Prop. 1971:35

Kungl. Maj:ts proposition angående anslag för budgetåret 1971/72 till byggnadsarbeten samt inredning och utrustning av lokaler vid universiteten m.m.

Nr 35

Kungl. Maj:ts proposition angående anslag för budgetåret 1971/72 till byggnadsarbeten samt inredning och utrustning av lokaler vid universiteten m. m.;

given Stockholms slott den 26 februari 1971.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över utbildningsårenden, föreslå riksdagen att bifalla de förslag om vars avlåtande till riksdagen föredragandcn hemställt.

GUSTAF ADOLF

SVEN MOBERG

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ett investeringsanslag av 140 milj. kr. för byggnadsarbeten vid universiteten m. m. Medelsförbrukningen för verk- samheten under innevarande och nästa budgetår beräknas till samman- lagt ca 303 milj. kr.

Medel tas upp för fortsatt utbyggnad inom södra delen av Frescati- området av nybyggnader för icke-laborativa institutioner vid universitetet i Stockholm och för nybyggnad för kemi m. m. inom norra delen av området. Fortsatt utbyggnad på Artillerifältet i Uppsala föreslås för en sammanlagd kostnad av drygt 100 milj. kr. Medel beräknas vidare för den fortsatta utbyggnaden för teknisk utbildning och forskning m. m. på Vallaområdet i Linköping. En nybyggnad för icke-laborativa institu- tioner vid universitetet i Umeå föreslås för 15,3 milj. kr. Medel beräk- nas även för bl.a. fortsatt utbyggnad vid universitetet i Göteborg samt vid tekniska högskolan i Stockholm och Chalmers tekniska högskola.

Slutligen föreslås en medelsanvisning av 63 milj. kr. för inredning och utrustning av lokaler vid universiteten m. m.

Prop. 1971: 35 2

Utdrag av protokollet över utbildningsårenden, hållet inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 26 februari 1971.

Närvarande: Statsministern PALME, ministern för utrikes ärendena NILSSON, statsråden STRÄNG, ANDERSSON, HOLMQVIST, ASPLING, SVEN-ERIC NILSSON, LUNDKVIST, MYRDAL, ODH- NOFF, WICKMAN, MOBERG, BENGTSSON, NORLING, LÖF- BERG, LIDBOM, CARLSSON, FELDT.

Statsrådet Moberg anmäler efter gemensam beredning med statsrå— dets övriga ledamöter fråga om anslag för budgetåret 1971/ 72 till bygg- nadsarbeten samt inredning och utrustning av lokaler vid universiteten m.m. och anför.

I prop. 1971: 1 (bil. 10 s. 440 och 357) har Kungl. Maj:t föreslagit riksdagen att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, för budget- året 1971/72 beräkna

till Byggnadsarbeten vid universiteten m.m. ett investeringsanslag av 140 milj. kr.;

till Inredning och utrustning av lokaler vid universiteten m.m. ett reservationsanslag av 63 milj. kr.

Jag anhåller nu att få ta upp dessa frågor.

Byggnadsarbeten vid universiteten m. m.

1969/70 Utgift 128 953 450 Reservation 8 463 519 1970/71 Anslag 130 000 000 1971/ 72 Förslag 140 000 000

Anslagsförslag m. 111.

Detta investeringsanslag — som tidigare benämnts Byggnadsarbeten vid universiteten och vissa högskolor m.m. avser byggnadsarbeten vid universiteten, karolinska institutet, de tekniska högskolorna, hög- skolenheten i Linköping, gymnastik- och idrottshögskolorna samt lärar- högskolorna.

Prop. 1971: 35 3

Från byggnadsstyrelsen och tekniska högskolans i Stockholm bygg; nadskommitté föreligger framställningar om investeringsanslag för bud— getåret 1971/ 72. Vidare har styrelsen och byggnadskommittén succes- sivt redovisat projekteringshandlingar m. m. för aktuella byggnads- objekt.

Jag vill först erinra om de principer som gäller för handläggningen

av ärenden rörande byggnadsverksamheten vid universitet och hög— - skolor.

För varje universitetsort finns en lokal- och utrustningsprogramkom- mitté (LUP—kommitté) med uppgift att utarbeta lokal- och utrustnings- program för läroanstalterna på orten. Kommittéerna för Uppsala, Lund och Göteborg utarbetar program även för de tre berörda filialorterna, dvs. resp. Örebro, Växjö och Karlstad. Genom beslut den 29 juni 1970 tillkallades en LUP-kommitté för Linköping. Programunderlag för lärar- högskolorna utarbetas av skolöverstyrelsen. Den år 1969 tillkallade uni- versitetsrestaurangkommittén skall bl. a. upprätta lokalprogram för så- dana restauranglokaler som skall uppföras av staten.

När ett lokalprogram färdigställts överlämnas det till byggnadsstyrel- sen som på grundval av lokalprogrammet i samråd med den myndighet som utarbetat detta upprättar ett byggnadsprogram. Detta innehåller bl. a. förslag till byggnadsobjektets placering och allmänna utformning samt en uppskattning av kostnad och en beräknad tidsplan för objektet.

Byggnadsprogram för lokaler för tekniska högskolan i Stockholm har hittills upprättats av högskolans byggnadskommitté, som också svarat för byggande och inredning av dessa lokaler. Enligt beslut av Kungl. Maj:t den 4 september 1970 skall kommitténs uppdrag upphöra sedan dess arbete med ny- och ombyggnad för sektion V vid högskolan slut— förts (jfr prop. 1970: 76 s. 13).

Kungl. Maj:t lämnar efter prövning av byggnadsprogrammet i regel ett uppdrag att utarbeta förslags— eller huvudhandlingar för objektet. När handlingar har färdigställts på vilka en tillförlitlig kostnadsberäk- ning kan grundas begärs normalt medel av riksdagen för byggnadsob- jektets utförande. En närmare redogörelse för denna handläggningsord— ning lämnas i en tryckt promemoria, benämnd »Handläggning av stat- liga byggnadsärenden» (Finansdepartementet 1968). Kungl. Maj:t har den 11 april 1969 uppdragit åt byggnadsstyrelsen att t.v. bedriva för- söksverksamhet med totalentreprenad. Inom ramen för denna försöks- verksamhet kan det bli aktuellt att begära medel av riksdagen för vissa byggnadsobjekt på grundval av en kostnadsuppskattning av underlaget för totalentreprenaden.

I min följande redogörelse för de byggnadsobjekt som är aktuella för nästa budgetår tar jag sålunda i regel inte upp sådana objekt för vilka projekteringen ännu inte nått det stadium då _ enligt nämnda hand- läggningsordning — redovisning för riksdagen bör ske. Jag kommer inte

Prop. 1971: 35 4

heller att särskilt behandla sådana objekt, som tidigare redovisats för riksdagen och för vilka kostnadsramarna föreslås antingen bli uppför- da med oförändrade eller sänkta belopp eller endast bli höjda med hän- syn till den allmänna byggnadskostnadsstegringen. För tiden den 1 april 1969—den 1 april 1970 beräknar styrelsen denna kostnadsstegring till 8 %.

Kostnaderna redovisas i det följande i prisläget den 1 april 1970 om inte någon annan prisnivå anges.

Stockholm

Försörjningsåtgära'cr inom karolinska institutets område. För översikt- lig planläggning får 690000 kr. tas i anspråk. För anslutningsavgifter beräknar byggnadsstyrelsen 400000 kr. (jfr prop. 1970: 76 s. 11 och 20).

I prop. 1970: 76 (s. 11) redovisades att byggnadsstyrelsen beräknade 3 106 000 kr. för beslutade övriga åtgärder utöver tidigare slutredovisade arbeten. Av nämnda belopp slutredovisar styrelsen nu två dclobjekt till en sammanlagd kostnad av 858 000 kr. Kostnaderna för försörjnings- åtgärder i samband med tillbyggnaden till den nyligen uppförda labo- ratoriebyggnaden uppgår till 420000 kr. i prisläget den 1 april 1969. Kungl. Maj:t uppdrog den 15 juli 1970 åt styrelsen att utföra dessa arbeten. Den sammanlagda kostnaden för ej slutredovisade åtgärder blir (3 106 OOO—858 000+420 000=) 2 668 000 kr. i prisläget den 1 april 1969, vilket motsvaras av ca 2,8 milj. kr. i prisläget den 1 april 1970.

Kungl. Maj:t uppdrog den 17 december 1970 åt styrelsen att inom en kostnadsram av 900 000 kr. utföra dels parkeringsplatser med anslu- tande vägar inom karolinska institutets område, dels en väg från Eugenia- vägen till karolinska sjukhusets infart vid Solnavägen. Parkeringsplat— serna skall enligt beslutet göras tillgängliga även för personal m.m. vid karolinska sjukhuset. Den sammanlagda kostnaden för nämnda åtgärder uppgår således till (2 800 000+900 000=) 3 700 000 kr.

Styrelsen föreslår att sammanlagt 550000 kr. ställs till förfogande för utförande av en gång- och cykelbro över Solnavägen mellan insti- tutet och karolinska sjukhuset. Bron föreslås även använd som bärare av kablar för elförsörjningen av institutets område.

Laboratoriebyggnad vid karolinska institutet. Senast i prop. 1970: 76 (s. 11) redogjordes för den nyligen uppförda laboratoriebyggnaden på karolinska institutets område. En tillbyggnad till laboratoriebyggnaden beräknas vara färdigställd till höstterminen 1971.

Den sammanlagda rumsytan för den utökade laboratoriebyggnaden är 9930 m2. Kostnadsramen för objektet uppgår till 24,6 milj. kr. i

Prop. 1971: 35 5

prisläget den 1 april 1969, vilket motsvara; av 25,9 milj. kr. i prisläget den 1 april 1970. Inom denna kostnadsram har medel inte beräknats för 18 s.k. miljökammare, som planeras ingå i laboratoriebyggnaden. Kostnaden för miljökamrarna beräknas till 1,2 milj. kr. Den samman- lagda kostnaden beräknar byggnadsstyrelsen således till (25,9 + 1,2 =) 27,1 milj. kr.

Matsal inom F rescatiområdet. Som redovisades i prop. 1969: 36 (s. 7) och 1969: 150 (bil. 4 s. 18) har en restaurang anordnats i Skogs- och lantbruksakademicns f. d. museibyggnad. Av byggnadens två plan an- vänds f.n. det övre till matsal.

Byggnadsstyrelscn föreslår i samråd med universitetsrestaurangkom- mittén att restaurangens kapacitet ökas genom att en utlämningsdisk ordnas i bottenplanet.

För objektet är i gällande investeringsplan uppförd en kostnadsram av 2 540 000 kr i prisläget den 1 april 1969 motsvarande 2 700 000 kr i prisläget den 1 april 1970. Byggnadsstyrelscn uppskattar kostnaderna för de nu föreslagna åtgärderna till 230 000 kr. och föreslår att nämnda ram höjs till (2 700 000+230 000=) 2 930 000 kr.

Uppsala

Försörjningsåtgärder. I investeringsplanen är en kostnadsram av 660 000 kr. uppförd för översiktlig planläggning. För anslutningsavgifter är en kostnadsram av 2 milj. kr. uppförd. Byggnadsstyrelsen föreslår att sistnämnda ram höjs till 2,5 milj. kr. Härav avser ca 250000 kr. avgiften för fjärrvärmeanslutning av nybyggnad för fysiska institutionen m.m.

Byggnadsstyrelscn har slutredovisat delobjekt till en sammanlagd kost- nad av 1 556 000 kr. För beslutade åtgärder beräknar styrelsen — ut- över slutredovisadc arbeten — 5 850 000 kr. För att utrymme för för— sörjningsåtgärder i samband med andra etappen av nybyggnader på Artillerifältet skall finnas föreslår styrelsen att nämnda belopp höjs med 2 milj. kr. till 7 850 000 kr.

Nybyggnader på Artillerifältet. Nybyggnaderna avses för de medi- cinskt teoretiska institutionerna, den farmaceutiska fakulteten och vissa naturvetenskapliga institutioner. Nybyggnaderna avses vidare inrymma lokaler för den veterinärmedicinska utbildning och forskning som enligt gällande planer skall inordnas i motsvarande institutioner vid universi- tetet (jfr prop. 1970: 37 s. 42 ).

. En första etapp av nybyggnaderna, vilken omfattar 12 560 m2 rums- yta, blev färdig under år 1969. Vidare har nyligen en hörsalsbyggnad om 500 m'-' rumsyta utförts (jfr prop. 1970: 165 bil. 7 s. 44 och 51).

Prop. 1971: 35 6

Kungl. Maj:t uppdrog den 24 april 1970 åt byggnadsstyrelsen att projektera en andra etapp av nybyggnaderna, omfattande högst 28 000 rn2 programyta, inkl. nämnda hörsalsbyggnad. Härtill kommer de nämn- da lokalerna för veterinärmedicinsk utbildning och forskning.

I skrivelse den 2 februari 1971 har byggnadsstyrelsen redovisat att de husdelar som närmast motsvarar den andra byggnadsetappen om- fattar en rumsyta av 27 300 m2 exkl. hörsalsbyggnaden. Mot bakgrund bl.a. av de faktiska kostnaderna för den första etappen uppskattar sty- relsen kostnaden för nämnda lokaler av 27 300 m2 rumsyta till 68,5 milj. kr. I gällande investeringsplan är uppförd en kostnadsram av 31 920 000 kr. för den första etappen av nybyggnaderna, varav 900 000 kr. för hörsalsbyggnaden (prop. 1970: 165 bil. 7 s. 52). Den samman- lagda kostnaden för de nu redovisade etapperna uppskattas således till (31 920 000+68 500 000=) 100 420 000 kr.

Byggnadsarbetena för den nu aktuella etappen bör enligt styrelsen påbörjas i maj 1971. Härigenom kan den första delen av etappen bli färdig till hösten 1972. Styrelsen räknar med en tidsplan enligt vilken hela denna etapp kan vara färdig till hösten 1975.

Linköping

Försörjningsåtgärder. Kungl. Maj:t uppdrog den 29 juni 1970 åt bygg- nadsstyrelsen att projektera nybyggnad för lärarhögskolan i Linköping t. o. m. förslagshandlingar. I beslutet föreskrevs — med ändring av tidi- gare beslut — att lärarhögskolan skulle förläggas till Vallaområdct.

I investeringsplanen är uppförd en ram av 8 milj. kr. i prisläget den 1 april 1969 benämnd Försörjningsåtgärder: Övriga åtgärder (jfr prop. 1970: 76 s. 15). Nämnda belopp motsvaras av 8 620 000 kr. i prisläget den 1 april 1970. Styrelsen beräknar att medel för försörjningsåtgärder för nybyggnaden för lärarhögskolan erfordras för nästa budgetår. Med anledning härav föreslår styrelsen att nämnda ram förs upp med (8 620 000+1 380 000=) 10 000 000 kr.

Göteborg

F örsörjningsåtgärder inom medicinarområdet. För översiktlig planlägg- ning får 660 000 kr. tas i anspråk (jfr prop. 1968: 104 s. 13 ).

Kostnaderna för beslutade åtgärder uppgår enligt byggnadsstyrelsen till 6 225 000 kr. Styrelsen har slutredovisat ett delobjekt till en kostnad av 90 000 kr.

Styrelsen har med skrivelse den 2 februari 1971 redovisat byggnads— program för ytterligare försörjningsåtgärder. Bland dessa ingår en ut- ökning av antalet parkeringsplatser inom området samt avgiftsbeläggning av de nuvarande och de tillkommande parkeringsplatserna. En utökning av antalet parkeringsplatser måste komma till stånd innan ytterligare byggnader kan uppföras inom området.

Prop. 1971: 35 7

Kostnaderna för de tillkommande platserna uppskattas av styrelsen till 330 000 kr. Kostnaderna för avgiftsbeläggning bedöms till 250 000 kr.

Försörjningsåtgärder inom Chalmers tekniska högskolas område. För översiktlig planläggning får 1,1 milj. kr. tas i anspråk.

För anslutningsavgifter och övriga försörjningsåtgärder finns en kost- nadsram av 12 milj. kr. i prisläget den 1 april 1969 uppförd i investe- ringsplanen, varav 1,6 milj. kr. för anslutningsavgifter och 10 230000 kr. för beslutade övriga åtgärder (jfr prop. 1970: 76 s. 16). Sistnämnda kostnad motsvarar 10,5 milj. kr. i prisläget den 1 april 1970. Bygg- nadsstyrelsen har -— utöver tidigare slutredovisade delobjekt slut- redovisat ytterligare delobjekt till en sammanlagd kostnad av 746000 kr. För övriga åtgärder beräknar styrelsen således (10 500 000— 746 000 =) avrundat 9 750 000 kr.

För anslutningsavgifter bör enligt styrelsen föras upp ett belopp av 2 milj. kr., vilket innefattar avgifter för nybyggnad för fysiska institu- tionen m. m. (jfr prop. 1969: 36 s. 10 ).

Örebro

Försörjningsåtgärdcr. För översiktlig planläggning får 600000 kr. tas i anspråk. I investeringsplanen finns vidare en kostnadsram av 550000 kr. uppförd för anslutningsavgifter. Beloppet avser avgiften för anslutning av markområdet för högre utbildning m. m. i Örebro till stadens vatten— och avloppsnät (jfr prop. 1970: 76 s. 16). Avtal har nu— mera träffats om leverans av värme till nybyggnaderna för gymnastik— och idrottshögskolan. Anslutningsavgiften härför uppgår till 264000 kr., varav viss del återbetalas i form av ränta. Byggnadsstyrelscn före— slår att kostnadsramen höjs med 300000 kr. till 850 000 kr.

För övriga åtgärder är en kostnadsram av 5,9 milj. kr. uppförd i in— vesteringsplanen, varav 3750 000 kr. för idrottsplancr m.m. (prop. 1970:165 bil. 7 s. 52). Kungl. Maj:t uppdrog den 17 december 1970 åt byggnadsstyrelsen att utföra dessa idrottsplancr m.m.

Umeå

Försörjningsåtgärder. För översiktlig planläggning och för anslut— ningsavgifter finns i investeringsplanen uppförda kostnadsramar av resp. 1,3 milj. kr. och 800 000 kr. För övriga åtgärder finns en kostnadsram av 12,4 milj. kr. i prisläget den 1 april 1969, vilket motsvaras av 12750 000 kr. i prisläget den 1 april 1970. Av sistnämnda belopp av— ser 12210 000 kr. beslutade åtgärder (jfr prop. 1970: 76 s. 17 ). Bygg- nadsstyrelscn har beräknat 540 000 kr. för försörjningsåtgärder i sam- band med en planerad nybyggnad för aula och teater. Kungl. Maj:t uppdrog den 20 februari 1970 åt byggnadsstyrelsen att projektera den—

Prop. 1971: 35 8

na nybyggnad. Styrelsen beräknar att byggnadsarbetena kan påbörjas ti- digast under andra kvartalet 1972. Förhandlingar pågår med Umeå kommun om finansiering och drift av nybyggnaden m.m.

Kungl. Maj:t medgav den 5 juni 1970 att byggnadsstyrelsen fick ta i anspråk 125 000 kr. för åtgärder för avgiftsbeläggning av parkerings- platser inom universitetsområdet. För ytterligare automater m.m., med vilka samtliga permanent utbyggda platser ca 950 — kan avgiftsbe— läggas, behövs enligt styrelsen ytterligare 90 000 kr.

Styrelsen har den 23 november 1970 redovisat byggnadsprogram för nybyggnad för lärarhögskolan m. m. i Umeå, vilken planeras bli förlagd till universitetsområdet. Styrelsen räknar med att byggnadsarbetena kan påbörjas tidigast under andra kvartalet 1972. För försörjningsåtgärder i samband med denna nybyggnad och nybyggnad för icke-laborativa in- stitutioner, vilken närmare redovisas i det följande, beräknar styrelsen 3 milj. kr. Styrelsen föreslår således en kostnadsram för övriga åtgärder av (12 210 000—1—540 000+9O 000+3 000 000=) 15 840 000 kr.

Nybyggnad för icke-laborativa institutioner. Kungl. Maj:t uppdrog den 6 mars 1970 åt byggnadsstyrelsen att projektera nybyggnad för icke- laborativa institutioner. Styrelsen redovisar att nybyggnaden planeras bli förlagd omedelbart norr om biblioteksbyggnaden på universitetsområ- det. Byggnadsobjektet avses omfatta tre kontorslängor samt en hallbygg- nad, samtliga i två våningar. Rumsytan uppgår till 7 980 mz. Byggnads— styrelsen uppskattar kostnaderna för nybyggnaden till 15,3 milj. kr. Vissa av lokalerna kan enligt styrelsen tas i bruk till höstterminen 1972 om byggnadsarbetena påbörjas innevarande budgetår. Nybyggnaden bc- räknas vara färdig i sin helhet till Vårterminen 1973.

Föredraganden

För nästa budgetår har jag gjort upp följande förslag till investerings- plan. I planen tas en kostnadsram upp för varje objekt. Medelsförbruk- ningen för de skilda objekten har uppskattats med utgångspunkt i an- givna tider för byggstart och färdigställande.

Byggnadsarbetena för universitetet i Stockholm m.m. inom F rescati- området har kunnat bedrivas i en snabbare takt än vad som tidigare var beräknat. De sex nybyggnaderna för icke-laborativa institutioner varav två redan tagits i bruk, beräknas vara helt färdiga under hösten 1971, vilket är avsevärt tidigare än enligt hittillsvarande planer. Serviceanord- ningar av olika slag kommer övergångsvis att förläggas till de sex husen. En matsal har anordnats i en f. d. museibyggnad, och för en ökning av kapaciteten i denna har jag i investeringsplanen beräknat en höjning av kostnadsramen för objektet.

Prop. 1971: 35 9

Investeringsplan (1 OOO-tal kr.)

Medelsförbrukning

Kostnadsram Faktisk Beräknad för Bygg- Färdig- ' _— t.o.m. _— start ställande

Byggnadsobjekt 1.4.69 1.4.70 69/70 70/71 71 /72 mån./år mån./ar Stockholm Ersättning till Skogs- och lant-

bruksakademien ............ 2 825 2 825 2 600 225 Försörjningsåtgärder inom Fresca-

tio-mrådet: Översiktlig planläggning ...... 1 000 1 000 994 ]

Anslutningsavgifter .......... 245 245 127 5 000 7 500

Övriga åtgärder ............ 10 000 20 500 5 931 ' successivt Om- och tillbyggnad för farma-

kologi ..................... 5 070 5 070 5 057 13 6.64 12.66 Försörjningsåtgärder inom karo-

linska institutets område: Översiktlig planläggning ...... 690 690 516 Slutredovisat . .............. l 858 858 Anslutningsavgifter .......... I 4 700 400 900 600 Övriga åtgärder ............ 4 250 2 085 successivt Tillbyggnad vid institutionen för

fysiologi och medicinsk fysik . . 4 255 4 255 4 226 29 6.65 1.67 Försörjningsåtgärder inom tekni-

ska högskolans område ...... 6 142 6 172 5 913 200 50 successivt Nybyggnad av simhallsanläggning

vid gymnastik- och idrottshög- skolan ..................... 5 710 5 710 7 258 240 17 11.65 9.67 Om- och tillbyggnad för försvars-

medicinsk forskning m. m. . . . . 2 695 2 695 2 679 15 1 5.67 2.69 Nybyggnad för sektion A m. m. . 14 950 15 690 10 626 3 500 1 000 4.68 4.70 Ombyggnad för sektion E m. m. . 6 440 6 600 6 250 330 4.68 12.69 Ombyggnad för fysik, centralvcrk-

stad m. m. ................. 1 560 1 610 1 525 80 4.68 3.70 Laboratoriebyggnad vid karolin-

ska institutet ............... 24 600 27 100 15 962 10 000 900 5.68 8.71 Nybyggnader inom Frescatiområ-

det för ieke-laborativa institutio- ner ....................... 74 900 79 950 29 068 35 000 12 000 9.68 12.71 Tillbyggnad för sektion L . . . . 2 610 2 730 2 190 540 10.68 12.69 Nybyggnad för tandläkarutbild- .

ning ....... _. .............. 500 5002 47 453 1.2 000 2.72 1.75

(delram) (delram)

Matsal inom Frescatiområdet . . . 2 540 -2 930 1 277 1 150 175 9.69 8.70 Nybyggnad för kemi m.m. . . . . 35 900 38 730 13 000 11.71 11.73 Ny- och ombyggnad för sektion V 9 045 9 855 500 2 500 8.70 10.72 Utbyggnad av statens biblioteks-

depå i Bålsta ............... 2020 2 180 1 500 9.71 9.72 Markförvärv m. m. för nybygg-

nad för tandläkarutbildning 8 300 8 3008 5 000 2 000

Prop. 1971: 35 10

Medelsförbruknint!

Kostnadsram Faktisk Beräknad för Bygg- Färdig- ——-——_ t. o. rn. _— start ställande Byggnadsobjekt 1.4.69 1.4.70 69/70 70/71 71/72 mån./år mån./år Uppsala Försörjningsåtgärder: Översiktlig planläggning ...... 660 660 545 " Anslutningsavgifter .......... . 2 000 2 250 1 985 ., 000 500 Slutredovisat ............... !. 8 000 1 556 1 556 " u "vt övriga åtgärder ............ _| 7850 4214 . S Gees”

Om- och tillbyggnad för universi- tetsbiblioteket .............. 12 330 12475 11 763 650 50 4.64 10.70

Nybyggnader på Artillerifältet .. 30 340 100420 29 327 5 600 15 300 6.66 1.75 Nybyggnad för fysiska institutio-

nen m.m. .................. 13 815 14 475 10 653 3 550 250 6.68 10.70 Fastighetsförvärv ............. 705 705 700 5 Linköping Försörjningsåtgärder:

Översiktlig planläggning ...... 600 600 ] anslutningsavgifter .......... 2 000 2 000 1 829 . 5 000 3 500 Ovriga åtgärder ............. s 000 10 000 717 ] successivt Nybyggnader på Vallaområdet .. 85 800 92 250 20 242 25 000 30000 6.69 10.72

Jönköping Om- och tillbyggnad för lärarhög- .

skolan m. m. ............... 5 300 5 725 3 000 1 500 5.70 4.72 Kalmar Ombyggnad för lärarhögskolan

m.m. --------------------- 2 700 3 6151 - 436 2 600 350 5.70 7.71 Kristianstad Ombyggnad för lärarhögskolan . . 3 200 3 455 124 3 000 200 4.70 4.71 Lund Nybyggnad för växtfysjologj _ _ . _ 6 170 6 170 6 142 28 7.61 7.63 Försörjningsåtgärder:

Översiktlig planläggning ...... 1 100 1 100 947 |

Anslutningsavgifter ......... 3 200 3 200 915 - 3 000 400 Övriga åtgärder ............ 17 500 17 500 ]2 027 J successivt Nybyggnader för kemiska institu-

tionen .................... 79 000 76 000 70 578 2 500 2 300 10.64 2.69 Fastighetsförvärv ............. 3 135 3 135 2 910 145 Nybyggnad för bakteriologi m. m. 11 100 11 100 10 897 203 8.65 7.67 Nybyggnad för radiofysik ...... 2 530 2 510 2 463 47 11.66 1.68 Nybyggnad för matematik m.m. 11 150 11 075 11 039 36 8.62 7.64 Nybyggnad för sektion M ...... 27 150 27 050 26 721 329 1.64 6.66 Nybyggnad för sektion A ...... 8 340 8 340 8 238 102 2.64 7.65 Nybyggnad för sektion V ...... 21 455 21 350 21 030 20 100 3.65 7.67 Nybyggnad för datamaskincentral 2 190 2 220 2 014 206 12.67 11.68

Fundament m.m. för konstverk. . 310 310 253 57 8.67 12.67

Prop. 1971; 35 11

Medelsförbrukning

Kostnadsram Faktisk Beräknad för Bygg— Fa'ålldigd __ l. . . _ 1 rt St an e Byggnadsobjekt 1.4.69 1.4.70 691771)n 70/71 71/72 inga/år mån./år Ombyggnad för farmakologiska

institutionen ............... 3 365 3 365 3 015 300 50 4.68 2.70 Göteborg Försörjningsåtgärder för humanis-

tiska fakulteten m. m.:

Översiktlig planläggning ...... 140 140 61 ]

Anslutningsavgifter ........ _ . . 70 1501 68 - 100 50

Övriga åtgärder ............ 520 500 462 ' successivt Byggnadsarbeten m.m. för 20010- .

gisk station på Tjärnö ........ 1 145 1 170 1 168 10.68 5.69 Nybyggnad för odontologiska fa-

kulteten ................... 58 500 , 59130 56 314 2 800 16 6.65 6.69 Tillbyggnad för anatomi ....... 1 500 1 476 1 476 4.66 3.67 Försörjningsåtgärder inom medi-

cinarområdet: _ Översiktlig planläggning . . . . ." . 660 660 591 I Slutredovisat ............... 90 90 .

Anslutningsavgifter .......... l 6 700 1 7 280 688 J 4 500 100 Övriga åtgärder ............. J [ " 1 564 successivt Nybyggnad för sektion K ...... 25 500 25 670 24 471 1 000 199 11.61 7.64 Nybyggnad för sektion V ...... 34 110 34 600 31 371 3 000 228 11.63 7.69 Utökning av panncentralen m.m.

vid Chalmers tekniska högskola 4 210 4 5701 - 3 749 800 15 4.67 1.69 Försörjningsåtgärder inom Chal-

mers tekniska högskolas områ- de: Översiktlig planläggning ..... 1 100 1 100 1 048 ] Slutredovisat ............... | 746 746 . 2 500 300 Anslutningsavgifter .......... - 12 000 2 000 1 328 J Övriga åtgärder ............ l 9 750 6 299 successivt Ny- och ombyggnad för sektion

M ........................ 26 200 26 200 23 333 2 700 167 8.66 1.70 Hörsalsbyggnad vid Chalmers tek- _

niska högskola ............. 2 500 2 500 2 483 15 11.65 1.67 Nybyggnad för sektion A m_ m_ _ _ 17 280 16 845 15 067 1 778 11.65 4.68 Nybyggnad för botaniska institu-

tionen ____________________ 11 770 12 060 11 041 950 69 8.67 8.69 Nybyggnad för zoologiska institu-

tionen _____________________ 13 460 13 460 8 867 3 000 1 000 12.67 4.70 Nybyggnad för institutionen för

hygien 111.111. ............... 5 360 5 605 3 688 1 815 67 6.68 1.70 Nybyggnad för fysiska institutio-

nen m.m. .................. 18 300 19 535 6 006 10 000 3 000 8.68 4.71 Forskningslaboratorium inom me-

dicinarområdet ............. 4 015 4 330 109 500 3 500 6.71 11.72 Karlstad

Försörjningsåtgärder .......... 2 000 1 000 successivt

Prop. 1971: 35 12

Medelsförbrukning

Kostnadsram Faktisk Beräknad för Bygg- Färdig- ——-—_ t.o.m. ___—— start ställande Byggnadsobjekt . 1.4.69 1.4.70 69/70 70/71 71/72 mån./år mån./år Örebro Försörjningsåtgärder:

Översiktlig planläggning ...... 600 600 l

Anslutningsavgifter .......... 550 850 - 4000 2000 successivt

Övriga åtgärder ............. 2 000 5 900 711 | Nybyggnader för gymnastik- och

idrottshögskolan ............ 10 700 11525 1 143 5 500 4 500 5.70 9.71 Falun Ombyggnad m. m. för lärarhög- .

skolan ....... . ............. 3 000 3 240 1 200 2 000 12.70 11.71 Gävle Ombyggnad m. m. för lärarhög-

skolan m.m. ............... 4 300 4 645 2 500 2 000 9.70 8.71 Härnösand Ombyggnad för lärarhögskolan . . 2 900 3 130 474 2 100 530 6.70 8.71 Umeå Nybyggnad för anatomi och histo-

1081 ----------------------- 8 780 8 780 8 692 70 10 6.64 9.65 Nybyggnad för lll-block. etapp 1. . 6 000 6 000 5 871 100 29 6.64 1.66 Nybyggnad för lu-block. etapp 11 7150 7150 6 990 80 70 6.65 1.67 Nybyggnad för kemi-hufo ...... 14 850 14 600 14 429 120 10 6.65 8.67 Nybyggnad för zoologi, genetik- -

hufo ...................... 4 375 4 300 4 214 70 10 3.66 8.67 Nybyggnad för fysiologi, botanik

m.m. - thO -------------- 16500 16 500 15 047 400 600 1.67 1.69 Nybyggnad för bibliotek, sam-

hällsvetenskap m. m- ........ 21 800 21 800 21295 400 100 6.66 8.68 Försörjningsåtgärder:

Översiktlig planläggning ...... 1 300 1 300 1 296 Anslutningsavgifter .......... 800 800 575 1 200 1 500 ' Övriga åtgärder ............. 12 400 15 840 7 379 suceesstvt Nybyggnad för administration, .

datamaskincentral m. m. ..... 4 075 4 075 3 882 150 40 4.67 8.68 Nybyggnad för matsal rn. m. . . . . 7 145 7 375 6 224 1 075 50 6.68 2.70 Nybyggnad för lu-block, etapp 111 9 000 9 400 2 469 5 000 1 000 10.69 4.71 Nybyggnad för icke-laborativa in-

stitutioner .................. 15 300 10 000 6.71 2.73 Luleå Om- och tillbyggnad för lärarhög-

skolan m. m. --------------- 6 200 6 695 3 100 3 100 12.70 3.72 Diverse objekt 5 000

989 307 1 129 678 671 250 184 076 145 003

Erfarenhetsgrundad reducering av medelsbehovet .............. 20 612 5 003

Beräknat medelsbehov ......... 163 464 140 000 1 Jfr prop. 1970: 165 (bil. 7 s. 53) Kostnadsram beräknas kunna redovisas på tilläggsstat Jfr prop. 1970: 122 (s. 44)

Prop. 1971: 35 13

Planering pågår f. 11. av nybyggnader för bibliotek, studentkårlokaler och restaurang enligt riktlinjer som meddelats av Kungl. Maj:t (jfr prop. 1970: 76 s. 13 ). Denna planering bör fortsätta med sikte på ett snabbt färdigställande av i första hand bibliotekslokalerna.

I investeringsplanen finns en kostnadsram uppförd för nybyggnad för kemi. Jag räknar med att byggnadsarbetena för detta objekt skall på- börjas under hösten 1971.

Som framgick av min redovisning i prop. 1970: 165 (bil. 7 s. 50) har byggnadsstyrelsen redovisat förslag till byggnadsprogram för försörj- ningsåtgärder inom Frescatiområdet i'samband med nybyggnaden för kemi m.m. Kostnaderna för de föreslagna åtgärderna har uppskattats till 14,3 milj. kr. Härav avser 3,5 milj. kr. de direkta kostnaderna för en värmecentral m.m. Som jag redovisade i nämnda proposition pågår överläggningar med Stockholms kommun om ev. anslutning av området till kommunens fjärrvärmenät. I avvaktan på resultat av dessa förhand— lingar har jag inte beräknat medel för den föreslagna värmecentralen m. m. i mitt förslag till kostnadsram för övriga försörjningsåtgärder. Jag har vidare räknat med en viss begränsning av de i styrelsens förslag an- givna markarbctena. Jag har tagit upp ett ramutrymme för försörjnings- åtgärder inom den norra delen av Frescatiområdet av 10 milj. kr. Här- av har 6,5 milj. kr. tidigare tagits upp inom den i prop. 1970: 165 (bil. 7 s. 52) redovisade kostnadsramcn av 17 milj. kr. Jag har nu räknat med en höjning av gällande kostnadsram med 3,5 milj. kr. Arbetena beräknas bli påbörjade innevarande budgetår.

Inom kostnadsramen till försörjningsåtgärder inom karolinska institu— tets område har jag beräknat 550 000 kr. för gångbro m.m.

För den andra etappen av nybyggnaderna på Artillerifältet i Uppsala räknar jag med en medelsförbrukning av 3 milj. kr. innevarande budget- år och 15 milj. kr. budgetåret 1971/72. ,

Byggnadsstyrelsen har den 2 februari 1971 redovisat förslagshand- lingar för nybyggnad för lärarhögskolan och universitetsfilialen i Karl- stad. Beredningen av ärendet är ännu inte avslutad. För att det skall bli möjligt att påbörja vissa försörjningsåtgärder har jag på styrelsens förslag fört upp en kostnadsram av 2 milj. kr. för detta ändamål.

Byggnadsstyrelsen uppskattar, som nämnts, kostnaden för nybyggnad för icke-laborativa institutioner i Umeå till 15,3 milj. kr. Prövningen av möjligheterna att begränsa denna kostnad har ännu inte kunnat av- slutas. När så har skett avser jag att återkomma till Kungl. Maj:t med ett slutligt förslag till kostnadsram. I mitt förslag till investeringsplan har jag nu fört upp en preliminärt beräknad ram enligt styrelsens för- slag.

Utöver kostnadsramar för de särskilda objekten har jag i investerings- planen fört upp en kostnadsram av 5 milj. kr. för diverse objekt. Kost-

Prop. 1971: 35 14

nadsramen bör stå till Kungl. Maj:ts disposition. Inom denna ram och med anlitande av tillgängliga medel bör smärre byggnadsobjekt kunna utföras. Inom ramen bör också mindre fastighetsförvärv kunna ske och byggnadsobjekt inom gällande utbyggnadsplaner kunna påbörjas då ett snabbt igångsättande är önskvärt.

Som jag nämnt i det föregående har jag i detta sammanhang tagit upp endast sådana byggnadsobjekt för vilka projekteringen nått det stadium då redovisning för riksdagen —— enligt handläggningsordningen bör ske. Sedan projekteringshandlingar m.m. redovisats räknar jag med att det under nästa budgetår skall bli möjligt att föreslå att ytterligare ett antal objekt tas upp i investeringsplanen.

Vid utgången av budgetåret 1969/ 70 utgjorde behållningen på inves- teringsanslaget ca 8,5 milj. kr. Innevarande budgetår uppgår anslaget till 130 milj. kr. Sammanlagt ca 138,5 milj. kr. står således till förfogande. Byggnadsstyrelsen redovisar nu att byggnadsverksamheten har bedrivits i en snabbare takt än vad som tidigare förutsetts. Styrelsen beräknar att 25 milj. kr. behövs i ytterligare anslag för innevarande budgetår. Jag kommer senare att hemställa att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att anvisa detta belopp på tilläggsstat för budgetåret 1970/ 71. Jag räknar med att medel kan anvisas på tilläggsstat även nästa budgetår, om detta visar sig nödvändigt för att den planerade byggnadsverksamheten skall kunna genomföras.

I likhet med vad som skett tidigare år har jag i förslaget till investe- ringsplan gjort en på erfarenheten grundad reducering av summan av de beräknade medelsförbrukningarna för de enskilda objekten. På grund— val av mitt förslag till investeringsplan har jag gjort upp följande anslags- beräkning.

Anslagsberäkning (l OOO-tal kr.)

Medelstillgång Beräknad medelsför-

brukning Reservation 1.7.1970 8 464 1970/71 163 464 Anslag för 1970/71 1971/72 140 000 riksstat 130 000 tilläggsstat (förslag) 25 000 Anslag för 1971/72 (förslag) 140 000 303 464 303 464

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen

att till Byggnadsarbeten vid universiteten m.m. för budgetåret 1971/ 72 under statens allmänna fastighetsfond anvisa ett inves- teringsanslag av 140 000 000 kr.

Prop. 1971: 35 15

Inredning och utrustning av lokaler vid universiteten m. m.

1969/70 Utgift 55 813 673 Reservation 6 283 450 1970/71 Anslag 60 000 000 1971/72 Förslag 63 000 000

Anslagsförslag m. 111.

Från detta reServationsanslag tidigare benämnt Inredning och ut— rustning av lokaler vid universitet, högskolor m.m. —— bestrids kostna- der för inredning och utrustning av lokaler vid universiteten och hög— skolorna inom utbildningsdepartementets område samt vid vissa statliga institutioner inom skol- och kulturområdena.

De i det föregående under rubriken Byggnadsarbeten vid universite- ten m. m. omnämnda LUP-kommittéerna har till uppgift att bl. a. utar- beta utrustningsprogram med förslag till kostnadsramar för samtliga lä- roanstalter på resp. ort och successivt överlämna programmen till ut- rustningsnämnden för universitet och högskolor. Nämnden begär anslag i utrustningsfrågor och svarar för upphandlingen.

Byggnadsstyrelsen svarar för planering och upphandling av inred- ning.

Som jag redovisat i det föregående kommer tekniska högskolans i Stockholm byggnadskommittés uppdrag att upphöra. Kommittén har hittills svarat för bl. a. planering och upphandling av inredning för hög- skolans lokaler. Dessa uppgifter kommer att övertas av byggnadsstyrel- sen.

Av anslaget di5poneras innevarande budgetår 16,5 milj. kr. av bygg- nadsstyrelsen och tekniska högskolans i Stockholm byggnadskommilté enligt en av Kungl. Maj:t fastställd inredningsplan. Utrustningsnämn- den disponerar 43 milj. kr. enligt en av Kungl. Maj:t fastställd utrust- ningsplan. 500 000 kr. står till Kungl. Maj:ts disposition.

Anslagsframställningar för nästa budgetår föreligger från byggnads— styrelsen och utmstningsnämnden för universitet och högskolor.

Byggnadsstyrelsen

Styrelsen hemställer att 13,8 milj. kr. anvisas för styrelsens inrednings- verksamhet budgetåret 1971/ 72. I följande sammanställning redovisas i 1000-tal kr. styrelsens förslag till nya och ändrade kostnads- ramar.

Prop. 1971: 35 16

. _ Begärd ny ram Tidigare medgiven ram eller begärd

Nu begärd ram

ändring av

Objekt definitiv delram tidigare ram definitiv delram Stockholm Medicinskt teoretiska institutionerna 4 200 + 825 5 025 Nybyggnad av bokmagasin för kungl.

biblioteket 650 + 350 1000 Icke-laborativa institutioner vid univer-

sitetet 8 000 +3 200 11 200 Statens biblioteksdepå i Bålsta 300 +1 600 1 900 Nybyggnad för kemi m.m. vid univer-

sitetet +6 500 6 500 Ombyggnad för odontologiska fakulteten + 400 400 Uppsala Nybyggnader på Artillerifältet 4 300 +] 000 5 300 Linköping Högskolenheten 6 000 +5 000 ll 000 Jönköping Lärarhögskolan m.m. + 310 310 Växjö Universitetsfilialen 400 + 390 790 Lund Icke-laborativa institutioner m.m. + 935 935 Göteborg Forskningslaboratorium inom medicinar- området 500 + 375 875 Fysiska institutionen m.m. 2 200 + 200 2 400 Icke-laborativa institutioner +1 400 1 400 Ombyggnad för sektion M m.m. 350 +1 000 1 350 Högre musikutbildning + 370 370 Karlstad Universitetsfilialen 540 + 310 850 Umeå Kombinerad aula och teater + 800 800 Till Kungl. Maj:ts disposition (budget-

året 1971/72) +2 000 2 000-

Utrustningsnämnden för universitet och högskolor

Utrustningsnämnden föreslår att den för nämndens verksamhetsom- råde avsedda anslagsposten för budgetåret 1971/72 beräknas till 48 milj. kr.

Med överlämnande av förslag från LUP-kommittéerna, universitets- kanslersämbetct och organisationskommittén för högre musikutbildning (jfr 1971 års riksdagsberättelse s. 295) hemställer nämnden vidare om ändring av befintliga kostnadsramar eller införande av nya sådana i ut— rustningsplanen för nästa budgetår. Nämnden föreslår också att vissa kostnadsramar som kan beräknas bli förbrukade under budgetåret 1970/ 71 eller i början av budgetåret 1971/ 72 skall utgå ur planen.

I följande sammanställning redovisas — i 1000-tal kr. -— de före- slagna nya och ändrade kostnadsramarna.

Prop. 1971: 35

Tidigare medgiven ram

Objekt definitiv

Stockholm Sektion A Sektion L Sektion V Dramatiska institutet m.m.:

Inredning 2 000 Icke-laborativa institutioner vid universi-

tetet Kaféer inom F rescatiområdet

Uppsala Nybyggnader på Artillerifältet: a:) Telefonväxel b) Apparatur m.m. för hufo Fysiska institutionen

Linköping

Teknisk och filosofisk utbildning m.m. Växjö Universitetsfilialen

Göteborg Skeppsteknisk utbildning och forskning Regleringsteknik Naturgeografi

Karlstad Universitetsfilialen

Örebro

leke-laborativa ämnen m.m. Gymnastik- och idrottshögskolan: Utomhusanläggningar m.m.

Umeå

Icke-laborativa institutioner Lu-blocket, etapp III

Högre musikutbildning Musiklärarutbildning (Stockholm, Göte- borg, Malmö) Musikhögskolan i Göteborg (fastigheten Dicksonsgatan 12) Musikämnesutbildning i Göteborg

Till Kungl. Maj:ts disposition (budgetåret 1969/70)

T ill Kungl. Maj:ts disposition (budgetåret 1971/72)

Till universitetskanslersämbetets disposi- tion (budgetåret 1971/72)

delram

17

Begärd ny ram eller begärd ändring av tidigare ram

| 2 200 H+ 5 710

2100

135 3 700 2 000

10 000

350

375

550

2 000

+ 250 + 2 900 + 200 + 510 + 400 + 1235 + 10 300 + 100 + 2 740 + 650 + 160 + 100 + 100 + 275 + 1200 + 3 300 + 520 + 300 + 600 _ 434 + 1000 +27 000

Nu begärd ram

definitiv

] 710 1 000 5 200

2 250 5 000

3 235

2 740 650 160

1 566

1 000

27 000

delram

645 4 100

20 300

Prop. 1971: 35 18

Stockholm

Medicinskt teoretiska institutionerna. I det föregående har jag redo- gjort för den laboratoriebyggnad som f.n. uppförs på karolinska insti- tutets område. Byggnadsobjektet omfattar sammanlagt 9 930 m2 rums- yta och har kostnadsberäknats till 27,1 milj. kr.

För de medicinskt teoretiska institutionerna är i utrustningsplanen uppförd en kostnadsram av 8 milj. kr. (jfr prop. 1970: 76 s. 30 och 39) och i inredningsplanen en kostnadsram av 4,2 milj. kr. (jfr prop. 1969: 137 s. 26 och 1.969: 150 bil. 4 s. 20). Av sistnämnda belopp avser 550000 kr. den tidigare anskaffade inredningen för institutionen för fysiologi och medicinsk fysik, 3 575 000 kr. laboratoriebyggnaden och 75 000 kr. övriga befintliga lokaler inom institutets område.

Med hänsyn till bl.a. prisstegringar beräknar styrelsen numera in- redningskostnaderna för laboratoriebyggnaden till 4,4 milj. kr. Styrel- sen föreslår att den i inredningsplanen uppförda kostnadsramen h'öjs till (4 400 OOO+550 000+75 000=) 5 025 000 kr.

Nybyggnad av bokmngasin för kungl. biblioteket. I prop. 1968: 33 (s. 3) redogjordes för denna nybyggnad, som har färdigställts år 1970. I inredningsplanen finns uppförd en delram av 650000 kr. för objek- tet (jfr prop. 1968: 104 s. 34 och 43 ). Nybyggnaden har i en första anskaffningsetapp inretts med 12900 hyllmeter arkivhyllor i form av tätpackningssystem. Den återstående delen, 5700 hyllmeter, behöver enligt biblioteket tas i bruk under första halvåret 1972. Byggnadsstyrel- sen beräknar kostnaderna för denna del till 350 000 kr. Styrelsen före— slår att den nämnda delramen höjs till (650 000+350 000=) 1 milj. kr. Ramen kan enligt styrelsen därvid betecknas som definitiv.

Sektionerna A, L och V. i prop. 1970: 76 (s. 13 och 30) redogjorde jag för ny— och ombyggnaderna för sektionerna A, L och V. 1 gällande utrustningspian är för dessa sektioner en delram av 2,2 milj. kr. upp- förd. För sektion L föreslår LUP-kommittén en kostnadsram av 1 milj. kr., varav 200000 kr. för gemensam utrustning och 800000 kr. för apparatur m.m. För sektion A föreslår kommittén en kostnadsram av 1 710 000 kr. enligt följande.

Gemensam utrustning 365 000 Byggnadsfunktionslära 300 000 Konstruktionslära (varav för konditioneringsutrustning 470 000) 810 000 Byggnadsakustik 200 000 Övriga institutioner 35 000

Prop. 1971: 35 19

För sektion V föreslår kommittén en kostnadsram av 5,2 milj. kr. Kommittén beräknar 300000 kr. för vattenrännor, 600000 kr. för miljörum och 125000 kr. för komplettering av sektionens verkstads- resurser. För de tre sektionerna föreslås således utrustningsramar av sammanlagt 7 910 000.

I gällande inredningsplan är för sektionerna A, L och V uppförd en delram av 2 milj. kr. (jfr prop. 1969: 36 s. 24 och 33). Tekniska hög- skolans byggnadskommitté beräknar inredningskostnadema för sektion V till 2 350 000 kr.

Icke-laborativt: institutioner vid universitetet. Som jag redovisat i det föregående uppförs f. n. sex nybyggnader för icke-laborativa institutioner inom södra Frescatiområdet. Byggnadskomplexet omfattar drygt 40 000 m'-' rumsyta och har kostnadsberäknats till ca 80 milj. kr.

För objektet är en delram av 8 milj. kr. uppförd i inredningsplanen (jfr prop. 1970: 165 bil. 7). Kungl. Maj:t har tidigare medgivit att bygg- nadsstyrelsen tar i anspråk bl.a. ca 700000 kr. inom denna ram för inredning för tillfällig användning i vissa lokaler i innerstaden. Styrelsen föreslår nu att ny inredning anskaffas till alla de sex nybyggnaderna för en uppskattad kostnad av 10,7 milj. kr. Styrelsen föreslår att en delram av (10,5 + 0,7 =) 11,2 milj. kr. förs upp i inredningsplanen.

LUP-kommittén föreslår att den i utrustningsplanen uppförda del- ramen av 2,1 milj. kr. höjs till 5 milj. kr. Ramen kan därvid enligt kommittén betecknas som definitiv. För gemensam utrustning beräknar kommittén ca 2,9 milj. kr. AV detta belopp avser 767 000 kr. flyttnings- kostnader, varav 248 000 kr. för planering m.m. Kommittén beräknar vidare ca 2,1 milj. kr. för institutionsbunden utrustning. Härav avser 950000 kr. en datamaskin med terminaler m.m. för institutionen för informationsbehandling.

För kaféer i nybyggnaderna föreslås en delram av 200000 kr.

Dramatiska institutet m.m. I utrustningsplanen är uppförd en kost- nadsram av 2 milj. kr. för inredning av de lokaler som enligt hyres- avtal mellan byggnadsstyrelsen och Svenska filminstitutet ställts till sta- tens disposition i filminstitutets nybyggnad på Gärdet i Stockholm (jfr prop. 1970: 76 s. 31 ). Sedan den anvisade kostnadsramen i sin helhet disponerats redovisar utrustningsnämnden behov av ytterligare resurser för inredning och föreslår att ramen höjs med 250 000 kr. till 2 250 000 kr.

Ombyggnad för odontologiska fakulteten. I prop. 1970: 122 föreslogs att tandläkarutbildningen i de nuvarande lokalerna vid Holländargatan

Prop. 1971: 35 20

skall fortsätta under en övergångsperiod med ett tills vidare oförändrat intag av 100 studerande per år. För att verksamheten skall kunna fort- sätta i lokalerna behöver dessa byggas om. Byggnadsstyrelscn uppskattar kostnaderna för erforderliga byggnadsåtgärder till 1 950 000 kr. Kungl. Maj:t uppdrog den 27 november 1970 åt styrelsen att projekera ombygg- naden t.o.m. bygghandlingar. Kostnaderna för kompletterande inred- ning uppskattar styrelsen till 400 000 kr.

Uppsala

Nybyggnader på Artillerifältet. I det föregående har jag redogjort för detta byggnadsobjekt. Den första: etappen, som omfattar 12 560 m2 rumsyta, färdigställdes 1969. En hörsal om 500 m? rumsyta har nyligen färdigställts. En andra etapp, som omfattar 27 300 m2 rumsyta, beräk- nas bli påbörjad i maj 1971. Kostnaderna för hela byggnadsobjektet beräknas till 100 420 000 kr.

I gällande inredningsplan finns för nybyggnaderna uppförd en delram av 4,3 milj. kr. (jfr prop. 1970: 165 bil. 7 s. 44).

I följande sammanställning redovisas de i gällande utrustningsplan uppförda delramarna för objektet (jfr prop. 1970: 76 s. 32 och 39 ) samt de av LUP-kommittén föreslagna höjningarna.

Telefonväxel 135 000 +510 000 Verkstad 450 000 Övrig gemensam utrustning 750 000 Apparater m. m. för lu 3 600 000 Apparatur m.m. för hufo 3 700 000 +400 000

En telefonväxel av typ A 333 har anskaffats till en kostnad av 135 000 kr. för etapp 1. Denna växel kan utbyggas till 270 anknytningar. Sedan även etapp II utförts kommer växeln inte att vara tillräcklig utan en större växel av typ A 344 mäste anskaffas. Kostnader för en sådan växel utrustad med 500 anknytningar uppgår enligt LUP-kommittén till 510000 kr. sedan 70 procent av anskaffningskostnaderna för den nuvarande växeln frånräknats.

Kommittén föreslår en höjning av delramen Apparatur m. m. för'hufo med 400 000 kr. för galenisk farmaci och mikrobiologi vid farmaceu- tiska fakulteten. Dessa institutioner avses få permanenta lokaler inom den andra etappen av nybyggnaderna.

Fysiska institutionen. Redogörelse för nybyggnaden för fysiska insti- tutionen m. m. lämnades senast i prop. 1970: 76 (s. 33). Genom nybygg-

Prop. 1971: 35 21 naden har fysiska institutionen fått ett lokaltillskott om ca 3 500 m== rumsyta. I gällande inredningsplan är uppförd en definitiv kostnadsram av 1,2 milj. kr. för nybyggnaden (jfr prop. 1968: 104 s. 43 ).

LUP-kommittén föreslår att den i utrustningsplanen uppförda del- ramen av 2 milj. kr. höjs till 3 235 000 kr. Ramen kan enligt kommit— tén därvid betecknas som definitiv. Av sistnämnda belopp avser 400 000 kr. utrustning i fysik för de två första årskurserna av den fyraåriga civil- ingenjörsutbildningen, 1 125 000 kr. ämnesinriktad basutrustning och basutrustning av lokalerna i nybyggnaden samt 1710000 kr. labora- tions- och demonstrations'utrustning.

Linköping

Teknisk och filosofisk utbildning m. ut. Senast i prop. 1970: 76 (s. 14) redogjordes för utbyggnaden inom Vallaområdet i Linköping för hög- skolenheten. Den nu aktuella utbyggnaden omfatta-r lokaler om sam- manlagt ca 44 000 m2 rumsyta. Den första inflyttningen i nybyggnaderna skedde till höstterminen 1970. Hela den hittills beslutade etappen be- räknas vara färdig till höstterminen 1972.

I gällande utrustningsplan är en delram av 10 milj. kr. uppförd, varav 9 milj. kr. avser teknisk utbildning och forskning m. m. och 1 milj. kr. avser filosofisk utbildning.

Med utgångspunkt i den planerade utbyggnaden av undervisningen vid högskolenheten under nästa budgetår räknar LUP—kommittén med att nämnda delram behöver höjas med sammanlagt 10,3 milj. kr. till 20,3 milj. kr. Av det senare beloppet avser 1 750 000 kr. den filosofiska fakulteten.

I inredningsplanen är uppförd en delram av 6 milj. kr. Denna ram avser dels inredning av nämnda nybyggnader dels inredning av provi- soriska lokaler i innerstaden. De senare lokalerna kommer att användas även sedan nybyggnaderna tagits i bruk.

Byggnadsstyrelsen uppskattar kostnaderna för inredning av nybygg- naderna till 10 milj. kr. Till de provisoriska lokalerna har hittills an- skaffats inredning för ca 1 milj. kr. Styrelsen föreslår därför att nämnda delram höjs till 11 milj. kr.

Göteborg

F orskningslaboratorium inom nzedicinarområdet. Redogörelse för den- na nybyggnad har lämnats i prop. 1968: 104 (s. 16). Efter förslag i den- na proposition (s. 44 och 49) uppfördes en kostnadsram i inrednings— planen av 500000 kr. Ursprungligen planerades nybyggnaden omfatta 1 440 m2 rumsyta.

Prop. 1971: 35 22

Under projekteringen utvidgades nybyggnaden till 1 820 m2 rumsyta. Kungl. Maj:t uppdrog den 13 februari 1970 åt byggnadsstyrelsen att utföra nybyggnaden. Med hänsyn till utökningen av nybyggnaden och prisstegringar föreslår byggnadsstyrelsen att nämnda inredningsram höjs med 375 000 kr. till 875 000 kr.

Fysiska institutionen m.m. Redogörelse för denna nybyggnad läm- nades senast i prop. 1969: 36 (s. 10 och 31). Nybyggnaden som beräk- nas vara färdigställd under våren 1971 omfattar ca 7 200 mil rumsyta. En kostnadsram av 2,2 milj. kr. finns uppförd i inredningsplanen (jfr prop. 1970: 76 s. 34 och 38 ). Byggnadsstyrelscn föreslår, med hänsyn till prislägesförändringar, att nämnda ram höjs med 200000 kr. till 2,4 milj. kr.

Skeppsteknisk utbildning och forskning m.m. Skeppsteknisk utbild- ning och forskning vid Chalmers tekniska högskola bedrivs sedan läsåret 1969/70 inom sektionen för maskinteknik (jfr prop. 1969:1 bil. 10 s. 323 och 325). De skeppstekniska institutionerna och institutionen för regleringsteknik vid högskolan samt naturgeografiska institutionen vid universitetet avses efter ombyggnad få lokaler i den byggnad som tidi- gare disponerats av sektion V (jfr prop. 1970: 165 bil. 7 s. 45). En rit- salsdel, som redan tagits i anspråk, av denna byggnad omfattar ca 1 600 m2 rumsyta och en laboratoriedel ca 3 000 m2 rumsyta.

LUP-kommittén föreslår att följande kostnadsramar förs upp i utrust— ningsplanen (] OOO-tal kr.).

Skeppsteknisk utbildning och forskning 2 740

varav för skeppshydromekanik 630 skeppsbyggnadsteknik ] 500 skeppsmaskinteknik 610 Regleringsteknik 650 Naturgeografi 160 3 550

Av det sammanlagda beloppet avser 700000 kr. de berörda insti— tutionernas andel av kostnaden för en s.k. hybridmaskin, gemensam för flera institutioner vid högskolan. Totalt beräknas anskaffningskost- naden för maskinen till 900 000 kr.

För inredning av ritsalsdelen har tidigare anvisats en delram, benämnd Ombyggnad för sektion M m.m., av 350 000 kr. (jfr prop. 1970: 165 bil. 7 s. 45). Byggnadsstyrelsen beräknar kostnaden för inredning av laboratoriedelen till 1 milj. kr. och föreslår att nämnda ram höjs till 1 350 000 kr.

Prop. 1971: 35 23

Högre musikutbildning. Förslag till förändringar för budgetåret 1971/ 72 av den högre musikutbildningens innehåll och organisation m.m. har bl. a. förts fram av organisationskommittén för högre musikutbild- ning och behandlats i prop. 1971: 31 . Vissa av förslagen medför kost- nader för lokaler, inredning och utrustning.

Staten inköpte år 1970 en fastighet på Dieksonsgatan 12 i Göteborg som f. n. ställs i ordning för musikutbildningsändamål. Lokalerna avses bli utnyttjade av musikhögskolan i Göteborg fr.o.m. läsåret 1971/72. Organisationskommittén föreslår en definitiv kostnadsram av 300000 kr. för utrustning av lokalerna.

Enligt nämnda proposition skall en musikämnesutbildning, som skall ingå i en tvåämneslärarutbildning i provisorisk form, förläggas till Göte- borg. Organisationskommittén har beräknat lokalbehovet för denna ut- bildning till ca 800 m2 för budgetåret 1971/72 och till ca 950 m2 för budgetåret 1972/73. Organisationskommittén föreslår att en delram av 600 000 kr. tas upp för den nya utbildningen.

Förändringar i den nuvarande musiklärarutbildningen medför enligt organisationskommitténs förslag utrustningskostnader av sammanlagt 520000 kr. vid musikhögskolorna i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Byggnadsstyrelsen beräknar kostnaderna för inredning av lokaler för musikutbildning i Göteborg till sammanlagt 370000 kr.

Örebro

Gymnastik- och idrottshögskolan. I utrustningsplanen är uppförd en kostnadsram av 400 000 kr. för gymnastik- och idrottshögskolan. Av den i prop. 1970: 76 (s. 17, 35 och 40) lämnade redogörelsen för nybygg- naderna framgår att byggnadsobjektetet består av en idrottshall i ett plan och en gymnastikbyggnad i två plan förenade genom gångkulvert. Byggnaderna, som omfattar en rumsyta av 5 150 rn2 och kostnadsbe- räknats till 11 525 000 kr., beräknas kunna tas i bruk till höstterminen 1971.

Kungl. Maj:t uppdrog den 17 december 1970 åt byggnadsstyrelsen att utföra idrottsplancr m.m. i anslutning till nybyggnaderna. 1 upp- draget ingår bl.a. en byggnad för omklädning och förvaring. Kostna- derna för utomhusanläggningarna beräknas till 3 750 000 kr. (jfr prop. 1970: 165 bil. 7 s. 46 och 52).

LUP—kommittén föreslår att en definitiv kostnadsram av 275 000 kr. förs upp i utrustningsplanen för utomhusanläggningar m. m. Av nämn- da belopp avser 75000 kr. maskinell utrustning för skötseln av an- läggningarna. Utrustningen, som består av traktor, sop- och gräsklipp- ningsmaskiner, snöplogar, bevattningsanläggningar, ishyvlar m.m., har förutsatts komma att användas även vid skötseln av området för högre utbildning i Örebro. Utrustningen består i övrigt av idrottsredskap

Prop. 1971: 35 24

för fri idrott, bollspel, orientering, simning, skidåkning, styrketräning m.m.

I inredningsplanen har förts upp en definitiv kostnadsram av 775 000 kr. (jfr prop. 1970: 165 bil. 7 s. 46).

Umeå

Lu-blocket. I prop. 1964: 1 (bil. 10 s. 644), '1964: 190 (bil. 6 s. 52) och 1965: 104 (s. 19) har redovisning lämnats för de två första etapperna av det s.k. lu-blocket, som omfattar lokaler för naturvetenskaplig och medicinsk grundutbildning. För den tredje etappen, som beräknas kunna tas i bruk till höstterminen 1971, har redogörlese lämnats senast i prop. 1970: 76 (s. 18). Denna etapp omfattar ca 5 000 m2 rumsyta och har kostnadsberäknats till 9,4 milj. kr.

I inredningsplanen finns för hela lu-blocket uppförd en kostnadsram av 4025 000 kr. (jfr prop. 1970:165 bil. 7 s. 48). För de två första etapperna finns i utrustningsplanen uppförd en kostnadsram av 5 250 000- kr. För täckande av utrustningskostnaderna för den tredje etappen före- slår LUP-kommittén en definitiv kostnadsram av 3,3 milj. kr.

Till universitetskanslersämbetets disposition

I utrustningsplanen är en kostnadsram uppförd för budgetåret 1970/ 71 av 17 milj. kr. Rame-n utnyttjas för behov inom ämbetets förvaltnings- område vilka inte tillgodoses genom särskilda kostnadsramar, bl. a. för planmässig upprustning av föråldrad eller försliten inredning och ut- rustning och för kostnader som föranleds av ändrade studieplaner eller ökat utnyttjande av tekniska hjälpmedel i utbildningen samt för oförut- sedda anskaffningsbehov (jfr prop. 1970: 76 s. 36 och 42 ).

Universitetskanslersämbetet och samarbetsnämnden för LUP-kom- mittéerna föreslår i samråd att motsvarande ram till ämbetets disposition för nästa budgetår förs upp med 27 milj. kr. Ämbetet och nämnden framhåller att den pågående upprustningen av tekniska hjälpmedel bör fortsätta och vidgas särskilt vad avser läromedelscentralerna. Kostna- derna för TV och språklaboratorier torde enligt ämbetet och nämnden bli betydande under nästa budgetår. Vidare behövs medel för utrustning för försöksverksamhet med systematiserad decentraliserad universitets- utbildning (jfr prop. 1970: 169 s. 7 och 1971 : 1 bil. 10 s. 308) samt för särskilda åtgärder för handikappade (jfr prop. 1971: 1 bil. 10 s. 256).

Föredraganden

Med utgångspunkt i det förslag till kostnadsramar för inredning och utrustning som jag redogjort för i det föregående har jag gjort upp följande förslag till inrednings— och utrustningsplaner.

Prop. 1971: 35

Inredningsplan (1 OOO-tals kr.)

Förordad ram Kostnadsram eller förordad ändring av

Objekt

Stockholm Om- och tillbyggnad för farmakologi Medicinskt teoretiska institutionerna Nybyggnad av simhallsanläggning vid gymnastik- och idrottshögskolan Riksarkivet Om- och tillbyggnad för försvars- medicinsk forskning m. m. L0kalcr i kv. Blästem för tandläkar- utbildning Nybyggnad av bokmagasin för kung]. biblioteket Sektionema A, L OCh V Icke-laborativa institutioner m. 111. vid universitetet Matsal inom Frescatiområdet Statens biblioteksdepå i Bålsta Iournalisthögskolan Ombyggnad för odontologiska fakulteten

Sigtuna Hällsboskolan

Uppsala Universitetsbiblioteket Nybyggnader på Artillerifältet Nybyggnad för fysiska institutionen m.m.

Icke-laborativa institutioner m. m.

Linköping Teknisk och filosofisk utbildning m. m.

Jönköping Lärarhögskolan m.m. Växjö Universitelsfilialen

Lund

Radiofysik

Fysiologi och medicinsk fysik Bakteriologi m. m. Kemiska institutionen Nybyggnad för sektion M Nybyggnad för sektion A Nybyggnad för sektion V FarmakOIOgiska institutionen LandsarkiVet

Icke-laborativa institutioner m. m. Ombyggnad av universitetsbiblioteket

G (ite/) org Tillbyggnad för anatomi m.m. Nybyggnad för odontologiska fakulteten Nybyggnad för sektion V Nybyggnad för sektion A m. m.

tidigare ram

+ 550

+ 350 +1900

+2 600

+ 400

+ 800 +1430 +4 000 + 310

+ 390

+1220

definitiv ram

700 4 750

195 1 375

300 350

1 000 3 900

10 600 325

3202 400

600

2 900

1 200

310

280 325 750 8 250 2 225 1 200 2 100 600 1 150

1 2002

350 6 000 3 600 2 000

delram

300

5100

1430

10 000

790

1 220

artl-

...

Ys) ro U' O'C—

l—A)—A)—l)—A

HwH—H—H—li—l—H

__|—.H—

Medels- förbrukning t. 0. m. 30/ 6 1970

316 4741 3440 1939

Prop. 1971: 35

Objekt

Seminariet för huslig utbildning Ny- och ombyggnad för sektion M Nybyggnad för botaniska institutionen Nybyggnad för zoologiska institutionen Nybyggnad för institutionen för hygien m. m. Forskningslaboratorium inom medicinarområdet Fysiska institutionen m. m. Ombyggnad för sektion M m. m. Ombyggnad för sektion E m. m. Icke-laborativa institutioner m. m. Musikutbildning

Karlstad Universitetsfilialen

Örebro Universitetsfilialen m.m. Nybyggnader för gymnastik— och idrottshögskolan

U lncå Nybyggnad för anatomi och histologi Lu-blocket Nybyggnad för kemi-hufo Nybyggnader för zoologi m. m. -hufo Samhällsvetenskap m. m. Universitetsbiblioteket Administration m. m. Matsal

Luleå Lärarhögskolan m. m.

Till Kungl. Maj:ts disposition (budgetåret 1966/67) Till Kungl. Maj:ts disposition (budgetåret 1967/68) Till Kungl. [Maj:ts disposition (budgetåret 1968/69) Till Kungl. Maj:ts disposition (budgetåret 1969/70) Till Kungl. Maj:ts disposition (budgetåret 1970/71) Till Kungl. Maj:ts disposition (budgetåret 1971/72)

' Art av kostnadsram för resp. objekt:

Förordad ram eller förordad ändring av tidigare ram

+ 225 + 200 + 900 + 3130 + 300 + 260 _ 650 _- 390 _ 1445 + 3 000 +l9 480

1. Av statsmakterna redan godtagen kostnadsram. 2a. Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som definitiv). %. Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som delram).

3. Förslag till ny kostnadsram. & Jfr prop. 1970: 165 (bil. 7 s. 48)

Kostnadsram

definitiv delram

ram

800 2 600 1 400 1 500

660

725 2 400 1 250 600”

3 130

300

7752

1450 4 0252 2100 2 900 2 690 1 8002

250 550

5202

1 243 886 300 555

3 5002

3 000 97 734 23 420

__

121 154

26

artl)

|__|—np—

u-u—n—ni—n—u—u—p—n

Medels- förbrukning t. o. m. 3 0/ 6 1970

771 2 499 1 360 1 248

1 409 2 168 2 045 2 761 2 468 1 492

247 420

63 506

Prop. 1971: 35

27

Utrustningsplan (1 OOO-tals kr.)

Objekt

S tockhal m Telefonväxel för Frescatiområdet Medicinskt teoretiska institutionerna Sektion M Sektion E Nybyggnad för sektion B Sektionerna A. L och V Telefonväxel vid tekniska högskolan Centralverkstad vid tekniska högskolan Telefonväxel vid karolinska institutet Dramatiska institutet m. m. Inredning Utrustning Icke laborativa institutioner vid universitetet Biofysik Matsal inom Frescatiområdet

Uppsala

Universitetsbiblioteket Nybyggnader på Artillerifältet: a) Telefonväxel

b) Verkstad

c) Övrig gemensam utrustning d) Apparatur m. m. för lu

e) Apparatur m.m. för hufo Tandem van de Graaff—accelerator Hygien Fysiska institutionen Telefonväxel

Linköping

Teknisk och filosofisk utbildning m. m. Växjö

Universitetsfilialen

Lund Kemiska institutionen Telefonväxel Sektion F Sektion E Sektion M Sektion A Sektion V Mikrobiologi Farmakologi Hygien

Göteborg

Tjämö marinzoologiska fältstation m. m. Prcklinisk utbildning m.m.

Nybyggnad för odontologiska fakulteten

Telefonväxel för humanistiska fakulteten m.m. Fysiska institutionen m.m. Ny- och ombyggnad för sektion M Sektion V Sektion A

+4 800

+ 150

+19oo

+ 510

+ 250

+1000

+7 000

+ 100

definitiv ram

8 000 7 500 3 400 8 000 7 000

355

2 150 10 000 4 000

320

850

8 700 3 000

23 500

6 800 7 000 9 000 1 350 6 000

1 400

150 1 900 18 000

6 900 7 000 7 500 1 000

Förordad ram Kostn dsram eller förordat! a " ändring av tidigare ram

delram

1 000

155 465

450

645 450 750 3 600 3 950 450

3002

17 000

450

875

450 250

190

art1)

p—np—np—N_,..—r,—n—. U'

U'

b—ll-Jb—lb—IFJI—lv—Ab—A-FJ O' 0"

|») U'

___—lpip—l—ll—lp—AH 'N) O'"

_...

___—>_-

Medels- förbrukning t. o. m. 30/6 1970

950 1 976 6 420 1 576 5 830 490 111 130 457

390 2 826

135 142

120 324 414 2 256 1 850 6 753 '>')

30? 1 342

16 403 592 5 728 5 393 8 425 1 196 4 726 420 1 083 194

78 1 346 13 257

189 968 3 039 5 023 419

Prop. 1971: 35

Objekt

Telefonväxel vid Chalmers tekniska högskola Botaniska institutionen Zoologiska institutionen Telefonväxel för medicinaromrädet

Hygien Forskningslaboratorium inom mcdicinarområdet

Sektion E Skeppsteknisk utbildning och forskning m.m.

Musikutbildning

Karlstad Universitetsfilialen

Örebro Undervisningsutrustning för fysik

Icke-laborativa ämnen m. rn. Gymnastik- och idrottshögskolan

Umeå

Mikrobiologi m.m. Farmakologi

Hygien Universitetsbiblioteket Fysik (forskning m. m.) Lu-blocket Kemi-hufo

Zoologi m.m. -hufo Telefonväxel Icke-laborativa institutioner Lii rarl [ ägs/t ol o rna Intern television m. m. Inlärningsstudior AV- och laboratoricmateriel m. m. Vissa ulredningskostnader Till Kungl. Maj:ts disposition (budget- året 1969/70) Till Kungl. lilajds disposition (budget- året 1970/71) Till Kungl. Maj:ts disposition (budget- året 1971/72) Till universitetskanslersånzbetets disposition (budgetåret 1969/ 70) Till universitetskanslersälnbetets disposition (budgetåret 1970/7 ])

Till 11niversitetskanslersiimbetats disposition (budgetåret ] 97 .l / 72 )

* Art av kostnadsram för resp. objekt:

Förord ad ram Kostnadsram eller förordad ändring av tidigare ram

+ 2750 + 500

+80

+ 100 + 275

+ 3300

+ 1000

_ 434

+ 1000

+ 20 000

definitiv ram

2 500 1 750

500

750 1 3702

2 750

675

2100 1445

600 615 8 550 5 800 5 450 1000 3 750

750 7 000

250

1 566 1 000 1 000 10 000 17 000

20 000

+44 281 258 946

1. Av statsmakterna redan godtagen kostnadsram. 211. Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som definitiv). %. Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som delram).

3. Förslag till ny kostnadsram. 2 Jfr prop. 1970: 165 (bil. 7 s. 48)

delram

520

165

500

455

500 650

630

770

35 620

'——v-_——

294 566

28

artl)

...,—. ___—>_-

ww

2a

båt—Ahli—l.|-Jh-lt—l|—l|—lr—l :;

... __.)—

IJ

i).

Medels- förbrukning t. 0. m. 30/6 1970

445 1 662 592 125 278

414 459

1 696 1 011 220 438 405 4 696 5 164 4 438 593

622 596 1 721 71

4 142

134 529

Prop. 1971: 35 29

För inredning till icke-laborativa institutioner vid universitetet i Stock- holm har hittills 8 milj. kr. ställts till förfogande. I mitt förslag till de- finitiv kostnadsratn har jag beräknat medel för ny inredning till de sex nybyggnaderna inom Frescatiområdet samt för vissa förhyrda lokaler i innerstaden. Innan det kan avgöras om dessa medel —— utöver nämnda 8 milj. kr. i sin helhet behöver utnyttjas bör en plan redovisas för dispositionen av universitetets lokaler i innerstaden.

Den datamaskin som föreslagits för institutionen för informations- behandling vid tekniska högskolan och universitetet i Stockholm bör inte bekostas inom kostnadsramen för utrustning till de icke-laborativa institutionerna vid universitetet. Vid min beräkning av denna ram har jag tagit upp 620 000 kr. för flyttningskostnader. Härav har jag —— med hänsyn till de särskilda omständigheter som föreligger _ beräknat 100 000 kr. för planering m. m. Inom ramen har jag vidare beaktat be- hovet av utrustning för kaféer.

För inredning i samband med ombyggnad för odontologiska fakul- teten i Stockholm har 130 000 kr. ställts till förfogande inom kostnads- ramen i utrustningsplanen Till universitetskanslersämbetets disposition (budgetåret 1970/ 71). Detta belopp kan återföras till den nämnda ramen.

Som riktpunktcr vid planeringen av lokaler för icke-laborativa insti- tutioner gäller t. v. av 1968 års utbildningsutredning föreslagna ytramar (jfr prop. 1970: 1 bil. 10 s. 246). Under senare är har på flera orter be- hovet av sådana lokaler övergångsvis tillgodosetts genom förhyrningar o.d. i avvaktan på en permanent lösning av lokalfrågan. För inredning av dessa lokaler har medel anvisats inom kostnadsramarna Till Kungl. Maj:ts disposition, som fördes upp i inredningsplanen första gången bud- getåret 1966/ 67. Denna inredning bör naturligtvis komma till använd- ning i de nybyggnader som planeras. För att bl. a. skapa bättre överblick av den inredning som redan anskaffats har jag i inredningsplanen fört upp nya delramar för icke-laborativa institutioner i Uppsala, Lund och Göteborg. Ramarna innefattar de medel som anvisats inom kostnads— ramarna till Kungl. Maj:ts disposition. Dessa medel avser även inredning för socialhögskolor.

För inredning av vissa lokaler för icke-laborativa institutioner vid universiteten i Lund och Göteborg har sammanlagt 975000 kr. ställts till byggnadsstyrelsens förfogande inom kostnadsramen i utrustningspla- nen Till universitetskanslersämbetets disposition (budgetåret 1970/ 71). Jag har beräknat att kostnaderna fö-r inredning av dessa lokaler skall bestridas inom de nya delramarna för icke-laborativa institutioner. Nämnda belopp av 975 000 kr. kan således återföras till nämnda kost- nadsram till universitctskanslersämbetets disposition.

Den redovisning som lämnats beträffande omfattningen av de lokaler som disponeras av icke-laborativa institutioner visar att ytterligare lokaler kan anskaffas inom ytramama på vissa orter. Jag har beräknat 530 000

Prop. 1971: 35 30

kr. för inredning av utökade lokaler i Uppsala och 770 000 kr. för in- redning av lokalerna för ett s. k. ekonomiskt centrum i Göteborg. Natur- ligtvis får dessa medel utnyttjas endast så långt ytramarna medger. Inom kostnadsramen för Göteborg har jag vidare beräknat 220000 kr. för en planerad utvidgning av socialhögskolans lokaler.

För universitetsfilialerna finns i inredningsplanen redan kostnadsramar av motsvarande slag uppförda. För dessa orter har jag beräknat medel —— utöver vad som innevarande budgetår anvisats inom kostnadsramen Till Kungl. Maj:ts disposition för inredning av de lokaler som enligt LUP-kommittéerna behöver anskaffas för nästa budgetår. Utrustnings- ramarna för universitetsfilialerna har beräknats på motsvarande sätt.

För utrustning till teknisk och filosofisk utbildning m. m. i Linköping har jag fört upp en delram av 17 milj. kr. Jag anser att denna delram bör tas i anspråk med sikte på att utrustningsresurser om sammanlagt 30 milj. kr. kan komma att ställas till förfogande för den verksamhet som permanent kommer att förläggas till de nybyggnader som nu upp- förs på Vallaområdet.

För skeppsteknisk utbildning och forskning, regleringsteknik och natur- geografi i Göteborg har jag tagit upp en gemensam ram av 2 750 000 kr. För naturgeografi har jag inom ramen beräknat 150000 kr.

Kostnadsramarna i utrustningsplanen Till universitetskanslersämbetets disposition har under senare år ökats mycket starkt. Fr.o.m. inneva— rande budgetår används ramarna för de behov inom ämbetets förvalt- ningsområde som inte tillgodoses genom särskilda kostnadsramar. Jag har beräknat ramen för nästa budgetår till 20 milj. kr. Jag har härvid beaktat behovet av upprustning av läromedelscentralerna med tekniska hjälpmedel för handikappade. När det gäller anskaffning av utrustning som kan behövas för decentraliserad universitetsutbildning och för för— söksverksamhet med systematiserad decentraliserad universitetsutbild- ning vill jag särskilt framhålla dessa utbildningars icke-permanenta karaktär. Detta bör leda till stor återhållsamhet vid anskaffningen. Uni- versitetskanslersämbetet åligger att ansvara för kontroll och redovisning av sådan utrustning.

Vid utgången av budgetåret 1969/70 utgjorde behållningen på de anslagsposter som myndigheterna disponerar ca 5,9 milj. kr. För inne— varande budgetår har 16,5 milj. kr. ställts till förfogande för byggnads- styrelsen och byggnadskommittén samt 43 milj. kr. för utrustningsnämn- den. Nämnden beräknar nu medelsförbrukningen för budgetåret 1970/ 71 till 54 milj. kr. på den anslagspost som nämnden disponerar och hem- ställer om anslag på tilläggsstat av 11 milj. kr. Som skäl för den ökade medelsförbrukningen anger nämnden bl. a. att upphandlingen inom de skilda kostnadsramarna skett i ett snabbare tempo än tidigare. Mot bak- grund härav kommer jag senare att hemställa att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att anvisa ytterligare 7 milj. kr. på tilläggsstat för budgetåret

Prop. 1971: 35 31"

1970/ 71. Jag räknar därvid med att utrustningsnämndens tillkommande medelsbehov delvis kan täckas med anlitande av den reservation som väntas uppstå på byggnadsstyrelsens och byggnadskommitténs anslags- post vid utgången av innevarande budgetår.

För nästa budgetår räknar jag med att sammanlagt 63 milj. kr. bör anvisas, varav 62,5 milj. kr. bör ställas till myndigheternas disposition.

I inrednings— och utrustningsplanerna har jag tagit upp kostnadsramar av sammanlagt (121 154 000 + 294 566 000 =) 415 720 000 kr. Inom dessa ramar har vid utgången av budgetåret 1969/ 70 betalats ut sam- manlagt (63 506 000 + 134 529 000 =) 198 035 000 kr. De föreslagna planerna innebär således att myndigheterna skall kunna beställa inred- ning och utrustning för sammanlagt (415 720000 _— 198 035000 5 858 948 59 500 000 —— 7 000 000 —— 62 500 000 =) 82 826 052 kr. att betalas tidigast under budgetåret 1972/ 73.

Det är förenat med betydande svårigheter att beräkna medelsförbruk- ningen under förevarande anslag. Om förbrukningen inom de i inrednings- och utrustningsplanerna upptagna kostnadsramarna skulle bli större än vad som f.n. kan förutses räknar jag med att de. ytterligare medel som behövs kan begäras på tilläggsstat för nästa budgetår.

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att till Inredning och utrustning av lokaler vid universiteten m. m. för budgetåret 1971/ 72 under åttonde huvudtiteln anvisa ett reservationsanslag av 63 000 000 kr.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans Maj:t Konungen att till riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Britta G yllensten

Prop. 1971: 35