Prop. 1970:191

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1970

1

Nr 191

Kungl. Maj ris proposition till riksdagen med förslag till lag med

anledning av riksskatteverkets inrättande, m. in.; gi­ ven Stockholms slott den 6 november 1970.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över finansärenden för denna dag, föreslå riksdagen att antaga härvid fogade förslag till

1) lag med anledning av riksskatteverkets inrättande, 2) lag om ändring i taxeringsförordningen (1956: 623), 3) lag om ändring i förordningen (1951: 442) om rätt att av riksskatte­ nämnden erhålla förhandsbesked i taxeringsfrågor,

4) lag om ändring i kommunalskattelagen (1928: 370), 5) förordning om ändring i förordningen (1947: 576) om statlig inkomst­ skatt,

6) förordning om ändring i förordningen (1968: 430) om mervärdeskatt, 7) lag om ändring i uppbördsförordningen (1953: 272), 8) förordning om ändring i förordningen (1958: 295) om sjömansskatt.

Enligt Vårt nådiga beslut:

GUSTAF ADOLF

G. E. Sträng

Propositionens huvudsakliga innehåll

Det nya riksskatteverket skall från och med den 1 januari 1971 ersätta nuvarande riksskattenämnden, centrala folkbokförings- och uppbördsnämn- den samt kontrollstyrelsen. Verket övertar även de uppgifter som nu ankommer på kupongskattekontoret, sjömansskattekontoret och allmänna ombudet hos mellankommunala prövningsnämnden. Bestämmelser som rör de skatteorgan som skall ersättas finns i åtskilliga författningar. I pro-

1 Bihang till riksdagens protokoll 1970. 1 samt. Nr 191

2

positionen föreslås bl. a. en särskild lag, enligt vilken vad som i lag eller

författning föreskrivs om de organ som upphör i stället skall avse riksskatte-

verket. Dessutom föreslås sådana ändringar i huvudförfattningarna på skat­

teområdet att därigenom direkt kan utläsas när bestämmelserna avser

riksskatteverket. I propositionen föreslås vidare att vissa befogenheter som

enligt gällande bestämmelser tillkommer förste taxeriiigsintendent på läns­

styrelse även skall tillkomma riksskatteverket. Här avses sådant som rätt

att utfärda anmaning, förordna om taxeringsrevision, göra anmälan till

åklagare, förelägga vite och göra anmälan om uttagande av vite m. m.

Slutligen föreslås att vissa åtgärder som nu ankommer på Kungl. Maj:t

eller riksrevisionsverket skall överföras till riksskatteverket. Hit hör t. ex.

uppgiften att förordna om årlig taxeringskontroll av banktillgodohavanden

och räntor.

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1970

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1970

3

1) Förslag

till

Lag

med anledning av riksskatteverkets inrättande

Härigenom förordnas som följer. Vad i lag eller annan författning föreskrives om riksskattenämnden, cen­ trala folkbokförings- och uppbördsnämnden, kupongskattekontoret, kupong- skattenämnden, allmänna ombudet hos mellankommunala prövningsnämn- den eller kontrollstyrelsen skall i stället avse riksskatteverket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.

2) Förslag

till

Lag

om ändring i taxeringsförordningen (1956: 628)

Härigenom förordnas i fråga om taxeringsförordningen (1956: 623),

dels att 129 § 7 mom. skall upphöra att gälla,

dels att 3 §, 12 § 2 mom., 18, 19 §§, 37 § 2 mom., 40 §, 43 § 2—4 mom., 44, 46, 48, 59, 70, 73, 75, 93, 128 §§, 129 § 2 mom., 144 § 3 mom. och 172 § skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)

3

För Stockholms län gäller bestäm­ melse i denna förordning om lands- kamrerare landskamreraren vid prövningsnämndsavdelningen och bestämmelse om förste taxe­ ringsintendent taxeringsdi- rektören, om annat icke angives. Taxeringsdirektören äger uppdraga åt förste taxeringsintendent, som icke är chef för kontor, att fullgöra

1 Senaste lydelse 1967: 749.

(Föreslagen lydelse)

För Stockholms län gäller bestäm­ melse i denna förordning om lands- kamrerare landskamreraren vid prövningsnämndsavdelningen och bestämmelse om förste taxe­ ringsintendent taxeringsdi­ rektören, om annat icke angives. Taxeringsdirektören äger uppdraga åt förste taxeringsintendent, som icke är chef för kontor, att fullgöra

4

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1970

uppgift som ankommer på honom

enligt denna förordning. Med veder­

börande länsstyrelse avses, såvitt

angår den mellankommunala pröv-

ningsnämnden, länsstyrelsen i Stock­

holms län.

Med förste taxeringsin-

t e n d e n t förstås i denna förord­

ning även, såvitt angår mellankommu­

nala prövningsnämnden, allmänna

ombudet hos denna nämnd. Under

benämningen taxeringsinten-

d e n t inbegripas, förutom förste

taxeringsintendent, taxeringsinten-

dent och biträdande taxeringsinten­

dent, jämväl den, åt vilken uppdra-

gits att i sin tjänst utföra på taxe­

ringsintendent ankommande göro-

mål.

(Nuvarande lydelse

)

uppgift som ankommer på honom

enligt denna förordning.

Bestämmelse om länsstyrelse skall,

såvitt angår den mellankommunala

prövningsnämnden, gälla riksskatte-

verket.

Med förste taxeringsin­

tendent förstås i denna förord­

ning även, såvitt angår mellankom­

munala prövningsnämnden, allmän­

na ombudet hos denna nämnd.

T jänsteman hos riksskatteverket

äger, i den mån verket så förordnar,

samma befogenhet som förste taxe­

ringsintendent enligt 46, 51, 53 och

54 §§, 56 § 3 mom., 57 § 1 inom.,

118 och 124 §§. Under benämning­

en taxeringsintendent in­

begripas, förutom förste taxerings­

intendent, taxeringsintendent och bi­

trädande taxeringsintendent, jämväl

den, åt vilken uppdragits att i sin

tjänst utföra göromål som ankomma

på taxeringsintendent eller på all­

männa ombudet hos den mellankom­

munala prövningsnämnden.

(Föreslagen lydelse)

12

2 mom. Hos prövningsnämnd------

Hos den mellankommunala pröv­

ningsnämnden skall finnas kansli,

som står under ledning av allmänna

ombudet.

— landskamrerarens ledning.

Inom riksskatteverket skall finnas

kansli för den mellankommunala

prövningsnämnden.

18 §.

Kungl. Maj. t förordnar en för hela

riket gemensam nämnd (riksskatte­

nämnden) med uppgift att genom

rådgivande och vägledande verksam­

het främja en riktig och enhetlig till-

lämpning av denna förordning, även­

som av de skatteförfattningar, enligt

vilka taxering verkställes på sätt i

denna förordning sägs.

Nämnden äger, i enlighet med vad

därom särskilt är stadgat, på begä­

ran meddela förhandsbesked i taxe-

ringsfrågor.

Riksskatteverket skall genom råd

och anvisningar främja en riktig och

enhetlig tillämpning av denna för­

ordning och av de skatteförfattning­

ar, enligt vilka taxering verkställes

på sätt i denna förordning sägs.

5

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)

19 §.1

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1970

Riksskattenämnden består av ord­ förande och ytterligare sex ledamö­

ter, vilka utses för en tid av fyra år. En av ledamöterna skall förordnas till vice ordförande att vid förfall för ordföranden tjänstgöra i sådan egen­ skap.

Ordföranden skall vara lagfaren. Vice ordföranden och ytterligare två av nämndens ledamöter skola vara lagfarna eller hava avlagt examen vid handelshögskola. De nu nämnda ledamöterna skola tillika vara er­ farna i domarvärv eller i administra­ tiv verksamhet. Övriga ledamöter skola utses så att kännedom om för­ hållandena inom olika områden av förvärvslivet kommer att förefinnas hos nämnden.

För envar ledamot, som skall vara lagfaren eller hava avlagt examen vid handelshögskola, skall utses en supp­ leant samt för övriga ledamöter sammanlagt sex suppleanter. Vad ovan stadgats angående ledamöterna skall äga motsvarande tillämpning beträffande suppleanterna.

Förordnande såsom ledamot eller suppleant kan när som helst åter­ kallas. Avgår ledamot eller supple­ ant, skall annan förordnas för åter­ stående delen av den tid, för vilken den avgångne var utsedd.

Ledamöter och suppleanter skola vara svenska medborgare. Ej må uppdraget utövas av den, som är omyndig eller i konkurstillstånd.

Kungl. Maj:t äger meddela före­ skrifter angående när nämnden är att anse som beslutför samt angåen­ de inkallandet av suppleanter så ock de föreskrifter i övrigt som finnas erforderliga för nämndens verksam­ het.

Om nämnden och dess verksam­ het vid handläggning av ärenden rö­ rande mervärdeskatt gälla särskilda bestämmelser.

1 Senaste lydelse 1968: 432.

Riksskatteverket meddelar på an­ sökan förhandsbesked enligt vad därom är särskilt föreskrivet.

Ärenden angående förhandsbesked och de andra ärenden, som Kungl. Maj:t bestämmer, skola avgöras inom rilcsskatteverket av en särskild nämnd. Om nämndens sammansätt­ ning och verksamhet förordnar Kungl. Maj. t.

6

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1970

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

2 m o m.1 Vid avlämnande

Avser sådan

I kontrolluppgift, --------—

Om förste taxeringsintendenten i

det län där arbetsgivarens hemorts­

kommun är belägen medger det, be­

höver arbetsgivaren, i stället för att

lämna uppgift enligt tredje stycket

om traktamentsersättning vid för­

rättning inom riket, endast anmärka

i kontrolluppgiften att sådan ersätt­

ning utgått. Förutsättning för med­

givande är att ersättning utgår en­

ligt sådana grunder att den kan an­

tagas icke komma att överstiga av­

dragsgill ökning i levnadskostna­

derna. Motsvarande medgivande kan

lämnas även beträffande resekost-

nadsersättning för färd med allmänt

kommunikationsmedel. Medgivande

lämnas endast om arbetsgivaren har

ett större antal anställda, som mera

regelbundet företager tjänsteresor,

och medgivandet bedömes vara utan

olägenhet för taxeringsarbetet. Med­

givande gäller tills vidare. Det kan

begränsas till viss grupp av anställ­

da. — Ansökan om medgivande gö-

res hos länsstyrelsen senast den 31

oktober året före taxeringsåret. Ta­

lan mot beslut, varigenom ansökan

om medgivande avslagits eller med­

givande återkallats, föres hos riks­

skattenämnden genom besvär som

skola ha inkommit till nämnden

inom en månad från den dag då kla­

ganden erhöll del av beslutet. Mot

riksskattenämndens beslut får talan

icke föras.

Därest vid

I kontrolluppgift enligt

I kontrolluppgift skall

Särskild uppgiftshandling

Kontrolluppgift, som -------

Uppgift skall — -—-------

-----iakttagas följande.

förmånen utgått.

------------- - — under förrättningen.

Om förste taxeringsintendenten i

det län där arbetsgivarens hemorts­

kommun är belägen medger det, be­

höver arbetsgivaren, i stället för att

lämna uppgift enligt tredje stycket

om traktamentsersättning vid för­

rättning inom riket, endast anmärka

i kontrolluppgiften att sådan ersätt­

ning utgått. Förutsättning för med­

givande är att ersättning utgår en­

ligt sådana grunder att den kan an­

tagas icke komma att överstiga av­

dragsgill ökning i levnadskostna­

derna. Motsvarande medgivande kan

lämnas även beträffande resekost-

nadsersättning för färd med allmänt

kommunikationsmedel. Medgivande

lämnas endast om arbetsgivaren har

ett större antal anställda, som mera

regelbundet företager tjänsteresor,

och medgivandet bedömes vara utan

olägenhet för taxeringsarbetet. Med­

givande gäller tills vidare. Det kan

begränsas till viss grupp av anställ­

da. — Ansökan om medgivande gö-

res hos länsstyrelsen senast den 31

oktober året före taxeringsåret. Ta­

lan mot beslut, varigenom ansökan

om medgivande avslagits eller med­

givande återkallats, föres hos riks-

skatteverket genom besvär som skola

ha inkommit till verket inom en må­

nad från den dag då klaganden er­

höll del av beslutet. Mot riksskatte-

verkets beslut får talan icke föras.

som avdragits,

allmän försäkring,

preliminär A-skatt.

före taxeringsåret,

åtnjuta pensionsförmånen.

- lämpad blankett.

37 §.

1 Senaste lydelse 1967:199.

Kungi. Maj:ts proposition nr 191 år 1970

7

40

Bankaktiebolag, sparbank eller annan penninginrättning åligger, ut­ över vad eljest i denna förordning stadgas, att efter förordnande av

Kungl. Maj:t, i den omfattning och ordning som angives vid förordnan­ dets meddelande, lämna uppgift om storleken av insättares ränteinkomst under viss angiven tid och beloppet av insättares innestående medel vid viss angiven tidpunkt samt om in­ sättares fullständiga namn och se­ nast för inrättningen kända bostads­ adress ävensom, därest annan än räkningshavare äger förfoga över räkningen, uppgift om den sålunda berättigades fullständiga namn och senast för inrättningen kända bo­ stadsadress.

(Nuvarande lydelse

)

§•

Bankaktiebolag, sparbank eller an­ nan penninginrättning åligger, ut­ över vad eljest i denna förordning stadgas, att, i den omfattning och ordning riksskatteverket bestämmer, lämna uppgift om storleken av in­ sättares ränteinkomst under viss an­ given tid och beloppet av insät­ tares innestående medel vid viss an­ given tidpunkt samt om insättares fullständiga namn och senast för in­ rättningen kända bostadsadress ävensom, därest annan än räknings­ havare äger förfoga över räkningen, uppgift om den sålunda berättigades fullständiga namn och senast för in­ rättningen kända bostadsadress.

(Föreslagen lydelse

)

43

2 m o in. Med uppgifter, som av­ givits enligt 1 mom. och röra utdel­ ning å svenska aktier, skall förfaras på sätt stadgas i förordningen om ku­ pongskatt.

Övriga enligt -------------------------------Enligt 1 mom. avgivna uppgifter, som avse ränta, skola avlämnas i den mån Kungl. Maj:t så förordnar och i den ordning, som därvid av Kungl.

Maj.t bestämmes. Hava avlämnade uppgifter icke inom fem år inford­ rats, må de förstöras.

3 mom. Kungl Maj.t äger för­ ordna, att även för andra fall än de, då uppgiftsskgldighet för mottagare av utdelning eller ränta jämlikt 1 mom. föreligger, uppgift till led­ ning vid annans taxering för inkomst eller förmögenhet skall avlämnas, av svenskt bolag eller svensk ekono­ misk förening rörande utbetald ut­ delning samt av den, som här i riket utfärdat obligationer, förlagsbevis eller andra för den allmänna rörelsen avsedda förskrivningar, rörande ut­ betald ränta. Kungl. Maj.t bestäm­ mer i sådant fall jämväl i vilken om-

§•

2 in o m. Med uppgifter, som av­ givits enligt 1 mom. och röra utdel­ ning svenska aktier, skall förfa­ ras enligt kupongskatteförordningen.

- ■— -— upplysning härom.

Enligt 1 mom. avgivna uppgifter, som avse ränta, skola avlämnas i den omfattning och ordning riksskatte­ verket bestämmer. Hava avlämnade uppgifter icke inom fem år inford­ rats, må de förstöras.

3 mom. 1 den omfattning och ordning riksskatteverket bestämmer skall, utöver vad som framgår av 1 mom., svenskt bolag eller svensk ekonomisk förening lämna uppgift rörande utbetald utdelning och ut­ givare av obligationer, förlagsbevis eller andra för den allmänna rörel­ sen avsedda förskrivningar lämna uppgift rörande utbetald ränta.

8

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1970

fattning och i vilken ordning uppgift

skall lämnas.

4 mom. Kungl. Maj.t må, där

så kan ske utan att åsyftad kontroll

ef t ersättes eller då eljest särskilda

omständigheter därtill föranleda,

för ordna om jämkning av den i

1 mom. stadgade uppgiftsskyldighe-

ten.

44

Har här i riket bosatt person eller

här verksamt företag gottgjort per­

son eller företag i utlandet belopp

eller förmån, som därest det gott­

gjort s person eller företag här i riket

skulle hava föranlett skyldighet att

avlämna kontrolluppgift, skall den

som utgivit beloppet eller förmånen

vara skyldig att på sätt och i den

omfattning Kungl. Maj:t föreskriver

avlämna kontrolluppgift till ledning

vid beloppets eller förmånens be­

skattning utom riket.

46

För taxering — — —---------------—

Vad nu------------------- -------------------

Är handling,--------------- —----- -------

Efter ansökan —----------- — — —

Befattningshavare vid riksskatte­

nämnden äger, i den mån nämndens

ordförande förordnar därom, i fråga

om handlingar och uppgifter som av­

ses i denna paragraf samma befo­

genhet som tillkommer förste taxe­

ring sintendent.

48

Blanketter till sådana deklaratio­

ner och uppgifter, för vilka formulär

fastställas, skola kostnadsfritt till­

handahållas i den ordning Kungl.

Maj:t föreskriver.

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

4 mom. Föreligga särskilda

skäl, kan riksskatteverket medgiva

jämkning av den i 1 mom. stadgade

uppgiftsskyldigheten.

§•

Har här i riket bosatt person eller

här verksamt företag gottgjort någon

i utlandet belopp eller förmån, som

beträffande mottagare här i riket

skulle hava föranlett skyldighet att

avlämna kontrolluppgift, skall den

som utgivit beloppet eller förmånen

på sätt och i den omfattning riks­

skatteverket föreskriver avlämna

kontrolluppgift till ledning vid be­

loppets eller förmånens beskattning

utom riket.

§-x

------------- eller överförmyndare.

--------- till envar.

—- ----------------utan bifall.

----- - ----------- - -— tredje styckena.

§•

Blanketter till sådana deklaratio­

ner och uppgifter, för vilka formulär

fastställas, skola kostnadsfritt till­

handahållas i den ordning riksskatte­

verket föreskriver.

59 §d

Länsstyrelsen har----------------------- bedrives ändamålsenligt.

Det åligger —---------------------- annat bistånd.

Har förste taxeringsintendenten

lämnat allmänna anvisningar för

1 Senaste lydelse 1965: 753.

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1970

9

taxeringsarbetets bedrivande, skall han ofördröjligen insända dessa till riksskattenämnden.

70

Om besvär över skattskyldigs taxe­ ring skola prövas av den mellankom- munala prövningsnämnden, skola, efter det taxering åsatts och längdfö- ring skett, deklarationer och övriga handlingar rörande den skattskyl­ dige ävensom, därest han varit gift vid ingången av beskattningsåret och under detta år levt tillsammans med make som taxerats, motsvarande handlingar rörande maken så fort ske kan översändas till den mellankommunala prövningsnämnden. Vid handlingarna skola fogas utdrag av taxeringslängd samt i förekomman­ de fall utdrag av taxeringsnämndens protokoll.

73

Talan mot----------------------------------

Har skattskyldig haft förvärvskäl­ la, som enligt kommunalskattelagens bestämmelser om beskattningsort är att hänföra till skilda län, skall dock den mellankommunala prövnings­ nämnden pröva besvär rörande den skattskyldiges taxering. Om den skattskyldige varit gift vid ingången av beskattningsåret och under detta år levt tillsammans med maken, skall den mellankommunala prövnings­ nämnden pröva besvär jämväl röran­ de makens taxering.

Uppkommer fråga, i vilket län skattskyldig skall taxeras, ankom­ mer det likaledes på den mellankom­ munala prövningsnämnden att pröva besvär rörande taxering i nu avsett fall.

(Nuvarande lydelse

)

(Föreslagen lydelse)

§■’

Om besvär över skattskyldigs taxe­ ring skola prövas av den mellankom­ munala prövningsnämnden, skola, efter det taxering åsatts och längdfö- ring skett, deklarationer och övriga handlingar rörande den skattskyl­ dige, hans hemmavarande barn, som icke fyllt 20 år, ävensom, därest han varit gift vid ingången av beskatt­ ningsåret och under detta år levt till­ sammans med make som taxerats, motsvarande handlingar rörande ma­ ken så fort ske kan översändas till riksskatteverket. Vid handlingarna skola fogas utdrag av taxeringslängd samt i förekommande fall utdrag av taxeringsnämndens protokoll.

§•* — i länet.

Är förvärvskälla i fråga om be­ skattningsort att hänföra till skilda län, skall dock den mellankommu­ nala prövningsnämnden pröva be­ svär rörande taxering av den skatt­ skyldige och hans hemmavarande barn, som icke fyllt 20 år. Om den skattskyldige varit gift vid ingången av beskattningsåret och under detta år levt tillsammans med maken, skall den mellankommunala pröv­ ningsnämnden pröva besvär jämväl rörande makens taxering.

Den mellankommunala prövnings­ nämnden prövar likaledes besvär rörande fråga, i vilket län skattskyl­ dig skall taxeras.

Besvär anförda av aktiebolag, som tillsammans med annat sådant bolag utgör koncernbolag enligt 221 § la­ gen (1944: 705) om aktiebolag, prö­ vas av den mellankommunala pröv­ ningsnämnden, om bolagen avläm­ nat eller skolat avlämna självdekla­ ration inom skilda län.

1 Senaste lydelse 1970: 168.

10

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1970

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

Ib

Besvär enligt 74 § skola ingivas el­

ler insändas till kansliet hos den

prövningsnämnd, som har att pröva

besvären. Den omständigheten att

besvären ingivits eller insänts till

kansliet hos annan prövningsnämnd

må dock ej utgöra hinder för målets

prövning; i sådant fall skola hand­

lingarna omedelbart översändas till

kansliet hos den prövningsnämnd

som har att pröva besvären.

93

Landskamreraren har att upprätta

förslag till anvisningar för nästkom­

mande års taxering samt senast den

1 december året före taxeringsåret

insända förslaget till riksskatte­

nämnden. Denna skall senast den 20

i samma månad återställa förslaget

jämte de erinringar mot detsamma,

som nämnden funnit anledning

framställa. Landskamreraren har att

förelägga prövningsnämnden omför-

mälda förslag och erinringar. Pröv­

ningsnämnden skall på grundval av

nämnda handlingar fastställa anvis­

ningar för taxeringen, vilka senast

den 15 januari taxeringsåret skola

tillställas taxeringsnämnderna och

samtidigt översändas till riksskatte­

nämnden.

§■

Besvär enligt 74 § skola ingivas

eller insändas till kansliet hos den

prövningsnämnd, som har att pröva

besvären, eller, om denna nämnd

är den mellankommunala prövnings­

nämnden, till riks skatteverket. Den

omständigheten att besvären ingivits

eller insänts till annan prövnings­

nämnd må dock ej utgöra hinder för

målets prövning; i sådant fall skola

handlingarna omedelbart översän­

das till kansliet hos den prövnings­

nämnd som har att pröva besvären.

§•

Länsstyrelsen skall senast den 15

november till riks skatt ev er ket avgiva

förslag till anvisningar för följande

års taxering. Senast den 20 december

året före taxeringsåret skall verket

fastställa sådana anvisningar. Läns­

styrelsen skall senast den 15 januari

under taxeringsåret tillställa taxe­

ringsnämnderna de anvisningar som

gälla för länet.

128 §.

Formulär till blanketter och läng- Formulär till blanketter för taxe­

der, varom i denna förordning för- ringsarbetet fastställas av riksskatte-

mäles, ävensom formulär till andra verket.

för taxeringsarbetet erforderliga

blanketter fastställas av Kungl. Maj. t

eller, efter Kungl. Maj:ts bemyndi­

gande, av riksskattenämnden.

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1970

11

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)

129 8.

2 m o m.1 Det åligger länsstyrel­ sen att, enligt de närmare bestäm­ melser Kungl. Maj:t utfärdar, med­ dela beslut om de ersättningar och bidrag, som skola utgå enligt be­ stämmelserna i 1 mom. vid 1)—2).

2 mom. Länsstyrelsen meddelar beslut enligt närmare bestämmelser av Kungl. Maj :t eller, efter Kungl.

Maj:ts bemyndigande, av riksskatteverket om ersättningar och bidrag enligt 1 mom. vid 1)—2).

144 8.

3 mom.2 Landskamreraren har att upprätta och senast den 20 au­ gusti året näst före taxeringsåret till riksskattenämnden insända för­ slag till anvisningar för fastighets­ taxeringen inom länet, däri inbegri­ pet lokala skogstaxeringsanvisning- ar. Riksskattenämnden skall senast den 15 september året näst före taxe­ ringsåret till landskamreraren åter­ ställa förslaget, jämte de erinringar mot detsamma, som nämnden funnit anledning framställa. Landskamre­ raren har att förelägga fastighets- prövningsnämnden oförmälda för­ slag och erinringar. Fastighetspröv- ningsnämnden skall på grundval av nämnda handlingar fastställa lokala skogstaxeringsanvisningar och övri­ ga anvisningar till ledning för fas­ tighetstaxeringen, vilka senast den 30 september året näst före taxe­ ringsåret skola tillställas ordföran­ dena i fastighetstaxeringsnämnder- na och fastighetstaxeringsombuden samt samtidigt översändas till riks­ skattenämnden.

3 mom. Landskamreraren har att upprätta och senast den 20 au­ gusti året näst före taxeringsåret till riks skatteverket insända förslag till anvisningar för fastighetstaxeringen inom länet, däri inbegripet lokala skogstaxeringsanvisningar. Riksskat­ teverket skall senast den 15 septem­ ber året näst före taxeringsåret åter­ ställa förslaget jämte de erinringar mot detsamma, som verket funnit anledning att framställa. Landskam­ reraren har att förelägga fastighets- prövningsnämnden oförmälda för­ slag och erinringar. Fastighetspröv- ningsnämnden skall på grundval av nämnda handlingar fastställa lokala skogstaxeringsanvisningar och övri­ ga anvisningar till ledning för fastig­ hetstaxeringen, vilka senast den 30 september året näst före taxerings­ året skola tillställas ordförandena i fastighetstaxeringsnämnderna och fastighetstaxeringsombuden samt samtidigt översändas till riksskatteverket.

Utöver vad-------

172 §.3

— allmän fastighetstaxering:

1) 13—15 §§, 16 § 2 och 3 mom. liksom 18 och 19 §§ med för taxe­ ringsnämnder och prövningsnämn- der gemensamma bestämmelser samt med föreskrifter om riksskattenämn­ den m. in.,

1) 13—15 §§, 16 § 2 och 3 mom. liksom 18 och 19 §§ med för taxe­ ringsnämnder och prövningsnämn- der gemensamma bestämmelser samt med föreskrifter om riksskatteverket m. in.,

2) 46 § angående ------- -— särskilda föreskrifter. Om fastighet ------—- sådan innehavare.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971. I fråga om anvisningar för 1971 års taxering gäller 93 § i sin äldre lydelse.

1 Senaste lydelse 1966: 242. 1 Senaste lydelse 1963: 683. 3 Senaste lydelse 1969: 709. 2 Bihang till riksdagens protokoll 1970. 1 saml. Nr 191

12

Kungi. Maj.ts proposition nr 191 år 1970

3) Förslag

till

Lag

om ändring i förordningen (1951:442) om rätt att av riksskattenämnden

erliålla förhandsbesked i taxeringsfrågor

Härigenom förordnas i fråga om förordningen (1951: 442) om rätt att av

riksskattenämnden erhålla förhandsbesked i taxeringsfrågor1,

dels att i 1—9 §§ ordet ”riksskattenämnden” i olika böjningsformer skall

bytas ut mot ”riksskatteverket” i motsvarande form,

dels att i 2—5 §§ ordet ”nämnden” i olika böjningsformer skall bytas ut

mot ”verket” i motsvarande form,

dels att rubriken till förordningen skall ha lydelsen ”förordning om för­

handsbesked i taxeringsfrågor”.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.

4) Förslag

till

Lag

om ändring i kommunalskatteiagen (1928: 370)

Härigenom förordnas i fråga om kommunalskattelagen (1928: 370)2,

dels att i 32 § 3 mom., 53 § 1 och 3 mom., 54 §, 76 §, punkt 3 av anvis­

ningarna till 21 §, punkterna 3 och 4 av anvisningarna till 33 §, punkt 2 av

anvisningarna till 36 § samt punkt 1 av anvisningarna till 41 § ordet ”riks­

skattenämnden” skall bytas ut mot ”riksskatteverket”,

dels att i punkten 4 av anvisningarna till 33 § ordet ”nämnden” skall by­

tas ut mot ”verket”.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.

1 Senaste lydelse av

1 § 1969:715

9 § 1964:801.

2 Senaste lydelse av

32 § 3 mom. 1967: 388

53 § 1 mom. 1970: 162

53 § 3 mom. 1966: 724

54 §

1969:749

76 §

1953:407

punkt 3 av anvisningarna till 21 § 1970: 233

»

3 »

»

» 33 § 1963:265

»

4 »>

»

» 33 § 1969:106

»

2 »

»

* 36 § 1968:275

»

1 »

*

»

41 § 1970:233.

Kungl. Maj. ts proposition nr 191 år 1970

13

5) Förslag

till

Förordning

om ändring i förordningen (1947: 576) om statlig inkomstskatt

Härigenom förordnas, att i 7 och 19 §§ förordningen (1947: 576) om stat­ lig inkomstskatt1 ordet ”riksskattenämnden” skall bytas ut mot ”riksskatte- verket”.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1971.

6) Förslag

till

Förordning

om ändring i förordningen (1968: 430) om mervärdeskatt

Härigenom förordnas, att 28, 29 och 61—64 §§ samt rubriken närmast före 61 § förordningen (1968:430) om mervärdeskatt2 skall ha nedan an­ givna lydelse.

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)

28

§.

För kontroll--------------- -—-------------eller uppgiftsskyldig. Beslut om skatterevision meddelas Beslut om skatterevision medde- av länsstyrelsen. las av länsstyrelsen eller riksskatteverket.

I övrigt----------------------------- §§ taxeringsförordningen.

29 §.

Anmaning enligt 26 eller 27 § gö- Anmaning enligt 26 eller 27 § göres res av länsstyrelsen. av länsstyrelsen eller riksskatteverket.

1 Senaste lydelse av 7 § 1969:751 19 § 1953:408. 2 Förordningen omtryckt 1969: 237.

14

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1970

(Nuvarande lydelse)

Riksskattenämnden

61

Riksskattenämnden skall främja

en riktig och enhetlig tillämpning av

denna förordning genom rådgivande

och vägledande verksamhet.

62

Riksskattenämnden kan för att

tillgodose det syfte som anges i 61 §

meddela bindande förklaring huru­

vida vara, varugrupp, byggnad eller

tjänst är skattepliktig enligt denna

förordning. Även i annan fråga kan

nämnden meddela bindande förkla­

ring som rör tillämpningen av denna

förordning.

Talan får------------------- ----------------

63

Riksskattenämnden kan på ansö­

kan av den som bedriver eller ämnar

bedriva verksamhet som medför

skyldighet att erlägga mervärdeskatt

meddela förhandsbesked i fråga som

avser sökandens skattskyldighet.

Förhandsbesked får meddelas om det

finns vara av vikt med hänsyn till

sökandens intresse eller för en en­

hetlig lagtolkning eller rättstillämp­

ning.

Förhandsbesked sökes skriftligt

hos riksskattenämnden före ingång­

en av den första redovisningsperiod

som beröres av den fråga förhands­

beskedet gäller.

I övrigt gäller i tillämpliga delar

bestämmelserna i 2 § andra stycket,

3—8 samt 11 och 12 §§ förordningen

den 1 juni 1951 (nr 442) om rätt att

av riksskattenämnden erhålla för­

handsbesked i taxeringsfrågor.

64

Om nämndens sammansättning

vid handläggning av ärenden röran­

de mervärdeskatt förordnar Konung­

en.

(Föreslagen lydelse)

Riksskatteverket

§•

Riksskatteverket skall genom råd

och anvisningar främja en riktig och

enhetlig tillämpning av denna för­

ordning.

§•

Riksskatteverket kan för att till­

godose det syfte som anges i 61 §

meddela bindande förklaring huru­

vida vara, varugrupp, byggnad eller

tjänst är skattepliktig enligt denna

förordning. Även i annan fråga kan

verket meddela bindande förklaring

som rör tillämpningen av denna för­

ordning.

-------- bindande förklaring.

§•

Riksskatteverket kan på ansökan

av den som bedriver eller ämnar be­

driva verksamhet som medför skyl­

dighet att erlägga mervärdeskatt

meddela förhandsbesked i fråga som

avser sökandens skattskyldighet.

Förhandsbesked får meddelas om det

finns vara av vikt med hänsyn till

sökandens intresse eller för en enhet­

lig lagtolkning eller rättstillämp­

ning-

Förhandsbesked sökes skriftligt

hos riksskatteverket före ingången

av den första redovisningsperiod som

beröres av den fråga förhandsbeske­

det gäller.

I övrigt gäller i tillämpliga delar

bestämmelserna i 2 § andra stycket,

3—8 samt 11 och 12 §§ förordningen

den 1 juni 1951 (nr 442) om för­

handsbesked i taxeringsfrågor.

§-

Ärenden enligt 62 och 63 §§ skall

avgöras inom riksskatteverket av den

särskilda nämnd, som avses i 19 §

taxeringsförordn ingen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1971.

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1970

15

7) Förslag

till

Lag

om ändring i uppbördsförordningen (1953: 272)

Härigenom förordnas i fråga om uppbördsförordningen (1953:272)1,

dels att 4 §, 1, 3 och 4 mom., 7, 8, 11, 18, 23, 33 §§, 43 § 1 inom., 53 § 3 inom., 58 § 2 inom., 68 § 2 mom., 70 § 2 mom., 72, 73, 86 §§ samt punkt 5 av anvisningarna till 39 § och anvisningarna till 85 § skall ha nedan an­ givna lydelse,

dels att punkt 3 av anvisningarna till 3 § skall upphöra att gälla.

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)

4 §•

1 m o in.2 Har lokal skattemyn­ dighet ej annorledes förordnat, skall, då inkomst av tjänst hänför sig till arbetsanställning som är avsedd att vara kortare tid än en vecka eller då inkomsten eljest avser bestämd tids­ period och uppbäres vid regelbundet återkommande tillfällen, preliminär A-skatt utgå med belopp, som angi­ vas i skattetabeller. Centrala folk­ bokförings- och uppbördsnämnden fastställer, efter samråd med riks­ skattenämnden, för varje inkomstår sådana tabeller.

Skattetabellerna skola för olika in­ komstbelopp, beräknade för vecka eller den längre tid som centrala folkbokförings- och uppbördsnämn­ den bestämmer, angiva därå belöpan­ de preliminär skatt. Tabellerna skola grundas på följande förutsättningar, nämligen

att inkomsten — 3 mom. Skattetabellerna skola angiva den preliminära skatten un­ der förutsättning att statlig in­ komstskatt beräknas med tillämp­ ning av det procenttal av grundbe­ loppet, som bestämts för inkomst-

1 m o m. Har lokal skattemyn­ dighet ej annorledes förordnat, skall, då inkomst av tjänst hänför sig till arbetsanställning som är avsedd att vara kortare tid än en vecka eller då inkomsten eljest avser bestämd tids­ period och uppbäres vid regelbundet återkommande tillfällen, preliminär A-skatt utgå med belopp, som angi­ vas i skattetabeller. Riksskatteverket fastställer för varje inkomstår såda­ na tabeller.

Skattetabellerna skola för olika in­ komstbelopp, beräknade för vecka eller den längre tid som riksskatteverket bestämmer, angiva därå belö­ pande preliminär skatt. Tabellerna skola grundas på följande förutsätt­ ningar, nämligen

-— mom. kommunalskattelagen.

3 m o m. Skattetabellerna skola angiva den preliminära skatten un­ der förutsättning att statlig in­ komstskatt beräknas med tillämp­ ning av det procenttal av grundbe­ loppet, som bestämts för inkomst­

1 Förordningen omtryckt 1967: 625. 2 Senaste lydelse 1970: 167.

16

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1970

året, att sjukförsäkringsavgift be­

räknas i enlighet med vad riksför­

säkringsverket bestämmer för in­

komståret samt att det samman­

lagda beloppet av kommunal in­

komstskatt, landstingsmedel och

tingshusmedel beräknas för skatte­

krona och skatteöre till vissa i hela

krontal bestämda belopp, vilka av

centrala folkbokförings- och upp-

bördsnämnden fastställas för varje

inkomstår.

Oaktat vad i nästföregående styc­

ke sägs, må centrala folkbokförings-

och uppbördsnämnden beträffande

Stockholm, Göteborg eller Malmö,

efter framställning av vederbörande

stad, upprätta särskild tabell för

inom staden skattskyldiga, avseende

en utdebitering för kommunalt än­

damål i femtiotal ören, samt med­

dela de närmare föreskrifter, som

må erfordras för tillämpning av ta­

bellen. Den merkostnad, som kan

uppkomma för upprättandet av så­

dan tabell, skall gäldas av vederbö­

rande stad.

4 mom.1 I skattetabellerna skall

därjämte intagas en särskild kolumn,

vari angives det belopp varmed pre­

liminär A-skatt skall beräknas å in­

komst för dag av sådan anställning

som är avsedd vara kortare tid än en

vecka. För samtliga skattetabeller

skola enahanda belopp angivas i den

särskilda kolumnen att tillämpas

oberoende av arbetstagarens civil­

stånd och annan i 2 mom. angiven

omständighet. Skattebeloppen skola

beräknas på grundval av beräknelig

genomsnittlig sysselsättning under

året och av den utdebitering till kom­

munal inkomstskatt, landstingsme­

del och tingshusmedel, som centrala

folkbokförings- och uppbördsnämn­

den för varje år bestämmer. Den sär­

skilda skattekolumnen skall avse en

lägsta dagsinkomst av tio kronor. I

övrigt skall vad ovan i denna para-

(Nuvarande lydelse

)

1 Senaste lydelse 1970:167.

(Föreslagen lydelse)

året, att sjukförsäkringsavgift be­

räknas i enlighet med vad riksför­

säkringsverket bestämmer för in­

komståret samt att det samman­

lagda beloppet av kommunal in­

komstskatt, landstingsmedel och

tingshusmedel beräknas för skatte­

krona och skatteöre till vissa i hela

krontal bestämda belopp, vilka riks-

slcatteverket fastställer för varje in­

komstår.

Riksskatteverket må dock beträf­

fande Stockholm, Göteborg eller Mal­

mö, efter framställning av vederbö­

rande stad, upprätta särskild tabell

för inom staden skattskyldiga, avse­

ende en utdebitering för kommunalt

ändamål i femtiotal ören, samt med­

dela de närmare föreskrifter, som

må erfordras för tillämpning av ta­

bellen. Den merkostnad, som kan

uppkomma för upprättandet av så­

dan tabell, skall gäldas av vederbö­

rande stad.

4 mom. I skattetabellerna skall

därjämte intagas en särskild ko­

lumn, vari angives det belopp varmed

preliminär A-skatt skall beräknas å

inkomst för dag av sådan anställning

som är avsedd vara kortare tid än en

vecka. För samtliga skattetabeller

skola enahanda belopp angivas i den

särskilda kolumnen att tillämpas

oberoende av arbetstagarens civil­

stånd och annan i 2 mom. angiven

omständighet. Skattebeloppen skola

beräknas på grundval av beräknelig

genomsnittlig sysselsättning under

året och av den utdebitering till kom­

munal inkomstskatt, landstingsme­

del och tingshusmedel, som riksskat-

verket bestämmer för varje år.

Den särskilda skattekolumnen skall

avse en lägsta dagsinkomst av tio

kronor. I övrigt skall vad ovan i den­

na paragraf sägs i tillämpliga delar

17

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)

graf sägs i tillämpliga delar gälla vid gälla vid skattebeloppens beräkning, skattebeloppens beräkning.

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1970

7 §A

För inkomst------------------------------- av inkomsten. Uppbäres inkomst som avses i första stycket jämte inkomst, som avses i 4 § 1 mom. första stycket, skall preliminär A-skatt utgå enligt grunder som fastställas av centrala folkbokförings- och uppbördsnämnden.

Skatt enligt —• ----------- -----------------Att särskilda-------■ ------ — -— -------Bestämmelserna i —---------—-------

Uppbäres inkomst som avses i första stycket jämte inkomst, som avses i 4 § 1 mom. första stycket, skall preliminär A-skatt utgå enligt grunder som riksskatteverket fast­ ställer.

— tio kronor. — — 2 mom. -------------- 40 §.

Åtnjuter skattskyldig-----------------

Centrala folkbokförings- och uppbördsnämnden fastställer, i samråd med riksskattenämnden, de värden, som i första stycket angivna natura­ förmåner skola anses äga genom­ snittligt inom riket vid tillämpning av denna förordning. Nämnda värden skola angivas i skattetabellerna.

8

§.

sammanlagda värde.

Riksskatteverket fastställer de vär­ den, som i första stycket angivna na­ turaförmåner skola anses äga ge­ nomsnittligt inom riket vid tillämp­ ning av denna förordning. Nämnda värden skola angivas i skattetabeller­ na.

11

Preliminär A-skatt —------------------Till andra vid taxering medgivna avdrag för kostnader för fullgörande av tjänst än ovan sagts må hänsyn tagas vid beräkning av preliminär A-skatt allenast där centrala folkbok­ förings- och uppbördsnämnden för­ klarat att så må ske.

— genom försäkring.

Till andra vid taxering medgivna avdrag för kostnader för fullgörande av tjänst än ovan sagts må hänsyn tagas vid beräkning av preliminär A-skatt endast om riksskatteverket förklarat att så må ske.

18 §.

Preliminär självdeklaration skall Preliminär självdeklaration skall avfattas å blankett enligt av riksskat- avfattas å blankett enligt formulär tenämnden efter samråd med centra- som riksskatteverket fastställer, la folkbokförings- och uppbörds­ nämnden fastställt formulär.

Preliminär självdeklaration enligt 17 § 1 mom.----------- - sådan kännedom. Preliminär självdeklaration enligt 17 § 2 mom.---------- - före inkomståret. Preliminär självdeklaration skall------------ § sägs.

1 Senaste lydelse 1968: 722.

18

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1970

Skatt skall-----------------------

Uppbördsterminerna under

Centrala folkbokförings- och upp-

bördsnämnden må om särskilda om­

ständigheter därtill föranleda, efter

poststyrelsens hörande, föreskriva

att uppbördstermin under viss må­

nad skall infalla under annan tid än

nyss sagts.

(Nuvarande lydelse

)

23 §.

under uppbördstermin.

mån förskjutes.

Riksskatteverket må om särskilda

omständigheter därtill föranleda, ef­

ter poststyrelsens hörande, föreskri­

va att uppbördstermin under viss

månad skall infalla under annan tid

än nyss sagts.

(Föreslagen lydelse

)

33

För skattskyldig------------------- — —

Närmare föreskrifter--------------------

Debetsedel med tillhörande skatte-

anvisningar och skattekort skall upp­

rättas i enlighet med av centrala

folkbokförings- och uppbördsnämn-

den fastställt formulär.

§•

och skattetabell.

------Kungl. Maj :t.

Debetsedel med tillhörande skatte-

anvisningar och skattekort skall upp­

rättas i enlighet med formulär som

riksskatteverket fastställer.

43 §.

1 m o m.1 Arbetsgivare skall------- -—--------- skatteavdraget angivits.

Efter utgången —------------------------ — skall erläggas.

Har debetsedel------ -------------------- - kvarstående skatten.

Centrala folkbokförings- och upp-

bördsnämnden kan befria arbetsgi­

vare från skyldigheten att underskri­

va eller signera uppgift om avdragen

skatt liksom från skyldigheten att

lämna sådan uppgift på debetsedel i

fall som avses i andra stycket såvitt

fråga ej är om kvarstående skatt och

arbetstagaren slutat sin anställning

före utgången av sista avdragsperio-

den.

Det ankommer på centrala folk­

bokförings- och uppbördsnämnden

att fastställa formulär till erforderli­

ga blanketter för uppgiftsskyldighet

som i detta moment sägs. Blanket­

terna skola genom statsverkets för­

sorg kostnadsfritt tillhandahållas ar­

betsgivare. 3

Riksskatteverket kan befria arbets­

givare från skyldigheten att under­

skriva eller signera uppgift om av­

dragen skatt liksom från skyldighe­

ten att lämna sådan uppgift på de­

betsedel i fall som avses i andra

stycket såvitt fråga ej är om kvar­

stående skatt och arbetstagaren slu­

tat sin anställning före utgången av

sista avdragsperioden.

Riksskatteverket fastställer formu­

lär till blanketter för uppgifter enligt

detta moment. Blanketterna skola

kostnadsfritt tillhandahållas arbets­

givare.

53 §.

3 mom. Då särskilda skäl där­

till äro må Kungl. Maj :t eller, efter

Kungl. Maj :ts bemyndigande, centra­

la folkbokförings- och uppbörds-

1 Senaste lydelse 1969: 238.

3 m o in. Då särskilda skäl därtill

äro må Kungl. Maj :t eller, efter

Kungl. Maj :ts bemyndigande, riks­

skatteverket medgiva dels att viss ar-

19

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1970

nämnden medgiva dels att viss ar­ betsgivare eller viss grupp av arbets­ givare må, utan att erlägga sådan särskild avgift eller restavgift som avses i 54 eller 58 §, inbetala arbets­ tagares under uppbördstermin för­ fallande skatt efter utgången av sam­ ma termin eller, beträffande arbetsgi­ vare, som i 1 mom. tredje stycket sägs, efter den 18 i den månad, upp- bördsterminen infaller, dels ock att viss arbetsgivare eller viss grupp av arbetsgivare, må inbetala skatt för arbetstagare i annan ordning än i denna förordning sägs.

58 §.

2 m o m.1 Då särskilda--------— —

Riksrevisionsverket äger meddela föreskrifter i fråga om befrielse från skyldighet att erlägga restavgift.

2 mom. Har vid granskning hos riksrevisionsverket av verkställd de­ bitering befunnits, att anledning fö­ religger till antagande att slutlig, kvarstående eller tillkommande skatt blivit någon påförd obehörigen eller med för högt belopp eller att skatt­ skyldig tillgodoräknats överskjutan­ de preliminär skatt med för lågt be­ lopp, skall vederbörande länsstyrelse underrättas härom. Länsstyrelsen har att verkställa den utredning i ärendet, som må finnas erforderlig, och att, om förhållande som nyss sagts finnes föreligga, återbetala vad som för mycket erlagts.

Finner länsstyrelsen Den som---------------

(Nuvarande lydelse)

2 m o m.2 Har vid granskning hos riksrevisionsverket av verkställd de­ bitering befunnits, att skatt eller rän­ ta blivit obehörigen utesluten från debitering eller påförd till för ringa

betsgivare eller viss grupp av arbets­ givare må, utan att erlägga sådan särskild avgift eller restavgift som avses i 54 eller 58 §, inbetala arbets­ tagares under uppbördstermin för­ fallande skatt efter utgången av sam­ ma termin eller, beträffande arbets­ givare, som i 1 mom. tredje stycket sägs, efter den 18 i den månad, upp- bördsterminen infaller, dels ock att viss arbetsgivare eller viss grupp av arbetsgivare, må inbetala skatt för arbetstagare i annan ordning än i denna förordning sägs.

(Föreslagen lydelse)

----- — av länsstyrelse.

Riksskatteverket äger meddela fö­ reskrifter i fråga om befrielse från skyldighet att erlägga restavgift.

68

§.

2 in o in. Har vid granskning hos riksskatteverket av verkställd debi­ tering befunnits, att anledning före­ ligger till antagande att slutlig, kvar­ stående eller tillkommande skatt bli­ vit någon påförd obehörigen eller med för högt belopp eller att skatt­ skyldig tillgodoräknats överskjutan­ de preliminär skatt med för lågt be­ lopp, skall vederbörande länsstyrelse underrättas härom. Länsstyrelsen har att verkställa den utredning i ärendet, som må finnas erforderlig, och att, om förhållande som nyss sagts finnes föreligga, återbetala vad som för mycket erlagts,

erlagt belopp,

eller avräkning.

70 §.

2 in o m. Har vid granskning hos riksskatteverket av verkställd debi­ tering befunnits, att skatt eller ränta blivit obehörigen utesluten från debi­ tering eller påförd till för ringa be-

1 Senaste lydelse 1969: 238. a Senaste lydelse 1970: 167.

20

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1970

belopp eller att skattereduktion, pre­

liminär skatt eller ränta blivit gott-

skriven med för högt belopp, skall

vederbörande länsstyrelse underrät­

tas härom. Länsstyrelsen har att

verkställa den utredning i ärendet,

som må finnas erforderlig. Förelig­

ger förhållande, som nyss sagts, skall

länsstyrelsen, efter hörande av den

skattskyldige när så finnes påkallat,

fastställa det belopp denne har att

erlägga.

Finner lokal-------- — arbetsgivare

belopp denne har att erlägga.

(Nuvarande lydelse

)

lopp eller att skattereduktion, preli­

minär skatt eller ränta blivit gott-

skriven med för högt belopp, skall

vederbörande länsstyrelse underrät­

tas härom. Länsstyrelsen har att

verkställa den utredning i ärendet,

som må finnas erforderlig. Förelig­

ger förhållande, som nyss sagts, skall

länsstyrelsen, efter hörande av den

skattskyldige när så finnes påkallat,

fastställa det belopp denne har att

erlägga.

när så finnes påkallat, fastställa det

(Föreslagen lydelse)

72

Centrala folkbokförings- och upp-

bördsnämnden skall handlägga cen­

trala uppgifter inom och utöva till­

syn över uppbördsväsendet i riket så­

vitt avser debitering och uppbörd av

skatt enligt bestämmelserna i denna

förordning.

Det åligger nämnden att efter

framställning från länsstyrelse, lokal

skattemyndighet, arbetsgivare eller

när anledning därtill eljest uppkom­

mer, meddela bindande förklaring

beträffande frågor om sättet för ut­

tagande av preliminär skatt samt om

verkställande av skatteavdrag.

Närmare föreskrifter angående

nämndens organisation och åliggan­

den meddelas av Konungen.

73

Tjänsteman hos länsstyrelse eller

lokal skattemyndighet, ordförande

och ledamöter i centrala folkbokfö­

rings- och uppbördsnämnden, hos

nämnden anställda tjänstemän samt

sakkunnig, som biträder nämnden,

ävensom, med motsvarande tillämp­

ning av bestämmelserna i 50 §

1 mom. första, andra, tredje och

fjärde styckena taxeringsförordning-

en, taxeringsnämnd och prövnings-

nämnd äga taga del av preliminär

Riksskatteverket skall handlägga

centrala uppgifter inom och utöva

tillsyn över uppbördsväsendet i riket

såvitt avser debitering och uppbörd

av skatt enligt bestämmelserna i den­

na förordning.

Det åligger verket att efter fram­

ställning från länsstyrelse, lokal

skattemyndighet, arbetsgivare eller

när anledning därtill eljest uppkom­

mer, meddela bindande förklaring

beträffande frågor om sättet för ut­

tagande av preliminär skatt samt om

verkställande av skatteavdrag.

Ärenden enligt andra stycket skall

avgöras inom riksskatteverket av den

särskilda nämnd, som avses i 19 §

taxerings förordningen.

Talan får ej föras mot beslut som

avser bindande förklaring.

§•

Tjänsteman hos lokal skattemyn­

dighet, länsstyrelse eller riksskatte­

verket, ledamöter i verkets styrelse

eller nämnder, av verket anlitad sak­

kunnig, samt, med motsvarande till-

lämpning av bestämmelserna i 50 §

1 mom. första, andra, tredje och

fjärde styckena taxeringsförordning-

en, taxeringsnämnd och prövnings-

nämnd äga taga del av preliminär

självdeklaration eller annan uppgift

eller handling, som avlämnats eller

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1970

21

(Nuvarande lydelse)

självdeklaration eller annan uppgift

eller handling, som avlämnats eller

tillhandahållits enligt bestämmelser

i denna förordning. Självdeklaration,

uppgift eller handling som nyss sagts

skall jämväl tillhandahållas andra

myndigheter än de förut nämnda,

därest dessa i och för sin verksamhet

böra erhålla del därav.

tillhandahållits enligt bestämmelser

i denna förordning. Självdeklaration,

uppgift eller handling som nyss sagts

skall jämväl tillhandahållas andra

myndigheter än de förut nämnda,

därest dessa i och för sin verksamhet

böra erhålla del därav.

(Föreslagen lydelse)

Den, som ——- — •—--— — •—------- ledning vid årlig taxering.

Självdeklaration, uppgift —• —— självdeklaration vid årlig taxering.

Vad i----------------------------------------------------stycket avses.

Över länsstyrelses

Besvären skola

Sedan besvären

Över kammarrättens

Besvärsrätt tillkommer

Allmänt ombud äger anföra besvär

över länsstyrelses beslut rörande ar­

betsgivares ansvarighet för arbets­

tagares skatt, restavgift, ränta å

kvarstående skatt eller iakttagelse

vid riksrevisionsverkets granskning

av verkställd debitering. Ombudet

äger föra talan mot kammarättens

utslag i mål enligt denna förordning

utan den begränsning som nu sagts.

— av vite.

vederbörande länsstyrelse,

giva anledning.

till prövning,

utslaget avser.

Allmänt ombud äger anföra be­

svär över länsstyrelses beslut röran­

de arbetsgivares ansvarighet för ar­

betstagares skatt, restavgift, ränta å

kvarstående skatt eller iakttagelse

vid riksskatteverkets granskning av

verkställd debitering. Ombudet äger

föra talan mot kammarrättens utslag

i mål enligt denna förordning utan

den begränsning som nu sagts.

86

§.

Anvisningar

till 39 §.

5. Det ankommer på centrala folk­

bokförings- och uppbördsnämnden

att i den omfattning behov därav

föreligger meddela bindande besked

rörande tillämpningen av bestäm­

melserna om när skatteavdrag skall

göras. Därjämtenämnden,

fråga är om anställning som är av­

sedd att vara kortare tid än en vec­

ka, föreskriva att skatteavdrag ej

skall verkställas, därest sådant av­

drag skulle medföra avsevärda olä­

genheter eller om särskilda skäl el­

jest föreligga. Även i andra fall må

nämnden, där detta med hänsyn till

5. Riksskatteverket må, då fråga

är om anställning som är avsedd att

vara kortare tid än en vecka, före­

skriva att skatteavdrag ej skall verk­

ställas, därest sådant avdrag skulle

medföra avsevärda olägenheter el­

ler om särskilda skäl eljest föreligga.

Även i andra fall må verket, där

detta med hänsyn till skattskyldigs

inkomst eller anställningsförhållan­

den finnes påkallat, förklara att

skatteavdrag ej skall verkställas.

22

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1970

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

skattskyldigs inkomst eller anställ­

ningsförhållanden finnes påkallat,

förklara att skatteavdrag ej skall

verkställas.

Nämnden äger medgiva att preli­

minär A-skatt, som skall utgå enligt

skattetabell, må beräknas till annat

belopp än som angives i tabellen un­

der förutsättning att avvikelsen är

ringa.

till

Som exempel---------- ------------ -------

Centrala folkbokförings- och upp-

bördsnämnden äger lämna anvis­

ningar i frågor rörande räntebefri-

else.

Verket äger medgiva att prelimi­

när A-skatt, som skall utgå enligt

skattetabell, må beräknas till annat

belopp än som angives i tabellen un­

der förutsättning att avvikelsen är

ringa.

85 §.

-----frångå deklarationen.

Riksskatteverket äger lämna an­

visningar i frågor rörande räntebe-

frielse.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.

S) Förslag

till

Förordning

om ändring i förordningen (1958: 295) om sjömansskatt

Härigenom förordnas att 6 §, 15 § 1 och 3 mom., 16 § 3 mom., 17 a §, 19 §,

21 § 1, 2 och 3 mom., 23—25 §§ samt rubriken närmast före 21 § förord­

ningen (1958: 295) om sjömansskatt skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)

För ärenden angående sjömans­

skatt skall finnas en av Kungl. Maj:t

förordnad nämnd (sjömans-

skattenämnden) samt ett sär­

skilt till länsstyrelsen i Göteborgs

och Bohus län hörande organ (s j ö -

m an s s kattekontoret) un­

der ledning av en föreståndare.

(Föreslagen lydelse)

6

§.

Ärenden angående sjömansskatt

behandlas av riks skatteverket. I den

utsträckning som framgår av denna

förordning behandlas ärendena av

verkets s jo mansskattekon-

t o r eller av en särskild nämnd

inom verket, s j ö man s s k åt te­

nämnd en.

15 §.

1 inom.1 Förmenar sjöman,------------hos sjömansskattenämnden.

Ansökan om -— ---------------— — efter beskattningsåret.

Framgår vid granskning att sjö- Framgår vid granskning att sjö-

1 Senaste lydelse 1970: 410.

23

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1970

mansskatt avdragits obehörigen eller avdragits eller redovisats med för högt belopp, må sjömansskattekontoret hos sjömansskattenämnden hem­ ställa om rättelse.

3 m o in.1 Har avdrag för sjömans­ skatt obehörigen underlåtits eller verkställts med för lågt belopp, må sjömansskattekontoret hos sjömans­ skattenämnden hemställa om rättel­ se när felaktighet berott på,

att sjömannen-------------- - —- -—- — Innan beslut-------------------------------Beslut om — — —-------------- - •—— Rättelse må-------—----------------- —

(Nuvarande lydelse

)

mansskatt avdragits obehörigen eller avdragits eller redovisats med för högt belopp, beslutar sjömansskatte­ nämnden om rättelse.

3 m o m. Har avdrag för sjömans­ skatt obehörigen underlåtits eller verkställts med för lågt belopp, beslu­ tar sjömansskattenämnden om rät­ telse när felaktighet berott på,

---- för honom. — är oanträffbar. — skall erlägga. — efter beskattningsåret.

(Föreslagen lydelse

)

16 §.

3 m o m. Underlåter redare att fullgöra vad honom enligt 1 mom. åligger, eller erfordras eljest tillgång till uppgifter, som där sagts, äger föreståndaren för sjömansskattekon­ toret anmana redare att lämna så­ dana uppgifter.

3 mom. Underlåter redare att fullgöra vad honom enligt 1 mom. åligger, eller erfordras eljest tillgång till uppgifter, som där sagts, äger

sjömansskattekontoret anmana re­ dare att lämna sådana uppgifter.

17 a §d

Bestrides riktigheten----------------------- till betalning. Avser kravet----------- — --------underställas sjömansskattenämnden. Redare eller sjöman, som har att erlägga mot underlätet skatteavdrag svarande belopp, är skyldig att på beloppet erlägga restavgift enligt 14 § 2 mom. Sjömansskattenämnden äger meddela föreskrifter beträffan­ de undantag från skyldigheten att erlägga restavgift i fall som nu av­ ses.

Redare eller sjöman, som har att erlägga mot underlätet skatteavdrag svarande belopp, är skyldig att på beloppet erlägga restavgift enligt 14 § 2 mom.

19

Redare, som-------- -— ---------------------Jämväl annan — —------------ ------------Efter anmaning av föreståndaren för sjömansskattekontoret, av taxe- ringsintendent eller lokal skattemyn­ dighet åligger det sådan redare, som i första stycket avses, att tillhanda­ hålla sin bokföring med därtill hö­ rande handlingar för kontroll å verk­ ställandet av skatteavdrag, och så-

1 Senaste lydelse 1970: 410.

- denna debetsedel. -------— nyss sagts.

Efter anmaning av sjömanskatte- kontoret, taxeringsintendent eller lo­ kal skattemyndighet åligger det så­ dan redare, som i första stycket av­ ses, att tillhandahålla sin bokföring med därtill hörande handlingar för kontroll av skatteavdrag, och sådan redare, varom i andra stycket sägs,

24

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

dan redare, varom i andra stycket att tillhandahålla där angivna an­

sågs, att tillhandahålla där angivna teckningar för dylik kontroll,

anteckningar för dylik kontroll.

Här avsedd — -------- ------- -—- —• ------ - — — lämnas redaren.

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1970

Sjömansskattenämnden och sjömans-

skattekontoret

Organisation rn. rn.

21

1 m o m.1 Det åligger

7) lämna anvisningar i frågor an­

gående erläggande och uppbörd av

sjömansskatt, samt

8) när anledning därtill förelig­

ger, till Kungl. Maj.t avgiva förslag

till föreskrifter angående tillämp­

ningen av denna förordning.

Sjömansskattenämnden äger, då

särskilda omständigheter därtill för­

anleda, meddela befrielse från skyl­

dighet att erlägga restavgift.

2 inom.1 Sjömansskattenämnden

Nämnden är beslutför, då ordfö­

randen och minst två andra ledamö­

ter eller suppleanter äro tillstädes,

dock att — efter nämndens uppdrag

— beslut må av ordföranden eller,

vid förfall för denne, av vice ordfö­

randen ensam fattas i sådana ären­

den eller grupper av ärenden, som

äro av enklare beskaffenhet. Sådant

uppdrag må icke avse ärenden, som

omförmäles i 1 mom. vid 1), 2), 7)

eller 8).

Sjömansskattenämnden skall vara

förlagd till Göteborg.

3

m o m. Hos sjömansskatte­

nämnden skall föras protokoll av

tjänsteman vid sjömansskatt ekonto-

ret.

Det för-------

allmän försäkringskassa,

7) lämna anvisningar i frågor an­

gående erläggande och uppbörd av

sjömansskatt,

8) med tillämpning av bestäm­

melser som riks skatteverket utfär­

dar meddela befrielse från skyldig­

het att erlägga restavgift eller till­

äggsavgift enligt denna förordning.

skall bestå----------- av ledamöter.

Nämnden är beslutför, då ordfö­

randen och minst två andra supp­

leanter äro tillstädes, dock att —

efter nämndens uppdrag — beslut

må av ordföranden eller, vid förfall

för denne, av vice ordföranden en­

sam fattas i sådana ärenden eller

grupper av ärenden, som äro av enk­

lare beskaffenhet. Sådant uppdrag

må icke avse ärenden, som omför­

mäles i 1 mom. vid 1), 2) eller 7).

3 m o in. Hos sjömansskatte­

nämnden skall föras protokoll.

för justeringen.

23 §;

Sjömansskattekontoret skall

1) föra register------------ av sjö­

mansskattenämnden,

6) efter sjömansskattenåmndens

Sjömansskattekontoret skall

1) föra register------------ av sjö­

mansskattenämnden,

6) tillhandagå redare och sjömän

1 Senaste lydelse 1970: 410.

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1970

25

närmare bestämmande tillhandagå

redare och sjömän med upplysning­

ar angående utgörande av sjömans­

skatt,

7) uträkna belopp som skall åter­

betalas på grund av beslut av sjö-

mansskattenämnden eller lokal skat­

temyndighet eller utslag av skatte-

domstol,

8) i övrigt biträda sjömansskatte-

nämnden och dess ordförande.

Sjömansskattekontoret äger--------

(Nuvarande lydelse

)

med upplysningar angående utgö­

rande av sjömansskatt,

(Föreslagen lydelse)

7) uträkna belopp som skall åter­

betalas på grund av beslut av sjö-

mansskattenämnden eller lokal

skattemyndighet eller utslag av skat-

tedomstol.

rätt beskattad.

24 §.

Kungl. Maj:t förordnar ett allmänt

ombud att i kammarrätten och hos

Kungl. Maj :t föra det allmännas ta­

lan i mål angående sjömansskatt

samt ersättare för sådant ombud.

Riksskatteverket förordnar ett all­

mänt ombud att i kammarrätten och

hos Kungl. Maj :t föra det allmännas

talan i mål angående sjömansskatt

samt ersättare för sådant ombud.

25 §.!

Ledamöter av sjömansskattenämn- Ledamöter av sjömansskattenämn-

den, tjänsteman eller sakkunnig, den, tjänsteman hos riksskattever-

som biträder nämnden, samt taxe- ket, sakkunnig, som biträder nämn-

ringsnämnd och prövningsnämnd den eller verket, samt taxerings-

äga taga del av ansökan om jämk- nämnd och prövningsnämnd äga taga

ning av sjömansskatt eller annan del av ansökan om jämkning av sjö­

handling, som avlämnats eller till- mansskatt eller annan handling, som

handahållits enligt denna förord- avlämnats eller tillhandahållits en-

ning. Handling, som nyss sagts, skall ligt denna förordning. Handling, som

jämväl tillhandahållas annan tjäns- nyss sagts, skall jämväl tillhandahål-

teman än förut nämnts, därest den- las annan tjänsteman än förut

ne i och för sin befattning bör erhål- nämnts, därest denne i och för sin

la del därav.

befattning bör erhålla del därav.

Den som---------------------------------------------------------------------enligt upphördsförordningen.

Vad i---------------------------------------- denna förordning.

Utan hinder---------------------------- inkomsten avser.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1971.

1 Senaste lydelse 1970: 410.

26

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1970

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans

Kungl. Höghet Regenten, Hertigen av Halland, i

statsrådet på Stockholms slott den 6 november 1970.

Närvarande:

Statsministern

Palme,

ministern

för

utrikes ärendena

Nilsson,

statsråden

Sträng,

Andersson, Holmqvist, Aspling, Sven-Eric Nilsson, Lundkvist, Geijer,

Odhnoff, Wickman, Moberg, Norling, Löfberg, Lidbom.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anmäler efter gemen­

sam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om vissa bestämmel­

ser med anledning av riksskatteverkets inrättande och anför.

Inledning

Enligt statsmakternas beslut (prop. 1969: 127, BeU 63, rskr 342) skall

en central förvaltningsmyndighet, riksskatteverket, inrättas den 1 januari

1971 för den centrala ledningen av beskattnings-, uppbörds- och folkbokfö-

ringsväsendet. Utredningar m. m. som föregått beslutet har redovisats i

nyssnämnda proposition.

Beslutet innebär att riksskatteverket övertar de uppgifter som nu an­

kommer på riksskattenämnden (RN), centrala folkbokförings- och upp-

bördsnämnden (CFU), kontrollstyrelsen, kupongskattekontoret, sjömans-

skattekontoret och allmänna ombudet hos den mellankommunala pröv-

ningsnämnden.

I enlighet med förslag som framlagts i prop. 1970:55 har riksdagen

vidare godkänt vissa riktlinjer för organisationen av riksskatteverket (SU

92, rskr 218).

De beslut som sålunda fattats beträffande riksskatteverket innebär bl. a.

att inom verket skall finnas en särskild nämnd för ärenden angående för­

handsbesked, bindande förklaringar och vissa dispenser. Sjömansskatte-

nämnden och energiskattenämnden skall organisatoriskt knytas till verket.

Beträffande kupongskattenämnden har beslut om dess avskaffande redan

träffats i enlighet med vad som föreslagits i prop. 1970: 55.

I fråga om den mellankommunala prövningsnämnden innebär besluten

att inom riksskatteverket skall finnas ett kansli för nämnden.

Jag avser att här framlägga förslag till vissa författningsändringar som

är påkallade genom riksskatteverkets inrättande. En del andra författ-

27

ningsändringar bär anmälts tidigare. Sålunda har förslag till erforderliga ändringar i de författningar som reglerar kupongskatt lagts fram i prop. 1970: 134. Vissa ändringsförslag rörande fastighetstaxering finns i prop. 1970: 160. Ytterligare ändringar avses skola anmälas till nästa års vår­ riksdag i samband med det förslag till lagstiftning om länsskatterätter m. m. som då torde bli framlagt.

I detta sammanhang vill jag även anmäla en skrivelse från RN den 19 sep­ tember 1969. I skrivelsen hemställer RN bl. a. att sådana författningsändring­ ar vidtas att RN tilläggs rätt att utfärda förordnanden om taxeringsrevision och skatterevision. RN framhåller i skrivelsen att enligt 57 § 1 mom. taxe- ringsförordningen (1956: 623) beslut om taxeringsrevision kan meddelas endast av förste taxeringsintendenten. I Stockholms län får dock uppdras åt förste revisionsintendenten att meddela sådant beslut. Enligt 28 § förord­ ningen (1968: 430) om mervärdeskatt kan beslut om skatterevision medde­ las endast av länsstyrelsen.

Enligt skrivelsen uppfattar RN de nuvarande bestämmelserna såsom i vissa fall försvårande för den verksamhet som bedrivs av nämndens kon­ trollbyrå. Nämnden anser att den i vart fall innebär en onödig omgång ge­ nom att förordnande för vederbörande avdelningsdirektör vid nämnden att utföra taxerings- och skatterevision alltid måste utfärdas av befatt­ ningshavare vid länsstyrelsen. Särskilt gäller detta i sådana fall, där revi­ sionen samtidigt bör omfatta skattskyldiga i två eller flera olika län. Nämnden anser således att det skulle vara till fördel för kontrollverksam­ heten i landet, om nämnden erhöll rätt att själv utfärda förordnanden av angivna slag för befattningshavare vid nämnden. Nämnden framhåller att urvalet av skattskyldiga givetvis skulle ske i samråd med förste taxerings­ intendenten i vederbörande län eller den, till vilken rätt att utfärda förord­ nanden delegerats, och denne underrättas i form av kopior av utfärdat för­ ordnande. Enligt nämnden skulle också genomförandet av revisionen — så­ som sker redan nu — ske i samarbete med taxeringsrevisionen på resp. länsstyrelse, där så är erforderligt.

Vad RN föreslagit i skrivelsen i fråga om RN :s befattning med taxerings- och skatterevisionen ligger till grund för de förslag jag framlägger i fråga om riksskatteverket.

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1970

Departementschefen

Som inledningsvis nämnts skall det nya riksskatteverket från och med den 1 januari 1971 ersätta nuvarande RN, CFU och kontrollstyrelsen. Ver­ ket övertar även de uppgifter som nu ankommer på kupongskattekontoret, sjömansskattekontoret och allmänna ombudet hos mellankommunala pröv- ningsnämnden.

28

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1970

Bestämmelser som rör de skatteorgan som skall upphöra finns i åtskilliga

författningar. Det är givetvis angeläget att författningarna ändras så att

man direkt kan utläsa när bestämmelserna avser riksskatteverket. Detta

gäller särskilt huvudförfattningarna på skatteområdet såsom taxeringsför-

ordningen (TF), kommunalskattelagen (KL), förordningen om statlig in­

komstskatt (SI) samt uppbördsförordningen (UF).

Som jag förut nämnt kommer emellertid författningsändringar att aktu­

aliseras även i samband med den lagstiftning om länsskatterätter m. m.

som Kungl. Maj :t torde komma att föreslå vid nästa års vårriksdag. För att

om möjligt undvika upprepade ändringar i samma författningar anser jag

att förslagen i detta sammanhang bör begränsas till att avse sådana viktigare

ändringar och kompletteringar som från lagstiftningstekniska synpunkter

bör ha vidtagits före 1971 års ingång, då riksskatteverket börjar sin verk­

samhet.

I detta sammanhang vill jag även erinra om att TF:s föreskrifter rörande

allmän fastighetstaxering är föremål för särskilt övervägande. Beträffande

sådana föreskrifter föreslår jag därför endast redaktionella ändringar.

Generell bestämmelse

Då det inte kan undvikas att de tidigare skatteorganens namn kvarstår

i vissa författningar även efter 1971 års ingång, behövs under alla förhål­

landen en generell bestämmelse angående förändringen. Jag föreslår alltså

att en sådan bestämmelse ges i en särskild lag, enligt vilken vad som i lag

eller författning föreskrivs om RN, CFU, kupongskattekontoret, kupongskat-

tenämnden, allmänna ombudet hos mellankommunala prövningsnämnden

och kontrollstyrelsen i stället skall avse riksskatteverket.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 1971. Av allmänna

regler följer att ärende, som vid 1970 års utgång är anhängigt hos de organ

som inte kommer att finnas kvar, skall överlämnas till riksskatteverket. Nå­

gon särskild föreskrift härom behövs därför ej.

Författningsändringar

Jag övergår nu till de författningsändringar som enligt min mening bör

vidtagas i detta sammanhang.

I den mån ändringsförslagen endast innebär att namnet på något av de

nuvarande skatteorganen ersätts med det nya organets namn är någon när­

mare kommentar inte erforderlig.

I övrigt får jag beträffande de olika författningarna anföra följande.

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1970

29

Taxeringsförordningen (1956: 623)

3 §•

Paragrafen innehåller vissa allmänna definitioner och kompetensbestäm­ melser.

Prövningsnämnderna i länen är organisatoriskt knutna till länsstyrel­ serna såtillvida att chefen för länsstyrelsens landskontor, landskamreraren, är ordförande i länets prövningsnämnd och att nämndens kansli ingår i landskontoret. För den mellankommunala prövningsnämnden finns f. n. inte någon motsvarande organisatorisk bindning. Ordförande i denna pröv­ ningsnämnd förordnas på viss tid, och nämndens kansli leds av det lika­ ledes på viss tid förordnade allmänna ombudet. Enligt paragrafen avses med länsstyrelse, såvitt angår den mellankommunala prövningsnämnden, länsstyrelsen i Stockholms län.

I den nya organisationen skall den mellankommunala prövningsnämnden inte längre ha någon anknytning till länsstyrelsen i Stockholms län. Upp­ giften som allmänt ombud hos den mellankommunala prövningsnämnden skall läggas på en tjänsteman i riksskatteverket, och nämndens kansligöro- mål skall också utföras inom verket. Riksskatteverket får därmed i prin­ cip samma funktioner i förhållande till den mellankommunala prövnings­ nämnden som länsstyrelserna har till prövningsnämnderna i länen. Para­ grafen bör ändras i enlighet härmed. Ändringen bör införas som ett nytt andra stycke.

Omorganisationen syftar bl. a. till intensifiering av riksskatteverkets egen revisionsverksamhet, inte minst på det mellankommunala området. Revisionen kommer främst att utföras av personal från verkets enhet för kontroll och revision. Det är i hög grad angeläget att riksskatteverkets arbete på skattekontrollens område från första början blir effektivt. Starka skäl talar för att man i detta sammanhang beaktar de önskemål som RN framfört i den skrivelse jag inledningsvis nämnt.

Riksskatteverket bör alltså enligt min mening kunna förordna tjänste­ man hos verket att besluta om taxeringsrevision som skall göras av verkets egen personal. Sådan tjänsteman bör också i övrigt ha i princip samma be­ fogenheter i fråga om taxeringskontroll som förste taxeringsintendenterna i länen. Befogenheterna bör gälla beslut om taxeringsrevision enligt 57 § 1 mom. och bestämmande av tid och plats för revision enligt 56 § 3 mom. Vidare bör sådan tjänsteman ha samma rätt att utfärda anmaningar som förste taxeringsintendent har enligt 51 § och för att föranstalta om delgiv­ ning av anmaning m. m. enligt 54 §. Befogenheten bör även avse rätt att förelägga vite enligt 53 §, att göra åtalsanmälan enligt 118 § och anmälan om uttagande av vite enligt 124 §.

Enligt 46 § sista stycket, som avser tillhandahållande av sekretesskyd- dade handlingar och uppgifter, har befattningshavare vid RN, i den mån

30

nämndens ordförande förordnar därom, samma befogenhet som tillkommer

förste taxeringsintendent. Motsvarande bör gälla tjänsteman hos riksskatte-

verket. Verket bör också kunna förordna tjänsteman att utföra göromål

som ankommer på allmänna ombudet hos den mellankommunala pröv-

ningsnämnden.

Jag förordar bestämmelser i överensstämmelse med vad jag nu har an­

fört.

12

§.

F. n. gäller att mellankommunala prövningsnämndens kansli står under

ledning av allmänna ombudet. Som framgår av prop. 1970: 55 skall denna

anordning inte behållas, utan kansliet skall placeras på riksskatteverkets

enhet för rättsärenden. Man får på detta sätt en organisation som mera

överensstämmer med den som gäller i länen. Föreskrifter om kansliets or­

ganisation och ledning torde få meddelas i administrativ ordning.

18 §.

Riksskatteverket kommer att överta de uppgifter på taxeringsområdet

som nu ankommer på RN. Paragrafens första stycke bör ändras i enlighet

härmed.

Bestämmelsen i andra stycket om förhandsbesked föreslås upphävd. Mot­

svarande bestämmelse bör i stället införas i 19 §.

19 §.

Paragrafen innehåller bestämmelser om RN :s sammansättning, ledamöter­

nas kompetens m. m.

Enligt principbeslutet i anledning av prop. 1969: 127 skall ärenden rö­

rande förhandsbesked, bindande förklaringar och vissa dispenser avgöras

inom riksskatteverket av en särskild nämnd. Den avses ha olika samman­

sättning vid handläggningen av ärenden rörande direkt skatt och uppbörd

resp. indirekt skatt. Vidare skall verkets chef vara ordförande i nämnden,

medan särskilda vice ordförande förordnas av Kungl. Maj :t.

Meningen är att nämnden skall ha liknande sammansättning som nuva­

rande RN. De nya uppgifter som tillkommer, nämligen vissa uppbörds-

ärenden från CFU och förhandsbesked rörande punktskatter från kontroll­

styrelsen, torde dock böra inverka på nämndens sammansättning. Det bör

ankomma på Kungl. Maj :t att förordna om nämndens sammansättning och

verksamhet.

Jag förordar att paragrafen ändras i enlighet med vad jag nu har sagt.

40, 43, 44 och 48 §§.

Som jag förutskickade redan vid anmälan av princippropositionen om

riksskatteverket, blir det genom verkets inrättande möjligt att flytta vissa

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1970

31

ärendegrupper från Kungl. Maj :t till verket. De här angivna paragraferna

rör sådana ärenden som lämpar sig för delegering. 40 § avser uppgiften

att föror dna om årlig, generell kontroll av banktillgodohavanden och rän­

tor. 43 och 44 §§ avser föreskrifter beträffande kontrolluppgifter om obliga­

tionsräntor samt om belopp, som gottgjorts enskilda personer eller företag i

utlandet. 48 § avser tillhandahållandet av deklarationsblanketter o. d.

En delegering i här berörda fall föreslogs av landskontorsutredning-

en. Förslagen mötte ingen erinran bland remissinstanserna. Jag förordar att

riksskatteverket övertar beslutanderätten i dessa ärenden. Vissa omformu­

leringar har skett i förenklingssyfte.

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1970

46 §.

Jag har tidigare under 3 § förordat en bestämmelse om att därtill förord­

nad tjänsteman i riksskatteverket i vissa fall skall ha samma befogenhet

som förste taxeringsintendent. Jag hänvisar till vad jag har anfört som

motivering till föreslagen ändring av nämnda paragraf. Eftersom ändringen

gör sista stycket av 46 § överflödigt, bör stycket utgå.

59 §.

Det har förutsatts att riksskatteverket kommer att överta förste taxe-

ringsintendenternas uppgift att lämna allmänna anvisningar för taxerings-

arbetet. Jag förordar därför att tredje stycket av denna paragraf utgår.

70 §.

Beträffande förslaget till ändring i denna paragraf i fråga om barn under

20 år till den som är mellankommunalt skattskyldig får jag hänvisa till vad

som anföres under 73 §.

73 §.

Paragrafens andra och tredje stycken reglerar den mellankommunala

prövningsnämndens kompetens.

I enlighet med vad jag förutskickat redan i prop. 1969: 127 föreslår jag att

aktiebolag utgörande koncernbolag som inte redan enligt gällande reg­

ler behandlas som mellankommunala, skall omfattas av mellankommunala

prövningsnämndens kompetens, om bolagen har att lämna självdeklaration

inom skilda län. Syftet med denna ändring är att den mellankommunala

prövningsnämnden skall kunna få en samlad bedömning av koncernen. Är

hela koncernen verksam inom ett enda län, skall dock som hittills pröv­

ningsnämnden i det länet pröva besvär från de aktiebolag som går in i kon­

cernen. Den mellankommunala kompetensen bör därför avse koncern vari

ingår aktiebolag som har att lämna självdeklaration inom skilda län. Jag

vill erinra om att aktiebolag alltid är deklarationsskyldigt.

Den mellankommunala prövningsnämndens kompetens föreslås också gäl­

32

la hemmavarande barn under 20 år till den som är mellankommunal t skatt­

skyldig. Ändringen har betydelse bl. a. vid förmögenhetstaxeringen, som ju

sker gemensamt för föräldrar och sådana omyndiga barn.

Jag förordar att paragrafen ändras i enlighet med vad jag nu har anfört.

Vissa omformuleringar bör också ske i förenklingssyfte.

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1970

75 §.

Här föreslås att paragrafen kompletteras med en uttrycklig bestämmelse

om att besvär som anförs hos mellankommunala prövningsnämnden skall

inges till riksskatteverket.

93 §.

F. n. fastställer prövningsnämnderna i länen varje år anvisningar för taxe­

ringen. I dessa s. k. länsanvisningar intas bl. a. normalvärden för jordbru­

karnas bostäder och naturaprodukter, förmånsvärden på fritt vivre, vissa

normer för resekostnadsavdrag. Landskamreraren svarar för det primära

förslaget till anvisningarna, och hans förslag skall senast den 1 december

sändas till RN, som granskar det och framför ev. erinringar senast den 20

december. Sedan prövningsnämnden fastställt anvisningarna, skall de se­

nast den 15 januari taxeringsåret tillställas taxeringsnämnderna.

Denna ordning bör ändras. Den är onödigt omständlig och diskutabel

också från principiell synpunkt, eftersom den innebär att prövningsnämn­

den får tillämpa anvisningar som nämnden själv har fastställt. När pröv­

ningsnämnden den 1 juli 1971 omvandlas till länsskatterätt, blir denna ord­

ning ännu mindre tillfredsställande. Jag förordar att riksskatteverket över­

tar uppgiften att fastställa länsanvisningarna. Eftersom de värden som an­

visningarna innehåller, växlar från län till län, bör dock förslag till anvis­

ningar utarbetas av länsstyrelsen. Jag förutsätter därvid att uppgiften kom­

mer att ligga på länsstyrelsens skatteavdelning. För att riksskatteverket skall

få skälig tid att göra de utredningar som kan behövas, bör länsstyrelsen

lämna sitt förslag senast den 15 november året före taxeringsåret. Verket bör

fastställa anvisningarna senast den 20 december och, liksom hittills, bör

länsstyrelsen senast den 15 januari taxeringsåret tillställa taxeringsnämn­

derna de anvisningar som gäller för länet. Jag förordar att paragrafen ändras

i överensstämmelse med det anförda. Äldre bestämmelser bör dock gälla i

fråga om anvisningar för 1971 års taxering. I övergångsbestämmelserna före­

slås en föreskrift med denna innebörd.

128 §.

Utom att ordet riksskattenämnden ändras till riksskatteverket bör vissa

förenklingar ske. Uttrycket längd torde enligt modernt språkbruk täckas av

begreppet blankett.

Kungl. Maj.ts proposition nr 191 år 1970

33

129 § 2 och 7 mom.

Kungl. Maj :t utfärdar f. n. bestämmelser om de ersättningar som utgår för taxeringsarbetet och bestämmer också hur dessa medel skall fördelas mellan länen. Enligt min mening bör Kungl. Maj :t, om det befinns lämpligt, ha möjlighet att delegera denna rätt till riksskatteverket. Andra momentet av denna paragraf bör därför ändras.

Tidigare har jag under 3 § och 12 § kommenterat de organisations­ förändringar som rör den mellankommunala prövningsnämnden. Bestäm­ melser om arvode till ordföranden i mellankommunala prövningsnämnden torde vara överflödig. Hela sjunde momentet föreslås utgå.

Förordningen (1951: 442) om rätt att av riksskattenämnden erhålla förhands­ besked i taxeringsfrågor

I rubriken till denna förordning ingår ordet riksskattenämnden. Eftersom denna myndighet avvecklas, bör rubriken ändras. Jag vill erinra om att det förekommer hänvisning till denna förordning i 63 § förordningen (1968: 430) om mervärdeskatt.

Samtidigt bör i förordningen orden ”riksskattenämnden” och ”nämn­ den” i olika böjningsformer hytas ut mot ”riksskatteverket” och ”verket” i motsvarande former.

Förordningen (1968: 430) om mervärdeskatt

28 och 29 §§.

Enligt dessa paragrafer kan länsstyrelsen besluta om skatterevision för kontroll av mervärdeskatt och göra vissa anmaningar i samma syfte.

I motiveringen till de av mig förordade ändringarna i 3 § taxeringsförord- ningen har jag framhållit att tjänsteman hos riksskatteverket, som förord­ nats därtill, bör ha samma befogenheter som förste taxeringsintendenl att bl. a. besluta om taxeringsrevision och utfärda anmaning. De skäl som jag har anfört till stöd för denna uppfattning gäller också mervärdeskatten. Jag anser således att riksskatteverket bör ha samma befogenheter som länsstyrelse när det gäller kontrollen av mervärdeskatten. 28 och 29 §§ bör ändras i enlighet härmed.

61 och 62 §§.

Rubriken före 61 § bör ändras från ”Riksskattenämnden” till ”Riksskat­ teverket”. Motsvarande namnändringar bör ske i paragraftexterna.

63 §.

Också här bör ordet ”riksskattenämnden” bytas ut mot ”riksskattever­ ket”.

34

Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1970

I paragrafens tredje stycke hänvisas till vissa bestämmelser i förordningen

om rätt att av RN erhålla förhandsbesked i taxeringsfrågor. Jag har tidigare

förordat att rubriken till denna förordning skall få ändrad lydelse. Bestäm­

melsen i detta stycke bör anpassas härefter.

64 §.

Som jag har framhållit i kommentaren till 19 § TF är det meningen att

ärenden rörande bl. a. förhandsbesked och bindande förklaringar skall

handläggas inom riksskatteverket av en särskild nämnd. Den avses ha sär­

skild sammansättning vid handläggningen av ärenden rörande indirekt

skatt.

Uppbördsförordningen (1953: 272)

I samband med omorganisationen kommer riksskatteverket att överta

vissa uppgifter som nu ligger på riksrevisionsverket, bl. a. att meddela

föreskrifter i fråga om befrielse från restavgift enligt 58 § och att kontrol­

lera skattedebiteringen. Till följd härav bör ändringar ske i 58 §, 68 § 2

mom., 70 § 2 mom. och 86 §.

Ärenden rörande bindande förklaringar skall avgöras inom riksskatte­

verket av en särskild nämnd. Jag förordar att 72 § ändras i enlighet härmed

och hänvisar till vad jag tidigare har anfört i frågan i min kommentar till

19 § TF.

Jag vill i detta sammanhang framhålla att upphävandet av punkt 3 av

anvisningarna till 3 § och ändringen i punkt 5 av anvisningarna till 39 §

inte avser någon ändring i sak utan endast syftar till redaktionella förenk­

lingar. Frågor om sättet för uttagande av preliminär skatt och om verk­

ställande av skatteavdrag skall som framgår av 72 § andra stycket avgöras

av den särskilda nämnden inom riksskatteverket. Jag föreslår vidare en

föreskrift om att talan ej får föras mot beslut om bindande förklaring. Mot­

svarande gäller enligt 62 § förordningen om mervärdeskatt.

Övriga ändringsförslag torde inte fordra någon särskild motivering.

Förordningen (1958: 259) om sjömansskatt

Som inledningsvis har nämnts kommer sjömansskattekontoret att ingå i

riksskatteverket, och sjömansskattenämnden skall också knytas till ver­

ket. De arbetsuppgifter som enligt sjömansskatteförordningen ankommer

på sjömansskattekontoret blir därmed i den nya organisationen i realiteten

verksuppgifter.

Av praktiska skäl bör dock benämningen ”sjömansskattekontoret” kun­

na bibehållas för den del av riksskatteverket, på vilket dessa uppgifter an­

kommer. De ändringar som föreslås i sjömansskatteförordningen är därför

i huvudsak av redaktionell art. Nämnas bör beträffande 17 a § och 21 § 1

Knngl. Maj:ts proposition nr 191 år 1970

35

mom. ändringsförslaget att i likhet med vad som redan gäller enligt UF det

bör ankomma på riksskatteverket att meddela de generella bestämmelser

om befrielse från restavgift eller tilläggsavgift som bör gälla vid tillämpning

av sjömansskatteförordningen.

Sjömansskattekontoret och sjömansskattenämnden skall alltjämt vara

förlagda till Göteborg. Någon föreskrift i förordningen om lokaliseringen

torde dock inte erfordras. Bestämmelsen i 21 § 2 mom. att nämnden skall

vara förlagd till Göteborg bör således utgå.

Enligt 24 § förordnar Kungl. Maj :t allmänt ombud i mål angående sjö­

mansskatt och ersättare för ombudet. Uppgiften att förordna allmänt om­

bud och hans ersättare bör i den nya organisationen ankomma på riks­

skatteverket.

.lag förordar att förordningen ändras i enlighet med vad jag nu har an­

fört. Härvid bör också rubriken före 21 § ändras till ”Organisation in. m.”

Hemställan

Under åberopande av det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj :t genom

proposition föreslår riksdagen

att antaga inom finansdepartementet upprättade förslag till

1) lag med anledning av riksskatteverkets inrättande,

2) lag om ändring i taxeringsförordningen (1956: 623),

3) lag om ändring i förordningen (1951: 442) om rätt att av riksskatte­

nämnden erhålla förhandsbesked i taxeringsfrågor,

4) lag om ändring i kommunalskattelagen (1928: 370),

5) förordning om ändring i förordningen (1977: 576) om statlig inkomst­

skatt,

6) förordning om ändring i förordningen (1968: 430) om mervärdeskatt,

7) lag om ändring i uppbördsförordningen (1953: 272),

8) förordning om ändring i förordningen (1958: 295) om sjömansskatt.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­

stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt

förordnar Hans Kungl. Höghet Regenten att till riks­

dagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga

till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Gunnel Anderson

MARCUS BOKTR. STHLM 1970 7 0 0 6 0 5