Prop. 1970:40

Kungl. Maj:ts proposition nr 40 år 1970

1

Nr 40

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till ändring

i regeringsformen, m. mgiven Stockholms slott den 20 februari 1970.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över justitieärenden för denna dag,

dels för prövning i grundlagsenlig ordning förelägga riksdagen härvid fogade förslag till

1) ändring i regeringsformen och riksdagsordningen, 2) ändring i regeringsformen och riksdagsordningen, dels föreslå riksdagen att antaga härvid fogade förslag till 3) lag om ändring i lagen (1934: 437) för Sveriges riksbank, 4) lag om ändring i ansvarighetslagen (1936: 324) för fullmäktige i riks­ banken och fullmäktige i riksgäldskontoret m. fl.,

5) lag om ändring i lagen (1937: 249) om inskränkningar i rätten att ut­ bekomma allmänna handlingar.

GUSTAF ADOLF

Lennart Gei jer

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en omläggning av riksdagens utskottsorganisa- t.ion. Enligt nuvarande system är det i princip riksdagens olika statsrätts- liga funktioner som ligger till grund för fördelningen av uppgifterna mellan utskotten: grundlagsfrågor bereds av konstitutionsutskottet, andra lagfrå­ gor av lagutskott, skattefrågor av bevillningsutskottet och huvuddelen av frågorna om utgiftsanslag av statsutskottet. Förslaget innebär övergång till ett system med fackutskott. Alla frågor inom ett ämnesområde, vare sig det gäller lagstiftning, utgiftsanslag eller något annat, skall i princip beredas av samma utskott. 1

—Bihang till riksdagens protokoll 1970. 1 samt. Nr 40

2

Enligt förslaget skall varje riksdag inrätta ett konstitutionsutskott och

ett finansutskott samt minst 14 andra ständiga utskott. Varje utskott skall

ha minst 15 ledamöter, vilket motsvarar minst 240 ordinarie utskottsplat­

ser. Endast huvuddragen av utskottssystemet bestäms i grundlag. De när­

mare reglerna om vilka utskott som skall finnas, deras uppgifter, antalet

ledamöter i utskotten m. m. skall ges i författning som riksdagen själv beslu­

tar om och som därför kan ändras utan större omgång.

Finansutskottet saknar delvis motsvarighet i nuvarande system. Det skall

bl. a. bereda frågor om allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken

och för statsregleringen. Avsikten är att utskottet tidigt under sessionen

skall avge utlåtande över finansplanen med bilagor och i anledning därav

väckta motioner samt att riksdagen med utlåtandet som underlag skall hålla

en allmän finansdebatt ungefär en månad efter sessionens början.

Möjligheten att inrätta särskilt utskott behålls, liksom möjligheten att

tillsätta sammansatt utskott. Dessutom skall samarbete mellan utskott kun­

na förekomma i den formen att ett utskott lämnar över ett ärende för fort­

satt beredning till ett annat utskott. Härför skall dock fordras samtycke

av det senare utskottet. Vidare skall riksdagen vid behandlingen av ett ut­

skottsutlåtande kunna besluta att överlämna ärendet till ett annat utskott

för fortsatt beredning.

Samtliga ständiga utskott skall enligt förslaget få självständig initiativ­

rätt, dvs. rätt att inom sina resp. ämnesområden väcka även andra förslag

än sådana som har samband med dit hänvisade frågor.

Det nu gällande förbudet för statsråd att närvara vid utskottsförhandling

föreslås slopat. Statsråd skall i likhet med andra utomstående kunna få

företräde inför utskott i enlighet med dess beslut.

I propositionen föreslås vidare att talmannen skall bli självskriven leda­

mot av utrikesnämnden. I anslutning härtill föreslås att talmanskonferen­

sens befogenheter när det gäller att besluta om att riksdagens krigsdele-

gation skall överta riksdagens uppgifter överflyttas på utrikesnämnden.

Avsikten är att de grundlagsändringar som gäller omläggningen av ut-

skottsorganisationen skall slutligt antas alldeles i början av 1971 års riks­

dag, så att den nya organisationen i praktiken kommer att tillämpas av

enkammarriksdagen redan från dess början.

Kungl. Maj:ts proposition nr 40 år 1970

Kungl. Maj:ts proposition nr

40

år 1970

o

1) Förslag

till

ändring i regeringsformen och riksdagsordningen

Regeringsformen

1

(Nuvarande lydelse2)

§

Konungen äger — --------------------— Skulle i något fall rikets intresse kräva, att överenskommelse, som är av större vikt men ej angår fråga, som riksdagen äger avgöra, varder avslutad utan riksdagens godkän­ nande, må det ske; dock skall i så­ dant fall utrikesnämnden

eller utri­

kesutskottet

erhålla tillfälle att yttra

sig, innan överenskommelsen ingås.

§

Varje riksdag skall för

ärendenas

beredning tillsätta

dessa

utskott:

ett

utrikesutskott,

ett konstitutionsut­

skott,

ett statsutskott, ett bevillnings­

utskott, ett bankoutskott, fyra lagut­ skott, ett jordbruksutskott samt ett allmänt beredningsutskott med den sammansättning och de uppgifter, som i riksdagsordningen bestämmas.

Å riksdag, som sammanträder ef­ ter nyval, varom i 108 § stadgas, skola ej flera utskott tillsättas, än som erfordras.

(Föreslagen lydelse)

12

.

-------riksdagens bifall.

Skulle i något fall rikets intresse kräva, att överenskommelse, som är av större vikt men ej angår fråga, som riksdagen äger avgöra, varder avslutad utan riksdagens godkän­ nande, må det ske; dock skall i så­ dant fall utrikesnämnden erhålla till­ fälle att yttra sig, innan överenskom­ melsen ingås.

53.

Varje riksdag skall,

enligt vad som

föreskrives i riksdagsordningen,

för

beredning

av ärenden

tillsätta ut­

skott, däribland ett konstitutionsut­ skott.

1 Regeringsformen omtryckt 1969: 795. 2 Med nuvarande lydelse avses den enligt 1969: 22 antagna lydelsen.

4

Kungl. Maj.ts proposition nr

40

år 1970

Riksdagsordningen

1

(Nuvarande lydelsei)

§

1. Å

varje riksdag

skola, inom sex

dagar efter dess öppnande, tillsät­

tas: ett utrikesutskott,

ett konstitu­

tionsutskott,

ett statsutskott, ett be­

villningsutskott, ett bankoutskott,

fyra lagutskott, ett jordbruksutskott

samt ett allmänt beredningsutskott.

Dessa riksdagens ständiga utskott

skola bestå: utrikesutskottet av sjut­

ton, konstitutionsutskottet av tjugu-

sju, statsutskottet av fyrtiofem, be­

villningsutskottet av tjugusju, ban­

koutskottet av sjutton, varje lagut­

skott av sjutton, jordbruksutskottet

av sjutton samt allmänna bered­

ningsutskottet av sjutton ledamöter,

vilka riksdagen inom sig väljer.

Riksdagen äger tillsätta särskilt

utskott

för upptagande av frågor,

som tillhöra ständigt utskotts be­

handling, och på framställning av

utskott öka dess ledamotsantal.

2. Finnes fråga äga nära samband

med ämne, som tillhör visst ständigt

utskotts behandling, må frågan kun­

na till nämnda utskott hänvisas, än­

då att den enligt föreskrifterna i 37

—44

§§ skolat handläggas av annat

ständigt utskott.

3. Riksdagen utser ock inom sig

suppleanter att, när utskottsledamö-

ter avgå eller få förfall, i deras stäl­

le inträda.

4.

Å riksdag, som sammanträder

efter nyval, varom i 108 § regerings­

formen stadgas, skola ej flera ut­

skott tillsättas, än som erfordras.

(Föreslagen lydelse)

36.

Varje riksdag

skall inom sig till­

sätta

ett konstitutionsutskott

och ett

finansutskott samt ytterligare stän­

diga utskott till det antal riksdagen

föreskriver enligt 78 §. Det samman­

lagda antalet ständiga utskott skall

vara minst sexton.

Riksdagen äger

inom sig

tillsätta

särskilt utskott

för visst eller vissa

ärenden, som eljest ankomma på

ständigt utskott.

1 Riksdagsordningen omtryckt 1969: 796.

* Med nuvarande lydelse avses den enligt 1969: 22 antagna lydelsen.

5

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)

5. Om val till utskott gäller vad i 75 § finnes stadgat ävensom de be­ stämmelser, som riksdagen medde­ lar därom enligt 78 §.

6. Statsrådsledamot må ej deltaga i val till konstitutionsutskott; ej hel­ ler må förutvarande statsrådsleda­ mot deltaga i det val till konstitu­ tionsutskott, som följer närmast ef­ ter hans avgång. Statsrådsledamot, justitieråd eller regeringsråd må ej deltaga i utskott, dock att beträffande utrikesutskot­ tet gäller vad i 37 § 2 mom. sägs. Ej heller må någon, av vilken riks­ dagen kan fordra redo och ansvar, inväljas i utskott, där redovisning för hans egna åmbetsåtgärder kan förekomma.

Kungl. Maj.ts proposition nr hO år 1970

§ 37.

1. Utrikesutskottet skall meddela utlåtanden och avgiva förslag i an­ ledning av dit hänvisade frågor, som angå rikets förhållande till främman­ de makter och ej tillhöra annat ut­ skotts behandling.

2. Då något av Konungen för riks­ dagen framlagt ärende förekommer till behandling i utskottet, skola alla tillgängliga handlingar delgivas ut­ skottet. Statsministern och ministern för utrikes ärendena, så ock, när ären­ dets beskaffenhet därtill föranleder, annan ledamot av statsrådet, må själva eller genom ämbets- eller tjänsteman meddela utskottet munt­ liga eller skriftliga upplysningar.

3. I den mån Konungen eller ut­ skottet med hänsyn till rikets säker­ het eller andra av förhållandet till

Antalet ledamöter i utskott skall vara udda och minst femton. Anta­ let ledamöter i ständigt utskott be­ stämmes i föreskrifter som riksda­ gen meddelar enligt 78 §.

För ledamöterna i utskott skola finnas suppleanter till det antal riks­ dagen bestämmer.

6

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

främmande makt betingade, synner­

ligen viktiga skäl finner upplysning­

ar, som meddelas i visst ämne, böra

hemliga hållas, vare utskottets leda­

möter till tystnadsplikt förbundna.

Ledamot, så ock suppleant, skall

första gången han är närvarande vid

sammanträde med utskottet avgiva

försäkran om tystnadspliktens iakt­

tagande.

Kungl. Maj.ts proposition nr 40 år 1970

§ 38.

1.

Konstitutionsutskottet

tillkom­

mer att granska rikets grundlagar,

lagen om inskränkningar i rätten att

utbekomma allmänna handlingar,

vallagen, stadgan om ersättning för

riksdagsmannauppdragets fullgöran­

de ävensom de föreskrifter, vilka

riksdagen fastställer jämlikt 78 §,

samt att hos riksdagen föreslå de

ändringar däruti, dem utskottet an­

ser högst nödiga eller nyttiga och

möjliga att verkställa, så ock att

meddela utlåtande över de från riks­

dagen till utskottet hänvisade frågor

rörande grundlagarna samt ovan om-

förmälda lagar och andra föreskrif­

ter.

2. Utskottet skall vidare meddela

utlåtanden och avgiva förslag i an­

ledning av dit hänvisade frågor, som

angå stiftande, ändring, förklaring

eller upphävande av kommunalla­

garna samt av lagar och författning­

ar om statsrådets ansvarighet, om

antalet statsdepartement och stats­

råd utan departement, om komman­

domål, om rikets vapen och flagga,

om allmänt kyrkomöte och om all­

män folkomröstning i ämnen, som

Konstitutionsutskottet

skall, ut­

över sin uppgift enligt 105 § rege­

ringsformen, bereda frågor rörande

grundlagarna.

Finansutskottet skall bereda frå­

gor om allmänna riktlinjer för den

ekonomiska politiken och för stats-

regleringen samt frågor som röra

riksbankens eller riksgäldskontorets

verksamhet.

Beredningen av övriga frågor för­

delas mellan de ständiga utskotten

efter grunder som riksdagen bestäm­

mer enligt 78 §. Därvid skall iaktta­

gas att anslagsfrågor och frågor om

lag eller författning, vilka höra till

samma ämnesområde, hänföras till

samma utskott. Dock må bestämmas

att ett utskott skall finnas för bered­

ning enbart eller huvudsakligen av

frågor om civillag.

Kungl. Maj:ts proposition nr

40

år 1970

7

(Nuvarande lydelse)

ej tillhöra annat utskotts behand­ ling.

3. Utskottet åligger ock att grans­ ka statsrådens ämbetsutövning och regeringsärendenas handläggning. Härom stadgas i regeringsformen.

4.

Utskottet tillkommer jämväl att

skilja mellan riksdagen och dess tal­ man, då den senare vägrar propo­ sition.

5. I den mån utskottet, med hän­ syn till rikets säkerhet eller andra av förhållandet till främmande makt betingade, synnerligen viktiga skäl, finner i visst ämne meddelade upp­ lysningar böra hemliga hållas, vare utskottets ledamöter till tystnads­ plikt förbundna. Ledamot eller sup­ pleant skall första gången han är när­ varande vid sammanträde med ut­ skottet avgiva försäkran om tyst­ nadspliktens iakttagande.

§

Statsutskottet, som skall undfå del av Konungens angående statsverkets tillstånd och behov till riksdagen avlåtna proposition och äga tillgång till alla statsverkets räkenskaper och handlingar, åligger att, i den mån det icke gäller jordbruksärenden el­ ler riksdags- och revisionskostnader eller kostnader för riksdagens hus och riksdagens verk, granska, utre­ da och uppgiva statsverkets tillstånd och förvaltning samt föreslå vad till fyllandet av dess behov erfordras, varvid nödiga indragningar och be­ sparingar böra iakttagas. Utskottet åligger därjämte att, antingen i den ordning

47

§ stadgar gemensamt

med eller eljest efter samråd med

(Föreslagen lydelse)

39.

Riksdagen äger hänvisa fråga till annat utskott än som följer av 38 § andra stycket eller föreskrift som meddelats enligt 78 §, om frågans samband med detta utskotts beredningsuppgifter eller annan särskild omständighet föranleder det.

8

Kungl. Maj.ts proposition nr 40 år 1970

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)

de övriga utskott, vilka handlägga statsregleringsfrågor, förslagsvis be­ räkna statsverkets ordinarie inkoms­ ter, uppgiva huru mycket bär genom bevillningar utgöras samt uppgöra förslag till riksstat.

40.

1. Bevillningsutskottet åligger att bereda alla dit från riksdagen hän­ visade frågor, som angå föreskrifter om bevillnings utgörande. Utskottet har även att, antingen i den ordning 47 § stadgar gemensamt med eller eljest efter samråd med de övriga ut­ skott, vilka handlägga statsregle­ ringsfrågor, förslagsvis beräkna in­ komsterna av de särskilda bevillningarna samt, sedan statsverkets behov blivit utredda och bestämda, föreslå sättet att genom bevillning åvägabringa jämvikt i statsregleringen. Utskottet må därjämte uti be­ villnings frågor föreslå vad det anser billigt och nyttigt.

2. Utskottet tillkommer ock att meddela utlåtanden och avgiva för­ slag i anledning av de från riksda­ gen dit hänvisade frågor om stiftan­ de, ändring, förklaring eller upphä­ vande av lagar och författningar rö­ rande kommunala skatter samt, jäm­ väl i andra fall än i mom. 1 avses, rörande alkoholhaltiga varor. 1

Annat ärende än propositionen an­ gående statsverkets tillstånd och be­ hov må delas mellan två eller flera utskott endast om synnerliga skäl föranleda det.

1. Bankoutskottet tillhör att un­ dersöka och utreda riksbankens och riksgäldskontorets styrelse och till­ stånd samt att föreslå och i mål, för vilka utskottet fått sig sådan makt av riksdagen uppdragen, giva

41.

Utskott skall avgiva betänkande i ärende som hänvisats dit.

Utskott äger överflytta uppgiften att bereda ärende till annat utskott, om detta samtycker därtill. Utskott äger också överenskomma med an-

9

Kungl. Maj:is proposition nr 40 år 1970

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse)

föreskrifter om bankens och riksgäldskontorets förvaltning ävensom att föreslå vad till fyllandet av riksgäldsverkets behov erfordras. Ut­ skottet skall ock meddela utlåtanden och avgiva förslag i anledning av de från riksdagen dit hänvisade frågor, som avse användningen av de under riksgäldskontorets förvaltning ståen­ de utlånings fonder.

2. Utskottet tillkommer ock att meddela utlåtanden och avgiva för­ slag i anledning av de från riksda­ gen hänvisade frågor om stiftande, ändring, förklaring eller upphävan­ de av lagar och författningar röran­ de såväl riksbanken som andra bank­ inrättningar samt om rikets mynt ävensom sådana frågor om det eko­ nomiska livets eller särskilda nä­ ringsgrenars organisation och för­ hållanden, vilka ej äro av beskaffen­ het att böra av annat utskott be­ handlas.

3. Utskottet skall jämväl undfå del av Konungens angående stats­ verkets tillstånd och behov avlåtna proposition, vad angår riksdags- och revisionskostnader ävensom kostna­ der för riksdagens hus och riksda­ gens verk, och med anledning där­ av liksom ock med avseende å övri­ ga från riksdagen dit hänvisade frå­ gor i dessa ämnen avgiva utlåtan­ den och förslag.

§

1. Lagutskotten skola meddela ut­ låtanden och avgiva förslag i anled­ ning av de, såsom icke tillhörande annat utskotts behandling, från riks­ dagen dit hänvisade frågor om stif-

nat utskott att ärende, som hänvi­ sats dit, skall beredas genom depu­ terade från utskotten i sammansatt utskott, överflyttas uppgiften att bereda ärende till annat utskott el­ ler till sammansatt utskott, ankom­ mer på detta att avgiva betänkande i ärendet.

42.

Ständigt utskott äger väcka för­ slag hos riksdagen i fråga, som hör till dess handläggning och som ej är under behandling i annat utskott eller i riksdagen.

10

Kungl. Maj:ts proposition nr 40 år 19/0

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

tande, ändring, förklaring eller upp­

hävande av civil-, kriminal- och kyr­

kolag, likasom ock av andra lagar

och författningar, som stiftas av

Konung och riksdag samfällt.

2. Det tillkommer ock lagutskott

att granska av riksdagens ombuds­

män avgivna redogörelser, ävensom

deras ämbetsdiarier, protokoll och

registratur, samt med utlåtande där­

över till riksdagen inkomma. Skulle

utskottet av granskningen finna, att

ombudsman eller hans ställföreträ­

dare icke är förtjänt av riksdagens

förtroende och fördenskull bör skil­

jas från sin befattning utan avbidan

å utgången av den tid för vilken han

blivit vald, skall utskottet i sitt ut­

låtande hos riksdagen härom göra

hemställan.

3. Bestämmelser om fördelningen

mellan lagutskotten av de till dem

hörande ärendena meddelas av riks­

dagen enligt 78 §.

§

Jordbruksutskottet, som skall er­

hålla del av Konungens angående

statsverkets tillstånd och behov till

riksdagen avgivna proposition i vad

den angår jordbruksärenden, åligger

att granska samt, med iakttagande

av nödiga indragningar och bespa­

ringar, utreda och uppgiva statsver­

kets behov med hänsyn till denna

styrelsens gren ävensom att för öv­

rigt avgiva betänkanden och förslag

i anledning av de från riksdagen till

utskottet hänvisade jordbruksären­

den.

43.

Talmannen eller ledamot av stats­

rådet må ej deltaga i utskott såsom

ledamot eller suppleant.

Ingen äger närvara i utskott, när

ärende om granskning av hans egna

åtgärder i utövning av tjänst eller

uppdrag förekommer till överlägg­

ning eller beslut.

Kungl. Maj:ts proposition nr 40 år 1970

11

§

Allmänna beredningsutskottet skall meddela utlåtanden och avgiva förslag i anledning av de, såsom icke tillhörande annat utskotts behand­ ling, från riksdagen dit hänvisade frågor av beskaffenhet att utskotts yttrande däröver erfordras.

§

1. Alla utskott skola inom två da­ gar från den, då de blivit utsedda, sammanträda.

2. Utskotten välja, vart inom sig, ordförande och vice ordförande. In­ till dess sådant val försiggått, föres ordet av den ledamot, som de flesta riksdagar bevistat, och, där två eller flera i lika många riksdagar delta­ git, den av dem som är till levnads­ åren äldst.

3. Utskotten böra, så fort sig göra låter, avgiva de yttranden, som på dem ankomma. (Nuvarande lydelse)

Finner utskott sig behöva av nå­ gon Konungens ämbetsman eller av allmänt verk inhämta muntliga el­ ler skriftliga upplysningar, äger ut­ skottet att, genom sin ordförande, hos den statsrådets ledamot, som Konungen därtill vid varje riksdag förordnar, begära Konungens befall­ ning till vederbörande att de äskade upplysningarna meddela; dock böra statskontoret samt banko- och riksgäldsverken, i frågor om redovisning av medel, alla äskade upplysningar omedelbarligen avgiva.

44.

Utskott väljer inom sig ordföran­ de och vice ordförande.

(Föreslagen lydelse)

45.

Omröstning inom utskott skall ske öppet. Äro rösterna lika delade, gäl­ ler den mening som ordföranden bi­ träder.

Ledamot, som förlorat vid omröst­ ning inom utskott, äger till utskot­ tets betänkande foga reservation med yrkande. Betänkandet må dock icke fördröjas därigenom.

46.

Konungen underställda myndighe­ ter samt domstolar skola tillhandagå med upplysningar och yttranden, som begäras av utskott, om Konung­ en ej förordnar annat.

12

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

§ 47.

Kungl. Maj:ts proposition, nr kO år 1970

Därest ständigt utskott anser nö­

digt att, till överläggning om något

ärende, med annat ständigt utskott

sammanträda, skall sådant ske ge­

nom deputerade, på sätt utskotten

därom överenskomma. Sålunda sam­

mansatt utskott äger att i frågor,

som det handlagt, utlåtande avgiva,

utan att utskottens övriga ledamöter

däruti taga del.

§

Omröstning inom utskott skall ske

öppet. Befinnas de avgivna rösterna

lika delade, nedlägge ordföranden i

en därtill avsedd rösturna en ja-se-

del och en nej-sedel, båda lika till

storlek och utseende, tryckta och

omärkta samt var för sig slutna och

hoprullade, och avgöres då omröst­

ningens utgång genom den sedel,

som en av utskottets ledamöter på

anmodan av ordföranden upptager

ur rösturnan.

Om val, som inom utskott förrät­

tas, gäller vad i 75 § 3 mom. finnes

därom stadgat.

Ledamot, som i utskotts beslut ej

instämt, är obetaget att jämte ut­

skottets yttrande lämna riksdagen

del av sin skiljaktiga mening, som i

sådant fall bär till utskottet skrift­

ligen avgivas. Dock må utskottets

betänkande därigenom icke uppe­

hållas.

§

När fråga, varöver utskott sig utlå­

tit, till avgörande förekommer, äger

riksdagen genast, med bifall till ut­

låtandet eller utan avseende å vad

utskottet föreslagit, fatta sitt beslut.

Ledamot, suppleant eller tjänste­

man i utskott må ej obehörigen yppa

vad som enligt beslut av Konungen

eller utskottet skall hållas hemligt

med hänsyn till rikets säkerhet eller

annat av förhållandet till främman­

de stat eller mellanfolklig organisa­

tion betingat, synnerligen viktigt

skäl.

48.

(Denna paragraf utgår.)

63.

När fråga, varöver utskott sig ut­

låtit, till avgörande förekommer,

äger riksdagen genast, med bifall till

utlåtandet eller utan avseende å vad

utskottet föreslagit, fatta sitt beslut.

Kungl. Maj:is proposition nr 40 år 1970

13

Om ledamot av riksdagen yrkar det och minst en tredjedel av de röstan­ de förena sig om yrkandet, skall frå­ gan dock återförvisas till utskottet för ytterligare utredning. Återförvis­ ning må ej ske mer än en gång i samma fråga.

(Nuvarande lydelse)

§

Riksdagens lönedelegation-----------Riksdagen utser — —--------------------Vad i 45 §

2 mom.,

och 75 § 3 mom.

är stadgat med avseende å utskott skall äga motsvarande tillämpning beträffande delegationen.

Omröst­

ning inom delegationen skall ske öp­ pet. Den som förer ordet i delega­ tionen äger avgörande röst, därest, vid omröstning, rösterna i något fall äro lika.

Ledamot som ej instämt i

delegationens beslut är obetaget att låta sin skiljaktiga mening anteck­ nas.

Innan avtal---------- ---------------------• -

Om ledamot av riksdagen yrkar det och minst en tredjedel av de röstan­ de förena sig om yrkandet, skall frå­ gan dock återförvisas till utskottet för ytterligare utredning. Återförvis­ ning må ej ske mer än en gång i samma fråga.

Riksdagen äger även

hänvisa frågan till annat utskott för ytterligare beredning. Föreligger samtidigt yrkande härom och yrkan­ de om återförvisning, skall sist­ nämnda yrkande prövas först. Beslu­ tas därvid återförvisning, är yrkan­ det om hänvisning till annat utskott för den gången förfallet.

71. — — — honom återstått. -------- som ledamöter.

Vad i

44 §,

45 §

första stycket

och

75 § 3 mom. är stadgat med avseen­ de å utskott skall äga motsvarande tillämpning beträffande delegatio­ nen. Ledamot som ej instämt i dele­ gationens beslut är obetaget att låta sin skiljaktiga mening antecknas.

(Föreslagen lydelse)

tystnadspliktens iakttagande.

Övergångsbestämmelser

Utskott som tillsatts innan riksdagsordningen i dess nya lydelse erhållit kraft av grundlag skall anses upplöst vid ikraftträdandet. Ärende som hän­ visats till sådant utskott skall återlämnas till riksdagen. Sedan ständiga utskott tillsatts enligt den nya lydelsen hänvisas ärende, som återlämnats, på nytt till utskott.

Förekommer i lag eller författning bestämmelse som innehåller hänvis­ ning till eller som eljest avser utskott enligt riksdagsordningen i dess äldre lydelse, skall bestämmelsen i stället gälla finansutskottet. Inkommer till följd härav framställning till finansutskottet, äger utskottet överlämna till riksdagen att besluta hur framställningen skall beredas.

14

Kungl. Maj:ts proposition nr

40

år 1970

2) Förslag

till

ändring i regeringsformen och riksdagsordningen

Regeringsformen

1

(Nuvarande lydelse2)

§

Riksdagen skall--------------------------

Om riket kommer i krig och krigs-

förhållandena så påkalla skall riks­

dagens krigsdelegation träda i riks­

dagens ställe. Förordnande härom

meddelas antingen av

den i 50 § riks­

dagsordningen omförmälda talmans­

konferensen,

där så kan ske efter

samråd med statsministern, eller ock

av Konungen, om

talmanskonferen­

sen

på grund av krigsförhållandena

icke kan sammanträda. Krigsdelega­

tionen kan även, om statsministern

och minst

två tredjedelar av talmans­

konferensens

ledamöter äro ense

därom, träda i riksdagens ställe, om

riket hotas av omedelbar krigsfara.

Konungen och krigsdelegationen

äger var för sig besluta att riksdagen

skall återtaga sina befogenheter.

Krigsdelegationen beslutar själv om

formerna för sin verksamhet.

Kan till — — --------------------------- s

Skulle till — -------------------------------

(Föreslagen lydelse)

50.

------- och kungöra.

Om riket kommer i krig och krigs­

förhållandena så påkalla skall riks­

dagens krigsdelegation träda i riks­

dagens ställe. Förordnande härom

meddelas antingen av

utrikesnämn­

den,

där så kan ske efter samråd

med statsministern, eller ock av

Konungen, om

utrikesnämnden

grund av krigsförhållandena icke

kan sammanträda. Krigsdelegatio­

nen kan även, om statsministern och

minst

sex av utrikesnämndens

leda­

möter äro ense därom, träda i riks­

dagens ställe, om riket hotas av ome­

delbar krigsfara. Konungen och

krigsdelegationen äger var för sig be­

sluta att riksdagen skall återtaga si­

na befogenheter. Krigsdelegationen

beslutar själv om formerna för sin

verksamhet.

all förestås,

till riksdagen.

Riksdagsordningen

3

(Nuvarande lydelse2)

(Föreslagen lydelse)

§ 49.

Varje riksdag skall inom sex dagar Den i 54 § regeringsformen om-

efter riksdagens öppnande inom sig förmälda utrikesnämnden skall be-

1 Regeringsformen omtryckt 1969: 795.

3 Med nuvarande lydelse avses den enligt 1966: 22 antagna lydelsen.

8 Riksdagsordningen omtryckt 1969: 796.

15

Kungl. Maj.ts proposition nr 40 år 1970

(Nuvarande lydelse)

välja den i 54 § regeringsformen omförmälda utrikesnämnd. Nämnden skall bestå av nio ledamöter och nio suppleanter. Val av utrikesnämnd gäller till dess nytt sådant val förrät­ tas, dock att

ledamot, som avgår ur

riksdagen innan den tid, för vilken han blivit vald till riksdagsman, till- ändalupit, eller som utnämnes till statsråd, ej vidare skall anses tillhö­ ra nämnden.

(Föreslagen lydelse)

stå av talmannen samt nio andra le­ damöter, som riksdagen utser inom sig. Talmannen tillhör nämnden till dess nytt val av talman äger rum. Övriga ledamöter väljas av varje riksdag inom sex dagar efter dess öppnande för tiden till dess nytt så­ dant val förrättas. För talmannen är vice talman suppleant i nämnden. För övriga ledamöter skall väljas nio suppleanter. Valet sker i samma ord­ ning som är föreskriven för utseen­ de av ledamöterna.

Ledamot, som

avgår ur riksdagen innan den tid, för vilken han blivit vald till riks­ dagsman tilländalupit, eller som ut­ nämnes till statsråd, skall ej vidare anses tillhöra nämnden.

Inträffar ledighet----------------------- därvid närvara. Konungen sammankallar-------------------- — förordnar Konungen. Skulle minst----------------------- ----------- nämnden sammankallad.

För ändamål som avses i 50 § and­ ra stycket regeringsformen må tal­ mannen eller, vid förfall för honom, vice talman sammankalla nämnden. Nämnden skall också sammanträda för detta ändamål, om två av dess ledamöter begära det. Förhandling­ arna ledas i detta fall av talmannen, av vice talman eller, om ingen av dem är tillstädes, av den äldste bland de närvarande ledamöterna. Som nämn­ dens beslut gäller den mening om vilken de flesta bland de närvaran­ de ledamöterna förena sig eller, om rösterna äro lika delade, den me­ ning, som ordföranden biträder.

Ledamot av —--------------------- stadgade tystnadsplikten.

16

Kungl. Maj:ts proposition nr 40 år 1970

3) Förslag

till

Lag

om ändring i lagen (1934: 437) för Sveriges riksbank

Härigenom förordnas, att 32, 35 och 37 §§ lagen (1934: 437) för Sveriges

riksbank skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)

32

Fullmäktige kunna ej i och för

sin befattning med riksbanken emot-

taga föreskrifter av någon annan än

riksdagen och dess

bankoutskott

i de

fall nämnda utskott äger att såda­

na å riksdagens vägnar meddela; och

äro fullmäktige för sina åtgärder i

denna egenskap riksdagen eller dess

bankoutskott

och revisorer allena

redo skyldiga.

I fråga--------------------------------------

Om ansvarighet-------------------------

(Föreslagen lydelse)

§•*

Fullmäktige kunna ej i och för

sin befattning med riksbanken emot-

taga föreskrifter av någon annan än

riksdagen och dess

finansutskott

i

de fall nämnda utskott äger att så­

dana å riksdagens vägnar meddela;

och äro fullmäktige för sina åtgär­

der i denna egenskap riksdagen eller

dess

finansutskott

och revisorer al­

lena redo skyldiga.

----------------beslutar riksdagen.

—- särskilt stadgat.

35 §.*

Följande ärenden----------------------- riksbankens behållningar.

överläggningar och beslut i så­

dana frågor skola upptagas i särskilt

protokoll, vars innehåll ej må yppas

förrän femtio år efter protokollets

datum, där ej riksdagens

bankout­

skott,

dess revisorer eller fullmäk­

tige i riksbanken anse sådant tidi­

gare kunna ske utan skada för riks­

banken.

37

Efter varje års slut skola fullmäk­

tige till

riksdagens bankoutskott

av­ * 4

överläggningar och beslut i såda­

na frågor skola upptagas i särskilt

protokoll, vars innehåll ej må yp­

pas förrän femtio år efter protokol­

lets datum, där ej riksdagens

finans­

utskott,

dess revisorer eller fullmäk­

tige i riksbanken anse sådant tidi­

gare kunna ske utan skada för riks­

banken.

§•*

Efter varje års slut skola fullmäk­

tige till

riksdagen

avgiva berättelse

1 Senaste lydelse 1949:297.

4 Senaste lydelse 1968: 684.

17

Kungl. Maj.ts proposition nr

40

år 1970

(Nuvarande lydelse)

giva berättelse angående riksban­ kens tillstånd, rörelse och förvalt­ ning. Denna berättelse skall till tryc­ ket befordras och hållas för allmän­ heten tillgänglig.

Härförutoin hava Av riksdagens —

(Föreslagen lydelse)

angående riksbankens tillstånd, rö­ relse och förvaltning. Denna berät­ telse skall till trycket befordras och hållas för allmänheten tillgänglig.

------- omförmälda hänseenden. —----- ------giva anledning.

Denna lag träder i kraft när de förslag till ändringar i regeringsformen och riksdagsordningen, som riksdagen antagit som vilande med anledning av förslagen under 1 i Kungl. Maj :ts proposition nr 40 till 1970 års riks­ dag slutligt antagits och erhållit kraft av grundlag. 2

2 — Bihang till riksdagens protokoll 1970. 1 saml. Nr

40

18

Kungl. Maj.ts proposition nr 40 år 1970

4) Förslag

till

Lag

om ändring i ansvarighetslagen (1936:324) för fullmäktige i riksbanken och

fullmäktige i riksgäldskontoret m. fl.

Härigenom förordnas, att 2 § ansvarighetslagen (1936:324) för fullmäk­

tige i riksbanken och fullmäktige i riksgäldskontoret m. fl. skall ha nedan

angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

2

§•

Riksdagen eller dess

bankoutskott

eller revisorer äga förordna om åtal

för brott, som i 1 § avses. Förord­

nande om sådant åtal må jämväl

meddelas av fullmäktige i riksban­

ken beträffande direktionsledamot i

riksbanken, som icke är fullmäktig

i riksbanken, samt av fullmäktige i

riksgäldskontoret beträffande riks-

gäldsdirektören och chefen för riks­

gäldskontoret, där han icke är full­

mäktig i riksgäldskontoret.

Om åklagare------- —- —

Den som —------------------

Riksdagen eller dess

finansutskott

eller revisorer äga förordna om åtal

för brott, som i 1 § avses. Förordnan­

de om sådant åtal må jämväl medde­

las av fullmäktige i riksbanken be­

träffande direktionsledamot i riks­

banken, som icke är fullmäktig i

riksbanken, samt av fullmäktige i

riksgäldskontoret beträffande riks-

gäldsdirektören och chefen för riks­

gäldskontoret, där han icke är full­

mäktig i riksgäldskontoret.

— riksdagens ombudsmän.

--------- utslag avgjort.

Denna lag träder i kraft när de förslag till ändringar i regeringsformen

och riksdagsordningen, som riksdagen antagit som vilande med anledning

av förslagen under 1 i Kungl. Maj ris proposition nr 40 till 1970 års riks­

dag, slutligt antagits och erhållit kraft av grundlag. 1

1 Senaste lydelse 1968: 81.

Kungl. Maj:Is proposition nr 40 år 1970

19

5) Förslag

till

Lag

om ändring i lagen ( 1937:249 ) om inskränkningar i rätten att utbekomma

allmänna handlingar

Härigenom förordnas, att 31 § lagen (1937: 249) om inskränkningar i rät­ ten att utbekomma allmänna handlingar skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)

31

Handlingar i ärenden, om vilkas hemlighållande stadgas i lagen för Sveriges riksbank, må ej utan till­ stånd av fullmäktige i riksbanken eller av riksdagens

bankoutskott

el­

ler revisorer utlämnas tidigare än femtio år efter handlingens datum.

(Föreslagen lydelse)

§•

Handlingar i ärenden, om vilkas hemlighållande stadgas i lagen för Sveriges riksbank, må ej utan till­ stånd av fullmäktige i riksbanken eller av riksdagens

finansutskott

el­

ler revisorer utlämnas tidigare än femtio år efter handlingens datum.

Denna lag träder i kraft när de förslag till ändringar i regeringsformen och riksdagsordningen, som riksdagen antagit som vilande med anledning av förslagen under 1 i Kungl. Maj :ts proposition nr 40 till 1970 års riks­ dag, slutligt antagits och erhållit kraft av grundlag.

20

Kimgl. Maj:ts proposition nr hO nr 1970

Utdrag av protokollet över justitieärenden, hållet inför Hans Maj:t

Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 20 feb­

ruari 1970.

Närvarande:

Statsministern

P alme ,

ministern för utrikes ärendena

N ilsson ,

statsråden

S träng * A ndersson , L ange , H olmqvist , A spling , L undkvist , G eijer ,

O dhnoff , W ickman , M oberg , B engtsson , N orling , L öfberg , L idbom ,

C

arlsson

.

Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Geijer, anmäler efter gemen­

sam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om

ny utskottsorga-

nisation i riksdagen m. m.

och anför.

Grundlagberedningen1 har i sitt betänkande Ny utskottsorganisation

(SOU 1969: 62) föreslagit en omläggning av utskottsväsendet i riksdagen.

Betänkandet torde få fogas till statsrådsprotokollet i detta ärende som

bilaga A.

Någon utförlig genomgång från min sida av de frågor som omfattas av

grundlagberedningens förslag torde inte vara påkallad. Förslagen gäller

nästan uteslutande riksdagens arbetsformer. Det är naturligt att det i första

hand får ankomma på riksdagen själv att bestämma hur dess verksamhet

skall utformas. Härtill kommer att grundlagberedningen, som står enhällig

bakom förslagen, genom sin sammansättning representerar en vidsträckt

erfarenhet i dessa frågor. De parlamentariska ledamöterna i beredningen bär

dessutom samrått med sina riksdagsgrupper eller företrädare för dessa be­

träffande huvuddragen i förslagen. Jag nöjer mig därför med att ta upp

vissa viktigare punkter.

Genom grundlagberedningens förslag får utskottsorganisationen i riks­

dagen ändrad struktur. Den nuvarande organisationen karakteriseras bl. a.

av att beredningsuppgifterna fördelas mellan utskotten i huvudsak efter den

statsrättsliga funktion som riksdagen har i olika slag av ärenden. Sålunda

bereds grundlagsfrågor av konstitutionsutskottet, flertalet frågor om annan

lagstiftning av lagutskott, skattefrågor av bevillningsutskottet och huvud­

delen av frågorna om utgiftsanslag av statsutskottet. Enligt förslaget skall

utskottsorganisationen bygga på en uppdelning av uppgifterna efter mate­

riella grunder, så att i princip samma utskott kommer att bereda alla frågor

1 Ledamöter landshövdingen Valter Åman, ordförande, riksdagsledamöterna Johannes

Antonsson (som suppleant för riksdagsledamoten Sten Wahlund), Arne Gadd, Allan Hernelius,

Hilding Johansson, Birger Lundström och Georg Pettersson. Betänkandet har i huvudsak ut­

arbetats av en arbetsgrupp inom beredningen, bestående av herrar Pettersson, ordförande,

Antonsson och Lundström samt riksdagsledamoten Folke Björkman. Som experter i arbets­

gruppen har medverkat andra kammarens sekreterare Sune K. Johansson och konstitutions­

utskottets sekreterare Fredrik Sterzel.

Kungl. Maj.ts proposition nr

40

år 1970

21

inom ett ämnesområde, vare sig de gäller lagstiftning, utgiftsanslag eller något annat. Principen skall dock inte gälla utan undantag. Konstitutions­ utskottet föreslås behålla sin ställning som exklusivt utskott för grundlags­ frågor. Ett finansutskott skall finnas med främsta uppgift att verka för sam­ ordningen av budgetarbetet i riksdagen. Riksdagen skall kunna inrätta ett speciellt civillagsutskott med huvuduppgift att bereda lagstiftningsfrågor på den centrala civilrättens område.

Den föreslagna ändringen av utskottsorganisationen aktualiserar ett be­ hov att utan större omgång kunna anpassa organisationen efter samhällsut­ vecklingen. F. n. är ändringar i utskottsorganisationen förhållandevis om­ ständliga och tidsödande på grund av att reglerna därom huvudsakligen finns i grundlag. Grundlagberedningen föreslår att endast de grundläggande reglerna om utskotten skall tas upp i riksdagsordningen och att den närmare regleringen skall ske i riksdagsstadgan eller annan författning som riksda­ gen ensam beslutar. I riksdagsordningen skall i fråga om utskottsorganisa­ tionen föreskrivas att varje riksdag skall tillsätta ett konstitutionsutskott och ett finansutskott samt ytterligare minst 14 utskott, att antalet ledamöter i utskott skall vara udda och minst 15 samt att det för ledamöterna i utskott skall finnas suppleanter till det antal riksdagen bestämmer. I anslutning till dessa bestämmelser skall i riksdagsordningen finnas en bestämmelse om de grundläggande principerna för fördelningen av ärendena mellan utskotten. Sålunda skall bl. a. en ökning av antalet utskott eller en ändring av ärende­ fördelningen mellan utskotten kunna genomföras utan grundlagsändring.

Det nyssnämnda finansutskottet är avsett att i riksdagens budgetarbete fylla centrala funktioner som delvis saknar motsvarigheter i nuvarande system. En av utskottets huvuduppgifter blir att avge utlåtande över den i statsverkspropositionen ingående finansplanen och de motioner som väcks i anslutning därtill. Avsikten är att utskottet i utlåtandet skall ta ställning till huvudlinjerna i finanspolitiken, såsom frågorna om avvägningen mellan statsinkomster och statsutgifter, mellan beskattning och upplåning, mellan direkta och indirekta skatter, mellan utgifter för konsumtion och utgifter för investering. Utlåtandet är tänkt att få en allmän och principiell karaktär och inte innehålla bindande ramar vare sig för utgiftsanslagen eller för be­ skattningen. Däremot skall utskottet kunna göra allmänna uttalanden om den grad av restriktivitet som bör iakttas vid utgiftsprövningen. Det är me­ ningen att utlåtandet skall ligga till grund för en allmän finansdebatt i riks­ dagen ungefär en månad efter sessionens början. Debatten skall resultera i att riksdagen tar ställning till utskottets uttalanden och eventuella reserva­ tioner till dessa. Riksdagens ställningstaganden skall sedan tjäna som väg­ ledning för övriga utskott vid deras beredning av statsbudgeten.

Grundlagberedningen föreslår vidare att möjligheterna till samverkan mellan utskott utökas. Förutom att utskott även i fortsättningen skall kun­ na komma överens om att bilda sammansatt utskott för visst ärende skall ett utskott kunna överlämna ett ärende till ett annat utskott, om detta sam-

22

Kungl. Maj:ts proposition nr 40 år 1970

lyckor till det. Denna möjligliet kan begagnas dels när ett ärende rätteligen

borde ha remitterats till ett annat utskott, dels när ett ärende har stark an­

knytning till flera utskotts ämnesområden. I det senare fallet är det tänkt

att det överlämnande utskottet skall delge det mottagande utskottet även

sina egna synpunkter i ärendet. Flyttas ett ärende över från ett utskott till

ett annat, skall det ankomma på det mottagande utskottet att avge utlåtande

i ärendet till riksdagen. I sammanhanget bör nämnas, att grundlagbered­

ningen ansett att möjligheten att inrätta särskilt utskott för visst eller

vissa ärenden bör behållas.

Grundlagberedningen föreslår också vissa ändringar i fråga om utskotts-

väsendet som inte direkt tar sikte på den organisatoriska uppbyggnaden.

Sålunda skall enligt förslaget samtliga ständiga utskott få självständig ini­

tiativrätt inom sitt ämnesområde, dvs. rätt att inom ämnesområdet hos riks­

dagen väcka förslag som inte har samband med fråga som hänvisats till ut­

skottet. Sådan initiativrätt tillkommer f. n. endast vissa utskott, bl. a. kon­

stitutionsutskottet i grundlagsfrågor. Vidare föreslås att förbudet för stats­

råd att närvara vid utskottsförliandling skall slopas. Slutligen föreslår be­

redningen slopande av det nuvarande förbudet för utskott att hänvända sig

direkt till statlig myndighet, som lyder under Kungl. Maj :t, för yttrande

eller upplysningar.

Enligt min mening bör grundlagberedningens förslag kunna leda till en

effektivare och rationellare beredning av ärendena i riksdagen. Till grund

för den föreslagna utskoltsorganisationen ligger i stort sett samma principer

som låg till grund för den år 1965 genomförda omorganisationen av stats-

departementen. Erfarenheterna av denna har varit goda. Det förefaller också

naturligt att departementsindelningen i viss utsträckning får tjäna som

förebild för utskottsindelningen i riksdagen. Jag tror vidare att det finns

anledning att räkna med att inrättandet av ett finansutskott som centralt

beredningsorgan på finanspolitikens område kan leda till klarare linjer

och bättre överblick i budgetarbetet inom riksdagen. Det kan diskuteras

om inte finansutskottet borde ges en starkare ställning i syfte att säkra att

de huvudlinjer för finanspolitiken, som riksdagen binder sig för, följs vid

beredningen av statsbudgeten i övriga utskott. Redan den sammansättning

med ledande politiker från de olika partierna, som finansutskottet kan vän­

tas få, torde emellertid utgöra en garanti för den nödvändiga samordningen

mellan budgetberedningen i de enskilda utskotten och finanspolitiken i stort.

.lag anser därför att man bör kunna avvakta erfarenheterna av det nya syste­

met innan man på nytt överväger frågan om en starkare ställning för finans­

utskottet i förhållande till övriga utskott.

Grundlagberedningen anser att den nya utskoltsorganisationen bör träda i

tillämpning redan under enkammarriksdagens första mandatperiod. Bered­

ningen lägger fram två alternativa förslag i fråga om ikraftträdandet av den

nya ordningen. Det ena går ut på att ikraftträdandet skall ske vid ett års­

skifte efter det då ifrågavarande grundlagsändringar slutligt antagits av

riksdagen, dvs. tidigast vid ingången av år 1972. Enligt det andra förslaget

Iiungl. Mnj.ts proposition nr

40

år 1970

23

blir det möjligt att gå över till den nya utskottsorganisationen redan i sam­ band med överväganden till enkammarriksdag år 1971. Detta förutsätter att 1971 års riksdag slutligt antar det vilande förslaget till grundlagsändringar­ na och ändringarna erhåller kraft av grundlag innan den nu i riksdagsord­ ningen föreskrivna fristen på sex dagar för tillsättande av ständiga ut­ skott löpt ut. Som grundlagberedningen påvisar föreligger inte några tek­ niska hinder för ett sådant arrangemang.

Enligt min mening är fördelarna uppenbara med att genomföra den nya utskottsorganisationen redan vid enkammarriksdagens början i stället för att låta genomförandet anstå till ett senare tillfälle under enkammarriks­ dagens första mandatperiod. Det kan nämnas att arbetena på det provisoris­ ka riksdagshuset vid Sergels torg, som skall tas i anspråk fr. o. m. år 1971, bedrivs med sikte på att utskottslokalerna redan från början skall passa för den nya organisationen. Jag vill därför förorda att övergångsbestäm­ melserna utformas så, att det blir möjligt att gå över till den nya utskotts­ organisationen i anslutning till övergången till enkammarriksdag. Genom att utforma övergångsreglerna på detta sätt avskär man emellertid inte möjligheterna att sätta den nya organisationen i kraft vid en senare tid­ punkt. I så fall behövs endast att man uppskjuter det slutliga ställnings­ tagandet till det vilande grundlagsförslaget.

Förfarandet att sätta de nya grundlagsreglerna i kraft inom sex dagar från öppnandet av 1971 års riksdag synes på en punkt kunna göras något enklare än vad grundlagberedningen tänkt sig. Beredningen har utgått från att konstitutionsutskottet skulle behöva tillsättas redan i inlednings­ skedet för att kunna lägga fram memorial angående de vilande grundlags­ ändringarna. Det har visserligen hittills varit brukligt att utskottet i särskilt memorial anmält vilande grundlagsförslag till riksdagen. Någon föreskrift härom finns emellertid inte. Även om förfarandet i och för sig är praktiskt, synes det i förevarande fall inte innebära någon olägenhet att det vilande grundlagsförslaget tas upp till omröstning på anmälan av talmannen utan något memorial från konstitutionsutskottet som underlag. Om man sålunda kan underlåta att tillsätta konstitutionsutskott till dess den nya utskotts­ organisationen trätt i kraft, kan man dessutom vinna den fördelen att den nya riksdagsstadga, som skall gälla för enkammarriksdagen, inte behöver innehålla regler både om den nuvarande och om den nya utskottsorganisa­ tionen.

Grundlagberedningen har i samband med sin översyn av utskottsorganisa­ tionen också föreslagit ett par ändringar i fråga om utrikesnämndens sam­ mansättning och arbetsuppgifter. Enligt förslaget skall talmannen bli själv­ skriven ledamot av nämnden, så att ledamotsantalet i denna, vilket i sam­ band med enkammarreformen bestämdes till nio, höjs till tio. I anslutning härtill föreslås att utrikesnämnden skall från talmanskonferensen överta uppgiften att i vissa krislägen föranstalta om att riksdagens krigsdelegation övertar riksdagens uppgifter. Jag har inte något att erinra mot dessa förslag. Utrikesnämnden har i förevarande sammanhang det företrädet framför tal­

24

manskonferensen att den består även mellan riksdagarna.

I enlighet med vad jag anfört har inom justitiedepartementet upprättats

förslag till författningsändringar. Förslagen bygger på de författningsför-

slag, som grundlagberedningen utarbetat, med vissa formella justeringar.

Dessa torde utom på ett par punkter inte kräva några särskilda kommenta­

rer.

Det förefaller naturligt att tala om ständigt utskott även i den nya ut-

skottsorganisationen, även om reglerna om dessa utskott inte ges i grundlag

utan i författning av lägre statsrättslig dignitet. I konsekvens härmed bör

även termen »särskilt utskott» behållas. Ett ytterligare skäl för att inte slopa

dessa termer är att lagtexten då kan göras mera överskådlig och lättläst,

bl. a. genom att man kan undvara hänvisningar mellan olika lagrum. Jag

vill därför förorda att termerna »ständigt utskott» och »särskilt utskott»

behålls i riksdagsordningen.

Grundlagberedningen föreslår att i 39 § riksdagsordningen skall tas in

bl. a. en bestämmelse om att riksdagen skall meddela föreskrift om tiden för

val till ständigt utskott. En sådan bestämmelse torde kunna undvaras. Den

behövs knappast som garanti för att ständiga utskott skall bli utsedda. Ga­

rantin härför finns redan i reglerna om att varje riksdag skall tillsätta ett

visst antal ständiga utskott och att alla ärenden skall vara beredda av ut­

skott innan de kan tas upp till avgörande av riksdagen. Härtill kommer att

en särskild föreskrift om när de ständiga utskotten senast skall tillsättas

ändå kan meddelas med stöd av 78 § riksdagsordningen.

På grund av vad sålunda anförts hemställer jag, att Kungl. Maj :t genom

proposition

dels för prövning i grundlagsenlig ordning förelägger riksdagen inom ju­

stitiedepartementet upprättade förslag till

1)

ändring i regeringsformen och riksdagsordningen

(avser 12 och 53 §§

regeringsformen samt 36—48, 63 och 71 §§ riksdagsordningen),

2)

ändring i regeringsformen och riksdagsordningen

(avser 50 § regerings­

formen och 49 § riksdagsordningen),

dels föreslår riksdagen att antaga inom departementet upprättade förslag

till

3)

lag om ändring i lagen (1934: 437) för Sveriges riksbank,

4)

lag om ändring i ansvarighetslagen (1936: 324) för fullmäktige i riks­

banken och fullmäktige i riksgäldskontoret m. fl.,

5)

lag om ändring i lagen (1937:249) om inskränkningar i rätten att ut­

bekomma allmänna handlingar.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instämman­

de av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans

Maj :t Konungen att till riksdagen skall avlåtas proposition

av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Kungl. Maj.ts proposition nr 40 år 1970

Ur protokollet:

Britta Gyllensten

Ilungl. Maj.ts proposition nr 40 år 1970

25

wj.i

Statens offentliga utredningar

1969:62

Justitiedepartementet

Bilaga A.

Ny utskotts -

organisation

Betänkande av Grundlagberedningen

Stockholm 1969

h

\

i

.

yk

\ r ■

<\

so :Owi

:

l;

... ^ kl-111 T.

)

i'■ i■ r

i\;

i '

■ r.i<;.!

Kungl. Maj.ts proposition nr 40 år 1970

27

Till Herr Statsrådet och Chefen för Justitiedepartementet

Grundlagberedningen får härmed överlämna betänkandet »Ny utskotts- organisation».

Bakom betänkandet står ledamöterna herrar Valter Åman, ordförande, Arne Gadd, Allan Hernelius, Hilding Johansson, Birger Lundström och Georg Pettersson samt, såsom suppleant för herr Sten Wahlund, herr Johan­ nes Antonsson.

Betänkandet har i huvudsak utarbetats inom en arbetsgrupp med herr Pettersson som ordförande och med herrar Lundström, Antonsson och Folke Björkman som ledamöter. Arbetsgruppen har biträtts av vissa av de till beredningen knutna experterna, främst andra kammarens sekreterare Sune K. Johansson och konstitutionsutskottets sekreterare Fredrik Sterzel. Sekreterare åt arbetsgruppen har varit sekreteraren hos beredningen Bo Broomé.

Beträffande huvuddragen i det nu framlagda förslaget har beredningens parlamentariska ledamöter samrått med sina riksdagsgrupper eller med företrädare för dessa.

Stockholm den 12 december 1969

Johannes Antonsson

Hilding Johansson

Valter Åman

Arne Gadd

Birger Lundström I

Allan Hernelius Georg Pettersson

I Erik Holmberg

Kungl. Maj:ts proposition nr M år 1970

29

Författningsforslag

1) Förslag till

ändringar i regeringsformen och riksdagsordningen

Regeringsformen

(Beslutad lydelse1)

§

Konungen äger----------- —-----------Skulle i något fall rikets intresse kräva, att överenskommelse, som är av större vikt men ej angår fråga, som riksdagen äger avgöra, varder avslutad utan riksdagens godkän­ nande, må det ske; dock skall i så­ dant fall utrikesnämnden

eller utri­

kesutskottet

erhålla tillfälle att yttra

sig, innan överenskommelsen ingås.

§

Varje riksdag

skall för

ärendenas

beredning tillsätta

dessa

utskott:

ett

utrikesutskott,

ett konstitutionsut­

skott,

ett statsutskott, ett bevillnings­

utskott, ett bankoutskott, fyra lagut­ skott, ett jordbruksutskott samt ett allmänt beredningsutskott med den sammansättning och de uppgifter, som

i riksdagsordningen

bestämmas.

Å riksdag, som sammanträder ef­ ter nyval, varom i 108 § stadgas, skola ej flera utskott tillsättas, än som erfordras.

(Föreslagen lydelse)

12

.

----------- riksdagens bifall.

Skulle i något fall rikets intresse kräva, att överenskommelse, som är av större vikt men ej angår fråga, som riksdagen äger avgöra, varder avslutad utan riksdagens godkännan­ de, må det ske; dock skall i sådant fall utrikesnämnden erhålla tillfälle att yttra sig, innan överenskommel­ sen ingås.

53.

Riksdagen

skall för beredning

av

ärenden

tillsätta utskott,

däribland

ett konstitutionsutskott.

Närmare bestämmelser om utskot­ ten meddelas

i riksdagsordningen.

1 Se 1965: 815, 816 och 1969: 22—26

30

Kungl. Maj:ts proposition nr

40

år 1970

Riksdagsordningen

(Beslutad lydelse)

§

1. Å

varje riksdag

skola, inom sex

dagar efter dess öppnande, tillsättas:

ett utrikesutskott,

ett konstitutions­

utskott,

ett statsutskott, ett bevill­

ningsutskott, ett bankoutskott, fyra

lagutskott, ett jordbruksutskott samt

ett allmänt beredningsutskott. Dessa

riksdagens ständiga utskott skola be­

stå: utrikesutskottet av sjutton, kon­

stitutionsutskottet av tjugusju, stats­

utskottet av fyrtiofem, bevillningsut­

skottet av tjugusju, bankoutskottet

av sjutton, varje lagutskott av sjut­

ton, jordbruksutskottet av sjutton

samt allmänna beredningsutskottet

av sjutton ledamöter, vilka riksdagen

inom sig väljer.

Riksdagen äger tillsätta särskilt

utskott för upptagande av frågor,

som tillhöra ständigt utskotts be­

handling, och på framställning av

utskott öka dess ledamotsantal.

2. Finnes fråga äga nära sam­

band med ämne, som tillhör visst

ständigt utskotts behandling, må frå­

gan kunna till nämnda utskott hän­

visas, ändå att den enligt föreskrif­

terna i 37

—44

§§ skolat handläggas

av annat ständigt utskott.

3. Riksdagen utser ock inom sig

suppleanter att, när utskottsledamö-

ter avgå eller få förfall, i deras ställe

inträda.

4.

Å riksdag, som sammanträder

efter nyval, varom i 108 § regerings­

formen stadgas, skola ej flera ut­

skott tillsättas, än som erfordras.

5. Om val till utskott gäller vad i

(Föreslagen lydelse)

36.

Varje riksdag

tillsätter inom sig

ett konstitutionsutskott,

ett finansut­

skott och ytterligare minst fjorton

utskott.

(Jfr 37 §)

(Jfr 41 §)

(Jfr 40 §)

(Jfr 37 §)

31

Kungl. Maj:ts proposition nr

40

år 1970

(Beslutad lydelse) (Föreslagen lydelse)

75 § finnes stadgat ävensom de be­ stämmelser, som riksdagen meddelar därom enligt 78 §.

6. Statsrådsledamot må ej deltaga i val till konstitutionsutskott; ej hel­ ler må förutvarande statsrådsleda­ mot deltaga i det val till konstitu­ tionsutskott, som följer närmast ef­ ter hans avgång. Statsrådsledamot, justitieråd eller regeringsråd må ej deltaga i utskott, dock att beträffande utrikesutskottet gäller vad i 37 § 2 mom. sägs.

(Jfr 44 § första stycket)

Ej heller må någon, av vilken riks­ dagen kan fordra redo och ansvar, inväljas i utskott, där redovisning för hans egna ämbetsåtgärder kan förekomma.

(Jfr 44 § andra stycket)

§ 37.

1. Utrikesutskottet skall meddela utlåtanden och avgiva förslag i an­ ledning av dit hänvisade frågor, som angå rikets förhållande till främman­ de makter och ej tillhöra annat ut­ skotts behandling.

2. Då något av Konungen för riks­ dagen framlagt ärende förekommer till behandling i utskottet, skola alla tillgängliga handlingar delgivas ut­ skottet. Statsministern och ministern för utrikes ärendena, så ock, när ären­ dets beskaffenhet därtill föranleder, annan ledamot av statsrådet, må själva eller genom ämbets- eller tjänsteman meddela utskottet munt­ liga eller skriftliga upplysningar.

3. 1 den mån Konungen eller ut­ skottet med hänsyn till rikets säker­ het eller andra av förhållandet till främmande makt betingade, synner­ ligen viktiga skäl finner upplysning­ ar, som meddelas i visst ämne, böra hemliga hållas, vare utskottets leda-

(Jfr 48 §)

32

Kungl. Maj:ts proposition nr hO nr 1970

möter till tystnadsplikt förbundna.

Ledamot, så ock suppleant, skall

första gången han är närvarande vid

sammanträde med utskottet avgiva

försäkran om tystnadspliktens iakt­

tagande.

(Jfr 36 § 1 mom. andra punkten och

3 mom.)

(Beslutad lydelse)

§

1.

Konstitutionsutskottet

tillkom­

mer att granska rikets grundlagar,

lagen om inskränkningar i rätten att

utbekomma allmänna handlingar,

vallagen, stadgan om ersättning för

riksdagsmannauppdragets fullgöran­

de ävensom de föreskrifter, vilka

riksdagen fastställer jämlikt 78 §,

samt att hos riksdagen föreslå de

ändringar däruti, dem utskottet an­

ser högst nödiga eller nyttiga och

möjliga att verkställa, så ock att

meddela utlåtande över de från riks­

dagen till utskottet hänvisade

frågor

rörande grundlagarna

samt ovan om-

förmälda lagar och andra föreskrif­

ter.

2. Utskottet skall vidare meddela

utlåtanden och avgiva förslag i an­

ledning av dit hänvisade frågor, som

angå stiftande, ändring, förklaring

eller upphävande av kommunallagar­

na samt av lagar och författningar

om statsrådets ansvarighet, om an­

talet statsdepartement och statsråd

utan departement, om kommando­

mål, om rikets vapen och flagga, om

allmänt kyrkomöte och om allmän

folkomröstning i ämnen, som ej till­

höra annat utskotts behandling.

3. Utskottet åligger ock att gran­

ska statsrådens ämbetsutövning och

(Föreslagen lydelse)

Varje utskott skall bestå av udda

antal ledamöter, lägst femton, samt

suppleanter till det antal riksdagen

bestämmer.

38.

Konstitutionsutskottet

skall, ut­

över sin uppgift enligt 105 § rege­

ringsformen, bereda

frågor rörande

grundlagarna.

Finansutskottet skall bereda frå­

gor om allmänna riktlinjer för den

ekonomiska politiken och för stats-

regleringen samt frågor som röra

riksbankens eller riksgäldskontorets

verksamhet.

Kungl. Maj:ts proposition nr

40

år 1970

33

(Beslutad lydelse)

(Föreslagen lydelse)

regeringsår endenas

handläggning.

Härom stadgas i regeringsformen.

4.

Utskottet tillkommer jämväl

att skilja mellan riksdagen och dess

talman, då den senare vägrar propo­

sition.

5. I den mån utskottet, med hän-

(Jfr 48 §)

syn till rikets säkerhet eller andra av

förhållandet till främmande makt

betingade, synnerligen viktiga skäl,

finner i visst ämne meddelade upp­

lysningar böra hemliga hållas, vare

utskottets ledamöter till tystnads­

plikt förbundna. Ledamot eller supp­

leant skall första gången han är när­

varande vid sammanträde med ut­

skottet avgiva försäkran om tyst­

nadspliktens iakttagande.

§

Statsutskottet, som skall undfå del

av Konungens angående statsverkets

tillstånd och behov till riksdagen av-

låtna proposition och äga tillgång till

alla statsverkets räkenskaper och

handlingar, åligger att, i den mån det

icke gäller jordbruksärenden eller

riksdags- och revisionskostnader el­

ler kostnader för riksdagens hus och

riksdagens verk, granska, utreda och

uppgiva statsverkets tillstånd och

förvaltning samt föreslå vad till fyl­

landet av dess behov erfordras, var­

vid nödiga indragningar och bespa­

ringar böra iakttagas. Utskottet ålig­

ger därjämte att, antingen i den ord­

ning

47

§ stadgar gemensamt med

eller eljest efter samråd med de öv­

riga utskott, vilka handlägga stats-

regleringsfrågor, förslagsvis beräkna

statsverkets ordinarie inkomster,

uppgiva huru mycket bär genom be-

villningar utgöras samt uppgöra för­

slag till riksstat.

39.

Närmare föreskrifter om utskot­

tens antal, antalet ledamöter i ut­

skotten och tiden för val till utskot­

ten meddelas av riksdagen enligt

78 §.

I samma ordning bestämmer riks­

dagen grunderna för fördelningen

mellan utskotten av andra frågor ån

de i 38 § nämnda. Därvid skall iakt­

tagas att lagfrågor och anslagsfrågor

som höra till samma ämnesområde

hänföras till samma utskott, dock

att utskott må inrättas för beredning

av frågor om civillagstiftning, oavsett

ämnesområde.

3

—Bihang till riksdagens protokoll 1970. 1 saml. Nr

40

34

(Beslutad lydelse)

(Föreslagen lydelse)

§ 40.

Kungl. Maj.ts proposition nr

40

år 19/0

1. Bevillningsutskottet åligger att

bereda alla dit från riksdagen hän­

visade frågor, som angå föreskrifter

om bevillnings utgörande. Utskottet

har även att, antingen i den ordning

47

§ stadgar gemensamt med eller el­

jest efter samråd med de övriga ut­

skott, vilka handlägga statsreglc-

ringsfrågor, förslagsvis beräkna in­

komsterna av de särskilda bevill-

ningarna samt, sedan statsverkets be­

hov blivit utredda och bestämda, fö­

reslå sättet att genom bevillning

åvägabringa jämvikt i statsregle-

ringen. Utskottet må därjämte uti

bevillning sfrågor föreslå vad det an­

ser billigt och nyttigt.

2. Utskottet tillkommer ock att

meddela utlåtanden och avgiva för­

slag i anledning av de från riksdagen

dit hänvisade frågor om stiftande,

ändring, förklaring eller upphävande

av lagar och författningar rörande

kommunala skatter samt, jämväl i

andra fall än i mom. 1 avses, rörande

alkoholhaltiga varor.

(Jfr 36 § 2 mom.)

§

1. Bankoutskottet tillhör att un­

dersöka och utreda riksbankens och

riksgäldskontorets styrelse och till­

stånd samt att föreslå och i mål, för

vilka utskottet fått sig sådan makt

av riksdagen uppdragen, giva före­

skrifter om bankens och riksgälds-

kontorets förvaltning ävensom att fö-

Oberocnde av vad som stadgats i

38 § andra stycket eller bestämts en­

ligt 78 § om frågas beredning inom

visst utskott, må frågan hänvisas till

annat utskott, om dess samband med

detta utskotts beredningsuppgifter

eller annan särskild omständighet

föranleder det.

41

.

Kungl. Maj.ts proposition nr 40 år 1970

35

reslå vad till fyllandet av riksgäldsverkets behov erfordras. Utskottet skall ock meddela utlåtanden och av­ giva förslag i anledning av de från riksdagen dit hänvisade frågor, som avse användningen av de under riksgäldskontorets förvaltning stående utlåning sfonder.

2. Utskottet tillkommer ock att meddela utlåtanden och avgiva för­ slag i anledning av de från riksdagen hänvisade frågor om stiftande, änd­ ring, förklaring eller upphävande av lagar och författningar rörande såväl riksbanken som andra bankinrätt­ ningar samt om rikets mynt ävensom sådana frågor om det ekonomiska li­ vets eller särskilda näringsgrenars organisation och förhållanden, vilka ej äro av beskaffenhet att böra av annat utskott behandlas.

3. Utskottet skall jämväl undfå del av Konungens angående statsver­ kets tillstånd och behov avlåtna pro­ position, vad angår riksdags- och revisionslcostnader ävensom kostnader för riksdagens hus och riksdagens verk, och med anledning därav lik­ som ock med avseende å övriga från riksdagen dit hänvisade frågor i des­ sa ämnen avgiva utlåtanden och för­ slag.

(Jfr 36 § 1 mom. andra stycket)

(Beslutad lydelse) (Föreslagen lydelse)

För visst ärende eller vissa ären­ den må riksdagen inom sig tillsätta utskott utöver det antal som be­ stämts med stöd av 39 §. Om sådant utskott gäller vad som föreskrives i 37 §.

§ 42.

1. Lagutskotten skola meddela ut­ låtanden och avgiva förslag i anled­ ning av de, såsom icke tillhörande annat utskotts behandling, från riks­ dagen dit hänvisade frågor om stif-

36

Kungl. Maj.ts proposition nr 40 år 1970

tande, ändring, förklaring eller upp­

hävande av civil-, kriminal- och kyr­

kolag, likasom ock av andra lagar

och författningar, som stiftas av Ko­

nung och riksdag samfällt.

2. Det tillkommer ock lagutskott

att granska av riksdagens ombuds­

män avgivna redogörelser, ävensom

deras ämbetsdiarier, protokoll och

registratur, samt med utlåtande där­

över till riksdagen inkomma. Skulle

utskottet av granskningen finna, att

ombudsman eller hans ställföreträ­

dare icke är förtjänt av riksdagens

förtroende och fördenskull bär skil­

jas från sin befattning utan avbidan

å utgången av den tid för vilken han

blivit vald, skall utskottet i sitt ut­

låtande hos riksdagen härom göra

hemställan.

3. Bestämmelser om fördelningen

mellan lagutskotten av de till dem

hörande ärendena meddelas av riks­

dagen enligt 78 §.

(Beslutad lydelse)

(Beträffande andra stycket sista

punkten i den föreslagna lydelsen

jfr 47 § i nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

Annat ärende än propositionen an­

gående statsverkets tillstånd och be­

hov får icke delas mellan två eller

flera utskott, såvida icke synnerliga

skäl föranleda det.

Utskott skall avgiva betänkande i

ärende som hänvisats dit. Ärendet

må dock överlämnas till annat ut­

skott för beredning, om detta sam­

tycker därtill. Utskottet äger vidare

överenskomma med annat utskott

om gemensam beredning av ärendet

genom deputerade i sammansatt ut­

skott; detta avger betänkande till

riksdagen.

§ 43.

Jordbruksutskottet, som skall er- Utskott äger väcka förslag hos

hålla del av Konungens angående riksdagen i fråga, som hör till dess

statsverkets tillstånd och behov till handläggning enligt 38 § eller de av

riksdagen avgivna proposition i vad riksdagen utfärdade föreskrifterna

37

Kungl. Maj:ts proposition nr 40 år 1970

(Beslutad lydelse) (Föreslagen lydelse)

den angår jordbruksärenden, åligger att granska samt, med iakttagande av nödiga indragningar och bespa­ ringar, utreda och uppgiva statsver­ kets behov med hänsyn till denna styrelsens gren ävensom att för öv­ rigt avgiva betånkanden och förslag i anledning av de från riksdagen till utskottet hänvisade jordbruksären­ den.

§

Allmänna beredningsutskottet skall meddela utlåtanden och avgiva förslag i anledning av de, såsom icke tillhörande annat utskotts behand­ ling, från riksdagen dit hänvisade frågor av beskaffenhet att utskotts yttrande däröver erfordras.

(Jfr 36 § 6 mom. andra stycket)

(Jfr 36 § 6 mom. tredje stycket)

§

1. Alla utskott skola inom två da­ gar från den, då de blivit utsedda, sammanträda.

2. Utskotten välja, vart

inom sig,

ordförande och vice ordförande.

In­

till dess sådant val försiggått, föres ordet av den ledamot, som de flesta riksdagar bevistat, och, där två eller flera i lika många riksdagar delta­ git, den av dem som är till levnads­ åren äldst.

3. Utskotten böra, så fort sig göra låter, avgiva de yttranden, som på dem ankomma.

om ärendenas fördelning och som icke är under behandling i annat ut­ skott eller i kammaren.

44.

Talmannen eller ledamot av stats­ rådet må ej deltaga i utskott såsom ledamot eller suppleant.

Ingen må närvara i utskott, när ärende om granskning av hans egna åtgärder i utövning av tjänst eller uppdrag förekommer till överlägg­ ning eller beslut.

45.

Utskott väljer

inom sig ordföran­

de och vice ordförande.

38

Kungl. Maj.ts proposition nr

40

år 1970

(Beslutad lydelse)

(Jfr 48 §)

§

46.

Finner utskott sig behöva av nå­

gon Konungens ämbetsman eller av

allmänt verk inhämta muntliga eller

skriftliga

upplysningar,

äger utskot­

tet att, genom sin ordförande, hos

den statsrådets ledamot, som Ko­

nungen därtill vid varje riksdag för­

ordnar, begära Konungens befallning

till vederbörande att de äskade upp­

lysningarna meddela; dock böra

statskontoret samt banko- och riks-

gåldsverken, i frågor om redovisning

av medel, alla äskade upplysningar

omedelbarligen avgiva.

§

47.

Därest ständigt utskott anser nö­

digt att, till överläggning om något

ärende, med annat ständigt utskott

sammanträda, skall sådant ske ge­

nom deputerade, på sätt utskotten

därom överenskomma. Sålunda sam­

mansatt utskott äger att i frågor,

som det handlagt, utlåtande avgiva,

utan att utskottens övriga ledamöter

däruti taga del.

§

Omröstning inom utskott skall ske

öppet. Befinnas de avgivna rösterna

lika delade, nedlågge ordföranden i

(Föreslagen lydelse)

§

46.

Omröstning inom utskott skall ske

öppet. Äro rösterna lika delade, gäl­

ler den mening som ordföranden bi­

träder.

Ledamot, som förlorat vid omröst­

ning inom utskott, äger till utskot­

tets betänkande foga reservation

med yrkande. Betänkandet får dock

icke fördröjas därigenom.

Om val som förrättas inom utskott

gäller vad i 75 § 3 mom. är stadgat.

§

47.

Konungen underställda myndighe­

ter samt domstolar skola tillhandagå

med

upplysningar

och yttranden,

som begäras av riksdagens utskott.

De äga dock hänskjuta sådan begä­

ran till Konungens avgörande.

(Jfr 42 § andra stycket sista

punkten)

48.

(Jfr 46 §)

39

Kungl. Maj:ts proposition nr

40

år 1970

(Beslutad lydelse)

(Föreslagen lydelse)

en därtill avsedd röstarna en ja-se­

del och en nej-sedel, båda lika till

storlek och utseende, tryckta och

omärkta samt var för sig slutna och

hoprullade, och avgöres då omröst­

ningens utgång genom den sedel, som

en av utskottets ledamöter på anmo­

dan av ordföranden upptager ur röst-

urnan.

Om val, som inom utskott förrät­

tas, gäller vad i 75 § 3 mom. finnes

därom stadgat.

Ledamot, som i utskotts beslut ej

instämt, är obetaget att jämte ut­

skottets yttrande lämna riksdagen

del av sin skiljaktiga mening, som i

sådant fall bär till utskottet skrift­

ligen avgivas. Dock må utskottets be­

tänkande därigenom icke uppehållas.

(Jfr 37 § 3 mom. och 38 § 5 mom.)

§

Talmannen skall---------------- --------

riksdagen skall utse minst fyra

ledamöter att jämte talmannen och

vice talmännen samt

de ständiga ut­

skottens ordförande

rådpläga om vad

i avseende å ärendenas behandling i

riksdagen och dess utskott må vara

att iakttaga för vinnande av nämnda

syfte (talmanskonferensen). Närma­

re bestämmelser om talmanskonfe­

rensen meddelas av riksdagen enligt

78 §.

Utskottens ledamöter, suppleanter

och tjänstemän skola iakttaga tyst­

nadsplikt i fråga om sådant, som en­

ligt beslut av Konungen eller utskot­

tet skall hållas hemligt med hänsyn

till rikets säkerhet eller andra av

förhållandet till främmande stat el­

ler mellanfolklig organisation be­

tingade, synnerligen viktiga skäl.

50.

--------- riksdagsarbetets bedrivande.

Riksdagen skall utse minst fyra

ledamöter att jämte talmannen och

vice talmännen samt

ordförandena i

de utskott, som skall tillsättas av

varje riksdag,

rådpläga om vad i av­

seende å ärendenas behandling i

riksdagen och dess utskott må vara

att iakttaga för vinnande av nämnda

syfte (talmanskonferensen). När­

mare bestämmelser om talmans­

konferensen meddelas av riksdagen

enligt 78 §.

40

Kungl. Maj:ts proposition nr

40

år 1970

§

När fråga, varöver utskott sig utlå­

tit, till avgörande förekommer, äger

riksdagen genast, med bifall till ut­

låtandet eller utan avseende å vad

utskottet föreslagit, fatta sitt beslut.

Om ledamot av riksdagen yrkar det

och minst en tredjedel av de röstan­

de förena sig om yrkandet, skall frå­

gan dock återförvisas till utskottet

för ytterligare utredning. Återförvis­

ning må ej ske mer än en gång i

samma fråga.

(Beslutad lydelse)

63.

När fråga, varöver utskott sig ut­

låtit, till avgörande förekommer,

äger riksdagen genast, med bifall till

utlåtandet eller utan avseende å vad

utskottet föreslagit, fatta sitt beslut.

Om ledamot av riksdagen yrkar det

och minst en tredjedel av de röstan­

de förena sig om yrkandet, skall frå­

gan dock återförvisas till utskottet

för ytterligare utredning. Återförvis­

ning må ej ske mer än en gång i

samma fråga.

Riksdagen äger även

hänvisa frågan till annat utskott för

ytterligare beredning. Föreligger

samtidigt yrkande härom och yrkan­

de om återförvisning skall sistnämn­

da yrkande prövas först. Beslutas

därvid återförvisning, är yrkandet

om hänvisning till annat utskott för

den gången förfallet.

(Föreslagen lydelse)

§

Riksdagens lönedelegation-----------

Riksdagen utser----------- —----------

Vad i 4

5 § 2 mom.

och 75 § 3 mom.

är stadgat med avseende å utskott

skall äga motsvarande tillämpning

beträffande delegationen.

Omröst­

ning inom delegationen skall ske öp­

pet. Den som förer ordet i delega­

tionen äger avgörande röst, därest,

vid omröstning, rösterna i något fall

äro lika.

Ledamot som ej instämt i

delegationens beslut är obetaget att

låta sin skiljaktiga mening anteck­

nas.

Innan avtal------- —---------------------

71.

---------- — — honom återstått.

— som ledamöter.

Vad i 45

§,

4

6 § första stycket

och

75 § 3 mom. är stadgat med avseen­

de å utskott skall äga motsvarande

tillämpning beträffande delegatio­

nen. Ledamot som ej instämt i dele­

gationens beslut är obetaget att låta

sin skiljaktiga mening antecknas.

tystnadspliktens iakttagande.

Övergångsbestämmelser

(Alternativ 1)

Utskott som valts vid den riksdag

då den nya lydelsen erhåller kraft av

grundlag skall anses upplöst. Ären­

de som hänvisats dit från kammaren

(Alternativ 2)

Bestämmelserna skola äga tillämp­

ning i sin äldre lydelse intill ut­

gången av det år då den nya lydel­

sen antagits slutligt.

Kungl. Maj.ts proposition nr W år 1970

41

(Alternativ 1)

(Alternativ 2)

skall återlämnas till kammaren. När

de utskott valts som åsyftas i 36 §

riksdagsordningen enligt den nya ly­

delsen skola de till kammaren åter­

lämnade ärendena på nytt hänvisas

till utskott.

Förekommer i lag eller författning bestämmelse som innehåller hänvis­

ning till eller som eljest avser utskott enligt den äldre lydelsen av de

ändrade stadgandena, skall bestämmelsen i stället gälla finansutskottet. In­

kommer till följd härav framställning till finansutskottet, äger utskottet

överlämna till kammaren att besluta om beredningen av framställningen.

42

Kungl. Maj.ts proposition nr

40

år 1970

2) Förslag till

ändrad lydelse av 50 § regeringsformen och 49 § riksdagsordningen

Regeringsformen

(Beslutad lydelse)

(Föreslagen lydelse)

§ 50.i)

Riksdagen skall —- — ------- -----------

Om riket kommer i krig och krigs-

förhållandena så påkalla skall riks­

dagens krigsdelegation träda i riks­

dagens ställe. Förordnande härom

meddelas antingen av

den i 50 § riks­

dagsordningen omförmälda talmans­

konferensen,

där så kan ske efter

samråd med statsministern, eller ock

av Konungen, om

talmanskonferen­

sen

på grund av krigsförhållandena

icke kan sammanträda. Krigsdelega­

tionen kan även, om statsministern

och minst

två tredjedelar av talmans­

konferensens

ledamöter äro ense

därom, träda i riksdagens ställe, om

riket hotas av omedelbar krigsfara.

Konungen och krigsdelegationen

äger var för sig besluta att riksdagen

skall återtaga sina befogenheter.

Krigsdelegationen beslutar själv om

formerna för sin verksamhet.

Kan till--------------------------------------

Skulle till------ - — ------ —--------—-

— -----—- och kungöra.

Om riket kommer i krig och krigs­

förhållandena så påkalla skall riks­

dagens krigsdelegation träda i riks­

dagens ställe. Förordnande härom

meddelas antingen av

utrikesnämn­

den,

där så kan ske efter samråd

med statsministern, eller ock av Ko­

nungen, om

utrikesnämnden

grund av krigsförhållandena icke

kan sammanträda. Krigsdelegatio­

nen kan även, om statsministern och

minst

sex av utrikesnämndens

leda­

möter äro ense därom, träda i riks­

dagens ställe, om riket hotas av ome­

delbar krigsfara. Konungen och

krigsdelegationen äger var för sig

besluta att riksdagen skall återtaga

sina befogenheter. Krigsdelegationen

beslutar själv om formerna för sin

verksamhet.

— — — — skall förestås.

------ ------------till riksdagen.

Riksdagsordningen

Varje riksdag skall inom sex dagar

efter

riksdagens

öppnande inom sig

välja

den i 54 § regeringsformen om-

förmälda

utrikesnämnd. Nämnden

skall bestå av nio ledamöter

och

nio

suppleanter. Val

av utrikesnämnd

gäller till dess nytt sådant val förrät-

494)

Den i 54 § regeringsformen omför­

mälda

utrikesnämnden

skall bestå

av

talmannen samt

nio

andra

leda­

möter,

vilka riksdagen jämte

nio

suppleanter

väljer

inom sig.

Val

skall

äga rum vid

varje riksdag inom sex

dagar efter

dess

öppnande.

Talman-

‘Se 1969:22

Kungl. Maj.ts proposition nr 40 år 1970

43

tas,

dock att ledamot,

som avgår ur

riksdagen innan den tid, för vilken han blivit vald till riksdagsman, till- ändalupit, eller som utnämnes till statsråd,

ej vidare skall

anses tillhö­

ra nämnden.

(Beslutad lydelse)

Inträffar ledighet

i nämnden, trä-

de

suppleant såsom ledamot i den av­ gångnes ställe. Har ledamot förfall, skall suppleant kallas att i den från­ varandes ställe tjänstgöra i nämn­ den. Beträffande den ordning, som vid inträde skall iakttagas mellan suppleanterna,

gälle

enahanda be­

stämmelser som i fråga om supp­ leants inträde i utskott. Suppleant, som ej kallas att tjänstgöra vid sam­ manträde med nämnden, skall än­ dock beredas tillfälle att därvid när­ vara.

Konungen sammankallar Skulle minst-------- -----------

(Föreslagen lydelse)

nen tillhör nämnden till dess nytt val av talman äger rum.

Val

till nämn­

den

gäller till dess nytt sådant val förrättas.

Ledamot

som avgår ur

riksdagen, innan den tid, för vilken han blivit vald till riksdagsman, till- ändalupit, eller som utnämnes till statsråd

skall dock ej vidare

anses

tillhöra nämnden.

Inträffar ledighet eller förfall för talmannen, ersättes han av vice tal­ man.

Inträffar ledighet

för annan le­

damot, träder

suppleant såsom leda­

mot i den avgångnes ställe. Har leda­ mot,

som nu nämnts,

förfall, skall

suppleant kallas att i den frånvaran­ des ställe tjänstgöra i nämnden. Be­ träffande den ordning, som vid in­ träde skall iakttagas mellan supp­ leanterna,

gälla

enahanda bestäm­

melser som i fråga om suppleants in­ träde i utskott. Suppleant

och vice

talman,

som ej kallas att tjänstgöra

vid sammanträde med nämnden, skall ändock beredas tillfälle att därvid närvara.

- -—■ —----------- förordnar Konungen. — nämnden sammankallad.

För ändamål som åsyftas i 50 § andra stycket regeringsformen kan talmannen eller, vid förfall för ho­ nom, vice talman sammankalla nämnden. Nämnden skall också sammanträda för detta ändamål, om två av dess ledamöter begära det. Förhandlingarna ledas av talman­ nen, av vice talman eller, om ingen av dem är tillstädes, av den äldste bland de närvarande ledamöterna. Som nämndens beslut gäller, utom i det fall som angives i 50 § andra stycket tredje punkten regeringsfor­ men, den mening om vilken de flesta bland de närvarande ledamöterna förena sig eller, om rösterna äro lika

44

Kungl. Maj.ts proposition nr 40 år 1970

(Beslutad lydelse)

Ledamot av nämnden, så ock

suppleant, skall första gången han är

närvarande vid sammanträde med

nämnden avgiva försäkran om iakt­

tagande av den i 54 § regeringsfor­

men stadgade tystnadsplikten.

(Föreslagen lydelse j

delade, den mening, som ordföran­

den biträder.

Ledamot av nämnden så ock

vice

talman och

suppleant, skall första

gången han är närvarande vid sam­

manträde med nämnden avgiva för­

säkran om iakttagande av den i 54 §

regeringsformen stadgade tystnads­

plikten.

Kungl. Maj.ts proposition nr 40 år 1970

45

3) Förslag till Lag

om ändring i lagen (1934:437) för Sveriges riksbank

Härigenom förordnas att 32, 35 och 37 §§ lagen (1934:437) för Sveriges

riksbank skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)

32

Fullmäktige kunna ej i och för

sin befattning med riksbanken emot-

taga föreskrifter av någon annan än

riksdagen och dess

bankoutskott

i de

fall nämnda utskott äger att såda­

na å riksdagens vägnar meddela; och

äro fullmäktige för sina åtgärder i

denna egenskap riksdagen eller dess

bankoutskott

och revisorer allena

redo skyldiga.

I fråga--------------------—---------------

Om ansvarighet--------------- —-------

(Föreslagen lydelse)

§*

Fullmäktige kunna ej i och för

sin befattning med riksbanken emot-

taga föreskrifter av någon annan än

riksdagen och dess

finansutskott

i

de fall nämnda utskott äger att så­

dana å riksdagens vägnar meddela;

och äro fullmäktige för sina åtgär­

der i denna egenskap riksdagen eller

dess

finansutskott

och revisorer al­

lena redo skyldiga.

—-------- beslutar riksdagen.

---- särskilt stadgat.

Följande ärenden — — — —-------

Överläggningar och beslut i så­

dana frågor skola upptagas i särskilt

protokoll, vars innehåll ej må yppas

förrän femtio år efter protokollets

datum, där ej riksdagens

bankout­

skott,

dess revisorer eller fullmäk­

tige i riksbanken anse sådant tidi­

gare kunna ske utan skada för riks­

banken.

37

Efter varje års slut skola fullmäk­

tige till

riksdagens bankoutskott

av­

giva berättelse angående riksbank­

ens tillstånd, rörelse och förvaltning.

Denna berättelse skall till trycket

befordras och hållas för allmänheten

tillgänglig.

1 Senaste lydelse 1949: 297

2 Senaste lydelse 1968: 684

------ riksbankens behållningar.

Överläggningar och beslut i så­

dana frågor skola upptagas i särskilt

protokoll, vars innehåll ej må yppas

förrän femtio år efter protokollets

datum, där ej riksdagens

finansut­

skott,

dess revisorer eller fullmäk­

tige i riksbanken anse sådant tidi­

gare kunna ske utan skada för riks­

banken.

§‘

Efter varje års slut skola fullmäk­

tige till

riksdagen

avgiva berättelse

angående riksbankens tillstånd, rö­

relse och förvaltning. Denna berät­

telse skall till trycket befordras och

hållas för allmänheten tillgänglig.

46

Kungl. Maj:ts proposition nr 40 år 1970

Härförutom hava-------------------------------- omförmälda hänseenden.

Av riksdagens-------------------------------- giva anledning.

Denna lag träder i kraft när de förslag till ändringar i regeringsformen

och riksdagsordningen, som riksdagen antagit som vilande med anledning

av förslagen under 1) i Kungl. Maj :ts proposition nr ... till 1970 års riks­

dag, antagits slutligt och trätt i tillämpning.

Kungl. Maj:ts proposition nr

40

år 1970

47

4) Förslag till Lag

om ändring i ansvarighetslagen (1936:324) för fullmäktige i riksbanken och

fullmäktige i riksgäldskontoret m. fl.

Härigenom förordnas att 2 § ansvarighetslagen (1936: 324) för fullmäk­

tige i riksbanken och fullmäktige i riksgäldskontoret m. fl. skall ha nedan

angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)

2

Riksdagen eller dess

bankoutskott

eller revisorer äga förordna om åtal

för brott, som i 1 § avses. Förordnan­

de om sådant åtal må jämväl medde­

las av fullmäktige i riksbanken be­

träffande direktionsledamot i riks­

banken, som icke är fullmäktig i

riksbanken, samt av fullmäktige i

riksgäldskontoret beträffande riks-

gäldsdirektören och chefen för riks­

gäldskontoret, där han icke är full­

mäktig i riksgäldskontoret.

Om åklagare---------- ----------------—

Den som —--------------------------- ut

(Föreslagen lydelse)

§‘

Riksdagen eller dess

finansutskott

eller revisorer äga förordna om åtal

för brott, som i 1 § avses. Förordnan­

de om sådant åtal må jämväl medde­

las av fullmäktige i riksbanken be­

träffande direktionsledamot i riks­

banken, som icke är fullmäktig i

riksbanken, samt av fullmäktige i

riksgäldskontoret beträffande riks-

gäldsdirektören och chefen för riks­

gäldskontoret, där han icke är full­

mäktig i riksgäldskontoret.

riksdagens ombudsmän,

dag avgjort.

Denna lag träder i kraft när de förslag till ändringar i regeringsformen

och riksdagsordningen, som riksdagen antagit som vilande med anledning

av förslagen under 1) i Kungl. Maj:ts proposition nr ... till 1970 års riks­

dag, antagits slutligt och trätt i tillämpning.

1 Senaste lydelse 1968: 81

48

Kungl. Maj.ts proposition nr

40

år 1970

5) Förslag till Lag

om ändring i lagen (1937:249) om inskränkningar i rätten att utbekomma

allmänna handlingar

Härigenom förordnas att 31 § lagen (1937: 249) om inskränkningar i rät­

ten att utbekomma allmänna handlingar skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)

31

Handlingar i ärenden, om vilkas

hemlighållande stadgas i lagen för

Sveriges riksbank, må ej utan till­

stånd av fullmäktige i riksbanken

eller av riksdagens

bankoutskott

el­

ler revisorer utlämnas tidigare än

femtio år efter handlingens datum.

(Föreslagen lydelse)

§

Handlingar i ärenden, om vilkas

hemlighållande stadgas i lagen för

Sveriges riksbank, må ej utan till­

stånd av fullmäktige i riksbanken

eller av riksdagens

finansutskott

el­

ler revisorer utlämnas tidigare än

femtio år efter handlingens datum.

Denna lag träder i kraft när de förslag till ändringar i regeringsformen

och riksdagsordningen, som riksdagen antagit som vilande med anledning

av förslagen under 1) i Kungl. Maj :ts proposition nr ... till 1970 års riks­

dag, antagits slutligt och trätt i tillämpning.

Kungl. Maj.ts proposition nr 40 nr 1970

49

1

Inledning

1.1. Utgångspunkter

Författning sutredning en,

som tillsattes år 1954, lade under år 1963 fram för­

slag till en total författningsreform (SOU 1963:16—18).

Grundlagbered­

ningen,

vars direktiv är intagna i statsrådsprotokollet över justitieärenden

1.4.1966 (riksdagsberättelsen 1967: Ju 61), har i uppdrag att med utgångs­

punkt i författningsutredningens förslag och därefter framlagt utrednings­

material fortsätta och slutföra arbetet på en ny författning.

Som en förstahandsuppgift ålades beredningen att skyndsamt lägga fram

förslag till en partiell reform, som skulle omfatta kammar- och valsystemet

samt inskrivande i författningen av vissa parlamentariska grundsatser. Den­

na uppgift redovisades år 1967 i betänkandet »Partiell författningsreform»

(SOU 1967:26). Förslaget lades till grund för proposition till riksdagen

(1968:27) och antogs i allt väsentligt av 1968 och 1969 års riksdagar (se

KU 1968: 20 och 1969: 1, rskr 1969: 56).

De beslutade grundlagsändringarna innebär bl. a. att tvåkammarriksda­

gen ersätts med en enkammarriksdag bestående av 350 ledamöter, vilka ut­

ses genom direkta val för en valperiod om tre år. Val till den nya riksda­

gen förrättas första gången 1970, och författningsreformen träder i sin hel­

het i kraft 1.1.1971.

Delreformen medför, bortsett från själva övergången till enkammarsy-

stem, endast begränsade ändringar i riksdagens organisatoriska uppbygg­

nad och i dess arbetsformer i övrigt. Beträffande utskottsorganisationen ut­

talade grundlagberedningen i sitt betänkande att den kunde lämnas prak­

tiskt taget orörd. En mera djupgående undersökning av den framtida ut­

skottsorganisationen borde enligt beredningen anstå till den totala reformen

av författningen. På några punkter fann emellertid beredningen en snar

ändring angelägen. Den föreslog därför bl. a. ändringar beträffande antalet

ledamöter i utskotten. Vidare föreslog beredningen att ett fjärde lagutskott

skulle inrättas. Förslagen godtogs av statsmakterna.

Grundlagberedningen har i sitt fortsatta arbete i första hand inriktat sig

4

—Bihang till riksdagens protokoll 1970. 1 samt. Nr 40

50

på att vid nyår 1972 kunna lägga fram ett förslag till ytterligare en partiell

reform. Denna skulle främst avse en

ny riksdagsordning.

Förslaget skulle

enligt planerna kunna behandlas av riksdagen åren 1973 och 1974 med sik­

te på ikraftträdande år 1975.

I fråga om riksdagens arbetsformer framhålls i direktiven till grundlag-

beredningen att det är av stor betydelse att riksdagen arbetar i rationella

former. Därefter erinras om författningsutredningens förslag till ny riks­

dagsordning och om vissa andra utredningar, som rör frågan om riksdagens

arbetsformer. Föredragande departementschefen yttrar i det följ ande:

Det får ankomma på den förordade utredningen att med ledning av

nämnda material och de kompletterande undersökningar, som kan visa

sig erforderliga, utarbeta sådant förslag till riksdagsordning, att största

möjliga effektivitet, planmässighet och enhetlighet uppnås i riksdagsar-

betet.

Två problemkomplex har hittills stått i förgrunden under beredningens

arbete med förslag till en ny riksdagsordning. Dels har beredningen över­

vägt en omläggning av riksdagens mandatperiod och arbetsår och av det

statliga budgetåret samt en flyttning av tiden för val. Dels har man diskute­

rat en ändring av utskottsorganisationen och formerna för handläggningen,

särskilt i utskott, av statsbudgeten.

Beträffande

utskottsväsendet

har undersökts tanken att i princip gå över

till ett system med fördelning av ärendena mellan utskotten efter ämne och

inte —- som nu i huvudsak är fallet — efter statsrättslig funktion. I detta

sammanhang har övervägts att utskottens antal, namn, storlek och bered-

ningsuppgifter i allmänhet inte längre skall anges i grundlag utan tas upp i

författning av lägre valör.

Rörande

behandlingen av budgeten i riksdagen

har önskemålet varit att

möjliggöra en sammanfattande bedömning från riksdagens sida av de all­

männa riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken samt

att motverka splittring och oenhetlighet i utskottens handläggning av bud­

getfrågor. För ändamålet har diskuterats att inrätta ett särskilt utskott. Det­

ta skulle som en av sina främsta uppgifter ha att bereda ärenden angående

finansplan och nationalbudget.

Under arbetets gång år 1969 har grundlagberedningen funnit att starka

skäl talar för en reformering av riksdagens arbetsformer i de riktningar,

som nyss angivits. Följes i allo de ursprungliga planerna angående arbetets

uppläggning, skulle det emellertid innebära att en ny ordning i de ifrå­

gavarande hänseendena kunde träda i kraft tidigast år 1975.

Det ter sig angeläget att enkammarriksdagen får arbeta under så effektiva

och ändamålsenliga former som möjligt. Grundlagberedningen har kommit

till den uppfattningen att sådana fördelar är förenade med de nyss skisse­

rade förslagen att den nya riksdagen bör få tillfälle att redan under sin för­

sta mandatperiod, 1971—73, genomföra dem. Vad särskilt gäller riksdagens

budgetarbete, må framhållas att diskussionen fortgått under mycket lång

tid utan att leda till några mera påtagliga, positiva resultat. Det har visser­

Kungl. Maj:ts proposition nr 40 år 1970

51

ligen tidigare hävdats att det endast är en fördel om viss kontinuitet i or­

ganisation och arbetsformer bevaras åtminstone under tiden närmast efter

kammarreformens genomförande. Värdet av detta argument kan man emel­

lertid överlämna åt enkammarriksdagen att själv pröva. Ett förslag till

grundlagsändringar i ämnet kan nämligen inte prövas slutgiltigt förrän

enkammarriksdagen har trätt i verksamhet. Endast ett vilande förslag till

sådana ändringar kan föreligga ■vid enkammarriksdagens början. Det ligger

sedan i den nya riksdagens händer att avgöra om och i så fall när förslaget

skall genomföras. Riksdagen kan sålunda bl. a., med regeringens samtycke,

uppskjuta förslaget till behandling till senare riksdag under valperioden än

1971 års.

Skall enkammarriksdagen redan under något av de första åren kunna

genomföra de tänkta förslagen rörande utskotten och budgetbehandlingen,

krävs i praktiken att 1970 års riksdag under vårsessionen som vilande antar

erforderliga grundlagsändringar. Så snart kan något fullständigt förslag till

riksdagsordning inte underställas riksdagen. En förutsättning för en skynd­

sam reform blir då, att frågorna om utskottsorganisationen och budgetbe­

handlingen kan skiljas ut till särskild behandling och göras till föremål

för nya bestämmelser inom ramen för gällande riksdagsordning. Enligt be­

redningens bedömande föreligger inte något avgörande hinder häremot.

1.2. Synpunkter på reformens omfattning

Den reform grundlagberedningen i denna etapp föreslår, har en organisa­

torisk inriktning. Den avser utskottsberedningen i riksdagen och vissa där­

utöver gående spörsmål om formerna för budgetbehandlingen. Även en del

frågor angående utskotten, som inte står i omedelbart samband med orga­

nisationens uppbyggnad, främst frågan om utskottens initiativrätt, har

tagits upp till behandling. Andra spörsmål om utskottens arbetsformer,

t. ex. den under senare tid aktualiserade frågan om offentliga förhör inför

utskotten, kan däremot inte övervägas förrän i samband med ett fullständigt

förslag till ny riksdagsordning. Ej heller kan det bli tal om att nu föreslå

ändringar i de ålderdomliga reglerna i regeringsformen angående inne­

börden av statsregleringen.

Liksom fallet var med den 1968—69 beslutade författningsreformen bör

inte heller den nu föreslagna bli en provisorisk reform. Den reglering, som

innefattas i förslaget, bör i sak i allt väsentligt kunna inpassas i en kom­

mande, helt ny författning.

Kungl. Maj:ts proposition nr

40

år 1970

52

Kungl. Maj.ts proposition nr 40 år 1970

2

Gällande

och

beslutade bestämmelser angående utskotts-

väsendet och riksdagens budgetbehandling

2.1. Nuvarande ordning m. m.

2.1.1.

Utskotten

Beredningen av ärenden i riksdagen ombesörj s av utskotten.

Gällande bestämmelser om utskottsorganisationen finns i 53 § RF och 36

§ RO. I fråga om utskottens uppgifter ges föreskrifter i 37—44 §§ RO. Var­

je riksdag skall tillsätta tio

ständiga utskott,

nämligen utrikesutskottet,

konstitutionsutskottet, statsutskottet, bevillningsutskottet, bankoutskottet,

tre lagutskott, jordbruksutskottet och allmänna beredningsutskottet. Dess­

utom kan kamrarna, om det anses nödvändigt, genom sammanstämmande

beslut tillsätta

särskilt utskott

för att bereda frågor som tillhör ständigt ut­

skotts behandling. Om en fråga berör mer än ett ständigt utskott, kan dessa

utskott enligt 47 § RO sammanträda genom deputerade; ett sådant

samman­

satt utskott

äger självständigt avge utlåtande i frågan.

Systemet med ständiga utskott går tillbaka till de parlamentariska ar­

betsformer, som utvecklades under fyrståndsriksdagen. Den nuvarande ut­

skottsorganisationen är i sina huvudrag densamma som den, som infördes

genom 1809—1810 års författning. Enligt 1810 års riksdagsordning skulle

således grundlagsärenden beredas av konstitutionsutskottet, statsreglerings-

ärenden av statsutskottet, bevillningsärenden av bevillningsutskottet, banko-

ärenden av bankoutskottet, ärenden rörande allmän lag av lagutskottet och

ärenden rörande ekonomisk och administrativ lag av allmänna besvärs- och

ekonomiutskottet. I 1866 års riksdagsordning ersattes sistnämnda utskott

av s. k. tillfälliga utskott, som vardera kammaren tillsatte inom sig. De

övriga för stånden gemensamma, ständiga utskotten förvandlades till ut­

skott, gemensamma för kamrarna. Efter 1866 har utskottsorganisationen

undergått i huvudsak endast följande förändringar. År 1909 inrättades

jordbruksutskottet för beredning av jordbrukets budget- och lagärenden.

Lagärendena överfördes 1949 till lagutskott, varefter jordbruksutskottet

Kungl. Maj.ts proposition nr iO år 1970

53

blev ett budgetutskott. Andra lagutskottet tillkom 1,918, det tredje 1949.

Utrikesutskottet tillskapades år 1937. År 1949 infördes i stället för de tidi­

gare tillfälliga kammarutskotten ett allmänt beredningsutskott i varje kam­

mare. Dessa slogs 1953 tillsammans till ett för båda kamrarna gemen­

samt allmänt beredningsutskott. Genom 1949 års reform av riksdagens

arbetsformer tillkom också en femte avdelning inom statsutskottet. Un­

der årens lopp har vidare företagits jämkningar i ärendefördelningen mellan

utskotten.

Fördelningen av beredningsuppgifterna mellan utskotten regleras ingåen­

de i RO. Beträffande de skilda utskotten gäller för närvarande i korthet

följande.

Utrikesutskottet

består av 16 ledamöter och 16 suppleanter, i båda fallen

8 från vardera kammaren. Utskottet behandlar frågor som angår rikets för­

hållande till främmande makter och inte tillhör annat utskotts behandling.

Utskottets ledamöter är tillika ledamöter av utrikesnämnden.

Konstitutionsutskottet

består av 20 ledamöter. Utskottet är dels lag­

utskott, dels dechargeutskott. Som lagutskott handlägger utskottet i första

hand ärenden rörande grundlagarna, vallagen, sekretesslagen, ersättnings-

stadgan och riksdagsstadgan. Utskottet har inom detta område självständig

initiativrätt. Utskottet handlägger vidare frågor rörande kommunallagarna

samt vissa författningar med konstitutionell anknytning. Inom detta om­

råde har utskottet endast vanlig initiativrätt.

Funktionen som dechargeutskott, med uppgift att på grundval av stats­

rådsprotokollen granska regeringsärendenas handläggning, ger utskottet en

särskild konstitutionell ställning. Utskottet verkar sålunda vid sidan av

sina vanliga utskottsfunktioner som ett kontrollorgan med i regeringsfor­

men föreskrivna åligganden och befogenheter. Denna granskningsverksam-

het genomförs väsentligen på tre avdelningar inom utskottet.

Statsutskottet

består av 30 ledamöter, fördelade på fem avdelningar med

sex ledamöter i varje. Statsutskottet är framförallt ett utgiftsutskott, vars ar­

bete avser huvuddelen av statsbudgeten. Utskottet är statsregleringsutskott

även såtillvida som utskottet har att beräkna statsverkets ordinarie in­

komster och uppgöra förslag till riksstat. De till statsutskottet hänvisade

ärendena fördelas på de fem avdelningarna enligt utskottets bestämmande.

De 1969 tillämpade grunderna för ärendenas fördelning framgår av

bilaga 1.

Bevillningsutskottet

består av 20 ledamöter. Utskottet bereder skattefrå­

gor. Det skall också förslagsvis beräkna inkomsterna av de särskilda be-

villningarna samt föreslå den procentsats, varmed den statliga inkomst­

skatten bör utgå. Det tillkommer också utskottet att behandla frågor om

lagar och författningar rörande kommunala skatter samt alkoholhaltiga

drycker. Bevillningsutskottet brukar fördela sig på två avdelningar för

behandlingen av motionsärenden.

Bankoutskottet

består av 16 ledamöter. Utskottets ärenden är med av­

seende både på sin sakliga innebörd och på sin formella karaktär ytterst

mångskiftande. Utskottet har en allmän befogenhet att behandla frågor ro-

54

rande riksbanken och riksgäldskontoret. Det är lagutskott för lagstiftning

rörande riksbanken och andra banker samt rikets mynt. Utskottet handläg­

ger vidare frågor om det ekonomiska livets eller särskilda näringsgrenars

organisation och förhållanden. Frågor om utgifter för riksdagen och dess

verk ankommer också på bankoutskottet. Utskottets uppgifter innefattar

slutligen förvaltningsorganisatoriska och administrativa spörsmål beträffan­

de riksdagens verk och den inre riksdagsförvaltningen. Riksdagen har fast­

ställt en särskild instruktion för bankoutskottet (BaU 1966: 61).

De tre

lagutskotten

består vart och ett av 16 ledamöter. De bereder lag­

stiftningsärenden, som inte ankommer på annat utskott. Ärendena hän­

visas av kamrarna till lagutskott, inte till ett visst bestämt utskott. För­

delningen mellan lagutskotten av ärendena görs av särskilda deputerade.

Enligt de allmänna grunder för ärendenas fördelning mellan utskotten,

som dessa antagit (lagutskottens memorial 1950:1, 1961:1 och 1966:1),

handlägger

första lagutskottet

frågor rörande civil-, straff-, process- och

kyrkolag, ombudsmännens ämbetsförvaltning samt vissa konstitutionella

och allmänt förvaltningsrättsliga frågor,

andra lagutskottet

frågor om ar­

bets- och sociallagstiftning samt lagstiftning rörande undervisning, försvar

och utlänningar samt

tredje lagutskottet

frågor om lagstiftning i fastighets-

rättsliga och näringsrättsliga ämnen samt lagstiftning om bostadsförsörj­

ning, folkbokföring och trafikförhållanden.

Jordbruksutskottet

består av 20 ledamöter. Det handlägger ärenden rö­

rande statsbudgetens utgiftssida i vad avser jordbruksdepartementets verk­

samhetsområde samt övriga jordbruksärenden, som hänvisas till utskot­

tet.

Allmänna beredningsutskottet

består av 24 ledamöter. Utskottet, som en­

ligt praxis ej behandlar propositioner, har att avge utlåtande i ärenden, som

ej tillhör annat utskotts beredning.

Ledamöterna i ständiga och särskilda utskott utses genom listval på

grundval av överenskommelse mellan partierna eller genom proportionellt

val (75 § 1 mom. RO). Vardera kammaren väljer halva antalet (36 § 1 mom.

RO).

I fråga om praktiskt taget alla ärenden som handläggs av kamrarna gäl­

ler att de före avgörandet skall beredas av utskott. Av 55 § 2 mom. RO

framgår, att proposition eller motion, som ej rör kammare enskilt, inte kan

las upp till avgörande i riksdagen, innan utskott har avgivit yttrande (jäm­

för 58 § RO). Utan uttryckligt stadgande i RO har ett beredningstvång an­

setts föreligga även i fråga om framställningar från riksdagens verk. Kam­

mare äger jämlikt 63 § RO återförvisa ett ärende till det utskott, som avgivit

utlåtande, om ärendet anses fordra ytterligare utredning.

Utskotten är skyldiga att avge betänkanden i de ärenden, som hänvisats

till dem. I RO föreskrivs detta för varje utskott för sig, oftast i den formen

att utskottet skall meddela utlåtanden och avgiva förslag i anledning av dit

hänvisade ärenden. Behandlingsplikten kan vidare sägas framgå indirekt

av bestämmelser om uppskov i 58 § RO.

Kungl. Maj.ts proposition nr M år 1970

Kungl. Maj:ts proposition nr

40

år 1970

55

2.1.2

Riksdagens budgetbehandling

Proposition angående statsverkets tillstånd och behov (statsverksproposi­

tionen) skall enligt huvudregeln i 34 § RO tillställas riksdagen vid dess

öppnande i januari.

Kort därefter äger den s. k. remissdebatten rum. Den har delvis karaktär

av en allmän budgetdebatt. Remissdebatten har i allmänhet hållits dagarna

omkring den 20 januari. År 1969 ägde den emellertid rum först den 5—den

7 februari.

Statsverkspropositionens fördelning mellan de budgetberedande utskotten

framgår av det föregående och av bilaga

(bil. 1).

Den allra största delen fal­

ler på statsutskottet. Hur utskottet verkställt fördelningen härav på sina

fem avdelningar vårsessionen 1969 framgår likaledes av bil. 1. (Denna för­

delning kan emellertid bli justerad vårsessionen 1970 som en följd av den

departementsreform, som genomfördes den 1 juli 1969 och som innebar att

vissa ärenden flyttades mellan främst kommunikations-, civil- och finans­

departementen.) Avdelningarnas förslag till utlåtande underställs statsut­

skottet in pleno.

Finansplanen och nationalbudgeten blir inte föremål för systematisk ut-

skottsberedning eller något särskilt, principiellt ställningstagande från riks­

dagens sida.

De budgetberedande utskotten avger sina utlåtanden över huvudtitlarna

successivt. Utlåtandena behandlas i kamrarna allteftersom de kommer. I

utskottens utlåtanden över huvudtitlarna har ofta vissa punkter brutits ut

för behandling senare under vårsessionen. Punkterna kan ha brutits ut även

i statsverkspropositionen. I denna har då anslagen angivits med beräknade

belopp, varjämte anmälts att särskilda propositioner i dessa delar avläm­

nas senare. Sådana särpropositioner får enligt 54 § RO inte avlämnas efter

det att sjuttio dagar förflutit från riksdagens öppnande, om inte Kungl.

Maj:t anser att uppskov med framställningen skulle lända riket till allvar­

ligt men.

Kamrarnas beslut expedieras när de fattats och har i praktiken framstått

som definitiva, oaktat statsregleringen ännu inte är klar.

Fristen för avgivande av propositioner, som avser statens inkomster och

utgifter för det följande budgetåret, gäller inte för propositionen angående

riksstatens slutliga reglering (kompletteringspropositionen, den reviderade

finansplanen). Den brukar komma i slutet av april och innehåller bl.a. de­

finitiva förslag till inkomstberäkning.

För att samordning av riksdagens budgetbehandling skall främjas gäller

sedan början av 1930-talet vissa regler om samarbete mellan de budget­

beredande utskotten. Enligt 39 § RO skall sålunda statsutskottet uppfylla

sitt åliggande att »förslagsvis beräkna statsverkets ordinarie inkomster,

uppgiva huru mycket bör genom bevillningar utgöras samt uppgöra förslag

till riksstat» antingen gemensamt med (i sammansatt utskott) eller eljest

efter samråd med de övriga utskott, som handlägger statsregleringsfrågor.

På motsvarande sätt skall enligt 40 § RO bevillningsutskottet handlägga

56

sina huvuduppgifter med avseende på statsregleringen. I 19 § 1 mom. riks-

dagsstadgan föreskrivs att statsutskottet, bevillningsutskottet, bankoutskot­

tet och jordbruksutskottet inom tjugo dagar från riksdagens öppnande bör

utse s. 1c. budgetdeputerade. Dessa deputerade avses skola under riksdagens

lopp i erforderlig utsträckning rådpläga i frågor som angår budgetarbetet

inom riksdagen. De bör verka för att största möjliga enhetlighet vid bud­

getbehandlingen iakttas. De skall vidare se till att lämpliga sammanställ­

ningar angående statsverkets inkomster och utgifter samt angående bud­

getarbetets fortgång inom riksdagen lid efter annan delges kamrarnas leda­

möter.

Något sammansatt utskott på sätt som åsyftas i 39 och 40 §§ RO torde

inte ha förekommit. Budgetdeputerade, som regelmässigt bestått av ordfö­

randena och vice ordförandena i de budgetberedande utskotten, har i all­

mänhet hållit bara två korta sammanträden under budgetarbetet, ett i bör­

jan och ett i slutet av vårsessionen. I övrigt har de låtit göra och distribuera

de sammanställningar som åsyftas i riksdagsstadgan.

Riksdagen fastställer statsbudgeten, vanligen någon av de allra sista da­

garna i maj. Därmed är riksdagens ordinarie budgetarbete avslutat. En an­

nan sak är att förslag om anslag på tilläggsstat sedermera under budget­

året brukar underställas riksdagen.

Kungl. Maj.ts proposition nr 40 år 1970

2.2. Den partiella grundlagsreformen 1968—1969

Som inledningsvis framhållits berör de ändringar i grundlagarna, som trä­

der i kraft vid ingången av år 1971, endast i mindre mån

utskottsorganisa-

tionen.

På grund av den ökning, som under senare år inträffat av antalet

ärenden, som ankommer på lagutskott, har ett fjärde lagutskott inrättats.

Med hänsyn till utrikesnämndens särskilda förtroendekaraktär har antalet

ledamöter i nämnden begränsats. Nämnden skall bestå av nio ledamöter

och lika många suppleanter. I anslutning härtill hävs den nuvarande per­

sonalunionen mellan utrikesutskottet och utrikesnämnden. Regeln om åter-

remiss från kammare till utskott uppmjukas så att det blir möjligt för en

minoritet att få till stånd förnyad utskottsbehandling. Återremiss skall ske

när det begärs av minst en tredjedel av de röstande i riksdagen. Återremiss

medges endast en gång i samma fråga. Antalet ledamöter i utskotten har

i stor utsträckning gjorts enhetligt samt bestämts till udda tal, så att

lottning inom utskotten om möjligt undviks. Vart och ett av utrikes-, banko-,

jordbruks- och de fyra lagutskotten samt allmänna beredningsutskottet

kommer att få 17 ledamöter. I fråga om utskott, som arbetar på avdelning­

ar, bestäms antalet ledamöter i varje avdelning till nio. Till följd härav skall

konstitutionsutskottet ha 27 och statsutskottet 45 ledamöter. Bevillnings­

utskottet får 27 ledamöter, varvid man synes ha räknat med att utskottet

i framtiden skall kunna arbeta på tre avdelningar. Grunderna för för­

delningen av ärenden mellan lagutskotten skall i framtiden fastställas av

riksdagen.

Någon grundlagsändring, som direkt tar sikte på

riksdagens budgetbe­

57

handling,

genomfördes inte vid den partiella författningsreformen. Grund-

iagberedningen föreslog emellertid (SOU 1967:26 s. 128 f.) vissa åtgärder

för att stärka budgetdeputerades ställning och på så sätt uppnå bättre sam­

ordning av arbetet inom de budgetberedande utskotten. Sålunda förorda­

de beredningen att de deputerade skulle få en sammansättning, som bättre

än den nuvarande svarar mot budgetärendenas fördelning på de olika bud­

getutskotten. Det syntes vidare beredningen finnas anledning att föreskriva

att de deputerade skall hålla visst minsta antal sammanträden under

varje riksdag. De deputerade borde, slutligen, förses med ett effektivt sekre­

tariat. Med den utbyggnad av deputerades sekretariat, som beredningen för­

ordade, ansåg den att de deputerade skulle få i stort sett samma arbets­

möjligheter som ett utskott. — De av grundlagberedningen föreslagna åt­

gärderna i fråga om budgetberedningen föranleder föreskrifter endast i

riksdagsstadgan eller i andra bestämmelser jämlikt 78 § RO. Beslut om nya

sådana bestämmelser i anledning av övergången till enkammarriksdag

kommer att fattas av riksdagen 1970.

Kungl. Maj:ts proposition nr

-4

0 år 1970

58

Kungl. Maj:ts proposition nr 40 år 1970

3

Grunddrag i det nuvarande utskottsväsendet

Av de genomgående drag, som kan urskiljas i det svenska utskottsväsendet,

skall här uppmärksamheten fästas på följande.

a) Ärende, i vilket riksdagen har att fatta beslut, skall regelmässigt dess­

förinnan beredas i utskott.

Beredningstvång

kan sålunda sägas föreligga.

b) Utskotten är skyldiga att avge betänkanden över samtliga remittera­

de ärenden. Ett

behandlingstvång

för utskotten är för handen.

c) Den dominerande utskottstypen är

ständigt utskott.

Härmed menas

ett utskott, som anges i författning och som tillsätts vid varje riksmöte

för att bereda bestämda slag av ärenden. Motsatsen till ständigt (fast) ut­

skott utgör tillfälligt (särskilt) utskott, som inrättas genom ett särskilt be­

slut av riksdagen för beredning av speciell fråga.

d) Huvudprincipen för fördelningen av ärenden mellan de ständiga ut­

skotten är statsrättsligt-funktionell. Indelningen i utskott följer således i

stort riksdagens skilda funktioner: lagstiftning, beskattning och utgiftsreg-

lering. Utskotten kan sägas vara

funktionsutskott.

Mot funktionsprincipen står en annan princip, som innebär att ärendena

fördelas mellan utskotten efter sin tillhörighet till skilda sakområden, fack,

detta vare sig ärendena rör lagstiftning, utgiftsanslag eller annat. Sålunda

bildade utskott kan benämnas fackutskott. Fackindelningsprincipen har i

gällande rätt på en del punkter brutit igenom och kompletterat funktions­

principen. Vissa statsregleringsärenden bereds av andra utskott än stats­

utskottet, nämligen banko- och jordbruksutskotten. Några grupper av lag­

stiftningsärenden behandlas i banko- och bevillningsutskotten. Och fördel­

ningen av lagstiftningsärenden mellan lagutskotten inbördes bygger på äm­

ne. Som ett uttryck för fackprincipen kan man också se fördelningen av

huvudtitlar mellan statsutskottets avdelningar.

e) Det svenska utskottsväsendet är i detalj reglerat i grundlag. Det upp­

visar därför en mycket hög grad av

stabilitet.

Kungl. Maj:ts proposition nr

40

år 1970

59

4

Tidigare förslag m. m.

När förslag till mera genomgripande förändringar i utskottsorganisationen

framlagts under detta sekel, har de i allmänhet haft sin utgångspunkt i

strävandena att få till stånd en bättre utskottsberedning av budgeten.

Riksdagens budgetarbete har ansetts vara splittrat, och man har efterlyst

åtgärder för att åstadkomma större ändamålsenlighet, planmässighet och

enhetlighet. Härvid har intresset riktats inte blott mot utskottsberedningen

utan också mot tidsschemat för de olika momenten i statsregleringen. I

det följande lämnas en redogörelse för vissa av de förslag, som framkommit

i fråga om riksdagens utskottsorganisation och budgetarbete. Som en bak­

grund till grundlagberedningens egna överväganden refereras de reso­

nemang, som förts kring budgetbehandlingen. För en fylligare framställning

beträffande riksdagens budgetarbete må hänvisas till redogörelserna i SOU

1959: 16, i SOU 1963: 18 s. 85—90, 93—98 och 107—118 samt i Samhälle och

riksdag, IV, Riksdagens arbete och arbetsformer, s. 295—313.

I en

motion 1915

ifrågasattes att ett speciellt utskott, benämnt budget­

utskottet och bestående av delegerade från stats-, bevillnings-, banko- och

jordbruksutskotten, skulle anordnas med uppgift att utföra den enhetliga

behandlingen av riksstaten. Allt det första utredande utskottsarbetet, in­

till dess riksdagen fattat provisoriska beslut, skulle fortfarande verkställas

av vederbörande utgiftsutskott för sig, men därefter skulle de ärenden,

som provisoriskt avgjorts, remitteras till det nya budgetutskottet för att

i samband med statsregleringen i sin helhet bringas på riksdagens bord till

slutligt avgörande.

Konstitutionsutskottet intog i utlåtande över motionen en kritisk hållning

till tanken på provisorisk budgetbehandling. Utskottet ansåg emellertid en

förbättring påkallad i budgetarbetet i riktning mot ökad planmässighet och

överskådlighet. En omläggning av arbetet kunde, yttrade utskottet, knappast

bli fullt effektiv, utan att samtidigt ett ordnat samarbete på något sätt

åstadkoms mellan de budgetberedande utskotten och närmast mellan stats-

och bevillningsutskotten. Utskottet anmärkte emellertid att ett särskilt bud­

getutskott med den ungefärliga organisation, som i motionen antytts, synts

60

utskottet mindre lämpligt, då ett dylikt utskott både i och för sig och

genom den dubbla sakbehandling, som det förutsatte, fick anses som en allt­

för tung apparat.

I en PM som utarbetats inom

budgetårskommittén

(1920) skisserades

ett förslag av innebörd att statsutskottet skulle avskaffas och ersättas

med ett flertal utskott. I princip skulle detta ske på sådant sätt, att för

varje statsdepartement inrättades ett utskott, vilket behandlade departe­

mentets huvudtitel. Även vissa lagstiftningsfrågor, t. ex. rörande värn­

plikt och pensionsförsäkring, skulle kunna behandlas i budgetutskott. Ge­

nom den föreslagna anordningen skulle vinnas, att budgetärendenas be­

handling kunde utföras snabbt. För sammanhållande av budgetarbetet

måste emellertid ett särskilt organ inrättas. I detta avseende ifrågasattes,

att samtliga utskotts förslag i budgetärenden skulle underställas en allmän

finansdelegation, som skulle bestå av ordförandena och vice ordförandena

i de särskilda budgetutskotten, eventuellt med förstärkning av representan­

ter för det utskott, som förberett vederbörande ärenden. -— Kommitténs

uppslag i nu angivna hänseenden ledde inte till beslut av statsmakterna.

Sakkunniga för utredning av frågan om riksdagens arbetsformer, den

s. k.

Bissmarkska kommittén,

(SOU 1931:26) tog bestämt avstånd från

tanken på en total omstöpning av utskottsväsendet. En sådan var enligt

kommitténs mening inte påkallad. Erforderlig rationalisering kunde genom­

föras genom mindre ingripande åtgärder. I fråga om budgetbehandlingen

yttrade kommittén bl. a. följande: Vid bedömande av kritiken mot former­

na för budgetarbetets bedrivande i riksdagen torde icke böra förbises vis­

sa omständigheter, som är ägnade att i någon mån reducera olägenheterna

av systemet för budgetbehandlingen och därmed förminska kritikens räck­

vidd och bärkraft. I detta hänseende må i första hand framhållas, att riks­

dagen genom statsverkspropositionen redan från början får sig förelagd

en med avseende å såväl inkomster som utgifter fullständig finansplan

för det kommande budgetåret, vilken plan är avsedd att bilda och jäm­

väl i stort sett utgör den fasta grunden för riksdagens finansarbete. Vad

angår den påtalade uppdelningen av utgiftsärenden på flera utskott, är det

visserligen sant, att denna uppdelning ur synpunkten av fasthet och kon­

sekvens i budgetbesluten i och för sig är en olägenhet, men dennas bety­

delse för budgeten såsom helhet betraktad synes dock icke böra överskattas.

Den alldeles övervägande delen av utgiftsärendena kvarligger fortfarande

koncentrerad hos ett utskott. — Likväl ansåg kommittén att erinringarna

icke helt saknade fog och att frågan om möjligheterna för en förbättring i

riksdagens budgetbehandling i riktning mot ökad planmässighet och över­

skådlighet därför var förtjänt av allvarligt övervägande. Kommittén avvisa­

de emellertid tanken på ett överbudgetutskott och på återprövningsrätt.

På förslag av kommittén infördes genom beslut åren 1932—-33 budget­

deputerade samt bestämmelserna i 39 och 40 §§ RO om visst samarbete

mellan de budgetberedande utskotten vid den slutliga budgetregleringen.

År 1939 hemställde riksdagen hos Kungl. Maj :t om en allsidig och förut­

sättningslös utredning av frågan om en omläggning av riksdagens budget­

Kungl. Maj:ts proposition nr

40

år 1970

Kungl. Maj:ts proposition nr >iO år 7970

61

arbete i syfte att häri ernå större ändamålsenlighet, planmässighet och en­

hetlighet. Först 1957 tillmötesgick regeringen denna begäran genom att till­

sätta den s. k. budgetkommittén.

Under mellantiden kom nya sakkunniga för utredning av frågan om re­

vision av riksdagens arbetsformer (den s. k.

Bergquistska kommittén,

SOU

1947:79) in på de nu aktuella spörsmålen. De alternativ till omläggning

av budgetbehandlingen i utskott, som kommittén prövade, var följande:

a) uppdelning av budgetens utgiftssida på fackutskott, vilka skulle ar­

beta under inseende och kontroll av ett överbudgetutskott, och

b) ökad koncentration av behandlingen av budgetens utgiftssida till stats­

utskottet.

Enligt alternativ a) skulle för statsverksamhetens särskilda grenar inrät­

tas fackutskott, som inte blott skulle behandla frågor rörande budgetens

utgiftssida utan även till respektive områden hörande lagfrågor. Ett ge­

nomförande av detta alternativ skulle medföra att gällande huvudprincip

för utskottsindelningen i den svenska riksdagen helt ersattes av en ordning

som innebar att de förekommande ärendenas materiella natur blev norm­

givande för utskottsindelningen. För att trots den splittring av budget­

arbetet, som vid en sådan utskottsindelning blev ofrånkomlig, vinna ga­

rantier för enhetlighet och planmässighet i budgetarbetet skulle det vara

nödvändigt att inrätta ett överbudgetutskott, som också skulle få till upp­

gift att företräda allmänna finansiella synpunkter under utskottens budget­

arbete. Vissa skäl kunde enligt kommitténs mening anses tala för en or­

ganisation av skisserad art för anslagsfrågornas utskottsbehandling. Det

kunde förutses att dessa ärenden skulle kunna prövas med än större sak­

kunskap, om de hänsköts till särskilda fackutskott. Sammanförande av ut­

skottsbehandlingen av alla materiellt likartade frågor, oavsett om de var

lag- eller anslagsfrågor, till samma utskott syntes också kunna medföra

avsevärda fördelar. Enligt de sakkunnigas uppfattning var dock nackdelar­

na större än fördelarna av en på fackutskott uppdelad behandling av budge­

tens utgiftssida. En väsentlig förutsättning för att det skisserade systemet

skulle kunna fungera på ett tillfredsställande sätt syntes vara att det för

dess genomförande nödvändiga överbudgetutskottet å ena sidan fungerade

så smidigt att det inte fördröjde riksdagsarbetet, å den andra kunde få

tillräcklig auktoritet för att hävda de vadare statsfinansiella synpunkter, som

icke kunde förväntas bli tillgodosedda i fackutskotten. Kommittén ansåg det

inte sannolikt att ett överbudgetutskott framgångsrikt skulle kunna lösa

båda dessa uppgifter. Skulle detta utskott kunna hävda sig mot fackut­

skotten, måste det enligt kommitténs mening gå in på en tämligen långtgåen­

de detalj granskning av fackutskottens förslag till utlåtanden. En sådan

granskning skulle leda till en tidsödande dubbelbehandling, som direkt mot­

verkade strävandena att rationalisera riksdagsarbetet. En omorganisation,

som ledde till sådant resultat, kunde kommittén inte förorda. Skäl ansågs

dessutom tala för att budgetbehandling i särskilda fackutskott inte skulle

komma att främja sparsamhet vid anslagsfrågornas utskottsbehandling. I

synnerhet borde detta bli fallet, om överbudgetutskottet med hänsyn till

62

kravet, att riksdagsarbetet skall kunna avslutas i rimlig tid, eller av annan

anledning inte förmådde utöva en effektiv kontroll över fackutskotten. In­

tresserade specialister, som i stor omfattning torde komma att ingå i fack­

utskotten, skulle sannolikt visa större frikostighet än ett utskott med stats­

utskottets sammansättning och traditioner. — De skäl som avhöll kommit­

tén från att rekommendera en ytterligare uppdelning av budgetarbetet in­

om utskott syntes den kunna anföras som argument för en ännu mer än

hittills till statsutskottet koncentrerad anslagsprövning. Kommittén stanna­

de emellertid till slut för att förorda bara några smärre ändringar.

En av ledamöterna, Harald Hallén, reserverade sig mot kommitténs ställ­

ningstagande till förmån för fackutskott. Han framhöll att man ej sett

exempel på att andra anslagsbeviljande utskott än statsutskottet, såsom

jordbruks- och bankoutskotten, »försökt lansera en anslagspolitik, som

brustit i ansvar för andra anslagsbehov genom att söka för sina speciella

arbetsområden tillförsäkra sig om oskäligt stegrade belopp». Ett överbudget­

utskott behövde enligt Halléns mening inte nödvändigtvis inrättas.

I proposition 1948:244 (s. 67) instämde departementschefen i kommit­

témajoritetens uppfattning och uttalade, att man inte i dåvarande läge bor­

de överväga någon mera genomgripande reform av utskottsväsendet.

I skrivelse 1955 till författningsutredningen framhöll

budgetdeputerade,

att de deputerade enligt en samfälld mening bland dem inte i sin nuvarande

form fyllde sitt ändamål att främja ökad sammanhållning av och bättre

överblick över riksdagens budgetarbete. För att de skulle fylla sin uppgift

att utgöra ett sammanhållande och normgivande organ för riksdagens bud­

getbehandling krävdes en fastare och mera auktoritativ organisation än den

nuvarande. Budgetdeputerade ville därför framhålla angelägenheten av att

författningsutredningen ägnade spörsmålet sin uppmärksamhet.

I

motioner 1956

framkom delvis nya synpunkter. I diskussionen om de

praktiska möjligheterna att uppnå större planmässighet i riksdagens bud­

getarbete syntes numera, anfördes det i ett motionspar, framför allt böra

beaktas att statsbudgetens i grunden ändrade struktur och dess alltmera

markerade uppgift att utgöra ett redskap för den ekonomiska politiken

uppenbarligen krävde ett särskilt forum på beredningsstadiet i riksdags­

arbetet. Bristen på en mera samordnad utskottsbedömning av statsverks-

propositionens finansplan under ett tidigt skede av riksdagens budgetbe-

handling föreföll vara en anmärkningsvärd svaghet. Med nuvarande or­

ganisation syntes det knappast finnas utrymme för ett samlat förberedande

ställningstagande från riksdagens sida till finansplanen. — Den främsta

uppgift som i övrigt syntes motionärerna böra åvila ett sammanhållande

budgetorgan i riksdagen var att verka för en koncentration av budgetar­

betet till de statsfinansiellt mest betydelsefulla områdena.

Budgetkommittén

avgav sitt betänkande år 1959 (SOU 1959: 16). Den

sammanfattade bakgrunden till sitt uppdrag på följande sätt.

Riksdagens upprepade framstötar om en utredning angående en om­

läggning av riksdagens budgetarbete torde få ses mot bakgrunden av den

Knngl. Maj.ts proposition nr 40 år 1970

63

allt mera dominerande roll i svensk politik som finanspolitiken kommit att

spela under efterkrigstiden. Man har haft en känsla av att det behövs en

bättre samordning och sammanhållning av riksdagens anslagsbeslut än för

närvarande. I själva verket synes man sakna en instans inom riksdagen

som fyller de funktioner som finansministern utövar vid regeringens bud­

getarbete.

För det första

synes tanken vara, att riksdagen nu inte har tillräcklig

överblick över de olika utskottens och utskottsavdelningarnas anslagspröv-

ning med hänsyn till skattekonsekvenserna. Med andra ord synes riksdagens

Ihemställan om en utredning bottna i en strävan att få till stånd en när­

mare förbindelse mellan utgifts- och inkomstsidorna vid budgetbehandling­

en i riksdagen. Man kommer här in på frågan om riskerna för att riksdags­

utskottens och dess avdelningars förslag till ändring av Kungl. Maj :ts an-

slagsäskanden kan spränga den samlade utgiftsramen och därför exem­

pelvis resultera i ett senare automatiskt behov av skattehöjningar. I det

sammanhanget har också frågan om riksdagens hänsynstagande till bud­

getens samhällsekonomiska betydelse kommit i blickfältet.

För det andra

torde i önskemålet om en bättre samordning och överblick

över riksdagens budgetarbete även ligga behovet av större enhetlighet vid

anslagsprövningen, d. v. s. en strävan hos riksdagen att erhålla ökade möj­

ligheter till en avvägning av anslagstilldelningen för olika ändamål inom

en fixerad total utgiftsram. Det har vid kommitténs hearings framskym­

tat, att det flera månader utsträckta budgetarbetet i riksdagen särskilt i

vissa parlamentariska lägen kan innebära risker för ojämnheter i fråga om

anslagsbesluten, i den meningen att ett visst område oavsiktligt kan bli

bättre tillgodosett än ett annat på grund av att budgetbehandlingen sker

faktiskt tämligen isolerat i de skilda utskottsavdelningarna och utskott-

ten.

För det tredje

synes den uppfattningen råda, att nu berörda svagheter

allvarligt reducerar riksdagens självständighet gentemot Kungl. Maj :t vid

budgetprövningen, så att riksdagens möjligheter att konsekvent hävda and­

ra budgetalternativ än regeringens i praktiken är mycket begränsade.

Budgetkommitténs förslag avsåg 1) att göra det möjligt för riksdagen att

ta ställning till finansplanen och nationalbudgeten m.m., 2) att tillskapa

en samordnande instans för riksdagens budgetarbete och 3) att införa en

viss återprövningsrätt i budgetfrågor.

För det första ville alltså kommittén föreslå att finansplanen med na-

tionalbudgeten vid riksdagens början skulle remitteras till något riksda­

gens organ, vars utlåtande i ämnet borde föreligga senast i mitten av februa­

ri. Detta utlåtande avsågs skola ligga till grund för en särskild finansdebatt

under senare hälften av februari. Härvid förutsatte kommittén, att remiss-

utlåtandet över finansplanen och nationalbudgeten fick en allmän och

principiell karaktär på samma sätt som bankoutskottets dechargeutlåtande,

och icke innebar en definitiv fastlåsning av vare sig den totala utgiftsramen

eller beskattningens storlek. Utlåtandet syntes böra utmynna i en omförmä-

lan för riksdagen angående utskottets behandling av finansplanen och na­

tionalbudgeten på samma sätt som nu sker beträffande bankoutskottets

punkt i dechargeutlåtandet om penning- och valutapolitiken. Denna omför-

mälan skulle av kammaren läggas till handlingarna med godkännande an­

tingen av utskottets uttalande eller av uttalande enligt reservation. Beträf­

Kungl. Maj:ts proposition nr 40 år 1970

64

fande vilket utskott som lämpligen borde komma i fråga för behandlingen

av finansplanen och nationalbudgeten hade olika alternativ diskuterats in­

om kommittén. Sålunda hade ingående prövats om något av de befintliga

ständiga utskotten borde kunna också svara för dessa nya uppgifter, i

främsta rummet bankoutskottet eller statsutskottet. Sedan detta alternativ

av skilda skäl fått förfalla, hade kommittén beslutat förorda, att uppgif­

ten att behandla finansplanen och nationalbudgeten lades på den samord­

nande instans som kommittén föreslog. Enligt kommitténs mening bor­

de också de allmänna avsnitten i kompletteringspropositionen behandlas

av samordningsinstansen.

Budgetkommittén ansåg för det andra att något slags överbudgetutskott

behövdes. Sedan kommittén utmönstrat tanken på en speciell avdelning av

statsutskottet som samordningsinstans, återstod för kommittén alternativen

med ett »finansutskott» eller en förstärkt budgetdeputation. Egentligen var

skillnaden mellan dessa båda alternativ enligt kommittén inte så stor —-

försåvitt man inte tänkte sig en ändrad organisation av statsutskottet —

utan kanske närmast en namnfråga. Emellertid framstod det såsom en enk­

lare och mindre radikal omstöpning av formerna för riksdagens budgetar­

bete, om budgetdeputationen förstärktes och tillädes utvidgade funktioner.

Av dessa så att säga psykologiska skäl hade kommittén stannat för att

föreslå en förstärkt och utbyggd budgetdeputation såsom samordningsin­

stans. På denna förstärkta budgetdeputation borde enligt kommitténs me­

ning tillämpas RO:s bestämmelser för utskott. Med hänsyn till den därmed

följande självständigheten gentemot övriga ständiga utskott föreslog kom­

mittén att benämningen skulle ändras till budgetdelegationen. — Ledamoten

Elis Håstad hade dock såsom alternativ velat framföra tanken på en mera

radikal ändring av utskottsorganisationen. Enligt detta alternativ skulle

statsutskottets nuvarande avdelningar ombildas till »fackutskott» i stil med

jordbruksutskottet —- alltså ett försvarsutskott, ett socialutskott o. s. v.

över dessa utskott skulle sedan såsom ett samordnande organ inrättas ett

särskilt finansutskott. De övriga ledamöterna av budgetkommittén ansåg

dock detta förslag i dåvarande läge vara en alltför genomgripande om­

stöpning av formerna för riksdagens budgetarbete. •— I fråga om budget­

delegationens arbetsformer föreslog kommittén att utskottens utlåtanden i

budgetfrågor skulle direkt överlämnas till budgetdelegationen, vilken med

eget yttrande skulle vidarebefordra utlåtandena till kamrarna. Då det tor­

de få förutsättas att budgetdelegationens yttranden i flertalet fall endast

kom att utmynna i kortfattade tillstyrkanden eller uttalanden att dele­

gationen inte hade något att erinra, ansåg kommittén att den fördröjning i

ärendenas handläggning, som skulle bli en följd av denna arbetsordning,

skulle komma att sakua nämnvärd betydelse. — Såsom grundval för sin

verksamhet skulle budgetdelegationen givetvis ha den principiella, allmän­

na ståndpunkt till budgetpolitiken som riksdagen tagit vid finansdebatten

under senare hälften av februari på basis av delegationens utlåtande över

finansplanen och nationalbudgeten. Härutöver borde budgetdelegationen

få rätt att ta egna initiativ beträffande budgetarbetets uppläggning och ge-

Kungl. Maj.ts proposition nr 40 år 1970

Kungl. Maj.ts proposition nr

40

år 1970

65

nom lämpligt underhandsförfarande avge rekommendationer till de övriga

utskotten beträffande anslagsprövningens och bevillningsarbetets inriktning

under arbetets gång. Självklart ansågs vara, att budgetdelegationen fortlö­

pande följde resultatet av riksdagens budgetarbete och med täta mellan­

rum publicerade sammanställningar över det aktuella budgetläget. Det

föreföll även naturligt att budgetdelegationen såsom samordnande organ

i budgetfrågor fick överta uppgiften att »uppgöra förslag till riksstat». De-

legalionen borde slutligen vara riksdagens centrala organ för alla bud­

gettekniska frågor och vara försett med ett effektivt kansli, vari skulle in­

gå statsfinansiellt och samhällsekonomiskt skolade tjänstemän. — För att

budgetdelegationen skulle få den erforderliga tyngden såsom samord-

ningsinstans måste, anförde kommittén slutligen, det villkoret uppställas,

att utskottets ledamöter kom att utgöras av riksdagens ledande krafter.

Kommittén föreslog, att antalet ledamöter sattes till sexton.

Gentemot tidigare förslag om »provisoriska» budgetbeslut respektive mer

än en »läsning» ville budgetkommittén framhålla de politiskt-psykologiska

svårigheterna att revidera och ta tillbaka tidigare ställningstaganden, vilka

redan anammats av medborgarna. En ytterligare komplikation ansågs

vara, att det i många fall torde bli svårt för departementen och myndig­

heterna att med den korta tid, som i sådant fall skulle återstå till bud­

getårsskiftet, hinna med att förbereda verksamhetens anpassning till den

av riksdagen fixerade ramen. Det skulle bli en besvärande koncentration

av statsdepartementens och verkens arbete under juni månad, om riks­

dagens ställningstagande inte blev klart förrän i maj. Detta kunde resul­

tera i krav på en förstärkning av förvaltningsapparaten. Av nu nämnda skäl

hade kommittén stannat för att inte förorda ett system, där en andra läs­

ning ingår såsom ett reguljärt inslag i riksdagens budgetarbete. Kommit­

tén föreslog att de successivt fattade besluten i anslagsfrågor i princip skul­

le vara definitiva. Kungl. Maj :t förutsattes liksom hittills utfärda reglerings­

brev allteftersom riksdagen fattat beslut, och myndigheterna skulle kunna

vidtaga förberedande åtgärder för beslutens verkställighet. Emellertid ville

kommittén föreslå eu

möjlighet

till återprövning av redan fattade beslut i

budgetfrågor. En sådan möjlighet kunde vara av värde exempelvis om

under riksdagens lopp en konjunktursvängning inträtt. Kommittén förut­

satte, att återprövningsrätten inskränktes till att avse endast anslags- och

skattefrågor av väsentlig betydelse för statens inkomster och utgifter

eller principbeslut av betydande räckvidd för framtiden och att återpröv-

ningen var att betrakta såsom en extraordinär åtgärd. Av praktiska skäl

borde återprövningsrätten normalt knytas till behandlingen av komplet­

teringspropositionen mot vårriksdagens slut.

Budgetkommitténs betänkande föranledde inte något förslag till riks­

dagen.

Författningsutredningen

(SOU 1963: 18 s. 82—129) ansåg att utskotts-

väsendet i den svenska riksdagen i huvudsak hade fungerat väl. Utredningen

fann därför inte anledning att förorda mer genomgripande förändringar.

Ständigt utskott borde alltjämt vara den huvudsakliga utskottstypen. Lag-

5 —

Bihang till riksdagens protokoll 1970. 1 samt. Nr

40

66

Kungl. Maj:ts proposition nr 40 år 1970

ärenden och finansärenden borde i princip beredas av skilda utskott. Ut­

redningens förslag innebar emellertid i ett par hänseenden betydelsefulla

nybeter, nämligen inrättande av en lagnämnd och en finansnämnd. Lag­

nämnden avsågs bli en instans, som skulle kunna ge lagärenden en ytterli­

gare beredning vid sidan av den i de lagberedande utskotten. Finansnämnden

skulle ha en samordnande funktion vid budgetberedningen och skulle dess­

utom bereda vissa ärenden, främst angående allmänt ekonomiska frågor.

För budgetberedningen skulle statsutskottets fem avdelningar samt be-

villnings- och jordbruksutskotten ersättas med sju finansutskott. Något sär­

skilt bankoutskott skulle inte finnas.

Också förfaltningsutredningen fann att de olägenheter, som var förenade

med splittringen av riksdagens budgetarbete, framstod som uppenbara.

För att råda bot härpå tog författningsutredningen i huvudsak upp budget­

kommitténs ovan under punkterna 1) och 2) angivna förslag. Utredningens

eget förslag innebär i fråga om budgetbehandlingen väsentligen följande:

Som nyss nämnts inrättas ett särskilt utskott, finansnämnden. Till detta

hänvisas direkt ärenden angående penning- och lånepolitiken samt ärenden

av allmän betydelse för budgetarbetet. Bl. a. finansplan och nationalbudget

remitteras således till finansnämnden för beredning. Nämndens betänkan-

den i ärendena förutsätts utmynna i förslag till uttalanden. I anslutning till

betänkandet över finansplan och nationalbudget i budgetpropositionen äger

en allmän finansdebatt rum i riksdagen. På grundval av debatten tar riks­

dagen ställning till nämndens förslag till uttalande. Härigenom kommer

finansutskotten att få vissa riktlinjer för sitt arbete. Främst genom de an­

givna åtgärderna är sörjt för att en helhetsöverblick över det samhällseko­

nomiska och statsfinansiella läget åstadkoms inom riksdagen. Nämnden

skall vidare tjäna som ett samordnande organ i budgetberedningen. För

ändamålet skall samtliga betänkanden av finansutskott överlämnas till fi­

nansnämnden för ytterligare beredning, främst från statsfinansiell och

samhällsekonomisk synpunkt. I regel antas finansnämnden kunna vidare­

befordra finansutskottens betänkanden till riksdagen utan särskilt uttalan­

de. Men finner nämnden det erforderligt, äger den avge eget betänkande i

ärendet. Nämnden skall vidare svara för information angående budget­

läget och för statsbudgetens fastställande samt utrustas med ett effek­

tivt kansli.

Författningsutredningen avvisade tanken på en formlig rätt för riks­

dagen alt återpröva redan fattade beslut i budgetfrågor. Något egentligt

behov härav ansåg utredningen inte föreligga. Om regeringen fann att ett

redan beslutat anslag borde höjas, kunde den sålunda under samma

session inge proposition med tilläggsyrkande. Om den däremot ansåg ansla­

get för högt, skulle den kunna i motsvarande mån underlåta att verkstäl­

la det, om inte åtagna förpliktelser nödvändiggjorde verkställighet. För att

i viss utsträckning öppna möjlighet att hävda alternativa linjer vid budget­

behandlingens slutskede föreslog emellertid författningsutredningen att

minst en tredjedel av finansnämndens ledamöter skulle kunna få budget­

ärende bordlagL i nämnden i avvaktan på kompletteringspropositionen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 40 år 1970

67

Vid

remissbehandlingen

av författningsutredningens betänkande fick för­

slaget att inrätta en finansnämnd så gott som genomgående positivt motta­

gande av de remissinstanser som yttrade sig särskilt över förslaget. Lag­

nämnden tillstyrktes av vissa remissinstanser medan andra ställde sig kri­

tiska. I övrigt berörde remissyttrandena utskottsorganisationen i myc­

ket begränsad omfattning. Vissa remissorgan ifrågasatte lämpligheten av

författningsutredningens förslag att till finansnämnden skulle hänvisas

också ärenden om riksbankens och riksgäldskontorets verksamhet samt

om lag eller annan författning rörande statsbudgeten, riksbanken och riks-

gäldskontoret.

En år 1965 tillsatt utredning om riksdagens personal- och förvaltningsor­

ganisation m. m. (

riksdagens organisationsutredning)

fann i ett 1965 av­

givet betänkandet med vissa förslag rörande effektivisering av riksdagsar-

betet (s. 47, betänkandet fogat vid konstitutionsutskottets bet. 1965:47)

att riksdagens utskottsorganisation måste bli föremål för en grundlig och

förutsättningslös prövning. Konstitutionsutskottet anslöt sig till denna me­

ning.

(i 8

Kungl. Mäj:ts proposition nr 40 år 1970

5

Allmänna synpunkter på utskottsväsendet

De ärenden som riksdagen skall fatta beslut i måste vara grundligt för­

beredda innan de läggs fram för avgörande. Beredningen ombesörjs sedan

lång tid i Sverige i utskott. Det svenska utskottsväsendet, som vid en inter­

nationell jämförelse framstår som väl utvecklat och omsorgsfullt organi­

serat, har förvärvat anseende som en förutsättning för riksdagens arbets­

duglighet och möjlighet att varaktigt hävda sig som statsorgan. Det finns

enligt grundlagberedningens mening anledning att även för framtiden slå

vakt om utskottsberedningen. Vad grundlagberedningen i detta betänkande

tar upp till behandling är inte utskottsväsendets existens utan bara dess

organisation och, i någon mån, utskottens verksamhetsformer. Den främsta

strävan är att fullfölja enkammarreformen genom att låta ett modernare

synsätt prägla även utskottsväsendet. Lika väl som utskottsväsendets exi­

stens inte ställs under diskussion, lika väl måste man hålla fast vid den nu

gällande principen att utskotten inte skall fatta några avgörande beslut

i för statslivet viktiga frågor. De skall vara enbart beredningsorgan, och

avgörandena skall fattas i kammaren efter offentlig debatt.

Kungl. Maj ds proposition nr it) år 1970

69

6

Drag i det nuvarande utskottssystemet, som bör

bibehållas

Några röster har veterligen inte höjts mot beredningstvång^, behandlings-

tvånget för utskotten och systemet med ständiga utskott. Också grundlag-

beredningen är av den åsikten att någon ändring härvidlag inte bör komma

till stånd.

Beredning stvång et

är en garanti för en grundlig sakbehandling av riks-

dagsärendena och därmed ett villkor för riksdagens auktoritet och makt­

ställning. Inte minst viktigt är att beredningstvånget i förening med bestäm­

melser om motionsrätt m. m. innebär att även minoriteter och enskilda

riksdagsmän får sina förslag och särmeningar underkastade verklig prov­

ning.

Ett

behandlingstvång

innebär en begränsning av utskottens möjligheter

att påverka folkrepresentationens arbete. Särskilt i kombination med ett

system med fasta utskott och författningsbestämd ärendefördelning skulle

ett avskaffande av skyldigheten för utskotten att avge betänkanden över

hänskjutna ärenden ge utskotten en opåkallat stark maktställning.

Det skulle kunna diskuteras om man skall behålla beredning i

ständiga

utskott

såsom regelmässig behandlingsform eller om man helt eller delvis

skall överge detta system och i motsvarande mån tillsätta särskilda utskott.

Särskilda utskott enligt de nuvarande bestämmelserna i 36 § RO bär

hittills varit undantagsföreteelser. Under åren 1950—1968 tillsattes endast

tio särskilda utskott. Det finns ingen anledning att generellt ta avstånd från

möjligheten att sätta till särskilda utskott.

Till förmån för en mera vidsträckt användning av särskilda utskott kan

åberopas att det blir möjligt att uppdraga beredningen av ett ärende åt per­

soner, som har särskilt intresse för och särskild sakkunskap i ärendet. Över­

huvudtaget blir ett sådant system mycket lätt att anpassa till ändrade om­

ständigheter.

Övergången till särskilda utskott behövde ej vara fullständig. Man skulle,

ungefär som i Danmark, kunna behålla ett antal ständiga utskott för vissa

typer av ärenden och hänvisa de återstående till särskilda utskott. I den mån

man litar till särskilda utskott är det vidare, alltjämt efter danskt mönster,

70

Kungl. Maj:ts proposition nr M år 1970

möjligt att i efterhand hänvisa andra frågor dit än dem för vilka utskotten

tillsatts.

Ett system, där principen om beredning i fasta utskott är förhärskande,

förefaller emellertid på flera punkter vara överlägset. I en dylik organisation

blir utskottens sammansättning i regel oförändrad år från år. Genom att

samma utskott — med i stor utsträckning samma ledamöter — genom åren

bereder ärenden av likartat slag, uppnår man ett stort mått av sakkunskap,

konsekvens och enhetlighet i bedömningen. De olägenheter, som en större

användning av särskilda utskott härvidlag skulle medföra, förstärks av att

de särskilda utskotten inte kan hålla sig med fasta sekretariat utan blir

hänvisade till ledamöternas egen arbetskraft, till tillfälliga sekretariat eller

till ett gemensamt sekretariat med mindre garantier för sakkunskap på de

särskilda sakområdena. En annan olägenhet med särskilda utskott, om de

förekommer i större myckenhet, är att beredningsarbetet blir svårt att ad­

ministrera.

Enligt grundlagberedningens mening skulle en övergång till ett system

med övervikt för särskilda utskott allvarligt försämra riksdagens möjlig­

heter att bereda ärendena.

Kungl. Maj.ts proposition nr AO år 1970

71

7

Kritiska synpunkter på det nuvarande utskottssystemet

7.1. Riksdagens budgetberedning

Riksdagens budgetarbete har under praktiskt taget hela 1900-talet varit

föremål för kritik och diskussion. Kritiken har framför allt avsett utskotts-

beredningen. För de synpunkter, som därvid framförts, har lämnats en redo­

görelse ovan under 4. Som en resumé återges här författningsutredningens

sammanfattning av kritiken (SOU 1963: 18 s. 114):

Någon samordning mellan inkomstbedömning och utgiftsprövning före­

ligger knappast, ej heller någon samordning av de principer, som tilläm­

pas av de olika anslagsberedande utskotten. Någon helhetsöverblick av det

samhällsekonomiska och statsfinansiella läget åstadkommes icke inom

riksdagen. Betecknande är att finansplan och nationalbudget icke blir

föremål för utskottsberedning eller uttalanden från riksdagens sida. Där­

till kommer att riksdagens budgetbehandling är utsträckt över en lång

tidrymd, under vilken budgetbesluten fattas successivt.

Den av författningsutredningen framförda kritiken synes alltjämt ha sin

giltighet. Den kan snarare sägas ha fått större skärpa, allteftersom budgeten

i stigande grad blivit ett instrument för styrning av de ekonomiska resur­

serna och för stabiliseringspolitiken. — Det synes inte möjligt att i förväg

bedöma, om de åtgärder i syfte att aktivera budgetdeputerades verksamhet,

som grundlagberedningen föreslog 1967, kan komma att få någon större

praktisk betydelse.

7.2. Ledamotsantalet i de olika utskottsenheterna

Det kan hävdas att de skilda riksdagsärendena oavsett sin beskaffenhet bör

bli föremål för beredning i likartade yttre former. Den nuvarande organisa­

tionen visar i detta avseende betydande ojämnheter. Särskilt faller i ögonen

att sakbehandlingen i statsutskottet sker på fem avdelningar med sex leda­

möter i varje, medan lägsta antalet ledamöter i annat utskott är 16. Genom­

förandet av den partiella reformen innebär en viss utjämning. Sålunda

kommer varje avdelning inom statsutskottet att bestå av nio ledamöter,

72

Kungl. Maj:ts proposition nr 40 år 1070

medan ledamotsantalet i övriga utskott, utom två, blir 17. Olikheterna mel­

lan främst statsutskottets och dess avdelningars ledamotsantal å ena, och

övriga utskotts å den andra sidan ter sig dock i längden knappast som accep­

tabla. Också med ett ledamotsantal av nio kan avdelning av statsutskottet

komma att sakna ordinarie ledamot som företräder parti av icke obetydlig

storlek.

Kritiken under denna punkt leder fram till frågan om inte en mera ge­

nomgripande förändring av utskottsorganisationen i riktning mot flera fri­

stående utskott i stället för större utskott med indelning på avdelningar

bör komma till stånd.

7.3. Indelningen i utskott efter funktionsprincipen

Den nuvarande principen för indelning i utskott, enligt vilken utskotten

svarar mot riksdagens skilda befogenheter, är av gammalt datum. Den synes

ha ett formalistiskt drag. I ett par avseenden svarar den emellertid mot ett

verkligt behov. Främst gäller detta utgiftsprövningen. Det är onekligen ett

önskemål att kunna se skilda utgiftsförslag i ett sammanhang och att kunna

avbalansera dem mot varandra. De flesta anslagsfrågorna handläggs nu

i statsutskottet. Ansvällningen av arbetsbördan har emellertid medfört att

de reella avgörandena träffas i utskottets avdelningar. Dock får man antaga

att blotta vetskapen om att ärendena passerar plenum kan verka återhål­

lande på avdelningarnas utgiftspolitik.

Det är på den nu angivna punkten, som resonemanget under 7.2 får bety­

delse. Om det nämligen fasthålls att beredningen i utskott i fråga om alla

ärenden skall ske i likartade former, synes statsutskottet inte kunna behål­

las. EU statsutskott, där varje avdelning har t. ex. 15 ledamöter, skulle få

totalt 75 ledamöter, vilket från flera synpunkter är oacceptabelt. Följes allt­

jämt funktionsgrundsatsen, får man i stället tänka sig att bilda flera (fem-

sex) fristående utskott för utgiftsprövning vid sidan av jordbruks- och

bankoutskotten (alltså ungefär vad författningsutredningen föreslog). Där­

med har emellertid den möjlighet till överblick och avvägning i utgifts­

politiken, som indelningen i funktionsutskott ändock givit, väsentligen gått

förlorad. Det redan nu föreliggande intresset av samordning och enhetlighet

inom budgetbehandlingen, som med det sagda skulle ytterligare accentueras,

får tillgodoses på annat sätt. Detta förefaller också möjligt (se nedan under

10.). I den mån nu ärendefördelningen efter funktionsprincipen förlorar sin

betydelse för en samlad bedömning av utgiftspolitiken, får kritiken mot

principen i fråga ökat spelrum.

Med gällande ordning kommer ofta närliggande frågor att behandlas av

olika utskott. Enligt 55 § 1 mom. sista stycket RO råder förbud mot att i en

och samma motion sammanföra flera »mål» av olika beskaffenhet. Mot­

svarande förbud finns emellertid inte i fråga om propositioner, och det före­

kommer inte så sällan att delar av en och samma proposition hänvisas till

skilda utskott. I sådana och andra fall kan följden bli dubbelarbete i ut­

skotten och stundtals också i riksdagens plenum.

Kungl. Maj:ls proposition nr

40

år 1970

73

En viktigare invändning synes vara att en sammanhållen bedömning av

frågor med inbördes sakligt sammanhang inte kan komma Lill stånd i önsk­

värd omfattning. Så t. ex. bereder ett lagutskott frågor om reglering av

påföljderna i brottsbalken och statsutskottet begäran om anslag till krimi­

nalvården, medan en motion om åtgärder mot ökad brottslighet torde hän­

visas till allmänna beredningsutskottet. Civilförsvarets planläggning och

organisation behandlas som en budgetfråga av statsutskottet, civilförsvars­

lagen av andra lagutskottet. Exemplen kan mångfaldigas. Och denna brist

på samlat grepp över ett ämne uppvägs i allmänhet inte av någon långt­

gående specialisering inom utskotten. Inte så sällan har i stället lagutskotten

och vissa avdelningar inom statsutskottet att handlägga innehållsmässigt

inbördes ganska disparata ärenden.

I en del fall fäller på ett särskilt påtagligt sätt formella kriterier avgöran­

det i fråga om vilket utskott, som skall bereda ett ärende. Är t. ex. en förmån

reglerad i statsbidragskungörelse handläggs ett ärende härom, även såvitt

avser författningen, i statsutskottet. Upptas förmånen i lag, såsom beträf­

fande barnbidrag och folkpensioner, bereds lagfrågan i lagutskott och an­

slagsfrågan i statsutskottet. Sedan riksdagen väl har tagit ställning i lag­

stiftningsärendet, är behandlingen i statsutskottet en formalitet. Motsatsen

kan också förekomma. Vissa reformer har förberetts genom principbeslut

av riksdagen. Förslaget härtill från regeringen har inte varit åtföljt av lag­

text. Sådana förslag har regelmässigt hänvisats inte till lagutskott utan till

statsutskottet. Principbeslutet har sedan ofta fullföljts genom ett lagförslag.

Beredningen av detta i lagutskott reduceras då vanligen till ett detalj- och

formalarbete.

Till illustration av det sagda lämnas några slumpvis valda exempel från

1969 års vårriksdag på fall, där samma ärende eller sakligt närliggande

ärenden hänvisats till olika utskott.

Lokaliserings- och regionalpolitiken behandlades av såväl statsutskottet

(69:57) som bankoutskottet (69:30), vilket föranledde två olika debatter

i kamrarna. -— Frågor om statsbidrag till de politiska partierna bereddes av

statsutskottet (69: 60), medan en motion om utredning av det statliga parti­

stödets konstruktion hänvisades till konstitutionsutskottet (69: 23). — För­

slag till lag om pensionstillskott bereddes av andra lagutskottet (69:41).

Frågan om medelsanvisning i anledning av förslaget handlades inom stats­

utskottet (69:53). — En proposition om allmänna riktlinjer för omorga­

nisation av bilregistreringen remitterades till tredje lagutskottet, i vad den

avsåg ändringar i vägtrafikförordningen (69:30), till bevillningsutskottet,

såvitt angick fordonsskatt (69: 32), och till statsutskottet i övriga delar

(69:42). — Förslag i statsverkspropositionen om bidrag till sjukförsäk­

ringen behandlades i statsutskottet (69: 5), medan motioner om sänkning

av statsbidraget till de allmänna försäkringskassorna, innebärande en änd­

ring i lagen om allmän försäkring, handlades inom andra lagutskottet

(69: 2). — Förslag på det studiesociala området, som innebar ändringar i

studiehjälpsreglementet (avseende studerande i gymnasier m. fl. jämställda

läroanstalter) och i studiemedelsförordningen (avseende studerande vid

74

universitet m. m.), hänsköts till beredning inom andra lagutskottet (69: 38).

Frågorna om anslag till ändamålet behandlades av statsutskottet (69: 51).

Detta utskott avgav också utlåtande över propositionen angående utbild­

ningens organisation vid filosofisk fakultet m. m. jämte motioner (69: 34).

— Allmänna beredningsutskottet, slutligen, handlade motioner om åtgärder

beträffande den äldre arbetskraftens sysselsättning (69:45). Frågorna om

anslag för arbetsmarknadsändamål m. m. bereddes av statsutskottet

(69: 58).

Kungl. Maj:ts proposition nr riO år 1970

Kungl. Maj:ts proposition nr W år 1970

To

8

Alternativet med ett fackutskottssystem

8.1. Allmänna synpunkter

Mot bakgrunden av den framförda kritiken tecknar sig en ny utskottsorga-

nisation, i princip byggd på ärendenas fördelning efter materiella grunder.

Fördelarna med ett fackutskottssystem torde motsättningsvis framgå av

den ovan framförda kritiken mot funktionsutskotten. Dubbelarbete i ut­

skotten kan sålunda undvikas i större utsträckning än nu. Flertalet frågor

inom ett ämnesområde kan hållas samlade inom samma utskott, samtidigt

som utskottsledamöterna i allmänhet får tillfälle att mer än för närvarande

koncentrera sin insats till

ett

sakområde. Detta torde stärka sakkunskapen

inom utskotten och främja en kompetent och grundlig beredning av riks-

dagsärendena. Särskilt må framhållas att samma utskott kommer att bereda

lagregler för en viss verksamhet och bedöma kostnaderna för verksamheten.

En integration av materiellt samhörande anslags- och lagstiftningsfrågor

inom ett utskott torde ligga i linje med lösningar, som valts i jämförbara

fall. Sålunda är i andra länders parlament handläggning i fackutskottet den

förhärskande beredningsformen. Inom de svenska oppositionspartiernas

riksdagsgrupper finns fasta kommittéer med uppgift att granska proposi­

tioner och utarbeta förslag till partimotioner. Också dessa beredningsorgan

bevakar var sitt ämnesområde och har vanligen som medlemmar riksdags­

ledamöter från såväl lagutskott som anslagsbeviljande utskott, vilka hand­

lägger ärenden inom kommitténs kompetensområde. Erinras må också om

departementsreformen 1965 enligt vilken departementsorganisationens tidi­

gare tudelning på i princip en statssekreterar- och en expeditionschef sav­

delning upphävdes och i stället tillskapades arbetsenheter, som inom avgrän­

sade sakområden svarar för såväl arbetet med planering och riktlinjer som

handläggning av tillämpningsfrågor och löpande ärenden. I stället för den

dittillsvarande indelningen efter ärendenas art fick man alltså en indelning

efter ärendenas sakliga sammanhang.

I en på indelning i ämnesområden baserad utskottsorganisation lär ett

allmänt beredningsutskott kunna undvaras. Det torde stå utom tvivel att

det är förenat med svårigheter för det nuvarande allmänna berednings­

utskottet och dess kansli att agera med sakkunskap på snart sagt alla om­

råden.

76

Som inledningsvis framhållits överväger grundlagberedningen en omlägg­

ning av riksdagens arbetsår och av det statliga budgetåret. Något förslag

i dessa och därmed sammanhängande frågor kan inte väntas förrän vid nyår

1972. Hittillsvarande överväganden pekar emellertid mot en ordning enligt

vilken budgetåret skulle sammanfalla med kalenderåret, riksdagens arbetsår

börja 1.9, då budgetförslaget framläggs, och budgeten fastställas allra senast

15.12. Detta innebär en viss förkortning av tiden för riksdagens budgetbe­

handling. Arbetet under hösten måste koncentreras till budgelbehandlingen.

Den nuvarande utskottsorganisationen, byggd på tanken att skilda utskott

handlägger lagfrågor och budgetfrågor, är svår alt anpassa till den skisse­

rade modellen. Annorlunda skulle förhållandet bli med ett fackutskotts-

system. Budgetbehandlingen kommer i delta att spridas på ett stort antal

utskott, som vart och ett får endast en mindre del av anslagsprövningen på

sin lott. Detta ökar betydligt möjligheterna att hinna med budgetbehand­

lingen på den kortare tiden. Samtidigt främjas en jämn arbetsfördelning

för utskotten över hela riksdagsåret, eftersom samma utskott under våren

kan bereda andra ärenden, lagfrågor samt princip- och organisationsfrågor,

för vilkas behandling föga utrymme stått till buds under höstmånaderna.

Kungl. Maj:ts proposition nr 40 år 1970

8.2. Handläggningen av budgetärenden

Ett renodlat fackutskottssystem är emellertid inte utan nackdelar. Budget­

behandlingen fördelas på ett stort antal utskott. Den från andra synpunkter

önskvärda specialiseringen kan tänkas medföra att utskottsledamöterna

känner sig som målsmän för en viss gren av den offentliga verksamheten

och blir inställda på att gynna denna utan tillräcklig hänsyn till helheten

eller den samhällsekonomiska balansen. Krav på bättre sammanhållning av

budgetberedningen har ju väckts redan under nuvarande system. Dessa krav

får större tyngd i ett fackutskottssystem. Det förefaller emellertid möjligt

att genom särskilda åtgärder inom ramen för ett sådant system i stor ut­

sträckning tillmötesgå önskemålen om överblick över utgiftsbehandlingen

och helhetssyn på budgetpolitiken och den ekonomiska politiken och att

därigenom också eliminera de ifrågavarande nackdelarna. Grundlagbered­

ningen föreslår i det följande att ett särskilt utskott, finansutskottet, in­

rättas med huvudsaklig uppgift att bevaka de nämnda synpunkterna. Med

vilka medel detta utskott bör verka och hur riksdagens budgelbehandling

i övrigt kan utformas, kommer att utvecklas under 10.3.

8.3. Behandlingen av lagstiftningsärenden

En svaghet hos ett renodlat fackutskottssystem kan sägas vara att riksdagen

skulle kunna gå miste om den överblick över rättsordningen, som enligt

nuvarande ordning följer av ärendenas behandling i lagutskott. Det skulle

därför kunna finnas skäl att ta upp författningsutredningens tanke alt in­

rätta en särskild lagnämnd. Enligt den utredningens förslag skulle, med

visst undantag, till lagnämnden hänvisas av annat utskott avgivet betänkan­

77

de i lagärende, om vid riksdagens behandling av ärendet minst en tredjedel

av riksdagens ledamöter biträdde yrkande därom. Grundlagberedningen kan

emellertid för sin del inte se att det skulle vara behövligt eller lämpligt att

låta en dylik lagnämnd ingå i utskottsorganisationen.

Det kan till en början konstateras att behovet av samordning mellan de

lagberedande utskotten inte är lika framträdande som i fråga om de budget-

beredande. Vidare förefaller det befogat att anta att tyngdpunkten i utskot­

tens granskning av lagärenden bör ligga på förslagens sakliga innehåll och

inte på deras lagtekniska utformning. En sådan inställning ter sig naturlig

inte minst med tanke på den grundlighet, som kännetecknar de tidigare

skedena av den svenska lagsliftningsproceduren. Man kan erinra om upp­

rustningen under senare år av regeringens lagstiftningsorgan. Beredningen

förutsätter också att väl kvalificerad, juridisk personal i fortsättningen lik­

som nu kommer att biträda utskotten vid handläggningen av samtliga lag­

ärenden.

Man kan dock inte helt bortse från det befogade i kravet på överblick över

rättssystemet under riksdagens beredningsarbete. Det finns emellertid en

annan väg att i viktiga delar tillgodose detta krav än att tillskapa ett särskilt

organ med enda uppgift att överpröva andra utskotts utlåtanden i lagären­

den.

Redan inrättandet av ett finansutskott, som ju skall tillgodose riksdagens

budgetreglerande funktion, innebär en modifikation i normen om utskottens

indelning efter materiella grunder. Ytterligare avsteg från fackindelnings-

principen bör kunna göras i fråga om ärenden, där andra moment än de

som bestämmer saktillhörigheten i egentlig bemärkelse tilldrar sig särskilt

intresse och av hävd verkat sammanhållande. Mycket talar för att i utskotts­

organisationen får ingå ett eller två utskott för beredning av jnst lagärenden,

nämligen sådana som rör central civil-, straff- och processrättslig lagstift­

ning. Skälen härför kommer att utvecklas närmare under 12.7.

Modifieras fackindelningsgrundsatsen på sätt nu antytts, blir det möjligt

att på ett centralt område bevara överblicken över lagstiftningen. Vidare

föreslår grundlagberedningen i det följande en generell befogenhet för riks­

dagen att genom majoritetsbeslut hänvisa ett ärende som beretts av ett ut­

skott till ett annat utskott för ytterligare beredning. Med stöd av denna

bestämmelse blir det möjligt att låta ett lagutskott från sina speciella syn­

punkter granska ett lagstiftningsärende, i vilket ett fackutskott redan avgivit

utlåtande. Genom de föreslagna åtgärderna är enligt grundlagberedningens

mening sörjt för att beredningen inom ramen för ett fackutskottssystem

blir inriktad på rättsliga bedömningar i den utsträckning det är påkallat.

Erinras må slutligen om att lagnämnden enligt författningsutredningens

förslag delvis kunde sägas utgöra en ersättning för den dubbla behandling,

som ett tvåkammarsystem erbjuder. Statsmakternas ställningsstagande

i samband med beslutet om enkammarreformen 1968—1969 torde emellertid

innebära att man ansett en övergång till enkammarsystem genomförbar

utan den kompensation, som ligger i möjligheten till en dubbel utskotts-

beredning av lagärenden.

Kungl. Maj.ts proposition nr

40

år 1970

78

Kungl. Maj:ts proposition nr

40

år 1970

9

Sammanfattning av framställningen under 7.—8.

Den nuvarande behandlingen av budgeten i riksdagen är inte tillfredsstäl­

lande. Budgetberedningen är splittrad och det brister i fråga om samordning

såväl mellan inkomslbedömning och utgiftsprövning som mellan anslags-

besluten på olika utgiftsområden. Något ställningstagande från riksdagens

sida till budgetens finanspolitiska och samhällsekonomiska konsekvenser

görs inte, något som ter sig vanskligare ju mera budgeten ökar i betydelse

som stabiliseringsfaktor. Det har vidare varit svårt att hävda alternativa

riktlinjer för budgetarbetet. De förhoppningar om en bättre samordning som

ställts till de år 1933 antagna bestämmelserna om samarbete mellan budget­

utskotten, bl. a. genom budgetdeputerade, har inte infriats. — Beredningen

i utskotten av de olika kategorierna av ärenden sker inte i likvärda former.

Sålunda görs realprövningen inom statsutskottet på dess avdelningar av

betydligt färre ledamöter än som svarar för beredningen inom andra utskott.

— Principen om ärendenas fördelning mellan utskotten efter riksdagens

statsrättsliga befogenheter medför i vissa fall onödigt dubbelarbete samt

hindrar en sammanhållen bedömning av frågor inom ett och samma ämnes­

område. Olikheter i formellt hänseende resulterar ibland i att sakligt lik­

artade ärenden hänvisas till skilda utskott.

Redan önskemålet om i stort sett samma antal ledamöter i de skilda

beredningsenheterna banar väg för en mera omfattande omgestaltning av

hela utskottsorganisationen. Skall detta önskemål tillgodoses, lär sålunda

statsutskottet komma att upplösas. Det finns då ännu större anledning att

tillvarata de betydande fördelar, som synes vara förknippade med en över­

gång till ett system, där ärendena, av vad art de vara må, fördelas mellan ut­

skotten efter sitt sakliga sammanhang. Beredningen av ärendena i sådana

fackutskott bör kunna ske med omfattande sakkunskap och få stor kvalita­

tiv tyngd. En utskottsorganisation, baserad på indelning efter sakområden,

ökar behovet av åtgärder för enhetlighet och överblick i behandlingen av

budgeten och för riksdagens ställningstagande till den ekonomiska politiken

i stort. Genomförs dylika åtgärder, tillmötesgår man krav på reformer, som

ansetts påkallade även inom ramen för nuvarande utskottssystem.

Enligt grundlagberedningens mening bör utskottsväsendet i den svenska

riksdagen omgestaltas efter de riktlinjer, som nu angivits.

Kungl. Maj:is proposition nr

40

år 1970

79

10

Samordningen av riksdagens budgetarbete

10.1. Inledning

Enligt en tankegång borde riksdagens successiva

budgetbeslut vara preli­

minära.

I slutskedet av budgetarbetet skulle man då kunna diskutera olika

budgetalternativ och göra de justeringar som behövs. I viss mån skulle sam­

ma resultat kunna uppnås om man i stället väntade med att besluta om

tyngre budgetposter till ett sent stadium av budgetarbetet. En annan tanke­

gång är att man, för att motverka den splittring som följer av budgetbered­

ningens uppdelning på flera utskott, skulle inrätta ett

samordningsutskolt.

Ett sådant utskott skulle kunna granska de andra utskottens budgetullå-

tanden. Det skulle dessutom bereda finansplanen och nationalbudgeten och

därmed presentera ett underlag för en allmän finansdebatt i kammaren.

Därigenom skulle de samhällsekonomiska aspekterna bli bättre beaktade i

riksdagens budgetarbete.

10.2. Frågan om preliminära budgetbeslut m. m.

Frågan, om riksdagens anslagsbeslut är preliminära och kan prövas om när

riksslaten fastställs, har varit föremål för delade meningar. I praktiken har

emellertid besluten betraktats som definitiva allt eftersom de fattats. Fast­

ställandet av riksstaten är i realiteten en expeditionsåtgärd, varigenom an-

slagsbesluten och övriga budgetbeslut sammanställs. Den ändring i 63 § RO

som sker genom den senaste partiella författningsreformen (se SOU 1967:

26 s. 213) torde i praktiken inte medföra någon ändring härvidlag. Bered­

ningen anser det för övrigt osannolikt att det kommer att visa sig möjligt

att införa ett system med preliminära budgetbeslut. Det är å andra sidan

inte nödvändigt att bestämmelserna om riksstaten nu bringas i överens­

stämmelse med det faktiska rättsläget. Dessa bestämmelser bör under

grundlagberedningens fortsatta arbete övervägas i samråd med den nyligen

tillsatta budgetutredningen.

Man torde alltså få räkna med att riksdagens budgetbeslut likaväl som

dess övriga beslut även i framtiden måste anses i praktiken definitiva allt

80

Kungl. Maj:ls proposition nr

40

år 1970

eftersom de blir fattade. Budgetbesluten kommer också att expedieras suc­

cessivt. Också de budgetberedande utskottens utlåtanden kommer att avges

successivt. För kammarens del betyder detta att dess arbete liksom nu kan

fördelas någorlunda jämnt under sessionen. Å andra sidan är det ange­

läget från samordningssynpunkt att varje utskott strävar efter att kon­

centrera sig till så få budgetutlåtanden som möjligt samt att också kammar­

behandlingen av budgetärendena i görlig mån koncentreras i tiden. Sist­

nämnda önskemål torde kunna bli bättre tillgodosett än f. n. i det utskotts-

system som grundlagberedningen förordar, där fler utskott än nu medverkar

i budgetberedningen. Det blir en uppgift för riksdagsorganen att under tal­

manskonferensens ledning planera riksdagsarbetet så att samordningen av

budgetbehandlingen underlättas.

Möjligheterna att främja överblick och samordning genom att vissa be­

tydelsefulla budgetbeslut fattas på ett sent stadium är begränsade.

10.3. Samordningsutskott

10.3.1

Obligatorisk överprövning av utskottsutlåtanden?

En överprövning av alla budgetutlåtanden skulle, om den skulle göras ef­

fektivt, vara både betungande och tidsödande. Dessutom skulle den kunna

väcka irritation mellan skilda riksdagsorgan och ge samordningsorganet

(i fortsättningen kallat finansutskottet) en alltför inflytelserik ställning.

Fackutskottens känsla av ansvar skulle kunna minska. Vidare skulle över­

prövningen ofta kunna visa sig otillräcklig som ett medel att säkra tillbör­

ligt hänsynstagande till samhällsekonomin. En fråga med stor ekonomisk

betydelse kan presenteras för riksdagen i annan form än som ett utarbetat

budgetförslag, t. ex. som ett lagförslag. Den skulle därmed falla utanför

finansutskottets granskning. Valde man i stället att låta finansutskottet

granska alla utlåtanden som kunde tänkas få ekonomiska konsekvenser,

skulle utskottets uppgifter svälla orimligt. Det skulle f. ö. inte alltid vara

lätt att dra gränsen mellan de ärenden, som skulle passera finansutskottet,

och övriga ärenden. Därtill kommer att utlåtandena sknlle passera finans­

utskottet successivt; därigenom skulle dess möjlighet till överblick redu­

ceras.

Grundlagberedningen anser därför att någon obligatorisk överprövning

av fackutskottens utlåtanden eller av vissa sådana utlåtanden inte bör kom­

ma i fråga. Däremot kan det tänkas vara lämpligt att fackutskottsutlåtan­

den i särskilda fall granskas av ett finansutskott. Härtill återkommer grund­

lagberedningen under 10.3.3.

10.3.2

Ut skott sberedning av finansplanen

Finansplanen innefattar i huvudsak dels regeringens prognos för den eko­

nomiska utvecklingen under det kommande budgetåret (eller så stor del

därav som man anser sig kunna överblicka), dels en allmän beskrivning

av den politik som regeringen anser att prognosen bör föranleda. I planen

behandlas sysselsättningen, pris- och kostnadsstabiliteten, bytes- och be­

Kungl. Maj.ts proposition nr 40 år 1970

81

talningsbalansen, utvecklingen av produktion och inkomster, de offentliga och de privata investeringarna och den offentliga och den privata konsum­ tionen. Vidare berörs t. ex. arbetsmarknads- och lokaliseringspolitiken samt fördelningspolitiska spörsmål i vidsträckt mening. I planen beskrivs också i stora drag, hur regeringen i sitt budgetförslag prioriterat de olika statliga utgiftsområdena. — Till finansplanen fogas bl. a. nationalbudgeten och riks- revisionsverkets inkomstberäkning. Till den reviderade finansplanen (kom­ pletteringspropositionen) fogas också den s. k. långtidsbudgeten, som avser att ange vad det under de närmaste åren kommer att kosta att fullfölja re­ dan fattade beslut.

Det är enligt grundlagberedningens mening en klar brist i riksdagens budgetbehandling att finansplanen med bilagor inte blir föremål för en systematisk granskning i utskott som förberedelse för en allmän finansde­ batt i riksdagen. Beredningen anser att det knappast är möjligt att få till stånd en rationell budgetprövning i riksdagen utan en sådan granskning. Det skulle bli en naturlig uppgift för ett finansutskott att göra gransk­ ningen. Finansdebatten skulle mynna ut i ett ställningstagande av riks­ dagen. Riksdagen skulle på så sätt kunna prestera en egen bedömning av de grundläggande budgetpolitiska frågorna. Det skulle bli bättre möjlighe­ ter att hävda alternativa riktlinjer för budgetarbetet, låt vara endast på ett förhållandevis tidigt stadium av riksdagens budgetbehandling. Genom riksdagens ställningstagande till finansutskottets utlåtande över finanspla­ nen skulle fackutskotten få allmänna riktlinjer för sin budgetberedning. Härigenom bör man kunna få en bättre samordning av riksdagens budget­ arbete. Om den diskuterade ordningen vidare medförde en intresseförskjut­ ning i riksdagen från detaljer till större frågor i budgetarbetet, så skulle detta vara en vinning.

Möjligheterna att föra en framgångsrik konjunkturpolitik torde främjas av att det finns en allmänt spridd kännedom om och förståelse för de sam­ hällsekonomiska problemen. En beredning i utskott av finansplanen samt en finansdebatt på grundval därav borde här kunna fylla en viktig funk­ tion, särskilt i förening med en klarare och mer differentierad presenta­ tion i statsverkspropositionen av budgetens förmodade inverkan på sam­ hällsekonomin i stort.

På grundval av det anförda föreslår grundlagberedningen att ett ständigt utskott, lämpligen benämnt finansutskottet, inrättas med uppgift att så snart som möjligt yttra sig över statsverkspropositionen, särskilt från sam­ hällsekonomiska synpunkter. Som statsverkspropositionen f. n. är utformad kan uppgiften beskrivas som en beredning av finansplanen (med bilagor, bl. a. nationalbudgeten). Denna beredning bör leda fram till ett utlåtande tidigt under budgetsessionen, kanske omkring en månad efter riksdagens början. Motioner som under den allmänna motionstiden väcks med yrkan­ den om ändringar eller kompletteringar av regeringens uttalanden i finans­ planen bör behandlas i utlåtandet. Detta bör få en allmän och principiell karaktär och inte innehålla bindande ramar för vare sig de totala utgifter­ na, för utgifterna för de enskilda fackutskotten eller för beskattningen. 6 —

Bihang till riksdagens protokoll 1970. 1 saml. Nr 40

82

Däremot bör finansutskottet kunna göra allmänna uttalanden om den grad

av restriktivitet som bör iakttas vid utgiftsprövningen. Utskottets utlåtan­

de över finansplanen bör ligga till grund för en allmän finansdebatt i riks­

dagen. Därvid bör riksdagen ta ställning till de uttalanden som utlåtandet

och eventuella reservationer därtill utmynnar i.

Vid granskningen av finansplanen får finansutskottet ta ställning till frå­

gor om avvägning mellan statsinkomster och statsutgifter, mellan inkoms­

ter av skilda slag — skatter, direkta eller indirekta, och lån — och mellan

utgifter av skilda slag — t. ex. mellan investering och konsumtion.

Även den reviderade finansplanen (kompletteringspropositionen) bör re­

mitteras till finansutskottet.

I det följande (specialmotiveringen under 38 § RO) kommer grundlag­

beredningen att förorda att finansutskottet skall bereda även ärenden av

allmän penning- och valutapolitisk art. I själva verket är det naturligt att

utskottet också i sina utlåtanden över finansplanerna — liksom riksdagen

i finansdebatterna — kan gå in på dessa ämnen. I konjunkturpolitiken kan

det ofta vara fråga om att avväga finanspolitiska medel mot penningpoli­

tiska.

Kungl. Maj:ts proposition nr 40 år 1970

10.3.3

1cke-obligatorisk granskning av utskottsutlåtanden?

Samordning under hand?

Riksdagsmajoriteten bör kunna remittera ett fackutskottsutlåtande till fi­

nansutskottet: här föreligger självfallet ingen fara för missbruk. Som grund­

lagberedningen kommer att utveckla närmare i det följande (under 13.2.3)

är läget i viss mån annorlunda i fråga om möjlighet för minoritet att be­

sluta om remiss. Enligt vad som föreslås där skall remiss till annat utskott

alltid kräva majoritetsbeslut. — En möjlighet för det enskilda fackutskottet

att remittera ärende till finansutskottet skulle kunna leda till att detta

finge en alltför stor arbetsbörda. En rätt för finansutskottet att på eget

initiativ ta upp ett fackutskotts utlåtande till granskning skulle i viss mån

ge finansutskottet karaktär av överutskott och bör redan av detta skäl av­

visas. Grundlagberedningen föreslår f. ö. i det följande (14.3.3) en begräns­

ning för samtliga utskott av möjligheten att lägga fram förslag i fråga som

är under behandling i riksdagen. Däremot vill beredningen föreslå att fack­

utskottet och finansutskottet gemensamt skall kunna bestämma att fack­

utskottet, lämpligen med eget yttrande, skall överlämna ett ärende till fi­

nansutskottet för fortsatt beredning (se vidare under 13.2.1).

Finansutskottet bör vid sin prövning i första hand utgå från riksdagens

ställningstagande till finansplanen. Givetvis skall det också beakta kon­

junkturutvecklingen därefter och de budgetbeslut som riksdagen redan har

fattat. Finansutskottet skall dock inte bara se till de samhällsekonomiska

och fördelningspolitiska sidorna av saken. Dess utlåtande skall liksom fack­

utskottets leda fram till ett förslag till beslut i det av fackutskottet be­

handlade ärendet.

De nu förordade reglerna om granskning hos finansutskottet utgör en

83

viktig del av det rättsliga underlaget för utskottets deltagande i budget­ prövningen. Grundlagberedningen anser det emellertid troligt att dé for­ mella granskningsmöjligheterna kommer att utnyttjas sällan. Man kan för­ moda att finansutskottets ledamöter till stor del kommer att verka genom underhandskontakter med ledamöter i fackutskotten; erfarenheterna från det norska stortinget talar för att så kommer att ske.

För att finansutskottet och dess ledamöter skall kunna utöva inflytande på budgetbehandlingen måste utskottet noga följa konjunkturutvecklingen samt fackutskottens och riksdagens ställningstaganden i budgetfrågor. Ut­ skottet bör under budgetsessionen sammanträda ofta för information och överläggning om det ekonomiska läget. Utskottet bör också kontinuerligt låta upprätta och distribuera sammanställningar över budgetläget. Finans­ utskottet bör kunna på eget initiativ föreslå ändrade allmänna riktlinjer för det pågående budgetarbetet i riksdagen (se närmare under 14.3.3).

Det bör lämpligen ankomma på finansutskottet att ställa samman för­ slaget till riksstat och underställa det riksdagen för fastställelse.

Kungl. Maj:ts proposition nr 40 år 1970

10.3.4

Finansutskottets ställning och sammansättning

Grundlagberedningen anser att finansutskottets befogenheter i fråga om samordningen av budgetbehandlingen bör komma till uttryck i RO. Där hör också utskottets kompetens i fråga om statens penning- och kreditpoli­ tik anges. Dessutom bör finansutskottet liksom övriga utskott ha ansvaret för beredningen av vissa andra ärenden. I denna del bör finansutskottets kompetens regleras i föreskrifter med karaktär av arbetsordning (se bi­ laga 3). Genom att finansutskottet får det primära ansvaret för vissa be- redningsuppgifter betonas att det inte är någon överinstans. I likhet med de andra ständiga utskotten bör finansutskottet väljas av kammaren.

Samordningsuppgifterna kommer att ställa stora krav på ledamöterna i finansutskottet. Man kan förutse att riksdagspartierna där kommer att placera dem av sina medlemmar som har särskilt stor insikt i och särskilt stort intresse för ekonomiska problem. Utskottet bör därigenom kunna förvärva stor auktoritet. Grundlagberedningen förutsätter att finansutskot­ tet förses med ett effektivt sekretariat. I varje fall torde finansutskottet bli ett mer verksamt instrument för samordning än budgetdeputerade. En skill­ nad i förhållande till budgetdeputerade är att finansutskottet i likhet med andra utskott kommer att vara valt av och ansvarigt inför riksdagen di­ rekt. Det får redan därigenom en mera oberoende ställning gentemot de andra utskotten än budgetdeputerade har.

De politiska konsekvenserna av den tänkta samordningen är svåra, att överblicka. Å ena sidan får de partier som står utanför regeringen bättre möjligheter att kritisera regeringens budgetförslag och att hävda alternati­ va förslag, å andra sidan kan samordningen göra det lättare för regeringen att påvisa brister i ändringsförslag och därigenom snarast stärka regering­ ens grepp över budge Lbehandlingen.

84

Kungl. Maj.ts proposition nr AO år 1970

10.4. Konsekvenserna för den nuvarande remissdebatten m. m.

En utskottsberedning av finansplanen och en därpå följande finansdebatt

kan knappast undgå att påverka utformningen av den nuvarande s. k. re­

missdebatten. Även forfattningsutredningen (FU) var inne på spörsmålet

om konsekvenserna för remissdebatten av en allmän finansdebatt (SOU

1963:18 s. 89—90). Remissdebatten borde enligt FU delas upp i två de­

batter, en allmän politisk debatt vid riksdagsårets början (i oktober enligt

FU:s förslag) och en finansdebatt i anslutning till utskottsbetänkandet

över finansplanen och nationalbudgeten. Det blev vidare enligt FU tillfälle

till finansdebatt i anslutning till samma utskotts betänkande om gransk­

ningen av riksbankens verksamhet (penning- och valutapolitiken) samt ut­

skottets betänkande om finansplan och nationalbudget i kompletterings­

propositionen. Sedan erfarenhet vunnits av den föreslagna ordningen kunde

det enligt FU finnas anledning att överväga en samordning av debatten om

statsverkspropositionens finansplan och nationalbudget samt debatten om

penning- och valutapolitiken.

Finansdebatten torde, såvitt man nu kan se, knappast kunna äga rum

förrän tidigast omkring mitten av februari. Enligt grundlagberedningens

mening vore det mindre lyckligt att under sådana förhållanden ta bort varje

motsvarighet till den nuvarande remissdebatten. Man får beakta att den

enskilde riksdagsledamotens praktiska möjligheter att komma till tals i

kammardebatterna kan bli mindre i den nya riksdagen än i den nuvarande.

Vidare torde en inledande allmän debatt i varje fall få hållas de år då ny­

vald riksdag samlas första gången. Å andra sidan vore det inte heller till­

fredsställande om två stora debatter om i stort sett samma saker skulle

hållas med endast cirka en månads mellanrum. Grundlagberedningen för­

ordar att man prövar följande. En allmän politisk debatt hålls, snarast möj­

ligt efter riksdagens början. Från debatten bör i görligaste mån uteslutas

de ämnen som skall behandlas i finansdebatten. Ungefär en månad senare

äger debatten i anledning av finansutskottets utlåtande över finansplanen

rum.

Om grundlagberedningens nu angivna förslag visar sig genomförbart bör

man få två debatter som var för sig är mera överskådliga än den nuvaran­

de remissdebatten. Skulle däremot erfarenheterna av den föreslagna ord­

ningen visa sig otillfredsställande finge man troligen närmast överväga

möjligheterna att tidigarelägga finansdebatten något samt — utom efter ny­

val — slopa den inledande allmänna politiska debatten. En variant vore

att, utan att flytta finansdebatten, låta höstsessionens allmänna politiska

debatt i ökande utsträckning övertaga remissdebattens traditionella roll.

Som FU påpekade blir det tillfälle till finansdebatt också i anledning av

utskottsbetänkandena över riksbankens verksamhet och kompletteringspro­

positionen. FU:s tanke på en samordning av årets första finansdebatt med

debatten i anledning av utskottsbetänkandet över riksbankens verksamhet

är enligt grundlagberedningens mening värd att närmare överväga.

Kungl. Maj.ts proposition nr 40 år 1970 Sb

11

Den lagtekniska regleringen av utskottsorganisationen

11.1. Frågans innebörd

Tidigare har förutsatts att utskotten i en ny organisation liksom hittills i allmänhet kommer att vara ständiga i den bemärkelsen att i princip samma utskott tillsätts från riksdag till riksdag och att dessa utskott och deras kompetensområden finns angivna i författning. Fråga är nu i vad mån be­ stämmelserna om utskottsorganisationen skall tas upp i regeringsformen, i riksdagsordningen eller i författning, som har karaktär av arbetsordning

(såsom riksdagsstadgan).

Mycket talar för att riksdagsordningen vid en framtida reform inte kom­ mer att behålla egenskapen av grundlag. Detta var författningsutredningens förslag. Utredningen föreslog emellertid tillika att riksdagsordningen skulle kunna ändras endast genom beslut i samma ordning som grundlag eller också genom

ett

beslut av riksdagen med kvalificerad majoritet. Vid denna

delreform måste grundlagberedningen utgå från RO: s nuvarande karaktär av grundlag, och något slutligt ställningstagande till fördelningen av för- fattningsstoffet angående utskotten mellan RF, RO och annan författning kan därför inte göras nu. De synpunkter, som nedan anförs, torde emeller­ tid i stor utsträckning kunna bli vägledande för den lagtekniska regleringen av utskottsväsendet också i samband med en total författningsreform.

11.2. Gällande ordning, utländsk rätt, m. m.

Det svenska utskottsväsendet är enligt

gällande ordning

i detalj reglerat

i grundlag, låt vara att fördelningen av ärenden mellan lagutskotten och mellan statsutskottets avdelningar inte alls är angiven i författning. Här hänvisas till framställningen under 2.1.1.

Författningsutredningen

räknade i

sitt förslag till regeringsform, 6 kap. 11 §, upp de ständiga utskotten. I förslaget till riksdagsordning, 3 kap., angavs i huvudsak, hur ärendena skul­ le fördelas mellan utskotten.

I flertalet

främmande författningar

meddelas inga som helst bestämmel­

ser om utskottsorganisationen; inte ens allmänna riktlinjer för berednings-

86

verksamheten är angivna. Bestämmelser i ämnet ges i representationens el­

ler kamrarnas arbetsordning och kan följaktligen ändras när som helst utan

att några speciella villkor behöver vara uppfyllda. Så är fallet i Danmark

och Norge.

Beträffande

departementsindelningens

rättsliga reglering gäller för när­

varande enligt 5 § RF efter en år 1941 slutligt antagen grundlagsändring

att statsdepartement skall finnas till det antal som bestäms genom lag. De­

partementens benämningar och fördelningen av ärendena departementen

emellan bestäms enligt samma lagrum av konungen genom en stadga. Före

1941 var departementsindelningen hårdare bunden av bestämmelser i grund­

lag och lag. Av förarbetena till den 1941 vidtagna ändringen i RF framgår,

att den motiverades av behovet av enklare och smidigare former för genom­

förande av organisatoriska förändringar inom statsrådet och Kungl. Maj :ts

kansli.

Kungl. Maj.ts proposition nr AO år 1970

11.3. Grundlagberedningens överväganden

Tydligt är att utskottsorganisationen, inbegripet den närmare fördelningen

mellan de fasta Utskotten av ärendena, måste komma till uttryck i författ­

ning av något slag. En ordning, enligt vilken utskotten och deras bered-

ningsuppgifter är förankrade i grundlag, ger naturligtvis eftertryck åt den

stabilitet, söm åsyftas med ett system med ständiga utskott. Med en fack-

utskottsindelning är emellertid en så långtgående grundlagsreglering mindre

väl förenlig. De problemkomplex, som står i den politiska diskussionens

mitt, växlar från tid till annan i takt med samhällsutvecklingen. I belysning

härav ter det sig angeläget att utskottsorganisationen lätt kan anpassas till

blika ärendegruppers växlande omfattning och svårighetsgrad. I den mån

fördelningen av ärenden mellan utskotten görs avhängig av departements­

indelningen, föreligger tydligen ett behov att emellanåt och stundom med

kort varsel kunna ändra kompetensfördelningen utskotten emellan.

Starka skäl talar således för att den närmare utformningen av utskotts­

organisationen anges i en författning, som utan dröjsmål kan ändras av riks­

dagen. Vidare vore det otillfredsställande, om bestämmelser, beträffande

vilka man på förhand kan säga att de relativt ofta kommer alt ändras, skulle

få sin plats i en författning med riksdagsordningens karaktär. Fastställs

kompetensfördelningen mellan utskotten i stället i riksdagsstadgan eller

därmed jämställd författning, lär man också kunna gå längre i precisering

av varje utskotts beredningsområde än om gränserna anges i RO.

Naturligtvis är det alltjämt ett önskemål att viss kontinuitet och stadga

i utskottsorganisationen bevaras. Detta önskemål lär emellertid komma att

bli tillgodosett utan att särskilda spärrar mot ändringar i den författnings-

mässiga regleringen behöver uppställas. För denna slutsats talar bl. a. erfa­

renheterna från vad som förekommit i fråga om fördelningen av ärenden

mellan lagutskotten inbördes samt mellan statsutskottets avdelningar.

Vid övervägande av det anförda bär grundlagberedningen kommit till

den uppfattningen att utskotten, deras beredningsuppgifter och antalet leda­

87

möter i de skilda utskotten i allmänhet inte bör anges i grundlag. Så länge riksdagsordningen har karaktär av grundlag, bör regleringen i angivna hänseenden i stället göras i arbetsordning (eller liknande) för riksdagen. Med denna ståndpunkt blir frågan om den närmare indelningen i utskott tekniskt sett en intern angelägenhet för riksdagen.

Emellertid bör regeringsformen och riksdagsordningen inte helt sakna stadganden angående utskottsorganisationen. Skäl talar nämligen för att man söker skapa garantier för att inte utskottsväsendet utan djupare över­ väganden, genom ändringar i arbetsordningen, förlorar sin grundkaraktär. Huvuddragen i systemet bör därför fixeras genom rambestämmelser i RF och RO. Härigenom får riksdagsminoriteten ett starkare skydd mot att de fördelar, som beredningen i fasta utskott är tänkt att ge, berövas den. I RF kan man inskränka sig till att slå fast att riksdagen skall tillsätta ut­ skott för beredning av ärenden. Utförligare bestämmelser får sin plats i RO. Av denna bör sålunda framgå att riksdagsärendena i regel skall beredas i utskott, som är bildade i förväg enligt bestämmelser i arbetsordning (s. k. ständiga utskott). Föreskrift bör ges om ett visst lägsta antal sådana ut­ skott, så att syftet med beredningstvånget säkerställs. Vidare bör fackin- delningsprincipen lagfästas. Av stor betydelse för små partier är att leda- motsantalet i utskotten inte utan vidare sänks; ett minimiantal bör därför stadgas i RO. RO bör också innehålla bestämmelser om möjlighet att till­ sätta extra utskott och om sammansatta utskott. Härtill kommer givetvis vissa andra regler om utskotten, som inte gäller den organisatoriska upp­ byggnaden.

Endast om speciella skäl kan åberopas, bör ett enskilt utskott anges i RF eller RO. Med hänsyn till den betydelse, som man har tillmätt inrättandet av finansutskottet för möjligheten att övergå till ett fackutskottssystem utan vådor för utgiftsprövningen, skulle det kännas som en brist, om RO saknade stadgande om utskottet och dess grundläggande uppgifter. Med tanke på den roll som tillagts konstitutionsutskottet i RF i fråga om den konstitutionella kontrollen, förefaller det nödvändigt att presentera utskot­ tet i det lagrum i RF, som enligt vad tidigare sagts skall uppta bestämmel­ se om utskott i riksdagen. Konsekvensen synes då kräva att konstitutions­ utskottet inte heller förbigås i RO.

Kungl. Maj:ts proposition nr iO år 1970

88

Kungl. Maj:ts proposition nr 40 år 1970

12

Närmare riktlinjer för utskottsbildningen

De huvudprinciper för utskottsbildningen, som tidigare angivits, måste

kompletteras med en del andra synpunkter och önskemål.

12.1. Särskilda uppgifter, som åvilar utskott

Särskilda uppgifter, som åligger utskott vid sidan av de egentliga bered-

ningsuppgifterna, får beaktas vid indelningen i utskott. Konstitutionsutskot­

tet bör sålunda, som ovan förutsatts, med hänsyn till uppgiften att granska

regeringsarbetet få sin motsvarighet i en ny organisation.

Utredningen angående riksdagens revisorers verksamhet föreslog i sitt

år 1967 avgivna slutbetänkande alt den nuvarande revisorsinstitutionen

skulle ombildas till ett riksdagens revisionsutskott, organiserat på tre av­

delningar. I sitt utlåtande över betänkandet avstyrkte konstitutionsutskot­

tet (1967: 60) förslaget. Konstitutionsutskottet prövade därvid förslaget uti­

från de effektivitetssynpunkter, som i första hand varit bestämmande för

utredningen, men antecknade, att de konstitutionella synpunkterna inrymde

väsentliga principiella aspekter. — Riksdagen beslutade i enlighet med vad

konstitutionsutskottet hemställt.

Anledning saknas att nu frångå den bedömning riksdagen sålunda gjort

angående lämpligheten av att inrätta ett särskilt revisionsutskott. Som kon­

stitutionsutskottet påpekade, skulle ett dylikt utskott få en från de andra

ständiga utskotten avvikande karaktär, därigenom att utskottet inte alls

eller endast i mycket ringa mån skulle komma att syssla med beredning

av ärenden, i vilka riksdagen har att fatta beslut.

12.2. Sammanlagda antalet utskottsplatser

Det sammanlagda antal utskottsplatser, som eftersträvas, påverkar utskotts-

organisationens uppbyggnad. Frågan gäller vilket antal ordinarie utskotts­

platser som är önskvärt med tanke på riksdagsledamöterna och deras

sysselsättning. Krav med hänsyn härtill får sedan vägas mot andra syn­

punkter på antalet utskott och antalet ledamöter inom varje utskottsenhet.

89

12.2.1.

Nuvarande förhållanden och frågans tidigare behandling

För närvarande uppgår antalet utskottsplatser till 97 i vardera kammaren. Förhållandet mellan antalet riksdagsledamöter och antalet utskottsplatser utgör i första kammaren 1,56 och i andra kammaren 2,40. Enligt författ- ningsutredningens enkammaralternativ skulle riksdagen bestå av 290 leda­ möter. Utredningen föreslog att antalet utskottsplatser skulle vara 171. Det­ ta innebär att mot varje ordinarie utskottsplats skulle svara 1,70 riksdags­ ledamöter. Riksdagens organisationsutredning 1965 (s. 48 i betänkande, fo­ gat till KU 1965:47) ansåg det möjligt att öka antalet utskottsplatser i första kammaren med högst sexton, till 113. Relationen mellan antalet le­ damöter och antalet utskottsplatser skulle i så fall ha blivit 1,34. Enligt den partiella författningsreformen 1968—1969 kommer för enkammarens 350 ledamöter att finnas 235 utskottsplatser, vilket motsvarar en kvot av 1,49 ledamöter per utskottsplats. Detta innebär en relativt stor ökning av platserna i jämförelse med nuvarande relation i andra kammaren och en mindre ökning jämfört med relationen i första kammaren.

Riksdagsledamöternas utskottssysselsättning har under årens lopp varit föremål för diskussion vid återkommande tillfällen. De skäl som har fram­ förts i diskussionen kan sammanfattas sålunda.

För

en ökning har åbero­

pats att man i görligaste mån bör ta i anspråk ledamöternas arbetskraft, erfarenhet och politiska intresse. För att en riksdagsledamot skall kunna öva inflytande på ärendenas avgörande torde det, har man sagt, praktiskt taget vara en förutsättning att han har utskottsplats. Ledamöterna har vi­ dare befogat krav på en varaktig och aktiv sysselsättning under sessioner­ na. Med tanke på att ledamöterna i enkammarriksdagen får sina möjlig­ heter att framträda i plenidebatterna beskurna, blir det än mera angeläget att de får förbättrade möjligheter att delta i utskottsarbetet.

Mot

krav på

fler utskottsplatser har främst åberopats behovet av suppleanter.

Konstitutionsutskottet ansåg i sitt betänkande över förslaget till partiell förfatlningsreform (1968: 20 s. 17—18) att det var i hög grad angeläget att ledamöterna i den nya riksdagen fick i jämförelse med vad som nu gäller förbättrade möjligheter att delta i utskottsarbetet. Utskottet synes närmast ha varit böjt för att man borde öka antalet utskottsplatser utöver 235.

12.2.2.

Grundlagberedningens synpunkter

I samband med en fullständig översyn av RO får prövas, om i framtiden ersättare skall finnas för riksdagsledamöterna eller vissa kategorier av dem. T ett förslag angående utskottsväsendet, avsett att kunna genomföras redan under den nya riksdagens första mandatperiod, måste man emellertid utgå från att regler om dylika ersättare saknas. Beaktas måste då att ett visst antal ledamöter, uppskattningsvis 20, främst talmannen och statsrådsleda- möter, kommer att stå utanför utskottsarbetet.

Grundlagberedningen har i och för sig sympati för en viss ökning av sammanlagda antalet ordinarie utskottsplatser utöver vad som bestämdes 1968—1969. Den punkt, till vilken tvekan inför en sådan ökning knyter sig, gäller nu, som då frågan tidigare varit under diskussion, behovet av supp­

Kungl. Maj.ts proposition nr AO år 1970

90

Kungl. Maj.ts proposition nr 40 år 1970

leanter. Till belysning av problemet skall anföras ytterligare några siffror.

Frånräknas i första kammaren, vars suppleanter är hårdare tyngda än

medkammarens, de ledamöter som inte kan ha utskottsplats, och antar man

att ingen ledamot har mer än en ordinarie utskottsplats, finner man att

mot varje ledamot, som endast kan få suppleantplats i utskott, svarar 2,2

ordinarie utskottsplatser. Motsvarande tal i enkammarrriksdagen enligt den

partiella reformen blir 2,5 utskottsplatser, ökas antalet utskottsplatser i den

nya riksdagen till exempelvis 255 svarar mot varje »suppleantplats» 3,4

ordinarie utskottsplatser.

Då det gäller att bedöma i vad mån antalet suppleanter kan begränsas i

förhållande till vad som nu gäller, bör uppmärksammas att sammanslag­

ningen av de båda kamrarna till en möjliggör ett bättre och smidigare ut­

nyttjande av suppleanterna. Delta får illustreras med ett tänkt exempel. An­

tag att ett parti i ett utskott bär fyra ledamöter, två från vardera kamma­

ren. Från varje kammare finns suppleanter till samma antal som de ordi­

narie ledamöterna. Då suppleant från en kammare ej brukar ersätta leda­

mot från den andra kammaren, har varje utskottsledamot från partiet i

fråga två suppleanter att tillgå. Slås emellertid de båda kamrarna samman

till en, kan partiets fyra suppleanter ersätta vem som helst av partiets fyra

ordinarie ledamöter i utskottet.

I viss mån synes det möjligt att genom en fastare ordning och planering

i fråga om utskottens sammanträden minska frekvensen av ledigheter. Be­

hovet av suppleanter blir i övrigt beroende på i vad mån man är villig att

godta att de ordinarie ledamöterna uteblir från sammanträdena. Konstitu­

tionsutskottet uttalade i ovannämnda betänkande (s. 18) att utgångspunk­

ten skall vara att ledamöterna deltar i utskottsarbetet och inte uteblir

utan starka skäl. Häri kan beredningen instämma. Man kan å andra sidan

inte bortse från att det från rekryteringssynpunkt och med hänsyn till riks­

dagens arbete är till gagn att riksdagsledamöterna i viss utsträckning kan

fullgöra kommunala och andra uppdrag i sina hemorter. Även om detta

beaktas vid detaljplaneringen av riksdagens arbete, kan det inte undvikas

att sådana engagemang drar med sig vakanser i utskotten. Här må också

erinras om riksdagsledamöternas uppdrag i t. ex. Nordiska rådet, Europa­

rådet och FN. Försiktigheten bjuder att antalet riksdagsledamöter, som står

till förfogande som enbart suppleanter, inte beskärs kraftigt.

Ett slutligt ställningstagande måste nödvändigtvis bero på en skönsmäs-

sig avvägning av olika inverkande synpunkter. Grundlagberedningen anser

för sin del alt sammanlagda antalet ordinarie platser i utskott å ena sidan

inte bör understiga vad som fastställdes genom reformen 1968—1969, 235,

och å andra sidan, till dess vidare erfarenheter vunnits, inte överstiga 250.

Beaktas att vissa ledamöter inte kan delta i utskottsarbetet, kommer då

minst 80 ledamöter stå till förfogande som enbart suppleanter.

Vid val till andra kammaren har, grovt räknat, i allmänhet 75 procent av

ledamöterna återvalts. Blir 75—80 procent av ledamöterna återvalda i en­

kammarriksdagen, kommer 260—280 ledamöter att kvarstå från en mandat­

period till en annan. Av dessa kan ungefär 20 inte komma i fråga för ut-

91

skottsplacering. Med beredningens ställningstagande till totala antalet ut­

skottsplatser kommer således de flesta av de riksdagsledamöter, som kvar­

står i riksdagen efter sin första mandatperiod, att därefter kunna få ordi­

narie plats i utskott.

Ett utrikesutskott kommer med säkerhet att ingå också i den nya orga­

nisationen. Ovan har i antalet utskottsplatser generellt räknats in också de

platser som belöper på utrikesutskottet. När frågan om antalet utskottsplat­

ser tidigare diskuterats, har man dock vanligen bortsett från ledamöterna i

utrikesutskottet. Skälet härtill är det nuvarande utrikesutskottets ganska

ringa arbetsbörda och det förhållandet att ledamöterna i utskottet i allmän­

het antingen är partiledare eller också jämsides har plats i annat utskott.

Utrikesutskottet i den nya organisationen får emellertid en annan karaktär

och ökade arbetsuppgifter. Man kan därför anta att ledamöterna i utskottet

i framtiden inte i samma utsträckning kommer att vara ledamöter i annat

utskott eller tillhöra kategorin partiledare. För detta antagande talar också

att personalunionen mellan utrikesutskottet och utrikesnämnden upplöses.

De ledande företrädarna för partierna kan i framtiden tänkas begränsa

sina insatser inom utrikespolitiken till deltagande i utrikesnämnden. Re­

dan ett oförändrat antal utskottsplatser i den nya organisationen bör un­

der sådana omständigheter medföra möjligheter till utskottssysselsättning

för fler riksdagsledamöter utanför partiledarkretsen.

Påpekas må slutligen att bl. a. uppdrag som riksdagsrevisor, riksbanks-

eller riksgäldsfullmälctig och som ledamot i styrelsen för riksdagens

förvaltningsorgan bör komma i beaktande, då det gäller att ta till

vara riksdagsledamöternas arbetskapacitet; sådana uppdrag lär emellertid i

princip inte utesluta deltagande i utskott. (Jämför uttalande av konstituti­

onsutskottet i utlåtande 1967: 60, s. 8, angående riksdagens revisorer.)

Kungl. Maj:ts proposition nr 40 år 1970

12.3. Antalet platser i varje utskott

Bestämmandet av antalet platser i varje utskott påverkas — förutom av

önskemålet om utskottssysselsättning för riksdagsledamöterna —- av flera

andra faktorer.

En utgångspunkt är att alla riksdagsärenden skall få en likvärdig bered­

ning. I konsekvens härmed bör man sträva efter att ge de skilda utskotten

samma antal ledamöter. För att också i övrigt behandlingen skall ske i lik­

artade yttre former, bör man undvika att bilda utskott, som för att kunna

fullgöra sina arbetsuppgifter måste mera permanent — delvis med undan­

skjutande av utskottets plenum — förlägga arbetet till avdelningar.

Om alla partier, som passerat fyraprocentspärren, skall få minst en före­

trädare i utskott, måste antalet platser i utskottet uppgå till lägst 25. Ett

så högt ledamotsantal bör inte stipuleras. Men det är viktigt att antalet

platser inte sätts så lågt alt även någorlunda stora partier blir utan utskotts-

representation. Inget utskott bör därför ha mindre än 15 ordinarie ledamö­

ter. Detta synes också vara ett lämpligt antal för att utskotten skall kunna

arbeta i smidiga och effektiva former. Från denna synpunkt bör i vart fall

92

en övre gräns för utskottens storlek gå vid ungefär 20 platser (ett så högt

antal torde i praktiken komma att väljas i huvudsak bara för särskilt eller

sammansatt utskott).

För att lika röstetal skall undvikas bör utskotten ha udda ledamotsantal.

Kungl. Maj:ts proposition nr 40 år 1970

12.4. Utskottens arbetsbelastning

Arbetsbelastningen bör vara jämn, dels mellan de skilda utskotten, dels

inom varje utskott över hela riksdagsåret. Antalet budgetärenden, som faller

på ett utskott, bör ganska avsevärt understiga det som nu ankommer på

mest belastad statsutskottsavdelning. Sistnämnda synpunkt gör sig främst

gällande, om man vill åstadkomma en utskottsindelning, som är anpassad

till en framtida omläggning av riksdagsåret med budgetbehandlingen för­

lagd till höstmånaderna.

De närmare konsekvenserna av en övergång till fackutskott för planering­

en av riksdagsarbetet under vårsessionen med nuvarande uppläggning av

riksdagsåret har delvis berörts ovan under 10.2 och belyses ytterligare av

ett inom beredningens sekretariat upprättat tidsschema för vårsessionen,

bilaga 2.

—- Beträffande veckoschemat för riksdagsarbetet hänvisas till vad

beredningen föreslagit i SOU 1967: 26 s. 134.

12.5. Vad avses med ämnesområde?

Utskottsindelningen skall bygga på principen att varje utskott handlägger

alla slags ärenden inom ett visst ämnesområde, vare sig det gäller lagstift­

ning, anslag eller annat. Vad som skall förstås med ett sak- eller ämnesom­

råde är emellertid inte alla gånger klart. Inte nog med att vissa sakområden

delvis griper in i varandra eller är under- respektive överordnade varandra.

En och samma fråga kan uppenbarligen ses ur skilda synpunkter med kor­

sande indelningsprinciper som följd. Ett ärende om lagstiftning beträffande

barnavårdsnämnder skulle kunna betecknas både som en socialfråga och

en kommunfråga. Och vad som är ett utrikesspörsmål kan ofta samtidigt

hänföras till ämnesområde, dit frågor räknas, vare sig de har berörings­

punkter med utlandet eller ej. Efter vilka sakområden utskotten skall byg­

gas upp får tydligen bestämmas med ledning av de synpunkter, som beträf­

fande olika frågor framstår som de dominerande i den politiska diskussio­

nen.

Det är endast en fördel om begreppet ämnesområde i detta sammanhang

inte ges en snäv innebörd. Tanken kan belysas med följande. Beskattnings-

frågor bör som regel, vare sig de angår familje- eller företagsbeskattning

eller beskattning på annat område, liksom nu behandlas inom ett utskott.

(Man kan dock tänka sig fall, t. ex. en av trafikpolitiska skäl betingad om­

läggning av fordonsskatten, då en beredning i annat utskott ter sig natur­

ligare.) Ehuru beskattning ju är en av riksdagens statsrättsliga befogen­

heter, synes man mycket väl kunna säga att frågor om beskattning, taxering

och uppbörd tillsammans bildar ett ämnesområde. Ett skatteutskott kan

då tillskapas med stöd av fackindelningsprincipen. Däremot torde det ut­ göra ett avsteg från denna grundsats att samla ärenden om civillagstiftning från olika fält till ett och samma utskott.

Ett särskilt problem utgör de

stora ämnesområdena,

främst då socialsek­

torn, sektorn för utbildnings-, kultur- och kyrkofrågor samt den vida sektor, som rör näringsliv, arbetsmarknad, regional utveckling, planering i övrigt och miljövård m.m. Bäst i överensstämmelse med den grundläggande tan­ ken om indelning efter ämne hade stått att kunna hålla samman alla ären­ den inom en sådan sektor i en beredningsenhet. Grundlagberedningen har emellertid kommit till den uppfattningen att detta, främst med tanke på den stora arbetsbelastning, som skulle drabba varje sådan enhet, men också med hänsyn till önskemålet om utskottssysselsättning för ett ganska högt antal ledamöter, inte låter sig göra. Från denna utgångspunkt har bered­ ningen prövat flera olika lösningar och stannat för att föreslå att inom varje sektor bildas två eller flera utskott vilka vart och ett, liksom andra utskott, har sitt bestämda ämnesområde. För samråd får utskott med berednings- uppgifler inom samma sektor först och främst anlita de medel, som härvid­ lag står alla utskott till buds och som just beträffande de ifrågavarande ut­ skotten lär få särskild betydelse. Här hänvisas till framställningen nedan un­ der 13.2. Vidare kan det vara lämpligt att främja sammanhållning och kon­ sekvens vid beredningen av ärenden inom det större området genom att låta de berörda utskotten få ett gemensamt kansli. Härigenom torde ett intimt samarbete mellan utskotten kunna komma till stånd. Lämpligt kan kanske också vara att använda suppleantsystemet till att i någon mån sudda ut gränsen mellan utskotten i fråga. Sålunda skulle ledamot i det ena ut­ skottet, som är särskilt väl insatt i ett visst ämne, hörande till det utskottets beredningsområde, kunna som suppleant träda in i det andra utskottet, när där behandlas ett ärende, som har stark anknytning till ämnet.

Kungl. Maj.ts proposition nr 40 år 1970

93

12.6. Departementsindelningen en utgångspunkt vid utskottsindelningen

Departementsindelningen bör vara en utgångspunkt för indelningen i ut­ skott. Departementsindelningen torde vara grundad på erfarenhet av vilka ärenden, som har ett naturligt sakligt samband. Kontakterna mellan ett ut­ skott och motsvarande departement skulle med en sådan uppbyggnad av utskottsorganisationen främjas med möjlighet till bättre arbetsplanering.

Vad som kan diskuteras är hur pass nära utskottsbildningen bör ankny­ ta till departementens verksamhetsområden. För en mera exakt överensstäm­ melse kan åberopas det smidiga remissförfarande, som blir följden, och där­ med sammanhängande önskemål att undvika tvister om »rätt» utskott. Å andra sidan kan utskott, som svarar mot departementen, få för stor eller för liten arbetsbörda. För att undvika en sådan konsekvens kan man i andra hand inrikta sig på att inrätta dels vissa utskott, som (två) tillsam­ mans har samma verksamhetsområde som ett departement, dels andra, som vart och ett motsvarar två departement. Andra nackdelar av en nära överensstämmelse mellan utskotts- och departementsindelning kommer

94

Kungl. Maj:ts proposition nr

40

år 1970

emellertid att kvarstå. Det kan sålunda inte vara lämpligt att behöva för­

skjuta ärendegrupper mellan utskotten lika ofta som departementsindel­

ningen enligt erfarenhet ändras. Därjämte kan departementsindelningen, åt­

minstone om den överförs till riksdagsutskotten, på en del punkter te sig

mindre rationell. Det är därför grundlagberedningens uppfattning att man

bör söka åstadkomma en indelning av utskotten, som i viss utsträckning

grundas på en i förhållande till departementsindelningen självständig be­

dömning av olika ärendens sakliga sammanhang och som därför också kan

tänkas bli mindre känslig för framtida ändringar i departementsindelningen.

Denna indelning bör emellertid få bilda huvudmönstret för utskottsorgani-

sationen och i tveksamma fall bli avgörande för fördelningen av olika slags

ärenden mellan utskotten. Tilläggas skall att då i detta avsnitt talats om de-

partementsindelningen, åsyftats denna indelning i allmänhet, inte i första

hand den nuvarande.

12.7. Speciella utskott för vissa lagstiftningsärenden

Tidigare (8.3) har framhållits att mycket talar för att ärenden om lagstift­

ning beträffande central civil-, straff- och processrätt också i en ny orga­

nisation bereds tillsammans i ett eller två utskott.

En konsekvent tillämpning av fackindelningsprincipen skulle medföra alt

nästan alla lagstiftningsärenden kom att beredas av de utskott, som har

hand om anslagsfrågor och andra frågor med anknytning till lagstiftnings-

området. Frågor om avtals- och köprätt skulle t. ex. beredas i ett utskott till?

sammans med handels- och näringsfrågor, frågor om familjerätt i ett so­

cialutskott och ärenden angående jordabalken i ett utskott, som bereder

mark- och bostadsfrågor.

Den centrala civil-, straff- och processrätten intar emellertid i viss mån

en särställning. Hithörande lagstiftning är upptagen i eller i anslutning till

de olika balkarna i Sveriges rikes lag (giftermålsbalken, ärvdabalken, han-

delsbalken, brottsbalken, etc.). Den bildar huvudområdet för justitiedepar­

tementets och första lagutskottets verksamhet och för domstolarnas rätts­

tillämpning.

Vad först gäller brottsbalken och rättegångsbalken torde något egentligt

problem inte föreligga. Ärenden angående dessa balkar bildar tillsammans

med frågor om domstols-, åklagar- och polisväsendena samt kriminalvår­

den ett ganska naturligt ämnesområde. Visserligen har kriminalpolitiken

nära samband med andra sociala frågor, men påföljdslagstiftningen kan

svårligen skiljas från brottskatalogen.

Vad därefter gäller den civilrättsliga delen av den ifrågavarande lagstift­

ningen, däri inräknat utsöknings- och konkursrätt, kan å ena sidan sägas

att dess anknytning till bestämda sakområden ofta är ganska svag. Med

detta sammanhänger att hithörande lagfrågor i stor utsträckning framstår

som politiskt eller i vart fall partipolitiskt oomstridda. Å andra sidan föl­

jer den civilrättsliga lagstiftningen på skilda områden i viss mån likartade

Kungl. Maj:ts proposition nr kO år 1970

95

principer. Ett behov av överblick över hela detta lagstiftningsfält föreligger onekligen.

Vad nu sagts torde kunna vara skäl att -—- med avsteg från fackindel- ningsgrundsatsen —- förlägga beredningen av ärenden om den centrala ci­ vilrätten samt utsöknings- och konkursrätten till antingen det utskott, som enligt ovan bör handlägga frågor om domstolsväsendet m. m. eller till ett speciellt civillagsutskott.

Frågan blir då vilka civilrättsliga lagstiftningsärenden, som bör hänvisas till ett lagutskott. Så mycket kan sägas att en begränsning får ske till lag­ frågor, som hör till justitiedepartementets verksamhetsområde. Man skulle å andra sidan också kunna låta utskottets kompetens omfatta

samtliga

ärenden beträffande frågor, som handläggs inom nämnda departement och som över huvud kan inordnas under kategorin civillagstiftning. Härigenom skulle remissförfarandet inom riksdagen underlättas. Emellertid skulle en dylik, mekanisk regel för gränsdragningen säkerligen inte så sällan få till följd att ärende om lagstiftning i fråga med nära anknytning till ett fack­ utskotts sakområde skulle komma att beredas av lagutskottet. Detta för­ hållande skulle i icke önskvärd grad verka uttunnande på indelningen i ut­ skott efter ämne. Rent allmänt kan sägas, att utvecklingen bör gå i rikt­ ning mot integration av lagstiftningen med övriga uppgifter inom ett sakom­ råde. Det är därför att förorda alt lagutskottets behörighetsområde sätts snävare än justitiedepartementets på det civilrättsliga fältet. Någon helt klar gräns mellan lagutskottets och fackutskottens beredningsområden kan då ej dras. Detta behöver emellertid i längden inte vara en nackdel; det blir lättare att smidigt anpassa fördelningen efter den utveckling, som nyss an­ tytts. I stor utsträckning och som en utgångspunkt kan man reda sig med det yttre kriterium, som ligger i en lags placering i lagboken i eller i an­ slutning till de olika balkarna. I övrigt får sådana faktorer som lagens star­ kare eller svagare anknytning till ett visst sakområde och dess karaktär av specialreglering fälla utslaget. Är en lagstiftningsprodukt ett instrument — kanske ett av flera — för att genomföra en bestämd politik från statens sida, torde skälen för beredning i fackutskott ofta väga över. Som exempel på vad som avses kan nämnas att fråga om den nya jordabalken bör handläggas av lagutskottet, ärende om fastighetsbildningslagen och fråga om hyresreg-. lering av det utskott, som bereder ärenden om markanvändning och bostä­ der. En fråga om ändring av köplagen eller avtalslagen bör tillkomma lagut­ skottet, medan beredningen av lagstiftning rörande konkurrensbegränsning eller illojal konkurrens, kanske också beträffande bolag, bör ankomma på ett näringsutskott (el. likn.). I formellt hänseende bör man, till underlät­ tande av remissförfarandet, i författning ange de civilrättsliga ämnen, som i första hand och i regel skall tillhöra lagutskottets beredning. Den grad av utförlighet, med vilken de nuvarande lagutskotten angivit grunderna för för­ delningen av lagärenden mellan sig, torde kunna stå som förebild. Skulle kompetensangivelsen i något fall bli för vidsträckt, kan undantag till förmån för berörda fackutskott göras med stöd av en liberal uppmjukningsregel.

96

Kungl. Maj:ts proposition nr 40 år 1970

12.8. Utkast til] ny utskottsorganisation

Vissa av de riktlinjer för utskottsbildningen, som angivits i det föregående,

bör komma till uttryck i RO. Accepterar statsmakterna grundlagberedning­

ens förslag till omdaning av utskoltsväsendet, ankommer det därefter på

riksdagen själv

att genom bestämmelser i riksdagsstadgan eller annan dy­

lik författning utforma den nya utskottsorganisationen inom ramen för de

bestämmelser som upptagits i RO. De övriga synpunkter på utskotlsindcl-

ningen, som beredningen i det föregående anlagt, får antas bli beaktade där­

vid. Inom beredningen har gjorts upp ett utkast till ny utskottsindelning,

vilket jämte vissa kommentarer redovisas som

bilaga 3

till betänkandet. Be­

redningen har därvid givetvis måst utgå från nuvarande departementsindel­

ning. Skulle denna i en framlid komma att förändras, bör detta påverka

riksdagens beslut om utskottsorganisationens utformning.

Kungl. Maj:ts proposition nr 40 år 1970

97

13

Beredning av ärenden, som berör flera utskotts kompetensområden

Det förhållandet att ett ärende omfattar konstitutionellt skilda moment hindrar i ett fackutskottssystem inte att ärendet i sin helhet bereds inom ett utskott. Men det kan med en sådan utskottsindelning — lika litet som i något annat system, där inte indelningen bygger på helt formella kriterier — inte undvikas att ett ärende ibland bär samband med mer än ett utskotts beredningsuppgifter. Fråga uppkommer då hur genom beslut i det sär­ skilda fallet de svårigheter skall kunna bemästras, som är förbundna här­ med.

13.1. Till vilket utskott skall ett ärende först remitteras? överlämnande till annat utskott

Samtliga ärenden bör från början remitteras av kammaren direkt till ut­ skotten.

Främst i de fall, då utskott har bildats efter indelningar på olika plan, får man räkna med möjligheten av att ett ärende i sin helhet faller under beskrivningen av mer än ett utskotts kompetensområde. En tullfråga kan t. ex. höra till verksamhetsområdena både för ett utrikesutskott och för ett utskott för bevillningsfrågor. En handelsrättslig lagstiftningsfråga kan in­ gå i beredningsuppgifterna för såväl ett civillagsutskott som ett utskott för närings- och handelsfrågor. I sådana fall får ärendet hänskjutas till det utskott, som har att bevaka de synpunkter, som i första hand kräver beaktande i frågan.

I de nyss nämnda fallen har förutsatts att det knappast varit möjligt att dela ärendet mellan två utskott. Ett ärende kan emellertid tänkas inne­ hålla moment, som var för sig faller under skilda utskotts beredning. För närvarande stadgas visserligen i 55 § 1 mom. RO beträffande motion förbud att i en skrift sammanföra flera »mål av olika beskaffenhet». Stadgandet sy­ nes ha sitt berättigande också i framtiden. Yrkanden i frågor, som inte har något samband med varandra, bör nämligen framställas i skilda motioner. Däremot kan bestämmelsen inte ges den innebörden att en motion i rimligt

7

Dihang till riksdagens protokoll 1970. 1 sand. Nr 40

98

Kungl. Majrts proposition nr 40 år 1970

avgränsad fråga skall behöva delas upp i två motioner, därför att frågan be­

finner sig i gränsområdet mellan två utskott i den nya organisationen. — Nå­

got förbud att sammanföra »mål av olika beskaffenhet» gäller inte beträf­

fande propositioner.

Proposition, som tangerar flera utskotts beredningsområden, har hittills

inte så sällan delats mellan utskotten. Också beträffande motioner förekom­

mer någon gång en sådan uppdelning av beredningen. Dylika delningar

leder emellertid till praktiska olägenheter och är i dålig samklang med

grundtankarna om överblick och sammanhållning i riksdagens berednings­

arbete. Grundlagberedningen föreslår därför ett förbud i RO att hänvisa

ett och samma ärende till mer än ett utskott, om inte synnerliga skäl för­

anleder det. Förbudet skall givetvis inte gälla statsverkspropositionen. Ett

ärende, som har beröringspunkter med två eller flera utskott, får hänvisas

till det utskott inom vars kompetensområde ärendets tyngdpunkt förefaller

att ligga. En följd av förbudet att dela ärende torde bli, att vissa utskotts

behörighetsområden i gränsfältet i praktiken delvis kommer att täcka var­

andra.

Som komplettering till förbudet att dela ett ärende mellan utskott och

för att riksdagen alltid — utan hinder av vad som stadgats om ärendenas

fördelning — skall kunna hänvisa ett ärende till det utskott, där det ur

saklig synpunkt bäst tycks höra hemma, bör finnas en »uppmjukad remiss-

regel» av liknande slag som den, som nu återfinns i 36 § RO. Regeln bör

kunna liberaliseras ytterligare, så att vid stark arbetsbelastning för ett ut­

skott ärende inom dess beredningsområde kan hänvisas till annat utskott

med närbesläktade beredningsuppgifter.

Med grundlagberedningens förslag blir frågan om vilket utskott ett ären­

de skall hänvisas till i än högre grad än för närvarande ett praktiskt och

inte ett »statsrättsligt» problem. Detta hindrar inte att ett utskott, som fått

ett ärende remitterat till sig, kan finna att ärendet hellre borde beredas av

annat utskott.

För närvarande finns bestämmelser om återlämnande av ärende från ut­

skott i riksdagsstadgan. Återlämnande sker till kamrarna och kan komma

i fråga, dels då utskott finner att annat utskott enligt remissreglerna bör

bereda ärendet (17 §), dels då tillsättandet av särskilt utskott (18 § 1

mom.) eller avlämnandet av en proposition (18 g 2 mom.) anses böra för­

anleda annan tillämpning av remissreglerna. Kamrarna beslutar, om frågan

skall beredas av samma utskott eller överlämnas till annat.

Författningsutredningen föreslog (3 kap. 11 § förslaget till RO) en gene­

rell regel, enligt vilken utskott, som anser att till utskottet hänvisat ärende

ej bör beredas av detta, skall göra anmälan därom till riksdagen, som beslu­

tar, huruvida ärendet skall hänvisas till annat utskott.

Ett formligt återlämnande av ett till utskott remitterat ärende förekom­

mer numera sällan. En viss omfördelning mellan utskotten sker i stället

under hand genom ändring av remissbesluten innan kamrarnas protokoll

justeras. Det synes i fortsättningen utan olägenhet kunna genom uttrycklig

bestämmelse överlåtas åt berörda utskott att överenskomma, om ett ärende

Kungl. Maj:ts proposition nr 40 år 1970

99

skall överflyttas till annat utskott än det, till vilket remiss ursprungiigen

skett. Genom att uppställa samtycke från det mottagande utskottet som

villkor för överflyttning lär man förebygga varje praktiskt beaktansvärd

risk för missbruk. Av särskild betydelse torde ett dylikt smidigt förfarande

för överflyttning av ärende bli för de utskott, som har beredningsuppgif-

ter inom samma större sektor. Dessa utskott får härigenom möjlighet att,

utan att behöva anlita det mera omständliga förfarande, som ett återläm­

nande till kammaren skulle innebära, göra avsteg från reglerna om ärende­

nas fördelning utskotten sinsemellan för att utjämna arbetsbördan mellan

utskotten eller för att låta ett visst ärende beredas av det av utskotten,

som har den uppkomna frågan mest aktuell.

Att möjligheten att hänskjuta ett ärende från ett utskott till ett annat kan

tas i anspråk också i annat syfte än att justera de ursprungliga remissbe­

sluten skall strax beröras.

13.2. Hur skall synpunkter från mer än ett utskott kunna tillföras

beredningen?

I många fall kan det komma att förhålla sig så att ett ärende inom det fasta

utskott, som enligt reglerna ovan i första hand får ärendet på sin lott, inte

kan väntas bli tillräckligt skärskådat från alla de synpunkter, som man an­

ser bör anläggas. Särskilt om två utskott har att bevaka mot varandra stå­

ende synpunkter, kan så bli fallet. Det bör därför öppnas vägar att till­

föra ett ärende synpunkter från skilda utskott. Införs ett principiellt för­

bud att dela ärende mellan utskott, blir behovet av andra åtgärder för ge­

mensam beredning större.

13.2.1.

Utskott överlämnar ärendet till annat utskott

Ovan har antagits att ett utskott kan vilja lämna över ett ärende till annat

utskott, eftersom det finner att ärendet i sin helhet rätteligen bör beredas

av det senare utskottet. Samma möjlighet bör emellertid stå till buds för

utskott, som väl anser sig ha synpunkter att anlägga på frågan men som

finner att det slutliga ställningstagandet på beredningsplanet bör göras med

beaktande av synpunkter, som det ankommer företrädesvis på annat ut­

skott att bevaka. Det första utskottet kan då med eget yttrande vidarebe­

fordra ärendet till det andra utskottet. Det får ankomma på detta senare

utskott att — under hänsynstagande till vad det första utskottet anfört —

avge utlåtande till kammaren. Vid detta utlåtande fogas det första utskot­

tets yttrande. Även i detta fall är ett villkor för att ett ärende skall överläm­

nas till annat utskott att detta utskott samtyckt till förfarandet. Under så­

dana omständigheter behöver man inte befara att ärendet obehörigen för­

dröj s på utskottsplanet.

Det nu föreslagna förfarandet bör kunna bli ett användbart alternativ till

sammansatt utskott. Dess användning i fråga om budgetberedningen har

berörts ovan under 10.3.3.

100

Kungl. Maj:ts proposition nr 40 år 1970

13.2.2.

Sammansatta och särskilda utskott

Sammansatt utskott förrycker arbetsprogrammet för de utskott, som del­

tar, och är därför mindre lämpligt som beredningsorgan. Beredning i sam­

mansatta utskott lär emellertid inte kunna undvaras som form för samar­

bete mellan olika utskott i ärenden, som spänner över mer än ett ämnes­

område. För att sammansatt utskott skall komma till stånd bör fordras enig­

het mellan de utskott, som skall delta i det gemensamma beredningsorga­

net. Liksom hittills skall sammansatt utskott avge utlåtande direkt till riks­

dagen. Också genom att tillsätta utskott särskilt för visst eller vissa ärenden

bör riksdagen kunna tillgodose behovet av att all den sakkunskap, som i

det enskilda fallet krävs, blir företrädd under beredningsarbetet.

13.2.3.

Remiss för ytterligare beredning i annat utskott ån det som avgivit

utlåtande. Förhållandet till återremiss

F. n. kan ärende som beretts av ett utskott remitteras tillbaka till samma

utskott för fortsatt beredning. Vid den senaste partiella reformen infördes

den nyheten att återremiss skall kunna påkallas av en minoritet, minst

en tredjedel av de röstande (63 § RO). Denna minoritetsrätt ansågs knap­

past kunna missbrukas i obstruktionssyfte. Utskottet — som redan behand­

lat ärendet en gång — kan ju skicka det tillbaka igen mycket snabbt, om

sakligt skäl för återremiss inte anses föreligga. Och det föreskrivs särskilt

att återremiss inte får ske mer än en gång i samma fråga.

Däremot saknas f. n. möjlighet för riksdagen att remittera ett ärende,

som beretts av ett utskott, till ett annat för fortsatt beredning. Författnings-

utredningen ville (3 kap. 1 § förslaget till RO) öppna en sådan möjlighet.

Grundlagberedningen delar denna uppfattning. Rätten för ett utskott att

med yttrande hänskjuta ett ärende till ett annat utskotts beredning gör inte

den ifrågasatta bestämmelsen om ny remiss från kammaren överflödig.

Något av de berörda utskotten kan ju ha avvisat tanken på gemensam bered­

ning eller också kan hittills obeaktade synpunkter ha tillförts ärendet genom

överläggningen i kammaren. Möjligheten för riksdagen att hänvisa ett utlå­

tande till förnyad beredning i annat utskott torde få särskild betydelse i

budgetfrågor (remiss till finansutskottet) och beträffande vissa lagstift­

ningsfrågor (remiss till lagutskott). Här hänvisas till framställningen under

10.3.3 och under 8.3.

Den frågan uppstår då om remiss till annat utskott skall kräva majori­

tetsbeslut eller om det liksom för återremiss skall räcka att en minoritet

begär åtgärden. Vidare får man ta ställning till vad som skall ske, när yr­

kande om remiss till annat utskott och om återremiss väcks samtidigt.

Det torde visserligen vara uppenbart att den obstruktionsrisk, som föl­

jer av den nya återremissregeln, är obetydlig. Läget är emellertid något an­

norlunda när det gäller remiss till ett annat utskott än det som tidigare

berett ärendet. Det nya utskottet behöver viss tid att sätta sig in i vad saken

gäller. Härigenom ökar missbruksrisken något. Vidare bör inte förbjudas

att ärende, som beretts av det ordinarie utskottet och därefter av ett annat

utskott, remitteras till ett tredje utskott, låt vara att behovet kanske är

Kungl. Maj.ts proposition nr

40

år 1970

101

enbart teoretiskt. Att ge en minoritet möjlighet att besluta en sådan serie

av remisser till olika utskott -— kanske kombinerat med återremisser —

kan inte komma ifråga. Grundlagberedningen föreslår därför att remiss

till annat utskott alltid skall kräva majoritetsbeslut.

Å andra sidan bör inte den nuvarande minoritetsrätten vid återremiss

tas bort.

Det förefaller grundlagberedningen riktigast, att en konflikt mellan yr­

kande om återremiss och yrkande om remiss till annat utskott löses till för­

mån för det förstnämnda yrkandet. Detta synes framträda särskilt tydligt

när yrkande om remiss till annat utskott avser finansutskottet. Det kan

föreligga sakliga skäl både för återremiss och remiss till finansutskottet. De

båda utskotten behandlar ju ärendet i viss mån från olika synpunkter. Och

vad finansutskottet bör behandla är fackutskottets slutliga ställningstagan­

de. Vidare kan ju fackutskottets förnyade behandling leda till att finansut­

skottets prövning inte längre ter sig påkallad. Dessa synpunkter kan delvis

åberopas generellt, om än då med mindre styrka.

Skulle ett återremissyrkande alltid äga företräde, skulle det visserligen

kunna missbrukas på ett sent stadium av riksdagens arbete för att uppnå

att det inte blir tid till att höra annat utskott sedan. Denna tänkbara ökning

av risken för missbruk är emellertid uppenbarligen inte stor. En annan

reglering av detta kollisionsfall än den nu angivna skulle f. ö. innebära en

begränsning av den nuvarande minoritetsrätten.

13.2.4.

Icke formaliserat samarbete mellan utskotten

Ingenting hindrar att gemensam beredning mellan två utskott åstadkoms på

så sätt att ett utskott på begäran av ett annat avger yttrande till det senare

utskottet (jämför 19 § 2 mom. riksdagsstadgan). Ett informellt samarbete

kan vidare komma till stånd mellan utskotten genom deras kanslier eller

presidier. Som framhållits på annat ställe får man också räkna med att

vissa utskott kan komma att få gemensamma kanslier, vilket i hög grad lär

underlätta samråd och kontakter mellan berörda utskott, över huvud taget

kan man anta att en större rörlighet kommer att prägla personalens tjänst­

göring vid utskottskanslierna. Detta bör medverka till att ärendena i utskot­

ten får en allsidig belysning.

102

Kungl. Maj:ts proposition nr 40 år 1970

14

Utskotts initiativrätt

14.1. Gällande rätt

Utskottens huvuduppgift är enligt nu gällande regler vilka antogs år 1909

att meddela utlåtanden och avgiva förslag i anledning av dit hänvisade frå­

gor. Detta innebär icke att utskotten skulle vara hindrade att föreslå änd­

ringar i vad som remitterats till dem. I förarbetena till bestämmelserna ta­

lades om möjlighet för utskotten att »uti de till deras handläggning hän-

skjutna propositioner och motioner göra sådana ändringar och tillägg, som

utan att innebära en omläggning av de grunder, på vilka förslagen» vilade,

kunde »finnas av behovet påkallade». Däremot borde utskotten inte få »full­

ständig förslagsrätt eller rätt att underkasta föreliggande förslag en sådan

omarbetning, som skulle innebära ett övergivande av de till grund för dem

liggande principerna» (se vidare Stjernquist, Riksdagens arbete och arbets­

former s. 181). I doktrinen har sagts att utskotten har icke blott att till-

eller avstyrka förslag, som har remitterats från kamrarna, utan kan fram­

komma med egna förslag »inom ramen för den väckta frågan» (Sveriges

grundlagar, not 1 under 37 § RO) o. d. (se åter Stjernquist, anfört ställe).

Utöver denna »begränsade» initiativrätt har vissa utskott en längre gående

rätt att väcka frågor, som inte har remitterats till utskottet. De kan, vart och

ett inom ett i RO angivet område, på eget initiativ framlägga förslag för

kamrarna, som dessa är skyldiga att ta ställning till.

Enligt 38 § RO äger

konstitutionsutskottet

föreslå ändringar i grundla­

garna och vissa andra författningar.

Bevillningsutskottet

kan enligt 40 §

föreslå vad det anser »billigt och nyttigt» i bevillningsfrågor.

Bankoutskottet

har enligt 41 § viss initiativrätt i frågor angående riksbanken och riksgälds-

kontoret. Bestämmelserna i 39 § 1 mom. angående

statsutskottets

uppgifter

har tolkats olika av grundlagskommentatorerna Reuterskiöld och Malm­

gren. Den förre men inte den senare har ansett utskottet äga självständigt

initiativ i frågor som rör fyllandet av statsverkets behov. Stjernquist har

fört deras resonemang vidare och funnit att deras ståndpunkter i praktiken

kan leda till samma resultat på grund av att utskottets arbete omspänner

hela statsverkspropositionen som bör betraktas som ett enda ärende.

Kungl. Maj:ts proposition nr

40

år 1970

103

Beträffande de utskott som nu har »obegränsad» initiativrätt i vissa an­

givna frågor har hittills iakttagits, att en enskild utskottsledamot inte kan

mot utskottsmajoritetens vilja föra fram en fråga till riksdagen genom re­

servation. Skulle förslaget att föra fram en fråga inom ramen för initiativ­

rätten inte samla majoritet i utskottet, faller alltså frågan.

14.2. Författningsutredningen

Författningsutredningen föreslog (2 kap. 7 § förslaget till RO) att ständigt

utskott inom sitt område skulle äga avge förslag till riksdagen, finansnämn­

den och lagnämnden dock endast i ämne, som uteslutande tillhörde sådan

nämnds beredning. Dock skulle sådan förslagsrätt inte tillkomma allmänna

beredningsutskottet. Utredningen framhöll i sin motivering att det knappast

kunde göras gällande att behovet av initiativ var starkare på de områden,

där sådan rätt med goda skäl nu föreligger, än på övriga områden. Man

skulle vidare komma ifrån den svåra gränsdragningen mellan begränsat

och obegränsat initiativ. Förslaget låg enligt utredningen i linje med utred­

ningens strävan att på olika sätt stärka riksdagens maktställning.

14.3. Grundlagberedningens synpunkter

14.3.1.

Bör utskottens initiativrätt vidgas?

Utskotten måste givetvis i framtiden som hittills ha rätt att inom ramen

för en väckt fråga göra tillägg till och ändringar i vad som har föreslagits.

I samma utsträckning kommer enskilda ledamöter av utskottet att kunna

framföra förslag i reservationer (se nedan). Vad som skall diskuteras är,

om utskotten skall få en längre gående rätt att väcka initiativ inom sina

beredningsområden. Det torde däremot inte vara aktuellt att nu överväga en

ytterligare utvidgning av den innebörden att även en minoritet skall få rätt

att självständigt föra fram en fråga till kammaren. Om ett förslag är fri­

stående i förhållande till remitterade ärenden, bör det aliså samla majoritet

i utskottet för att kunna föras vidare till kammaren.

Författningsutredningens skäl för en vidgad initiativrätt för utskotten

förefaller bärande. De mötte ingen gensaga under remissbehandlingen. En

dylik initiativrätt kan förenas också med ett system med fackutskott, förut­

satt att gränserna mellan utskotten är någorlunda preciserade. I själva ver­

ket ter det sig naturligare att tillerkänna ett utskott en sådan rätt, om det

har överblick över hela ämnesområdet och kan välja mellan och inbördes

avpassa olika medel att förverkliga ett inom utskottet uppkommet önskemål.

Utskottens rätt att väcka egna förslag skulle få en begränsad betydelse

i politiskt viktiga frågor under tider då regeringen kan stödja sig på en fast

sammanhållen majoritet i riksdagen. Under tider av minoritetsparlamenta-

rism eller i lägen då regeringen har svag majoritet skulle det emellertid

kunna tänkas förhålla sig annorlunda. Det kan då sägas vara viktigt för

effektiviteten i regeringens verksamhet att riksdagens möjlighet att påverka

regeringspolitiken blir begränsad i varje fall på det sättet att riksdagen inte

104

vid vilket tillfälle som helst kan ingripa i denna. Detta kan vara av bety­

delse för liur åtråvärd regeringsmakten är utan riksdagsmajoritet och där­

med för möjligheten att besätta regeringsposterna. En viss begränsning av

möjligheterna till politiska initiativ inom riksdagen kan alltså vara ett na­

turligt inslag i fördelningen av befogenheter mellan riksdagen och rege­

ringen.

Erfarenheterna från den svenska minoritetsparlamentarismens tid visar

att utskotten kan komma att spela en nyckelroll, när regeringen saknar stöd

av en fast majoritet i riksdagen. Det kan emellertid betvivlas att just en

rätt för utskotten att föra fram fristående förslag skulle nämnvärt försvaga

regeringsmakten. Det är inte känt att den självständiga initiativrätt för

vissa utskott, som sedan länge förelegat, skulle lett till olägliga ingrepp i ti­

digare minoritetsregeringars verksamhet. Redan avsaknaden av den utred-

ningsapparat, som krävs för tillkomsten av varje mera omfattande förslag,

kommer att verka avsevärt hämmande på utskottens egna initiativ. Dessa

kan väntas ofta bestå i förslag till framställningar om utredning i viss an­

gelägenhet genom regeringens försorg. Skulle utskottsmajoriteten föra fram

ett förslag i någon politiskt betydelsefull fråga i strid med regeringens öns­

kan, kan man nog anta att det parlamentariska läget förskjutits så, att rege­

ringen ändock riskerar att bringas på fall. Utskottets aktion skulle alltså

troligen vara ett av flera tänkbara symptom på en förtroendekris. Genom

det nya kontrollinstitutet misstroendeförklaring har riksdagen också fått

möjlighet att praktiskt taget när som helst ingripa mot regeringen.

14.3.2.

Bör frågan om initiativrätt tas upp nu?

Det sagda leder till att övervägande skäl talar för att införa en i princip

generell förslagsrätt för utskotten. Frågan har då setts isolerad från övriga

spörsmål om tagande och återtagande av initiativ i riksdagen. Dessa kan inte

få sin lösning förrän senare. Man bör då överväga, om denna omständighet

bör leda till att man nu lämnar även frågan om utskottsinitiativ åt sidan.

I synnerhet vid en omläggning av riksdagsåret kan en ändring i reglerna

om

motionsrätten

komma att aktualiseras. Inför man vidgad initiativrätt för

utskotten, öppnar man därigenom möjlighet att inskränka motionsrätten

till förmån för initiativ via partirepresentanterna i utskotten, t. ex. i syfte

att påskynda riksdagens budgetbehandling. Men en sådan inskränkning kan

mycket väl anstå till senare, även om man redan i denna omgång inför själv­

ständig initiativrätt för utskotten. En initiativrätt av detta slag torde inte hel­

ler hindra att man senare tvärtom utvidgar motionsrätten. Härvidlag kan

man emellertid säga att utskottsinitiativen kan förlora i betydelse i samma

mån som motionstiderna (särskilt den för de fristående motionerna) för­

längs.

Lösningar av frågan om

återtagande av initiativ

kan pendla mellan å ena

sidan en ovillkorad rätt att, intill dess riksdagen fattat beslut, ta tillbaka ett

förslag, och å andra sidan ett fullständigt förbud att återkalla förslaget,

sedan det en gång väckts. Yad som egentligen tilldrar sig intresse är i vad

mån förslagsställaren kan hindra en prövning av förslaget. Genomför man

Kungl. NIaj:is proposition nr 40 år 1970

105

självständig initiativrätt för utskotten, begränsar man möjligheten härtill.

Dels torde det sålunda få bli en konsekvens av initiativrätten att sedan ut­

skottets betänkande över proposition eller motion väl föreligger, betänkan­

det skall sakbehandlas i riksdagen, oavsett hur förslagsställaren då förhål­

ler sig till sitt förslag. Dels kan utskottet som sitt eget förslag föra fram en

fråga, som en gång har väckts genom proposition eller motion, även om

förslagsställaren innan utskottsbetänkande föreligger återkallar sitt för­

slag. Å andra sidan kan just denna möjlighet för utskotten medföra att

betänkligheterna mot en sådan rätt att förfoga över en proposition eller

motion minskas. (Jämför t. ex. författningsutredningen i SOU 1963: 18 s.

57.) Vill man ytterligare begränsa förslagsställarens möjlighet att hindra

prövning av förslaget, går detta att genomföra utan att man därigenom råkar

i konflikt med bestämmelserna om utskottsinitiativ.

Det vill på grund av det sagda synas som om grundlagberedningen väsent­

ligen skulle ha kvar sin rörelsefrihet vid utformningen av regler om tagande

och återtagande av initiativ, även om en rätt för utskotten att föra fram

fristående förslag införs redan i samband med en reform av utskottsorgani-

sationen.

14.3.3.

Bär rätten till vidgat initiativ i något avseende begränsas?

Grunden till den självständiga initiativrätten för utskotten är ytterst att

söka i den omfattande sakkunskap i och överblick över ett bestämt område

av samhällslivet, som ledamöterna i utskotten förvärvar. Mot denna bak­

grund bör fri förslagsrätt tillkomma endast fast inrättade utskott och icke

de utskott, som tillsätts för särskilda beredningsuppgifter. Något behov

torde knappast heller föreligga för de särskilda utskotten att ställa förslag

utöver dem som ryms inom ramen för den väckta frågan.

En regel om initiativrätt bör i första hand innehålla att utskott äger

väcka förslag hos riksdagen i fråga, som hör till utskottets handläggning.

Initiativrätten bör tillkomma alla fasta utskott som är uppbyggda enligt

fackutskottsprincipen. Risken för kompetenskonflikter mellan dylika ut­

skott är ganska begränsad. Mera tveksamt kan det vara, om sådana utskott

som de i grundlagberedningens skiss upptagna finansutskottet och civillags-

utskottet skall ha initiativrätt över hela sina beredningsområden.

Finansutskottet skall enligt grundlagberedningens skiss till viss del vara

ett fackutskott: det skall ha det primära ansvaret för beredningen av vissa

ärenden. Härvidlag finns självfallet ingen anledning att överväga särregler

för finansutskottet. Men därutöver skall finansutskottet ha ett ansvar för

samordningen av budgetbehandlingen. Grundlagberedningen har tidigare

(under 10.3.3.) framhållit att finansutskottet måste noga följa konjunktur­

utvecklingen samt fackutskottens och riksdagens ställningstaganden i bud­

getfrågor samt att utskottet bör på eget initiativ kunna föreslå ändrade all­

männa riktlinjer för det pågående budgetarbetet i riksdagen. En sådan ini­

tiativrätt innebär att utskottet när som helst under budgetarbetet kan kom­

plettera eller modifiera de uttalanden som det gjorde i sitt utlåtande över

finansplanen, om detta någon gång skulle behövas, t. ex. vid en hastig

Kungl. Maj:ts proposition nr W år 1970

106

Kungl. Maj:ts proposition nr it) år 1970

konjunktursvängning. Däremot är inte avsikten att finansutskottet med stöd

av initiativrätten skall kunna ta upp ett fackutskottsutlåtande till gransk­

ning och avge utlåtande däröver till riksdagen.

Grundlagberedningen föreslår i det följande att finansutskottets kompe­

tens beträffande den ekonomiska politiken i allmänhet skall uttryckas så

att utskottet skall bereda frågor om allmänna riktlinjer för den ekonomiska

politiken och för statsregleringen. Det kan hävdas att en sådan kompetens­

regel i förening med den tänkta initiativregeln — att utskott äger väcka för­

slag hos riksdagen i fråga, som hör till utskottets handläggning — utgör

ett hinder för utskottet att av eget initiativ ta upp till granskning ett fack­

utskottsutlåtande och avge utlåtande däröver till riksdagen. Denna slutsats

kan emellertid någon gång tänkas bli omstridd —- gränsen mellan »allmän­

na riktlinjer» för statsregleringen och de överväganden ett fackutskott gör

om särskilda delar av budgeten kan knappast göras fullt klar. Man kan

förebygga konflikter genom att regeln om initiativrätt uttryckligen får ange

att utskott inte av eget initiativ får ta upp en fråga som är under behand­

ling hos annat utskott eller i kammaren (härom mera strax). Härutöver

torde ingen särskild begränsning eller precisering av finansutskottets ini­

tiativrätt behöva föreskrivas.

Större anledning funnes möjligen att genom en särskild föreskrift be­

gränsa civillagsutskottets initiativrätt. Detta utskott tänkes nämligen inte

få något tydligt avgränsat ämnesområde sig anvisat, och det bör givetvis

inte förekomma att civillagsutskottet väcker isolerade förslag i frågor som

klart hör till något annat utskott, såsom miljövårds- och jordbruksutskottet

eller näringsutskottet. Det torde emellertid vara svårt att mera exakt dra

gränsen mellan ämnen som uteslutande tillhör civillagsutskottets beredning

och sådana som dessutom kan sägas ankomma på ett annat utskott. Vidare

kan det tänkas att ett förslag inom t. ex. avtalsrätten lämpligen bör föran­

leda följdändringar i lagar som hör till annat utskotts ämnesområde. Det

torde därför vara olämpligt att begränsa civillagsutskottets initiativrätt till

vissa angivna lagar. En tillräcklig begränsning därav torde följa av den

allmänna föreskriften att initiativ inte får väckas i fråga som är under

behandling hos annat utskott eller i kammaren.

Det får över huvud taget förutsättas att alla fasta utskott begagnar sin

initiativrätt med varsamhet i frågor som tangerar annat utskotts bered-

ningsområde. I tveksamma fall torde det vara lämpligt att utskott, innan

det lägger fram eget förslag, tar kontakt med annat utskott, som kan tänkas

ha intresse i saken.

I samband med det sist sagda står, att en fråga, som faller inom visst

utskotts komptensområde, ibland kan vara föremål för handläggning inom

annat utskott efter remiss av ärende dit. Så är fallet först och främst beträf­

fande ärende, som tillagts ett särskilt tillsatt utskott. Men samma situation

kan vara för handen, när en fråga kan sägas sortera under två ständiga ut­

skotts beredningsområden och när en fråga har hänvisats till ett utskott

med stöd av den uppmjukade remissregeln, t. ex. därför att ärendet inte

bör delas mellan två utskott. Det ligger i sakens natur, att det utskott, inom

107

vars kompetens frågan ligger men till vilket det aktuella ärendet inte har

remitterats, bör avstå från initiativ på det område, som frågan direkt avser.

Detta bör gälla så länge ärendet över huvud taget är under behandling

i riksdagen. Det vore sålunda olämpligt om ett utskott begagnade sin initia­

tivrätt till att anlägga synpunkter på annat utskotts utlåtande. Grundlag-

beredningen föreslår alltså ett uttryckligt förbud att begagna initiativrätten

i fråga, som redan är under behandling i annat utskott eller i kammaren.

14.3.4.

Följdförslag till utskottsinitiativ

Det kan finnas ett rimligt intresse för andra riksdagsledamöter än dem som

sitter i utskottet att få sina synpunkter beaktade vid behandlingen av frågan

om initiativet. Man kan erinra om hur bankoutskottets initiativrätt i interna

riksdagsfrågor så småningom ledde till krav på rätt att väcka motion i an­

ledning av framställningar från riksdagens verk. Det kan dock finnas skäl

för att, i varje fall i denna omgång, anse att detta intresse är tillgodosett

genom den rätt till återremiss, som enligt den nya lydelsen av 63 § RO skall

tillkomma också en minoritet inom kammaren. Man kan vidare lita till kon­

takter mellan ledamöterna inom partigrupperna.

14.3.5.

Reservationsrätten m. m.

Den hittillsvarande gränsdragningen mellan s. k. begränsat och obegränsat

initiativ för utskott får, även om beredningens förslag godtas, i vissa fall

ännu betydelse. Detta gäller de för särskild beredningsuppgift tillsatta ut­

skotten, som enligt förslaget inte skall få den utvidgade förslagsrätten. Men

även för reservanter i utskotten har distinktionen intresse. Tidigare har

sagts att det inte i denna omgång är aktuellt att på det sättet utvidga initia­

tivrätten i utskotten att även en minoritet får rätt att självständigt föra fram

en fråga till kammaren. För att man skall undvika kringgående, måste då

en gräns sättas också för rätten att i reservationer till utskottsbetänlcanden

ställa förslag.

Anledning saknas att nu ge förslagsrätten för särskilda utskott och för

reservanter inom utskotten annan innebörd än den för närvarande anses ha.

Givetvis äger minoriteten — i likhet med vad som eljest gäller —- rätt att

komma med förslag i reservationer i anslutning till ett av majoriteten beslu­

tat initiativ. Anmärkas må att en vidgad möjlighet att väcka förslag i reser­

vationer till utskottsbetänkande!! skulle kunna leda till att förslag i större

utsträckning lades fram först i utskotten och inte genom följ dmotioner. En

sådan utveckling vore möjligen olycklig, eftersom alla förslag och invänd­

ningar då inte blev bekanta för utskottsledamöterna före sakbehandlingen.

Bordläggning i utskottet och därmed tidsförlust kunde bli följden. Frågan

hör till dem som får övervägas vid en senare översyn av reglerna om mo-

tionsrätten.

14.3.6.

Sammanfattning

Grundlagberedningen förordar således att de regler om initiativrätt, som är

knutna till vissa av utskotten i den nuvarande organisationen, vid en reform

Kungl. Maj:ts proposition nr A0 år 1970

108

av utskottsväsendet ersätts av en generell regel om rätt för de ständiga ut­

skotten att, vart och ett inom sitt kompetensområde, lägga fram förslag till

riksdagen, även om förslaget inte har samband med ärende, som remitterats

till utskottet. Denna initiativrätt skall dock inte gälla fråga som berörs av

proposition, motion eller annat ärende, som är anhängigt hos annat utskott

eller i kammaren.

Kungl. Maj:ts proposition nr 40 år 1970

Kungl. Maj:ts proposition nr

40

år 1970

109

15

Statsråds tillträde till utskott

I

gällande rätt

(36 § 6 mom. andra stycket RO) stadgas att statsrådsledamot,

justitieråd eller regeringsråd ej får deltaga i utskott, dock att beträffande

utrikesutskottet gäller vad i 37 § 2 mom. sägs. Enligt sistnämnda stadgande

må statsministern och utrikesministern så ock, när ärendets beskaffenhet

därtill föranleder, annat statsråd själva eller genom ämbets- eller tjänste­

man meddela utskottet muntliga eller skriftliga upplysningar.

Stadgandet i 36 § 6 mom. RO innebär sålunda — med angivet undantag

— ett förbud för statsråd, justitieråd och regeringsråd att deltaga i eller

närvara vid utskottsförhandlingar. Det innebär vidare, att person, som till­

hör de nämnda kategorierna, ej kan väljas till utskottsledamot. Undantaget

för utrikesutskottet tillkom år 1937 i samband med utskottets inrättande.

Det avsåg då endast utrikesministern (personligen eller genom tjänsteman)

men vidgades år 1941 till den nuvarande kretsen. Undantaget motiverades

dels med önskvärdheten av ökad samverkan mellan regering och riksdag

på det utrikespolitiska området, dels med att utrikesutskottet till sin sam­

mansättning var identiskt med utrikesnämnden, till vilkens sammanträden

statsråd kunde kallas.

Kontakt mellan utskott och statsråd förekommer i praxis dels vid sidan

av utskottssammanträdena mellan utskottsledamot eller utskottstjänsteman

samt statsråd eller departementstjänsteman, dels genom att departements-

tjänsteman på anmodan infinner sig till sammanträde och där lämnar

upplysningar.

Frågan om vidgat tillträde för statsråd till utskottsförhandlingar har ak­

tualiserats ett flertal gånger utan att leda till lagstiftningsåtgärd. En redo­

görelse för vissa

tidigare förslag

och deras behandling lämnas av författ-

ningsutredningen i SOU 1963: 18 s. 119 f. Från denna äldre diskussion åter­

ges här följande synpunkter. Farhågor har yppats såväl för att statsråds

tillträde till utskott skulle försvaga regeringens maktställning, som för att

effekten skulle bli den motsatta. Häremot har invänts att i den mån en för­

skjutning sker i maktbalansen mellan regering och riksdag, denna torde

bero på allmänpolitiska omständigheter och icke på en teknisk arbetsord­

no

ning som innebär att statsråden har rätt, men inte skyldighet att delta i ut­

skottens överläggningar. En ändring av denna innebörd skulle däremot vara

ägnad att främja en saklig och fullständig granskning av propositionerna

i riksdagen. Bl. a. vore det önskvärt att statsråden fick tillfälle att i utskot­

ten förhandla om ändringar och modifikationer i framlagda propositioner.

Från motsidan har genmälts att utskottens behov av upplysningar och ut­

redning utöver vad propositionerna innehåller har tillgodosetts genom stad­

gandet i 46 § RO om rätt för utskotten att från regeringen begära upplys­

ningar från verk och ämbetsmän.

Författningsutredningen

föreslog (3 kap. 15 § förslaget till RO) att stats­

råd på framställning av utskott eller på egen hemställan, som bifallits av

utskottet, personligen eller genom tjänsteman ägde lämna upplysningar vid

sammanträde med utskottet. Statsråd skulle alltjämt inte kunna väljas till

ledamot eller suppleant i utskott (5 kap. 6 § nämnda förslag). Utredningen

konstaterade att det nuvarande förbudet för statsråd att delta i utskott var

uttryck för det dualistiska statsskick, för vilket 1809 års regeringsform av­

sågs skola utgöra grundvalen. Utskotten skulle sålunda kunna arbeta utan

påtryckningar från regeringen. För ett parlamentariskt statsskick hade emel­

lertid de principer, åt vilka förbudet gav uttryck, inte samma vikt. Det nära

samarbete, som med ett sådant statsskick bör förekomma mellan regering

och riksdag, talade enligt utredningens mening för att det var »rimligt och

lämpligt» att statsråd skulle kunna lämna upplysningar vid utskottssam­

manträde. Med den konstruktion utredningen gav sitt förslag, ansåg den

att grund knappast skulle föreligga för farhågor att statsråds tillträde till

utskott skulle påverka regeringens maktställning i förhållande till riks­

dagen i ena eller andra riktningen. Utredningen ansåg inte skäl föreligga

att begränsa statsråds tillträde till utskott till de tillfällen, då utskott be­

handlar propositioner. — Utredningens förslag lämnades vid remissbehand­

lingen utan erinran.

Även

grundlagberedningen

anser att statsråd inte bör deltaga i riksda­

gens utskott såsom ledamot eller suppleant. Det förefaller emellertid kunna

vara till gagn för utskottens ställning som riksdagens beredningsorgan att

öppna en kanal för direkt kontakt mellan utskotten och ledamöterna i stats­

rådet. Härigenom möjliggörs en fylligare utväxling av information och syn­

punkter och underlättas kompromisser. I vart fall om enighet mellan ut-

skottsmajoriteten och regeringsledamoten skall vara förhanden för att över­

läggning skall komma till stånd, synes risken för att rätten till sådant till­

träde skall leda till förskjutning av maktbalansen mellan regeringen och

riksdagen inte vara stor. Till detta bidrar att överläggningen

inom

utskottet

bör fortsätta efter det att statsrådet lämnat utskottet. Några olägenheter till

följd av statsråds rätt att närvara i utrikesutskottet har vidare inte för­

sports. Därtill kommer att praxis redan har öppnat en väg för muntlig kon­

takt mellan regeringen och övriga utskott på så sätt att statssekreterare eller

annan ledande tjänsteman inom ett departement ibland är närvarande vid

ett utskottssammanträde för att lämna upplysningar och framföra syn­

punkter.

Kungl. Maj:ts proposition nr 40 år 1970

in

Åsyftat är, att statsrådets sammanträffande med utskott skall ske inom

stängda dörrar; frågan om offentliga förhör inför utskott kan inte tas upp

till bedömning nu. År överläggningarna mellan utskottet och regeringsleda­

moten inte offentliga, behöver man inte befara att de drar intresset från

kammar debatter na i de ifrågavarande ärendena eller får andra verkningar

för dessa debatter än som följer av att missförstånd och tvistefrågor kunnat

bringas ur världen vid överläggningarna. Som författningsutredningen fram­

hållit, bör upplysning från sammanträffandet, som är av betydelse för ut­

skottets ställningstagande, redovisas i betänkandet.

Grundlagberedningen förordar att stadgandet i 36 § 6 mom. andra stycket

RO om hinder för statsrådsledamot att delta i utskott ersätts av ett förbud

endast att delta som

ledamot

eller

suppleant.

Någon uttrycklig bestämmelse

om statsrådsledamots rätt att i

annan egenskap

än som nyss nämnts närvara

vid utskottssammanträde synes ej erforderlig. Slopas förbudet mot närvaro,

kan man nämligen utan vidare knyta an till gällande praxis, enligt vilken

utomstående, bl. a. departementstjänstemän, ibland är närvarande vid ut­

skottssammanträden för att lämna upplysningar och framföra synpunkter.

Utgångspunkten är härvidlag att den som icke är ledamot av eller suppleant

i ett utskott eller tjänsteman i utskottets kansli kan få företräde inför ut­

skottet endast i enlighet med utskottets beslut. Anledning saknas att sär-

ställa ett utrikesutskott genom att göra statsrådsledamots rätt till tillträde

till sådant utskott oberoende av utskottets samtycke. — Förbudet för

justitieråd och regeringsråd att »deltaga i utskott» torde kunna slopas. —

Beträffande rätt för statsrådsledamot och förutvarande statsrådsledamot

att delta i val till konstitutionsutskottet samt angående möjligheten att

välja förutvarande statsråd till utskottsledamot hänvisas till specialmoti­

veringen (44 § RO).

Kungl. Maj:ts proposition nr

40

år i970

112

Kungl. Maj.ts proposition nr

40

år 1970

16

Upplysningar till utskott från statlig myndighet

I

gällande rätt

stadgas i 46 § RO att om utskott finner sig behöva av

någon ämbetsman eller av allmänt verk inhämta muntliga eller skriftliga

upplysningar, äger utskottet att genom sin ordförande, hos den statsrådets

ledamot som konungen därtill årligen förordnar, begära konungens befall­

ning till vederbörande att meddela de äskade upplysningarna; dock bör

statskontoret samt banko- och riksgäldsverken i frågor om redovisning

av medel omedelbarligen avgiva alla äskade upplysningar.

Den i 46 § RO anvisade vägen anlitas regelmässigt, när utskotten önskar

skriftligt yttrande. Det statsråd som erhållit förordnande enligt 46 § RO

vidarebefordrar så gott som utan undantag utskottens framställningar till

vederbörande myndigheter. Muntliga upplysningar från statlig myndighet

eller ämbetsman inhämtas däremot alltid direkt.

Frågan om sättet för utskott att inhämta upplysningar från statlig myn­

dighet har samband med spörsmålet om statsråds tillträde till utskott. I

andra stycket av den §, 3 kap. 15 § förslaget till RO, vari

författningsutred-

ningen

upptog stadgande om statsråds tillträde till utskott, föreslog utred­

ningen också en bestämmelse av innehåll att statlig myndighet, om utskott

så finner erforderligt för att fullgöra sina uppgifter, skall tillhandagå ut­

skottet med upplysningar och yttranden. Utredningen förklarade att det

i 46 § RO anvisade förfaringssättet varken var erforderligt eller lämpligt.

Enligt utredningen borde ett utskott inte kunna ålägga enskild tjänste­

man att lämna upplysningar eller yttranden. Med detta ville dock utred­

ningen inte förorda någon ändring i nuvarande praxis.

Enligt

grundlagberedningens

mening erfordras överhuvudtaget ingen sär­

skild bestämmelse i RO angående utskotts rätt att erhålla upplysningar

från myndighet, som är underställd riksdagen. Också beträffande övriga

statliga myndigheter kan det i ett parlamentariskt statsskick te sig som

en onödig omväg, att utskotten för att erhålla yttrande först skall nöd­

gas hänvända sig till en statsrådsledamot. Helt invändningsfritt vore det

emellertid inte att tillerkänna utskotten en oinskränkt rätt att infordra

upplysningar och yttranden direkt från myndigheterna. Den ifrågavarande

113

statsförvaltningen är ju underställd regeringen. En ovillkorlig rätt för ut­

skott att engagera myndigheter för yttranden skulle i enstaka fall kunna

medföra störningar i förvaltningens arbete på ett sätt som regeringen inte

kunnat förutse eller i tid motverka.

En rimlig avvägning kan enligt beredningens mening åstadkommas, om

Utskotten väl får rätt att direkt hänvända sig till myndighet med be­

gäran om yttrande eller upplysning, men myndigheten, om exceptionella

svårigheter någon gång skulle föreligga, äger hänskjuta frågan, om utskot­

tets begäran skall efterkommas, till regeringens avgörande. Den förenkling

av proceduren att inhämta yttrande, som förslaget innebär, synes inne­

bära sådana fördelar, att den bör genomföras redan i denna omgång.

Av sammanhanget lär framgå att med statlig myndighet i detta fall inte

åsyftas statsdepartementen eller statsrådsberedningen. Lydelsen av 21 §

regeringsformen torde förebygga den tolkningen att utskott skulle kunna

inhämta formligt yttrande över lagförslag hos lagrådet, något som grund­

lagberedningen för närvarande inte är beredd att föreslå. — Domstolar bör

uttryckligen j ämställas med myndigheter.

I överensstämmelse med vad författningsutredningen föreslog, bör utskot­

tens hänvändelse avse myndigheten som sådan, inte enskild tjänsteman. Det

bör vara möjligt för utskottet att föreskriva, huruvida yttrande eller upp­

lysning skall lämnas skriftligen eller muntligen vid sammanträde med ut­

skottet; det förra torde bli det regelmässiga. Givetvis är utskotten oför­

hindrade att som hittills överenskomma med viss tjänsteman att han skall

biträda utskottet med upplysningar. Grundlagberedningen vill slutligen ut­

tala sin anslutning till författningsutredningens yttrande (SOU 1963: 18

s. 122 n) att rimlig hänsyn bör tagas till en utskottsminoritets önskemål

i fråga om anskaffande av sakmaterial.

Kungl. Maj:ts proposition nr 40 år 1970

8

—Bihang till riksdagens protokoll 1970. 1 saml. Nr 40

114

Kungl. Maj. ts proposition nr

40

år 1970

17

Utrikesnämnden

Alltsedan utrikesutskottet inrättades år 1938 liar det till sin sammansätt­

ning sammanfallit med utrikesnämnden. Detta har i 54 § RF uttryckts så

att ledamöterna i utrikesutskottet också är ledamöter av utrikesnämnden.

I det mera detaljerade stadgandet i RO (49 § första stycket) sägs att val

av ledamöter och suppleanter i utrikesutskottet gäller också som val av

ledamöter och suppleanter i utrikesnämnden. Personalunionen mellan ut­

rikesnämnden och utrikesutskottet löses upp genom en ändring i samband

med enkammarreformen. Antalet ledamöter i utrikesutskottet, hittills sex­

ton, har bestämts till sjutton. Nämnden får nio ledamöter och lika många

suppleanter. Från regeringens sida förutsattes att frågan om personalunion

skall prövas på nytt i samband med den totala författningsrevisionen (prop.

1968:27 s. 196).

Det är nu inte möjligt att bygga på någon erfarenhet av hur det beslu­

tade systemet fungerar. Emellertid förefaller det grundlagberedningen som

om det med det nya utskottssystemet vore olämpligt att återgå till perso­

nalgemenskap mellan nämnden och utskottet. Till det skäl som åberopa­

des för att minska antalet ledamöter i nämnden och alltså upplösa perso­

nalunionen — uppdragets särskilda förtroendekaraktär — har kommit and­

ra. För det första kommer ett framtida utrikesutskott sannolikt att få fler

beredningsuppgifter än det nuvarande, och några av dessa kommer att bli

betungande och tidsödande, särskilt utvecklingsbiståndet (se bilaga 3 till

betänkandet). Det skulle därför troligen vara svårt att till utskottet knyta

partigruppernas ledare och andra sådana ledande politiker som nu har bru­

kat sitta i utrikesutskottet. Å andra sidan bör man självfallet försöka få

politiker av denna typ att åtaga sig ledamotskap i nämnden. För det andra

skulle en i författning bestämd persongemenskap beskära riksdagens hand­

lingsfrihet vid utformningen av utskottsorganisationen. Ett av särdragen

i grundlagberedningens förslag är att fördelningen av beredningsuppgifter-

na mellan utskotten samt antalet ledamöter i utskotten skall kunna ändras

utan en tidsödande procedur. Det vore knappast lämpligt att genom bestäm­

melse i grundlag fixera ett särskilt ämnesområde och ledamotsantal just för

115

ett utrikesutskott — i all synnerhet inte ett så litet antal ledamöter som

utrikesnämnden bör ha — något som emellertid vore nödvändigt, om man

skulle i grundlag föreskriva personalunion mellan utskottet och nämnden.

Sammanfattningsvis anser alltså grundlagberedningen att man inte bör

återinföra personalunionen mellan utrikesutskottet och utrikesnämnden.

I enkammarriksdagen får talmannen en markerad ställning som ledare

av riksdagens arbete. Han blir ordförande i talmanskonferensen, riksda­

gens centrala organ för planläggning av arbetet. Enligt ett nyligen avgivet

förslag av en inom riksdagen tillsatt kommitté, som har haft till uppgift

att göra en översyn av riksdagens förvaltnings- och personalorganisation

inför enkammarreformen (1969 års organisationsutredning), skall talman­

nen bli ordförande också i riksdagens centrala förvaltningsorgan, förvalt-

ningsstyrelsen. Sedan riksdagens krigsdelegation inrättades år 1965 har de

två talmännen båda tillhört delegationens presidium, och man kan förut­

sätta att enkammarriksdagens talman som regel kommer att väljas till dele­

gationens ordförande. Talmannen får därigenom ett särskilt ansvar för riks­

dagens beredskapsplanering.

I fredstid kommer talmannen att ha det främsta ansvaret för riksdagens

förbindelser med andra länders parlament. Redan fördenskull måste han

vara väl orienterad i utrikespolitiska frågor. Hans uppgifter inom bered­

skapsplaneringen gör att han måste ägna ett särskilt intresse åt den säker­

hetspolitiska utvecklingen. Dessa omständigheter gör att det enligt grund­

lagberedningens mening finns skäl att överväga, om inte talmannen bör till­

höra utrikesnämnden. Därigenom skulle han få tillfälle att ta del av den

förtroliga information som utrikesledningen kan lämna. Han skulle också

ha som en självklar uppgift att i rådslagen företräda de mera allmänna

riksdagsintressena.

Talmännen har inte brukat väljas in i utskott, en praxis som kodifieras

genom grundlagberedningens förslag. Som en följd av personalunionen

mellan utrikesutskottet och utrikesnämnden har talmännen därför inte

heller varit ledamöter av nämnden. I och med att personalunionen upp­

löses blir detta möjligt. Från mera allmänna synpunkter kunde det likväl

anses olämpligt att talmannen bleve ledamot av nämnden. Motivet skulle

vara att motsättningar mellan partierna ofta präglar överläggningarna i

nämnden och att det med tanke på talmannens ställning som ledare av riks­

dagsförhandlingarna vore olyckligt om han vid rådslagen i nämnden skulle

tvingas deklarera sin mening i partiskiljande frågor.

Grundlagberedningen anser emellertid att det inte finns skäl för sådana

farhågor. Utrikesnämnden fattar enligt de nu gällande bestämmelserna inga

beslut under rådslagen med regeringsrepresentanterna, och det lär knappast

finnas någon anledning att hålla omröstning. Det kan visserligen inte kom­

ma i fråga att i något hänseende begränsa talmannens yttrandefrihet i

nämnden, men man kan förutsätta att han där lika väl som i sin syssla

som ordförande i riksdagens plenum kommer att uppfatta sig som i viss

mån opartisk företrädare för riksdagens ledamöter.

Grundlagberedningen föreslår på grund av det anförda att talmannen blir

Kungl. Maj.ts proposition nr iO år 1970

116

självskriven ledamot av utrikesnämnden.

Enligt den vid 1969 års riksdag slutligt antagna lydelsen av 49 § RO skall

utrikesnämnden bestå av nio ledamöter och nio suppleanter. Det är enligt

grundlagberedningens mening önskvärt att antalet valda företrädare för

riksdagspartierna inte minskas ytterligare. Nämnden bör sålunda bestå av

talmannen och nio valda ledamöter. Förste, andre och tredje vice talmännen

bör vara ersättare för talmannen i nämnden. Utan särskilt stadgande är

det klart att dessa vid förfall för talmannen träder in i tur och ordning.

De nuvarande reglerna i 50 § RF om krigsdelegationen innebär bl. a. att

det i första hand är talmanskonferensens sak att fatta beslut om att krigs­

delegationen skall träda i riksdagens ställe. På grund av att talmanskonfe­

rensen knappast kan sägas existera under de dagar som förflyter mellan två

riksdagar finns det en risk att det i en speciell situation inte skulle existera

något organ som är behörigt att på riksdagens vägnar förordna om inkal­

lande av krigsdelegationen. Grundlagberedningen vill förorda att de upp­

gifter som enligt 50 § RF ligger på talmanskonferensen i stället läggs på

utrikesnämnden. Denna består även mellan riksdagarna. Inom nämnden

torde vidare en utomordentlig sakkunskap i utrikes- och säkerhetspolitiska

frågor vara samlad. Dessutom är nämnden till skillnad från talmanskon­

ferensen proportionellt sammansatt. Om talmannen i enlighet med grund­

lagberedningens förslag blir ledamot av nämnden får man vidare, liksom

med nuvarande regler, en medverkan i detta för riksdagen så viktiga av­

görande från dess presidium.

I ett av de fall då krigsdelegationen skall kunna träda i riksdagens

ställe — vid omedelbar krigsfara — fordras att statsministern och två tred­

jedelar av talmanskonferensens ledamöter är ense därom. För utrikesnämn-

dens del bör motsvarande antal bestämmas till sex av de tio ledamöterna.

Givetvis skall i dessa fall liksom eljest suppleant kunna inträda i nämnden,

när ledamot är frånvarande.

I uppgiften som rådplägningsorgan kallas utrikesnämnden samman av

regeringen. Kungen eller regenten leder nämndens förhandlingar, när

lian är närvarande. I annat fall förs ordet av statsministern eller,, om även

han är frånvarande, av utrikesministern. Om minst fyra av nämndens leda­

möter hos utrikesministern begär rådplägning i viss uppgiven fråga, skall

nämnden sammankallas.

De återgivna reglerna bör inte tas upp till omprövning i detta samman­

hang. De måste emellertid kompletteras med särskilda regler för det fallet

att utrikesnämnden skall sammanträda för att på riksdagens vägnar pröva

frågan, om krigsdelegationen skall träda i riksdagens ställe. Det kan näm­

ligen tänkas att det inte finns någon som kan ta initiativ på regeringens

vägnar. Om emellertid så är fallet, kan man förmoda att regeringen kom­

mer att kalla in utrikesnämnden, när det finns anledning att överväga, om

krigsdelegationen skall träda i riksdagens ställe. Detta torde bli fallet åt­

minstone när frågan kommer upp redan vid krigsfara och alltså före ett

krigsutbrott. Från principiell synpunkt är det dock mest tilltalande, om

riksdagen si älv kan ta initiativ till sammanträde med nämnden. Det bör

Kungl. Maj:ts proposition nr W år 1970

117

vidare, om så har skett, finnas något riksdagens eget organ som kan leda

förhandlingarna. Både uppgiften att sammankalla nämnden och uppgiften

att leda förhandlingarna bör i dessa undantagsfall i första hand tillkomma

talmannen eller, vid förfall för honom, vice talman. Nämnden bör också

kunna sammankallas av två andra ledamöter. I de fall då nämnden skall

samråda med statsministern eller eljest inhämta hans mening bör den för

tillfället lämpligaste metoden begagnas; det är inte nödvändigt att reglera

proceduren.

Kungl. Maj.ts proposition nr 40 år 1970

118

Kungl. Maj.ts proposition nr 40 år 1970

18

Tidpunkten för ikraftträdande

Grundlagberedningen anser att enkammarriksdagen bör ha möjlighet att

så snart som möjligt gå över till den här skisserade utskottsorganisationen.

Det är rimligt att i första hand tänka sig att den nya utskottsorganisa­

tionen skall börja tillämpas vid ett årsskifte. Om så skall ske, är den 1 ja­

nuari 1972 den första praktiskt möjliga tidpunkten. Som beredningen äm­

nar utveckla närmare i specialmotiveringen är det emellertid möjligt att,

om 1970 och 1971 års riksdagar så beslutar, nå praktiskt taget samma re­

sultat som om reformen trädde i kraft den 1 januari 1971. Den första en­

kammarriksdagen skulle alltså praktiskt taget från början kunna arbeta

i de nya formerna.

De provisoriska riksdagslokalerna vid Sergels torg i Stockholm, vilka tor­

de bli färdiga före den 1 januari 1971, är planerade för en utskottsorgani-

sation enligt 1968—69 års beslut. Lokalerna är inte alldeles lämpligt utfor­

made för en utskottsorganisation sådan som den av grundlagberedningen

förordade. Bl. a. synes det, om denna skall tillämpas, bli nödvändigt att

vissa av utskotten till en början får sammanträda i lokaler som är tänkta

för konstitutionsutskottets och statsutskottets avdelningar. Detta synes

emellertid trots allt vara möjligt som ett provisorium, och det torde finnas

goda möjligheter att genom tämligen begränsade arbeten åstadkomma till­

räckligt många sessionsrum av tillräcklig storlek. Övriga för utskott avsed­

da utrymmen torde utan större svårigheter kunna disponeras om för den

av grundlagberedningen förordade organisationen.

Enkammarriksdagen kommer således att kunna sätta den nya utskotts­

organisationen i verksamhet så gott som omedelbart. Den kommer också

att kunna avslå förslaget. Vidare kan den besluta att de nya reglerna skall

träda i kraft den 1 januari 1972. Slutligen kan den, med regeringens sam­

tycke, uppskjuta behandlingen av förslaget till senare riksdag under val­

perioden. Även efter det att de nya grundlagsreglerna har antagits slutligt

kommer riksdagen att ha stor frihet att bestämma utskottsorganisationen

efter vad som synes ändamålsenligt. Tanken i förslaget är ju att riksdagen

inom ramen för de grundlagsfästa huvuddragen själv skall ge föreskrifter

i riksdagsstadgan eller annan arbetsordning om vilka utskott som skall fin­

nas, deras kompetensområden och antalet ledamöter i de skilda utskotten.

Kungl. Maj.ts proposition nr AO år 1970

119

19

Specialmotivering

19.1. Inledning

De ståndpunkter grundlagberedningen har intagit i det föregående föran­

leder ändringar i RF och RO. Särskilt omfattande är ändringarna i RO:s

kapitel om ärendenas beredning (36—49 §§); här lämnas ingen paragraf

oförändrad.

Den av beredningen föreslagna grundlagsregleringen av utskottsväsendet

är mera kortfattad än den nuvarande. Vissa bestämmelser utmönstras såsom

överflödiga, andra tänkes bli överflyttade till riksdagsstadgan eller andra

föreskrifter av arbetsordnings karaktär (78 § RO). Riksdagsstadgan är nu

under översyn inom konstitutionsutskottet (se KU 1968: 20 s. 20). Grundlag-

beredningen räknar med att de behov av ändring i eller komplettering till

riksdagsstadgan, som beredningen ansett vara för handen, därvid kommer

att bli uppmärksammade. Beredningen lägger därför inte fram förslag till

ny riksdagsstadga.

Närmast som en illustration av grundlagberedningens tankegång om för­

delning av ärendena mellan utskotten efter ämne framläggs i en bilaga

(bil.

3

) en skiss till utskottsorganisation och till fördelning av beredningsuppgif-

ter mellan utskotten. Grundlagberedningen räknar med att denna skiss

skall kunna tjäna som underlag vid arbetet på den kommande riksdags­

stadgan. Vissa kommentarer till ämnesindelningen lämnas i bilagan.

Grundlagsändringarna kräver vissa följdändringar i andra lagar och för­

fattningar. Vissa lagändringsförslag behandlas i specialmotiveringen (19.5).

Det kan inte uteslutas att något av de ständiga utskotten är nämnt i lag som

beredningen inte har uppmärksammat. Vidare förekommer ett stort antal

stadganden i interna riksdagsförfattningar som nämner sådant utskott (van­

ligen bankoutskottet). Det är givetvis en fördel, om sådana bestämmelser

ändras då de åsyftade utskotten försvinner. Detta bör kunna göras som led

i annan pågående eller planerad översyn av författningarna. I avvaktan

därpå bör frågan kunna regleras genom en övergångsbestämmelse till änd­

ringarna i RO.

Ändringarna av utskottsorganisationen kräver också att personalorgani­

120

sationen för utskotten ses över och att man finner lämpliga metoder för

handläggning av tillsättningsärendena vid övergången till det nya systemet.

Dessa frågor torde, liksom organisationsfrågorna i anslutning till enkam-

marreformen, få övervägas genom riksdagens försorg.

Grundlagberedningen utgår i det följande från den lydelse av RF och

RO som beslöts genom den partiella reformen 1968—69 (se SFS 1969:

22—26).

Kungl. Maj:ts proposition nr 40 år 1970

19.2. Regeringsformen

12

§

I 12 § första stycket RF föreskrivs nu att överenskommelse med främmande

makt under vissa betingelser skall framläggas för riksdagen till godkän­

nande. Så skall ske dels om överenskommelsen angår fråga som riksdagen

äger avgöra allena eller »med konungen», dels om överenskommelsen, utan

att angå sådan fråga, är av större vikt. För det senare fallet gäller enligt

paragrafens andra stycke att riksdagens prövning kan ersättas av att utri­

kesnämnden eller utrikesutskottet får tillfälle att yttra sig, innan överens­

kommelsen ingås; en förutsättning är då att rikets intresse kräver att över­

enskommelsen avslutas utan riksdagens godkännande.

Då grundlagberedningen föreslog att personalunionen mellan utrikes­

nämnden och utrikesutskottet skulle upphävas, yttrade beredningen att det

inte fördenskull fanns någon anledning att skära av möjligheten att höra

utrikesutskottet i stället för utrikesnämnden (SOU 1967: 26 s. 193). Bered­

ningen har emellertid inhämtat att det under tiden från och med år 1960 inte

har förekommit att en överenskommelse med främmande makt har hän-

skjutits till utrikesutskottet för yttrande. Det är vidare en strävan att ur

grundlag utmönstra bestämmelser som låser utskottsorganisationen. Av

dessa skäl föreslår beredningen att bestämmelsen om möjlighet att höra ut­

rikesutskottet i stället för utrikesnämnden skall utgå ur paragrafens andra

stycke. För övrigt torde, när nu persongemenskapen upphör, utrikesnämn­

den vara ett för alla tänkbara situationer lämpligt organ för ändamålet, sär­

skilt med tanke på dess ställning som rådplägningsorgan enligt 54 § RF.

50 §

Den ändring som föreslås i 50 § andra stycket RF innebär att det blir en

uppgift för utrikesnämnden i stället för talmanskonferensen att förordna

att riksdagens krigsdelegation skall träda i riksdagens ställe. Beträffande

skälen till ändringen hänvisas till den allmänna motiveringen (17).

53 §

I denna paragraf föreskrivs nu att varje riksdag skall tillsätta vissa an­

givna utskott för ärendenas beredning. Därjämte stadgas att vid s. k. vade-

riksdag ej flera utskott skall tillsättas än som erfordras.

Under hänvisning till vad som anförts under 11.3 angående den lagtek­

niska regleringen av utskottsväsendet föreslår beredningen att 53 § RF en­

121

dast skall uppta ett stadgande om att riksdagen för beredning av ärenden

skall tillsätta utskott, däribland ett konstitutionsutskott, jämte en hänvis­

ning till RO beträffande de närmare bestämmelserna om utskottsväsendet.

De valda ordalagen utesluter inte att enstaka slag av ärenden inte blir före­

mål för utskottsberedning. Beträffande den tid, för vilken utskotten skall

väljas, och angående val av utskott vid vaderiksdag hänvisar beredningen

till vad som anförs under 36 § RO.

Kungl. Maj.is proposition nr 40 år 1970

19.3. Riksdagsordningen

Flertalet bestämmelser i RO, som rör utskottsberedningen, är för närva­

rande upptagna under rubriken »Ärendenas beredning» i 36—48 §§. Under

samma rubrik finns i 49 § ett stadgande om utrikesnämnden. Samtliga dessa

lagrum berörs av grundlagberedningens förslag. Därvid har 36—48 §§ omar­

betats fullständigt. 36 § upptar en grundläggande bestämmelse om tillsät­

tande av utskott. I 37 § ges föreskrift om utskottens ledamotsantal. Konsti­

tutionsutskottets och finansutskottets centrala beredningsuppgifter framgår

av 38 §. 39 § hänvisar i fråga om närmare föreskrifter om utskotten till be­

stämmelser enligt 78 § samt ger uttryck för fackindelningsprincipen. En

uppmjukad remissregel har fått sin plats

i

40 §. 41 § möjliggör för riksdagen

att tillsätta utskott utöver det antal, som enligt författningsbestämmelser

skall förekomma vid varje riksdag. I 42 § har upptagits bestämmelser an­

gående ärenden, som berör mer än ett utskotts beredningsområde, och om

behandlingstvång för utskotten. Utskottens självständiga initiativrätt reg­

leras i 43 §, 44 § stadgar begränsningar för vissa riksdagsledamöter, bl. a.

statsråd, att delta i utskott, 45 § upptar bestämmelse om val av utskotts-

presidium och 46 § om omröstning och reservationsrätt. Stadgande om ut­

skotts rätt att inhämta upplysningar från myndigheter har fått sin plats

i 47 §, och i 48 §, slutligen, finns en föreskrift om tystnadsplikt.

Vissa andra bestämmelser om utskott har i avvaktan på en total reform

fått behålla sin nuvarande plats i RO. Sålunda har bestämmelsen i 55 § 3

mom. om beredningstvång i fråga om proposition och motion behållits oför­

ändrad. Bestämmelserna om återremiss av utskottsutlåtande kvarstår vidare

i 63 §, och i samma paragraf föreslår beredningen att de nya reglerna om

möjlighet att remittera ett utlåtande till annat utskott tills vidare får sin

plats. Föreskrifter om val till och inom utskott återfinns alltjämt i 75 §.

Vad gäller beredningstvånget saknas i RO en allmän bestämmelse i fråga

om framställningar och redogörelser från riksdagens verk. Genom beslut vid

den partiella grundlagsreformen 1968—69 har i 55 § 2 mom. RO upptagits

ett stadgande att riksdagen enligt 78 § RO äger meddela bestämmelser om

hur beslut må påkallas i frågor, som rör riksdagen enskilt eller riksdags­

förvaltningen. Härav torde följa, att riksdagen enligt 78 § kan föreskriva,

i vad mån framställningar och redogörelser från riksdagens verk skall ut-

skottsberedas. (Se t. ex. nu beträffande redogörelse från riksdagens lönede-

legation, 12 § riksdagsstadgan.) I fråga om ärenden, för vilka berednings­

tvång ej föreskrivs vare sig i RO eller i bestämmelser enligt 78 §, kommer det

122

i allmänhet att stå riksdagen fritt att besluta hänvisning till utskott. Av sär­

skilda stadganden kan dock framgå att utskottsberedning inte skall företas.

Så är enligt 57 § RO fallet i fråga om yrkande om misstroendeförklaring. En

liknande föreskrift torde komma att beslutas i fråga om begäran att fram­

ställa interpellation (jfr 20 § i kamrarnas ordningsstadgor). Valfrågor hän­

visas inte heller till utskott. I enkammarriksdagen skall flertalet valfrågor

förberedas av en valberedning.

Kungl. Maj.ts proposition nr AO år 1970

36 §

Denna paragraf innehåller nu i 1 mom. liksom 53 § RF föreskrifter om

vilka ständiga utskott som skall finnas. Dessa utskott skall tillsättas av varje

riksdag inom sex dagar från dess öppnande. Enligt 4 mom. skall dock vid

vaderiksdag ej fler utskott tillsättas än som erfordras. Utom de ständiga ut­

skotten kan riksdagen jämlikt 1 mom. tillsätta särskilt utskott för att ta upp

frågor som hör till ständigt utskotts behandling.

Beredningen föreslår att lagrummet skall uppta den grundläggande be­

stämmelsen om tillsättande av utskott. Av den allmänna motiveringen fram­

går att huvudtypen av utskott alltjämt skall vara det ständiga utskottet. En­

ligt de principer för författningsregleringen av utskottsväsendet, som bered­

ningen förordar, skall emellertid organisationen på ett par undantag när

inte låsas fast genom att utskotten anges i RF eller RO. Under sådana om­

ständigheter anser beredningen det oegentligt att i RO använda termen

»ständiga» utskott — de skilda utskottens bestånd är ju i allmänhet inte

garanterat i RO. I förslag till lydelse av denna paragraf föreskrivs därför

endast, bortsett från att två utskott namnges, att varje riksdag skall inom sig

tillsätta ett antal »utskott». Att dessa utskott är ständiga (eller fasta) i den

bemärkelsen, att i princip samma utskott, vart och ett med samma, i författ­

ning bestämda beredningsuppgifter, skall ingå i organisationen från riksdag

till riksdag, kan utläsas av de nya bestämmelserna i 39 §. Som framgår av

förslagets 41 § bör riksdagen härutöver äga tillsätta utskott för särskild, ge­

nom beslut i det enskilda fallet bestämd beredningsuppgift; benämningen

särskilt utskott som motsats till ständigt utskott har emellertid inte an­

vänts.

I förslaget till denna paragraf har, av skäl som angetts under 11.3, konsti­

tutionsutskottet och finansutskottet särskilt nämnts. I övrigt binder lagrum­

met riksdagen endast på det sättet att lägsta antalet (fasta) utskott bestäms

till, utöver de två nämnda utskotten, fjorton. Bl. a. härigenom har grund­

dragen i utskottsorganisationen fått en viss förankring i RO, samtidigt som

riksdagen kan anpassa utskottsindelningen efter ändrade förhållanden och

erfarenheter av dess funktionsduglighet.

Författningsutredningen föreslog (förslaget till regeringsform 6 kap. 11

§) att utskottsval skulle avse tid, motsvarande riksdagens valperiod. Och

genom den partiella reformen 1968—69 har bestämts att riksdagens reviso­

rer skall väljas för en tid av tre år.

Om emellertid fördelningen av uppgifter mellan utskotten och utskottens

benämningar till största delen flyttas över till riksdagsstadgan eller annan

123

arbetsordning och alltså skall kunna ändras genom enkelt beslut av riksda­

gen, är det, lagtekniskt sett, knappast möjligt att låta valperioden för utskot­

ten löpa över längre tid än en riksdag. En kort valperiod för utskotten kan,

även från mera materiell synpunkt, ses som ett viktigt moment i strävan­

dena att ernå en elastisk organisation. Det kan nämligen finnas behov av

att förändra utskottens personsammansättning under löpande mandatpe­

riod efter förskjutningar av ärendegrupper mellan utskotten eller andra or-

ganisationsändringar. Även vid stabilitet i organisationen kan det någon

gång finnas anledning att vid en riksdag välja in en viss riksdagsledamot

i ett utskott som han inte eljest har tillhört.

Något undantag för vaderiksdag har inte gjorts. Även vid sådan skall så­

ledes alla de fasta utskotten tillsättas. Detta förefaller vara den med tanke

på ledamöterna och den numera fast anställda kanslipersonalen enklaste

ordningen. Vid 1958 års vaderiksdag tillsattes också samtliga ständiga ut­

skott.

Det ligger i sakens natur att om varje riksdag skall utse ledamöter i ett

bestämt antal utskott, detta bör ske snarast efter riksdagens början. När­

mare bestämmelse om tidpunkten för val kan ges i arbetsordning (se 39 §

i förslaget).

Beträffande hittills inte berörda bestämmelser i nuvarande 36 § anmärker

beredningen följande. I 1 mom. anges ledamotsantalen i de ständiga utskot­

ten. I 3 mom. stadgas angående suppleanter. Rörande nu nämnda bestäm­

melser hänvisar beredningen till 37 § i förslaget. Den i 2 mom. upptagna

s. k. uppmjukade remissregeln har i beredningens förslag sin motsvarighet

i 40 §. Hänvisningen i 5 mom. till andra lagrum angående val till utskott

synes obehövlig och utgår. I 6 mom. första stycket uppställs förbud för stats-

rådsledamot och i visst fall för förutvarande statsrådsledamot att delta i val

till konstitutionsutskottet. Enligt andra stycket får inte ledamot av statsrå­

det, justitieråd eller regeringsråd »deltaga» i utskott, dock att beträffande

utrikesutskottet gäller särskilda bestämmelser. Tredje stycket stadgar hin­

der mot att i utskott välja in den som utskottet kan komma att ställa till

ansvar för hans ämbetsåtgärder. Beträffande nu angivna regler i 6 mom.

hänvisar beredningen till vad som anförs under 44 §.

37 §

Antalet ledamöter i de ständiga utskotten anges nu i 36 § 1 mom. RO.

Det bör i fortsättningen bestämmas i arbetsordning (se 39 § i förslaget). I

förslaget till lydelse av denna paragraf föreskrivs en nedre gräns för leda-

motsantalet i de utskott, som skall tillsättas vid varje riksdag. Angående de

synpunkter, som fått inverka härvidlag, hänvisas till 12.3.

Enligt 36 § 3 mom. RO utser riksdagen inom sig suppleanter att, när ut-

skottsledamöter avgår eller får förfall, inträda i deras ställe. Ett stadgande

om suppleanter har tagits upp i denna paragraf. Lämpligen bör i arbetsord­

ning föreskrivas att antalet suppleanter skal) motsvara de ordinarie ledamö­

terna. Det bör emellertid, liksom nu (se kamrarnas ordningsstadgor, 7 §

1 mom.), stå riksdagen fritt att utse ett större antal.

Kungl. Maj.ts proposition nr 40 år 1970

124

För närvarande innehåller 37 § RO bestämmelser om utrikesutskottet.

Beredningsuppgifterna för ett sådant utskott skall enligt förslaget framgå

av arbetsordning. De i 2 och 3 mom. behandlade frågorna om statsrådsleda-

mots rätt att lämna utrikesutskottet upplysningar och om tystnadsplikt för

utskottets ledamöter avses bli reglerade på ett för alla utskott gemensamt

sätt; se beträffande statsrådsledamots rätt till tillträde till utskott framställ­

ningen under 15 i den allmänna motiveringen och angående tystnadsplikt

48 § i förslaget.

Kungl. Maj:ts proposition nr 40 år 1970

38 §

I förslaget till 38 § RO har tagits upp de viktigaste beredningsuppgifter,

som bör ankomma på konstitutionsutskottet (första stycket) och finansut­

skottet (andra stycket). Även andra beredningsuppgifter skall med stöd av

39 § andra stycket kunna tilläggas dessa utskott genom bestämmelse i ar­

betsordning.

De nuvarande bestämmelserna i 38 § 1 och 2 mom. RO om

konstitutions­

utskottets

beredningsuppgifter får enligt förslaget sin motsvarighet dels

i detta lagrum, dels i arbetsordning (se därom bilaga 3). Enligt grundlag­

beredningens mening finns det anledning att bestämma utskottets bered­

ningsuppgifter i RO bara beträffande grundlag. Övriga beredningsuppgifter

bör anges i arbetsordning. Utskottet skall behålla sin rätt att ta initiativ till

grundlagsändringar (se under 14.3). Någon särskild regel härom behövs

emellertid inte i framtiden, om alla ständiga utskott får rätt att väcka initia­

tiv (se under 43 § i förslaget).

Paragrafens nuvarande 3 mom. innehåller en hänvisning till utskottets

granskningsuppgifter enligt RF. Motsvarande hänvisning inarbetas enligt

förslaget i första stycket. Bestämmelsen i 4 mom. om att det tillkommer ut­

skottet att skilja mellan riksdagen och dess talman, då den senare vägrar

proposition, kan utgå; dess innehåll återkommer, utförligare, i 61 § RO.

Tystnadspliktsbestämmelsen i 5 mom. ersätts genom förslaget med en all­

män bestämmelse i 48 § RO.

Finansutskottet

skall i första hand svara för samordningen av riksdagens

budgetarbete. Utskottets centrala uppgifter som samordningsorgan har dis­

kuterats i den allmänna motiveringen (10). Det är därvid främst fråga om

allmänna riktlinjer för statsregleringen, dvs. för finanspolitiken. Som bered­

ningen har framhållit i den allmänna motiveringen bör emellertid finansut­

skottet i sina utlåtanden över finansplanerna och i andra betänkanden

kunna gå in även på den ekonomiska politiken i vidare mening, såsom av­

vägningen mellan finans- och penningpolitiska medel. Det synes därför vara

lämpligt att i lagtexten uttrycka finansutskottets samordningsuppgift så, att

utskottet skall bereda frågor om allmänna riktlinjer för den ekonomiska

politiken och statsregleringen.

Den statliga penning- och lånepolitiken ligger till stora delar i händerna

på riksbanken och riksgäldskontoret. Med tanke därpå finns det skäl att

låta finansutskottet överta bankoutskottets nuvarande befogenheter beträf­

fande dessa två verk. Detta bör kunna uttryckas så att finansutskottet skall

Kungl. Maj:ts proposition nr 40 år 1970

125

bereda frågor som rör riksbankens eller riksgäldskontorets verksamhet.

Riksdagen torde utan särskild föreskrift kunna uppdra åt finansutskottet

att utfärda föreskrifter om riksbankens och riksgäldskontorets förvaltning

(jfr 41 § 1 mom. RO). Även budgetfrågorna om riksbanken och riltsgälds-

kontoret bör remitteras till finansutskottet.

Angående finansutskottets uppgifter inom penning- och valutapolitiken

kan i övrigt anföras följande. Ärenden som gäller metoderna för styrning

av kreditmarknaden i konjunktur- eller fördelningspolitiskt syfte bör remit­

teras till finansutskottet. Hit hör den kreditpolitiska beredskapslagstift-

ningen (för närvarande likviditets- och kassakvotslagen, placeringskvotsla-

gen och ränteregleringslagen

).

Däremot torde den allmänna banklagstift­

ningen snarast böra hänföras till annat utskott (väl närmast näringsutskot­

tet, se bilaga 3), likaså reglementet för allmänna pensionsfonden. Sedel- och

myntlagstiftningen bör remitteras till finansutskottet, likaså valutaförfatt­

ningarna.

Finansutskottets åligganden i övrigt såsom fackutskott behandlas i bi­

laga 3.

39 §

Som förut flera gånger framhållits, skall i den nya organisationen frå­

gorna om utskottens antal, antalet ledamöter i utskotten och utskottens be-

redningsuppgifter i vidsträckt omfattning lämnas oreglerade i grundlag och

annan lag. Detta innebär å andra sidan inte att författningsbestämmelser

skall saknas i dessa hänseenden. Enligt vad som föreslås i detta lagrum skall

författningsregleringen ske i riksdagsstadga eller annan därmed jämförbar

författning som riksdagen enligt 78 § RO ensam beslutar. Genom att utskot­

tens antal och varje utskotts beredningsområde måste normeras i författ­

ning uppnår man en stadga i organisationen, som ger anledning att tala om

ständiga eller fasta utskott. — Också tidpunkten för val av de utskott, som

skall tillsättas vid varje riksdag, bör föreskrivas enligt 78 § RO.

Vid utformningen i riksdagsstadga eller liknande författning av utskotts-

indelning bör emellertid riksdagen inte vara helt obunden av bestämmelser

i RO. Rörelsefriheten begränsas i första hand av bestämmelserna i 36—38

§§ i beredningens förslag. Enligt andra stycket av förevarande paragraf i

förslaget skall riksdagen vid indelningen i utskott som regel låta ärendenas

sakliga samband vara avgörande (fackindelningsprincipen). Grundlagbe­

redningens formulering tar sikte på den praktiskt mest betydelsefulla kon­

sekvensen av en indelning efter materiella grunder, nämligen den att lag­

frågor och anslagsfrågor inom ett visst ämnesområde skall beredas i samma

utskott. Avsikten är emellertid att i allmänhet också andra frågor skall för­

delas mellan utskotten efter sakområden. Detta torde inte behöva utsägas

uttryckligen. Den föreslagna lydelsen lämnar rum för bildande av ett utskott

för skattefrågor. För att möjliggöra för riksdagen att förlägga beredningen

av vissa civillagsfrågor till samma utskott oberoende av ämnesområde före­

slås en undantagsbestämmelse i slutet av paragrafens andra stycke. Beträf­

fande skäler* härför hänvisas till vad beredningen har anfört i den allmänna

126

motiveringen (12.7). Under 12.5 har beredningen anlagt synpunkter på in­

nebörden av begreppet ämnesområde.

I 39 § ges nu bestämmelser om statsutskottet. Detta utskott får ingen di­

rekt motsvarighet i den nya organisationen. Den i paragrafen särskilt om­

nämnda uppgiften att uppgöra förslag till riksstat torde få övergå på finans­

utskottet.

Kungl. Maj:ts proposition nr åO år 1970

40 §

Lagrummet innehåller enligt förslaget en s. k. uppmjukningsregel i fråga

om ärendefördelningen mellan utskotten. En sådan regel är nu upptagen i

36 § 2 mom. RO, enligt vilket fråga, om den finnes äga nära samband med

ämne, som tillhör visst ständigt utskotts behandling, må kunna hänvisas till

nämnda utskott, ändå att den enligt föreskrifterna i 37—44 §§ RO skolat

handläggas av annat ständigt utskott. Författningsutredningen föreslog (3

kap. 10 § förslaget till riksdagsordning) en regel med samma innebörd.

Ett stadgande, som möjliggör avsteg i det enskilda fallet från den i för­

fattning gjorda fördelningen av ärenden mellan utskotten, är av vikt för

strävandena att skapa en väl fungerande utskottsorganisation. Stadgandet

får betydelse, när skilda delar av ett ärende hör till olika ämnesområden,

i vilket fall delning av ärendet enligt 42 § i förslaget regelmässigt inte skall

göras, och när ärende eljest på grund av sin tekniska eller sakliga beskaffen­

het synes kunna få sin sakkunnigaste beredning inom ett bestämt utskott.

Detta fall bör uttryckligen nämnas i lagtexten. Men undantag från fördel­

ningsreglerna bör någon gång kunna göras också av andra skäl. Är ett ut­

skott tillfälligtvis särskilt arbetstyngt, bör det sålunda vara möjligt att hän­

visa ett till utskottets kompetensområde hörande ärende till annat utskott

med närbesläktade beredningsuppgifter.

Från uppmjukningsregelns tillämpning har undantagits grundlagarna.

Det bör nämligen inte komma i fråga att remittera ärende härom till annat

fast utskott än konstitutionsutskottet. Däremot kan det någon gång upp­

komma behov av att hänskjuta ärende, som rör de ämnen, vilka enligt 38 §

andra stycket tillhör finansutskottets beredning, till annat utskott, dock

givetvis inte ärende om finansplan och nationalbudget.

Bevillningsutskottet, om vilket bestämmelser nu ges i 40 §, lär i en ny or­

ganisation få sin motsvarighet i ett skatteutskott. Detta utskotts berednings­

uppgifter får framgå av arbetsordning. Uppgiften att beräkna skatteinkoms­

terna och föreslå den procentsats, med vilken den statliga inkomstskatten

skall utgå, bör tillkomma finansutskottet. Ärenden om lagar och författ­

ningar rörande alkoholhaltiga varor (2 mom.) bör, som bl. a. förfatlnings-

utredningen föreslog (SOU 1963: 18 s. 97), beredas tillsammans med ären­

den om andra lagar med socialt syfte.

41 §

Enligt 36 § 1 mom. RO äger riksdagen tillsätta särskilt utskott för uppta­

gande av frågor, som tillhör ständigt utskotts behandling. Också förfalt-

ningsutredningen behöll i sitt förslag till RO (3 kap. 9 §) möjligheten alt

Kungl. Maj:ts proposition nr 40 år 1970

127

tillsätta sådant utskott.

Utöver de utskott, vilka enligt vad som stadgas i RO och i bestämmelser­

na jämlikt 78 § RO ständigt skall ingå i utskottsorganisationen, bör riksda­

gen äga genom särskilt beslut inom sig tillsätta ytterligare utskott för be­

stämd beredningsuppgift som eljest ankommer på annat utskott (se under

13.2.2). 41 § har i förslaget avfattats i enlighet härmed. Såsom angivits un­

der 36 § har beteckningen särskilt utskott inte använts för utskott, som av­

ses i paragrafen.

Tillsättandet av extra utskott bör vara ytterligare ett medel att smidigt

anpassa utskottsorganisationen till föreliggande behov. Sådant utskott bör,

liksom hittills särskilt utskott, kunna tillsättas, när ett ärende kräver sär­

skild sakkunskap eller är av sådan omfattning att det ständiga utskott, som

eljest skolat bereda ärendet, inte hinner med detta. Emellertid bör ingenting

hindra att vid hård arbetsbelastning för ett visst utskott en grupp av ären­

den under en begränsad tid skiljs ut för behandling i ett särskilt tillsatt ut­

skott. Härigenom kan man vinna erfarenheter, som kanske ger anledning

att ändra arbetsordningens bestämmelser om utskottsindelningen.

Endast uppgift att bereda remitterade ärenden bör kunna tilläggas ut­

skott, som avses i detta lagrum. Givetvis skall riksdagen vara oförhindrad att

till sådant utskott hänskjuta även annat ärende än sådant som omfattas av

det ursprungliga beslutet om att tillsätta utskottet. Som framgår av 43 §

i förslaget bör särskilt tillsatt utskott inte ha självständig initiativrätt.

Bestämmelserna i 37 § om lägsta antal ledamöter och udda ledamotsan-

tal samt om suppleanter bör äga tillämpning också på utskott enligt detta

lagrum.

I förevarande paragraf är för närvarande bankoutskottets uppgifter an­

givna. Det är knappast troligt att en direkt motsvarighet till bankoutskottet

kommer att ingå i den nya organisationen. Att finansutskottet bör överta

bankoutskottets befogenheter i förhållande till riksbanken och riksgälds-

kontoret, däri inbegripet rätten att efter riksdagens bemyndigande ge före­

skrifter om bankens och riksgäldskontorets förvaltning, har berörts under

38 §.

42 §

Grundlagberedningen föreslår att detta lagrum får uppta vissa bestämmel­

ser angående behandlingen av ärenden, som rör mer än ett utskotts bered-

ningsområde, samt beträffande den därmed nära sammanhängande frågan

om skyldighet för utskott att behandla hänskjutet ärende. De synpunkter,

som ligger till grund för de i paragrafen föreslagna bestämmelserna, fram­

går till stor del av den allmänna motiveringen under 13.1, 13.2.1 och 13.2.2.

Beredningen tillägger följande.

Första stycket i den föreslagna lydelsen av 42 § innehåller den i den all­

männa motiveringen (13.1) förordade föreskriften att ärende som regel inte

skall kunna delas mellan utskott.

I första meningen av andra stycket fastslås som huvudregel att utskott

är skyldigt att avge betänkande i ärende, som hänvisats till utskottet. Där­

128

vid skall utskottet liksom nu kunna föra fram förslag inom ramen för

den väckta frågan. Detta saknar visserligen beträffande de i författning an­

givna utskotten betydelse för utskottsmajoriteten, eftersom sådana utskott

enligt 43 § i förslaget tillerkänns full initiativrätt inom sina beredningsom-

råden, men är av vikt för reservanter i sådana utskott liksom för de särskil­

da utskotten. Se härtill under 14.3.5.

Skyldigheten för ett utskott att avge betänkande i ett visst ärende in­

skränks genom de möjligheter, som i de två följande punkterna öppnas att

överlämna ärendet till annat utskott och att låta det beredas i sammansatt

utskott. Behandlingsplikten övergår i så fall på det (ständiga eller särskilt

beslutade) utskott, som mottar ärendet, respektive på det sammansatta ut­

skottet. Någon tid, inom vilken betänkande skall avges, uppställs inte i lag­

rummet. Av 58 § RO framgår emellertid indirekt att betänkande skall av­

låtas under den session, vid vilken ärendet bär väckts, såvida inte riksda­

gen på framställning av det utskott, som behandlingsskyldigheten åligger,

medger uppskov.

Då utskott överlämnar ärende till annat utskott, bör kammarkansliet un­

derrättas. Föreskrift därom torde få tas in i riksdagsstadgan eller annan

arbetsordning.

Ett icke opraktiskt fall torde bli att utskott överenskommer med sär­

skilt utskott att ärende skall överlämnas till det senare utskottet. Däremot

torde det sällan vara aktuellt att särskilt utskott ingår i sammansatt ut­

skott; enligt 47 § RO kan för närvarande sammansatt utskott endast bil­

das av ständiga utskott. Något förbud för särskilt utskott att utse deputera­

de till sammansatt utskott har emellertid inte upptagits i förslaget.

De utskott, som skall ingå i sammansatt utskott, bör äga fritt överens­

komma om antalet ledamöter från de deltagande utskotten. Det är därvid in­

te nödvändigt att varje utskott utser lika många deputerade.

42 § RO behandlar nu lagutskottens kompetens. Enligt 2 mom. skall lag­

utskott granska riksdagens ombudsmäns förvaltning och, om så är påkallat,

göra hemställan till riksdagen om ombudsmans eller ställföreträdares entle­

digande.

Ombudsmännens skyldighet att lämna årlig redogörelse till riksdagen

framgår av 100 § RF. Utskottsgranskning av ämbetsförvaltningen bör i fort­

sättningen föreskrivas i arbetsordning för riksdagen. En sådan granskning

är förutsatt i 97 § andra stycket RF. Att det granskande utskottet kan göra

framställning om entledigande av ombudsman eller dennes ställföreträdare

torde inte behöva komma till uttryck på annat sätt än som skett i nyssnämn­

da stadgande.

Kungl. Maj:ts proposition, nr

40

är 1970

43 §

Av första punkten i andra stycket i förslagets 42 § följer att utskott i re­

mitterat ärende äger föra fram ändringsförslag inom ramen för den väckta

frågan. I denna paragraf föreslår beredningen ett stadgande om en längre

gående initiativrätt för utskott, som är angivna i RO eller i arbetsordning.

Beredningen hänvisar i frågan till vad som anförts i den allmänna motive-

Kungl. Maj:ts proposition nr 40 år 1970

129

ringen (14).

Ett ärende får anses vara under behandling i kammaren även under

den tid det är bordlagt där. Något förbud har inte uppställts för utskott

att väcka initiativ i fråga, som under samma session redan avgjorts av riks­

dagen. Efter den partiella reformen 1968—69 innehåller RO överhuvudtaget

ingen regel om förbud mot dubbelbehandling. Det torde emellertid endast i

sällsynta undantagsfall komma i fråga att utskott begagnar sin initiativrätt

till att under en session ånyo ta upp en under samma session redan av­

gjord fråga.

För närvarande innehåller 43 § RO bestämmelser om jordbruksutskottet.

Dessa får enligt förslaget ingen motsvarighet i RO.

44 §

Denna paragraf föreslås i första stycket komma att innehålla ett stadgan­

de att talmannen eller ledamot av statsrådet inte får delta i utskott som

ledamot eller suppleant.

Frågan om statsrådsledamots rätt att vara ledamot eller suppleant i ut­

skott eller att eljest närvara vid utskottsförhandlingar har beredningen

diskuterat under 15 i den allmänna motiveringen, vartill hänvisas. Som

följd av den föreslagna bestämmelsen bör hinder föreligga att välja den som

är statsrådsledamot till ledamot eller suppleant i utskott. Skulle den som

valts till sådant uppdrag därefter utses till statsråd, äger han inte utöva sitt

uppdrag i utskottet. Frånträder han under löpande valperiod för utskottet

sitt statsrådsämbete, är han oförhindrad att åter utöva sitt uppdrag som

ledamot eller suppleant i utskottet.

I enlighet med vad som utvecklats under 15 innebär beredningens för­

slag att ledamot av statsrådet, till skillnad från vad som nu gäller, skall

äga närvara vid utskottssammansträde efter de regler som annars tillämpas

i fråga om utomstående personer.

Förbudet i 36 § 6 mom. andra stycket RO för justitieråd och regerings­

råd att »deltaga» i utskott föreslås bli upphävt.

Enligt praxis inväljs kamrarnas talmän inte i utskott. Jämlikt 22 §

riksdagsstadgan äger talmännen dock tillträde till utskotten ehuru utan

rätt att delta i överläggningarna eller besluten. Författningsutredningen

föreslog (5 kap. 6 § förslaget till riksdagsordning) förbud att välja talman

till ledamot eller suppleant i utskott. Också grundlagberedningen anser att

ett uttryckligt förbud häremot bör stadgas i RO. Förbudet bör ej avse vice

talman.

I andra stycket av lagrummet har grundlagberedningen föreslagit en be­

stämmelse av innehåll att ingen må närvara i utskott, när ärende om gransk­

ning av hans egna åtgärder i utövning av tjänst eller uppdrag förekommer

till överläggning eller beslut.

RO innehåller inga allmänna bestämmelser angående jäv inom utskott.

T 36 § 6 mom. tredje stycket föreskrivs emellertid att ej någon, av vilken

riksdagen kan fordra redo och ansvar, må inväljas i utskott, där redovisning

för hans egna ämbetsåtgärder kan förekomma. På grund av denna be-

9

—Bihang till riksdagens protokoll 1970. 1 saml. Nr 40

130

stämmelse föreligger bl. a. hinder att välja in f. d. statsrådsledamot i det

konstitutionsutskott, som har att granska statsrådsprotokollen från hans

ämbetstid, och att välja in fullmäktig i riksbanken eller riksgäldskontoret

i bankoutskottet.

I 3 kap. 17 § förslaget till riksdagsordning upptog författningsutred-

ningen en bestämmelse, enligt vilken ej någon må delta som ledamot i ut­

skott vid behandlingen av ärende, som personligen rör honom eller någon

honom närstående. Under hänvisning till detta stadgande fann utredningen

att bestämmelserna i 36 § 6 mom. tredje stycket RO kunde utgå.

Att en riksdagsledamot blir icke valbar till visst utskott är enligt grund­

lagberedningens mening en alltför långtgående konsekvens av att utskot­

tet kan komma att granska hans åtgärder i utövning av tjänst eller upp­

drag. Det bör räcka att han är jävig att närvara vid utskottets överlägg­

ningar och beslut i ärende, som gäller sådan granskning. Beredningens

förslag är avfattat i enlighet härmed. Frågor om jäv i övrigt, såväl i utskott

som vid handläggning i kammaren (jämför 53 § tredje stycket RO och för-

fattningsutredningens förslag till riksdagsordning, 1 kap. 16 §) bör få sin

lösning först i en senare etapp. Det föreslagna stadgandet är inte av­

sett att hindra att utskottet låter den jävige riksdagsledamoten yttra sig

muntligen i ärendet. Men han får inte närvara, när utskottet överlägger

eller fattar beslut i frågan.

Hittills berörda bestämmelser avser begränsningar för vissa kategorier

riksdagsledamöter att själva delta i utskott. För närvarande finns i 36 §

6 mom. första stycket ett stadgande, som begränsar rätten att delta i val

till utskott. Det föreskrivs nämligen där att statsrådsledamot ej må delta

i val till konstitutionsutskottet och att ej heller förutvarande statsrådsleda­

mot må delta i det val till konstitutionsutskott, som följer närmast efter

hans avgång. Tidigare gällde ett allmänt förbud för statsråd, justitieråd och

regeringsråd att delta i val till utskott. Nuvarande formulering av 6 mom.

första stycket tillkom år 1953, varvid förbudet för statsråd inskränktes till

att avse val till konstitutionsutskottet men samtidigt utvidgades till att gäl­

la förutvarande statsråd i ovan angivet fall (se KU 1952:25). Enligt för-

fattningsutredningen (se SOU 1963: 18 s. 162) borde riksdagsledamot, som

är statsråd, alltjämt inte få delta i val till konstitutionsutskottet. Motsva­

rande förbud för förutvarande statsråd föreslogs emellertid bli upphävt.

Enligt ändring i samband med enkammarreformen kommer sambandet

mellan statsrådens politiska ansvarighet och konstitutionsutskottets gransk-

ningsverksamhet väsentligen att upplösas. Denna verksamhet är redan nu

mera administrativt än politiskt inriktad. Frågan, om riksdagsledamot som

är medlem av statsrådet skall få delta i val till konstitutionsutskottet, synes

därmed ha kommit i ett annat läge. Kvar står visserligen att konstitu­

tionsutskottet kan påkalla utkrävande av statsrådsledamots juridiska ansva­

righet. Mot de betänkligheter, man från denna synpunkt kan hysa inför

att slopa förbudet för statsråd att delta i val till konstitutionsutskottet, får

vägas den av förbudet följande oegentligheten att regeringspartiet eller

regeringspartierna blir underrepresenterade i utskottet. Grundlagberedning­

Kungl. Maj:ts proposition nr M år 1970

131

en har för sin del kommit till den uppfattningen att tillräckliga skäl inte

föreligger att utesluta riksdagsledamot, som är eller har varit medlem

av statsrådet, från att delta i val till konstitutionsutskottet. Någon motsva­

righet till 36 § 6 mom. första stycket har därför inte upptagits i bered­

ningens förslag.

RO 44 § innehåller för närvarande bestämmelser om allmänna bered­

ningsutskottet. Ett sådant utskott behövs inte i den nya organisationen.

45 §

Enligt 45 § 2 mom. RO väljer varje utskott inom sig ordförande och vice

ordförande. Intill dess sådant val försiggått, föres ordet av den ledamot,

som bevistat de flesta riksdagarna, och, där två eller flera deltagit i lika

många riksdagar, den av dem som är till levnadsåren äldst.

Också enligt författningsutredningens förslag (5 kap. 6 § tredje stycket

förslaget till riksdagsordning) skulle utskott inom sig välja ordförande

och vice ordförande. En bestämmelse med samma innehåll föreslås av

grundlagberedningen i denna paragraf. Bestämmelse om vem som skall föra

ordet i utskott intill dess val av presidium ägt rum bör ges i arbetsordning.

Av övriga, nuvarande bestämmelser i 45 § RO torde den i 1 mom. om

skyldighet för utskotten att sammanträda inom viss tid från det de blivit ut­

sedda, kunna föras över till arbetsordning. Att, såsom föreskrivs i 3 mom.,

utskotten så fort sig göra låter bör avgiva de yttranden, som på dem an­

kommer, behöver inte särskilt utsägas.

46 §

Gällande bestämmelser angående omröstning inom utskott finns i 48 §

RO. Det stadgas i paragrafens första stycke att omröstning inom utskott

skall ske öppet. Vid lika röstetal fäller lotten utslaget. Tredje stycket inne­

håller bestämmelser om reservationsrätten. Det stadgas där att ledamot,

som ej instämt i utskottets beslut, äger lämna riksdagen del av sin skiljak­

tiga mening, som i sådant fall bör avges skriftligen till utskottet. Det före­

skrivs att utskottets betänkande dock icke må uppehållas därigenom. — För­

utsättning för att ledamot skall ha reservationsrätt är att han inom utskot­

tet röstat mot beslutet eller motsatt sig motiveringen. I praxis förekommer

icke blott motiverad reservation utan även blank sådan samt särskilt ytt­

rande.

Omröstning inom utskott bör alltjämt ske öppet. År rösterna lika dela­

de, bör emellertid icke som nu lotten, utan ordförandens röst bli utslags­

givande. Detta var också författningsutredningens förslag (3 kap. 20 § för­

slaget till riksdagsordning). Nämnas må att en sådan ordning gäller i fråga

om riksdagens revisorer (12 § instruktionen för revisorerna) och lönedele-

gationen (71 § tredje stycket RO). Med tanke på bestämmelsen i 37 §

förslaget om udda antal ledamöter i utskotten torde ordförandens röst mera

sällan komma att bli avgörande. Vid detta förhållande saknas varje anled­

ning att ändra nuvarande praxis enligt vilken ordförandeposterna fördelas

mellan de större riksdagspartierna.

Kungl. Maj ris proposition nr M år 1970

132

I fråga om reservationsrätten yttrade författningsutredningen (SOU 1963:

18 s. 128—129): Utredningen föreslår att det i lagtexten skall utsägas, att

sådan rätt tillkommer endast den som i omröstning tagit ställning mot ut­

skotts beslut eller motivering till beslut. Utredningen föreslår vidare att

reservation alltid skall vara försedd med yrkande. Blank reservation skall

således icke längre tillåtas. Vad sådan reservation innebär blir nämligen

känt endast om reservanten yttrar sig i debatten vid ärendets avgörande.

Institutet »särskilt yttrande» medför däremot icke några sådana svårighe­

ter. Det bör bibehållas men torde icke behöva lagfästas.

Grundlagberedningen ansluter sig till vad författningsutredningen så­

lunda anfört och föreslår i andra stycket av denna paragraf en bestämmelse

om reservationsrätten i överensstämmelse härmed. När i lagrummet talas

om »reservation med yrkande» avses, som torde framgå av sammanhang­

et, yrkande beträffande antingen klämmen i betänkandet eller också enbart

motiveringen.

Omröstning beträffande själva ställningstagandet (klämmen) torde som

regel hållas i anslutning till överläggningen, omröstning beträffande moti­

veringen först vid justeringen av betänkandet. För reservationsrätt krävs

dels att ledamoten därvid har stannat i minoritet (eventuellt bara i en för­

beredande omröstning, se Stjernquist, Riksdagens arbete och arbetsformer

s. 377), dels att han senast vid justeringen har anmält att han ämnar reser­

vera sig.

Då det i den föreslagna bestämmelsen sägs att ledamot som »förlorat vid

omröstning» har reservationsrätt, åsyftas inte någon skärpning av praxis

i vissa utskott (Stjernquist s. 374) enligt vilken formell votering inte äger

rum. Vad som krävs är att ledamoten klart har angivit en mening som av­

viker från vad som konstaterats vara utskottets beslut. Exempelvis måste,

när majoritetsförhållandena är klara på grund av vad som har sagts under

överläggningen, en reservationsanmälan i omedelbar anslutning till klubb-

fästandet av ett acklamationsbeslut som regel vara fullt tillräcklig.

Särbestämmelsen i 75 § 3 mom. RO om val inom utskott utgör undantag

från regeln om öppen omröstning. Nuvarande 48 § RO innehåller också en

hänvisning till 75 § 3 mom. Denna hänvisning bör föras över till 46 § som ett

tredje stycke.

Angående de nuvarande bestämmelserna i 46 § RO om upplysningar till

utskott från ämbetsmän eller verk hänvisas till följande paragraf.

47 §

I denna paragraf föreslår grundlagberedningen ett stadgande om rätt för

utskott att inhämta upplysningar från statliga myndigheter och domstolar.

Bestämmelsen har kommenterats tidigare under 16.

I 47 § RO upptas nu ett stadgande om sammansatt utskott. Detta har i för­

slaget sin motsvarighet i 42 § andra stycket sista punkten.

48 §

Riksdagsordningen innehåller bestämmelser om tystnadsplikt för utrikes­

Kungl. Maj:ts proposition nr 40 år 1970

Kungl. Maj:ts proposition nr iO år 1970

133

utskottets och konstitutionsutskottets ledamöter. Tystnadsplikt kan enligt

37 § 3 mom. och 38 § 5 mom. föreskrivas av utskotten, i den mån de med

hänsyn till rikets säkerhet eller andra av förhållandet till främmande makt

betingade, synnerligen viktiga skäl finner upplysningar, som meddelas i

visst ämne, böra hållas hemliga. I fråga om utrikesutskottet kan tystnads­

plikt under angivna omständigheter påbjudas även av regeringen. Det före­

skrivs i båda paragraferna, att ledamot, så ock suppleant, första gången

han är närvarande vid sammanträde med utskottet skall avge försäkran

om tystnadspliktens iakttagande.

I denna paragraf föreslås en för alla utskott gemensam bestämmelse om

tystnadsplikt. En liknande bestämmelse hade föreslagits av författningsut-

redningen i förslaget till riksdagsordning, 3 kap. 16 §. Enligt utredningens

mening kunde bestämmelser om tystnadsplikt erfordras även beträffande

andra utskott än konstitutionsutskottet och utrikesutskottet, t. ex. i fråga

om utskott, som handlägger försvarsärenden.

Tystnadsplikten bör omfatta, förutom ledamöter och suppleanter, utskot­

tens tjänstemän. Då ledamot av statsrådet i fortsättningen personligen kan

lämna upplysningar i samtliga utskott, bör också regeringen generellt kunna

förordna om tystnadsplikt. Tystnadsplikten kommer, såsom grundad på lag,

att gälla även gentemot pressen (se 7 kap. 3 § andra stycket tryckfrihets­

förordningen). Ledamot, suppleant och tjänsteman bör avlägga försäkran

om att iaktta tystnadsplikt, men härom kan föreskrift ges i arbetsordning.

De nuvarande bestämmelserna i 48 § om omröstning i utskott och om re­

servationsrätt motsvaras i förslaget av bestämmelser i 46 §. Samma gäller

hänvisningen i paragrafens andra stycke till 75 § 3 mom. angående val inom

utskott.

49 §

Ändringarna i 49 § RO innebär i första hand att talmannen blir självskri­

ven ledamot av utrikesnämnden med förste, andre och tredje vice talmän­

nen som ersättare i tur och ordning. De tre vice talmännen blir alltså själv­

skrivna suppleanter. Vidare föreslås vissa procedurregler för det fall att ut­

rikesnämnden för att pröva fråga om förordnande angående krigsdelegatio­

nen sammanträder annorledes än efter kallelse från regeringens sida. Moti­

ven för ändringarna har i det väsentliga anförts i den allmänna motiveringen

(17). I de fall då utrikesnämnden sammanträder utan att kallelse har utgått

från regeringen skall uppgiften att utfärda kallelse och att leda förhandling­

arna primärt ligga på talmannen och, vid förfall för honom, på vice talman.

Sammanträde skall också kunna komma till stånd på initiativ av två leda­

möter. Man kan förutsätta att dessa i så fall först försöker vända sig till

talmannen eller vice talman. De bör emellertid också själva kunna utfärda

kallelse, något som kan vara nödvändigt om talmannen och alla vice

talmännen på grund av krigshändelse eller annan anledning är frånvaran­

de. Skulle talmannen och vice talmännen alla vara frånvarande vid sam­

manträde, bör den äldste bland de närvarande ledamöterna föra ordet. Här­

134

med menas i första hand den som har bevistat flest riksdagar och i andra

hand den bland dessa som är äldst till levnadsåren.

50 §

Enligt paragrafens andra stycke består talmanskonferensen av bl. a. de

ständiga utskottens ledamöter. Den i förslaget begagnade terminologin,

enligt vilken uttrycket ständigt utskott ej kommit till användning, föranle­

der en formell justering av ovannämnda passus.

63 §

Enligt detta lagrum kan riksdagen, när den skall avgöra fråga, som ut­

skott har utlåtit sig över, antingen genast fatta sitt beslut eller också, om

minst en tredjedel av de röstande biträder yrkande härom, återförvisa frå­

gan till utskottet. Återförvisning får ej ske mer än en gång i samma fråga.

Beredningen föreslår att paragrafen kompletteras med en bestämmelse, som

möjliggör för riksdagen att — genom majoritetsbeslut — hänvisa frågan

också till annat utskott än det, som redan berett ärendet. Motiven för det

föreslagna tillägget i lagrummet har redovisats i den allmänna moti­

veringen (13.2.3).

Återremiss eller remiss till nytt utskott skall kunna beslutas endast när

utskottsutlåtande tas upp till avgörande i riksdagen och alltså inte redan

vid bordläggning. Framställs i kammaren samtidigt yrkande om återremiss

och remiss till annat utskott än det som lämnat utlåtande, skall proposi­

tion först ställas på yrkandet om återförvisning. Får detta erforderlig an­

slutning bland de röstande, är frågan om remiss till annat utskott för den

gången förfallet. Inget hindrar emellertid att sådan remiss yrkas och beslu­

tas, när ärendet nästa gång förekommer till avgörande i kammaren. Be­

stämmelsen att återförvisning ej må ske mer än en gång i samma fråga,

får anses innefatta också att återförvisning ej kan äga rum till mer än

ett av de utskott, som avgivit utlåtande i ärendet. Däremot föreligger inget

hinder för majoriteten i kammaren att besluta ny remiss till ett tredje ut­

skott, men detta torde komma i fråga endast i exceptionella fall.

Det utskott, som fått en redan utskottsbehandlad fråga på remiss, kan

naturligtvis instämma i det tidigare utlåtandet med eller utan egen moti­

vering. Om utskottet intar en annan ståndpunkt, torde båda utskottens hem­

ställanden jämte eventuella reservationer få prövas i kammaren. Detta

blir en konsekvens av att granskningen från det andra utskottets sida sna­

rare är sidoordnad än överordnad det första utskottets granskning.

Önskemålen om återremiss och remiss till annat utskott samt kravet att

ärendena skall vara avgjorda före sessionens slut kan komma i konflikt

med varandra. Detta har särskilt betydelse i fråga om budgetärenden, som

ju måste vara avgjorda viss tid före budgetårets ingång (jfr 58 § tredje styc­

ket RO). Bl. a. skulle man kunna tänka sig att ett utskott, som föreslagit en

väsentlig anslagshöjning, söker undvika remiss av ärendet till finansutskot­

tet genom att lägga fram sitt utlåtande först alldeles innan budgetarbetet

måste vara avslutat. Vare sig riksdagen likväl beslutar hänvisning till

Kungl. Maj:ts proposition nr

40

år 1970

135

finansutskottet eller ej, kan följden bli att riksdagens budgetprövning för­

senas; här må erinras om att vårsessionen i enkammarriksdagen kan för­

längas till och med 15.6. Mot bakgrunden av det sagda finns skäl att

överväga om inte en sista dag bör bestämmas för utskottens utlåtanden i

vart fall i budgetfrågor. Bestämmelser härom bör lämpligen få sin plats i

arbetsordning. Måhända bör man emellertid avvakta erfarenheterna från

den första tiden för den nya ordningens tillämpning.

71 §

I tredje stycket av denna paragraf, som upptar bestämmelser om lönedele-

gationen, hänvisas i första punkten för motsvarande tillämpning beträf­

fande lönedelegationen bl. a. till bestämmelserna om val av utskottspresi-

dium i 45 § 2 mom. Momentangivelsen får på grund av den ändrade lydel­

sen av 45 § bortfalla. Då 45 § numera inte upptar föreskrift om vem som

för ordet intill dess val av presidium ägt rum, bör föreskrift i detta hänseen­

de ges i arbetsordning också i fråga om lönedelegationen. — Andra och tred­

je punkterna i tredje stycket innehåller i fråga om omröstning och utslags-

röst bestämmelser av samma innebörd som de som för utskottens del är

upptagna i 46 § första stycket i förslaget. Också dessa föreskrifter för

lönedelegationen bör ges i form av hänvisning till motsvarande stadgande

om utskotten.

Kungl. Maj:ts proposition nr AO år 1970

19.4. övergångsbestämmelser till grundlagsändringarna

Beredningen har i det föregående (under 18) framhållit att den nya ut-

skottsorganisationen kan sättas i kraft praktiskt taget från början av

1971 års riksdag men att det också bör vara möjligt för denna riksdag att

bestämma en senare tidpunkt för ikraftträdandet och då i första hand den

1 januari 1972. Det har också sagts att det blir möjligt för riksdagen att

med regeringens samtycke uppskjuta behandlingen av förslaget till senare

riksdag under valperioden.

Då det gäller att tekniskt utforma lagförslaget så att 1971 års riksdag får

valfrihet, torde den mest ändamålsenliga utvägen vara att 1970 års riksdag

antager såsom vilande två ikraftträdandebestämmelser, den ena siktande

mot ikraftträdande omedelbart (se 82 § RF), den andra innebärande att de

nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari året närmast efter det då

bestämmelserna antagits slutligt.

I det alternativ som innebär ikraftträdande vid årsskifte torde inte be­

hövas några särskilda övergångsbestämmelser. Vad som behöver sägas är

bara att bestämmelserna skall äga tillämpning i sin äldre lydelse intill ut­

gången av det år då den nya lydelsen antagits slutligt.

Det andra alternativet får till följd att den nya utskottsorganisationen

skall börja tillämpas under en riksdagssession. Detta kan innebära stora

olägenheter, om riksdagen redan har valt ständiga utskott enligt de äldre

bestämmelserna och dessa utskott har kommit i gång med sitt berednings­

arbete. De ständiga utskotten skall enligt 36 § 1 mom. RO väljas inom sex

136

dagar efter riksdagens öppnande. Ett sätt att bemästra svårigheterna skulle

vara, att riksdagen valde konstitutionsutskott måndagen den 11 januari

1971, omedelbart efter valet av talman och vice talmän (se 33 § och 36 §

1 mom. RO) samt valet av valberedning (se 75 § 1 mom. RO; ajournering

för att valberedningen skall kunna sammanträda och fastställa lista för

valet av konstitutionsutskott torde bli nödvändig). Konstitutionsutskottet

skulle kunna sammanträda sanuna eller följande dag (se 14 och 15 §§ riks-

dagsstadgan samt 28 § i det vid prop. 1968: 27 fogade förslaget till riksdags-

stadga) och omedelbart besluta att till kammaren avlämna memorial med

uppgift om de vilande grundlagsändringarna beträffande utskottsorgani-

sationen. Memorialet skulle kunna tagas upp till avgörande i kammaren

efter en bordläggning, lämpligen vid ett plenum onsdagen den 13 eller

torsdagen den 14 januari 1971. Skrivelse till Kungl. Maj :t angående riks­

dagens beslut skulle kunna expedieras samma dag, och kungligt brev an­

gående publiceringen av grundlagsändringarna skulle kunna läsas upp i

kammaren fredagen den 15 eller lördagen den 16 januari 1971. Det skulle i

så fall inte vara nödvändigt att välja de andra utskotten enligt de äldre

bestämmelserna, utan riksdagen skulle inom ett par dagar, kanske tisdagen

den 19 januari 1971, kunna skrida till val av utskotten enligt den nya or­

ganisationen.

Så länge inga andra utskott än konstitutionsutskottet är valda kan inga

ärenden remitteras till dem. Bestämmelsen i 58 § första stycket RO torde

därför inte hindra att kammaren väntar med att remittera avlämnade pro­

positioner och väckta motioner tills de nya utskotten har valts (bortsett

från ärenden som skall behandlas av konstitutionsutskottet enligt RO:s äld­

re lydelse). Man kan för övrigt erinra om att man ofta har uppskjutit be­

handlingen av statsverkspropositionen utan formell bordläggning och däri­

genom kunnat uppskjuta remissdebatten över flera plena. Rimligen bör både

regeringen och enskilda riksdagsledamöter på det hela taget kunna vänta

med att avlämna sina förslag (bortsett från statsverkspropositionen) till

dess grundlagsändringarna antagits slutligt.

Det synes rimligt, att de som i september 1970 väljs till ledamöter av

enkammarriksdagen utan att då tillhöra någon av kamrarna får tillfälle

att deltaga i överväganden om utskottsorganisationen redan innan de till­

träder sina mandat. Den åsyftade valfriheten vid början av 1971 års riks­

dag kan eljest framstå som en chimär. Av betydelse torde i detta hän­

seende vara främst att de får rese- och traktamentsersättning av allmänna

medel i samband med överläggningar med partigrupperna under hösten

1970. Möjligen kan också vissa särskilda anordningar i fråga om leda­

möternas fullmakter behöva övervägas. Vad som krävs i sådana hänseen­

den torde kunna bedömas av det utskott som bereder grundlagsförslaget vid

1970 års riksdag.

I övergångsbestämmelserna bör till en början föreskrivas att utskott

som har valts tidigare under riksdagen skall anses upplösta och att ären­

den som har hänvisats till dem från kammaren skall återlämnas dit. Vidare

bör stadgas att, när utskott har valts enligt de nya bestämmelserna, de till

Kungl. Maj:ts proposition nr 40 år 1970

Kungl. Maj:ts proposition nr 40 år 1970

137

kammaren återlämnade ärendena skall på nytt hänvisas för beredning till

dessa utskott.

Tidsfristen för val av ständiga utskott skall enligt förslaget föreskrivas in­

te i RO utan i arbetsordning (riksdagsstadgan e. d.). övergångsbestämmel­

sen till grundlagsändringen behöver därför inte ange någon tid, inom vilken

valen till de nya utskotten skall ha ägt rum. En föreskrift därom bör där­

emot finnas i övergångsbestämmelsen till den nya arbetsordningen.

I inledningen till specialmotiveringen (19.1) talades om en övergångsbe­

stämmelse angående kvarstående föreskrifter i lag eller författning med

hänvisning till utskott enligt den äldre organisationen. Eftersom i flertalet

fall bankoutskottet torde åsyftas, synes det enklast att föreskriva att hän­

visningen i stället skall gälla finansutskottet. Om finansutskottet till följd

därav får in en framställning, som lämpligen bör beredas av annat ut­

skott, kan finansutskottet överlämna den till detta utskott med dess sam­

tycke (42 § andra stycket i förslaget). Det bör också kunna överlämna åt

kammaren att besluta om beredningen; detta senare förfarande torde kräva

en särskild föreskrift.

De av beredningen föreslagna ändringarna beträffande utrikesnämnden

bar inte ett så nära samband med ändringarna av utskottsorganisationen,

att de nödvändigtvis behöver träda i kraft samtidigt med dem. Det synes

lämpligt att de under alla förhållanden träder i kraft tidigt under vårses­

sionen med 1971 års riksdag. Förslaget till ändring i 50 § RF och 49 § RO

bör därför behandlas som ett förslag för sig. Om detta förslag antages

slutligt av 1971 års riksdag, påverkas inte val till utrikesnämnden som riks­

dagen har förrättat före ikraftträdandet. Den omedelbara verkan av grund­

lagsändringen blir att talmannen tar säte i nämnden och att de tre vice tal­

männen får ställning av suppleanter där.

19.5. Övriga lagar

Enligt 32 § första stycket

riksbankslagen

kan riksbanksfullmäktige ej mot­

taga föreskrifter av någon annan än riksdagen eller dess bankoutskott. I

bestämmelsen sägs vidare att fullmäktige för sina åtgärder i denna egenskap

är ansvariga endast inför riksdagen eller dess bankoutskott och revisorer.

Jämlikt 2 §

ansvarighetslagen för fullmäktige i riksbanken och fullmäktige

i riksgäldskontoret m. fl.

äger riksdagen eller dess bankoutskott eller revi­

sorer förordna om åtal mot bl. a. fullmäktig i riksbanken eller fullmäktig

i riksgäldskontoret för fel i utövningen av befattningen.

Enligt grundlagberedningens förslag skall finansutskottet överta banko­

utskottets befogenheter beträffande riksbanken och riksgäldskontoret (se

38 § andra stycket RO). Vad som enligt ovan är stadgat i fråga om banko­

utskottet bör därför i stället gälla finansutskottet. Ändringar med samma

innebörd får göras i 35 §

riksbankslagen

och i 31 §

lagen om inskränkning­

ar i rätten att utbekomma allmänna handlingar.

I 37 §

riksbankslagen

föreskrivs att riksbanksfullmäktige efter varje års

slut skall avge en berättelse angående riksbankens tillstånd, rörelse och

förvaltning till bankoutskottet. Enligt 1 § i den instruktion, som riksdagen

138

har fastställt för bankoutskottet (se 2.1.1), åligger det utskottet att skynd­

samt meddela riksdagen vid dess början bl. a. bankofullmäktiges och riks-

gäldsfullmäktiges berättelser. Jämlikt 4 § i instruktionen skall därefter

bankoutskottet avge berättelse till riksdagen angående granskningen av riks­

bankens och riksgäldskontorets styrelse och förvaltning. Det angivna för­

farandet sammanhänger med beskrivningen i 41 § 1 mom. RO av banko­

utskottets befogenheter i förhållande till riksbanken och riksgäldskontoret.

I enlighet med vad som gäller för redogörelser från t. ex. riksdagens om­

budsmän, riksdagens revisorer och lönedelegationen bör berättelse från

bankofullmäktige (och från riksgäldsfullmäktige) avges direkt till riks­

dagen. Granskning i utskott härav bör föreskrivas i arbetsordning för riks­

dagen (jämför ovan 19.3. under inledningen och under 42 § in fine). Av

stadgandet i 38 § andra stycket RO kommer att framgå att ärendet skall

hänvisas till finansutskottet. I en av riksdagen ensam beslutad författning

kan ges de ytterligare föreskrifter om granskning av riksbankens (och riks­

gäldskontorets) styrelse och förvaltning, som anses erforderliga.

Vissa uppgifter för bankoutskottet regleras i författningar som har be­

slutats av riksdagen eller i särskilda riksdagsbeslut. Det kan förutsättas, att

dessa författningar och beslut kommer att ses över som ett led i behandling­

en av grundlagberedningens förslag. Flera av dessa författningar och beslut

torde samtidigt bli granskade från andra synpunkter med anledning av ett

nyligen avlämnat betänkande om enkammarriksdagens förvaltnings- och

personalorganisation.

Kungl. Maj:ts proposition nr 40 år 1970

Kungl. Maj:ts proposition nr M år 1970

139

20

Sammanfattning

Utskotten bör i framtiden som hittills yara det bärande elementet i riksdags-

arbetet. De propositioner och motioner som riksdagen skall fatta beslut om

måste vara förberedda i utskott. Huvudsyftet med det förslag som grundlag­

beredningen lägger fram är att fullfölja den modernisering av riksdagen

som inleddes genom enkammarreformen.

Tanken bakom den nuvarande utsko tf sorganisationen är att berednings-

uppgifterna är fördelade mellan utskotten efter statsrättslig funktion:

grundlagsfrågor prövas av konstitutionsutskottet, andra lagfrågor av lag­

utskott, skattefrågor av bevillningsutskottet och andra budgetfrågor till

största delen av statsutskottet. Ehuru denna grundtanke efter hand har

modifierats på olika sätt, medför den fortfarande vissa problem.

För det första har frågor med nära inbördes sammanhang ofta behand­

lats på skilda håll. Civilförsvarets planläggning och organisation har såsom

en budgetfråga behandlats av statsutskottet, civilförsvarslagen av andra lag­

utskottet. Statsbidrag till de politiska partierna har behandlats av statsut­

skottet, ett ärende om utredning av partistödets konstruktion av konstitu­

tionsutskottet. En fråga om omorganisation av bilregistret har behandlats

av tredje lagutskottet till viss del, av bevillningsutskottet till en annan del

och av statsutskottet till återstående del.

För det andra har arbetet med statsbudgetens utgiftsposter på grund av

sin betydelse och omfattning sprängt den ram som statsutskottet från

början utgjorde. Dels arbetar utskottet sedan länge på avdelningar, där

realbehandlingen görs av betydligt färre personer än i något av utskotten;

behandlingen i utskottets plenum har till stor del utvecklats till en for­

malitet. Dels har delar av statsbudgetens utgiftsanslag, främst jordbruks-

huvudtiteln, brutits ut från statsutskottet och handläggs i ett annat, för

ändamålet inrättat utskott. Man har alltså inte längre i verkligheten någon

sammanhållen realbehandling av statsutgifterna på utskottsplanet. I sam­

band härmed står att riksdagens budgetberedning inte omfattar något ställ­

ningstagande till den allmänna uppläggningen av budgetpolitiken.

I anslutning till förslag som har förts fram förut men som tidigare har

140

Kungl. Maj:ts proposition nr 40 år 1970

haft svårt att vinna anklang söker grundlagberedningen råda bot på bris­

terna hos utskottsorganisationen på följande sätt.

Indelningen efter statsrättslig funktion ersätts i huvudsak med indel­

ning efter ämne. Liksom inom regeringskansliet behandlas frågor som rör

ett visst ämne inom en och samma administrativa enhet, oberoende av om

frågan har presenterats för riksdagen som ett lagförslag, som en begäran

om utredning eller som ett anslag i statsbudgeten. Ämnes- eller fackindel­

ningen genomförs dock inte fullt ut. Framför allt märks, att ett utskott

tänkes bli inrättat för frågor om civillag, vare sig fråga är om familjerätt

eller förmögenhetsrätt.

Grundlagberedningen föreslår att riksdagen inrättar minst sexton ut­

skott. Beredningen lägger inte fram något utarbetat förslag till fördelning

av ärenden mellan utskotten men har i en bilaga lämnat en skiss till en

tänkbar organisation. Enligt denna skiss fördelas statsbudgetens utgifter

på femton av utskotten (alla utom civillagsutskottet). Fördelningen av ären­

dena skall enligt grundlagberedningens mening i huvudsak bygga på de­

partementsindelningen. De tänkta utskotten är följande:

konstitutionsutskottet (grundlag med tillhörande lagar, såsom sekretess­

lagen, press- eller partistöd, andra frågor om riksdagen och vissa av dess

verk, bl. a. riksdagens ombudsmän, kommunallag och andra ärenden av

allmän betydelse för den kommunala självstyrelsen),

justitieutskottet (domstols-, åklagare- och polisväsendet samt kriminal­

vården, brottsbalken, rättegångsbalken och tillhörande lagar),

civillagsutskottet (giftermåls-, föräldra-, ärvda- och handelsbalken, större

delen av jordabalken, utsöknings- och konkursrätt, expropriationsrätt),

utrikesutskottet (utrikesfrågor, däribland utvecklingsbiståndet och utrikes­

departementets huvudtitel i övrigt),

försvarsutskottet (ärenden om det militära försvaret, civilförsvaret, det eko­

nomiska försvaret och det psykologiska försvaret),

socialförsäkringsutskottet (allmän försäkring, yrkesskadeförsäkring och

arbetslöshetsförsäkring),

socialutskottet (socialvården i övrigt, såsom barna- och ungdomsvård, åld­

ringsvård, nykterhetsvård, socialhjälp, arbetarskydd, hälso- och sjukvård

m. m.),

universitets- och kulturutskottet (universitet, forskning, kultur, kyrkofrå­

gor m. m.),

skolutskottet (skolväsende, lärarutbildning m. m.),

samfärdselutskottet (kommunikationsfrågor),

miljövårds- och jordbruksutskottet (miljövård, jordbruk, fiske, skogsbruk

m. m.),

näringsutskottet (näringspolitik, industri, hantverk, statsägda bolag, kon­

sumentfrågor, bank- och försäkringsväsendet m. m.),

inrikesutskottet (arbetsmarknad, regional utveckling, lokaliseringsstöd, ut­

länningarnas ställning in. m.),

civilutskottet (bostadsväsendet, hyresregleringen, planering, administrativ

indelning, länsförvaltning, kommunfrågor m. m.),

skatteutskottet (statlig och kommunal skatt, tullar, taxering, uppbörd, folk­

registrering och mantalsskrivning),

finansutskottet (allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken och för

statens budget, andra budgetfrågor som inte tillhör annat utskott, allmänt

budgettekniska frågor, penning-, kredit- och valutapolitiken, riksbanken

och riksgäldskontoret, förvaltningsrevision, redovisning, rationalisering,

upphandling m. m.).

Fördelningen på femton utskott bör öka förutsättningarna för en snabb

budgetbehandling. Man gör det på så sätt möjligt att i samband med fram­

tida omläggning av budgetåret till kalenderår hinna med budgetbehandling­

en på kortare tid än nu (enligt planerna under en höstsession som börjar

1. 9). Grundlagberedningen siktar mot att lägga fram förslag härom omkring

nyår 1972.

Grundlagberedningen föreslår att varje utskott får minst femton ledamö­

ter, alltså tillhopa minst 240 ordinarie utskottsledamöter. Av dessa kom­

mer alla utom femton (civillagsutskottets ledamöter) att få delta i budget­

arbetet. Totala antalet ordinarie utskottsplatser blir däremot inte nämnvärt

större än enligt det beslut som fattades i samband med enkammarreformen,

240 mot 235.

En annan konsekvens av den skisserade organisationen är att alla riks-

dagsärenden behandlas i mera likartade former än nu: femton ledamöter

beräknas komma att delta i realbehandlingen i utskott av varje ärende.

Regeringens centrala budgetdokument, finansplanen, och de därtill hö­

rande bilagorna blir nu med något undantag inte behandlade i utskott.

Grundlagberedningen föreslår att dessa handlingar jämte motioner med

förslag till ändringar eller tillägg till finansplanens uttalanden skall behand­

las av finansutskottet tidigt under budgetsessionen, att detta utskott skall

avge ett utlåtande över handlingarna samt att riksdagen med detta utlå­

tande som underlag skall hålla en allmän finansdebatt och därvid ta ställ­

ning till finansutskottets uttalanden. Riksdagens ställningstagande tänkes

bli vägledande för fackutskotten i deras arbete med huvudtitlarna. Detla

bör underlätta överblicken över och sammanhållningen av budgetbehand­

lingen.

Fackutskotten tänkes under den tid då budgetarbete inte pågår arbeta

bl. a. med frågor om lag eller författning och med förslag om utredningar.

Utskottssystemet blir enligt förslaget i huvudsak inte reglerat i grund­

lag. I riksdagsordningen anges konstitutionsutskottets och finansutskottets

centrala beredningsuppgifter. Dessutom behålls där bara regler om utskot­

tens antal och storlek, om grunden för ärendefördelningen mellan dem och

om deras skyldighet att behandla hänskjutna ärenden. Fackindelningen i all­

mänhet görs i riksdagsstadgan e. d., något som gör det möjligt att utan

tidsutdräkt anpassa organisationen efter ändrade förhållanden.

Möjligheten att inrätta särskilt utskott behålls. Likaså finns möjligheten

att inrätta sammansatt utskott kvar. Grundlagberedningen föreslår även

andra samarbetsformer. Utskott skall kunna lämna över ett ärende med

eget yttrande till ett annat utskott för fortsatt beredning; härför skall dock

fordras medgivande av det senare utskottet. Grundlagberedningen pekar

också på möjligheten att ett utskott avger yttrande på begäran av det utskott

som har huvudansvaret för beredningen.

I samband med enkammarreformen infördes en möjlighet för en mino­

ritet inom riksdagen, en tredjedel, att besluta om återremiss till utskott. Ett

Kungl. Maj.ts proposition nr

40

år 1970

141

142

ärende får återremitteras bara en gång. Denna möjlighet finns kvar enligt

grundlagberedningens förslag. Den kompletteras med en rätt för kammaren

att remittera ett ärende som har beretts av ett utskott till ett annat utskott

för fortsatt beredning. Härför skall dock krävas beslut av majoriteten.

Denna möjlighet till fortsatt beredning tänkes kunna bli utnyttjad t. ex.

för lagteknisk granskning genom civillagsutskottet eller för finanspolitisk

och samhällsekonomisk bedömning genom finansutskottet.

De flesta utskotten har nu ingen självständig initiativrätt; de har bara

rätt att yttra sig i anledning av propositioner och motioner som har remit­

terats till dem. Några av utskotten, bl. a. konstitutions- och bevillningsut­

skotten, har en längre gående rätt att väcka förslag. Beredningen föreslår

att alla utskotten får initiativrätt. Ett fristående förslag skall dock inte

kunna föras fram till kammaren utan att utskottets majoritet ställer sig

bakom det.

Det nu gällande förbudet för statsråd att närvara vid utskottsförhandling

föreslås bli slopat. Statsråd skall i likhet med andra utomstående kunna

få företräde inför utskottet i enlighet med dess beslut.

Om ett utskott önskar ett remissyttrande eller en annan skriftlig upp­

lysning av en statlig myndighet, skall det inte som nu behöva gå vägen via

regeringen utan kunna vända sig direkt till myndigheten. Myndigheten skall,

om särskilda svårigheter att tillmötesgå begäran någon gång skulle före­

ligga, kunna hänvända sig till regeringen.

Beträffande ikraftträdandet lägger beredningen fram två alternativa

förslag. Enligt det ena skall förslaget börja tillämpas vid ett årsskifte och då

närmast den 1 januari 1972. Enligt det andra skall den nya organisationen

kunna tillämpas så gott som genast efter det att 1971 års riksdag har sam­

lats. Grundlagsförslaget tänkes bli antaget som vilande av 1970 års riks­

dag. Det vilande förslaget kan sedan, om 1971 års riksdag så beslutar, sättas

i kraft redan några dagar in på 1971 års riksdag, och om så sker behöver

utskotten enligt den tidigare beslutade ordningen aldrig tillsättas med un­

dantag för konstitutionsutskottet. Den nya organisationen kan komma i

funktion redan någon vecka in på vårsessionen. Ett sådant förfarande krä­

ver vissa förberedelser, och grundlagberedningen för fram tanken på att de

som väljs in i riksdagen i september 1970 skall kunna samlas till överlägg­

ningar redan under hösten 1970.

Personalunionen mellan utrikesnämnden och utrikesutskottet upplöstes i

samband med enkammarreformen. Antalet ledamöter i utrikesnämnden

minskades samtidigt från sexton till nio. Grundlagberedningen föreslår nu

att talmannen blir självskriven ledamot av utrikesnämnden med de tre vice

talmännen som självskrivna suppleanter. Samtidigt föreslår beredningen

att vissa uppgifter i samband med den konstitutionella beredskapen förs

över från talmanskonferensen till utrikesnämnden.

Kungl. Maj:ts proposition nr 40 år 1970

Kungl. Maj:ts proposition nr 40 år 1970

143

Bilaga 1 Förslag till fördelning av statsverkspropositionen

huvudtitlar mellan statsutskottets avdelningar vid 1969

års riksdag

Fastställt av statsutskottet

Enligt grunderna för kamrarnas remisser kommer statsverkspropositionen

att remitteras till statsutskottet utom beträffande nedannämnda delar som

remitteras till följande ständiga utskott

Driftbudgeten

Egentliga statsutgifter

9 ht Jordbruksdepartementet

JoU

15 ht Riksdagen och dess verk m. m.

BaU

Kapitalbudgeten

Statens affärsverksfonder (Domänverket)

Jordbruksdepartementet

JoU

Statens allmänna fastighets fond

Jordbruksdepartementet

JoU

Statens utlåningsfonder

Jordbruksdepartementet

JoU

Fonden för låneunderstöd

Jordbruksdepartementet

JoU

Fonden för förlag till statsverket

Jordbruksdepartementet

JoU

Diverse kapitalfonder

Jordbruksdepartementet

JoU

Statsutskottet föreslås besluta att de delar av statsverkspropositionen som

kommer att remitteras till utskottet skall fördelas på utskottets avdel­

ningar på följande sätt.

Första avdelningen

Driftbudgeten:

1, 3 och 4 huvudtitlarna samt av 7 huvudtiteln anslaget till

Finansiellt utvecklingsbistånd.

144

Kapitalbudgeten:

statens affärsverksfonder beträffande försvarets fabriks­

verk, statens allmänna fastighetsfond beträffande utrikes- och försvarsde­

partementen, försvarets fastighetsfond samt statens utlåningsfonder be­

träffande utrikesdepartementet.

Stat för försvarets fastighetsfond för budgetåret 1969/70

Beredskapsstat för försvarsvåsendet för budgetåret 1969/70

Kungl. Maj.ts proposition nr

40

år 1970

Andra avdelningen

Driftbudgeten:

8 huvudtiteln beträffande anslagen under rubrikerna Utbild­

ningsdepartementet in. in., Kyrkliga ändamål, Skolväsendet, Högre utbild­

ning och forskning, Lärarutbildning, Vuxenutbildning och Studiesociala

ändamål samt anslagen till Högre konstnärlig utbildning under rubriken

Allmänna kultur- och bildningsändamål.

Kapitalbudgeten:

statens allmänna fastighetsfond beträffande utbildnings­

departementet med undantag av anslagen till Byggnadsarbeten för vissa

kulturändamål och till Radio- och televisionshus samt statens utlånings­

fonder beträffande utbildningsdepartementet.

Tredje avdelningen

Driftbudgeten:

2, 5 och 11 huvudtitlarna.

Kapitalbudgeten:

statens affärsverksfonder (domänverket) beträffande jus­

titiedepartementet, statens allmänna fastighetsfond beträffande justitie-

och socialdepartementen, statens utlåningsfonder beträffande social- och

inrikesdepartementen samt fonden för låneunderstöd beträffande social-

och inrikesdepartementen.

Fjärde avdelningen

Driftbudgeten:

inkomsterna samt av utgifterna dels 6 och 14 huvudtitlarna

och av 8 huvudtiteln anslagen till Radio- och TV-verksamhet under rubri­

ken Allmänna kultur- och bildningsändamål, dels utgifterna för statens

kapitalfonder (riksgäldsfonden, avskrivning av nya kapitalinvesteringar

och avskrivning av oreglerade kapitalmedelsförluster).

Kapitalbudgeten:

inkomsterna och investeringsplanen jämte investeringssta-

ter samt av utgifterna statens affärsverksfonder beträffande postverket,

televerket (kommunikations- och utbildningsdepartementen), statens

järnvägar och luftfartsverket, statens allmänna fastighetsfond beträffan­

de kommunikationsdepartementet och anslaget till Radio- och televisions­

hus under utbildningsdepartementet, statens utlåningsfonder beträffan­

de kommunikationsdepartementet, fonden för låneunderstöd beträffande

kommunikationsdepartementet, fonden för förlag till statsverket beträf­

fande kommunikationsdepartementet samt diverse kapitalfonder beträf­

fande kommunikationsdepartementet.

Stat för riksgäldsfonden för budgetåret 1969/70

Riksstat för budgetåret 1969/70

Femte avdelningen

Driftbudgeten:

7 huvudtiteln med undantag av anslaget till Finansiellt ut­

vecklingsbistånd, 10, 12 och 13 huvudtitlarna och av 8 huvudtiteln ansla­

gen under rubrikerna Internationellt-kulturellt samarbete samt Allmänna

kultur- och bildningsändamål med undantag av anslagen till Högre konst­

närlig utbildning och Radio- och TV-verksamhet.

Kapitalbudgeten:

statens affärsverksfonder beträffande statens vattenfalls-

Kungl. Maj.ts proposition nr 40 år 1970

145

verk, statens allmänna fastighetsfond beträffande finans-, handels-, ci­

vil- och industridepartementen samt anslaget till Byggnadsarbeten för

vissa kulturändamål under utbildningsdepartementet, fonden för låneun­

derstöd beträffande finans-, handels- och industridepartementen, fonden

för statens aktier beträffande industridepartementet, fonden för förlag

till statsverket beträffande finans- och industridepartementen samt diver­

se kapitalfonder beträffande finans- och handelsdepartementen.

För flera huvudtitlar gemensamma frågor.

Stat för statens allmänna fastighetsfond för budgetåret 1969/70.

10 —

Bihang till riksdagens protokoll 1970. 1 saml. Nr 40

146

Kungl. Maj.ts proposition nr 40 år 1970

Bilaga 2

Tidsschema för vårsessionen i enkammarriksdagen

av fil. lic. Hans G. Andersson

I Plenitiden i andra kammaren under vårsessionen 1968

Under våren 1969 gjorde jag en undersökning för grundlagberedningens

räkning med syfte att förbereda ett tidsschema för höstsessionen efter

en omläggning av budgetåret till att sammanfalla med kalenderåret. Därvid

redovisade jag i ett diagram, som återges på sidan 126, hur debattiden i

andra kammaren under vårsessionen 1968 var fördelad på följande typer

av ärenden:

1) Utlåtanden i anledning av statsverkspropositionen.

2) Övriga utlåtanden som avser anslag eller intäkter under löpande eller

kommande budgetår.

3) Övriga utlåtanden från stats- och bevillningsutskotten. I en del fall

är det också här fråga om budgetärenden. Det gäller förslag som fram­

förts i motioner men som avstyrkts av utskottet. Att dessa ärenden inte

förts till kategori 2 beror enbart på att en korrekt klassificering är svår

att åstadkomma, eftersom den inte kan göras på grundval av klämmen

i utlåtandet.

4) Övriga ärenden utom spörsmål.

5) Spörsmål

Debatternas fördelning på dessa kategorier anges i diagrammet efter

antalet spalter i riksdagens protokoll. Därjämte redovisas den totala pleni­

tiden i timmar. Skalorna har anpassats till varandra så att 1 spalt motsva­

rar 2,5 min. I verkligheten varierar dock detta förhållande; variationer mel­

lan 2,3 och 3,7 min/spalt har konstaterats för olika dagar. Att skillnaden

kan vara så stor förklaras delvis av att den tid som åtgår för voteringar kan

utgöra en olika stor del av den totala sammanträdestiden.

Utlåtanden i anledning av statsverkspropositionen (svart stapel)

behand­

lades i tre omgångar. Den första kom i slutet av mars, den andra i slutet

av april och den tredje under maj månad. Den första torde omfatta utlå­

tanden från utskott och avdelningar som endast har en huvudtitel samt de

först behandlade huvudtitlarna från dem som har två eller flera. Den andra

omgången torde omfatta återstående huvudtitlar. Den tredje omgången om­

fattar i stort sett frågor i statsverkspropositionen som har nära samman­

hang med s. k. »utbrutna punkter»; i kammaren har de nämligen ofta tagits

upp samtidigt med

utlåtanden i anledning av särskilda budgetpropositio­

ner

(rutig stapel).

147

Övriga ärenden

(prickig stapel) var mera jämnt fördelade över hela ses­

sionen, men också beträffande dessa förekom »toppar»; en i början av

sessionen (remissdebatten), en som inföll i slutet av mars och en i maj.

Fördelningen sammanhänger säkerligen med att utskotten i stort sett

får sitt arbetsmaterial i två omgångar, dels i början av sessionen, dels under

perioden strax innan tiden för avlämnande av propositioner går ut.

Med propositionstidens utgång synes i någon mån också

spörsmålsde-

batternas

fördelning sammanhänga (snedrutig stapel). Som framgår låg en

stor del av dessa i maj; huvuddelen utgjordes därvid av interpellations-

debatter. Förklaringen torde vara att interpellationssvaren bereder depar­

tementen mycket arbete, som ofta inte hinns med förrän de propositioner

som skall behandlas under vårsessionen är färdiga.

II Plenitidens fördelning under en vårsession i enkammarriksdagen

Den nedan presenterade skissen över hur plenitiden under en vårsession

i enkammarriksdagen kan tänkas fördela sig på olika typer av ärenden

bygger på följande förutsättningar.

1. Plenitiden i enkammarriksdagen med dess 350 ledamöter antas öka i

förhållande till den tid som f. n. åtgår för AK-debatterna. I den tidigare

nämnda undersökningen gjordes ett försök till kalkyl med utgångspunkt

från debattiden i FK och AK. Kalkylen ledde till följande givetvis mycket

osäkra slutsats. Om man nu hade haft en kammare med 350 ledamöter i

stället för två kammare med sammanlagt 384, torde plenitiden ha ökat i

förhållande till den faktiska plenitiden i AK med följande procenttal i olika

typer av ärenden:

Kungl. Maj:ts proposition nr

40

år 1970

Plenitid i AK 1968 V

Antagen ökning i

Ökning i % av pleni-

[ min. tiden i AK

Spörsmål

3 900

1 600

40%

Remissdeb.

1 800

600

35%

övr. ärenden

12 700

3 800

30%

Totalt 18 400

6 000

33%

Den totala plenitiden skulle alltså ha blivit drygt 400 timmar.

2. Det utskoltssystem som nu övervägs innebär att budgetens huvudtitlar

kommer att fördelas på fler arbetsenheter än f. n. Inget utskott får flera

stora huvudtitlar och de mest omfattande (utbildningsdepartementets och

socialdepartementets) delas på två utskott. Detta bör innebära att utlåtan­

den i anledning av statsverkspropositionen i huvudsak

kan

komma upp till

kammarbehandling vid månadsskiftet mars—april, dvs. vid tiden för den

första omgången budgetutlåtanden enligt nuvarande ordning. Förutsätt­

ningen är då att de budgetberedande utskotten prioriterar budgetfrågorna

under sessionens första månader.

' '

3. Några utskott kommer emellertid ipte eller endast i mindre grad att

vara belastade med budgetarbete. Detta gäller i första hand civillagsutskot-

tet och konstitutionsutskottet. De bör därför ganska snart kunna framläg­

ga utlåtanden i lagfrågor o. d. Detsamma torde gälla utskottet för socialför-

säkringsfrågor. Eftersom statsutgifterna på detta område i stor utsträck­

ning regleras genom författningar måste antagligen budget- och lagfrågor

behandlas parallellt.

4. Om senaste tidpunkten för propositionsavlämning inte läggs tidigare

under sessionen, måste alltjämt avsevärd tid avsättas under maj månad

för behandling av såväl budgetfrågor som lagfrågor. Tiden i maj för spörs-

Diagram 1

148

40 tim..

960 sp.

Debattidens fördelning i AK vårsessionen 1968

Kungl. Maj:ts proposition nr

40

år 1970

35 tim. _

840 sp."

3Dtim.

720 sp.

25 tim.

600 sp

20 tim.

480 sp.

Teckenförklaring:.

Spörsmål:

Övr. ärenden:

Övr. Stats- o. bev.är.: •

Budgetärenden, kat. 2

Budgetärenden, kat. i:

Total plenitid i tim.:

!v!vX

Skala:

0,8 cm-40 spalter

i protokollet el. 100 min

lllffe

15 tim

360 sp

It;*-:-:

10 tim

240 sp

Vecka nr:

Anm.:

Den vecka då riksdagen började samt påskveckan är av utrymmesskäl

inte medtagna i diagrammet. Påsken inföll mellan veckorna 12 och 13..

Kungl. Maj.ts proposition nr

40

år 1970

149

Diagram 2

Tänkt fördelning av plenitiden i enkammarriksdagen under en vårsession.

Teckenförklaring: Se diagram 1

Skalä: 0,8 om-100 min

Total plenitid: 400 tim.

Mi

wSSSKvi

* *:*:*:*:*:*a*t

..............•••

te

tv*

25r

in

te -...

ilfeäs*

W::*: *.*V:.V • — '

m*z-

wXv *t:

te

:W:W,

■om

mm

ite-VV

mm

•::.v

SVfifiSfi

>.v.v.v

‘v.v.vy

t .• • . • ■

.

v-.-vj.‘; i*--

*i tor

I 10 I: 11 112 J 13

17 i 18

Vecka nr: 1

Anm.: Den vecka dä riksdagen börjar samt påskveckan är inte medtagna i diagrammet.

150

målsdebatter torde inte heller kunna nedbringas med tanke på att departe­

menten behöver tid för att utarbeta interpellationssvar. Återstår kategorien

»övriga stats- och bevillningsärenden», som 1969 tog mycken tid under den

sista veckan. I viss utsträckning torde dessa debatter gälla motionsvis fram­

förda anslagsyrkanden som avstyrkts av utskottet. I skissen har jag utgått

från att dessa debatter i någon mån bör kunna tidigareläggas.

5. Finansutskottets utlåtande över finansplanen m. m. tänkes ligga till

grund för en stor finansdebatt relativt tidigt under sessionen. Under anta­

gande att förekomsten av en sådan debatt i någon mån kommer att minska

intresset för remissdebatten, i varje fall från partiernas sida, har tiden för

remissdebatten skurits ned i förhållande till den under punkt 1 ovan redo­

visade kalkylen.

6. Jag har slutligen utgått från att 30 tim./vecka bör vara en övre gräns

för sammanträdestiden i kammaren så länge utskottsarbetet pågår. Det

andra diagrammet anger således vilken spridning av plenitiden som sy­

nes nödvändig, om det önskemålet skall tillgodoses, och utgör inte någon

prognos för hur sammanträdestiden kan antas komma att fördela sig i verk­

ligheten. Sammanträdestiden för de skilda ärendeslagen har med undantag

av remissdebatten ökats med det procenttal som angivits under punkt 1

ovan. I övrigt ansluter diagrammet så nära som jag ansett rimligt till dia­

gram 1; variationer mellan närliggande veckor har dock utjämnats (spörs-

målsdebatterna upptas t. ex. med 3 tim./vecka under veckorna 2—7, med

5 tim,/veclca under veckorna 8—11, med 6 tim./vecka under veckorna

12—15 och med 7 tim./vecka under återstoden av sessionen).

Kungl. Maj:ts proposition nr

JO

år 1970

Kungl. Maj:ls proposition nr 40 år 1970

151

Bilaga 3

Utkast till ny utskottsindelning

1. Fördelningen av ärenden mellan utskotten

Konstitutionsutskottet:

ärenden om grundlag samt annan lagstiftning och författning i konstitutio­

nella ämnen och beträffande allmänna handlingars offentlighet, frågor om

press- eller partistöd, ärenden, som eljest angår yttrandefrihet eller opi­

nionsbildning, övriga frågor rörande riksdagen, riksdagens ombudsmän

eller riksdagens verk utom riksbanken och riksgäldskontoret, ärenden om

allmänt förvaltningsrättslig lagstiftning; ärenden om kommunallag och and­

ra ärenden av allmän betydelse för den kommunala självstyrelsen.

Justitieutskottet:

frågor, som rör domstolarna eller hyresnämnderna, åklagarväsendet, polis­

väsendet eller kriminalvården, samt ärenden om lagstiftning i ämnen, som

avhandlas i brottsbalken, rättegångsbalken eller andra dem närstående la­

gar.

Civillag sutskottet :

ärenden om lagstiftning i ämnen, som avhandlas i giftermåls-, föräldra-,

ärvda- eller handelsbalken eller i lagar som ersätter eller anknyter till

stadganden i dessa balkar; lagstiftning rörande försäkringsavtalsrätt, bo­

lags- och föreningsrätt, växel- och checkrätt, skadeståndsrätt, immaterial­

rätt (frågor om firma, prokura, patent, varumärke, upphovsrätt till litte­

rära och konstnärliga verk samt namnrätt); lagstiftning, som avhandlas i

jordabalken eller i lagar som ersätter eller anknyter till denna, dock ej

lagstiftningsärenden, som främst gäller inskränkning i rätten att förvärva

fast egendom, hyresreglering, jordbruk eller fiske; lagstiftning rörande ex­

propriation eller vattenrätt; lagstiftning som rör internationell privaträtt;

lagstiftning i andra frågor av allmänt privaträttslig beskaffenhet; ären­

den om lagstiftning beträffande utsökning eller konkurs.

152

Kungl. Maj:ts proposition nr 40 år 1970

V trikesutskottet:

ärenden angående rikets förhållande till och överenskommelser med främ­

mande stater och mellanfolkliga organisationer, angående Sveriges repre­

sentation i utlandet samt beträffande bidrag till främmande lands utveck­

ling; ärenden i övrigt rörande utrikes handel eller internationellt ekono­

miskt samarbete.

Försvarsutskottet:

ärenden om militärt försvar, civilförsvar, ekonomiskt försvar eller psykolo­

giskt försvar samt ärenden om vapenfri tjänst.

Socialförsäkringsutskottet :

ärenden om allmän försäkring, yrkesskadeförsäkring eller arbetslöshets­

försäkring.

Socialutskottet:

ärenden om barn- och ungdomsvård, åldringsvård, nykterhetsvård, social­

hjälp, stöd åt barnfamiljer, arbetarskydd och arbetstid, semesterlagstiftning,

hälso- och sjukvård, handikappvård och rehabilitering samt sociala frå­

gor i övrigt.

Universitets- och kulturutskottet:

ärenden, som rör allmänna kultur- och bildningsändamål, inbegripet radio-

och televisionsverksamhet samt idrott och ungdomsverksamhet; högre ut­

bildning och forskning med tillhörande studiesociala frågor, internationellt-

kulturellt samarbete; kyrkofrågor.

Skolutskottet:

ärenden rörande skolväsendet, lärarutbildning och vuxenutbildning jämte

hithörande studiesociala frågor.

Samfärdselutskottet:

ärenden angående järnvägar, post, telegraf, telefon, vägar, vägtrafik, sjö­

fart, luftfart eller väderlekstjänst.

Miljövårds- och jordbruksutskottet:

ärenden, som rör miljövård, jordbruk, fiske, skogsbruk eller djurskydd.

Näringsu t skott et:

ärenden angående allmänna riktlinjer för näringspolitiken och den därmed

sammanhängande forskningspolitiken, angående industri och hantverk, in­

rikes handel, statsägda bolag, teknisk forskning, konsumentfrågor, pris- och

konkurrensförhållanden i näringslivet, kredit- och fondväsendet eller det

affärsmässiga försäkringsväsendet.

Kungl. Maj:1s proposition nr AO år 1970

153

Inrikesutslcottet:

ärenden angående arbetsmarknad, regional utveckling, lokaliseringsstöd, all­

män tjänsteplikt, arbetsavtal srätt, arbets- och anställningsförhållanden i all­

män tjänst, svenskt medborgarskap eller utlänningars ställning.

Civilutskottet:

ärenden rörande bostadsväsendet, hyresreglering, bebyggelseplanläggning,

byggnadsväsendet, fysisk planering, lantmäteriväsendet, länsförvaltningen

med lokala skattemyndigheter och exekutionsväsendet, statistik, brandvä­

sendet eller rikets administrativa indelning samt kommunfrågor, som ej hör

till konstitutionsutskottets beredning.

Skatteutskottet:

ärenden om statlig eller kommunal skatt samt ärenden om tullar, taxering,

uppbörd, folkregistrering eller mantalsskrivning.

Finansutskottet:

ärenden angående allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken och för

statens budget, beräkning av statens inkomster, andra frågor beträffande

budgeten, som inte tillhör annat utskotts beredning, sammanställning av

riksstaten, allmänt budgettekniska frågor; ärenden angående penning-, kre­

dit- eller valutapolitiken, ärenden om riksbanken eller riksgäl dskon toret;

ärenden beträffande förvaltningsrevision eller statlig redovisning, rationa­

lisering eller upphandling i allmänhet inom statsförvaltningen eller om sta­

tens egendom i allmänhet samt förvaltningsekonomiska frågor i övrigt, som

inte rör enbart visst ämnesområde.

2. Antalet ledamöter.

Varje i föregående avsnitt upptaget utskott föreslås få 15 ledamöter. Totala

antalet utskottsplatser blir då 240.

3. Kommentarer till förslaget.

Konstitutionsutskottet:

Konstitutionsutskottets granskningsverksamhet i fråga om statsrådens äm­

betsförvaltning inriktas numera främst på granskning och redovisning av ad­

ministrativ praxis. I anslutning härtill kan det lämpligen ankomma på ut­

skottet att bereda ärenden om förvaltningsrättskipningen i allmänhet. Riks­

dagens ombudsmäns tillsyn omspänner alla myndigheter och har alltmer in­

riktats på civilförvaltningen. Det synes konsekvent att till konstitutionsut­

skottet överflytta granskningen av ombudsmännens ämbetsförvaltning. Se­

dan 1968 ankommer det på konstitutionsutskottet att avge utlåtande till

riksdagen över den årliga redogörelse, som riksdagens revisorer skall av­

lämna. Häri föreslås ingen ändring. Det kan vara en fördel att alla ärenden,

154

som rör riksdagens kontroll över statsförvaltningen, är samlade hos konsti­

tutionsutskottet. Med hänsyn till att revisorernas kontroll avser finansför­

valtningen, synes emellertid beträffande dem också en hänvisning till fi­

nansutskottet ligga nära till hands.

Något särskilt bankoutskott kommer enligt förslaget inte att behållas. De

uppgifter beträffande riksdagens (inre) förvaltning, som f. n. åvilar banko­

utskottet och som också fortsättningsvis anses böra behandlas på utskotts-

nivå, skulle i allmänhet få sin sakkunnigaste beredning i KU. Alla frågor om

riksdagsarbetet och dess organisation samt kostnaderna härför skulle då fin­

nas samlade hos ett utskott. Också frågorna om riksdagens verk — utom

riksbanken och riksgäldskontoret — bör handläggas i konstitutionsutskot­

tet; såvitt gäller revisorerna och ombudsmannaexpeditionen torde detta följa

redan av vad ovan sagts.

Frågor om kommunallag har förts till konstitutionsutskottet. De har emel­

lertid också nära anknytning till det utskott, civilutskottet, som föreslås få

bereda ärenden om samhällsplaneringen. Avgörande för valet har fått bli

den vikt den kommunala självstyrelsen tillmäts för den svenska demokratin

och den betydelse bestämmelserna i kommunallagarna har härvidlag samt

svårigheterna att fördela ärenden om kommunallag mellan de två utskotten.

Tilläggas skall att frågor om lagstiftning, avseende en särskild kommunal

förvaltningsgren, i allmänhet bör beredas av det utskott som handlägger

ärenden rörande denna förvaltningsgren.

Justitieutskottet:

Frågor om påföljder för deklarationsbrott bör beredas av justitieutskottet;

skattestrafflagen har nära samband med de brott, som är upptagna i brotts­

balkens bedrägerikapitel.

Civillag sutskott et:

Flertalet frågor om mera speciell fastighetsrättslig lagstiftning föreslås bli

beredda av andra utskott, främst dem som handlägger ärenden om jordbruk

och naturvård respektive frågor om markanvändning. Till dessa utskott har

också ärenden om expropriation och vattenrätt anknytning. Skäl kan vidare

åberopas för att lagfrågor om bolagsrätt, firma, patent, mönster och varu­

märken tilldelas ett utskott för handels- och näringsfrågor samt frågor om

upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk ett utskott för kulturfrågor.

Utrikesutskottet:

Utskottet föreslås få handlägga alla frågor, där de utrikespolitiska eller ut-

rikeshandelspolitiska synpunkterna dominerar. Meningen är inte att mera

speciella frågor med internationell anknytning men med ringa bety­

delse för landets utrikespolitik i stort skall handläggas av utrikesutskottet.

Sådana frågor bör gå till vederbörande fackutskott, liksom de inom rege­

ringen handläggs av annat departement än utrikes- eller handelsdeparte­

menten. Att en utrikesfråga angår någon viss funktion hos riksdagen, såsom

Kungl. Maj:ts proposition nr 40 år 1970

Ilungl. Maj:ts proposition nr 40 år 1970

155

lagstiftning eller beskattning, hindrar däremot i och för sig inte att frågan

hänskjuts till utrikesutskottet, om dess beskaffenhet i övrigt föranleder det.

Försvarsutskottet:

Det ekonomiska försvaret sorterar f. n. främst under handelsdepartementet.

Betydande delar därav ligger under andra departement, såsom kommuni­

kations-, inrikes- och jordbruksdepartementen.

Utskotten för socialärenden:

Ett enda utskott för alla socialfrågor skulle få att handlägga såväl huvudde­

len av de lagstiftningsärenden, som nu bereds inom 2:a lagutskottet och som

1971 torde bli detta utskotts enda arbetsmaterial, som också de till social­

huvudtiteln hänförliga frågor, som behandlas på statsutskottets 3:e avdel­

ning. Härtill kommer ett icke ringa antal ärenden, som f. n. hänvisas till all­

männa beredningsutskottet. Det är tydligt att ett sådant utskott, som arbe­

tar på en avdelning, blir överbelastat.

Nära till hands kunde ligga att till ett utskott hänföra frågor om hälso-

oeh sjukvård och till ett annat övriga sociala ärenden. I så fall tycks arbets­

belastningen för det senare utskottet bli väsentligen större än för det förra.

Uppdelningen skulle också rimma illa med den statsmakternas inställning,

som låg till grund för sammanslagningen av den förutvarande socialstyrel­

sen med medicinalstyrelsen och för överförandet av ärenden om hälso- och

sjukvård från inrikes- till socialdepartementet. Tydligen står också frågorna

inom hela området i ett nära samband med varandra.

Tillsammans får de två utskotten en kompetens som i allt väsentligt sva­

rar mot socialdepartementets ämnesområde.

Utskotten för utbildnings-, kultur- och kyrkofrågor:

Redan nuvarande uppdelning av 8:e huvudtiteln på mer än en avdelning

inom statsutskottet ger vid handen att ett utskott, som på en avdelning

skulle handlägga alla utbildnings-, kyrko- och kulturfrågor, skulle få för

stor arbetstillströmning.

Som ett alternativ till den föreslagna indelningen kan man tänka sig

ett

utskott för samtliga utbildningsfrågor och

ett

för allmänna kultur- och

bildningsfrågor samt kyrkofrågor. En sådan indelning torde normalt resul­

tera i en mera ojämn fördelning av arbetet men har å andra sidan den förde­

len att utbildningsfrågor på alla stadier kan behandlas av ett och samma ut­

skott.

Samfärdselutskottet, miljövårds- och jordbruksutskottet, näringsutskottet,

inrikesutskottet, civilutskottet:

Flertalet av de frågor, som tilldelats ovannämnda utskott, har ett mer eller

mindre nära samband med varandra (miljövård, näringsliv, arbetsmarknad,

planering). Det är emellertid nödvändigt att dela upp ämnena på olika ut­

skott. Därvid har departementsindelningen tagits som utgångspunkt. Till

inrikesutskottet

har hänförts ärendena från inrikesdepartementet med un­

156

dantag av frågor beträffande bostadsväsendet och hyresreglering. Vidare

har samma utskott tilldelats de frågor, som tidigare (före 1.7.1969) hörde till

civildepartementets verksamhetsområde men som numera handläggs inom

finansdepartementet. Till

civilutskottets

beredningsuppgifter bär räknats

frågor om bostadsväsendet och hyresreglering samt de ärenden, som på de­

partementsnivå numera bereds inom civildepartementet. Åtskilliga kom­

munfrågor har dock, av skäl som tidigare anförts, tillagts konstitutionsut­

skottets beredning. Att exekutionsväsendet och lokala skattemyndigheter

förts till civilutskottet beror på deras organisatoriska ställning i förhållande

till länsstyrelserna. Civilutskottet bör handlägga lagfrågor om fastighetsbild­

ning och reglering av markinnehav, måhända också om expropriation och

vattenrätt (jämför under civillagsutskottet). —

Näringsutskottet

övertar en

del av de uppgifter, som f. n. ligger på bankoutskottet. Dess beredningsom-

råde motsvarar industridepartementets och handelsdepartementets uppgif­

ter, dock ej utrikeshandelsfrågor, och innefattar också en del ärenden, som

handläggs inom finansdepartementet. Om överförandet av vissa lagfrågor

till näringsutskottet från civillagsutskottet hänvisas till vad som sagts under

civillagsutskottet. —

Miljövårds- och jordbruksutskottet

får handlägga lag­

stiftningsärenden angående bl. a. miljövård, skogar, jordbruksarrenden,

ägofred, vanhävd, jordförvärvslagen, jakt och fiske.

Skatteutskottet:

I den mån riksdagen medverkar vid fastställandet av statliga avgifter, som

ej är skatter, bör ärenden angående dessa avgifter liksom nu beredas av det

utskott som har hand om den berörda delen av statsverksamheten. Den år

1968 införda allmänna arbetsgivaravgiften är en skatt. Sedan funktions-

grundsatsen övergivits, föreligger inget hinder mot att tullfrågor, som har

stark anknytning till utrikeshandelspolitiken och t. ex. är del av en viktigare

handelspolitisk överenskommelse med främmande stater, handläggs av ut­

rikesutskottet. Likaså kan, såsom antytts under 12.5, undantagsvis också

annan skattefråga beredas av annat utskott än skatteutskottet. — De lokala

skattemyndigheterna har förts till civilutskottet. Lagstiftning angående al­

koholhaltiga varor, som nu hör till bevillningsutskottets beredningsområde,

bör handläggas inom socialutskottet.

Finansutskottet:

Finansutskottet tänkes få sina viktigaste arbetsuppgifter angivna i RO. Vad

dessa omfattar bär diskuterats i det föregående (10 och specialmotiveringen

till 38 § RO). Även eljest bör finansutskottet enligt grundlagberedningens

mening bereda vissa ärenden, som är gemensamma för flera eller alla hu­

vudtitlar. Redan i den allmänna motiveringen har sagts att finansutskot­

tet bör få till uppgift att ställa samman förslaget till riksstat och under­

ställa det riksdagen för fastställelse. Finansutskottet bör också bereda för­

slag till allmän beredskapsstat (beredskapsstaten för försvaret bör där­

emot behandlas av försvarsutskottet) samt allmänt budgettekniska spörs­

mål, sådana som omläggning av statsbudgeten efter programbudgetprin-

Kungl. Maj:ts proposition nr 40 år 1970

157

ciper. Vissa allmänna ekonomiska förvaltningsfrågor bör också beredas av

finansutskottet, exempelvis ärenden om förvaltningsrevision och statlig

redovisning, rationalisering och upphandling i allmänhet inom statsför­

valtningen och statens egendom i allmänhet. På finansutskottet bör vidare

ankomma att behandla fjortonde huvudtiteln »Oförutsedda utgifter» och

sextonde huvudtiteln »Riksgäldsfonden». Beträffande investeringsplan och

investeringsstater bör finansutskottet begränsa sig till principiella övervä­

ganden och allmänna frågor. De särskilda staterna bör beredas av fackut­

skotten. Detsamma gäller inkomsterna av statens kapitalfonder. Frågor

om arbetsgivaravgifter av skilda slag torde få läggas på fackutskott (ATP-

avgiften på socialförsäkringsutskottet, den allmänna arbetsgivaravgift som

infördes i samband med mervärdeskatten på skatteutskottet); finansutskot­

tet torde få komma in på dessa frågor endast som ett led i sin samordnings­

verksamhet (vid granskningen av finansplanen o. s. v.). Det blir angeläget

att statsverkspropositionen och andra propositioner och motioner redigeras

så att remitteringen till utskott efter de angivna principerna underlättas.

Kungl. Maj.ts proposition nr

40

år 1970

158

Kungl. Maj:ts proposition nr 40 år 1970

Innehållsförteckning

Propositionen............................................................................................................. 1

Propositionens huvudsakliga innehåll...................................................................... 1

Författningsförslag.................................................................................................... 3

Förslag till ändring i regeringsformen och riksdagsordningen ........................... 3

Förslag till ändring i regeringsformen och riksdagsordningen............................. 14

Förslag till lag om ändring i lagen (1934:437) för Sveriges riksbank................ 16

Förslag till lag om ändring i ansvarighetslagen (1936:324) för fullmäktige i riks­

banken och riksgäldskontoret m. fl.......................................................................... 18

Förslag till lag om ändring i lagen (1937:249) om inskränkningar i rätten att

utbekomma allmänna handlingar........................................................................... 19

Utdrag av statsrådsprotokollet den 20 januari 1970 ............................................... 20

Bilaga

A.

Grundlagberedningens betänkande Ny utskottsorganisation (SOU 25

1969:62) ................................... 27

Skrivelse till chefen för justitiedepartementet.......................................................

Författningsförslag

1) Förslag till ändringar i regeringsformen och riksdagsordningen....................... 29

2) Förslag till ändrad lydelse av 50 § regeringsformen och 49 § riksdagsord­

ningen ........................................................................................................................ 42

3) Förslag till lag om ändring i lagen (1934: 437) för Sveriges riksbank................ 45

4) Förslag till lag om ändring i ansvarighetslagen (1936:324) för fullmäktige i

riksbanken och fullmäktige i riksgäldskontoret m. fl.............................................. 47

5) Förslag till lag om ändring i lagen (1937:249) om inskränkningar i rätten att

utbekomma allmänna handlingar............................................................................ 48

Motiv

1

Inledning....................................................................................................... 49

1.1

Utgångspunkter............................................................................................ 49

1.2

Synpunkter på reformens omfattning........................................................ 51

2

Gällande och beslutade bestämmelser angående utskottsväsendet och

riksdagens budgetbehandling...................................................................... 52

2.1

Nuvarande ordning m. in............................................................................. 52

2.1.1 Utskotten....................................................................................................... 52

2.1.2 Riksdagens budgetbehandling..................................................................... 55

2.2

Den partiella grundlagsreformen 1968—1969........................................... 56

3

Grunddrag i det nuvarande utskottsväsendet.......................................... 58

4

Tidigare förslag m. m................................................................................... 59

5

Allmänna synpunkter på utskottsväsendet...............................................

68

6

Drag i det nuvarande utskottssystemet, som bör bibehållas.................. 69

7

Kritiska synpunkter på det nuvarande utskottssystemet........................ 71

7.1

Riksdagens budgetberedning....................................................................... 71

7.2

Ledamotsantalet i de olika utskottsenheterna........................................... 71

7.3

Indelningen i utskott efter funktionsprincipen ......................................... 72

8

Alternativet med ett fackutslcottssystem.................................................. 75

8.1

Allmänna synpunkter................................................................................... 75

8.2

Handläggningen av budgetärenden............................................................. 76

8.3

Rehandlingen av lagstiftningsärenden........................................................ 76

9

Sammanfattning av framställningen under 7—8..................................... 78

Kungl. Maj:ts proposition nr M år 1970

159

10

Samordningen av riksdagens budgetarbete...............................................

79

10.1

Inledning....................................................................................................... 79

10.2

Frågan om preliminära budgetbeslut m. m................................................ 79

10.3

Samordningsutskott...................................................................................... 80

10.3.1 Obligatorisk överprövning av utskottsutlåtanden?.................................. 80

10.3.2 Utskottsberedning av finansplanen............................................................ 80

10.3.3 Icke-obligatorisk granskning av utskottsutlåtanden? Samordning under

hand?............................................................................................................. 82

10.3.4 Finansutskottets ställning och sammansättning........................................ 83

10.4

Konsekvenserna för den nuvarande remissdebatten m. m....................... 84

11

Den lagtekniska regleringen av utskottsorganisationen........................... 85

11.1

Frågans innebörd............................................................ 85

11.2

Gällande ordning, utländsk rätt, m. m....................................................... 85

11.3

Grundlagberedningens överväganden......................................................... 86

12

Närmare riktlinjer för utskottsbildningen.................................................

88

12.1

Särskilda uppgifter, som åvilar utskott.....................................................

88

12.2

Sammanlagda antalet utskottsplatser........................................................ 88

12.2.1 Nuvarande förhållanden och frågans tidigare behandling....................... 89

12.2.2 Grundlagberedningens synpunkter............................................................. 89

12.3

Antalet platser i varje utskott.................................................................... 91

12.4

Utskottens arbetsbelastning........................................................................ 92

12.5

Vad avses med ämnesområde?.................................................................... 92

12.6

Departementsindelningen en utgångspunkt vid utskottsindelningen....

93

12.7

Speciella utskott för vissa lagstiftningsärenden......................................... 94

12.8

Utkast till ny utskottsorganisation............................................................

96

13

Beredning av ärenden, som berör flera utskotts kompetensområden...

97

13.1

Till vilket utskott skall ett ärende först remitteras? Överlämnande till

annat utskott................................................................................................

97

13.2

Hur skall synpunkter från mer än ett utskott kunna tillföras bered­

ningen?...........................................................................................................

99

13.2.1 Utskott överlämnar ärendet till annat utskott.......................................

99

13.2.2 Sammansatta och särskilda utskott............................................................ 100

13.2.3 Remiss för ytterligare beredning i annat utskott än det som avgivit ut­

låtande. Förhållandet till återremiss ......................................................... 100

13.2.4 Icke formaliserat samarbete mellan utskotten............................................ 101

14

Utskotts initiativrätt.................................................................................... 102

14.1

Gällande rätt................................................................................................. 102

14.2

Författningsutredningen.............................................................................. 103

14.3

Grundlagberedningens synpunkter.............................................................

103

14.3.1 Bör utskottens initiativrätt vidgas?........................................................... 103

14.3.2 Bör frågan om initiativrätt tas upp nu?.................................................... 104

14.3.3 Bör rätten till vidgat initiativ i något avseende begränsas?....................... 105

14.3.4 Följ dförslag till utskottsinitiativ................................................................. 107

14.3.5 Reservationsrätten m. m............................................................................. 107

14.3.6 Sammanfattning........................................................................................... 107

15

Statsråds tillträde till utskott.....................................................................

109

16

Upplysningar till utskott från statlig myndighet .................................... 112

17

Utrikesnämnden............................................................................................ H 4

18

Tidpunkten för ikraftträdande.................................................................... Hg

19

Specialmotivering.......................................................................................... H

9

19.1

Inledning....................................................................................................... H9

19.2

Regeringsformen........................................................................................... 120

19.3

Riksdagsordningen........................................................................................ 121

19.4

Övergångsbestämmelser till grundlagsändringarna................................... 135

19.5

Övriga lagar................................................................................................... 137

20

Sammanfattning......................... 139

Bilagor

Bilaga 1 Förslag till fördelning av statsverkspropositionen huvudtitlar mellan

statsutskottets avdelningar vid 1969 års riksdag................................ 143

Bilaga 2 Tidsschema för vårsessionen i enkammarriksdagen............................ 146

Bilaga 3 Utkast till ny utskottsindelning.............................................................. 151

1. Fördelningen av ärenden mellan utskotten.................................... 151

2. Antalet ledamöter............................................................................... 153

3. Kommentarer till förslaget................................................................ 153

160

Kungl. Maj:ts proposition nr 40 år 1970

ESSELTE TRYCK. STHLM 7*

014084