Prop. 1969:133

('med förslag till lag om ändring i lagen (1959: 517) om förlängning av tiden för vissa servitut',)

Kungi. Maj.ts proposition nr 133 år 1969

1

Nr 133

Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till lag om

ändring i lagen (1959: 517) om förlängning av tiden för vissa servitut; given Stockholms slott den 17 ok­ tober 1969.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över jordbruksärenden och lagrådets protokoll, föreslå riks­ dagen att antaga härvid fogade förslag till lag om ändring i lagen (1959: 517) om förlängning av tiden för vissa servitut.

GUSTAF ADOLF

Ingemund Bengtsson

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en förlängning intill den 1 januari 1972 av giltig­ hetstiden för vissa tidsbegränsade norrländska skogsservitut.

1 Bihang till riksdagens protokoll 196!). 1 samt. Nr

133

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 133 år 1969

Förslag

till

Lag

om ändring i lagen (1959:517) om förlängning av tiden för vissa servitut

Härigenom förordnas, att 1 § lagen (1959: 517) om förlängning av tiden

för vissa servitut skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)

1

Är servitut, som innefattar rättig­

het till skogsfång eller mulbete och

som gäller till förmån för fastighet

inom Gävleborgs, Västernorrlands,

Jämtlands, Västerbottens eller Norr­

bottens län, begränsat till viss tid,

minst femton år, eller till fastighets­

ägarens livstid, och utgår giltighets­

tiden före den 1 januari 1970, skall

servitutet likväl bestå intill nämnda

dag. Förlängning av servitutstiden

inträder dock ej med mindre servi­

tutet alltjämt utövas. Ej heller för-

länges tiden, om servitutet tillkom­

mit eller blivit på angivet sätt tids­

begränsat först efter den 31 decem­

ber 1946.

(Föreslagen lydelse)

§■

Är servitut, som innefattar rättig­

het till skogsfång eller mulbete och

som gäller till förmån för fastighet

inom Gävleborgs, Västernorrlands,

Jämtlands, Västerbottens eller Norr­

bottens län, begränsat till viss tid,

minst femton år, eller till fastighets­

ägarens livstid, och utgår giltighets­

tiden före den 1 januari 1972, skall

servitutet likväl bestå intill nämnda

dag. Förlängning av servitutstiden

inträder dock ej med mindre servi­

tutet alltjämt utövas. Ej heller för-

länges tiden, om servitutet tillkom­

mit eller blivit på angivet sätt tids­

begränsat först efter den 31 decem­

ber 1946.

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå medde­

lad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Kungl. Maj:ts proposition nr 133 år 1969

3

Utdrag av protokollet över jordbruksärenden, hållet inför Hans

Kungl. Höghet Regenten, Hertigen av Halland, i stats­ rådet på Stockholms slott den 5 september 1969.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Nilsson,

statsråden

Sträng, Andersson, Lange, Aspling, Sven-Eric Nilsson, Geijer, Myrdal, Wickman, Moberg, Bengtsson, Norling, Löfberg.

Chefen för jordbruksdepartementet, statsrådet Bengtsson, anmäler efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om förlängning av tiden för vissa servitut oeh anför.

Inledning

Genom lagen (1959: 517) om förlängning av tiden för vissa servitut fick vissa tidsbegränsade servitut, avseende rätt till sltogsfång och mulbete, i norrlandslänen en giltighetstid till den 1 januari 1970. Lagen föregicks av en lag i ämnet år 1946 vilken medgav en giltighetstid för sådana servitut till den 1 januari 1960.

Lantmäteristyrelsen har, efter anmodan av Kungl. Maj :t i beslut den 20 september 1968, i samråd med lantbruksstyrelsen utrett frågan om ytter­ ligare förlängning av tiden för ifrågavarande servitut och i skrivelse den 17 mars 1969 avgett förslag i ämnet. Sedermera har lantmäteristyrelsen i skri­ velse den 1 april 1969 inkommit med ytterligare utredning i ärendet.

Efter remiss har yttranden över förslaget avgetts av hovrätten för Nedre Norrland, skogsstyrelsen, som även hört skogsvårdsstyrelserna i Gävleborgs, Yästernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län, länsstyrel­ serna i samma län efter hörande av lantbruksnämnderna och överlantmä­ tarna, servitutsnämnderna för dessa län, Sveriges lantbruksförbund, Riks­ förbundet Landsbygdens folk (RLF), Sveriges skogsägareföreningars riks­ förbund (SSR) och Skogsindustriernas samarbetsutskott.

Riksdagen har i skrivelse den 28 maj 1969, nr 266, gett till känna vad tredje lagutskottet anfört i utlåtande, nr 40, med anledning av motioner (I: 86 och II: 105) om fortsatt giltighet av vissa skogsservitut.

4

Kungl. Maj:ts proposition nr 133 år 1969

Gällande bestämmelser

Lagen (1946: 741) om förlängning av tiden för vissa servitut avsåg sådana

skogsfångs- och mulbetesservitut inom Gävleborgs, Västernorrlands, Jämt­

lands, Västerbottens och Norrbottens län, som var begränsade till viss tid,

minst 15 år, eller till servitutshavarens livstid. Utgick giltighetstiden under

åren 1947—1959, skulle enligt lagen servitutet bestå till den 1 januari 1960

(1 § första stycket). Detsamma gällde om servitutstiden utgått under åren

1940—1946 men servitutet alltjämt utövades vid 1946 års utgång (1 § andra

stycket). Lagen innehöll vidare regler om ersättning och om verkan i sak-

rättsligt hänseende av att servitutstiden förlängts. För prövning av ersätt­

ningsfrågor tillsatte Kungl. Maj :t tre servitutsnämnder, en för Norrbottens

län, en för Västerbottens län och en för de övriga berörda länen.

1959 års lag innebär att de servitut, som förlängts till den 1 januari 1980

genom 1946 års lag, fått fortsatt giltighetstid till den 1 januari 1970. Dess­

utom innebär lagen att de tidsbegränsade skogsservitut, vilkas ordinarie gil­

tighetstid löper ut under 1960-talet, också förlängts till den 1 januari 1970,

under förutsättning att den ordinarie giltighetstiden var bestämd till minst

15 år eller till fastighetsägarens livstid. Förlängning inträder dock endast om

servitutet alltjämt utövas. Inte heller förlänges tiden om servitutet tillkom­

mit eller tidsbegränsats efter år 1946 (1 § och övergångsbestämmelserna).

Ersättning skall betalas av servitutshavaren om den besvärade fastigheten

tillskyndas olägenhet av någon betydelse genom förlängningen (2 § första

stycket). Ersättningsfrågor prövas av servitutsnämnd (2 § andra stycket

och 3 §). Servituisnämnderna är de samma som förut, nämligen en för Norr­

bottens län, eu för Västerbottens län och en för de övriga norrlandslänen

(kungörelsen (1959:518) rörande tillämpning av lagarna den 6 december

1946 (nr 741) och den 4 december 1959 (nr 517) om förlängning av tiden

för vissa servitut). Anspråk på ersättning skall framställas hos nämnden

inom ett år från det förlängningen inträtt (2 § andra stycket). Hai ex sätt­

ning i anledning av förlängning som skett enligt 1946 års lag bestämts att

utgå i form av avgäld, skall beslutet därom lända till efterrättelse också med

avseende på förlängning enligt 1959 års lag, om inte servitutsnämnden på

ansökan föreskriver annat. Sådan ansökan skall göras inom ett åi från det

den nya förlängningen inträtt (övergångsbestämmelserna). När servitutstid

förlängts enligt lagen gäller servitutet som om det hade intecknats den dag,

från vilken förlängningen är att räkna (7 §).

Initiativet till 1959 års lagstiftning togs av riksdagen. I förarbetena till

lagen (prop. 1959: 167, 3LU 25, rskr 324) redovisades de förhållanden som

vid tillkomsten av 1946 års lag talade för en förlängning av ifrågavarande

servitut. I propositionen anfördes sålunda att de servitutsberättigade fastig­

heterna till större delen utgjordes av ofullständiga jordbruk eller stödjord­

Kungl. Maj:is proposition nr 133 år 1969

5

bruk, som kommit till genom ägostyckning eller avsöndring samt ägdes och brukades av personer i mycket knappa ekonomiska omständigheter. Dessa jordägares redan bekymmersamma ställning kunde ytterligare förvärras genom att servituten upphävdes. Samtidigt uttalades, att servituten borde på längre sikt avvecklas i anslutning till yttre rationalisering av fastighets­ beståndet.

Departementschefen anförde i 1959 års proposition att rationaliserings- verksamheten inte fortskridit i sådan takt som 1946 års lagstiftare förutsatt. Tiden för servitutsförlängningen framstod därför som alltför knapp. Å andra sidan hade de förhållanden, som påkallade lagstiftningen, sedermera änd­ rats i skilda hänseenden. Som exempel härpå anförde departementschefen avfolkningen av glesbygderna, nedläggningen av jordbruksdriften eller åt­ minstone kreatursskötseln in. m. Departementschefen konstaterade därför att, medan servituten sålunda oavbrutet förlorat i betydelse för servituts- havarna, olägenheterna av dem blivit alltmer framträdande. Servituten hind­ rade allvarligt såväl rationellt skogsbruk som arronderingsförbättringar i skogsmarken och var i en del fall ägnade att konservera jordbruk av den beskaffenhet att deras fortsatta bestånd mindre väl överensstämde med den då gällande målsättningen för rationaliseringsverksamheten. Oaktat de so­ ciala olägenheter, som skulle kunna drabba vissa bygder om de förlängda servitutstiderna fick utlöpa vid årsskiftet 1959/60, skulle kunna motverkas på annat sätt än genom en ny lagstiftning, förordade departementschefen förlängning av servitutstiderna. Han betonade dock, att detta inte fick tolkas som något ställningstagande till frågan, hur problemet med skogsservituten slutligt borde lösas, och under inga förhållanden som någon utfästelse om att för rättigheterna skulle utgå kompensation vid en eventuell avveckling. Departementschefen sade sig härigenom vilja förebygga att servitutshavarna till följd av ogrundade förhoppningar om framtida skogstilldelning skulle undandra sig att medverka i den pågående strukturrationaliseringen. Han framhöll också angelägenheten av att lantbruksnämnderna inriktade sig på sådana lösningar att skogsservituten blev överflödiga. — I fråga om valet av tidrymd för servitutsförlängningen anförde departementschefen, att det var vanskligt att bedöma inom vilken tid det ifrågavarande fastighetsbeståndet nått sådan rationaliseringsgrad att servituten i stort sett spelat ut sin roll. Han förordade en förlängning till den 1 januari 1970 och menade att om det då skulle vara påkallat med ytterligare förlängning, en sådan var att föredra framför att låsa fast servituten vid en alltför lång tid.

Riksdagen antog lagförslaget med en mindre ändring.

6

Kungl. Maj:ts proposition nr 133 år 1960

Lantmäteristyrelsens utredning

Lantmäteristyrelsen

Lantmäteri styrelsen anmärker att när lagstiftningen om förlängning av

de tidsbegränsade skogsservituten förbereddes år 1946 gjordes en undersök­

ning om förekomsten av sådana servitut. Enligt denna undersökning bedöm­

des deras antal inte understiga 2 000. Någon motsvarande undersökning

gjordes inte i samband med förlängningen år 1959. Lantmäteristyrelsen har

emellertid i detta ärende, i samråd med lantbruksstyrelsen och skogsstyrel­

sen, riktat en rundfråga till de berörda överlantmätarna, lantbruksnämn­

derna, skogsvårdsstyrelserna och ordförandena i servitutsnämnderna samt

till Skogsindustriernas samarbetsutskott, SSR och de norrländska läns- eller

provinsförbunden av RLF. Undersökningen ägde rum omkring årsskiftet

1968—69. Lantmäteristyrelsen sammanfattar resultaten av rundfrågan så­

lunda.

De flesta tillfrågade myndigheterna och organen saknar material som när­

mare redovisar förekomsten eller utövningen av tidsbegränsade skogsser-

vitut. De allmänna erfarenheter som redovisas pekar emellertid klart på att

utövningen av servituten minskat starkt på senare år. Från en del håll upp­

ges att utövningen nästan helt upphört åtminstone i vissa avseenden, t. ex.

i fråga om bete. Materialet från servitutsnämnderna visar följande. Ersätt­

ning har bestämts för 80 servitut av servitutsnämnden för de tre södra länen.

Servitutsnämnden för Västerbottens län har inte haft något ersättningsären-

de på åtskilliga år medan servitutsnämnden för Norrbottens län fastställt

ersättning för cirka 143 servitut. Om ersättning blivit bestämd enligt 1959

års lag torde man kunna utgå från att servitutet utövats vid den tidpunkt

som varit relevant i ersättningsärendet. Emellertid har denna tidpunkt i

övervägande antalet fall sannolikt varit den 1 januari 1960, varför uppgif­

terna om antalet ersättningsfall inte är representativa för den nuvarande

utövningen av servituten. Vidare kan det finnas tidsbegränsade skogsservi-

tut som existerar och utövas fast de inte föranlett ersättningsbeslut enligt

1959 års lag. Det är sålunda inte uteslutet att servitutsersättning i en del fall

kan ha blivit bestämd genom överenskommelse, som inte lagts fram för

servitutsnämnd. Dessutom kan periodisk ersättning som bestämts enligt

1946 års lag ha fortsatt att gälla i fråga om servitut som utövats vid in­

gången av år 1960. Man kan av dessa skäl bara dra ganska allmänna slut­

satser av uppgifterna om antalet ersättningsbeslut. Materialet från servituts­

nämnderna bestyrker emellertid det allmänna intrycket att servitutens be­

tydelse avtagit. Enligt Skogsindustriernas samarbetsutskott, vars uppgifter

torde ge en riktig uppfattning om storleksordningen av antalet tidsbegrän­

sade skogsservitut på skogsbolagens fastigheter, finns totalt cirka 870 servi­

tut. Det uppges att dessa servitut utövas alltmera sporadiskt.

Lantmäteristyrelsen anmärker vidare att några närmare uppgifter om

förekomsten av servitut på enskilda personers skogar inte redovisats. Det

allmänna intrycket av materialet är emellertid att antalet sådana servitut

måste vara litet. Enligt 1946 års undersökning skulle de av enskilda perso­

ner ägda fastigheter som belastades av servitut främst vara belägna i de tre

Kungl. Maj. ts proposition nr 133 år 1969

7

sydliga norrlandslänen. Av den nu gjorda undersökningen framgår enligt lantmäteristyrelsen att servituten i Gävleborgs och Jämtlands län är få. Ser­ vituten i Västernorrlands län synes huvudsakligen belasta bolagsfastigheter. Lantmäteristyrelsen uppskattar hela antalet tidsbegränsade servitut till om­ kring 1 000 men kan inte ange hur många av dessa som alltjämt utövas. Sannolikt utövas många servitut bara i begränsad utsträckning och utöv­ ningen synes avta snabbt.

Lantmäteristyrelsen anför vidare, att 1946 års undersökning visade i fråga om arten av de befogenheter som ingår i servituten att servituten i regel var i fråga om utövningen lokaliserade till viss plats eller beroende av anvisning samt i fråga om omfattningen noggrant bestämda. Den nu gjorda undersökningen bestyrker detta resultat och pekar vidare på att servituten mycket ofta är begränsade till ved, stängselvirke och mulbete eller bara till ved och mulbete. Uppgifterna tyder vidare på att utövning av mulbetesservitut bara förekommer undantagsvis. Omkring hälften av servituten synes avse fastigheter i Västernorrlands län, medan återstoden finns i Västerbottens och Norrbottens län samt till en mindre del i Jämt­ lands län. Inom länen förekommer servituten företrädesvis i inlandet.

Lantmäteristyrelsens förslag. Lantmäteristyrelsen anför, att de före­ fintliga tidsbegränsade skogsservituten i huvudsak torde utgöras av så­ dana vilkas ursprungligen bestämda giltighetstid utlöpt under 1940-, 1950- eller 1960-talen. Genom den fortgående och allt snabbare strukturom­ vandlingen i Norrland har skogsservitutens betydelse minskat alltmera. De servitutsberättigade fastigheterna utgörs i regel av småbruk eller fastig­ heter med så obetydlig jordbruksareal att de inte är att betrakta som jord­ bruk. De har inte sällan omförts till skogsmark eller övergått till att bli bostads- eller fritidsfastigheter. I den mån fastigheterna fortfarande an­ vänds för jordbruk saknar de regelmässigt förutsättningar att bestå på längre sikt som självständiga jordbruksföretag. Om den nuvarande utöv­ ningen av de kvarvarande tidsbegränsade servituten anför lantmäteristy­ relsen att rätten till bete och slåtter numera torde sakna betydelse. Förhål­ landet är oftast detsamma med den rätt att ta virke till stängsel och dylikt, som i vissa fall ingår i servituten. Rätt till byggnadsvirke synes föreligga bara i fråga om en mindre del av de tidsbegränsade servituten och be-: hovet av att kunna hämta byggnadsvirke ur skogen har för övrigt mins­ kat.

De tidsbegränsade skogsservitutens betydelse synes väsentligen ligga i rätten till vedbrand. Det vanligaste synes vara att servitutshavarna har rätt att efter utsyning eller anvisning för husbehov ta ut viss årlig kvan­ titet ved, t. ex. 25 kbm., mot en ersättning beräknad på grundval av det faktiska uttaget, t. ex. 3 kr. per kbm. för björkved och 50 öre för avverk- ningsavfall.

8

Lantmäteristyrelsen anför vidare att skogsservituten numera inte an­

ses godtagbara som servitut på grund av de olägenheter de innebär från

skogsvårdssynpunkt m. m. Servitut av detta slag får inte bildas vid jord­

delning och avses enligt ett till lagrådet remitterat förslag till ny jorda­

balk inte heller få bildas genom avtal efter den 1 januari 1972. De olägen­

heter som hänför sig till skogsvården torde emellertid vara mindre i fråga

om de tidsbegränsade servituten än i fråga om skogsservitut i allmänhet,

eftersom de tidsbegränsade servituten i regel är tämligen hårt bundna

i fråga om utövningen medan andra servitut ofta är friare i fråga om loka­

lisering och virkessortiment. Servituten medför också administrativa olä­

genheter. De tjänande fastigheternas ägare nödgas hålla viss fortlöpande

redovisning. De måste också ombesörja viss tillsyn (utsyning, anvis­

ning). Vidare är servituten en komplicerande faktor vid strukturrationa­

lisering och över huvud taget vid rättsliga dispositioner i fråga om fastig­

heterna. Servituten måste utredas och redovisas hos olika myndigheter,

och ibland lägger förekomsten av servitut hinder i vägen för överlåtelser

eller byten. Lantmäteristyrelsen anser därför att de tidsbegränsade skogs­

servituten numera medför begränsade fördelar för de härskande fastig­

heterna och sådana olägenheter för de tjänande fastigheterna och för

myndigheterna, att de inte bör förlängas ytterligare om inte starka skäl

kan anföras härför.

Mot bakgrund av de jordbrukspolitiska riktlinjer, som antogs av riks­

dagen år 1967 (prop. 1967:95, JoU 25, rskr 280), och de därmed överens­

stämmande villkor för fastighetsbildning, som torde komma att ingå i den

nya fastighetsbildningslag, som väntas träda i kraft den 1 januari 1972,

får det enligt lantmäteristyrelsen numera i stort sett anses uteslutet att de

fastigheter till vilka hör tidsbegränsade skogsservitut kan förstärkas med

skogsmark så att de får förutsättningar att bestå som självständiga jord-

eller skogsbruksföretag. Detta gäller oavsett om de tidsbegränsade servi­

tuten förlängs eller inte.

Lantmäteristyrelsen anför vidare. Om i undantagsfall en fastighet, som

hör till den kategori som det här är fråga om, har sådant läge och sådan

beskaffenhet, att den kan byggas ut till ett rationellt jordbruksföretag,

blir frågan om sådan utbyggnad att bedöma oberoende av huruvida till

fastigheten hör ett skogsservitut eller inte. Frågan om förstärkning av

brukningsenheten kan tas upp på begäran av ägaren som en fråga om fas­

tighetsreglering enligt den nya fastighetsbildningslagen, varvid tillskotts-

mark förs över till fastigheten mot ersättning i pengar, eller som en fråga

om tillskottsförvärv m. in. under lantbruksnämndens medverkan eller efter

båda dessa linjer. Om tillskottsmarken därvid skall hämtas från fastighet

som belastas av ett servitut som gäller till förmån för den fastighet som

förstärks eller från någon annan fastighet är av underordnad betydelse.

Frågan om förlängning av de tidsbegränsade servituten får därför enligt

Kungl. Maj.ts proposition nr 133 år 1969

lantmäteristyrelsen tas upp från andra utgångspunkter. Det gäller när­ mast att bedöma om det föreligger ett tillräckligt starkt allmänt intresse av att de servitutsberättigade fastigheterna får sina servitut förlängda ytterli­ gare en tid.

Lantmäteristyrelsen anför härom. När de ifrågavarande servituten till­ kom rådde självhushåll på landsbygden i betydligt högre grad och mera allmänt än nu. Skogsservituten kunde därvid ha påtaglig betydelse som komplement till fastighet, en funktion som just är specifik för servituten. Exempelvis kunde mulbetesservitut vara helt nödvändiga komplement till de fastigheter som inte hade egen betesmark. Nu är hushållningsformerna och levnadsförhållandena andra. Servituten utövas numera huvudsakligen med avseende på rätten att hämta ved. Sådan kan emellertid i regel med samma fördel anskaffas utan stöd av servitutet. Lantmäteristyrelsen bedö­ mer därför frågan så att servituten inte bör förlängas ytterligare. Förde­ larna med en sådan lösning överväger enligt styrelsens mening olägenhe­ terna, och olägenheter för de nuvarande servitutshavarna torde uppkom­ ma bara undantagsvis och i regel inte bli av någon betydelse. Det torde kunna förutsättas att tjänande fastighetsägare, i regel skogsbolag, inte motsätter sig att den som vid utgången av år 1969 utövar tidsbegränsat servitut får fortsätta under en övergångstid att på rimliga villkor utöva samma befogenheter som servitutet avsåg, om den ifrågavarande förut­ varande servitutsinnehavaren annars skulle ha svårighet att tillgodose sitt behov av den nyttighet servitutet avsåg. Ett sådant arrangemang kan ex­ empelvis träffas om det undantagsvis ännu skulle förekomma bete med stöd av servitut som inte förlängs. Också när det gäller behovet av ved kan eu personlig överenskommelse av angivet slag möjligen i något fall vara befogad.

I fall då servitutsberättigad fastighet övergått till att utgöra bostads- eller fritidsfastighet eller omförts till skogsmark föreligger enligt lantmä- teristyrelsens mening särskilda skäl till att en förlängning inte bör komma i fråga. Skogsservituten har alltid haft som sin typiska uppgift att till­ godose husbehov på jordbruksfastighet. Enligt styrelsens mening får det anses att förutsättningar saknas för utövning av skogsservitut, om den härskande fastigheten tagits i anspråk för annan användning än jord­ bruk.

Skulle det emellertid anses att en ytterligare förlängning bör ske på grund av särskilda skäl bör en sådan förlängning i princip begränsas till servitut som tillkommer fastighet där jordbruk utövas. Dessutom bör, på motsva­ rande sätt som skedde enligt 1959 års lag, förlängningen bara avse servitut som faktiskt utövas vid utgången av år 1969. Eftersom de servitut som upp­ fyller nu angivna villkor numera bara torde utgöra en mindre del av de tids­ begränsade servituten synes en förlängning, om en sådan skall ske, denna gång inte böra anordnas som en generell förlängning. Det lämpligaste synes

Kungl. Maj.ts proposition nr 133 år 1369

10

i stället vara att förlängning på förslagsvis högst tio år sker på begäran av

den härskande fastighetens ägare. Uppgiften att ta emot sådan begäran

och att pröva frågan om förlängning skulle kunna läggas hos servitutsnämn-

den, vilken liksom nu också skulle få pröva frågan om ersättning. En viss

frist skulle givetvis få tillmätas för begäran om förlängning, förslagsvis två

år. En provisorisk generell förlängning på två år av liknande slag som den

nu gällande skulle alltså samtidigt få ske.

Kungl. Maj:ts proposition nr 133 år 1969

Remissyttrandena

Remissinstanserna har haft delade meningar om och hur en förlängning

av servituten bör ske.

Lantmäteristyrelsens i första hand framförda förslag att servituten inte

bör generellt ytterligare förlängas delas av skogsstyrelsen, skogsvårdsstyrel-

serna i Västernorrlands och Jämtlands lön, länsstyrelsen i Västernorrlands

län, lantbruksnämnderna i Västernorrlands och Norrbottens län samt över­

lantmätaren i Västernorrlands län.

Lantmäteristyrelsens förslag att i första hand en generell förlängning inte

bör ske och i andra hand en individuell förlängning sker efter en generell

förlängning på två år tillstyrks utan eller med vissa ändringsförslag av

länsstyrelserna i Gävleborgs, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens lån,

lantbruksnämnderna i Gävleborgs, Jämtlands och Västerbottens län, över-

lantmätarna i Gävleborgs, Västerbottens och Norrbottens län, servituts-

nämnden för Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län, en ledamot i

servitutsnämnden för Västerbottens län samt av Skogsindustriernas sam-

arb et sutskott.

För en servitutsreglering' enligt lantmäteristyrelsens i andra hand fram­

förda förslag om en individuell förlängning efter en provisorisk generell för­

längning på två år uttalar sig skogsvårdsstyrelsen i Norrbottens län, över­

lantmätaren i Jämtlands län, en ledamot i servitutsnämnden för Gävleborgs,

Västernorrlands och Jämtlands län samt servitutsnämnden för Norrbottens

län.

Hovrätten för Nedre Norrland anser övervägande skäl tala för att tiden

för servituten ytterligare förlängs. Eftersom det alltjämt finns servitut som

utövas får man räkna med att de fyller ett behov och att ett bortfall av servi-

luten kan medföra att innehavaren råkar i en ekonomiskt bekymmersam

situation. Hovrätten förordar därför att förlängningen begränsas till servitut

som alltjämt utövas och till sådana fall då den fastighet till vars förmån

servitutet gäller är taxerad som jordbruksfastighet samt att servituten får

gälla till den 1 januari 1980. Övriga bestämmelser kan utformas i enlighet

med 1959 års lag.

För en ny generell förlängning uttalar sig även servitutsnämnden för Väs­

terbottens län, Sveriges lantbruksförbund och SSR.

11

Skogsvårdsstyr elsen i Västerbottens län uttalar sig för en individuell reg­ lering av servitutsförlängning. Även RLF förordar en sådan ordning.

Kungl. Maj:ts proposition nr 133 år 1969

Riksdagens skrivelse

I de inledningsvis nämnda motionerna till årets riksdag om fortsatt giltig­ het av ifrågavarande servitut påpekade motionärerna att de förväntningar om ett varaktigt tillrättaläggande av servitutsförhållandena som man hade då 1959 års lag antogs inte infriats. Enligt motionärerna nyttjas alltjämt ett betydande antal servitut av denna karaktär. Servitutshavarna är oftast små­ brukare med svag ekonomi, för vilka förmånerna är av betydande värde. Motionärerna hemställde därför att riksdagen hos Kungl. Maj :t anhöll om förslag till lag om fortsatt giltighet av skogsservituten under en tioårsperiod eller den kortare tid som kan förflyta till dess annan lagstiftning gjort lagen överflödig.

Tredje lagutskottet erinrade om att 1959 års lagstiftning tillkom mot bak­ grunden av bl. a. förväntningar om att det genom kommande lagstiftning om ny jordabalk och om fastighetsbildningslag skulle möjliggöras att inom en icke alltför avlägsen framtid uppnå en mera slutgiltig lösning av det pro­ blem som skogsservituten utgör. Utskottet erinrade vidare om det till lag­ rådet remitterade förslaget till fastighetsbildningslag som beräknas träda i kraft den 1 januari 1972. Utskottet hänförde sig vidare till lantmäteristyrel- sens uttalande till utskottet att det med hänsyn till innehållet i den föreslagna lastighetsbildningslagen numera inte föreligger något samband mellan frå­ gan om ytterligare förlängning av de tidsbegränsade skogsservituten och frå­ gan om en ny fastighetsbildningslagstiftning. Som styrelsen anfört får enligt utskottet frågan om en eventuell förlängning därför tas upp från andra ut­ gångspunkter. Utskottet erinrade om att man vid tillkomsten av såväl 1946 års som 1959 års lagar i ämnet framhållit de tidsbegränsade servitutens hind­ rande inverkan på ett rationellt skogsbruk och om de olägenheter från skogsvårdssynpunkt som lantmäteri styrelsen betonat. Utskottet erinrade vidare om de administrativa olägenheter som servituten medför och att de sägs utgöra en komplicerande faktor vid strukturrationalisering. Utskottet ansåg mot bakgrund av det anförda att stora fördelar obestridligen skulle vinnas om servituten inte förlängdes ytterligare. Emellertid gav lantmäteri- slyrelsens utredning inte närmare besked om förekomsten eller utövningen av de tidsbegränsade skogsservituten, låt vara att de allmänna erfarenhe­ terna visade på att utövningen av servituten är i snabbt avtagande till följd av den allt snabbare strukturomvandlingen i Norrland. Utskottet ansåg dock att man inte kan bortse från att servituten alltjämt kan ha stor betydelse för utkomstmöjligheterna för många fastighetsägare och då främst äldre innehavare av småbruk inom berörda områden. I frågans nuvarande läge

12

ansåg utskottet därför att de servitut som utövas vid utgången av år 1969

övergångsvis bör förlängas generellt på två år. Hur avvecklingen bör ske i

fråga om de servitut, som efter den förlängda giltighetstiden alltjämt utövas,

synes kunna övervägas i anslutning till utarbetande av förslag till promul-

gationslag beträffande fastighetsbildningslagen. De närmare överväganden

som utskottets förslag till förlängning av giltighetstiden för de begränsade

servituten kunde föranleda syntes enligt utskottet böra ske genom Kungl.

Maj :ts försorg. Utskottet erinrade om att en eventuell förlängning måste

beslutas vid årets riksdag.

Kungl. Maj. ts proposition nr i33 år i969

Departementschefen

Servitut som innefattar rätt till skogsfång eller mulbete på skogsmark

(skogsservitut) bildades tidigare i ganska stor utsträckning, särskilt i Norr­

land. I en del fall gäller de av ålder och i andra fall har de tillkommit vid

laga jorddelning. De flesta har emellertid tillkommit genom avtal. Enligt

lagen (1926: 326) om delning av jord å landet är det inte tillåtet att vid

jorddelning bilda skogsservitut. Det till lagrådet den 19 april 1968 re­

mitterade förslaget till fastighetsbildningslag, över vilket lagrådet numera

avgett yttrande, innehåller förbud mot bildande av skogsfångsservitut vid

fastighetsbildning (7 kap. 2 §). Däremot skall betesservitut i vissa fall

kunna bildas. Något hinder mot att genom avtal bilda skogsservitut före­

ligger f. n. inte. Det till lagrådet den 20 januari 1967 remitterade förslaget

till 14 kap. nya jordabalken innehåller däremot förbud mot skogsfångsser­

vitut och mot upplåtelse genom avtal av betesservitut (3 §).

Enligt lagen om förlängning av tiden för vissa servitut har vissa tids­

begränsade norrländska skogsservitut, som enligt en tidigare lag från år

1946 i samma ämne förlängts till den 1 januari 1960, ytterligare förlängts

till den 1 januari 1970. Även sådana servitut vilkas giltighetstid varit

minst 15 år eller fastighetsägarens livstid och löpt ut under 1960-talet har

fått sin giltighet förlängd till den 1 januari 1970.

Årets riksdag har uttalat sig för en generell förlängning av de ifrågava­

rande servitutens giltighetstid med två år.

Lantmäteristyrelsen har föreslagit att någon ytterligare förlängning inte

skall ske eftersom servituten i regel blivit obehövliga och därför nyttjas i

allt mindre utsträckning. Ytterligare skäl till att inte förlänga giltighets­

tiden är enligt lantmäteristyrelsen att servituten också medför vissa olä­

genheter, främst från skogsvårdssynpunkt. Om en förlängning likväl anses

böra ske, förordar lantmäteristyrelsen en ordning som innebär en indivi­

duell förlängning. För att en sådan ordning skall kunna genomföras ford­

ras emellertid enligt styrelsen först en generell förlängning av giltighets­

tiden på förslagsvis två år.

13

Remissinstanserna har haft delade meningar om vilken lösning som lämpligen bör väljas.

1959 års lag var, liksom 1946 års lag i samma ämne, avsedd som ett pro­ visorium till dess det ifrågavarande fastighetsbeståndet genom samman­ slagningar eller på annat sätt fått en sådan struktur att servituten i stort sett spelat ut sin roll. I motiven till 1959 års lag förutskickade emellertid departementschefen att en ytterligare generell förlängning kunde visa sig påkallad (prop. 1959: 167 s. 15). Antalet tidsbegränsade skogsservitut uppskattas av lantmäteristyrelsen till omkring 1 000. Hur många av dessa som nu utövas går f. n. inte att ange. Servitutens betydelse torde under den gångna tioårsperioden ha avtagit. Det föreliggande remissmaterialet ger emellertid vid handen att servituten i vissa fall fortfarande fyller ett be­ hov och att ett bortfall av dem kan medföra att innehavarna råkar i ekonomiskt bekymmersam belägenhet. Jag tänker då närmast på de äldre innehavare av småbruk som är servitutshavare. I detta läge är det enligt min mening mest ändamålsenligt att, i överensstämmelse med vad som ut­ talas av riksdagen, den ordning som gäller enligt 1959 års lag får bestå under ytterligare två år. Med en sådan lösning vinner man också tid för att mera ingående överväga hur frågan slutligt skall lösas för tiden fr. o. m. den 1 januari 1972, då den nya fastighetsbildningslagen och jordabalken är avsedda att träda i kraft. Jag förordar därför en ytterligare förläng­ ning till den 1 januari 1972 av giltighetstiden för ifrågavarande skogsservi­ tut, som tillkommit eller blivit tidsbegränsade före den 1 januari 1947 och som utövas vid utgången av år 1969. Jag har för avsikt att senare åter­ komma till Kungl. Maj :t med ytterligare förslag i ärendet.

I enlighet med det anförda har inom jordbruksdepartementet upprättats förslag till lag om ändring i lagen (1959: 517) om förlängning av tiden för vissa servitut.

Förslaget torde få fogas till statsrådsprotokollet i detta ärende som bi­ laga1.

Jag hemställer, att lagrådets utlåtande över lagförslaget inhämtas enligt 87 § regeringsformen genom utdrag av protokollet.

Vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans Kungl. Höghet Regenten.

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

Kungl. Maj:ts proposition nr 133 år 1969

1 Förslaget, som är likalydande med det vid propositionen fogade förslaget, har uteslutits här.

14

Kungl. Maj:ts proposition nr 133 år 1969

Utdrag av protokoll, hållet i lagrådet den 9 oktober 1969.

Närvarande:

justitierådet Nordström,

regeringsrådet Walberg,

justitierådet Westerlind,

justitierådet Ulveson.

Enligt lagrådet den 2 oktober 1969 tillhandakommet utdrag av protokoll

över jordbruksärenden, hållet inför Hans Kungl. Höghet Regenten, Hertigen

av Halland, har Kungl. Maj :t förordnat, att lagrådets utlåtande enligt 87 §

regeringsformen skall inhämtas över upprättat förslag till lag om ändring i

lagen (1959: 517) om förlängning av tiden för vissa servitut.

Förslaget, som biläggs detta protokoll, föredrages inför lagrådet av hov­

rättsassessorn Stig Wenker.

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.

Ur protokollet:

Ingrid Hellström

Kungl. Maj. ts proposition nr 133 år 1969

15

Utdrag av protokollet över jordbruksärenden, hållet inför Hans

Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 17 oktober 1969.

Närvarande:

Statsministern

Palme,

statsråden

Sträng, Andersson, Lange, Aspling,

Sven-Eric Nilsson, Lundkvist, Geijer, Myrdal, Odhnoff, Wickman, Moberg, Bengtsson, Norling, Löfberg, Lidbom, Carlsson.

Chefen för jordbruksdepartementet, statsrådet Bengtsson, anmäler efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter lagrådets utlåtande över förslag till lag om ändring i lagen (1959: 517) om förlängning av tiden för vissa servitut.

Föredraganden upplyser, att lagrådet lämnat lagförslaget utan erinran, och hemställer, att Kungl. Maj :t genom proposition föreslår riksdagen att an­ taga förslaget.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­ stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans Maj :t Konungen att till riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta pro­ tokoll utvisar.

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

KUNGL. BOKTR. STHLM 1969 690481