Prop. 1970:169

('angående försöksverksamhet med systematiserad decentraliserad universitetsutbildning',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 169 år 1970

1

Nr 169

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående försöksverksamhet

med systematiserad decentraliserad universitetsutbildning; given Stockholms slott den 30 oktober 1970.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsproto­ kollet över utbildningsärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bifalla de för­ slag, om vilkas avlåtande till riksdagen föredraganden hemställt.

Under Hans Maj:ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL

Sven Moberg

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen, som grundar sig på förslag av 1968 års utbildningsutredning (U 68), föreslås att försöksverksamhet med systematiserad decentraliserad univer­ sitetsutbildning skall äga rum fr. o. m. budgetåret 1970/71. Syftet med försöks­ verksamheten är bl. a. att få underlag för den bedömning som sker inom U 68 av organisations- och lokaliseringsfrågor i samband med decentralisering av eftergym­ nasial utbildning, samt att möjliggöra för de studerande att genomföra en större del av sin utbildning utanför universitetsorterna. Utbildningen avses omfatta första och andra avdelningarna av vissa utbildningslinjer vid filosofisk fakultet. Försöksverk­ samheten kommer att äga rum i Luleå, Sundsvall och Östersund. Det blir därvid möjligt att anknyta utbildningen inom andra avdelningen till den decentraliserade akademiska utbildning som bedrivs på nämnda orter under innevarande budgetår.

1

Bihang till riksdagens protokoll 1970. 1 saml. Nr 169

2

Utdrag av protokollet över utbildningsärenden, hållet inför Hans Kungl.

Höghet Regenten, Hertigen av Halland, i statsrådet på

Stockholms slott den 30 oktober 1970.

Kungl. Maj:ts proposition nr 169 år 1970

Närvarande:

J

Statsministern

Palme , ministern för utrikes ärendena

Nilsson , statsråden

Sträng,

Andersson, Holmqvist, Aspling, Lundkvist, Geijer, Myrdal, Odhnoff,

Moberg, Bengtsson, Norling, Löfberg, Lidbom, Carlsson, Feldt.

Statsrådet Moberg anmäler efter gemensam beredning med statsrådets övriga

ledamöter fråga om försöksverksamhet med systematiserad decentraliserad uni­

versitetsutbildning och anför.

Kungl. Maj:ts proposition nr 169 år 1970

3

Inledning

Fr. o. m. budgetåret 1966/67 finns ett reservationsanslag benämnt Decentrali­ serad akademisk utbildning m. m. uppfört i riksstaten. Från anslaget bestrids kost­ nader för utbildning utanför universitetsorterna inom vissa ämnesområden vid filosofisk fakultet omfattande grundkurser om högst 20 poäng samt kostnader för viss akademisk utbildning anordnad av Hermods korrespondensinstituts stiftelse. Universitetskanslersämbetet ansvarar för utbildningen.

Universitetskanslersämbetet anordnar efter bemyndigande av Kungl. Maj:t även studiekurser om 40 poäng inom ramen för den decentraliserade utbildningen.

Förslag

1968 års utbildningsutredning (U 68) har föreslagit att försöksverksamhet med vissa former för distribution av högre utbildning anordnas inom ramen för den de­ centraliserade akademiska utbildningen. Utredningen förordar därvid bl. a. försök med anordnande av utbildningslinjer utanför universitets- och universitetsfilialorter.

U 68 föreslår att universitetskanslersämbetet skall svara för försöksverksamheten och i samverkan med utredningen utvärdera försöken.

Syftet med försöksverksamheten är enligt utredningen sammanfattningsvis

att utröna vilka distributionsformer för högre utbildning eller kombinationer av sådana som under den närmaste 1 O-årsperioden kan utgöra alternativ till nu gängse former samt olika undervisningsmedias lämplighet för olika distributionsformer,

att belysa den pedagogiska effekt sådana alternativa distributionsformer har, ut­ tryckt bl. a. i studieresultat, särskilda svårigheter i studierna, bortfallsfrekvens, or­ saker till studieavbrott samt de studerandes och lärarnas inställning till studie­ formen,

att utröna i vilken mån rekryteringen till de alternativa distributionsformerna skiljer sig från rekryteringen till de ordinarie universitets- och högskoleformerna, varvid särskild uppmärksamhet ägnas avlastningseffekten på de nuvarande univer­ siteten och universitetsfilialerna; även de studerandes åldersfördelning, skolbak- grund, yrkesverksamhet och arbetsvillkor, familjesituation etc. studeras,

att finna lämpliga former för samverkan mellan berörda

administrativa

in­

stanser.

Utredningen anför vidare bl. a. följande. De av universitetskanslersämbetet anordnade kurserna har varit av tillfällig ka­ raktär och det har normalt inte varit möjligt att ange kursutbudet på en ort för mer än ett år i taget, ofta med jämförelsevis kort tid mellan beslut om anordnan­ det av en kurs och kursstarten.

Det har i regel inte varit möjligt för de studerande att planmässigt förlägga en större del av sin högre utbildning till decentraliserade kurser. En mer långsiktig planering, innebärande att man upprättar fleråriga program för den högre utbild­ ningen på en ort skulle förändra situationen i detta hänseende, under förutsätt­

4

ning att i programmen i större utsträckning ingår studiekurser för 40 poäng. Pro­

grammen bör normalt, då det gäller de filosofiska fakulteterna, anknyta till ut­

bildningslinjer.

Vid planeringen av försöksverksamheten bör enligt utredningens uppfattning

följande synpunkter beaktas:

a) tillgången på lärarkrafter,

b) önskemålet att pröva lokalisering i områden där det lokaliseringspolitiska

trycket är starkt,

c) önskemålet att avlasta hårt trängda universitet,

d) att ämnesutbudet i försöksverksamheten inte ytterligare markerar en över­

lastning på humanist- och samhällsvetarsidan.

I prop. 1970:1 (bil. 10 s. 313) anförde jag bl. a. att U 68:s förslag om försöks­

verksamhet med vissa former för distribution av högre utbildning låg i linje med

uppfattningen att den decentraliserade akademiska utbildningen i ökad utsträck­

ning borde organiseras så att den kan utnyttjas av vuxenstuderande. Frågan borde

enligt vad jag anförde prövas av Kungl. Maj:t i annat sammanhang.

Med anledning av U 68:s skrivelse uppdrog Kungl. Maj:t åt universitetskanslers-

ämbetet att planera försöksverksamhet med distribution av högre utbildning enligt

de riktlinjer som angavs i U 68:s skrivelse samt att utarbeta och till Kungl. Maj:t

komma in med förslag till bestämmelser för försöksverksamheten.

Med anledning av uppdraget har universitetskanslersämbetet kommit in med

förslag till bestämmelser för reservationsanslaget Decentraliserad akademisk ut­

bildning m. m. avseende budgetåret 1970/71.

Ämbetet hade vid bifall till förslaget för avsikt att bedriva försöksverksamhet

med distribution av högre utbildning enligt U 68:s riktlinjer i Luleå, Sundsvall,

Västerås och Östersund. Man planerade utbildningen i Luleå, Sundsvall och Öster­

sund i enlighet med följande sammanställning.

Kungl. Maj:ts proposition nr 169 år 1970

Utbildnings-

Ämnesområde/antal poäng

Ämnesområde/antal poäng

Ort

linje

första avd.

andra avd.

Luleå

1 a

matematik 40

fysik 40

It

e

franska 40

svenska 40

12 f

tyska 40

Sundsvall

1

a

matematik 40

fysik 40

1 b

kemi 40

8 a

sociologi 40

företagsekonomi 40

8 d

psykologi 20

8 f

statskunskap 40

Östersund

1 a

matematik 40

fysik 40

nationalekonomi 20 +

statistik 20

sociologi 40

Universitetskanslersämbetet föreslår bl. a. att extra tjänst som universitetslektor

eller universitetsadjunkt får inrättas för undervisning och examination inom de­

Kungl. Maj:ts proposition nr 169 år 1970

5

centraliserad akademisk utbildning. Ämbetet föreslår vidare att sådan tjänst skall tillsättas genom förordnande tills vidare för högst ett år i sänder. Ämbetet anser att ifrågavarande tjänster bör få inrättas även för tjänstgöring som omfattar mindre än hälften av heltidstjänstgöring, om detta gör det möjligt att förena tjänsten med annan motsvarande tjänst.

I anledning av U 68 :s förslag om försöksverksamhet med distribution av högre utbildning bemyndigade Kungl. Maj:t den 14 maj 1970 universitetskanslersämbetet att inom ramen för decentraliserad akademisk utbildning under budgetåret 1970/71 anordna studiekurser om 40 poäng i Luleå (matematik, franska och tyska), Sunds­ vall (matematik och sociologi) och Östersund (matematik). Därutöver bemyndi­ gades ämbetet att anordna grundkurser om 20 poäng i resp. nationalekonomi och statistik i Östersund. Utbildningen har höstterminen 1970 inletts i enlighet härmed. Någon studiekurs i tyska i Luleå har emellertid inte kommit till stånd.

Föredraganden

Universitetskanslersämbetet anordnar inom ramen för decentraliserad akademisk utbildning varje år ett stort antal studiekurser om 20 poäng på skilda orter i sam­ arbete med vederbörande skolstyrelse. Sedan några år anordnas efter medgivande av Kungl. Maj:t i varje enskilt fall studiekurser om 40 poäng (tidigare två betygs- enheter) på ett begränsat antal orter. Erfarenheterna av de decentraliserade studie­ kurserna är goda. Kurserna är tillfälliga i den meningen att de förläggs till nya or­ ter allteftersom behovet förändras. Att en studiekurs anordnas på en ort under ett visst läsår innebär alltså inte någon garanti för att den skall ges även nästa år eller att den kommer att följas av en kurs omfattande högre poängtal inom samma ämnesområde, alternativt av en studiekurs inom annat ämnesområde.

I samband med förslag angående utbyggnaden av universitet och högskolor (prop. 1965:141) anförde dåvarande departementschefen att tillkomsten av uni­ versitetsfilialer med fasta lärartjänster och permanenta lokaler inte betydde att den decentraliserade utbildningen i övrigt skulle avvecklas. Tvärtom — framhöll de­ partementschefen — fanns det anledning att räkna med en ytterligare utbyggnad och konsolidering av denna verksamhet.

Jag har tidigare i samband med förslag om högre teknisk utbildning och forsk­ ning i övre Norrland (prop. 1970:88) framhållit att utbyggnaden av den högre ut­ bildningen är ett viktigt led i strävandena att skapa en allsidig samhällsservice i hela landet.

Riksdagen har i samband med behandlingen av anslagsframställningarna under åttonde huvudtiteln i 1970 års statsverksproposition (SU 88, rskr 215) framhållit bl. a. att det måste anses mycket väsentligt från såväl utbildningspolitiska som loka- liseringspolitiska synpunkter att man tar vara på de möjligheter som kan föreligga att i anslutning till befintliga gymnasier bygga ut och sprida den högre utbild­ ningen.

6

1968 års utbildningsutredning (U 68) har för att få underlag för sin bedömning

av organisations- och lokaliseringsfrågor i samband med decentralisering av efter­

gymnasial utbildning föreslagit en försöksverksamhet med distribution av högre

utbildning. Syftet med U 68 :s förslag är därvid bl. a. att genom anordnande på vissa

orter av fleråriga program och studiekurser om 40 poäng inom ramen för decen­

traliserad akademisk utbildning möjliggöra för de studerande att genomföra en

större del av sin utbildning utanför universitets- eller filialorterna. I Luleå, Sunds­

vall och Östersund bedrivs höstterminen 1970 viss decentraliserad akademisk ut­

bildning. Som föreslagits av universitetskanslersämbetet bör försöksverksamheten

med systematiserad decentraliserad universitetsutbildning — förutom intagning

innevarande läsår av studerande till den pågående decentraliserade utbildningen —

omfatta intagning höstterminen 1971 av studerande dels till andra avdelningen,

dels nyintagning till första avdelningen av vissa utbildningslinjer vid filosofisk fa­

kultet. Det blir därvid möjligt att anknyta utbildningen inom andra avdelningen

till den decentraliserade akademiska utbildning som nu ges på de aktuella orterna.

Allteftersom erfarenheter vinns bör ställning tas till en eventuell förlängning av

verksamheten. Det ankommer på Kungl. Maj:t att besluta om utbildningslinjer

och ämnesområden.

Vad gäller utbildningen inom tredje avdelningen av de berörda utbildningslin­

jerna finns för de studerande som önskar avlägga filosofie kandidatexamen dels

möjlighet att förlägga studierna till någon av universitets- eller filialorterna, dels

möjlighet att genomgå studiekurs inom den nu gällande ordningen för decentrali­

serad akademisk utbildning. Det kan bli aktuellt att förlägga sådana studiekurser

till de orter där den systematiserade universitetsutbildningen äger rum, men jag är

f. n. inte beredd att ta ställning till inom vilka ämnesområden utbildningen bör an­

ordnas. I denna fråga bör hänsyn tas till bl. a. de studerandes egna önskemål. Jag

räknar med att universitetskanslersämbetet följer försöksverksamheten och — när

underlag föreligger — inkommer med förslag till ställningstagande i dessa frågor.

En förutsättning för försöksverksamheten är givetvis att undervisningen kan be­

drivas effektivt. Rekryteringen av kvalificerade lärare bör därför underlättas. F. n.

föreligger inte möjlighet att — inom ramen för anslaget till decentraliserad akade­

misk utbildning — anställa annan lärarpersonal än timarvoderad sådan. I likhet

med universitetskanslersämbetet anser jag att extra tjänst som resp. universitets­

lektor och universitetsadjunkt bör kunna inrättas för undervisning och examina­

tion. Sådan tjänst bör tillsättas genom förordnande tills vidare för högst ett år i

sänder. Det ankommer på Kungl. Maj:t att besluta härom.

Det bör i detta sammanhang anmärkas att försöksverksamhet med systemati­

serad universitetsutbildning till skillnad från universitetsfilialsystemet inte innebär

att en permanent organisation i fråga om lokaler och lärartjänster etableras på

resp. orter.

Kungl. Maj:ts proposition nr 169 år 1970

7

Kostnaderna för försöksverksamheten skall bestridas från reservationsanslaget Decentraliserad akademisk utbildning m. m„ reservationsanslaget Inredning och utrustning vid universitet, högskolor m. m. samt — i vad avser utvärdering av verksamheten — från reservationsanslaget Pedagogiskt utvecklingsarbete m. m. vid universitet och högskolor. Jag räknar med att verksamheten under budgetåret 1970/71 skall bedrivas inom ramen för de anslagsbelopp som upptagits i riksstaten jämte befintlig reservation.

Kungl. Maj:ts proposition nr 169 år 1970

Hemställan

Under åberopande av vad jag anfört i det föregående hemställer jag, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen

att godkänna de av mig förordade riktlinjerna för försöksverk­ samhet med systematiserad decentraliserad universitetsutbildning.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instäm­ mande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans Kungl. Höghet Regenten att till riksdagen skall av­ låtas proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Gunnel Anderson