Prop. 1975/76:9

Regeringens proposition med förslag till godkännande av avtal mellan Sverige och Brasilien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter, m. m.

Regeringens proposition nr 9 år 1975 /76

Nr9

Regeringens proposition med förslag till godkännande av avtal mellan Sverige och Brasilien för undvikande av dubbelbeskattning beträll'ande inkomstskatter, m. m.;

beslutad den 10 september 1975.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar

OLOF PALME G. E. STRÄNG

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett mellan Sverige och Brasilien ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning be- träffande inkomstskatter samt ett till avtalet fogat protokoll.

Avtalet och protokollet träder i kraft så snart ratifikationshandlingar har utv'tixlats och avses bli tillämpade, såvitt avser skatt som innehålls vid källan, på belopp som betalas eller överförs fr.o.m. den 1 januari året efter ikraftträdandet och, såvitt avser andra inkomstskatten i fråga om inkomst som uppbärs fr.o.m. den 1 januari året efter ikraftträdan- det.

1 Riksdagen 1975/76. ] saml. Nr 9

Prop. 1975 /76: 9

Prop. 1975/76: 9

2. Utdrag FINANSDEPARTEMENTET PROTOKOLL vid regeringssammanträde 197 5 -09-10

Närvarande: statsministern Palme, ordförande, och statsråden Sträng, Andersson, Johansson, Holmqvist, Aspling, Lundkvist, Geijer, Bengts- son, Norling, Lidbom, Carlsson, Feldt, Sigurdsen, Gustafsson, Zachris- son, Leijon, Hjelm-Wallén

Föredragande: statsrådet Sträng

Proposition med förslag till godkännande av avtal mellan Sverige och Brasilien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskat- ter samt ett till avtalet fogat protokoll

1. Inledning

Den 17 september 1965 slöts mellan Sverige och Brasilien ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet. Avtalet godkändes av riksdagen (prop. 1965: 164, BeU 1965: 54, rskr 1965:423) och tillämpades på inkomst som förvärvats den 1 januari 1967 eller senare och i fråga om förmögenhet fr.o.m. 1967 års taxering (SFS 1967: 163).

Under åren 1970 och 1971 ingick Brasilien avtal med vissa andra sta- ter i Europa. lnnehållct i dessa avtal avviker på några viktiga punkter från 1965 års svensk-brasilianska avtal på ett sätt som kommer detta av- tal att från svensk synpunkt te sig något oförmånligt. Då detta förhål— lande kundc befaras minska svenska företags konkurrenskraft på den:. brasilianska marknaden togs från svensk sida initiativ till en revision av 1965 års avtal.

Förhandlingar om en sådan revision ägde rum i Rio de Janeiro den 13—17 mars 1972. Därvid paraferades ett på engelska språket upprättat förslag till avtal mellan Sverige och Brasilien för undvikande av dubbel- beskattning beträffande inkomstskatter samt ett till avtalet fogat proto- koll. Överenskommelse har sedermera nåtts om texter på svenska och portugisiska språken.

Prop. 1975/76: 9 3

Förslagen till avtal och protokoll remitterades till kammarrätten i Stockholm. och riksskatteverket. Sistnämnda remissinstans har framfört vissa erinringar av i huvudsak formell natur. Jag avser att ta upp dessa i samband med de avtalsbestämmelser till vilka de hör. Förslagen bör fo- gas till regeringsprotokollet i detta ärende som bilaga.

Sedan regeringen den 6 februari 1975 beslutat att avtalet och proto— kollet skulle undertecknas, har de den 25 april 1975 undertecknats för Sveriges del av beskickningschefen i Brasilia.

2 Brasiliansk skattelagstiftning

I Brasilien utgår federala, delstatliga och kommunala skatter. Skatt till förbundsstaten utgår bl.a. i form av inkomstskatt samt skatt på in— dustriproduktion och konsumtion (IPI). Bland viktigare delstatliga skat- ter må nämnas en mervärdeskatt (ICM). De kommunala skatterna är av mindre betydelse. De utgår dels som skatt på tjänster (ISS) dels som fas- tighetsskatt med varierande procent på fastighetens taxeringsvärde. För- mögenhetsskatt förekommer inte.

Fysisk person bosatt i Brasilien erlägger federal inkomstskatt efter en progressiv skiktskala oavsett om inkomsten härrör från Brasilien eller från utlandet. Inkomst som ej uppgår till mer än 13 900 Cruz. per år är inte skattepliktig (1 Cruz. = 0,50 svenska kronor). I skiktet 13 901 Cruz.—15 000 Cruz. erläggs skatt efter 3 %. I högsta skiktet, över 289 300 Cruz., erläggs skatt efter 50 %. Från de angivna beloppen med— ges dock vissa avdrag, som i lägsta skiktet uppgår till 321 Cruz och i högsta till 42 838 Cruz. Gifta makar samtaxeras i regel.

Inkomst kan härröra från åtta skilda inkomstslag. Från varje inkomst- slag medges avdrag för redovisade kostnader för intäkternas förvärvan- de. Från inkomst av fritt yrke, provision, royalty m.m., medges ett scha- blonavdrag med 20 %. Från de sammanräknade inkomsterna medges dessutom avdrag för hustru och beroende barn och kostnader för barns utbildning samt för sjukvård och sjukvårdspremier, bidrag till välgö- rande ändamål, räntor och vissa kapitalförluster. Avdrag kan också medges för investeringar i vissa utvecklingsprogram.

I utlandet bosatt person som flyttar till BraSilien anses bosatt där fr.o.m. året närmast efter inflyttningen. Behåller han emellertid bosätt- ningen i det andra landet anses han bosatt i Brasilien sedan tolv måna- der förflutit efter inflyttningen. Redan dessförinnan föreligger emellertid skyldighet att erlägga skatt med 25 % på inkomst, som härrör från Bra- silicn.

Företag erlägger proportionell skatt på inkomst. Skatten uppgår nor- malt till 30 % men reduceras till 17 % för företag av allmännyttig ka- raktär om vinsten inte överstiger 12 % av det egna kapitalet. Småföre-

Prop. 1975/76: 9 . 4

tag som utför personliga tjänster erlägger skatt med 11 % av inkomsten. För börsnoterade företag och företag vars tillgångar inte överstiger 489 707 Cruz. uttas skatt efter 25 %. På utdelad vinst tillkommer skatt med 5 % av utdelningen. Vid beräkning av skattepliktig inkomst med- räknas inte utdelning från annat brasilianskt bolag eller inkomster från verksamhet i utlandet. '

Ett brasilianskt företag som utdelar vinst eller betalar ränta och royalty till bolag eller fysisk person som ej har hemvist i Brasilien skall innehålla källskatt med i regel 25 % på bruttobeloppet. För att för- hindra eller försvåra alltför stora utdelningar till utlandet föreskriver brasiliansk lagstiftning dessutom att en särskild skatt (”excess distribu- tions tax”) tas ut på den del av utdelningen som överstiger 12 % av bo- lagets genomsnittliga registrerade kapital under en treårsperiod. Skatten är progreSsiv och tas ut med 40 % om utdelningen överstiger 12 men inte 15 % av kapitalet, 50 % om utdelningen överstiger 15 men inte 25 % av kapitalet och 60 % om utdelningen överstiger 25 % av kapitalet. Vid beräkning av hur stor andel av kapitalet som delas ut tas hänsyn till ut- betalat belopp efter avdrag för den ordinarie källskatten, vilket _— om källskatten uppgår till 25 % innebär, att 16 % av kapitalet kan delas ut utan att utdelningen träffas av extraskatten.

Utländska bolag med fast driftställe i Brasilien erlägger, utöver sed- Vanlig bolagsskatt, källskatt med 25 % av driftställets vinst efter avdrag för bolagsskatten. Källskatten kan reduceras till 15 % om vinsten av- sätts för vissa investeringar.

Särskilda restriktioner gäller i fråga om utbetalning av bl.a. royalty. Sålunda medges inte avdrag för sådan kostnad då fråga är om patent, som inte registrerats både i patenthavarens eller varumärkesinnehavarens hemland och i Brasilien. Brasilianskt bolag medges inte heller avdrag för utbetalning av royalty till utländskt bolag som innehar 50 % eller mer av aktierna i det utbetalande bolaget. I övriga fall medges avdrag för så- dana kostnader med upp till 5 % av omsättningen såvitt avser royalty och 1 % av omsättningen såvitt avser ersättning för nyttjande av varu- märke.

Avdrag medges vidare för lön till ett företags direktör med högst 30 % av bolagets vinst före utbetalningen. Avdrag för gratifikationer och tantiem medges inte alls.

Med hänsyn till penningvärdeförsämring föreligger skyldighet för en del företag att företa uppskrivningar av vissa tillgångar enligt fastställda indexreglerade skalor.

Liksom flera andra länder, vilka i industriellt hänseende är ofullstän- digt utvecklade. medgcr Brasilien särskilda skatteförmåner för investe- ringar som anses önskvärda (”tax incentives”). Detta gäller särskilt vid investeringar i Amazonområdet och i nordöstra Brasilien. Företag som etablerar sig i deSSa områden kan medges frihet från inkomstskatt under

Prop. 1975/76: 9 - 5

de första 10—15 åren. Existerande företag kan få väsentlig skattereduk- tion, ibland uppgående till 50 %.

3. Föredraganden

Avtalet har i huvudsak kunnat utformas i enlighet med de regler som organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har rekommenderat för bilaterala skatteavtal. Vissa avvikelser förekommer dock bl. a. i fråga om utdelning, ränta och royalty samt beskattning av fritt yrke och pensioner. Avtalet innehåller vidare bestämmelser om s.k. matching credit på svensk sida, dvs. avräkning för brasiliansk skatt som eftergivits.

Art. ] anger vilka personer som omfattas av avtalet. Art. 2 redovisar de skatter på vilka avtalet är tillämpligt. I motsats till vad som är fallet enligt gällande avtal omfattas inte den svenska för- mögenhetsskatten av det nya avtalet. Som jag tidigare har nämnt före- kommer inte någon förmögenhetsskatt i Brasilien. På brasiliansk sida utesluts ur det nya avtalet den tidigare nämnda ”excess distributions tax”. I en reservation till riksskarteverkets yttrande påpekas att denna skatt är av sådan höjd att den avsevärt försvårar svenska företags hem- tagning av skälig avkastning på sina investeringar. Skatten borde därför enligt reservanten omfattas av avtalet och särskild bestämmelse införas däri som reducerar denna skatt till noll.

Jag vill för egen del framhålla, att man på svensk sida vid för- handlingarna givetvis förde fram bl.a. dessa synpunkter. På brasiliansk sida var man emellertid inte villig att ge avkall på sina interna beskatt- ningsanspråk i detta hänseende. Det bör dock betonas, att det svenska avtalet inte avviker från andra avtal som Brasilien ingått under senare år. Brasiliens avtal med t. ex. Frankrike och Finland omfattar inte hel- ler denna skatt. Svenska företag är därför i detta hänseende inte sämre ställda än t. ex. franska och finska.

Art. 3—5 innehåller definitioner av vissa uttryck som förekommer i avtalet och protokollet. Genom art. 5 punkt 4 andra stycket har begrep- pet fast driftställe fått en vidare. innebörd än enligt OECD-reglerna. Ut- vidgningen avser försäkringsföretag i den ena staten som uppbär pre— mier och försäkrar risker i den andra staten genom ombud där. Sådan verksamhet i den andra staten konstituerar fast driftställe där.

A rt. 6—22 upptar regler om beskattningen av särskilda inkomstslag. Enligt art. 6 får inkomst av fastighet beskattas i den stat där fastighe- ten är belägen. '

Art. 7 föreskriver att rörelseinkomst får beskattas i den stat där rö- relsen bedrivs från fast driftställe. Vad som avses med fast driftställe an- ges i art. 5. '

Prop. 1975/76: 9 6

Som ett undantag från art. 7 föreskrivs i art. 8 punkt 1 i överensstäm- melse med OECD:s modellavtal, att inkomst av sjö- eller luftfart i in- ternationell trafik skall beskattas endast i den stat där företag som be- driver sådan verksamhet har sin verkliga ledning.

Art. 9 behandlar speciella skattcproblern som kan uppkomma vid in- tressegemenskap mellan företag. Artikeln föreskriver att vardera staten i enlighet med sin nationella lagstiftning förbehålls rätt att verkställa om- räkning av inkomst av rörelse om obehörig vinstöverföring föreligger mellan sådana företag i vardera avtalsslutande staten. Bestämmelsen får på svensk sida betydelse för tillämpningen av 43 ä 1 mom. kommu- nalskattclagen (1.928: 370) (43 5 1 mom. ändrad senast 1965: 573).

Art. 10—12 i avtalet föreskriver, att utdelning, ränta och royalty i princip skall beskattas i mottagarens hemviststat. Utbetalningen får emellertid beskattas också i den stat från vilken den härrör (källstaten), dock med vissa begränsningar i fråga om de skattesatser som får tilläm- pas. Sålunda är enligt art. 10 punkt 2, art. 1] punkt 2 och art. 12 punkt 2 skattesatserna på utdelning, ränta och royalty begränsade till 25 % el- ler i vissa fall till 15 % av det utbetalade bruttobeloppet. Begränsningen till 15 % på utdelning eller vinst enligt art. 10 punkt 2 a och punkt 5 skall dock enligt art. 10 punkt 6 inte börja tillämpas förrän efter ut- gången av tredje kalenderåret efter avtalets ikraftträdande. Av punkt 1b i det till avtalet fogade protokollet framgår att begränsningarna till 15 % tillämpas endast de första tio åren under vilka avtalet gäller.

Riksskatteverket anser att definitionerna i art. 10 punkt 4, att. 11 punkt 4 och art 12 punkt 3 enligt sin ordalydelse är begränsade till att avse tillämpningen av respektive artikel. Jag vill påpeka, att detta inte är avsikten. Motsvarande definitioner skall gälla även i andra fall då be- greppen förekommer i avtalet eller protokollet. Riksskatteverket har vi- dare invänt, att uttrycket ”vinst” i art. 10 punkt 5 borde ersättas med ”inkomst”, eftersom begreppen är identiska. Verket har därjämte an- fört, att det är oklart om den skatt som får tas ut enligt denna punkt träffar hela vinsten eller endast den del som överförs till Sverige.

Beträffande den första invändningen anser jag att uttrycket ”vinst” är mer adekvat i detta sammanhang eftersom det belopp som beskattas är det som återstår sedan den brasilianska bolagsskatten har dragits av. Be- träffande frågan om underlaget för källskatt enligt art. 10 punkt 5 torde framgå av ordalydelsen, att skatten träffar all vinst efter avdrag för bo- lagsskatten, således inte endast den del som förs över till Sverige. Jag anser att bestämmelsen bör godtas i sin föreslagna lydelse.

Enligt en särskild föreskrift i punkt 2 i protokollet skall beskatt- ningsrättcn enligt art. 10 punkt 5 inte anses stå i strid med diskrimine- ringsförbudet i art. 24 punkt 3.

Som ett undantag från bestämmelserna i art. 11 punkterna 1 och 2 gäller enligt art. 11 punkt 3 att ränta som härrör från en stat och som

Prop. 1975/76: 9 7

utbetalas till den andra statens regering m.fl. organ skall vara undan- tagen från beskattning i den förstnämnda staten.

Skatt som tagits ut i källstaten enligt bestämmelserna i art. 10—12 får avräknas i betalningsmottagarens hemviststat med tillämpning av art. 23 punkterna 1 och 4. Beträffande aktieutdelning från ett brasilianskt till ett svenskt bolag finns särskilda bestämmelser i art. 23 punkt 2. lag av- ser att återkomma till dessa bestämmelser i samband med redogörelsen för art. 23.

Beskattning av realisationsvinst behandlas i art. 13. Vinst genom överlåtelse av fastighet får beskattas i den stat där fastigheten är be- lägen. Om avyttring avser lös egendom som ingår i anläggnings- eller driftkapitalet i fast driftställe eller stadigvarande affärsanordning för ut- övande av fritt yrke, får beskattning av vinsten ske i den stat där drift- stället eller affärsanordningen ligger. Vinst genom avyttring av fartyg el- ler luftfartyg, som används i internationell trafik, eller av lös egendom liänförlig till sådana fartyg och luftfartyg beskattas dock endast i den stat som enligt art. 8 har beskattningsrätten till inkomsten av verksamhe- ten, dvs. den stat där sjöfarts- eller luftfartsförctaget har sin verkliga ledning. Realisationsvinst av annat slag får beskattas i båda staterna. Uppkommcr dubbelbeskattning undanröjes denna med stöd av bestäm- melserna i art. 23 punkterna 1 och 4.

Art. 14 föreskriver i enlighet med OECD:s modellavtal att inkomst av fritt yrke i regel beskattas endast i den stat där inkomsttagaren har hemvist. Bestämmelsen avviker emellertid från OECD-reglerna genom att beskattning får ske i den andra staten om ersättningen belastar ett fast driftställe där eller ett bolag med hemvist i denna andra stat. Det krävs sålunda icke, såsom fallet är enligt OECD-avtalet, att motta- garen har en stadigvarande anordning för utövande av verksamheten i den andra staten.

Beskattning av inkomst av enskild tjänst regleras i art. 15. Sådan in- komst beskattas endast i inkomsttagarcns hcmviststat, såvida inte arbetet utförs i den andra staten. I sådant fall får inkomsten enligt art. 15 punkt ] beskattas i den sistnämnda staten. Inkomst av arbete, som ut- förs under kortvarig vistelse i denna andra stat. beskattas dock endast i hemviststaten under de förutsättningar som anges i art. 15 punkt 2 u—c. Beskattning av inkomst av anställning ombord på fartyg och luftfartyg i internationell trafik behandlas särskilt i art. ]5 punkt 3. Enligt denna bestämmelse får sådan inkomst beskattas i den stat där företaget i frå- ga har sin verkliga ledning.

Riksskatteverket har invänt, att hänvisningen i art. 15 punkt 1 till art. 19 som behandlar ersättning av allmän natur är oegentlig, eftersom art. 1.5 enligt sin rubrik endast behandlar inkomst av enskild tjänst. Verket gjorde motsvarande invändning i fråga om art. 15 i det nya svensk- finska avtalet. Jag får hänvisa till vad jag anförde i prop. 1973: 179 s. 9 och 10.

Prep. 1975/76: 9 8

I överensstämmelse med OECD:s modellavtal får styrelsearvoden och liknande ersättningar enligt art. 16 beskattas i den stat, där det utbeta— lande bolaget har hemvist.

Enligt art. 17 får inkomst som artister och professionella idrottsmän förvärvar beskattas i den stat där verksamheten utövas. Bestämmelsen i art. 17 punkt 2, som förekommer i flertalet under senare år ingångna svenska dubbelbeskattningsavtal, har tillkommit för att förhindra att be— skattningsregeln i art. 17 punkt 1 kringgås genom att ersättningen för ett artistuppträdande etc. utbetalas exempelvis till ett för ändamålet bildat artistbolag i den andra staten.

Art. 18 innehåller bestämmelser om beskattning av enskild pension och livränta. Beskattning sker i princip endast i mottagarens hemvist- stat. Dock får pensioner och liknande ersättningar, som överstiger ett be- lopp motsvarande 4 000 US dollar under ett kalenderår, beskattas i båda staterna. Uppkommen dubbelbeskattning undanröjs med tillämpning av bestämmelserna i art. 23 punkterna 1 och 4.

Art. 19 föreskriver att lön eller pension, som utbetalas av en av de av- talsslutande staterna eller från fond inrättad av staten i fråga, får be- skattas i den utbetalande staten. Är inkomsttagaren medborgare i denna stat skall inkomsten beskattas endast där. Pension som utbetalas enligt en stats socialförsäkringslagstiftning (i Sverige t.ex. folkpension och ATP) får enligt art. 19 punkt 3 alltid beskattas i denna stat.

Riksskatteverket har med hänvisning till sitt yttrande över förslaget till dubbelbeskattningsavtal. med Finland ifrågasatt om inte en precise- ring av uttrycket ”bestämmelser om socialförsäkring” i art. 19 punkt 3 är erforderlig. Jag får med anledning härav hänvisa till vad jag anförde iprop. 1973: 179 s. 11 och 12.

Art. 20 och 2] innehåller särskilda regler om skattefrihet för inkoms- ter, som uppbärs för föreläsnings-, undervisnings— eller forskningsverk- samhet, praktiktjänstgöring m.m. Likartade bestämmelser återfinns i flertalet svenska dubbelbeskattningsavtal. Syftet med bestämmelserna är att underlätta utbytet av lärare, forskare, studenter och praktikanter mellan de båda staterna.

Inkomstslag som inte behandlats i föregående artiklar beskattas enligt art. 22 i båda de avtalsslutande staterna. Dubbelbeskattning undanröjs med tillämpning av art. 23 punkterna 1 och 4.

Riksskatteverket har i sitt yttrande gjort vissa invändningar av princi— piell natur av samma innehåll som den kritik som verket framförde mot förslaget till avtal med Kenya. l'nvändningarna rör art. 10—12. art. 13 punkt 3, art. 18 punkt 1 och art. 22. Jag får i dessa delar hänvisa till vad jag anförde i prop. 1973: 183 s. 6 ff.

I art. 23 punkterna ] och 4 föreskrivs för båda staterna skatteavräk- ning (credit of tax) som huvudmetod för undvikande av dubbelbeskatt- ning. Metoden innebär, att beskattningen i hemviststaten innefattar den

Prop. 1975/76: 9 9

skattskyldiges samtliga inkomster utom de som i avtalet uttryckligen un- dantagits från beskattning i denna stat. Från den sålunda uträknade skat- ten avräknas den skatt, som påförts i den andra staten. I fråga om ut- delning från brasilianskt bolag till svenskt gäller dock enligt art. 23 punkt 2 att sådan utdelning skall vara undantagen från svensk skatt i de fall utdelningen enligt svensk lag varit undantagen från beskattning om båda bolagen varit svenska. För skattefrihet fordras dock även att de ytterligare villkor som anges i punkt 2 är uppfyllda. De åsyftade svenska bestämmelserna återfinns i 54 & kommunalskattelagen (1928: 370) (54 & ändrad senast 1974: 313) och 7 5 lagen (1947: 576) om statlig inkomst- skatt.

I likhet med de flesta andra svenska dubbelbeskattningsavtal med ut- vecklingsländcr innehåller förevarande avtalsförslag regler om avräk- ning i Sverige av högre skattebelopp än som faktiskt erlagts i Brasilien, s.k. matching credit (art. 23 punkt 3). I förslaget har reglerna om matching credit begränsats till inkomstslagen utdelning, ränta och royalty. Reglerna har utformats så att avräkning i fråga om utdel- ning och royalty enligt art. 10 punkt 2 a resp. art. 12 punkt 2b all— tid skall ske som om brasiliansk skatt uttagits med 25 %. Såvitt avser utdelning gäller detta givetvis ej de fall då utdelningen enligt art. 23 punkt 2 är undantagen från svensk skatt. Beträffande ränta som avses i art. 11 punkt 2 b skall brasiliansk skatt alltid anses ha tagits ut med 20 %. Bestämmelserna om matching credit enligt art. 23 punkt 3 skall enligt punkt 1 a i protokollet tillämpas endast de första tio åren under vilka avtalet gäller.

I art. 23 punkt 5 har intagits sedvanliga regler om progressionsförbe- håll för sådana fall då inkomst enligt avtalet skall beskattas endast i källstaten och credit of tax-metoden således inte skall tillämpas.

Bestämmelser om förbud mot diskriminering, förfarandet vid ömsesi- dig överenskommelse om tolkning eller tillämpning av avtalet och pro- tokollet samt utbyte av upplysningar har intagits i art. 24—26.

I samband med redogörelsen för brasiliansk skattelagstiftning nämnde jag, att ett brasilianskt bolag inte får avdrag vid inkomstbeskattningcn för royalty som betalas till utländskt bolag om det utländska bolaget äger minst 50 % av aktierna i det brasilianska bolaget. Om royaltymot- tagaren däremot är ett annat brasilianskt bolag medges avdrag. Vid förhandlingarna var man enig om att dessa föreskrifter inte skulle anses strida mot diskrimineringsförbudet i art. 24 punkt 4. På brasiliansk sida åtog man sig emellertid att, trots bestämmelserna i intern lagstiftning, i här avsedda fall. medge avdrag för royalty som utbetalas till svenskt företag så snart Brasilien genom avtal, slutet efter undertecknandet av förevarande avtal, med annan stat, belägen utanför Latinamerika, för- bundit sig att medge sådant avdrag för royaltybetalningar till företag i denna andra stat. En bestämmelse härom har tagits in i punkt 3 i proto— kollet.

Prop. 1975/76: 9 10

Art. 27 innehåller bestämmelser om diplomatiska och konsulära be- fattningshavare.

[ art. 28 föreskrivs, att avtalet efter ratifikation träder i kraft så snart ratifikationshandlingarna utväxlats. Enligt avtalsförslaget tillämpas de nya bestämmelserna för Sveriges del såvitt avser skatt som innehålls vid källan i fråga om belopp som betalas eller överförs fr.o.m. den 1 januari året närmast efter ikraftträdandet och såvitt avser andra skatter på in- komst i fråga om inkomst som uppbärs fr. o. rn. den 1 januari året när- mast efter ikraftträdandet. Nuvarande avtal mellan Sverige och Brasilien upphör att gälla såvitt avser källskatter och andra skatter på inkomst fr.o.m. den dag förevarande avtal blir tillämpligt.

I fråga om förmögenhetsskatt tillämpas nuvarande avtal sista gången på förmögenhet som innehas vid utgången av det år då förevarande av- tal träder i kraft. Som jag nämnt tidigare omfattar det nya avtalet inte förmögenhetsskatter.

Bestämmelser om upphörande av avtalet finns i art. 29. Det till avtalet fogade protokollet utgör en integrerande del av avta- let. Dess innehåll har tidigare berörts i samband med de bestämmelser i avtalet till vilka det hör.

Sammanfattningsvis vill jag framhålla följande. Gällande dubbelbe- skattningsavtal mellan Sverige och Brasilien från år 1965 är ett utpräg- lat u-landsavtal, där Sverige för att undanröja dubbelbeskattning gjort långtgående eftergifter till förmån för Brasiliens fiskala intres- sen, något som påpekades när avtalet förelades riksdagen för god— kännande (prop. 1965: 164 s. 48). Avtalet avviker väsentligt från OECD:s modellavtal både i materiellt och formellt hänseende. Avtalet torde emellertid ha haft stor betydelse för utvecklingen av de kommer- siella förbindelserna mellan Sverige och Brasilien och väsentligen för- bättrat den svenska exportindustrins konkurrensläge på den brasilianska marknaden. Under början av 1970-talet ingick Brasilien en rad nya av— tal med andra europeiska stater. Brasilien synes därvid ha omprövat sin tidigare attityd till avtal av detta slag och visat benägenhet att i viss ut- sträckning ge avkall på tidigare långtgående beskattningskrav. I jämfö- relse med de nya avtalen kom därför det svenska avtalet från år 1965 att framstå som oförmånligt både för de svenska fiskala intressena och för de svenska företagen. Detta gäller särskilt beskattningen av utdelning och ränta. Förevarande avtalsförslag, som från svensk synpunkt innebär förbättringar i dessa och andra hänseenden, överensstämmer i stort sett med de övriga av Brasilien under senare år ingångna avtalen och även med de avtal Sverige under senare år har ingått med andra utvecklings- länder. Avtalet avviker givetvis på flera väsentliga punkter från OECD- avtalet men har i stort sett kunnat anpassas till detta avtal både mate- riellt och formellt. Liksom i nuvarande avtal används avräkningsmeto-

Prop. 1975/76: 9 11

den (credit of tax) som generell metod för att undvika dubbelbeskatt- ning. Vidare har Sverige i det nya avtalet liksom i det nuvarande åtagit sig att i vissa fall ge avräkning för brasiliansk skatt som eftergivits (s.k. matching credit). Åtagandena i detta hänseende är dock mindre långt- gående än i nuvarande avtal. Avtalet bygger emellertid i princip på öm- sesidiga åtaganden och får anses utgöra en tillfredsställande lösning av hithörande beskattningsproblem.

4. Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att rege- ringen föreslår riksdagen att

1. godkänna avtalet mellan Sverige och Brasilien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter samt det till avtalet fo- gade protokollet,

2. bemyndiga regeringen att, i den mån det föranleds av avtalet och protokollet, meddela föreskrifter om ändring i fråga om taxeringar som rör statlig eller kommunal skatt och i fråga om andra åtgärder varige- nom sådan skatt påförts.

5. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som före- draganden har lagt fram.

Prop. 1975/76: 9

Avtal mellan Sverige och Brasilien för und- vikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter

Konungariket Sveriges regering och För- bundsrepubliken Brasiliens regering har, föranledda av önskan att ingå avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträf- fande inkomstskatter, överenskommit om följande bestämmelser:

Artikel ] Skattskyldiga

Detta avtal är tillämpligt på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat el- ler i båda staterna.

Artikel 2 Skatter

1. De skatter som avses i detta avtal är för närvarande: 11) I Sverige:

1) Den statliga inkomstskatten, sjö- mansskatten och kupongskatten däri in- begripna,

2) ersättningsskatten,

3) utskiftningsskatten,

4) bevillningsavgiften för vissa offent- liga föreställningar samt

5) den kommunala inkomstskatten; skatt av sådant slag benämnes i det följande ”svensk skatt”. b) I Brasilien: Den federala inkomstskat- ten, skatterna på för höga vinstöverfö- ringar och på verksamhet av mindre vikt däri icke inbegripna; skatt av sådant slag benämnes i det föl— jande ”brasiliansk skatt".

2. Avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag som se— nare uttages vid sidan av eller i stället för de ovannämnda skatterna. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall meddela varandra de väsentliga änd-

Convention between Sweden and Brazil for the avoidance of double taxation with res- pect to taxes on income

The Government of the Kingdom of Sweden and The Government of the Fed- erative Republic of Brazil, desiring to con- clude a Convention for the avoidance of double taxation with respect to taxes on in- come, have agreed as follows:

Article ] Personal scope

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2 Taxes covered

1. The existing taxes to which the Con- vention shall apply are: a) in the case of Sweden i) the State income tax, including sail- ors' tax and coupon tax;

ii) the tax on the undistributed profits; iii) the tax on the distribution in con- nection with reduction of share capital or winding-up of a company;

iv) the tax on public entertainers;

v) the communal income tax; (hereinafter referred to as "Swedish tax”).

b) in the case of Brazil

the federal income tax, excluding the tax on excess remittances and on

activities of minor importance;

(hereinafter referred to as "Brazilian

tax”).

2. The Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are subsequently imposed in addition to, or in place of, the afore-mentioned tax- es. The competent authorities of the Con- tracting States shall notify to each other any

Prop. 1975/76: 9

Conveneao entre'a Suécia e 0 Brasil para evitar a dupla tributacao em mate'ria de impostos sobre a renda

O Governo do Reino da Suécia e 0 Go- verno da Republica Federativa do Brasil, desejando concluir uma Convencäo destina- da a evitar a dupla tributacäo em materia de impostos sobre a renda, acordaram no seguinte:

Artigo 1 Pessoas visadas

A presente Conveneäo se aplica as pes- soas residentes de um ou de ambos os Esta- dos Contratantes.

Artigo 2 impostos visados

1. Os impostos atuais aos quais se aplica a presente Convencäo säo:

a) no caso da Suécia:

I) 0 imposto estatal sobre a renda, in- clusive os impostos dos marinheiros e o imposto sobre os cupons;

II) 0 imposto sobre os lucros näo distri- buidos;

Ill) 0 imposto sobre as distribuicöes no caso de redueäo do capital ou de liquida- cäo de uma sociedade;

IV) o imposto sobre os profissionais de espetaculos;

V) 0 imposto comunal sobre a renda; (doravante referidos como "imposto sueco");

b) no caso do Brasil:

—- o imposto federal de renda, com ex- clusäo das incidéncias sobre remessas ex- cedentes e atividades de menor importan- cia;

(doravante referido como uimposto bra-

sileiro”).

2. Esta Convencäo também sera aplicavel .a quaisquer impostos idénticos ou substan- eialmente semelhantes que forem posterior- mente introduzidos. seja em adicäo aos im- postos anteriormente meneionados, seja em sua substituicäo. As autoridades competen-

Prop. 1975/76: 9

ringar som skett i respektive skattelagstift- ning.

Artikel 3 Allmänna definitioner

l.. Där ickc sammanhanget föranleder an- nat, har i detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

a) Uttrycket ”Sverige” åsyftar Konunga- riket Sverige och inbegriper varje intill Sve— riges territorialvatten beläget område, inom vilket Sverige enligt svensk lag och i över- ensstämmelse med folkrättens allmänna reg- ler äger utöva sina rättigheter med avseen- de på utforskandet och utnyttjandet av na- turtillgångar på havsbottnen och i dennas underlag.

b) Uttrycket ”Brasilien” åsyftar För- bundsrepublikcn Brasilien.

c) Uttrycken ”en avtalsslutande stat” och ”den andra avtalsslutande staten” åsyf- tar Sverige eller Brasilien, alltefter som sammanhanget kräver.

d) Uttrycket ”person” omfattar fysisk person, bolag och varje annan sammanslut- ning av personer.

0) Uttrycket ”bolag” åsyftar varje slag av juridisk person eller varje subjekt, som i beskattningshänseende behandlas såsom ju- ridisk person.

f) Uttrycken ”företag i en avtalsslutande stat” och ”företag i den andra avtalsslu- tande staten” åsyttar företag, som bedrives av person med hemvist i en avtalsslutande stat, och företag, som bedrivcs av person med hemvist i den andra avtalsslutande sta- ten.

g) Uttrycket ”internationell trafik” inbe- griper trafik som utövas mellan orter i ett och samma land, vilken ingår som en del av en resa som sträcker sig över mer än ett land.

h.) Uttrycket ”behörig myndighet” åsyf-

tar:

1) I Sverige: Finansministern eller hans befullmäktigade ombud.

2) I Brasilien: Finansministern, ”the Secretary of Federal Revenue” eller deras

14

substantial changes which have been made in their respective taxation laws.

Article 3 General definitions

]. In this convention, unless the context otherwise requires:

a) the term "Sweden” means the King— dom of Sweden, and includes any area adjacent to the territorial waters of Sweden within which, under the laws of Sweden and in accordance with international law, the rights of Sweden with respect to the explo- ration and exploitation of the natural re- sources on the sea bed or in its sub-soil may be exerciscd;

b) the term "Brazil” means the Federa- tive Republic of Brazil;

c) the terms "a Contracting State” and "the other Contracting State” mean Swe- den or Brazil, as the context requires;

d) thc term "person” comprises an indi— vidual, a company and any other body of persons;

e) the term "company” means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

f) the terms "enterprise of a Contracting State” and "enterprise of the other Con— tracting State” mean respectively an en- terprise carried on by a resident of a Con— tracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

g) the term "international traffic” in- cludes traffic between places in one country in the course of a journey which extends over more than one country;

h) the term means:

i) in Sweden: the Minister of Finance or his authorised representative;

”competent authority”

ii) in Brazil: the Minister of Finance, the Secretary of Federal Revenue or their

Prop. 1975/76: 9

tes dos Estados Contratantes notificar-se-äo mutuamente de qualquer modificaeäo subs- tancial que tenha ocorrido em suas respec- tivas legislacöes tributårias.

Artigo 3 Definieöes gerais

1. Na presente Convencäo, a nåo ser que o contexto imponha interpretacäo diferente:

a) o termo "Suécia” designa o Reine da Suécia, incluindo qualquer area adjacente ao seu mar territorial, sobre a qual, em eon- formidade com a legislacäo sueea e o direito internacional, a Suécia possa exercer os lireitos relatives a exploracäo e utilizacäo dos recursos naturais do fundo e do subsolo do mar;

b) 0 termo "Brasil” designa & Repliblica Federativa do Brasil;

c) as expressöes "um Estado Contratante” e "o outro Estado Contratante” designam & Suécia ou & Brasil, consoante o contexto;

d) 0 termo "pessoa” compreende uma pessoa fisica, uma sociedade ou qualquer outro grupo de pessoas;

e) o tcrmo "'sociedade” designa qualquer pessoa juridica ou qualquer entidade que. para fins tributårios, seja considerada como pessoa juridica;

f.) as expressöes "empresa de um Estado Contratante” e ”"empresa do outro Estado Contratante” designam respectivamente uma empresa explorada por um residente de um Estado Contratante e uma empresa explo- rada por um residente do outro Estado Con- tratante;

g) a expressäo ”tråfego internacional” in- clui o träfego entre lugares de um pais. no curso de uma Viagem que se estende a mais de um pais;

h) a expressäo ”autoridade competente” designa: I) na Suécia: O Ministre das Financas ou seu repre- sentante autorizado; II) no Brasil: O Ministre da Fazenda, o Secretario da

Prop. 1975/76: 9

befullmäktigade ombud.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar detta avtal anses, såvitt icke sammanhanget föranleder annat, varje däri förekommande uttryck, vars innebörd icke angivits särskilt, ha den betydelse som uttrycket har enligt den statens lagstiftning rörande sådana skatter som omfattas av avtalet.

Artikel 4 Skatterättsligt hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyf— tar uttrycket ”person med hemvist i en av- talsslutande stat” varje person som enligt lagstiftningen i denna stat är underkastad beskattning där på grund av hemvist, bo- sättning, styrelses säte cller varje annan lik- nande omständighet.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, fastställes hans hemvist enligt följande regler:

a) Han anses ha hemvist i den avtalsslu- tande stat, där han har ett hem som stadig- varande står till hans förfogande. Om han har ett sådant hem i båda avtalsslutande staterna anses han ha hemvist i den avtals- slutande stat, med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena).

b) Om det icke kan avgöras, i vilken av- talsslutande stat han har centrum för lev- nadsintressena, eller om han icke i någon— dera avtalsslutande staten har ett hem, som stadigvarande står till hans förfogande, an- ses han ha hemvist i den avtalsslutande stat, där han stadigvarande vistas.

c) Om han stadigvarande vistas i båda avtalsslutande staterna eller om han icke vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist i den avtalsslutande stat där han är medborgare.

d) Om han är medborgare i båda avtals- slutande staterna eller om han icke är med- borgare i någon av dem, avgör de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna frågan genom överenskommelse.

16

authorised representative.

2. As regards the application of the Con- vention by a Contracting State any term not otherwise defined shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that Contracting State relating to the taxes which are the subject of the Convention.

Article 4 F iscal domicile

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State” means any person who, under the law of that State, is liable to taxation therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a si- milar nature.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined in accordance with the following rules:

a) He shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a per— manent home available to him. If he has a permanent home available to him in both Contracting States, hc shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which his personal and economic relations are closest (centre of vital interests);

b) If the'Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode;

c) If he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be & resident of the Contracting State of which he is a national;

d) lf he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

Prop. 1975/76: 9

Receita Federal ou seus representantes autorizados.

2. Para a aplicacäo da presente Conven- cåo por um Estado Contratante, qualquer expressäo que näo se encontre de outro modo definida tera o sentido que lhe é atribuido pela legislacäo desse Estado Con- tratante relativa aos impostos que säo ob- jeto da Conveneäo, a näo ser que o contexto imponha interpretaeäo diferente.

Artigo 4 Domicilio fiscal

1. Para os fins da presente Convencäo, a expressäo "residente de um Estado Contra- tante” designa qualquer pessoa que, em vir- tude da legislacäo desse Estado, esta ai sujeita a imposto em razäo de seu domicilio, de sua residéncia, de sua sede de direeäo en de qualquer outro critério de natureza ana- loga.

2. Quando. por forca das disposicöes do paragrafo l, uma pessoa fisica for residente de ambos os Estados Contratantes, a situa— cäo sera resolvida de acordo com as seguin- tes regras: a') sera considerada como residente do "Estado Contratante em que ela disponha de uma habitagäo permanente. Se dispuser de uma habitacäo permanente em ambos os Estados Contratantes. sera considerada co— mo residente do Estado Contratante com o qual suas ligacöes pessoais e econömieas sejam mais estreitas (eentro de interesses vitais); .

b) se 0 Estado Contratante em que tem o centro de seus interesses vitais näo puder ser determinado, ou se näo dispuser de uma habitacäo permanente em nenhum dos Esta- dos Contratantes, sera considerada como residente do Estado Contratante em que per— manecer habitualmente;

e) se permanecer habitualmente em ambos os Estados Contratantes ou se näo perma- necer habitualmente em nenhum deles, sera considerada como residente do Estado Con- tratante de que for nacional;

(1) se for nacional de ambos os Estados Contratantes ou se nåo for nacional de nenhum deles, as autoridades competentes dos Estados Contratantes resolveråo a ques- täo de comum acordo.

Prop. 1975/76: 9

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 person som ej är fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna anses personen i fråga ha hemvist i den avtalsslu- tande stat där den har sin verkliga ledning.

Artikel 5 Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal för— stås med uttrycket ”fast driftställe" en sta— digvarande affärsanordning, där företagets verksamhet helt eller delvis utövas.

2. Såsom fast driftställe anses särskilt:

11) plats för företagsledning,

b) filial,

c) kontor, d.) fabrik,

c) verkstad,

f) gruva, stenbrott eller annan plats för utnyttjandet av naturtillgång,

g) plats för byggnads-, anläggnings- eller mstallationsarbete, som varar mer än sex månader.

3. Uttrycket ”fast driftställe” anses icke innefatta:

a) användningen av anordningar, av— sedda uteslutande för lagring, utställning el- ler utlämnande av företaget tillhöriga varor.

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager, avsett uteslutande för lagring, ut- ställning eller utlämnande,

c) innehavet av ett företag tillhörigt va- rulager, avsett uteslutande för bearbetning eller förädling genom annat företags för- sorg,

d) innehavet av stadigvarande affärs- anordning, avsedd uteslutande för inköp av varor eller införskaffande av upplysningar för företagets räkning,

e) innehavet av stadigvarande affärsan- ordning. avsedd uteslutande för att ombe- sörja reklam, meddela upplysningar, be- driva vetenskaplig forskning eller utöva lik- nande verksamhet, som är av förberedande eller biträdande art för företaget.

4. Person som är verksam i en avtalsslu-

18

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an indivi- dual is a resident of both Contracting Sta- tes, thcn it shall be deemed to be & resident of the Contracting State in which its place of effective management is situated.

Article 5 Permanent establishment

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment” means a fixed place of business in which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment” includes especially:

a) a plaCC of management;

b) 3. branch;

c) an office;

d) a factory;

e) aworkshop;

f) a mine, quarry or other place of ex— traetion of natural resources;

g) a building site or construction or as- sembly project which exists for more than six menths.

3. The term "permanent establishment” shall not be deemed to include:

a) the use of facilities solely for the pur- pose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enter- prise;

b) the maintenance of a stock of" goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery; '

c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by an- other enterprise;

d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purcha- sing goods or merchandise, or for collecting information, for the enterprise;

c) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of adverti- sing. for the supply of information, for scientific research or for similar activities which have a preparatory or auxiliary cha- racter for the enterprise.

4. A person acting in a Contracting State

Prop. 1975/76: 9

3. Quando, em virtude das disposieöes do paragrafo 1, uma pessoa que näo seja uma pessoa fisica for um residente de ambos os Estados Contratantes, sera considerada como residente do Estado Contratante em que estiver situada & sua sede de direeäo efetiva.

Artigo 5 Estabelecimento permanente

1. Na presente Conveneäo, a expressäo "estabelecimento permanente” designa uma instalacäo fixa de negöcios em que a em- presa exerca toda ou parte de sua atividade.

2. A expressäo ”estabelecimento perma- nente” abrange especialmente:

a) uma sede de direcäo;

b) uma sucursal;

c) um escritörio;

d) uma fåbrica;

e) uma oficina;

f) uma mina. uma pedreira ou qualquer outro local de extract-"io de recursos natu- rais;

g) um canteiro de construeåo ou de mon- tagem, cuja duraeäo exceda seis meses.

3. A expressäo ”estabelecimento perma- nente” näo compreende:

a) & utilizaeäo de instalaeöes unicamente para fins de armazenagem, exposieäo ou entrega de bens ou mercadorias pertencentes å empresa;

b) a manuteneäo de um estoque de bens ou mercadorias pertencentes a empresa uni- camente para fins de armazenagem, exposi- cäo ou entrega;

c) a manutencäo de um estoque de bens ou mercadorias pertencentes a empresa uni- camente para fins de transformacäo por outra empresa;

d) & manuteneäo de uma instalaeäo fixa de negöcios unicamente para fins de comp- rar bens ou mercadorias, ou obter informa- eöes para a empresa;

e") a manuteneäo de uma instalaeäo fixa de negöcios unicamente para fins de publi- cidade, fornecimento de informaeöes, pes- quisas cientificas ou de atividades anålogas que tenham um caråter preparatörio ou auxiliar para a empresa.

4. Uma pessoa que atue num Estado Con-

Prop. 1975/76: 9

tande stat för företag i den andra avtalsslu- tande staten — härunder inbegripes icke så- dan oberoende representant som avses i punkt 5 — behandlas såsom fast driftställe i den förstnämnda staten om han innehar och i denna förstnämnda stat regelbundet använder en fullmakt att sluta avtal i före- tagets namn samt verksamheten icke be- gränsas till inköp av varor för företagets räkning.

Ett försäkringsföretag i en avtalsslutande stat anses emellertid ha fast driftställe i den andra avtalsslutande staten, om företaget uppbär premier eller försäkrar risker i denna andra stat genom ombud, andra än sådana personer som avses i punkt 5 nedan.

5. Företag i en avtalsslutande stat anses icke ha fast driftställe i den andra avtalsslu- tande staten endast på den grund att företa- get uppehäller affärsförbindelser i denna andra stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende repre- sentant, under förutsättning att denna per— son därvid utövar sin vanliga affärsverk- samhet.

6. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller av ett bolag som uppehåller affärsförbindelser i denna andra stat (antingen genom fast drift- ställe eller på annat sätt), medför icke i och för sig att någotdera bolaget betraktas så- som fast driftställe för det andra bolaget.

Artikel 6 F ((Stig/ze!

l. Inkomst av fastighet får beskattas i den avtalsslutande stat där fastigheten är belä- gen.

2. a) Med förbehåll för bestämmelserna i punkterna b och c har uttrycket ”fastighet” den betydelse som uttrycket har enligt gäl- lande lagar i den avtalsslutande stat där fas- tigheten i fråga är belägen.

b) Uttrycket inbegriper dock alltid egen- dom som utgör tillbehör till fastighet, le- vande och döda inventarier i lantbruk och

20

on behalf of an" enterprise of the other Contracting State other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 applies —— shall be deemed to be a perma- ncnt establishment in the first-mentioned State if he has, and habitually exercises in that State, an authority to conclude con— tracts in the name of the enterprise. unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise.

However, an insurance company of a Contracting State shall be deemed to have a permanent establishment in the other Con- tracting State provided that, through a re- presentative other than the persons to whom paragraph 5 below applies, it re- ceives premium or insures risks in that other State.

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through & broker, general com- mission agent or any other agent of an in- dependent status, where such persons are acting in the ordinary course of their busi- ness.

6. The fact that a company which is a re- sident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

A rticlc 6 Income from immovable prOpcrty

l. Income from immovable property may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

2. a) Subject to the provisions of sub-par- agraphs b) and 0) the term "immovable property” shall be defined in accordance with the law of the Contracting State in which the property in question is situated;

b) the term shall, however, in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in

Prop. 1975/76: 9

tratante por conta' de uma empresa do outro Estado Contratante —— e desde que näo seja um agente que goze de um status indepen- dente contemplado no parågrafo 5 — sera considerada como "estabelecimento perma- nente” no primeiro Estado. se tiver, e exer- cer habitualmente naquele Estado, autori- dade para concluir eontratos em nome da empresa, a näo ser que suas atividades se- jam limitadas ä compra de bens ou merca- dorias para a empresa.

Contudo, uma sociedade de seguros de um Estado Contratante sera eonsiderada como tendo um estabelecimento permanente no outro Estado Contratante, desde que, através de pessoa näo mencionada no para- grafo 5 abaixo, receba prémios ou segure riscos nesse outro Estado.

5. Uma empresa de um Estado Contra- tante näo sera considerada como tendo um estabelecimento permanente no outro Estado Contratante pelo simples fato de exercer a sua atividade nesse outro Estado por inter- médio de um corretor, de um comissario geral ou de qualquer outro agente que goze de um status independente. desde que essas pessoas atuem no åmbito de suas atividades normais.

6. O fato de uma sociedade residente de um Estado Contratante eontrolar ou ser controlada por uma sociedade residente do outro Estado Contratante, ou exercer sua atividade nesse outro Estado (quer seja atra- VÖS de um estabelecimento permanente, quer de outro modo) näo sera. por si sö, bastante para fazer de qualquer dessas sociedades es- tabelecimento permanente da outra.

Artigo 6 Rendimentos de bens imobiliarios

l. Os rendimentos de bens imobiliarios säo tributaveis no Estado Contratante em que esses bens estiverem situados.

a) A expressäo "bens imobilitirios”, com ressalva das disposieöes das alineas h) e e) abaixo, é definida de acordo com a legisla- eäo do Estado Contratante em que os bens em questäo estiverem situados;

b) contudo, a expressäo compreende, em qualquer caso, os acessörios da propriedade imobiliaria, o gado e o equipamento utili-

Prop. 1975/76: 9

skogsbruk, rättigheter på vilka föreskrif- terna i allmän lag angående fastigheter är tillämpliga, nyttjanderätt till fastighet samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten att nyttja mi- neralfyndighet, källa eller annan naturtill- gång.

c) Fartyg, båtar och luftfartyg anses icke som fastighet.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på inkomst, som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller genom an- nan användning av fastighet.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tillämpas även på inkomst av fastighet som tillhör företag och på inkomst av fastighet som användes vid utövande av fritt yrke.

Artikel 7 Rörelse

1. Inkomst av rörelse som förvärvas av företag i en avtalsslutande stat beskattas en- dast i denna stat, såvida icke företaget be- driver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får företagets inkomst beskattas i den andra staten men endast så stor del därav, som är hänförlig till det fasta driftstället.

2. Om företag i en avtalsslutande stat be- driver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe, hän- föres i vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst av rörelse, som det kan antagas att driftstället skulle ha förvärvat, om det varit ett fristående före- tag, som bedrivit verksamhet av samma el- ler liknande slag under samma eller lik- nande villkor och självständigt avslutat af- färer med det företag till vilket driftstället hör.

3. Vid bestämmandet av inkomst, som är hänförlig till det fasta driftstället, medges avdrag för kostnader som uppkommit för det fasta driftställets räkning, härunder in- begripna kostnader för företagets ledning

22

agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting immov- able property apply, usufruct of immov- able property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources;

c) ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of im-' movable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immo— vable property of an enterprise and to in- come from immovable property used for the performance of professional services.

A rticle 7 Business profits

1. The profits of an enterprise of a Con- tracting State Shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on busi- ness in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as afore— said, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent es- tablishment.

2. Where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Con- tracting State through a permanent estab- lishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that per- manent establishment the profits which it might be expected to make if it were a dis- tinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly inde- pendently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be al- lowed as deductions expenses which are in- currcd for the purposes of the permanent establishment including executive and gen-

Prop. 1975/76: 9

zado nas exploraeöes agricolas e florestais. os direitos a que se aplicam as disposieöes do direito privado relativas a propriedade imobiliåria, o usufruto de propriedade imo- biliåria e os direitos aos pagamentos varia— veis ou fixos pela exploraeäo, ou concessäo da exploraeao, de jazidas minerais, fontes e outros recursos naturais;

c) 05 navios, barcos e aeronaves näo säo considerados bens imobiliärios.

3. O disposto no parägrafo l aplica-se aos rendimentos derivados da exploraeäo di- reta. da locacäo, do arrendamento ou de qualquer outra forma de exploracäo de bens imobiliärios.

4. 0 disposto nos paragrafos ] e 3 aplica- se igualmente aos rendimentos provenientes de bens imobiliärios de uma empresa, as- sim como aos rendimentos de bens imo- biliårios que sirvam para o exercicio de uma protissäo liberal.

Artigo 7 Lucros das empresas

l. Os lucros de uma empresa de um Esta- do Contratante sö säo tributäveis nesse Esta- do. a näo ser que a empresa exerca sua ati- vidade no outro Estado Contratante por meio de um estabelecimento permanente ai situado. Se a empresa exercer sua atividade na forma indicada. seus lucros seräo tri- butäveis no outro Estado, mas unicamente na medida em que forem atribuiveis a esse estabelecimento permanente.

2, Quando uma empresa de um Estado Contratante exercer sua atividade no outro Estado Contratante através de um estabele- cimento permanente ai situado. seräo atri— buidos em cada Estado Contratante a esse estabelecimento permanente os lucros que obteria se constituisse uma empresa distinta e separada, exercendo atividades idéntieas ou similares, em condicöes idénticas ou simi— lares, e transacionando com absoluta inde— pendéncia com a empresa de que é um esta— belecimento permanente.

3. No cälculo dos lucros de um estabele— cimento permanente. é permitido deduzir as despesas que tiverem sido feitas para a consecueäo dos objetivos do estabelecimento permanente, incluindo as despesas de ad-

Prop. 1975/76: 9

och allmänna förvaltning.

4. Inkomst anses icke hänförlig till fast driftställe endast av den anledningen att va- ror inköpes genom det fasta driftställets för- sorg för företagets räkning.

5. Ingår i rörelseinkomsten inkomstslag, som behandlas särskilt i andra artiklar av detta avtal, beröres bestämmelserna i dessa artiklar icke av reglerna i förevarande arti- kel.

Artikel 8 Sjö- och luftfart

]. Inkomst genom utövande av sjö- eller luftfart i internationell trafik beskattas en- dast i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning.

2. Bestämmelserna i denna artikel tilläm- pas beträffande inkomst som förvärvas av det svenska, danska och norska luftfarts- konsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) men endast i fråga om den del av in- komsten som motsvarar den andel i konsor- tiet vilken innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandina- vian Airlines System (SAS).

Artikel 9

Intresscgcmerzskap mellan företag

1 fall då

a) ett företag i en avtalsslutande stat di- rekt eller indirekt deltager i ledningen eller övervakningen av ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller

b) samma personer direkt eller indirekt deltager i ledningen eller övervakningen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital,

iakttages följande. Om mellan företagen i fråga om handel eller andra ekonomiska förbindelser avtalas eller föreskrives villkor, som avviker från dem som skulle ha avta- lats mellan av varandra oberoende företag, får alla inkomster, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga icke till- kommit detta företag, inräknas i detta före-

eral administrative expenscs so incurred.

4. No profits shall be attributed to a per- manent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

5. Where profits include items of income which are dealt With separately in other Ar- ticles of this Convention, then the provi- sions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8 Shipping and air transport

1. Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be tax- able only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

2. With respect to profits derived by the Swedish, Danish and Norwegian air trans- port consortiuni. known as Scandinavian Airlines System (SAS) the provisions of this Article shall apply, but only to such part of the profits as corresponds to the sharehold- ing in that consortium held by A. B. Aero- transport (ABA). the Swedish partner of Scandinavian Airlines System (SAS).

Article 9 Associated enterprises

Where

a) an enterprise of a Contracting State participatcs directly or indirectly in the ma- nagemcnt, control or capital of an enter- prise of the other Contracting State, or

b) the same persons participate directly or indirectly in the management. control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Con- tracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits Which would, but for those con- ditions, have accrued to one of the enterpri- ses, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the pro-

Prop. 1975/76: 9

ministracäo e os encargos gerais de direeäo assim realiaados.

4. Nenhum lucro sera atribuido a um estabelecimento permanente pelo simples fato de eomprar mercadorias para & em- presa.

5. Quando os lucros compreenderem ele- mentos de rendimentos tratados separada- mente nos outros artigos da presente Con- vencäo, as disposicöes desses artigos näo seräo afetadas pelas disposieöes deste Artigo.

Artigo 8 Navegacäo maritima e aerea

l. Os lucros provenientes da exploracäo, no tråfego internacional, de navios ou aero— naves sö säo tributäveis no Estado Contra- tante em que estiver situada a sede da di— rect-"to efetiva da empresa.

2. O disposto neste Artigo somente se aplica a parte do lucro do consörcio de transporte aéreo sueco, dinamarqués e noruegués "The Scandinavian Airlines Sy- stem" (SAS) que corresponder å participa- cäo acionaria do söcio sueco "A.B. Aero- transport” (ABA) no capital do consörcio.

Artigo 9 Empresas associadas

Quando:

a) uma empresa de um Estado Contra- tante participar direta ou indiretamente da direcäo. controle ou capital de uma empresa do outro Estado Contratante, ou,

b) as mesmas pessoas participarcm direta ou indiretamente da direcäo, controle ou capital de uma empresa de um Estado Con- tratante e de uma empresa do outro Estado Contratante,

e, em ambos os casos, as duas empresas estiverem ligadas, nas suas relacöes comer- ciais ou finaneeiras, por condicöes aceitas ou impostas que difiram das que seriam esta— belecidas entre empresas independentes. os lucros que, sem essas eondicöes, teriam sido obtidos por uma das empresas, mas näo o foram por causa dessas condieöes, podem ser incluidos nos lucros dessa empresa e

Prop. 1975/76: 9

tags inkomst och beskattas i överensstäm- melse därmed.

A rtikel 10 U tdelning

]. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskat- tas i denna andra stat.

2. Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat, där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, i en- lighet med lagstiftningen i denna stat men skatten får icke överstiga

a) 15 procent av utdelningens bruttobe- lopp om mottagaren är ett bolag (med un- dantag för handelsbolag och enkelt bolag),

b) 25 procent av utdelningens bruttobe- lopp i övriga fall.

De behöriga myndigheterna i de avtals- slutande staterna skall träffa överenskom- melse om sättet för genomförandet av denna begränsning.

Denna punkt berör inte bolagets beskatt- ning för vinst av vilken utdelningen betalas.

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas icke, om mottagaren av utdel- ningen har hemvist i en avtalsslutande stat och har fast driftställe i den andra avtals- slutande staten, där det utbetalande bolaget har hemvist, samt den andel av vilken ut- delningen i fråga härflyter äger verkligt samband med det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7.

4. Med uttrycket ”utdelning” förstås i denna artikel inkomst av aktier, andelsbevis eller andelsrätter, andelar i gruva, stiftaran- delar eller andra rättigheter, fordringar ej inbegripna, med rätt till andel i vinst samt inkomst av andra andelar i bolag, som en- ligt skattelagstiftningen i den stat där det utdelande bolaget har hemvist jämställes med inkomst av aktier.

5. Då bolag med hemvist i Sverige har fast driftställe i Brasilien, får detta fasta driftställe underkastas skatt som innehålles vid källan i enlighet med brasiliansk lag-

26

fits of that enterprise and taxed accor- dingly.

Article 10 Dividera/s

il. Dividcnds paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resi- dent of the other Contracting State may be taxcd in that other State.

2. However, such dividends may also be taxcd in the Contracting State of which the company paying the dividends is & resident, and according to the law of that State, but the tax so charged shall not exceed:

a) 15 per cent of the gross amount of the dividends if the recipient is a company (ex- cluding a partnership);

b) 25 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

The competent authorities of the Con- tracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limita— tion.

This paragraph shall not affect the taxa- tion of the company in respect of the pro- fits out of which the dividends are paid.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the divi- dends, being a resident of a Contracting State, has in the other Contracting State, of which the company paying the dividends is a resident, a permanent establishment with which the holding by virtue of which the di- vidends are paid'is effectively connected. ln such a case, the provisions of Article 7 shall apply.

4. The term "dividends” as used in this Article means income from shares, "jouis- sance” shares or "jouissance" rights, mi- ning shares, founder's shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits. as well as income from other cor- porate rights assimilated to income from shares by the taxation law of the State of which the company making the distribution is a resident.

5. Where a company resident of Sweden has a permanent establishment in Brazil, that permanent establishment may be sub- ject to a tax withheld at source in accor-

Prop. 1975/76: 9

tributados como tal.

Artigo 10 Dividendos

]. Os dividendos pagos por uma sociedade residente de um Estado Contratante a um residente do outro Estado Contratante säo tributaveis nesse outro Estado.

2. Todavia, esses dividendos podem ser tributados no Estado Contratante onde re- side a sociedade que os paga, e de acordo com a legislacäo desse Estado, mas o im- posto assim estabelecido näo podera exce- der:

a) 15 por cento do montante bruto dos dividendos se 0 beneficiårio for uma socie- dade (excluindo-se as sociedades de pessoas);

b) 25 por cento do montante bruto dos dividendos em todos os demais casos.

As autoridades competentes dos Estados Contratantes estabeleceråo, de comum acor- do, a forma de aplicar esta limitacäo.

Este paragrafo näo afetara a tributacäo cla sociedade com referéncia aos lucros que deram origem aos dividendos pagos.

3. O disposto nos parågrafos 1 e 2 nåo se aplica quando o beneficiårio dos divi- dendos, residente de um Estado Contratante, tiver, no outro Estado Contratante de que é residente a sociedade que paga os dividen- dos, um estabelecimento permanente a que estiver ligada efetivamcnte a participacäo geradora dos dividendos. Neste caso, seräo aplicåveis as disposicöes do Artigo 7.

4. O termo "dividendos” usado no pre- sente Artigo, designa os rendimentos pro- venientes de acöes, acöes ou direitos de fruigäo, acöes de empresas mineradoras, partes de fundador ou outros direitos de participacåo em lucros, corn excecäo de cré- ditos, bem como rendimentos de outras par- ticipacöes de capital assemelhados aos ren- dimentos de acöes pela legislacäo fiscal do Estado Contratante em que a sociedade que os distribuir seja residente.

5. Quando uma sociedade residente da Suécia tiver um estabelecimento permanente no Brasil, esse estabelecimento permanente podera ai estar sujeito a um imposto retido

Prop. 1975/76: 9

stiftning. Skatten får dock icke överstiga 15 procent av det fasta driftställets vinst, bc- räknad efter crläggandet av den bolagsskatt som hänför sig till vinsten.

6. Den begränsning av skattesatsen som föreskrives i punkt 2 a och punkt 5 tilläm- pas icke på utdelning eller vinst som beta- lats eller överförts intill utgången av tredje kalenderåret efter det då detta avtal träder i kraft.

Artikel ]] Ränta

1. Ränta, som härrör från en avtalsslu- tande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Räntan får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den här- rör i enlighct med denna stats lagstiftning men skatten får icke överstiga:

a) 25 procent av räntans bruttobelopp, om mottagaren är fysisk person, handelsbo- lag eller enkelt bolag,

b) 15 procent av räntans bruttobelopp i övriga fall.

De behöriga myndigheterna i. de avtals- slutande staterna skall träffa överenskom- melse om sättet för genomförandet av denna begränsning.

3. Ränta, som härrör från en avtalsslu- tande stat och som betalas till regeringen, politisk underavdelning eller lokal myndig- het i den andra avtalsslutande staten, till organ, penninginrättning däri inbegripen, vilken lyder under denna regering, politiska underavdelning eller lokala myndighet eller till centralbanken i denna andra avtalsslu- tande stat, är — utan hinder av bestämmel- serna i punkterna ]_ och 2 —— undantagen från beskattning i den förstnämnda avtals- slutande staten.

4. Med uttrycket ”ränta” förstås i den- na artikel inkomst av värdepapper som ut- färdats av staten, av obligationer eller de— bentures, antingen de utfärdats mot säker- het i fastighet eller ej och antingen de med- för rätt till andel i vinst eller ej. Uttrycket

28

dance with Brazilian law. However, such a tax shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the profits of that permanent establishment determined after the payment of the corporation tax related to such prof- its.

6. The tax rate limitation forseen in para- graphs 2a and 5 shall not apply to divi- dends or profits paid or remittcd up to the expiration of the 3rd calendar year follow— ing the year in which this Convention enters into force.

Article ]] Interest

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Con- tracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the law of that State but the tax so charged shall not exceed:

a') 25 per cent of the gross amount of the interest if the recipient is an individual or a partnership:

b) 15 per cent of the gross amount of the interest in all other cases.

The competent authorities of the Con- tracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limita- tion.

3. Notwithstanding the provisions of pa- ragraphs 1 and 2 interest. arising in a Con- tracting State and paid to the Government of the other Contracting State, & political subdivision or local authority thereof or any agency (including a financial institu- tion) wholly owned by that Government, political subdivision or local authority or to the Central Bank of that other Contracting State shall be exempt from tax in the first- mentioned Contracting State.

4. The term "interest” as used in this Article means income from Government se- curitics, bonds or debentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in profits, and debt-claims of every kind as well as

Prop. 1975/76: 9

na fonte, de acordo com a legislaeäo bra- sileira. Todavia, esse imposto näo poderä exceder 15 por cento do montante bruto dos lucros do estabelecimento permanente, determinado apös o pagamento do imposto de renda de sociedades referentes a esses lucros.

6. A limitacäo da aliquota do imposto prevista nos paragrafos 2 a) e 5 näo se ap- liea aos dividendos ou lucros pagos ou re- metidos antes da expiraeäo do 3c ano ca- lendario, contado & partir do ano em que a Conveneäo entrar em vigor.

Artigo 11 Juros

1. Os juros provenientes de um Estado Contratante e pagos a um residente do outro Estado Contratante säo tributaveis nesse outro Estado.

2. Todavia, esses juros podem ser tributa- dos no Estado Contratante de que provém, e de acordo com a legislacäo desse Estado, mas o imposto assim estabelecido näo po- dera exceder: .

a) 25 per cento do montante bruto dos juros, se 0 benefieizirio for uma pessoa fisiea ou uma sociedade de pessoas;

b) 15 por cento do montante bruto dos juros, em todos os demais casos.

As autoridades competentes dos Estados Contratantes estabeleeeräo, de comum acor- do, a forma de aplicar esta limitaeäo.

3. Näo obstante o disposto nos paragrafos l e 2, os juros provenientes de um Estado Contratante e pagos ao Governo do outro Estado Contratante, a uma sua subdivisäo politica ou autoridade local, ou a qualquer agéneia (inclusive uma instituieäo finan- eeiraj) de propriedade exclusiva daquele Cro- verno, de "urna sua subdivisäo politica ou autoridade local, bem como ao Banco Cen- tral desse outro Estado Contratante, säo isentos de imposto no primeiro Estado Con- tratante.

4. O termo "juros” usado no presente artigo designa os rendimentos da divida publica, de titulos ou debéntures, acompan- hados ou näo de garantia hipotecåria ou de cläusula de participacäo nos lucros, e de creditos de qualquer natureza, bem como

Prop. 1975/76: 9

åsyftar även inkomst av varje annat slags fordran samt annan inkomst som enligt skattelagstiftningen i den avtalsslutande stat från vilken inkomsten härrör jämställes med inkomst av försträckning.

5. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 " tillämpas icke, om mottagaren av räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och in- nehar fast driftställe i den andra avtalsslu- tande staten från vilken räntan härrör samt den fordran av vilken räntan härflyter äger verkligt samband med det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i ar- tikel 7.

6. Begränsningen enligt punkt 2 b gäller icke i fråga om ränta som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till fast driftställe som ett företag i den andra av- talsslutande staten har i en tredje stat.

7. Ränta anses härröra från en avtalsslu- tande stat, om utbetalaren är denna stat själv, politisk underavdelning, lokal myn- dighet eller person med hemvist i denna stat. Om den person som betalar räntan, an- . tingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller ej, innehar fast driftställe i en av— talsslutande stat för vilket upptagits det lån som räntan avser och räntan bestrides av det fasta driftstället, anses dock räntan här- röra från den avtalsslutande stat, där det fasta driftstället är beläget.

8. Beträffande sådana fall då särskilda förbindelser mellan utbetalaren och motta- garen eller mellan dem båda och. annan per- son föranleder att det utbetalade räntebe- loppet med hänsyn till den skuld, för vilken räntan erlägges, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och mottagaren om sådana förbindelser icke förelegat, gäller bestämmelserna i denna ar- tikel endast för sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande sta- ten med iakttagande av övriga bestämmel- ser i detta avtal.

30

other income assimilated to income from money lent by the taxation law of the Con- tracting State in which the income ariscs.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the inter- est, being a resident of a Contracting State,

' - has in the other Contracting State in which

the interest arises a permanent establish- ment with which the debt-claim from which the interest arises is effectively connected. In such a case the provisions of Article 7 shall apply.

6. The limitation established in para- graph 2 b shall not apply to interest arising in a Contracting State and paid to a perma- nent establishment of an enterprise of the other Contracting State which is situated in a third State.

7. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political subdivi- sion, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Con- tracting State & permanent establishment in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurrcd, and such interest is borne by such permanent establishment, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situa- ted.

8. Where, owing to a special relationship between the- payer and the recipient or be- tween both of them and some other person, the amount of the interest paid, having re- gard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the pro- visions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the ex- cess part of the payments shall remain tax- able according to the law of each Contract- ing State due regard being had to the other provisions of this Convention.

Prop. 1975/76: 9

outros rendimentos que, pela legislacäo tri- butåria do Estado Contratante de que pro- venham, sejam assemelhados aos rendimen- tos de importåncias emprestadas.

5. As disposicöes dos parågrafos 1 e 2 näo se aplicam se 0 beneficiario dos juros, resi- dente de um Estado Contratante, tiver, no outro Estado Contratante de que provenham os juros, um estabelecimento permanente ao quai se ligue efetivamente o crédito gerador dos juros. Nesse caso, aplicar-se-å o disposto no Artigo 7.

6. A limitacäo estabelecida no paragrafo 2 b näo se aplica aos juros provenientes de um Estado Contratante e pagos a um esta- belecimento permanente de uma empresa do outro Estado Contratante situada em um terceiro Estado.

7. Os juros seräo considerados provenien- tes de um Estado Contratante quando 0 de- vedor for esse pröprio Estado, uma sua sub- divisäo politica, uma autoridade local ou um residente desse Estado. No entanto, quando o devedor dos juros, residente ou näo de um Estado Contratante, tiver num Estado Contratante "um estabelecimento per- manente pelo quai haja sido contraida a obrigacäo que dä origem aos juros e caiba a esse estabelecimento permanente o paga- mento desses juros, tais juros seräo con- siderados provenientes do Estado Contra- tante em que o estabelecimento permanente estiver situado.

8. Se, em conseqiiencia de relacöes espe- ciais existentes entre o devedor e o credor, ou entre ambos e terceiros, o montante dos juros pagos, tendo em conta o crédito pelo qual säo pagos, exceder aquele que seria acordado entre o devedor e o credor na auséncia de tais relacöes, as disposicöes deste Artigo se aplicam apenas & este ultimo mon- tante. Neste caso, a parte exeedente dos pagamentos sera tributavel conforme a legi- slacäo de cada Estado Contratante e tendo em conta as outras disposicöes da presente Convencäo.

Prop. 1975/76: 9

Artikel 12 Royally

1. Royalty, som härrör från en avtalsslu- tande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Royaltyn får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör i enlighet med denna stats lagstift- ning men skatten får inte överstiga:

a') 25 procent av bruttobeloppet av royalty, som uppkommit genom nyttjandet av eller rätten att nyttja varumärke.

b") 15 procent i övriga fall. De behöriga myndigheterna i de avtals- slutande staterna skall träffa överenskom— melse om sättet för genomförandet av denna begränsning.

3. Med uttrycket ”royalty" förstås i denna artikel varje slag av belopp som beta- las såsom ersättning för nyttjandet av eller rätten att nyttja upphovsrätt till litterära, konstnärliga eller vetenskapliga verk (bio- graffilm samt film och inspelade band för televisions- eller radiosändning häri inbe- gripna), patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller fabrika- tionsmetod samt för nyttjandet av eller rät- ten att nyttja industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning eller för upplys- ningar om crfarenhctsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

4. Royalty anses härröra från en avtals- slutande stat om utbetalaren är denna stat själv, politisk underavdelning, lokal myn- dighet eller person med hemvist i denna stat. Om den person som betalar royaltyn, antingen han har hemvist i en avtalsslu- tande stat eller ej. innehar fast driftställe i cn avtalsslutande stat för vilket rättigheten eller egendomen, som ger upphov till royal- tyn, förvärvats och royaltyn bestrides av det fasta driftstället, anses dock royaltyn här- röra från den avtalsslutande stat där det fasta driftstället är beläget.

5. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas icke, om mottagaren av royaltyn

Article 12 Royalties

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contract- ing State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may be taxed in the Contracting State in which they arisc, and according to the laws of that State, but the tax so charged shall not exceed:

a) 25 per cent of the gross amount of royalties arising from the use or the right to use trade marks;

b) 15 per cent in all other cases. The competent authorities of the Con- tracting States shall by mutual agreement settle the mode. of application of this limita- tion.

3. The term "royalties” as used in this Article means payments of any kind recei- ved as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artis- tic or scientific work (including cinemato- graph films, films or tapes for television or radio broadcasting); any patent, trade marks. design or model, plan, secret for- mula or process, as well as for the use of. or the right to use, industrial. commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scien- tific experience.

4. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or & resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the obligation to pay the royalties was incurrcd, and such royalties are borne by the permanent establishment, then such royalties shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

5. The provisions of paragraphs ]. and 2 shall not apply if the recipient of the royal-

Prop. 1975/76: 9

Artigo 12 Royalties

1. Os royalties provenientes de um Estado Contratante e pagos a um residente do outro Estado Contratante säo tributaveis nesse outro Estado.

2. Todavia. esses royalties podem ser tri- butados no Estado Contratante de que pro— vém, e de acordo com a legislacäo desse Estado, mas o imposto assim estabelecido näo poderå exceder:

a) 25 per cento do montante bruto dos royalties provenientes do uso ou da con— cessäo do uso de marcas da industria ou comércio;

b) 15 por cento em todos os demais casos. As autoridades competentes dos Estados Contratantes estabeleceräo, de comum acor— do, a forma de aplicar esta limitacäo.

3. O termo ”royalties” empregado neste artigo designa as remuneracöes de qualquer natureza pagas pelo uso ou pela concessäo do uso de um direito de autor sobre uma obra literaria, artistiea ou cientifica (in— clusive os filmes cinematogräficos, filmes ou fitas de gravacäo de programas de televisäo ou radiodifusäo), qualquer patente, mareas de industria ou comércio, desenho ou mo— delo, plano, formula ou processo secretos, bem como pelo uso ou pela concessäo do uso de um equipamento industrial, comer- cial ou cientifico e por informacöes corres— pondentes & experiéncia adquirida no setor industrial, comercial ou cientifico.

4. 05 royalties sera'o considerados prove— nientes de um Estado Contratante quando o devedor for 0 pröprio "Estado, uma sua sub— divisäo politica, uma autoridade local ou um residente desse Estado. Todavia, quando o devedor dos royalties, seja ou näo resi— dente de um Estado Contratante. tiver num Estado C ontratante um estabelecimento per— manente com relacäo ao qual haja sido con— traida a obrigacäo de pagar os royalties e caiba a esse estabelecimento permanente o pagamento desses royalties, seräo eles con— siderados provenientes do Estado Contra— tante em que o estabelecimento permanente estiver situado.

5. As disposicöes dos parägrafos 1 e 2 näo se aplicam quando o beneficiärio dos

Prop. .1975/ 76: 9

har hemvist i en avtalsslutande stat och in- nehar fast driftställe i den andra avtalsslu- tande staten från vilken royaltyn härrör samt den rättighet eller egendom av vilken royaltyn härflyter äger verkligt samband med det fasta driftstället. i sådant fall till- lämpas bestämmelserna i artikel 7.

6. Beträffande. sådana fall då särskilda förbindelser mellan utbetalaren och motta- garen eller mellan dem båda och annan per- son föranleder att beloppet av utbetalad royalty med hänsyn till det nyttjande, den rätt eller de upplysningar för vilka royaltyn erlägges, överstiger det belopp, som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och mottaga- ren om sådana förbindelser icke förelegat, gäller bestämmelserna i denna artikel endast för sistnämnda belopp. l sådant fall beskat- tas överskjutande belopp enligt lagstiftning- en i vardera avtalsslutande staten med iakt- tagande av övriga bestämmelser i detta av- tal.

Artikel I 3 Reulisationsvi/ls!

l.. Vinst genom överlåtelse av sådan fas- tighet som avses i artikel 6 punkt 2 får be- skattas i den zwtalsslutande stat där fastig- heten är belägen.

2. Vinst genom överlåtelse av lös egen- dom hänförlig till anläggnings- eller driftka- pital i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtals- slutande staten. eller av lös egendom hän- förlig till stadigvarande anordning för ut- övande av fritt yrke, vilken en person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. Motsvarande gäller vinst genom överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig eller i samband med avyttring av hela företaget) eller sådan stadigvarande anordning. Vinst genom överlåtelse av fartyg eller luftfartyg, vilka användes i internatio- nell trafik. samt lös egendom, som är hän- l'örlig till användningen av sådana fartyg el- ler luftfartyg, bcskattas emellertid endast i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning.

3. Vinst genom överlåtelse av annan än i punkterna ] och 2 angiven egendom eller

34

tics, being a resident of a Contracting State, has in the other Contracting State in which the royalties arise. a permanent establish- ted. In such a case, the provisions of Ar- mcnt with which the right or property giv- ing rise to the royaltys is effectively connec- ticle 7 shall apply.

6. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or bet- ween both of them and some other person. the amount of the royalties paid, having re- gard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Ar- ticle shall apply only to the last—mentioned amount. in that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to. the law of each Contracting State, due re- gard being had to the other provisions of this Convention.

A rliclt' 13 Capital gains

1. Gains from the alienation of immov- able property, as defined in paragraph 2 of Article 6, may be taxed in the Contracting State in which the immovable property is si- tuated.

2. (Rains from the alienation of movable property forming part of; the business pro- perty of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property crtaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing professional services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or together with the whole enterprise") or of such a fix— ed base, may be taxed in the other State. l—lowevcr. gains from the alienation of ships and aircraft operated in international traffic and movable property pertaining to the operation of such ships and aircraft shall be taxable only in the- Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

3. Gains from the alienation of any pro- perty or right other than those mentioned in

Prop. 1975/76: 9

roya/tics, residente de um Estado Contratan- te, tiver. no outro Estado Contratante de que provém os roya/tics, um estabelecimento permanente ao qual estäo ligados efetiva- mente o direito ou bem que deu origem aos royalties. Nesse easo, aplicar—sea 0 disposto no Artigo 7.

6. Se, em consequencia de relacöes espe- eiais existentes entre o devedor e o credor, ou entre ambos e terceiros. o montante dos roya/lies pagos, tendo em conta o uso, di- reito ou informacäo pelo qual é page. e:»;- ceder aquele que seria acordado entre 0 de- vedor e o credor na auséncia de tals rela- cöes, as disposieöes deste Artigo säo aplica- veis apenas a este ultimo montante. Neste easo, a parte exeedente dos pagamentos sera tributavel conforme a legislaeäo de cada Estado Contratante e t.endo em eonta as outras disposieöes da presente Conveneäo.

Artigo 13 Ganhos de capital

]. Os ganhos provenientes da alienacäo de bens imobiliarios, conforme säo detinidos no paragrafo 2 do Artigo 6, säo tributåveis no Estado Contratante em que esses bens imobiliarios estiverem situados.

2. Os ganhos provenientes da alienacäo de bens mobiliårios que facam parte do ativo de um estabelecimento permanente que uma empresa de um Estado Contratante possua no outro Estado Contratante. ou de bens mobiliarios constitutivos de uma insta— lacäo fixa de que disponha um residente de um Estado Contratante no outro Estado Contratante para o exereicio de uma pro— fissäo liberal. incluindo ganhos provenientes da alienaeäo desse estabelecimento perma- nente (isolado ou com o conjunto da em- presa") ou dessa instalaeäo fixa, säo tribu- tz'tveis no outro Estado. No entanto, os ganhos provenientes da alienacäo de navios ou aeronaves utilizados no trafego interna— cional e de bens imobiliarios pertinentes a exploracäo de tais navios ou aeronaves so- mentc seräo tributaveis no Estado Contra- tante em que estiver situada a sede da di- recäo efetiva da empresa.

3. Os ganhos provenientes da alienacao

Prop. 1975/76: 9

rättighet får beskattas i båda avtalsslutande staterna.

Artikel14 Fritt yrke

1. Inkomst, som förvärvas av person med hemvist i en avtalsslutande stat genom utövande av fritt yrke eller annan därmed jämförbar självständig verksamhet, beskat- tas endast i denna stat, såvida icke ersätt- ningen för sådan verksamhet bestrides av fast driftställe i den andra avtalsslutande staten eller av ett bolag med hemvist där. i

sådant fall får inkomsten beskattas i denna andra stat.

2. Uttrycket ”fritt yrke” inbegriper sär- skilt självständig vetenskaplig, teknisk, litte- rär och konstnärlig verksamhet, uppfost- rings- och undervisningsverksamhet samt sådan självständig verksamhet som utövas av läkare, advokater, ingenjörer, arkitekter, tandläkare och revisorer.

Artikel 15 Enskild tjänst

l. Där icke bestämmelserna i artiklarna 16, 18, 19, 20 och 21 föranleder annat, be- skattas löner och liknande ersättningar, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom anställning, endast i denna stat såvida icke arbetet utföres i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utföres i denna andra stat, får ersättning som uppbä— res för arbetet beskattas där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas inkomst, vilken uppbäres av person med hemvist i en avtalsslutande stat för arbete som utförts i den andra av- talsslutande staten, endast i den först- nämnda avtalsslutande staten, under förut- sättning att

a) inkomstmottagaren vistas i den andra avtalsslutande staten under tidrymd eller tidrymder, som sammanlagt icke överstiger 183 dagar under beskattningsåret i fråga,

b) ersättningen betalas av eller på upp— drag av arbetsgivare, som inte har hemvist i den andra staten, samt

36

paragraphs 1 and 2 may be taxed in both Contracting States.

Article 14 Independent personal services

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities of a similar nature shall be taxablc only in that State. unless the payment of such services and activities is bornc by a permanent estab— lishment situated in the other Contracting State or a company resident therein. ln such & case, the income may be taxed in that other State.

2. The term "professional services” in- cludes, especially, independent scientific, technical, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the indepen- dent activities of physicians, lawyers, engi- neers, arehitects, dentists and accountants.

Article 15 Depemlent personal services

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19, 20 and 21, salarics, wages and other similar remuneration derived by & re- sident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employ- ment is so cxercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of pa- ragraph ], remuneration derived by a resi- dent of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contract- ing State shall be taxable only in the first- mcntioned State if:

&) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the fiscal year concerned, and

b) the remuneration is paid by, or on be- half of, an employer who is not a resident of the other State, and

Prop. 1975/ 76: 9

de quaisquer bens ou direitos diferentes dos mencionados nos paragrafos 1 e 2 säo tribu- täveis em ambos os Estados Contratantes.

Artigo 14 Profissöes independentes

1. Os rendimentos que um residente de um Estado Contratante obtenha pelo exer- cicio de uma profissäo liberal ou de outras atividades independentes de caräter anälogo sö säo tributaveis nesse Estado, a nåo ser que o pagamento desses servicos e ativida- des caiba & um estabelecimento permanente situado no outro Estado Contratante ou & uma sociedade residente desse outro Estado. Nesse caso, esses rendimentos säo tributa- veis ncsse outro Estado.

2. A expressäo ”profissäo liberal” abrange. em especial, as atividades independentes de caräter cient'ifico, técnico, literario, artistico, educativo e pedagögico, bem como as ativi- dades independentes de médicos, advogados, engenheiros, arquitetos, dentistas e conta- dores.

Artigo 15 Profissöes dependentes

1. Com ressalva das disposicöes dos Ar— tigos 16, 18, 19, 20 e 21, Os salårios, ordena- dos e outras remuneracöes similares que um residente de um Estado Contratante re- ceber em razäo de um emprego seräo tri- butåveis somente nesse Estado, a näo ser que o emprego seja exercido no outro Esta- do Contratante. Se 0 emprego for ai exer- cido, as remuneracöes correspondcntes säo tributäveis nesse outro Estado.

2. Näo obstante as disposieöes do para- grafo 1, as remuneracöes que um residente de um Estado Contratante receber em fun- cäo d um emprego exercido no outro Estado Contratante sö säo tributaveis no primeiro Estado se:

a) o beneficiario pcrmanecer no outro Estado durante um periodo ou periodos que när) e'xcedam, no total. 183 dias do ano fis- cal considerado;

b) as remuneracöes forcm pagas por um empregador ou em nome de um" emprega- dor, que näo é residente do outro Estado; e

4 Riksdagen 1975/76. ] saml. Nr 9

Prop. 1975/76: 9

c) ersättningen icke såsom omkostnad belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning, som arbetsgivaren har i den andra staten.

3. Utan hinder av föregående bestäm- melser i denna artikel får inkomst av ar- bete, som utförts ombord på fartyg eller luftfartyg i internationell trafik, beskattas i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning.

Artikel 16 Slyrelsearvorlen

Styrelsearvoden och liknande ersätt- ningar. som uppbäres av person med hem- vist i en avtalsslutande stat i egenskap av le- damot i styrelse eller "Conselho fiscal" i bolag med hemvist i den andra avtalsslu— tande staten. får beskattas i denna andra stat.

Artikel 17 Artister och idrottsmän

]. Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal, får inkomst, som teater- eller filmskådespelare, radio- eller tclevisionsar- tister, musiker och idrottsmän och andra liknande yrkesutövare förvärvar genom sin personliga verksamhet i denna egenskap. beskattas i den avtalsslutande stat där verk— samheten utövas.

2. 1 de fall då de tjänster som avses i punkt 1 av denna artikel tillhandahålles i en avtalsslutande stat av företag i den andra avtalsslutande staten, får utan hinder av öv- riga bestämmelser i detta avtal inkomst, som uppkommer för företaget genom sådan verksamhet, beskattas i den förstnämnda avtalsslutande staten.

Artikel]8 Pensioner och livräntor

1. Där icke bestämmelserna i artikel 19 punkterna 1 och 3 föranleder annat, skall pension och annan liknande ersättning, som

38

0) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provi- sions of this Article, remuneration in re- spect of an employment exercised aboard a ship or aircraft in international traffic may be taxed in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

Article 16 Directors' fees

Directors' fees and similar payments de- rived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or of a ”"Conselho Fiscal'” of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article ] 7 Artistes and athletes I. Notwithstanding any other provisions of this Convention, income derived by public entertainers, such as theatre, motion pic- ture, radio or television artistes, and musi- cians, and by athletes, from their personal activities as such may be taxed in the Con- tracting State in which these activities are exerciscd.

2. Where the services mentioned in para- graph 1 of this Article are provided in a Contracting State by an enterprise of the other Contracting State, then the income derived from providing those services by such an enterprise may, notwithstanding any other provision of this Convention, be taxed in the first-mentioned Contracting State.

Article 18 Pensions and annuities

1. Subject to the provisions of paragraphs 1 and 3 of Article 19, pensions and other si- milar remuneration not exceeding an

Prop. 1975/76: 9

e) o encargo das remuneracöes näo cou- ber a um estabelecimento permanente ou a uma instalaeäo fixa que o empregador tiver no outro Estado.

3. Näo obstante as disposicöes preceden- tes deste artigo. as remuneracöes relativas a um emprego exercido a bordo de um na- vio ou de uma aeronave em trafego inter- nacional säo tributåveis no Estado Contra- tante em que estiver situada a sede da di- recäo efetiva da empresa.

Artigo 16 Remuneraeöes de direcäo

As remuneracöes de direcäo e outras re- muneracöes similares que um residente de um Estado Contratante recebe na qualidade de membro do conselho de diretores nu de um conselho fiscal de uma sociedade resi- dente do outro Estado Contratante, säo tributaveis nesse outro Estado.

Artigo 17 Artistas c desportistas

l. Näo obstante as outras disposieöes da presente Convencäo. os rendimentos obtidos pelos profissionais de espetaculo. tais como artistas de teatro. de cinema, de radio ou de televisäo e musicos. bem como os dos desportistas. pelo exereicio. nessa qualidade. de suas atividades pessoais. säo tributziveis no Estado Contratante em que cssas ativida- des forem exercidas.

2. Quando os servicos mencionados no paragrafo ] deste Artigo forem fornecidos nurn Estado Contratante por uma empresa do outro Estado Contratante, os rendimen- tos recebidos pela empresa pelo forneci— mento desses servicos podem ser tributados no primeiro Estado Contratante, näo ob— stante as outras disposicöes da presente Con- vencäo.

Artigo 18 Pensöes c anuidades [. Com ressalva das disposicöes dos para-

grafos [ e 3 do Artigo 19, as pensöes e outras remuneracöes similares que näo ex-

Prop. 1975/76: 9

icke överstiger ett belopp motsvarande 4000 US dollar under ett kalenderår, och livränta, vilka utbetalas till person med hemvist i en avtalsslutande stat, beskattas endast i denna stat.

Pensionsbelopp, som överstiger ovan- nämnda gräns, får beskattas i båda avtals- slutande staterna.

2. Vid tillämpningen av denna artikel åsyftar

a) uttrycket ”pension och annan lil-:— nande ersättning” periodisk utbetalning som sker efter pensionering såsom ersättning för tidigare utfört arbete eller för liden skada i samband med sådant arbete,

b) uttrycket ”livränta" ctt fastställt bc- lopp, som skall utbetalas periodiskt på fast- ställda tider under vederbörandes livstid el- ler under annan angiven eller fastställbar tidsperiod och som utgår på grund av för- pliktelse att verkställa dessa utbetalningar såsom ersättning för däremot fullt svarande vederlag i penningar eller penningars värde (med undantag för utförda tjänster).

Artikel 19

Ersättningar av allmän natur

1. Ersättning, pension däri inbegripen, som utbetalas av _ eller från fonder inrät- tade av -— en avtalsslutande stat, dess poli- tiska underavdelningar eller lokala myndig- heter till fysisk person på grund av arbete som utförts i denna stats, politiska underav— delnings eller lokala myndighets tjänst, får beskattas i denna avtalsslutande stat. Ersätt- ningen beskattas emellertid endast i denna stat, om mottagaren är medborgare där.

2. Bestämmelserna i artiklarna 15, 16 och 18 tillämpas på ersättning eller pension, som utbetalas på grund av arbete utfört i samband med rörelse som bedrivits av en avtalsslutande stat, dess politiska underav- delningar eller lokala myndigheter.

3. Pension, som utbetalas enligt bestäm- melser om socialförsäkring i en avtalsslu- tande stat, får beskattas i denna stat.

40

amount equivalent to US $ 4,000 in a ca- lendar year, and annuities paid to a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.

The amount of pension which exceeds the above-mentioned limit may be taxed in both Contracting States.

2. As used in this Article:

a) the term "pensions and other similar remuneration” means periodic payments made after retirement in consideration of past employment or by way of compensa- tion for injuries received, in connection with past employment;

b) the term "annuity" means a stated stim payable periodically at stated times during life, or during a specified or ascer-- tainable period of time, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money”s worth (other than services rendered).

Article 19 Gr'n'ernmental payments

1. Remuncration, including pensions, paid by, or out of funds created by, a Con- tracting State, a political subdivision or a local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that State, to a political subdivision or a local authority thercof in the discharge of functions of a governmental or other public nature may be taxed in that State. Such remuneration shall, however, be taxable only in that State if the recipient is a national of that State.

2. The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall apply to remuneration or pensions in respect of services rendered in connec— tion with any trade or business carried on by one of the Contracting States, a political subdivision or a local authority thereof.

3. Pensions paid out under the Social Sc- curity Scheme of & Contracting State may be taxed in that State.

Prop. 1975/76: 9

cedercm um montante equivalente a US $ ' 4,000 em um ano calendario, e anuidades pagas a um residente de um Estado Contra- tante sö säo tributaveis nesse Estado.

0 montante da pensäo que exceder o li- mite acima mencionado. sera tributavel em ambos os Estados Contratantes.

2. No presente Artigo:

a) a expressäo upensöes e outras remu- neracöes similares” designa pagamentos pe- riödicos efetuados depois da aposentadoria. em conseqiiéncia dc. emprego anterior, ou a titulo de compensaeäo por danos sofridos em conseqiiencia de emprego anterior;

b) 0 termo *""anuidade” designa uma quan- tia determinada. paga periodicamente em prazos determinados durante a vida ou du- rante um periodo de tempo determinado ou determinåvel, em decorrencia de um com- promisso de efetuar os pagamentos como retribuicäo plena e adequada em dinheiro ou avaliavel em dinheiro (que näo seja por servicos prestados).

Artigo 19 Pagamentos governamentais

l. As remuneracöes, incluindo as pensöes, pagas por um Estado Contratante. uma de suas subdivisöcs politicas ou autoridade lo- cal, quer diretamente, quer através de fun- dos por eles constituidos, a uma pessoa fi- sica, em conseqiiéncia de servicos prestados a esse Estado, a uma sua subdivisäo politica ou autoridade local. no exercicio de fun- cöes governamentais, ou de outras funcöes de carater publico, säo tributaveis nesse Estado. Tais remuneracöes seräo, entretan- to, tributåveis somente nesse Estado. se 0 beneficiario for nacional desse Estado.

2. O disposto nos Artigos 15, 16 e 18 aplica-se as remuneracöes ou pensöes pagas em conseqiiéncia de services prestados no ämbito de uma atividade comercial ou indu- strial exercida por um dos Estados Contra- tantes, uma sua subdivisäo politica ou auto- ridade local.

3. As pensöes pagas com fundos pro- venientes da previdéncia social de um Estado Contratante säo tributaveis nesse Estado.

Prop. 1975/76: 9

Artikel 20 Lärare och forskare

Fysisk person, som har eller omedelbart före en vistelse i en avtalsslutande stat hade hemvist i den andra avtalsslutande staten och som på inbjudan av den förstnämnda avtalssltttande staten eller universitet, hög- skola, skola. muscttm eller annan kttltttrin- stitution i denna förstnämnda stat eller inotn ramen för ett officiellt program för kulturellt utbyte vistas i denna stat under en tidrymd cj överstigande två är uteslutande i syfte att hälla föreläsningar eller bedriva undervisning eller forskning vid sådan insti- tution. är befriad från skatt i denna stat på ersättning för sådan verksamhet, ttnder för- utsättning att han är skattskyldig för ersätt- ningen i den andra avtalsslutande staten.

Artikel 27 Stinlerrnzde

"l. Fysisk person, som har eller omedel- bart förc en vistelse i en avtalsslutande stat hade hemvist i den andra avtalsslutande sta- ten och som vistas i den förstnämnda av— talsslutande staten uteslutande

&) såsom studerande vid universitet, hög- skola eller skola i denna förstnämnda av— talsslutande stat,

b) såsom praktikant, eller

c.) såsom mottagare av stipendium, an— slag eller penningunderstöd, huvudsakligen för att bedriva studier eller forskning, frän stiftelse eller institution med uppgift att främja religiöst. välgörande, vetenskapligt eller uppfostrande ändamål,

är befriad från skatt i denna förstnämnda stat på utbetalningar från tttlandct som han erhåller för sitt uppehälle, sin undervisning eller utbildning.

2. Studerande eller praktikant, som har eller omedelbart före en vistelse i en av- talsslutande stat hade hemvist i den andra avtalsslutande staten och som vistas i den förstnämnda avtalsslutande staten uteslu- tande för sin undervisning eller utbildning, är befriad från skatt i den förstnämnda av- talsslutande staten, under en tidrymd ej överstigande tre på varandra följande be- skattningsår. på ersättning för anställning i

A rticlc 20 Teachers (mtl researc/ters

An individual who is, or was immediately before visiting a Contracting State, a resi- dent of the other Contracting State and who, at the. invitation of the first-mentioned Contracting State or a university, college, school, museum or other cultural institu- tion in that first-mentioned Contracting State or ttnder an official programme of cultttral exchange. is present in that State for a period not exceeding two years solely for the purpose of teaching, giving lectures or carrying out research at such institution shall be excmpt from tax in that State on his remuneration for such activity, provided he is subject to tax thereon in the other Contracting State.

Article 2] Students

l. An individual who is, or was immedia- tely before visiting a Contracting State. a resident of the otiter Contracting State and who is present in the first—mentioned Con- tracting State solely:

tt) as a student at a university. college or school in that first-mentioned Contracting State,

b.) as a trainee. or

c) as the recipient of a grant, allowancc or award for the primary purpose of study or research from a religious, charitable, scientific or educational organization,

shall be exempt from tax in that first- mentioncd Contracting State in respect of remittanees from abroad for the purposes of his maintenance, education or training.

2. A student or trainee who is, or was itn- mediatcly before visiting a Contracting State, a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentio- ned Contracting State solely. for the purpo- ses of his education or training shall be ex- empt from tax in that first-mentioned Con- tracting State for a period not exceeding three consecutive fiscal years in respect of remuneration from employment in that

Prop. 1975/76: 9

Artigo 20 Professores e pesquisadores

Uma pessoa fisiea que é, ou foi em pe- riodo imediatamente anterior a sua visita a um Estado Contratante. residente do outro Estado Contratante. e que. a convite do pri- meiro Estado Contratante, ou de uma uni— versidade, escola superior, eseola. museu ou outra instituicäo cultural do primeiro Estado Contratante. ou que, eumprindo um pro- grama, oficial de intereåmbio cultural, per- manecer nesse Estado. por um periodo näo superior a dois anos, com o t'tnieo fim de le- cionar. proferir eonferéneias. ou realizar pesquisas em tais instituicöes sera isenta de imposto nesse Estado no que concerne a remuneraeåo proveniente dessa atividade, desde que essa pessoa esteja sujeita a im- posto no outro Estado Contratante.

Artigo 21 Estudantes

1. Uma. pessoa fisiea que é. ou foi em pe— riodo imediatamente anterior a sua visita a um Estado Contratante, um residente do outro Estado Contratante, e que permaneeer no primeiro Estado Contratante exelusiva- mente: '

a) como estudante de uma universidade, escola superior ou eseola do primeiro Estado Contratante,

b) como estagiario. ou

c) como beneficiario de uma doaeäo. sub- vencäo ou prémio concedido por uma or— ganizacäo religiosa, de caridade, cientifica ou educaeional, com o fim primordial de estudar ou pesquisar,

sera isenta de imposto no primeiro Estado Contratante no que concernc as quantias que receber do exterior para. fazer face å sua manutengäo, educacäo ou treinamento.

2. Um estudante ou estagiario que é. ou foi em periodo imediatamente anterior a sua visita a um Estado Contratante. um residente do outro Estado Contratante. e que permanecer no primeiro Estado Contra- tante com o unieo fim de se educar ou de realizar treinamento. sera isento de imposto no primeiro Estado Contratante, por um periodo näo superior a trés anos fiscais con- secutivos, no que eoneerne a remuneracäo

Prop. 1975/76: 9

denna stat, under förutsättning att ersätt- ningen undcr beskattningsåret icke översti- ger ett belopp motsvarande 2 000 US dollar.

A rtikcl 22 Övriga inkomstslag

Inkomst, beträffande vilken ingen ut- trycklig bestämmelse meddelats i före- gående artiklar av avtalet och som uppbäres av person med hemvist i en avtalsslutande stat, får beskattas i båda avtalsslutande sta— terna.

Artikel 23

[Metoder för undvikande av dubbelbeskatt- ning

1. Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst, som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Brasilien, skall Sverige från skatten på denna persons in- komst medge avräkning för ett belopp mot- svarande den erlagda brasilianska skatten.

Avräkninngcloppct skall emellertid icke överstiga beloppet av den del av den svenska skatten, beräknad utan sådan av— räkning, som belöper på den inkomst som får beskattas i Brasilien.

2. Utdelning från bolag med hemvist i Brasilien till bolag med hemvist i Sverige är undantagen från beskattning i Sverige i den mån utdelningen enligt svensk lag skulle ha varit undantagen från beskattning om båda bolagen varit svenska bolag. Sådan skatte— befrielse inträder dock icke med mindre den huvudsakliga delen av det utbetalande bolagets inkomst direkt eller indirekt härrör från annan verksamhet än förvaltning av värdepapper och därmed likartad egendom samt verksamheten bedrives i Brasilien av det utbetalande bolaget eller av ett bolag i vilket det äger aktier eller andelar motsva- rande minst 25 procent av röstetalet för samtliga aktier eller andelar.

3. Vid tillämpningen av punkt 1 i denna artikel skall, beträffande utdelning som av- ses i artikel 10 och som utbetalas från bolag med hemvist i Brasilien till bolag (med un- dantag för handelsbolag och enkelt bolag) med hemvist i Sverige och vilken utdelning

44

State, provided that the remuneration does not exceed in the fiscal year an amount cor- responding to US S 2,000.

Article 22 Income not expressly mentioned

Items of income of a resident of a Con- tracting State which are not expressly men- tioned in the forcgoing Articles of this Con- vention may be taxed in both Contracting States.

Article 23 Methods for avoiding double taxation

l. Where a resident of Sweden derives in- come which, in accordance with the provi— sions of this Convention, may be taxed in Brazil, Sweden shall allow as a deduction from the tax on the income of that- person, an amount equal to the Brazilian tax paid.

The deduction shall not, however, exceed that part of the Swedish income tax, as computed before the deduction is given, which is appropriate to the income which may be taxed in Brazil.

2. Dividends paid by a company being a resident of Brazil to a company which is a resident of Sweden shall be exempt from tax in Sweden to the extent that the divi- dends would have been cxempt under Swe- dish law if both companies'had been Swe- dish companies. This exemption shall not apply unless the principal part of the profits of the company paying the dividends arises, directly or indirectly, from business activi— ties other than the management of securities and other similar property and such activi- ties are carried on within Brazil by the company paying the dividends or by a com- pany in which it owns at least 25 per cent of the voting power.

3. In the application of paragraph 1 of this Article, as respects dividends referred to in Article 10 paid by a company resident in Brazil to a company (excluding a part- nership) resident in Sweden which divi— dends are not excmpt from tax in Sweden

Prop. 1975/76: 9

que receber pelo emprego exercido nesse Estado, desde que a remuneracäo näo ex- ceda, num ano fiscal, o montante correspon- dente a US $ 2,000.

Artigo 22 Rendimentos näo expressamente mencionados

Os rendimentos de um residente de um Estado Contratante näo expressamente mencionados nos artigos precedentes da pre- sente Conveneäo säo tributåveis em ambos os Estados Contratantes.

Artigo 23 Métodos para eliminar a dupla tributacäo

l. Quando um residente da Suécia rece- ber rendimentos que, de acordo com as dis- posicöes da presente Convencäo, sejam tri- butåveis no Brasil. a Suécia permitirä que seja deduzido do imposto que cobrar sobre os rendimentos dessa pessoa, um montante igual ao imposto sobre a renda pago no Brasil.

Todavia, o montante deduzido näo poderå exceder å fracao do imposto de renda sueco, calculado antes da dedueäo, correspondcnte aos rendimentos tributados no Brasil.

2. Os dividendos pagos por uma sociedade residente do Brasil a uma sociedade resi- dente da Suécia seräo isentos de imposto na. Suécia na medida em que esses dividendos sejam isentos pela legislaeao sueea, se am- bas as sociedades forem suecas. Essa iseneäo näo sera aplicåvel a menos que a parte principal dos lucros da sociedade que paga os dividendos provenha, direta ou indiretamente, de atividades empresariais que näo sejam relacionadas com a admini- stracäo de titulos ou outros bens similares e que esas atividades sejam exercidas no Bra- sil pela sociedade que paga os dividendos ou por uma sociedade na qual possua no mi- nimo 25 por cento do capital corn direito a voto.

3. Na aplicaeäo do paragrafo 1 deste Ar- tigo. no que se refere aos dividendos men- cionados no Artigo 10 pagos por uma so- ciedade residente do Brasil a uma sociedade (excluindo-se as sociedades de pessoas) re- sidentes da Suécia, cujos dividendos näo

5 Riksdagen 1975/76. ] saml. Nr 9

Prop. 1975/76: 9

icke är undantagen från beskattning enligt punkt 2 i denna artikel samt beträffande royalty som avses i punkt 2b i artikel 12, brasiliansk skatt anses ha erlagts efter en skattesats av 25 procent. I fråga om ränta, som avses i punkt 2 b i artikel 11, skall bra- siliansk skatt anses ha erlagts efter en skat- tesats av 20 procent.

4. Om person med hemvist i Brasilien uppbär inkomst, som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Sverige, skall Brasilien från skatten på denna persons in- komst medge avräkning motsvarande det skattebelopp som erlagts i Sverige.

Avräkningsbeloppet skall emellertid icke överstiga beloppet av den del av inkomst— skatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den inkomst som får be- skattas i Sverige.

5. Om person med hemvist i en avtalsslu- tande stat enligt detta avtal är befriad från skatt i denna avtalsslutande stat på inkomst, som uppbäres från den andra avtalsslutande staten, får den förstnämnda avtalsslutande staten vid beräkning av skatt på ifrågava- rande persons övriga inkomster tillämpa den skattesats som skulle ha varit tillämplig, om skattebefrielse enligt detta avtal icke hade medgivits [ör inkomsten.

Artikel 24 Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall icke i den andra avtalsslutande staten bli föremål för någon beskattning eller nå- got därmed sammanhängande skattekrav av annat slag eller mer tyngande än medbor- garna i denna andra stat under samma för- hållanden är eller kan bli underkastade.

2. Uttrycket ”medborgare” betyder:

a) Fysiska personer som är medborgare i en avtalsslutande stat.

b) Juridiska personer och andra sam— manslutningar, som bildats enligt gällande lag i en avtalsslutande stat.

46

under para-graph 2 of. this Article and on royalties as referred to in paragraph 2 b of Article 12, Brazilian tax shall be considerad as having been paid at a rate of 25 per cent. With regard to interest referred to in para- graph 2 b of Article 11 Brazilian tax shall be considered as having been paid at a rate of 20 per cent.

4. Where a resident of Brazil derives in- come which, in accordance with the provi- sions of this Convention, may be taxed in Sweden, Brazil, when applying its tax, shall allow a credit corresponding to the amount of the tax paid in Sweden.

The amount of this credit, however, shall not exceed the part of the Brazilian tax cor- responding to the participation of such in- come in the income which is taxable in Bra- zil.

5. Where under this Convention a resi- dent of a Contracting State is exempt from tax in that Contracting State in respect of income derived from the other Contracting State, then the first-mentioned Contracting State may, in calculating the tax on the re- maining income of that person, apply the rate of tax which would have been applica- ble if the income cxemptcd from tax in ac- cordance with this Convention had not been so exempted.

Article 24 N on-discrt'm[nation

1. The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contract- ing State to any taxation or any require- ment connected thercwith which is other or more burdensomc than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstan- ccs are or may be subjected.

2. The term ”nationals” means:

a) all individuals possessing the nationa- lity of a Contracting State;

b) all legal persons, partnerships and as- sociations deriving their status as such from the law in force in a Contracting State.

Prop. 1975/76: 9

sejam, pelo parägrafo 2 deste Artigo, isentos de imposto na Suécia, a aos royalties men- cionados no parågrafo 2 b do Artigo 12, o imposto brasileiro sera consideratio como tendo sido pago com a aliquota de 25 por cento. No que se refere aos juros menciona- dos no paragrafo 2 b do Artigo 11 o imposto brasileiro sera considerado como tendo sido pago com & aliquota de 20 por cento.

4. Quando um residente do Brasil receber rendimentos que, de acordo com as disposi- göes da presente Convencäo, sejam tributa- veis na Suécia, o Brasil permjtirå que seja deduzido do imposto que cobrar sobre os rendimentos dessa pessoa, um montante igual ao imposto sobre a renda pago na Suécia. Todavia, o montante deduzido näo po— derä exeeder afracao do imposto sobre a renda, calculado antes da deducäo, corres- pondente aos rendimentos tributados na Suécia. '

5. Quando, de acordo com a presente Conveneäo, um residente de um Estado Contratante for isento de imposto nesse Estado Contratante, com relacäo a rendi- mento reeebido do outro Estado Contra- tante, o primeiro Estado Contratante, ao calcular o imposto sobre a parte remanes- cente do rendimento dessa pessoa, podera aplicar a taxa do imposto que teria sido aplicåvel se 0 rendimento isento de imposto nos termos da presente Convengäo, näo o tivesse sido.

Artigo 24 Näo discriminacäo

1. Os nacionais de um Estado Contratan- te näo ficaräo sujeitos no outro Estado Con- tratante a nenhuma tributacäo ou obrigacäo correspondcnte, diferente ou mais onerosa do que aquelas a que estiverem sujeitos os nacionais desse outro Estado que se eneon- trem na mesma situaeäo.

2. O termo "nacionais" designa:

a) todas as pessoas fisicas que possuam a nacionalidade de um Estado Contratante;

b) todas as pessoas juridicas, sociedades de pessoas e associaeöes constituidas de acordo com a legislaeäo em vigor num Esta- do Contratante.

Prop. 1975/ 76: 9

3. Beskattningen av fast driftställe, som företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, skall i denna andra stat icke vara mindre fördelaktig än beskattningen av företag i denna stat, som bedriver samma verksamhet.

Denna bestämmelse skall icke anses med- föra förpliktelse för en avtalsslutande stat att medge personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten sådana person- liga avdrag vid beskattningen, skattebefriel- ser eller skattenedsättningar, som medges personer med hemvist i den förstnämnda staten på grund av civilstånd eller försörj- ningsplikt mot familj.

4. Företag i en avtalsslutande stat, vilkas kapital helt eller delvis äges eller kontrolle- ras, direkt eller indirekt, av en eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslu- tande staten, skall icke i den förstnämnda avtalsslutande staten bli föremål för någon beskattning eller något därmed samman- hängande skattekrav, som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande skattekrav, som andra liknande företag i denna förstnämnda stat är eller kan bli underkastade.

5. I denna artikel avser uttrycket ”be- skattning” skatter av varje slag och beskaf- fenhet.

Artikel 25 Förfarandet vid ömsesidig överenskom- melse

1. Om person med hemvist i en avtalsslu- tande stat gör gällande, att i en avtalsslu- tande stat eller i båda staterna vidtagits åt- gärder, som för honom medför eller kom- mer att medföra en mot detta avtal stri- dande beskattning, äger han _— utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters in- terna rättsordning göra framställning i saken hos den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat, där han har hemvist.

2. Om denna behöriga myndighet finner framställningen grundad men ej själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten söka lösa frågan genom ömse- sidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande sta-

48

3. The taxation on a permanent establish- ment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on en- terprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to re- sidents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first- mcntioned Contracting State to any taxa- tion or any requirement connected there- with which is other or more burdensomc than the taxation and connected require- ments to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected.

5. In this Article the term "taxation" means taxes of every kind and description.

Article 25 Mutual agreement procedure

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or Will result for him in taxation not in accordance with this Convention, he may, notwith- standing the remedies provided by the na- tional laws of those States, present his case to the competent authority of the Contract- ing State of which he is a resident.

2. The competent authority shall endea- vour, if the objection appears to it to be jus- tified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State,

Prop. 1975/76: 9

3. A tributacäo de um estabelecimento permanente que uma empresa de um Estado Contratante possuir no outro Estado Con- tratante näo sera menos favoravel do que as das empresas desse outro Estado Contra- tante que exercam a mesma atividade.

Esta disposicäo näo poderå ser interpre- tada no sentido de obrigar um Estado Con- tratante a conceder as pessoas residentes do outro Estado Contratante as deducöes pes- soais, os abatimentos e reducöes de impos- tos em funcäo do estado civil ou encargos familiares concedidos aos seus pröprios re- sidentes.

4. As empresas de um Estado Contratante cujo capital pertencer ou for controlado, to- tal o uparcialmente, direta ou indiretamente, por uma ou vårias pessoas residentes do outro Estado Contratante, näo ficaräo su- jeitas, no primeiro Estado, a nenhuma tribu- tacäo ou obrigacäo correspondcnte diversa ou mais onerosa do que aquelas a que esti- verem ou puderem estar sujeitas as outras empresas da mesma natureza desse primeiro Estado.

5. No presente Artigo, o termo ”tributa- cäo” designa os impostos de qualquer na- tureza ou denominacäo.

Artigo 25 Procedimento amigävel

1. Quando um residente de um Estado Contratante considerar que as medidas to- madas por um ou ambos os Estados Contra— tantes conduzem ou poderäo conduzir, cm relacäo a si, a uma tributacäo em desacordo com a presente Convencäo, podera, inde- pendentemente dos recursos previstos pelas legislacöes naeionais desses Estados, sub- meter 0 seu caso a apreciacäo da autoridade competente do Estado Contratante de que é residente.

2. Essa autoridade competente, se a rec- lamacäo se lhe afigurar justificada e näo estiver em condicöes de lhe dar uma solucäo satisfatöria, esforcar-se-ä por resolver a questäo de comum acordo com a autoridade competente do outro Estado Contratante,

Prop. 1975/ 76: 9

ten i syfte att undvika en mot detta avtal stridande beskattning.

3. De behöriga myndigheterna i de av- talsslutande staterna skall genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer rörande tolkningen eller tillämpningen av detta av- tal. De kan även överlägga i syfte att un- danröja dubbelbeskattning i sådana fall som ej omfattas av detta avtal.

4. De behöriga myndigheterna i de av- talsslutande staterna kan träda i direkt för- bindelse med varandra för att träffa över- enskommelse i de fall som angivits i före— gående paragrafer. Om muntliga överlägg- ningar anses underlätta en överenskom- melse, kan sådana överläggningar äga rum inom ramen för en kommitté bestående av representanter för de behöriga myndighe- terna i de avtalsslutande staterna.

Artikel 26 Utbyte av upplysningar

l.. De behöriga myndigheterna i de av- talsslutande staterna skall utbyta sådana upplysningar som är nödvändiga för att till- lämpa detta avtal och för att genomföra be- stämmelserna i de avtalsslutande staternas lagstiftning beträffande skatter, som avses i detta avtal, i den utsträckning beskattningen enligt denna lagstiftning står i överensstäm- melse med detta avtal. De utbytta upplys- ningarna skall behandlas som hemliga och får icke yppas för andra personer eller myndigheter, befattningshavare vid domsto- lar inbegripna, än dem som handlägger tax- ering eller uppbörd av skatter som omfat- tas av detta avtal.

2. Bestämmelserna i punkt 1 skall inte anses medföra skyldighet för en avtalsslu- tande stat

a) att vidtaga förvaltningsåtgärder, som strider mot lagstiftning eller administrativ praxis i denna stat eller i den andra avtals- slutande staten,

b) att lämna upplysningar, som icke är tillgängliga enligt lagstiftning eller under sedvanlig tjänsteutövning i denna stat eller i den andra avtalsslutande staten, eller

0) att lämna upplysningar, som skulle

50

with a view to the avoidance of taxation not in accordance with the Convention.

3. The competent authorities of the Con- tracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or applica- tion of the Convention. They may also con- sult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

4. The competent authorities of the Con- tracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authori- ties of the Contracting States.

Article 26 Exchange of information

1. The competent authorities of the Con- tracting States shall exchange such informa- tion as is necessary for the carrying out of this Convention and of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by this Convention insofar as the taxation thereunder is in accordance with this Convention. Any information so ex- changed shall be treated as secret and shall not be disclosed to any persons or authori- ties other than those (including a court) concerned with the assessment or collection of the taxes which are the subject of the Convention.

2. In no case shall the provisions of para- graph 1 be construed so as to impose on one of the Contracting States the obliga- tion:

a) to carry out administrative measures at variance with the laws or the administra- tive practice of that or of the other Con- tracting State;

b) to supply particulars which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

c) to supply information which would

Prop. 1975/76: 9

a flm de evitar uma tributacåo em desa- cordo com a presente Convencäo.

3. As autoridades competentes dos Esta- dos Contratantes esforcar-se-ä por resolver, através de acordo amigavel, as dificuldades ou as dt'widas que surgirem da interpreta- gäo ou da aplicacäo da presente Conveneäo. Poderäo, também. consultar-se mutuamente com vistas a eliminar a dupla tributacäo nos casos näo previstos na presente Conveneäo.

4. As autoridades competentes dos Esta— dos Contratantes podcräo comunicar-se di- retamente a flm de chegarem a acordo nos termos dos parägrafos anteriores. Se, para facilitar a realizacäo desse acordo, tornar-se aconselhavel realizar trocas de entendimen- tos verbais, tais entendimentos poderäo ser efetuados no åmbito de uma Comissäo de representantes das autoridades competentes dos Estados Contratantes.

Artigo 26 Troca de informacöes

l. As autoridades competentes dos Esta- dos Contratantes trocaräo entre si as infor- macöes necessärias para aplicar as disposi- cöes da presente Convencäo e das leis inter- nas dos Estados Contratantes relativas aos impostos que säo objeto da presente Con- veucäo, na medida em que a tributacäo ne- las prevista for conforme com a presente C onvencäo. Todas as informacöes assim tro- cadas seräo consideradas secretas e sö po— deräo ser comunicadas ås autoridades (in- clusive um tribunal) encarregadas do lanca- mento ou cobranea dos impostos que säo objeto da Convencäo.

2. O disposto no paragrafo 1 näo podera, em caso algum, ser interpretado no sentido de impor a um dos Estados Contratantes a obrigacäo:

a) de tomar medidas administrativas con- trårias å sua legislacäo on a sua pratica ad- ministrativa en 515 do outro Estado Contra- tante;

b") de fornecer informacöes que näo po- deriam ser obtidas com base na sua legisla- cåo ou no åmbito da sua pratica administra- tiva normal ou das do outro Estado Contra- tante;

e) de fornecer informacöes reveladoras

Prop. 1975/76: 9

röja affärshemlighet, industri-, handels- el- ler yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt, eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot all- männa hänsyn.

Artikel 27 Diplomatiska och konsulära befattningsha- vare

Detta avtal påverkar icke privilegier i be- skattningshänseende, som enligt folkrättens allmänna regler eller stadganden i särskilda överenskommelser tillkommer diplomatiska eller konsulära befattningshavare.

Artikel 28 Ikraftträdande

1. Detta avtal skall ratificeras och ratifi- kationshandlingarna skall utväxlas i Stock- holm snarast möjligt.

2. Detta avtal träder i kraft med utväx- lingen av ratifikationshandlingarna och dess bestämmelser tillämpas:

I. Beträffande skatter som innehålles vid källan, i fråga om belopp som erlägges eller överföres den 1 januari kalenderåret när- mast eftcr det då avtalet träder i kraft eller senare.

II. Beträffande andra skatter på inkomst, i fråga om inkomst som uppbäres den 1. ja- nuari kalenderåret närmast efter det då av- talet träder i kraft eller senare.

3. Avtalet mellan Sverige och Brasilien för undvikande av dubbelbeskattning be- träffande skatter på inkomst och förmögen- het, undertecknat i Rio de Janeiro den 17 september 1965 skall upphöra att gälla i fråga om skatter som innehålles vid källan och andra skatter på inkomst från och med den dag då förevarande avtal blir tillämp- ligt enligt punkt 2 i denna artikel. Beträf- fande den svenska förmögenhetsskatten till— lämpas det äldre avtalet sista gången i fråga om förmögenhet som innehas vid utgången av det år då förevarande avtal träder i kraft.

52

disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy.

Article 27 Diplomatic and consular officials

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consu- lar officials under the general rules of in- ternational law or under the provisions of special agreements.

Article 28 Entry into force

1. This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be ex— changed at Stockholm as soon as possible.

2. This Convention shall enter into force upon the exchange of instruments of ratifi- cation and its provisions shall have effect:

I —— as respects taxes withheld at source to amounts paid or remitted on or after Ja- nuary 1 of the calendar year immediately following the year in which the Convention enters into force;

II — as respects other taxes on income, to income derived on or after January 1 of the calendar year immediately following the year in which the Convention enters into force.

3. The Agreement between Sweden and Brazil for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and capital, signed at Rio de Janeiro on l.7th September 1965, shall cease to have effect as regards taxes withheld at source and other taxes on income, from the date on which the present Convention becomes effective in accor- dance with paragraph 2 of this Article. With respect-to the Swedish capital tax, the Agreement shall be applied for the last time in respect of capital owned at the expiration of the year in which the present Convention enters into force.

Prop. 1975/76: 9

de segredos comerciais. industriais, profis- sionais ou de processes comerciais ou indu- striais, ou informacöes cuja comunieacäo seja contraria å ordern ptiblica.

Artigo 27 Funcionarios diplomaticos e consulares

Nada na presente Convencäo prejudicara os privilégios fiscais de que se beneficiem os funcionårios diplomaticos ou consulares em virtude de regras gerais do direito interna- cional ou de disposicöes de acordos espe- c1a1s.

Artigo 28 Entrada em vigor

1. A presente Convencäo sera ratificada e os instrumentos de ratificaeäo seräo tro- cados em Estocolmo täo logo seja possivel.

2. A presente Convencäo entrarå em vigor na data da troca dos instrumentos de rati- ficacäo e as suas disposicöes seräo aplica- veis:

I no que concerne aos impostos cobra- dos por meio de retencäo na fonte, ås im- portäncias pagas ou remetidas no ou depois do primeiro dia de janeiro do ano calenda- rio imediatamente seguinte åquele em que a Convencäo entrar em vigor;

II —— no que concerne aos outros impos- tos sobre a renda, aos rendimentos recebidos no ou depois do primeiro dia de janeiro do ano calendärio imediatamente seguinte åquele em que a Convcncäo entrar em vigor.

3. 0 Acordo entre a Suécia e o Brasil para evitar a dupla tributacäo em matéria de impostos sobre a renda e o capital, as- sinado no Rio de Janeiro a 17 de setembro de 1965, cessarå de vigorar, relativamente aos impostos retidos na fonte e aos outros impostos sobre a renda, a partir da data em que & presente Convencäo entrar em vigor, de acordo com o paragrafo 2 deste Artigo. No que se refere ao imposto sueco sobre o capital, o Acordo sera aplicado pela Ultima ver. com relacåo ao capital possuido por ocasiäo da expiracäo do ano em que a pre— sente Convencäo entrar em vigor.

Prop. 1975/76: 9

Artikel 29 Upphörande

Detta avtal förblir i kraft utan tidsbe- gränsning men envar av de avtalsslutande staterna äger att —- senast den 30 juni un- der ett kalenderår, dock icke tidigare än tre år efter dagen för avtalets ikraftträdande på diplomatisk väg skriftligen uppsäga avta- let hos den andra avtalsslutande staten. I händelse av sådan uppsägning upphör avta- let att gälla:

1. Beträffande skatter som innehålles vid källan, i fråga om belopp som erlägges eller överföres efter utgången av det kalenderår då uppsägningen äger rum.

II. Beträffande andra skatter på inkomst, i fråga om inkomst som uppbäres efter ut- gången av det kalenderår då uppsägningen äger rum.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, under- tecknat detta avtal och försett detsamma med sina sigill.

Som skedde i Brasilia den 25 april 1975 i två exemplar på svenska, portugisiska och engelska språken, vilka tre texter äger lika vitsord. Vid sinsemellan olika tolkningar av texterna äger den engelska texten företräde.

För Konungariket Sveriges regering:

Bengt Odevall

För Förbundsrepubliken Brasiliens rege- ring: A. F. Azaredo da Silveira

54

Article 29 T ermination

This Convention shall remain in force in- definitely, but either Contracting State may, on or before 30th June in any calendar year beginning after the expiration of a period of three years from the date of the entry into force, give to the other Contracting State, through diplomatic channels, written notice of termination. In such case, the Conven- tion shall cease to have effect:

I as respects taxes withheld at source, to amounts paid or remitted after the ex- piration of the calendar year in which the notice of termination is given;

II — as respects other taxes on income, to income derived after the expiration of the calendar year in which the notice of ter- mination is given.

In Witness whereof the undersigned being duly authorized thereto have signed this Convention and have affixed thereto their seals.

Done at Brasilia this 25th day of April 1975, in duplicate in the Swedish, the Por- tuguese and the English languages, all three texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation the English text shall prevail.

For the Government of the Kingdom of Sweden: Bengt Odevall

For the Government of the Federative Re- public of Brazil: A. F. Azaredo da Silveira

Prop. 1975/76: 9

Artigo 29 Dent'lncia

A presente Convencäo permanecerå em vigor indefinidamente, mas qualquer Estado Contratante podera denuncia-la depois de decorrido um periodo de tres anos a contar da data de sua entrada em vigor mediante um aviso cscrito de denuncia entregue ao outro Estado Contratante através dos ca- nais diplomåticos, desde que tal aviso seja dade até ou antes do dia 30 de junho de qualquer ano calendårio. Nesse caso, a Con- vencäo näo se aplicarä:

I -—- no que concerne aos impostos reti- dos na fonte, ås importåncias pagas ou re- metidas depois da expiracäo do ano calen- dario no qual o aviso de denl'mcia tenha sido dado;

II —— no que concerne aos outros impostos sobre a renda, aos rendimentos recebidos depois da expiracäo do ano calendårio no qual o aviso de denuncia tenha sido dado.

Em testemunho do que, os abaixo assina- dos, para isso devidamente autorizados, as- sinaram a presente Convencäo e nela apuse- ram seus selos.

Feito em Brasilio, no dia 25 de abril de 1975 em duplicata, nas linguas sueea, por- tuguesa e inglesa, sendo os tres textos igual- mente auténticos. No caso de qualquer di- vergencia na interpretacäo, prevalecerä o texto em lingua inglesa.

Pelo Governo do Reino da Suécia:

Bengt Odevall

Pelo Governo da Republica Federativa do Brasil:

A. F. Azaredo da Silveim

Prop. 1975/76: 9

Protokoll

Vid undertecknandet av avtalet för und- vikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter mellan Konungariket Sveri- ges regering och Förbundsrepubliken Brasi- liens regering har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade av sina respek- tive regeringar, överenskommit om följande bestämmelser, vilka utgör en integrerande del av avtalet. '

1. Till artikel 10 punkt 2 a och punkt 5, artikel 1] punkt 2 b, artikel 12 punkt 2b samt artikel 23 punkt 3

a) Bestämmelserna i ovannämnda artikel 23 punkt 3 tillämpas endast de första tio åren under vilka avtalet gäller.

b) Begränsningarna av skattesatserna i artikel 10 punkt 2 a och punkt 5, artikel 11 punkt 2 b samt artikel 12 punkt 2 b tilläm- pas endast de första tio åren under vilka av- talet gäller.

c) Efter utgången av den i punkterna a och b ovan angivna tidrymden om tio år kan de behöriga myndigheterna överlägga med varandra i syfte att avgöra om denna tidrymd skall utsträckas.

2. Till artikel 10 punkt 5 Avtalet förutsätter, att bestämmelserna i rubricerade punkt inte står i strid med be- stämmelserna i artikel 24 punkt 3.

3. Till artikel 24 punkt 4 För det fall att Brasilien efter underteck- nandet av avtalet skulle tillåta att royalty, som avses i artikel 12 punkt 3 och som ut- betalas från företag med hemvist i Brasilien till företag med hemvist i tredje stat, cj be- lägen i Latinamerika, vilket företag innehar minst 50 procent av kapitalet i företaget med hemvist i Brasilien, är avdragsgill vid bestämmandet av sistnämnda företags be- skattningsbara vinst, skall motsvarande av-

56

Protocol

At the moment of the signature of the Convention for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income, between the Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Federa- tive Republic of Brazil; the undersigned being duly authorised thereto by their re- spective Governments, have agreed upon the following provisions which constitute an integral part of the Convention.

1. Ad/Article 10, paragraphs 2 a and 5, Article 11 , paragraph 2 b, Article 12, para- graph 2 b and Article 23, paragraph 3.

a) The provisions of the above mentio- ned paragraph 3 of Article 23 shall apply only for the first ten years during which the Convention is effective.

b) The tax rate limitations foreseen in paragraphs 2 a and 5 of Article 10, para- graph 2 b of Article 11, paragraph 2 b of Article 12 shall apply only for the first ten years during which the Convention is effec- tive.

c) After the expiration of the period of. ten years mentioned in sub-paragraphs a) and b) above, the competent authorities may consult each other in order to deter- mine whether this period shall be extended.

2. Ad/Article 10, paragraph 5 It is understood that the provisions of the above mentioned paragraph are not conflic- tant with the provisions of paragraph 3 of Article 24.

3. Ati/Article 24, paragraph 4 In the event that Brazil, after the signa- ture of the Convention, would allow that royalties, as defined in paragraph 3 of Ar- ticle 12, paid by an enterprise which is a re- sident of Brazil to an enterprise which is a resident of a third State not located in La— tin-America, and which holds at least 50 per cent of the capital of the enterprise which is a resident of Brazil, be deductible at the moment of the determination of the

Prop. 1975/76: 9

Protocolo

No momento da assinatura da Convencäo para evitar a dupla tributacåo em matéria de impostos sobre a renda, entre o Governo do Reino da Suécia e o Governo da Re- publica Federativa do Brasil, os abaixo as- sinados, para isso devidamente autorizados pelos seus respectivos Governos, acordaram nas seguintes disposicöes que constituem parte integrante da Convencäo.

1. All/Artigo 10, pardgrafos 2 a e 5, Ar- tigo 11, partigrafo 2 b, Artigo 12, pardgrafo 2 l) e Artigo 23, parrigrafo 3.

a) As diSposicöes do mencionado para- grafo 3 de Artigo 23 seräo aplicäveis so- mente nos primeiros 10 anos de vigéncia da Convencäo;

b) as limitacöes da aliquota do imposto previstas nos paragrafos 2 a e 5 do Artigo 10. parägrafo 2 b do Artigo 11, c paragrafo 2 b do Artigo 12 seräo aplicäveis somente nos primeiros 10 anos de vigéncia da Con- vengäo;

c) depois da expiracäo do periodo de 10 anos mencionado nas alineas a) e b) acima. as autoridades competentes poderäo con- sular-se mutuamente a fim de determinar se aquele periodo sera ampliado.

2. Ad ,! Artigo 10, partigrafo 5

Fica entendido que as disposigöes do parfl- grafo acima mencionado näo säo conflitan— tes com as disposieöes do 3 do Artigo 24.

3. AJ,/Artigo 24. parägrafo 4

Na eventuaiidade de 0 Brasil, apös a as- sinatura da presente Convencäo, permitir que os royalties, mencionados no paragrafo 3 de Artigo 12, pagos por uma empresa re- sidente do Brasil & uma empresa residente de um terceiro Estado näo localizado na América Latina, e que possua no minimo 50 par cento do capital da empresa residente do Brasil, sejam dedutiveis para efeito de determinacäo dos lucros tributåveis dessa

Prop. 1975/76: 9

drag under liknande omständigheter auto- matiskt medges företag med hemvist i Bra- silien som erlägger royalty till företag med hemvist i Sverige.

Avtalet förutsätter, att nuvarande före- skrift i brasiliansk lagstiftning angående förbud mot avdrag för royalty i fall som av- ses ovan icke står i strid med artikel 24 punkt 4 i avtalet.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, under- tecknat detta protokoll och försett det- samma med sina sigill.

Som skedde i Brasilia den 25 april 1975 i två exemplar på svenska, portugisiska och engelska språken, vilka tre texter äger lika vitsord. Vid sinsemellan olika tolkningar av texterna äger den engelska texten företräde.

För Konungariket Sveriges regering:

Bengt Odevall

För Förbundsrepubliken Brasiliens regering: A. F. Azarezlo a'a Silveira

58

taxable profits of this enterprise, an equal deduction will be automatically applicable under similar conditions, to an enterprise which is a resident of Brazil paying royal— ties to an enterprise which is a resident of Sweden.

It is understood that the present disposi- tion of. the Brazilian law regarding the non- deductibility of royalties as indicated above are not conflictant with paragraph 4 of Ar— ticle 24 of the Convention.

In Witness whereof the undersigned being duly authorized thereto have signed this Protocol and have affixed thereto their seals.

Done at Brasilia this 25th day of April 1975, in duplicate in the Swedish, the Por- tuguese and the English languages, all three texts being equally authentic. ln case of any divergcnce of interpretation the English text shall prevail.

For the Government of the Kingdom of Sweden:

Be/zgt adel-'till

For the Government of the Federative Re- bublic of Brazil: A. F. Azaredr) da Silveira

Prop. 1975/ 76: 9

empresa, uma deducäo igual sera automa- ticamente aplicavel, em condicöes similares, a uma empresa residente do Brasil que pa- que royalties a uma empresa residente da Suécia.

Fica entendido que a presente disposicäo da lei brasileira concernente a näo-deduti- bilidade dos royalties, eonforme acima in- dicado, näo (: eonflitante com o paragrafo 4 de Artigo 24 da Conveneäo.

Em testemunho do que, os abaixo assina- dos, para isso devidamente autorizados, as- sinaram o presente Protocolo e nele afixa- ram seus respectivos selos.

Fcito em Brasilia no dia 25 de abril de 1975, em duplicata em linguas sueea, por- tuguesa e inglesa, sendo os trés textos igual- mente auténticos. No caso de qualquer di- vergéncia de interpretaeäo, prevalecerå o texto em lingua inglesa.

Pelo Governo do Reino da Suécia: Bengt Odcvall

Pelo Governo da Republica Federativa do Brasil:

A. F. Azaredo a'a Silveina

STOCKHOLM l975. NORSTEDTS TRYCKERI 750365