Prop. 1972:28

Kungl. Maj:ts proposition angående anslag för budgetåret 1972/73 till byggnadsarbeten samt inredning och utrustning av lokaler vid universiteten m.m.

Kungl. Maj:ts proposition nr 28 år 1972

Nr 28

Kungl. Maj:ts proposition angående anslag för budgetåret 1972/73 till byggnadsarbeten samt inredning och utrustning av lokaler vid universiteten m. m.;

given Stockholms slott den 10 mars 1972.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över utbildningsärenden, föreslå riksdagen att bifalla de förslag om vars avlätande till riksdagen föredraganden hemställt.

GUSTAF ADOLF

SVEN MOBERG

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ett investeringsanslag av 1802 000kr. för byggnadsarbeten för vissa kulturändamål.

Vidare föreslås ett investeringsanslag av 180 milj. kr. för byggnads— arbeten vid universiteten m.m. Medelsförbrukningen för verksamheten under innevarande och nästa budgetår beräknas till sammanlagt ca 355 milj. kr.

Medel tas upp för bl. a. nybyggnad för tandläkarutbildning m.m. i Huddinge, om— och tillbyggnad för lärarhögskolan i Malmö, nybyggnad för lärarhögskolan m. m. i Göteborg samt nybyggnad för lärarhögskolan och universitetsfilialen i Karlstad. Vidare beräknas medel för en ny- byggnad för soeialhögskolan i Östersund samt för bl. a. fortsatt utbygg- nad på Frescatiområdet i Stockholm, Artillerifältet i Uppsala och Valla— området i Linköping.

Slutligen föreslås en mcdelsanvisning av 72 milj. kr. för inredning och utrustning av lokaler vid universiteten m.m.

Prop. 1972: 28 2

Utdrag av protokollet över utbildningsårenden, hållet inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 10 mars 1972.

Närvarande: Statsministern PALIN/[E, ministern för utrikes ärendena WICKMAN, statsråden STRÄNG, JOHANSSON, HOLMQVIST, ASPLING, NILSSON, GEIJER, ODHNOFF, MOBERG, BENGTS- SON, NORLING, LÖFBERG, LIDBOM, FELDT.

Statsrådet Moberg anmäler efter gemensam beredning med statsrå- dets övriga ledamöter fråga om anslag för budgetåret 1972/ 73 till bygg- nadsarbeten samt inredning och utrustning av lokaler vid universiteten m. m. och anför.

I prop. 1972: 1 (bil. 10 s. 478, 480 och 393) har Kungl. Maj:t föreslagit riksdagen att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, för budget- året 1972/ 73 beräkna

till Byggnadsarbeten för vissa kulturändamål ett investeringsanslag av 5,4 milj. kr.;

till Byggnadsarbeten vid universiteten m.m. ett investeringsanslag av 180 milj. kr.;

till Inredning och utrustning av lokaler vid universiteten m.m. ett reservationsanslag av 72 milj. kr.

Jag anhåller att nu få ta upp dessa frågor.

Byggnadsarbeten för vissa kulturändamål

1970/71 Utgift 2 828 786 Behållning 1 008 296 1971/72 Anslag 2 000 000 1972/73 Förslag 1 802 000

Anslagsförslag m. m.

Från detta investeringsanslag bekostas vissa byggnadsobjekt för kultur- ändamål inom utbildningsdepartementets område.

I sin anslagsframställning för budgetåret 1972/73 föreslår byggnads- styrelsen att anslaget förs upp med 5 385 000 kr. och att ytterligare 2,1 milj. kr. anvisas på tilläggsstat för innevarande budgetår. I proposition angående tilläggsstat 11 för budgetåret 1971/72 har jag redogjort för ändringar av kostnadsramarna för objekten Utbyte av hissar inom Operan samt Ombyggnad av Operans scenvindmaskineri.

Prop. 1972: 28 3

I det följande redogörs för ett nytillkommet objekt som avses bli påbörjat under budgetåret 1972/73. I övrigt får jag hänvisa till de redo- görelser som lämnades i prop. 1969: 1 (bil. 10 s. 484, SU 1969: 43, rskr 1969: 129), prop. 1970: 165 (bil. 7 s. 49, SU 1970: 227, rskr 1970: 442) och prop. 1971: 1 (bil. 10 s. 437, KrU 1971: 8, rskr 1971: 110).

Kungl. Maj:t uppdrog den 27 juni 1969 åt byggnadsstyrelscn att pro- jektera flyttning och ombyggnad av (1 o m k a p i t e 1 h U 5 et i H ä r n ö- sand fram t.o.m. färdiga huvudhandlingar samt att därefter un— derställa ärendet Kungl." Maj:ts förnyade prövning. Enligt förslag av styrelsen flyttas träbyggnaden från sitt nuvarande läge i kvarteret Råd- huset till kvarteret Timmermannen och i samband härmed anordnas ändamålsenliga lokaler för domkapitlet. Kostnaderna har beräknats till 1525 000 kr. i prisläget den 1 april 1971. Styrelsen räknar med att byggnadsarbetena kan sättas i gång under augusti 1972 och vara färdiga i juni 1973. Avtal om markbyte har träffats med Härnösands kommun under förbehåll av Kungl. Maj:ts godkännande.

Föredragand en

I det förslag till investeringsplan för nästa budgetår som redovisas i det följande har jag fört upp en kostnadsram för flyttning och om— byggnad av domkapitelhuset i Härnösand. Det ankommer på Kungl. Maj:t att meddela beslut om godkännande av erforderligt avtal om markbyte.

För nästa budgetår bör medel anvisas enligt följande investerings— plan och anslagsberäkning.

Investeringsplan (1000—tal kr.)

Medelsförbrukning

Byt—':;- start

Färdig- ställande

mån./år mån./år

11.66 5.67

6.68 11.68 2.68 9.70

6.68 5.69

6.71 6.71 1.69 10.71

Kostnadsram Faktisk Beräknad för '_'—'— . l. "1. ___— Byggnadsobjekt 1.4.70 1.4.71 t70(/7l 1971 /72 1972/73 Nybyggnad för riksarkivet 20 460 20 456 20 446 10 _— Utbyte av hissar inom Operan 2 538 2 580 2 556 24 — Nybyggnad av bokmagasin för

kungl. biblioteket 3 130 3 166 3 116 50 — Om— och tillbyggnad av lands-

arkivet i Lund 3 915 4 045 3 475 500 70 Tillbyggnad av pontonhus för

Wasamuseet m.m. 1 575 1 580 1 553 27 _— Ombyggnad av Operans scen-

vindmaskineri 4 050 5 190 1 372 3 500 315 Flyttning och ombyggnad av

domkapitelhuset i Härnösand —— 1 442 —— — 1 417

8.72 6.73

. 35 668 38 459 32 51.8 4 111 1 802

Prop. 1972: 28 4

Anslagsberäkning (1 OOO-tal kr.)

Medelstillgång Beräknad medelsförbrukning Behållning 1.7.1971 1008 1971/72 4111 Anslag för 1971/72 1972/73 1 802

riksstat 2 000 tilläggsstat 1 103 Anslag för 1972/73

(förslag) 1 802

5 913 5 913

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att till Byggnadsarbeten för vissa kulturändamål för budgetåret 1972/73 under Statens allmänna fastighetsfond anvisa ett in- vesteringsanslag av 1 802 000 kr.

Byggnadsarbeten vid universiteten m. nr.

1970/71 Utgift 163 463 519 Behållning —— 1971/72 Anslag 140 000 000 1972/ 73 Förslag 180 000 000

Anslagsförslag m. m.

Detta investeringsanslag avser byggnadsarbeten vid universiteten. ka- rolinska institutet, de tekniska högskolorna, högskolenheterna i Lin- köping och Luleå, gymnastik- och idrottshögskolorna, lärarhögskolorna samt socialhögskolorna.

Från byggnadsstyrelsen och tekniska högskolans i Stockholm bygg- nadskommitté föreligger framställningar om investeringsanslag för bud- getåret 1972/73. Vidare har styrelsen och byggnadskommittén succes— sivt redovisat projekteringshandlingar m.m. för aktuella byggnads- objekt.

Jag vill först erinra om de principer som gäller för handläggningen av ärenden rörande byggnadsverksamheten vid universitet och hög- skolor.

För varje universitetsort finns en lokal- och utrustningsprogramkom— mitté (LUP-kommitté) med uppgift att utarbeta lokal- och utrustnings— program för läroanstaltcrna på orten. Kommittéerna för Uppsala, Lund och Göteborg utarbetar program även för de tre berörda filialortcrna, dvs. resp. Örebro, Växjö och Karlstad. Genom beslut den 29 juni 1970 tillkallades en LUP—kommitté för Linköping. Organisationskommittén för högre teknisk utbildning och forskning i övre Norrland har mot- svarande uppgift för Luleå. Programunderlag för lärarhögskolorna ut- arbetas av skolöverstyrelsen. Den år 1969 tillkallade universitetsrestau-

Prop. 1972: 28 5

rangkommittén skall bl. a. upprätta lokalprogram för sådana restaurang- lokaler som skall uppföras av staten.

När ett lokalprogram färdigställts överlämnas det till byggnadsstyrel- sen som på grundval av lokalprogrammet i samråd med den myndighet som utarbetat detta upprättar ett byggnadsprogram. Detta innehåller bl. a. förslag till byggnadsobjektets placering och allmänna utformning samt en uppskattning av kostnad och en beräknad tidsplan för objektet.

Byggnadsprogram för lokaler för tekniska högskolan i Stockholm har hittills upprättats av högskolans byggnadskommitté, som också svarat för byggande och inredning av dessa lokaler. Enligt beslut av Kungl. Maj:t den 4 september 1970 skall kommitténs verksamhet upphöra se- dan dess arbete med ny— och ombyggnad för sektion V vid högskolan slutförts (jfr prop. 1970: 76 s. 13).

Kungl. Maj:t lämnar efter prövning av byggnadsprogrammet i regel ett uppdrag att utarbeta förslags- eller huvudhandlingar för objektet. När handlingar har färdigställts på vilka en tillförlitlig kostnadsberäk- ning kan grundas begärs normalt medel av riksdagen för byggnadsob- jektets utförande. En närmare redogörelse för denna handläggningsord- ning lämnas i en tryckt promemoria, benämnd >>Handläggning av stat— liga byggnadsärenden» (Finansdepartementet 1968). Kungl. Maj:t har den 11 april 1969 uppdragit åt byggnadsstyrelsen att t. v. bedriva för- söksverksamhet med totalentreprenad. Inom ramen för denna försöks- verksamhet kan det bli aktuellt att begära medel av riksdagen för vissa byggnadsobjekt på grundval av en kostnadsuppskattning av underlaget för totalentreprenaden.

I min följande redogörelse för de byggnadsobjekt som är aktuella för nästa budgetår tar jag sålunda i regel inte upp sådana objekt för vilka projekteringen ännu inte nått det stadium då _ enligt nämnda hand— läggningsordning _ redovisning för riksdagen bör ske. Jag kommer inte heller att särskilt behandla sådana objekt, som tidigare redovisats för riksdagen och för vilka kostnadsramarna föreslås antingen bli uppför- da med oförändrade eller sänkta belopp eller endast bli höjda med hän- syn till den allmänna byggnadskostnadsstegringen. För tiden den 1 april 1970—den 1 april 1971 beräknar styrelsen denna kostnadsstegring till 7 %.

Kostnaderna redovisas i det följande i prisläget den 1 april 1971 om inte någon annan prisnivå anges.

Stockholm

Försörjningsåtgärder inom Frescatiområdet. I investeringsplanen är en kostnadsram av 1 milj. kr. uppförd för översiktlig planläggning. Byggnadsstyrelscn föreslår att ramen höjs med 250000 kr. för en över- syn av 1963 års utbyggnadsplan. För anslutningsavgifter är en kostnads-

Prop. 1972: 28 6

ram av 245 000 kr. uppförd. För övriga åtgärder finns en kostnadsram av 20,5 milj. kr. i prisläget den 1 april 1970 motsvarande 21,7 milj. kr. i prisläget den 1 april 1971.

Försörjningsåtgärder inom karolinska institutets område. För över- siktlig planläggning får 690000 kr. tas i anspråk. För anslutningsavgif— ter beräknar byggnadsstyrelsen 700 000 kr.

För övriga åtgärder är i investeringsplanen uppförd en kostnadsram av 4250 000 kr. i prisläget den 1 april 1970, vilket —— sedan delobjekt till en kostnad av 91000 kr. slutredovisats motsvaras av 4 360000 kr. i prisläget den 1 april 1971. Av sistnämnda belopp avser 2 780 000 kr. beslutade försörjningsåtgärder i samband med den nyligen uppförda laboratoriebyggnaden, 980000 kr. parkeringsplatser med anslutande vägar samt 600 000 kr. en gång— och cykelbro.

Utöver nämnda belopp erfordras enligt byggnadsstyrelsen 125 000 kr. för reningsåtgärder för att vidmakthålla vattenkvaliteten i den spegel— damm som ingår i försörjningsåtgärderna vid laboratoriebyggnaden samt för att anlägga ett centralt etableringsområde för pågående och kom- mande byggnadsobjekt.

Nybyggnad för tandläkarutbildning m.m. Som redovisades i prop. 1971: 145 (bil. 6 s. 33) skall en nybyggnad för tandläkarutbildning m. m. uppföras i anslutning till det nya undervisningssjukhuset i Huddinge. Kungl. Maj:t uppdrog den 30 december 1971 åt byggnadsstyrelsen att utföra nybyggnaden, som kostnadsberäknats till 72,8 milj. kr. Byggna- den, som omfattar 18 460 m2 rumsyta, kommer att inrymma även loka- ler för bl. a. kommunal tandvård.

Uppsala

Nybyggnader på Artillerifältet. Av den redogörelse som lämnades i prop. 1971: 35 (s. 5) framgår att nybyggnaderna avses för de medicinskt teoretiska och farmaceutiska institutionerna samt vissa naturvetenskap- liga institutioner. Nybyggnaderna avses vidare inrymma lokaler för den veterinärmedicinska utbildning och forskning som enligt gällande planer skall inordnas i motsvarande institutioner vid universitetet (jfr prop. 1970: 37 s. 42).

En första etapp av nybyggnaderna, vilken omfattar 12 560 m2 rums- yta, blev färdig under år 1969. Även en hörsal om 500 ni2 har färdig- ställts. Vidare är en andra etapp, som omfattar 27 300 m2 rumsyta, under utförande och beräknas kunna bli färdig i sin helhet under år 1974.

Kungl. Maj:t uppdrog den 30 juni 1971 åt byggnadsstyrelsen att pro- jektera en tredje etapp av nybyggnaderna, omfattande ca 5 600 m2 pro- gramyta exkl. kapprum, toaletter etc.

Prop. 1972: 28 7

Linköping

Försörjningsåtgärder. För översiktlig planläggning är en kostnadsram av 600000 kr. uppförd i investeringsplanen. Byggnadsstyrelsen föreslår att ramen höjs till 700000 kr. med anledning av den fortsatta utbygg— nadsplaneringen för Vallaområdet. För anslutningsavgifter finns en kostnadsram av 2 milj. kr. Ramen föreslås uppförd med oförändrat belopp.

För övriga åtgärder i samband med pågående utbyggnad för högskol— enheten på Vallaområdet har beräknats 8 620000 kr. i prisläget den 1 april 1970 (jfr prop. 1971: 35 s. 6 ), vilket motsvaras av 9150000 kr. i prisläget den 1 april 1971. Enligt byggnadsstyrelsen erfordras nästa bud- getår 2 milj. kr. för försörjningsåtgärder i samband med planerad ny- byggnad för lärarhögskolan. Med anledning härav föreslår styrelsen att kostnadsramen till övriga åtgärder förs upp med (9 150 000+ 2 000 000=) 11 150 000 kr.

Malmö

Om- och tillbyggnad för lärarhögskolan. Som jag redovisat i prop. 1971:145 (bil. 6 s. 29 och 33) överlämnade byggnadsstyrelsen den 21 september 1971 förslagshandlingar för om- och tillbyggnad för lärar- högskolan.

Till grund för projekteringsarbetet låg Kungl. Maj:ts beslut den 29 december 1970 enligt vilket projekteringen borde bedrivas med ut- gångspunkt i att lärarhögskolan skall disponera lokaler med en pro- gramyta —- exkl. kapprum, toaletter etc. — av högst 14 100 mi”. Enligt förslagshandlingama motsvarades detta av en rumsyta av 19 650 m2, inkl. vissa restauranglokaler. Kostnaderna för de i förslagshandlingarna redovisade tillbyggnadsarbeten med tillhörande försörjningsåtgärder som omfattades av framställningen —— motsvarande 12 900 m2 rumsyta uppskattades av styrelsen till 29 220 000 kr. i prisläget den 1 april 1970.

I beslut den 22 oktober 1971 föreskrev Kungl. Maj:t att den fortsat- ta projekteringen av om- och tillbyggnaden borde ske med utgångs- punkt i att högskolan skall disponera lokaler motsvarande 19000 rn2 rumsyta, vari borde ingå även en restaurang med 225 matsals- och kaféplatser. Genom beslut den 30 december 1971 uppdrog Kungl. Maj:t åt styrelsen att i den omfattning som följde av beslutet den 22 oktober 1971 utföra de i förslagshandlingarna redovisade tillbyggnads- arbetena med tillhörande försörjningsåtgärder. En närmare beräkning av kostnaderna för arbetena skall redovisas av styrelsen före den 1 september 1972.

I gällande investeringsplan är för om- och tillbyggnaden uppförd en kostnadsram av 30 320 000 kr. (jfr prop. 1971: 145 bil. 6 s. 35), vilket motsvaras av 33 050 000 kr. i prisläget den 1 april 1971.

Prop. 1972: 28 8

Göteborg

Försörjningsåtgärder för humanistiska fakulteten m.m. I investe- ringsplanen har för översiktlig planläggning—förts upp en kostnadsram av 140 000 kr. Genom beslut den 14 maj 1971 uppdrog Kungl. Maj:t åt byggnadsstyrelsen att projektera nybyggnader i Renströmsparken för bl. a. icke-laborativa institutioner. Kostnaderna för upprättande av utbyggnadsplan för området uppgår till 210000 kr. utöver nämnda be- lopp av 140000 kr. Kostnadsramen bör därför föras upp med 350000 kr.

För anslutningsavgiftcr får disponeras 150000 kr. I investeringspla- nen finns vidare uppförd en kostnadsram av 0,5 milj. kr. för övriga åt— gärder. Inom sistnämnda ram har slutredovisats åtgärder till en sam- manlagd kostnad av 462000 kr. Byggnadsstyrelsen föreslår att kost- nadsramen utgår ur investeringsplanen.

Försörjningsåtgärder inom medicinarområdet. För översiktlig plan- läggning får 660 000 kr. tas i anspråk.

I beslut den 27 maj 1971 uppdrog Kungl. Maj:t åt byggnadsstyrel- sen att utföra vissa ytterligare parkeringsplatser inom området (jfr prop. 1971: 35 s. 6). Kostnaderna för dessa och andra beslutade åt- gärder uppgår enligt styrelsen till 6555 000 kr. i prisläget den 1 april 1970, vilket motsvaras av 7 milj. kr. i prisläget den 1 april 1971. För anslutningsavgifter har utbetalats 0,7 milj. kr. Som redovisats i prop. 1971: 35 (s. 6) har styrelsen föreslagit att parkeringsplatserna inom om- rådet skall avgiftsbeläggas. För att styrelsen skall kunna utföra dessa åtgärder och vissa tillkommande försörjningsåtgärder för en planerad nybyggnad för matsal m.m. inom området föreslår styrelsen att kost- nadsramen för anslutningsavgifter och övriga åtgärder höjs till 8 575 000 kr.

Försörjningsåtgärder inom Chalmers tekniska högskolas område. För översiktlig planläggning och för anslutningsavgifter finns i investerings- planen uppförda kostnadsramar av resp. 1,1 och 2 milj. kr. Bygg- nadsstyrelsen föreslår att kostnadsramen för översiktlig planläggning höjs med 200 000 kr. till 1,3 milj. kr.

För övriga åtgärder är en kostnadsram av 9750 000 kr. uppförd i investeringsplanen. Byggnadsstyrelsen har _ utöver tidigare slutredo- visade delobjekt -— slutredovisat ytterligare delobjekt till en samman- lagt kostnad av 1401000 kr. Inom kostnadsramen återstår således (9 750 000 1 401 000=) avrundat 8 350 000 kr. enligt prisläget den 1 april 1970, vilket motsvaras av 8,6 milj. kr. i prisläget den 1 april 1971.

Karlstad

Försörjningsåtgärder. 1 investeringsplanen är en kostnadsram av 2 milj. kr. uppförd för ändamålet (jfr prop. 1971: 35 s. 11 och 13 ). Be-

Prop. 1972: 28 9

loppet motsvaras av 2180000 kr. i prisläget den 1 april 1971. Som jag återkommer till i det följande har Kungl. Maj:t den 30 december 1971 uppdragit åt byggnadsstyrelsen att utföra bl.a. utomhusanlägg- ningar för gymnastikundervisningen vid lärarhögskolan. Kostnaderna för dessa i de delar de bör bestridas av staten beräknas av styrelsen till 545000 kr. Med anledning härav föreslår styrelsen att nämnda ram förs upp med (2 000 000+180 000+545 000=) 2 725 000 kr.

Nybyggnad för lärarhögskolan och universitetsfilialen. 1 prop. 1971.: 145 (bil. 6 s. 34) redovisades att Kungl. Maj:t den 30 juni 1971 upp— dragit åt byggnadsstyrelsen att fortsätta projekteringen av nybyggna- den t.o.m. bygghandlingar samt att Kungl. Maj:t den 7 september och den 15 oktober 1971 uppdragit åt styrelsen att utföra förberedan- de arbeten och att företa viss upphandling för nämnda nybyggnad. Kungl. Maj:t har sedermera den 30 december 1971 uppdragit åt styrel- sen att bedriva fortsatt projektering samt att utföra nybyggnaden.

Arbetena bedrivs med utgångspunkt i att för de icke-laborativa in- stitutionerna vid universitetsfilialen får disponeras lokaler med en pro- gramyta —— exkl. kapprum, toaletter etc. —— av 5 000 m2. I denna ytram ingår även filialens andel av de bibliotekslokaler som ingår i objektet. Härutöver tillkommer bl.a. uppehållslokalcr.

Det av skolöverstyrelsen upprättade lokalprogrammet för lärarhög— skolan -—- som omfattar en programyta av ca 5 200 m2 exkl. kapprum, toaletter etc. — bygger på att vid högskolan skall anordnas utbildning av förskollärare samt låg— och mellanstadielärure med resp. 120, 96 och 96 intagningsplatser per år.

Nybyggnaden skall även omfatta restauranglokaler med 300 matsals- platser och 150 kaféplatser. Genom beslutet den 30 december 1971 har Kungl. Maj:t vidare uppdragit åt styrelsen att utföra studentkårloka- ler samt efter samråd med statens förhandlingsnämnd — lokaler m.m. för gymnastik och idrott. Mellan staten och Karlstads kommun förs f.n. förhandlingar om bl. a. samverkan i fråga om sistnämnda anläggningar.

I gällande investeringsplan finns för nybyggnaden uppförd en kost- nadsram av 33 350000 kr. i prisläget den 1 april 1970 (jfr prop. 1971: 145 bil. 6 s. 35). Beloppet motsvaras av 36,3 milj. kr. i prisläget den 1 april 1971.

En inom byggnadsstyrelsen upprättad situationsplan över den plane- rade bebyggelsen för lärarhögskolan och universitetsfilialen torde få återges som bilaga I till statsrådsprotokollet i detta ärende.

Umeå

Försörjningsåtgärder. I investeringsplanen är en kostnadsram av 1,3 milj. kr. uppförd för översiktlig planläggning. Byggnadsstyrelsen före-

Prop. 1972: 28 10

slår att ramen höjs till 1,5 milj. kr. med hänsyn till pågående översyn och komplettering av 1962 års utbyggnadsplan för universitetsområdet. Styrelsen föreslår vidare att kostnadsramen för anslutningsavgifter höjs med 200 000 kr. till 1 milj. kr.

För övriga åtgärder finns en kostnadsram av 15 840 000 kr. i prisläget den 1 april 1970, varav 14,2 milj. kr. avser beslutade åtgärder. Sist— nämnda belopp motsvaras av 15 milj. kr. i prisläget den 1 april 1971. Styrelsen har slutredovisat ett delobjekt till en kostnad av 244000 kr.

Styrelsen har beräknat 1 milj. kr. för vissa försörjningsåtgärder i samband med planerad nybyggnad för lärarhögskolan m.m. Styrelsen föreslår således en kostnadsram för övriga åtgärder av (15000 000— 244 0004—1 000 000=) avrundat 15 755 000 kr.

Luleå

N ybyggnader för högskolenheten. Verksamheten vid högskolenheten i Luleå påbörjades höstterminen 1971, då 50 studerande togs in på den maskintekniska utbildningslinjen. Enligt statsmakternas beslut skall in- tagningskapaciteten öka till 200 vid full utbyggnad läsåret 1975/ 76 (jfr prop. 1971: 59 , UbU 1971: 17, rskr 1971: 174). Under nästa läsår kom- mer högskolenheten att disponera av Luleå kommun uppförda lokaler inom Porsöområdet om sammanlagt ca 4 000 m” programyta exkl. kapp- rum, toaletter etc. Kungl. Maj:t uppdrog den 17 december 1971 åt bygg— nadsstyrelsen att projektera ytterligare lokaler för verksamheten vid institutionen för maskinkonstruktion t.o.m. förslagshandlingar.

I en inom styrelsen den 26 januari 1972 upprättad promemoria be- dömer styrelsen att den aktuella etappen bör omfatta ca 7 000 m2 rums- yta, vari ingår bl. a. hela mekaniska verkstaden om 900 mg. Enligt sty— relsen måste byggnadsarbetena påbörjas senast i augusti 1972 för att erforderliga lokaler skall kunna tas i bruk till höstterminen 1973. Sty- relsen föreslår att en preliminär kostnadsram av 20 milj. kr. för nybygg- naderna förs upp i investeringsplanen för nästa budgetår.

Försörjningsåtgärderna avses bli påbörjade i maj 1972, varför sty- relsen föreslår att en kostnadsram av 2 milj. kr. för övriga åtgärder förs upp i investeringsplanen för innevarande budgetår. För översiktlig plan- läggning föreslår styrelsen en kostnadsram av 175 000 kr.

En av byggnadsstyrelsen överlämnad skiss över planerad bebyggelse inom Porsöområdet torde få återges som bilaga 2 till statsrådsproto- kollet i detta ärende.

Föredraganden

För nästa budgetår har jag gjort upp följande förslag till investe- ringsplan. I planen tas en kostnadsram upp för varje objekt. Medels- förbrukningen för de skilda objekten har uppskattats med utgångs— punkt i angivna tider för byggstart och färdigställande.

Prop. 1972: 28 11

Investeringsplan (1 OOO-tal kr.)

Medelsl'örbrukning Kosmadsrnm Faktisk Beräknad för Bygg- Färdig- t. o. m. start ställande

Byggnadsobickt 1.4.70 1.4.71 70/71 71/72 72/73 mån./år mån./år Stockholm Försörjningsåtgärder inom Fres-

catiområdet: Översiktlig planläggning ...... 1 000 1 250 963 37 250 Anslutningsavgifter ......... 245 245 127 118 Övriga åtgärder ............ 20 500 21 700 11 861 6 500 3 000 successivt Försörjningsåtgärder inom karo-

linska institutets område: . Översiktlig planläggning ...... 690 690 666 24 Slutredovisat . .............. 91 Anslutningsavgifter .......... 400 700 40 360 300 Övriga åtgärder ............ 4 250 4 485 2 351 800 800 successivt Försörjningsåtgärder inom tek-

niska högskolans område . . . . 6 172 6 193 6 084 10 50 successivt Nybyggnad av simhallsanläggning

vid gymnastik- och idrottshög-

skolan .................... 5 710 5 710 7 235 265 11.65 9.67 Nybyggnad för sektion A m. m. 15 690 15 995 14 879 800 300 4.68 4.70 Ombyggnad för sektion E m. m. 6 600 6 620 6 486 134 4.68 12.69 Laboratoriebyggnad vid karolin-

ska institutet ............... 27 100 28 065 25 076 2 900 89 5.68 8.71 Nybyggnader inom Frescatiområ-

det för icke-laborativa institu- tioner . .................... 79 950 83 770 63 157 19 600 1 000 9.68 12.71 Tillbyggnad för sektion L ...... 2 730 2 760 2 730 30 10.68 12.69 Nybyggnad för tandläkarutbild-

ning m.m. ................ 66 800 72 800 47 12 000 19 000 3.72 1.75 Matsal inom Frescatiområdet . . 2 930 3 055 2 594 375 86 9.69 8.70 Nybyggnad för kemi m.m. . . . . 38 730 42 215 15 000 19 000 8.71. 5.73 Ny- och ombyggnad för sektion

V ........................ 9 855 10 715 1.425 3 000 3 500 8.70 l2.72 Utbyggnad av statens biblioteks-

depå i Bålsta .............. 2 180 2 375 1 800 9.72 9.73 Markförvärv m. m. för nybyggnad

för tandläkarutbildning ...... 8 300 8 300 5 000 2 000 1 300 Uppsala ' Försörjningsåtgärder:

Översiktlig planläggning ...... 660 850 599 61 190 Anslutningsavgifter ......... 2 250 2 250 2 221 29 Övriga åtgärder ............ 7 850 8 200 4 797 1 500 1 500 successivt Om- och tillbyggnad för univer-

sitetsbibliotcket ............. 12 475 12 575 12 447 125 3 4.64 2.71 Nybyggnader på Artillerifältet . . 100 420 106 800 32 071 17 500 20 000 6.66 12.74 Nybyggnad för fysiska institutio-

nen m.m. ................. 14 475 13 785 12 771 950 64 6.68 10.70 Linköping Försörjningsåtgärder:

Översiktlig planläggning ...... 600 700 482 118 100 énslutningsavgifter .......... 2 000 2 000 1 891 109 Ovriga åtgärder ............ 10 000 11 150 5 784 2 500 800 successivt Nybyggnader på Vallaområdet

för högskolenheten .......... 92 250 98 260 56 616 23 000 14 000 6.69 9.72

Prop. 1972: 28

Kostnadsram Byggnadsobjekt 1.4.70 1.4.71 Jönköping Om- och tillbyggnad för lärarhög-

skolan m.m. .............. 5 725 5 725 Växjö Försörjningsåtgärder .......... 2 000 Kalmar Ombyggnad för lärarhögskolan

m. m. ..................... 3 615 3 920 Kristianstad Ombyggnad för lärarhögskolan . . 3 455 3 455 Lund Försörjningsåtgärder:

Översiktlig planläggning ..... 1 100 1 100 anslutningsavgifter ......... 3 200 3 200 Ovriga åtgärder ............ 17 500 17 500 Nybyggnader för kemiska institu-

tionen .................... 76 000 75 000 Fastighetsförvärv ............. 3 135 2 645 Nybyggnad för matematik m.m. 11075 11 115 Nybygnad för sektion M ...... 27050 27 050 Nybyggnad för sektion V ...... 21 350 21 350 Nybyggnad för datamaskincentral 2 220 2 220 Fundament m.m. för konstverk 310 315 Ombyggnad för farmakologiska

institutionen ............... 3 365 3 250 ll-Irilmö Om- och tillbyggnad för lärarhög-

skolan .................... 30 320 33 050 Göteborg Försörjningsåtgärder för huma-

nistiska fakulteten m.m.: Översiktlig planläggning ..... 140 350 Anslutningsavgifter ......... 150 150 Nybyggnad för odontologiska fa-

kulteten ................... 59 130 59 300 Försörjningsåtgärdcr inom medi-

cinarområdet: Översiktlig planläggning ...... 660 660

Anslutningsavgifter ......... 1 ,,

Övriga åtgärder ............ l 7 "80 8 575 Nybyggnad för sektion K ...... 25 670 25 500 Nybyggnad för sektion V ...... 34 600 34 600 Utökning av panncentralcn m.m.

vid Chalmers tekniska högskola 4 570 4 640 1—'örsörjningsåtgärder inom Chal-

mers tekniska högskolas om-

råde:

Översiktlig planläggning ...... 1 100 1 300 Slutredovisat ............... Anslutningsavgifter ......... 2 000 2 000 Övriga åtgärder ............ 9 750 8 600

12

Medelsförbrukning Faktisk Beräknad för t. o. nr. 70/71 71/72 72/73 2 275 1 800 1 550 2 000 2 582 1 000 250 2 327 800 100 963 137 2 562 500 138 13 090 500 300 72 032 2 500 400 2 420 225 11 039 76 26 865 185 21 149 201 2 156 64 253 57 3 149 101 4 000 12 000 54 86 210 68 S', 59 272 28 632 28 685 I. 2277 1 4000 1 300 25 196 304 33 080 1 520 4 075 550 15 1 083 217 1 401. 1 409 591 6 832 1 000 750

Bygg— Färdig- start ställande mån./år mån./år

5.70 4.72 successivt 5.70 7.71 4.70 5.71 successivt 10.64 2.69 8.62 7.64 1.64 6.66 3.65 7.67 12.67 1 1 .68 8.67 12.67 4.68 2.70 2.72 1.74 6.65 6.69 successivt ] 1.61 7.64 1 1.63 7.69 4.67 1.69

successivt

Prop. 1972: 28

Byggnadsobjckt Ny- och ombyggnad för sektion

Hörsalsbyggnad vid Chalmers tek- niska högskola ............ Nybyggnad för sektion A m.m. Nybyggnad för botaniska institu- tionen .................... Nyby gnad för zologiska institu- tionen .................... Nybyggnad för institutionen för hygicn m.m. .............. Nybyggnad för fysiska institutio- nen m.m. ................. Forskningslaboratorium inom me- dicinarområdet . ............ Nybyggnad för lärarhögskolan m.m. . ....................

Karlstad Försörjningsåtgärder .......... Nybyggnad för universitetsfilialen och lärarhögskolan m.m. . . . .

Örebro Försörjningsåtgärder: Översiktlig planläggning ...... Anslutningsavgifter ......... Övriga åtgärder ............ Nybyggnader för gymnastik- och idrottshögskolan ............ Falun Ombyggnad m.m. för lärarhög- skolan ....................

Gävle Ombyggnad m.m. för lärarhög— skolan m.m. ..............

Härnösand

Ombyggnad för lärarhögskolan . .

Östersund

Nybyggnad för socialhögskolan . .

Umeå Nybyggnad för lu-block, etapp I Nybyggnad för lu-block, etapp II Nybyggnad för kemi-hufo ...... Nybyggnad för fysiologi, botanik m. m. hufo .............. Nybyggnad för bibliotek, sam- hällsvetcnskap m.m. ........ Försörjningsåtgärdcr: Översiktlig planläggning . . . . . Slutredovisat . ..............

Anslutningsavgifter . ........ Övriga åtgärder ............

Kostnadsram

1.4.70 1.4.71 26 200 25 700 2 500 2 490 16 845 16 845 12 060 11 600 13 460 11 250 5 605 5 750 19 535 17 800 4 330 4 720 60 000 65 400 2 000 2 725 33 350 36 300 600 600 850 850 5 900 6 350 11 525 9 000 3 240 3 520 4 645 4 645 3 130 3 130 11 000 6 000 6 000 7 150 7 150 14 600 14 600 16 500 16 625 21 800 21 800 1 300 1 500 800 1 000 15 840 15 755

Medelsförbrukning Faktisk Beräknad för t.o.m. ___— 70/71 71/72 72/73 24 568 1 132 2 487 3 15 427 1 418 11 214 386 10 255 700 295 5 184 566 14 971 1. 500 500 358 1 000 3 000 5 000 23 000 500 1 000 6 000 15 000 538 62 850 2 040 2 550 1 250 5 868 2 500 600 346 2 500 650 1 939 1 750 570 1 789 1 125 180 7 000 5 970 30 7 048 60 42 14 501 99 15 146 1 000 449 21 403 300 97 1 29 204 244 575 225 200 6 913 2 200 2 200

13

Bygg- Färdig- start ställande mån./år mån./år

8.66 1.70 11.65 1.67 11.65 4.68

8.67 8.69 12.67 4.70

6.68 1.70

8.68 4.70

3.72 8.73

3.72 12.74

successivt 12.71 1.74 10.69 11.71

5.70 9.71 12.70 1 1.71

9.70 8.71

6.70 8.71 10.72 1.74

6.64 1.66 6.65 1.67 6.65 8.67

1.67 1.69

6.66 8.68

successivt

Prop. 1972: 28 14

Mcdclsförbrukning Kostnadsram Faktisk Beräknad för Bygg- Färdig-

. __ t. o. m. start ställande Byggnadsobjekt 1.4.70 1.4.71 " 70/71 ' 71/72 72/73 mån./år mån./år Nybyggnad för administration,

datamaskincentral m. m. . . . . 4 075 4 075 4 046 29. 4.67 8.68 Nybyggnad för matsal m. m. . . 7 375 7 475 6 986 300 189 6.68 2.70 Nybyggnad för lu-block, etapp III 9 400 9 600 6 848 2 500 200 10.69 4.71 Nybyggnad för icke-laborativa in-

stitutioner . ................ 14 800 16 135 10 000 3 500 6.71 2.73 Luleå Om- och tillbyggnad för lärarhög-

skolan m. m. .............. 6 695 7 000 2 961 3 850 150 12.70 3.72 Försörjningsåtgärder: _

Översiktlig planläggning ...... 175 175 Övriga åtgärder ............ 2 000 500 1 500 successivt Nybyggnader för högskolenheten 20 000 12 000 8.72 9.73 Diverse objekt (budgetåret

1972/73) .................. 5 000 5 000 Diverse objekt (tidigare budgetår) 5 000 125 2 500 .

1 254 392 1 328 348 770 463 183 736 184 892

Erfarenhetsgrundad reducering av

medelsbehovet . ............ 8 736 4 892 Beräknat medelsbehov ........ 175 000 180 000

För att det skall bli möjligt att påbörja vissa försörjningsåtgärder i samband med en planerad nybyggnad för universitetsfilialen och lärar- högskolan m. m. i Växjö har jag på byggnadsstyrelsens förslag fört upp en kostnadsram av 2 milj. kr. för detta ändamål.

Kungl. Maj:t uppdrog den 13 februari 1970 åt byggnadsstyrelsen att utföra nybyggnad för forskningslaboratorium inom medicinaromrädet i Göteborg. Redogörelse för nybyggnaden har lämnats senast 1' prop. 1971: 35 (s. 21). Mot bakgrund av inhämtade anbud hemställde styrel- sen senare att få utföra nybyggnaden inom en högre kostnadsram än den som uppförts i gällande investeringsplan. Genom beslut den 11 februari 1972 medgav Kungl. Maj:t att envar av de i gällande investe- ringsplan, inredningsplan och utrustningsplan uppförda kostnadsramar— na för objektet får på visst sätt belastas med högre belopp än som anges i resp. plan, sa länge som den sammanlagda belastningen av dessa ramar inte överstiger summan av de uppförda ramarna. Jag räknar med att senare efter förslag av myndigheterna —— i annat sammanhang åter- komma med förslag till den omfördelning mellan dessa ramar som till följd härav visar sig erforderlig.

Prop. 1972: 28 15

Som jag redovisat i prop. 1972: 1 (bil. 10 s. 356) räknar jag med att antalet nybörjarplatser vid sociallzögskolan i Östersund skall ökas med 60 fr.o.m. höstterminen 1972. Antalet nybörjarplatser vid högskolan kommer därigenom att uppgå till sammanlagt 240 per läsår. Högskolan disponerar f.n. provisoriska lokaler vid Frösö sjukhus. Byggnadssty- relsen har i ett den 14 februari 1972 överlämnat byggnadsprogram för nybyggnad för socialhögskolan m.m. redovisat att nya lokaler kommer att behövas fr. o. m. vårterminen 1974. En nybyggnad föreslås bli upp- förd i kvarteren Läkarboken och Plånboken vid Rådhusgatan i Öster- sund. Styrelsen beräknar kostnaderna till ca 14 milj. kr. Beredningen av ärendet är ännu inte avslutad. Jag räknar med att i annat samman- hang återkomma till Kungl. Maj:t i denna fråga. För att det skall bli möjligt att om så visar sig erforderligt redan under hösten 1972 påbörja byggnadsarbeten för högskolan har jag i mitt förslag till in— vesteringsplan fört upp en preliminärt beräknad konstnadsram av 11 milj. kr. för nybyggnad för socialhögskolan m.m.

Som redovisades i det föregående räknar byggnadsstyrelsen med att kunna påbörja byggnadsarbetena för nybyggnader för högskolenheten i Luleå under nästa budgetår. Beredningen av ärendet är ännu inte avslutad. När så har skett räknar jag med att återkomma med ett slut- ligt förslag till kostnadsram. I mitt förslag till investeringsplan har jag nu fört upp en preliminärt beräknad ram enligt styrelsens förslag.

Som jag nämnt i det föregående har jag i detta sammanhang tagit upp endast sådana byggnadsobjekt för vilka projekteringen nått det stadium då redovisning för riksdagen — enligt handläggningsordningen —— bör ske. Sedan projekteringshandlingar m.m. redovisats räknar jag med att det under nästa budgetår skall bli möjligt att föreslå att ytter- ligare ett antal objekt tas upp i investeringsplanen.

Innevarande budgetår uppgår investeringsanslaget till 140 milj. kr. Någon behållning på anslaget fanns inte vid utgången av budgetåret 1970/ 71. Byggnadsstyrelsen beräknar att 35 milj. kr. behövs i ytterli- gare anslag för innevarande budgetår. Jag hemställer i annat samman- hang denna dag att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att anvisa detta belopp på tilläggsstat 111. Jag räknar med att medel kan anvisas på tilläggsstat även nästa budgetår, om detta visar sig nödvändigt för att den planerade byggnadsverksamheten skall kunna genomföras.

I likhet med vad som skett tidigare år har jag i förslaget till investe- ringsplan gjort en på erfarenheten grundad reducering av summan av de beräknade medelsförbrukningarna för de enskilda objekten. På grundval av mitt förslag till investeringsplan har jag gjort upp följande anslagsberäkning.

Prop. 1972: 28 16

Anslagsberäkning (1 OOO-tal kr.)

Medelstillgång Beräknad mcdelsförbrukning Behållning 1.7.1971 ........... — 1971/72 175 000 Anslag för 1971/72 l972/73 180 000 riksstat .................... 140 000 tilläggsstat (förslag) ........ 35 000 Anslag för 1972/73 (förslag) .. 180000 355 000 355 000

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att till Byggnadsarbeten vid universiteten m.m. för budgetåret 1972/ 73 under statens allmänna fastighetsfond anvisa ett in- vesteringsanslag av 180 000 000 kr.

Inredning och utrustning av lokaler vid universiteten m. m.

1970/71 Utgift 69 835 642 Reservation 3 447 808 1971 / 72 Anslag 63 000 000 1972 / 73 Förslag 72 000 000

Anslagsförslag m. m.

Från detta reservationsanslag bestrids kostnader för inredning och ut— rustning av lokaler vid universiteten och högskolorna inom utbildnings- departementets område samt vid vissa statliga institutioner inom skol— och kulturområdena.

De i det föregående under rubriken Byggnadsarbeten vid universite— ten m. m. omnämnda LUP-kommittéerna har till uppgift att bl. a. utar- beta utrustningsprogram med förslag till kostnadsramar för samtliga lä- roanstalter på resp. ort och successivt överlämna programmen till ut- rustningsnämnden för universitet och högskolor. Nämnden begär anslag i utrustningsfrågor och svarar för upphandlingen.

Byggnadsstyrelsen svarar för planering och upphandling av inrcrl- ning.

Som jag redovisat i det föregående kommer tekniska högskolans i Stockholm byggnadskommittés verksamhet att upphöra. Kommittén har hittills svarat för bl. a. planering och upphandling av inredning för högskolans lokaler. Dessa uppgifter kommer att övertas av byggnads- styrelsen.

Av anslaget disponeras innevarandc budgetår 15,5 milj. kr. av bygg— nadsstyrelsen och tekniska högskolans i Stockholm byggnadskommitté

Prop. 1972: 28 17

enligt en av Kungl. Maj:t fastställd inredningsplan. Utrustningsnämn- den disponerar 47 milj. kr. enligt en av Kungl. Maj:t fastställd utrust- ningsplan. 500 000 kr. står till Kungl. Maj:ts disposition. Anslagsframställningar för nästa budgetår föreligger från byggnads- styrelsen och utrustningsnämnden för universitet och högskolor. '

Byggnadsstyrelsen

Styrelsen hemställer att 19,6 milj. kr. anvisas för styrelsens inrednings- verksamhet budgetåret 1972/ 73. I följande sammanställning redovisas i 1000-tal kr. —— styrelsens förslag till nya och ändrade kostnads- ramar.

2. Riksdagen 1972. ! saml. Nr 28

Prop. 1972: 28

Inredningsobjekt

Stockholm Statens biblioteksdepå i Bål-

sta .................... Ombyggnad för odontologiska

fakulteten .............. Musikhögskolan ...........

Uppsala

Universitetsbiblioteket ...... Nybyggnader på Artillerifältet

Linköping Teknisk och filosofisk utbild-

ning m. m. .............. Lärarhögskolan ............

Växjö Universitetsfilialen och lärar- högskolan ..............

Lund Icke-laborativa institutioner m. m. ..................

Malmö Lärarhögskolan m. m. ......

Göteborg Forskningslaboratorium inom medicinarområdet ........ Ombyggnad för sektion M m.m, .................. Ombyggnad för sektion E m.m. .................. Icke—laborativa institutioner

m. m, .................. Musikutbildning ........... Lärarhögskolan m. m. ......

Borås Bibliotekshögskolan ........ Karlstad Universitetsfilialen och lärar- högskolan m.m. ........ Umeå Lii-blocket ................ Luleå Högskolenheten ...........

Till Kungl. bitti.-ts disposition (budgetåret 1972/73)

Tidigare medgiven ram

definitiv

400

2 900

725 1 250 600

4 025

delram

300

5100

10 000

790

3 130 300

800

1 500

18

Begärd ny ram eller Nu begärd ram begärd ändring av tidigare ram

+ 1700

+ 150

+ 100 +11900

+ 2000 + 2500

+ l7J0

+ 365

] 300

+

75 100 50

1 360

175 3 000

+ ++++++

350

definitiv delram

2 000 425 150 3 000 17 000 12 000 2 500 2 500 1 585 2 300 800 1 350 650 4 490 475 3 000 350 3 000 4 250 3 800 3 000

Prop. 1972: 28 19

Utrustningsnämnden för universitet och högskolor

Utrustningsnämnden föreslår att den för nämndens verksamhetsom- råde avsedda anslagsposten för budgetåret 1972/73 beräknas till 55 milj. kr.

Med överlämnande av förslag från LUP-kommittéerna, universitets- kanslersämbetet, Organisationskommittén för högre teknisk utbildning och forskning i övre Norrland, organisationskommittén för högre musikutbildning, Organisationskommittén för bibliotekshögskolan i Borås och universitetsrestaurangkommittén hemställer nämnden vidare om ändring av befintliga kostnadsramar eller införande av nya sådana i ut- rustningsplanen för nästa budgetår. Nämnden föreslår också att vissa kostnadsramar som kan beräknas bli förbrukade under budgetåret 1971/72 eller i början av budgetåret 1972/73 skall utgå ur planen.

I följande sammanställning redovisas —— i 1000-tal kr. de före- slagna nya och ändrade kostnadsramarna.

Tidigare medgiven ram Begärd ny ram eller Nu begärd ram

begärd ändring av

Utrustningsobjekt definitiv delram tidigare ram Stockholm Telefonväxel för Frescatiom—

rådet .................. 1000 + 715 Telefonväxel vid karolinska

institutet ................ 465 + 345 Icke-laborativa institutioner

vid universitetet .......... 4 000 _— 110 3 890 Matsal m.m. .............. 320 + 315

Preklinisk odontologisk ut—

bildning m.m. .......... + 1 285 1 285 Nybyggnader för odontolo— giska fakulteten .......... + 5 000 Kemi—hufo ................ + 9 030 9 030 Musikhögskolan ........... + 300 300 Uppsala Nybyggnader på Artillerifältet: Verkstad . .............. 450 + 100 Övrig gemensam utrustning 750 + 745 Apparatur m.m. för lu .. 3 600 + 1 395 Apparatur m.m. för hut'o 3 950 + 4850 Linköping Teknisk och filosofisk utbild- ning m.m. .............. 17 000 + 6 775 Medicinsk teknik .......... + 450 Matsal m.m. .............. + 145 Växjö Universitetsfilialen m.m. . .. 450 + 350 Lund Telefonväxel .............. 875 + 250 Zoologi m.m. ............ + 1700 1700 Universitetsbiblioteket ...... + 206 Matsal m.m. .............. + 75

definitiv delram

1715 810

5 000

550 1 495 4 995 8 800

23 775

450 145

206 75

Prop. 1972: 28

Utrustningsobjekt

NIalmö Telefonväxel för lärarhögsko- lan Musikhögskolan

Göteborg Musikämnesutbildning Musikhögskolan Telefonväxel för lärarhögsko-

lan m. m. Kaféer

Borås

Bibliotekshögskolan Kafé .

Karlstad Universitetsfilialen m.m. . . . .

Örebro Icke-laborativa ämnen m.m.

Östersund Kafé .....................

Umeå Fysik (forskning m.m.) Matsal m.m. .

Luleå Högre teknisk utbildning och forskning m.m. ......... Kafé .....................

Liirarhögskolorna Till skolöverstyrelsens dispo- sition (budgetåret 1972/73)

Till Kungl. Maj:ts disposition (budgetåret 1970/71) . . . . .

Till Kungl. Maj:ts disposition (budgetåret 1972/73)

Till universitetskanslersämbe— lets disposition (budgetåret 1972/ 73 )

Tidigare medgiven ram

definitiv delram

500 455 650 630 380 1 000

20

Begärd ny ram eller Nu begärd ram begärd ändring av tidigare ram

+30 000 30 000

definitiv delram

+ 420 420 + 135 135

600 + 520 420 + 600 600 + 50 50 + 350 350 + 35 35 + 350 805 + 30 680 + 35 35 + 530 1160 + 80 460 + 3 000 3 000 + 59 59 + 1200 1200 _ 510 490 + 1000 1000

Prop. 1972: 28 21

Stockholm

Statens biblioteksdepå i Bålsta. Av den redogörelse som lämnades i prop. 1970: 76 (s. 14) framgår att utbyggnaden av biblioteksdepån i Bålsta beräknas omfatta 3600 m2 rumsyta. Byggnadsstyrelsen räknar med att byggnadsarbetena skall kunna sättas igång hösten 1972. De- pån, som skall inredas med tätpackningssystem (jfr prop. 1970: 76 s. 41 ), beräknas inrymma 20000 hyllmeter för böcker och 6500 hyllme- ter för tidningar. Styrelsen föreslår att den i inredningsplanen uppför- da delramen av 300 000 kr. för objektet höjs till 2 milj. kr.

Telefonväxel för Frescatiområdet. I gällande utrustningsplan är upp- förd en delram av 1 milj. kr. (jfr prop. 1969: 36 s. 22) för en telefon- växel för Frescatiområdet. LUP-kommittén föreslår att den befintliga växeln av typ A 344 med f.n. 1 000 anknytningar byggs ut med ytterli- gare 500 anknytningar. Kostnaderna härför beräknar kommittén till 715 000 kr. Kommittén föreslår att nämnda delram höjs till (1 000 000+ 715 000=)1715000 kr.

Telefonväxel vid karolinska institutet. I utrustningsplanen finns upp- förd en delram av 465 000 kr. för den befintliga växeln inom karolinska institutets område (jfr prop. 1969: 36 s. 25 ). LUP-kommittén föreslår att växeln byggs ut från f.n. 700 till 1000 anknytningar. Kostnaderna härför beräknar kommittén till 345 000 kr. Kommittén föreslår att nämnda delram höjs till (465 000+345 000=) 810000 kr.

Kemi-hufo m.m. En nybyggnad för kemi m.m. uppförs f.n. inom Frescatiområdet och planeras vara inflyttningsklar till höstterminen 1973 (jfr prop. 1970: 76 s. 13 ). Byggnaden omfattar ca 13 200 m2 rumsyta, varav 7 500 rn2 avser lokaler för forskning m. m. i kemi vid universite— tet. Byggnaden, som kostnadsberäknats till 42 215 000 kr., kommer även att inrymma lokaler för bl. a. biofysik och meteorologi.

I gällande inredningsplan finns för nybyggnaden uppförd en definitiv kostnadsram av 6,5 milj. kr. (jfr prop. 1971: 145 bil. 6 s. 28 och 31).

LUP-kommittén föreslår att en definitiv kostnadsram av 9 030 000 kr. för objektet förs upp i utrustningsplanen för nästa budgetår. Av nämnda belopp avser 5250 000 kr. kemi, 700000 kr. biofysik, 600000 kr. me- teorologiska institutionen, 1,1 milj. kr. centralverkstad, 200000 kr. godsmottagning och centrala förråd samt 1 180000 kr. övrig gemensam utrustning.

Preklinisk odontologisk utbildning. Statsmakterna har år 1970 fattat beslut om utbyggnad av tandläkarutbildningen i Stockholm ( prop. 1970: 122 , SU 1970: 135, rskr 1970: 309). Som redovisats i det föregåen-

Prop. 1972: 28 22

de skall nya lokaler uppföras i anslutning till Huddinge sjukhus. De nya lokalerna dimensioneras för ett intag av 120 nybörjare per år. Här— utöver avses tandläkarutbildningen i de nuvarande lokalerna vid Hol— ländargatan fortsätta under en övergångsperiod med ett t. v. oförändrat intag av 100 studerande per år. Antalet nybörjarplatser blir således under en övergångsperiod 220 per år. Det första studieårcts utbildning är förlagd till karolinska institutets medicinskt teoretiska institutioner.

Med anledning av det ökade intaget beräknar LUP-kommittén för de prekliniska och propedeutiska ämnena vid karolinska institutet en definitiv kostnadsram av 1285 000 kr. för utrustning enligt följande sammanställning.

Anatomi 220 000 Fysiologi 200 000 Tandanatomi och propedeu- Kemi 220-000

tisk bcttfysiologi 75 000 Farmakologi 225 000 Histologi 185 000 Bakteriologi 60 000 Oral histologi 100 000

Nybyggnad för tandläkarutbildning m.m. Av min redovisning i det föregående framgår att nybyggnaden, som uppförs i anslutning till Hud- dinge sjukhus, skall omfatta 18460 m2 rumsyta och har kostnadsbc- räknats till 72,8 milj. kr.

I inredningsplanen finns uppförd en delram av 3,5 milj. kr. för ny— byggnaden (jfr prop. 1971: 145 bil. 6 s. 28 och 31).

LUP-kommittén beräknar att utrustning behöver beställas under tiden

till och med utgången av budgetåret 1972/ 73 inom en kostnadsram av 5 milj. kr.

Uppsala

N yb yggnader på Artillerifältet. I det föregående har jag redogjort för detta byggnadsobjekt. I inredningsplanen finns för nybyggnaderna upp- förd en delram av 5,1 milj. kr. (jfr prop. 1971: 35 s. 25 ). Styrelsen före—. slår nu att ramen höjs till 17 milj. kr. Av sistnämnda belopp avser 1 milj. kr. inredning av lokaler för veterinärmedicinsk utbildning och forskning.

I följande sammanställning redovisas de i gällande utrustningsplan uppförda delramarna för objektet (jfr prop. 1971: 35 s. 27 ) samt de av LUP-kommittén föreslagna höjningarna. I vad avser de veterinärmedi- cinska ämnena har LUP-kommittén samrått med organisationskommit- tén för omlokalisering av veterinärhögskolan och statens veterinärmedi- cinska anstalt.

Telefonväxel 645 000 Verkstad 450 000 + 100 000 Övrig gemensam utrustning 750 000 + 745 000 Apparater m. m. för lu 3 600 000 +1 395 000 Apparater m. m. för hufo 3 950 000 +4 850 000

Prop. 1972: 28 23

Inom LUP-nämndens verkstadsgrupp pågår en översyn av gruppens utrustningsprogram. I avvaktan på att LUP-kommittén skall kunna ta ställning till de definitiva utrustningsresurserna för verkstäderna föreslår kommittén en höjning av delramen Verkstad med 100000 kr.

Kommittén föreslår en höjning av delramen Övrig gemensam utrust- ning med 745 000 kr., varav 30 000 kr. avser AV-utrustning, 275 000 kr. administration, bibliotek, servicelokaler m.m., 240000 kr. svagströms- tckniska anläggningar och 200000 kr. kostnader för flyttningar, kon- sulter, besiktningar m. m.

Delramen Apparatur m. m. för lu föreslår kommittén höjd med 1 395 000 kr., varav 275 000 kr. för farmakologi och-toxikologi, 900 000 kr. för kemi och biokemi, 100 000 kr. för galenisk farmaci och 120000 kr. för mikrobiologi.

Slutligen föreslår kommittén att delramen Apparatur m.m. för hufo höjs med 4 850000 kr., varav 350000 kr. för gemensamt djurhus, 1,5 milj. kr. för farmakologi och toxikologi, 1,7 milj. kr. för biokemi, medi- cinsk kemi och farmakognosi, 1,1 milj kr. för galenisk farmaci och farmaceutisk kemi samt 200000 kr. för mikrobiologi.

Linköping

Teknisk och filosofisk utbildning m. m. Den nu aktuella utbyggnaden inom Vallaområdet i Linköping för högskolenheten omfattar lokaler om sammanlagt ca 44 000 m2 rumsyta (jfr prop. 1970: 76 s. 14 ). Den första inflyttningen i nybyggnaderna skedde till höstterminen 1970. Hela den hittills beslutade etappen beräknas vara färdig till höstterminen 1972. Nybyggnaderna har kostnadsberäknats till 98 260 000 kr.

I inredningsplanen är uppförd cn delram av 10 milj. kr. (jfr prop. 1.971: 35 s. 21 och 25). Denna ram avser dels inredning av nämnda ny- byggnader, dels inredning av provisoriska lokaler i innerstaden. De se- nare lokalerna kommer att användas även sedan nybyggnaderna tagits i bruk. Byggnadsstyrelsen föreslår att kostnadsramen höjs till 12 milj. kr., varav 10,8 milj. kr. avser nybyggnaderna och 1,2 milj. kr. de provi— soriska lokalerna. Ramen kan enligt styrelsen därvid betecknas som definitiv.

Av den i utrustningsplanen uppförda delramen av 17 milj. kr. avser 4 930 000 kr. gemensam utrustning, 10 320 000 kr. teknisk utbildning och forskning m. m. samt 1 750 000 kr. filosofisk utbildning. I prop. 1971: 35 (s. 30) uttalade jag att delramen borde tas i anspråk med sikte på att utrustningsresurser om sammanlagt 30 milj. kr. kunde komma att ställas till förfogande för den verksamhet som permanent kommer att förläggas till de nybyggnader som nu uppförs på Vallaområdet.

Med utgångspunkt i den planerade utbyggnaden av högskolenheten under nästa budgetår räknar LUP-kommittén med att nämnda delram

Prop. 1972: 28 24

behöver höjas med sammanlagt 6 775 000 kr. till 23 775 000 kr. Av sist- nämnda belopp avser 5305 000 kr. gemensam utrustning, 16 320000 kr. teknisk utbildning och forskning samt 2150000 kr. utbildning vid filosofisk fakultet.

Medicinsk teknik. Till följd av statsmakternas beslut skall två pro- fessurer i medicinsk teknik inrättas vid högskolenheten resp. den 1 juli 1972 och den 1 januari 1973 ( prop. 1968: 83 , SU 1968: 119, rskr 1968: 273). Enligt avtal mellan staten och Östergötlands läns landsting skall lokaler för en institution för medicinsk teknik anordnas vid region- sjukhusct i Linköping (jfr prop. 1969: 102 bil. 7 och 8). Inflyttningen be- räknas kunna ske först under hösten 1973. Provisoriska lokaler om ca 345 rn2 programyta beräknas kunna anordnas inom nybyggnaderna på Vallaområdet. Behovet av medel för utrustning för tiden intill utgången av budgetåret 1972/73 uppskattas av utrustningsnämnden till 450000 kr. Nämnden föreslår att en delram av nämnda belopp förs upp i ut— rustningsplanen för nästa budgetår.

Lund

Icke-laborativa institutioner m. m. Socialhögskolan i Lund disponerar f. n. lokaler motsvarande 1 300 rn2 programyta exkl. kapprum, toaletter etc. samt därutöver vissa tillfälliga förhyrningar. Genom beslut den 28 januari 1972 uppdrog Kungl. Maj:t åt byggnadsstyrelsen bl. a. att för socialhögskolan projektera lokaler om 2 150 m2 programyta exkl. kapprum, toaletter etc. _— t.o.m. förslagshandlingar. Styrelsen räknar med att under minst fem år behöva tillgodose högskolans lokalbehov i provisoriska lokaler. Kostnaderna för anskaffning av inredning för tillkommande provisoriska lokaler bedömer styrelsen till 265000 kr. För ersättning av försliten inredning fordras enligt styrelsen därutöver 100000 kr. I inredningsplanen är uppförd en delram av 1220 000 kr. för icke-laborativa institutioner m.m. Styrelsen föreslår att delramen förs upp med (1 220 000+365 000=) 1 585 000 kr.

Telefonväxel. I utrustningsplanen finns för ändamålet uppförd en delram av 875 000 kr. (jfr prop. 1966: 104 s. 40 ). Med anlitande av kost- nadsramen har två växlar anskaffats, en för norra och en för södra universitetsområdct. Av nämnda delram återstår 72 000 kr. odisponera- de.

Växeln för södra universitetsområdet bör enligt LUP-kommittén framdeles bytas ut mot en koordinatväljarväxel. I avvaktan på att lämp- liga lokaler för en sådan växel kommer till stånd måste emellertid en- ligt LUP-kommittén den befintliga växeln byggas ut till full kapacitet.

Prop. 1972: 28 25

Kostnaderna härför uppgår till 322 000 kr. Kommittén föreslår således att nämnda delram av 875 000 kr. höjs med 250 000 kr. till 1 125 000 kr.

Zoologi m.m. Som jag redovisat i prop. 1971: 145 (bil. 6 s. 29) upp- drog Kungl. Maj:t den 22 oktober 1971 åt byggnadsstyrelsen att utföra ombyggnad av f.d. kemibyggnaden vid Helgonavägen i Lund. Bygg- naden skall efter ombyggnaden disponeras för utbildning och forskning inom de biologiska ämnesområdena. Genom ombyggnaden och om- disposition av befintliga lokaler utökas lokalerna för bl. a. forsknings- och forskarutbildningsverksamheten i systematisk ekologisk zoologi med ca 870 m? rumsyta, i systematisk zoologi, särskilt entomologi, med ca 600 rn” rumsyta och i strukturell zoologi med ca 800 m2 rumsyta. LUP— kommittén föreslår att utrustning för resp. 750000 kr., 350000 kr. och 550000 kr. samt gemensam utrustning för 50000 kr. _ dvs. samman- lagt 1,7 milj. kr. — får anskaffas för verksamheten inom nämnda äm— nesområden.

Ombyggnad av universitetsbiblioteket. I prop. 1970: 165 (bil. 7 s. 45) redogjordes för ombyggnaden vilken medför bl. a. att utrymmena för tjänsterum och läsesalar utökas. LUP-kommittén som anmäler att den f.n. avvaktar erfarenheterna av TV-övervakning i bibliotek —— föreslår att för utrustning i övrigt en delram av 206000 kr. förs upp i utrustningsplanen.

Malmö

Lärarhögskolan m. m. Genom beslut den 11 juni och den 7 september 1971 uppdrog Kungl. Maj:t åt byggnadsstyrelsen att till en kostnad av sammanlagt högst 1 350 000 kr. bygga om för lärarhögskolan förhyrda lokaler i fabriksfastigheten Zober i Malmö. Genom förstnämnda be- slut medgav Kungl. Maj:t att styrelsen tar i anspråk högst 90000 kr. från den i inredningsplanen uppförda kostnadsramen Till Kungl. Maj:ts disposition för inredning av ett av planen i nämnda byggnad. För inred— ning av de övriga tre förhyrda planen fordras enligt styrelsen ytterligare 300 000 kr.

Som jag redovisat i det föregående uppdrog Kungl. Maj:t den 30 december 1971 åt byggnadsstyrelsen att utföra om— och tillbyggnad för lärarhögskolan. Kostnaderna för nyinredning av de tillbyggnader som omfattas av uppdraget uppskattar styrelsen till 3,2 milj. kr. I avvaktan på klarlägganden av i vilken utsträckning befintlig inredning kan an— vändas beräknar styrelsen att 2 milj. kr. fordras nästa budgetår för in— redning av om— och tillbyggnaden.

För inredning behövs således en kostnadsram av (300000 + 2000 000 =) 2,3 milj. kr. Styrelsen föreslår att den 1' inredningsplanen uppförda delramen av 1 milj. kr. för lärarhögskolan m.m. ( prop. 1971: 145 bil. 6 s. 31) höjs till nämnda belopp.

Prop. 1972: 28 26

Telefonväxel för lärarhögskolan m. m. Jag har i det föregående redo— gjort för en om- och tillbyggnad för lärarhögskolan m.m. Tillskottet av lokaler medför att den befintliga växelns kapacitet blir otillräcklig. Skolöverstyrelsen och utrustningsnämnden finner att en koordinatväljar— växel av typ A 344 utbyggd till en begynnelsckapacitet av 400 anknyt- ningar bör vara tillräcklig för lärarhögskolans behov. Myndigheterna föreslår att en delram av 420000 kr. förs upp i utrustningsplanen för nästa budgetår.

Göteborg

Musikutbildning. I utrustningsplanen är uppförd en delram av 500 000 kr. (jfr prop. 1971: 35 s. 23 och 28 ) för utrustning av lokaler för musik— högskolan i Göteborg, dels för den särskilda ämnesutbildning i musik som sedan budgetåret 1971/72 ( prop. 1971: 31 , UbU 1971: 5, rskr 1971: 112) anordnas i Göteborg som ett led i utbildning av lärare i musik och annat ämne. Organisationskommittén för högre musikutbildning har fördelat de beviljade medlen för utrustning så att 120 000 kr. använts till utrustning av lokaler för musikhögskolan och 380000 kr. för den särskilda ämnesutbildningen i musik. För nämnda ändamål föreslås ytterligare resp. 300000 kr. och 220000 kr. För musikhögskolan före— slås således en definitiv kostnadsram av 420 000 kr. och för den särskilda ämnesutbildningen i musik en delram av 600000 kr.

I gällande inredningsplan är för musikutbildning i Göteborg uppförd en delram av 300000 kr. Denna ram avser inredningskostnadcr för lo- kaler för den särskilda ämnesutbildningen i musik samt för musikhög- skolan. Byggnadsstyrclsen föreslår en höjning av delramen med 175 000 kr.

Telefonväxel för lärarhögskolan m.m. I prop. 1971: 145 (bil. 6 s. 34) har jag redogjort för en nybyggnad för lärarhögskolan m.m. i Göte- borg. Skolöverstyrelsen och LUP-kommittén finner att en koordinat- väljarväxel av typ A 344 utbyggd till en kapacitet av 350 anknytningar, bör vara tillräcklig för högskolans och universitetets lokaler inom ny— byggnaden. Växelns kapacitet bör även kunna utnyttjas för de förhyr- ningar för universitetets del, vilka kan bli aktuella i lärarhögskolans närhet. Kostnaderna för växeln beräknas till 600000 kr. Skolöversty- relsen och LUP-kommittén föreslår att en delram av nämnda belopp förs upp i utrustningsplanen för nästa budgetår.

Borås

Bibilotekshögskolan. I enlighet med de riktlinjer för utbildningen av bibliotekarier vid folkbibliotek, skolbibliotek och forskningsbibliotek

Prop. 1972: 28 27

som beslöts år 1971 ( prop. 1971: 52 , UbU 1971: 19, rskr 1971: 189) skall en bibliotekshögskola inrättas i Borås den 1 juli 1972. Högskolan skall t.v. dimensioneras för en årlig intagning av 360 studerande. En redo- görelse för bibliotekshögskolans uppgifter under budgetåret 1972/73 har senast lämnats i prop. 1972: 1 (bil. 10 s. 144—147). Planeringen av skolans verksamhet liksom frågan om lokaler, inredning och utrustning åvilar organisationskommittén för bibliotekarieutbildning.

Organisationskommitténs lokalprogram för det kommande budget— året omfattar lokaler med en sammanlagd programyta av 2045 m2. Byggnadsstyrelsen föreslår att en delram av 350000 kr. för biblioteks- högskolan förs upp i inredningsplanen. Organisationskommittén före- slår att en delram av 350 000 kr. förs upp i utrustningsplanen. Förslagen avser inrednings- och utrustningsresurser för den verksamhet som för- utsätts vid högskolan under budgetåret 1972/73.

Karlstad

Lärarhögskolan och universitetsfilialen. Jag har i det föregående redogjort för den nybyggnad som f. n. uppförs. I gällande inrednings- plan är för universitetsfilialen uppförd en delram av 0,8 milj. kr., av— sedd för filialens provisoriska lokaler (jfr prop. 1971: 35 s. 26). Bygg- nadsstyrelsen som räknar med att nybyggnaderna skall kunna tas i bruk vårterminen 1974 föreslår att delramen höjs till 3 milj. kr. och att benämningen samtidigt ändras.

Enligt. LUP-kommittén måste under nästa budgetår en telefonväxel av typ A 333 beställas för de nya permanenta lokalerna. Kommittén föreslår att den i utrustningsplanen uppförda delramen av 455000 kr. för universitetsfilialen höjs till 805000 kr. och att benämningen sam- tidigt ändras.

Umeå

Fysik (forskning m.m.). Utbildning och forskning i fysik har sedan år 1964 bedrivits i förhyrda lokaler i paviljongerna omedelbart norr om universitetsområdet. Delar av den grundläggande utbildningen i fysik flyttade under år 1971 till den då färdigställda tredje etappen av det 5. k. I'd-blocket, varvid enligt LUP-kommittén lokalerna för den högre ut— bildningen och forskningen i fysik ökade med 310 rn” till 960 in2 genom att ytterligare lokaler i paviljongerna kunde tas i anspråk för dessa än- damål. Även verkstadslokalerna i paviljongerna kunde utökas.

LUP-kommittén föreslår nu att den i utrustningsplanen uppförda del— ramen av 630000 kr. för fysik (forskning m.m.) (jfr prop. 1968: 104 s. 41 ) höjs med 530 000 kr. till 1 160 000 kr. Av det höjda beloppet av- ser 370 000 kr. forskningsutrustning och 160 000 kr. verkstadsutrustning.

Prop. 1972: 28 28

Lu-blocket. I inredningsplanen finns för lu-blocket, som omfattar lokaler för naturvetenskaplig och medicinsk grundutbildning, uppförd en kostnadsram av 4025 000 kr. (jfr prop. 1970: 165 bil. 7 s. 48). Kungl. Maj:t har den 24 september 1971 medgivit att lokalerna i lu-blocket får disponeras i huvudsak enligt ett av byggnadsstyrelsen redovisat för- slag. Förslaget medför vissa omdispositioner av lokalerna. De inred- ningskostnadcr som föranleds av dispositionsförslaget beräknar styrelsen till 500000 kr., varav 275000 kr. ryms inom nämnda kostnadsram av 4 025 000 kr. Styrelsen föreslår att ramen höjs till (4 025 000+225 000=) 4 250 000 kr.

Luleå

Högskolenheten. Intagningskapaciteten vid den maskintekniska ut- bildningslinjen är 50 platser läsåret 1971/72 och skall därefter öka till 200 platser vid full utbyggnad läsåret 1975/76 ( prop. 1971: 59 ). Under nästa läsår kommer högskolenheten att disponera lokaler om samman— lagt ca 4000 m'—' programyta exkl. kapprum, toaletter etc. Inredningen bekostas av staten som t.v. förhyr lokalerna.

Som redovisats i det föregående avses byggnadsarbetena på en ytter- ligare etapp av nybyggnaderna för högskolenheten påbörjas under hös- ten 1972.

I gällande inredningsplan finns uppförd en delram av 1,5 milj. kr. för högskolenheten (prop. 1971: 145 bil. 6 s. 30). Med anledning av den tillkommande etappen bör delramen enligt byggnadsstyrelsen höjas till 3,8 milj. kr.

För utrustning för läsåret 1971/72 får 700 000 kr. tas i anspråk från den i utrustningsplanen uppförda kostnadsramen Till universitetskans- lersämbetets disposition. Organisationskommittén för högre teknisk ut— bildning och forskning i övre Norrland beräknar utrustningskostnaderna för läsåret 1972/ 73 till 2,3 milj. kr. Kommittén föreslår att en delram av (700 000+2 300 000=) 3 000000 kr. förs upp i utrustningsplanen.

Till universitetskanslersämbetets disposition

I utrustningsplanen är en kostnadsram uppförd för budgetåret 1971/ 72 av 20 milj. kr. Ramen utnyttjas för behov inom ämbetets för- valtningsområde vilka inte tillgodoses genom särskilda kostnadsramar, bl. a. för planmässig upprustning av föråldrad eller försliten inredning och utrustning och för kostnader som föranleds av ändrade studieplaner eller ökat utnyttjande av tekniska hjälpmedel i utbildningen samt för oförutsedda anskaffningsbehov (jfr prop. 1971: 35 s. 24 och 30).

Universitetskanslersämbetet föreslår i samråd med samarbetsnämnden för LUP-kommittéerna och utrustningsnämnden att motsvarande ram till ämbetets disposition för nästa budgetår förs upp med 30 milj. kr.

Prop. 1972: 28 29

Ämbetet räknar därvid med ett ökat medelsbehov för fortsatt reform- arbete. Enligt ämbetet kommer bl. a. behovet av utrustning för ytter- ligare påbyggnadskurser inom spärrad naturvetenskaplig utbildning att göra sig gällande, liksom en stegrad efterfrågan på resurser för forskar- utbildning och för fortsatt upprustning med tekniska hjälpmedel. Äm- betet föreslår vidare att ramen i viss utsträckning även skall få ytnyttjas för ersättning av sådan speciell utrustning som anskaffats med medel från forskningsråd eller enskilda donatorer.

Föredraganden

Med utgångspunkt i det förslag till kostnadsramar för inredning och utrustning som jag redogjort för i det föregående har jag gjort upp föl- jande förslag till inrednings- och utrustningsplaner.

Inredningsplan ( l OOO—tal kr.)

Förord ad ram Medels- cller förordad Kostnadsram förbrukning ändring av t. o. m.

Inredningsobjekt tidigare ram definitiv ram delram artl 30.6.1971 Stockholm Om— och tillbyggnad för far-

makologi ............... 700 1 673 Medicinskt teoretiska institu—

tionerna ................ 4 750 1 3 482 Nybyggnad av simhallsanlägg-

ning vid gymnastik- och

idrottshögskolan . ........ 195 1 180 Riksarkivet ............... 1 375 1 1 301 Om- och tillbyggnad för för— . __

svarsmedicinsk forskning m.m. .................. 300 1 264 Lokaler i kv. Blästern för

tandläkarutbildning ...... 350 1 309 Nybyggnad av bokmagasin för .

kungl. biblioteket ........ 1 000 1 394 Sektionerna A, L och V . . . . 3 900 1 1 989 Icke-laborativa institutioner

m. m. vid universitetet . . . . _— 200 10 400 Za 4 753 Matsal inom Frescatiområdet 325 1 213 Statens biblioteksdepå i Bålsta + 1 700 2 000 2b Journalisthögskolan ........ 320 1 241 Ombyggnad för odontologiska

fakulteten . .............. + 25 425 2a Nybyggnad för kemi m. m. . . 6 500” 1 Nybyggnad för tandläkarut-

bildning m. m. .......... 3 5002 1 Sigtuna Hällsboskolan . ............ 600 1 . . 558 Uppsala Universitetsbiblioteket ...... + 100 3 000 2a . 2 575 Nybyggnader på Artillerifältet +13 100 18 200 2b 3 929

Prop. 1972: 28

Inredningsobjekt

Nybyggnad för fysiska insti- tutionen m.m. Icke-laborativa m.m.

Linköping Teknisk och filosofisk utbild- ning m.m. ..............

Jönköping

Lärarhögskolan m. rn. ...... Växjö Universitetsfilialen Lund

Radiofysik ................ Fysiologi och medicinsk fysik Bakteriologi m.m. ........ Nybyggnad för sektion M .. Nybyggnad för sektion A .. Nybyggnad för sektion V . . . .

Farmakologiska institutionen Landsarkivet .............. Icke-laborativa institutioner

m. m. ..................

Ombyggnad av universitetsbib- lioteket . ................ Ombyggnad för biologi m.m.

Malmö Lärarhögskolan m. m. ......

Göteborg

Tillbyggnad för anatomi m.m. Nybyggnad för odontologiska fakulteten .............. Nybyggnad för sektion V .. Nybyggnad för sektion A m.m. .................. Seminariet för huslig utbild- ning ................... Ny- och ombyggnad för sek- tion M . ................ Nybyggnad för botnniska in- stitutionen .............. Nybyggnad för zoologiska in- stitutionen .............. Nybyggnad för institutionen för hygien m.m. ........ Forskningslaboratorium inom medicinarområdet ........ Fysiska institutionen m.m. .. Ombyggnad för sektion M m.m. .................. Ombyggnad för sektion E m.m. .................. Icke-laborativa institutioner m.m. ..................

Musikutbildning ...........

Ombyggnad av Origo

30 Förordad ram eller förordad Kostnadsram ändring av tidigare ram definitiv ram delram art1 1 200 l 1 430 1 + 2 000 12 000 2b 310 1 790 1 280 1 325 1 750 1 2 225 l 1 200 1 2 100 1 600 1 1 150 1 + 330 1 550 2b 1 575= 1 300—' 1 + 1 500 2 500” 1 350 l 6 000 1 3 600 1 2000 1 ' 800 1 2 600 1 1 400 l 1 500 .l. 660 1 + 75 800 2.1 2 400 1 + 100 1 350 2a + 50 650 211 + 1 070 4200 2b + 100 400 213 500” 1

Medels- förbrukning t. o. ru. 30.6.1971

] 134 388

217 280 666 2 212 1 091 2 042 384 893

4 837 3 498

771 2 525 1 385 1349

Prop. 1972: 28

Inredningsobjekt

Borås Bibliotekshögskolan ........

Karlstad Universitetsfilialen och lärar- högskolan m. m. .........

Örebro

Universitetsfilialen m.m. . . . . Nybyggnader för gymnastik- oeh idrottslokalcr ........

Umeå Nybyggnad för anatomi och histologi ................ Lit-blocket ................ Nybyggnad för kcmi-hufo Nybyggnader för zoologi m. m.-hufo .............. Samhällsvetenskap m.m. . . . . Universitetsbiblioteket ...... Administration m.m. ...... Matsal . .................. Icke-laborativa institutioner . .

Luleå

Lärarhögskolan m. m. ...... Högskolenheten ............

Till Kungl. tlfaj:t.r disposition (budgetåret 1966/67) ...... Till Kungl. Maj:ts disposition (budgetåret 1967/68) ...... Till Kungl. Maj:ts disposition (budgetåret ]968/69) ...... Till Kungl. Maj:ts disposition (budgetåret 1969/70) ...... Till Kungl. Maj:ts disposition (budgetåret 1970/71) ...... Till Kungl. Maj:ts disposition (budgetåret 1971/72) ...... Till byggnadsstyrelsens dispo- sition (budgetåret 1972/73)

31 Förordad rum eller förordad Kostnadsram ändring av tidigare ram definitiv ram delram nrt' + 350 350 3 + 2 200 3 000 2b 4252 1 775 1 1 450 1 + 225 4 250 2a 2 100 1 2 900 1 2 690 1 1 800 1 250 1 550 1 2 000” 1 520 1 + 2 300 3 800” 2b 1 243 1 886 1 300 1 — 110 445 2a —— 1 185 2 315 211 3 000 1 + 4 000 4 000 3

+27 730 116 139 40 245

__

156-384

Medels- förbrukning t. o. m. 30.6.1971

1416 2505 2045

2 780 2 593 1 4.93 247 438

70 886

* Art av kostnadsram för resp. objekt:

1. Av statsmakterna redan godtagcn kostnadsram. 211. Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som definitiv). 2b. Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som delram).

3. Förslag till ny kostnadsram. ' Jfr prop. 1971: 145 (bil. 6 s. 31)

Prop. 1972: 28 32

Utrustningsplan (1 OOO-tal kr.)

Förordad ram Medels— eller förordad Kostnadsram förbrukning ändring av ___—___— t. o. rn. Utrustningsobjekt tidigare ram definitiv ram delram art1 30.6.1971 Stockholm Telefonväxel för Frescatiom- rådet ................... + 715 1715 2b 955 Medicinskt teoretiska institu- tionerna ................ 8 000 1 3 908 Sektion E ................ 3 400 1 1 648 Nybyggnad för sektion B .. 8 000 1 6 794 Sektionerna A, L och V . . . . 7 000 1 1 042 Telefonväxel vid tekniska hög- skolan .................. 155 1 122 Centralverkstad vid tekniska högskolan .............. 355 1 199 Telefonväxel vid karolinska institutet ................ + 345 810 2b 457 Dramatiska institutet m. m.: Inredning . .............. 2 150 1 1 801 Utrustning .............. 10 000 1 8 540 Icke-laborativa institutioner vid universitetet .......... 110 3 890 221 1 218 Matsal m.m. .............. + 315 635 2a 185 Preklinisk odontologisk utbild- ning m.m. .............. + 1285 1 285 3 Nybyggnad för tandläkarut— bildning m.m. .......... + 5 000 5 000 3 Kemi-hufo m.m. .......... + 8750 8 750 3 Uppsala Universitetsbiblioteket ...... 850 1 506 Nybyggnader på Artillerifiiltet + 7 090 15 840 2b 6 307 Telefonväxel på Artillerifältet 645 1 120 Tandem van de Graaff-acce- lerator . ................ 8 700 1 5 131 Hygien . .................. 450 1 25 Fysiska institutionen ........ 3 000 1 822 Telefonväxel .............. 300 1 Linköping Teknisk och filosofisk utbild— ning m. m. .............. + 7175 24175 2b 5 301 Matsal m.m. .............. + 145 145 3 Växjö Universitetsfilialen . ........ 45 0 1 3 31 Lund Kemiska institutionen ...... 23 500 1 17 999 Telefonväxel .............. + 250 1 125 2b 552 Sektion F ................ 6 800 1 6 080 Sektion E . ................ 7 000 1 5 516 Sektion V ................ 6 000 1 4 947 Mikrobiologi .............. 450 1 429 Hygien ................... 250 1 232 Zoologi m.m. ............. + 1 700 1 700 3 Universitetsbiblioteket ...... + 170 1 70 3 Matsal m. m. .............. + 75 75 3 Malmö

Telefonväxel för lärarhögsko- lan .................... + 420 420 3

Prop. 1972: 28

Utrustningsobjekt

Göteborg

Preklinisk utbildning m. m. . . Nybyggnad för odontologiska fakulteten .............. Telefonväxel för humanistiska fakulteten m.m. ......... Fysiska institutionen m.m. .. Ny— och ombyggnad för sek- tion M . ................ Sektion V ................ Sektion A ................ Telefonväxel vid Chalmers tekniska högskola ........ Botaniska institutionen . . . . . Zoologiska institutionen . Telefonväxel för medicinarom- rådet ................... Hygien . .................. Forskningslaboratorium inom medicinarområdet . ...... Sektion E ................ Skeppsteknisk utbildning och forskning m.m. .......... Musikuthildning . .......... Telefonväxel för lärarhögsko- lan m.m. .............. Matsal m.m. ..............

Borås Biblioteksh ögskolan ........

Karlstad

Universitetsfilialen ......... Telefonväxel ..............

Örebro Undervisningsutrustning för fysik ................... Icke-laborativa ämnen m.m. Gymnastik— och idrottshög— skolan ..................

Umeå

Mikrobiologi m.m. ........ Farmakologi .............. Hygien ................... Universitetsbiblioteket ...... Fysik (forskning m.m.) . . . . Lu-blocket ................ Zoologi m. m.-hufo ........ Telefonväxel .............. Ieke-laborativa institutioner . . Matsal m.m. ..............

Luleå Högskolenheten . ..........

Liirarhögskolorna

Intern television m.m. ...... Inlärningsstudior ..........

Förordad ram eller förordad ändring av tidigare ram

+ 300 + 600 + 50 + 250 + 350 + 530 + 45 + 2 500

Kostnadsram

definitiv ram

1 900 18 000

6 900 7 000 7 500 1 000

2 500 1 750 500

750 1 370

2 750 800

675

2 100 1 445 600 615

8 550 5 450

1 000

3 750 750

delram

190

520

165

600 50

455 350

500 650

1160

770 45

2 500

33

art1

LHF—l

us.—...t—u—l—JHHHH U'

Medels- förbrukning t. 0. nr. 30.6.1971

1584 15 072

190 2 407

5 107 6174 554

455 2 027 1 240

131 341

95 409

425 513

1 916 1 207 207 468 496 4 826 4 845 613

1 408 596

Prop. 1972: 28 34

Förordad ram eller förordad Kostnadsram ändring av

Utrustningsohjekt tidigare ram definitiv ram delram mf- AV— och laboratoriemateriel

m. m. .................. 7 000 1 Till skolöverstyrelsens disposi—

tion (budgetåret 1972/73) .. + 500 500 3 Matsalar m.m. ............ + 130 130 3 lf'issa utredningskostnader . . 250 1 T ill Kungl. Maj:ts disposition

(budgetåret 1970/71) . . . . —— 510 490 1 Till Kungl. Maj:ts disposition

(budgetåret 1971/72) . . 1 000 1 T ill Kungl. [Maj:ts disposition

(budgetåret 1972/73) + 1 000 1 000 3 Till universitetskanslersilmbe-

tets disposition (budgetåret

1969/70) ............... 10 000 1 Till unit'ersitetskanslersåmbe—

tets disposition (budgetåret 1970/71) ............... 17 000 1 Till unit'ersitetskanslersiintbe—

tets disposition (budgetåret

l97l/72) ............... 20 000 1 Till universitetskmtslersälnbe-

tets disposition (budgetåret

1972/73) ............... + 20 000 20 000 3

+59 070 265 275 61 145 _ ' 326 420

Medels— förbrukning t. 0. m. 3016 1971

3 459

169 55

9 322

159 194

1 Art av kostnadsram för resp. objekt:

1. Av statsmakterna redan godtagen kostnadsram. 2a. Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som definitiv). 2b. Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som delram). 3. Förslag till ny kostnadsram.

För utrustning till nybyggnad för tandläkarutbildning m.m. i Hud- dinge och till nybyggnader på Artillerifälret [ Uppsala har jag fört upp delramar om sammanlagt resp. 5 milj. kr. och 15 840000 kr. Jag anser att dessa delramar bör tas i anspråk med sikte på att utrustningsresur- ser om sammanlagt 20 milj. kr. för nybyggnaden för tandläkarutbild- ning m.m. och 29 milj. kr. för etapperna I—III av nybyggnaderna på Artillerifäitet kan komma att ställas till förfogande. Den i inrednings- planen uppförda delramen av 18,2 milj. kr. för sistnämnda nybyggna- der avser etapperna I och II.

Omfattningen av resurserna för utrustning inom ämnesområdet me- dicinsk teknik vid högskolenheten i Linköping bör avvägas mot ut- rustningsbehovet vid högskolenheten för andra ämnen inom det. tek- niska området. I mitt förslag till utrustningsplan har jag därför för teknisk och filosofisk utbildning m. m. i Linköping fört upp en gemen- sam sasom delram betecknad kostnadsram av 24175 000 kr.

Prop. 1972: 28 35

Lokalerna för icke-laborativa institutioner vid universitetet i Göte- borg är i dag starkt splittrade. Lokalplaneringcn sker nu med utgångs- punkt i att institutionerna genom förhyrningar och nybyggnader skall samlas till större enheter, varigenom man uppnår bl. a. att lokalerna kan utnyttjas mer effektivt. De investeringar som görs i inredning för dessa institutioner bör avpassas med hänsyn till att den ytram som an- getts i Kungl. Maj:ts bcslut den 30 december 1969 skall tjäna som rikt- punkt för omfattningcn av det samlade lokalinnehavet för nämnda in- stitutioner vid den tidpunkt då koncentrationen till större enheter har kunnat genomföras.

För utrustning till högskolenheten i Luleå har 700000 kr. ställts till förfogande. inom kostnadsramen i utrustningsplanen Till universitets- kanslersämbetets disposition (budgetåret 1971/ 72). Jag har beräknat att kostnaderna för denna utrustning skall bestridas inom den i utrust— ningsplanen uppförda nya delramen för högskolenheten. Beloppet 700000 kr. kan således återföras till nämnda kostnadsram till univer- sitetskanslersämbetets disposition.

Utrustning av matsalar och kaféer har bekostats bl. a. från särskilda för ändamålet uppförda kostnadsramar och från kostnadsram till Kungl. Maj:ts disposition. För att skapa en bättre överblick av den utrustning som redan anskaffats har jag, i enlighet med utrustningsnämndcns för- slag, i utrustningsplanen fört upp särskilda delramar för matsalar och kaféer i Stockholm, Linköping, Lund, Göteborg och Umeå. För utrust- ning av matsalar och kaféer på övriga orter — där restaurangverksam- heten f. n. planeras få förhållandevis liten omfattning —— bör t.v. föras upp en gemensam delram, benämnd Matsalar m.m.

Utrustningsnämnden har föreslagit att en kostnadsram benämnd Till skolöverstyrelsens disposition i fortsättningen skall föras upp i utrust- ningsplanen. Jag har i förslaget till utrustningsplan beräknat 0,5 milj. kr. för detta ändamål. Kostnadsramen bör få användas för de ända- mål vid lärarhögskolorna som motsvarar dem för vilka den sedan bud- getåret 1968/ 69 årligen uppförda kostnadsramen Till universitetskans- lersämbetets disposition får tas i anspråk (jfr prop. 1968:1 bil. 10 s. 301, prop. 1969: 36 s. 38 , prop. 1970: 76 s. 41 och prop. 1971: 35 s. 30 ).

Jag har vidare i mitt förslag till inredningsplan för nästa budgetår ta- git upp en kostnadsram av 4 milj. kr. benämnd Till byggnadsstyrelsens disposition. Kostnadsramen bör få utnyttjas för nyinredning och åter- anskaffning av inredning främst i samband med omdispositioner eller sådana smärre ombyggnader som styrelsen själv beslutar och för vilka särskilda kostnadsramar inte finns uppförda i investeringsplanen. Kost— nadsramen bör inte utan Kungl. Maj:ts medgivande få utnyttjas för inredning av nya förhyrningar. Till följd härav räknar jag med att en särskild kostnadsram till Kungl. Maj:ts disposition inte längre skall be- höva föras upp i inredningsplanen.

Prop. 1972: 28 36

Vid utgången av budgetåret 1970/ 71 utgjorde behållningen på de an- slagsposter som myndigheterna disponerar ca 2,9 milj. kr. I prop. 1971: 75 (bil. 6 s. 30) redovisades att utrustningsnämndens medelsbehov för budgetåret 1970/71 uppgick till 11 milj. kr. utöver nämndens anslags— post för nämnda budgetår. På tilläggsstat 111 till riksstaten anvisades 7 milj. kr. Resterande 4 milj. kr. skulle täckas genom lån från bygg- nadsstyrelsens och byggnadskommitténs anslagSpost. Styrelsens medels- tillgång vid ingången av budgetåret 1971/72 var således (2,9+4=) 6,9 milj. kr. För innevarande budgetåret har 15,5 milj. kr. ställts till för- fogande för styrelsen och kommittén samt 47 milj. kr. för nämnden. Styrelsen och nämnden beräknar nu medelsförbrukningen för budget- året 1971/ 72 på resp. anslagspost till 26 milj. kr. och 53 milj. kr. samt hemställer om anslag på tilläggsstat av sammanlagt 9,6 milj. kr. Mot bakgrund härav avser jag att i annat sammanhang denna dag hemställa att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att anvisa ytterligare 9,6 milj. kr. på tilläggsstat 111 för budgetåret 1971/ 72.

För nästa budgetår räknar jag med att sammanlagt 72 milj. kr. bör anvisas, varav 71,9 milj. kr. bör ställas till myndigheternas disposition.

I inrednings- och utrustningsplanerna har jag tagit upp kostnadsramar av sammanlagt (156 384 000+326 420 000=) 482 804 000 kr. Inom dessa ramar har vid utgången av budgetåret 1970/ 71 betalats ut sammanlagt (70 886 000+159 194 000=) 230 080000 kr. De föreslagna planerna innebär således att myndigheterna skall kunna beställa inredning och utrustning för sammanlagt (482 804 OOO—230 080 OOO—2 931 305— 62 500 OOO—9 600 OOO—71 900 000=) 105 792 695 kr. att betalas tidigast under budgetåret 1973/74.

Det är förenat med betydande svårigheter att beräkna medelsför— brukningen under förevarande anslag. Om förbrukningen inom de i inrednings— och utrustningsplancrna upptagna kosnadsramarna skulle bli större än vad som f. 11. kan förutses räknar jag med att de ytterligare medel som behövs kan begäras pä tilläggsstat för nästa budgetår.

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att till Inredning och utrustning av lokaler vid universiteten m. m. för budgetåret 1972/ 73 under åttonde huvudtiteln anvisa ' ett reservationsanslag av 72 000 000 kr.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans Maj:t Konungen att till riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet: Britta Gyllensren

Prop. 1972: 28 37

Bilaga ]

Situationsplan upprättad inom byggnadsstyrelsen avseende planerad bebyggelse för lärarhögskolan och universitetsfilialen i Karlstad.

RARHOGSKOlJ-xj a ," |? ' -" " .-'

1 - . i,:- l!/'I/ ._ ,l .l/ I,/,-' ' ( lC-KE-LABORATIVAIKJS xLARARHÖGSKPtA/

]! i'-

.s__ Å-1ll' .

ut ' .

5.-. |||

'.' 211 | |: .. va lli

!.!!!

Prop. 1972: 28 38

Bilaga 2 Planerad bebyggelse inom Porsöområdet i Luleå. - —— - —— - — Gräns för högskolområdet. . ,. , mot RJ'DRSFHOMRÅDET . .»- 9. . - - - —- . '. -'

att.»

1lDR01'rS