Prop. 1977/78:106

om ansIag för budgetåret 1978/79 till byggnadsarbeten m.m. inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Prop. 1977/78: 106

Regeringens proposition 1977/78: 106

om anslag för budgetåret 1978/79 till byggnadsarbeten m. nr. inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde

beslutad den 23 februari 1978.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar

THORBJÖRN FÄLLDIN JAN-ERIK WIKSTRÖM

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ett investeringsanslag av 30 milj. kr. för bygg- nadsarbeten inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde. Me- delsförbrukningen för verksamheten under innevarande och nästa bud- getår beräknas till sammanlagt ca 260 milj. kr.

Medel skall få tas 'i anspråk för om- och tillbyggnad av restaurang m. m. inom Frescatiområdet i Stockholm, nybyggnad av idrottshall m.m. för gymnastiklärar-utbildning i Stockholm, nybyggnad för icke-laborativa institutioner i Linköping samt om- och tillbyggnad av kcmibyggnad I i Göteborg. Vidare beräknas medel för nybyggnad för huvudbibliotek inom Frescatiområdet i Stockholm, nybyggnad i kv. Absalon och om- byggnad i kv. Paradis för icke-laborativa institutioner i Lund, om— och tillbyggnad för fysik i Umeå samt kulisshiss m.m. för Södra teatern i Stockholm.

För inredning och utrustning av lokaler vid högskoleenhetema m.m. föreslås ett reservationsanslag av 76 milj. kr.

1 Riksdagen 1977/78. ] saml. Nr 106

Prop. 1977/78:' 1.06 .

ls)

Utdrag

PROTOKOLL UTBILDNINGSDEPARTEM ENTET vid. regeringssammanträde

1978-02-23

Närvarande: vice: statsministern Ahlmark, ordförande, och statsråden Bohman, Turesson, Antonsson, Mogård, Olsson, Dahlgren, Åsling, . Söder, Troedsson, Mundebo, Krönmark, Ullsten, Burenstam Linder, ' Wikström, Johansson, Friggebo

Föredragande: statsrådet Wikström

Proposition om anslag för— budgetåret 1978/79 till byggnadsarbeten m. nr. inom utbildiningsdepartementets verksamhetsområde

1. Inledning

I prop. 1977/78: 100 (bil. 12 s. 654 och 545) har regeringen föreslagit riksdagen att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Byggnads— arbeten inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde för bud- getåret 1978/79 beräkna-ett investeringsanslag av 90 milj. kr." samt till Inredning och utrustning av lokaler vid universiteten m. m. för 'budget- året 1978/79 beräkna ett reservationsanslag av 76 milj. kr; Jag anhåller" att nu få ta upp dessa frågor. Mina förslag i det följande läggs fram efter samråd med statsrådet Mogård'i de frågor för'vilka hon svarar enligt gällande ärendefördelning. '

2. Byggnadsarbeten-inom utbildningsdepartementets verksamhets— område

1976/77 Utgift 113 716 423 Behållning 100 357 172 1977/78 Anslag 130 000 000 ' - ' ' ' ' 1978/79 Förslag 30 000 000

Detta investeringsanslag avser byggnadsarbeten inom de delar av sektorerna utbildning, forskning och kultur med undantag för verk- samheten vid Sveriges Radio som finansieras inom utbildningsdepar- tementets huvudtitel och där byggnadsstyrelsen har ansvaret för lokal- försörjningen.

Under anslaget. har två investeringsplaner förts upp, nämligen en för utbildning och forskning samt en för kulturändamål m. m. Den först-

Prop. 1977/78: 106 3

nämnda investeringsplanen avser- byggnadsarbeten för högskoleenhe- tema och specialskolan. Investeringsplanen för kulturändamål m.m. avser främst byggnadsarbeten för de statliga museerna samt för Operan - och Dramatiska teatern. Regeringen har i särskilda budgetdirektiv till byggnadsstyrelsen föreskrivit vissa planeringsramar som för budgetåret 1978/79 bör gälla dessa investeringsplaner m.m. För sektorn utbild- ning och forskning har i direktiven angivits en lägsta och en högsta- medelsförbrukning av 160 milj. kr. resp. 200 milj. kr. För sektorn kul- turändamål m.m. harmotsvarande nivåer angivits till 30 milj. kr. resp. 50 milj. kr. I dessa planeringsramar ingår även kostnader för vissa ombyggnader m.m. som utförs med .särskilda medel inom. staten för. statens allmänna fastighetsfond.

2.1. Byggnadsstyrelsen

Från byggnadsstyrelsen har kommit in en framställning 'om investe— .ringsanslag för budgetåret 1978/79. Vidare har styrelsen successivt re-' dovisat projekteringshandlingar m.m. för aktuella byggnadsobjekt.

I min följande redogörelse för de byggnadsobjekt som är aktuella för nästa budgetår tar jag inte upp sådana objekt för vilka projekteringen ' ännu inte nått det stadium då redovisning för riksdagen bör ske. Jag kommer inte heller att särskilt behandla sådana objekt som tidigare har redovisats för riksdagen och-för vilka kostnadsramarna föreslås antingen bli uppförda med oförändrade eller sänkta belopp eller bli höjda-med hänsyn till den allmänna utvecklingen av byggnadskostnaderna. För tiden den 1 april 1976—den 1 april 1977 beräknar byggnadsstyrelsen denna kostnadsstegring till 12 %. Kostnaderna redovisas i det följande i prisläget den 1 april 1977 om inte annat prisläge anges. ' '

Stockholm

F örsörjningsåtgärder inom F rescatiområdet. För översiktlig planlägg- ning och för anslutningsavgifter får 1 680 000 kr. resp. 1 460 000 kr. tas i anspråk. För de planerade nybyggnaderna för restaurang m.m. och för huvudbibliotek m.m. avser Stockholms elverk att utföra en permanent fjärrvärmeledning. Enligt gällande avtal skall staten erlägga 3,9 milj. kr. till elverket i anläggningsbidrag. Staten har tidigare betalat 1 057 000 kr. för anslutning av nybyggnader inom Frescatiområdet. för icke-la- borativa institutioner och av nybyggnad för kemi m.m. till den provi— soriska värmecentralcn. Återstoden (3 900 000—1 057 000 =) 2 843 000 kr. skall erläggas när arbetet med den permanenta ledningen påbörjas, vilket enligt styrelsen beräknas ske under hösten 1978. Byggnadssty— relsen föreslår därför att en kostnadsram av (1460-000+2 843 000 =) avrundat 4,3 milj. kr. förs upp för. anslutningsavgifter. För översiktlig planläggning föreslår styrelsenlen kostnadsram av 1 730 000 kr.

Prop. 1977/78: 1.06 4

För övriga åtgärder är en preliminär kostnadsram av 21,6 milj. kr. i prisläget den 1 april 1976 uppförd (prop. 1976/77:79 s. 5). Bygg- nadsstyrelsen har slutredovisat två delprojekt till en sammanlagd kost- nad av 413 000 kr. För en lokalväg m.m. har preliminärt beräknats 6,6 milj. kr. Styrelsen redovisade den 5 april 1977 systemhandlingar för lokalvägen. Enligt dessa beräknas kostnaderna till 6,7 milj. kr. i pris- läget den 1 april 1976, vilket motsvarar 7,5 milj. kr. i prisläget den 1 april 1977.

Regeringen uppdrog den 26 januari 1978 åt byggnadsstyrelsen att inom en kostnadsram av 17 650 000 kr. i prisläget den 1 april 1977 fort- sätta projekteringen av försörjningsåtgärder, etapp III, t.o.m. bygg- handlingar. Projektet omfattar försörjningsåtgärder i samband med bl. a. om- och tillbyggnad av restaurang m.m., nybyggnad för huvud- bibliotek m.m. och en planerad nybyggnad för biologi exkl. området kring statens veterinärmedicinska anstalt.

Av kostnadsramen 21,6 milj. kr. återstår (21600000—413000— 6600 000 =) 14,6 milj. kr. i prisläget den 1 april 1976, vilket mot- svarar 14,8 milj. kr. i prisläget den 1 april 1977. För övriga åtgärder bör således föras upp en kostnadsram av (14 800 000+7 500 000+ 17 650 000 =) 39 950 000 kr.

Om- och tillbyggnad av restaurang m.m. inom Frescatiområdet. I prop. 1976/77: 79 (s. 5) lämnades redogörelse för ombyggnad av den nuvarande restaurangen Lantis och nybyggnad av det s.k. Allhuset med lokaler för bokhandel, kårservice, kafé och godscentral. Kost- naderna beräknades till 26,7 milj. kr. i prisläget den 1 april 1976.

Byggnadsstyrclsen har den 11 oktober 1977 redovisat förslag till kom- pletterande åtgärder som kostnadsberäknats till sammanlagt 2 050000 kr. i prisläget den 1 april 1976. Mot bakgrund av de ökade kraven på energihushållning vill styrelsen anpassa objektet till de anvisningar om energihushållning som finns i supplement 1 till Svensk byggnorm 1975. Merkostnaderna för energibesparande åtgärder uppgår till 1 150 000 kr. I anslutning till den fortsatta projekteringen har vidare brukarna fram- fört krav på arbetsmiljö- och funktionsförbättringar av kökslokalcrna. Kostnaderna för dessa åtgärder beräknas till 900 000 kr.

Kostnaderna för byggnadsprojektet beräknas således till (26 700 OOO-l- 1 150 000+900 000 =) avrundat 28,8 milj. kr. i prisläget den 1 april 1976. Detta motsvarar 32,3 milj. kr. iprisläget den 1 april 1977.

Vidare har byggnadsstyrelsen redovisat byggnadsprogram för att lösa restaurangfrågan under tiden för ombyggnaden. Kostnaderna för en provisorisk restaurang beräknar styrelsen till 1,7 milj. kr.

Nybyggnad för huvudbibliotek m.m. inom Frescatiområdet. Rege- ringen uppdrog den 30 juni 1977 åt byggnadsstyrelsen att med ut- gångspunkt i en kostnadsram av 56,9 milj. kr. i prisläget den 1 april 1976 projektera nybyggnad för huvudbibliotek m.m. inom Frescati-

Prop. 1977/78: 106 5

området i Stockholm t. om. bygghandlingar. Nybyggnaden, som om- fattar 16 263 rn2 rumsarea, inrymmer även skrivsalar. Inom nybyggna- den har planerats en stor del av de skyddsrumsplatser som behöver till- komma inom södra Frescatiområdet. I fredstid kommer skyddsrummen att disponeras för bokförvaring m. m. Biblioteksbyggnadens totala kapa- citet för bokförvaring beräknas till ca 52000 hyllmeter. Byggnadssty- relsen räknar med att byggnadsarbetena skall kunna sättas igång i juni 1979 och att byggnaden skall vara färdigställd i januari 1981.

Ombyggnad av Södra teatern. Regeringen uppdrog den 16 september 1976 åt byggnadsstyrelsen att rusta upp foyén vid Södra teatern i Stock- holm.

Vidare uppdrog regeringen den 14 april 1977 åt byggnadsstyrelsen att inom en given kostnadsram projektera byggnadsarbeten inom teatern omfattande bl.a. ny kulisshiss samt ombyggnad av vissa loger och personalrum. Styrelsen skulle även planera och projektera fortsatt upp- rustning av teatern. Byggnadsstyrelsen avser att inom kort för rege— ringen redovisa bygghandlingar för den etapp som omfattar kulisshiss m.m. Byggstarten för denna etapp planeras till oktober 1978. Styrelsen föreslår därför att en kostnadsram av 2 350 000 kr. förs upp i investe— ringsplanen för etappen i fråga.

Linköping

Försörjningsåtgärder. För översiktlig planläggning får 700 000 kr. tas i anspråk. För anslutningsavgifter finns uppförd en kostnadsram av 2 milj. kr. I samband med den planerade nybyggnaden för icke-labora- tiva institutioner måste kommunen lägga om en befintlig inkommande dagvattenservis. Kostnaderna för dessa åtgärder har kommunen beräk- nat till ca 100000 kr. Byggnadsstyrelsen föreslår därför att kostnads- ramen för anslutningsavgifter höjs med 100 000 kr. till 2,1 milj. kr.

I investeringsplanen för utbildning och forskning är vidare uppförd en kostnadsram av 13 190000 kr. i prisläget den 1 april 1976 för övriga åtgärder. Av denna ram har 2 milj. kr. varit reserverade för en planerad nybyggnad för lärarhögskolan på Vallaområdet (prop. 1972: 28 s. 7). Mot bakgrund av att frågan om en förläggning till Vallaområdet av klasslärarutbildningen m.m. i Linköping ännu inte är avgjord föreslår byggnadsstyrelsen att ifrågavarande medel tills vidare ej reserveras på ramen. För försörjningsåtgärder i samband med den planerade nybygg- naden för icke-laborativa institutioner har vidare beräknats 1,8 milj. kr. i prisläget den 1 april 1976, vilket motsvaras av 2 020 000 kr. i prisläget den 1 april 1977. Återstoden av ramen (13 190 000—2 000 000— 1 800 000 =) 9 390 000 kr. avser den hittills utförda utbyggnaden för universitetet på Vallaområdet. Vid en genomgång av kostnaderna för dessa försörjningsåtgärder har det visat sig att kostnaderna blivit högre

Prop. 1977/78: 106 5

än vad som tidigare beräknats. För dessa åtgärder behÖVS enligt bygg- nadsstyrelsen ytterligare 1 010 000 kr., dvs. sammanlagt (9 390 000+ 1 010 000 =) 10 400 000 kr. i prisläget den 1 april 1977.

För övriga åtgärder föreslår byggnadsstyrelsen således "en kostnads- ram av (10 400 OC"0+2 020 000==) 12 420 000 kr.

Lund

Försörjningsåtgärder. För översiktlig planläggning och för anslut- ningsavgifter får 1,1 milj. kr. resp. 3,2 milj. kr. tas i anspråk.

I investeringsplanen för utbildning och forskning är uppförd en kost— nadsram av 11,5 milj. kr. för övriga åtgärder. Byggnadsstyrelsen har slutredovisat delobjekt till en sammanlagd kostnad av 4218 000 kr. Byggnadsstyrelsen. har redovisat systemhandlingar för en nybyggnad i kv. Absalon för icke-laborativa institutioner. Nybyggnaden föreslås bli upp— förd på en befintlig parkeringsplats med ca 80 platser. Parkeringsbehovet skall täckas genom nyanläggning dels i kv. Absalon, dels i angränsande kvarter. Kostnaden för'nybyggnad av parkeringsplatser i kv. Absalon har beräknats till 600 000 kr. Kostnadsramen för övriga åtgärder bör så— ledes föras upp med (11 500 OOO—4 218 000+600 000 =) 7 882 000 kr.

Nybyggnad :" i'cv. Absalon för icke.-laborativa institutioner. Kungl. Maj:t uppdrog den 28 januari 1972 åt byggnadsstyrelsen att projektera lokaler för icke-laborativa institutioner vid universitetet i Lund. Bygg— nadsstyrelsen har redovisat systemhandlingar för om- och nybyggnad i kv. Absalon. Nybyggnaden omfattar en rumsarea om 2 860- rn? med bl. a. institutionslokaler för litteraturvetenskap, lingvistik, röst- och tal— vård samt språklaboratorium. Byggnadsstyrelsen beräknar kostnaderna för nybyggnaden till 11,9 milj. kr.

Byggstarten är planerad till sommaren 1978 och inflyttning beräknas ske till höstterminen 1979. -

Ombyggnad av f. d. kirurgen i kv. Paradis. Kungl. Maj: t uppdrog den 28 januari 1972 åt byggnadsstyrelsen att projektera lokaler- för icke- laborativa institutioner. Byggnadsstyrelsen har redovisat systemhand- lingar för ombyggnad -av f.d. kirurgen i kv. Paradis. Byggnadsstyrelsen föreslår att f.d. kirurgen bibehålles mot bakgrund av dess kulturhisto— riska värde och att huset byggs om för att inrymma gemensamma under- visningslokaler och kursbibliotek. Ombyggnaden omfattar 2 350 rn2 rumsarea. Kostnaderna har av byggnadsstyrelsen beräknats till 9 "milj. kr. Byggstart är planerad till sommaren 1978 och arbetet skall utföras i två etapper. Inflyttning i ombyggda'lokaler beräknas kunna ske under vårterminen 1979 för etapp I och vårterminen 1980 för etapp II.

Prop. 1977/78: 106 7

Göteborg

Nybyggnad för högskoleurbildning i Mölndal. Regeringen uppdrog den 3 mars 1977 år byggnadsstyrelsen att med utgångspunkt i befintlig överarea inom nybyggnaden projektera vissa byggnadsåtgärder t.o.m. systemhandlingar. Beslutet innebar bl.a. att'socionomutbildningen kom- mer att förläggas till byggnaden.

Byggnadsstyrelsen har med skrivelse den 20 december 1977 redovisat systemhandlingar för byggnadsåtgärder inom tidigare outnyttjade loka- ler samt åtgärder som uppstår som en följd av omdispositioner inom byggnaden när ytterligare utbildningar förläggs dit. En totalarea av ca 7 000 rn2 berörs och byggstart är planerad till augusti 1978. Styrelsen be- räknar kostnaderna för åtgärderna till. 5,6 milj. kr. Därav utgör 460 000 kr. anläggningskostnader för ytterligare parkeringsplatser.

Umeå

Försörjningsåtgärder. I investeringsplanen för utbildning och forsk- ning är för anslutningsavgifter uppförd en kostnadsram av 1 milj. kr. (prop. 1972: 28 s. 9 och 13). För åtgärder i samband med den planerade om- och tillbyggnaden för fysik behöver kostnadsramen höjas med 150 000 kr. till 1 150 000 kr.

Om- och tillbyggnad för fysik. Byggnadsstyrelsen har redovisat sy- stemhandlingar för en om- och tillbyggnad för högre utbildning och forskning i fysik vid universitetet i Umeå. Lokalprogrammet omfattar 2 500 rn2 primär programarea. Byggnadsstyrelsen har redovisat att sam- manlagt 810 rn2 av programmet kan tillgodoses i befintliga lokaler. Ny— byggnaclsbehovct uppgår därmed till (2 500—810 =) 1690 m2 primär programarea.

Regeringen uppdrog den 29 september 1977 åt byggnadsstyrelsen att fortsätta projekteringen av ifrågavarande om- och tillbyggnad t.o.m. bygghandlingar. Byggnadsarbetena beräknas kunna sätta igång i oktober 1978. Kostnaderna för om- och tillbyggnaden beräknas till 10,9 milj. kr.

2.2. Föredraganden

I prop. 1976/77: 79 har jag redogjort för de principer som f. n. gäller för handläggningen av ärenden rörande byggnadsverksamheten under detta anslag. Med stöd av regeringens bemyndigande den 29 maj 1975 tillkallade dåvarande chefen för utbildningsdepartementet en sakkunnig för att göra en översyn av organisationen för lokal- och utrustningsplanering för högskolan. Översynen ledde till betänkandet (DsU 1977: 7) Lokaler och utrustning för högskolan, som överlämnades i maj 1977.

Prop. 1977/78: 106 3

Universitetsrestaurangkommittén (U 1970: 46) har i augusti 1977 över- lämnat sitt slutbetänkande (DsU 1977: 13) Universitetsrestaurangcr —— organisation för planering. '

Remissförfarandet av de nämnda betänkandena har tidsmässigt sam- ordnats med remissen av förslag till ny handläggning av statliga lokal- försörjningsärenden med en remisstid till den 1 februari 1978.

Som en konsekvens av riksdagens beslut med anledning av den nya högskoleorganisationen (prop. 1976/77: 59) uppdrog regeringen den 8 december 1977 åt LUP-kommittéerna att övergångsvis inom sina respek- tive områden svara för lokal— och utrustningsplanering för samtliga statliga högskoleenheter inom utbildningsdepartementets verksamhets- område. Byggnadsstyrelsen skall dock fullfölja Idet lokalplaneringsar- bete som berör konsthögskolans verksamhet på Skeppsholmen. Vidare skall LUP-kommittén för Umeå svara för lokal- och utrustningsplane- ring vid högskolan i Luleå.

Jag avser att senare återkomma till regeringen med förslag till hur planeringen av lokaler och utrustning för såväl utbildning och forskning inom högskolan som universitetsrestauranger skall bedrivas i fortsätt- ningen. Det är min avsikt att framlägga förslag i dessa frågor i så god tid att ny organisation och nya riktlinjer för dessa planeringsverksam- heter kan gälla fr. o. m. den 1 januari 1979.

För nästa budgetår har jag gjort upp följande förslag till investerings- planer (1 OOO-tal kr.).

Prop. 1977/78: 106 . 9

Byggnadsobjekt . Kostnadsram _ Medelsförbrukning - _ . Byggstart Färdig- . _ - ' —år-mån ställande 76-04-01 77-04-01 ' Faktisk Beräknad för - år-mån. t.o.m. ___— 77-06-30 1977/78 1978/79 Utbildning och forskning

Ej slutredovisade objekt, färdigställda ' - före 1976-07-01 582 987 . 581 387 560 397 2 015

Stockholm .

Försörjningsåtgärder

inom Frescatiområdct:

Översiktlig'plan- - ' ' ' " , - läggning 1 680 1 730 1 398 200 132

Anslutningsavgifter . 1 460 4 300 1 184 2 843 . .. Övriga åtgärder 21 600 39 950 13 304 ' 2 500' ' 7 500 ' 68-09 successivt '

Försörjningsåtgärder inom karolinska insti— tutets område: Oversiktlig plan-

läggning 690 690 677 13 Anslutningsavgifter 700 700 651 49_ . . _ Övriga åtgärder 4 000 4 300. 2 189 1 000 . 500 . 68-04 successivt ..

Markförvärv m.m. för nybyggnad för tand— läkarutbildning 8 300 8 300 8 300 Nybyggnad för elev- bostäder vid Tomte- . . . bodaskolan 3 180 2 850 2 641 200 75-11 . 76—09

Förvärv av lokaler för högre musikut- ' . bildning m.m. 7 000 7 000 7 000

Om- och tillbyggnad

för forskningsinstitu- ' - -. - . . .. .. - tet för atomfysik 7 170 8 000 3 515 3 300 1 000 76-08 77-08

Nybyggnad för vård- skola inom karolinska . ; -; institutets område 24 400 27 200 7 046 14 000 6 100 77-02 - -. 78-04

Nybyggnad för restau- rang m.m. inom karo-

linska institutet som- . _ . råde ' 11 650 12 800 1 285 7 000 ' 4000 77-05 " 78-05 '

Ombyggnad av loka- ler för musikhögsko- . , lan m.m. etapp I 4 000 4 750 3 231 1 000 500 76-11 77-05 Om- och tillbyggnad

av restaurang m.m. _ _ inom Frescatiområdet 26 700 33 250. - 7 000 . 79-02 81 _02

Nybyggnad av idrotts-

hall m.m. för gymna- -. . stiklärarutbildning 9 100 . 10 200 4000 78-11 79-12

Nybyggnad för hu- vudbibliotek m. m. -- ' . inom Frescatiornrådet 63 700 1 000 3 000 79-06 81—01 '

IT Riksdagen 1977/78. 1 saml. Nr 106

Prop. 1977/78: 106 10

Byggnadsobjekt Kostnadsram Medelsförbrukning Byggstart Fär _— ———————-——— år-mån. stål 76—04-01 77-04-01 Faktisk Beräknad för år—r

' ' t.o.m. _—

77-06-30 1977/78 1978/79

Uppsala Försörjningsåtgärder: Översiktlig plan-

läggning 850 850 840 10 Anslutningsavgifter 6 500 6 500 5 871 400 229 Övriga åtgärder 5 000 4 7001 3 976 500 100 successivt

Nybyggnader på - Artillerifältet 142 000 142 600 124 903 1 000 5 000 66-06 81-t

Nybyggnad för icke- laborativa institu- . ' ' ' " . tioner . 46 000 48 000 44 006 3 000 994 74-01 76-1 Ombyggnad av

Philologicum 3 900 4 350 779 3 000 500 77-05 . 78-( Linköping

Försörjningsåtgärder: Översiktlig plan-

läggning 700 700 623 50 27

Anslutningsavgifter 2 000 2 100 1 946 50 50 Övriga åtgärder 13 190 12 420 10 131 1 000 successivt

Nybyggnader på Vallaområdet för universitetet 95 580 95 580 93 852 1 000 728 69-06. 73-1 Nybyggnad för icke-- laborativa institu-

tioner 22 400 25 090 977 15 000 78-08 79- Växjö Försörjningsåtgärder 2 850 2 850 1 809 100 41 successivt Lund/Malmö '

Försörjningsåtgärder: Översiktlig plan- - ' . läggning 1 100 1 100 988 112

Anslutningsavgifter 3 200 3 280 2 612 520 148 övriga åtgärder 11 500 7882 . 2 889 ._ 1 soo 1 000 successivt

Nybyggnad för hygien och naturvetenskap-- lig mikrobiologi 14 320 14 550 13 411 1 000 139 73-11 75- Nybyggnad för filial? till universitets- biblioteket 11 970 11 970 9 906 2 000 64 75-09 77-(

Om- och tillbyggnad för anatomi och histologi" 2 130 500 1 500 78-01 79- Nybyggnad i kv. Al)- salon för icke-labora- tiva institutioner 11 900 . 1 500 5 000 78-07 79-

Prop. 1977/78: 106 11

Byggnadsobjekt . Kostnadsram Medelsförbrukning Byggstart Färdig- — ————-——————— år-mån. ställande 76-04-01 77-04-01 Faktisk "Beräknad för år-mån.

t.o.m. ———-—————

77-06-30 1977/78 1978/79

Ombyggnad av f.d. kirurgen i kv. Paradis 9 000 1 500 4000 78-08 .' 80-05

Göteborg Försörjningsåtgärder för humanistiska fakulteten m.m.: Översiktlig plan-

läggning . 350 350 - 328 . 22 . Anslutnin gsavgif ter 150 150 83 67 Försörjningsåtgärder inom medicinarom- rådet: Översiktlig plan- läggning 660 660 648 12 A 1 t ' ifter . 800 ' . ' ."s_u ":"??an 9 280 8 0251 100 1 000 successivt Övriga atgarder 4 572 Försörjningsåtgärder inom Chalmers tek- niska högskolas om- råde: . Översiktlig plan- ' läggning . 1 300 1 300 1 246 54 Anslutningsavgifter' 2 000 2 000 ' ' 1 859 141 Övriga åtgärder 9 725 3 1001 884 500 500 Om- och tillbyggnad ' av kemibyggnad [ 5 400 6 050 343 1 200 78-08 79-07 Nybyggnad för högskole- _ utbildning i Mölndal 5 600 300 3 600 78-08 .79-05 Örebro Försörjningsåtgärdcr: Översiktlig plan- ' läggning 600 600 584 16 Anslutningsavgifter 1 400 . 1 400 1 228 172 Övriga åtgärder 4 765 4 765 4 113 652 69-10 75-09 Umeå Försörjningsätgärder: Översiktlig plan- ' - läggning 1 500 1 500 1 491 9 Anslutningsavgifter 1 000 1 150 '- 575 225 200 Övriga åtgärder 9 910 9 910 3 977 500 2 800 successivt

Nybyggnad för fastig- hetstjänsten 2 930 3 100 2 459 600 41 76-03 77-03

Om- och tillbyggnad ' för fysik - - 10 900 - 1 000 4 000 78-10 80-01

Prop. 1977/78: 106

Medelsförbrukning Byggnadsobjekt Kostnadsram Byggstart Färd . . ' år-mån. ställa 76-04-01 77-04-01 Faktisk Beräknad för år-m ' ' t.o.m.. ' 77-06-30 1977/78 1978/79 Luleå Försörjningsätgärderi Översiktlig plan- läggning 400 400 310 50 40 Anslutningsavgifter 3 666 _ 17 350 13 620 2 000 2 000 successivt Övriga åtgärder 2 984 ' Nybyggnad för hög- . ' " . skolan 136 450 141 775 108 909 12 000 . 5 800 72-08 ._ 78-01 Tillkommande ' ' byggnadsobjekt 10 000 1 302 847 1 435 014 1 073 396 68 439 103 276 Kulturändamål m.m. Ej slutredovisade objekt, färdigställda ' ' före 1976-07-01 _ 82 900 82 760 75 515 5 373 2 300 . Ombyggnad av liv- ' . . rustkammaren 12 000 12 800 9 621 2 500 500 75-02 77-01 Nybyggnad för etno— " ' . ' ' grafiska museet 28 300 29 200 13 720 8 000 5 000 76-01' ' '78-'l( Ombyggnad av Kro- nobageriet 16 400 17 900 6 888 6 000 3 000 76-03 . ...77-1: Upprustning av . . -' ' . ' ' - Operan, etapp III 14 500 13 000 7 824 4 000 . 1 000 76-05 _ 77—0! Ombyggnad av lant- mäteristyrelsens hus ' ' ' för Operan 2 650 2 650 2 306 200 100 76-05 77-02 Nybyggnad av mu- ' ' seilokaler på Julita gård för Nordiska museet m.m., etapp II 6 700 6 700 328 Ombyggnad av Södra teatern 2 350 71 100 1 200 78-10 79-1 163 450 167 360 116 273 26 173 13 100 ' Övrigt Diverse objekt . (budgetåret 1978/79) 18 000 10 000 Diverse objekt (budgetåret 1977/78) 15 000 15 000 10 000 5 000 Diverse objekt (tidigare budgetår) 34 663 19 861 10 000 500 Projekteringskost- ' nader 556 9 000 ' . 13 000 1 515 960 1 635 374 1 210 086 '123 612. 144 876. Erfarenhetsmässig reducering av medels- behovet 5 373 2 758 Beräknat medelsbehov 118 239 142 118

1 Byggnadsstyrelsen har slutredovisat delobjekt inom kostnadsramen.

Prop. 1977/78: 106 ' 13

I prop. 1976/77: 79 redovisade regeringen förslag till kostnadsramar för nytillkommande byggnadsobjekt inom utbildningsdepartementets' verksamhetsområde. Dessa förslag godkändes av riksdagen (UbU 1976/ 77: 31, rskr 1976/77: 352).

Regeringen föreslog senare'med utgångspunkt i det statsfinansiella läget att byggstarten för vissa av de nytillkommande objekten skulle senareläggas (prop. 1976/77: 150). Förslaget berörde'byggstart för om— och tillbyggnad av restaurang m. m. inom Frescatiområdet; nybyggnad ' av idrottshall för gymnastiklärarutbildningen i Stockholm, nybyggnad för icke-laborativa institutioner'i Linköping samt om- och tillbyggnad av kemibyggnad I på Chalmers tekniska högskolas område i Göteborg.

Riksdagen uttalade som sin mening (FiU 1976/77: 30, rskr-'1976/77: 341) att idrottshallen för gymnastiklärarutbildningen i Stockholm om möjligt borde igångsättas enligt den tidsplan som finns angiven i prop. 1976/77:79 (s. 9) och således prioriteras i förhållande till de övriga objekt som berördes av den föreslagna senareläggningen.

I det beredningsarbete inom regeringskansliet som föregått denna proposition har det bedömts som angeläget att de fyra byggnadsobjekt som senarelades som en följd av prop. 1976/77: 150 kommer till utfö- rande under budgetåret 1978/79. Jag avser därför att inom kort föreslå regeringen att byggnadsstyrelsen ges i uppdrag att starta de-fyra för- dröjda byggnadsobjekten.

Jag har tidigare redogjort för mitt förslag att vid ingången av bud- getåret 1978/79 uppdra åt byggnadsstyrelsen att starta om— och tillbygg- naden av restaurang m. m. inom Frescatiområdet i Stockholm. I mitt förslag till kostnadsram för detta objekt har jag nu beräknat vissa ytter- ligare medel för energibesparande åtgärder m. m. inom om- och till- byggnaden samt för sådana provisoriska åtgärder som erfordras för att lösa restaurangfrågan under ombyggnadstjden.

Byggnadsarbeten för restaurangen förutsätter att vissa yttre förbe- redelser sker inom området. Regeringen har 'därför den 23 februari 1978 uppdragit åt byggnadsstyrelsen att utföra den lokalväg som skall förbinda de norra och södra delarna av Frescatiområdet med varandra. Lokalvägen kommer i delar av sin sträckning att tjäna som byggväg under tiden för om— och tillbyggnaden av restaurangen. Samtidigt får viss utbyggnad ske av det nu hårt belastade södra parkeringsområdet.

Ombyggnaden förutsätter vidare att entrévägen till de s.k. södra husen läggs om samt att det kulvertsystem som har planerats för gods- hanteringen mellan den blivande godscentralen i restaurangbyggnaden och övriga byggnader inom området byggs ut. Dessa åtgärder ingår i objektet Försörjningsåtgärder, etapp III, som jag redogjort för i det föregående. Regeringen uppdrog den 26 januari 1978 åt byggnadssty- relsen att inom en kostnadsram av 17 650 000 kr. fortsätta projekte- ringen av denna etapp t. o. m. bygghandlingar.

Prop. 1977/78: 106 14

Jag har vidare i mitt förslag till investeringsplan för utbildning och forskning avsatt medel för byggnaden av det nya huvudbiblioteket i Frescati med en planerad byggstart mot slutet av budgetåret 1978/79.

För nybyggnad av museilokaler på Julita gård för Nordiska museet m. m. etapp II finns en kostnadsram av 6,7 milj. kr. uppförd i investe- ringsplanen för kulturändamål m.m. Regeringen uppdrog den 29 de- cember 1975 åt byggnadsstyrelsen att utföra denna etapp. Uppdraget lämnades med stöd av riksdagens bemyndigande att för budgetåret 1975/76, om arbetsmarknadsläget så krävde, påskynda statliga. investe- ringar (prop. 1975: 1 bil. 1, FiU 1975: 1, rskr 1975: 30). Projekterings— arbetet kom, bl. £.. på grund av anpassning till brukarnas erfarenheter av etappen I, att försenas. Byggnadsstyrelsen har i skrivelse den 29 sep- tember 1977, med. hänvisning till de speciella förutsättningar som ligger till grund för byggnadsuppdraget, underställt frågan om utförande av etapp 11 regeringens prövning.

Regeringens beslut om åtgärder för att stimulera byggsysselsättningen sker utifrån samlade arbetsmarknadspolitiska och finansiella övervägan- den. Jag har därför inte bedömt det möjligt att separat ta ställning till utförandet av etappen II på Julita, men avser att bevaka ärendet när det blir aktuellt med sysselsättningsskapande åtgärder inom den ak- tuella regionen.

I likhet med vad som skett tidigare år har jag i förslaget till investe- ringsplaner gjort en på erfarenheten grundad reducering av summan av de beräknade medelsförbrukningarna för de enskilda objekten. På grundval av mina förslag till investeringsplaner har jag gjort följande anslagsberäkning. '

Anslagsberäkning (1 OOO-tal kr.)

Medelstillgång Beräknad medelsförbruk-

ning Behållning 1977-(17-01 100 357 1977/78 118 239 Anslag för 1977/78 130 000 1978/79 142 118 Anslag för 1978/'."9 (förslag) 30 000 260 357 260 357

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 1. bemyndiga regeringen att besluta- om byggnadsarbeten inom utbildnirrgsdepartementets verksamhetsområde inom de kost- nadsram ur som jag har förordat i det föregående, 2. till Byggnadsarbeten inom utbildningsdepartementets verksam- hetsomrlia'e för budgetåret 1978/79 under statens allmänna fastighetsfond anvisa ett investeringsanslag av 30 000 000 kr.

Prop. 1977/78: 106 15

3. Inredning och utrustning av lokaler vid högskoleenheterna m.m.

1976/77 Utgift 82 068 007 Reservation 16 479 443 1977/78 Anslag 92 000 000 ' 1978/79 Förslag 76 000 000

Från detta reservationsanslag, som tidigare benämnts Inredning och utrustning av lokaler vid universiteten m.m., bestrids utgifter för in- redning och utrustning av lokaler vid högskoleenheterna inom utbild- ningsdepartementets område samt vid vissa statliga institutioner inom bl. a. skol- och kulturområdena.

De i det föregående vid min anmälan av anslaget Byggnadsarbeten inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde omnämnda LUP— kommittéerna samt statens kulturråds LUP-delegation har till uppgift att bl. a. utarbeta utrustningsprogram med förslag till kostnadsramar för flertalet läroanstalter m. m. och successivt överlämna programmen till utrustningsnämnden för universitet och högskolor. Nämnden begär an— slag i utrustningsfrågor och svarar för upphandlingen.

Byggnadsstyrelsen svarar för planering och upphandling av inredning. Av anslaget disponeras innevarande budgetår 34 milj. kr. av bygg- nadsstyrelsen enligt en av regeringen fastställd inredningsplan. Utrust- ningsnämnden disponerar 57 milj. kr. enligt en av regeringen fastställd utrustningsplan. Till regeringens disposition står en anslagspost av 1 milj. kr. benämnd Diverse objekt.

3.1. Myndigheterna

Byggnadsstyrelsen hemställer att 10 milj. kr. anvisas för styrelsens in- redningsverksamhet budgetåret 1978/79. Utrustningsnämnden föreslår med överlämnande av förslag från berörda myndigheter m.fl. att den för nämndens verksamhetsområde avsedda anslagsposten för budgetåret 1978/79 beräknas till 65 milj. kr.

I det följande lämnar jag en ortsvis uppställd redogörelse för före- slagna nya och ändrade kostnadsramar i inrednings- och utrustnings- planerna.

Stockholm

Arbetsvelenskaplig sektorsforskning vid tekniska högskolan. Regering- en medgav genom beslut den 6 oktober 1977 att den arbetsvetenskap- liga sektorsforskningen vid tekniska högskolan vid full-t utbyggd verk- samhet får disponera lokaler motsvarande högst 1200 m2 program-

Prop. 1977/78: 106 16

area. För inredning av lokaler för verksamheten i ett initialskede fick byggnadsstyrelsen genom beslutet förskottsvis ta i anspråk 250 000 kr. från kostnadsramen Till byggnadsstyrelsens disposition.

Vissa lokaler inom f.d. Allmänna BB har nu tagits i anspråk— och. ytterligare lokaler där iordningställs efter hand. Verksamheten beräknas vara fullt utbyggd vårterminen 1979.

Byggnadsstyrelsen har beräknat att inredningskostnaderna totalt kom— mer att uppgå till 950 000 kr. och föreslår att en definitiv kostnadsram motsvarande detta belopp förs upp i inredningsplanen.

Idrottshall för gymnastiklärarutbildning. I utrustningsplanen finns uppförd en delram av 100000 kr. för byggnadsanknuten utrustning i idrottshallen. LUP-kommittén för Stockholm har nu upprättat utrust- ningsprogram för hallen och föreslår att delramen höjs till 710 000 kr. Viss mätapparatur för rörelseanalyscr har ännu inte kunnat kostnads- beräknas. Kommittén önskar återkomma när de tekniska och ekono— miska förutsättningarna för mätapparaturen studerats närmare.

Nyköping

Lokaler för Åsbackaskolan. Regeringen har i beslut den 14 april 1977 bl.a. angivit att 'staten skall svara för inredning av integrerade lokaler för Åsbackaskolan i den låg- och mellanstadieskola som uppförs av Nyköpings kommun i Gnesta. Byggnadsstyrelsen avser att av kom- munen förhyra tre elevvillor som skall nyuppföras. Samtliga byggnads- objekt planeras bli färdigställda till vårterminen 1979. Byggnadsstyrelsen föreslår att en delram av 825 000 kr. förs upp i inredningsplanen för de aktuella objekten.

Kalmar

Naturvetenskapiig utbildning. LUP-kommittén för Lund har fastställt lokalprogram för naturvetenskaplig utbildning vid högskolan i Kalmar. Lokalprogrammet, som omfattar 1 150 m'3 primär programarea, har di- mensionerats för klasslärarutbildning i naturvetenskapliga ämnen samt för utbildning inom miljö- och naturvetarlinjen. Byggnadsstyrelsen räk- nar med att lokaler ska kunna tas i bruk under våren 1979 i en bygg— nad som ägs av Kalmar kommun. Avsikten är att kommunen skall svara för nödvändig ombyggnad av lokalerna, som därefter uthyrs till byggnadsstyrelsen.

Byggnadsstyrelsen räknar med att den inredda arean kommer att uppgå till ca 1 500 m2. Styrelsen räknar med att kunna" använda be'- fintlig inredning till ett nyanskaffningsvärde av ca 300 000 kr. Kostna- den för den inredning som behöver nyanskaffas har beräknats till 1 250 000 kr. om lokalerna färdigställs till höstterminen 1979.

Prop. 1977/78: 106 - - 17

Lund

Icke-laborativa institutioner m.m. I gällande inredningsplan finns uppförd en delram om 2,1 milj. kr. (jfr. prop. 1971: 35 s; 25 och 29, prop. 1972. 28 s. 24 och 30, prop. 1972: 125 bil. 6 s. 44, prop. 1973. 61 s. 32). I det föregående har jag under anslaget Byggnadsarbeten inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde redovisat de planerade byggnadsobjekten för icke- laborativa institutioner i kv. Absalon och kv. Paradis. Projektet i kv. A'bsalon avser lokaler för bl.a. litteraturveten- skap, lingvistik, röst- och talvård. Den inredda arean uppgår till 2 355 m?- och byggnadsstyrelsen" beräknar kostnaden för ny inredning till 2,1 milj. kr. om lokalerna färdigställs till höstterminen 1979.

Projektet i kv. Paradis avser gemensamma undervisningslokaler och kursbibliotek. Den inredda arean uppgår till 2000 rn2 och byggnads- styrelsen beräknar kostnaden för ny inredning till 1,8 milj. kr. Styrelsen planerar att färdigställa lokalema i två etapper med en etapp klar under våren 1979 och en andra etapp under våren 1980.

Byggnadsstyrelsen föreslår att nämnda delram. förs upp med (2,1+ 2,1+1,8=)6mi1j. kr.

Telefonväxel. Universitetet' 1 Lund har två rikstelefonvåxlar varav en är omodern. Telefonväxlarnas kapaciteter är helt utnyttjade. LUP-kom- mittén för Lund föreslår att de befintliga telefonväxlarna byts ut mot en för universitetet gemensam helelektronisk telefonväxel.

I utrustningsplanen är uppförd en delram av 1 125 000 kr. Kommit- tén föreslår att delramen höjs till 5,4 milj. kr.

Göteborg

Lärarutbildning m. m. I det föregående har jag redogjort för de pla- nerade byggnadsåtgärdcrna-inom nybyggnaden för högskoleutbildning i Mölndal. Byggnadsstyrelsen har beräknat kostnaden för erforderlig in- redning i de lokaler som berörs till 2650 000 kr. I inredningsplanen finns tidigare uppförd en delram av 7250 000 kr. Byggnadsstyrelsen föreslår att denna kostnadsram höjs till 9,9 milj. kr. som en följd av tillkommande inredningsbehov i Mölndal och att kostnadsramen be- tecknas som definitiv.

Umeå . Om- och tillbyggnad för fysik. I det föregående har jag redogjort för detta byggnadsobjekt, som har kostnadsberäknats till 10,9 milj. kr. Den

inredda arean uppgår till ca 2800 m2, varav ca 1 000 m2 avser om-

byggda lokaler. Byggnadsstyrelsen räknar med att kunna återutnyttja befintlig inred- ning till ett nyanskaffningsvärde av 200 000 kr. Därutöver erfordras ny

Prop. 1977/78: 106 18

inredning till en beräknad kostnad av 2 350000 kr. vid ett färdigstäl- lande av lokalerna till vårterminen 1980. Byggnadsstyrelsen föreslår därför att en definitiv kostnadsram av 2 350000 kr. förs upp i inred- ningsplanen.

Teckningslärarui'bildning. Budgetåret 1976/77 startade i Umeå en treårig teckningslärarutbildning med en antagningskapacitet av 24 plat- ser. I utrustningsplanen finns uppförd en definitiv kostnadsram av 400 000 kr. för nämnda utbildning (prop. 1975/76: 117 s. 24 och 31).

Fr.o.m. hösten 1977 ökades intagningskapaciteten med 24 platser (prop. 1976/77: 59 s. 296). LUP-kommittén för Umeå föreslår därför att utrustningsresurserna kompletteras och att nämnda kostnadsram höjs med 200 000 kr. till 600 000 kr.

Övrigt

Matsalar m.m. ]: utrustningsplanen är uppförd en delram av 560 000 kr. för matsalar m. m. Av beloppet avser 300 000 kr. en restaurang inom centrumbyggnaden vid högskolan i Luleå (prop. 1976/775 79 s. 23 och 25). Universitetsre1;taurangkommittén har nu upprättat ett utrustnings- program för restaurangen. De sammanlagda kostnaderna har beräknats till 374 000 kr. Delramen föreslås därför bli höjd till 635 000 kr.

Telefonväxlar. Delar av konsthögskolan, som har lokaler på Skepps- holmen, är anslutna till samma växel som Sveriges arkitekturmuseum och Nordiska institutet för samhällsplanering. Växelns kapacitet är helt utnyttjad och flera anknytningar behövs.

Utrustningsnämnden föreslår att den befintliga telefonväxeln ersätts med en växel med större kapacitet. Kostnaden har beräknats till 120 000 kr.

I prop. 1977/78: 25 bil. 7 (s. 42) har en delram av 585 000 kr. förts upp för telefonväxlar. Utrustningsnämnden föreslår att delramen höjs till 705 000 kr.

Ramar för ersättningsanskaffning m. m.

Till byggnadsstyrelsens disposition. I inredningsplanen är för budget- året 1977/78 uppförd en kostnadsram av 7 milj. kr. till byggnadsstyrel- sens disposition. Kostnadsramen får utnyttjas för nyinrcdning och åter- anskaffning av inredning främst i samband med omdispositioner eller sådana smärre ombyggnader som styrelsen själv beslutar om och för vilka särskilda kostnadsramar inte finns uppförda i investeringsplanen. Kostnadsramen får däremot inte utan regeringens medgivande utnyttjas för inredning av utökade lokaler i förhyrningar (jfr prop. 1972: 28 s. 35). Ramen skall inte användas för inredning av lokaler för allmän förvaltningsverksamhct inom utbildningsdepartementets område. '

Prop. 1977/78:106 19

Styrelsen föreslår att motsvarande ram till styrelsens disposition för nästa budgetår förs upp med 11 milj. kr. Enligt nu gällande gränsdrag- ning mellan den i utrustningsplanen 'uppförda ramen Till universitets- och högskoleämbetets disposition och ramen Till byggnadsstyrelsens disposition skall planmässig återanskaffning av inredning bekostas från den förra kostnadsramen. Mot bakgrl'md av svårigheten att i samband med omdispositioner och ombyggnader m.m. dra gränser mellan "vad som är planmässig återanskaffning-och sådan inredning som skall finan- sieras av byggnadsstyrelsen föreslår styrelsen i samråd med universitets- och högskoleämbetet, samarbetsnämnden för LUP-kommittéerna, kul- turrådets LUP-delegation och utrustningsnämnden att även planmässig återanskaffning av inredning finansieras från kostnadsramen Till bygg- nadsstyrelsens disposition.

Diverse objekt. Investeringsobjekt för vilka kostnaderna i varje sär- skilt fall inte överstiger 2 milj. kr. enligt det prisläge som gäller då ar- betena påbörjas bestrids numera generellt från den i investeringsplanen uppförda ramen Diverse objekt (prop. 1975: 33 s. 13). För finansie- ring av inredning till bl.a. sådana objekt är för innevarande budgetår i inredningsplanen uppförd en kostnadsram av 2 milj. kr. benämnd Diverse objekt. Ramen står till regeringens disposition.

Byggnadsstyrelsen föreslår att motsvarande ram för budgetåret 1978/ 79 förs upp med 2 milj. kr.

Till universitets- och högskoleämbetets disposition. För budgetåret 1977/78 har en definitiv kostnadsram av 42 milj. kr. förts upp för bl. a. planmässig ersättning av inredning och utrustning (prop. 1976/77: 79 s. 18 och 25). Därav har ca 2,2 milj. kr. avsatts för ersättning av inredning.

Samarbetsnämnden för LUP-kommittéerna, universitets- och hög- skoleämbetet, byggnadsstyrelsen samt utrustningsnämnden är eniga om att ersättningsanskaffning av inredning i fortsättningen bör ske via an- slag som disponeras av byggnadsstyrelsen.

Universitets- och högskoleämbetet föreslår i samråd med LUP-nämn- den och utrustningsnämnden att en definitiv kostnadsram av 52 milj. kr. förs upp under anslaget för budgetåret 1978/79 samt att ramen får disponeras för enbart utrustningsanskaffning.

Till skolöverstyrelsens disposition. För budgetåret 1977/78 är upp— förd en definitiv kostnadsram av 2 milj. kr. Skolöverstyrelsen föreslår i samråd med utrustningsnämnden att en definitiv kostnadsram av 7 milj. kr. förs upp i utrustningsplanen för budgetåret 1978/79. Av be- loppet avser 5 750 000 kr. komplettering och nyanskaffning av navige- ringssimulatorer till Stockholm, Kalmar och Härnösand och 1 250 000 kr. övrig utrustning fördelade på samtliga fem sjöbefälsskolor.

Till statens kulturråds disposition. För budgetåret 1977/78 har en särskild kostnadsram av 1 590 000 kr. förts upp för ersättningsanskaff-

Prop. 1977:106 . 20 '

ning av inredning och utrustning vid de statliga museerna samt vid Operan och Dramaten (prop. 1976/77: 79 s. 26); Kostnadsramen får användas även för anskaffning av viss basutrustning i samband med Operans ombyggnad, etapp III, rn, m. . I .

Kulturrådets LUP-delegation utgår ifrån att ersättning av inredning för kulturinstitutionerna i fortsättningen skall ske via anslag som dispo- neras av byggnadsstyrelsen. .

För att tillgodose ersättningsbehov av utrustning vid nämnda institu- tioner föreslår delegationen att en definitiv kostnadsram av 3,5 milj. kr. förs upp i utrustningsplanen för budgetåret 1978/79.

3.2. Föredraganduen

Med utgångspunkt i de förslag till kostnadsramar för inredning och utrustning som jag redogjort för i det föregående har jag gjort upp föl- jande förslag till inrednings- och utrustningsplaner.

Prop. 1977/78: 106 .

21

Inredningsplan (1 OOO-tal kr.) .

Inredningsobjekt

- Förordad Kostnadsram

Medels- förbruk- ning

t. o. 111. 77-06-30

ram eller förordad ändring

av tidigare ram

definitiv ram

delram' artl

Stockholm

Nybyggnad av bokmagasin . för kungl. biblioteket Icke-laborativa institutioner m. m. vid universitetet Matsal inom Frescatiom- rådet Nybyggnad för kemi m. 111. Statens biblioteksdepå i Bålsta

Nybyggnad för tandläkar- utbildning m. m. Operan, etapp I—Il Operan, etapp III Nordiska museet Moderna museet Museilokaler i kv. Garni- sonen Ombyggnad av Fredrik Bloms hus Ombyggnad för livrustkam- maren Nybyggnad för etnografiska museet Ombyggnad av Kronoba- geriet Om- och tillbyggnad för statens scenateljeer i Hägernäs Ombyggnad av byggnad XXVI Nybyggnad för elevbostäder vid Tomtebodaskolan Tekniska institutionen vid riksantikvarieämbetet och statens historiska museer Statens scenskola m. m. Ombyggnad av lokaler för musikutbildning m. m., etapp I Nybyggnad av restaurang inom karolinska institutets område Nybyggnad av idrottshall m. m. för gymnastiklärar- utbildning Arbetsvetenskaplig sektor- forskning vid tekniska hög- skolan

Uppsala

Icke-laborativa institutioner Ombyggnad för psykologiska institutionen Nybyggnader på Artilleri- fältet

1 000 ' ' 1 997

10400 1 10 288

325 l 6 900 1

228 6 217 2 400 1 1 327- 11000

1 090

1 9211 1 1450 1 l 1

712

3100 1 121

1 685 1 484

500 ' 1 221 492 - —: 2900 1 930 8700 1 670

2400 . 1

725" ' 1 690

650 1 590

400 1 364

5002 1 1 300 1

29 1 112

31025 1 233 . 1625 1 800 _ 1

_:800 800 . 3

7 325 1 7 039 1 375 1

24 850

1116

% 21 800

Prop. 1977/78: 106 22

Inredningsobjekt F örordad Kostnadsram Medels—

ram eller. .—-—_———.—-.—— förbruk- förordad definitiv delram artl ning ändring .ram t. o. 111. av tidigare 77-06-30 ram

Upprustning av universitets- huset 2 200 1 1 794 Laboratorium för elektron-

spektroskopi vid fysiska

institutionen 125 1 114 Ombyggnad av Philologicum 1 150 1

Nyköping

Åsbackaskolan + 736 - 736 3

Linköping

Teknisk och filosofisk ut- bildning 13 600 1 12 606 Växjö Högskoleutbildning 2 150 l 1 992 Kalmar Naturvetenskaplig utbildning + 900 900 3 Lund/Malmö Icke-laborativa institutioner m.m. +3 900 6 000 2b 1 796 Ombyggnad av universitets- biblioteket 1 725 ] 1 435 Hygien och naturvetenskap- lig mikrobiologi 2 360 1 2 055 Lärarutbildning m. m. 4 500 1 3 648 Nybyggnad för filial till universitetsbiblioteket 2 650 1 794 Om- och tillbyggnad för anatomi och histologi 2502 1

Göteborg Nybyggnad för tandläkar-

utbildning m. m. 6 000 l 5 802 Ombyggnad av Origo 950 1 856 Matsal inom medicinarom- rådet 625 1 500 Tillbyggnad av landsarkivet . 1 500 1 1 202 Ombyggnad för reaktorfysik 300 1 288 Ombyggnad av sektion M 111. m. . 1 350 1 960 Icke-laborativa institutioner m. m. 4 450 1 4 014 Musikutbildning 645 1 561 Lärarutbildning m. rn. +2 650 9 900 2b 6 674 Nybyggnad för kemi,. etapp 11 3 115 1 2 780 Restaurang inom Chalmers- området 615 1 547 Om- och tillbyggnad av kemibyggnad l 1 800 1 53 Handikappforskning 3502 1

Karlstad Högskoleutbildning m. m. 3 800 l 3 667

Prop. 1977/78: 106 23

Inredningsobjekt Förordad Kostnadsram Medels- ram eller ———--——-—--— förbruk- förordad definitiv - delram artl ning ändring ram t. o. m. av tidigare 77-06-30 ram

Örebro

Högskoleutbildning 4 000 ' ' ' 1' 3 681

Östersund

Högskoleutbildning 1 100 1 933

Umed

Universitetsbiblioteket 1 800 1 1 773 ' Fastighetstjånst . 250 1 177

Teckningslärarutbildning 775 1 306 Om- och tillbyggnad för

fysik +2 350 2 350 . ' 3

Piteå '

Musikutbildning 300 1 144

Luleå Högskolan 12 800 1 10 552 Centrumbyggnad 2 275 1

Övrigt . Svenskhemmet Voksenåsen 1 175 1 862

Till Kungl. Maj:ts disposition (budgetåret 1971/72) 3 000 1 2 437 T ill byggnadsstyrelsens disposition

(budgetåret 1972/73) 4 000 1 3 876 (budgetåret 1973/74) 5 000 . 1 3 848 (budgetåret ]974/75) 6 000 l 2 784 (budgetåret 1975/76) , 6 000 1 442 (budgetåret 1976/77) 6 000 ] (budgetåret 1977/78) 7 000 1 (budgetåret 1978/79) + 11 000 11 000 3 Diverse objekt (budgetåret 1978/79) +2 000 2 000 3 (budgetåret 1977/78) 2 000 I (tidigare budgetår) 1 645 1 442 +24 336 207 980 42 061 153 271

250 041

1 Art av kostnadsram för resp. objekt 1. Av statsmakterna redan godtagen kostnadsram 2a. Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som definitiv) 2b. Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som delram) 3. Förslag till ny kostnadsram ' Jfr prop. 1977/78: 25, bil. 7.

Prop. 1977/78:106 . 24 -. _.

U trustningsplan (ii. OOO-tal kr.)'

Utrustningsobjekt ' Förordad Kostnadsram Medels- '- ram eller ———————-——— förbruk- förordad definitiv delram' art2 ning ändring ram ' t. o. m. * 'av tidigare ' ' ' " ' ' '77-06-30 " ' ram Stockholm Telefonväxel för Frescati- . området 2 265: 1 1 480 Sektionerna A, L och V 7 000 1 5 585 Telefonväxel vid tekniska högskolan 1 255 1 215 ' Matsalar m.m. 1 365 1 689 . . . Nybyggnad för tandåläkarut- utbildning m. m. 26 250 1 . 23 970 Telefonväxel i Huddinge 505 - ' 1' " ' 398 Moderna museet 1 000 1 818 Nordiska museet 2 600 1 655 Ombyggnad av Krono- - bageriet 1 125 1 30 Etnografiska museet 1 500 1 179 Flyttningskostnader för . etnografiska museet - 1 350 . . 1 658 Livrustkammaren 850 1 253 Flyttningskostnader för liv- rustkammaren 6502 . 1 223. Biologi m. m. 400 1 211 _ . Statens scenskola m. m. — . - 200 1 166 '

Tekniska institutionen vid RAA och statens historiska

museer . ; 200 1 24 Telefonväxel för statens _ . ' konstmuseer 400 .- 1 Telefonväxel för Nordiska i

museet 400 l Musikutbildning 800 1 Skrivsal m. m. inom karo- -,

inska institutets område 50 ' ' 1 Idrottshall m. m. för gymna- _ . stiklärarutbildning +300 ' 400 . ' 2b

Sigtuna _ . Hällsboskolan ' 150 ' 1 88

Uppsala

Nybyggnader på Artilleri- _ . fältet 29 900 1 ' 26 679 Telefonväxel på Artilleri- ' ' . . fältet . 845 1 738 ' Hygien ' 450 1 . 185' Icke-laborativa institutioner 3 500 1 2 871 Ombyggnad av synkrocyklo- '

tron vid Gustaf Werners institut 4 300 1 449 Ombyggnad av Philo-logicum 530 1 Datorutrustning vid Gustaf Werners institut 900, 1

Linköping

Teknisk och filosofisk ut- bildning m. m. 32 500 1 27 735

Prop. 1977/78: 106 25

Utrustningsobjekt Förordad Kostnadsram - Medels-

ram eller —_——_' förbruk- förordad . definitiv delram artl ning ändring ram t. o. in. av tidigare 77-06-30 ram Matsal m. m. 300 1 200 Telefonväxel ] 410 1 730 Icke-laborativa institutioner rn. rn. 1 000 1 Växjö . Telefonväxel 60 1 44 Matsalar m. m. 115 1 90 Lund,/Malmö Telefonväxel +4 275 5 400 2b 1 105 Matsalar m. m. 38] 1 315 Nybyggnad för filial till universitetsbiblioteket 900 1 192 Omliyttningar inom södra universitetsområdet 400 1 Göteborg Telefonväxel vid Chalmers tekniska högskola 520 1 474 Telefonväxel för f. d. lärar- ' högskolan m. m. 600 1 509 Matsalar m. m. 1 525 l 1 480 Lärarutbildning m. m. 2 500 1 1 929 Kemi, etapp II 3 500 1 2 509 Handikappforskning 2502 1 Borås Högskoleutbildning 340 1 338 Karlstad Telefonväxel 350 1 204 Örebro Matsal m. m. 225 1 204 Umeå Fysik (forskning rn. m.) 1 160 1 1 147 Matsal m. m. 45 1 30 Hälso- och miljövårdslinjen 220 1 5 Tandhygienistutbildning 2 075 1 1 511 Teckningslärarutbildning +200 600 23 163 Telefonväxel 500 1 Luleå Högskolan 25 000 1 19 002 Telefonväxel ] 3382 1 692 Arbetsvetenskap ] 600 1 351 Centrumbyggnad 7002 1 Övrigt Matsalar m. m. +75 635 2b 231 Telefonväxlar + 120 705& 21) Utredningskostnader 250 1

Prop. 1977/78: 106 25

Utrustningsobjekt Förordad Kostnadsram Medels- ram eller förbruk— förordad definitiv delram artl ning ändring ram t. o. nr. av tidigare 77-06-30 ram '

Ramar för ersämzingsan-

skafning m. m.

Vissa högskolor (budgetåret 1976/77) 1 400 ] 687 Till universitetskanslersäm- betets disposition

(budgetåret 1976/77) 32 000 1 20 676 Till universitets- och högskole- ämbetets disposition (budgetåret 1977/78) 41 580 ] (budgetåret 1978/79) + 52 000 52 000 3 Till skolöverstyrelsens

disposition (budgetåret 1976/77) 4 750 1 1 518

(budgetåret 1977/78) 2 000 1 (budgetåret 1978/79) +1 000 1 000 3

Operan (budgetåret 1976/77) 200 1 192 Dramaten (budgetåret 1976/77) 400 1 375

Till statens kulturråds

disposition

(budgetåret 1977/78): - 1 574 l

(budgetåret 1978/79) +2 000 2 000 3 +59 970 291 899 25 249 151 202

___—__. 317 148

' Art av kostnadsram för resp. objekt

1. Av statsmakterna redan godtagen kostnadsram 221. Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som definitiv) 2b. Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som delram)

3. Förslag till ny kostnadsram * Jfr prop. 1977/78: 25, bil. 7. ” 585 000 kr. av kostnadsramen är uppförd i prop. 1977/78: 25, bil. 7.

Prop. 1977/78: 106 - ' 27

I mitt förslag till inredningsplan' har jag för Åsbackaskolans inred- ningsbehov i de integrerade lokalerna i kommunens skola samt för in— redning och utrustning av tre tillkommande elevvillor beräknat 736 000 kr. Jag förutsätter därvid att 52000 kr. av de medel som tidigare har beräknats för viss utrustning för elevvillor under anslaget C 15. Special- skolan m.m.: Utrustning m.m. i prop. 1977/78: 100 bil. 12 inte kom- mer att utnyttjas under budgetåret'1978/79.

I mitt förslag till inrednings- och utrustningsplaner har jag fört upp ersättningsramar Till byggnadsstyrelsens disposition och Till universi- zets- och högskoleämbetets disposition; Jag anser liksom myndigheterna att ersättningsanskaffningar av inredning för högskoleenheterna i fort-' sättningen 'bör ske via anslag som disponeras av byggnadsstyrelsen.

Däremot är jag f.n. inte beredd att låta ersättningsanskaffninga'r av - inredning för de statliga museerna samt Operan och Dra-maten belasta anslag som disponeras av byggnadsstyrelsen. Den kostnadsram Till sta— tens kulturråds disposition som jag nu föreslår skall därför avse ersätt- ning av såväl inredning som utrustning vid de nämnda institutionerna. Mitt förslag till ersättningsram inkluderar 490000 kr. som ytterligare bidrag till inköp av ett svepelektronmikroskop vid Naturhistoriska riks- museet.

Huvuddelen av kostnadsramen Till universitets- och högskoleämbe- tets disposition utnyttjas för ersättning av utrustning, som ursprungligen har inköpts med medel från nyutrustningsramar eller driftsmedel. Viss ersättning har även skett av sådan utrustning som tidigare har erhållits genom forskningsrådsanslag.

Ersättningsramen utgör en betydelsefull del av basresurserna för forskning och utbildning. Jag har i tidigare sammanhang (prop. 1977/ 78: 100 bil. 12 s. 365) berört vikten av att basresurserna förstärks för att man därigenom skall kunna höja forskningskapaciteten. Mitt förslag till kostnadsram för budgetåret 1978/79 innebär en betydande ökning av medlen för ersättning av utrustning.

I mitt förslag till utrustningsplan har jag under den särskilda kost- nadsramen Till skolöverstyrelsens disposition beräknat medel för ersätt- ning av generell utrustning vid landets sjöbefälsskolor. Jag avser att se- nare återkomma till regeringen med förslag om den framtida sjöbefäls- och driftteknikerutbildningens uppläggning och i detta sammanhang även behandla frågan om resurser för navigeringssimulatorer.

Vid utgången av budgetåret 1976/77 utgjorde behållningen på de an- slagsposter som byggnadsstyrelsen och utrustningsnämnden disponerar ca 15,3 milj. kr. För innevarande budgetår har 91 milj. kr. ställts till dessa myndigheters förfogande.

För nästa budgetår räknar jag med att sammanlagt 76 milj. kr. bör anvisas. Av dessa medel behöver 1 milj. kr. tillföras anslagsposten Di- verse objekt, som står till regeringens disposition.

Prop. 1977/78: 106 28

I inrednings- och utrustningsplanerna har jag tagit upp kostnadsramar av sammanlagt (250 041 000+317 148 000 =) 567 189 000 kr. Inom dessa ramar har vid utgången av budgetåret 1976/77 betalats ut sam- manlagt (153 271 000+151 202 000 =) 304 473 000 kr. De föreslagna planerna innebär således att myndigheterna skall kunna beställa in- redning och utrustning för sammanlagt (567 189 OOO—304 473 000— 115 320 953—91 000 000—75 000 000 =) 81395 047 kr. att betalas ut tidigast under budgetåret 1979/80.

Riksdagen har tidigare bemyndigat regeringen att besluta om beställ- ning av viss inredning och utrustning för byggnadsobjekt som har be- slutats av riksdagen (prop. 1976/77: 79 s. 26 och 27, UbU 1976/77: 31, rskr 1976/77: 352).

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att .

1. bemyndiga regeringen att besluta om anskaffning av inredning och utrustning av lokaler vid högskoleenheterna m.m. inom de kostnadsramar som jag har förordat i det föregående,

2. till Inredning och utrustning av lokaler vid högskoleenlzeterna

m.m. för budgetåret 1978/79 under nionde huvudtiteln anvisa ett reservationsanslag av 76 000 000 kr.

4. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som före- draganden har lagt fram.

Prop. 1977/78: 106 29

Innehåll sida 1 Inledning .............................................. 2 2 Byggnadsarbeten inom utbildningsdepartementets verksamhets— område ................................................ 2 2.1 Byggnadsstyrelsen .................................. 3 2.2 Föredraganden ...................................... 7 3 Inredning och utrustning av lokaler vid högskoleenheterna m.m. 15 3.1 Myndigheterna ...................................... 15 3.2 Föredraganden ...................................... 20 4 Beslut ................................................ 28

NORSTEDTS TRYCKERI STOCKHOLM "73 780151