omfattning än som nu är fallet är det nämligen uppen­

bart att kostnads- och personalbesparingen blir avsevärt större om man

27

Kungl. Maj.ts proposition nr 200.

till avgörande genom strafföreläggande överför vissa bagatellmål från en­ samdomare till åklagare. Härigenom inbesparas icke endast ensamdoma­ rens arbete. Även åklagaren erhåller viss arbetslindring genom att han be­ frias från förberedelserna för rättsförhandlingen och den splittring av ar­ betstiden som inställelsen vid rätten medför. Ett visst dubbelarbete i fråga om diarieföring och dylikt undvikes jämväl. Kommittén har då det gällt gränsdragningen mellan domarens och åklagarens uppgifter hävdat, att den dömande verksamheten bör tillkomma domstolarna, ej åklagarna. Självfal­ let är denna ståndpunkt riktig i princip. Det må emellertid erinras om att åklagaren såtillvida utövar en dömande funktion i brottmålen att det år han söm har att träffa det viktiga och ofta svåra avgörandet huruvida åtal skall anställas. Belysande för denna åklagarens dömande funktion är att åklagarna i riket t. ex. år 1950 utan åtal avskrevo 39 197 ärenden på grund av att brott ej visats föreligga eller att bevisningen befunnits otillräcklig. Antalet åtal under samma år utgjorde 87 634. Motsvarande siffror för år 1951 voro 34 467, respektive 91 985.----------- Vidare är att beakta att ett mycket stort antal brottsfall avgöres av åklagare utan domstols medverkan därigenom att åklagare meddelar strafföreläggande eller åtalseftergift. Vid meddelande av åtalseftergift i fråga om ungdomliga lagöverträdare har åklagaren stundom att tillse att lagöverträdaren blir föremål för annan kriminalpolitisk åtgärd än straff. Om därför — såsom ämbetet för sin del förmenar — för en ratio­ nalisering av arbetet inom rättsvården erfordras ett överflyttande till åkla­ garna av vissa ytterligare uppgifter, som av kommittén ansetts böra an­ komma på domstolarna, innebär detta i själva verket icke någon brytning med gällande system inom svensk straffrättskipning.

Kommitténs uttalande att det i princip bör åvila domstolarna att avgöra om en gärning är brottslig eller ej och att ålägga straff finner ämbetet vis­ serligen i och för sig riktigt. Emellertid utöva åklagarna — såsom framgår av vad ämbetet inledningsvis anfört — även enligt gällande ordning vid av­ görandet av åtalsfrågan, genom åtalseftergift och strafföreläggande i bety­ dande utsträckning en dömande verksamhet. Särskilt i samband med åtals- prövning i invecklade och svårbedömbara fall ställas åklagarna ofta inför vida mera krävande och ansvarsfulla avgöranden än vid meddelande av strafföreläggande för enklare lagöverträdelser. Med hänsyn härtill och då åklagarna få anses skickade för uppgiften och därjämte särskilt i fråga om strafföreläggande äro underkastade en verksam kontroll kan ämbetet icke finna att principiella betänkligheter skulle behöva möta mot en mera vä­ sentlig utvidgning av tillämpningsområdet för strafföreläggandeinstitutet än kommittén föreslagit.

En av de jämkningar som förordats i syfte att giva institutet strafföre­ läggande ökat tillämpningsområde är att institutet borde kunna komma till användning även i fråga om förseelser för vilka fängelse ingår i

straffskalan.

Sålunda har riksåklagarämbetet föreslagit institutets tillämpning i fråga om förseelser, för vilka högst sex månaders fängelse inginge i straffskalan, men där domstolarna regelmässigt utdömde bötesstraff. Praktiskt viktiga fall, där strafföreläggande med den föreslagna utvidgningen skulle kunna meddelas, erbjöde vissa lindriga fall av våldsamt motstånd (brottsbalken 15:4) och av förgripelse mot tjänsteman (brottsbalken 15:2) samt törseel- ser mot byggnadsstadgan och ransoneringsförfattningar. Vidare skulle straff­

28

Kungl. Maj:ts proposition nr 200.

föreläggande kunna ifrågakomma vid vissa fall av trafikovarsamhet. Själv­

fallet vore åtskilliga fall av trafikovarsamhet av den natur att de borde hand­

läggas och avgöras av domstol. Emellertid vore att beakta att användnings­

området för strafföreläggande vid trafikovarsamhet begränsades på tre vä­

sentliga sätt, dels genom bötesmaximum för sådant föreläggande, tjugu dags­

böter, dels genom att förseelsen skulle vara erkänd och dels genom att ska­

deståndsanspråk icke finge föreligga.

Föreningen Sveriges häradshövdingar har förordat, att strafföreläggande

skulle kunna tillämpas även i fråga om gärning, å vilken kunde följa utom

böter också fängelse, såvida gärningen vore upptagen i annan författning

än allmänna strafflagen. Föreningen har understrukit, att grundsatsen att

strafföreläggande endast skulle avse de egentliga ordningsförseelserna ej bor­

de frångås, men att förhållandet att man under de senare åren sammanfört

särskilda brott till mera allmänna brottstyper med vidare straffskalor inne­

hållande ej blott böter utan även frihetsstraff syntes föranleda att straff­

föreläggande, för att dess användning ej skulle bli alltför inskränkt, borde

få tillämpas även vid brott, varå enligt strafflatituden även fängelse kunde

följa, ehuru endast bötesstraff av den storlek kommittén föreslagit skulle få

åläggas. Med dessa begränsningar syntes risk ej föreligga, att strafföreläg­

gande skulle komma att tillämpas vid brott som fölle långt utanför ord-

ningsförseelsernas grupp. Föreningen har vidare understrukit angelägenhe­

ten av att man vid fortsatt lagstiftningsarbete på straffrättens område i gör­

ligaste mån sökte utsöndra de rena bagatellförseelserna till särskilda brotts­

typer med allenast böter i strafflatituden.

Förevarande spörsmål bär berörts också av Svea hovrätt. Hovrätten bar

lörklarat, att den icke vore beredd att nu förorda någon ändring i detta hän­

seende men att frågan vore förtjänt av att upptagas i ett senare skede av

revisionsarbetet inom processrätten. Till stöd härför har hovrätten anfört,

att även om det, då institutet strafföreläggande infördes, hade varit lag­

stiftarnas avsikt att användningen av institutet skulle begränsas till de

egentliga ordningsförseelserna, kunde numera, med hänsyn till åklagarkå-

rens goda standard och då man syntes vara ense om att systemet med

strafföreläggande slagit väl ut i tillämpningen, övervägas att något utvidga

kretsen av de brott, vid vilka strafföreläggande finge användas. Vid den

ändrade gränsdragning, som skulle bli erforderlig för att tillämpningsområ­

det för strafföreläggande kunde utvidgas, uppstode emellertid vissa svårig­

heter. De straffskalor, som förekomme i gällande rätt, torde — även i de

fall då författning utfärdats efter nya rättegångsbalkens ikraftträdande — ha

uppgjorts utan hänsyn till möjligheten att använda strafföreläggande. Än

mindre hade vid straffskalornas konstruktion hänsyn tagits till en eventuell

framtida utvidgning av tillämpningsområdet för detta institut. Innan man

ökade detta område genom att medgiva användande av strafföreläggande vid

brott, varå kunde följa visst lägre fängelsestraff, måste man uppenbarligen

skaffa sig en uppfattning om konsekvenserna av ändringen genom att grans­

Kungl. Maj:ts proposition nr 200.

29

ka både straffskalorna på olika håll och beskaffenheten av de brott som skulle beröras av en utvidgning i nu nämnd riktning.

1 flera yttranden har förordats en höjning av gränsen för det bötesstraff som i det särskilda fallet skulle få åläggas genom strafföreläg­ gande. Sålunda har Svea hovrätt, hovrätten för Nedre Norrland, statskonto­ ret, föreningen Sveriges stadsfiskaler samt Sveriges advokatsamfund för­ ordat att gränsen måtte sättas vid fyrtio dagsböter. Föreningen Sveriges landsfogdar och föreningen Sveriges landsfiskaler har uttalat sig för en gräns vid trettio dagsböter. Även hovrätten för Västra Sverige har, utan att dock taga bestämd ståndpunkt, uttryckt sympatier för en gränsdragning en­ ligt sistnämnda förslag.

Till stöd för sin ståndpunkt har Svea hovrätt anfört, att man numera icke behövde känna sig strikt bunden till det begränsade tillämpningsom­ råde som från början avsetts för strafföreläggande. I fråga om konkurrens­ fall hade kommittén uttalat, att vissa skäl kunde anföras för en höjning av den nuvarande maximigränsen och att vid en höjning till fyrtio dagsböter, vilken gräns vore erforderlig för att höjningen skulle få någon större prak­ tisk betydelse, alltför höga bötesstraff skulle kunna följa för den miss­ tänkte i strafföreläggandets form. Enligt hovrättens mening syntes man emellertid, om man vid gränsdragningen hölle i sikte, att det vore fråga om erkända brott och att det stode den misstänkte fritt att avböja godkän­ nande av föreläggandet och därigenom få saken prövad av domstol, icke behöva hysa några betänkligheter mot att vid flerfaldig brottslighet höja maximigränsen till fyrtio dagsböter. Även om det i och för sig kunde vara motiverat med en något lägre gräns vid enkel brottslighet, talade praktiska skäl för en enhetlig gräns.

Hovrätten för Västra Sverige har uttalat, att vissa åklagare numera väckte åtal för sådan olovlig körning, som avsåges i 3 § första stycket trafikbrotts­ lagen, enär normalstraffet härför av domstol bestämdes till mer än tjugu dagsböter. Även i fråga om andra ordningsförseelser torde straff omkring eller något över tjugu dagsböter icke vara ovanliga. Vid sammanträffande av flera ordningsförseelser skulle ett ökat användande av strafföreläggan­ de kunna ske, om den ifrågavarande gränsen jämkades något uppåt. En höjning av gränsen utöver trettio dagsböter ansåge hovrätten däremot icke tillrådlig. Hovrätten avstyrkte bestämt ett införande av olika straffgränser för enkel brottslighet och konkurrensfall.

I stort sett likartade synpunkter har anlagts av de övriga remissinstanser, som förordat en höjning av gränsen. Sveriges advokatsamfund har därjämte påpekat att i förvandlingshänseende skillnaden mellan tjugu dagsböter och fyrtio dagsböter icke vore betydande, 25 dagars respektive 35 dagars fäng­ else, samt att den åklagarna anförtrodda prövningen av frågan, huruvida åtalseftergift borde ske, och spörsmålet, till vilket belopp varje dagsbot borde bestämmas, ofta vore betydligt vanskligare än att bestämma det lämp­ liga antalet dagsböter.

Riksåklagarämbetet har i detta hänseende förordat, att man med hänsyn

30

Kungl. Maj:ts proposition nr 200.

till betydelsen av att strafföreläggande kunde användas även i konkurrens­

fallen i sådana fall borde höja den nuvarande maximigränsen för straff-

löreläggande till förslagsvis fyrtio dagsböter. Den av kommittén uttalade

farhågan att en sådan höjning av maximigränsen skulle kunna leda till

att alltför höga bötesstraff ålades den misstänkte i strafföreläggandets form

ansåge ämbetet överdriven, särskilt med hänsyn till att det stode den miss­

tänkte fritt att vägra godkänna strafföreläggandet. Underställning kunde ej

anses erforderlig i dessa fall.

Frågan huruvida den omständigheten att målsägande finnes skall

utgöra hinder mot att tillämpa strafföreläggande har berörts i några ytt­

randen. Sålunda har föreningen Sveriges häradshövdingar uttalat, att straff­

föreläggande borde få utnyttjas även i de fall att målsägande funnes, därest

denne på grund av förlikning eller eljest förklarat sig avstå från att föra

talan. Med hänsyn till önskvärdheten av att icke i oträngt mål tvinga per­

soner till inställelse vid domstol i bagatellartade förseelser syntes den om­

ständigheten att en målsägande kunde ändra sin ståndpunkt icke böra ut­

göra hinder för institutets användning. Målsäganden vore icke därigenom

förhindrad att själv föra sin skadeståndstalan vid domstol. Liknande me­

ning har framförts även av riksåklagarämbetet, föreningen Sveriges lands­

fogdar och föreningen Sveriges stadsfiskaler. Sistnämnda förening har på­

pekat, att för närvarande t. ex. i Stockholm strafförelägganden icke ansåges

kunna meddelas vid förargelseväckande beteende, som innefattade verbalin-

jurier mot annan person. Anledningen vore, att man ville bereda en presum­

tiv målsägande möjlighet att föra skadeståndstalan. Enligt vad riksåklagar­

ämbetet anfört medförde den nuvarande regeln, att vid fall av förargelse­

väckande beteende eller fylleri, där något obetydligt våld förekommit eller

ett okvädinsord utslungats, åklagaren, oaktat ansvar för annan gärning än

förargelseväckande beteende eller fylleri ej ifrågakomme, ansåge sig nöd­

sakad att instämma målet till domstol, där detsamma för närvarande skulle

handläggas av tremansdomstol. Åklagarnas och domstolarnas praxis i detta

avseende skiftade emellertid. I detta sammanhang torde böra nämnas, att

hovrätten för Västra Sverige framhållit, att en lindring av förbudet mot

strafföreläggande, då anledning förekomme att målsägande funnes, torde

förutsätta att särskilda garantier tillskapades för att åklagarna på ett be­

tryggande sätt förskaffade sig visshet om att eventuell målsägande icke

avsåge att framställa ersättningsyrkande. Eftersom en lindring av ifråga­

varande förbud syntes ha ringa självständig betydelse, hade hovrätten intet

att erinra mot kommitténs ståndpunkt i förevarande fråga.

Flera remissinstanser har, i anslutning till reservanten inom kommittén,

förordat ett upphävande av den nu för vissa fall gällande underställ­

ningen. Så är fallet med Svea hovrätt, hovrätten för Nedre Norrland,

statskontoret, föreningen Sveriges stadsfiskaler, föreningen Sveriges lands­

fiskaler samt Sveriges advokatsamfund.

Svea hovrätt har, efter hänvisning till de av reservanten anförda skälen,

tillagt, att regeln funnes i sin nuvarande form med gränsen 100 kronor

Kungl. Maj.ts proposition nr 200.

31

redan i processkommissionens år 1926 framlagda betänkande. Penningvär­ dets fall efter denna tidpunkt — index i 1914 års serie vore 172 år 1926 och 354 i mars 1953 — skulle i och för sig motivera en höjning av gränsen till 200 kronor. Härtill komme att den år 1931 i samband med dagsbots- systemets införande antagna särskilda böteslagen medförde att penning­ böter kunde utom strafflagens område ådömas till belopp om högst 300 kronor. I strafflagen förekomme penningböter endast som straff för fylleri och förargelseväckande beteende.

Ytterligare må nämnas, att hovrätten för Västra Sverige och föreningen

Sveriges landsfogdar ifrågasatt om icke, därest gränsen för det antal dags­ böter som kunde åläggas genom strafföreläggande höjdes, även gränsen för underställningsplikten borde höjas.

Departementschefen.

Strafföreläggandet innebär ur principiell synpunkt en betydande avvi­ kelse från de allmänt gällande processrättsliga grundsatserna om ett kon- tradiktoriskt förfarande, nämligen att materialet för avgörandet framlägges av två mot varandra stående parter och att avgörandet därefter träffas av ett från parterna helt fristående organ, domstolen. Detta förfarande har i brottmål sin största betydelse för bevisprövningen. Vid strafföreläggandet kan delta system sägas vara ersatt med en överenskommelse mellan par­ terna. De processuella garantierna för ett ur objektiv synpunkt riktigt av­ görande är alltså mindre starka vid strafföreläggande än vid det ordinära rättegångsförfarandet. Med hänsyn härtill bör försiktighet iakttagas vid bestämmandet av tillämpningsområdet för institutet strafföreläggande. Å andra sidan är att beakta att denna form för avgörande i hög grad bespa­ rar såväl det allmänna som den enskilde besvär och kostnader. Dessa syn­ punkter talar för att institutets användningsområde göres så vidsträckt som hänsynen till rättssäkerhetskravet medger.

Vid införandet av institutet strafföreläggande genom den nya rättegångs­ balken var den ledande synpunkten, att det skulle få användas endast för de egentliga ordningsförseelserna. Denna grundsats bör enligt kommitténs mening ej nu frångås och från denna utgångspunkt har kommittéinajori- teten ej funnit sig böra förorda någon annan jämkning av tillämpnings­ området för strafföreläggande än ett slopande av förbudet mot institutets användande beträffande underåriga. Åtskilliga remissinstanser har emeller­ tid förordat utvidgningar av större räckvidd.

Med hänsyn till de allmänna synpunkter, åt vilka jag nyss givit uttryck, delar jag kommitténs uppfattning att institutet strafföreläggande ej bör komma till användning i andra fall än då fråga är om vad som kan be­ tecknas som ordningsförseelser. Med denna uppfattning kan jag ej förorda att institutets tillämpningsområde, såsom vissa remissinstanser föreslagit, utsträckes till att gälla även brott, som kan medföra frihetsstraff. Väl ingår under sådana brott många fall, som är alt anse som ordningsförseelser, men å andra sidan inneslutes därunder också en rad gärningar, som icke kan

32

Kungl. Maj.ts proposition nr 200.

hänföras till denna grupp, och att i lagen ge en generell regel som särskiljer

de olika typerna gärningar, torde knappast vara möjligt. Ett särskilt skäl

att icke nu närmare ingå på frågan om att låta strafföreläggande bli till-

lämpligt även på gärningar, som kan förskylla frihetsstraff, är att straff­

lagen är under omarbetning på grundval av straffrättskommitténs förslag

till brottsbalk. Ej heller är jag beredd att i detta sammanhang upptaga frå­

gan om att låta strafföreläggande bli tillämpligt på gärningar som förskyl­

ler normerade böter.

Däremot synes man, utan att därigenom utvidgning sker till andra lag­

överträdelser än sådana som kan betecknas som ordningsförseelser, kunna

något höja det antal dagsböter som kan åläggas genom strafföreläggande.

Enligt vad i ärendet framkommit ligger det gängse utmätta straffet för vissa

ordningsförseelser över tjugu dagsböter, och vid sammanträffande av flera

ordningsförseelser bör ej sällan antalet dagsböter bestämmas till mer än

tjugu. Jag förordar därför, i likhet med reservanten inom kommittén och

åtskilliga remissinstanser, att gränsen för tillämpningsområdet höjes till

fyrtio dagsböter.

I anslutning till vad nu förordats torde böra beaktas frågan om under­

ställning. Sådan skall enligt gällande rätt ske om föreläggandet avser böter

omedelbart i penningar, som överstiger 100 kronor. Om följdriktighet skulle

iakttagas med hänsyn till längden av förvandlingsstraff, borde krävas att

underställning skulle ske även då antalet dagsböter överstiger tjugu. Emel­

lertid kan det ifrågasättas om detta institut behöver bibehållas. Böter ome­

delbart i penningar förekommer enligt strafflagen endast vid fylleri och

förargelseväckande beteende, för vilka brott högsta straffet är böter 500

kronor. Enligt andra författningar än strafflagen är högsta bötesbeloppet

omedelbart i penningar 300 kronor -— frånsett normerade böter, som här

icke är i fråga. Högsta bötesbelopp vid sammanträffande av brott är 500

kronor. Det torde icke behöva råda någon tvekan att anförtro åklagarna

uppgiften att inom dessa gränser meddela strafföreläggande utan att detta

behöver underställas domstolen. Ej heller synes det påkallat med under­

ställning då i enlighet med vad förut förordats genom strafföreläggande

ålägges dagsböter till ett antal mellan tjugu och fyrtio. I förvandlingshän-

seende motsvarar fyrtio dagsböter penningböter till ett belopp av 200 kronor.

Jag förordar därför att bestämmelserna om underställning får utgå.

Mot kommitténs av remissinstanserna utan meningsskiljaktighet till­

styrkta förslag att strafföreläggande skall få användas även när den miss­

tänkte är under aderton år har jag intet att erinra. Att såsom en remiss­

myndighet ifrågasatt för dessa fall kräva godkännande av föreläggandet av

den underåriges vårdnadshavare eller förmyndare torde ej vara påkallat.

I övrigt är jag ej beredd att nu förorda jämkningar i reglerna om straff­

föreläggande.

De här förordade reformerna kräver upphävande av stadgandena i 48

kap. 4 § rättegångsbalken samt ändring av bestämmelserna i 48 kap. 1 och

5 §§ samt 59 kap. 5 § samma balk. I fråga om utformningen av lagändring­

arna får jag hänvisa till avsnitt XIII.

Kungl. Maj.ts proposition nr 200.

33

III. Behandlingen av mindre brottmål vid underrätt.

Gällande rätt.

I 1 kap. rättegångsbalken behandlas bl. a. frågorna om underrätts dom- förhet.

För häradsrätt är enligt 4 § huvudregeln att häradshövdingen dömer med nämnd. Häradsrätt är dock domför utan nämnd vid måls avgörande utan huvudförhandling samt annan handläggning, som ej sker vid huvudförhand­ ling eller syn å stället. Enligt 5 § skall i nämnd sitta minst sju och högst nio. Rör mål allenast ansvar för brott, varå icke kan följa svårare straff än böter, och förekommer i målet ej anledning, att målsägande finnes, eller hålles syn å stället utom huvudförhandling, är dock häradsrätten domför med tre i nämnden.

I 11 § behandlas frågan om rådhusrätts domförhet. Såvitt angår brottmå­ len gäller därvid, att rådhusrätt är domför med tre lagfarna domare; fler än fyra lagfarna domare må ej sitta i rätten. I mål om ansvar för brott, varå kan följa straffarbetare i två år eller därutöver, skall rådhusrätt bestå av én lagfaren domare och nämnd. Vid måls avgörande utan huvudförhandling samt annan handläggning, som ej sker vid huvudförhandling eller syn å stället, är rådhusrätt dock domför med en lagfaren domare. Det sist sagda gäller även i fråga om huvudförhandling och syn å stället i brottmål, om målet rör allenast ansvar för brott, varå icke kan följa svårare straff än böter, och i målet ej förekommer anledning, att målsägande finnes. Enligt

12 § skall i nämnd i rådhusrätt sitta minst sju och högst nio.

Protokoll skall enligt 6 kap. 1 § rättegångsbalken föras för varje mål sär­ skilt. Härifrån gives dock den undantagsregeln att om målet rör allenast ansvar för brott, varå icke kan följa svårare straff än böter, och den till­ talade erkänt gärningen, i sådant mål anteckningar enligt de närmare före­ skrifter, som meddelas av Kungl. Maj :t, må föras i stället för protokoll.

Bestämmelser om dom och beslut i brottmål återfinnes i 30 kap. rätte­ gångsbalken. Enligt 1 § sker rättens avgörande av saken i brottmål genom dom och annat rättens avgörande genom beslut; beslut, varigenom rätten annorledes än genom dom skiljer saken från sig, är slutligt beslut. Kapit­ lets 5 § stadgar, att dom skall avfattas skriftligen, och föreskriver vad do­ men skall angiva. I 6 § stadgas härifrån det undantaget, att om mål rör allenast ansvar för brott, varå icke kan följa svårare straff än böter, och den tilltalade har erkänt gärningen, domen må utfärdas i förenklad form; närmare bestämmelser därom skall meddelas av Kungl. Maj :t. Enligt 8 § skall dom uppsättas särskilt och underskrivas av de lagfarna domare, som deltagit i avgörandet. Vad i 5 och 8 §§ är stadgat om dom skall enligt 10 § tillämpas även å slutligt beslut, om frågans beskaffenhet fordrar det. För beslut, som ej är slutligt, gäller däremot andra regler.

8

Bihang till riksdagens protokoll 195b. 1 samt. Ni 200.

34

Kungl. Maj:ts proposition nr 200.

Kommittén.

I betänkandet har kommittén redovisat vissa från rikets rådhusrätter in­

förskaffade uppgifter. Dessa utvisar bl. a. att under 1952 vid rikets samtliga

rådhusrätter handlagts 6 475 mål som nämndmål, 20 667 mål som tredomar-

brottmål och 20 814 mål som endomarbrottmål. Proportionen mellan de oli­

ka grupperna mål är för de flesta av de större rådhusrätterna i stort sett

densamma som den mellan de nu återgivna siffrorna.

I fråga om tredomarbrottmålen har kommittén från Stockholms rådhus­

rätt samt rådhusrätterna i Norrköping, Hälsingborg, Halmstad och Väster­

vik erhållit vissa uppgifter för år 1951. Av dessa framgår, att i tredomar-

målen utdömts penningböter i 1 278 fall, dagsböter till ett antal av högst

fyrtio i 5 574 fall, över fyrtio dagsböter i 526 fall, normerade böter till be­

lopp av högst 300 kronor i 579 fall, sådana böter till högre belopp i 116 fall

samt annan ansvarspåföjd såsom frihetsstraff, villkorlig dom, avsättning

m. m. i 615 fall.

Vid de särskilda tremanstingen i 106 domsagor handlades tillhopa 945

brottmål år 1951 och tillhopa 1 229 brottmål år 1952.

Kommittén har framhållit, att endomarkompetensen i brottmål vid råd­

husrätt icke fått så stor betydelse som avsetts. Bland tredomarbrottmålen

förekomme åtskilliga mål, vilka i själva verket kunde betraktas som sådana

s. k. ordningsmål eller polismål, som endomarbrottmålen avsetts omfatta.

I dessa fall kunde en domstol med tre lagfarna domare te sig som en över­

organisation. Enligt kommitténs mening kunde också utan men för rätt­

skipningen en utvidgning av området för endomarbrottmålen ske. Även om

en sådan endast i de största städerna kunde få omedelbara verkningar för

personalorganisationen, borde den icke underlåtas; tillsamman med andra

faktorer som påverkade organisationen kunde den nu eller framdeles få

större betydelse.

Kommittén har om också med en viss tvekan förordat en utvidgning av

området för bagatellbrottmålen med hänsyn till domförheten även för hä­

radsrätt. Därigenom skulle i åtskilliga domsagor en del av de allmänna

tingen eller extra sammanträdena med fulltalig nämnd kunna ersättas med

tremansting respektive extra sammanträde med tremansnämnd.

Anledningen till att domförhetsregeln för bagatellbrottmålen fått så ringa

betydelse vore enligt kommittén främst att den begränsats till mål, som rörde

allenast ansvar för brott, varå icke kunde följa svårare straff än böter. Av

Övriga brott, för vilka stadgats straffskalor, som jämte böter upptoge också

frihetsstraff, vore ett mycket stort antal sådana att de föranledde endast

låga böter. Visserligen kunde man säga att de rena bötesskalorna borde ge

uttryck för att dessa förseelser genomsnittligt ansåges lindrigare än de, för

vilka stadgades böter eller fängelse, men detta hade knappast genomgående

iakttagits vid tillkomsten av de mångskiftande författningar, som vore i

fråga. Stundom kunde det kanske ha varit fullt klart vid tillkomsten av

stadganden av sistnämnda typ, att det övervägande antalet av förseelserna

borde sonas med låga böter — lika låga som normalt utmättes vid rena bo-

35

tesskalor — men man hade tagit med fängelse i skalan för några få tänk­ bara undantagsfall, utan att man för dessa stadgat något särskilt rekvisit.

Kommittén har vid undersökning av möjligheten att genom jämkningar i straffskalorna utvidga bagatellmålskompetensen funnit så genomgripande ändringar erforderliga att de fölle utom kommitténs uppdrag.

Den vägen har i stället förordats av kommittén, att domstol med den enklare sammansättningen skulle äga handlägga mål avseende alla brott, vilkas straffskala innehölle böter, såframt den tilltalade ådömdes lägre straff än sextio dagsböter eller böter omedelbart i penningar 1500 kronor eller ock frikändes. Till stöd för detta förslag har kommittén anfört i huvudsak följande.

Inom kommittén har framförts det uppslaget att till den lägre behörighe­ ten skulle, förutom bötesbrotten, föras alla brott för vilka straffskalan upp­ tar böter som normalstraff (»böter eller fängelse», »böter eller, om omstän­ digheterna äro försvårande, fängelse----------- »). Är straffskalan sådan, ut­ dömas enligt vad erfarenheten visar i det långt övervägande antalet fall låga bötesstraff, och frihetsstraff förekomma mycket sällan. Eftersom det, såsom framhållits av första lagutskottet och i direktiven, icke bör förekomma att ensamdomare ges behörighet att ådöma frihetsstraff, kan emellertid en lös­ ning efter en sådan linje ej övervägas utan kompletterande regler om det straff som må ådömas. Man skulle således kunna låta bagatellmålskompe­ tensen i och för sig omfatta alla brott i fråga om vilka böter ingå i straff­ skalan men begränsa den på det sättet att endast böter finge ådömas. Funne domstolen att påföljden ej borde stanna vid böter, skulle målet gå till full- sutten rätt. Systemet förutsätter en förhandsbedömning av målen, bestående i en grov uppskattning av det straff som kan väntas bli ådömt. En sådan skulle säkerligen i de allra flesta fall ej möta några svårigheter, eftersom det mycket ofta går en lätt skönjbar gräns mellan bötesfallen och de fall då ur­ bota straff bör ifrågakomma.

Kommittén anser emellertid att gränsen icke gärna kan dragas så högt, enär det skulle innebära att även ganska svårartade brott finge behandlas som ba- gatellmål. Den lägre kompetensen bör icke omfatta ådömande av böter inom den övre delen av dagsbotsskalan. Men denna synpunkt gör sig gällande också beträffande de rena bötesbrotten. Av vad förut sagts framgår att gällande lags metod att särskilja bagatellbrottmålen är bristfällig. Medan det för ett stort antal brott som i realiteten utgöra bagatellförseelser fastställts straff­ skalor som upptaga också frihetsstraff, finnas bland de rena bötesbrotten vissa som stundom föranleda ganska höga straff. Det förekommer sålunda att ensamdomare för bötesbrott utdömer straff som närmar sig maximum, 120 dagsböter, eller, vid sammanträffande av brott, 180 dagsböter, motsvarande ett förvandlingsstraff av 70 respektive 90 dagar. Kommittén anser det icke tillfredsställande att så höga straff skola kunna ådömas i bagatellmålsförfa- randc även om det endast gäller brott för vilka blott stadgats böter. Maximi­ gränsen för bagatellmålskompetensen bör därför gälla inte endast brotten med jämväl frihetsstraff i skalan utan också de rena bötesbrotten. Kommit­ tén har stannat för all föreslå en sådan gräns vid 00 dagsböter resp. böter omedelbart i penningar 1 500 kronor. För denna gräns talar i viss mån om än ej med större styrka — att samma gräns förekommer i stadgandena

i

54 kap. 12 § rättegångsbalken om fullföljd till högsta domstolen. Även 4 kaj). 14 § strafflagen och lagen om straffregister gör skillnad mellan bötes­ straff under 60 dagsböter och högre dagsbolsstraff.

Kungl. Maj. ts proposition nr 200.

36

I fortsättningen har kommittén framhållit, att erforderliga uppgifter för

förhandsprövningen i regel kunde hämtas ur stämningen. Risk borde ej fö-

religga för att polisrapporten genom förhandsbedömningen skulle få ökad

betydelse. Givetvis borde ett mål hänföras till bagatellmålsgruppen endast

om det framstode som uppenbart att den för domförheten avgörande bötes-

gränsen icke komine att uppnås. Om det ändock undantagsvis, på grund av

vad som framkomme vid huvudförhandling med ensamdomare eller tre-

mansnämnd, bleve fråga om att ådöma straff över maximigränserna, finge

bristen i domförheten rättas till genom komplettering av rätten. I rådhusrätt

torde detta i regel kunna ske utan större svårighet och utan att målet be­

hövde uppskjutas till ny dag. I häradsrätt kunde vissa komplikationer upp­

komma, om fulltalig nämnd icke genast kunde åstadkommas, men riskerna

härför borde bli ytterst obetydliga om blott erforderlig försiktighet iakttoges

vid förhandsprövningen.

Även i ett annat avseende har kommittén förordat en utvidgning av baga-

tellmålsdomstolens kompetens. Härunder skulle ingå även prövning av ett i

brottmål framställt enskilt anspråk till belopp av högst 500 kronor. Denna

utvidgning vore erforderlig, därest den förordade till straffskalorna knutna

jämkningen skulle få avsedd verkan. Särskilt i mål om vårdslöshet i trafik

kunde man mera sällan säga att målsägande ej funnes. Kommittén har be­

rört de svårigheter, som vållades av att målsägande ägde väcka enskilt an­

språk vid huvudförhandlingen, varigenom rättens domförhet kunde rubbas.

Dessa fall vore undantagsfall; möjlighet funnes för rätten alt komplettera

sig. Vidare har kommittén behandlat den möjligheten som rätten i vissa fall

har att förordna att det enskilda anspråket skall som särskilt mål handläg­

gas i den för tvistemål stadgade ordningen. Ett sådant förfarande vore emel­

lertid enligt kommitténs mening endast undantagsvis att rekommendera.

Avslutningsvis har kommittén understrukit, att en domförhetsregel sådan

som den för smärre brottmål föreslagna visserligen innebure, att rätten i an­

given sammansättning vore forjnellt behörig, om de uppställda förutsättning­

arna förelåge, men däremot icke att denna enklare sammansättning vore

obligatorisk. Tvärtom måste beaktas, att varje gränsdragning bleve stel och

att det måste förekomma fall, där den enklare sammansättningen med hän­

syn till målets natur icke vore önskvärd och därför ej heller borde begagnas.

Ytterligare må här nämnas, att kommittén föreslagit vissa jämkningar i

kungörelsen med vissa bestämmelser angående rådhusrätt och magistrat

samt i domsagostadgan i syfte att säkerställa att då vissa befattningar uppe­

hälles av vikarier, dessa har erforderlig kompetens.

I anslutning till de ändrade kompetensreglerna har kommittén vidare för­

ordat en vidsträcktare användning av förenklade protokoll och förenklade

domar. Sålunda borde det enklare förfarandet kunna användas, om den till­

talade erkänt gärningen och målet vore av beskaffenhet att vid huvudför­

handling häradsrätt vore domför med tre i nämnden och rådhusrätt med en

lagfaren domare; i detta avseende måste dock ytterligare fordras att målet

rörde allenast ansvar och sålunda ej skadestånd. Men tabelldom skulle få

Kungl. Maj.ts proposition nr 200.

Kungl. Maj.ts proposition nr 200.

37

användas oavsett vilken sammansättning rätten faktiskt haft i målet. Liksom nu skulle förenklat protokoll kunna föras endast om tabelldom användes och skulle det icke vara någon förutsättning för användande av tabelldom, att förenklat protokoll fördes.

Mot det nu återgivna förslaget har tre av kommitténs ledamöter anmält avvikande mening.

Sålunda har hovrättspresidenten Laurin och borgmästaren Lutteman

velat sätta maximigränsen för endomarmålen och tremansnämndsmålen vid fyrtio dagsböter.

Å andra sidan har stadsfiskalen Clémentz velat göra utvidgningen av en- mansdomarens kompetens så att denne för brott med straffskalor, som om­ fattade såväl böter som frihetsstraff, finge ådöma böter men ej frihetsstraff. Motsvarande jämkning borde göras beträffande kompetensen för häradsrätt med tremansnämnd. Vidare har denne kommittéledamot påtalat vissa olä­ genheter, som följde med att rätten verkställde förhandsprövningen — bl. a. att förundersökningsprotokollet finge ökad betydelse. Dessa olägenheter kunde undvikas om förhandsprövningen lades helt på åklagarna, vilket den­ ne ledamot förordade.

Yttrandena.

Kommitténs förslag på denna punkt avstyrkes av Göta hovrätt, hovrätten för Västra Sverige, majoriteten av Stockholms rådhusrätts ledamöter (17 av 27), föreningen Sveriges häradshövdingar och föreningen Sveriges stadsdomare. I flera av dessa yttranden har dock uttalats, att åtskilliga av de mål, som nu handlägges av rådhusrätt med tre ledamöter, utan olägenhet skulle kunna avgöras av ensamdomare. Av övriga remissinstanser bär förslaget i princip tillstyrkts eller lämnats utan erinran. Flertalet av de tillstyrkande remissinstanserna har påkallat jämkningar av större eller mindre räckvidd i kommitténs förslag.

Uttalanden, som innehåller mer allmänna synpunkter på försla­ get har främst gjorts av de avstyrkande myndigheterna och sammanslut­ ningarna.

En av de synpunkter dessa genomgående anfört är att ett måls svårig­ hetsgrad ur processuell synpunkt ingalunda vore beroende av om ett högre eller lägre bötesstraff komme att utdömas. På samma sätt behövde icke frå­ gan om skadeståndets storlek vara avgörande för om bedömandet av ett skadeståndsyrkande vore mer eller mindre krävande. Den av kommittén föreslagna gränsdragningen i fråga om behörigheten för ensamdomare i rådhusrätt träffade därför icke det som i förevarande fråga borde vara av­ görande. Kommitténs regel medförde f. ö. att ensamdomare skulle bli be­ hörig att handlägga den ojämförligt största delen av de brottmål, som nu ankomme på tremansrätt.

Som typiskt kan åberopas det yttrande föreningen Sveriges stadsdomare avgivit. Föreningen har sålunda framhållit, att avgörande för ett brottmåls svårighetsgrad syntes vara tre moment, nämligen bevisprövningen, lagtolk­

38

Kungl. Maj:ts proposition nr 200.

ningen och straffmätningen. Ett vart av dessa moment kunde konstituera

ett svårt mål, men erfarenheten gåve vid handen att svårigheterna oftast

gällde bevisprövningen. Eu i rättegångsbalken iakttagen princip vore också

att ej överlämna mera krävande bevisprövning åt ensamdomare; i regel

hade lagen vid dylik prövning ställt antingen ytterligare två jurister eller

en nämnd vid domarens sida. Föreningen har vidare påpekat, att den grupp

brottmål, som enligt kommitténs förslag överflyttades från tredomar- till en-

domarkompetens, innefattade den allra största delen av de nuvarande tre-

domarbrottmålen, sannolikt vida över 90 procent. Bl. a. inginge däri prak­

tiskt taget alla mål om vårdslöshet i trafik, där straffet ofta stannade vid

femton å tjugu dagsböter. Just dessa senare mål innefattade ofta svåra av­

göranden, vid vilka det vore synnerligen värdefullt med tre domare. Ett

måls svårighetsgrad vore över huvud mycket litet beroende av storleken av

det bötesstraff, som kunde komma i fråga. Beträffande bilmålen skulle det

t. o. m. med fog kunna påstås, att det ofta vore lättare att avgöra ett mål

om en grav ovarsamhet i trafiken än ett kollisionsmål, där man tvekade

huruvida det som lades förarna till last innefattade ovarsamhet eller icke.

Det syntes sålunda som om kommittén vore inne på fel spår, när den sökte

skilja ut de lättare målen efter dagsböternas antal. Till försvar för en gräns­

dragning efter böternas storlek kunde visserligen åberopas att förslaget blott

innebure att ifrågavarande grupp av mål finge avgöras av ensamdomare.

Intet hindrade att, om så befunnes lämpligt, målet avgjordes av tre do­

mare, även om böterna ej uppginge till den angivna gränsen. Kommittén

frainhölle även detta, men gjorde det icke med tillräcklig skärpa. Risk syn­

tes föreligga att, om kommitténs förslag med bibehållen motivering god-

toges, det komme att anses, att mål, vari ådömdes mindre än sextio dags­

böter eller lägre penningböter än 1 500 kronor, i regel skulle avgöras av

ensamdomare. Vidare har föreningen gjort gällande, att kommitténs förslag

beträffande ensamdomares rätt att avgöra enskilt anspråk innefattade en

konstlad gränsdragning, som ledde till orimliga konsekvenser. I tvistemål

kunde ensamdomaren avgöra yrkanden på obegränsade belopp. Begräns­

ningen till högst 500 kronor kunde därför kringgås på det enkla sättet att

det enskilda anspråket frånskildes för handläggning i tvistemålsordning,

varefter brottmålet och tvistemålet avgjordes var för sig av ensamdomare,

kanske t. o. m. av samme domare och på samma dag. Vidare kunde påpekas

det orimliga i att ett enskilt anspråk på mera än 500 kronor även om det

vore medgivet icke skulle kunna prövas av ensamdomare. Den allvarligaste

invändningen mot kommitténs förslag vore emellertid att storleken av det

fordrade beloppet icke på något sätt vore avgörande för svårigheten att

pröva anspråket. Ej heller vore det yrkade beloppets storlek avgörande för

det fattade beslutets verkliga betydelse. Särskilt i bilmål framställdes ofta

anspråk på ett till beloppet ostridigt bagatellbelopp för att få jämknings-

frågan prövad. På grundval av denna prövning reglerades sedan skade­

ståndskrav, som kanske uppginge till flera tusental kronor.

Stockholms rådhusrätts flesta ledamöter har upptagit till bedömande

39

hur den föreslagna gränsdragningen skulle verka i fråga om behörigheten att handlägga vissa grupper av mål. I detta hänseende har anförts, att det övervägande antalet fall av misshandel enligt 14 kap. 13 § strafflagen kom- me att prövas av ensamdomare. Lämpligheten härav vore tveksam bl. a. med hänsyn till att det i dessa mål ej sällan förekomme, att då två perso­ ner varit i slagsmål, åtminstone den ene gjorde invändning om att han handlat i nödvärn. I dylika fall borde prövningen av målet givetvis tillkom­ ma tremansrätt. De flesta men ej alla fall av våldsamt motstånd vore av den enkla beskaffenhet att brotten lämpligen kunde bedömas av enmansrätt. Detsamma gällde mål om missfirmelse mot tjänsteman. Mål om tukt och sedlighet sårande gärning vore i regel icke lämpade att handläggas av en­ samdomare. Ofta vore utredningen omfattande och bevisprövningen svår. Ej sällan funnes anledning överväga, om den tilltalade skulle bli föremål för sinnesundersökning. De enklare målen om olovlig varuinförsel lämpade sig avgjort att prövas av ensamdomare. Likaledes vore en del mål angåen­ de olovlig spritinförsel av beskaffenhet att de lämpligen borde handläggas i enmansrätt. Förmögenhetsbrott syntes i regel ej lämpa sig för prövning av ensamdomare. Ofta kunde det vara tveksamt, om ringa brottslighet skulle anses föreligga eller ej. I den mån straffet närmade sig 60 dagsböter vore det icke lämpligt att ensamdomare toge ställning till frågan, om brottet skulle verka återfallsgrundande eller ej. Hade den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott av beskaffenhet att kunna verka straffskärpande vid återfall, borde ensamdomare icke pröva frågan om den tidigare brottslig­ heten skulle beaktas vid bestämmande av brottets svårhetsgrad och even­ tuellt upptaga målet till prövning. Ett antal enkla, erkända fall av vårds­ löshet i trafik, som väl skulle lämpa sig att avgöras av ensamdomare, före­ komme. Att genom någon generell regel få dessa utsöndrade syntes emel­ lertid svårt. I flertalet av de påtalade fallen av vårdslöshet i trafik bestre- des åtalet. Ofta vore det fråga om bevisprövning, som med hänsyn till de motsägande uppgifter som brukade förekomma i målen icke vore av enkel beskaffenhet. Målen hade ofta betydelse utöver vad som framkomme i pro­ cessen. Det förekomme ej sällan att skadestånd reglerades med utgångs­ punkt från straffen i brottmålet. Frågan om körkort skulle indragas för den som fällts till ansvar bleve beroende av straffmätningen. Denna hade därför, framför allt när det gällde yrkeschaufförer, stor betydelse. Det för­ modade straffet utgjorde alltså i trafikmålen ingalunda en riktig värdemä­ tare på målens svårighetsgrad och betydelse. Med hänsyn till det nu anförda syntes olämpligt att i det stora flertalet fall överlåta prövningen av trafik­ mål på ensamdomare.

Även hovrätten för Västra Sverige och föreningen Sveriges häradshöv­ dingar har betonat, att trafikmålen i stor omfattning ej lämpligen borde handläggas av rådhusrätt med ensamdomare respektive häradsrätt med tre i nämnden. Föreningen har framhållit, att det med hänsyn till nämndens orts- och personkännedom vore värdefullt att fulltalig nämnd tjänstgjorde.

Stockholms rådhusrätts flesta ledamöter har vidare anfört, alt man borde

Kungl. Maj.ts proposition nr 200.

40

Kungl. Maj:ts proposition nr 200

av behörighetsregler kräva, att de medförde en klar och enkel gränsdrag­

ning, som ej i större omfattning kunde medföra olika meningar beträffande

målens uppdelning. Förslaget uppfyllde ej ur denna synpunkt rimliga ford­

ringar. Ett ställningstagande på förhand från domarens sida till straffmät­

ningen läte sig ej väl förena med den ställning i processen rättegångsbalken

tilldelat domaren. Domaren borde gå utan förutfattad mening till förhand­

lingen. Förundersökningsprotokollet komme, om förhandsprövning från

domarens sida genomfördes, att få ökad betydelse, vilket ej heller överens­

stämde med rättegångsbalkens principer. För övrigt vore det ej alltid lätt

att på förhand se vilka mål, som bleve så svårbedömbara att de borde över­

lämnas till tremansrätt. Kommittén hade pekat på möjligheten att kom­

plettera rätten med två ledamöter, om det sedan förhandling påbörjats i

ensamrätt skulle visa sig påkallat att handlägga ett mål i tremansrätt. Kom­

mittén syntes emellertid, åtminstone så vitt anginge de större rådhusrätter­

na, alltför optimistiskt ha bedömt möjligheterna för dylik komplettering.

Det vore ej givet, att de ledamöter på vederbörande avdelning, som skulle

deltaga i målets handläggning, inom rimlig tid på dagen kunde avbryta

förekommande göromål, exempelvis pågående session i enmansrätt. Risk

förelåge därför för att förhandlingen måste inställas och parterna hänvisas

att återkomma en senare dag.

En eller flera av de senast återgivna synpunkterna eller liknande meningar

har åberopats också av Göta hovrätt, hovrätten för Västra Sverige och för­

eningen Sveriges stadsdomare.

Enligt vad Göta hovrätt anfört kunde det väntas, att även vid en långtgå­

ende utvidgning av ensamdomarkompetensen besparingen av lagfaren perso­

nal i många fall bleve obetydlig, då behov av lagfaren protokollförare kom­

me att föreligga i huvudparten av de mål, som enligt kommittéförslaget

skulle överföras till handläggning av ensamdomare. Likqande mening om

effekten av förslaget har Stockholms rådhusrätts flesta ledamöter framfört.

Dessa har bl. a. anfört, att arbetsuppgifterna nu vore fördelade mellan de tre

ledamöterna på ett sätt, som avsåge att underlätta en snabb handläggning

och motverka onödigt dubbelarbete. Varje treinansavdelning kunde därför

ha tre heldagssessioner i veckan. Skulle ifrågavarande arbetsuppgifter nu

övertagas av en domare kunde man icke räkna med att denne skulle med­

hinna att handlägga tre sessioner i veckan eller att han vid varje session

skulle avgöra lika stort antal mål som tremansavdelningen. Den besparing

som kunde göras på lönerna till domarpersonalen torde därför bli ganska

blygsam. Det kunde ej tänkas att ensamdomaren skulle kunna tjänstgöra

utan sekreterare, om rättegången skulle fortlöpa på det sätt, som avsetts i

rättegångsbalken. Enär vid sessionerna i enmansrätt ej komme att medhin­

nas lika stort antal mål som för närvarande i tremansrätt, komme detta att

medföra en merutgift för åklagarväsendet. Och föreningen Sveriges härads­

hövdingar har uttalat, att en så vidsträckt utsträckning av tremansnämnds-

målen, som skulle kunna föranleda en väsentlig minskning av antalet all­

männa ting, icke torde kunna ske.

41

Vissa av de avstyrkande remissinstanserna har antytt de vägar man borde gå om man ville öka behörigheten för ensamdomare i rådhusrätt. Sålunda har hovrätten för Västra Sverige framhållit, att man kunde ändra vissa straffskalor så att eu del brott uppdelades på två brottstyper, normal­ fallet och det grova fallet. Frihetsstraff skulle blott kunna följa å det gro­ va fallet. Tillräckligt vore att ett mindre antal författningar bleve föremål för dylik ändring. Vilka dessa författningar vore syntes landets större råd­ husrätter lätt kunna lämna besked om. Liknande mening kommer till ut­ tryck i det yttrande Stockholms rådhusrätts flesta ledamöter avgivit. Dessa har därjämte framhållit, att någon genomgång av vilken verkan de före­ slagna behörighetsreglerna skulle få i händelse det framlagda förslaget till brottsbalk genomfördes icke gjorts. En dylik genomgång gåve vid handen, att rättegångskommitténs förslag skulle medföra behörighet för ensamdo­ mare att i avsevärd omfattning avgöra mål, som på grund av sin beskaffen­ het lämpligen borde prövas av domstol med mer kvalificerad sammansätt­ ning. Den vidgning av latituderna, som förslaget till brottsbalk innefattade, skulle medföra bl. a. att mål, som eljest skolat prövas av nämnd, vid tillämp­ ning av de föreslagna behörighetsreglerna i icke ringa utsträckning skulle överföras till prövning av ensamdomare. Det syntes därför önskvärt att even­ tuella generella ändringar av behörighetsreglerna verkställdes i samband med de aktuella reformerna på strafflagens område.

Göta hovrätt har uttalat, att en omfattande utvidgning av ensamdomar- kompetensen torde höra samman med en mer eller mindre fullständig omor­ ganisation av underrätterna. Enligt hovrätten för Västra Sverige kunde ifrå­ gasättas om icke nu förevarande domförhetsfrågor för rådhusrätterna lämp­ ligast borde lösas i samband med att rådhusrätternas lagfarna bisittare i brottmål utbyttes mot en mindre nämnd. I detta sammanhang kan nämnas, att två ledamöter av hovrätten för övre Norrland uttalat, att mindre viktiga mål även i häradsrätt borde avgöras av lagfaren domare utan nämnd. Skulle det ur rättssäkerhetssynpunkt anses påkallat, att nämndemän medverkade i avgörande av ifrågavarande mål, borde tre nämndemän medverka vid av­ görande av målen jämväl vid rådhusrätt.

De av föreningen Sveriges stadsdomare anvisade utvägarna återgives i det följande.

Vad härefter angår yttrandena över de av kommittén förordade detaljreg­ lerna må till en början anmärkas, att vissa av de avstyrkande remissinstan­ serna i andra hand uttalat sig även i dessa frågor.

Den av kommittén föreslagna gränsdragningen vid visst bestämt bö­ tesstraff har vunnit gillande endast i några få remissyttranden.

Flertalet remissinstanser har förordat, att ensamdomares behörighet bor­ de omfatta utdömande av bötesstraff utan begränsning till visst bötes- maximum. Denna mening har hävdats av Svea hovrätt, hovrätten för Väst­ ra Sverige, hovrätten för Nedre Norrland, riksåklagarämbetet, statskonto­ ret, Stockholms rådshusrätt, föreningen Sveriges stadsdomare, föreningen

Sveriges stadsfiskaler samt Sveriges advokatsamfund. Sistnämnda sam­

Kungl. Maj.ts proposition nr 200.

manslutning har dock hemställt om undantag för mål, i vilka framställts yrkande om förverkande eller vederlag, och föreningen Sveriges stadsdo- mare jämte ytterligare några myndigheter har förordat viss inskränkning, till vilken jag strax återkommer. Göta hovrätt och flertalet ledamöter i hov­ rätten för övre Norrland har ansett gränsen böra sättas vid fyrtio dags­ böter.

Svea hovrätt har till stöd för sin mening åberopat, att det regelmässigt ginge en lätt skönjbar gräns mellan bötesfallen och de fall då urbota straff borde ifrågakomma. En gränsdragning vid visst bötesstraff kunde oftare än den av hovrätten föreslagna leda till misstag vid den summariska för- handsprövning varom här vore fråga. Med hänsyn till de olägenheter och kostnader för parter och andra i rättegången medverkande, som vore för­ bundna med misstag vid förhandsprövningen, vore det angeläget att så långt möjligt undanröja alla anledningar till sådana misstag. I rena bötes- mål hade under hela den tid rättegångsbalken varit i kraft bötesstraff till obegränsat belopp kunnat ådömas av underrätt med den lägre domförhets- graden. Samma system hade gällt redan före rättegångsreformen i städer med polisdomstol. Några olägenheter härav hade veterligen icke försports.

Liknande synpunkter har åberopats av de övriga remissinstanser, som har samma mening som Svea hovrätt.

t öreningen Sveriges stadsdomare har förordat, att ensamdomarens be­ hörighet måtte inskränkas till erkända mål och mål som eljest är av en­ kel beskaffenhet, samt till stöd härför anfört, att det bland bötesfallen framtör allt vore de erkända fallen, som lämpligen kunde överlämnas till ensamdomaren. Det bleve då icke fråga om någon bevisprövning och straff­ mätningen kunde merendels följa tämligen fasta normer. Åtskilliga skäl, lrämst önskvärdheten att erhålla en lätt tillämpad regel, talade för att låta utvidgningen av ensamdomarens kompetens stanna härmed. Föreningen ansåge dock lämpligt att gå något längre. Även mål, vari den tilltalade bestrede gärningen och det därför vore nödvändigt med bevisning, kunde understundom vara av den enkla beskaffenhet att det icke ingåve några betänkligheter att låta målet avgöras av ensamdomare. För att möjliggöra detta föresloges, att regeln för ensamdomarens kompetens utformades så, att den omfattade, förutom erkända mål, mål som eljest vore av enkel beskaf­ fenhet. Mot förslaget komme måhända att invändas att det i viss ut­ sträckning läte domstolen själv bestämma domförheten. Detta innebure icke någon olägenhet. En sådan ordning gällde redan nu i fråga om tviste­ målen. Och kommittén föresloge själv sådan ändring av 6 § ärendelagen att åtskilliga slags ärenden skulle kunna avgöras av ensamdomare, utom då ärendet vore tvistigt eller det eljest funnes lämpligt med fullsutten rätt.

Även hovrätten för Västra Sverige och Stockholms rådhusrätt har fram­ hållit betydelsen av att inskränkning av nyss angiven innebörd gjordes genom stadgande i lagen eller uttalande i motiven.

I vissa yttranden har berörts frågan huruvida åklagaren eller rätten skulle pröva om målet skulle handläggas av

Kungl. Maj.ts proposition nr 200.

fullsutten rätt eller domstol med enklare samman­ sättning.

Sueriges advokatsamfund har i denna del anfört, att förslaget förutsatte att domaren, innan han ännu fått del av det enda material som finge läg­ gas till grund för domen, skulle taga ställning både till frågan huruvida den tilltalade borde fällas eller frikännas och — i förra fallet — till spörsmålet vilket straff som borde ifrågakomma. Ur principiell synpunkt kunde ett dylikt system icke under några omständigheter försvaras. Till skillnad från kommittén funne samfundet vidare uppenbart, att förhandsprövningen skul­ le komma att grundas icke på den ofta kortfattade stämningsansökningen utan uteslutande på polisrapporten eller förundersökningsprotokollet. I stället borde förhandsprövningen helt läggas på åklagarna. Såvitt anginge rådhusrätterna borde det alltså i de fall, där straffskalan omfattade såväl böter som frihetsstraff, ankomma på åklagaren att i stämningen angiva huruvida han yrkade böter eller frihetsstraff, alternativt möjligen huru­ vida han yrkade att målet skulle handläggas av en domare eller av full­ sutten rätt. Om åklagaren yrkat allenast bötesstraff men domaren vid hand­ läggningen skulle finna att frihetsstraff kunde ifrågakomma, finge erfor­ derlig komplettering av rätten ske.

Även riksåklagarämbetet, föreningen Sveriges landsfogdar och föreningen

Sveriges stadsfiskaler har förordat att förhandsprövningen anförtroddes åklagaren.

De hörda domstolarna och domarsammanslutningarna har allmänt till­ styrkt eller lämnat utan erinran förslaget att prövningen borde ankomma på rätten. Hovrätten för övre Norrland och Stockholms rådhusrätt har un­ derstrukit, att åklagaren borde tillkännagiva sin mening i frågan om målet kunde behandlas i enmansdomstol.

Förslaget om ensamdomares rätt att pröva enskilt anspråk har i princip tillstyrkts eller lämnats utan erinran av samtliga remissinstanser. Dock har hovrättens för övre Norrland flesta ledamöter föreslagit den in­ skränkningen i kommitténs förslag, att den föreslagna domförhetsregelns tillämpning borde vara utesluten, om av brottet uppkommit skada till belopp som uppenbarligen överstege 500 kronor. Å andra sidan har Svea hovrätt ifrågasatt en höjning av gränsen till 1 500 kronor, varigenom lik­ formighet skulle kunna erhållas mellan åtskilliga stadganden i rättegångs­ balken. Vidare har föreningen Sveriges stadsdomare och Stockholms råd­ husrätt förordat, att ensamdomare borde äga rätt pröva skadestånd utan begränsning till visst belopp. Av samma mening synes riksåklagarämbetet vara. Stockholms rådhusrätt har till stöd för sin mening anfört, att storle­ ken av det enskilda anspråket vore av föga betydelse för bestämmandet av målets svårighetsgrad. Rådhusrätten ville därför förorda, att ensamdomare i brottmål tillädes befogenhet att pröva enskilt anspråk utan inskränkning till visst belopp. Det borde emellertid därvid tillika utsägas, att endast en­ skilda anspråk av enkel beskaffenhet borde avgöras av ensamdomare. Och föreningen Sveriges stadsdomare har, utöver vad som i tidigare samman­

Kungl. Maj.ts proposition nr 200.

43

44

hang återgivits, framhållit, att föreningen icke varit främmande för tan­

ken att — i överensstämmelse med bestämmelsen för tvistemål i 42 kap.

20 § andra stycket rättegångsbalken — låta målsägandens och den tilltala­

des medgivande utgöra förutsättning för ensamdomarens kompetens. Det

borde emellertid beaktas, att parterna alltid hade möjlighet att begära det

enskilda anspråkets hänskjutande till handläggning i tvistemålsordning,

en begäran, som i allmänhet torde bifallas, därest den icke förefölle direkt

obetogad. Med hänsyn härtill hade föreningen icke velat framlägga något

förslag i nu antydd riktning.

Föreningen Sveriges häradshövdingar har förklarat sig ense med kom­

mittén att tabelldom borde kunna begagnas i betydligt större utsträck­

ning än som nu vore fallet. Då möjligheten till sådan dom icke borde an­

knytas till domförhetsreglerna, torde utredning böra verkställas om förut­

sättningarna för användande av tabelldom. Även Stockholms rådhusrätt

har förklarat, att reglerna i dessa hänseenden icke borde anknytas till de

föreslagna behörighetsreglerna. I övrigt har förslagen beträffande tabell­

dom och protokollets ersättande med anteckningar ej föranlett erinringar.

Departementschefen.

Såsom jag i inledningen framhållit har vid vissa domstolar uppkommit en

avsevärd arbetsbalans, som haft till följd att en betydande försening upp­

stått i fråga om målens handläggning och avgörande. Främst gäller detta

vissa av de större rådhusrätterna. För att avhjälpa detta mycket olyckliga

förhållande är olika utvägar tänkbara. En möjlighet är att vidtaga sådana

anordningar, att domstolarna med oförändrad personalorganisation kan av­

göra ett större antal mål än för närvarande. Kommitténs förslag om vidgad

behörighet för ensamdomare i rådhusrätt vid handläggning av brottmål inne­

bär ett förslag till lösning i denna riktning.

Enligt gällande rätt är rådhusrätt domför med olika sammansättning allt

efter målets art. Huvudregeln är att i rätten skall sitta tre lagfarna do­

mare. Vid behandling av mål om grövre brott skall dock rätten bestå av en

lagfaren domare och nämnd. I de lindrigaste brottmålen åter, då endast bö­

tesstraff kan ifragakomma, är rådhusrätt domför med en lagfaren domare.

Gränsdragningen mellan behörigheten för dessa olika fall är i första hand

knuten till den straffskala som gäller för den åtalade gärningen. Straffska­

lorna är i många fall vida och detta leder till att rätten ofta nog måste ha

den sammansättning, som är avsedd för de svåra eller medelsvåra brottmå­

len, ehuru gärningen i det särskilda fallet är relativt bagatellartad. Allmän

enighet råder i ärendet om att bland de mål, som vid rådhusrätterna nu

handlägges av tre lagfarna ledamöter, finns ett betydande antal, som utan

olägenhet skulle kunna avgöras av ensamdoinare.

En väg att nå en önskvärd utvidgning av ensamdomarens behörighet är att

jämka vissa straffbestämmelser på sådant sätt att de brott, som endast skall

medföra böter, i flera fall än för närvarande särskiljes från brott, som bör

kunna medföra strängare straff. Möjligheterna att åstadkomma sådana

Kungl. Maj:ts proposition nr 200.

Kungl. Maj:ts proposition nr 200.

45

jämkningar torde dock vara begränsade. För utformningen av straffbestäm­

melserna måste nämligen även andra synpunkter än de processrättsliga

vara vägledande. En genomgång av straffbestämmelser ur nu angivna syn­

punkt skulle kräva ett mycket vidlyftigt arbete. Härtill kommer, att det

torde vara olämpligt att på strafflagens område vidtaga sådana jämkningar

i nuvarande läge, då förslag till brottsbalk är under arbete och kan väntas

inom en nära framtid bli framlagt för riksdagen. Å andra sidan vill jag

understryka angelägenheten av att vid utformningen av straffbestämmelser

även de processrättsliga konsekvenserna uppmärksammas och vinna be­

aktande i den mån så kan ske utan att olägenheter ur annan synpunkt upp­

kommer.

Utvidgningen av ensamdomares behörighet torde därför, såsom också

kommitténs förslag innebär, böra ske på det sättet att nya kategorier av

brottmål inbegripes däri. Då behörighetsområdet nu omfattar samtliga brott,

som kan förskylla endast böter, måste utvidgningen innebära att inom en­

samdomarens behörighetsområde kommer att falla även brott, för vilka kan

ådömas svårare straff än böter. I likhet med kommittén anser jag emeller­

tid att ensamdomarens behörighet i varje fall ej bör omfatta ådömande av

frihetsstraff. Med hänsyn härtill kan ensamdomaren ej givas behörighet

i alla mål rörande brott, på vilka utom böter även svårare straff kan följa.

Ett särskiljande måste ske och att finna en lämplig form härför erbjuder

vissa svårigheter.

I anslutning härtill vill jag framhålla, att invändningar ej kan resas mot

att domstol, i vilken utom den lagfarne domaren deltager lekmän, har be­

hörighet att ådöma frihetsstraff. En möjlighet att undgå de med särskiljan­

det förenade svårigheterna vore därför att låta lekmän medverka även i de

mindre brottmålen. Denna fråga synes mig dock ej lämpligen kunna upp­

tagas i detta sammanhang. En utvidgning av behörigheten för den nuva­

rande sjumannanämnden till de mål varom nu är fråga kan knappast vara

ägnad att befordra den ökning av domstolens kapacitet, som är grunden

till den nu ifrågasatta reformen. Och tillskapandet av en mindre nämnd

aktualiserar hela frågan om rådhusrätternas organisation, en fråga som

lämpligen bör upptagas i ett större sammanhang och närmast i anslutning

till en utredning om rådhusrätternas förstatligande.

Kommittén har löst spörsmålet om särskiljandet på det sättet att det skall

ankomma på domaren att före huvudförhandlingen verkställa en förhands-

prövning av målet. Häremot har i flertalet av yttrandena från dem som

företräder partssynpunkterna framförts bestämda erinringar. Dessa re­

missinstanser har i stället förordat att det skulle ankomma på åklagaren

att pröva, huruvida med hänsyn till brottets svårhetsgrad målet skulle hand­

läggas av ensamdomare eller av fullsutten rätt.

För egen del anser jag att betänkligheter kan anföras mot att domaren

skall göra en förhandsprövning som tager sikte på utgången i målet. Här­

vid är visserligen att märka att förhandsprövningen ej skall avse frågorna,

huruvida den tilltalade begått den gärning åklagaren lägger honom till last

46

Kungl. Maj:ts proposition nr 200.

eller om åklagarens beskrivning av händelseförloppet överensstämmer med

vad som verkligen skett. Vid förhandsprövningen har domaren att utan vida­

re utgå från att vad åklagaren anför om gärningen och dess rättsliga be­

dömning är riktigt. Förhandsprövningen har allenast att taga sikte på det

straff den tilltalade med utgångspunkt från vad åklagaren anfört kan väntas

bli ådömd. Men även om förhandsprövningen har denna begränsade om­

fattning, kan man enligt min mening ej bortse från risken att domaren vid

prövningen kan komma att binda sig för viss utgång. Och detta sker på ett

material, som ej skall ligga till grund för domen. Man kan ej heller bortse

från att den av kommittén föreslagna ordningen kan leda till att förunder­

sökningsprotokollet kommer att erhålla ökad betydelse. En förhandspröv-

ning av domaren av den art som kommittén tänkt sig bör därför såvitt möj­

ligt undvikas.

Som nyss nämnts har från vissa håll framförts det uppslaget att för­

handsprövningen skulle ankomma på åklagaren och detta torde böra något

närmare beröras. En lösning i enlighet med denna tanke skulle lämpligen

kunna ske i den formen att åklagaren i stämningsansökningen anger, att en­

ligt hans mening den åtalade gärningen förskyller straff som ligger under

den för ensamdomarens behörighet gällande övre gränsen. Denna åklaga­

rens förklaring skulle så bli bestämmande för huruvida ensamdomare är

behörig. Till förmån för en sådan ordning talar självfallet, att därigenom

undvikes de olägenheter som är förbundna med att domaren verkställer

förhandsprövningen. Å andra sidan är att beakta, att frågan om straffmät­

ningen enligt svensk rätt uteslutande ankommer på domstolen. Åklagarens

förklaring om straffet i stämningen binder sålunda ej domstolen, då den

efter huvudförhandlingen går att bestämma straffet. Intet hindrar, att den

därvid finner strängare straff böra ådömas än åklagaren angivit och att detta

straff ligger över vad som faller inom ensamdomarens behörighet. Låter man

åklagarens i stämningsansökningen uttalade uppfattning bli bestämmande för

behörigheten, leder detta till att ensamdomaren i själva verket blir behörig

att ådöma strängare straff än man avsett med behörighetsregeln. Vill man

å andra sidan icke taga denna konsekvens, måste behörighetsregeln tillika

innehålla en föreskrift av innebörd att ensamdomaren ej får ådöma straff,

som är strängare än det i lagen angivna. Men vid en sådan lösning ligger

förhandsprövningen ej längre enbart hos åklagaren; även domaren måste

verkställa en sådan. I anslutning härtill må ock framhållas, att vid huvud­

förhandlingen kan ha framkommit sådana omständigheter att åklagaren fin­

ner sig böra frångå sin i stämningsansökningen uttalade uppfattning i straff-

mätningsfrågan. Spörsmålet uppkommer då om vilken av åklagarens upp­

fattningar som man skall låta bli bestämmande i behörighetsfrågan.

Vidare bör vid bedömande av detta uppslag beaktas den ställning måls-

ägänden intager i processen. I de fall, då denne ensam för ansvarstalan —

målet gäller enskilt åtal eller målsäganden har övertagit av åklagare väckt

men nedlagt allmänt åtal — synes konsekvensen närmast fordra att måls-

ägandens uttalande i straffmätningsfrågan tillerkännes samma verkan be­

Knngl. Maj.ts proposition nr 200. 47

träffande behörighetsfrågan som åklagarens, då han för talan. Detta synes i sin tur leda till att motsvarande betydelse tillerkännes målsägandens ut­ talande i detta hänseende, då han biträtt åklagarens talan. Emellertid är att märka, att målsägandens biträdande av åtalet kan ske även vid huvudför­ handlingen eller att målsäganden kanske först då anger sin mening i straff- mätningsfrågan. Behörighetsfrågan skulle med andra ord vara alldeles oviss ännu då huvudförhandlingen påbörjats. Ordningen skulle dessutom leda till att målsäganden genom att intaga den ena eller andra ståndpunkten i fråga om straffmätningen skulle kunna bestämma om rättens samman­ sättning.

Under hänvisning till vad sålunda anförts finner jag att förslaget att överlämna förhandsprövningen till åklagaren icke innebär någon godtagbar lösning. Det torde icke kunna undvikas att låta förhandsprövningen ankom­ ma på rätten. Strävandena får i stället inriktas på att i möjligaste mån und­ gå de olägenheter, som kan vara förenade därmed.

Vad som man därvid bör söka nå fram till är, att förhandsprövningen blir för rätten så enkel som möjligt, för att rätten ej skall komma in på någon närmare prövning av målet. Med hänsyn härtill bör gränsen för ensamdoma­ rens behörighet gå vid en lätt skönjbar linje. Tvekan kan ej råda om att ur denna synpunkt det är att föredraga att behörighetsgränsen går mellan böter och svårare straff än vid visst bestämt bötesstraff. I anslutning härtill vill jag framhålla att enligt min mening ej heller ur andra synpunkter hinder kan anses föreligga mot en sådan gränsdragning. Den gäller redan nu vid de rena bötesbrotten och den gällde även för de förutvarande polisdomstolarna. Härtill kommer, att om man, såsom jag i det följande vill förorda, vill låta åklagarna ge domstolen en upplysning om sin uppfattning i straffmätnings- frågan, det är att beakta, att det torde vara väl förenligt med våra traditio­ ner att åklagaren anger, huruvida han anser gärningen förskylla frihets­ straff eller ej. Däremot torde det vara mer främmande för gängse uppfatt­ ning att åklagaren ger anvisning om storleken av det bötesstraff som bör ådömas.

Även om jag av skäl som i det föregående angivits ej är beredd förorda en ordning, varigenom åklagarens uttalande i straffmätningsfrågan gives en utslagsgivande betydelse för ensamdomarens behörighet, torde likväl hans uppfattning böra komma till uttryck och tjäna till vägledning för domarens prövning. Genom att åklagaren anger sin uppfattning i straffmätningsfrå­ gan underlättas rättens förhandsprövning. Det står rätten fritt att av parter­ na eller eljest på lämpligt sätt inhämta de kompletterande upplysningar som kan finnas behövliga för frågans bedömande. I praktiken torde dock vad åklagaren angivit i stämningen som regel bli avgörande; något studium av förunder.söknings protokoll för bedömande av behörigheten är då obehöv- ligt. .lag anser därför att åklagaren i sådana fall, då den nu avsedda behö­ righetsfrågan kan uppkomma, bör i stämningsansökningen angiva, huru­ vida brottet enligt hans mening förskyller endast böter, och även i övrigt på begäran lämna rätten erforderliga upplysningar. Föreskrifter härom kan i den mån de finnes erforderliga utfärdas i administrativ ordning.

48

Kungl. Maj:ts proposition nr 200.

För att den här avsedda reformen skall få önskvärd effekt torde vara er­

forderligt att ensamdomare tillägges behörighet att pröva jämväl förd talan

om enskilt anspråk i anledning av brottet. Mot den av kommittén föreslagna

begränsningen av behörigheten — till anspråk vars belopp ej överstiger 500

kronor — har under remissbehandlingen framförts så vägande erinringar

att jag ej kan ansluta mig till den. Jag förordar i stället att behörigheten

skall gälla enskilt anspråk utan begränsning. Från huvudregeln, att rådhus­

rätt är domför med tre lagfarna domare eller, såvitt avser grova brottmål,

med en lagfaren domare och nämnd, får jag under hänvisning till vad förut

anförts alltså förorda en undantagsregel av det innehållet, att om brottmål

rör allenast ansvar för brott, varå icke kan följa svårare straff än böter,

eller utom ansvar för sådant brott även enskilt anspråk i anledning av brot­

tet, rådhusrätt skall vara domför med en lagfaren domare samt att vad nu

sagts skall gälla även för det fall att i straffsatsen tillika ingår svårare

straff än böter men med hänsyn till åtalet sådant straff ej ifrågakommer

för gärningen.

En motsvarande reform för häradsrätternas del får antagas vara av vida

mindre praktisk betydelse. Dock synes övervägande skäl tala för att genom­

föra en liknande ordning även vid dem, därvid dock ensamdomare bör mot­

svaras av rätt bestående av en lagfaren domare och tre nämndemän. Det

torde nämligen vara önskvärt att på ett område som det förevarande en ge­

mensam gränsdragning gäller för de båda typerna allmänna underdom­

stolar. Och utan praktisk betydelse blir reformen ej. Bl. a. vinnes, att på de

s. k. tremanstingen kan upptagas ett betydligt större antal mål än för när­

varande och vidare torde genom reformen öppnas en möjlighet att i större

omfattning än för närvarande använda sammanträden med endast tre nämn­

demän.

I anslutning till de nu förordade reformerna vill jag understryka att,

såsom flera remissinstanser framhållit, frågan om ett mål lämpligen bör

handläggas av ett större eller mindre domstolsorgan icke enbart beror av det

straff som kan antagas bli ådömt. Lämpligheten av rättens sammansättning

är också avhängig av sådana omständigheter som att i målet förekommer

omfattande bevisvärdering eller att rättsfrågan är invecklad och svårbedöm­

bar. Också målets vidlyftighet kan göra det mindre lämpligt att det prövas

av ensamdomare. Dessa förhållanden växlar från fall till fall och det torde

knappast låta sig göra att låta dem komma till uttryck i en lagregel. Den av

mig i det föregående förordade behörighetsregeln utgör icke hinder för dom­

stolen att ha den mera kvalificerade sammansättningen. Denna möjlighet

bör utnyttjas så snart omständigheter av nyss antydd art det påkallar. För

iakttagandet av detta erfordras viss förhandsprövning av rätten. Denna lig­

ger emellertid på ett helt annat plan än den förhandsprövning, som be­

handlats i det föregående. De skäl som talar för att rådhusrätt skall vara

fullsutten, trots att rätten enligt lagen är behörig med en domare, torde

nämligen framgå av yttre omständigheter, såsom att förundersökningen va­

rit mycket omfattande, att vittnesbevisning eller sakkunnigbevisning påkal­

Kungl. Maj:ts proposition nr 200.

49

las i mera betydande utsträckning eller att målet är invecklat, t. ex. gäller ansvar för olaga fiske på område med oklara äganderättsförhållanden. Även den omständigheten att målet i förväg väckt synnerlig uppmärksamhet kan i vissa fall vara ett skäl att det företages inför fullsutten rätt. Den förhands- prövning rätten sålunda bär att företaga är jämförlig med den prövning som sker, då i tvistemål fråga uppkommer om att medgiva huvudförhandling i omedelbart samband med förberedelsen. Det torde vara lämpligt att i ad­ ministrativ ordning meddelas en erinran om att domstolen bör beakta huru­ vida mål av den art, varom här är fråga, med hänsyn till vidlyftighet eller svår beskaffenhet icke bör prövas av fullsutten rätt, ehuru ensamdomare respektive domare med tremansnämnd är behörig därtill.

Kommittén har under denna punkt även upptagit frågan om utvidg­ ning av möjligheterna att använda systemet att föra anteckningar i stäl­ let för protokoll samt att utfärda domar i förenklad form. Remissinstanser­ na har i princip anslutit sig till kommitténs förslag och ej heller jag bär någon principiell erinran mot detsamma. Med den utvidgning av kompeten­ sen för domstol med enklare sammansättning, som mitt förslag utgör i för­ hållande till kommitténs, synes i allt väsentligt grunden ha bortfallit för den av ett par remissinstanser gjorda invändningen mot att stadgandena i de hänseenden varom nu är fråga anknutits till domförhetsreglerna.

Vad i detta avsnitt föreslagits föranleder ändringar i 1 kap.5 och 11 §§, 6 kap. 1 § samt 30 kap. 6 §rättegångsbalken ävensom 51 § militära rätte­ gångslagen. Beträffande vad jag ytterligare har att anföra får jag hänvisa till de uttalanden som jag i avsnitt XIII kommer att göra vid dessa lag­ rum.

IT. Måls avgörande utan huvudförhandling i hovrätt.

Gällande rätt.

I princip skall alla vädjade mål i hovrätt, tvistemål såväl som brottmål, avgöras efter huvudförhandling. Undantag ges emellertid från denna grund­ läggande regel.

För tvistemålens del stadgas sålunda i 50 kap. 21 § rättegångsbalken, att hovrätten äger utan huvudförhandling företaga mål till avgörande, om vade- talan medgivits eller hovrätten finner uppenbart, att vadetalan är ogrundad. Rör målet endast penningar eller sådant, som kan skattas i penningar, och uppgår värdet av det, varom talan fullföljts, uppenbart icke till 500 kronor, må målet avgöras utan huvudförhandling, om ej båda parterna begärt sådan förhandling. Vidare stadgas, att mål, vari fråga är om allenast rättstillämp­ ningen, må på båda parternas begäran avgöras utan huvudförhandling, om hovrätten finner uppenbart att sådan ej erfordras.

I fråga om brottmålen meddelas motsvarande undantagsregler i 51 kap. 21 § rättegångsbalken. Enligt detta lagrum äger hovrätten utan huvudför­ handling företaga mål till avgörande, om talan av åklagaren föres allenast till den tilltalades förmån eller talan, som föres av den tilltalade, biträtts

lliliang till riksdagens protokoll 195t. 1 samt. Nr 200.

50

Kungl. Maj.ts proposition nr 200.

av motparten. Om den tilltalade av underrätten frikänts för brottet eller

dömts till böter eller fällts till vite och om anledning ej förekommer till

ådömande av svårare straff eller annan påföljd än nu sagts, må målet avgö­

ras utan huvudförhandling, dock att om talan föres även om annat än ansvar

den ytterligare förutsättningen tillkommer, att denna talan enligt 50 kap.

21 § må prövas utan huvudförhandling.

För såväl tvistemål som brottmål gäller enligt 50 kap. 22 § respektive

51 kap. 22 §, att då hovrätten beslutat, att mål skall avgöras utan huvud­

förhandling, parterna skall, om det erfordras, erhålla tillfälle att skriftligen

utveckla sin talan. Utan hinder av tidigare beslut äger hovrätten förordna,

att huvudförhandling skall äga rum.

Reglerna om måls avgörande utan huvudförhandling modifieras väsent­

ligt av förbudet i vissa fall enligt de s. k. tilltrosparagraferna, 50 kap. 23 §

och 51 kap. 23 §, att ändra underrätts dom utan att vittnen in. fl. höres på

nytt.

Kommittén.

I betänkandet har lämnats vissa uppgifter om i vad mån rikets hovrätter

under budgetåren 1949/50—1951/52 avgjort tviste- och brottmål med res­

pektive utan huvudförhandling. Av uppgifterna framgår att i stort sett en

tredjedel av såväl tvistemålen som brottmålen avgjorts utan huvudförhand­

ling.

Vidare har kommittén gjort en undersökning om tvisteföremålets värde

i de av Göta hovrätt och hovrätten för Övre Norrland under år 1952 av­

gjorda tvistemålen, uppgående tillhopa till 291. Värdet var i 32 mål under

500 kronor, i 13 mål mellan 500 och 1 000 kronor, i 14 mål mellan 1 000

och 1 500 kronor samt i återstående 232 mål minst 1 500 kronor eller ock

av ej ekonomisk natur. Liknande undersökning har gjorts vid samma hov­

rätter beträffande skadeståndets värde i brottmål som gällt bötesstraff. Vär­

det har i 20 av de 79 fall, som omfattas av undersökningen, understigit 500

kronor samt i 12 fall utgjort mellan 500 och 1 000 kronor och i 10 fall

mellan 1 000 och 1 500 kronor. I återstående 37 fall bär värdet utgjort 1 500

kronor eller mera eller också varit av icke ekonomisk natur.

Kommittén har understrukit, att vår nya processordning utginge från att

till hovrätt fullföljda mål som regel borde avgöras icke på grundval av

skriftligt material, som föredroges inför hovrätten, utan efter en muntlig

förhandling inför hovrätten, grundad på samma principer som huvudför­

handling inför underrätt. Vid sådant muntligt förfarande bleve parternas

kostnader väsentligt större än vid skriftligt. I den mån detta ledde till att

medborgarna måste avstå från att söka sin rätt, förelåge uppenbarligen ett

allvarligt missförhållande. Frågan om ett skriftligt förfarande vore möjligt

att begagna i ökad utsträckning krävde därför stor uppmärksamhet.

Det måste emellertid beaktas, att — om det icke vore fråga om mål vari

huvudförhandling på grund av målens beskaffenhet eller särskilda omstän­

digheter vore onödig — det skriftliga förfarandet i hovrätt i allmänhet inne-

51

bure en sämre process med sämre garantier för ett riktigt avgörande. Det nya rättegångssystemet vore över huvud så uppbyggt, att ett skriftligt för­ farande icke läte sig på ett rationellt sätt inpassa däri.

Å andra sidan visade erfarenheten, att hovrätterna finge under bedö­ mande icke så få mål av skilda slag — utöver dem som nu bedömdes på handlingarna — vilka utan risk kunde avgöras utan huvudförhandling, önskvärt vore att finna en utväg att, även om s. k. mindre mål dessutom måste undantagas, särskilja just de mål, vari huvudförhandling kunde an­ tagas vara onödig. Den onekligen smidigaste lösningen vore att helt över­ låta avgörandet på hovrätten, men denna lösning skulle enligt kommitténs mening vara förenad med alltför stora brister och kunde icke förordas. Att finna objektiva normer, efter vilka ifrågavarande mål kunde i lag avgrän­ sas, vore emellertid förenat med stora vanskligheter, eftersom de mål som man avsåge vore av mycket skiftande slag.

Kommitténs överväganden har, såvitt angår tvistemålen, lett till förslag om jämkningar i två avseenden i nuvarande regler. Sålunda har förordats införande av en regel, att dispositiva tvistemål skulle få på båda parternas begäran avgöras utan huvudförhandling, om hovrätten funne uppenbart, att sådan ej erfordrades. Och vidare har kommittén föreslagit en höjning av den nuvarande i 50 kap. 21 § upptagna gränsen vid 500 kronor till 1 500 kronor.

Till stöd för det förstnämnda förslaget har kommittén i huvudsak anfört, att det i fråga om tvister, vari de enskilda parterna hade den vidsträcktaste rätt att avgöra hur dessa materiellt och formellt skulle lösas, syntes natur­ ligt, att de åtminstone skulle ha så mycket inflytande över processformen i hovrätten, att om de vore ense om att välja en billigare och enklare process­ form, som lagstiftningen dock förutsatte finnas för vissa mål, deras önskan skulle kunna tillgodoses. Det kunde emellertid icke ifrågasättas att göra hov­ rätten bunden av parternas yrkande i detta avseende. En förutsättning för avgörande på handlingarna borde vara — liksom nu i mål som rörde alle­ nast rättstillämpningen — att hovrätten funne uppenbart, att huvudförhand­ ling icke erfordrades. Med den ifrågasatta lösningen kunde man tänka sig en olämplig användning av skriftlig procedur i hovrätt endast om båda par­ terna oriktigt bedömt denna procedurfråga och hovrätten samtidigt klart underskattat betydelsen av en muntlig förhandling. Kommittén vågade räk­ na med att den nya processens värde numera så genomsyrat uppfattningen i hovrätterna att riskerna för en utbredd skriftlighet i de fall, då den icke lämpade sig, icke vore stora.

Anledning funnes icke att tro att reformen skulle leda till att i mål, som komme att avgöras efter huvudförhandling, vidlyftig och i sådant läge olämplig skriftväxling skulle förekomma. Gången borde nämligen vara att parterna visserligen i vadeinlagan eller genmälet anhölle om målets avgöran­ de utan huvudförhandling men ändock inskränkte dessa skrifter till vad la­ gen stadgade och endast förbehölle sig att, om anhållan om avgörande utan huvudförhandling framställdes från båda sidor och huvudförhandling i an­

Kungl. Maj. ts proposition nr 200.

52

Kungl. Maj:ts proposition nr 200.

ledning därav ej komme till stånd, få vidare utveckla sin talan. Kommittén

har även berört frågan om det föreslagna stadgandets förhållande till den

s. k. tilltrosparagrafen. Det saknades enligt kommitténs mening anledning

antaga, att icke därmed sammanhängande frågor skulle kunna lösas utan

större svårigheter än dem, som hittills framträtt i tvistemål under värde­

gränsen 500 kronor, i vilka parterna förutsatte att målet skulle kunna av­

göras på handlingarna och vari problemställningen i förevarande avseende

bleve i stort sett densamma som då parterna i den nya gruppen av mål an-

hölle om avgörande på handlingarna. Tilltrosparagrafen iunebure — och

borde innebära — en betydelsefull begränsning av den nya regelns tillämp­

ning. I praktiken funnes en mängd mål, vari tilltrosparagrafen icke i och

för sig utgjorde något hinder för avgörande på handlingarna. Kommittén

ansåge, att det föreslagna stadgandet trots alla begränsningar skulle få ej

ringa praktisk betydelse. Man syntes kunna antaga att därigenom på ett

naturligt sätt skulle kunna utskiljas åtminstone de mest utpräglade av de

fall, där huvudförhandling skulle innebära en onödigt kostsam och för par­

terna tyngande procedur, samt att behovet av andra stadganden i detta syfte

ej bleve så stort.

Den föreslagna höjningen av värdegränsen från 500 kronor till 1 500 kro­

nor har väsentligen motiverats med den penningvärdeförsämring som inträf­

fat sedan den nuvarande gränsen föreslogs i processlagberedningens betän­

kande år 1938 och bestämdes genom rättegångsbalkens antagande år 1942.

Beträffande brottmålen har kommittén icke föreslagit någon jämkning

i nu gällande ordning. I betänkandet har emellertid diskuterats vissa för­

slag, bl. a. frågan om införande av möjlighet att avgöra brottmål utan hu­

vudförhandling, om hovrätten finner uppenbart att vadetalan är ogrundad.

1 en preliminär promemoria, över vilken yttranden sedan avgivits till kom­

mittén, ställde sig kommittén positiv till tanken under hänvisning särskilt

till att det enligt erfarenheten vore vanligt att i brottmål, vari ett ovillkor­

ligt frihetsstraff ådömts, överklagande skedde i avsikt att fördröja domens

verkställande. I de till kommittén avgivna yttrandena har man merendels

ställt sig betänksam mot vad kommittén i denna del ifrågasatt. Så har advo­

katsamfundets styrelse framhållit, att det ur rättsvårdens synpunkt vore

en väsentligt mindre olägenhet att en eller annan person i onödan besvärade

det allmänna med en huvudförhandling än att det över huvud taget skulle

kunna tänkas förekomma fall, där en person som ansåge sig med orätt

dömd till frihetsstraff skulle förvägras att muntligen framlägga sin sak i

hovrätten, därför att en hovrättsavdelning av handlingarna utläste att hans

vadetalan vore uppenbart ogrundad. Vid förnyat övervägande av denna

fråga har kommittén ansett sig icke böra föreslå någon ändring i föreva­

rande avseende.

Däremot har kommittén på en annan punkt förordat viss jämkning, näm­

ligen i reglerna om parternas rätt att utveckla sin talan i handlingsmål. I

detta hänseende har kommittén — under hänvisning till vad tidigare åter-

givits — förklarat den riktigaste ordningen vara att parterna i de fall, då

53

det icke från början vore klart att målet komme att avgöras utan huvud­ förhandling, inskränkte vadeinlagan respektive genmälet, till vad lagen för­ utsatte men uttryckligen förbehölle sig att, om målet skulle avgöras utan huvudförhandling, få skriftligen utveckla sin talan. Endast om det vore klart, att målet komme att avgöras utan huvudförhandling, borde parterna lämpligen redan i nämnda skrifter fullständigt utveckla sin talan och när så skedde borde detta lämpligen uttryckligen förklaras. Om detta iakttoges, kunde det i sistnämnda fall icke vara någon anledning att bereda parterna tillfälle att ytterligare utveckla sin talan. Även om det icke uttryckligen sagts kunde det stundom vara uppenbart att parten i hovrätten anfört vad han önskade. Emellertid borde det icke få förekomma att en part över­ rumplades av ett avgörande i hovrätten utan att han räknat med ett avgö­ rande på handlingarna och utan att han utvecklat sin talan som han avsett att göra vid huvudförhandlingen. Kommittén föresloge fördenskull en så­ lunda jämkad regel, att innan mål avgjordes utan huvudförhandling, par­ terna skulle, om det ej vore uppenbart att det ej erfordrades, ha erhållit tillfälle att skriftligen utveckla sin talan.

En av kommittéledamöterna, advokaten Brodin, har förklarat sig icke kunna biträda kommitténs förslag att införa möjlighet att enligt parternas begäran avgöra dispositiva tvistemål utan huvudförhandling. De av kom­ mittémajoriteten åberopade garantierna mot missbruk vore icke hållbara. Av parterna kunde nämligen vadesvaranden principiellt sett beräknas be­ gära skriftlig procedur i många fall då huvudförhandling objektivt sett vore påkallad. I fråga om båda parterna gällde, att man icke alltid kunde räkna med att i de fall där part biträddes av advokat, denne vid val av procedur kunde underlåta att låta sig på ett olyckligt sätt påverkas av på­ tryckningar eller önskemål från sin huvudmans och måhända även från hovrättens sida. I de fall, där part biträddes av sakförare eller icke hade något biträde, funnes icke någon som helst garanti för att icke begäran om skriftlig procedur framställdes även där huvudförhandling vore i hög grad sakligt påkallad. Av de åberopade garantierna återstode hovrättens egen bedömning. Med den formulering majoritetens förslag erhållit borde endast i ett fåtal fall kunna komma i fråga att hovrätten beslöte att underlåta huvudförhandling. Frågan vore om hovrätterna i det långa loppet komme att följa lagens bokstav och inskränka användningen av skriftlig procedur till de fall där det verkligen vore uppenbart att huvudförhandling ej er­ fordrades. Enligt reservantens förmenande vore det allvarlig risk för att en uppmjukning i praxis av den bokstavliga lagtillämpningen förr eller senare komme till stånd. Förslaget innebure därför allvarliga risker för en mera allmän eller i vart fall alltför stor återgång till skriftlighet.

Yttrandena.

Kommitténs förslag att öppna möjlighet att avgöra dispositiva tvistemål utan huvudförhandling i de fall att båda parterna så begär och hovrätten finner uppenbart, att huvudförhandling ej erfordras, har tillstyrkts eller lämnats utan erinran av flertalet remissinstanser. Förslaget avstyrkes emel­

Kungl. Maj.ts proposition nr 200.

54

Kungl. Mcij:ts proposition nr 200.

lertid av flertalet ledamöter i hovrätten för Västra Sverige (9 av 16), mi­

noriteten av ledamöterna i hovrätten för Nedre Norrland (4 av 9), förening­

en Sveriges stadsfiskaler och Sveriges advokatsamfund.

Flera av de tillstyrkande remissinstanserna har understrukit, att skäl

funnes att iakttaga stor varsamhet vid en reform i den av kommittén före­

slagna riktningen och att även vid tillämpningen av en regel i enlighet med

kommitténs förslag försiktighet borde iakttagas.

Sålunda har hovrätten för Övre Norrland framhållit, att tillämpningen

av nu gällande bestämmelser medfört, att huvudförhandling i hovrätt måst

hållas även i fall där sådan varit alldeles onödig. Hovrätten ville emeller­

tid understryka, att det även förekommit att en huvudförhandling, som på

förhand bedömts som helt meningslös, tillfört målet betydelsefull utred­

ning. Stora svårigheter måste därför uppkomma vid avgörandet av frågan

huruvida det vore uppenbart att huvudförhandling ej erfordrades. Med

hänsyn härtill borde, för att skapa garantier mot en icke önskvärd utveck­

ling, genom uttalande i motiven eller på annat sätt klargöras, att det icke

kunde anses uppenbart att huvudförhandling ej erfordrades annat än i

rena undantagsfall, då huvudförhandlingen skulle te sig helt meningslös.

Det kunde ur denna synpunkt starkt sättas i fråga, om i fall där part själv

förde sin talan det över huvud kunde anses uppenbart att huvudförhand­

ling ej erfordrades. Vidare måste det, med hänsyn till betydelsen av parts

personliga inställelse, stå utom allt tvivel att hans närvaro vore menings­

lös.

Hovrätten över Skåne och Blekinge har understrukit, att den föreslagna

regeln uppställde två garantier mot missbruk av densamma: parterna och

domstolen. Enligt hovrättens förmenande utgjorde parterna den svagare

garantien mot missbruk. Tillförlitligare vore den garanti som låge i hov­

rättens egen prövning. Av hovrätterna syntes man ej ha anledning vänta

annat än att de skulle söka den form för förfarandet som gåve dem de

bästa förutsättningarna för att nå ett materiellt riktigt avgörande. Att tala

om att hovrätterna av bekvämlighetsskäl skulle välja en skriftlig procedur

synes hovrätten bottna i en alltför långt driven misstro mot domstolarna.

Den fara för ett oriktigt tillämpande av regeln som närmast vore tänkbar

från hovrätternas sida torde sammanhänga med dels att hovrätten ej alltid

hade lika goda möjligheter som parterna att se, huruvida ett muntligt

förfarande hade något att bjuda utöver vad handlingarna innehölle, och dels

att hovrätten i fall, då med ledning av handlingarna ändringssökandet be­

dömdes vara mer eller mindre utsiktslöst, hade lättare för att ge efter för

parternas begäran om skriftlig procedur, ehuru ett muntligt förfarande

skulle vara att föredraga med hänsyn till rättssäkerheten. I förstnämnda

hänseende kunde man måhända vinna någon bot genom att kräva att par­

terna alltid vid åberopande av denna regel motiverade varför de ansåge en

skriftlig procedur till fyllest. Hovrätten delade kommitténs uppfattning, att

regeln trots alla dess begränsningar skulle bli av praktisk betydelse. Om

risk kunde föreligga för oriktig tillämpning av regeln i ett eller annat

55

fall, krävde likväl hänsynen till de parter, i vilkas mål ett skriftligt förfa­ rande vore till fyllest, att regeln infördes. Det vore synnerligen angeläget att nedbringa parternas processkostnader i hovrätterna i den mån det läte sig göra utan fara för rättssäkerheten.

Vidare har hovrättens för Nedre Norrland flesta ledamöter uttalat, att den föreslagna bestämmelsen givetvis måste tillämpas med omdöme och försiktighet. Den nya rättegångsordningens principer torde emellertid vara av hovrätterna så allmänt omfattade och uppskattade att fara för miss­ bruk ej förelåge. Såsom bestämmelsen avfattats kunde den endast undan­ tagsvis leda till att huvudförhandling underlätes. Men detta förhållande minskade ej dess värde. Det vore nämligen just för sådana undantagsfall, där en huvudförhandling framstode såsom helt meningslös, som den nuva­ rande ovillkorliga skyldigheten att hålla huvudförhandling vore olämplig.

Vad angår de avstyrkande yttrandena bär Sveriges advokatsamfund be­ tonat, att den föreslagna ändringen enligt styrelsens bestämda mening icke kunde genomföras utan allvarlig risk för att muntlighetsprincipens upp­ rätthållande äventyrades. Och hovrättens för Västra Sverige flesta ledamö­ ter har anfört, att hovrätten hade rik erfarenhet av att vadekärandena, ibland även sådana som företräddes av advokat, förklarade sig icke önska huvudförhandling, oaktat förnyad bevisupptagning med hänsyn till inne­ hållet i tilltrosparagrafen framstode som uppenbart nödvändig. Liknande felbedömningar förekomme ännu oftare då vadekärandena i huvudförhand- lingsmål hade att taga ställning till om de skulle påkalla förhör i hovrätten, med vittnen, som blivit hörda i underrätten. Hovrätten hade med hänsyn till vad nu sagts all anledning räkna med att en vadekärandes samtycke till skriftlig hovrättsprocess icke utgjorde någon säker garanti för att en dylik processform vore lämplig i det ifrågavarande målet. Vadesvarandens samtycke till ett skriftligt förfarande torde regelmässigt icke vara någon garanti för att ett dylikt förfarande ej vore olämpligt. Garanti för att den skriftliga processformen icke bleve missbrukad skulle i sista hand vila på hovrätterna. Faran för att hovrätterna efter hand i alltför stor omfattning skulle visa sig benägna att i enlighet med parternas önskningar avgöra mål på handlingarna borde emellertid icke underskattas. Hovrätternas möjlig­ het att på förhand kunna bedöma om huvudförhandling vore erforderlig torde vara ganska begränsad. Full visshet om att huvudförhandling ej vore av betydelse kunde sällan nås. Det vore vidare troligt att en ökad användning av skriftlig hovrättsprocess efter parternas åsämjande i längden skulle leda till en uppmjukning av tilltrosparagrafen. En dylik utveckling vore ytterst olycklig. Att hovrätterna i tvistemål skulle, annat än i exceptionella undan­ tagsfall, få ompröva underrätternas värdering av den muntliga bevisning­ en utan att ånyo upptaga densamma skulle innebära ett kullkastande av en av rättegångsbalkens grundprinciper. Hovrätten ville sålunda särskilt un­ derstryka att kommitténs ifrågavarande förslag innebure att avgörandet av ytterst vanskliga och grannlaga avvägningsfrågor skulle läggas i hovrätter­ nas händer. För att hovrätterna skulle ha utsikt att lyckas med en sådan

Kungl. Maj:ts proposition nr 200.

uppgift måste det i vart fall krävas att muntlighetsprincipen vunnit betyd­ ligt mera stadga inom vårt processväsende, än den för närvarande hade.

Kommitténs förslag att höja 500-kronorsgränsen i 50 kap. 21 § rättegångs­ balken till 1 500 kronor och att jämka lydelsen av 50 kap. 22 § och 51 kap. 22 § samma balk har allmänt tillstyrkts eller lämnats utan erinran.

Förslag om ytterligare ändringar har framförts av riksåklagarämbetet. Sålunda borde i brottmål avgörande på handlingarna kunna ske vid uppen­ bart ogrundad vadetalan av enskild part i mål, vari ådömts frihetsstraff understigande sex månader. Hemställan om jämkning i samma riktning har framförts även av en ledamot i Svea hovrätt och av statskontoret.

Riksåklagarämbetet har till stöd för sitt yrkande anfört att de fall, då fullföljd av talan ägde rum endast i syfte att fördröja straffverkställighe­ ten, ingalunda vore sällsynta. Fall av uppenbart ogrundad talan torde i själva verket vara ojämförligt mycket vanligare i brottmål än i tvistemål.

De onödiga kostnader, som för det allmänna föranleddes av ett upprätt­ hållande av principen om muntlig handläggningsform i brottmål jämväl vid uppenbart ogrundad vadetalan borde ej underskattas. Härtill komme, att för åklagaren en huvudförhandling i hovrätten i regel medförde en icke obe­ tydlig tidsförlust, särskilt därest han i och för huvudförhandlingen måste inställa sig å annan ort. Även ur denna synpunkt syntes det angeläget att huvudförhandling underlätes i sådana mål, där den med hänsyn till beskaf­ fenheten av den fullföljda talan framstode som en tom formalitet. Anled- ning befara att icke hovrätterna komme att visa sträng återhållsamhet med att bedöma vadetalan i brottmål såsom uppenbart ogrundad syntes ej före- li§8a- För hovrätternas egen arbetsbörda torde valet av handläggningsform i de föga omfattande mål, varom här vore fråga, sakna egentlig betydelse. Det borde även betonas att i de fall, då den tilltalade icke vidgått gärningen och skuldfrågan alltså vore tvistig, utrymme knappast funnes för ett kon­ staterande att tilltalads vadetalan vore uppenbart ogrundad.

Departementschefen.

En av de genomgripande nyheter, som infördes genom rättegångsbalken, var att principen om muntlighet skall i tvistemål och brottmål gälla även i hovrätt. Under förarbetena till rättegångsbalken framhölls, att denna princip är av grundläggande betydelse såväl för överinstansens egen prövning av målet som ock med hänsyn till dess återverkningar på underrättsförfa- randet. Därest avgörandet i överinstansen i mera betydande omfattning an­ ses kunna grundas allenast på ett skriftligt material, ligger den faran nära, att samma betraktelsesätt vinner insteg även i underinstansen och att munt­ ligheten även där förlorar i betydelse. Från nu angivna utgångspunkter har vid rättegångsbalkens tillkomst de fall, då avgörandet må ske på hand­ lingarna, starkt begränsats. För tvistemålens del är dessa fall, då vadetalan medgivits, då hovrätten finner uppenbart att vadetalan är ogrundad, vidare då tvisteföremålets värde uppenbarligen icke uppgår till 500 kronor och ej båda parterna begärt huvudförhandling och slutligen då fråga är om allenast

Kungl. Maj.ts proposition nr 200.

Kungl. Maj:ts proposition nr 200.

57

rättstillämpningen samt båda parterna begärt målets avgörande utan huvud­ förhandling och hovrätten finner uppenbart att sådan ej erfordras. I fråga om brottmålen gäller undantag från muntlighetsprincipen i följande fall, nämligen då åklagaren för talan till den tilltalades förmån, då motparten biträder talan som föres av den tilltalade samt då fråga ej är om annan på­ följd än böter eller vite. Kommittén har nu föreslagit två utvidgningar av dessa undantagsregler.

Det ena ändringsförslaget avser den förut nämnda för tvistemålen gällan­ de värdegränsen, vilken föreslås höjd från 500 kronor till 1 500 kronor. Genom den försämring av penningvärdet, som inträffat sedan denna undan­ tagsregel utformades, har den fått en mera begränsad räckvidd än vad som från början avsetts. Förslaget innebär i stort sett endast att regeln återfår det reella innehåll som den avsetts skola ha. Mot förslaget, som hörda myn­ digheter och sammanslutningar undantagslöst biträtt, har jag intet att erinra.

Den andra av kommittén föreslagna ändringen är att dispositiva mål skall kunna avgöras utan huvudförhandling, därest båda parterna begär det och hovrätten finner uppenbart, att huvudförhandling ej erfordras. Grund­ tanken bakom förslaget är att parternas kostnader för hovrättsprocessen är så höga att man bör öppna möjlighet att utan huvudförhandling avgöra mål, vari sådan är onödig, även i andra fall än då så enligt nu gällande ordning kan ske.

Vid bedömande av detta förslag är i första hand att beakta, att muntlig­ heten utgör den säkraste garantien för att hovrätten får bästa möjliga grundlag för sitt avgörande. Med hänsyn härtill måste starka skäl föreligga för att på ett sätt, som har principiell betydelse, vidga möjligheterna att frångå muntligheten och därjämte måste betryggande garantier finnas för att en dylik utvidgning ej leder till att muntlig förhandling underlåtes i fall, då sådan är sakligt motiverad.

Såsom redan förut framhållits medför muntligheten att processkostna­ derna blir betydande. Självfallet leder detta till att parterna vid ställnings­ tagandet till frågan om en dom skall överklagas eller en vadetalan full­ följas måste taga stor hänsyn till kostnadsfrågan. Måhända kan t. o. m. in­ träffa, att part på grund av befarade kostnader avstår från talan, som skulle vunnit bifall. Om sådana förhållanden skulle vara vanliga, måste läget be­ tecknas som i hög grad otillfredsställande. Vad i ärendet förekommit ger emellertid icke stöd för att så är fallet. Särskilt är därvid att beakta, alt ad­ vokatsamfundet —- vilket företräder dem som bäst känner till hur det i detta hänseende verkligen förhåller sig -— icke givit uttryck för att olägenheter av nu antydd art skulle förekomma i större omfattning.

A andra sidan visar erfarenheten, att bland de mål, där huvudförhandling är obligatorisk, förekommer sådana som utan olägenhet skulle kunna av­ göras på handlingarna. Tydligen är det i och för sig önskvärt, att parterna i dessa fall skulle kunna besparas kostnaderna för huvudförhandlingen. Det är alt beakta, att omständigheterna i de fall då huvudförhandling utan

58

Kungl. Maj:ts proposition nr 200.

olägenhet skulle kunna underlåtas växlar. Därför torde det icke vara möj­

ligt att i en lagregel närmare angiva dessa fall. Skall man bereda möjlighet

att i nu åsyftade mål underlåta huvudförhandling, torde man vara nödsakad

att tillgripa en lagregel med det obestämda innehåll, som kommittén före­

slagit. Och vid en sådan lösning blir av stor betydelse huruvida garantierna

mot missbruk är betryggande.

De garantier i detta hänseende, som ligger i kommitténs förslag, hänför

sig dels till parterna och dels till hovrätten. På sätt åtskilliga remissinstan­

ser framhållit kan befaras, att parterna är benägna att önska målets avgö­

rande utan huvudförhandling i större utsträckning än som är sakligt befo­

gat. För vadesvaranden torde det som regel endast vara till fördel om må­

let avgöres på handlingarna. Och för vadekäranden lärer risken att få svara

för de med muntligheten förenade större kostnaderna stundom väga så tungt

att han utan tillräckliga skäl önskar få målet avgjort utan huvudförhand­

ling. Tyngdpunkten i garantierna mot missbruk får därför anses ligga

i den prövning hovrätten skulle göra. Med de erfarenheter om värdet av

muntligheten som numera föreligger och som också kommit till tydligt

uttryck i de från hovrätterna avgivna utlåtandena i ärendet, saknas enligt

min mening anledning förmoda att hovrätterna skulle i syfte att lätta

en tyngande arbetsbörda eller på andra liknande skäl medgiva ett måls av­

görande på handlingarna i fall, då sådant ej är sakligt motiverat. Allvar­

ligare är den invändningen att hovrätten icke har fullgod möjlighet att på

handlingarna bedöma huruvida huvudförhandlingen är behövlig eller onö­

dig. Såsom framgår av vissa yttranden torde full klarhet om behovet av

huvudförhandling föreligga först efter det att densamma ägt rum. Med hän­

syn härtill synes man ej böra bortse från risken att hovrätten, även med

full insikt om och förståelse för muntlighetens principiella företräde, kom­

mer att tillmötesgå parternas önskan om avgörande på handlingarna i fall,

då huvudförhandling i själva verket varit behövlig.

Såsom kommittén framhållit blir det föreslagna stadgandets tillämpnings­

område i hög grad inskränkt genom den s. k. tilltrosparagrafen. Denna inne­

bär i huvudsak, att om vid underrätten vittne eller sakkunnig eller part un­

der sanningsförsäkran hörts rörande viss omständighet och avgörandet även

i hovrätten beror av tilltron till den bevisningen, ändring i denna del ej må

ske, med mindre beviset upptagits ånyo vid huvudförhandling i hovrätten.

Där kan det emellertid vara fråga om förebringande av annan bevisning än

sådan som träffas av detta stadgande. Väl gäller som princip att skriftlig be­

rättelse, som avgivits utom rätta, ej må åberopas som bevis, men lagen ger

dock vissa möjligheter till avsteg från denna princip. Enligt min mening kan

det föreligga viss risk för att ökad möjlighet att avgöra mål utan huvudför­

handling kan ha till följd att intyg i större omfattning än som är avsett kom­

mer att godtagas som bevis. Och detta skulle vara högst betänkligt.

Vid övervägande av vad sålunda anförts har jag kommit till att behovet

av ökad möjlighet att avgöra mål utan huvudförhandling icke kan anses

vara så stort, att det väger tyngre än de risker för en olämplig utveckling

59

som är förbundna med en lagregel av det obestämda innehåll, som skulle erfordras för att tillgodose behovet. Jag är alltså ej beredd förorda någon ändring i gällande ordning i det hänseende varom nu är fråga.

För brottmålens del har kommittén efter att ha berört olika uppslag stannat för att icke föreslå vidgade möjligheter att företaga mål till avgö­ rande utan huvudförhandling. Denna ståndpunkt har det övervägande fler­ talet remissinstanser biträtt. Dock har riksåklagarämbetet jämte ytterliga­ re någon remissmyndighet förordat, att huvudförhandling skulle kunna un­ derlåtas vid uppenbart ogrundad vadetalan av enskild part i mål, vari ådömts visst lägre frihetsstraff. Enligt min mening är det tydligt att i ett icke ringa antal fall den som av underrätt ådömts frihetsstraff fullföljer talan, trots att det objektivt sett icke finnes någon utsikt att få domen ändrad. I vissa fall kan det väl stå klart för den tilltalade att han icke kom­ mer att vinna bifall till sin talan och syftet med att han likväl fullföljer denna kan då vara att han vill uppnå ett anstånd med verkställigheten. I andra fall kan det emellertid antagas att den tilltalade fullföljer talan, eme­ dan han ser subjektivt på vad som förevarit och därför icke är i stånd att godtaga den förebragta bevisningen och den av domstolen uttalade värde­ ringen av hans handlingssätt. Det kan i dylika fall vara till skada, om den tilltalade bibringas den föreställningen att hans mål icke i hovrätten be­ handlas med samma omsorg som enligt huvudregeln kommer andra mål till del. Härtill kommer, att det ofta torde vara ytterst svårt att med säkerhet fastslå att den tilltalades talan är ogrundad, innan denne erhållit tillfälle att personligen framlägga sin sak. Jag vill alltså icke förorda riksåklagarämbe­ tets förslag i denna del.

I likhet med kommittén anser jag att man bör något stärka garantien för att parterna, då mål skall avgöras på handlingarna, får tillfälle att skriftli­ gen utveckla sin talan. Detta torde lämpligen kunna ske därigenom att de i ämnet nu meddelade bestämmelserna, att parterna, då hovrätten beslutat att mål skall avgöras utan huvudförhandling, skall, om det erfordras, er­ hålla tillfälle skriftligen utveckla sin talan, utbytes mot stadganden av det innehållet, att det i angivna fall skall, om det ej är uppenbart att parterna slutfört sin talan, lämnas dem tillfälle därtill.

De i detta avsnitt förordade reformerna föranleder ändringar i 50 kap.21 och 22 §§ samt 51 kap. 22 §rättegångsbalken. V.

Kungl. Maj:ts proposition nr 200.

V. Vistelse forum i brottmål.

Gällande rätt.

I 19 kap. rättegångsbalken regleras frågan om forum i brottmål. Huvudregeln angives i 1 § första stycket, där det heter, att laga domstol i brottmål är rätten i den ort, där brottet förövades. Förövades brottet å orter under skilda domstolar, äger de lika behörighet. Har det skett å svenskt fartyg under resa inom eller utom riket, är även rätten i den ort, dit den misstänkte med fartyget först ankommer eller där han gripits eller eljest

60

uppehåller sig, behörig. Är då åtal väckes ovisst, var brottet förövades, må

enligt andra stycket åtal upptagas av rätten i någon av de orter, där det

kan antagas ha skett, eller i den ort, där den misstänkte gripits eller eljest

uppehåller sig. Slutligen stadgas i tredje stycket, att åtal för brott även må

upptagas av den rätt, där den misstänkte skall svara i tvistemål i allmän­

het, om denna med hänsyn till utredningen samt kostnader och andra om­

ständigheter finner det lämpligt.

Enligt 2 § skall åtal för brott, som förövats å ort utom riket eller å ut­

ländskt fartyg under resa inom eller utom riket, upptagas, om ej Konungen

för visst fall förordnar annat, av den rätt, där den misstänkte skall svara

i tvistemål i allmänhet, eller av rätten i den ort, där han gripits eller eljest

uppehåller sig.

Har allmänt åtal upptagits av viss domstol och är även annan domstol

behörig, äger enligt 7 § den förra domstolen, om synnerliga skäl är därtill,

på framställning av åklagaren förordna, att målet skall överflyttas till den

senare domstolen. Beslut eller annan åtgärd av den förra domstolen är

gällande, till dess den domstol, dit målet överflyttats, förordnar annat.

Enligt 12 § äger vad i kapitlet stadgas motsvarande tillämpning i fråga

om domstols befattning med förundersökning och användande av tvångs­

medel.

De allmänna fora i tvistemål behandlas i 10 kap. 1 och 2 §§ rätte­

gångsbalken. Enligt 1 § är laga domstol i tvistemål i allmänhet rätten i den

ort, där svaranden har sitt hemvist. Är svaranden mantalsskriven å ort inom

riket, anses den orten som hans hemvist. I vissa fall bestämmes det allmän­

na forum av svarandens uppehållsort eller av hans senaste hemvist eller

uppehållsort. Ett särskilt forum behandlas i 6 §. Däri stadgas, att om någon

ingått förbindelse eller eljest ådragit sig gäld å ort, där han mera varaktigt

uppehåller sig, må han, medan han befinner sig å orten, för sådan förbin­

delse eller gäld sökas där. Detsamma gäller i fråga om gäld, som någon vid

tillfällig vistelse å annan ort ådragit sig för kost, bostad eller dylikt. I

15 § stadgas, att om, sedan stämning delgivits svaranden, ändring inträtt i

förhållande, som betingat domstolens behörighet, den skall vara utan ver­

kan.

Beträffande militära brottmål finnes i 73 § militära rättegångs­

lagen den 30 juni 1948 en supplerande forumregel vid sidan av den all­

männa hänvisningen till förbandsforum. Enligt nämnda lagrum må så­

lunda åtal i dylika mål även upptagas av rätten i den ort där brottet för­

övades eller av den rätt, där den misstänkte skall svara i tvistemål i all­

mänhet, om rätten med hänsyn till utredningen samt kostnader och andra

omständigheter finner synnerliga skäl föranleda därtill.

Kommittén.

Kommittén har framhållit, att den avgörande synpunkten vid bestäm­

mande av forumregler i brottmål vore, att den domstol skulle anlitas, vid

vilken utredningen säkrast, snabbast och billigast kunde förebringas. Med

Kungl. Maj:ts proposition nr 200.

Kungl. Maj:ts proposition nr 200.

61

hänsyn härtill vore huvudregeln att den domstol, inom vars domkrets brot­

tet förövats, i första hand borde vara behörig. Om emellertid utredning och

bevisning om den brottsliga verksamheten och andra faktiska omständig­

heter, som hänförde sig till brottet, icke erfordrades, kunde utredningen

vid den domstol, inom vars domkrets den misstänkte mera varaktigt uppe-

hölle sig, bli lika säker som om utredningen förebragts vid det allmänna

brottmålsforum. Med tanke på denna situation och i syfte att giva den miss­

tänkte lättnad i fråga om inställelseskyldigheten inför domstol, hade upp­

tagits regeln om behörighet också för den domstol, där den misstänkte

skulle svara i tvistemål i allmänhet. De gångna årens erfarenheter gåve

emellertid vid handen, att detta stadgande på grund av att det icke avsåge

den misstänktes uppehållsort utan mantalsskrivningsorten ej fått den be­

tydelse som varit avsedd. Kommittén ansåge därför starka skäl tala för

en sådan ändring av stadgandet i 19 kap. 1 § tredje stycket att den åtals-

berättigade — åklagaren eller målsäganden — gåves rätt att väcka åtal

vid domstolen i den ort, där den misstänkte uppehölle sig, även om han icke

vore mantalsskriven där. I kommitténs lagförslag har en regel av denna in­

nebörd trätt i stället för den nuvarande hänvisningen till forum i tvistemål

i allmänhet.

I fråga om de närmare förutsättningarna för regelns tillämplighet har

kommittén uttalat, att det borde krävas att uppehållet på orten vore av

mera varaktig karaktär. Liksom för närvarande gällde beträffande hem­

vistforum borde det vidare bero på en lämplighetsprövning av rätten, huru­

vida åtalet skulle få upptagas vid vistelseforum. Vid denna prövning hade

rätten att beakta, bland annat, följande omständigheter. Om den misstänkte

erkänt gärningen eller den eljest vore uppenbar eller om bevisningen lämp­

ligen kunde förebringas vid den rätt, där den misstänkte mera varaktigt

uppehölle sig, borde åtalet i allmänhet få upptagas vid denna rätt. Detta

forum borde däremot i regel icke få användas, om bevisningen lämpligast

förebringades å gärningsorten eller det eljest skulle medföra kostnader el­

ler olägenheter. Med hänsyn till att vid brottmålsforum kunde upptagas

jämväl talan om enskilt anspråk, som fördes i samband med ansvar stalan,

borde den föreslagna forumregeln ej utan särskilda skäl få komma till

användning, därest målsäganden avsåge att själv eller genom annan än

åklagaren föra talan i målet och inställelse vid denna domstol skulle för

målsäganden eller dennes ombud medföra olägenhet eller därest bevisning

i skadeståndsfrågan erfordrades och denna bäst förebringades vid domsto­

len i den ort där brottet begåtts.

I anslutning till detta förslag har kommittén framhållit, att stadgandet

i 73 § militära rättegångslagen att åtal i militärt brottmål under vissa där

angivna förutsättningar finge upptagas även av den rätt där den misstänk­

te skulle svara i tvistemål i allmänhet syntes böra undergå jämkning mot­

svarande den som förcsloges beträffande stadgandet i 19 kap. 1 § tredje

stycket rättegångsbalken.

Kommittén har även behandlat frågorna, när de förhållanden, som bo­

62

Kungl. Maj:ts proposition nr 200.

tinga rättens behörighet, skall föreligga och vilken inverkan en senare in­

träffad ändring i dessa förhållanden har på rättens behörighet. I motsats

till vad som gällde för tvistemålen vore, har kommittén anfört, för brott­

målens del principen, att de förhållanden, som betingade domstols behö­

righet, skulle föreligga vid varje tidpunkt under domstolens befattning med

målet samt att en senare inträffad ändring i dessa förhållanden medförde

att rätten förlorade sin behörighet. Denna princip bleve med nuvarande

bestämmelser mycket sällan aktualiserad. I det övervägande antalet fall

åtalades brott vid rätten i den ort, där brottet förövats. Och om såsom

grund för domstolens behörighet att upptaga åtalet åberopats den miss­

tänktes mantalsskrivningsort, syntes, om ändring inträffade häri, få anses

gälla, att hänvisningen i 19 kap. till »den rätt där den misstänkte skall

svara i tvistemål i allmänhet» innebure att även 10 kap. 15 § skulle äga

tillämpning; enligt detta stadgande vore förhållandena vid tidpunkten för

stämningens delgivning avgörande och ändring av mantalsskrivningsort

därefter inverkade således icke på domstolens behörighet. En helt annan

betydelse finge denna fråga, om den av kommittén föreslagna ändringen i

19 kap. 1 § tredje stycket genomfördes. Behörigheten komme då i ett stort

antal fall att grundas på att den misstänkte uppehölle sig å viss ort, och

det kunde icke bli tal om att 10 kap. 15 § skulle äga tillämpning. Om i

ett sådant fall en vid en domstol åtalads varaktiga uppehållsort ändrades

till en ort under annan domstols domvärjo, innan den förra domstolen skilt

sig från målet, skulle denna på grund av nämnda princip bli skyldig att

avvisa målet. Domstolen saknade nämligen möjlighet att enligt 19 kap. 7 §

överflytta målet till annan domstol; för sådan överflyttning förutsattes,

bland annat, att båda domstolarna vore behöriga.

Den nu angivna konsekvensen av den föreslagna lagändringen har kom­

mittén med hänsyn till vissa av den påtalade olägenheter funnit icke vara

tillfredsställande. Kommittén har därför ansett behov föreligga av ett stad­

gande, som gjorde den domstol, som först tagit befattning med målet, be­

hörig att fortsätta därmed, oaktat ändring inträtt i de förhållanden som

betingat domstolens behörighet, men samtidigt icke betoge domstolen möj­

lighet att överflytta målet till annan domstol. Tidpunkten för delgivningen

av stämningen med den misstänkte borde, i likhet med vad fallet vore be­

träffande tvistemål, vara bestämmande för domstolens behörighet. Kom­

mittén föresloge följaktligen ett stadgande av innehåll, att om, sedan stäm­

ning delgivits den misstänkte, ändring inträtt i förhållande, som betingat

domstolens behörighet, domstolen ändock skulle vara behörig. Stadgandet

innebure, att ändringen icke rubbade behörigheten för den domstol som

vid tiden för stämningens delgivning varit behörig, men upphävde själv­

fallet icke den behörighet, som genom ändringen uppkommit för annan

domstol. Genom stadgandet skapades således förutsättning för tillämp­

ning av 19 kap. 7 §.

Kungl. Maj. ts proposition nr 200.

63

Yttrandena.

Kommitténs förslag på denna punkt har i princip tillstyrkts eller läm­ nats utan erinran av samtliga remissinstanser.

Beträffande förslagets utformning har hovrätten för Västra Sverige utta­ lat viss tveksamhet. Eftersom en person, har hovrätten framhållit, måhända ej kunde sägas uppehålla sig på två orter samtidigt och avgörande i forum­ frågan enligt kommitténs förslag vore förhållandena vid stämningens del­ givning, skulle exempelvis en person som över sommaren bodde i en som­ marstuga utanför sin hemstad möjligen icke kunna delges stämning till domstol i sin hemstad så länge han vistades på landet. Stämning skulle då blott kunna ges till den häradsrätt, inom vars jurisdiktionsområde han uppehölle sig över sommaren, oaktat häradsrättens första höstting ej infölle förrän personen i fråga flyttat tillbaka till staden. Den av kommittén före­ slagna avfattningen skulle vidare utesluta tillämpning av regeln i 10 kap. 1 § femte stycket rättegångsbalken att den som ej äger känt hemvist (man­ talsskrivningsort eller varaktig vistelseort) skulle sökas där han uppehölle sig. Vagabonderande personer, som ej hade någon varaktig uppehållsort men väl regelmässigt befunne sig i viss landsända, skulle följaktligen enligt kom­ mitténs förslag i allmänhet icke kunna lagforas annat än i gärningsorten. Med hänsyn till vad nu anförts syntes ett bibehållande av de nuvarande stadgandena i förevarande lagrum vid sidan om de av kommittén föreslagna vara lämpligt.

Vidare har Göta hovrätt fäst uppmärksamheten på att forumregler, som i sin formulering anslöte sig till 19 kap. 1 § tredje stycket rättegångsbalken, funnes även i 7 § skattestrafflagen. Det torde böra övervägas, huruvida ej även nu berörda lagrum borde ändras till överensstämmelse med den nya lydelsen av 19 kap. 1 § tredje stycket rättegångsbalken.

Departementschefen.

Huvudregeln beträffande forum i brottmål är att åtal för brott skall upp­ tagas av rätten i den ort, där brottet förövades. Såsom ett alternativt forum anvisar rättegångsbalken emellertid även den domstol, vid vilken den miss­ tänkte skall svara i tvistemål i allmänhet. Förutsättning för att åtal skall få väckas vid denna domstol är dock att rätten med hänsyn till utredningen samt kostnader och andra omständigheter finner det lämpligt. Sistnämnda forumregel har tillkommit främst i syfte att i fall, då så ur andra synpunk­ ter lämpligen kan ske, bereda den misstänkte den lättnad som det innebär att svara vid hemortens domstol. Genom hänvisningen till bestämmelsen om forum i tvistemål i allmänhet blir mantalsskrivningsorten avgörande för vilken domstol den alternativa regeln kominer att avse. Av vad i detta lagstiftningsärende förekommit framgår, att — med hänsyn till att den misstänktes faktiska vistelseort ofta nog ej sammanfaller med hans man- talsskrivningsort — bestämmelsen ej möjliggör att bereda den misstänkte den lättnad som åsyftats med bestämmelsen. Jag delar därför i princip kommitténs uppfattning, som också vunnit samtliga remissinstansers gil­

64

Kungl. Maj.ts proposition nr 200.

lande, att möjlighet bör öppnas att väcka åtal även vid rätten i den ort, där

den misstänkte mera varaktigt uppehåller sig.

Kommitténs förslag innebär, att behörigheten för rätten i den ort, där den

misstänkte har sitt hemvist eller med andra ord är mantalsskriven, skall

utbytas mot behörighet för rätten i den misstänktes uppehållsort. Såsom

framgår av vad hovrätten för Västra Sverige uttalat torde emellertid skäl

finnas för att bibehålla möjligheten att väcka åtal även vid domstolen i

den misstänktes mantalsskrivningsort. Jag förordar därför att den nuva­

rande regeln om alternativt forum bibehålies och att ett tillägg göres av den

innebörden att talan kan väckas även vid domstolen i den ort, där den miss­

tänkte mera stadigvarande uppehåller sig. Förutsättningen härför bör vara

att rätten finner att detta lämpligen kan ske. De omständigheter, som skall

ligga till grund för denna bedömning, är desamma som gäller vid prövning

av frågan huruvida talan må väckas vid domstol i hemvistorten.

Även om den misstänkte, sedan åtal blivit väckt vid domstolen i uppe­

hållsorten och stämning delgivits honom, lämnar orten, torde nämnda dom­

stol böra vara behörig att fortsätta handläggningen av målet. Åtskilliga

skäl kan åberopas härför. Det är överhuvudtaget olämpligt, att målet icke

skulle kunna fortsätta vid den domstol som påbörjat dess behandling, och

dessutom kan den domstol, vid vilken åtalet väckts, vara särskilt lämpad

med hänsyn till i målet erforderlig utredning om den misstänktes personliga

förhållanden. Jag biträder alltså kommitténs förslag om införande i 19 kap.

rättegångsbalken av en regel av det innehållet, att om, sedan stämning del­

givits den misstänkte, ändring inträtt i förhållande, som betingat domsto­

lens behörighet, denna ändock skall vara behörig.

Såsom kommittén föreslagit torde en motsvarande jämkning som den i

det föregående förordade böra vidtagas även i fråga om forumreglerna i

militära rättegångslagen. Däremot är jag ej beredd att i detta samman­

hang biträda det av en remissinstans väckta förslaget om jämkning i förut

angiven riktning av forumbestämmelserna i skattestrafflagen. Dessa be­

stämmelser har nämligen en i viss mån annan karaktär än de, som jag förut

berört. Motsvarighet till den lämplighetsprövning som gäller vid dessa sak­

nas nämligen i fråga om skattestrafflagens forumregler.

Vad i förevarande avsnitt förordats föranleder ändringar i 19 kap. 1 och

7 §§ rättegångsbalken samt 73 § militära rättegångslagen.

VI. Tystnadsplikt för tandläkare.

Gällande rätt.

Omfattningen av den allmänna vittnesplikten är i vissa fall begränsad.

Bestämmelser härom är upptagna i 36 kap. 5 § rättegångsbalken. I detta

lagrums andra stycke stadgas bl. a., att läkare, barnmorska eller deras bi­

träden ej må höras angående något, som på grund av denna deras ställning

förtrotts dem eller de i samband därmed erfarit, med mindre det är i lag

medgivet eller den, till vilkens förmån tystnadsplikten gäller, samtycker

65

därtill. Enligt fjärde stycket gäller dock ej denna begränsning av vittnes- plikten i mål angående brott, varå icke kan följa lindrigare straff än straff­ arbete i två år.

I anslutning härtill må anmärkas, att 60 § allmänna läkarinstruktionen den 19 december 1930 stadgar, att läkare ej må yppa vad honom i denna hans egenskap blivit i förtroende meddelat, ej heller i oträngt mål uppen­ bara vad han själv funnit angående sjukdom eller dess uppkomst; dock att denna läkarens plikt icke medför någon inskränkning i hans skyldighet att verkställa förrättning och avgiva utlåtande eller intyg samt därvid förfara enligt gällande författningar och instruktioner.

Kommittén.

Efter att ha erinrat om att allmänna tandläkarinstruktionen den 18 maj 1951 i 5 § innehåller ett stadgande om tystnadsplikt för tandläkare av samma innebörd som allmänna läkarinstruktionens motsvarande föreskrift för läkare, har kommittén anfört, att de skäl, som varit bestämmande för att rättsligen reglera läkarnas tystnadsplikt, kunde åberopas även beträf­ fande tandläkare. Med hänsyn härtill föresloge kommittén, att den för lä­ kare i 36 kap. 5 § stadgade tystnadsplikten skulle gälla även för tandläkare.

Yttrandena.

Förslaget i denna del har tillstyrkts av samtliga hörda myndigheter och sammanslutningar.

Departementschefen.

I likhet med kommittén och samtliga remissinstanser anser jag den be­ gränsning i vittnesplikten, som enligt 36 kap. 5 § rättegångsbalken gäller för läkare och hans biträden, bör utsträckas att avse även tandläkare och de biträden han har.

Kungl. Maj:ts proposition nr 200.

TII. Målsägande» rätt till ersättning av allmänna medel.

Gällande rätt.

Målsägande är enligt 6 kap. 8 § strafflagen den, emot vilken brott är be­ gånget, eller som därav blivit förnärmad eller lidit skada. Enligt 20 kap. 8 § första stycket rättegångsbalken kan målsäganden föra ansvarstalan för brott, som hör under allmänt åtal, allenast om han angivit brottet och åkla­ garen beslutat, att åtal ej skall äga rum. Om åklagaren väckt talan, äger målsäganden enligt andra stycket biträda åtalet. Han må även i högre rätt fullfölja talan.

I 22 kap. 1 § rättegångsbalken stadgas, att talan mot den misstänkte eller annan om enskilt anspråk i anledning av brott må föras i samband med åtal för brottet. Målsägandens talan om enskilt anspråk kan i mål om allmänt åtal föras på två olika sätt; antingen kan åklagaren å måls­ ägandens vägnar utföra dennes talan eller också kan målsäganden själv

Ilihung till riksdagens protokoll 195b. 1 samt. Nr 200.

utföra sin talan. Om det först nämnda tillvägagångssättet stadgas i 22 kap. 2 §. Enligt detta lagrum är åklagaren, om enskilt anspråk grundas å brott, som hör under allmänt åtal, skyldig att på målsägandens begäran i sam­ band med åtalet förbereda och utföra även målsägandens talan, om det kan ske utan olägenhet och anspråket ej finnes obefogat.

Enligt 36 kap. 1 § kan i brottmål målsäganden ej höras som vittne, även om han icke för talan i målet. Av 20 kap. 14 §, jämförd med 11 kap. 5 g, framgår emellertid, att i mål om allmänt åtal målsäganden, vare sig han för talan eller ej, ofta skall inställa sig vid huvudförhandlingen för alt höras. Vid huvudförhandling i underätt eller hovrätt skall han sålunda infinna sig personligen, om hans närvaro ej kan antagas sakna betydelse för utred­ ningen. Vid huvudförhandling i högsta domstolen är han skyldig att infinna sig personligen, om hans närvaro finnes erforderlig för utredningen. Biträder målsäganden åtalet eller för han eljest talan jämte åklagaren eller skall han höras i anledning av åklagarens talan, skall rätten enligt 45 kap. 15 § första stycket kalla honom till huvudförhandlingen. Skall målsäganden infinna sig personligen, förelägger rätten honom vite.

Enligt 20 kap. 15 § äger målsäganden rätt till ersättning och förskott en­ ligt vad om vittne är stadgat, om han höres i anledning av åklagarens talan och han icke biträtt åtalet eller eljest fört talan jämte åklagaren. I 3 § lagen den 10 juli 1947 angående ersättning av allmänna medel till vittnen m. fl. föreskrives, att vad i lagen är stadgat om vittne skall gälla även målsägande som, utan att vara part, höres i anledning av åklagarens talan.

Frågan om tolkningen av 20 kap. 15 § rättegångsbalken har varit före­ mål för viss tveksamhet. Det har hävdats, alt rätt till ersättning vore ute­ sluten, så snart målsäganden vore part i målet. Å andra sidan har gjorts gällande, att målsäganden, ehuru han i målet för talan om enskilt anspråk, likväl vore bibehållen vid sin ersättningsrätt, därest åklagaren enligt 22 kap. 2 § utförde denna målsägandens talan. Sedan processnämnden anslutit sig till sistnämnda uppfattning, torde domstolarna genomgående tillämpa stadgandet i enlighet därmed. Målsägande, som höres i anledning av åkla­ garens talan, torde sålunda tillerkännas ersättning icke blott i det fall då han icke är part utan även i det fall då hans talan om enskilt anspråk föres av åklagaren.

Kommittén.

I betänkandet har kommittén anfört, att med uttrycket att målsäganden skulle höras »i anledning av åklagarens talan» förstodes, att förhöret skulle avse utredningen rörande någon omständighet, som vore av betydelse för den av åklagaren väckta ansvarstalan. I sådant fall måste målsäganden självfallet åläggas att komma personligen tillstädes. Även när målsägan­ den icke behövde höras i anledning av åklagarens talan skulle han kallas till huvudförhandlingen, därest han själv förde talan i målet, i allmänhet ei sättningstalan. I dylikt fall torde emellertid i stor utsträckning målsägan­ dens personliga närvaro anses sakna betydelse, varför rätten icke ålade ho­

Kungl. Maj:ts proposition nr 200.

67

nom personlig inställelse. I de fall då målsäganden kallades att infinna sig personligen vid rätten för att höras i anledning av åklagarens talan skedde detta i det allmännas intresse. Ehuru målsägandens inställelse vid rätten i dessa fall utgjorde ett viktigt led i straff processen, kunde han enligt nu gällande bestämmelser och praxis icke av allmänna medel erhålla ersättning för sin inställelse i andra fall än då han icke vore part i målet eller då hans talan om enskilt anspråk fördes av åklagaren. Om målsäganden biträdde åtalet eller själv förde sin talan om enskilt anspråk, erhölle han följaktligen icke av allmänna medel någon ersättning för sin inställelse. Avstode emel­ lertid målsäganden från sin talan, kunde ersättning av allmänna medel för hans inställelse tillerkännas honom. Denna utväg torde också stundom be­ gagnas för att målsäganden skulle kunna komma i åtnjutande av dylik ersättning. Det kunde med fog göras gällande, att målsägandens rätt till er­ sättning av allmänna medel icke borde bero på en sådan omständighet som om han själv eller åklagaren utförde hans talan. Det kunde för övrigt bero av tillfälligheter huruvida målsägandens talan fördes av honom själv eller av åklagaren. Mycket otillfredsställande vore tydligen om han för att kunna erhålla ersättning av allmänna medel måste avstå från sitt enskilda anspråk.

På grund av angivna förhållanden har kommittén funnit starka skäl tala för en ändring av stadgandet i 20 kap. 15 §. Den lösningen kunde tänkas, att det skulle överlämnas åt rätten att med hänsyn till samtliga omständighe­ ter avgöra huruvida ersättning av allmänna medel skulle utgå. Ett dylikt stadgande kunde emellertid komma att tillämpas mycket olika av skilda domstolar. Dessutom borde parterna i förväg veta om ersättning komme att utgå. Med hänsyn härtill har kommittén i stället föreslagit den lösningen, att målsägande, som hördes i anledning av åklagarens talan, borde tillerkän­ nas ersättning av allmänna medel — utom i de fall där sådan redan nu ut- ginge — även i de fall, då han förde talan i målet jämte åklagaren, d. v. s. biträdde åtalet, eller själv utförde talan om enskilt anspråk. En förutsättning för sådan ersättning borde alltid vara att målsägandens personliga instäl­ lelse vid rätten föranletts av att han skulle höras i anledning av åklaga­ rens talan, men ersättningen borde icke uteslutas av att han haft även en annan uppgift i målet. Detta innebure, att så snart i kallelse å målsägande till huvudförhandlingen angivits, att han skulle höras i anledning av åkla­ garens talan, han borde kunna få ersättning av allmänna medel även om han hade egen talan att föra. Även utan att det framginge av en skriftlig kallelse kunde det någon gång vara klart, att en målsägande inställt sig för att åklagaren och rätten velat höra honom i ansvarsfrågan. I sådant fall borde tydligen ersättning av allmänna medel kunna utgå. Men om måls­ ägande, utan att förhör med honom i ansvarsfrågan påkallats eller varit av­ sett, inställde sig personligen vid huvudförhandlingen för att utföra skade­ stånds- eller ansvarstalan — med eller utan kallelse därom — och rätten sedan begagnade sig av hans närvaro för att höra honom även i ansvarsfrå­ gan, borde han icke därå kunna grunda någon rätt till ersättning av ail-

Kungl. Maj.ts proposition nr 200.

68

Kungl. Maj:ts proposition nr 200.

männa medel. Detsamma gällde givetvis om en målsägande på eget initia­

tiv kommit till rätten såsom åhörare eller i ett helt annat ärende och rätten

tagit tillfället i akt och hört honom i ansvarsfrågan.

För genomförande av en regel av angiven innebörd har kommittén före­

slagit den ändringen i 20 kap. 15 §, att målsägande som hördes i anledning

av åklagarens talan skulle äga rätt till ersättning och förskott enligt vad om

vittne vore stadgat. Därest denna ändring vidtoges, borde ändring ske även

i 3 § lagen den 10 juli 1947 angående ersättning av allmänna medel till

vittnen in. fl.

Kommittén har framhållit, att de gjorda förslagen komme att medföra

vissa ökade kostnader för det allmänna. Kostnadsökningen kunde enligt de

av kommittén gjorda beräkningar knappast antagas överstiga 50 000 kronor

för år.

Yttrandena.

Samtliga remissinstanser har förordat ändring i den riktning kommittén

föreslagit. Dock har statskontoret framhållit, att kommitténs förslag på

denna punkt knappast stode i god överensstämmelse med de för kommittén

meddelade direktiven. Då emellertid onekligen vissa skäl för kommitténs

ståndpunkt anförts, ville ämbetsverket likväl ej motsätta sig ett genomföran­

de av förslaget. Statskontoret förutsatte härvid, att målsäganden ålades per­

sonlig inställelse endast då så befunnes oundgängligen erforderligt.

Mot kommitténs förslag till lösning har hovrätten för Övre Norrland an­

fört, att fall kunde tänkas ej sällan förekomma, där den talan som måls­

äganden förde jämte åklagaren föranledde att huvudförhandlingen förläng­

des i sådan grad, att det skulle te sig mindre tilltalande att tillerkänna måls­

äganden ersättning av allmänna medel för hela inställelsen. Kommittén hade

anfört, att det vore mindre lämpligt att överlämna åt rätten att med hänsyn

till samtliga omständigheter i målet avgöra huruvida ersättning av allmänna

medel skulle utgå till målsäganden, detta icke minst med hänsyn till att ett

dylikt stadgande kunde komma att tillämpas mycket olika av skilda dom­

stolar och att dessutom parterna i förväg borde veta, om ersättning av all­

männa medel komme att utgå eller ej. Hovrätten funne icke dessa skäl

övertygande utan förordade, att till 20 kap. 15 § rättegångsbalken i den

lydelse kommittén föreslagit skulle fogas ett tillägg av innehåll, att om måls­

ägande, som hördes i anledning av åklagarens talan, biträtt åtalet eller

eljest fört talan jämte åklagaren, rätten skulle med hänsyn till omständig­

heterna pröva, huruvida målsäganden skulle erhålla ersättning och förskott.

Vidare har Göta hovrätt anfört följande.

Såsom kommittén framhåller torde stadgandet i 20 kap. 15 § rättegångs­

balken till en början hava tolkats så, att målsägande ej erhöll ersättning

av allmänna medel, då han var part i målet. Gällande fullföljdsbestämmel-

ser gå väl ihop med denna tolkning. Förde då målsäganden talan i målet,

kunde således ej uppkomma fråga om ersättning av allmänna medel åt ho­

nom, och förde han ej talan, var han enligt uttalande i motiven till 49 kap,

5 § rättegångsbalken ej part och kunde därför föra särskild talan mot ett

Kungi. Maj.ts proposition nr 200.

69

ersättningsbeslut enligt 49 kap. 4 § femte punkten. Efter tillkomsten av den i betänkandet omnämnda promemorian av f. d. justitierådet N. Gärde har emellertid tolkningen av 20 kap. 15 § ändrats på så sätt kommittén an­ giver. Därigenom har uppkommit en enligt hovrättens mening påtaglig inadvertens i lagtillämpningen. En målsägande, vars talan utföres av åkla­ garen, kan nu få ersättning av allmänna medel, men då han är part i målet, kan han ej föra särskild talan mot ersättningsbeslutet enligt 49 kap. 4 § rättegångsbalken utan måste, om han är missnöjd med honom tillerkänd ersättning, föra talan mot dom eller slutligt beslut i målet. Då emellertid ett sådant ersättningsbeslut varom här är fråga regelmässigt meddelas under rättegången och till sin typ är närmast jämförbart med ett beslut om er­ sättning av allmänna medel till ett vittne, vore det naturligt, att målsägan- den ägde föra särskild talan mot ersättningsbeslutet. Den påtalade olägen­ heten kommer att bli än mer märkbar, därest i enlighet med kommitténs för­ slag målsägande, som höres i anledning av åklagarens talan, erhåller en all­ män rätt till ersättning av allmänna medel. Det finns därför anledning överväga, om ej 49 kap. 4 § rättegångsbalken borde ändras samtidigt som 20 kap. 15 § rättegångsbalken för att bereda även målsägande som är part tillfälle att föra särskild talan mot beslut, varigenom han förvägrats ersätt­ ning av allmänna medel i begärd utsträckning.

Det kan framhållas, att part i ett annat fall kan erhålla ersättning av all­ männa medel och att lian då kan föra särskild talan mot ersättningsbeslutet. Genom lagändring 1944 medgavs nämligen part med fri rättegång rätt att i vissa fall erhålla ersättning för kostnader i samband med personlig in­ ställelse. Då denna lagändring genomfördes, medgav man samtidigt parten rätt att föra särskild talan mot sådant ersättningsbeslut genom ändring av 16 kap. 10 § äldre rättegångsbalken. Vid den översyn av nya rättegångsbal­ ken, som därefter gjordes år 1947 för att bringa den i överensstämmelse med nytillkommen lagstiftning, ansågs också nödvändigt att låta 49 kap. 4 § rättegångsbalken inrymma möjlighet till särskild talan för part varom nu är fråga och gavs då paragrafens sjunde punkt dess nuvarande ordalydelse. När nu part i en annan situation i rättegången medgives rätt till ersättning av allmänna medel, synes därför på motsvarande sätt 49 kap. 4 § rätte­ gångsbalken böra utvidgas så att lagrummet kommer att omfatta de nytill­ kommande ersättningsbesluten.

En ändring i 49 kap. 4 § rättegångsbalken i avsett syfte skulle måhända kunna ske genom att under en åttonde punkt infördes orden »avslagit begä­ ran om ersättning av allmänna medel åt målsägande, vilken såsom part hörts i anledning av åklagarens talan».

Departementschefen.

Målsägandens utsaga är i brottmål ofta en värdefull upplysningskälla. På grund härav gäller också alt målsäganden är skyldig infinna sig person­ ligen, om hans närvaro ej kan antagas sakna betydelse för utredningen. Denna målsägandens skyldighet att inställa sig grundar sig på det allmän­ nas intresse av fullständig utredning i brottmål. Frågan om målsägandens rätt till ersättning av allmänna medel för sin inställelse är emellertid en­ ligt gällande ordning icke enbart beroende av att han höres i anledning av åklagarens talan. Även om så är fallet, är han nämligen icke ersättningsbe- rättigad, därest han biträtt åtalet eller eljest fört talan jämte åklagaren. Härvid är att märka, att enligt gällande praxis målsäganden ej är berövad ersättningsrätten i de fall då åklagaren på tjänstens vägnar utför hans talan

70

Kungl. Maj.ts proposition nr 200.

om enskilt anspråk. Någon fast praxis finns ej och lärer ej heller kunna

åstadkommas i fråga om de förutsättningar under vilka åklagaren åtar sig

att föra målsägande^ talan. En följd härav är att målsägande^ rätt till

ersättning för inställelsen i betydande utsträckning beror av tillfälligheter.

Denna ordning måste anses otillfredsställande. Bortsett härifrån finns —

med hänsyn till att inställelsen, då målsäganden höres i anledning av åkla­

garens talan, innebär tillgodoseende av ett allmänt intresse — grund för att

i dylikt fall städse giva målsäganden rätt till ersättning. Förutsättningen

härför bör självfallet vara att, på sätt kommittén närmare utvecklat, måls-

ägandens personliga inställelse verkligen föranletts av att han skall höras i

anledning av åklagarens talan.

Såsom Göta hovrätt påpekat äger målsägande ej föra särskild talan mot

sådant ersättningsbeslut varom nu är fråga, då han är part. Emellertid bör,

såsom förut anförts, målsägandens rätt till ersättning för inställelsen gälla,

oavsett om han för talan i målet. Denna fråga bör därför ej heller inverka

på rätten att föra särskild talan. Erforderliga jämkningar bör alltså vid­

tagas i reglerna härom.

Vad nu förordats föranleder ändringar i 20 kap. 15 §, 30 kap. 12 § och

49 kap. 4 § rättegångsbalken samt 3 § lagen den 10 juli 1947 angående er­

sättning av allmänna medel till vittnen in. fl.

Viss kostnad kommer att genom reformen åsamkas statsverket. Denna,

som skall bestridas från det under andra huvudtiteln uppförda anslaget:

Ersättning åt domare, vittnen och parter, är ej av den storlek att den på­

verkar anslagets beräkning.

Till. Vissa frågor om expedierande av dom eller beslut.

Gällande rätt.

I gällande lagstiftning återfinnes vissa bestämmelser om underrättelse och

anslag om meddelande av dom eller beslut. Sålunda skall enligt 17 kap.

9 § fjärde stycket rättegångsbalken, om tvistemål icke avgöres efter huvud­

förhandling eller vid sammanträde för muntlig förberedelse, underrättelse

om tiden för meddelande av dom senast dagen förut avsändas till parterna

och anslås å en för allmänheten tillgänglig plats i rättens kansli. Vad så­

lunda stadgats om dom skall enligt 12 § första stycket samma kapitel äga

motsvarande tillämpning i fråga om slutligt beslut. Likaså skall enligt 30

kap. 7 § tredje stycket och 10 § första stycket, då brottmål avgöres utan

huvudförhandling, underrättelse om tiden för meddelande av dom eller

slutligt beslut avsändas och anslås på samma sätt.

I första instans i lagsökningsmål och mål om betalningsföreläggande mot­

svaras rättegångsbalkens nu återgivna stadgande om anslag av bestämmel­

sen i 38 § lagsökningslagen om anteckning i särskild bok, som utan särskild

begäran skall vara tillgänglig för allmänheten. Anteckning i boken skall ske

dels enligt 9 § om vissa förelägganden, som rätten meddelar part medan

målet är under behandling vid rätten, och dels enligt 34 § sista stycket om

71

meddelande av utslag eller av beslut, mot vilket talan må omedelbart föras, och anteckningen skall enligt 38 § göras senast samma dag som föreläggan­ de, utslag eller beslut meddelas. Underrättelse om föreläggande enligt 9 § skall enligt särskilt stadgande i lagrummet avsändas till parten samtidigt med att anteckning sker i boken. Däremot gäller beträffande utslag eller slutligt beslut i lagsökningsmål och mål om betalningsföreläggande det all­ männa stadgandet i rättegångsbalken om underrättelser till parterna.

Enligt 9 § första stycket lagen om handläggning av domstolsärenden sker rättens avgörande av ärende genom beslut. Avkunnas ej beslutet vid förhand­ ling, skall det enligt 9 § andra stycket meddelas genom att det hålles till­ gängligt å rättens kansli. Har beslutet gått emot sökanden eller annan som fört talan i ärendet, skall underrättelse om tiden för beslutets meddelande genom rättens försorg genast avsändas till honom. Däremot anslås sådan underrättelse ej i kansliet. Innefattar inskrivningsdomares beslut i inskriv- ningsärende, att ansökan ej bifallits, skall enligt 9 § andra stycket lagen den 3 juni 1932 med särskilda bestämmelser om handläggning av inskriv- ningsärenden sökanden eller hans ombud genast i rekommenderat brev underrättas om skälen för beslutet. Ej heller i sådant fall sker anslag.

Kommittén.

Kommittén har övervägt frågan huruvida begränsning i skyldigheten att avsända underrättelse om tiden för meddelande av dom kunde göras. Det kunde ifrågasättas, att begränsa underrättelseskyldigheten till de fall, i vilka sakägarens begäran ej bifallits. Kommittén har emellertid avvisat tanken på att införa någon sådan begränsning och därvid åberopat, bl. a., att även vid en gemensam ansökan t. ex. om hemskillnad sökandena eller en av dem kunde ha intresse av att genast erhålla underrättelse om dagen för domens meddelande. Den ene maken kunde exempelvis efter ansökans ingivande till rätten vilja ej längre vidhålla sitt medgivande till hemskillnad eller maken hade kanske ändrat ståndpunkt beträffande underhållsfrågan eller dylikt och önskade därför överklaga domen.

1 fråga om bestämmelsen att underrättelsen skulle avsändas senast dagen före meddelandet av domen eller det slutliga beslutet har kommittén anfört, att bestämmelsen kunde leda till dröjsmål med måls avgörande. Sålunda kunde gemensam ansökan om hemskillnad, äktenskapsskillnad eller boskill­ nad eller ansökan om omyndighetsförklaring eller dess hävande ej avgöras samma dag som den inkomme till rätten, oaktat enligt andra bestämmelser — såsom 15 kap.5 och 17 §§giftermålsbalken samt 20 kap.17 och 18 §§föräldrabalken — dylika mål genast eller omedelbart skulle företagas till avgörande. Dessa mål vore ibland av så brådskande natur, att ett uppskov med målets avgörande, även om det rörde sig endast om en dag eller vid mellankommande helgdagar ett par dagar, kunde medföra olägenhet. Kom­ mittén har vidare erinrat om att hovrättens avgörande av häktningsfråga i regel skedde genom slutligt beslut. Bestämmelserna angående underrättel­ se om tiden för meddelandet av beslutet föranledde, att beslutet ej kunde

Kungl. Maj:ts proposition nr 200.

Kungl. Maj.ts proposition nr 200.

meddelas så snabbt som mången gång kunde vara önskvärt. Nu gällande bestämmelser om tiden för avsändande av underrättelse hade tillkommit för att parterna skulle komma i åtnjutande av hela fullföljdstiden. Därest —- såsom kommittén ville förorda -— bestämmelserna ändrades så, att un­ derrättelse skulle avsändas senast samma dag som dom eller slutligt beslut meddelades, torde detta med hänsyn till fullföljdstidernas längd knappast medföra någon olägenhet.

Bestämmelserna om anslag i 17 kap. 9 § fjärde stycket och 30 kap. 7 § tredje stycketrättegångsbalken hade — har kommittén fortsatt — tillkom­ mit för att parterna skulle erhålla kännedom om tiden för domens medde­ lande. Då skriftlig underrättelse alltid skulle avsändas till parterna, konune anslaget att få betydelse endast i de fall, då dylik underrättelse ej kommit parten till handa. Hade emellertid parten ej nåtts av en skriftlig underrät­ telse, torde han regelmässigt ej heller få del av anslaget i rättens kansli. För parterna torde därför anslaget sakna all betydelse.

Kommittén föresloge därför, att bestämmelserna om anslag av underrät­ telse om tiden för meddelande av dom skulle utgå. Då skälen härför gällde även i fråga om de anteckningar om föreläggande, utslag eller beslut i mål om lagsökning eller betalningsföreläggande, vilka enligt 38 § lagsöknings­ lagen skulle införas i en särskild bok, föresloge kommittén vidare, att även bestämmelserna om dessa anteckningar skulle upphävas.

Yttrandena.

Kommitténs förslag till förenklingar av förfarandet vid meddelande av dom eller slutligt beslut har ej föranlett uttalanden i avstyrkande riktning. Däremot har flera remissinstanser ansett att man borde gå längre i förenk­ lingar än kommittén förordat.

Sålunda har hovrätten för Västra Sverige uttalat, att det borde vara till­ räckligt om underrättelse angående dom och beslut sändes till ingivaren även om denne ej hade fullmakt. Det kunde även ifrågasättas om under­ rättelser vore erforderliga när mål avskreves på grund av återkallelse.

Stockholms rådhusrätt har framhållit, att vid rådhusrätten meddelades år­ ligen omkring 3 000 domar i äktenskapsmål i anledning av gemensamma ansökningar. Sedan 1948 hade överklagande skett i allenast sex fall. Parter­ nas behov av underättelse om domen för överklagande vore alltså ganska ringa och rådhusrätten förmenade, att skyldigheten att underrätta parterna om doms meddelande i dylika mål och mål om boskillnad — en skyldighet som för rådhusrättens vidkommande vore ganska betungande — skulle kunna utan men för rättssäkerheten begränsas till att avse fall då domen i någon del gått parterna emot. Av liknande mening är föreningen Sveriges stadsdomare, som tillika föreslagit, att frågan Iagtekniskt löstes så, att till 15 kap. 5 § giftermålsbalken gjordes ett tillägg av innehåll att vad i rätte­ gångsbalken 17 kap. 9 § fjärde stycket stadgades ej skulle äga tillämpning för det fall att dom å hemskillnad eller äktenskapsskillnad meddelats helt i överensstämmelse med vad som yrkats i parternas ansökan.

73

Göta hovrätt har förordat, att man skulle gå än längre och för alla arter av mål avskaffa föreskriften om ovillkorlig skyldighet att sända underrät­ telse om tidpunkten för doms meddelande och i stället införa ett stadgande motsvarande bestämmelsen i 9 § lagen om handläggning av domstolsären­ den, att därest beslut ginge sökande emot, underrättelse om tidpunkten för dess meddelande skulle översändas till sökanden. Av samma mening är även föreningen Sveriges häradshövdingar.

Vidare har Svea hovrätt ifrågasatt huruvida icke bestämmelserna i 209 § utsökningslagen om anslag och underrättelse i vissa mål hos överexekutor borde ändras till överensstämmelse med vad som enligt förslaget skulle i nämnda avseende gälla i mål vid de allmänna domstolarna. Talan mot över- exekutors beslut i utsökningsmål fullföljdes till hovrätt och det syntes önskvärt, att enhetliga expeditionella regler gällde för ett och samma mål i alla instanser.

Departementschefen.

Då mål — tvistemål eller brottmål — avgöres och det ej sker efter hu­ vudförhandling eller vid sammanträde för muntlig förberedelse, skall se­ nast dagen förut underrättelse om tiden för domens meddelande avsändas till parterna och anslås i rättens kansli. Såsom kommittén framhållit utgör denna föreskrift stundom hinder för att mål avgöres så snabbt, som eljest skulle kunnat ske och som ibland är önskvärt. Någon olägenhet torde ej uppkomma om meddelandet avsändes först samma dag som domen eller det slutliga beslutet meddelas. Genom en sådan ändring vinnes — utom ökad möjlighet att snabbt avgöra brådskande mål — att större enhetlighet uppnås med den ordning som gäller för ärenden och lagsökningsmål. Någon verklig uppgift synes systemet att i rättens kansli anslå underrättelsen om tiden för avgörandet knappast fylla. Föreskrifterna om anslag torde därför såsom kommittén förordat kunna utan olägenhet upphävas. Denna reform torde lämpligen böra utsträckas att gälla även lagsökningsmålen, i vilka anslag nu skall ske beträffande dels vissa förelägganden och dels meddelande av utslag och beslut. Däremot är jag ej beredd att i detta sammanhang upp­ taga den av en remissinstans berörda frågan om ändring av utsöknings- lagens bestämmelser om anslag och underrättelse angående vissa av över­ exekutor meddelade utslag. Förevarande regler i utsökningslagen torde näm­ ligen komma att bli föremål för granskning vid den utredning besvärssak- kunniga för närvarande verkställer. Och någon rättsosäkerhet lärer ej kunna uppkomma genom att på denna punkt full överensstämmelse ej rå­ der mellan förfarandet i utsökningsmål hos överexekutor och i hovrätt.

Några remissinstanser har i sina yttranden framfört önskemål om att un­ derrättelseskyldigheten skulle helt slopas under vissa förutsättningar. För­ slaget, att en part, som fått sin talan helt bifallen, ej skulle få någon under­ rättelse, kan emellertid icke förordas. Så snart i ett mål yrkanden med olika innehåll står mot varandra, har nämligen varje part ett berättigat anspråk på att, oavsett om hans talan bifallits eller ej, få en underrättelse om dagen

Kungl. Maj:ts proposition nr 200.

74

för domen. Något tveksam kan man däremot vara om icke underrättelser

skulle kunna underlåtas i mål, vari något motsatsförhållande ej råder och

där framställt yrkande bifallits. Sådant läge föreligger främst i målen om

hemskillnad och äktenskapsskillnad efter gemensam ansökan. Med hänsyn

till den vikt avgörandet i dessa mål har för parterna synes de dock böra

få underrättelse om att dom meddelats. Jag har därför stannat för att även

för dessa fall förorda att underrättelseskyldigheten bibehålies.

Vad i detta avsnitt förordats föranleder ändringar i 17 kap. 9 § och 30

kap. 7 § rättegångsbalken samt i lagsökningslagen.

Kungl. Maj.ts proposition nr 200.

IX. Vissa frågor om domförheten i domstolsärenden.

Gällande rätt.

I lagen den 20 december 1946 om handläggning av domstolsärenden med­

delas bestämmelser i 1 § om vilka frågor som är att hänföra till ärenden.

Regler om rättens domförhet vid handläggning av ärenden återfinns i 6

och 7 §§.

Dessa regler innebär, att underrätt vid handläggning av ärende i regel

är domför, häradsrätt utan nämnd och rådhusrätt med en lagfaren domare.

Flera undantag från denna huvudregel finns emellertid. Undantagen gäller

icke handläggning, som är av formell eller förberedande natur; i dylika

tall är rätten alltid domför med en domare. Vid den sakliga prövningen

däremot av vissa i 6 § andra stycket uppräknade ärenden kräves för dom­

förhet i häradsrätt nämnd och i rådhusrätt tre ledamöter. Till dessa ären­

den hör bl. a. de som angår adoption, vårdnaden om barn, förordnande eller

entledigande av förmyndare och god man enligt föräldrabalken med vissa

undantag, förvaltning enligt boutredningslagen, förordnande eller entledigan­

de av god man eller annan för fullgörandet av särskilt uppdrag i andra

fall än förut i paragrafen sagts samt dödande av förkommen handling.

Härutöver må nämnas, att enligt 7 § vissa ärenden — bl. a. de angående

bouppteckning — skall handläggas av den som har att upptaga inskriv^

ningsärenden.

Kommittén.

Kommittén har framhållit, att vissa av de i 6 § andra stycket angivna

grupperna av ärenden i allmänhet vore av mycket enkel beskaffenhet. Detta

gällde främst ärendena angående förordnande eller entledigande av förmyn­

dare eller god man enligt föräldrabalken samt ärenden som inginge under

det i paragrafen upptagna uttrycket »ärenden angående förordnande eller

entledigande av god man eller annan för fullgörande av särskilt uppdrag i

andra fall än ovan sagts». Gällande domförhetsregler medförde i fråga om

vissa ärenden angående förmynderskap och godmanskap olägenheter. En­

samdomare kunde handlägga ärende om inregistrering av bouppteckning

men icke meddela sådant godmansförordnande som erfordrades i samband

därmed. I mål om omyndighetsförklaring, som handlades enligt 20 kap.

75

17 § första stycket föräldrabalken, ägde rätten utan huvudförhandling ome­

delbart företaga målet till avgörande, d. v. s. rätten vore domför med en

lagfaren domare, men denne domare ägde icke ensam förordna förmyndare.

Kommittén föresloge därför, att häradsrätt utan nämnd och rådhusrätt med

en lagfaren domare i regel skulle vara behörig att handlägga ärenden angå­

ende förordnande eller entledigande av förmyndare och god man enligt

föräldrabalken samt »ärenden angående förordnande eller entledigande av

god man eller annan för fullgörande av särskilt uppdrag i andra fall än

ovan sagts». Om ärendet i fråga vore tvistigt, borde dock vid ärendets hand­

läggning nämnd deltaga i häradsrätt och rådhusrätt äga den sammansätt­

ning som i rättegångsbalken vore i allmänhet föreskriven för domförhet vid

huvudförhandling i tvistemål. Vad nu sagts borde även gälla, om det eljest

funnes lämpligt, att rätten vid avgörandet hade sistnämnda sammansätt­

ning, t. ex. då kvalifikationerna hos den till ett uppdrag föreslagne kunde

ifrågasättas.

Kommittén har vidare framhållit, att vid underrätterna i allt större ut­

sträckning förekomme ärenden om avträdande av egendom till förvaltning av

boutredningsman och förordnande av boutredningsman. Dessa ärenden vore

mycket ofta icke tvistiga och borde i regel få handläggas av en lagfaren

domare ensam. Kommittén föresloge därför för dessa ärenden en dom-

förhetsregel av samma innebörd som den för de förut omnämnda ärendena

angående förmynderskap och godmanskap förordade.

Övriga i 6 § andra stycket upptagna ärenden förekomme icke i så stor

utsträckning, att en ändring skulle få någon nämnvärd praktisk betydelse.

Dessutom vore de ofta av den beskaffenhet, att de lämpligen ej borde hand­

läggas av en lagfaren domare ensam. Kommittén ansåge sig därför ej böra

föreslå någon ändring i domförhetsreglerna beträffande dessa ärenden.

Kungl. Maj.ts proposition nr 200.

Yttrandena.

Kommitténs förslag i denna del har genomgående tillstyrkts.

Dock har hovrätten för Västra Sverige framhållit, att enligt stadganden i

6 kap. föräldrabalken rätten i vissa fall kunde bestämma att vårdnaden om

barn skulle anförtros särskilt förordnad förmyndare. Rättens beslut att

på detta sätt frånkänna föräldrarna vårdnaden om barnet, träffades i ett

mål eller ärende, för vilket beträffande rättens domförhet i princip gällde

detsamma som för tvistemål i allmänhet. Utseendet av förmyndaren i dylika

fall torde däremot rent formellt sett vara att anse som ett förmynderskaps-

ärende av slag som avsåges i 6 § andra stycket 2 ärendelagen. Domstols-

praxis vore dock härvidlag vacklande. I vart fall torde ett entledigande av

en dylik förmyndare och utseendet av en ny sådan regelmässigt behandlas

som ett rent förmynderskapsärende. Med hänsyn till de ömtåliga avgöran­

den rätten i dylika fall stundom hade att träffa torde någon ändring i dom­

förhetsreglerna icke böra ske beträffande ärenden av detta speciella slag.

Föreningen Sveriges stadsdomare hav förklarat, att kommittén bort gå

längre än som skett. Det kunde sålunda knappast åberopas några bärande

skäl för att, när tvist ej förelåge, vårdnaden om barn i mål skulle kunna

76

avgöras av en domare, under det att om samma fråga uppkomme i ärende

det skulle erfordras tre domare. Vidare förefölle det egendomligt att dö­

dande av en förkommen handling måste beslutas av tre domare, medan död­

förklaring av en människa beslötes av en domare. Föreningen beklagade vi­

dare att det icke varit möjligt att omredigera 6 § ärendelagen, så att den blivit

något mindre svåröverskådlig. Vidare har Stockholms rådhusrätt ifrågasatt,

om icke ärenden angående dödande av förkommen handling utan olägenhet

skulle kunna överflyttas från tremansrätt till enmansrätt. Detsamma syntes

gälla sådana adoptionsärenden som icke företedde några komplikationer.

Departementschefen.

Lagen om handläggning av domstolsärenden har som huvudregel att un­

derrätt är domför med en lagfaren domare vid handläggning av ärende som

avses i lagen. Enligt 6 § andra stycket skall dock i vissa typer av ärenden

vid den sakliga prövningen rätten bestå, häradsrätt av lagfaren domare

med nämnd och rådhusrätt av tre lagfarna ledamöter. Kommittén har före­

slagit viss utvidgning av ensamdomarens behörighet. Utvidgningen avser

ärenden angående dels förordnande eller entledigande av förmyndare eller

god man enligt föräldrabalken, dels förordnande eller entledigande av god

man i vissa andra fall eller av någon som har att fullgöra särskilt uppdrag,

t. ex. god man enligt lagen om allmänna arvsfonden, god man för förvalt­

ning av samfälld egendom och skiftesman vid arvskifte, och dels avträdande

av egendom till förvaltning av boutredningsman och förordnande av sådan,

k rån ensamdomarens kompetens skall ärendet dock undantagas om det är

tvistigt eller om det eljest finnes lämpligt att rätten är fullsutten.

I princip biträder jag detta kommitténs förslag. Då dessa ärenden ej är

tvistiga är de nämligen regelmässigt av enkel beskaffenhet. Härtill kommer

på sätt kommittén anfört att vissa av dem har samband med andra mål eller

ärenden som nu kan prövas av ensamdomare; ur arbetssynpunkt är önsk­

värt att båda ärendena kan avgöras i ett sammanhang. I andra fall åter är

ärendena av brådskande natur. Kan icke ensamdomare slutligen avgöra

ärendet erfordras ej sällan interimistiskt förordnande i avvaktan på att

rätt med behörig sammansättning skall sammanträda. En sådan ordning är

självfallet tyngande.

Vissa remissinstanser har ansett att ensamdomarens behörighet borde

utsträckas att omfatta även vissa andra grupper ärenden såsom de angående

adoption och dödande av förkommen handling. Det är emellertid att mär­

ka att i de i yttrandena avsedda ärendena avgörandet även om tvist

ej föreligger ej sällan är ömtåligt. Samband med andra ärenden före-

ligger som regel ej i dessa fall och oftast är ej heller behovet av ett sär­

skilt snabbt avgörande mera påfallande. Härtill kommer att handlägg­

ningen av de enkla, i och för sig för ensamdomare lämpade ärendena av

dessa typer i endast ringa utsträckning torde tyngas av att den företages

inför fullsutten rätt. På nu anförda skäl anser jag reformen ej böra sträcka

sig längre än kommittén föreslagit.

Kungl. Maj.ts proposition nr 200.

Kungl. Maj.ts proposition nr 200.

77

Jag är i sak ense med kommittén att förutsättningen för att ensamdo­ mare skall kunna handlägga ärendet skall vara — utom att ärendet ej är tvistigt — att det utan olägenhet kan prövas av rätt som ej är fullsutten. En regel av denna innebörd synes dock vara alltför obestämd för att lämp­ ligen kunna upptagas i lagtext. Den öppnar nämligen möjlighet för att delade meningar kan uppstå mellan underrätten och högre rätt, huruvida domstolen i visst fall varit behörig, och sådan meningsskiljaktighet kan leda till icke önskvärda komplikationer. Jag vill understryka, att behörighets­ reglerna i 6 § icke utgör hinder för att ärenden, i vilka ensamdomare är behörig, handlägges av fullsutten rätt. Domstolen bör också pröva om med hänsyn till omständigheterna rätten lämpligen bör vara fullsutten, oaktat den är behörig med ensamdomare.

Genomförandet av vad jag nu förordat påkallar ändring i lagen om hand­ läggning av domstolsärenden.

X. Anteckning i protokoll av nämndemans mening.

Gällande rätt.

Anteckning i protokollet av nämndemans mening skall i regel ej ske. I 6 kap. 3 § rättegångsbalken stadgas väl, att protokoll skall upptaga skilj­ aktiga meningar, som yppas vid omröstning inom rätten. Härifrån gäller emellertid det undantaget, att nämndemans skiljaktiga mening skall an­ tecknas, allenast om nämnden ensam bestämt utgången. Denna bestämmel­ se bör ses i samband med stadgandena i 16 kap. 3 § och 29 kap. 3 §, vilka innehåller, att om i mål, vari nämnd deltager, annan mening än ord­ förandens yppas och alla i nämnden är ense om skälen och slutet eller, då i nämnden är flera än sju, minst sju förenar sig därom, nämndens mening skall gälla; i annat fall gäller ordförandens. Vidare bör i detta sammanhang beaktas 16 kap. 7 § och 29 kap. 7 §, vari stadgas, att om nämnden bestämt rättens avgörande, svarar för detta envar nämndeman, som med sin röst bidragit därtill.

Kommittén.

Kommittén har förklarat att nuvarande ordning, enligt vilken nämn­ demans mening blott i undantagsfall antecknades till protokollet, icke vore helt tillfredsställande. Såväl för parterna som för överrätterna skulle det i de fall då nämnden icke ensam bestämt utgången stundom kunna vara av värde alt få kännedom huruvida nämnden varit enhällig och huru me­ ningarna eljest fördelat sig. Även för nämndemännen torde det kunna kän­ nas som en brist att icke få tillkännage en avvikande mening. Emellertid torde en redovisning i protokollet av samtliga nämndemäns mening också vara förenad med olägenheter och i viss mån strida mot den nuvarande oin- röstningsrcgcln. Så länge nämndens rösträtt vore kollektiv, syntes det vara en konsekvens alt de enskilda nämndemännens meningar icke antecknades och tillkännagåves i andra fall än nu skedde, d. v. s. i de fall då det vore

78

Kungl. Maj:ts proposition nr 200.

erforderligt för att fastslå vilka nämndemän som vore ansvariga för ett

rättens avgörande som de bestämt. Kommittén föresloge i förevarande avse­

ende icke någon ändring i gällande bestämmelser.

Yttrandena.

Kommitténs uttalande på denna punkt har ej föranlett något särskilt

uttalande.

Departementschefen.

Individuell rösträtt tillkommer ej ledamöterna i nämnden. Endast om

alla i nämnden eller, då i nämnden är flera än sju, minst sju är ense om

skälen och slutet, kommer nämndens mening att gälla. I andra fall gäller

ordförandens mening. I fråga om protokolleringen rörande omröstningen

gäller också särskild ordning då nämnd deltager. Från huvudregeln, att

protokollet skall upptaga de skiljaktiga meningar som yppas vid omröst­

ning inom rätten, meddelas nämligen den undantagsregeln att nämnde­

mans skiljaktiga mening skall antecknas allenast om nämnden ensam be­

stämt utgången.

Önskemål har i olika sammanhang framförts om jämkningar i skilda

hänseenden beträffande nämndens ställning. Bl. a. har påyrkats, att nämn­

demännen borde äga individuell rösträtt. Ett mindre långt gående krav är

att av protokollet borde framgå vilka meningar som företrätts inom nämn­

den. Den sistnämnda frågan har behandlats av kommittén, vilken därvid

stannat för att förorda att nuvarande ordning bibehålies och till stöd här­

för främst åberopat att den vore en konsekvens av nämndens kollektiva

rösträtt.

Enligt min mening kan starka skäl anföras för att jämka på nuvarande

omröstningsregler för nämnden. Denna fråga är emellertid ej i det läge att

nu ställning bör tagas till densamma. Emellertid kan utan hinder härav

bedömas den av kommittén behandlade frågan om anteckning till proto­

kollet av de meningar som företrätts inom nämnden.

Såsom kommittén framhållit kan anmärkningar ur flera synpunkter

framställas mot den nuvarande ordningen. Det måste ofta nog vara av

värde såväl för parterna som för överrätterna att få kännedom om huru­

vida delade meningar funnits inom domstol, vari nämnd deltager. Detta

gäller även i andra fall än de då nämnden bestämt utgången. Tillfredsstäl­

lande är ej heller, att nämndeman, som har en annan mening än den som

kommit till uttryck i domen, ej skall äga att tillkännagiva detta. En skyl­

dighet att offentligen giva uttryck för sin mening torde ock vara ägnad

att leda till att nämndemännen får ett ökat intresse för sin uppgift och

känner ökat ansvar. Starka skäl finnes sålunda för att nämndemans mening

skall antecknas i protokollet.

Den omständigheten att nämnden har en kollektiv rösträtt kan enligt

min mening ej anses utgöra ett tillräckligt skäl emot en reform i denna rikt­

ning. Självfallet måste varje ledamot i rätten genom ett direkt uttalande

eller genom ett instämmande avgiva sitt votum. Reglerna om omröstning

Kungl. Maj.ts proposition nr 200.

79

anger i själva verket endast det sätt på vilket avgivna vota skall sam­

manräknas. Och detta kan ej utgöra något skäl för att avgivna vota ej

skall kunna protokolleras. Till grund för nuvarande ordning torde även

ligga den uppfattningen att nämndeman skall åtnjuta ett anonymitets­

skydd. Syftet därmed skulle vara att nämndeman icke av hänsyn till par­

terna eller andra utomstående skall känna sig hindrad att fritt uttala sin

mening. Det kan emellertid enligt min åsikt knappast anses att denna syn­

punkt numera har den betydelse att den utgör ett avgörande skäl mot re­

formen. Tvärtom torde man kunna räkna med att till nämndemän utses så

självständiga och kvalificerade personer att de är beredda stå för sin me­

ning. Som ett skäl mot en reform kan möjligen anföras, att densamma med­

för en ökad arbetsbelastning för domstolen och då främst dess ordförande,

vilken ofta torde få biträda vid utformandet av de skiljaktiga nämndemän­

nens mening. Otvivelaktigt innebär detta vissa olägenheter men de torde ej

bli av den storlek att de väger tyngre än de fördelar som i förut angivna

hänseenden vinnes genom reformen.

Jag förordar alltså att i fråga om anteckning av skiljaktiga meningar

samma regler skall gälla för nämndeman som för annan domstolsledamot.

Härför erfordras ändring i 6 kap. 3 § rättegångsbalken.

XI. Mel lando m.

Gällande rätt.

Enligt 17 kap. 4 och 5 §§ rättegångsbalken äger domstol befogenhet att

uppdela ett och samma mål på skilda avgöranden. Sålunda kan jämlikt

17 kap. 4 §, då till gemensam handläggning är förenade flera käromål som

i förhållande till varandra är fristående, särskild dom, s. k. deldom, med­

delas rörande något av dem; sådan dom kan även förekomma beträffande

viss kvantitativt bestämd del av ett och samma käromål. Ett annat slag av

särskild dom är s. k. mellandom, varom stadgas i 17 kap. 5 §. Mellandom

innebär avgörande av visst käromål, av vars prövning annat i samma rätte­

gång handlagt käromål är beroende, eller av viss fråga rörande ett käro­

mål, vilken är av betydelse för prövningen av käromålet i övrigt.

Jämlikt 17 kap. 5 § första stycket kan rätten meddela mellandom, då i en

rättegång handlägges såväl talan om fastställelse, huruvida visst rättsförhål­

lande består eller icke består, som talan, vars prövning beror därav. Mellan-

domen avser då den förstnämnda talan. Mellandom kan även meddelas, då

prövningen av viss talan eljest beror av utgången av annan talan, som hand­

lägges i samma rättegång. I sådant fall kan mellandom givas över sistnämn­

da talan. Rätten äger i de fall som nu nämnts att, oberoende av parts yr­

kande, efter läinplighetshänsyn pröva, huruvida mellandom bör meddelas.

I 17 kap. 5 § andra stycket omnämnes ett tredje fall där mellandom kan

meddelas. Detta fall föreligger, när i ett mål, vari talan föres om fullgö-

rclse, såväl skyldigheten att fullgöra som fullgörelsens storlek är stridiga.

Mellandom kan då givas över skyldigheten att fullgöra, därest det med hän­

Kungl. Maj:ts proposition nr 200.

syn till utredningen finnes lämpligt, att dessa frågor avgöres var för sig. Såsom en ytterligare förutsättning för meddelande av mellandom fordras i detta fall, att käranden framställer begäran därom.

Enligt 17 kap. 5 § sista stycket äger rätten, då mellandom givits, för­ ordna, att målet i övrigt skall vila till dess domen vunnit laga kraft.

För behandling av sådan del av saken, i fråga om vilken mellandom må meddelas, kan rätten enligt 42 kap. 13 § utsätta särskilt sammanträde för muntlig förberedelse. Vidare kan rätten jämlikt 42 kap. 20 § första stycket utsätta särskild huvudförhandling, oaktat förberedelsen av målet i cvrigt ej avslutats.

Kommittén.

Kommittén har anfört, att uppdelning av ett mål på skilda avgöranden i många fall medförde stora fördelar. Ogillades huvudanspråket eller grun­ den för talan genom mellandom, bleve utredningen rörande det beroende anspråket överflödig. Även ur handläggningssynpunkt kunde en uppdel­ ning av målet medföra fördelar. Sålunda kunde genom uppdelningen kra­ ven på förhandlingens koncentration och omedelbarhet bättre tillgodoses. En uppdelning av målet kunde emellertid även medföra nackdelar. Vore ut­ redningen för de olika delarna väsentligen densamma, medförde en upp­ delning av målet i regel processuella olägenheter samtidigt som rättegången utdroges och parternas kostnader stegrades. Under den tid, som förflöte sedan mellandomen meddelats och till dess målet slutligen prövades, kunde vidare den bevisning, som vore avsedd att förebringas i den senare delen, ha försämrats.

Gällande föreskrift om rätt endast för käranden att påkalla mellandom i det fall, som avsåges i 17 kap. 5 § andra stycket, hade motiverats med att käranden, därest han ville ha saken prövad i ett sammanhang, ej borde uppe­ hållas i realiserandet av sitt anspråk därigenom, att rättegången uppdela­ des och de olika domarna gjordes till föremål för särskild fullföljd. Enligt kommitténs mening kunde ett införande av en rätt för svaranden att begära och mot kärandens bestridande erhålla mellandom otvivelaktigt vara till nackdel för käranden. Kärandens intresse att så snart som möjligt erhålla en exigibel dom kunde nämligen genom meddelande av mellandom bli åsido­ satt, låt vara att han hade möjlighet att påkalla vissa åtgärder, som vore ägnade att säkerställa fullgörandet från svarandens sida av ett kommande slutligt avgörande. Dessutom finge icke förbises, att därest svaranden med- gåves rätt att påkalla mellandom, hans begäran därom stundom kunde vara förestavad av önskan att erhålla anstånd med målets slutliga avgörande, och ett sådant förhalningssyfte, vilket mången gång kunde vara svårt att påvisa, borde ej erhålla rättsordningens stöd. Svaranden kunde emellertid också ha ett mycket berättigat intresse av att erhålla mellandom, när käranden ej ville begära sådan. Svaranden kunde nämligen, om mellandom meddelades, undgå att dragas in i en omfattande och kostsam rättegång, i vilken käran­ dens talan, enligt vad man på goda grunder i förväg kunde bedöma, komme

81

att ogillas. Skulle däremot mellandom ej meddelas, komrne rättegången att

förlängas och båda parterna åsamkas besvär och kostnader, vilka varit onö­

diga. I ett dylikt fall komrne visserligen kostnaderna att i sista hand drabba

käranden, som bleve ålagd att betala svarandens rättegångskostnader, men

om käranden vore insolvent kunde svaranden åsamkas betydande ekonomisk

förlust. Fall funnes, i vilka det måste för rättskänslan vara stötande att be­

taga svaranden möjligheten att erhålla mellandom. Även rätten förhindrades

härigenom att ordna handläggningen och utredningen på ett ur processuella

synpunkter ändamålsenligt sätt.

Kommittén har på grund av det anförda ansett, att det slag av mellan­

dom, varom nu vore fråga, under vissa förutsättningar borde kunna komma

till stånd även på svarandens begäran och mot kärandens bestridande. Att

i 17 kap. 5 § uttömmande angiva de betingelser, under vilka svaranden skul­

le kunna erhålla mellandom, syntes emellertid vara förenat med stora svå­

righeter, enär omständigheterna i de särskilda fallen kunde vara mycket

skiftande. Då det i samtliga fall borde ankomma på rätten att med hänsyn

till utredningen pröva, om det vore lämpligt att avgöra frågorna var för sig,

borde det ej möta några betänkligheter att — något som kommittén ville

föreslå — giva lagrummet sådan avfattning, att begäran om mellandom

kunde framställas av såväl käranden som svaranden. Med hänsyn till att

käranden i allmänhet hade starkt intresse av att få saken prövad i ett sam­

manhang måste emellertid rätten, då svaranden begärde mellandom, vid

prövningen av lämpligheten av en uppdelning av målet taga stor hänsyn till

den ståndpunkt käranden intoge till den väckta frågan. Vid sin prövning

borde rätten vara mera restriktiv, då begäran om mellandom framställdes

av svaranden än då den framställdes av käranden. Med hänsyn härtill före­

sloges, att mot kärandens bestridande sådan dom ej finge givas med mindre

synnerliga skäl vore därtill. Rätten hade, då käranden motsatte sig mellan­

dom, bland annat att beakta, huruvida svaranden kunde antagas vara sol-

vent för det belopp, som slutligen kunde komma att åläggas honom att ut­

giva, ävensom kärandens intresse i övrigt att snabbt erhålla en exigibel dom.

Med det föreslagna stadgandet hade avsetts att giva rätten möjlighet att, om

det med hänsyn till utredningen funnes lämpligt att avgöra frågorna var för

sig, meddela mellandom i de fall, då käranden för sitt bestridande av sva­

randens välgrundade begäran om mellandom icke kunde åberopa något gil­

tigt skäl.

Yttrandena.

Förslaget har i princip tillstyrkts eller lämnats utan erinran av samtliga

remissinstanser utom Sveriges advokatsamfund.

Av de i princip tillstyrkande remissinstanserna har föreningen Sveriges

stadsdomare hemställt om en mera omfattande utvidgning av institutet

mellandom. Till stöd härför har föreningen anfört, att det, icke minst med

hänsyn till de avskräckande höga kostnader som vore förenade med en

större process, i många fall vore ett parternas gemensamma intresse att i

0

Jiihang till riksdagens protokoll 195b. 1 samt. Nr 200.

Kungl. Maj.ts proposition nr 200.

82

första hand begränsa denna till en speciell fråga — en ren rättsfråga eller

en förhållandevis enkel bevisfråga — som stängde vägen till den eller de

övriga frågor som tvisten gällde. Det torde ej erbjuda svårighet att uppleta

exempel på sådana förstahandsfrågor, införda i målet antingen genom kä­

randens yrkanden eller påståenden eller genom invändningar från svarande­

sidan, där ett godkännande av kärandens ståndpunkt vore en förutsättning

för bifall till käromålet och där det förefölle tämligen meningslöst eller åt­

minstone föga ändamålsenligt att, innan ett sådant avgörande förelåge,

lägga ned tid och kostnader på att utreda och förebringa bevisning i vidlyf­

tiga frågor av sekundär natur. Alldeles särskilt visade erfarenheten att det i

vissa fall skulle vara ur praktisk och processekonomisk synpunkt värdefullt

att få en invändning om för sen reklamation — således utan ingående på

frågan om reklamationen varit befogad — avgjord genom en mellandom.

Sveriges advokatsamfund har förordat, att det av kommittén framförda

förslaget finge tillsvidare vila och att en mera ingående utredning verkställ­

des till utrönande av i vad mån den nuvarande regeln i praktiken visat sig

medföra olägenheter av sådan styrka, att en ändring framstode såsom av

behovet påkallad. Samfundet har som skäl härför åberopat, att det icke vore

uteslutet att även med en sådan begränsning av svarandens rätt att påkalla

mellandom som kommittén förordat denna rätt kunde komma att missbru­

kas till obehörigt förfång för käranden. Det kunde befaras att en eller annan

domstol skulle visa sig alltför benägen att bifalla ett av svaranden framställt

yrkande om mellandom. Eftersom det ur arbetssynpunkt ej sällan måste

förefalla domstolen önskvärt att kunna meddela sådan dom, kunde det ifrå­

gasättas, om den av kommittén föreslagna formuleringen erbjöde tillräck­

liga garantier emot att käranden obehörigen uppehölles i realiserandet av

sitt anspråk. Man torde sålunda böra räkna med att missbruk någon gång

kunde förekomma, vare sig den nuvarande regeln bibehölles eller den före­

slagna ändringen genomfördes. Skäl kunde anföras för båda lösningarna.

Inom samfundets styrelse vore meningarna delade. I varje fall kunde denna

lagstiftningsfråga icke betecknas såsom särskilt brådskande.

Departementschefen.

I mål, vari talan föres om fullgörelse och i vilket såväl skyldigheten att

fullgöra som fullgörelsens storlek är stridiga, kan mellandom avseende skyl­

digheten att fullgöra meddelas endast i det fall att käranden så begärt. Kom­

mittén har förordat införande av en rätt även för svaranden att i detta fall

framställa begäran om mellandom. Svarandens rätt skall enligt förslaget

dock vara mera begränsad än kärandens, då på svarandens begäran och mot

kärandens bestridande mellandom ej skall få användas med mindre synner­

liga skäl är därtill.

Otvivelaktigt finns fall i vilka det måste anses rimligt att även svaranden

har rätt att hemställa att mellandom meddelas beträffande frågan, huruvida

skyldighet att fullgöra föreligger. Detta torde gälla i främsta rummet den

situationen då det framstår som åtminstone i hög grad tveksamt, om full-

Kungl. Maj:ts proposition nr 200.

83

görelseskyldighet över huvud föreligger, samt utredningen beträffande full- görelsens storlek kan väntas bli vidlyftig och käranden ej kan anses solvent för den ersättning för rättegångskostnader, som vid ett ogillande av käro- målet kan bli tillerkänd svaranden.

Samtidigt bör emellertid beaktas, att medgivande av en rätt för svaranden att i fall varom nu är fråga påkalla mellandom kan utnyttjas på obehörigt sätt och till men för käranden. Meddelandet av mellandom och särskild fullföljd mot denna kan medföra att målets slutliga avgörande fördröjes. Det kan därför ej uteslutas att stundom svarandens begäran om mellandom bottnar i en önskan att förhala avgörandet. Han kan ha ett intresse därav ur flera synpunkter. Sålunda kan han vinna uppskov med den prestation, som målet avser. Det bör också beaktas att genom dröjsmålet kärandens möjlig­ heter att förebringa bevisning i återstående del av målet kan försvåras.

Med hänsyn till att det städse ankommer på rätten att pröva huruvida mellandom lämpligen kan givas finnes emellertid en möjlighet att beakta de olägenheter som en mellandom skulle medföra för käranden. Jag är där­ för beredd förorda införandet av en rätt för svaranden att påkalla mellan­ dom. Dock vill jag understryka, att begäran om mellandom, som gjorts av svaranden men bestritts av käranden, icke bör bifallas med mindre synner­ liga skäl därför föreligger. Uttrycklig bestämmelse härom torde såsom kom­ mittén föreslagit böra upptagas i lagtexten.

Det av en sammanslutning framförda önskemålet om en längre gående reformering av institutet mellandom är jag icke beredd att i detta samman­ hang upptaga till prövning.

Genomförandet av den nu förordade reformen påkallar ändring i 17 kap. 5 § rättegångsbalken.

Kungl. Maj:ts proposition nr 200.

XII. Forum för genkäromål i äktenskapsmål.

Gällande rätt.

I 14 kap.17 §§rättegångsbalken finns bestämmelser om förening av tvistemål. I 14 kap. 3 § stadgas, att om svaranden vill till gemensam hand­ läggning väcka talan mot käranden angående samma sak eller sak, som har gemenskap med denna, eller rörande fordran, som kan gå i avräkning mot kärandens, och det sker före huvudförhandlingen, skola målen handläggas i en rättegång. Käromål, som sålunda förenats med huvudkäromålet, är gen- käromål. I 14 kap. 7 § angives de allmänna förutsättningarna för förening av mål enligt de föregående paragraferna. Sålunda föreskrives, alt mål ej må förenas, med mindre målen väckts vid samma domstol och denna är be­ hörig samt för målen samma rättegångsform är tillämplig.

För att underlätta förening av genkäromål med huvudkäromål har i 10 kap. 14 § andra stycket stadgats, att genkäromål skall upptagas av den rätt, som upptagit huvudkäromålet. Detta stadgandes tillämplighet är emel­ lertid i vissa fall begränsad. Sålunda angives i 10 kap. 17 § första stycket, att rätten ej på grund av vad i 10 kap. stadgas är behörig att upptaga vissa angivna grupper mål, däribland äktenskapsmål.

Kungl. Maj. ts proposition nr 200.

Äktenskapsmål är enligt 15 kap. 1 § giftermålsbalken mål, däri tvisten är huruvida man och kvinna är i äktenskap förenade med varandra, samt mål om återgång av äktenskap, hemskillnad och äktenskapsskillnad. Bestäm­ melser om forum i dylika mål är upptagna i 4 § samma kapitel. I första stycket stadgas sålunda, att äktenskapsmål skall instämmas till rätten i den ort, där svaranden har sitt hemvist. Har han ej hemvist inom riket, hör må­ let till rätten i den ort, där mannen och kvinnan senast haft gemensamt hemvist eller, om de ej här haft sådant, där kärandens hemvist är. Skall talan föras mot såväl mannen som kvinnan, är den rätt behörig, där båda eller endera har sitt hemvist eller, om ingendera här har sådant, där de senast haft gemensamt hemvist. Finnes ej behörig domstol, efter vad nu är sagt, skall målet upptagas av Stockholms rådhusrätt. Gemensam ansökan av makar om hemskillnad enligt 11 kap. 1 § eller äktenskapsskillnad enligt 11 kap. 3 eller 4 § skall jämlikt andra stycket göras hos den rätt, som enligt vad nyss sagts är laga domstol i mål mot dem bägge.

Kommittén.

På grund av stadgandet i 10 kap. 17 § första stycket rättegångsbalken vore har kommittén anfört — den i giftermålsbalken för äktenskapsmål anvisade domstolen ensam behörig att upptaga dylikt mål, d. v. s. domsto­ len vore exklusivt forum. Anhängiggjorde svaranden i ett dylikt mål ett annat äktenskapsmål mot käranden, kunde dessa mål icke handläggas vid samma domstol, därest kärandens mantalsskrivningsort vore annan än sva­ randens.

I ett äktenskapsmål förekomme det icke sällan, att makar väckte talan om hemskillnad eller äktenskapsskillnad på olika grunder. Det inträffade även, att den ene maken yrkade hemskillnad enligt 11 kap. 2 § giftermåls­ balken och att den andre maken framställde yrkande om äktenskapsskillnad på grund av 8 § samma kapitel.

Den gällande ordningen medförde sålunda, att om makarna vore mantals­ skrivna å olika orter, målen måste upptagas vid skilda domstolar, vilket kunde innebära betydande olägenheter, enär målen kunde komma att hand­ läggas och avdömas parallellt. För att undgå dessa olägenheter torde man ofta förfara så, att det ena målet förklarades vilande i avbidan på avgöran­ det i det andra målet. Härvid uppkomme emellertid svårigheten att avgöra, vilketdera målet skulle förklaras vilande. Den nuvarande ordningen hade därjämte till följd, att parterna och deras ombud betungades av skyldighe­ ten att iakttaga inställelse vid skilda domstolar.

På grund av det anförda har kommittén föreslagit sådan jämkning av- stadgandet i 10 kap. 17 § rättegångsbalken att regeln om exklusivt forum i äktenskapsmål icke skulle gälla i fråga om genkäromål.

Yttrandena.

I princip har förslaget tillstyrkts eller lämnats utan erinran av samtliga horda myndigheter och sammanslutningar. Dock har föreningen Sveriges

Kungl. Maj:ts proposition nr 200.

häradshövdingar funnit den föreslagna lagändringen vara av föga praktisk

betydelse. Och föreningen Sveriges stadsdomare har under hänvisning till

ett i Svensk juristtidning 1939 sid. 41 refererat rättsfall ifrågasatt om lag­

ändring kunde anses erforderlig för att nå det önskade syftet.

I fråga om utformningen av erforderlig lagändring för reformens genom­

förande har hovrätten för Västra Sverige och hovrätten för Nedre Norrland

ifrågasatt huruvida icke jämkning borde ske i 15 kap. 4 § giftermålsbalken

i stället för i 10 kap. 17 § rättegångsbalken. Hovrätten över Skåne och Ble­

kinge har ifrågasatt om icke utöver ändringen i sistnämnda lagrum en erin­

ran borde införas i 15 kap. 4 § giftermålsbalken om att äktenskapsmål, som

är genkäromål, må upptagas av den domstol som upptagit huvudkäromålet.

Departementschefen.

Har två makar hemvist å olika orter och lyder dessa under skilda dom­

stolar, blir i äktenskapsmål forum i regel för den ene maken vid en domstol

och för den andre vid en annan. Om emellertid den ene maken instämt äk­

tenskapsmål mot den andre till en domstol och om även denne vill väcka

talan i äktenskapsmål mot den förre, bör såsom kommittén uttalat sistnämn­

da mål kunna upptagas vid samma domstol. Frågan huruvida gällande rätt

giver möjlighet härtill har i praxis besvarats olika. En förtydligande lagregel

torde därför böra införas. Då forumfrågan beträffande äktenskapsmål är ut­

tömmande reglerad i 15 kap. giftermålsbalken synes förtydligandet lämpli­

gen böra ske på det sättet att till 15 kap. 4 § första stycket nämnda balk

fogas en ny punkt av innehåll, att om ena maken väckt talan mot andra

maken vid behörig domstol, denne städse skall äga till gemensam handlägg­

ning väcka talan i äktenskapsmål mot den förre vid samma domstol.

XIII. Detaljutformning.

Förslaget till lag om ändring i rättegångsbalken.

1 KAP.

5 och 11 §§.

I fråga om de i dessa paragrafer föreslagna ändringarna får jag hänvisa

till vad som anförts i avsnitt III. 6

6 KAP.

1 §•

Skälen för den i detta lagrum förordade ändringen har angivits i av­

snitt III.

3 §■

Beträffande den i detta lagrum föreslagna ändringen får jag hänvisa till avsnitt X.

Kungl. Maj:ts proposition nr 200.

17 KAP.

5 §•

Beträffande jämkningarna i detta lagrum får jag hänvisa till avsnitt XI.

9 §•

I avsnitt VIII har anförts motiveringen för den i detta lagrum förordade ändringen.

19 KAP.

1 och 7 §§.

I fråga om ändringarna i dessa lagrum får jag hänvisa till vad som anförts i avsnitt V.

20 KAP.

15 §.

Skälen till de i denna paragraf föreslagna ändringarna har angivits i av­ snitt VII.

30 KAP.

6

§•

Om anledningen till ändringarna i denna paragraf får jag hänvisa till av­ snitt III.

7 §•

Skälen för den i denna paragraf föreslagna jämkningen har behandlats i avsnitt VIII.

12

§.

Den av mig i avsnitt VII förordade ändringen, att talan mot beslut angå­ ende ersättning av allmänna medel till målsägande, som är part, skall föras särskilt, torde böra föranleda sådan jämkning i förevarande lagrum att dy­ likt beslut kommer att gå i omedelbar verkställighet.

36 KAP.

5 §•

Skälen för den i detta lagrum förordade lagändringen har angivits i av­ snitt VI.

Kungl. Maj.ts proposition nr 200.

48 KAP.

87

1, 4 och 5 §§.

På sätt framhållits i avsnitt II bör stadgandena i 4 § upphävas och änd­

ringar göras i bestämmelserna i 1 och 5 §§. För att undvika lucka i kapitlets

paragrafföljd torde ändringarna böra genomföras på det sättet att bestäm­

melserna i 5 § i sin nya lydelse överflyttas till 4 § och 5 § upphäves.

49 KAP.

4 §•

I fråga om ändringen i denna paragraf får jag hänvisa till avsnitt VII.

50 KAP.

21 och 22 §§.

Beträffande de i dessa lagrum föreslagna ändringarna får jag hänvisa till

avsnitt IV.

51 KAP.

22

§.

Skälen för den i denna paragraf förordade ändringen har angivits i av­

snitt IV.

59 KAP.

5 §•

Jämkningen i denna paragraf är föranledd av upphävandet av de nuva­

rande bestämmelserna i 48 kap. 4 §.

Slutstadgandet.

Kommittén har utan särskild motivering föreslagit att lagändringarna

skulle träda i kraft den 1 juli 1954.

I anslutning till de i avsnitt III behandlade spörsmålen har Stockholms

rådhusrätt anfört, att om mer omfattande ändringar av domförhetsreglerna

skulle genomföras, detta komme att för rådhusrättens vidkommande med­

föra stora organisatoriska förändringar. Det vore med hänsyn härtill ange­

läget, att lagändringarna trädde i kraft tidigast ett halvt år efter det de

antagits. Ikraftträdandet syntes lämpligen böra förläggas till ett årsskifte.

Och föreningen Sveriges stadsdomare har uttalat, att enär det torde vara

att förvänta att eventuella författningsändringar icke bleve utfärdade förrän

kort tid före den 1 juli 1954, föreningen med hänsyn till de organisatoriska

åtgärder och ändringar i arbetsordningar, som kunde bli erforderliga inom

rådhusrätterna, ville förorda att tiden för ikraftträdandet måtte ändras till

den 1 januari 1955.

Kungl. Maj.ts proposition nr 200.

Departementschefen.

Med hänsyn till den besvärande arbetsbalans, som finns vid vissa råd­ husrätter, är det synnerligen önskvärt, att de lagändringar som är ägnade att motverka detta missförhållande — främst de ändrade reglerna om dom- förhet i brottmål — träder i kraft snarast möjligt. Från några håll har gjorts gällande, att nämnda reform föranleder vissa organisatoriska åtgärder och att det med hänsyn härtill är lämpligt att lagändringarna träder i kraft först ett halvår efter det de utfärdats. Om emellertid planläggningen av de antydda åtgärderna påbörjas så snart propositionen framlagts för riksda­ gen, bör det enligt min mening ej möta alltför stora svårigheter att genom­ föra åtgärderna till den tidpunkt kommittén föreslagit för ikraftträdandet eller den 1 juli 1954. Härtill kommer, att med den utformning nu åsyftade lagändringar har ur rättslig synpunkt olägenheter ej uppstår, om det mot förmodan skulle visa sig erforderligt att låta det anstå med de organisato­ riska ändringarna någon kortare tid efter ikraftträdandet. Bestämmes ikraft­ trädandet till den 1 juli 1954 vinnes alltså att den nya ordningen kan till- lämpas så snart organisationsspörsmålen lösts.

På grund av vad sålunda anförts och då övriga ändringar i rättegångsbal­ ken utan olägenhet kan gälla fr. o. m. den 1 juli 1954, förordar jag, att före­ varande lagförslag skall träda i kraft nämnda dag. I anslutning härtill vill jag framhålla, att jämväl de övriga lagförslagen — av vilka flera har sam­ band med ändringarna i rättegångsbalken — bör träda i kraft den 1 juli 1954.

Av de förordade ändringarna i rättegångsbalken synes endast den, som avser strafföreläggande, påkalla särskild övergångsbestämmelse. Godkänt strafföreläggande skall enligt nu gällande rätt i vissa fall underställas dom­ stols prövning, medan enligt nya lagen underställning aldrig skall ske. Har strafföreläggande, som enligt gällande ordning skall underställas, godkänts före lagens ikraftträdande, torde i fråga om fortsatt prövning dessförinnan gällande bestämmelser böra tillämpas, även om prövningen kan ske först efter lagens ikraftträdande. Jag förordar därför en övergångsbestämmelse av det innehållet att även efter lagens ikraftträdande äldre lag skall gälla i fråga om underställning av strafföreläggande, som godkänts dessför­ innan.

Förslaget till lag om ändrad lydelse av 51 och 73 §§ militära rättegångs­

lagen den 30 juni 1948 (nr 472).

51 §.

Enligt 6 § militära rättegångslagen gäller med avseende å rättegången i militära mål i tillämpliga delar, där ej i samma lag eller eljest är särskilt stadgat, vad om rättegång är i allmänhet föreskrivet; disciplinstraff skall därvid anses lika med böter. Härav följer, att om annat stadgande ej fin­ nes, häradsrätt är domför med tre i nämnden och rådhusrätt med en lag­ faren ledamot, därest målet rör allenast ansvar för brott, varå icke kan följa

89

svårare straff än disciplinstraff, och i målet ej förekommer anledning att målsägande finnes. Detta är också vad som gäller i militära mål, som hand- lägges av underrätt såsom första instans. Däremot finns i 51 § andra stycket och 52 § tredje stycket särskilda stadganden om underrätts domförhet i de fall, då talan mot beslut i disciplinmål fullföljts till underrätt. Dessa stad­ ganden innebär, att rådhusrätt i dylika andrainstansmål alltid skall bestå av minst tre ledamöter, medan häradsrätt i dessa mål är domför med tre i nämnden i de fall, då talan fullföljts endast av den dömde, men har att följa allmänna domförhetsregler när åklagaren för talan; i sistnämnda fall är häradsrätten således domför med tre i nämnden endast vid bagatellför­ seelser.

Kommittén har framhållit, att när kommittén i sitt förslag till ändringar i rättegångsbalken satte gränsen för den lägre domförheten vid visst bötes­ straff, dessa regler icke utan vidare kunde tillämpas i militära mål rörande brott, varå kunde följa disciplinstraff. Frågan kunde tänkas löst så, att visst disciplinstraff förklarades skola motsvara 60 dagsböter. En sådan lös­ ning vore emellertid icke tillfredsställande och torde också kunna undgås.

Vad beträffar de militära mål, som handlades av underrätt såsom första instans, syntes det kommittén riktigare att dessa mål helt undantoges från den lägre domförheten. Enär det i dessa mål kunde röra sig om ett fri­ hetsberövande — och domen dessutom kunde omedelbart verkställas —- syntes denna ändring stå väl i överensstämmelse med de principer, varå förslaget grundats, och något större praktiskt behov av en enklare sam­ mansättning av rätten i vissa smärre sådana mål syntes ej föreligga. Be­ träffande andrainstansmålen vore det anledning bibehålla regeln om att häradsrätt i alla de fall, då talan fullföljts endast av den dömde, vore dom­ för med tre i nämnden. Denna regel möjliggjorde nu en snabbare behand­ ling av dessa mål vid tremanstingen eller särskilda sammanträden med tremansnämnd. För det fall att talan fullföljts av åklagaren syntes däremot saknas anledning att bibehålla några undantag från den allmänna domför- hetsregeln för häradsrätt. Rådhusrätt borde som nu i alla andrainstansmål vara domför med tre lagfarna ledamöter. Kommittén föreslogc ändringar i 6, 51 och 52 §§ militära rättegångslagen av nu angivna innebörd.

Mot kommitténs förslag till jämkningar beträffande bestämmelserna om militära mål har erinran endast framställts av Svea hovrätt, som förklarat, att dessa jämkningar icke bleve erforderliga, om tillämpningsområdet för den lägre domförheten bestämdes i enlighet med hovrättens förslag, näm­ ligen att ensamdomares behörighet borde omfatta utdömande av bötes­ straff utan begränsning till visst bötesmaximum.

Departementschefen.

Särskilt med hänsyn till den utvidgning av behörigheten för domstol med enklare sammansättning som det av mig i avsnitt III förordade försla­ get innebär i förhållande till kommittéförslaget synes skäl ej föreligga att i militära mål inskränka behörigheten för domstol med sådan sammansätt­

Kungl. Mnj. ts proposition nr 200.

ning. Tvärtom synes utan olägenhet ur rättssäkerhetssynpunkt behörigheten, då fråga är om mål som domstolen handlägger i första instans, kunna ut­ vidgas till att avse alla mål, i vilka med hänsyn till åtalet svårare straff än disciplinstraff ej ifrågakommer. Det straff det här gäller utgöres antingen av disciplinbot eller arrest. Erfarenheten visar, att frihetsberövandet i de fall, då straffet bestämmes till arrest, oftast avser ett mycket begränsat an­ tal dagar. För häradsrätternas del vinnes ock genom en sådan utvidgning av behörigheten att dessa mål kan bli behandlade vid de tremansting som hålles under häradsrättens sommarferier och att alltså målen kan bli avgjorda snabbare. Om däremot domstolen handlägger militärt mål som andra in­ stans, torde i likhet med vad nu gäller, denna ej böra bestå av ensamdomare. I dessa fall bör därför i rådhusrätt sitta tre ledamöter, även om svårare straff än disciplinstraff ej ifrågakommer. Häradsrätt består även i den lägre sammansättningen av en lagfaren domare jämte tre nämndemän. Denna sammansättning synes mig tillräckligt kvalificerad jämväl då häradsrätten handlägger militärt mål som överinstans. Om häradsrätt blir behörig med tre i nämnden även då den som andra instans prövar mål, vari ej ifrågakom­ mer svårare straff än disciplinstraff, tillgodoses ock önskemålet om att dessa mål skall kunna behandlas skyndsamt.

Jag förordar alltså, att häradsrätt i mål, vari med hänsyn till åtalet svå­ rare straff än disciplinstraff ej ifrågakommer, städse skall vara domför med tre i nämnden och att rådhusrätt skall vara domför med en ledamot, då den handlägger sådant mål som första instans, men att den såsom andra instans vid prövning även av dylikt mål skall bestå av tre lagfarna ledamöter. För genomförande härav erfordras allenast den lagändringen att det nuvarande andra stycket i 51 § ersättes med ett stycke av den lydelse 52 § tredje styc­ ket nu har.

I anslutning härtill vill jag emellertid betona, att omständigheterna kan vara sådana, att rätten lämpligen bör ha den mera kvalificerade samman­ sättningen, även om behörighet föreligger för ensamdomare respektive en lagfaren domare med tremansnämnd.

73 §.

Jämkningen i förevarande paragraf har behandlats i avsnitt V.

Slutstadgandet.

Under hänvisning till vad jag anfört vid slutstadgandet till lagen om ändring i rättegångsbalken förordar jag att denna lag träder i kraft den 1 juli 1954.

Förslaget till lag om ändrad lydelse av 3 § lagen den 10 juli 1947 (nr 632)

angående ersättning av allmänna medel till vittnen m. fl.

Lagförslaget är föranlett av den i avsnitt VII förordade reformen. Såsom jag anfört vid slutstadgandet till lagen om ändring i rättegångsbal­ ken bör detta lagförslag träda i kraft den 1 juli 1954.

Kungl. Maj.ts proposition nr 200.

91

I avsnitt VIII har angivits de skäl som åberopas för detta lagförslag.

Lagförslaget bör, såsom jag framhållit vid slutstadgandet till lagen om änd­

ring i rättegångsbalken, träda i kraft den 1 juli 1954.

Kungl. Maj:ts proposition nr 200.

Förslaget till lag angående ändring i lagen den 20 december 1946 (nr 808)

om lagsökning och betalningsföreläggande (lagsökningslag).

Förslaget till lag angående ändrad lydelse av 6 och 7 §§ lagen den 20 de­

cember 1946 (nr 807) om handläggning av domstolsärenden.

6

§•

Beträffande de i denna paragraf föreslagna ändringarna får jag hänvisa

till avsnitt IX. I samband med de där förordade ändringarna torde den re­

daktionella jämkningen böra vidtagas att nu förekommande hänvisningar

till lagen om förmynderskap utbytes mot hänvisningar till motsvarande be­

stämmelser i föräldrabalken.

7 §•

Bland de i detta lagrum angivna ärendena omnämnes icke ärenden angå­

ende kvarlåtenskapsskatt. Då lagen om handläggning av domstolsärenden

tillkom, fanns icke kvarlåtenskapsskatt; denna infördes först genom en för­

ordning den 26 juli 1947, och vid tillkomsten av förordningen gjordes icke

någon ändring i 7 § ärendelagen. Enligt 31 § protokollskungörelsen skall

vid underrätt föras bouppteckningsprotokoll över ärenden angående boupp­

teckning, arvsskatt, kvarlåtenskapsskatt, testamentsbevakning, åtgärder som

avses i 9 kap. lagen om arv och 8 kap. lagen om testamente, äktenskapsför­

ord, avhandlingar om lösöreköp och kallelse å okända borgenärer. Samtliga

de i sistnämnda paragraf uppräknade ärendena med undantag av ärenden

angående kvarlåtenskapsskatt angives även i 7 § ärendelagen.

Kommittén har föreslagit att detta lagrum måtte på det sätt komplette­

ras, att där upptoges även ärenden angående kvarlåtenskapsskatt.

Departementschefen.

På sätt kommittén föreslagit bör bland de i detta lagrum uppräknade ären­

dena upptagas även de angående kvarlåtenskapsskatt.

Slutstadgandet.

Förevarande lag bör, såsom jag framhållit vid slutstadgandet till lagen

om ändring i rättegångsbalken, träda i kraft den 1 juli 1954.

Förslaget till lag om ändrad lydelse av 15 kap. 4 § giftermålsbalken.

I fråga om delta lagförslag får jag hänvisa till avsnitt XII.

92

Även detta lagförslag bör av skäl, som angivits vid slutstadgandet till la­

gen om ändring i rättegångsbalken, träda i kraft den 1 juli 1954.

I enlighet med vad det i det föregående anförts har inom justitiedeparte­

mentet upprättats förslag till

1) lag om ändring i rättegångsbalken;

2) lag om ändrad lydelse av Öl och 73 §§ militära rättegångslagen den 30

juni 1948 (nr 472);

3) lag om ändrad lydelse av 3 § lagen den 10 juli 1947 (nr 632) angående

ersättning av allmänna medel till vittnen m. fl.;

4) lag angående ändring i lagen den 20 december 1946 (nr 808) om lag­

sökning och betalningsföreläggande (lagsökningslag);

5) lag angående ändrad lydelse av 6 och 7 §§ lagen den 20 december 1946

(nr 807) om handläggning av domstolsärenden; samt

6) lag om ändrad lydelse av 15 kap. 4 § giftermålsbalken.

Föredraganden hemställer, att lagrådets utlåtande över lagförslagen, av

den lydelse bilaga1 till detta protokoll utvisar, måtte för det i § 87 regerings­

formen omförmälda ändamålet inhämtas genom utdrag av detta protokoll.

Denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda hemstäl­

lan bifaller Hans Maj :t Konungen.

Kungl. Maj.ts proposition nr 200.

Ur protokollet:

Sven Fischier. * i

1

Denna bilaga har här medtagits allenast såvitt avser 1 kap. 5 och 11 §§ samt 6 kap. 3 §

i det under 1) anmärkta lagförslaget. I uteslutna delar är bilagan, frånsett smärre redaktionella

jämkningar i nämnda och det under 6) anmärkta lagförslaget, likalydande med de vid propo­

sitionen fogade lagförslagen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 200.

93

Förslag

till

Lag

om ändring i rättegångsbalken .

Härigenom förordnas, dels att 1 kap. 5 och 11 §§, 6 kap. 1 och 3 §§, 17 kap. 5 och 9 §§, 19 kap. 1 och 7 §§, 20 kap. 15 §, 30 kap. 6, 7 och 12 §§, 36 kap. 5 §, 48 kap. 1 och 4 §§, 49 kap. 4 §, 50 kap. 21 och 22 §§, 51 kap. 22 § samt 59 kap. 5 § rättegångsbalken1 skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives, dels ock att 48 kap. 5 § samma balk skall upphöra att gälla.

(Gällande lydelse.) (Föreslagen lydelse.)

1 KAP.

5

I tingslag-------------------------- — —-I nämnd skola sitta minst sju och högst nio. Rör mål allenast ansvar för brott, varå icke kan följa svårare straff än böter, och förekommer i målet ej anledning, att målsägande finnes, eller hålles syn å stället utom huvudförhandling, vare dock härads­ rätten domför med tre i nämnden.

Häradshövdingen fördele

§• — deras antal.

I nämnd skola sitta minst sju och högst nio. Rör mål allenast ansvar för brott, varå icke kan följa svårare straff än böter, eller utom ansvar för sådant brott även enskilt anspråk i anledning av brottet, vare dock hä­ radsrätten domför med tre i nämnden.

Vad nu sagts skall ock gälla för det fall att i straffsatsen tillika ingår svårare straff än böter men med hän­ syn till åtalet sådant straff icke ifrågakommer för gärningen. Hålles syn å stället utom huvudförhandling, vare häradsrätten ock domför med tre i nämnden. ------------------------- inom nämnden.

It

Rådhusrätt vare —----------------------Vid måls avgörande utan huvud­ förhandling samt annan handlägg­ ning, som ej sker vid huvudförhand­ ling eller syn å stället, så ock i tvis-

§• ------------nu sagts.

Vid måls avgörande utan huvud­ förhandling samt annan handlägg­ ning, som ej sker vid huvudförhand­ ling eller syn å stället, så ock i tvis­

1 Senaste lydelse, se beträffande 19 kap. 1 § SFS 1948: 453 och beträffande 49 kap. 4 § SFS 1947: 616.

Kungl. Maj.ts proposition nr 200.

(Gällande lydelse.) (Föreslagen lydelse.)

temål vid huvudförhandling, som hålles i omedelbart samband med för­ beredelsen, vare rådhusrätt dock domför med en lagfaren domare.

Lag samma vare i fråga om huvud­ förhandling och syn å stället i brott­ mål, om målet rör allenast ansvar för brott, varå icke kan följa svårare straff än böter, och i målet ej före­ kommer anledning, att målsägande finnes.

temål vid huvudförhandling, som hålles i omedelbart samband med för­ beredelsen, vare rådhusrätt dock domför med en lagfaren domare.

Rör mål allenast ansvar för brott, varå icke kan följa svårare straff än böter, eller utom ansvar för sådant brott även enskilt anspråk i anled­ ning av brottet, vare jämväl vid hu­ vudförhandling och syn å stället råd­ husrätt domför med en lagfaren do­ mare. Vad nu sagts skall ock gälla för det fall att i straffsatsen tillika ingår svårare straff än böter men med hän­ syn till åtalet sådant straff icke ifrågakommer för gärningen.

6. KAP. 3

3 §.

Protokoll skall upptaga:

1. domstolen samt--------------------------------------------- för sammanträdet;

2. rättens ledamöter —--------—----------------------- samt protokollföraren;

3. parterna och------------------------------------- — tilltalades försvarare;

4. rättegångsfullmakt, som---------------------- inför rätten;

5. kort beteckning av saken;

6. då förhandling------------------------------------------- anledningen därtill;

7. rättens beslut----------------------------------------------särskilt; samt

8. skiljaktiga meningar, som yppas 8. skiljaktiga meningar, som yppas vid omröstning inom rätten; nämn- vid omröstning inom rätten. demans skiljaktiga mening anteck­ nas, allenast om nämnden ensam be­ stämt utgången.

Kungl. Maj.ts proposition nr 200.

95

Utdrag av protokollet hållet i Kungl. Map:ts lagråd den 25 febru­

ari 195b.

Närvarande:

justitieråden Nissen,

Hellquist, Karlgren,

regeringsrådet Eckerberg.

Enligt lagrådet den 23 februari 1954 tillhandakommet utdrag av proto­ koll över justitiedepartementsärenden, hållet inför Hans Maj:t Konung­ en i statsrådet den 12 februari 1954, hade Kungl. Maj :t förordnat, att lag­ rådets utlåtande skulle för det i § 87 regeringsformen omförmälda ända­ målet inhämtas över upprättade förslag till

1) lag om ändring i rättegångsbalken; 2) lag om ändrad lydelse av 51 och 73 §§ militära rättegångslagen den 30 juni 1948 (nr 472);

3) lag om ändrad lydelse av 3 § lagen den 10 juli 1947 (nr 632) angående ersättning av allmänna medel till vittnen m. fl.;

4) lag angående ändring i lagen den 20 december 1946 (nr 808) om lag­ sökning och betalningsföreläggande (lagsökningslag);

5) lag angående ändrad lydelse av 6 och 7 §§ lagen den 20 december 1946 (nr 807) om handläggning av domstolsärenden; samt

6) lag om ändrad lydelse av 15 kap. 4 § giftermålsbalken.

Förslagen, som finnas bilagda detta protokoll, hade inför lagrådet före­ dragits av byråchefen för lagärenden i justitiedepartementet, hovrättsrådet O. Petrén.

Förslagen föranledde följande yttranden av lagrådet.

Förslaget till lag om ändring i rättegångsbalken .

1 KAP.

5 §•

Enligt denna paragraf i det remitterade förslaget skall i brottmål härads­ rätt vara domför med tre i nämnden —■ förutom då målet rör ansvar för brott, varå icke kan följa svårare straff än böter — när i straffsatsen tillika ingår svårare straff men med hänsyn till åtalet sådant straff icke ifråga- kommer för gärningen. Häradsrättens ordförande måste alltså för att kun­

Kungl. AIaj:ts proposition nr 200.

na bestämma vilken sammansättning rätten skall ha, då målet företages till huvudförhandling, vid en förhandsprövning av målet skaffa sig en uppfatt­ ning huruvida svårare straff än böter ifrågakommer. Innebörden av ut­ trycket »med hänsyn till åtalet» lärer vara, att ordföranden vid denna pröv­ ning allenast skall taga sikte på det straff den tilltalade med utgångspunkt från vad åklagaren eller målsäganden anfört kan väntas bli ådömd; av sär­ skild betydelse är därvid om brottet angivits icke förskylla svårare straff än böter. Någon prövning huruvida den tilltalade begått den åtalade gär­ ningen eller om åklagarens eller målsägandens närmare beskrivning av hän­ delseförloppet eller rättsliga bedömning är riktig skall alltså ej ske. Med den utformning lagregeln i förslaget erhållit skulle emellertid, om utfallet av den på detta sätt verkställda förhandsprövningen bleve, att svårare straff än böter ej skulle ifrågakomma, häradsrätten i den sammansättning ovan sagts oavsett vilken utgång målet erhåller vara behörig att avgöra detsam­ ma och alltså, om under handläggningen skäl därtill framkommit, äga ådöma sådant svårare straff. Detta lärer emellertid icke ha varit avsikten med förslaget. Fastmera torde meningen ha varit att i sist beskrivna fall härads­ rätten skulle vara nödsakad att, sedan nämnden kompletterats, ånyo före­ taga målet. För att låta denna regel komma till uttryck i lagtexten kunde tredje punkten i förevarande paragrafs andra stycke få avslutas med orden »och ej heller sedermera finnes böra ådömas», varjämte i anslutning härtill i samma punkt orden »med hänsyn till åtalet» torde böra nedflyttas efter orden »sådant straff». En dylik ändring borde icke behöva föranleda härads­ rättens ordförande att göra förhandsprövningen mera ingående än ovan sagts.

11

§•

Vad lagrådet ovan under 5 § i detta kapitel anfört äger här motsvarande tillämpning.

6 KAP.

3

§•

Frågan om ändring av gällande bestämmelser angående protokollför ing av nämndemans mening har av kommittén upptagits till behandling med anledning av kritik som i pressen framförts mot bestämmelserna. Kommit­ tén har funnit den nuvarande ordningen icke vara helt tillfredsställande men har ansett den utgöra en konsekvens av reglerna om nämndens kollek­ tiva rösträtt och har icke föreslagit någon ändring beträffande protokoll­ föringen. Till sin motivering av denna ståndpunkt har kommittén fogat den anmärkningen, att frågan givetvis komme i ett annat läge, om nämnde­ männens antal minskades och omröstningsreglerna ändrades.

Vad kommittén anfört har icke föranlett något uttalande i remissyttran­ dena.

97

Departementschefen har som sin mening anfört, att den omständigheten att nämnden har en kollektiv rösträtt icke kunde anses utgöra ett tillräck­ ligt skäl emot en reform i den riktningen att nämndemans mening skall antecknas i protokollet. Det av departementschefen nu framlagda förslaget innebär, att i fråga om anteckning av skiljaktiga meningar samma regler skola gälla för nämndeman som för annan domstolsledamot.

Det är uppenbart att det råder ett mycket nära samband mellan regeln i förevarande paragraf, att nämndemans skiljaktiga mening skall anteck­ nas allenast om nämnden ensam bestämt utgången, och reglerna i 16 kap. 3 § och 29 kap. 3 §rättegångsbalken om villkoren för att nämndens me­ ning skall gälla såsom dom. Då statsmakterna år 1931 och vid processrefor­ mens senare behandling beslöto att lekmännens deltagande i rättsskipningen alltjämt skulle ske genom nämnd med kollektiv rösträtt, torde man ha be­ traktat det såsom självfallet att skiljaktiga meningar inom nämnden såsom dittills icke skulle komma till uttryck i domstolens protokoll i andra fall än då nämnden bestämt rättens avgörande. Det nu föreliggande förslaget har, såsom framgår av remissprotokollet, förts fram såsom ett led i strä­ vanden att giva nämnden en annan ställning i rättegången än den erhöll vid processreformens genomförande. Delvis torde önskemålet om offentliggö­ rande av skiljaktiga meningar ha utgått från personer som ha sin huvud­ sakliga erfarenhet från rådhusrätterna, där nämndinstitutionen är ny och dess uppgift begränsad till brottmålsprocessen. Det måste emellertid be­ aktas att spörsmålet har en betydligt större räckvidd, enär det berör även häradsrätterna, där den nuvarande ordningen har gammal hävd och där nämnden deltager även i civilmålen.

Ehuru förslaget är begränsat till den måhända vid ytligt påseende en­ bart formella frågan om anteckning i protokoll av nämndemans mening, synes det icke uteslutet att dess genomförande kunde komma att medföra en ganska väsentlig ändring i förhållandet mellan ordförande och nämnd samt beträffande arten och omfattningen av de enskilda nämndemännens insatser i processen. Tvånget att så snart delade meningar göra sig gällande i ett mål offentligt redovisa en motiverad ståndpunkt kan antagas för många nämndemän te sig betungande och främmande. Det synes i vart fall högst sannolikt att den föreslagna anordningen skulle överlag medföra att betydligt större krav komme att ställas på nämndemännen än som för­ utsatts vid rättegångsreformens genomförande. Härmed har icke tagits stånd­ punkt till frågan huruvida en förändring i sådan riktning i och för sig är önskvärd. Det är i detta sammanhang tillräckligt att framhålla, att ändring­ en berör vissa fundamentala förutsättningar för lekmannadeltagandet i rättsskipningen sådant det av gammalt varit gestaltat i vårt land.

Ett spörsmål som förtjänar närmare övervägande är i vad mån en reform enligt förslaget skulle medföra ökad arbetsbelastning och därmed tidsut- dräkt i rättegångar där nämnd deltager. Frågan har berörts av departements­ chefen, som emellertid ansett att olägenheterna icke torde bliva av den stor­ lek att de väga tyngre än fördelarna av reformen. Riktigheten av denna

Bihang till riksdagens protokoll 195b. 1 samt. Nr 200.

Kungl. Maj:ts proposition nr 200.

Kungl. Maj:ts proposition nr 200.

värdering kan svårligen bedömas utan en närmare undersökning av i vilken grad reformen kan få de nyss angivna verkningarna. Förslaget innebär att varje nämndeman skall i likhet med övriga domare vara beredd att skrift­ ligen redovisa skälen för sin mening vid omröstning till dom. I åtskilliga mål bliva flera omröstningar erforderliga, så t. ex. i brottmål om skuldfrå­ gan, olika slag av påföljder, straffmätning, skadestånd, rättegångskostna­ der m. m. Nämndemannen kan bliva skyldig att deltaga i alla dessa omröst­ ningar. I de jämförelsevis sällsynta fall då nämnden bestämmer avgörandet brukar för närvarande ordföranden avfatta domen, ehuru den strider mot hans egen mening. Om alla skiljaktiga meningar skola föras till protokollet, måste i åtskilliga fall svårigheter och tidsutdräkt uppkomma, och det kan ifrågasättas om det rimligen kan begäras av ordföranden att han, såsom departementschefen synes förutsätta, skall biträda vid utformningen av de skiljaktiga meningarna. Utan närmare kännedom om förhållandena vid olika domstolar kan det icke med någon säkerhet bedömas i vilken grad dessa svårigheter skulle göra sig gällande. Troligt är väl att verkningarna skulle bliva mest kännbara vid de större rådhusrätterna. Den för närvarande rå­ dande stora arbetsbalansen vid vissa av dessa domstolar manar till särskild varsamhet, då det gäller en förändring som måste komplicera arbetet.

Såsom framgår av det ovan sagda inrymmer förslaget åtskilliga spörsmål av en icke ringa betydelse för rättsskipningen vid underrätterna. Tanken att genomföra en reform av ifrågavarande slag utan samband med en för­ ändring av omröstningsreglerna och av nämndens sammansättning har en­ hälligt avvisats av kommittén. De sakkunniga myndigheter och samman­ slutningar, vilkas yttranden inhämtats, ha icke funnit anledning att beröra frågan. För att erhålla en säkrare grund för bedömande av förslagets verk­ ningar i olika hänseenden synes det erforderligt att äga en mera ingående kännedom speciellt om erfarenheterna beträffande de förhållanden som givit upphov till reformkravet liksom om inställningen till förslaget hos dem som skulle beröras av reformen. För detta ändamål erfordras att förslaget underställes domstolar och sammanslutningar genom remiss. Lagrådet fin­ ner sig icke på den utredning som förebragts kunna tillstyrka förslaget.

Övriga lagförslag.

Dessa lämnas utan erinran.

Ur protokollet:

Harriet Stangenberg.

Kungl. Maj.ts proposition nr 200.

99

Utdrag av protokollet över justitiedepartementsärenden, hållet

inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 5 mars 1954.

Närvarande:

Statsministern Erlander, ministern för utrikes ärendena Undén, statsråden

Sköld, Zetterberg, Torsten Nilsson, Sträng, Ericsson, Andersson, Norup, Hedlund, Persson, Hjälmar Nilson, Lindell, Nordenstam.

Efter gemensam beredning med cheferna för försvars-, inrikes- och finans­ departementen anmäler chefen för justitiedepartementet, statsrådet Zetter­ berg, lagrådets den 25 februari 1954 avgivna utlåtande över de till lagrådet den 12 februari 1954 remitterade förslagen till

1) lag om ändring i rättegångsbalken; 2) lag om ändrad lydelse av 51 och 73 §§ militära rättegångslagen den 30 juni 1948 (nr 472);

3) lag om ändrad lydelse av 3 § lagen den 10 juli 1947 (nr 632) angående ersättning av allmänna medel till vittnen m. fl.;

4) lag angående ändring i lagen den 20 december 1946 (nr 808) om lag­ sökning och betalningsföreläggande (lag sökning slag);

5) lag angående ändrad lydelse av 6 och 7 §§ lagen den 20 december 1946 (nr 807) om handläggning av domstolsärenden; samt

6) lag om ändrad lydelse av 15 kap. 4 § giftermålsbalken. Efter redogörelse för vad lagrådet yttrat anför föredraganden följande.

Såsom lagrådet anfört vid 1 kap. 5 och 11 §§ förslaget till lag om ändring i rättegångsbalken är den avsedda innebörden i förslaget på denna punkt, att även om domstolen vid förhandsprövningen funnit att svårare straff än böter ej ifrågakommer, häradsrätt med tre i nämnden respektive rådhusrätt med en lagfaren domare ej skall vara behörig att pröva målet, därest under den fortsatta handläggningen framkommit skäl att ådöma sådant svårare straff. Frågan huruvida domstol med angivna sammansättning är behörig beror således icke blott på resultatet av förhandsprövningen — vilken skall utgå från vad åklagaren eller målsäganden anfört intill dess nämnda pröv­ ning sker eller i regel från vad som anförts vid åtalets väckande — utan även på att icke därefter under domstolens handläggning framkommer om­ ständighet, som föranleder att svårare straff än böter bör ådömas. Vad så­ lunda avses torde med önskvärd tydlighet framgå om i lagtexten förutsätt­ ningen för behörigheten, i nära anslutning till vad lagrådet förordat, an- gives vara att svårare straff än böter med hänsyn till vad som anförts vid

Kungl. Maj.ts proposition nr 200.

åtalets väckande icke ifrågakommer för gärningen och ej heller sedermera finnes böra ådömas. Lydelserna av 1 kap.5 och 11 §§rättegångsbalken torde därför böra jämkas i enlighet härmed.

Med hänsyn till vad lagrådet anfört beträffande förslaget till ändring av de i 6 kap. 3 § rättegångsbalken upptagna reglerna om protokollföring av nämndemans mening finner jag mig icke för närvarande böra framlägga förslaget. Frågan torde böra bli föremål för en närmare undersökning. Nämnda lagrum torde därför böra utgå ur förslaget till lag om ändring i rättegångsbalken.

Smärre jämkningar av redaktionell natur har vidtagits i förslagen till lag om ändring i rättegångsbalken och lag om ändrad lydelse av 15 kap. 4 § giftermålsbalken.

Föredraganden hemställer, att lagförslagen måtte jämlikt § 87 regerings­ formen genom proposition föreläggas riksdagen till antagande.

Med bifall till denna av statsrådets övriga ledamöter bi­ trädda hemställan förordnar Hans Maj :t Konungen att till riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Lars-Erilc Samuelsson.

Kungl. Maj:ts proposition nr 200.

101

Innehållsförteckning.

Proposition ............................................................................................................................ t

Lagförslag ........................................................................................................................ 3

Utdrag av statsrådsprotokollet den 12 februari 1954 .................................................... 18

Ingress .......................................................................................................................... *8

I.

Inledning ........................................................................................................... 19

II.

Strafföreläggande ........................................................................................... 22

III.

Behandlingen av mindre brottmål vid underrätt....................................... 33

IV.

Måls avgörande utan huvudförhandling i hovrätt ................................... 49

V.

Vistelseforum i brottmål ................................................................................ 59

VI.

Tystnadsplikt för tandläkare ....................................................................... 64

VII. Målsägandes rätt till ersättning av allmänna medel ............................... 65

VIII. Vissa frågor om expedierande av dom eller beslut ................................... 70

IX.

Vissa frågor om domförheten i domstolsärenden

74

X.

Anteckning i protokoll av nämndemans mening ..................................... 77

XI.

Mellandom .......................................................................................................... 79

XII. Forum för genkäromål i äktenskapsmål

83

XIII. Detaljutformning .............................................................................................. 85

Till lagrådet remitterat lagförslag

93

Lagrådets utlåtande

95

Utdrag av statsrådsprotokollet den 5 mars 1954......................................................... 99