Prop. 1962:7

('angående godkännande av avtal mellan Sverige och Grekland för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter å inkomst och förmögenhet',)

Kungl. Maj:ts proposition nr

7

år 1962

Nr 7

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående godkännande

av avtal mellan Sverige och Grekland för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter å inkomst och förmögenhet; given Stockholms slott den 2b november 1961.

Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollen över finans- och utrikesdepartementsärenden för den 15 september 1961 och över finans­ ärenden för denna dag samt med överlämnande av ett den 6 oktober 1961 undertecknat avtal mellan Sverige och Grekland för undvikande av dubbel­ beskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter å inkomst och förmögenhet vill Kungl. Maj :t härmed föreslå riksdagen att

dels

godkänna nämnda avtal;

dels ock

bifalla det förslag i övrigt, om vars avlåtande till riksdagen före­

dragande departementschefen hemställt.

GUSTAF ADOLF

G. E. Sträng

1 Bihang till riksdagens protokoll 1962. 1 samt. Nr 1

2

Kungl. Maj:ts proposition nr

7

år 1962

(Översättning)

Convention between the Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Kingdom of Greece for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and

Capital

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Kingdom of Greece,

Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and Capital,

Have agreed as follows:

Article 1

This Convention applies to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Artide II

(1) This Convention shall apply to taxes on income and capitai imposed on behalf of each Contracting State or of its polilical subdivisions or local autliorities, irrespective of the manner in which they are levied.

(2) There shall be regarded as taxes on income and Capital all taxes imposed on total income, on total Capital, or on the elements of income or of Capital, including taxes on profits derived from the alienation of movable or immovable property and taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises.

(3) The existing taxes to which this Convention shall apply are, in particular:

(a) In the case of Greece:

Avtal mellan Konungariket Sveriges regering och Konungariket Greklands regering för undvikande av dubbelbe­ skattning och förhindrande av skatte­ flykt beträffande skatter å inkomst

och förmögenhet

Konungariket Sveriges regering och Konungariket Greklands regering hava

föranledda av önskan att ingå ett avtal för undvikande av dubbelbe­ skattning och förhindrande av skat­ teflykt beträffande skatter å inkomst och förmögenhet,

överenskommit om följande be­ stämmelser:

Artikel I

Detta avtal är tillämpligt å perso­ ner, som äga hemvist i en av de av­ talsslutande staterna eller i båda sta­ terna.

Artikel II

§ 1. Avtalet är tillämpligt å skatter å inkomst och förmögenhet, vilka uppbäras av envar av de avtalsslu­ tande staterna eller av dess politiska underavdelningar eller lokala myn­ digheter, oberoende av sättet för skat­ tens uttagande.

§ 2. Med skatter å inkomst och för­ mögenhet förstås alla skatter, som utgå å inkomst eller å förmögenhet i dess helhet eller å delar av inkomst eller förmögenhet, därunder inbe­ gripna skatter å vinst genom avytt­ ring av lös eller fast egendom samt skatter å ett företags totala löneut­ betalningar.

§ 3. De för närvarande utgående skatter, å vilka avtalet skall äga till- lämpning, äro särskilt:

1) Beträffande Grekland:

3

Kungl. Maj:ts proposition nr 7 ar 1962

(i) the tax on individual incomes (including supplementary taxes); and

(ii) the income tax on legal en- tities (hereinafter referred to as »Greek tax»).

(b) In the case of Sweden: (i) the State income tax, including sailors tax and coupon tax;

(ii) the tax on public entertainers;

(iii) the communal income tax; and

(iv) the State Capital tax

(hereinafter referred to as »Swedish tax»),

(4) This Convention shall also apply to all identical or substantially similar taxes which are imposed in addition to, or in place of the exist- ing taxes. Åt the end of each year, the competent authorities of the Con- tracting States shall notify to each other any changes which have been made in tlieir respective taxation laws.

(5) The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement resolve any doubts which arise as to the taxes to which this Convention ought to apply.

Article III

(1) In the present Convention, unless the context otherwise re- quires —

(a) The term »competent authori­ ties» means, in the case of Sweden, the Minister of Finance or his au- thorized representative; in the case of Greece, the Minister of Finance or his authorized representative;

(b) The term »tax» means Greek tax or Swedish tax, as the context requires;

(c) The term »person» includes any body of persons, corporate or not corporate;

fl Bihang till riksdagens protokoll 1962.

a) Skatten å fysiska personers in­ komst, tilläggsskatter däri inbegrip­ na, samt

b) inkomstskatten å juridiska per­ soner;

skatt av sådant slag benämnes i det följande »grekisk skatt».

2) Beträffande Sverige:

a) Den statliga inkomstskatten, sjömansskatten och kupongskatten däri inbegripna;

b) bevillningsavgifterna för sär­ skilda förmåner och rättigheter;

c) den kommunala inkomstskat­ ten, samt

d) den statliga förmögenhetsskat­ ten;

skatt av sådant slag benämnes i det följande »svensk skatt».

§ 4. Avtalet skall likaledes tilläm­ pas å skatter av samma eller i huvud­ sak likartat slag, vilka framdeles ut­ tagas vid sidan av eller i stället för de för närvarande utgående skatter­ na. De behöriga myndigheterna i de båda staterna skola vid utgången av varje år meddela varandra ändringar i skattelagstiftningen.

§ 5. De behöriga myndigheterna i de båda staterna skola i samförstånd avgöra uppkommande tvivelsmål rö­ rande vilka skatter som inbegripas under avtalet.

Artikel III

§ 1. Där icke sammanhanget annat föranleder, skola i detta avtal följan­ de uttryck hava nedan angiven bety­ delse:

a) Uttrycket »behöriga myndighe­ ter» åsyftar för Sveriges vidkomman­ de finansministern eller hans befull- mäktigade ombud och för Greklands vidkommande finansministern eller hans befullmäktigade ombud.

b) Uttrycket »skatt» åsyftar gre­ kisk skatt eller svensk skatt, alltefter som sammanhanget kräver.

c) Uttrycket »person» inbegriper varje sammanslutning av personer, antingen denna utgör en juridisk per­ son eller icke.

1 saml. Nr 7

4

Kungl. Maj:ts proposition nr

7

år 1962

(d) The term »company» means any body corporate;

(e) (aa) The term »resident» of one of the Contracting States means any person who, under the law of that State, is liable to taxation there- in by reason of his domicile, resi- dence, place of management or any other similar criterion; but

(bb) where by reason of the pro­ visions of sub-paragraph (aa) above an individual is a resident of both Contracting States, then this case shall be solved in accordance with the following rules:

a) He shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closest (hereinafter referred to as his centre of vital interests);

b) If the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a perma­ nent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;

c) If he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a national;

d) If he is a national of both Con­ tracting States or of neither of them, the competent authorities of the States shall determine the question by mutual agreement.

(ce) Where by reason of the pro­ visions of sub-paragraph (aa) above a legal person is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effeetive man­ agement is situated. The same pro­ vision shall apply to partnerships and associations which are not legal

d) Uttrycket »bolag» åsyftar varje slag av juridisk person.

e) I) Uttrycket »person med hem­ vist» i en av de avtalsslutande sta­ terna åsyftar varje person, som en­ ligt den statens lagstiftning är under­ kastad beskattning därstädes på grund av hemvist, bosättning, plats för företagsledning eller varje annan liknande omständighet.

II) Då på grund av bestämmelser­ na i punkt I) ovan en fysisk person äger hemvist i båda staterna, skall följande gälla:

1) Han skall anses äga hemvist i den stat, i vilken han har ett hem som stadigvarande står till hans för­ fogande. Om han har ett sådant hem i båda staterna, anses han äga hem­ vist i den stat, med vilken han har de starkaste personliga och ekono­ miska förbindelserna (här nedan be­ tecknat såsom centrum för levnads- intressena).

2) Om det icke kan avgöras, i vil­ ken stat centrum för levnadsintres- sena befinner sig, eller om han icke i någondera staten har ett hem, som stadigvarande står till hans förfo­ gande, anses han äga hemvist i den stat, där han stadigvarande vistas.

3) Om han stadigvarande vistas i båda staterna eller om han icke vis­ tas stadigvarande i någon av dem, an­ ses han äga hemvist i den stat, i vil­ ken han är medborgare.

4) Om han är medborgare i båda staterna eller om han icke är med­ borgare i någon av dem, skola de be­ höriga myndigheterna i de båda sta­ terna avgöra frågan genom överens­ kommelse.

III) Då på grund av bestämmelser­ na i punkt I) ovan en juridisk person äger hemvist i båda staterna, anses dess hemvist förefinnas i den stat, där dess verkliga ledning är belägen. Detsamma gäller sådana bolag och andra sammanslutningar, vilka enligt vederbörande stats lagstiftning icke äro juridiska personer.

Kangl. Maj:ts proposition nr 7 år 1962

5

persons under the national laws by

which they are governed.

(f) The terms »resident of one of

the Contracting States» and »resident

of the other Contracting State» mean

a person who is a resident of Greece

or a person who is a resident of

Sweden, as the context requires;

(g) The terms »Greek enterprise»

and »Swedish enterprise» mean re-

spectively an industrial or commer-

cial enterprise or undertaking car-

ried on hy a resident of Greece and

an industrial or commercial enter­

prise or undertaking carried on hy a

resident of Sweden, and the terms

»enterprise of one of the Contracting

States» and »enterprise of the other

Contracting State» mean a Greek

enterprise or a SwTedish enterprise, as

the context requires;

(h) The term »industrial or com­

mercial profits» includes rents or

royalties in respect of cinematograph

including television films;

(i)

(aa) The term »permanent

establishment» means a fixed place

of business in which the business of

the enterprise is wholly or partly

carried on.

(bb) A permanent establishment

shall include especially:

a) a place of management;

b) a branch;

c) an office;

d) a factory;

e) a workshop;

f) a mine, quarry or other place

of extraction of natural resources;

g) a building site or construction

or assembly project which exists for

more than twelve months.

(ce) The term »permanent es­

tablishment» shall not be deemed to

include:

a) the use of facilities solely for

the purpose of storage, display or

delivery of goods or merchandise

belonging to the enterprise;

b) the maintenance of a stock of

goods or merchandise belonging to

f) Uttrycken »person med hemvist

i en av staterna» och »person med

hemvist i den andra staten» åsyfta

en person med hemvist i Grekland

eller en person med hemvist i Sve­

rige, alltefter som sammanhanget

kräver.

g)

Uttrycken »grekiskt företag»

och »svenskt företag» åsyfta ett rö-

relseidkande företag, som bedrives:

av en person med hemvist i Grekland

respektive ett rörelseidkande företag,

som bedrives av en person med hem­

vist i Sverige; uttrycken »företag i en

av staterna» och »företag i den and­

ra staten» åsyfta ett grekiskt företag

eller ett svenskt företag, alltefter som

sammanhanget kräver.

h) Uttrycket »inkomst av rörelse»

inbegriper hyresavgifter eller royalty

för kinematografisk film ävensom

televisionsfilm.

i) I) Med uttrycket »fast driftstäl­

le» förstås en stadigvarande affärsan-

ordning, i vilken företagets verksam­

het helt eller delvis utövas.

II) Såsom fast driftställe anses sär­

skilt:

1) plats för företagsledning,

2) filial,

3) kontor,

4) fabrik,

5) verkstad,

6) gruva, stenbrott eller annan

plats för utnyttjandet av naturtill­

gångar,

7) plats för byggnads-, anlägg­

nings- eller installationsarbete, som

varar mer än tolv månader.

III) Uttrycket »fast driftställe»

skall icke anses innefatta:

1) användningen av anordningar,

avsedda uteslutande för lagring, ut­

ställning eller utlämnande av företa­

get tillhöriga varor,

2) innehavet av ett företaget till­

hörigt varulager, avsett uteslutande

6

Kungl. Maj:ts proposition nr

7

år 1962

the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or för collecting information, for the enterprise;

e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of infor­ mation, for scientific research or for similar activities which have a pre- paratory or auxiliary character, for the enterprise.

(dd) A person acting in one of the Contracting States on behalf of an enterprise of the other Contracting State — other than an agent of an independent status to whom sub- paragraph (ee) applies —- shall be deemed to be a permanent establish- ment in the first-mentioned State if he has, and habitually exercises in tliat State, an authority to conclude contracts in the name of the enter­ prise, nnless his activities are limited to the purchase of goods or merchan­ dise for the enterprise.

(ee) An enterprise of one of the Contracting States shall not be deemed lo have a permanent estab- lishinent in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in the ordinary course of their business.

(ff) The fact that a company which is a resident of one of the Contracting States Controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or other- wise), shall not of itself constitute

för lagring, utställning eller utläm­ nande,

It) innehavet av ett företaget till­ hörigt varulager, avsett uteslutande för bearbetning eller förädling genom ett annat företags försorg,

4) innehavet av en stadigvarande affärsanordning, avsedd uteslutande för inköp av varor eller införskaf­ fande av upplysningar för företagets räkning,

5) innehavet av en stadigvarande affärsanordning, avsedd uteslutande för att för företagets räkning ombe­ sörja reklam, meddela upplysningar, bedriva vetenskaplig forskning eller utöva liknande verksamhet, under förutsättning att verksamheten är av förberedande eller biträdande art.

IV) En person, som är verksam i en av staterna för ett företag i den andra staten — härunder inbegripes icke sådan oberoende representant som avses i punkt V) — behandlas såsom ett fast driftställe i den först­ nämnda staten om han innehar och i den förstnämnda staten regelbun­ det använder en fullmakt att sluta avtal i företagets namn samt verk­ samheten icke begränsas till inköp av varor för företagets räkning.

V) Ett företag i en av staterna an­ ses icke hava ett fast driftställe i den andra staten allenast på den grund, att företaget uppehåller affärsförbin­ delser i den andra staten genom för­ medling av en mäklare, kommissio- när eller annan fullständigt oberoen­ de representant, under förutsättning att dessa personer därvid fullgöra uppdrag, vilka tillhöra deras vanliga affärsverksamhet.

VI) Den omständigheten, att ett bolag med hemvist i en av staterna kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag, som har sitt hemvist i den andra staten eller som uppehåller af­ färsförbindelser i denna andra stat (antingen genom ett fast driftställe eller annorledes), skall icke i och för sig medföra att någotdera bolaget be-

7

Kungl. Maj ds proposition nr

/

ar 1962

either company a permanent es-

tablishmcnt of the other.

(j) The term »International traf-

fic» includes traffic between places

in one country in the course of a

voyage which extends over more than

one country.

(2) In the application of the pro­

visions of the present Convention by

one of the Contracting States any

term not otherwise defined shall,

unless the context otherwise requires,

have the meaning which it has under

the laws in force in that State relating

to the taxes which are the subject of

the present Convention.

Artide IV

(1) The profits of an enterprise of

one of the Contracting States shall

be taxable only in that State unless

the enterprise carries on business in

the other Contracting State through a

permanent establishment situated

therein. If the enterprise carries on

business as aforesaid, tax may be

iinposed in the other State on the

profits of the enterprise but only on

so much of them as is attributable to

that permanent establishment.

(2) Where an enterprise of one of

the Contracting States carries on

husiness in the other Contracting

State through a permanent establish­

ment situated therein, there shall in

each State be attributed to that per­

manent establishment the profits

which it might be expected to make

if it were a distinct and separate

enterprise engaged in the same or

similar activities under the same or

similar conditions and dealing quite

independently with the enterprise of

which it is a permanent establish­

ment.

(3) In the determination of the

profits of a permanent establish­

ment, there shall be allowed as de-

ductions expenses which are incurred

for the purposes of the permanent

establishment, including executive

and general administrative expenses

traktas såsom ett fast driftställe för

det andra bolaget.

j) Uttrycket »internationell trafik»

inbegriper trafik som utövas mellan

orter i ett och samma land såsom ett

led i trafik mellan två eller flera län­

der.

§ 2. Då en av staterna tillämpar

bestämmelserna i detta avtal, skall,

såvitt icke sammanhanget annorlun­

da kräver, varje däri förekommande

uttryck, vars innebörd icke särskilt

angivits, anses hava den betydelse,

som uttrycket har enligt gällande la­

gar inom den ifrågavarande staten

rörande sådana skatter, som äro före­

mål för avtalet.

Artikel IV

§ 1. Inkomst av rörelse, åtnjuten

av ett företag i en av de avtalsslutan­

de staterna, må beskattas allenast i

denna stat, såvida icke företaget be­

driver rörelse i den andra avtalsslu­

tande staten från ett där beläget fast

driftställe. Om företaget bedriver rö­

relse på nyss angivet sätt, äger den

andra avtalsslutande staten beskatta

företagets inkomst men endast så stor

del därav, som är hänförlig till det

fasta driftstället.

§ 2. Om ett företag i en av de av­

talsslutande staterna bedriver rörelse

i den andra avtalsslutande staten från

ett där beläget fast driftställe, skall

i vardera staten till det fasta drift­

stället hänföras den inkomst av rö­

relse, som driftstället kan antagas

skola hava åtnjutit, därest driftstäl­

let varit ett fristående företag med

samma eller liknande verksamhet, be­

driven under samma eller liknande

villkor, samt driftstället självständigt

avslutat affärer med det företag, till

vilket driftstället hör.

§ 3. Vid bestämmandet av det fasta

driftställets inkomst av rörelse skall

avdrag medgivas för alla kostnader

som uppkommit för det fasta drift­

ställets räkning, härunder inbegripna

kostnader för företagets ledning och

allmänna förvaltning, oavsett om

8

Kungl. Maj:ts proposition nr 7 år 1962

so mcurred, whether in the Con- tracting State in which the perma­ nent establishment is situated or elsewhere.

(4) In so far as it has been cus- tomary in one of the Contracting States to determine the profits to be attributed to a permanent establish­ ment on the basis of an apportion- ment of the total profits of the enter- prise to its various parts, nothing in paragraph (2) of this Article shall preclude such Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportion- ment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance ■vvith the principles laid down in this Article.

(5) No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

(6) For the purposes of the pre- ceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establish­ ment shall be determined by the same method year hy year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

Article V

Where

(a) an enterprise of one of the Contracting States participates di- rectly or indirectly in the manag- ment, control or Capital of an enter­ prise of the other Contracting State, or

(b) the same persons participaté directly or indirectly in the manage­ ment, control or Capital of an enter­ prise of one of the Contracting States and an enterprise of the other Con­ tracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any

kostnaderna uppkommit i den avtals­ slutande stat där det fasta driftstäl­ let är beläget eller annorstädes.

§ 4. Vad i § 2 av denna artikel stad­ gas skall emellertid — i den mån i en av de avtalsslutande staterna in­ komst hänförlig till ett fast driftstäl­ le brukat bestämmas på grundval av en fördelning av företagets hela in­ komst på de olika delarna av företa­ get — icke hindra att i denna av­ talsslutande stat den skattepliktiga inkomsten bestämmes genom ett dy­ likt brukligt förfarande. Förfarandet skall dock vara sådant att resultatet står i överensstämmelse med de i denna artikel angivna principerna.

§ 5. Inkomst skall icke anses hän­ förlig till ett fast driftställe allenast av den anledningen att det fasta drift­ stället inköper varor för företagets räkning.

§ 6. Vid tillämpningen av föregåen­ de paragrafer skall inkomst hänför­ lig till det fasta driftstället bestäm­ mas genom samma förfarande år från år såvida icke särskilda förhål­ landen annat föranleda.

Artikel V

I fall då

a) ett företag i en av de avtalsslu­ tande staterna direkt eller indirekt deltager i ledningen eller övervak­ ningen av ett företag i den andra av­ talsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller

b) samma personer direkt eller in­ direkt deltaga i ledningen eller över­ vakningen av såväl ett företag i en av de avtalsslutande staterna som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äga del i båda dessa före­ tags kapital, skall iakttagas följande. Om mellan företagen i fråga om handel eller and­ ra ekonomiska förbindelser avtalas eller föreskrivas villkor, som avvika från dem som skulle hava avtalats mellan två av varandra oberoende

9

Kungl. Maj:ts proposition nr 7 år 1962

profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Article VI

(1) Notwithstanding the j>ro- visions of the foregoing Artides of this Convention, income derived from the operation in international traffic of ships registered in one of the Contracting States shall be exempt from tax in the other Con­ tracting State, unless the enterprise is a resident of that other State; in such event the income may be taxed in the last-mentioned State.

(2) Income from the operation of aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

Article VII

(1) Dividends paid by a company which is a resident of Sweden to a resident of Greece shall be exempt from Swedish tax.

(2) Dividends paid by a company which is a resident of Greece to a resident of Sweden shall in Greece be subject to Greek income tax provided that such dividends are deducted from the amount of the company’s total net income subject to the income tax on legal entities.

(3) Dividends paid by a company which is a resident of Greece to a company which is a resident of Sweden shall be exempt from Swed­ ish tax. This exemption shall not apply unless in accordance with the laws of Sweden the dividends would have been exempt from Swedish tax if the first-mentioned company had been a resident of Sweden and not a resident of Greece.

(4) Paragraphs (1) and (2) of

företag, må alla vinster, som skulle hava tillkommit det ena företaget om sagda villkor icke funnits men som på grund av villkoren i fråga icke tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomster och beskat­ tas i överensstämmelse därmed.

Artikel VI

§ 1. Utan hinder av bestämmelser­ na i föregående artiklar av detta av­ tal skall inkomst, som förvärvas ge­ nom utövande av sjöfart i inter­ nationell trafik medelst fartyg regist­ rerade i en av de avtalsslutande sta­ terna, vara undantagen från beskatt­ ning i den andra avtalsslutande sta­ ten, såvida icke företaget äger hem­ vist i denna andra stat; i dylikt fall må den sistnämnda staten beskatta inkomsten.

§ 2. Inkomst, som förvärvas genom utövande av luftfart i internationell trafik, skall beskattas allenast i den stat, i vilken företaget har sin verk­ liga ledning.

Artikel VII

§ 1. Utdelning från ett bolag med hemvist i Sverige till en person med hemvist i Grekland skall vara undan­ tagen från svensk skatt.

§ 2. Utdelning från ett bolag med hemvist i Grekland till en person med hemvist i Sverige skall i Grekland vara underkastad grekisk inkomst­ skatt under förutsättning att utdel­ ningen avdrages från det belopp av bolagets sammanlagda nettoinkomst, som är föremål för den grekiska in­ komstskatten å juridiska personer.

§ 3. Utdelning från ett bolag med hemvist i Grekland till ett bolag med hemvist i Sverige skall vara undan­ tagen från svensk skatt. Denna skat­ tebefrielse inträder dock icke med mindre förhållandena äro sådana att utdelningen enligt svensk lag skulle ha varit undantagen från svensk skatt, om det förstnämnda bolaget hade varit alt anse som bosatt i Sve­ rige och icke i Grekland.

§ 4. Bestämmelserna i §§ 1 och 2 av

10

Kungl. Maj:ts proposition nr

7

år 1962

this Article shall not apply where a resident of one of the Contracting States has a permanent establish- ment in the other Contracting State and such dividends are directly associated with the business earried on through such permanent establish- ment; in such event Article IV of this Convention is applicable.

Article VIII

(1) Interest arising in one of the Contracting States and paid to a resi­ dent of the other Contracting State shall be taxable in that other State.

(2) Nevertheless, a Contracting State in which interest arises which is paid to a resident of the other Contracting State shall retain the riglit under its own Iaw to tax such interest. If it exercises such right, the rate of the tax which it charges may not exceed 10 per cent on the amount of the interest. The com- petent authorities of the two States shall by mutual agreement settle the mode of application of such limi- tation.

(3) The term »interest» employed in this Article means income from Government securities, bonds or de- bentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in profits, and debt-claims of every kind, as well as all other income assimilated by the taxation law' to income from monev lent.

(4) The provisions of the foregoing paragraphs shall not apply if the recipient of the interest, being a resident of one of the Contracting States, has in the other Contracting State in which the interest arises a permanent establishment with which the debt-claim from which the in­ terest arises is effectively connected. In such a case, Article IV of this Convention shall apply.

(5) Interest shall be deemed lo arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political

denna artikel äro icke tillämpliga, om en person med hemvist i en av de avtalsslutande staterna innehar ett fast driftställe i den andra avtals­ slutande staten och utdelningen i frå­ ga äger direkt samband med den från driftstället bedrivna rörelsen; i dylikt fall skall artikel IV av detta avtal äga tillämpning.

Artikel VIII

§ 1. Ränta, som härrör från en av de avtalsslutande staterna och upp- bäres av en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, må be­ skattas i denna andra stat.

§ 2. Den avtalsslutande stat, från vilken härrör ränta som uppbäres av en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, skall dock vara bibehållen vid rätten att enligt sin egen lagstiftning beskatta räntan. Ut­ övas denna beskattningsrätt, får den påförda skatten icke överstiga 10 pro­ cent av räntans belopp. De behöriga myndigheterna i de båda staterna skola träffa överenskommelse om till- läinpningen av nämnda begränsning.

§ 3. Med uttrycket »ränta» förstås i denna artikel inkomst av värde­ papper som utfärdats av staten, av obligationer eller debentures, anting­ en desamma utfärdats mot säkerhet i egendom eller icke och antingen de representera en rätt till andel i vinst eller icke, samt av varje annat slags fordran ävensom all annan inkomst, som enligt skattelagstiftningen räk­ nas såsom inkomst å försträckning.

§ 4. Bestämmelserna i föregående paragrafer äro icke tillämpliga, om den person, som äger hemvist i en av de avtalsslutande staterna och som uppbär räntan, innehar ett fast drift­ ställe i den andra avtalsslutande sta­ ten varifrån räntan härrör och den fordran av vilken räntan härflyter äger verkligt samband med det fasta driftstället. I dylikt fall skall artikel IV av detta avtal äga tillämpning.

§ 5. Ränta skall anses härröra från en avtalsslutande stat, om utbetala­ ren är staten själv, en politisk under-

1J

Kungl. Maj:ts proposition nr

7

år 1962

subdivision of that State or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of one of the Con- tracting States or not, possesses in one of the Contracting States a permanent establishment for the reqnirements of which the loan on which the interest is paid was ef- fected, and such interest is home by such permanent establishment, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

(6) Where, owing to a special re- lationship between the payer and the recipient or between either of them and some other person, the amount of interest paid, having regard to the indebtedness in respect of which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the ab- sence of such relationship, the provi­ sions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such a case, the excess part of the interest shall be taxable in accord- ance with the laws of the two Con­ tracting States due regard being had to the other provisions of this Con- vention.

Article IX

(1) Royalties arising in one of the Contracting States and paid to a resident of the other Contracting State shall be taxable in that other State.

(2) Nevertlieless, a Contracting State in which royalties arise which are paid to a resident of the other Contracting State shall retain the right under its own law to tax such royalties. If it exercises such right, the rate of the tax which it charges may not exceed 5 per cent of the gross amount of the royalties. The competent authorities of the two States shall by mutual agreement settle the mode of application of such limitation.

(.3) The term »royalties» employed in this Article means payments of

avdelning till staten eller en person med hemvist i denna stat. Om den person som utbetalar räntan —- an­ tingen han äger hemvist i en av de av­ talsslutande staterna eller ej — i en av de avtalsslutande staterna innehar ett fast driftställe, för vilket uppta­ gits det lån som räntan avser och rän­ tan bestrides av det fasta driftstället, skall räntan dock anses härröra från den avtalsslutande stat, i vilken det fasta driftstället är beläget.

§ 6. Beträffande sådana fall, då det utbetalade räntebeloppet på grund av särskilda förbindelser mellan utbeta­ laren och mottagaren eller mellan dem båda och annan person översti­ ger i förhållande till den skuld, för vilken räntan erlägges, det belopp som skulle hava avtalats mellan ut­ betalaren och mottagaren om dylika förbindelser icke förelegat, skola be­ stämmelserna i denna artikel gälla allenast för sistnämnda belopp. I dy­ likt fall skall överskjutande räntebe- lopp beskattas i enlighet med lagstift­ ningen i de båda avtalsslutande sta­ terna med iakttagande av övriga be­ stämmelser i detta avtal.

Artikel IX

§ 1. Royalty, som härrör från en av de avtalsslutande staterna och upp- bäres av en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, må beskattas i denna andra stat.

§ 2. Den avtalsslutande stat, från vilken härrör royalty som uppbäres av en person med hemvist i den and­ ra avtalsslutande staten, skall dock vara bibehållen vid rätten att enligt sin egen lagstiftning beskatta royal- tyn. Utövas denna beskattningsrätt, får den påförda skatten icke överstiga 5 procent av royaltyns bruttobelopp. De behöriga myndigheterna i de båda staterna skola träffa överenskommel­ se om tillämpningen av nämnda be­ gränsning.

§ ,3. Med uttrycket »royalty» för­ stås i denna artikel varje slag av ut-

12

Kungl. Maj.ts proposition nr 1 år 1962

any kind received as consideration för the use of, or the right lo use, any Copyright of literary, arlistic or scientific work, any patent, trade mark, design or model, plan, secret process or formula, or för the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning in­ dustrial, commercial or scientific experience, hut does not include any royalty or other amount paid in respect of the operation of a mine or quarry or of any other extraction of natural resources or in respect of cinematograph including television films.

(4) Profits from the alienation of any property or rights mentioned in paragraph (3) shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

(5) The provisions of paragraphs (1), (2) and (4) shall not apply if the recipient of the royalties, being a resident of one of the Contracting States, has in the Contracting State in which the royalties arise a permanent establishment with which the right giving rise to the royalties is effectively connected. In such a case, Article IV of this Convention shall apply.

(6) Where, owing to a special rela- tionship between the payer and the recipient or between either of them and some other person, the amount of the royalties paid, having regard to the use or right för which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such a case, the excess part of the pay- ments shall be taxable in accordance with the laws of the two Contracting States due regard being had to the other provisions of this Convention.

betalning, som uppbäres såsom er­ sättning för upphovsrätt till litterära, konstnärliga eller vetenskapliga verk, för nyttjandet av eller rätten att nyttja patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemlig fabrika­ tionsmetod eller recept, för nyttjan­ det av eller rätten att nyttja indu­ striell, kommersiell eller vetenskap­ lig utrustning eller för upplysningar om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur; uttrycket omfattar däremot icke nå­ got slag av royalty eller annat belopp, som utbetalas för nyttjandet av gru­ va, stenbrott eller annan naturtill­ gång eller för kinematografisk film eller televisionsfilm.

§ 4. Inkomst genom avyttring av egendom eller rättighet, som avses i § 3, skall beskattas allenast i den av­ talsslutande stat i vilken den som avyttrar egendomen eller rättigheten äger hemvist.

§ 5. Bestämmelserna i §§ 1, 2 och 4 äro icke tillämpliga, om den person, som äger hemvist i en av de avtals­ slutande staterna och som uppbär royaltyn, innehar ett fast driftställe i den andra avtalsslutande staten varifrån royaltyn härrör och den rät­ tighet av vilken royaltyn härflyter äger verkligt samband med det fasta driftstället. I dylikt fall skall artikel IV av detta avtal äga tillämpning.

§ 6. Beträffande sådana fall, då det utbetalade royaltybeloppet på grund av särskilda förbindelser mellan utbe­ talaren och mottagaren eller mellan dem båda och annan person översti­ ger i förhållande till det nyttjande el­ ler den rätt, för vilken royaltyn er­ lägges, det belopp som skulle hava avtalats mellan ntbetalaren och mot­ tagaren om dylika förbindelser icke förelegat, skola bestämmelserna i denna artikel gälla allenast för sist­ nämnda belopp. I dylikt fall skall överskjutande ersättningsbelopp be­ skattas i enlighet med lagstiftningen i de båda avtalsslutande staterna med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

13

Kungl. Maj ds proposition nr 7 år 1962

Article X

(1) Income from immovable prop- erty may be taxed in the Contract- ing State in which such property is situated.

(2) The term »immovable prop­ erty» shall be defined in accordance with the laws of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property acces- sory to immovable property, live- stock and equipment of agricultural and forestry enterprises, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

(3) The provisions of paragraphs (1) and (2) above shall apply to income derived from the direct use or from the letting of immovable property or the use in any other torm of such property, including income from agricultural or forestry enter­ prises. They shall likewise apply to profits from the alienation of im­ movable property.

(4) The provisions of paragraphs (1) to (3) above shall also apply to the income from immovable property of any enterprises other than agri­ cultural or forestry enterprises and to income from immovable property used for the performance of profes­ sional services.

Article XI

A resident of one of the Contracting States shall be exempt in the other Contracting State from tax on gains from the sale, transfer, or exchange of Capital assets other than im­ movable property, unless he has a permanent establishment in Ihat other State and the gains are direct-

Artikel X

§ 1. Inkomst av fastighet må be­ skattas i den avtalsslutande stat i vilken fastigheten är belägen.

§ 2. Uttrycket »fastighet» skall hava den betydelse som uttrycket har enligt gällande lagar i den avtalsslu­ tande stat, i vilken egendomen i frå­ ga är belägen. Under detta uttryck inbegripes dock städse egendom som utgör tillbehör till fastighet, levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter å vilka före­ skrifterna i allmän lag angående fas­ tigheter äga tillämpning, nyttjande­ rätt till fastighet och rätt till förän­ derliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av gruvor och andra na­ turtillgångar. Fartyg och luftfartyg skola däremot icke betraktas såsom fastigheter.

§ 3. Bestämmelserna i §§ 1 och 2 ovan skola äga tillämpning såväl å inkomst, vilken förvärvas genom omedelbart brukande av fastighet, som å inkomst, vilken erhålles genom uthyrning av fastighet eller genom annan användning av fastigheten, därunder inbegripet inkomst av lant­ bruks- och skogsföretag. Bestämmel­ serna skola likaledes tillämpas å in­ komst genom avyttring av fastighet.

§ 4. Bestämmelserna i §§ 1—3 ovan skola även äga tillämpning å sådan inkomst av fastighet som förvärvas av annat företag än lantbruks- eller skogsföretag ävensom inkomst av fastighet som användes vid utövan­ det av fria yrken.

Artikel XI

En person med hemvist i en av de avtalsslutande staterna skall vara be­ friad från skatt i den andra avtals­ slutande staten å vinst på grund av försäljning, överlåtelse eller byte av förmögenhetstillgångar som ej utgö­ ras av fastighet, såvida icke personen i fråga innehar ett fast driftställe i

14

Kungl. Maj:ts proposition nr

7

år 1962

ly associated with the business carried on through such permanent establishment.

Article XII

Income derived by a resident of one of the Contracting States in respect of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that Contracting State unless he has a fixed base regularly avail- able to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities. If he has such a fixed base, such part of that income as is attributable to that base may be taxed in that other Contracting State.

Article XIII

(1) Subject to the provisions of Artides XIV, XV and XVI salaries, wages and other similar remunera- tion derived by a resident of one of the Contracting States in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exer­ cised, such remuneration as is de­ rived therefrom may be taxed in that other State.

(2) Notwithstanding the provi­ sions of paragraph (1) above, re­ muneration derived by a resident of one of the Contracting States in respect of an employment exer­ cised in the other Contracting State shall be taxable only in the first- mentioned State if:

(a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the taxable year concerned, and

(b) the remuneration is paid by or on behalf of an employer who is not a resident of the other State, and

(c) the remuneration is not de- ducted from the profits of a perma-

denna andra stat och vinsten äger direkt samband med den från drift­ stället bedrivna rörelsen.

Artikel XII

Inkomst, som förvärvas av en per­ son med hemvist i en av de avtals­ slutande staterna genom utövande av fritt yrke eller annan därmed jämför­ bar självständig verksamhet, skall be­ skattas allenast i denna stat om han icke har en stadigvarande anordning i den andra avtalsslutande staten, som regelmässigt står till hans för­ fogande för utövandet av verksam­ heten. Därest han har en sådan sta­ digvarande anordning, må den del av inkomsten som är hänförlig till denna anordning beskattas i den and­ ra avtalsslutande staten.

Artikel XIII

§ 1. Där icke artiklarna XIV, XV och XVI annat föranleda skola löner och liknande ersättningar, som en person med hemvist i en av de avtals­ slutande staterna uppbär på grund av arbetsanställning, beskattas alle­ nast i denna stat, såvida icke arbetet ulföres i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utföres i den and­ ra staten, må ersättningen på grund av anställningen beskattas i denna stat.

§ 2. Utan hinder av bestämmelser­ na i § 1 ovan skall ersättning, som en person med hemvist i en av de av­ talsslutande staterna uppbär på grund av arbete som utföres i den andra avtalsslutande staten, beskat­ tas allenast i den förstnämnda staten, under förutsättning att

a) inkomsttagaren vistas i denna andra stat under en tidrymd eller tid­ rymder, som sammanlagt icke över­ stiga 183 dagar under beskattnings­ året i fråga,

b) ersättningen betalas av eller på uppdrag av en arbetsgivare, som ej äger hemvist i denna andra stat, och

c) ersättningen ej såsom omkost­ nad belastar ett fast driftställe eller

15

Kungl. Maj:ts proposition nr

7

år 1962

nent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

(3) Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuner- ation for personal services performed aboard:

(a) a ship in International traffic and registered in one of the Con- tracting States may be taxed in that Contracting State unless the enter- prise is a resident of the other State; in such event the income may be taxed in the last-mentioned State; and

(b) an aircraft in international traffic may be taxed in the Con­ tracting State in which the place of effective management of the enter- prise is situated.

Article XIV

(1) Remuneration, including pen­ sions, paid by or out of funds created by one of the Contracting States or a political subdivision or a local au- thority thereof to any individual in respect of services rendered to that State or subdivision or local au- thority thereof in the discharge of functions of a governmental nature may be taxed in that State. The same shall apply as regards other pensions paid by the State as well as pensions paid by social insurance institutions and similar organisations.

(2) The provisions of Artides XIII, XV and XVI shall apply to re­ muneration and pensions in respect of services rendered in connection with any trade or business carried on by one of the Contracting States or a political subdivision or a local au- thority thereof.

Article XV

Directors’ fees and similar pay- ments derived by a resident of one of the Contracting States in his capacity as a member of the boara of directors of a company which is a

en stadigvarande anordning, som arbetsgivaren har i denna andra stat.

§ 3. Utan hinder av vad som stad­ gas ovan i denna artikel må ersätt­ ning för personligt arbete, som full- göres

a) ombord å fartyg i internationell trafik, vilket är registrerat i en av de avtalsslutande staterna, beskattas i denna avtalsslutande stat, såvida icke företaget äger hemvist i den andra staten; i dylikt fall må inkomsten be­ skattas i den sistnämnda staten; samt

b) ombord å luftfartyg i inter­ nationell trafik, beskattas i den av­ talsslutande stat, i vilken företaget har sin verkliga ledning.

Artikel XIV

§ 1. Ersättningar, pensioner däri inbegripna, vilka utbetalas av — eller från fonder inrättade av — en av de avtalsslutande staterna, dess politis­ ka underavdelningar eller lokala myndigheter till en fysisk person så­ som ersättning för arbete, som denne utfört i tjänst hos samma stat, under­ avdelning eller lokala myndighet, må beskattas i den staten. Motsvarande skall gälla i fråga om andra pensio­ ner, som utbetalas av staten, ävensom pensioner som utbetalas av socialför- säkringsanstalter och liknande in­ rättningar.

§ 2. Bestämmelserna i artiklarna XIII, XV och XVI äro tillämpliga å ersättningar och pensioner som ut­ betalas för tjänster, utförda i sam­ band med rörelse som bedrivits av en av de avtalsslutande staterna, dess politiska underavdelningar eller lo­ kala myndigheter.

Artikel XV

Styrelsearvoden eller liknande er­ sättningar, som uppbäras av en per­ son med hemvist i en av de avtals­ slutande staterna i egenskap av sty­ relseledamot i ett bolag med hemvist

16

resident of the other Contracting i den andra avtalsslutande staten, må State may be taxed in that other beskattas i denna andra stat. State.

Kungl. Maj:ts proposition nr 7 år 1962

Article XVI

Subject to the provisions of para- graph (1) of Article XIV pensions and other similar payments paid in consideration of past employment shall be taxable only in the Con­ tracting State of which the recipient is a resident.

Artide XVII

Notwithstandinganythingcontained in this Convention, income derived by public entertainers, such as theatre, motion picture, radio or television artists, and musicians, and by athletes, from their personal activities as such may be taxed in the Contracting State in which these activities are exercised.

Artide XVIII

(1) A ny annuity, derived from sources within Sweden by an in- dividual who is a resident of Greece, shall be exempt from Swedish lax.

(2) Any annuity, derived from sources within Greece by an indi- vidual who is a resident of Sweden, shall be exempt from Greek tax.

(3) The term »annuity» means a stated sum payable, under an obliga­ tion, periodically åt stated times during life or during a specified or ascertainable period of time.

Artide XIX

A professor or teacher of an establishment for higher education or scientific research in one of the Con­ tracting States, who receives remu- neration for teaching or for carrying out advanced study or research, during a period of temporary resi- dence not exceeding two years, åt a university, college or other establish­ ment for higher education or for research in the other Contracting State, shall be exempt from tax in that other State in respect of that

Artikel XVI

Där icke bestämmelserna i § 1 av artikel XIV annat föranleda, skola pensioner och liknande ersättningar, som uppbäras i anledning av tidigare anställning, beskattas allenast i den avtalsslutande stat i vilken den som uppbär ersättningen äger hemvist.

Artikel XVII

Utan hinder av vad eljest i detta avtal stadgas må inkomst, som skåde­ spelare, filmskådespelare, radio- eller televisionsartister, musiker och dyli­ ka ävensom idrottsmän förvärva un­ der sin yrkesutövning, beskattas i den avtalsslutande stat, i vilken yrket ut­ övas.

Artikel XVIII

§ 1. Livräntor, uppburna från in­ komstkällor i Sverige av en fysisk person med hemvist i Grekland, sko­ la vara undantagna från svensk skatt.

§ 2. Livräntor, uppburna från in­ komstkällor i Grekland av en fysisk person med hemvist i Sverige, skola vara undantagna från grekisk skatt.

§ 3. Med »livränta» förstås ett fast­ ställt belopp, som på grund av för­ pliktelse skall utbetalas periodiskt på fastställda tider under vederbörandes livstid eller under annan angiven el­ ler fastställbar tidsperiod.

Artikel XIX

En professor eller lärare vid en in­ stitution för högre utbildning eller vetenskaplig forskning i en av de av­ talsslutande staterna, som uppbär er­ sättning för undervisning eller för vetenskapliga studier eller forskning vid universitet, högskola eller annan institution för högre utbildning eller för forskning i den andra avtalsslu­ tande staten under tillfällig vistelse därstädes, ej överstigande två år, skall vara befriad från beskattning i sistnämnda stat för ersättningen där-

17

Kungl. Maj:ts proposition nr 7 år 1962

remuneration, provided that such establishment belongs to the State or to non profit-making legal entities under the Public or Private law.

Article XX

(1) Payments which a student or business apprentice from one of the Contracting States who is present in the other Contracting State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or train­ ing, shall not be taxed in that other State, provided that such payments are made to him from sources outside that other State.

(2) An individual from one of the Contracting States who is present in the other Contracting State solely as a student åt a university, college or school in the other State or as a business apprentice, shall not be taxed in that other State for a period not exceeding three consecutive taxa- ble years in Vespect of remuneration

from employment in such other State, provided that

(a) the remuneration constitutes earnings necessary for his mainte­ nance and education, and

(b) the said remuneration does not exceed in the taxable year 4.000 Swedish crowns or the equivalent thereof in the currency of Greece as the case may be.

Article XXI

The items of income not expressly mentioned in the foregoing Artides of the Convention shall be taxable only in the Contracting State of which the recipient is a resident.

est ifrågavarande institution tillhör staten eller ock privaträttslig eller offentligrättslig juridisk person, vars verksamhet icke bedrives i vinstsyfte.

Artikel XX

§ 1. En studerande eller affärs- el­ ler hantverkspraktikant från en av de avtalsslutande staterna, som vis­ tas i den andra avtalsslutande staten allenast för sin undervisning eller ut­ bildning, skall ej beskattas i denna andra stat för belopp, som han upp­ bär till bestridande av sitt uppehälle, sin undervisning eller sin utbildning, därest beloppen i fråga utbetalas till honom från utlandet.

§ 2. En fysisk person från en av de avtalsslutande staterna, som vis­ tas i den andra avtalsslutande staten allenast såsom studerande vid uni­ versitet, högskola eller skola i den staten eller såsom affärs- eller hant­ verkspraktikant, skall under en pe­ riod icke överstigande tre på varand­ ra följande beskattningsår vara be­ friad från beskattning i denna andra stat för inkomst av anställning där­ städes, under förutsättning att

a) inkomsten är erforderlig för att bestrida kostnaderna för hans uppe­ hälle och undervisning, och

b) inkomsten i fråga icke översti­ ger 4 000 svenska kronor under be­ skattningsåret respektive motsvaran­ de belopp i grekisk valuta.

Artikel XXI

Inkomst, beträffande vilken ingen uttrycklig bestämmelse meddelats i föregående artiklar av avtalet, skall beskattas allenast i den avtalsslutan­ de stat i vilken den som uppbär in­ komsten äger hemvist.

Article XXII

Where taxes on Capital are im- posed by one or other or both of the Contracting States the following pro­ visions shall apply:

(a) Capital represented by im- movable property, as defincd in paragraph (2) of Article X, may be

Artikel XXII

Om skatt å förmögenhet utgår i en av de avtalsslutande staterna eller i båda staterna, skola följande be­ stämmelser äga tillämpning:

a) Förmögenhet bestående av så­ dan fastighet som avses i § 2 av arti­ kel X må beskattas i den avtalsslu-

Kungl. Maj:ts proposition nr 7 år 1962

taxed in Ihe Contracting State in which such property is situated.

(b) Subject to the provisions of paragraph (a) above, Capital repre- sented by assets forming part of the business property employed in a permanent establishment of an enter- prise, or by assets pertaining to a tixed base used for the performance of professional services, may be taxed in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

(c) All other elements of capitai of a resident of one of the Contracting States shall be taxable onlv in that State.

Article XXIII

(1) Subject to the provisions of the law of Greece regarding the allowance as a credit against Greek tax of tax payable in a territory outside Greece, Swedish tax payable under the laws of Sweden and in accordance with this Convention, whether directly or by deduction, in respect of income from sources within Sweden shall be allowed as a credit against any Greek tax payable in respect of that income.

(2) Income from sources within Greece which in accordance with this Convention may be taxed in Greece either directly or by deduction, shall be exempt from Sw?edish tax, pro­ vided that

a) where such income is

(i) a dividend paid by a company being a resident of Greece to a person resident of Sweden, not being a com­ pany which is exempt from Swedish tax according to the provisions of paragraph (3) of Article VII, or

(ii) any interest to which para­ graph (2) of Article VIII applies and which is paid to a resident of Sweden, or

(iii) any royalty to which para­ graph (2) of Article IX applies and

tande stat, i vilken fastigheten är be­ lägen.

b) Med förbehåll för vad som stad­ gas i punkt a) ovan skall gälla att förmögenhet, bestående av tillgångar som äro att hänföra till anläggnings- eller driftkapital i ett företags fasta driftställe, eller av tillgångar, som ingå i en stadigvarande anordning för utövandet av fritt yrke, må beskattas i den avtalsslutande stat i vilken det fasta driftstället eller den stadigva­ rande anordningen är belägen.

c) Alla andra slag av förmögenhet, som innehavas av en person med hemvist i en av de avtalsslutande sta­ terna, skola beskattas allenast i den­ na stat.

Artikel XXIII

§ 1. I enlighet med vad som stad­ gas i grekisk lag angående kvittning mot grekisk skatt av skatt, som skall betalas i annat land, skall svensk skatt, som enligt svensk lag och i överensstämmelse med detta avtal di­ rekt eller genom skatteavdrag erläg­ ges för inkomst från inkomstkällor i Sverige, kvittningsvis avräknas å var­ je grekisk skatt, som belöper å sam­ ma inkomst.

§ 2. Inkomst från inkomstkällor i Grekland, vilken inkomst i överens­ stämmelse med detta avtal må be­ skattas i Grekland antingen direkt eller genom skatteavdrag, skall vara undantagen från svensk skatt.

Från denna regel skola dock föl­ jande undantag gälla:

a) I sådana fall då inkomsten ut- göres av

1) utdelning från ett bolag med hemvist i Grekland till en person med hemvist i Sverige och denne icke är ett sådant bolag, som i enlighet med vad som stadgas i § 3 av artikel VII är frikallat från svensk skatt, eller

2) ränta, å vilken § 2 av artikel VIII äger tillämpning och vilken ut­ betalas till en person med hemvist i Sverige, eller

3) royalty, å vilken § 2 av artikel IX äger tillämpning och vilken utbe-

19

Kungl. Maj:ts proposition nr 7 år 1962

which is paid to a resident of Sweden,

Swedish tax shall be charged on the gross amount of such income, hut the amount of Greek income tax appropriate to that income shall be allowed as a credit against any Swedish tax payable in respect of that income;

b) when the Greek income tax appropriate to the dividend, the interest or the royalty, as the case may be, has been wholly relieved or reduced for a limited period of time, the credit against Swedish tax in respect of such income shall be allowed in an amount equal to the Greek income tax which would have been appropriate to the dividend, the interest or the royalty if no such relief had been given or no such reduction had been allowed;

c) where interest arising in Greece is paid to a resident of Sweden during the period of the first ten taxable years of the application of the Con- vention, the credit against Swedish tax payable in respect of that interest shall, notwithstanding the provisions of sub-paragraphs a) and b), be allowed in an amount equal to ten per cent of the amount of such interest.

(3) If, in accordance with Artide XXII, Capital belonging to a person resident of Sweden may be taxed in Greece, such Capital shall be exempt from Swedish tax.

(4) The graduated rate of Swedish tax to be imposed on residents of Sweden may be calculated as tliough income or Capital exempted under this Convention were included in the amount of the total income or Capital.

Articlc XXIV

(1) Where under the provisions of this Convention a resident of Greece

talas till en person med hemvist i Sverige,

skall svensk skatt beräknas på in­ komstens bruttobelopp. Från den i enlighet härmed påförda svenska skatten skall avräknas den grekiska inkomstskatt, som belöper å samma inkomst.

b) Vid tillämpningen av den under punkt a) ovan angivna undantags­ bestämmelsen skall, då hel befrielse från eller nedsättning av den till ut­ delningen respektive räntan eller royaltyn hänförliga grekiska inkomst­ skatten meddelats för en bestämd tidsperiod, från den å ifrågavarande belopp påförda svenska skatten av­ räknas ett belopp motsvarande den grekiska inkomstskatt som skulle hava varit hänförlig till utdelningen, räntan eller royaltyn, därest sådan skattebefrielse eller skattenedsättning ej meddelats.

c) I sådana fall, då ränta uppbä- res från inkomstkällor i Grekland av en person med hemvist i Sverige, skall — oberoende av bestämmelser­ na i punkterna a) och b) ovan — med avseende å de första tio beskatt­ ningsår, för vilka detta avtal äger till- lämpning, från den å räntan belö­ pande svenska skatten avräknas ett belopp motsvarande tio procent av räntans belopp.

§ 3. Om förmögenhet, som inneha- ves av en person med hemvist i Sve­ rige, i enlighet med artikel XXII må beskattas i Grekland, skall förmögen­ heten i fråga vara undantagen från svensk skatt.

§ 4. Svensk progressiv skatt, som påföres personer med hemvist i Sve­ rige, må beräknas efter den skatte­ sats, som skulle hava varit tillämplig, om även sådan inkomst eller förmö­ genhet, som enligt föreliggande avtal är undantagen från beskattning, in­ räknats i den skattepliktiga inkoms­ ten eller förmögenheten.

Artikel XXIV

§ 1. Om enligt föreskrifterna i det­ ta avtal en person med hemvist i

20

Kungl. Maj:ts proposition nr 7 år 1962

is exempt or entitled to relief from Swedish tax, similar exemption or relief shall be applied to the undi- vided estate of a deceased person in so far as one or more of the bene- ficiaries is a resident of Greece.

(2) Swedish tax on the undivided estate of a deceased person shall, in so far as the income accrues to a beneficiary who is resident in Greece, be allowed as a credit under Article XXIII.

Article XXV

(1) The nationals of one of the Contracting States shall not be sub- jected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxa­ tion and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.

(2) The term »nationals» means —

(a) in relation to Greece, all Greek citizens and all legal persons, part- nerships and associations deriving their status as such from the law in force in Greece,

(b) in relation to Sweden, all Swedish subjects and all legal per­ sons, partnerships and associations deriving their status as such from the law in force in Sweden.

(3) The taxation on a permanent establisliment which an enterprise of one of the Contracting States has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.

This provision shall not be con- strued as obliging one of the Con­ tracting States to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family re-

Grekland är befriad från eller berät­ tigad till nedsättning av svensk skatt, skall motsvarande befrielse eller ned­ sättning komma ett oskift dödsbo till godo, i den mån en eller flera av dödsbodelägarna äga hemvist i Grek­ land.

§ 2. Svensk skatt, som påföres ett oskift dödsbo, skall kvittningsvis av­ räknas i enlighet med bestämmelser­ na i artikel XXIII i den mån inkoms­ ten tillkommer en dödsbodelägare med hemvist i Grekland.

Artikel XXV

§ 1. Medborgare i en av de avtals­ slutande staterna skola icke i den andra avtalsslutande staten bliva fö­ remål för någon beskattning eller nå­ got därmed sammanhängande skatte­ krav, som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och där­ med sammanhängande skattekrav, som medborgarna i den senare sta­ ten under samma förhållanden äro eller kunna bliva underkastade.

§ 2. Uttrycket »medborgare» bety­ der:

a) Beträffande Grekland: Alla gre­ kiska medborgare samt alla juridis­ ka personer och andra sammanslut­ ningar, som bildats jämlikt gällande grekisk lag.

b) Beträffande Sverige: Alla sven­ ska medborgare samt alla juridiska personer och andra sammanslutning­ ar, som bildats jämlikt gällande svensk lag.

§ 3. Beskattningen av ett fast drift­ ställe, som ett företag i en av de av­ talsslutande staterna har i den andra avtalsslutande staten, skall i denna andra stat icke vara mindre fördel­ aktig än beskattningen av ett företag i den andra staten, som bedriver sam­ ma verksamhet.

Vad nu sagts skall icke anses med­ föra förpliktelse för någon av de av­ talsslutande staterna att medgiva per­ soner med hemvist i den andra av­ talsslutande staten personliga avdrag vid beskattningen, skattebefrielser och skattenedsättningar på grund av

21

Kungl. Maj:ts proposition nr

7

år 1962

sponsibilities which it grants to its own residents.

(4) Enterprises of one of the Con- tracting States, the Capital of which is wholly or partly owned or con- trolled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Con- tracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement con- nected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first- mentioned State are or may be subjected.

(5) In this Artide the term »taxa­ tion» means taxes of every kind and description.

Article XXVI

The provisions of the present Con- vention shall not affect the right to more extensive exemptions which are granted to diplomatic or consular officials by virtue of the general rules of international law or by special agreements. In so far as, under this system of more extensive exemption, income and Capital are not subject to tax in the receiving State, the right to taxation shall be reserved to the State which sucli officials represent.

Article XXVII

The competent authorities of the Contracting States may exchange sucli information (being information which is åt their disposal under their respective taxation laws in the normal course of administration) as is necessary for carrying out the provisions of the present Convention or for the prevention of fraud or for the administration of statutory pro­ visions against legal avoidance in relation to the taxes which are the subject of the present Convention. Any information so exchanged shall be treated as secret and shall not bo

civilstånd eller försörjningsplikt mot familj, som medgivas personer med hemvist i den förstnämnda staten.

§ 4. Företag i den ena avtalsslutan­ de staten, vilkas kapital helt eller del­ vis äges eller kontrolleras, direkt el­ ler indirekt, av en eller flera perso­ ner med hemvist i den andra avtals­ slutande staten, skola icke i den först­ nämnda staten bliva föremål för nå­ gon beskattning eller något därmed sammanhängande skattekrav, som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed samman­ hängande skattekrav, som andra lik­ nande företag i denna förstnämnda stat äro eller kunna bliva underkas­ tade.

§ 5. I denna artikel avser uttrycket »beskattning» skatter av varje slag och beskaffenhet.

Artikel XXVI

Bestämmelserna i detta avtal på­ verka icke rätten att åtnjuta längre gående befrielser, vilka enligt folkrät­ tens allmänna regler eller särskilda överenskommelser tillkomma diplo­ matiska eller konsulära befattnings­ havare. I den mån på grund av så­ dana längre gående befrielser in­ komst och förmögenhet icke beskat­ tas i den stat i vilken befattningsha­ varen är ackrediterad, förbehålles be­ skattningsrätten den utsändande sta­ ten.

Artikel XXVII

De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna må utbyta så­ dana upplysningar (av beskaffenhet att enligt 'de båda staternas respek­ tive skattelagar stå till beskattnings- myndigheternas förfogande under de­ ras sedvanliga tjänsteutövning) som äro nödvändiga för att tillämpa be­ stämmelserna i föreliggande avtal el­ ler för att förebygga bedrägeri eller för att tillämpa givna föreskrifter till förebyggande av skatteflykt i fråga om de skatter, som avses i avtalet. De utbytta upplysningarna skola be­ handlas såsom hemliga och få icke

Kungl. Maj:ts proposition nr 7 år 1962

disclosed to any persons other than those, including a court, concerned with the assessment and collection of the taxes or the determination of appeals in relation thereto. No in­ formation as aforesaid shall be exchanged which wonld disclose any trade, business, industrial or profes­ sional secret or trade process.

Information as aforesaid may be exchanged ex officio or, in particular cases, on demand. The competent authorities of the Conlracting States shall consult together to determine the information to be exchanged ex officio.

Article XXVIII

(1) Where a taxpayer shows proof that the action of the tax authorities of either Contracting State has re- sulted, or will result, in taxation contrary to the provisions of the present Convention, he shall be en- titled to present the facts to the com­ petent aulhority of the Contracting State of which he is a resident. Such a claim shall be filed before an appeal against the taxation in dispute is lodged with a Greek tax court. Should the claim be upheld, the com­ petent authority to which the facts are so presented shall underlake to come to an agreement with the com­ petent authority of the other Con­ tracting State with a view to avoid- ance of the taxation in question.

(2) Should any difficulty or doubt arise as to the interpretation or appli- cation of the present Convention, the competent authorities of the Contract­ ing States shall settle the question by mutual agreement.

Article XXIX

The following agreements belween Greece and Sweden shall not have effect for any period for which the present Convention has effect, that is to say,

yppas för andra personer, befatt­ ningshavare vid domstolar inbegrip­ na, än dem, som handlägga taxering och uppbörd av de skatter, som av­ ses i avtalet, eller avgöra besvär i anslutning därtill. Sådana upplys­ ningar få emellertid icke utbytas, som skulle röja affärshemlighet, hemlig tillverkningsmetod, yrkeshemlighet eller något i affärsverksamhet nytt­ jat förfaringssätt.

Upplysningar som nu sagts må ut­ bytas utan särskild begäran eller, i särskilda fall, efter därom gjord framställning. De behöriga myndig­ heterna i de avtalsslutande staterna skola överlägga med varandra i syfte att fastställa de upplysningar, som skola utbytas utan särskild begäran.

Artikel XXVIII

§ 1. Kan skattsk\'dig visa att be- skattningsmyndigheterna i de avtals­ slutande staterna vidtagit åtgärder, som medfört eller komma att med­ föra en mot bestämmelserna i detta avtal stridande beskattning, äger han göra framställning i saken hos den behöriga myndigheten i den stat i vilken han äger hemvist. Sådan fram­ ställning skall göras innan besvär över beskattningen i fråga anförts hos grekisk skattedomstol. Befinnes framställningen grundad, skal] den behöriga myndighet hos vilken fram­ ställningen sålunda gjorts vidtaga åtgärder för att träffa överenskom­ melse med den behöriga myndighe­ ten i den andra avtalsslutande staten i syfte att undvika dylik beskattning.

§ 2. Skulle svårigheter eller tvivels- mål uppkomma rörande tolkningen eller tillämpningen av detta avtal, skola de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna avgöra frågan genom ömsesidig överenskom­ melse.

Artikel XXIX

Nedan angivna avtal mellan Grek­ land och Sverige skola icke tilläm­ pas under tid, då föreliggande avtal är gällande, nämligen

23

Kungl. Maj:ts proposition nr

7

år 1962

(a) the agreement dated 19th No­

vember, 1931, for the reciprocal ex-

emption from income tax in certain

cases of profits accruing from the

business of shipping;

(b) the agreement dated 27thMay,

1954, for the reciprocal exemption

from taxes of profits accruing from

the business of air transport.

Article XXX

(1) The present Convention shall

be ratified by the Contracting States

in accordance with their respective

constitutional and legal require-

ments.

(2) The instruments of ratification

shall be exchanged åt Stockholm as

soon as possible.

(3) Upon exchange of ratifications

the present Convention shall have ef-

fect in respect of income derived on

or af t er 1st January in the calendar

year in which the exchange of ratifi­

cations takes place; and, as regards

the Swedish State Capital tax, in re­

spect of tax which is assessed in or

after the calendar year next follow-

ing that in which the exchange of

ratifications takes place.

Artide XXXI

The present Convention shall con-

tinue in effect indefinitely but either

of the Contracting Governments may,

on or before 30th June in any calen­

dar year not earlier than the year

1965, give to the other Contracting

Government, through diplomatic

channels, written notice of termina-

tion and, in such event, the present

Convention shall cease to be effective

in respect of income derived on or

after 1st January in the calendar year

next following ~that in which such

notice is given; and as regards Capi­

tal tax, in respect of tax assessed in

or after the second calendar year

following that in which such notice

is given.

In witness whereof the under-

signcd being duly authorised thcrelo

a) avtalet den 19 november 1931

om ömsesidigt fritagande från in­

komstskatt i vissa fall av inkomster

härrörande från rederirörelse;

b) avtalet den 27 maj 1954 om öm­

sesidigt fritagande från beskattning

av inkomster härrörande från luft-

fartstrafik.

Artikel XXX

§ 1. Detta avtal skall ratificeras av

de avtalsslutande staterna i enlighet

med vardera statens grundlagar och

övriga föreskrifter.

§ 2. Ratifikationshandlingarna sko­

la utväxlas i Stockholm snarast möj­

ligt.

§ 3. Sedan ratifikationshandling­

arna utväxlats skall avtalet äga till-

lämpning beträffande inkomst som

förvärvats å eller efter den 1 januari

det kalenderår, under vilket utväx-

ling av ratifikationshandlingarna ägt

rum, samt, såvitt avser den svenska

statliga förmögenhetsskatten, i fråga

om skatt som utgår på grund av taxe­

ring under eller efter kalenderåret

närmast efter det, under vilket ut-

växling av ratifikationshandlingarna

ägt rum.

Artikel XXXI

Detta avtal skall förbliva i kraft

utan tidsbegränsning, men envar av

de avtalsslutande staterna äger att —-

senast den 30 juni under ett kalen­

derår, dock icke tidigare än år 1965

— på diplomatisk väg skriftligen upp­

säga avtalet hos den andra avtalsslu­

tande staten. I händelse av sådan

uppsägning skall avtalet upphöra att

gälla beträffande inkomst som för­

värvas å eller efter den 1 januari ka­

lenderåret närmast efter det, varun­

der uppsägningen ägde rum, samt, så­

vitt avser förmögenhetsskatt, i fråga

om skatt som utgår på grund av taxe­

ring under eller efter det andra ka­

lenderåret efter det, varunder upp­

sägningen ägde rum.

Till bekräftelse härå hava under­

tecknade, därtill vederbörligen be-

24

Kungl. Maj:ts proposition nr 7 år 1962

have signed the present Convention and have affixed thereto their seals.

Done åt Athens, this 6th day of October 1961 in duplicate in the Eng- lish language.

For the Kingdom

of Sweden

F. Stackelberg

For the Kingdom

of Greece

M. Pesmazoglou

myndigade, undertecknat detta avtal och försett detsamma med sina sigill.

Som skedde i Athén den 6 oktober 1961 i två exemplar på engelska språ­ ket.

För Konungariket

Sverige

F. Stackelberg

För Konungariket

Grekland

M. Pesmazoglou

Kungl. Maj:ts proposition nr 7 år 1962

25

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans Maj:t

Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 15 sep­

tember 1961.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

ministern

för

utrikes ärendena

Undén,

statsråden

Nilsson, Sträng, Andersson, Lindström, Lange, Lindholm, Kling, Skoglund, Edenman, Netzén, Johansson, af Geijerstam, Hermansson.

Efter gemensam beredning med ministern för utrikes ärendena anmäler chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, fråga om

godkännande

av förslag till avtal mellan Sverige och Grekland för undvikande av dubbel­ beskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter å inkomst och förmögenhet

samt anför därvid.

Inom ramen för organisationen för europeiskt ekonomiskt samarbete (OEEC) pågår sedan mitten av 1950-talet ett samarbete även i fråga om åt­ gärder för undvikande av dubbelbeskattning medlemsländerna emellan. Detta samarbete åsyftar främst dels att förenhetliga de överenskommelser som medlemsländerna redan ingått och dels att skapa en grundval för nya överenskommelser mellan medlemsländerna.

Såväl Grekland som Sverige deltager i nämnda samarbete. Såvitt avser inkomster som härrör från sjöfartsrörelse eller från internationell luftfarts- trafik gäller sedan 1931 respektive 1953 särskilda överenskommelser (se SFS 1954:608), men i fråga om övriga inkomstslag saknas i förhållandet mellan Sverige och Grekland en avtalsmässig reglering av uppkommande dubbelbeskattning.

Sedan i anslutning till samarbetet inom OEEC överenskommelse träffats om att upptaga förhandlingar mellan expertdelegationer om ett fullstän­ digt dubbelbeskattningsavtal, ägde sådana förhandlingar rum i Athén under tiden den 31 januari—den 7 februari 1961. Förhandlingarna fördes på svensk sida av byråchefen i finansdepartementet Ivan Eckersten, lagbyråchefen i departementet Erik Reuterswärd samt kammarrättsfiskalen Sven Brodén. Sistnämnda dag, den 7 februari 1961, paraferades ett på engelska språket avfattat förslag till avtal mellan Sverige och Grekland för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomst- och förmögenhetsskatter. Förslaget överlämnades därefter jämte svensk översättning till finansdepartementet och remitterades till

kammarrätten,

som i utlåtande den 9 mars 1961 förklarade sig icke ha funnit anledning till erinran mot detsamma.

Med anledning av de diskussioner, som under tiden därefter ägde rum

26

inom ramen för förenämnda samarbete inom OEEC, har överenskommel­ se träffats med grekiska vederbörande om vissa ändringar i avtalsförslaget. Det sålunda modifierade förslaget till avtal mellan Sverige och Grekland för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträf­ fande skatter å inkomst och förmögenhet — vilket torde såsom

bilaga'

fogas vid statsrådsprotokollet i detta ärende — har underställts respektive regeringar för godkännande.

Under hand har meddelats att man på grekisk sida är beredd att under­ teckna det föreliggande avtalsförslaget. Jag torde nu få anmäla frågan om godkännande av detsamma på svensk sida.

Kungl. Maj:ts proposition nr

7

år 1962

Innan jag redogör för avtalsförslaget torde jag få något beröra det

gre­

kiska skattesystemet.

I Grekland uttages inkomstskatt till staten såväl på fysiska personers in­ komst som på inkomst som förvärvas av juridiska personer (bolag). Någon årlig förmögenhetsskatt utgår ej. Den kommunala beskattningen sker bl. a. i form av skatt på bruttointäkt av fastighet.

Inkomstskatten på fysiska personers inkomst är progressiv. Skattesatsen är lägst 4 % och stiger till 60

%

av skiktet ovanför en miljon drakmer. (1

drakma = ca 17 öre). I fråga om andra inkomstslag än arbetsinkomst utta­ ges eu tilläggsskatt av 3 % av inkomsten. De som är bosatta i Grekland ar dar skattskyldiga för all inkomst, oavsett om densamma härrör från Grekland eller från utlandet. Personer som ej är bosatta i Grekland under­ kastas skattskyldighet i Grekland för i princip all inkomst, som har sin källa i Grekland. Skatten uttages som regel på grundval av deklaration men i vissa fall innehålles skatt vid utbetalningen. Sålunda tillämpas bl. a. i fråga om aktieutdelning ett källskatteavdrag av 25 %.

Inkomstskatten å juridiska personer utgår efter en proportionell skatte- sats av 35 %. Obegränsad skattskyldighet föreligger för grekiska bolag och sådana utländska bolag, som har sitt säte och sin ledning i Grekland Andra utländska bolag underkastas skattskyldighet endast i den mån inkomsten har kalla x Grekland. Beträffande beskattningen av de grekiska bolagen må särskilt anmarkas att skatt utgår endast på vinst som ej utdelas. Den ut­ delade vinsten, som sålunda avdrages vid beräkningen av bolagets beskatt­ ningsbara belopp, tages i stället till beskattning hos aktieägaren

I fråga om rederirörelse tillämpas i Grekland en särskild beskattnings- orm, skatt a fartyg. Alla fartyg under grekisk flagg underkastas denna skatt Fartygen indelas i olika kategorier. Såvitt gäller handelsfartyg beräk­ nas skatten på fartygets bruttofraktintäkt och uttages med en fast skatte­ sats, som utgör for linjefrakt 1,5 % och kan uppgå till 6 % alltefter chart- ringens art. Fartygets ägare har att avlämna deklaration var sjätte månad.

V ad avser åtgärder för undvikande av dubbelbeskattning må nämnas att

...Ä“ Ä‘S7“=r 7" r

datering och underskrift verkställts, uppgift härom införts! § Samt Sedan

27

obegränsat skattskyldiga (grekiska bolag och i Grekland bosatta fysiska personer) har möjlighet att mot den grekiska skatten avräkna skatt som erlagts i utlandet (unilateral tillämpning av det s. k. credit of tax-syste­ met). Fullständiga avtal för undvikande av den mellanstatliga dubbelbe­ skattningen synes Grekland hittills ha ingått med endast tie länder, näm­ ligen Tyskland, Storbritannien och Förenta Staterna.

Säsom inledningsvis angivits har det förslag till dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Grekland som nu föreligger tillkommit i nära anslut­ ning till det samarbete som äger rum på detta område inom OEEC (OECD). OEEC:s ministerråd har under de senaste åren antagit flera rekommenda­ tioner rörande förslag till bestämmelser om undvikande av dubbelbeskatt­ ning att intagas i avtal härom mellan medlemsländerna, lill grund för re­ kommendationerna har legat rapporter som utarbetats av en särskild skat- tekommitté (Fiscal Committee), i vars arbete flertalet medlemsländer del­ tagit genom särskilda representanter. Kommittén har hittills framlagt fyra rapporter, vilka offentliggjorts under titeln »The Elimination of double taxa- tion» och tillsammans innefattat förslag till bestämmelser beträffande 17 frägekomplex. Den första rapporten utkom i september 1958 och omfatta­ de förslag till avtalsbestämmelser i följande hänseenden: 1) vilka skatter, som skall inbegripas under dubbelbeskattningsavtalet, 2) vad som förstås med uttrycket »fast driftställe», 3) vad som förstås med uttrycket »skatte- rättsligt hemvist» samt 4) icke-diskriminering i skattehänseende med hän­ syn till medborgarskap eller av liknande grunder. Den andra rapporten publicerades i juli 1959 och innehöll förslag till avtalsbestämmelser i ytter­ ligare följande hänseenden: 5) beskattning av inkomst av sjöfarts- och luft- fartsrörelse, 6) beskattning av inkomst av fria yrken samt av tjänst, 7) be­ skattning av inkomst av fastighet samt 8) beskattning av förmögenhet. Den tredje rapporten utkom i augusti 1960 och avsåg förslag till avtalsbestämmel­ ser beträffande följande spörsmål: 9) vinstfördelning i fall av fast driftställe och mellan koncernföretag, 10) generalklausul för uppdelning av beskatt­ ningsrätt, 11) avtalets tillämplighetsområde i personellt hänseende samt 12) avtalets utvidgning i territoriellt hänseende. Den fjärde rapporten publi­ cerades i augusti 1961 och omfattade förslag i följande frågor. 13) be­ skattning av aktieutdelning, 14) beskattning av ränta, 15) beskattning av royalty, *16) metoder för dubbelbeskattningens undvikande samt 17) förfa­ randet i fall av ej avsedd dubbelbeskattning och tolkningssvårigheter m. in. Till de föreslagna avtalsbestämmelserna har fogats vissa kommentarer, om vilka enighet uppnåtts inom kommittén och som avses skola vara vägledan­ de vid bestämmelsernas tillämpning.

Allteftersom det förenämnda samarbetet tagit en fastare form har det från svensk, liksom från övriga medlemsländers sida varit en naturlig stiävan afl i görligaste mån bringa de föreslagna bestämmelserna i tillämpning ge­ nom att införliva dem med redan bestående dubbelbeskattningsavtal eller lägga dem till grund för nya avtal. Så har också skett i fråga om de avtal

Kungl. Maj:ts proposition nr 7 år 1962

28

Sverige under de senaste åren ingått med andra medlemsländer. Vid över­ synen av avtalen med Förbundsrepubliken Tyskland (prop. 1959: 157; SFS 1900:549), Österrike (prop. 1959:100; SFS 1960: 116) och Storbritannien (prop. 1960: 180; SFS 1961:95) har sålunda åtskilliga av nu nämnda be­ stämmelser kunnat iakttagas. Detta gäller särskilt det sistnämnda avtalet, då vid tidpunkten för utarbetandet av detsamma två av OEEC-rapporterna förelåg färdiga och arbetet med den tredje rapporten nått relativt långt. Detsamma är törhållandet med det nya avtal som slöts med Irland i no­ vember 1959 (prop. 1960: 11; SFS 1961: 38). Beträffande ifrågavarande be­ stämmelser torde därför i törsta hand få hänvisas till den redogörelse som lämnats i anslutning till nämnda avtal.

Vid utarbetandet av föreliggande förslag till avtal mellan Sverige och Grekland har ytterligare OEEC-rekommendationer förelegat. Även härvid har de rekommenderade bestämmelserna i allt väsentligt iakttagits. Utöver en redovisning av nytillkommande, av avtalsförslaget berörda bestämmelser torde det därtör vara tillfyllest att i detta sammanhang anmärka de avvi­ kelser, som i vissa hänseenden nödvändiggjorts mot bakgrunden av bl. a. svensk respektive grekisk skattelagstiftning. Vidare må påpekas att vissa bestämmelser helt naturligt saknar motsvarighet i OEEC-rekommendatio- nerna, då dessa ej omtattar samtliga de avtalsbestämmelser som erfordras.

Enligt

artikel I

i avtalsförslaget är detsamma tillämpligt i fråga om per­

soner (fysiska eller juridiska) som äger hemvist i de avtalsslutande sta­ terna. Denna bestämmelse överensstämmer med OEEC:s rekommendation och återfinnes i förenämnda tredje rapport.

Artikel II

i avtalsförslaget av­

ser de skatter som omfattas av avtalet och har likaledes utformats helt i an­ slutning till OEEC-rekommendationen. Såsom nu utgående skatter har på grekisk sida angivits de förut omnämnda skatterna, skatten å fysiska per­ soners inkomst, tilläggsskatter däri inbegripna, samt inkomstskatten å ju­ ridiska personer. För svenskt vidkommande har medtagits såväl den stat­ liga som den kommunala inkomstskatten ävensom den statliga förmögen­ hetsskatten; vidare har särskilt omnämnts sjömansskatten, kupongskatten och bevillningsavgifterna för särskilda förmåner och rättigheter.

I

artikel III

återfinnes vissa definitioner, av vilka definitionerna av »hem­

vist» och »fast driftställe» har direkta motsvarigheter i förut omförmälda OEEC-rekommendationer. Detta är även förhållandet med bestämmelserna i

artiklarna IV och V,

vilka avser vinstfördelning i fall av fast driftställe

och mellan koncernföretag. Sistnämnda bestämmelser, som behandlats i den tredje OEEC-rapporten, överensstämmer i allt väsentligt med motsvarande bestämmelser i tidigare svenska dubbelbeskattningsavtal.

I

artikel VI

behandlas beskattningen av inkomst av sjöfarts- och luftfarts-

rörelse. Såsom förut angivits har även denna fråga varit föremål för rekom­ mendation av OEEC. Rekommendationen åsyftar att beskattning av dylik rörelse skall ske endast i den stat där företaget i fråga har sin verkliga led­ ning, en regel som återfinnes i § 2 av artikeln såvitt avser luftfartsrörelse.

Kungl. Maj:ts proposition nr 1 år 1962

29

Då det gäller sjöfartsrörelse har emellertid vid behandlingen i OEEC visst

undantag gjorts för Grekland. Den regel som föreslås i § 1 av artikeln avser

att tillgodose denna undantagsställning. I fråga om svenskt företag, som

bedriver sjöfart på Grekland, innebär regeln att grekisk skatt ej skall utgå

om fartygen är inregistrerade i Sverige. Beträffande inkomst förvärvad ge­

nom i Grekland inregistrerade fartyg medför regeln befrielse från svensk

skatt utom i det fall företaget i fråga äger hemvist i Sverige, d. v. s. är ett

svenskt företag.

Artiklarna VII—IX

innehåller bestämmelser beträffande aktieutdelning,

ränta och royalty.

Uppdelningen av beskattningsrätten till ifrågavarande inkomstslag med­

för vanligen de största svårigheterna för en överenskommelse i dubbel-

beskattningsfrågan bl. a. på grund av de ofta betydande olikheter som före­

ligger i fråga om bolagsbeskattningen i de berörda länderna. Av den förut

lämnade redogörelsen för samarbetet inom OEEC framgår att OEEC.s se­

naste rapport, från augusti i år, bl. a. behandlar dessa spörsmål. Redan under

våren 1961 hade arbetet på rapporten framskridit så långt att — såsom in­

ledningsvis antytts — resultatet av detta arbete kunnat i viss utsträckning

iakttagas i det föreliggande avtalsförslaget. De av OEEC rekommenderade

bestämmelserna innebär i huvudsak följande.

I fråga om samtliga tre inkomstslag föreslås att beskattningsrätten skall

i princip tillkomma den stat där inkomsttagaren har sitt hemvist. Den stat,

varifrån inkomsten härrör (källstaten), skall dock vara oförhindrad att

uttaga viss begränsad skatt. Beträffande aktieutdelning har begränsningen

i källstaten satts till 15 %, i visst fall 5 %, av utdelningsbeloppet samt i

fråga om ränta till 10 % av räntebeloppet. I fråga om maximeringen av

källstatens skatt på aktieutdelning må anmärkas att begränsningen i prin­

cip bygger på den förutsättningen att vinsten hos det utdelande bolaget

beskattas i vanlig ordning, d. v. s. att exempelvis det utdelade beloppet ej

avdrages vid beskattningen av sagda vinst (detta är bl. a. fallet i Grek­

land såsom tidigare angivits). Såvitt gäller royalty utgår vidare den av

OEEC föreslagna bestämmelsen ifrån helt undantag från beskattning i

källstaten, men till denna bestämmelse har fogats ett förbehåll för vissa

länder (bl. a. Grekland) om skatt i källstaten med 5 % av royaltybeloppet.

De ifrågavarande förslagen har utformats som en kompromiss föranledd

av den motsättning som vid beskattningen av ifrågavarande inkomstslag

föreligger i första hand mellan i ekonomiskt hänseende mera och mindre

utvecklade länder. Utan att ingå på en mera detaljerad redovisning må för

övrigt understrykas att till de framlagda förslagen har på flera punkter

fogats särskilda uttalanden delvis i form av reservationer under hänvisning

till bl. a. olikheter i skattelagstiftningarnas utformning.

Vad beträffar det föreliggande förslaget till svensk-grekiskt dubbelbe­

skattningsavtal må — vad först angår aktieutdelning — framhållas att det

såsom nyss antytts med hänsyn till den grekiska lagstiltningens utfoimning

ej varit aktuellt att tillämpa de av OEEC föreslagna reglerna om maxime-

Kungl. Maj:ts proposition nr 7 år 1962

30

ring av källstatens beskattningsrätt. Avtalsförslaget innebär sålunda (art. VII g 2) att utdelning från ett grekiskt bolag till utdelningsmottagare i Sverige kominer att i Grekland underkastas inkomstskatt i vanlig ordning förutsatt att utdelningen avdrages vid inkomstbeskattningen av det utdelan­ de bolaget. Genom detta förfarande blir utdelningsbeloppet i princip föremål för grekisk skatt endast en gång, nämligen hos den som uppbär utdelning­ en. För Sveriges del gäller enligt § 1 i förslaget att utdelning till en person med hemvist i Grekland undantages från svensk skatt (kupongskatt).

I fråga om beskattningen av ränta och royalty (artiklarna VIII och IX) följer avtalsförslaget nyssnämnda rekommendation av OEEC om maxime- ring av källstatens beskattningsrätt, d. v. s. i fråga om ränta 10 % av ränte- beloppet och beträffande royalty 5 % av royaltyns bruttobelopp.

De bestämmelser som nu berörts avser beskattningen i den stat varifrån utdelningen, räntan respektive royaltyn härrör. Såvitt gäller beskattningen i den stat där inkomsttagaren har sitt hemvist återfinnes — för svenskt vid­ kommande — en specialregel i art. VII § 3 men i övrigt regleras denna fråga genom föreskrifterna i

artikel XXIII,

som behandlar metoderna för undvi­

kandet av dubbelbeskattningen. Såsom framgår av sistnämnda artikel (§1) skall för Greklands del i samtliga fall tillämpas den s. k. credit of tax-meto- den (d. v. s. svensk skatt avräknas i förekommande fall från grekisk skatt), medan denna metod för svenskt vidkommande (§2) skall tillämpas endast i fråga om nyss behandlade inkomstslag (utdelning, ränta och royalty). Den skatt härå som utgår i Grekland skall sålunda avräknas från svensk skatt på samma inkomst. Samma förfarande har kommit till användning i åtskil- liga tidigare svenska dubbelbeskattningsavtal. Liksom skett i vissa under de senare åi en ingangna avtalen har vidare de vanliga reglerna om avräkning för den utländska (grekiska) skatten kompletterats med bestämmelser om beaktande av viss skatt som eftergivits i källstaten inom ramen för denna stat tilldelad beskattningsrätt (s. k. tax incentive).

Artiklarna X

(inkomst av fast egendom),

XII—XX

(inkomst av fria yrken

och av tjänst),

XXI

(inkomst av ej särskilt nämnda inkomstslag) och

XXII

(förmögenhet) anknyter nära till OEEC:s rekommendationer och överens­ stämmer -liksom är fallet med

artikel XI

(realisationsvinster) som ej om­

fattas av hittills framlagda rekommendationer — i huvudsak med motsva- iande bestämmelser i åtskilliga tidigare svenska dubbelbeskattningsavtal. Beträffande de ifrågavarande artiklarna må anmärkas att till § 1 i artikel XIV gjorts ett tillägg som avsetts att bl. a. omfatta den svenska allmänna tilläggspensioneringen (ATP). Sådan pension skall sålunda beskattas i Sve­ rige även i det fall pensionstagaren har hemvist i Grekland, liksom motsva­ rande grekiska pension skall beskattas i Grekland även om pensionären äger hemrist i Sverige. Vidare har såvitt angår beskattning av sjömän för in­ komst av ombordanställning föreslagits en regel (art. XIII § 3 a) som an­ knyter till den förut redovisade bestämmelsen rörande sjöfartsinkomst. 1 fråga om artiklarna XVIII (livränta) och XIX (inkomst av undervisnings-

Kungl. Maj:ts proposition nr

7

år 1962

31

eller forskningsverksamhet) samt artikel

XX § 2

(inkomst av praktikant­

tjänstgöring) må slutligen påpekas att dessa bestämmelser ej har någon

di­

rekt motsvarighet i OEEC-rekommendationerna men kommit till anvandmng

i flera tidigare avtal som Sverige ingått.

Även övriga bestämmelser i avtalsförslaget har utformats i nara anslut­ ning till vad som för Sveriges del redan gäller i förhållande till åtskilliga länder

(artikel XXIV

— beskattning av oskift dödsbo;

artikel XXV

— icke-

diskriminering i beskattningshänseende;

artikel XXVI

— diplomatiska oc

konsulära befattningshavare;

artikel XXVII

- utbyte av taxeringsuppgifter;

artikel XXVIII

— förfarandet i fall av ej avsedd dubbelbeskattning m. m.).

Kungl. Maj:ts proposition nr

7

år 1962

Enligt

artikel XXX

skall avtalet ratificeras. Sedan ratifikationshandlingar-

na utväxlats blir avtalet tillämpligt i fråga om inkomst, som forvarvats under eller efter det år varunder ratifikation skett. Avtalet föreslås skola gälla utan tidsbegränsning

(artikel XXXI),

dock med tillägg av sedvanlig

uppsägningsklasul. För tid då det nya avtalet är tillämpligt galler ej de in­ ledningsvis omnämnda specialöverenskommelserna rörande sjöfart och u

fart

(artikel XXIX).

Sammanfattningsvis får jag anföra följande. Såsom framgår av den forut lämnade redogörelsen har det föreliggande förslaget till dubbelbeskattnings­ avtal mellan Sverige och Grekland tillkommit i nära anslutning till det sam­ arbete på dubbelbeskattningens område som äger rum inom OEEC (OECD). För att undvika den mellanstatliga dubbelbeskattning, som utformningen av skattskyldighetsreglerna i de enskilda staterna ger upphov till, har sedan åtskilliga år tillbaka främst i Västeuropa eftersträvats ingåendet av sär­ skilda avtal i ämnet. Avtalens antal har ökat undan för undan och ett allt större behov av likformighet och av förenhetligande av de berörda bestäm­ melserna har gjort sig gällande. Detta behov har varit kännbart såväl hos myndigheterna som hos enskilda. Mot bakgrunden härav ställer det sig naturligt att på allt sätt stödja OEEC-samarbetet på detta område. I de rekommendationer, som hittills framlagts, har — såsom tidigare antytts — visserligen ej full likformighet kunnat nås på alla punkter i förhållande till samtliga medlemsländer, men rekommendationerna innebär likväl ett stort steg i riktning mot enhetlighet på detta område. I det föreliggande avtals­ förslaget har OEEC-rekommendationerna i allt väsentligt iakttagits. De fö­ reslagna bestämmelserna synes väl ägnade att främja ekonomiska och andra förbindelser mellan Sverige och Grekland och får anses utgöra en tillfreds­ ställande lösning av berörda spörsmål. Jag vill tillstyrka alt förslaget god­ kännes i dess nu föreliggande lydelse.

Under erinran att det torde ankomma på ministern för utrikes ärendena att göra framställning rörande avtalets undertecknande hemställer föredra­ gande departementschefen härefter, att Kungl. Maj:t måtte för sin del god­

32

känna det föreliggande förslaget till avtal mellan Sverige och Grekland för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffan­ de skatter å inkomst och förmögenhet.

Vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrå­ dets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans Maj:t Ko­ nungen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 7 år 1962

Ur protokollet:

Bo Natt och Dag

Kungl. Maj:ts proposition nr 7 dr 1962

33

Utdrag av protokollet över utrikesdepartementsärenden, hållet

inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 15 september 1961.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Undén,

statsråden

Nilsson, Sträng, Andersson, Lindström, Lange, Lindholm, Kling, Skoglund, Edenman, Netzén, Johansson, af Geijerstam, Hermansson.

Kungl. Maj :t har förut denna dag på föredragning av chefen för finans­ departementet godkänt förslag till avtal mellan Sverige och Grekland för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträf­ fande skatter å inkomst och förmögenhet.

Enligt artikel XXX i förslaget skall avtalet ratificeras.

Kungl. Maj:t finner gott bemyndiga beskickningschefen i Athén att un­ derteckna avtalet.

Ur protokollet:

Staffan Wahlquist

34

Kungl. Maj:ts proposition nr 7 år 1962

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans Maj:t

Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 24 no­ vember 1961.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Undén,

statsråden

N

ilsson

, S

träng

, A

ndersson

, L

indholm

, K

ling

, S

koglund

, E

denman

,

Netzén, Johansson, af Geijerstam, Hermansson.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anför efter gemensam beredning med ministern för utrikes ärendena.

Sedan Kungl. Maj :t den 15 september 1961 bemyndigat beskickningsche- fen i Athén att för Sveriges del underteckna avtal mellan Sverige och Grek­ land för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter å inkomst och förmögenhet av en lydelse svarande mot det förslag Kungl. Maj :t tidigare samma dag för sin del godkänt, har avtalet den 6 oktober 1961 blivit vederbörligen undertecknat.

I anledning härav hemställer jag, under åberopande av vad jag den 15 september 1961 anfört i ärendet, att Kungl. Maj:t måtte i proposition föreslå 1962 års riksdag att

dels

godkänna nämnda avtal;

dels ock

bemyndiga Kungl. Maj:t att, i den mån det för

genomförande av ifrågavarande avtal erfordras, vidtaga änd­ ringar i verkställda taxeringar, antingen dessa har avseende å statliga eller kommunala skatter, ävensom i eljest vidtagna åtgärder, varigenom sådana skatter påförts.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­ stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans Maj :t Konungen att till riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta proto­ koll utvisar.

Ur protokollet:

Olof Norén

Stockholm 1961 . Isaac Marcus Boktryckeri Aktiebolag 611142