Prop. 1978/79:82

om anslag för budgetåret 1979/80 till byggnadsarbeten m.m. inom utbildningsdepartemenetets verksamhetsområde.

Regeringens proposition 1978/79: 82

om anslag för budgetåret 1979/80 till byggnadsarbeten m. m. inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde;

beslutad den 22 februari 1979.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll .

På regeringens vägnar OLA ULLSTEN JAN-ERIK WIKSTRÖM

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ett investeringsanslag av 135 milj. kr. för bygg- nadsarbeten inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde. Me- delsförbrukningen för verksamheten under innevarande och nästa budget- år beräknas till sammanlagt drygt 280 milj. kr.

Medel beräknas för vissa förberedande arbeten för en mindre idrottshall för gymnastiklärarutbildning i Stockholm, ombyggnad av lärosalar i bygg- nad lll och installation av en fastighetsövervakningsanläggning vid tek- niska högskolan i Stockholm samt ny- och tillbyggnad för Åsbackaskolan i Gnesta. Vidare beräknas medel för ombyggnadsåtgärder för närverkstad och färgeri vid Dramatiska teatern, upprustning av fastigheten Ostindiefa- raren 1 i Stockholm samt en första etapp av ombyggnader av lokaler inom kv. Krubban i Stockholm för riksantikvarieämbetet och statens historiska museer.

För inredning och utrustning av lokaler vid högskoleenbeterna m.m. föreslås ett reservationsanslag av 100 milj. kr. Inom detta anslag är en ny kostnadsram av 15 milj. kr. avsedd för dyrbar vetenskaplig utrustning i anslutning till av forskningsråden finansierade projekt. För radio- och televisionshus föreslås ett investeringsanslag av 2,4 milj. kr.

Prop. 1978/79: 82

Prop. 1978/79: 82 2 Utdrag PROTOKOLL UTBILDNINGSDEPARTEMEN'I'E'l' vid regeringssammanträde

1979-02-22

Närvarande: statsministern Ullsten, ordförande. och statsråden Sven Ro- manus. Mundebo, Wikström. Friggebo. Wirtén. Huss. Rodhe, Wahlberg, Hansson. Enlund, Lindahl. Winther. De Geer. Blix. Cars. Gabriel Ro- manus, Tham. Bondestam

Föredragande: statsrådet Wikström

Proposition om anslag för budgetåret 1979/80 till byggnadsarbeten m.m. inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde

1. Inledning

] prop. 1978/79: 100 (bil. 12 s. 704 och 599) har regeringen föreslagit riksdagen att. i avvaktan på särskild proposition i ämnet. till Radio- och televisionshus för budgetåret 1979/80 beräkna ett investeringsanslag av 3,6 milj. kr., till Byggnadsarbeten inom utbildningsdepartementets verksam- hetsomräde för budgetåret 1979/80 beräkna ett investeringsanslag av 130 milj. kr. samt till inredning och utrustning av lokaler vid högskoleenhe- terna m.m. för budgetåret 1979/80 beräkna ett reservationsanslag av 76 milj. kr. Jag anhåller att nu få ta upp dessa frågor. Mina förslag i det följande läggs fram efter samråd med statsrådet Rodhe i de frågor för vilka hon svarar enligt gällande ärendefördclning.

2. Radio- och televisionshus

1977/78 Utgift 13 454 703 Behållning 4 979 787 1978/79 Anslag 22 000000 1979/80 Förslag 2 416 000

Detta investeringsanslag avser byggnadsarbeten för Sveriges Radio i de fall då byggkostnaderna överstiger 2 milj. kr. En särskild investeringsplan finns fastställd för anslaget.

Prop. 1978/79: 82 3

2.1. Byggnadsstyrelsen

I sitt förslag till '.tnslagsframställning för budgetåret 1979/80 föreslår byggnadsstyrelscn att anslaget Radio- och televisionshus förs upp med 5 milj. kr. Sveriges Radio har i sin anslagsframställning för 1979/80 bedömt att behovet under anslaget uppgår till 55 milj. kr.

Byggnadsstyrelsen har på regeringens uppdrag den 1 november 1978 i samråd med Sveriges Radio redovisat förslag till handläggning av Sveriges Radios byggnadsärcndcn. Förslaget innebär att den nuvarande ansvars- fördelningcn mellan byggnadsstyrelscn och Sveriges Radio i huvudsak bör bibehållas. Sveriges Radio skall som hittills vara ytterst ansvarig för pro- grammering och lokalisering medan byggnadsstyrelscn ansvarar för pro- jektering och byggande.

Däremot innebär förslaget ett ökat utnyttjande av byggnadsstyrelscn som serviceorgan. Sveriges Radio skall således mer regelmässigt repliera pä byggnadsstyrelsens kompetens. i framför allt tre fall: — i de tidigaste skedena av lokalförsörjningsarbetet — vid lokalförsörjningsaltcrnativ som innebär förhyrningar — i de olika delarna av programmeringsfasen.

Ett normalt byggnadsärende av större omfattning skall enligt förslaget inledas med att byggnadsstyrelsen på grundval av anmälda lokalbehov utför behövliga tomtutredningar och markreservationer etc., samordnat med och på likartat sätt som för statlig förvaltning. Sveriges Radio upprät— tar härefter verksamhetsbeskrivning m.m. och redovisar härigenom verk— samhetens krav på lokaler samt uppdrar åt byggnadsstyrelscn att utarbeta ett översiktligt lokalprogram. Med detta som grund gör byggnadsstyrelscn upp ett eller flera förslag till Iokalförsörjning, varefter Sveriges Radio beslutar om lokalisering. [ det fall förslaget till lokalförsörjning förutsätter statsmakternas godkännande. redovisar Sveriges Radio i en framställning till regeringen ett av byggnadsstyrelscn upprättat byggnadsprogram. inne- hållande ovan nämnt material jämte bl. a. tidplan och kostnadskalkyl.

. Efter regeringens uppdrag att projektera upprättar byggnadsstyrelscn i samråd med Sveriges Radio ett detaljerat lokalprogram inom'de ramar som uppdraget anger. Därefter utarbetar byggnadsstyrelsen i samråd med Sve-

riges Radio s.k. systemhandlingar. Byggnadsstyrelsen redovisar system- handlingarna med förslag till kostnadsram för det aktuella byggnadsobjek- tet samt hemställer om byggnadsuppdrag. Byggnadsstyrelsen ansvarar också för återstående projektering. upphandling och byggande medan Sve- riges Radio programmerar. projekterar och upphandlar inredning och ut- rustning.

ByggnadSStyrelsens beskrivning av lokalförsörjningsprocessen innefat- tar förhyrning utan särskilda byggnadsätgärder respektive köp eller för- hyrning med särskilda byggnadsåtgärder. De senare kan innebära omfat- tande ny- eller ombyggnader i syfte att anpassa lokalerna för speciella verksamheter vid Sveriges Radio.

Prop. 1978/79: 82 4

Lokalhållande myndigheter har befogenheter att själva besluta om bygg- nadsarbeten inom vissa angivna kostnadsgränser. Dessa konstnadsgränser är föremål för en allmän översyn. l avvaktan på resultat härav vill bygg- nadsstyrelscn inte föreslå någon förändring av nuvarande kostnadsgräns. 2 milj. kr.. för Sveriges Radios befogenhet att i egen regi utföra byggnadsob- jekt. De mer utvecklade samarbetsformerna kan enligt byggnadsstyrelscn emellertid göra det fördelaktigt för Sveriges Radio att anlita verket även för mindre projekt.

Möjligheterna till samverkan inom den statliga fastighetsdriften. omfat- tande fastighetsförvaltande myndigheter samt vissa statliga företag. utreds f.n. Även Sveriges Radio deltar i denna utredning. Fastighetsförvaltningen vid Sveriges Radio är en av de servicefunktioner som är föremål för förhandlingar mellan programbolagen med anledning av företagets omor- ganisation. Med hänvisning till dessa båda omständigheter vill byggnads- styrelscn f.n. ej föreslå någon ändring av ansvaret för förvaltningen av Sveriges Radios fastigheter.

2.2. Föredraganden

Ett av syftena bakom riksdagens beslut våren 1978 om radions och televisionens fortsatta verksamhet (prop. 1977/78: 91. KrU 1977/78z4. rskr 1977/78: 37) var att radioföretagen skulle få bättre möjligheter att planera sin verksamhet på lång sikt. All verksamhetsplanering handlar ytterst om vad som kan och bör åstadkommas med givna och nyskapade resurser. En viktig sådan resurs är självfallet de för verksamheten erforderliga loka- lerna. Frågor om lokalförsörjning intar därför en framskjuten plats inte minst i den långsiktiga planeringen.

[ årets budgetproposition har jag anmält min avsikt att återkomma till regeringen med förslag till handläggningsordning för Sveriges Radios bygg- nadsärenden att gälla från den ljuli 1979 (prop. 1978/79: 100 bil. 12 s. 108).

Byggnadsstyrelsens förslag till hur Sveriges Radios byggnadsärenden skall handläggas har utformats i samråd med Sveriges Radio. Innebörden i förslaget kan sammanfattas så att byggnadsstyrelsens service skall utnytt- jas i högre grad än vad som hittills varit fallet, framförallt i tidiga skeden av lokalförsötjningsarbetet.

Vid mitt ställningstagande har jag tagit hänsyn till att planeringen för den kommande avtalsperioden omfattar betydande investeringar i byggnader för koncernen, vilka kräver en ingående prövning från regeringens sida.

Sveriges Utbildningsradio AB har på regeringens uppdrag redovisat ett översiktligt lokalprogram för verksamheten vid förläggning till Tyresö kommun i enlighet med av riksdagen uttalade riktlinjer (prop. 1975/76: 110, UbU 1976/7718. rskr 1976/77146).

Sveriges Radio AB har redovisat underlag i form av lokalprogram samt hemställt om projekteringsuppdrag till byggnadsstyrelscn dels för viss

Prop. 1978/79: 82 ' ' 5

tillbyggnad av lokalerna i Göteborg-. dels för nybyggnad i kv. Förråds- backen i Stockholm. Det senare projektet ingår i den omfattande planering som syftar till att åstadkomma en rationell och permanent lösning av Sveriges Radios lokalsituation i Stockholm.

1 samband med beredningen inom regeringskansliet av de aktualiserade byggnadsärendena för Göteborg och Förrådsbacken är det dock enligt min mening nödvändigt att Sveriges Radio redovisar ett översiktligt förslag till hur den totala lokalförsörjningen skall tillgodoses, vari hänsyn tas även till lokalbehovet utanför storstäderna. Av förslaget bör framgå hur Sveriges Radio ekonomiskt och tidsmässigt prioriterar olika objekt samt de kost- nadsmässiga konsekvenserna av olika lösningar. Detta material bör vara regeringen tillhanda i så god tid att en samlad bild av lokalfrågan föreligger inför nästa års budgetproposition.

Enligt det framlagda förslaget till handläggningsordning kommer inne- håll i och utformning av det beslutsunderlag som av Sveriges Radio redovi- sas till regeringen att anpassas till vad som gäller för slatlig lokalförsörjning inom andra verksamhetsområden. Mot bakgrund av byggnadsstyrelsens erfarenhet av lokalförsörjningsfrågor bör detta innebära att de i många avseenden styrande faktorerna i ett lokalärendes initialskede får en allsidig belysning. Detta bör underlätta statsmakternas ställningstaganden till de resurskrävande byggnadsobjekt det här är fråga om.

Vid redovisning av byggnadsprogram bör ingå bedömningar av total- ekonomisk karaktär vad gäller dels konsekvenserna för verksamheten av en förändrad lokalsituation. dels driftkostnader m. m. i aktuella förslag till lokalförsörjning.

Mot bakgrund av vad jag anfört förordar jag att Sveriges Radios bygg- nadsärenden fr.o.m. den 1 juli 1979 tills vidare handläggs enligt redovi- sade riktlinjer.

För nästa budgetår harjag gjort upp följande förslag till investeringsplan.

Im'esleringsplan (1000—tal kr.)

Byggnadsobjekt Kostnadsram Medelsförbrukning Bygg- Färdig- —_ _— start ställande 1977-04-01 1978-04-01 Faktisk Beräknad för år-mån. år-mån. t. o. m. 1978-06—30 1978/ 79 1979/80

TV-hus i Malmö 19 700 19 700 18196 1504 73-11 75-05 Stor musikstudio i

Stockholm 31 100 41 900 21 659 17 600 2 641 76-07 79-01 Förvärv av fas-

tighet i Luleå 7 650 7 650 7 650

58 450 69 250 39 855 26 754 2 641

"11 Riksdagen I978/79. I saml. Nr 82

Prop. 1978/79: 82 6

På grundval av mitt förslag till investeringsplan harjag gjort upp följande anslagsberäkning.

Anslagsberäkning (] OOO-tal kr.)

Medelstillgång Beräknad medelsförbrukning Behållning 1978-07-01 4 979 1978/79 26 754 Anslag för 1978/79 22000 1979/80 2641 Anslag för 1979/80 (förslag) 2 416 29 395 29 395

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 1. godkänna de riktlinjer för handläggning av Sveriges Radios bygg- nadsärenden som jag har förordat i det föregående, . till Radio- och televisionshus för budgetåret 1979/80 under sta—

tens allmänna fastighetsfond anvisa ett investeringsanslag av 2 416000 kr. is)

3. Byggnadsarbeten inom utbildningsdepartementets verksamhets- område

1977/78 Utgift 128 387 426 Behållning 101 969 746 1978/79 Anslag 44 000 000 1979/80 Förslag 135 000 000

Detta investeringsanslag avser byggnadsarbeten inom de delar av sekto- rerna utbildning, forskning och kultur med undantag för verksamheten vid Sveriges Radio —— som finansieras inom utbildningsdepartementets huvudtitel och där byggnadsstyrelscn har ansvaret för lokalförsörjningen.

Under anslaget har två investeringsplaner förts upp, nämligen en för utbildning och forskning samt en för kulturändamål m.m. Den förstnämn- da investeringsplanen avser byggnadsarbeten för högskoleenheterna och specialskolan. Investeringsplanen för kulturändamål m.m. avser främst byggnadsarbeten för de statliga museerna samt för Operan och Dramatiska teatern.

Jag vill först i korthet erinra om de principer som nu gäller för handlägg- ning av ärenden rörande byggnadsverksamheten under detta anslag. En mer utförlig redogörelse för nuvarande principerna lämnades i prop. 1976/ 77: 79.

För var och en av universitetsorterna finns inrättad en lokal- och utrust- ningsprogramkommitté (LUP-kommitté) med uppgift att i första hand utar- beta och fastställa lokal- och utrustningsprogram för högskoleenheterna på orten samt i förekommande fall på övriga orter inom regionen. Därutöver finns en LUP-kommitté för Sveriges lantbruksuniversitet. En särskild

Prop. 1978/79: 82 ' ' 7

samarbetsnämnd (LUP-nämnden) sörjer för det nära sambandet kommit- téerna emellan, övergripande prioritering av aktuella byggnadsobjekt samt normer och anvisningar för programarbetet.

Som en följd av högskolereformen och i avvaktan på en permanent organisation för lokal- och utrustningsplaneringen inom högskolan har LUP-kommittéernas verksamhetsområde efter hand vidgats till att omfatta i huvudsak all statlig högskoleutbildning samt därtill knuten forskning och förvaltning.

För planering av högskoleenheternas restaurangfrågor finns en speciell universitetsrestaurangkommitté inrättad.

De av kommittéerna utarbetade lokalprogrammen utgör underlag för de byggnadsprogram som av byggnadsstyrelscn redovisas för regeringen och som efter prövning vanligtvis leder till uppdrag till byggnadsstyrelsen att projektera och utföra byggnadsåtgärder. En närmare redogörelse för bygg- nadsärendenas allmänna handläggning lämnas i den promemoria om hand- läggning av statliga Iokalförsörjningsärenden som nyligen fastställts av regeringen.

Regeringen har i prop. 1978/79: 92 föreslagit en permanent organisation för planering av lokaler, inredning och utrustning för högskolan. Förslaget innebär att nuvarande kommittéorganisation för lokal- och utrustningsfrå- gor avvecklas. Arbetet med dessa frågor förs i stället till stor del över på de enskilda högskoleenheternas styrelser eller speciella organ. s.k. lokal- nämnder. Regionala aspekter på framförallt den grundläggande högskole- utbildningens lokal- och utrustningsbehov skall bevakas av regionstyrel- serna. Universitets- och högskoleämbetet (UHÄ) får ansvaret för bl.a. samordnande och prioriterande uppgifter.

Lokal- och utrustningsplaneringen vid Sveriges lantbruksuniversitet fö- reslås ske på likartat sätt. Universitetsrestaurangkommitténs arbetsuppgifter kommer enligt pro- positionen att i fortsättningen delas mellan i första hand högskolemyndig- heterna och byggnadsstyrelsen.

Förslagen syftar till att anpassa planeringen av lokaler och utrustning till den nya högskoleorganisationen och till i övrigt ändrade förutsättningar.

Jag har förutsatt att den föreslagna organisationen för högskolans lokal- och utrustningsplanering och riktlinjerna för denna skall kunna genomfö- ras den ljuli 1979.

Lokal— och utrustningsplaneringen för statliga museer samt för Operan och Dramatiska teatern kommer liksom hittills att med oförändrat ansvar åvila delegationen för lokal- och utrustningsfrågor vid statens kulturråd.

3.1 Byggnadsstyrelsen Från byggnadsstyrelscn har kommit in en framställning om investerings- anslag för budgetåret 1979/80. Vidare har styrelsen successivt redovisat projekteringshandlingar m. m. för aktuella byggnadsobjekt.

Prop. 1978/79: 82 8

1 min följande redogörelse för de byggnadsobjekt som är aktuella för nästa budgetår tarjag inte upp sådana objekt som tidigare har redovisats för riksdagen och för vilka kostnadsramarna föreslås antingen bli uppförda med oförändrade eller sänkta belopp eller bli höjda endast med hänsyn till den allmänna utvecklingen av byggnadskostnaderna. För tiden den 1 april 1977 —den 1 april 1978 beräknar byggnadsstyrelsen denna kostnadsutveck- ling till 11%. Kostnaderna redovisas i det följande i prisläget den 1 april 1978 om inte annat prisläge anges.

Stockholm

FörsörjningsåIgärder inom Frescatiområdet. För översiktlig planläggning och för anslutningsavgifter får 1 730000 kr. resp. 4.3 milj. kr. tas i anspråk. Byggnadsstyrelsen föreslår att beloppen höjs till 1 760000 kr. resp. 4580000 kr.

Kraftleveransen till större delen av byggnaderna inom Frescatiområdet sker över universitetets nät. Riksmuseet och forskningsinstitutet för atom- fysik (AFl) m.fl. är däremot anslutna direkt till Stockholms Energiverks distributionsnät. Dessa anläggningar bör successivt kopplas till universite- tets nät. Byggnadsstyrelsen har redovisat en första etapp för samordning av näten. Dessa åtgärder. som kostnadsberäknats till 1,2 milj. kr.. omfattar en anslutning av bl. a. riksmuseet till universitetets nät samt byte av ställverk för AFI m. m.

Regeringen uppdrog den 28 december 1978 åt byggnadsstyrelen att pro- jektera nämnda åtgärder till och med bygghandlingar.

1 investeringsplanen finns uppförd en kostnadsram av 39 950 000 kr. för övriga åtgärder (prop. 1977/78: 106 s. 9). Byggnadsstyrelsen har slutredovi- sat två delobjekt till en sammanlagd kostnad av 1,3 milj. kr. Av kostnads- ramen återstår (39950000— 1 300000 =) 38 650 000 kr. i prisläget den 1 april 1977, vilket motsvarar 41350000 kr. i prisläget den 1 april 1978. En kostnadsram av (41 350000+1200 000 =) 42 550000 kr. bör således föras upp för övriga åtgärder.

Nybyggnad av idrottshall m.m. för gymnastik/ärarutbildning. 1 gällande investeringsplan finns uppförd en kostnadsram för objektet motsvarande 10,2 milj. kr. i prisläget den 1 april 1977 (prop. 1977/78: 106 s. 91.

Byggnadsstyrelsen har redovisat krav på bl. a. ökade åtgärder för brand- skydd samt provisoriska åtgärder för lärarrum och omklädningsrum under ombyggnadstiden. Kostnaderna för dessa åtgärder har beräknats till 600000 kr. i 1977 års prisläge.

Regeringen har med stöd av riksdagens bemyndigande att inom rimliga gränser medge att kostnadsramar för enskilda objekt höjs till följd av konstaterade merkostnader (prop. 1966:1 bil. 2 s. 32, SU 1966: 14, rskr 1966: 14), den 29 juni 1978 uppdragit åt byggnadsstyrelscn att utföra

Prop. 1978/79: 82 ' 9

idrottshall m.m. inom en kostnadsram av 11750000 kr. i prisläget den 1 april 1978. vari även medel för de tillkommande kraven beräknats.

Jag har denna dag föreslagit regeringen att. mot bakgrund av arbetsmil- jö- och driftproblem i befintligt plasttält, uppdra åt byggnadsstyrelscn att t.o.m. systemhandlingar projektera en tillkommande mindre idrottshall motsvarande 710 m2 programarea exkl. kapprum etc. Regeringen medgav samtidigt att byggnadsstyrelscn omgående och i anslutning till arbetena med den större hallen får utföra schaktningsarbeten för den mindre hallen motsvarande en kostnad av högst 300000 kr. i prisläget den 1 april 1978.

N_vhyggnudför huvudbibliotek m. nr. inom Frescatiområdet. Av den redo- görelse som lämnades i prop. 1977/78: 106 (s. 4 och 9) för detta projekt framgår att nybyggnaden omfattar 16263 m2 rumsarea. Kostnaderna har beräknats till 63,7 milj. kr. i prisläget den 1 april 1977. vilket motsvarar 69 430 000 kr. i prisläget den 1 april 1978. 1 beloppet ingår ej kostnaderna för att installera en boktransportanläggning inom nybyggnaden. Byggnads- styrelsen har nu redovisat systemhandlingar för en sådan anläggning. Kostnaderna härför har beräknats till 2 450000 kr. Behovet av en särskild rörpostanläggning kan inte bedömas förrän biblioteket varit i bruk en tid. Styrelsen avser därför att endast förbereda rörpostanläggning så att den snabbt kan utföras om det visar sig att den är nödvändig. Byggnadsstyrel- sen föreslår att kostnadsramen för nybyggnaden höjs till (69430000+ 2450 000 =) avrundat 71,9 milj. kr.

Ombyggnad av lärosalar vid tekniska högskolan. Byggnadsstyrelsen har redovisat förslag till ombyggnad av lärosalar i byggnad 3 vid tekniska högskolan i Stockholm. Den föreslagna ombyggnaden omfattar omkring 700 m2 rumsarea och kostnaderna har beräknats till 2 450000 kr.

Fastighetsövervakningsanläggning för tekniska högskolan. Byggnadssty- relsen har föreslagit att ett elektriskt övervakningssystem för byggnaderna vid tekniska högskolan i Stockholm byggs. [ en första etapp avses 15 byggnader anslutas. Övriga byggnader kan anslutas vartefter de i annat

sammanhang åtgärdas. Kostnaden för den aktuella etappen har av bygg- nadsstyrelscn beräknats till 5 milj. kr.

Nybyggnad för etnografiska museet. Redogörelse för detta byggnads- objekt lämnades i prop. 1975: 33 (s. 7). Nybyggnaden som färdigställts omfattar en programarea, exkl. kapprum etc.. av 8400 mz. 1 gällande investeringsplan är för nybyggnaden uppförd en kostnadsram av 29,2 milj. kr. i prisläget den 1 april 1977. Med hel uppräkning med hänsyn till den allmänna byggnadskostnadsstegringen under perioden den 1 april 1976 till den 1 april 1977 skulle kostnadsramen enligt byggnadsstyrelsen ha varit uppförd med 31 milj. kr. Sistnämnda belopp motsvaras av 32,2 milj. kr. i prisläget den 1 april 1978. Byggnadsstyrelsen föreslår att ramen höjs med

Prop. 1978/79: 82 tt)

ytterligare 600000 kr. till 32,8 milj. kr. för en provisorisk panncentral för nybyggnaden.

Ombyggnad av Södra teatern. Redogörelse för projektet har tidigare läm- nats i prop. 1977/78: 106 (s. 5). 1 gällande investeringsplan finns en kost- nadsram av 2350000 kr. i prisläget den 1 april 1977 uppförd för den ombyggnadsetapp som bl.a. omfattar kulisshiss. loger och personalutrym- men.

Byggnadsstyrelsen har anmält att vissa energibesparande åtgärder av praktiska skäl bör genomföras i samband med den aktuella ombyggnads- etappen. '

Regeringen har därför den 21 december 1978 uppdragit åt byggnadssty- relsen att utföra den aktuella ombyggnadsetappen vid Södra teatern inom en kostnadsram av 2,7 milj. kr. i prisläget den I april 1978. vilken utöver indexuppräkning av tidigare kostnadsram även innefattar en ökning av 165 000 kr. för att de energibesparande åtgärderna skall kunna genomföras.

Närverkstad och järgeri vid Dramatiska teatern. Byggnadsstyrelsen har den 4 december 1978 redovisat byggnadsprogram för närverkstad och färgeri vid Dramatiska teatern och lämnat förslag till ombyggnadsåtgärder. Behovet av närverkstad föreslås bli tillgodosett genom ombyggnad av Hovstallets byggnad 3 i kvarteret Kusen. Byggnadsstyrelsen föreslår vi- dare åtgärder i det befintliga byggnadsbeståndet och värmeförsörjning m.m. inom kvarteret Kusen. Behovet av lokaler för färgeri m.m. föreslås bli tillgodosett genom ombyggnad inom teaterbyggnaden i kvarteret Tha- lia. Byggnadsstyrelsen föreslår en kostnadsram av 4,9 milj. kr. för hela projektet.

Ombyggnad ai'fastigheten Ostindiefararen 1. I prop. 1978/79: 25 (bil. 7 s. 67) redogjordes för förvärv av fastigheterna Ostindiefararen ] och Sillho- vet 1 på Blasieholmen i Stockholm. Förvärvet har skett i syfte att bl.a. bereda nationalmuseum utökade lokaler. En kostnadsram av 4 milj. kr. för förvärvet har förts upp i investeringsplanen för kulturändamål m.m, be— nämnd Förvärv av fastigheter på Blasieholmen.

Fastigheten Ostindiefararen ], som inte brukats på relativt lång tid. är delvis under starkt förfall, medan fastigheten Sillhovet ] bl. a. på grund av en bättre grundläggning är i förhållandevis gott byggnadstekniskt skick. Grundförstärkningsåtgärder. fasadrenovering och takomläggning m. m. på fastigheten Ostindiefararen 1 bör påbörjas under budgetåret 1979/80. Bygg- nadsstyrelsen föreslår därför att en preliminär kostnadsram av 11 milj. kr. förs upp redan nu för dessa arbeten. Styrelsen återkommer med en förnyad kostnadsberäkning när systemhandlingar färdigställts.

Ombyggnader för riksantikvarieämbetet och statens historiska museer. Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer disponerar lokaler

Prop. 1978/79: 82 1 1

inom kvarteret Krubban. Byggnadsstyrelsen föreslår ombyggnad av den s. k. konserveringsflygeln för tekniska institutionen samt ett antal åtgärder som syftar till förbättringar av arbetsmiljön. handikappanpassning av be- fintliga byggnader m.m. Byggnadsstyrelsen beräknar kostnaderna för ge- nomförande av en första ombyggnadsetapp till 9.8 milj. kr.

Nyköping

Äsbackaskolan. Regeringen uppdrog den 26 maj 1977 åt byggnadsstyrelscn att projektera ny- och tillbyggnad av lokaler för Åsbackaskolan i Gnesta. Projektet omfattar bl.a. lokaler för gymnastik och fysio-terapi. Byggnads- styrelsen har redovisat systemhandlingar för projektet och beräknar bygg- nadskostnaderna till 5.6 milj. kr. Lokalerna beräknas stå färdiga under hösten 1980.

Lund

Försörjningsåtgärder. l investeringsplanen för utbildning och forskning är under denna rubrik uppförd dels en kostnadsram av 3 280000 kr. för anslutningsavgifter, dels en kostnadsram av 7 882000 kr. för övriga åtgär- der (prop. 1977/78:106 s. 6).

Byggnadsstyrelsen räknar med att avtal skall kunna träffas mellan staten och Lunds kommun om anslutning av vissa byggnaderi södra universitets- området till kommunens fjärrvärmenät. Anslutningsavgifterna har prelimi- närt beräknats till 1 150000 kr. Byggnadsstyrelsen föreslår dessutom att nämnda kostnadsram höjs med 60000 kr. med hänsyn till prishöjning. Byggnadsstyrelsen föreslår höjning av kostnadsramen för anslutningsav- gifter till (3 280 000+60 000+1 150 000=) 4490 000 kr.

1 samband med anslutning till fjärrvärme krävs även vissa rivnings- och kompletteringsarbeten. Kostnaderna för dessa åtgärder har preliminärt beräknats till 2 250000 kr. Byggnadsstyrelsen föreslår att beloppet förs upp under Försörjningsåtgärder. Övriga åtgärder. Byggnadsstyrelsen har under året slutredovisat två delprojekt inom nämnda kostnadsram till en kostnad av 2875 000 kr. Vidare ingår i nämnda kostnadsram nybyggnad av parke- ringsplatser till följd av nybyggnad i kvarteret Absalon (prop. 1977/78: 106 s. 6). Sedan kostnaden för nämnda två delprojekt slutredovisats och från- räknats bedömer byggnadsstyrelsen att åtgärderna kan rymmas inom en kostnadsram (7 882 OOO—2 875 000+2 250 000=) som avrundats till 7 250000 kr. Byggnadsstyrelsen föreslår att beloppet förs upp under Försörjningsåt- gärder. Övriga åtgärder.

Övrigt

Utbyggnad av svenskhemmet Voksenåsen. 1 investeringsplanen för kultur- ändamål m.m. är uppförd en kostnadsram av 6950 000 kr. i prisläget den 1

Prop. 1978/79: 82

")

april 1977 för utbyggnad av svenskhemmet Voksenåsen i Oslo. Byggnads- styrelsen har nu redovisat att ramen behöver höjas med 410000 kr. till 7 360000 kr. för att täcka vissa merkostnader för projektering. kompletter- ingsarbeten och administrationspålägg.

Diverse objekt (budgetåret 1979/80). Byggnadsstyrelsen föreslår för bud- getåret 1979/80 en kostnadsram av 30 milj. kr.

3.2 Föredraganden

För nästa budgetår har jag gjort upp följande förslag till investeringspla- ner (1 OOO-tal kr..)

B yggnad sobjekt

Utbildning och forskning Ej slutredovisade objekt, färdigställda före 1977-07-01

Stockholm

Försöljningsåtgärder inom Frescatiområdet: Översiktlig planlägg- ning anslutningsavgifter Övriga åtgärder

Försörjningsåtgärder inom karolinska institutets område: Översiktlig planlägg- ning Anslutningsavgifter Övriga åtgärder

Om- och tillbyggnad för forskningsinsti- tutet för atomfysik Nybyggnad för vårdskola inom karolinska insti- tutets område Nybyggnad för restau- rang m.m. inom karolinska institutets område Ombyggnad av lokaler för musikhögskolan m.m. etapp 1 Om- och tillbyggnad av restaurang m.m. inom Frescatiområdet

Kostnadsram

77-04-01 78-04-01

614 855 616 289

1 730 1 760 4 300 4 580 39 950 42 550

690 690 700 700 4 300 2 550

8 000 8 350

27 200 28 750

12 800 13700

4 750 4 950

33 250 36 050

Beräknad för

Medelsförbrukning Faktisk (. 0. m. 78-06-30 1978/79 591 902 5 578 1 415 200 1 184 2 800 14 551 5 000 677 13 651 49 1 627 800 7 904 400 24 729 4021 10410 3 290 4 950 3 603 6 000

1979/ 80

81

145 596 12000

123

46

14 000

Byggstart Färdig-

år-mån

71-08

76-12

76-08

77-02

77-05

76-1 1

79-02

stäl- lande

år-mån

succes- sivt

succes- sivt

77-08

78-04

78—05

82-05

81-02

Prop. 1978/79: 82

Byggnadsobjekt

Nybyggnad av idrotts- hall m.m. för gymnastik- lärarutbildning Nybyggnad för huvud- bibliotek m.m. inom Frescatiområdet Ombyggnad av lärosalar i byggnad 111 vid tek- niska högskolan Fastighetsövervaknings- anläggning för tekniska högskolan

Uppsala Försörjningsåtgärder: Översiktlig plan- läggning hnslutningsavgifter Övriga åtgärder Nybyggnader på Artillerifältet Ombyggnad av Philo- logicum

Upprustning av ventila- tionsanläggning m. m. för kemiska institutionen

Nyköping Åsbackaskolan Linköping Försörjningsåtgärder: Översiktlig plan- läggning Anslutningsavgifter Ovriga åtgärder Nybyggnad för icke-la- borativa institutioner

Växjö Försörjningsåtgärder

Lund/Malmö Försörjningsåtgärder: Översiktlig plan- läggning ånslutningsavgifter Ovriga åtgärder Nybyggnad för filial till universitets- biblioteket Om- och tillbyggnad för anatomi och histologi Nybyggnad i kv. Absalon för icke-laborativa institutioner Ombyggnad av f.d. ki- rurgen i kv. Paradis

T2 Riksdagen I978/79. I sam]

Kostnadsram 77-04-01 78-04-01 10 800 12 050 63 700 71 900 2 450 5 000 850 850 6 500 6 550 4 700 4 700 142 600 142 600 4 350 4 600 2 300 5 600 700 700 2 100 2 100 12 420 12 633 25 090 27 250 2 850 2 850 1 100 1 100 3 280 4 490 7 882 7 250 1 1 970 1 1 500 2 130 2 300 11 900 13 200 9000 10 000 . Nr 82

13

Medelsförbrukning Faktisk Beräknad för t. o. m. 78-06—30 1978/79 1979/ 80 627 4 300 4000 785 4000 20 000 500 1 600 300 3 000 842 8 5 991 559 4 231 400 125 313 2 000 5 000 4 051 500 1 500 730 700 3 500 623 50 27 1 946 50 50 10 244 1 700 689 1 837 9000 13 000 1 809 100 41 992 108 2 612 700 1 150 1 854 1 000 1 500 10 832 668 474 1 500 500 694 7 000 5 000 489 4000 4000

Byggstart Färdig-

stäl- lande år-mån år-mån 78-09 79-1 1 79- 1 2 8 1 -02 80-01 80-07 80—() 1 80— l 2 successivt 66-05 80—01 77-05 78-05 78-09 79-08 79- 1 1 80- 1 2 successivt 78- 12 80—08 successivt successivt 75-09 77-06 78-01 79-09 78-07 79-06 78-08 80-05

Prop. 1978/79: 82

14

Byggnadsobjekt Kostnadsram Medelsförbrukning Byggstart Fäqdig- stä - 77-04-01 78-04-01 Faktisk Beräknad för lande t. o. rn. 78-06-30 1978/79 1979/80 år-mån år—mån

Göteborg Försörjningsåtgärder för humanistiska fakulteten m.m.: Översiktlig plan- läggning 350 350 335 15 Anslutningsavgifter 150 150 83 67 Försörjningsåtgärder inom medicinarområdet: Översiktlig plan- läggning 660 660 648 12 Anslutningsavgifter , 800 50 _ .- Övriga åtgärder , 8025 3800 674 224 successivt Försörjningsåtgärder inom Chalmers tekniska högskolas område: Oversiktlig plan- läggning 1300 1 300 1252 48 Anslutningsavgifter 2 000 2 000 1 859 141 Ovriga åtgärder 3 100 3 000 961 1 000 700 successivt Om- och tillbyggnad av kemibyggnad 1 6 050 6 560 568 3000 2 000 78-08 79—07 Nybyggnad för högskole- utbildning i Mölndal 5600 6100 695 1000 4000 79-08 80-05 Upprustning av ventila- tionssystemet för medi- cinska fakultetens byggnader 8 370 1 500 4000 79-01 80-06 Återuppbyggnad av mat- sal m.m. inom medicinar— området 9 500 2 000 4000 79-01 80-01 Umeå Försörjningsåtgärder: Oversiktlig plan- läggning 1 500 1 500 1 491 9 Anslutningsavgifter 1 150 1 200 575 625 _ Övriga åtgärder 9910 7 9001 2 037 2 000 1000 successivt Nybyggnad för fastig- hetstjänsten 3 100 3 100 2 686 400 76—03 77-03 Om- och tillbyggnad för fysik-hufo 10900 11900 918 4000 6000 78-10 80—01 Luleå Försörjningsåtgärder: Översiktlig plan- läggning 400 400 310 90 Anslutningsavgifter 4 201 500 _. övriga åtgärder l 13620 12000 3 769 2500 1 000 success” Nybyggnad för högskolan 141 775 140000 125 871 6000 4000 72-08 78-08 Nybyggnad av restaurang för lärarutbildning 3 550 28 500 2 500 79-02 80-01 Tillkommande byggnads- objekt 5 000

1 286 037 1 338 232 989 610 94 475 124 978

Prop. 1978/79: 82

Byggnadsobjekt

Kulturändamål m. m.

Ej slutredovisade objekt. färdigställda före 1977-07-01 Utbyggnad av svenskhem- met Voksenåsen Nybyggnad för etno- grafiska museet Ombyggnad av Kronobageriet Nybyggnad av museiloka- ler på Julita gård för Nordiska museet m. m.. etapp 11 Ombyggnad av Södra teatern Förvärv av fastigheter på Blasieholmen Närverkstad och färgeri vid Dramatiska teatern Ombyggnader för riksantikvarieämbetet och statens historiska museer Ombyggnad av fastigheten Ostindiefararen 1

Övrigt Diverse objekt (budgetåret 1979/80) Diverse objekt (budgetåret 1978/79) Diverse objekt (tidigare budgetår) Projektering

Erfarenhetsmässig reducering av medels- behovet Beräknat medelsbehov

Kostnadsram

77-04-01 78-04-01

102710 103 360

6950 7 360

29 200 32 800 17 900 18 800

6 700 8 200

2 350 2 700

4000

4 350

7 000

1 I 000

165 810 199 570

20000 18 000 18 000 45 406 38 264

1 515 253 1614066

15 Medelsförbrukning Byggstart Färdig- stäl- Faktisk Beräknad för lande 1. o. m. 78-06—30 1978/79 1979/80 år-mån år-mån 95 278 5 933 2 260 7 823 2 74-01 75-06 28 152 3 000 1 200 76-03 78-10 15 952 1 500 1 000 76-03 78-10 3 000 2 000 78-09 79-10 340 1 000 1 000 78-10 79—1 1 4 000 500 2 000 79-07 80-06 500 2 000 79-12 81-02 500 5 000 79—10 80-10 147 545 19 933 16 460 13 000 7 000 7 000 26 392 9 000 2 500 3 603 8 500 1 1 500 1 167 150 138 908 175 438 10 876 22 500 128 032 152 938

'Byggnadsstyrelsen har slutredovisat delobjekt inom kostnadsramen.

2Tull- och moms skall återbetalas.

Jag har funnit att de av byggnadsstyrelscn föreslagna åtgärderna för närverkstad och färgeri vid Dramatiska teatern bör begränsas beroende på projektets höga kostnad. För projektets genomförande föreslår jag en kostnadsram av 4 350000 kr.

I mitt förslag till investeringsplan för kulturändmål m. ni. har jag beräk- nat en kostnadsram av 7 milj. kr. för ombyggnader för riksantikvarieämbe- tet och statens historiska museer. Jag har därvid utgått från att bl.a. en ' ombyggnad av den s.k. konserveringsflygeln för tekniska institutionen

Prop. 1978/79: 82 16

m.m. bör utföras i huvudsak enligt byggnadsstyrelsens förslag. Byggnads- styrelsen har underjanuari 1979 redovisat ett förslag till framtida lokaldis- position för verksamheterna i kvarteret. 1 avvaktan på beredningen av denna fråga är jag beredd att förorda endast delar av de övriga föreslagna ombyggnadsåtgärderna.

Som jag redovisat i det föregående räknar byggnadsstyrelscn med att kunna påbörja arbetena med grundförstärkning. fasadrenovering och tak— omläggning på fastigheten Ostindiefararen I i Stockholm under nästa budgetår. Beredningen av dessa frågor är ännu inte avslutad. I mitt förslag till investeringsplan för kulturändamål m.m. har jag i kostnadsramen Om- byggnad av fastigheten Ostindiefararen 1 beräknat ett preliminärt ramut- rymme av 11 milj. kr. för dessa åtgärder.

För sådana mindre byggnadsobjekt där kostnaden i varje enskilt fall inte överstiger 2 milj. kr. harjag under kostnadsramen Diverse objekt (budget- året I979/80) beräknat 20 milj. kr. jfr. prop. 1975: 33 (s. 13).

I likhet med vad som skett tidigare år har jag i förslaget till investerings- planer gjort en på erfarenhet grundad reducering av summan av de beräk- nade medelsförbrukningarna för de enskilda objekten. På grundval av mina förslag till investeringsplaner har jag gjort följande anslagsberäkning.

Anslagsberäkning (1 OOO—tal kr.) Medelstillgång Beräknad medelsförbrukning

Behållning 1978-07-01 101 970 1978/79 128 032 Anslag för 1978/79 44 000 1979/80 152 938 Anslag för 1979/80 (förslag) 135000

280 970 280 970

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 1. bemyndiga regeringen att besluta om byggnadsarbeten inom ut- bildningsdepartementets verksamhetsområde inom de kostnads- ramar som jag har förordat i det föregående. 2. till Byggnadsarbetet: inom utbildningsdepartementets verksam- hetsområde för budgetåret 1979/80 under statens allmänna fas- tighetsfond anvisa ett investeringsanslag av 135 000000 kr.

4. Inredning och utrustning av lokaler vid högskoleenheterna m. m.

1977/78 Utgift 82 053 158 Reservation 26 426 286 1978/79 Anslag 76 000 000 1979/ 80 Förslag 100 000 000

Från detta reservationsanslag, som tidigare benämnts Inredning och utrustning av lokaler vid universiteten m. m., bestrids utgifter för inredning

Prop. 1978/79: 82 17

och utrustning av lokaler vid högskoleenheterna inom utbildningsdeparte- mentets område samt vid vissa statliga institutioner inom bl. a. skol- och kullurområdena.

De i det föregående vid min anmälan av anslaget Byggnadsarbeten inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde omnämnda LUP-kommit- téerna samt statens kulturråds LUP-delegation har till uppgift att bl.a. utarbeta utrustningsprogram med förslag till kostnadsramar för flertalet läroanstalter m.m. och successivt överlämna programmen till utrustnings- nämnden för universitet och högskolor. Nämnden begär anslag i utrust- ningsfrågor och svarar för upphandlingen. Enligt det förslag som jag tidi- gare redovisat kommer LUP-kommittéerna att avvecklas. Kommittéernas uppgifter kommer i huvudsak att föras över på de enskilda högskoleenhe- terna styrelser eller speciella organ, s. k. lokalnämnder. Statens kulturråds LUP—delegation kommer emellertid att fortsätta sin verksamhet.

Byggnadsstyrelsen svarar för planering och upphandling av inredning. Av anslaget disponeras innevarande budgetår 10 milj. kr. av byggnads— styrelsen enligt en av regeringen fastställd inredningsplan. Utrustnings- nämnden disponerar 65 milj. kr. enligt en av regeringen fastställd utrust- ningsplan. Till regeringens disposition står en anslagspost av 1 milj. kr. benämnd Diverse objekt.

4.1. Myndigheterna

Byggnadsstyrelsen hemställer att 26 milj. kr. anvisas för styrelsens inred- ningsverksamhet budgetåret 1979/80. Utrustningsnämnden föreslår med överlämnande av förslag från berörda myndigheter m.fl. att den för nämn- dens verksamhetsområde avsedda anslagsposten för budgetåret 1979/80 beräknas till 83 milj. kr.

I det följande lämnar jag en ortsvis uppställd redogörelse för föreslagna nya och ändrade kostnadsramar i inrednings- och utrustningsplanerna.

Stockholm

Ombyggnad av lokaler för musikutbildning m.m. Byggnadsobjektet har tidigare redovisats i prop. 1976/77: 25 (bil. 7 s. 69) samt i prop. 1976/77: 101 (s. 22). l inredningsplanen är uppförd en delram av 1025 000 kr. för om- byggnaden etapp 1. '

Riksdagen har i december 1977 beslutat om principerna för en fortsatt reformering av den högre musikutbildningen fr.o.m. budgetåret 1978/79 (prop. 1977/78: 14, UbU” 1977/78: 12, rskr 1977/78:73). Riksdagsbeslutet innebär också att utbildning vid Svenska Dalcroze-seminariet förs över till musiklärarlinjen i Stockholm med början budgetåret 1978/79. Avtal härom har träffats mellan staten och stiftelsen Svenska Dalcroze-seminariet den 20 april 1978.

Prop. 1978/79: 82 18

Regeringen har den 29 juni 1978 uppdragit åt byggnadsstyrelsen att projektera resterande etapper av om- och tillbyggnad av f.d. statens nor- malskola för musikhögskolan m.m. innefattande lokaler för musiklärarut— bildningen enligt nämnda avtal. Byggnadsstyrelsen räknar med att delar av lokalbehoven provisoriskt kan tillgodoses inom befintliga lokaler i f.d. statens normalskola. Byggnadsstyrelsen beräknar kostnaden för inredning till 450000 kr. och föreslår en höjning av nämnda delram till (1025 000+450 000 =) 1475 000 kr. Byggnadsstyrelsen räknar med att inred- . ningen skall utnyttjas i permanenta lokaler när sådana kan ställas till förfogande för verksamheten.

Om- och tillbyggnad av restaurang m. m. inom Frescatiområdet. Redogö- relse för ombyggnad av den nuvarande restaurangen Lantis och nybygg— nad av det s.k. Allhuset med lokaler för bokhandel, kårservice, kafé och godscentral lämnades i prop. 1976/77: 79 (s. 5)och prop. 1977/78: 106(s. 4).

Den inredda arean uppgår till ca 3 750 m2 exkl. godscentral och kårlo- kaler. Byggnadsstyrelsen har beräknat kostnaden för inredning till 3,1 milj. kr. vid ett färdigställande av lokalerna under första kvartalet 1981.

LUP-kommittén för Stockholm föreslår för utrustning en definitiv ram av 1 190000 kr. Av beloppet avser 65000 kr. teletekniska anläggningar, 670000 kr. utrustning till distributionscentral, 120000 kr. utrustning till centrala förråd, 60000 kr. säkerhetsutrustning, 145000 kr. lokalvårds- utrustning och 130000 kr. övrig utrustning.

Utrustningsprogram för restaurangen och kaféet kommer att läggas fram i anslagsframställning för budgetåret 1980/81.

Förskollärarutbildning m. m. Regeringen uppdrog den 29 juni 1978 åt bygg- nadsstyrelscn att utföra ombyggnad av Blommensbergsskolans huvud- byggnad och matsalsbyggnad inom en kostnadsram av 6,5 milj. kr. i prisläget den 1 april 1977. Ombyggnadsarbetet kommer att finansieras med medel från den i staten för statens allmänna fastighetsfond, byggnadssty- relsens delfond, uppförda posten till hyres- och arrendeutgifter m. m. Byggnadsstyrelsen räknar med att lokalerna skall färdigställas till vårtermi- nen 1980.

Den inredda arean uppgår till 3 240 rnz och byggnadsstyrelscn beräknar kostnaden för ny inredning till 2 275000 kr. Byggnadsstyrelsen räknar med att kunna medföra inredning från nuvarande provisoriska lokaler till ett värde av 675000 kr. Byggnadsstyrelsen föreslår att en definitiv kostnads- ram av (2 275 OOO—675000 =) 1,6 milj. kr. förs upp i inredningsplanen.

LUP-kommittén för Stockholm föreslår för utrustning av lokalerna utom matsalen en definitiv kostnadsram i utrustningsplanen av 935 000 kr. Kom- mittén har därvid räknat med att befintlig utrustning för ca 90000 kr. kan medföras vid överflyttningen. Vidare har universitetsrestaurangkommittén beräknat kostnaden för utrustning av matsalen till 200000 kr. Kommittén

Prop. 1978/79: 82 19

föreslår att beloppet förs upp i utrustningsplanen under kostnadsramen Matsalar m.m. för Stockholm.

Matsalar m.m. l utrustningsplanen är uppförd en delram av | 365000 kr. (prop. 1976/77:79 s. 14). Regeringen har genom beslut den 28 september 1978 uppdragit åt byggnadsstyrelsen att utföra ombyggnad av kök och restaurang vid konstfackskolan. Avsikten är att köket vid konstfackskolan även skall betjäna restaurangen inom Frescatiområdet under tiden för dess ombyggnad (prop. 1976/77: 79 s. 5. prop. 1977/78: 106 s. 4och 13). Univer- sitetsrestaurangkommittén har beräknat kostnaden för utrustning till kök och restaurang vid konstfackskolan till 342 000 kr. Beloppet innefattar vissa cxtrakostnader för att klara bespisningen inom Frescatiområdet under tiden för ombyggnaden.

Jag har under rubriken Förskollärarutbildning m. m. redovisat förslag till inredning och utrustning i samband med ombyggnad av Blommensbergs- skolan för förskollärar- och fritidspedagogutbildning. Universitetsrestau- rangkommittén beräknar kostnaden för utrustning till matsal till 200000 kr.

Universitetsrestaurangkommittén föreslår höjning av nuvarande kost- nadsram Matsalar m.m. till (1 365 000+342 000+200 000 =) 1907 000 kr.

Tekniska institutionen vid riksantikvarieämbetet och statens historiska museer. l utrustningsplanen är uppförd en delram av 200000 kr. för tek- niska institutionen (prop. 1975/76: 117 s. 18 och 33, prop. 1976/77: 79 s. 14). Kostnadsramen avser utrustning för sektionen för textilkonservering. Sta- tens kulturråds LUP—delegation föreslår höjning av delramen bl.a. med hänsyn till att sektionen för måleri på trä flyttar från lokaler i Uppsala till Stockholm. LU P-delegationen föreslår att delramen höjs med 400000 kr. till (200 000+400 000 =) 600000 kr.

Telefonväxel för statens konstmuseer. I utrustningsplanen är uppförd en definitiv kostnadsram av 400000 kr. för nämnda växel (prop. 1976/77: 79 s. 14). Utrustningsnämnden föreslår att kostnadsramen höjs med 25000 kr. till 425000 kr. då utrUstningsprogrammet annars inte kan genomföras på grund av oförutsedda prishöjningar.

Uppsala

Nybyggnader på Artillertfältet, etapp IV. l investeringsplanen för utbild- ning och forskning är uppförd en kostnadsram av [42,6 milj. kr. för nybyggnader på Artillerifältet (prop. 1975: 33 s. 5). Regeringen har den 8 juni 1978 uppdragit åt byggnadsstyrelscn att projektera en fjärde etapp av nybyggnaderna. I beslut den 14 september 1978 uppdrog regeringen åt byggnadsstyrelsen att i sysselsättningsskapande syfte utföra hus C 10 av

Prop. 1978/79: 82 20

nybyggnaderna inom nämnda kostnadsram. Byggnadsstyrelsen räknar med att hus C 10 kan färdigställas underjanuari 1980.

I inredningsplanen är uppförd en delram av 24 850000 kr. för nybygg- nader på Artillerifältet, varav 850000 kr. avser inredning för hus C 10 (prop. 1975133 5. 16. och 28). Byggnadsstyrelsen har beräknat inrednings- kostnaden för hus C 10 till 1,5 milj. kr. vid färdigStällande under fjärde kvartalet 1979 och föreslår höjning av nämnda delram med (1500000— 850000 =) 650000 kr. till 25,5 milj. kr.

Telefonväxlar. I utrustningsplanen är uppförd en delram av 845 000 kr. för telefonväxel på Artillerifältet (prop. 1972: 28 s. 32, prop. 1973:61 s. 22). Regeringen uppdrog den 8 juni 1978 åt byggnadsstyrelscn att projektera etapp IV av nybyggnaderna på Artillerifältet. För att tillgodose behov av anknytningar för planerad nybyggnad krävs utbyggnad av en telefonväxel.

LUP-kommittén för Uppsala redovisar vidare behov av fler anknytning- ar för universitetets förvaltning samt för vissa institutioner som betjänas via universitetets andra stora telefonväxel. Kommittén beräknar kostna- den för utbyggnad av båda telefonväxlarna till 1 105000 kr. Kommittén föreslår att befintlig delram ges ny benämning Telefonväxlar och att delra- men höjs till (845 000+1 105 000 =) 1950 000 kr.

Linköping

leke-laborativa institutioner m.m. Redogörelse för nybyggnad för icke- laborativa institutioner m.m. lämnades i prop. 1976/77: 79 (s. 6) och prop. 1977/78: 106 (s. 13). Regeringen uppdrog den 25 maj 1978 åt byggnadssty- relsen att utföra nybyggnaden, som kommer att inrymma lokaler för biblio- tek och icke-laborativa institutioner. Regeringen uppdrog vidare den 8 februari 1979 åt byggnadsstyrelscn att utföra ett extra entresolbjälklag inom befintlig kostnadsramen för nybyggnaden. Lokaltillskottet om 340 m 2 skall disponeras för magasin.

I utrustningsplanen är uppförd en delram av 1 milj. kr. Av kostnadsra- men har 750000 kr. utnyttjats för att tillgodose utrustningsbehov inom provisoriska lokaler. LUP-kommittén för Linköping föreslår att delramen ersätts med en definitiv kostnadsram av 2 570 000 kr. För centralbiblioteket har beräknats 675 000 kr., för icke-laborativa institutioner 806000 kr., för gemensam utrustning 220000 kr. och för flyttning m. m. 119000 kr.

Nyköping

Åsbackaskolan. I inredningsplanen är uppförd en delram av 826000 kr. som avser inredning till Dansutskolan och tre elevbostäder (prop. 1977/ 78: 106 s. 16 och 27, prop. 1978/79: 25 bil. 7 s. 55). Jag har under investe- _ ringsanslaget redovisat förslag till ny- och tillbyggnad för Åsbackaskolan.

Prop. 1978/79: 82 21

Byggnadsstyrelsen beräknar kostnaden för inredning till 300 000 kr.

1 utrustningsplanen är uppförd en delram av 675000 kr. som avser utrustning till Dansutskolan (prop. 1978/79: 25 bil. 7 s. 55). Byggnadsstyrel- sen har från Utrustningsnämnden inhämtat Utrustningsprogram för tre elev- villor. Utrustningskostnaden har beräknats till 137500 kr. Utrustnings- nämnden har vidare utarbetat Utrustningsprogram för nämnda ny- och tillbyggnad. Kostnaden härför har beräknats till 360000 kr.

Lund

Yelejbnväxel. I utrustningsplanen är uppförd en delram av 5,4 milj. kr. (prop. 1977/78: 106 s. 17). Utrustningsnämnden har till följd av prishöjning- ar före leverans föreslagit en höjning av delramen för att Utrustningspro- grammet skall kunna genomföras. Utrustningsnämnden föreslår att delra- men höjs till (5 400 000+360 000 =) 5 760000 kr.

Göteborg

Om- och tillbyggnad av kemibyggnad I. I prop. 1976/77:79 redovisade regeringen förslag till kostnadsramar för nämnda om— och tillbyggnad i investeringsplanen för utbildning och forskning samt i inredningsplanen. Regeringen föreslog senare med utgångspunkt i det statsfinansiella läget att byggstarten för bl. a. ifrågavarande byggnadsobjekt skulle senareläggas (prop. 1976/77: 150). Regeringen uppdrog den 1 juni 1978 åt byggnadssty- relsen att utföra om- och tillbyggnaden.

Byggnadsstyrelsen föreslår nu att den i inredningsplanen uppförda kost- nadsramen av 1,8 milj. kr. höjs med 800000 kr. till 2,6 milj. kr. på grund av prisstegringar och högre krav på arbetsmiljön.

Upprustning av ventilationssystemet för medicinska fakultetens byggna- der. Regeringen uppdrog den 14 september 1978 åt byggnadsstyrelsen att av sysselsättningsskäl bl. a. projektera och utföra upprustning av ventila- tionssystemet i byggnaderna för medicinska fakulteten vid universitetet i Göteborg. För byggnadsarbetena fick 8370000 kr. tas i anspråk (prop. 1978/79: 25 bil. 7).

Till följd av skärpta miljökrav har det visat sig nödvändigt att i nämnda byggnader ersätta ett 60-tal dragskåp. Byggnadsstyrelsen beräknar kostna- derna för dessa till 700000 kr. och föreslår att en definitiv kostnadsram av nämnda belopp förs upp i inredningsplanen.

Telefonväxel vid Chalmers tekniska högskola. I utrustningsplanen är upp— förd en delram av 520000 kr. för telefonväxel vid Chalmers tekniska högskola. '

Växeln behöver byggas ut för ytterligare 300 anknytningar. LUP-kom-

Prop. 1978/79: 82 22

mittén för Göteborg har angivit kostnaden till 210000 kr. Kommittén föreslår att delramen höjs till (520 000+210 000 =) 730000 kr.

Matsalar m.m. Regeringen uppdrog den 28 december 1978 åt byggnads- styrelsen att utföra återuppbyggnaden av den brandhärjade restaurang- byggnaden på medicinarberget (prop. 1978/79: 25 bil. 7. UbU 1978/79: 15. rskr 1978/79: 124). Universitetsrestaurangkommittén har nu beräknat kost- naden för återanskaffning av erforderlig utrustning till 240000 kr. I utrust- ningsplanen är uppförd en delram av 1525 000 kr. för matsalar m.m. i Göteborg som föreslås bli höjd till 1 765 000 kr.

Biologiska övningslahoratoriet m.m. I nämnda byggnad på medicinarom- rådet skall utöver restauranglokaler även ingå lokaler för del av biologiska övningslaboratoriet och ett sammanträdesrum gemensamt för universite- tet. LUP—kommitte'n för Göteborg föreslår för utrustning av lokalerna en definitiv kostnadsram av 900000 kr.

Örebro

Musiklärarutbildning. Riksdagen har beslutat om principerna för en fort- satt reformering av den högre musikutbildningen (prop. 1977/78: 14, UbU 1977/78:12, rskr 1977/78:73). Riksdagen har därvid beslutat att musik- lärarutbildning skall anordnas i Örebro. Regeringen godkände den 8juni 1978 för statens räkning ett avtal mellan staten och Örebro musikpedago- giska institut om anordnande av musiklärarlinje vid högskolan i Örebro. Örebro kommun upplåter enligt detta avtal lokaler till staten fr.o.m. den 1 juli 1978 tills vidare. dock längst t.o.m. den 31 december 1982. i den omfattning som erfordras för musiklärarlinjen.

Lokalbehovet för läsåret 1979/80 beräknas uppgå till ca 1 300 m2 exkl. kapprum etc.. motsvarande 40 studerande. Kostnaden för inredning av lokaler i denna omfattning har av byggnadsstyrelscn preliminärt beräknats till 275 000 kr. Med hänsyn till nämnda avtal om anordnande av musiklärar- linje m.m. har regeringen genom beslut den 16 november 1978 bemyndigat byggnadsstyrelsen att för inredning förskottsvis ta i anspråk högst 275000 kr. från den i inredningsplanen uppförda kostnadsramen 'l'ill byggnadssty- relsens disposition.

Umeä

Fysik (forskning m.m.). Regeringen uppdrog den 8juni 1978 åt byggnads- styrelsen att utföra om- och tillbyggnad för högre utbildning och forskning i fysik vid universitetcti Umeå. Byggnadskostnaderna har beräknats till 11,9 milj. kr. Redogörelse för byggnadsobjektet lämnades i prop. 1977/78: 106 (s. 7 och 17).

Prop. 1978/79: 82 23

LUP-kommittén för Umeå har beräknat utrustningskostnaden för om- och tillbyggnaden till 3840000 kr. Av beloppet avser 2715000 kr. utrust- ning för fysik, 205 000 kr. utrustning för teoretisk fysik. 630000 kr. utrust- ning för mcdicinsk fysik samt 290000 kr. gemensam utrustning m.m.

l utrustningsplanen är uppförd en delram av 1 160 000 kr. för fysik (forskning m.m.) som har utnyttjats för anskaffning av utrustning till provisoriska lokaler (prop. 1972: 28 s. 27). LUP-kommittén föreslår nu att nämnda delram höjs till 5 milj. kr. och därmed betecknas som definitiv.

Övrigt

A-latsular m. m. I prop. 1978/79: 25 (bil. 7 s. 68) redogjordes för nybyggnad av restaurang för lärarutbildning vid högskolan i Luleå. Restaurangen kommer att inrymma ca 150 platser. Regeringen uppdrog den 28 december 1978 ät byggnadsstyrelscn att utföra nybyggnaden inom en kostnadsram av 3 550000 kr.

Universitetsrestaurangkommittén har beräknat utrustningskostnaderna för restaurangen till 180000 kr. Kommittén föreslår att den i utrustnings-

planen uppförda delramen av 635000 kr. för matsalar m.m. höjs till 815000 kr.

Ramar för ersättningsanskaffning m. m.

Till byggnadsstyrelsens disposition. I inredningsplanen är för budgetåret 1978/79 uppförd en kostnadsram av 11 milj. kr. till byggnadsstyrelsens disposition för planmässig återanskaffning av inredning. Vidare får kost- nadsramen utnyttjas för nyinredning och återanskaffning av inredning främst i samband med omdispositioner eller sådana smärre ombyggnader som styrelsen själv beslutar om och för vilka särskilda kostnadsramar inte finns uppförda i investeringsplanen. Kostnadsramen får däremot inte utan regeringens medgivande utnyttjas för inredning av utökade lokaler i för- hyrningar (jfr prop. 1972: 28 s. 35). Ramen skall inte användas för inred- ning av lokaler för allmän förvaltningsverksamhet inom utbildningsdepar- tementets område.

Styrelsen föreslår att motsvarande ram till styrelsens disposition för nästa budgetår förs upp med 15 milj. kr.

Diverse objekt. Byggnadsobjekt för vilka kostnaderna i varje särskilt fall inte överstiger 2 milj. kr. enligt det prisläge som gäller då arbetena påbörjas bestrids numera generellt från den i investeringsplanen uppförda ramen Diverse objekt (prop. 1975: 33 s. 13). För finansiering av inredning till bl. a. sådana objekt är för innevarande budgetår i inredningsplanen uppförd en kostnadsram av 2 milj. kr. benämnd Diverse objekt. Ramen står till rege- ringens disposition.

Prop. 1978/79: 82 24

Byggnadsstyrelsen föreslår att motsvarande ram för budgetåret 1979/80 förs upp med 2 milj. kr.

Till ttnivcrsitets- och högskoleämbetets disposition. För budgetåret 1978/ 79 har en definitiv kostnadsram av 52 milj. kr. förts upp för bl. a. planmäs- sig ersättning av utrustning (prop. 1977/78: 106 s. 26).

Universitets- och högskoleämbetet föreslår i samråd med LUP-nämnden och Utrustningsnämnden att en definitiv kostnadsram av 67.5 milj. kr. förs upp i utrustningsplanen för nästa budgetår.

Till sko/överstyrelsens disposition budgetåret 1979/80. För budgetåret 1978/79 är uppförd en definitiv kostnadsram av 1 milj. kr. (prop. 1977/ 78: 106 s. 27). Skolöverstyrelsen föreslår att en definitiv kostnadsram av 7830 000 kr. förs upp i utrustningsplanen för budgetåret 1979/80. Av belop- pet avser 6430 000 kr. komplettering och nyanskaffning av navigeringssi- mulatorer till sjöbefalsskolorna i Stockholm, Kalmar och Härnösand.

Till statens kulturråds disposition. För budgetåret 1978/79 har en kostnad s- ram av 2 milj. kr. förts upp för ersättningsanskaffning av inredning och utrustning vid de statliga museerna samt vid Operan och Dramaten (prop. 1977/78:106 s. 19 och 27).

Kulturrådets LUP-delegation föreslår att en definitiv kostnadsram av 3,5 milj. kr. förs upp i utrustningsplanen för budgetåret 1979/80. LUP- delegationen föreslår därvid ånyo att ersättning av inredning för kulturin- stitutionerna i fortsättningen skall ske via anslag som disponeras av bygg- nadsstyrelsen.

Dyrbar vetenskaplig utrustning

[. Bakgrund

Regeringen uppdrog i november 1977 åt forskningsrådsnämnden (FRN) att i samråd med forskningsråden och i kontakt med övriga berörda myn- digheter utreda formerna för finansiering av dyrbar vetenskaplig utrust- ning.

Nämnden kallade i början av år 1978 en expertgrupp där förutom FRN, medicinska forskningsrådet (MFR), naturvetenskapliga forskningsrådet (NFR), statens råd för skogs- och jordbruksforskning (SJFR) och utrust- ningsnämnden för universitet och högskolor (UUH) samt nu även universi- tets- och högskoleämbetet (UHÄ) är representerade. Gruppen har i en första rapport bl. a. lagt fram sin principiella syn på utrustningsfinansiering samt underlag för ställningstagande till inriktning av fortsatt utredningsar- bete.

Gruppen konstaterar att försörjningen av utrustning för forskningsända- mål är en utomordentligt viktig forskningspolitisk angelägenhet. De inves- teringar i forskningsutrustning som traditionellt skett i samband med upp-

Prop. 1978/79: 82 25

förande av nya lokaler har genom 7()—talets långsammare utbyggnad av högskolan kommit att minska i betydelse. Samtidigt har behovet av att kontinuerligt förnya utrustning enligt gruppens mening inte beaktats till- räckligt. Därtill kommer enligt gruppens bedömning att Utrustningens livs- längd från vetenskaplig synpunkt tenderar att bli allt kortare.

Expertgruppen har uppskattat nyanskaffningsvärdet av all befintlig ve- tenskaplig utrustning vid landets forskningsinstitutioner utanför företags- sektorn till ca 1500 milj. kr. En lO-årig avskrivningstid för forsknings- utrustning, vilket gruppen snarast betraktar som en alltför lång avskriv- ningstid för flertalet forskningsområden. skulle kräva årliga investeringar av ca 150 milj. kr. Den aktuella finansieringen ligger långt under denna nivå.

Gruppen understryker att beslut om investeringar i utrustning för forskningsändamål måste fattas mot bakgrund av medvetna prioriteringar av forskningsområden och att en helhjärtad satsning måste ske på utrust- ning till högprioriterade områden.

Forskningsråden har. trots att de bedömt utrustningssituationen som utomordentligt allvarlig. ansett sig inte kunna frigöra tillräckliga resurser till utrustning inom ramen för anvisade medel. Detta beror i första hand på rådens långsiktiga ansvar för personalkrävande forskningsprogram samt på kostnadsutvecklingen.

Enligt gruppens bedömning krävs, för att ambitionsnivån för tyngre vetenskaplig utrustning skall överensstämma med den på 1960-talet, en årlig investering utöver nu fördelade medel med 70—80 milj. kr. En sänk- ning av nivån förutsätter ett forskningspolitiskt program där Utrustningens roll och balansen mellan olika komponenter i den totala FoU-organisatio- nen uppmärksammas.

På kort sikt bör enligt expertgruppen 20 milj. kr. i 1978 års penningvärde snarast ställas till förfogande för utrustning utöver nuvarande finansiering för att klara akuta behov.

Vidare behövs en bättre samordningi utrustningsfrågor. Bl. a. är utrust- ningen många gånger inte disciplinorienterad. Även en forskningsinrikt- ning som ej direkt berörs av ett anskaffningsbeslut påverkas indirekt genom att utrymmet för att tillgodose utrustningsbehov för denna minskar. Utrustningen kräver i vissa fall följdinvesteringar exempelvis i form av lokaler etc. Expertgruppen föreslår därför att ett särskilt planeringsorgan knyts till FRN. Representanter för byggnadsstyrelscn, universitets- och högskoleämbetet (UHÄ), UUH, styrelsen för teknisk utveckling (STU), forskningsråden inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde och SJFR föreslås ingå i planeringsorganet.

Organet bör enligt gruppen årligen via FRN föreslå regeringen vilka större utrustningsobjekt som bör anskaffas under en femårsperiod, var de bör placeras och hur de bör finansieras. Vidare bör planeringsorganet avge ' förslag till ramar för övrig utrustning och övriga åtgärder som berör veten-

Prop. 1978/79: 82 26

skaplig utrustning på sikt. Även internationellt samarbete kring gemen— samt ägd utrustning och avvägningsproblem i samband därmed bör be- handlas. Planeringsorganet skulle vidare enligt förslaget fördela medlen för dyrbar utrustning.

Expertgruppen anser att medel för utrustning bör tilldelas forskningsrå- den i form av ett gemensamt till FRN ställt reservationsanslag. Detta bör inledningsvis uppgå till 20 milj. kr.

2. Remissynpunkter på e.t'pertgrimpens förslag

FRN har låtit remissbehandla expertgruppens förslag. Samtliga instan- ser är positiva till ett anslag av 20 milj. kr. för budgetåret 1979/80 för tyngre vetenskaplig utrustning.

STU pekar på att stödet från dess sida utgår i form av lån som helt eller delvis skall återbetalas. Ca l/3 av nuvarande anslag faller inom UHÄ- området.

Styrelsen anser att regler för förfoganderätten till utrustning bör lösas utan krångliga formellaladministrativa rutiner. De avsedda medlen för utrustning bör även kunna få utnyttjas av STU för forskningsprojekt inom UHÄ-området.

Humanistisk-sumhiillsvetenskapliga )?)rskningsrådet (HSFR) är tvek- samt till ett särskilt permanent planeringsorgan och anser att medlen för utrustning snarare bör ställas till rådens förfogande. Formerna för medlens disposition bör ytterligare övervägas.

MFR finner en planeringsgrupp inom FRN befogad för speciell tung utrustning. l övrigt bör medlen för utrustning förvaltas av råden.

SJFR tillstyrker gruppens förslag i princip men poängterar att föreslagna åtgärder inte i väsentlig omfattning löser ett ökat resursbehov i form av basutrustning och billigare instrument.

UIIÄ påpekar om att beräkningarna av investeringsbehovet för NFR: s och MFR: s områden är osäkra och att försök till bedömning av behovet inom det tekniska området inte skett. Ämbetet framhåller vikten av att samband med utrustningsfrågornas planering och lösning i högskoleorgani- sationen säkras. UHÄ ärinte berett att nu tillstyrka föreslagen anslagskon- struktion och anser att en mer definitiv lösning av aktuella problemställ- ningar bör diskuteras fram av berörda parter efter det att statsmakterna har tagit ställning till aktuella utredningar om forskning resp. lokal— och utrust- ningsplanering.

Universitetet i Lund tillstyrker att FRN tilldelas medel förutsatt att dessa klart avgränsas till utrustning som normalt ej bekostas från fakultets- anslag eller den i utrustningsplanen uppförda kostnadsramen Till universi- tets- och högskoleämbetets disp05ition. Universitetet tillstyrker det före- slagna planeringsorganet och förutsätter att representanter för forskarna själva kommer att ingå i detta. Att räntor och amorteringar av fleråriga utrustningsanslag skulle kunna belasta fakultetsanslag eller rådens ordina-

Prop. 1978/79: 82 27

rie anslag avstyrks däremot bestämt.

Universitetet pekar vidare på det nödvändiga i samråd mellan råd och universitet för beredskap lokalt att ta emot personal och utrustning.

Universitetet framhåller behovet av att inventera och registrera dyrbar vetenskaplig utrustning.

UUH tar upp behovet av ett enhetligt datorbaserat registreringssystem för vetenskaplig utrustning och föreslår att det bör ingå i expertgruppens fortsatta arbete att finna en realistisk lösning av denna fråga.

UUH tillstyrker ett planeringsorgan och anser det av vikt att UUH av samordningsskäl representeras i detta.

Nämnden anser att FRN bör ges "programansvar" och avge förslag till budgetutrymme för dyrbar forskningsapparatur. Framställning i detta av- seende bör upprättas av FRN och inges av UUH.

NFR har utgått ifrån att apparatur billigare än 1 milj. kr. bör kanaliseras via råd eller UHÄ. Kostnadsgräns för apparatur som skall belasta tilltänkt anslag till FRN måste enligt rådet klart framgå av kommande direktiv.

Tekniska högskolan i Stockholm anför som enda synpunkt att plane- ringssystem och anslagskonstruktion för dyrbarare vetenskaplig utrustning måste ges en sådan utformning att den enskilda högskoleenhetens ledning kan göra en samlad prioritering av behovet av lokaler, inredning och utrustning.

Nämnden för utiden-'isningssjukhusens utbyggande menar att man inte bör destinera medel för att direkt ersätta föråldrad eller nedsliten utrust- ning. I stället bör man försöka klargöra vilken utrustningsstandard man vill eftersträva och vilka medelsbehov detta medför.

Nämnden anser det vidare angeläget att få klarlagt hur forskningsrådsor- ganisationens och högskolans ansvar skall fördelas i utrustningsfrågor.

Nämnden förutsätter att den föreslagna "FRN-ramen" inte kommer att avse "vedertagen grundutrustning" vid undervisningssjukhusen och alltså inte kommer att påverka sjukvårdshuvudmännens åtaganden enligt läkar- utbildningsavtalet.

3. FRN:s ställningstagande

Nämnden delar expertgruppens bedömning att särskilda insatser krävs för att förhindra att möjligheterna att ersätta och förnya dyrbar utrustning för forskningsändamål ytterligare försämras. En rimlig målsättning i av- vaktan på klarare ställningstagande till den framtida forskningspolitiken är enligt nämnden en ambitionsnivå i form av utrustningsresurser motsvaran- de den på 1960-talet. Forskningsrådsorganisationen bör även få ett infly- tande över anskaffningen av strategisk vetenskaplig utrustning som mot- svarar forskningsrådens position i andra viktiga forskningsfrågor. Nämn- den bedömer. med utgångspunkt i de konkreta önskemål i form av utrust- ning som finns bl.a. i ansökningar till forskningsråden, att 20 milj. kr. är ett rimligt belopp för akuta utrustningsbehov under budgetåret 1979/80.

Prop. 1978/79: 82 28

4.2. Föredraganden

Med utgångspunkt i de förslag till kostnadsramar för inredning och utrustning som jag redogjort för i det föregående har jag gjort upp följande förslag till inrednings— och utrustningsplaner. Inredningsplan (1 OOO—tal kr.)

Inredningsobjekt Förordad Kostnadsram Medels- ram eller ___—___— förbrukning förordad definitiv delram artl t. o. m. ändring ram 78-06-30 av tidigare ram ' Stockholm Nybyggnad av bokmagasin för kungl. biblioteket 1 000 1 997 Icke-laborativa institutioner m.m. vid universitetet 10400 1 10344 Matsal inom Frescatiom- rådet 325 1 234 Nybyggnad för kemi m.m. 6900 1 6427 Statens biblioteksdepå _ i Bålsta 2400 1 1 341 Nybyggnad för tandläkar- utbildning m.m. 11000 1 9544 Operan. etapp 1—11 1090 1 1090 Operan, etapp 111 1450 1 838 Nordiska museet 3 100 1 1 182 Moderna museet 1 685 1 1 545 Museilokaler i kv. Garni- sonen 500 1 392 Ombyggnad av Fredrik Bloms hus 600 1 492 Ombyggnad för livrust- kammaren 2 900 l 2 791 Nybyggnad för etnografiska museet 8 700 1 1 707 Ombyggnad av Kronobageriet 2400 1 320 Om- och tillbyggnad för statens scenateljeer i Hägernäs 725 1 724 Ombyggnad av byggnad XXVl 650 1 597 Nybyggnad för elevbostäder vid Tomtebodaskolan 400 1 378 Tekniska institutionen vid riksantikvarieämbetet och

statens historiska museer 500 1 263 Scenskolan i Stockholm m. m. 1 300 1 1 143 Ombyggnad av lokaler för musikutbildning m. m. + 400 1425 2 b 965 Nybyggnad av restaurang inom karolinska institutets område I 625 1 140 Nybyggnad av idrottshall m.m. för gymnastiklärar-

utbildning 800 1 68 Arbetsvetenskaplig sektors- forskning vid tekniska hög- skolan 800 1 199 Om- och tillbyggnad av

restaurang m.m. inom Frescati- . området +2 400 2 400 3

Prop. 1978/79: 82 29

1nredningsobjekt Förordad Kostnadsram Medels- ram eller ___—_— förbrukning förordad definitiv delram art ' t. o. m. ändring ram 78-06-30 av tidigare ram

Förskollärarutbildning m.m. + 1 600 1600 3

Uppsala Icke-laborativa institu-

tioner 7 325 1 7 196 Ombyggnad för psykologiska institutionen 1375 1 1 161 Nybyggnåder på Artilleri- fältet + 550 25 400 2 b 22 019 Upprustning av universitets- huset 2 200 1 1 861 Laboratorium för elektron- spektroskopi vid fysiska institutionen 125 1 117 Ombyggnad av Philologieum 1 150 1 1014 Nyköping Åsbackaskolan + 300 1 126 2b

Linköping

Teknisk och filosofisk ut- bildning 13 600 1 12 995 Icke-Iaborativa institu- tioner m.m. 54002 1

Växjö

Högskoleutbildning 2 150 1 2 004 Kalmar Naturvetenskaplig utbildning 900 1

Lund/Malmö lcke-laborativa institutioner

m. m. 6 000 1 1 819 Ombyggnad av universitets- biblioteket 1 725 l 1 436 Hygien och naturvetenskaplig mikrobiologi 2 360 l 2 242 Lärarutbildning m.m. 4 500 1 3 725 Nybyggnad för filial till universitetsbiblioteket 2 650 l 2 333 Om- och tillbyggnad för anatomi och histologi 250 1 35 Göteborg Ombyggnad av sektion M m. m. 1 350 1 960 Icke-laborativa institu- ' tioner m.m. 4450 1 4218 Musikutbildning 645 1 561 Lärarutbildning m.m. 9900 1 6 77] Nybyggnad för kemi, etapp 11 3 115 1 2871 Restaurang inom Chalmers- området 615 1 614 Om- och tillbyggnad av kemibyggnad 1 + 400 2 200 2 a 112 Handikappforskning 350 1 80 Återuppbyggnad av matsal m. m.

Prop. 1978/79: 82 30

Inredningsobjekt Förordad Kostnadsram Medels— ram eller —————————-————— förbrukning förordad definitiv delram art1 1. o. m. ändring ram 78-06-30 av tidigare ram

inom medicinarområdet 1 5002 1 Upprustning av ventilations- systemet för medtcinska fakultetens byggnader + 500 500 3 Örebro Högskoleutbildning 4 000 1 3 683 Musiklärarutbildning + 275 275 3 ' Östersund Högskoleutbildning 1 100 1 1035 Umeå Fastighetstjänst 250 1 177 Teckningslärarutbildning 775 1 643 ()m- och tillbyggnad för fysik 2 350 1 232 Piteå Musikutbildning 300 1 170 Luleå Högskolan 12 800 1 10 971 Centrumbyggnad 2 275 1 819 Nybyggnad av restaurang för lärarutbildning 275 2 1 Övrigt Elevbostäder för specialskolan 1 3002 ] Svenskhemmet Voksenåsen 1 175 1 1 042 Till Kungl. Maj:ts disposition (budgetåret 1971/72) 3000 1 2514 Till byggnadsstyrelsens disposition (budgetåret 1972/73) 4 000 1 3 662 (budgetåret 1973/74) 5 000 1 4091 (budgetåret 1974/75) 6000 1 4761 (budgetåret 1975/76) 6000 1 3 924 (budgetåret 1976/77) 6 000 1 3 467 (budgetåret 1977/78) 7000 1 76 (budgetåret 1978/79) ' 11000 1 (budgetåret 1979/ 80) + 12 500 12 500 3 Diverse objekt (budgetåret 1979/80) + 2 000 2000 3 (budgetåret 1978/ 79) 2 000 1 (budgetåret 1977/78) 2000 ] (tidigare budgetår) 1 645 1 833

' +20 925 221 155 43 401 161965

N-——-—.————r 264556

lAr! av kostnadsram för resp. objekt.

1. Av statsmakterna redan godtagen kostnadsram. 2 3. Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som definitiv). 2 b. Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som delram). 3. Förslag till ny kostnadsram. 7'Jfr prop. 1978/79: 25, bil. 7.

Prop. 1978/79: 82 31

Ulrustningsplan (1 OOO-tal kr.)

Utrustningsobjekt Förordad Kostnadsram Medels- ram eller förbrukning förordad definitiv delram art ' t.o.m. ändring ram 78-06—30 av tidigare ram

Stockholm

Telefonväxel för Frescati- området 2 265 1 1 645 Sektionerna A. L och V 7000 1 5 759 Telefonväxel vid tekniska högskolan ] 255 1 822 Matsalar m.m. + 542 1907 2 b 718 Telefonväxel i Huddinge 505 1 398 Moderna museet 1000 1 836 Nordiska museet 2 600 1 1 093 Ombyggnad av Krono- bageriet 1 125 119 Etnografiska museet 1 500 527 Flyttningskostnader för etnografiska museet 1 350 1 671 Biologi m. m. 400 1 260 Scenskolan i Stockholm m.m. 200 1 187 Tekniska institutionen vid RAA och statens historiska museer + 300 500 2 b 60 Telefonväxel för statens konstmuseer + 25 425 2 a Telefonväxel för Nordiska mUseet 400 1 Musikutbildning 800 1 479 Skrivsal m.m. inom karo- linska institutets område 50 1 Idrottshall m.m. för gymnastik- lärarutbildning 400 1 Förskollärarutbildning m. m. + 800 800 3 Allhuset inom Frescati- området + 900 900 3

Uppsala

Telefonväxlar:l + 1 105 1950 2b 741 Hygien 450 1 201 Ombyggnad av synkrocyklo- tron vid Gustaf Werners institut 4 300 2 207 Ombyggnad av Philologicum 530 14

Nybyggnader på Artilleri- fältet. etapp W 1 1002 1

Nyköping,7

Åsbackaskolan + 350 1025 2 b

Linköping

Teknisk utbildning m.m. 32 500 1 27 901 Matsal m. rn. 300 1 200 Telefonväxel 1410 1 749 Icke-laborativa institutioner m.m. + 1400 2400 2b 709

Växjö

Telefonväxel 60 44 Matsalar m.m. 115 90

Prop. 1978/79: 82

Utrustningsobjekt

Lund/Malmö Telefonväxel

Matsalar m.m. Nybyggnad för filial till universitetsbiblioteket lcke—laborativa ämnen

Göteborg

'l'elefonväxcl vid Chalmers tekniska högskola Telefonväxel för f. d. lärar- högskolan m. m. Matsalar m.m. Lärarutbildning m.m. Kemi. etapp 11 Polymerteknologi Biologiska övnings- laboratoriet m. m.

Borås Högskoleutbildning

Karlstad Telefonväxel

Örebro Musiklärarutbildning

Umeå Fysik (forskning m. m.) Matsal m. m. Tandhygienistutbildning Teckningslärarutbildning Telefonväxel

Luleå

Högskolan Telefonväxel Arbetsvetenskap

Övrigt Matsalar m.m. Telefonväxlar

Utredningskostnader Sjöbefälsutbildning

Ramar för ersättningsan- skaffning m.m. Till universitets- och hög- skoleämbetets disposition (budgetåret 1977/78) (budgetåret 1978/79) (budgetåret 1979/80) Till skolöverstyrelsens disposition (budgetåret 1977/78) (budgetåret 1978/79)

Förordad Kostnadsram ram eller förordad definitiv delram ändring ram av tidigare ram + 360 5 760 381 900 1 4002 + 210 730 600 + 240 1 765 2 500 3 500 1 4002 + 900 900 340 350 5002 + 2 840 4 000 45 2075 600 500 25 000 1 338 I 600 + 180 815 1 0902 250 + 3 600 3 600 41 580 52000 +58 000 58 000 2 000 1 000

IJ

art '

IJ U'

___—tg.— U'

Medels- förbrukning t.o.m. 78-06-30

| 110 291

509 1 477 2 155 3 1 16

1 147 30 1 707 386

20413 886 781

282 103

28 569

Prop. 1978/79: 82 33

Utrustningsobjekt Förordad Kostnadsram ram eller förordad definitiv delram art ' ändring ram av tidigare ram

Till statens kulturråds

disposition (budgetåret 1977/78) 1 574 (budgetåret 1978/79) 2 000 l (budgetåret 1979/80) + 2 000 2 000 3 Till forskningsrådsnämndens disposition (budgetåret 1979/80) + 15 000 15 000 3 +88 752 276 004 32 611 &—-——e 308 615

lArt av kostnadsramför resp. objekt.

1. Av statsmakterna redan godtagen kostnadsram. 23. Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som definitiv). 2b. Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som delram). 3. Förslag till ny kostnadsram, Ufr prop. 1978/79:25. bil. 7. 3Tidigare benämnd Telefonväxel på Artillerifället.

Planmässig återanskaffning av inredning skall finansieras från kostnads- ramen 7'ill byggnadsstyrelsens disposition (prop. 1977/78:106 s. 18 och 27). Ändamålsenlig inredning ökar möjligheterna att effektivt utnyttja det befintliga lokalbeståndet. Det är därför av vikt att den planmässiga åter- anskaffningen ges erforderligt utrymme i den långsiktiga planeringen. Jag föreslår att en kostnadsram av 12,5 milj. kr. förs upp i inredningsplanen Till byggnadsstyrelsens disposition för budgetåret 1979/80.

Byggnadsstyrelsen har haft ansvar för återanskaffning av inredning un- der en relativt kort tid. Erfarenheterna av denna ordning är därför begrän- sade. Jag räknar med att ha ett fylligare underlag i denna fråga vid bered- ningen av budgetpropositionen för 1980/81.

Det bör ankomma på Utrustningsnämnden att i samråd med universitets- och högskoleämbetet inkomma med förslag till utrustning.

Utrustningsnämnden har i sin anslagsframställning lämnat förslag till utrustning för tandläkarutbildning m.m. i Lund/Malmö och Umeå. Re- spektive LUP—kommitté har redovisat Utrustningsprogram som innefattar ersättning av försliten utrustning. Enligt regeringens förslag i prop. 1978/ 79:41 om tandläkarnas utbildning m.m. skall den statliga verksamheten föras över till landstingskommunalt eller kommunalt huvudmannaskap. En sådan överföring förutsätter enligt propositionen förhandlingar mellan sta- ten och berörda folktandvårdshuvudmän. Frågor som rör lokaler. inred- ning och utrustning torde komma att tas upp till prövning i dylika förhand- lingar. Jag är därför inte beredd att i samband med förslag till utrustnings- plan aktualiserat frågan om utrustning till tandläkarutbildningen m.m. i Lund/Malmö och Umeå.

Medels- förbrukning t. o. m. 78-06-30

Prop. 1978/79: 82 34

Jag har i prop. 1978/79:71 om utbildning av sjöbefiil samt drif't- och underhållsteknisk personal i högskolan berört frågan om utrustning och lokaler för .sjäbefålsutbildningen m.m. För varje utbiltlningsenhet med nautisk utbildning krävs utrustning med s.k. navigeringssimulator. Vid sjt'ibefälsskolorna i Kalmar och Stockholm finns moderna simulatorer men ingen av anläggningarna är fullt utbyggd. Vid övriga skolor är utrustningen starkt försliten. Behovet att anskaffa navigeringssimulatorer blir beroende av riksdagens ställningstagande till nämnda proposition och av fortsatt beredning av frågor om utbildningens lokalisering och dimensionering.

Enligt min mening är det angeläget att en lösning av utrustningsfrågorna för sjöbefälsutbildningen inte fördröjs. Jag är i avvaktan på de slutliga ställningstagandena om lokalisering och dimensionering emellertid inte nu beredd att förorda medel för ersättningsanskaffning. För fortsatt utbygg- nad av befintliga navigeringssimulatorer föreslårjag en kostnadsram av 3,6 milj. kr. Medlen bör få disponeras efter beslut av regeringen.

I mitt förslag till utrustningsplan harjag under den särskilda kostnadsra- men Till statens kulturråds disposition beräknat medel för ersättningsan- skaffning av såväl inredning som utrustning vid de statliga museerna samt Operan och Dramatiska teatern.

Jag räknar med att medel för utrustning till sådan utbildning motsvaran- de den nuvarande yrkestekniska högskoleutbildningen (YTH) som påbör- jas under budgetåret 1979/80 (prop. 1978/79:100, bil. 12 s. 458) skall tas från anslagsposten Diverse objekt som står till regeringens disposition. Det bör ankomma på Utrustningsnämnden att i samråd med universitets- och högskoleämbetet inkomma med förslag till utrustning.

Föredragande statsråd anförde med anledning av den förändrade dimen- sionering av Iärarutbildningen som föreslogs i prop. 1975/76: 89 s. 37 och som fastställdes av riksdagen (UbU 1975/76: 26, rskr 1975/76: 268) att ansvariga myndigheter skulle föreslå alternativa användningar av de 10- kaler och den utrustning som i fortsättningen inte skulle behöva användas för lärarutbildning eller annan högre utbildning.

Jag har erfarit att lokaler, inredning och utrustning vid de dåvarande lärarhögskolorna har kommit till utnyttjande i samband med lärarutbild- ning eller annan högskoleutbildning.

Jag har i annat sammanhang (prop. 1978/79: 100 bil. 12 s. 404) framhållit att tillgång på modern vetenskaplig utrustning är en viktig förutsättning för att Sverige skall kunna hålla jämna steg med forskningsutvecklingen i övriga industriländer.

Den ersättningsanskaffning av försliten eller omodern utrustning som nu sker i samband med att nya lokaler ställs till högskolans förfogande eller ersätts via den i utrustningsplanen uppförda kostnadsramen Till universi- tets- och högskoleämbetets disposition omfattar, förutom viss nyutrust- ning för högskolans grundläggande utbildning, i första hand utrustning av baskaraktär för den fasta forskningsverksamheten. För ett begränsat antal forskningsprojekt lämnas betydande bidrag till bl. a. utrustning av fonder

Prop. 1978/79: 82 35

och stiftelser etc. Utrustning som erfordras i anslutning till olika forsk- ningsprojekt som prövas av forskningsråden avses dock normalt belasta de resurser som ställs till forskningsrådens förfogande. Det av FRN redovi— sade underlaget visar att utrymmet för inköp av utrustning inom dessa resurser för närvarande är begränsat.

Syftet med de resurser. som jag i det följande förordar skall ställas till förfogande för inköp av vetenskaplig utrustning. är därför att ge forsk- ningsråden möjlighet att finansiera utrustning för de forskningsprojekt de prioriterar i de fall dessa inte kan anses böra bekostas av medel avsedda för den fasta forskningsorganisationen eller då finansiering av särskilda fondmedel inte kan påräknas. Utrustning av basresurskaraktär bör som hittills finansieras via de medel som ställs till högskoleenheternas förfogan- de eller av huvudmännen för kommunala undervisningssjukhus mot statlig investeringsersättning enligt avtal om läkarutbildning och forskning.

FRN har föreslagit att de nya resurserna ges formen av ett särskilt reservationsanslag ställt till nämndens förfogande för forskningsrådens gemensamma utrustningsbehov. Enligt min mening är det angeläget att skapa överblick över de resurser som ställs till förfogande för anskaffning av utrustning för såväl högskolans fasta forskningsorganisation som den rådsfinansierade forskningen. Detta sker lättast om samtliga medel för dessa ändamål anvisas under ett anslag. Jag förordar därför att medel för inköp av dyrbar vetenskaplig utrustning i anslutning till forskningsprojekt finansierade av forskningsrådsorganisationen förs upp under en särskild kostnadsram i utrustningsplanen under anslaget Inredning och utrustning av lokaler för högskoleenheterna m.m. Kostnadsramen bör disponeras av FRN. Jag återkommer i det följande härtill. Jag räknar med att UUH kommer att svara för upphandling och redovisning till regeringen på lik- nande sätt som nu gäller för de medel som ställs till förfogande via ersätt- ningsramen Till universitets- och högskoleämbetets disposition.

FRN bör årligen avge förslag till kostnadsramens storlek. Förslaget inges till regeringen av UUH i samband med dess övriga förslag till an- slagsframställningar.

Det är enligt min mening angeläget att behoven av utrustning för de av forskningsråden intitierade projekten, speciellt i de fall där särskilt dyrbar eller unik utrustning är aktuell. kan ges en samlad bedömning. För att bereda FRN: s ställningstaganden i dessa frågor är det därför lämpligt att nämnden till sig knyter en expertgrupp. Det ankommer på FRN att besluta i denna fråga. Jag utgår emellertid från att företrädare för såväl UUH som Ul—lÄ bereds tillfälle att medverka i FRN:s beredning av förevarande frågor. Därigenom bör nödvändig samordning kunna garanteras mellan ersättning av vetenskaplig utrustning av baskaraktär för den fasta forsk- ningsorganisationen och F RN: s disposition av den särskilda kostnadsra- men. Jag utgår vidare från att planeringen sker i samråd med byggnadssty- relsen eller annan lokalhållare i fråga om utrustning som kräver nya eller ändrade lokaler. Vad gäller utrustning som skall placeras inom lokaler vid

Prop. 1978/79: 82 36

undervisningssjukhus förutsätter jag att FRN samråder med nämnden för undervisningssjukhusens utbyggande.

Jag förutsätter att kostnader för arvoden till erforderlig expertis i sam- band med FRN: s beredning av dessa ärenden kommer att belasta de medel inom kostnadsramen Till forskningsrådsnämndens disposition som jag kommer att behandla i det följande.

Enligt FRN: s förslag bör medlen för tung vetenskaplig utrustning förbe- hållas sådan utrustning vars kostnader överskrider en viss nedre gräns. Av FRN: s redovisning framgår att en sådan nedre gräns skulle kunna sättas vid ca 100000 kr. per utrustningsobjekt.

Jag delar FRN: s uppfattning att en nedre gräns bör fastställas för an— vändningen av dessa medel. Detta är nödvändigt för att underlätta samord- ning i utnyttjandet av UHÄ: s och FRN: s kostnadsramar samt forsknings- rådens normala projektmedel. från vilka även fortsättningsvis bör kunna bestridas kostnader för utrustning i anslutning till forskningsprojekt. Frå- gan om var en sådan gräns skall ligga bör bli föremål för ytterligare prövning under de närmaste åren. Jag kommer senare att föreslå regering— en att uppdra åt FRN att verkställa en sådan prövning. Därvid kommer jag att förorda att FRN bör utgå från att den nedre gränsen för kostnader för utrustning som skall bestridas från FRN-ramen inte bör underskrida 100000 kr. Tills vidare bör en nedre gräns vid 100000 kr. tillämpas.

Det är. somjag nyss nämnt, angeläget att sträva efter att de administrati- va rutinerna kring dispositionen av FRN-ramen blir så begränsade som möjligt. [ nyssnämnda uppdrag till FRN bör därför också ingå att undersö— ka i vilken utsträckning viss utrustning som bör bekostas från FRN-ramen är så vanligt förekommande att råden själva bör få disponera en del av ramen för att finansiera sådan utrustning. Därigenom skulle man för ären— den av mera rutinmässig karaktär kunna undvika den extra administrativa belastning som följer av att de hänskjuts till FRN för avgörande. Om den här skisserade beredningsordningen för vissa utrustningsärenden visar sig vara ändamålsenlig bör FRN komma in med förslag om hur sådana ärende- grupper skall avgränsas. Därav bör t. ex. framgå en övre kostnadsgräns för ett utrustningsärende som forskningsråden själva skall kunna avgöra.

Övrig utrustning bör enligt min mening primärt bedömas och prioriteras av forskningsråden. medan den slutliga bedömningen och medelsfördel- ningen bör göras av FRN.

Det bör ankomma på regeringen eller den myndighet regeringen bestäm- mer att besluta i de frågorjag här har berört.

FRst expertgrupp har med utgångspunkt i forskningsrådsutredningens ursprungliga förslag (SOU 1975: 26) föreslagit att det inom ramen för anslagna medel för dyrbar vetenskaplig utrustning skall ges möjlighet att fördela utrustningsanslag över flera år och att avskrivning och förräntning av medlen för dessa anslag skulle ske antingen genom ett speciellt inrättat anslag eller genom medel från ordinarie anslag till forskningsråd, från

Prop. 1978/79: 82 37

fakultetsanslag eller genom bidrag från stiftelser. Jag är för närvaramle inte beredd att ta ställning till ett sådant utnyttjande av anslagsmedlen. I det nämnda uppdraget till FRN bör också ingå att närmare utreda behovet och konsekvenserna av ett sådant förfarande. Arbetet bör bedrivas i samråd med riksrevisionsverket. Därvid bör som ett alternativ belysas effekterna av att FRN bemyndigas att vid beslut om disposition av medel för särskilt dyrbar utrustning fatta bindande beslut för mer än ett budgetår där de Samlade kostnader överskrider det aktuella årets FRN-ram.

Det bör ankomma på FRN att fastställa fördelningen av medlen inom den givna kostnadsramen. Beträffande FRN: 5 eller forskningsrådens ställ- ningstagande till enskilda utrustningsobjekt bör dock regeringens godkän- nande inhämtats där utrustningen kotnmer att medföra följdkostnader för statsverket. Jag syftar här i första hand på ökade drift- eller lokalkost— nader. Jag vill vidare erinra om de allmänna anvisningar för handläggning av statliga lokalförsörjningsärenden som nyligen har fastställts av regering- en med regler tillämpliga i de fall som investering i utrustning medför ökade anspråk på lokaler. Särskilda bestämmelser gäller vidare i samband med inköp av datorutrustning för universitet och högskolor.

Det är i sammanhanget viktigt att erinra om skyldigheten för forsknings- råden att samråda med högskoleenhet eller motsvarande instans som be- rörs av aktuellt utrustningsobjekt och eventuella konsekvenser i samband därmed.

UUH har i sitt yttrande över expertgruppens redovisning tagit upp behovet av ett enhetligt datorbaserat registreringssystem för utrustning. Universitetet i Lund framhåller likaledes behovet av att inventera och registrera utrustning.

Betydande resurser kommer vid bifall till mina förslag att ställas till förfogande för anskaffning av vetenskaplig utrustning för både den fasta forskningsorganisationen och den av forskningsråden finansierade forsk- ningen. Det är självklart av största vikt att den vetenskapliga utrustningen, Oavsett finansieringskälla, utnyttjas effektivt. Även om ett bestämt forsk— ningsprojekt har utgjort det grundläggande motivet för att anskaffa viss utrustning utgårjag från att denna vid behov skall kunna utnyttjas också av andra forskare än de som ingår i det ursprungliga projektet. För att nå ett effektivt utnyttjande av utrustning fordras. som UUH och universitetet i Lund har framhållit, en systematisk registrering av denna. Det bör ankom- ma på FRN att i nära samverkan med riksrevisionsverket och UUH utarbeta förslag till registrering av sådan utrustning som finansieras med medel från FRN-ramen. Det är angeläget att sådan registrering kan sam— ordnas med eventuell annan utrustningsregistrering- som sker inom hög- skolan. De erfarenheter som har vunnits av det system för registrering som utarbetats vid universitetet i Linköping bör kunna ge lämpliga utgångs- punkter för FRN: s arbete i denna fråga.

Prop. 1978/79: 82 38

Jag kommer i annat sammanhang att föreslå regeringen att förelägga riksdagen vid innevarande riksmöte en proposition om en vetenskaplig polarexpedition. Mitt förslag till kostnadsram till FRN:s disposition inklu- derar 600000 kr. för utrustningsresurser i samband med denna expedition.

Med utgångspunkt i de förslag som jag har redovisat förordar jag att i utrustningsplanen under reservationsanslaget Inredning och utrustning för högskoleenheterna m.m. förs upp en kostnadsram benämnd Till forsk- ningsrådsnämnde/ts disposition av 15 milj. kr. för budgetåret 1979/80.

Vid utgången av budgetåret 1977/78 utgjorde behållningen på de anslags- poster som byggnadsstyrelscn och utrustningsnämnden disponerar ca 24.9 milj. kr. För innevarande budgetår har 75 milj. kr. ställts till dessa myn- digheters förfogande.

För nästa budgetår räknar jag med att sammanlagt 100 milj. kr. bör anvisas.

l inrednings- och utrustningsplanerna harjag tagit upp kostnadsramar av sammanlagt (264 556 000+308615000=) 573 171000 kr. lnom dessa ramar har vid utgången av budgetåret 1977/78 betalats ut sammanlagt (161 965 000 + 1 12431 000=) 274 396000 kr. De föreslagna planerna innebär således att myndigheterna skall kunna beställa inredning och utrustning för sam- manlagt (573 171 OOO—274 396 000—24 883 123_75 000 000— 100 000 000=) 98 891 872 kr. att betalas ut tidigast under budgetåret 1980/8l.

Riksdagen har tidigare bemyndigar regeringen att besluta om beställning av viss inredning och utrustning för byggnadsobjekt som har beslutats av riksdagen (prop. 1976/77:79 s. 26 och 27. UbU 1976/77:31. rskr 1976/ 77: 352).

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att

1. bemyndiga regeringen att besluta om anskaffning av inredning och utrustning av lokaler vid högskoleenheterna m.m. inom de kostnadsramar som jag har förordat i det föregående,

2. till Inredning och utrustning av lokaler vid högskoleenheterna

m.m. för budgetåret 1979/80 under nionde huvudtiteln anvisa ett reservationsanslag av l00000000 kr.

5. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som föredra- ganden har lagt fram.

Prop. 1978/79: 82 39

lnnehåH sida | lnledning .................................................. 2 2 Radio- och televisionshus ................................... 2 2.1 Byggnadsstyrelsen ...................................... 3 2.2 Föredraganden ......................................... 4 3 Byggnadsarbeten inom utbildningsdepartementets verksamhetsom-

råde ........................................................ 6 3.1 Byggnadsstyrelsen ...................................... 7 3.2 Föredraganden ......................................... 12 4 Inredning och utrustning av lokaler vid högskoleenheterna m.m. . 16 4.1 Myndigheterna ......................................... 17 4.2 Föredraganden ......................................... 28

5 Beslut ..................................................... 38

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1979