Prop. 1977/78:70

om värdet av vissa beräkningsenheter i guld

Prop. 1977/78: 70

Regeringens proposition 1977/78: 70

om värdet av vissa beräkningsenheter i guld;

beslutad den leanuari l978.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

Pä regeringens vägnar THORBJÖRN FÄLLDlN

SVEN ROMAN US

Propositionens huvudsakliga innehåll

En rad internationella konventioner pä bl.a. transporträttens område innehaller bestämmelser om att transportörens och andras ansvar för skador av skilda slag inte skall överstiga vissa belopp. Begränsningsbelop- pen uttrycks i allmänhet i fiktiva beräkningsenheter som är baserade på värdet av en viss mängd guld av bestämd finhet. På grund av förändringari det internationella valutasystemet har det blivit osäkert hur dessa beräk— ningsenheter skall omräknas till nationellt mynt. Arbete pågår därför för att i konventionerna införa nya beräkningscnheter som inte är baserade på guld. Detta arbete har redan lett till att ett antal ändringsprotokoll till transporträttsliga konventioner har antagits. Protokollcn innebär att de nuvarande beräkningsenheterna ersätts med Internationella valutafondens särskilda dragningsrätter (SDR). I propositionen föreslås att riksdagen godkänner vissa av dessa ändringsprotokoll. Propositionen innehåller ock- så förslag till de lagändringar som föranleds av protokollen samt till be- stämmelser som bemyndigar regeringen att kungöra motvärdet i SDR av vissa kvarvarande begränsningsbelopp som är uttryckta i guldmynt och som bygger på ännu inte reviderade konventioner.

i Riksdagen 1977/78. I saml. Nr 70

Prop. 1977/78: 70

1. Förslag till

I'J

Lag om ändring i luftfartslagen (1957z297)

Härigenom föreskrivs. att 9 kap. 2

nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

2 & luftfartslagen (1957: 297)' skall ha

Föreslagen lydelse

9 kap.

2.5

Vid befordran av passage "are är fraktlötarens ansvarighet för envar av dem begränsad till åniqfk'mm- senåtla/zundrn kronor: och må förty. där ersättningen skall utgä i fomt av ränta. dennas kapitalise- rade värde icke överskrida sagda gräns. Utföres befordringen av svenskt lufttrafikföretag skall grän— sen för ansvarigheten dock vara tvahundrasjuttiotttsen kronor. lö- retaget skall i biljetten eller i sina standardvillkor för befordran ut- lästa sig att tillämpa denna gräns för ansvarigheten. I fråga om be- fordran som endast delvis utföres av svenskt lufttrafikföretag skall vad nu sagts om användning av det högre begränsningsbcloppet och om skyldighet att utfästa sig att tillämpa detta belopp gälla endast. i fråga om den del av befordringen som utföres av sadant företag. Av- tal mä träffas om högre grans för anth-trighcten än som föreskrives i detta stycke.

Beträffande inskrivet resgods el- ler gods är fraktförarens ansvarig- het begränsad till tilliusex kronor för kilogram. Har passageraren el— ler avsändaren vid godsets över- lämnande till fraktfi'naren särskilt uppgivit det intresse. som är för- bundet med befordringen. och gul- dit föreskriven tilläggsavgift. gäller det uppgivna beloppet säsom gräns för fraktförarens ansvarighet. där han ej visar att passagerarens eller avsändarens intresse är lägre. Har av inskrivet resgods eller gods viss

' Senaste lydelse l976: l 1.

Vid befordran av passagerare är fraktförarens ansvarighet för envar av dem begränsad till sexlmzrnsen- sex/tundra särskilda drug/tingsrät— ler: och må förty. där ersättningen skall utgå i form av ränta. dennas kapitaliserade värde icke överskri- da sagda gräns. Utföres befordring- en av svenskt lufttrafikföretag skall gränsen för ansvarigheten dock vara tvåhundrasjuttiotusen kronor. Företaget skall ibiljetten elleri sina standardvillkor för befordran ut- fästa sig att tillämpa denna gräns för ansvarigheten. I fråga om be— fordran som endast delvis utföres av svenskt lufttrafikföretag skall vad nu sagts om användning av det högre begränsningsbeloppet och om skyldighet att utlästa sig att tillämpa detta belopp gälla endast i fråga om den del av befordringen som utföres av sådant företag. Av- tal mä träffas om högre gräns för ansvarigheten än som föreskrives i detta stycke.

Beträffande inskrivet resgods el- ler gods är fraktförarens ansvarig- het begränsad till sjutton särskilda dra_i:niiigsrt'iller för kilogram. Har passageraren eller avsändaren vid godsets överlämnande till fraktfö- raren särskilt uppgivit det intresse. som är förbundet med befordring- en. och guldit föreskriven tilläggs- avgift. gäller det uppgivna beloppet säsom gräns för fraktförarens an— svarighet. där han ej visar att passa— gerarens eller avsändarens intresse är lägre. Har av inskrivet resgods

Prop. 1977/78: 70

Nuvarande lydelse

del eller något av dess innehåll för- kotnmit. minskats. skadats eller fördröjts. skall vid bestämmandet av gränsen för fraktförarens ansva— righet endast den sammanlagda vik- ten av det eller de kolli. om vilka fråga är. tagas i be'äkning; dock att. om förlusten. minskningen, skadan eller dröjsmålet påverkar värdet av andra kolli som omfattas av samma resgodsbevis eller flyg- fraktsedel. den sammanlagda vik- ten jämväl av dessa kolli skall tagas i beräkning.

! fråga om föremål. som passage— raren behåller i sin vård, är ansva- righeten begränsad till ettusensiu- ltuna'ratjugo kronor för envar pas sage ra re.

Ft'it'eslagen lydelse

eller gods viss del eller något av dess innehåll förkommit. minskats. skadats eller fördröjts. skall vid bestämmandet av gränsen för frakt- förarens ansvarighet endast den sammanlagda vikten av det eller de kolli. om vilka fråga är. tagas i beräkning: dock att. om förlusten. minskningen. skadan eller dröjsmå- let påverkar värdet av andra kolli som omfattas av samma resgodsbe- vis eller llygfraktsedel. den sam- tnanlagda vikten jämväl av dessa kolli skall tagas i be 'äkning.

[ fråga om föremål. som passage- raren behåller i sin vård. är ansva- righeten begränsad till tre/tundra- lt'ettiotvä särskilda dragningsrätler för envar passagerare.

Skyldighet att gälda rättegångskostnad må åläggas fraktföraren utan hinder av att de i denna paragraf stadgade gränserna för ansvarigheten därigenom överskridas. Vad nu sagts skall dock icke gälla. där fraktföraren inotn sex månader från den händelse av vilken skadan härrör eller före det talan väckts skriftligen erbjudit den skadelidande ersättning som frånsett rå'tttegångskostnaden ej understiger 'ad som utdömes.

Om det guldvärde ä svenska kro- nan sottt vid dentta lags ikraftträ- dande är atttttält till Internationella valutafonden .s'edertnera ändras. skola de i denna paragraf angivna gränserna för ansvarig/teten om— räkttas i enlighet ttted det ändrade gult/värdet. De nya ansvarig/tets— gränserna kungöras offentligen av regeringen. Föres talan om ersätt- ning. skola ansvarig/tel.sgr('itt.s'ertt(t beräknas enligt guldvärdet å den dag dom meddelas. Vad nu sagts gäller dock ej ifråga om det i första stycket angivna beloppet om tvä- ltundrasjuttiotusen kronor.

Med uttrycket "särskilda drag- ningsrätter" avses i denna lag de av Internationella valuta/buden att- vända särskilda dragttingsrätterna. Föres talan om ersättning. skall omräkning från särskilda drag- nin_t,rsr('itter till svenskt mynt ske efter kursett den dag dom medde- las. Därvid skall kronans värde be- stämmas i enlighet ttted den beräk- nittgstnetm'l. som Internationella valutafonden sagda dag tillämpar för sitt verksamhet och sitta trans- aktioner.

Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag. då lagen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Prop. 1977/78: 70 4

2. Förslag till Lag om ändring i lagen (1937:73) om befordran med luftfartyg

Härigenom föreskrivs. att 39.5 lagen (l937z73) om befordran med luftfartyg skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

395

Bestämmelserna i denna lag skola äga tillätttpningjämväl å internationell qutbefordran, vad i 24ä stadgas dock allenast där enligt i allmänhet gällande regler svensk lag skall komma till användning. Har stat. som är ansluten till den i 32 äomförmälda konventionen. avgivit sådan förklaring. som avses i tilläggsprotokollet till samma konvention. skall lagen ej äga tillämpning å internationell luftbefordran. som utföres omedelbart av den staten.

Vid internationell lttftbefordran Vid internationell luftbefordran skola de i 22.5 angivna penniugbe- skola _läljande belopp tillämpas i loppen avse krmmr i guld. stället./är de i 22.5 angivna

I. ifråga om passagerare. åtta- tusentre/tundra särskilda drag- ttittgsrätter per person:

2 . ifråga om resgods eller gods. sjutton särskilda dragningsrätter:

3. ifråga otttfäretttz'il sotn passa- geraren heltäller i sitt värd. tre/tun- dratrettiotvå särskilda dragnings— rätter.

Med uttrycket "särskilda drag- ningsrz'itter" avses i denna lag de av lttterttatiottella valutafonden att- t-'ä/tda särskilda dragaittgsrt'ittet'ua. Föres talan om erst'ittning. skall attträknittg frän särskilda drag- ningsrälter till svenskt tttyttt ske efter kursen den dag dom medde- las. Därvid skall kronans värde be- stättttttas i enlighet med den beräk- ningsmetod. sotn Internationella valutafonden sagda dag tillätttpar för sitt vet'ksattt/tet och sitta trans- aktioner.

Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag. då lagen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Prop. 1977/78: 70

3. Förslag till

f_ll

Lag om ändring i lagen ( 1973: 1198) om ansvarighet för oljeskada till

Hänvisningar till S3

  • Prop. 1977/78:70: Avsnitt 6, 6.4

sjöss

Härigenom föreskrivs. att I. 5 och 6 så lagen (197311198) om ansvarig- het för oljeskada till sjöss skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

l denna lag förstås med olja: beständig olja. såsom råolja. eldningsolja. tjock dieselolja. smörjolja och valolja;

oljeskada: dels skada som orsa- kats av förorening genom olja från fartyg och som uppkommit utanför fartyget. dels kostnader för före- byggande åtgärder och skada som orsakats av sådana åtgärder:

olycka: sådan händelse eller serie händelser med samma ursprung som orsakar oljeskada:

_lå'jrebyggattde åtgärd: varje åt- gärd som varit skäligen påkallad för att förhindra eller begränsa olje- skada genom förorening och som vidtagits efter det en olycka inträffat:

ägare av fartyg: den som är re- gistrerad som fartygets ägare eller. om registrering ej skett. den som äger fartyget: i fråga om fartyg som äges av en stat och brukas av ett bolag. vilket i denna stat är regi- strerat som fartygets brtrkarc. skall dock bolaget anses som ägare:

_li'ane: ett vt'it'deen/tet innehållan- de sextio/'em och ett Ira/vt tniIIi- gratn guld av nio/tundra tusende— lars _lin/tet:

jartygs dräktig/ret: dess netto- dräktigltet ökad med det maskin- rum som vid bestämmande av net- todräktigheten dragits från bruttodräktighetcn eller beträffan- de fartyg. sotn ej kan mätas enligt vanliga regler för mätning av dräk- tighet. 40 procent av vikten i ton av den olja som fartyget katt befordra;

ansvarig/retskont'etttiotten: den i Bryssel den 29 november 1969 av-

'fi-

Föreslagen lydelse

I denna lag förstås med olja: beständig olja. såsom raolja. eldningsolja. tjock dieselolja. smörjolja och valolja:

oljeskada: dels skada som orsa— kats av förorening genom olja från fartyg och som uppkommit utanför fartyget. dels kostnader för före- byggande åtgärder och skada som orsakats av sådana åtgärder:

olycka: sådan händelse eller serie händelser med samma ursprung som orsakar oljeskada:

l/i'irebyggattde åtgärd: varje åt- gärd som varit skäligen påkallad för att förhindra eller begränsa olje- skada genom förorening och som vidtagits efter det en olycka int räffat :

ägare av _/'artyg: den som är re- gistrerad sorn fartygets ägare eller, - om registrering ej skett. den som äger fartyget: i fråga om fartyg som äges av en stat och brukas av ett bolag. vilket i denna stat är regi- strerat som fartygets brukare. skall dock bolaget anses som ägare:

särskilda drag/tingsrt'ilter: de av IIII('I'Iltlli()II(-'II(I valuta/onden att- vättda särskilda drag/tingst'ättet'tta:

_lartygs drt'iktig/tet: dess netto- dräktighet ökad med det maskin- rum som vid bestämmande av net— todräktigheten dragits från brttttodräktigheten eller beträffan- de fartyg. som ej kan mätas enligt vanliga regler för mätning av dräk- tighet. 40 procent av vikten i ton av den olja som fartyget kan befordra:

ansvarig/retskouventionen: den i Bryssel den 39 november I969 av-

Prop. 1977/78:70 Nuvt'tratule lydelse slutade konventionen om ansvarig-

het för skada orsakad av förorening genom olja:

konventionsstat: stat sotn tillträtt ansvarighetskonventionen.

["t'ireslagen lydelse

slutade konventionen om ansvarig— het för skada orsakad av förorening genom olja eller detttta kont-'ention. ändrad i London den 19 novetnber 1976:

konvetuionsstat: stat som tillträtt ansvarighetskonventionen.

Vid tillämpning av denna lag skall med fartyg jämställas varje annan flytande anordning som användes till sjöss.

Fartygets ägare har rätt att för varje olycka begränsa sin ansvarig- het enligt denna lag till ett belopp motsvarande tvåtusen .t'rancs för ton av fartygets dräktighet. Ansvar- ighetcn skall dock ej i något fall överstiga tvt'iltundratio miljoner _lranes. Rätt till begränsning förelig- ger icke i fråga om ränta eller er- sättning för rättegångskostnad.

fjorton

Fartygets ägare har rätt att för varje olycka begränsa sin ansvarig- het enligt denna lag till ett belopp motsvarande ett/tturdratrettiotre särskilda dragningsrc'itter för ton av fartygets dräktighet. Ansvarighetcn skall dock ej i något fall överstiga miljoner särskilda drag- ttingsrt'itter. Rätt till begränsning föreligger icke i fråga om ränta eller ersättning för rätlegängskostnad.

Om det påkallas till uppfyllande av Sveriges förpliktelser i förhållande till stat som tillträtt den i Bryssel den 10 oktober 1957 avslutade konven- tionen angående beg "änsningen av ansvarigheten för ägare av fartyg som användas till fart i öppen sjö. skall bestämmmelserna i 10 kap. sjölagen (1891135 s. 1) gälla i fråga om ägarens rätt att begränsa sin ansvarighet. Ansvarighetsbeloppet bestämmes enligt 2355 sjölagen .

Fartygets ägare har ej rätt till ansvarsbegränsning om olyckan vållats genom fel eller försummelse av ägaren själv med mindre han begått felet eller försummelsen i egenskap av fartygets befälhavare eller medlem av besättningen.

("räl

Rätt till ansvarsbegränsning en- ligt ss första stycket föreligger en- dast om ägaren. dennes försäk- ringsgivare eller annan på ägarens vägnar enligt denna lag eller mot- svarande bestämmelser i annan konventionsstats lag upprättar en begri'tnsningsfond uppgående till det ansvarighetsbelopp som gäller för ägaren. Ansvarighetsbeloppet omräknas till kronor efter den olji- eiella kursen den dag då fonden upprättas.

' Senaste lydelse 1975: 408.

Rätt till ansvarsbegränsning en- ligt Ss' första stycket föreligger en- dast om ägaren. dennes försäk- ringsgivare eller annan på ägarens vägnar enligt denna lag eller mot- svarande bestämmelser i annan konventionsstats lag ttpprättar en begränsningfond uppgående till det ansvarighetsbelopp som gäller för ägaren. Ansvarighetsbeloppet om- räknas/rätt särskilda dragningst'äl— ter till svenskt tnynt efter kttrscn den dag då fonden upprättas. l.")är-

Prop. 1977/78: 70 7

Nuvarande lydelse Ii'r'ireslagen lydelse vid skull kronans värde bestätttutas i ettligltet ttted den bert'iknings/ne- tod sont Internationella valutafon- den sagda dag tillämpar för sitt verksatttltet ot:/t situt transaktioner.

Begränsningsfond skall häri landet upprättas hos den domstol där talan om ersättning väckts enligt 18 &. Fonden får upprättas antingen genom att ansvarighetsbeloppet inbetalas kontant eller genom ställande av säkerhet som godtages av domstolen.

Vill någon upprätta begränsningsfond. skall domstolen på ansökan av honom så snart ske kan meddela beslut om ansvarighetsbeloppets storlek. Beslutet gäller till dess annorlunda förordnas. Efter utgången av den frist som föreskrivits enligt 7; första stycket prövar domstolen slutligt frågan om ansvarighetsbeloppets storlek.

Talan mot beslut om fastställande av ansvarighetsbelopp eller rörande fråga om godkännande av säkerhet skall föras särskilt.

Regeringen meddelar närmare bestämmelser om upprättande av be— gränsningsfond och om fondens förvaltning och fördelning.

Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag. då lagen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

4. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1973: 1199.) om ersättning från den interna- tionella oljeskadefonden

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1973: 1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden

dels att 1 s och bilagan' till lagen skall ha nedan angivna lydelse. dels att i lagen skall införas en ny paragraf. 6 5 av nedan angivna lydel-

se. Nuvarande lydelse

1 Bestämmelserna i artiklarna 1 — 13 av den i Bryssel den ts december 1971 avslutade konventionen om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsa— kad av förorening genom olja skall. till den del de ej trtcsltttande regle- rar de fördragssltttande staternas inbördes förpliktelser och med iakt- tagande av vad som föreskrives i det följande. gälla som svensk lag.

Ft'ireslagett lydelse

;

Bestämmelserna i artiklarna 1 — 13 av den i Bryssel den 18 december 1971 avslutade konventionen om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsa- kad av förorening genom olja i dess lydelse enligt det i London den [9 november [976 antagna ändrings- protokollet skall till den del de ej uteslutande reglerar de fördragsslu- tande staternas inbördes förpliktel-

l Bilagan utesluten här. Ändringarna framgår av bilaga 4 till propositionen.

Prop. 1977/78: 70

Nuvarattde lydelse l"r')'t'e.s'la_gett lydelse

ser och med iakttagande av vad som föreskrives i det följande. gälla som svensk lag.

Konventionen har i angivna delar den lydelse som härvid fogad bilaga tttvisar.

() fll:

Ifråga om artiklarna 4. 5. II och [2 skall de i heräkningsen/teter an- givna beloppen gälla.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

Hänvisningar till S4

  • Prop. 1977/78:70: Avsnitt 8.5

5. Förslag till

Lag om ändring i sjölagen (1891: 35 s. 1)

Härigenom föreskrivs. att 348 li sjölagen (1891235 s. 1)1 skall ha nedan

angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

348 92

Med franc förstås i denna lag en värdecnhet innnehällande sextio- fem och ett halvt milligram guld av niohtlndra tttsendelars finhet. Om- räkning till svenskt mynt skall ske efter den (.a/ffieiella kursen den dag då betalning sker eller. om säkerhet ställes för betalningen. dä säkerhe- ten ställes.

Med franc förstås i denna lag en värdecnhet innehållande sextiofem och ett halvt milligram guld av nio- hundra tusendelars finhet.

Regeringen kungör motvärdet av franc uttryckt i de av Internationel- la valutafonden använda särskilda dra gn ingsrätterna .

Omräkning till svenskt mynt skall ske efter kursen den dag då betalning sker eller. om säkerhet ställes för betalningen. då säkerhe- ten ställes. Vid omräkningfrån sär- skilda dragningsrätter skall kro- nans värde bestämmas i enlighet med den beräkningsmetod. som ln— ternationella valutafonden sagda dag tillätttpar för sin verksamhet och sina transaktioner.

Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag. då lagen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

'Lagen omtryckt 1975: 1289.

Prop. 1977/78:70 6 Förslag till

Lag om ändring i lagen ( 1969: 12.) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell

godsbefordran på väg

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1969112) med anledning av Sve- riges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid inter- nationell godsbefordran på väg

dels att i 2 € ordet "Konungen" skall bytas ut mot "regeringen" dels att i 6 s* ordet "rådhusrätt" skall bytas ut mot "tingsrätt" dels att 8 s" skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

8

Konungen meddelar de ytterliga- re bestämmelser som kan behövas för konventionens tillämpning.

Föreslagen lydelse

s'

Regeringen kungo'r Ntolt'dt'dt'l av franc som avses i konventionen ut- tryckt i de av lnterttationella valu- tafonden använda särskilda drag- ningsrättertut stunt meddelar de yt- terligare bestämmelser som kan bc- hövas för konventionens till- lämpning.

Otnräkning från särskilda drag- ningsrätter till svenskt tnynt skall ske efter kursen den dag dom med- delas eller annan dag om vilken parterna är överens. Därvid skall kronans värde bestämmas i enlig- het med den beräkningsmetod. som Internationella valutafonden sagda da_g7 tillämpar för sin verksamhet och sina transaktioner.

Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag. då lagen enligt uppgift pä den utkommit fran trycket i Svensk författningssamling.

7. Förslag till

Lag om ändring i lagen ( 1976:58 ) om järnvägs ansvarighet vid befordran av resande

Härigenom föreskrivs. att 14 5 lagen (1976: 58) om järnvägs ansvarighet vid befordran av resande skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

14

Ft'ireslagen lydelse

&

Har järnväg vid internationell befordran ådragit sig ersättningsskyldig- het enligt 4 :$ första stycket skall vid tillämpning av 8 ; andra stycket i

Prop. 1977/78: 70 10

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

stället för 5000 kronor gälla ett belopp om 2000 francs. Med franc förstås en guldfranc med en vikt av tio trettioendels gram och niohundra tusende- lars finhet.

Regeringen kuttgör tnotvärdet av franc uttryckt i de av Internationel- la valuta/otalen använda särskilda dt'agttittgsrä ttertta .

Otnräknittg frän särskilda drag- ttingsrt'itter till svenskt tttyttt skall ske eller kursen den dag dotn tned- delas eller annan dag om vilken parterna är överens. Därvid skall krottatts värde bestättttnas i ett/ig- het med den hert't'knittgstnetoa'. sotn Internationella valutafonden sagda dag tillätttpar _lör sitt verksatnltet och sitta transaktioner.

Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag. då lagen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författaingssamling.

8. Förslag till

Lag om ändringi kungörelsen (1974: 748) om internationell järnvägs- transport

Härigenom föreskrivs. att i kungörelsen (1974: 748) om internationell järnvägstransport skall införas en ny paragraf. 3 så. av nedan angivna ly- delse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 3 s"

Regeringen kuttgör motvärdet av franc sattt avses i CIM och CIV uttryckt i de av Internationella va- lutafonden använda särskilda drag- ttingsrätterna.

Otnräkning från särskilda drag- ttingsrätter till svenskt tttyttt skall ske efter kursen den dag dom med- delas eller annan dag om vilken parterna är överens. Därvid skall kronans värde ltestt'itntnas i enlig- ltel ttteddett heräkttingstttetod. sottt Internationella valutafonden sagda dag tillätttpar jör sitt verksatttltet och sitta transaktioner.

Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag. då lagen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk fötfattningssamling.

Prop. 1977/78: 70 l l

Utdrag _|US'l'lTlEDEPARTEMEN'I'E'I' PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1978-01-12 Närvarande: statsministern Fälldin. ordförande. och statsråden Bohman. Ahlmark. Romanus, Turesson, Gustavsson, Antonsson. Olsson. Dahl- gren. Åsling. Söder. "l'roedsson. Mundebo. Krönmark. Ullsten. Wikström. Johansson. Friggebo

Föredragande: statsrådet Romanus

Proposition om värdet av vissa beräkningsenheter i guld

1 lnledning

internationella överenskommelser på det transporträttsliga området innehåller i regel bestämmelser som begränsar redarcs eller transportörs ansvarighet för skador i olika hänseenden. Ansvarigheten är i allmänhet maximerad till vissa i konventionerna närmare angivna belopp. Dessa belopp är baserade på guldvärdet och uttryckta i fiktiva värdeenheter med ett visst guldinnehåll. Genom att använda sådana fiktiva värdeenheter i stället för en nationell valuta har man velat undvika att det överenskomna begränsningssystemet rubbas av förskjutningt-n' i växelkurserna. ! flertalet konventioner används en värdecnhet som består av 65.5. mg. guld av niohundra tusendelars finhet. allmänt kallad Poincaréfranc. På landsvägs- och järnvägslagstiftningens område används dock en annan värdecnhet. kallad Germinalfranc. vilken består av 10/31 g. guld av samma finhet.

Även på atomencrgins område finns internationella överenskommelser om ansvarsbegränsning för skador i olika hänseenden. ] de konventioner på atomenergins område som Sverige tillträtt är ansvarighetsbeloppen uttryckta i den betalningscnhet som avses i det europeiska monetära avtalet den 5 augusti 1955. Denna betalningscnhet består av 0.88867088 g. fint guld.

1 den svenska lagstiftning som bygger på dessa konventioner har be- gränsningsbeloppen i allmänhet uttryckts i samma värdeenhet som i re- spektive konvention. I ett par fall har dock begränsningsbeloppen ut- tryckts i svenska kronor. Så har skett i luftfartslagen (1957z297) och atomansvarighetslagen (1968: 45). Tidigare förelåg det inte nägra svårighe- ter att räkna ut motvärdet i nationellt mynt av värdeenheter som är basera— de pä guld. De senaste årens utveckling inom det internationella valutasys-

Prop. 1977/78:70 12 tcmet har emellertid förändrat situationen och i rättstillämpningen har upp- stått tveksamhet beträffande sättet för omräkning till nationellt mynt. Sedan man inom Internationella valutafonden numera beslutat att formellt överge guldet såsom bas för kurssystemet har denna tveksamhet ytterliga- re förstärkts. Detta har i sin tur lett till att man inom skilda internationella organisationer har påbörjat arbete med en revision av de konventioner som innehåller bestämmelser om fiktiva värdeenheter baserade på guld. Avsik- ten är att införa nya värdeenheter som inte är baserade på guld. Ändringar som nyligen har vidtagits beträffande de quträttsliga konventionerna och konventionerna om oljeskadeansvar, i vilka man övergått till en av lnter- nationella valutafonden använd beräkningsenhet. kallad särskild drag- ningsrätt (SDR). bör nu föranleda motsvarande ändringar av den svenska lagstiftningen. [ propositionen behandlas ocksä frågan om tolkningen av kvarvarande bestämmelser om fiktiva värdeenheter som är baserade på guld.

2 Gällande bestämmelser 2.1 Lufträtten

Bestämmelser om ansvarighet för transportören vid qutbefordran av passagerare. resgods och annat gods finns i 9 kap. luftfartslagen. Dessa bestämmelser bygger på 1929 års konvention om internationell luftbeford- ran (Warszawakonventionen) i dess lydelse enligt ett år 1955 i Haag avslutat ändringsprotokoll (det s.k. Haagprotokollet). Enligt konventionen är ttansportörens ansvarighet i regel begränsad till vissa belopp i Poincaré— francs. dvs. en värdecnhet innehållande 65.5 mg. guld av niohundra tusendelars finhet. l luftfartslagen är motsvarande belopp angivna i svenska kronor. Omräkningen till kronor har skett på grundval av det guldvärde på den svenska kronan som vid lagens ikraftträdande var anmält till Internationella valutafonden. [ luftfartslagen föreskrivs att om nämnda guldvärde ändras. de i lagen angivna gränserna skall omräknas i enlighet med det ändrade guldvärdet. De nya ansvarighetsgränserna skall kungöras av regeringen (prop. l96():34. L'U 19. rskr 130). Sådan kungörelse har. enligt vad dåvarande chefen för justitiedepartementet uttalade i prop. 1960z34. endast deklarativ betydelse. Förs talan om ersättning. skall ansvarighetsgränserna beräknas enligt guldvärdet den dag dom meddelas. Den 4 oktober 1974 utfärdade Kungl. Maj:t med stöd av nämnda bestäm- melser en kungörelse (1974: 702) om ändrade ansvarighetsgränser enligt 9 kap. 22 så luftfartslagen.

1 Vissa fall är Warszawakonventioncn i sin ursprungliga lydelse tillämplig på internationella lufttransporter. I dessa fall tillämpas alltjämt bestämmel- serna i lagen ( 1937: 73) om befordran med luftfartyg. vilken lag upphävdes i samband med att Haagprotokollet blev bindande för Sverige. I denna lag var begränsningsbeloppen uttryckta i guldkronor. varmed avses guld—

Prop. 1977/78: 70 13

kronor enligt 1873 års m_vntlag. En sädan guldkrona har ett guldinnehåll av 0.4032258 g. rent guld. motsvarande 0.44803 g. guld av niohundra tusende— lars finhet.

2.2. Sjörätten

l 5. 6 och 10 kap. sjölagen (189lz35 s. 1) finns begränsningsbestäm- rnelser av olika slag. l 5 kap. som handlar om befordran av gods finns bestämmelser bl. a. om bortfraktares ans 'arighct för godsskador som uppkommer under transporten. Enligt dessa bestämmelser är bortfraktar- ens ansvarighet begränsad till vissa belopp per kolli eller per kilo av godsets vikt. 1 6 kap. finns liknande regler om begränsning av bortfraktar— ens ansvarighet vid befordran av passagerare och resgods. [ 10 kap. finns bestämmelser som i vissa fall begränsar den högsta sammanlagda ansvarig- het som en redare kan åläggas i anledning av en och samma skadebring- ande händelse för vilken han svarar. s. k. globalbegränsning. Ansvarighe- ten är begränsad till vissa belopp per ton av fartygets dräktighet.

Samtliga dessa begränsningsbelopp är uttryckta i francs. 1 348 s. vartill de tidigare nämnda bestämmelserna hänvisar. definieras begreppet franc som Poincarefranc. Omräkning till svenskt mynt skall ske efter den ofliciella kursen den dag betalning sker. Ställs säkerhet för betalningen skall dock omräkningen i stället ske enligt kursen den dag säkerheten ställs.

Bestämmelserna om bortfraktarens ansvarighet i 5 kap. bygger på 1924 års internationella konvention rörande konossement i dess lydelse enligt ett är 1968 avslutat tilläggsprotokoll. Bestämmelserna om globalbegräns- ning i 10 kap. faller tillbaka på en konvention fran är 1957 angäende begränsning av redaransvaret. ] båda dessa konventioner är begränsnings- beloppen uttryckta i Poincarefrancs. Bestämmelserna i 6 kap. bygger inte på nägon konventionsreglering men har utarbetats mot bakgrund av ett förslag till internationell överenskommelse i ämnet som förelåg vid tiden för lagstiftningens tillkomst.

Bestämmelser om bortfraktarens ansvarighet för skada på transporterat gods finns också i lagen ( 1936: 277) i anledning av Sveriges tillträde till 1924 års internationella konvention rörande konossement (konossementlagenl. Denna lag skall alltjämt tillämpas i stället för sjölagens bestämmelser i samma ämne om konventionen i sin ursprungliga lydelse är tillämplig på transporten i fraga. [ konossementlagen är begränsningsbeloppen angivna i kronor i guld. varmed avses guldkronor enligt 1873 års myntlag.

I förhållande till utländsk fordringså-igare skall beräkning enligt guldvär- det dock ske bara om det följer av fördrag med den stat som fordrings- ägaren tillhör och denna genomfört motsvarande beräkning till förmån för svenska fordringsägare. Beräkning efter guld värde torde f. n. inte tillämpas av någon stat.

Prop. 1977/78: 70 14

2.3. Lagstiftningen om ansvarighet för oljeskada till sjöss

Enligt lagen (1973:1198) om ansvarighet för oljeskada till sjöss är fartygsägarens ansvarighet ttnder vissa förutsättningar begränsad till ett bestämt belopp i francs per ton av fartygets dräktighet. Ansvarighetcn skall dock inte i något fall överstiga 210 milj. francs. Med f'anc avses Poincare'franc. Lagen bygger på 1969 års internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja (prop. 1973: 140. LU 40. rskr 398). I denna konvention föreskrivs till skillnad från i de tidigare nämnda uttryckligen att omräkning till nationell valuta skall ske med tillämpning av den officiella kursen. En motsvarande bestämmelse har tagits in i 5 ; lagen om ansvarighet för oljeskada till si _ss.

Genom en är 1971 avslutad internationell konvention har överenskom- tnelse träffats om ttpprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja. Konventionen innehåller bestäm- melser om bidragsskyldighet. storleken av utgående ersättningar m. m. där beloppen är uttryckta i Poincarefrancs. Konventionen har införlivats med svensk rätt genom lagen (1973: 1 199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden. varigenom föreskrivits att art. 1— 13 i konventionen skall gälla som svensk lag.

2.4. Landsvägstransporträtten

För Iandsvägstransport rättens del finns bestämmelser om internationell befordran i 1956 års konvention om fraktavtalet vid internationell godsbe- fordran pä väg. Konventionen har införlivats med svensk rätt genom lagen (1969: 12) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg. varigenom föreskrivits att art. 1—41 i konventionen skall gälla som svensk lag. Enligt art. 23 är fraktförarens skyldighet att utge ersättning för förlust eller minskning av gods maximerad till ett visst belopp i francs av förlorad bruttovikt. Med franc avses i konventionen Gcrminalfranc. dvs. en värdeenhet bestående av 10/31 g. guld av niohundra tusendelars finhet.

2.5. Järnvägstransporträtten

Bestämmelser om internationelljärnvägsbefort'lran finns i fördragen den 7 februari 1970 om godsbelordran på järnväg (CIM) respektive om befordran med järnväg av resande och resgods tClV) med därtill hörande tilläggsprotokoll av samma datttm. Dessa innehåller bestämmelser om begränsning av ansvarigheten till vissa belopp som är angivna i Germinal- francs. Fördragen och tilläggsprotokollet skall enligt Kungl. Maj:ts kungö- relse (19741748) lända till efterrättelse i Sverige.

ClV innehåller främst bestämmelser av formell karaktär rörande beford- ran av resande och resgods. Som tillägg till ClV har slutits en konvention om järnvägs ansvarighet i fall resande dödas eller skadas. Denna konven-

Prop. 1977/78: 70 1

'It

tion har legat till grtlnd för lagen (1976: 58) om järnvägs ansvarighet vid befordran av resande. Lagen innehaller förutom bestämmelser om ansva— righet vid internationell befordran motsvarande reglering beträffande inhemsk trafik. Järnvägens skyldighet att ersätta förlust av eller skada på handresgods är vid internationell befordran begränsad till ett visst belopp som anges i Germinalfrancs.

2.6. Lagstiftningen om atomansvarighet

Bestämmelser om begränsning av ansvarigheten för innehavare av atomanläggning finns i 17 s' atontt-tnsvarighetslagen (1968z45). Lagen bygger på en i Paris är 1960 avsltttad konvention om skadestandsansvar på atomenergins omräde (Pariskonventionen). Enligt denna konvention får innehavarens ansvarighet inte understiga vissa belopp. som är angivna i sådana betalningsenheter som avses i det europeiska monetära avtalet den 5 augusti 1955 (europeiska betalningsenheter). Denna enhet består som tidigare nämnts av 0.88867088 g. fint guld. 1 atomansvarighetslagen är motsvarande belopp angivna i svenska kronor.

I atomansvarighetslagen ftnns även bestämtnelser om ersättning av statsmedel. Denna ersättning är enligt 31 s" begränsa-"td. Bestämmelsernt't härom bygger på en är 1963 avslutad tilläggskonvention till Pariskonven- tionen. F.nligt tilläggskonventionen är statsansvaret begränsat på olika sätt. Begränsningsbeloppen är i konventionen ttttryckta i europeiska be- talningsenheter. I atomansvarighetslagen är mots 'arande belopp uttryckta i samma betalningsenheter.

3 Utvecklingen inom det internationella valuta.—systemet

Det internationella valutasystem som upprättades efter andra världskri- get fungerade tämligen friktionsfritt fram till böljan av 1960-talet. Huvud— reglerna för detta 5. k. Bretton Woods-system hade fastlagtsi Internationel- la valtltafondens stadga. Vad gäller kurserna på medlemsländernas valutor baserades systemet på s. k. parivärden uttryckta i guld eller dollar. Dess— utom angavs en mycket begränsad marginal kring parivärdena inom vilken kurserna tilläts svänga. Ändring av en valutas-parivärde kunde i princip ske endast fö" att rätta till en fundamental jämviktsrubbning och efter valtltafondens samtycke. Inom detta fastkurssystem var det endast USA som åtog sig att fritt köpa och sälja guld till ett fast pris och därigenom fullgöra sin parivi'irdeförpliktelse. Dollarns fasta guldinnehåll motsvarade ett gttldpris av 35.00 dollar per '"troy ounce" rent guld. Övriga medlems- länder valde alternativet att hålla sin kurs i en fast relation till dollarn. Med fasta parivärden direkt eller indirekt knutna till guld och med ett enhetligt guldpris förelåg det inte några svårigheter att fastställa motvärdet i natio- nell valuta av de fiktiva guldmynten.

Prop. 1977/78: 70 16

USA:s stora årliga betalningsunderskott medförde dock ett växande flöde av såväl dollar som guld till omvärlden. Det starka dollarutllödet väckte stigande farhågor och utlöste ttnder andra halvåret år 1960 stigande oro på gtlldmarknaden i London. För att stabilisera priset på den privata guldmarknaden upprättade därför vissa centralbanker den s. k. guldpool— en.

De kontinuerliga underskotten i USA:s betalningsbalans ledde till att den amerikanska gttldbehållningen krympte samtidigt som den kortfristiga skuldsättningen steg. De större västeuropeiska länderna blev allt ovilligare att öka sina dollartillgodohavanden. Detta skapade ett labilt läge på valuta- och gttldmarknaderna med periodiskt äterkomtnande förtroendekriser. Efterfrågan på guld på den privata marknaden steg samtidigt som den totala tillförseln av guld förblev på ungefär oförändrad nivå. Från novem- ber 1967 till mars 1968 förlorade guldpoolens centralbanker guld motsva- rande 3 miljarder dollar till den privata marknaden. I detta läge beslöt guldpoolens medlemmar i april 1968 att stoppa centralbankernas försälj- ning av guld till den officiella kursen på den privata marknaden. Genom detta beslut skapades i praktiken två skilda gttldprisnivåer. nämligen dels ett pris till vilket guld kttnde köpas och säljas på den privata marknaden. dels det fasta guldpriset enligt vilket centralbankerna kttnde sig emellan köpa och sälja guld. Guldpriset på den privata marknaden steg därefter kraftigt och har tidvis uppgått till cirka fyra gånger det officiella priset.

Under större delen av 1960-talet sökte man komma till rätta med bristerna i det internationella valutasystemet. Dessa försök att reformera valutasystemet kom efter hand att koncentreras till den internationella lik- viditetssituationcn och till frågan hur ett reservskapande ttnder internatio— nell kontroll skulle kunna åstadkommas.

Det väsentliga resultatet av dessa reformansträngningar blev tillkomsten av en ny reservtillgang. de särskilda dragningsrätterna (SDR). Dessa drag- ningsrätter skapas genom beslut av valutafonden och tilldelas deltagande länder tttan reell motprestation. dvs. insats i egen valuta förutses inte. Vid tillkomsten av SDR-systemet fastställdes att värdeenheten för SDR skulle vara motvärdet till 0.888671 g. ftnt guld. SDR gavs således ett bestämt guldinnehåll.

På hösten 1971 råkade Bretton Woods-systemet in i en akut kris. 1 augusti samma år upphävde USA formellt dollarns guldkonvertibilitet och lät sin valuta flyta fritt. Det amerikanska beslutet följdes av att alla viktigare länder upphörde att köpa amerikanska dollar till tidigare fastställda kurser. Dessa åtgärder stred direkt mot en av huvudprinciperna upprättht'tllan— det av parivärden i det regelsystem som medlemsländerna i valutafon- den åtagit sig att respektera.

En temporär lösning av växelkursproblcmet nåddes genom den s.k. Smithsonian—överenskommelsen i december 1971. Denna innebar att en mer adekvat växelkursstruktur åstadkoms genom en väsentlig nedskriv-

Prop. 1977/78: 70 17

ning av den amerikanska dollarn och uppskrivningar av llera viktiga väst- europeiska valutor. däribland den svenska kronan. Dessutom vidgades de tillåtna lluktuationsmarginalerna mot dollarn. Slutligen kunde ett med- lemsland i fonden som inte upprätthöll kurser baserade på ett parivärde i stället anmäla s. k. centralkurs.

Dessa åtgärder förmådde emellertid inte återföra situationen till läget före år 1968. Efter förnyade valutakriser bröt parivärdesystemet sltttligt samman under år 1973. I november samma år anmäldes till Internationella valutafonden en i SDR uttryckt centralkurs för svenska kronan. Eftersom SDR har ett fastställt guldinnehåll var det alltjämt möjligt att via kronans till valutafonden anmälda centralkurs räkna fram ett gttldvärde. Men då kronor inte väslades mot guld enligt denna prisrelation. kan det ifrågasät- tas om man i praktiken kttnde tala om ett existerande monetärt värde på guld. Det via centralkursen för kronan och guldinnehallet i SDR framräk- nade guldpriset var fiktivt. Det fanns alltså inte längre någon klar regel för att omräkna guldmynt till kronor. Situationen var likartad i fråga om andra valutor. Dessutom var flera betydelsefulla världsvalutor alltjämt "fly- tande". Det via Centralkurserna och SDR:s guldinnehåll framräknade guldpriset skilde sig också avsevärt från priset på den privata marknaden.

Den rådande situationen har lett till att tveksamhet uppstått i rättstill- Iätnpningen beträffande sättet för omräkning av guldmynt till nationell valuta. [ ett uppmärksammat rättsfall från april 1972 angående tillämpning av 1957 års begränsningskonvention (Hernlinie 1'. Societe Nationale des Pétroles Aquitainc) har Nederländernas högsta domstol ansett att omräk- ning skall ske på grundval av den officiella guldpariteten. Appellations- domstolen i Atén har emellertid i ett mål (nr 256/1974) som rörde tillämpning av 1929 års konvention om Ittfttransport lagt guldpriset på den privata marknaden till grund för omräkningen. I en svensk dispasch (Saga l'. Sagoland) från oktober 1972 har likaså den privata marknadens guldpris lagts till grund för omräkningen vid bestämmandet av ett fartygs globalbe- gränsningsbelopp.

Parivärdcsystemcts sammanbrott medförde även problem i valutafon- den i fråga om värderingen av SDR vid SDR-transaktioner. En ny värde- ringsmetod. dvs. metod för bestämmande av värdeförhallandet mellan SDR och valutor började därför tillämpas från den ljttli 1974 vid transak- tioner i SDR. Denna metod är baserad på en "korg" ("standard basket")i vilken de 16 viktigaste världshandelsvalutorna ingår. bl.a. den svenska kronan. Var och en av valutorna har tilldelats ett reduktionstal som be- stämmer valutans relativa betydelse i korgen. Reduktionstalen har be- stämts med hänsyn till de olika valutornas andel i världshandeln och deras betydelse för det internationella valutasystemet. Beslutet att införa den nya beräkningsmetoden gäller tiden fram till dess att en slutgiltig metod har kunnat fastställas och har sålunda bara interimistisk karaktär.

F. n. finns det formellt sålunda två olika sätt att uttrycka värdet på SDR. 2 Riksdagen 1977/78. I .t'ulnl. Nr 7()

Prop. 1977/78: 70 18

dels med utgångspunkt från SDR:s guldinnehi'tll ('"guldmetoden") dels med användning av den nyss beskrivna värderingsmetoden i vilken SDR:s värdeutveckling är beroende av ett vägt genomsnitt av kursutvecklingen för de 16 viktigaste världshandelsvalutorna ("kor—grnetodett"). "Korgme— toden” utformades så att den vid själva övergångstillfället gav samma re- sultat som "guldmetoden". men efter hand har en skillnad uppstått.

"Korgmetoden" brukar betecknas som den metod för värdering som Internationella valutafonden använder för sin verksamhet och sina trans- aktioner t'"operations and transactions"). Detta slags SDR kallas därför lrmrsa/tritms—.S'I.')R. SDR vars värde uttryckts med hjälp av "guldmetoden" kallas ibland nunrémirc-SLHl.

Ett nytt viktigt steg i riktning mot en revision av det internationella valutasystemet togs ijanttari 1976. då Internationella valtltafondens inte- rimskommitté beslöt godta ett förslag till ändrade stadgebestämmelser för fonden. Desa ändringar har sedermera antagits av valtltafondens styrelse. Med anledning av prop. 1976/77z86 har riksdagen den 31 mars 1977 (FiU nr 18. rskr nr 198) givit regeringen bemyndigande att för Sveriges del godkänna ändringarna i stadgan. Ändringarna kan beräknas träda i kraft ttnder första halvåret 1978.

De föreslagna ändringarna i valutt'tfondens stadga innebär bl.a. att SDR:s värde inte längre skall uttryckas i guld. Metoden för värdering av SDR skall fastställas genom beslut i fonden. (.)vergångsvis gäller att den värderingsmetod som tillämpas vid den reviderade stadgans ikrafttri'idande kan fortsätta att gälla. om fonden inte beslutar annat. De föreslagna ändringarna innebär också att SDR ersätter guld som kontoenhet och som normalt betalningsmedel för vissa betalningar i fonden.

Syftet med ändringarna i stadgans guldbestämmelscr är att bidra till en gradvis _minskning av guldets betydelse i det internationella valutasyste- met. Denna inriktning kommer också till uttryck i en ny generalklausul i stadgan. Där föreskrivs bl.a. att fonden och dess medlemsländer skall främja SDR:s utveckling till den huvudsakliga reservtillgången i valuta- systemet. Fonden äläggs också att undvika att styra eller fixera priset på gttldmarknaden.

Ändringarna rörande gttldets ställning i valutasystemet och i fondens verksamhet innebär att gttldets funktion som gemensam referensenhet för parivärdesystemet och som värdeenhet för SDR upphör.

4 Metoden för omräkning av guldfrancs till svenska kronor

Något officiellt gttldpris noteras f.n. inte i Sverige. Ett på det ofl'tciella gttldvärdet baserat värde i svenska kronor på guldfrancs har emellertid fram till slutet av augusti månad 1977 kunnat framräknas. Därvid utgick man från det i USA noterade officiella gttldpriset och ornräknade detta till svenska kronor på grundval av den riktkurs för dollar som riksbanken

Prop. 1977/78: 70 19

anmält till Internationella valutafonden. Fran amerikansk sida har man till Internationella valutafonden som parivärde på dollarn anmält ett värde på 0.828948 SDR per dollar. Med tillämpning av SDR:s guldinnehåll erhålls då ett gtildpris av ca 42.22 dollar per uns fint guld. Den 15 februari 1973 anmälde Sverige till Internationella valutafonden en ny riktkurs för dollar av 4.56 kr. Med denna utgångspunkt erhölls ett svenskt guldpris av 6 190 kr. 08 öre per kg. fint gttld. En Poincaréfranc motsvarade då ().36491 kr.

Omräkningsfrågan berördes i två under år 1973 framlagda propositioner. nämligen prop. 1973: 137 med förslag till ny lagstiftning om gods- och passagerarbefordran till sjöss och prop. 1973: 140 med förslag till lagstift- ning om ansvarighet för oljeskada till sjöss (se prop. 1973: 137 s. 152 . LU 35. rskr 363 samt prop. 1973: 140 s. 56 och 161 . LU 40. rskr 398). I båda de nämnda propositionerna förordade föredragande statsrådet att omräk- ningen från Poincare'francs till svenskt mynt skulle ske efter den officiella kursen med tillämpning av den nyss angivna beräkningsmetoden. De belopp som anges i den tidigare nämnda kungörelsen från år 1974 om ansvarighetsgränser enligt 9 kap. 22 & luftfartslagen har räknats fram med tillämpning av samma beräkningsmetod.

Sedan de nämnda uttalandena gjordes har emellertid frågan om metoden för omräkning av guldfrancs till svenska kronor komplicerats ytterligare. 1 mars 1973 anslöts den svenska och den norska kronan till den ordning. som sex EG-länder, nämligen Belgien. Danmark. Frankrike. Luxemburg. För- bundsrepubliken Tyskland och Nederländerna etablerat för sina valutor. det s.k. europeiska valutakurssystemet eller valutaormen. Syftet med systemet var att begränsa kursrörelserna mellan de deltagande ländernas valutor. Centralbankerna i dessa länder åtog sig sålunda att intervenera på valutamarknaden för att hålla marknadskurserna inom en marginal på 2 1/4'??- från fastställda centralkurser mellan valutorna i berörda länder.

Den 18 oktober 1976 och den 4 april 1977 ändrades kursförhållandet mellan den svenska kronan och de valutor som ingår i det europeiska valutakurssystemet_ Någon officiell ändring av centralkursen för den svenska kronan skedde dock inte. Vid båda tillfällena meddelade man för svensk del valutalonden endast att riksbankens officiella köp- och sälj- kurser för övriga "ormvalutor" ändrats. I meddelandena angavs de nya köp- och säljkurserna med tillägg att dessa motsvarade en viss centralkurs på den svenska kronan. Kursen på kronan gentemot nume'raire-SDR angavs till 5.55651 kr. i oktober 1976 och till 5.91118 kr. i april 1977. Gentemot dollarn innebar dessa kurser en "centralkurs" på 4.606 resp. 4.90 kr. per dollar.

Den centralkurs för den svenska kronan som anmäldes i november 1973. enligt vilken en dollar mmsvarar 4.56 kr.. kvarstår sålunda formellt fortfarande. Den nyss beskrivna utvecklingen av kronans värde mot SDR innebar emellertid att den tidigare angivna svårigheten att fastställa ett värde i svenska kronor av en guldfranc ökade. I en promemoria den 17 maj

Prop. 1977/78: 70 20

1977 angående den svenska kronans värde i förhållande till Poincaréfran- cen uttalade riksbanken att den tidigare omnämnda centralkursen på 4.56 kr. per dollar inte längre hade anknytning varken till kronans marknads- värde eller till de officiella köp- och säljkurserna.

I promemorian uttalade riksbanken vidare att. om man över huvud taget ansåg det rimligt att använda någon av de nämnda kursrelationerna mot SDR. i så fall den nya teoretiska "centralkursen" på 591118 kr. per SDR bättre syntes reflektera kronans "verkliga" värde inom ramen för det valutasanmrbete i vilket Sverige deltog än den formellt anmälda kursen på 4.56 kr. per dollar. Med utgångspunkt i den nya "centralkursen" för kronan blev guldpriset 6651.71 kr. per kg. fint guld. Detta guldpris gav ett värde av 0.39212 kr. på en Poincaréfranc. 1.93114 kr. på en Germinalfranc och 5.9117 kr. på en europeisk betalningsenhet.

I slutet av augusti månad 1977 beslutades att Sverige skulle lämna samarbetet inom valutaormen och i stället knyta kronans rörelser till ett valutaindex av liknande slag som valtltafondens "standard basket” base- rat på värdet av femton olika valutor. De enskilda valutornas relativa betydelse för korgen skall bestämmas av storleken av respektive lands handel med Sverige. Dollarns relativa betydelse för korgen skall dock motsvara dubbla storleken av vad handeln mellan Sverige och USA motiverar.

Eftersom kronan genom utträdet ur valutaormen inte längre har något fast kursförhållande gentemot någon annan valuta kan en ny teoretisk "centralkurs" (kr. per SDR) inte framräknas. Följaktligen torde det inte längre vara möjligt att räkna fratn ett på det officiella guldvärdet baserat värde i svenska kronor på guldfrancs.

5 Internationellt revisionsarbete

5.1. Inledning

Förändringarna i det internationella valutasystemet har som tidigare nämnts lett till osäkerhet om sättet för omräkning av guldmynt till nationell valuta. Med anledning härav har arbete påbörjats med att i konventionerna på bl. a. transporträttens område införa beräkningsenheter som inte är ba- serade på guld. Detta arbete har redan lett till att ändringsprotokoll till någ- ra av de tidigare nämnda konventionerna har antagits. Genom dessa proto- koll har de på guld baserade beräkningsenheterna ersatts med transak- tions-SDR. På lufträttens område har sådana ändringsprotokoll antagits i september 1975 vid en diplomatkonferens i Montreal. I november 1976 har därefter vid en diplomatkonferens i London antagits liknande ändringspro- tokoll på oljeskadelagstiftningens område och i fråga om en av de sjörätts- liga konventionerna.

Prop. 1977/78: 70 21

5.2. Montrealkonferensen

Montrealkonferensens huvudsakliga syfte var att revidera Warszawa- konventionens bestämmelser om ltiftbefordran av post och gods. Vid konferensen behandlades också svårigheterna att omräkna guldfrancs till nationellt mynt. Konferensen beslöt införa en ny beräkningsenhet för begränsningsbeloppen i de lufträttsliga konventionerna.

Som beräkningsenhet i stället för Poincaréfrancs infördes SDR. Av bestämmelserna om hur omräkning av dragningsrätterna till nationellt mynt skall ske framgår att det är fråga om trt'insaktions-SDR. Stat. som är medlem av valutafonden. skall omräkna SDR till nationell valuta enligt den beräkningsmetod som valutafonden använder för sin verksamhet och sina transaktioner på dagen för domen. Annan stat skall göra omräkningen på det sätt staten själv beslutar. Stat. vars lagstiftning inte tillåter användning av SDR. kan göra förbehåll mot de nya bestämmelserna om beräkningsen- het. Förbehållet måste innebära att begränsningsbeloppen uttrycks i Poincaréfranes såvitt gäller rättegång inom statens eget territorium. Om- räkning från Poincaréfrancs till statens egen valuta skall ske i enlighet med den statens lagstiftning.

Någon ändring av begränsningsheloppens faktiska storlek företogs inte i samband med införandet av SDR som beräkningsenhet. Ändringen innebar således endast att en ny beräkningsenhet infördes. För att kunna uttrycka de oförändrade begränsningsbeloppen i SDR var det nödvändigt att företa en omräkning från Poincaréfrancs till SDR. Vid denna omräkning utgick man från att en transaktions—SDR i värde motsvarade en nume'raire-SDR. Som tidigare framhållits var detta fallet då beräkningen enligt "korgmeto- den" först infördes. En numeraire-SDR har ett guldinnehåll av 0.888671 g. lint guld. Detta numera endast formellt gällande guldvärde av en SDR användes vid omräkningen. En Poincaréfranc motsvarar värdet av 0.05894 g. fint guld. Med dessa värden på SDR och Poincaréfrancs motsvarar en numéraire-SDR i runda tal 15 Poincaréfrancs. Detta omräkningsförhål- lande användes när man uttryckte begränsningsbeloppen i quträttskonven- tioncrna i SDR.

1 Warszawakonventionen i dess ursprungliga lydelse och i dess lydelse enligt Haagprotokollet gjordes vid konferensen. förutom vissa redaktionel- la ändringar. såvitt nu är i fråga inga andra ändringar än de som betingades av de nya bestämmelserna om beräkningsenhet för begränsningsbeloppen. Ändringarna togs in i två protokoll benämnda

a) "tilläggsprotokoll [ innebärande ändring av konventionen rörande fastställande av vissa gemensamma bestämmelseri fråga om internationell luftbefordran. undertecknad i Warszawa den 12 oktober 1929". och

b) "tillåggsprotokoll 2 innebärande ändring av konventionen rörande fastställande av vissa gemensamma bestämmelser i fråga om internationell luftbefordran. undertecknad i Warsza 'a den 12 oktober 1929 och ändrad genom det i Haag den 28 september 1955 avslutade protokollet”.

Prop. 1977/78: 70 ::

Tilläggsprotokollen är öppna för undertecknande av alla stater fram till less att de träder i kraft. För att respektive protokoll skall träda i kraft trävs att trettio av signatärstaterna har deponerat sina ratifikationsinstru- ment. Protokollet träder sedan i kraft nittio dagar efter depositionen av det trettionde ratifikationsinstrtimentet. För stater som därefter ratificerat" protokollet skall det träda i kraft nittio dagar efter det ratilikationsinstru- mentet deponerades. 'l'illäggsprotokollen har undertecknats av Sverige den 12 december 1977.

Tilläggsprotokollen har avfattats på engelska. franska. ryska och spanska. Vid skiljaktighet mellan texterna äger den franska texten vitsord. Protokollcn i engelsk och fransk text jämte översättning till svenska bör fogas till protokollet i detta ärende som bilagorna I och 2.

De nya bestämmelserna om SDR som beräkningsenhet för begräns- ningsbeloppen medförde vidare ändring av Warszawakonventionen i dess lydelse enligt ett i Guatemala City den 8 mars 1971 avslutat ändringsproto- koll (det s. k. Gtiatemalaprotokollet). vilket ännu inte trätt i kraft. Dessa ändringar togs in i ett protokoll benämnt "tillåggsprotokoll 3 innebärande ändring av konventionen rörande fastställande av vissa gemensamma bestämmelser i fråga om internationell luftbefordian. undertecknad i Warszawa den 12 oktober 1929 och ändrad genom protokoll avslutade i Haag den 28 september 1955 och i Guatemala City den 8 mars 1971".

De nya reglerna om luftbefordran av post och gods. som beslutades vid konferensen. togs in i ett ljärde protokoll. I detta togs också in de nya bestämmelserna om SDR som beräkningsenhet för begränsningsbeloppen. Detta protokoll benämndes "Montrcalprotokoll 4 innebärande ändring av konventionen rörande fastställande av vissa gemensamma bestämmelser i fråga om internationell luftbefordran. undertecknad i Warszawa den 12 oktober 1929 och ändrad genom det i Haag den 28 september 1955 avsluta- de protokollet".

Hänvisningar till S5-2

  • Prop. 1977/78:70: Avsnitt 6.2, 6.6

5.3. Londonkonferensen

Vid en diplomatkonferens i Mellanstatliga rådgivande sjöfartsorganisa- tionens (IMC():s) regi i november 1976 antogs ett ändringsprotokoll till 1969 års konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja. Vidare antogs vid samma konferens ett ändringsprotokoll till 1971 års konvention om upprättandet av en internationell fond för ersätt- ning av skada orsakad av förorening genom olja. Ändringsprotokollen innebär att Poincaréfrancs ersätts av SDR som beräkningsenhet för begränsningsbeloppen i konventionerna.

Vid omräkningen från Poincaréfrancs till SDR användes samma metod som när tilläggsprotokollen till de lufträttsliga konventionerna utarbetades. En SDR beräknades således motsvara 15 Poincaréfrancs.

Metoden för omräkning till nationellt mynt anges i ändringsprotokollet till 1969 års konvention. Omräkningen skall ske till myntslaget i det land. där_en s. k. begränsningsfond upprättats. Vidare skall omräkning ske på

IJ 'N

Prop. 1977/78: 70

grundval av värdet av det landets mynt uttryckt i SDR. den dag fonden upprättades. Vid omräkningen skall den beräkningsmetod som valutafon- den ifrågavarande dag tillämpade för sin verksamhet och sina transaktio- ner användas. Det är således trt'insaktions-SDR som avses. Stat. som inte är medlem av Internationella valutafonden. skall omräkna på sätt staten själv bestämmer.

Ändringsprotokollet ger möjlighet för vissa stater att göra förbehåll mot de nya bestämmelserna om beräkningsenhet. Denna möjlighet är öppen för stat. som inte är medlem av valutafonden och vars lagstiftning inte tillåter användning av SDR. Sådan stat kan när den tillträder ändringsprotokollet eller närhelst därefter förklara att begri'insningsbeloppen inom dess territo- ritim skall uttryckas i Poincaréfrancs. Omräkningen skall sedan ske i enlighet med lagstiftningen i staten i fråga.

1 ändringsprotokollet har för vissa fall meddelats en särskild föreskrift för omräkningen till nationellt mynt. Denna föreskrift gäller stat som inte är medlem av valutafonden. Sådan stat skall vid omräkningen tillse att man så långt det är möjligt kommer fram till samma verkliga värde för begränsningsbeloppcn som SDR-beloppen ger uttryck för. Sådan för- dragsslutande stat skall. vid tillträdet till ändringsprotokollet eller när den statens nationella bestämmelser senare ändras. meddela depositarien vil- ken beräkningsmetod man tillämpar. Bestämmelsen har tillkommit för att förhindra att stat som inte är medlem av valutafonden missbrukar den frihet att själv bestämma omräkningskursen som protokollet medger. Några motsvarande bestämmelser finns inte i de i Montreal antagna ändringsprotokollen på lufträttens område.

I 1971 års fondkonvention hänvisas till 1969 års konvention såvitt gäller definitionen av den använda beräkningsenheten och metoden för omräk- ning av denna enhet till nationell valuta. Ändringsprotokollet till 1971 års konvention innehåller därför i detta hänseende bara en ändring av hänvis- ningen.

Protokollen är öppna för undertecknande till den 31 december 1977. Ikraftträdandebestämmelserna överensstämmer med motsvarande be- stämmelser i grundkonventionerna. Det innebär att ändringsprotokollet till 1969 års konvention träder i kraft 90 dagar efter den dag då det tillträtts av nio stater. förutsatt att fem av dessa stater har ett tanktonnage av minst 1 milj. ton vardera. Protokollen har undertecknats av Sverige dcn14 decem- ber 1977.

Ikraftträdandebestämmelserna i 1971 års konvention är relativt kompli- cerade och denna konvention har ännu inte trätt i kraft.

Protokollen har upprättats på engelska och franska. De engelska och franska texterna till protokollen jämte översättning till svenska bör fogas till protokollet i detta ärende som billigar/iu 3 ('N'/14.

Reglerna om passagerarbefordran i den svenska sjölagen har utarbetats på grundval av ett konventionsutkast. Detta utkast resulterade med. såvitt nti är i fråga. obetydliga ändringar i en konvention om befordran av

Prop. 1977/78: 70 34

passagerare och resgods till sjöss. som antogs vid en diplomatkonferens i Aten år 1974 (Aténkonventionen). Sverige har inte tillträtt denna konven- ti0n. Vid diplomatkonferensen i London i november 1976 antogs även ett i'indringsprotokoll till Aténkonventionen. Genom detta infördes SDR som beräkningsenhet i stället för Poincaréfrancs.

Vid nämnda diplomatkonferens var huvudsyftet att gå igenom och revidera 1957 års konvention om begränsning av redaransvaret. Denna revision ledde bl. a. till att begränsningsbeloppen höjdes och att SDR infördes som beräkningsenhet. Frågan om tillträde till nämnda konvention övervägs f. n. av 1977 års sjölagskommitté (Ju 1977: 16).

5.4. Pågående revisionsarbete 5.4.I [.fi/idsvägs!rriiispurtriillen

Frågan om en revision av 1956 års konvention om fraktavtalet vid inter- nationell godsbefordran på väg har dryftats inom FN:s l—Zuropakommission (ECE). Bland de frågor som därvid kunde komma att tas tipp har nämnts frågan om en ny beräkningsenhet för begränsningsbeloppen i konventio- nen. En arbetsgrupp har behandlat frågan vid ett möte i mars 1977. Arbets- gruppen enades därvid om att föreslå en övergång från Germinalfrancs till SDR efter samma mönster som användes i Montreal och London. Frågan kommer att behandlas av ECEzs Inland Transport Committee i början av år 1978. Om inget oförutsett inträffar kan man utgå från att arbetsgruppens förslag kommer att följas. Det är därför troligt att SDR kommer att ersätta Germinalfrancs som beräkningsenhet för bcgränsningsbeloppen i 1956 års konvention.

5 .4 .2 . Järnvägstranxpur/rältcri

I fråga om begränsningsbeloppen i de internationella järnvägsfördragen och i tilläggskonventionen till CIV började Centralbyrån i Bern för interna- tionella järnvägstransporter under år 1975 förbereda en övergång till en ny beräkningsenhet som inte är baserad på värdet av guld.

För avräkningjärnvägarna emellan används sedan den ljanuari 1976 en fiktiv myntenhet. den s. k. UIC-franeen. Denna äri princip konstruerad på samma sätt som SDR. Den baserar sig dock i stället på värdet av 17 europeiska valutor och reduktionstalet för var och en av dessa valutor har bestämts i förhållande till omfattningen av ifrågavarande lands järnvå'tgstra- fik. Vid introduktionen motsvarade UIC-franeen värdet av en Germinal- franc enligt officiell omräkningskurs.

Valet av ny beräkningsenhet för begränsningsbeloppen i de internatio- nella järnvägsfördragen och i tilli'iggskonventionen står mellan UIC-fran- cen och SDR. Det är ännu för tidigt att avgöra vilken av dessa beräknings- enheter som kommer att väljas.

[ avvaktan på nästa ordinarie revision av_iärnvägsfördragen och tilläggs- konventionen har emellertid vid ett avjärnvägsbyrån anordnat möte i Bern

Prop. 1977/78: 70 25

i november 1977 utarbetats en tilläggsbestämmelse till dem. Denna till- läggsbestämmelse reglerar förfarandet vid omräkning av Germinalfrancs till nationell valuta. Enligt tilläggsbestämmelsen skall de fördragsstater som är medlemmar av Internationella valutafonden göra denna omräkning via SDR varvid en dragningsrätt skall svara mot tre Germinalfrancs. De fördragsstater som inte är medlemmar av valutafonden skall göra omräk- ningen på sätt de själva bestämmer. Fördragsstater som inte är medlem- mar av valutafonden och vars lagstiftning inte tillåter användning av SDR skall räkna om Germinalfrancs till nationell valuta via UIC-francs varvid en UIC-franc skall anses motsvara en Germinalfranc. Tilläggsbestämmel- sen kommer i en nära framtid att utsändas av järnvägsbyrån till fördrags- staterna för godkännande.

5.4.3. [.tigxti'l'l/iiiigeii aln (iIomaiixrarighel

Inom (')rganisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) pågår f.n. arbete som syftar till en revision av Pariskonventionen och till- läggskonventionen. I samband med detta arbete behandlas frågan om att införa SDR som beräkningsenhet för begränsningsbeloppen. Vid en revi- sion av konventionerna kommer SDR med största sannolikhet att införas som beräkningsenhet.

6. Föredraganden 6.1 Behovet av lagändringar

Inom den transporträttsliga lagstiftningen spelar bestämmelser om an- svarsbegrå'tnsning en central roll. Sådana bestämmelser finns också på oljeskadelagstiftningens område och i atomansvarighetslagstiftningen. De bygger i regel på internationella konventioner i vilka ansvarsgränserna uttrycks i fiktiva beräkningsenheter som är baserade på värdet av en viss mängd guld av bestämd finhet. Dessa beräkningsenheter har använts i stället för en nationell valuta för att hindra att växelkursförändringari den använda valutan påverkar begränsningsheloppens storlek i andra valutor. 1 den svenska lagstiftningen har konventionernas begränsningsbelopp i allmänhet uttryckts i samma värdeenheter som använts i motsvarande konvention. I ett par fall har dock begränsningsbeloppen uttryckts i svenska kronor.

Från andra världskrigets slut och fram till början av 1970-talet tilläm- pades ett system med fasta växelkurser baserade på s. k. parivärden. vilka anmälts till Internationella valutafonden. Ett parivärde kunde visserligen ändras. men endast under i fondstadgan angivna förutsättningar och efter fondens samtycke. Valutorna vari praktiken knutna till dollarn. som i sin tur hade ett fast gtildvärde. Guldpriset på den privata marknaden motsva- rade det fastställda dollarpriset på guld.

Prop. 1977/78: 70 :o

Fram till denna tid var det därför inte några svårigheter att räkna om beräkningsenheter i guld till nationell valuta. Omräkningen ktinde ske med hjälp av det fastställda dollarpriset på guld och den fasta växelkursen gentemot dollarn för vederbörande valuta. Utvecklingen inom det interna- tionella valutasystemet medförde emellertid att detta system efter hand utsattes för allt större påfrestningar. År 1968 stoppades försäljningen av guld på den privata marknaden till det fastställda dollarpriset. Detta ledde till att två guldprisnivåer utvecklades. På den privata marknaden bestäm- des guldpriset helt av tillgång och efterfrågan. En ökande efterfrågan på guld för bl.a. tekniskt bruk medförde att priset på den privata marknaden steg högt över det officiella guldpriset. I oktober 1977 uppgick guldpriset på den privata marknaden till cirka 160 dollar per uns rent guld. vilket motsvarar ungefär fyra gånger vad som numera får anses utgöra det officiella dollarpriset på guld.

Som en följd av den utveckling som jag nyss har beskrivit uppstod i rättstillämpningen tveksamhet om vilket guldpris som borde användas vid omräkning av beräkningsenheter i guld till nationella valutor. 1 två under år 1973 avgivna propositioner ( 1973: 137 och 1973: 140) förordades att omräk- ningen till svenska kronor skulle ske med utgångspunkt i det i USA noterade officiella guldpriset och den riktkurs för dollar som riksbanken då hade anmält till Internationella valutafonden. Utvecklingen inom valuta- systemet efter år 1973 har emellertid medfört att tveksamheten rörande den rätta metoden för omräkning av beräkningsenheter i guld till svenska kronor ånyo ökat. Systemet med angivande av värdegränser uttryckta i guldenheter måste sålunda i praktiken ntimera anses närmast omöjligt att tillämpa. Osäkerheten och svårigheterna kommer att öka ytterligare då de ändringar i Internationella valutaftmdens stadga som jag tidigare redogjort för ( avsnitt 3 ) trätt i kraft.

Enligt min mening är det uppenbart att en längre period av osäkerhet beträffande sättet för omräkning av beräkningsenheter i guld till svenska kronor måste leda till betydande svårigheter för berörda intressen. Tvister och förseningar kommer att bli vanliga i samband med regleringen av ersättningar vid skador. försäkringsmarknaden kommer att möta svårighe- ter till följd av osäkerheten i fråga om begränsningsbeloppen osv. De föreslagna ändringarna i valtltafondens stadga kommer att öka benägenhe— ten hos domstolarna att lägga guldpriset på den privata marknaden till grtind för omräkningarna. lin sådan utveckling sktille leda till en fyr- dubbling av de tidigare gällande begränsningsbeloppen med kostnadsök- ningar för bl.a. transportörerna och anpassningssvarigheter för försäk- ringsmarknaden som följd. Det är därför angeläget att så snart som möjligt vidta åtgärder för att undanröja all osäkerhet i fråga om sättet för omräkning av värdeenheter i guld till svenska kronor.

Såsom framgår av min redogörelse för det hittillsvarande internationella revisionsarbetet har i-indringsprotokoll som direkt återverkar på innehållet

Prop. 1977/78: 70 27

i svensk lag utarbetats på lufträttens och på oljeskadelagstiftningens områden. Det är angeläget att dessa ändringsprotokoll snarast följs av ändringar i den berörda lagstiftningen. Förutom den omedelbara betydel— sen av att dessa regler ändras kan ifrt'igavarande lagstiftningsåtgärder även tänkas ge stadga åt omräkningsföifarandet inom andra delar av transport- rätten.

Hänvisningar till S6

6.2. Svensk anslutning till ändringsprotokollen

Vid en konferens i Montreal år 1975 antogs som tidigare nämnts ( avsnitt 5.2 ) fyra olika ändringsprotokoll. De tre första. som kallas tillt'iggsprotokoll 1—3. inför nya beräkningsenheter i resp. 1929 års konvention om interna- tionell luftbefordran (Warszawakonventionen). Warszawakonventionen i dess lydelse enligt ett år 1955 i Haag antaget ändringsprotokoll (Haagpro- tokollet) och Warszawakonventionen i dess lydelse enligt Haagprotokollet och ett i Guatemala City år 1971 avslutat ändringsprotokoll (Guatemala- protokollet). Det fjärde protokollet. kallat Montrealprotokoll 4. innehåller förutom nya regler om beräkningsenhet ändringar av reglerna om gods- och postbefordran i Warszawakonventionen i dess lydelse enligt Haagpro- tokollet.

Reglerna i den svenska luftfartslagen (1957: 297) om fraktförarens ansva— righet bygger såvitt nu är i fråga på Warszawakonventionen i dess lydelse enligt Haagprotokollet. Gentemot stater som har biträtt Warszawakonven- tionen men inte Haagprotokollet gäller fortfarande lagen ( 1937:73 ) om befordran med luftfartyg. vilken bygger på den ursprungliga Warszawakon- ventionen.

Guatemalaprotokollet innehåller bestämmelser om grundläggande änd- ringar i Warszawakonventionens och Haagprotokollets regler om beford- ran av passagerare och resgods. Montrealprotokoll 4 innehåller nya regler om post- och godsbefordran. Inget av dessa ändringsprotokoll har ännu trätt i kraft och det är ovisst när så kommer att ske. Frågan om en svensk ratifikation av dessa protokoll är beroende av om de kan väntas få tillräcklig anslutning från andra länder. Härvidlag är främst USA:s inställ- ning till protokollen av avgörande betydelse. Sverige bör därför. liksom llertalet andra länder gör. avvakta utvecklingen i USA innan man tar ställning till frågan om tillträde till dessa båda protokoll.

Två av de ändringsprotokoll som antogs vid den tidigare nämnda diplomatkonferensen i London år 1976 innebär ändringar av konventioner som ligger till grund för svensk lagstiftning. nämligen 1969 års konvention om ansvarigth för skada orsakad av förorening genom olja. som ligger till grund för lagen (1973: 1198) om ansvarighet för oljeskada till sjöss. och 1971 års konvention om upprättandet av en internationell fond för ersätt- ning av skada orsakad av förorening genom olja. som ligger till grund för lagen (1973: 1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden.

Tilli'iggsprotokollen 1 och 2 till de lufträttsliga konventionerna och de i

Prop. 1977/78:70 28

London antagna ändringsprotokollen till 1969 och 1971 års konventioner på oljeskadeområdet innebär att de i konventionerna angivna beloppsgrän- serna uttrycks i de av Internationella valutafonden använda särskilda dragningsrättei'na (SDR) i stället för i guldfrancs. Protokollen innehåller också klara regler om hur omräkningen från SDR till nationella valutor skall ske i länder som är medlemmar av valutafonden. Protokollen undanröjer därför framtida osäkerhet angående sättet för omräkning av beloppsgränserna till nationell valuta.

Som jag tidigare har framhållit är det av vikt att de nya bcräkningsreg- lerna blir internationellt vedertagna så snart som möjligt för att undvika en utdragen period utan säker grtind för omräkning av guldfrancsbeloppen. De nuvarande reglerna om fraktförarens ansvarighet vid lufttransport kan av de skäl som jag nyss anförde beräknas förbli oförändrade under ännu någon tid. Vid nordiska departementsöverläggningar har enighet nåtts om att de nordiska länderna snarast möjligt bör tillträda såväl tilläggsprotokoll 1 och 2 till de lufträttsliga konventionerna som de båda Londonprotokollen till 1969 och 1971 års konventioner. Sverige bör därför nti tillträda dessa protokoll. Frågan om tillträde till tilläggsprotokoll 3 och Montrealprotokoll 4 bör däremot anstå.

Vid Londonkonferensen antogs också ett ändringsprotokoll till en är 1974 antagen konvention om transport av passagerare och bagage till sjöss. Denna konvention har ännu inte tillträtts av Sverige och protokollet saknar därför f. n. intresse för svensk del.

Hänvisningar till S6-2

6.3. Ändringar i den lufträttsliga lagstiftningen

De ändringar av den lufträttsliga lagstiftningen som behövs vid ett svenskt tillträde till tilläggsprotokoll 1 och 2 är av endast teknisk natur.

1 luftfartslagen anges de på Warszawakonventionen i dess lydelse enligt Haagprotokollet grundade ansvarsbeloppen i svenska kronor. Beloppen bygger på det guldvärde på svenska kronor som gällde vid lagens ikraftträ- dande och i händelse av tvist skall ansvarighetsgränserna beräknas med utgångspunkt från guldvärdet på dagen för domen. Dessa belopp bör nu bytas ut mot de belopp i SDR som anges i tilläggsprotokoll 2.

Vidare bör införas en definition av begreppet "särskild dragningsrätt" och en bestämmelse om sättet för omräkning av SDR till svenska kronor i enlighet med vad som anges i-tilläggsprotokoll 2.

Lagen om befordran med luftfartyg är visserligen upphävd men den kan som tidigare nämnts i vissa fall bli tillämplig på internationell trafik. Ursprungligen var lagen tillämplig på såväl inrikes som internationell trafik. I fråga om internationell trafik innehåller lagen en särskild bestäm- melse enligt vilken de i lagen angivna begränsningsbeloppen skall avse kronor i guld. Denna bestämmelse bör nu utgå och ersättas med en uppräkning av de belopp i SDR som anges i tilläggsprotokoll 1. Även

Prop. 1977/78: 70 29

protokollets definition av SDR och anvisningar för omräkning av SDR till nationellt mynt bör tas in i lagen.

6.4. Ändringar i lagstiftningen om oljeskada till sjöss

1969 års konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja ligger som tidigare nämnts till grund för lagen om ansvarighet för oljeskada till sjöss. I denna lag anges begränsningsbeloppen i guld- francs liksom i konventionen. Ändringsprotokollet till konventionen gör det möjligt att i stället införa SDR som beräkningsenhet och ange de olika begränsningsheloppens storlek uttryckta i SDR.

Även i detta fall är det fråga om en tekniskjusteriiig utan ändring i sak. Bestämmelserna om francs hör utmönstras och begränsningsbeloppen anges i SDR. En definition av SDR och anvisningar för omräkning bör även tas in i lagen.

1971 års konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja har införlivats med svensk rätt genom att vissa delar av konventionen gjorts till svensk lag. Lagen om ersättning från den internationella oljeskadefonden hänvisar sålunda till artiklarna 1 — 13 i konventionen och föreskriver att de med vissa inskränkningar skall gälla som svensk lag. Denna hänvisning bör nu ändras till att avse konventionen i ändrat skick. Även detta är endast en teknisk anpassning som inte innebär någon ändring i sak av gällande bestämmel- ser.

6.5 Ikraftträdande av lagändringarna

Som framgår av vad jag tidigare anfört ( avsnitt 3 ) har Internationella va- lutafonden beslutat upphäva de bestämmelser i fondens stadga som gör guldet till gemensam referensenhet för parivärdcsystemet och till värdeen— het för SDR. Det officiella gtildpriset avskaffas därigenom. Beslutet kan väntas träda i kraft under första halvåret 1978. Syftet med dessa ändringar är att åstadkomma en successiv minskning av guldets roll i valutasystemet. På grund av nyssnämnda ändringar kommer guldfrancsbestämmelserna i de internationella konventionerna inte att ktinna tillämpas på det sätt som är avsett. ()mräkning kan givetvis alltid ske på grundval av guldpriset på den privata marknaden. men en sådan tillämpning av gtildfrancsbest't'im- melserna kan knappast vara rimlig. eftersom den skulle leda till att be- gränsningsbeloppens värde i nationell valuta under en mellantid från ikrafttri'tdandet av ändringarna i valutafondens stadga till dess ändrings- protokollen trätt i kraft med nuvarande guldpris på den privata marknaden skulle bli flera gånger högre än enligt ändringsprotokollen.

Ändringsprotokollen har bestämmelser om ikraftträdande som gör att det kan komma att dröja avsevärd tid innan ändringarna blir bindande för Sverige. Det gäller i synnerhet i fråga om ändringsprotokollen till de luft- rättsliga konventionerna. Dessa protokoll träder nämligen i kraft först då

Prop. 1977/78: 70 30

de ratificerats av 30 stater. Om de av protokollen föranledda ändringarna i den svenska lagstiftningen sätts i kraft först då ändringsprotokollen blir bindande för Sverige. kommer syftet med lagändringarna till en del att för- felas. Av skäl som jag tidigare har redovisat skulle nämligen ikiafttri'it'lan- det av ändringarna i så fall komma att föregås av en tid under vilken tvek- samhet skulle råda om sättet för omräkning av guldfrancs till svenska kro- nor.

Ändringsprotokollen syftar somjag tidigare har framhållit inte till någon materiell ändring av de berörda konventionerna. Syftet med protokollen är endast att anpassa begränsningsbestämmelserna i berörda konventioner till den nya situationen inom det internationella valutasystemet. Protokol- lens lösningar återspeglar sålunda vad som enligt de aktuella konferenser- nas mening i den nya situationen får anses bäst motsvara de nuvarande guldfrancsbestämmelserna.

Då införandet av SDR som beräkningsenhet salunda inte förutsatts på- verka det materiella innehållet i de berörda konventionerna och då det är väsentligt att den nya beräkningsmetoden blir tillämplig så snart som möj- ligt finner jag att de lagändringar. som föranleds av ändringsprotokollen. bör sättas i kraft utan dröjsmål och utan att av 'akta protokollens ikraftträ- dande.

Av vad jag nti har sagt följer att lagändringarna. även sedan protokollen trätt i kraft. bör tillämpas också i ffa—hållande till sådana stater som är bundna av de ursprungliga ktmventionerna men som ännu inte tillträtt pro- tokollen.

Hänvisningar till S6-4

6.6. Tolkningen och tillämpningen av kvarvarande inte reviderade guld- francsbestämmelser

Som jag nyss har anfört kommer guldfrancsbestämmelser inte att kunna tillämpas på det sätt som är avsett. då ändringarna i Internationella valuta- fondens stadga trätt i kraft. Efter Sveriges utträde ur det europeiska valu- tasamarbetet (den s.k. valutaormen) föreligger det för svensk del redan stora svårigheter att tillämpa de guldfrancsbestämmelser som finns i svensk lagstiftning. I denna situation uppkommer frågan htir man skall tol- ka och tillämpa gtiIdfrancsbestämmelserna i internationella konventioner som inte httnnit revideras och i nationell lagstiftning som bygger på sådana konventioner. Den nationella lagstiftning som för svenskt vidkommande i första hand berörs är sjölagen (1891:35 s. 1) . lagen (1969: 12) med anled— ning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg. lagen (1976: 58) om järnvägs an- svarighet vid befordran av resande och kungörelsen (1974: 748) om inter- nationell järnvägstransport.

Bestämmelserna om begränsning av ansvaret utgör en viktig del av de konventionsbundna ansvarssystem som utgör grundvalen för dessa för- fattningar. Eftersom guIdfrancsbestämmelserna inte kan tillämpas på det

Prop. 1977/78: 70 31

sätt som är avsett. blir det nödvändigt att tolka bestämmelserna på ett sätt som gör att de kan fttngera även i den nya valutasituationcn. Enligt min mening ligger det närmast till hands att antingen räkna om guldfrancs till nationellt mynt på grundval av guldpriset på den privata marknaden eller använda de principer för omräkning till nationellt mynt som ligger till grund för de antagna ändringsprotokollen.

Mot att vid omräkning till nationellt mynt använda guldpriset på den pri- vata marknaden kan enligt min mening flera tungt vägande skäl åberopas. En sådan tillämpning av guldfrancsbestämmelserna skulle med nuvarande guldpriser på den privata marknaden innebära att begränsningsbeloppen blev cirka fyra gånger så stora som avsett. Även om realvärdet av en del av de begränsningsbelopp som det är fråga om hunnit urholkas genom infla- tion sedan de antogs. skulle en sådan plötslig ökning av begränsningsbe- loppen leda till svårövcrskådliga konsekvenser. I den mån konventioner- nas begränsningsbelopp behöverjusteras för att motverka penningvärdets fall. bör dessa justeringar grundas på noggranna överväganden angående kostnadseffektcr och andra omständigheter av betydelse och inte bestäm- mas av sådana i sammanhanget irrationella faktorer som tillgång och efter- frågan på guld.

I fråga om begränsningsbeloppen i fördragen den 7 februari 1970 om godsbefordran på järnväg (CIM) respektive om befordran med järnväg av resande och resgods (CIV) och tilläggskonventionen till CIV har. som tidi— gare nämnts. i november 1977 utarbetats tillämpningsförcskrifter i form av en tilläggsbestämmelse till nämnda överenskommelser avsedda att gälla för tiden fram till nästa ordinarie revision av dessa. F.nligt dessa fi.")reskrif— ter skall stater som godkänner tilläggsbestämmelsen och som i likhet med Sverige är medlemmar av Internationella valutalonden omräkna de i Ger- minalfrancs uttryckta begränsningsbeloppen till nationellt mynt via SDR.

I fråga om 1956 års konvention om fraktavtalet vid internationell gods— befordran på väg (CMR) föreligger redan förslag till ändringsprotokoll. En- ligt detta protokoll skall de nuvarande beloppen i Germinalfrancs ersättas med motsvarande belopp i SDR. (_)mräkningen från francs till SDR före- slås ske eftcr samma princip som använts i de redan antagna ändringspro- tokollen. Avsikten är att ändringsprotokoll på grundval av de föreliggande utkasten skall antas inom en nära framtid.

På det sjörättsliga området har hittills bara ett ändringsprotokoll anta- gits. Det berör en konvention från år 1974 om s_iötransport av passagerare och resgods som Sverige hitintills inte har tillträtt. Protokollet bygger på samma principer som de tidigare omnämnda ändringsprotokollen till de lufträttsliga konventitmerna och konventionerna på (_)ljeskadelagstiftning- ens område. Det förtjänar också påpekas att det samtidigt med nyssnämn- da ändringsprotokoll till 1974 års konvention antogs en helt ny konvention om begränsning av redaransvaret. som är avsedd att ersätta en konvention från år 1957 i samma ämne. 1 den nya konventionen är begränsningsbelop-

Prop. 1977/78: 70 %2

pen uttryckta i SDR i stället för i Poincaréfrancs som i 1957 års konven- tion. Mot bakgrund härav finns det anledning anta att SDR efterhand kommer att bli den allmänt använda värdeenheten även i de sjörättsliga konventionerna genom att ändringsprotokoll till konventionerna antas. Det förefaller troligt att även dessa ändringsprotokoll kommer att utformas efter förebild av tidigare nämnda protokoll.

] detta sammanhang liksom i fråga om tidpunkten för ikraftträdandet av de lagändringar som behandlats i det föregående gäller sålunda att det skul- le vara orimligt att under mellantiden från ikraftträdandet av ändringarna i valtltafondens stadga till dess ändringarna i varje enskild konvention trätt i kraft tillämpa begränsningsbelopp i nationell valuta som kan tänkas bli cir— ka fyra gånger så stora som de avsedda.

På grund av vadjag nu har anfört är det enligt min mening rikligast att i den nya situation. som utvecklingen inom valutakttrssystemet har fört med sig. göra omräkningen från guldmynt till nationellt mynt via SDR. vars kurs gentemot fritt konvertibla valutor. däribland den svenska kronan. no— teras dagligen. Vid nordiska departementsöverläggningar har enighet upp- nåtts om att denna omräkningsmetod bör användas i de nordiska länderna. För att möjliggöra en sådan tillämpning bör för svensk del i författning an- ges motvärdet i SDR av de begränsningsbelopp som i svensk lagstiftning är uttryckta i guldfrancs och som bygger på konventioner vilkas guldfrancs- bestämmelser ännu inte har reviderats. I den mån bestämmelser därom in- te redan finns måste dessutom anges vilken dagskurs som skall användas vid omräkning från SDR till svenskt mynt.

()mräkning från guldfrancs till SDR bör utföras enligt samma metod som användes vid revisionen av guldfrt'tncsbestämmelserna i de lufträttsliga kom-'entionerna och kotwentionerna på oljeskadelagstiftningens område. Denna metod bygger på att man använder sig av SDR:s guldvärde. Som framgår av vad som anförts under avsnitt 5.2 ger denna omräkningsmetod till resultat att en SDR i runda tal motsvarar 15 Poincaréfrancs.

I konventionen om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg (CMR). som införlivats med svensk rätt genom lagen med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om frakttnftalet vid in- ternationell godsbefordran på väg. i lagen om järnvägs ansvarighet vid be- fordran av resande samt i CIM och CIV. vilka enligt kungörelsen om inter- nationell järnvägstransport skall lända till efterrättelse i Sverige. är be- gri'tnsningsbeloppen uttryckta i (Iierminalfrancs. En numéraire-SDR har ett guldinnehall av (1.888671 g. fint guld och en (jerminalftanc ett guldinnehåll av ().290322 g. fint guld. Om man. på samma sätt som skedde vid omräk- ningen från Poincarefrt'tnes till SDR vid antagandet av de tidigare nämnda ändringsprotokollen. utgår från att en numeraire-SDR motsvarar en trans- aktions-SDR. motsvarar med de ovan angivna värdena på SDR och Germi- nalfrancs en SDR i runda tal tre Germinalfrancs. Detta omräkningsförhäl- lande har använts vid utarbetandet av förslaget till ändringsprotokoll be-

Prop. 1977/78: 70 33

träffande CMR. Det skall även tillämpas enligt den utarbetade tilläggsbe- stämmelsen till de internationellaji'trnvi-igsfördragen och tilläggskonventio- nen till CIV. För att ange motvärdet i SDR av de begränsningsbelopp i Germinalfrancs som finns i CMR. lagen om järnvägs ansvarighet vid be- fordran av resande samt CIM och CIV kan samma omräkningsförhållande användas.

För svensk def bör i sjölagen . lagen med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell gods- befordran på väg. lagen omjärnvägs ansvarighet vid befordran av resande och kungörelsen om internationell järnvägstransport tas in bestämmelser som anger att regeringen skall kungöra motvärdet i SDR av de i dessa för- fattningar i guldfrancs uttryckta begränsningsbeloppen. Vid utfärdandet av en sådan kungörelse bör. i enlighet med vad jag tidigare har anfört. de nyss redovisade omräkningsförhållandena mellan SDR å ena sidan samt Poin- caréfrancs och Germinalfrancs a den andra sidan tillämpas.

Enligt 348s' sjölagen skall omräkning till svenskt mynt ske efter den offi- ciella kursen den dag betalning sker eller. om säkerhet ställs för betalning- en. då säkerheten ställs. Någon motsvarande bestämmelse angående den dagskurs som skall användas vid omräkning till svenskt mynt finns inte i lagen med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg och i lagen om järnvägs ansvarighet vid befordran av resande. Inte heller kungörelsen om internationelljärnvägstransport innehåller någon sådan bestämmelse. I en- lighet med vad jag tidigare har anfört bör sådana bestämmelser nu införas i dessa författningar.

Vad gäller de bcgri'insningsbelopp som i atomansvarighetslagstiftningen är uttryckta i europeiska betalningsenheter vill jag f.n. inte föreslå någon motsvarande lösning. Anledningen härtill är att dessa begränsningsbelopp är föremål för revision både i vad avser beräkningsenhet och beloppcns storlek. Det är därför enligt min mening lämpligare att avvakta resultatet av denna revision.

Det är givetvis av största betydelse att omräkning från gttldfrancs till na- tionellt mynt sker efter samma principer i alla stater som är anslutna till de konventioner som jag förut har nämnt. Enligt min mening kan man också hysa goda förhoppningar om att de principer för tolkningen av konventio- nerna som jag nu har förordat kommer att användas även i andra konven- tionsländcr under tiden från ikraftträdandet av ändringarna i valutafondens stadga till dess ändringsprotokoll till konventionerna har utarbetats och fått allmän anslutning. Det kan emellertid inte helt uteslutas att omräkning till nationellt mynt i vissa konventionsstater under denna tid kan komma att ske på grundval av guldvärdet på den privata marknaden. En sådan ut- veckling skulle enligt min mening vara mycket olycklig. Den svenska rege- ringen kommer därför att i samråd med regeringarna i övriga nordiska län— (ler verka för att ändringsprotokoll till konventionerna utarbetas i de fall 3 Riks.-lagen I977/78. I saml. Nr 7()

Prop. 1977/78: 70 34

där så inte redan skett och för att främja en enhetlig tolkning av guldfrancs- bestämmelserna till dess protokollen har fått allmän anslutning.

6.7 Omräkning av SDR till svenska kronor

Värdet av transaktions-S DR uttryckt i nationella valutor. däribland den svenska kronan. räknas dagligen ut av Internationella valutafonden. Upp- lysning om värdet meddelas till de olika ccntralbankerna. På grund av tids- skillnaden mottas denna upplysning av den svenska riksbanken först da- gen efter det att den framräknats av valutafonden. I de fall omräkning från SDR till svenska kronor enligt föreskrift i författning skall ske med till- lämpning av kursen viss bestämd dag avses härmed på grund av nämnda tidsfördröjning — den kurs som ifrågavarande dag är tillgänglig hos riks- bankens arbitrageavdelning.

För att dagskursen på SDR skall kunna erhållas på ett enklare sätt än ge- nom hänvändelsc till riksbankens arbitrageavdelning (”överväger jag att un- dersöka möjligheten av att i någon form få kursen fortlöpande publicerad.

Hänvisningar till S6-6

7 Upprättade lagförslag

Mot bakgrund av det ntl anförda har inom jttstitiedcpartementet upprät- tats lörslag till

1. lag om ändring i luftfartslagen (1957: 297).

2. lag om ändring i lagen (1937: 73) om befordran med luftfartyg.

3. lag om ändring i lagen (1973: 1198) om ansvarighet för oljeskada till sjöss

4. lag om ändring i lagen (1973: 1199) om ersättning från den internatio- nella oljeskadefonden.

5. lagom ändring i sjölagen (1891 : 35 s. l).

6. lag om ändring i lagen (1969: 12) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell gods- befordran på väg.

7. lag om ändring i lagen (1976: 58) om järnvägs ansvarighet vid beford- ran av resande.

8. lag om ändring i kungörelsen (1974: 748) om internationell järnvägs- transport.

Rörande innehållet i de upprättade lagförslagen villjag ytterligare anföra följande.

Prop. 1977/78:70 35 8 Specialmotivering

8.1. Luftfartslagen

9 kap. 22 så

Luftfartslagens 9 kap. innehåller regler om befordran med luftfartyg. 1 22 & anges gränserna för fraktförarens ansvarighet vid olika slag av beford- ran ienlighet med Warszawakonvcntionen i dess lydelse enligt Haagproto- kollet. Gränserna är angivna i kronbelopp som har beräknats på grundval av det guldvärde på den svenska kronan som var anmält till Internationella valutafonden vid tidpunkten för lagens ikraftträdande. Paragrafen innehål- ler emellertid en särskild bestämmelse enligt vilken ansvarighetsbeloppen i stället skall räknas ut med ledning av det gällande guldvärdet. om det vid lagens ikraftträdande anmälda guldvärdet på svenska kronan ändras. Detta gäller dock inte i fråga om det belopp. som anges i första stycket andra punkten. Detta belopp är nämligen inte konventionsbundet. Det grundar sig i stället på en rekommendation som antagits vid förhandlingar mellan ett flertal västeuropeiska stater (jfr prop. 1975/76: 54 ).

De föreslagna ändringarna innebär att de på Warszawa-Haag-bestäm- melserna grundade beloppen i kronor byts ut mot belopp i SDR enligt till- läggsprotokoll 2. I stället för hänvisningen till guldvärdet i femte stycket införs en definition av de särskilda dragningsrätterna och en på tilläggspro- tokollet grundad anvisning för omräkning av SDR till svenska kronor.

1 22 & konuner genom ändringarna alla belopp utom det som anges i första stycket andra punkten att uttryckas i SDR. Detta belopp skall enligt den nyss nämnda rekommendationen uttryckas i nationella valutor.

8.2 Lagen om befordran med luftfartyg

39 &?

Denna lag har numera begränsad praktisk betydelse (se avsnitt 2.1 ) men kan undantagsvis vara tillämplig på internationell befordran. Bestämmel- serna i tilläggsprotokoll 1 bör därför införlivas med lagen.

Lagen är ursprungligen skriven för såväl inrikes som internationell tra- fik. Ansvarighetsgränserna är uttryckta i kronor. Dådet är fråga om inter- nationell befordran avser kronbeloppen kronor i guld enligt en bestämmel- se i 399". Av lagtekniska skäl bör därför beloppen i kronor inte direkt ersät- tas med protokollets belopp i SDR även om lagen sedan länge har upphört att gälla vid inrikes befordran. I stället bör de i SDR uttryckta ansvarig- hetsgränserna anges i 39 å. där lagens tillämplighet på internationell be- fordran slås fast.

En definition av SDR och en på tilläggsprotokoll | grundad anvisning för omräkning av SDR till svenska kronor föreslås intagna som ett nytt tredje stycke i förevarande paragraf. Den nuvarande bestämmelsen om att ansva- righetsbeloppen vid internationell luftbefordran avser kronor i guld före- slås utmönstrad.

Prop. 1977/78: 70 36

Hänvisningar till S8-1

8.3. Lagen om ansvarighet för oljeskada till sjöss

1 &

Denna paragraf innehåller en rad definitioner. bl.a. av begreppet "franc”. Denna definition. som nu bör utgå. föreslås ersatt med en defini- tion av begreppet "särskild dragningsrätt".

I paragrafen definieras även uttrycket "ansvarighetskmwentionen" som 1969 års konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening ge- nom olja. För tydlighetens skull bör definitionen av ansvarighetskonven- tionen justeras så att även 1969 års konvention i dess lydelse enligt Lon- donprotokollet omfattas.

5 s Paragrafen anger gränserna för fartygsägares ansvarighet. Beloppsgrän— serna i francs föreslås ersatta med motsvarande belopp i SDR.

6 s'

En förutsättning för att rätt till ansvarsbegränsning skall föreligga är att en begränsningsfond. som uppgår till det för ägaren gällande ansvarighets— beloppet. upprättas. Paragrafen innehåller bestämmelser om upprättandet av en sådan fond.

I paragrafen finns för närvarande bland annat en bestämmelse om att an— svarighetsbeloppet skall omräknas till kronor efter den officiella kursen den dag då fonden upprättas. Denna bestämmelse syftar på guldkursen och ordet "officiella" har använts för att betona att det inte är den privata marknadens guldpris som skall ligga till grund för omräkningen.

När begränsningsbeloppen anges i SDR skall den kurs användas som In— ternationella valutafonden tillämpar. Anvisningen att den officiella kursen skall användas vid omräkning kan därför utgå. För att klargöra att det är fråga om transaktions-SDR. föreskrivs att valutafondens metod för omräk- ning för sin verksamhet och sina transaktioner skall utnyttjas. Denna regel har i ändringsft'irslaget kombinerats med bestämmelsen om att omräkning- en skall ske eftcr värdet den dag då fonden upprättas.

8.4. Lagen om ersättning från den internationella oljeskadefonden

l ;"

Vid införlivandet av fondkonventionen med svensk lag har man valt att genom en bestämmelse i förevarande paragraf göra konventionens artiklar 1 -- 13 med vissa inskränkningar direkt tillämpliga som svensk lag. Någon anledning att nu frångå denna teknik finns inte. Däremot bör den bestäm- melse. som gör artiklarna 1— 13 tillämpliga som svensk lag. ändras sa att den kommer att avse attiklarna i konventionen i dess lydelse enligt än- dringsprotokollet.

Prop. 1977/78: 70 37

Ändringarna innebär att definitionen av "franc" i art. 1 punkt 4. ändras samt att de olika ansvarighetsbeloppen anges i både SDR (beräkningsenhe— ter) och francs (monetära enheter).

De nya beloppen i SDR utgör

a) iurlike/ 4 (i) 30 miljoner SDR.

(ii) 60 miljoner SDR. b) iurtikel5 (i) 100 SDR.

(ii) 8333000 SDR.

(iii) 133 SDR.

(iv) 14 miljoner SDR. e) i artikel [I 5 miljoner SDR och d) iurtikel I2 1 miljon SDR. 6 %$

Eftersom konventionen i dess ändrade lydelse anger ansvarighetsbelop- pen i bådc SDR (beräkningsenheter) och francs (monetära enheter) behövs en särskild bestämmelse att de i SDR (beräkningsenheter) angivna belop- pen skall gälla för svensk del. Denna bestämmelse föreslås utgöra en ny paragraf. 6 5.

8.5. Sjölagen

348 ;"

Förevarande paragraf innehåller f.n. i första punkten en definition av Poincaréfrancs. I andra punkten föreskrivs att omräkning till svenskt mynt skall ske efter den officiella kursen den dag då betalning sker eller. om sä— kerhet ställs för betalningen. den dag då detta sker. Hänvisningen till den "officiella" kursen har förts in i lagen för att ange att guldpriset på den pri- vata marknaden inte skall läggas till grund för omräkningen.

De föreslagna ändringarna innebär att definitionen av Poincaréfrancs föreslås utgöra ett första stycke i paragrafen.

En bestämmelse om att regeringen kungör motvärdet i SDR av Poin- caréfrancs förs in som ett nytt andra stycke.

Bestämmelsen i den nuvarande andra punkten angående den kurs som skall användas vid omräkning till svenskt mynt har förts över till ett nytt tredje stycke. Som anförts i den allmänna motiveringen ( avsnitt 4 ) torde det inte längre vara möjligt att räkna fram ett värde i svenska kronor på guldfrancs. som är baserat på det officiella guldvärdet. Vid omräkning via SDR behövs inte någon hänvisning till den officiella kursen. Hänvisningen har därför utgått. 1 övrigt har den bestämmelsen i nuvarande andra punk- ten angåendc dagen för omräkning utan ändring överförts till det nya tredje stycket.

Prop. 1977/78: 70 38

Att hänvisningen till den "officiella” kursen utgått innebär givetvis inte att guldpriset pa den privata marknaden i fortsättningen skall läggas till grund för omräkningen. Den skall i stället ske via SDR med ledning av det motvärde som anges i den kungörelse som avses i det nya andra stycket. Omräkningen frän SDR till svenska kronor skall ske med användning av den beräkningsmetod, som Internationella valutafonden ifrågavarande dag tillämpar för sin verksamhet och sina transaktioner. En uttrycklig bestäm- melse härom bör tas in i det nya tredje stycket. Av denna bestämmelse föl- jer att det är transaktions-SDR som avses med bestämmelsen i andra styc- ket.

Hänvisningar till S8-5

8.6. Lagen med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg 8 5

Enligt förevarande lag gäller art. l—4l i konventionen som svensk lag. I 8 s* finns ett bemyndigande för "Konungen" att meddela de ytterligare be- stämmelser som kan behövas för konventionens tillämpning. Bestämmel- sen föresläs kompletterad med en erinran om att regeringen kungör mot- värdet i SDR av Germinalfrancs. som är den beräkningsenhet som an- vänds i konVentionen. I anslutning härtill har tagits in en bestämmelse om att omräkning frän SDR till svenskt mynt skall ske efter kursen pa dagen för domen eller annan dag som parterna är överens om. Nägon motsvaran- de rcgel finns inte f. n. Det har emellertid ansetts nödvändigt att nu ta in en bestämmelse om omräkningsdag. eftersom kursen på SDR ändras från dag till dag. Det kan nämnas att det förslag till ändring av 1956 års konvention som utarbetats inom FN:s Europakommission innehåller en motsvarande bestämmelse angående omräkningsdag.

Paragrafen föreslas vidare kompletterad med en bestämmelse som före- skriver att omräkning frän SDR till svenskt mynt skall ske med användning av den beräkningsmetod. som Internationella valutafonden ifrågavarande dag tillämpar för sin verksamhet och sina transaktioner.

Slutligen har ordet "Konungen” ersatts med "regeringen".

8.7. Lagen om järnvägs ansvarighet vid befordran av resande

14 s'

[ förevarande paragraf föreskrivs f.n. att järnvägens ansvarighet vid in- ternationell befordran av resande skall vara 2.000 Germinalfrancs i stället för 5.000 kr. som gäller vid inrikes befordran. Denna bestämmelse föreslas kompletterad med en erinran om att regeringen kungör motvärdet i SDR av Genninalfrancs. [ fraga om omräkningsdagen och metoden för omräk— ning frän SDR till svenskt mynt föreslås en regel med samma innehåll som i 8 5 lagen med anledning av Sveriges tillträde till 1956 års konvention om fraktavtalet vid internationell godsbefordran pa väg.

Prop. 1977/78: 70 39

8.8 Klmgörelsen om internationell järnvägstransport

3 :$

Enligt förevarande kungörelse skall det internationella fördraget den 7 februari 1970 om godsbefordran med järnväg (CIM). det internationella fördraget den 7 februari 1970 om befordran med järnväg av resande och resgods (CIV) och tilläggsprotokollet den 7 februari 1970 till CIM och CIV lända till efterrättelse i Sverige. 1 fördragen finns begränsningsbelopp ut- tryckta i Germinalfrancs. I en ny paragraf. betecknad 3 ä. föreslås en be- stämmelse i vilken erinras om att regeringen kungör motvärdet i SDR av Germinalfrancs. I fråga om omräkningsdag och metoden för omräkning från SDR till svenskt mynt föreslås en regel med samma innehåll somi 14 55 lagcn om järnvägs ansvarighet vid befordran av resande och 8 & lagen med anledning av Sveriges tillträde till 1956 års konvention om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg.

8.9 Ikraftträdandet av lagändringarna

I enlighet med vad som anförts i den allmänna motiveringen ( avsnitt 6.5 ) angående ikraftträdandet av lagändringarna föreslås att samtliga ändringar utom lagen om ändring i lagen om ersättning från den internationella olje- skadefonden skall träda i kraft två veckor efter den dag då de kommit ut från trycket i Svensk författningssamling. Eftersom 1971 års konvention om upprättande av en oljcskadefond ännu inte trätt i kraft. har inte heller lagen om ersättning från fonden kunnat sättas i kraft. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Detsamma bör gälla i fråga om lagen om ändring i sistnämnda lag.

Hänvisningar till S8-7

9. Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen dels att antaga förslagen till

1. lag om ändring i luftfartslagen (1957: 297).

2. lag om ändring i lagen ( 1937:73 ) om befordran med luftfartyg.

3. lag om ändring i lagen (1973: 1198) om ansvarighet för oljeskada till sjöss.

4. lag om ändring i lagen (1973: 1199) om ersättning från den internatio- nella oljeskadefonden.

5. lag om ändring i sjölagen (1891: 35 s. 1).

6. lag om ändring i lagen (1969: 12) med anledning av Sveriges tillträde till konx'cntionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell gods- befordran på väg.

7. lag om ändring i lagen (1976: 58) om järnvägs ansvarighet vid beford- ran av resande.

Prop. 1977/78: 70 40

8. lag om ändring i kungörelsen (1974: 748) om internationell järnvägs- transport .

dels att godkänna

l. tilläggsprotokoll l innebärande ändring i konventionen rörande fast— ställande av vissa gemensamma bestämmelser i fråga om internationell luftbefordran. undertecknad i Warszawa den 12 oktober 1929:

2. tilläggsprotokoll 2 innebärande ändring i konventionen rörande fast- ställande av vissa gemensamma bestämmelser i fråga om internationell luftbefordran. undertecknad i Warszawa den 12 oktober 1929 och ändrad genom det i Haag den 23 september 1955 avslutade protokollet:

3. ändringsprotokoll den 19 november 1976 till 1969 års internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja:

4. ändringsprotokoll den 19 november 1976 till 1971 års konvention om upprättande av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja.

Förslaget till lag om ändring i kungörelsen (1974: 748) om internationell järnvägstransport har upprättats i samråd med chefen för kommunika- tionsdepattementet.

10. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som föredra- ganden har lagt fram.

Prop. 1977/78: 70

Bilaga ]

Protocole additionnel no [ portant modification de la Convention pour I'unification de certaines regles rela- tives au transport aérien international sig- née ä Varsovie Ie 12 octobre 1929

Les Gouvernements soussigne's. Considerant qu'il est souhaitable d'a— mendcr la Convention pour l'unilication de certaines regles relatives au transport aerien international signee å Varsovie le 12 octobre 1929.

Som convcnucs de ce qui suit :

CHA Pl'I'RE PREMIER

Amendements ä Ia Convention

Arlir'lt' premier

l_.a ('fonvention que les dispositions du pre- sent chapitrc modil'lent est la Convention de Varsovie de 1929.

Arlit'lc Il

L'article 22 de la Convention est supprime' et remplacé par les dispositions suivantes :

url/'lic'lc 22

I. Dans le transport de personnes. la res- ponsabilite du transporteur envers chaque voyagcur est limitec a la somme de 8.300 Droits de 'l'iragc speciaux. Dans le cas ou. diapres la loi du tribunal saisi. l'indcmnite peut etre lixe'c sous forme de rcntc. le capital de la rente ne peut dépasser cette limite. 'l'outefois. par une convention spéciale avec le transporteur. le voyagcur pourra fiser une limite de responsabilite' plus elevce.

2. Dans le transport de bagages cnregistre's et de marchandises. la responsabilite du transporteur est limitee a la somtnc de 17 Droits de Tirage speciaux par kilogramme.

Additional Protocol No 1 to Amend the Convention for the Unifica- tion of Certain Rules Relating to Interna-

tional Carriage by Air signed at Warsaw on 12 October 1929

The Governments undersigned. Considering that it is desirable to amend the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air signed at Warsaw on 12 October 1929 Have agreed as follows:

CHAP'I'ER I Amendments to the Convention

Al”/ich) I

The Convention which the provisions of the present Chapter modify is the Warsaw Convention. 1.929.

Arlit'lc [[

Article 22 ofthc Convention shall be delet- ed and replaced by the following:—

' 'A rtic'le 22

1. In the carriage of passengers the liabi— lity ofthe carrier for each passenger is limited to the sum of 8300 Special Drawing Rights. Where. in accordance with the law of the court seised of the case. damages may be awarded in the form of perio'dic payments. the equivalent capital value of the said pay- ments shall not exceed this limit. Neverthe- less, by special contract. the carn'er and the passenger may agree to a higher limit of liability.

2. In the carriage of registered baggage and of cargo. the liability of the carrier is limited to a sum of 17 Special Drawing Rights per kilogramme. unless the consignor has

Prop. 1977/78: 70

(ÖVersättning)

Tilläggsprotokoll I

innebärande ändring av konventionen rö- rande fastställande av vissa gemensamma bestämmelser i fråga om internationell luftbefordran, undertecknad i Warszawa den 12 oktober 1929

U ndcrtecknade regeringar.

som anser det önskvärt att ändra konven— tionen rörande fastställande av vissa gemen- samma bestämmelser i fråga om internatio- nell luftbefordran. undertecknad i Warszawa den 12 oktober 1929.

har överenskommit om följande:

KAPITEL 1

Andringar i konventionen

Artikel ]

Den konvention. som ändras genom bc- stämmelserna i detta kapitel. är 1929 års Warszawakonvention.

Artikel II

Artikel 22 i konventionen utgår och ersätts med följande bestämmelser:

'.'Arrikel 22

1. Vid personbefordran är fraktförarens ansvarighet för varje passagerare begränsad till ett belopp av 8300 särskilda dragningsrät- ter. Kan enligt lagen i det land. där målet är anhängigt. ersättningen bestämmas att utgå i form av periodiska utbetalningar. får dessas kapitaliserade värde icke överstiga sagda gräns. Genom särskilt avtal mellan fraktfö- raren och passageraren må dock bestämmas högre gräns för ansvarigheten.

2. Vid befordran av inskrivet resgods och gods är fraktförarens ansvarighet begränsad till ett belopp av 17 särskilda dragningsrätter per kilogram. sävida icke avsändaren vid

Prop. 1977/78: 70

sauf declaration spéciale d'inte'ret a la livrai- son faitc par l'expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement d'une take supplémentaire even- tuclle. Dans ce cas. le transporteur sera tenu de paycr jusqu'a eoncurrence de la sotnme déclarée. ä moins qu'il ne prouve qu'elle est supérieure å l'intérét re'el de l'expéditeur a la livraison.

3. En ce qui concerne les objets dont le voyageur conserve Ia garde. la responsabilité- du transporteur est Iimitée a 332 Droits de Tirage spéciaux par voyageur.

4. Les sommes indique'es en Droits de Tirage speciaux dans le present article sont considerées comme se rapportant au Droit de Tirage special tel que défini par le Fonds monétaire international. La conversion de ces sommes en monnaies nationales s'effec- tuera en oas d'instance judiciaire suivant Ia valeur de ces monnaies en Droit de Tirage special a la date du jugement. La valeur. en Droit de Tirage special. d'une monnaie na— tionale d'une Haute Partie Contractante qui est membre du Fonds monétaire intematio- nal. est calculée selon Ia méthode d'evalua- tion applique'e par le Fonds monétaire inter- national a la date du jugement pour ses propres operations et transactions. La va- leur. en Droit de Tirage spécial. d'une mon- naie nationale d'une Haute Partie Contrac- tante qui n'est pas membre du Fonds moné— taire international. est calculée de la faeon de'terminée par cette Haute Partie Contrac- tante. 'I'outefois. les Etats qui ne sont pas membres du Fonds monétaire international et dont la legislation ne permet pas d'appliquer les dispositions des alineas l. 2 et 3 de l'article 22. peuvent au moment de la ratifica- tion ou de I'adhesion. ou å tout moment par la suite. déclarer que Ia limite de responsabi- litc du transporteur est tixe'c. dans les proce- dures judiciaircs sur leur territoire. a la somme de 125.000 unités monétaires par pas- sager en ce qui concerne l'alinea 1 de l'article 22: 250 unités monétaires par kilogramme en ce qui concerne l'alinéa ?. de l'article 22; 5000 unités monétaire par passager en ce qui concerne l'aline'a 3 de l'article 22. (Tette unite mtmetaire correspond a soixante-cinq milli- grammes et demi d'or au titre de neuf' cents milliemcs de fin. Ces sommes peuvent etre

44

made. at the time when the package was handed over to the carrier. a special declara- tion of interest in delivery at destination and has paid a supplementary sum if the case so requires. In that case the carrier will be liable to pay a sum not exceeding the declared sum. unless he proves that that sum is greater than the eonsignor's actual interest in delivery at destination.

3. As regards objects of which the pas- senger takes charge himselfthe liability ofthe carrier is limited to 332 Special Drawing Rights per passenger.

4. The sums mentioned in terms of the Special Drawing Right in this Article shall be deemed to refer to the Special Drawing Right as defined by the International Monetary Fund. Conversion of the sums into national currencies shall. in case ofjudicial proceed- ings, be made according to the value of such currencies in terms of the Special Drawing Right at the date of the judgment. The value of a national currency. in terms of the Special Drawing Right. of a High Contracting Party which is a Member ofthc International Mon- etary Fund. shall be calculated in accordance with the method of valuation applied by the International Monetary Fund. in effect at the date of the judgment. for its operations and transactions. 'I'he value of a national cur- rency. in terms ofthc Special Drawing Right. of a High Contracting Party which is not a Member ofthe International Monetary Fund. shall be calculated in a manner determined by that High Contracting Party. Nevertheless, those States which are not Members ofthe International Monetary Fund and whose law does not permit the applica- tion ofthe provisions of paragraphs l. 2 and 3 of Article 22 may. at the time of ratification or accession or at any time thereafter. de— clare that the limit of liability ofthe carrier in judicial proceedings in their territories is fixed at a sum of 125 000 monetary units per passenger with respect to paragraph 1 of Article 22: 250 monetary units per kilo- gramme with respect to paragraph 2 of Article 22: and 5000 monetary units per passenger with respect to paragraph 3 of Article 22. This monetary unit corresponds to sixty-five and a half milligrammes of gold of millesimal fineness nine hundred. These sums may be converted into the national currency eon-

Prop. 1977/78:70

godsets överlämnande till fraktföraren sär- skilt uppgivit det intresse. som är förbundet med befordringen. och betalat eventuell till- läggsavgift. Belopp. som sålunda uppgivits. gäller som gräns för fraktförarens ansvarig- het. där han ej visar att avsändarens verkliga intresse är lägre.

3. I fråga om föremål. som passageraren behåller i sin vård. är fraktförarens ansvarig- het begränsad till 332 särskilda dragningsrät- ter för varje passagerare.

4. De belopp sorn i denna artikel anges i särskilda dragningsrätter skall anses syfta på särskilda dragningsrätter såsom de definieras av Internationella valutafonden. ()mräkning av beloppen till nationellt mynt skall i fall av rättegång ske enligt detta mynts värde ut— tryckt i särskilda dragningsrätter den dag dom meddelas. Värdet av en hög fördragsslu— tande parts nationella mynt uttryckt i särskil— da dragningsrätter skall för part. som är med- lem av Internationella valutafonden. räknas ut enligt den beräkningsmetod. som tillämpas av Internationella valutafonden för dess verksamhet och transaktioner den dag dom meddelas. Värdet av en hög fördragssltrtande parts nationella mynt uttryckt i särskilda dragningsrätter skall för part. som icke är medlem av Internationella valutafonden, be- räknas på sätt den höga fördragsslutande par- ten bestämmer

Stater som icke är medlemmar av Interna- tionella valutafonden och vilkas lagstiftning icke medger tillämpning av bestämmelserna i artikel 22 första. andra och tredje styckena. mä dock. vid ratifikationen eller anslutningen eller närhelst därefter förklara att gränsen för fraktförarens ansvarighet i rättegångar inom deras territorier skall uppgå till ett belopp av 125000 monetära enheter per passagerare såvitt gäller artikel 22 första stycket: 250 monetära enheter per kilogram såvitt gäller artikel 22 andra stycket: 5000 monetära en- heter per passagerare såvitt gäller artikel 22 tredje stycket. Denna monetära enhet mot- svarar sextiofem och ett halvt milligram guld av niohundra tusendelars finhet. Beloppen må omräknas till ifrågavarande nationella mynt i runda tal. Omräkning av beloppen till natio-

Prop. 1977/78: 70

converties dans la tnotmaie nationale concer— née en chiffres ronds. l.a conversion de cette somme en monnaic nationale s'elifectuera conformément a la le'gislation de l'Etat en cause.»

CHAPITRE ll

Champ d'application de la Convention amen- dée

Artie/e III

La Convention amcndee par le present Protocole s'applique au transport internatio- nal délini a I'article premier de la Convention lorsque les points de de'part et de destination sont situes soit sur le territoire de deux Etats parties au present Protocole. soit sur le terri- toire d'un seul Etat partie au present Proto- cole si une escale est prévue sur Ic territoire d'un autre Etat.

CHAPITRE lIl

Dispositions protocolaires

Artie/e ll"

Entre les Parties au present Protocole. la Convention et le Protocole seront considérés ct interpréte's comme un seul et méme instru- ment et seront denommes Convention de Vursm'ie (une/Idee pur le Protocole addition- nel no I de Montréal de I975.

A rtiele V

Jusqu'a sa date d'entrée en vigueur confor- mément aux dispositions de l'artiele Vll. le present Protocole restera ouvert a. la signa— ture de tous les Etats.

A rtiele VI

l. l.e present Protocole sera soumis a la ratification des Etats signataires.

2. La ratification du present Protocole par un Etat qui n"est pas partie a la Convention emporte adhesion a la Convention amende'e par le present Protocole.

3. Lcs instruments de ratilication seront dcposés aupres du Gouvernement de la Ré- publique popttlaire de Polognc.

46

ccrned in round figures. The conversion of these sums into national currency shall be made according to the law of the State concerned."

C H APT ER Il Scope of application of the Convention as amended.

Artie/e II!

The Warsaw Convention as amended by this Protocol shall apply to international car- riage as defined in Article l of the Conven— tion. provided that the place of departure and destination referred to in that Article are situated either in the territories oftwo Parties to this Protocol, or within the territory of a single Party to this Protocol with an agreed stopping place in the territory of another State.

CHAPTER III

Final clauses

Artie/e IV

As between the Parties to this Protocol. the Com/ention and the" Protocol shall be read and interpreted together as one single instru- ment and shall be known as the Warsaw Convention (IS amended by Additional Proto- ("ol No. I ('t/"Mt'nttreul. 1975.

Artie/e V

Until the date on which this Protocol comes into force in accordance with the provisions of Article VII. it shall remain open for signature by any State.

Artie/e VI

l. This Protocol shall be subject to ratili— cation by the signatory States.

2. Ratification of this Protocol by any State which is not a Party to the Warsaw Convention shall have the effect of accession to the Convention as amended by this Protocol.

3. The instruments of ratiftcation shall be deposited with the Government of the Polish People's Republic.

Prop. 1977/78: 70

nellt mynt skall ske enligt lagen i staten i fråga."

KAPITEL [I

Den reviderade konventionens tillämp- ningsområde

Artikel III

Den genom detta protokoll reviderade Warszawakonventionen är tillämplig på be- fordran. som är internationell enligt artikel I i konventionen. såvida avgångsorten och be- stämmelseortcn är belägna antingen på två staters territorier. vilka stater biträtt detta protokoll. eller också på territorium tillhöran- de en enda stat. som biträtt detta protokoll. såframt mellanlandning avses skola äga rum på annan stats territorium.

KAPITEL lll Slutbestämmelser

Aril/tel IV

Mellan stater som biträtt detta protokoll skall konventionen och protokollet betraktas och tolkas såsom ett enda instrument. kallat Warszawa/mnventimwn. reviderad genom tilliiggspntta/(oll I ill-Iontreal 1975.

Artikel l"

Intill den dag detta protokoll träder i kraft enligt bestämmelserna i artikel Vll. skall det stå öppet för undertecknande av alla stater.

Artikel VI

1. Detta protokoll skall ratificeras av de stater som undertecknat det.

2. Ratifikation av detta protokoll av stat sotn icke biträtt Warszawakonventionen. in- nebär anslutning till den genom detta proto— koll ändrade konventionen.

3. Ratilikationsinstrttmentcn skall depo- neras hos Folkrepubliken Polens regering.

47

Prop. 1977/78: 70 Article VII

l. Lorsque le present Protocole aura réuni les ratifications de trente l—ltats signataires. il entrera en vigueur entre ces Etats le quatre- vingt-dixiéme jour aprcs le depot du tren- tieme instrument de ratification. A l'égard de chaque Etat qui le ratiftera par la suite. il entrera en vigueur le quatre-vingt—dixiéme jour apres le de'pöt de son instrument de ratiftcation.

2. Des son entrée en vigueur. le présent Protocole sera enregistre aupres de l'Organi— sation des Nations Unies par lc Gouverne- ment de la République populaire de Pologne.

Article VIII

l. Apres son entrée en vigueur. le présent Protocole sera ouvert ä l”adhésion de tout Etat non signataire.

2. L'adhesion au present Protocole par un Etat qui n'est pas partie a la Convention emporte adhesion a la Convention amendée par le present Protocole.

3. L'adhésion sera effectuée par le dépöt d'un instrument d'adhe'sion aupres du Gou— vernement de la République populaire de Pologne et produira ses effets le quatre-vingt- dixiéme jour apres ce dépöt.

Article [X

I. Toute Partie au présent Protocole pourra le dénonccr par une notification faite au Gouvernement de la République populaire de Pologne.

2. La dénonciation produira ses effets six mois apres Ia date de reception par le Gou- vernetnent de la République populaire de Pologne de la notification de dénonciation.

3. Entre les Parties au present Protocole. la dénonciation de la Convention par l'une d'elles en vertu de l'article 39 ne doit pas étre interprétée comme une dénonciation de la Convention amendée par le present Protocole.

Article X

ll ne sera admis aucune reserve au present Protocole.

Article XI

l.e Gouvernement de la République popu— laire de Pologne informera rapidement tous

48

Article VII

]. As soon as thirty signatory States have deposited their instruments of ratification of this Protocol. it shall come into force between them on the ninetieth day after the deposit of the thirtieth instrument of ratilica- tion. lt shall come into force for each State ratifying thereafter on the ninetieth day after the deposit of its instrument of ratification.

2. As soon as this Protocol comes into force it shall be registered with the United Nations by the Government of the Polish Peoples Republic.

Artie/e VIII

1. This Protocol. after it has come into force, shall be open for accession by any nonsignatory State.

2. Accession to this Protocol by any State which is not a Party to the Convention shall have the effect of accession to the Conven- tion as amended by this Protocol.

3. Accession shall be effected by the depo- sit of an instrument of accession with the Government of the Polish People's Republic and shall take effect on the ninetieth day after the deposit.

Article IX

]. Any Party to this Protocol may den- ounce the Protocol by notification addressed to the Government of the Polish People's Republic.

2. Denunciation shall take effect six months after the receipt by the Government of the Polish People”s Republic of the notili- cation of denunciation.

3. As between the Parties to this Protocol. denunciation by any ofthem of the Conven- tion in accordance with Article 39 thereof shall not be construed in any way as a denunciation of the Convention as amended by this Protocol.

Article-X

No reservation may be made to this Protocol.

Article XI

The Government of the Polish People's Republic shall promptly inform all states Par-

Prop. 1977/78: 70

Artikel VII

l. Då trettio av de stater som undertecknat detta protokoll deponerat sina ratifikationsin- strument. skall protokollet träda i kraft mel- lan dessa stater på nittionde dagen efter de- positionen av det trettionde ratifikations- instrumentet. För stat som senare ratificerar protokollet skall det träda i kraft på nittionde dagen efter det dess ratilikationsinstrument deponerat'les.

2. Så snart detta protokoll träder i kraft. skall det registreras hos Förenta Nationerna genom Folkrepubliken Polens regering.

Artikel VIII

l. Efter det att detta protokoll trätt i kraft. skall det stå öppet för anslutning av varje stat som icke undertecknat det.

2. Anslutning till detta protokoll av stat som icke biträtt konventionen innebär anslut- ning till den genom detta protokoll reviderade konventionen.

3. Anslutning sker genom att anslutnings- instrument deponeras hos Folkrepubliken Polens regering och får verkan på nittionde dagen efter depositionen.

Artikel IX

]. Varje stat sotn biträtt detta protokoll mä säga upp det genom underrättelse till Folkre- publiken Polens regering.

2. Uppsägningen träder i kraft sex måna- der efter den dag då Folkrepubliken Polens regering mottog underrättelsen om uppsägning.

3. Mellan stater som biträtt detta protokoll skall uppsägning av konventionen. som nå- gon av dem företagit enligt artikel 39 i kon- ventionen icke anses innebära uppsägning av den genom detta protokoll reviderade konventionen.

Artikel )(

Mot detta protokoll må reservation icke göras. Artikel XI

Folkrepubliken Polens regering skall ome- delbart underrätta alla stater som biträtt

4 Riksdagen 1977/78, I sant/. Nr 70

49

Prop. 1977/78: 70

les Etats parties a la Convention de Varsovie ou å ladite Convention telle qu'amendéc. tous les litats qui signeront le present Proto- cole ou y adhéreront. ainsi que l'()rganisation de l'Aviation civile internationale. de la date de chaque signature. de la date du dépot de chaque instrument de ratification ou d'adhé- sion. de la date d'entrée en vigueur du pré- sent Protocole ainsi que de tous autres ren— seignements utiles.

A rticle XII

F.ntre les Parties au present Protocole qui sont également Parties a la Convention. com- plémentairc a la Convention de Varsovie pour l'uniftcation de certaines regles relatives au transport ae'rien international effectué par ttne personne autre que le transporteur con— tractuel. signe'e å Guadalajara le 18 septem- bre 1961 (ci-aprés dénommée .. Convention de Guadalajara »). toute référence a la .. Con- vention dc Varsovie » contenue dans la Con- vention de Guadalajara s'applique a la Con- vention de Varsovie amendée par le Proto- cole additionnel nu I de Montréal de 1975. dans les cas ou le transport effectué en vertu du contrat mentionné au paragraphe bl de I'article premier de la Convention de Guada— lajara est regi par le present Protocole.

Article XIII

l.e present Protocole restera ottvert å la signature au siege de I'Organisation de I"Aviation civile internationale jusqu'au ler janvier l97o. puis. jusqtfa son entree en vigueur en verttt de l'article VII. au Ministerc des Affaires etraug'in'es dtl Gouvernement de la République populaire de Pologne. L”()r- ganisation de I'Aviation civile internationale informera rapidement le Gouvernement de la République populaire de Pologne de toute signature et de la date de celle—ci pendant la période au cottrs de laquelle le Protocole sera ouvert a la signature au si'ege de l'Organisa- tion de l'Aviation civile internationale.

I—ln foi de quoi les Plénipotentiaires sous— signés. cltiment autorise's. ont signé le present Protocole.

Fait a Montréal le Vingt-cinquieme jour du mois de septembrc dc l'annee 1975, en quatre textes authentiqttes rédiges dans les langues francaise. anglaise. espagnole et russe. En

50

ties to the Warzaw Convention or of that Convention as amended. all signatory or ac- ceding States to the present Protocol. as well as the International Civil Aviation Organiza- tion. of the date of each signature. the date of deposit of each instrument of ratilication or accession. the date of coming into force of this Protocol. and other relevant information.

Article XII

As between the Parties to this Protocol which are also Parties to the Convention. Sttpplementary to the Warsaw Convention. for the Unilication of Certain Rules Relating to Intemational Carriage by Air Performed by a Person ()ther than the Contracting Car- rier. signed at Guadalajara on 18 September 1961 (hereinafter referred to as the "('ittadala- jara Convention" ) any reference to the "War— saw Convention" contained in the Guadala- jara Convention shall include reference to the Warsaw Convention ar mnended h_v Addi- tional Protocol No. I ofMontreol. 1975, in cases where the carriage under the agreement referred to in Article ]. paragraph b) of the Guadalajara Convention is governed by this Protocol.

Artic/e XIII

This Protocol shall remain open for signa— ture until ] January 1976 at the Headquarters of the International Civil Aviation Organiza— tion and thereafter until it comes into force in accordance with Article VII at the Ministry for Foreign Affairs of the Polish Peoples Republic. The Internatirmal Civil Aviation Organization shall promptly inform the Gov— ernment of the Polish People's Republic of any signature and the date thereof during the time that the Protocol shall be open for signature at the Headquarters of the Interna— tional Civil Aviation Organization.

In witness whereof the undersigned Pleni- potentiarics. having been duly authorized. have signed this Protocol.

Done at Montreal on the twenty-fifth day of the month of September of the year One Thousand Nine Hundred and Seventy-live in four authentie texts in the English. French. Russian and Spanish languages. In the case

Prop. 1977/78: 70

Warszawakonventionen eller Warszawakon- ventionen i reviderat skick. liksom även alla stater. som undertecknat eller anslutit sig till detta protokoll. samt Internationella luftfarts-' organisationen om dagen för varje underteck- nande. dagen för deposition av varje ratifika- tions- eller anslutningsinstrument. dagen för detta protokolls ikraftträdande och andra om- ständigheter av betydelse.

Artikel XII

Mellan stater. sotn biträtt detta protokoll och som biträtt jämväl konventionen utgö- rande tillägg till Warszawakonventionen för lästställande av vissa gemensamma bestäm- melser rörande internationell luftbefordran som utförs av annan än den avtalsslutande fraktföraren. undertecknad iGuadalajara den IX september l96l (härefter kallad "Guadala- jarakonventionen'"). skall varje hänvisning i Guadalajarakonventionen till "Warszawa- konventionen" anses innefatta hänvisning till Warszawakonventionen. reviderad genom till/('ig_t.'.s'/m)tokoll I i Montreal 1975. i de fall där befordringen Linder det avtal som om— nämns i artikel I första stycket b) i Guadala- jarakonventionen regleras av detta protokoll.

Artikel XIII

Detta protokoll skall stå öppet för under- tecknande intill den I januari [976 vid Inter- nationella ltlftfartsorganisationens huvud- kontor och därefter till dess det träder i kraft enligt artikel VII hos Folkrepubliken Polens utrikesministerium. Internationella luftfarts- organisationen skall omedelbart underrätta Folkrepubliken Polens regering om varje un- dertecknande och dagen därför ttndcr den tid protokollet star öppet för undertecknande vid Internationella Iuftfartsorganisationens hu- vudkontor.

'l'ill bekräftelse härav har undertecknade befullmäktigade med stöd av behöriga full- makter undertecknat detta protokoll.

Som skedde i Montreal den 25 september l975 i fyra autentiska texter upprättade på engelska. franska. ryska och spanska språ- ken. Vid skiljaktighct mellan texterna skall den text som upprättats på franska. det språk

Prop. 1977/78: 70 *”

cas de divergence. le texte en langue fran- of any inconsistency. the text in the French caise, langue dans laquelle la Convention de language. in which language the Warsaw Con- Varsovie du 12 octobre 1929 avait été rédi- vention of 12 October 1929 was drawn up. gée. fera foi. shall prevail.

Prop. 1977/78: 70

på vilket Warszawakonventionen den 12 ok- tober l929 avfattats. äga vitsord.

Prop. 1977/78: 70

Protocole additionnel nQ 2

portant modification de la Convention pour l'unification de certaines regles rela- tives au transport aérien international sig- née å Varsovie le 12 octobre 1929 amen- dée par le Protocole fait å La Haye le 28 septembre 1955

Les Gouvernements soussignes.

Considcrant qu"il est souhaitable d'amender la Convention pour l'unification de ccrtaines regles relatives au transport aérien international signe'e å Varsovie le l2 octobre 1929. amendée par le Protocole fait a La Haye le 28 septembrc 1955.

Som convenues de ce qui suit:

CHAPI'I'RE PREMIER Amendements a la Convention

Article premier

La Convention que lcs dispositions du pré- sent chapitre modifient est la Convention de Varsovie amendée å La Haye en 1955.

Article II

l.'article 22 de la Convention est supprimé et remplace par les dispositions suivantes:

u Article 22

1. Dans lc transport de personnes. Ia re"- sponsabilitc du transporteur relative a cha- que passager est limitée a la somme de 16.600 Droits de Tirage speciaux. Dans le cas ou. d'apres la loi du tribunal saisi. l"indemnité petit etre fixée sous forme de rente. le capital de la rente ne peut dépasser cette limite. Toutefois. par tlne convention spécialc avec le transporteur. le passager pourra fixer une limite de responsabilite plus elevée.

2. a) Dans le transport de bagages enre-

Additional Protocol No. 2

to Amend the Convention for the Unifica- tion of Certain Rules Relating to Interna- tional Carriage by Air Signed at Warsaw on 12 October 1929 as Amended by the Protocol Done at The Hague on 28 Sep- tember 1955

The Governments undersigned .

Considering that it is desirable to amend the Convention for the Unitication of Certain Rules Relating to International Carriagc by Air signed at Warsaw on 12 October 1929 as amended by the Protocol done at the Haguc on 29 September 1955.

Have agreed as follows:

CHAPTER I

Amendments to the Convention

Article I

The Convention which the provisions of the present Chapter modify is the Warsaw Convention as amended at The Hague in 1955.

Article II

Article 22 of the Convention shall be delet- ed and replaced by the following:

"Article 22

1. In the carriage of persons the liability of the carrier for each passenger is limited to the sum of 16600 Special Drawing Rights. Where. in accordance with the law of the court seised of the case. damages may be awarded in the form of periodic payments. the equivalent capital value of the said payments shall not exceed this limit. Nevertheless. by special contract. the carrier and the passenger may agree to a higher limit of liability.

2. a) In the carriage of registered baggage

Prop. 1977/78: 70

(Översättning)

Tilläggsprotokoll 2 innebärande ändring av konventionen rö- rande fastställande av vissa gemensamma bestämmelser i fråga om internationell luftbefordran, undertecknad i Warszawa den 12 oktober 1929 och ändrad genom det i Haag den 28 september 1955 avsluta- de protokollet

Undertecknade regeringar.

som anser det önskvärt att ändra konven- tionen rörande fastställande av vissa gemen- samma bestämmelser i fråga om internatio- nell luftbcfordran. undertecknad i Warszawa den 12 oktober 1929 och ändrad genom det i Haag den 28 september 1955 avslutade protokollet.

har överenskommit om följande:

KAPI'I'I'SL |

Ändringar i konventionen

Artikel I

Den kt'mvention. som ändras genom be- stämmelserna i detta kapitel. är Warszawa- ktmventionen 1929. ändrad i Haag år 1955.

Artikel ll

Artikel 22 i konventionen utgår och ersätts med följande bestämmelser:

"Artikel 22

1. Vid personbefordran är frt'tktförarens ansvarighet för varje passagerare begränsad till ett belopp av 16600 särskilda dragnings- rätter. Kan enligt lagen i det land. där målet är anhängigt. ersättningen bestämmas att utga i form av periodiska utbetalningar. får dessas kapitaliserade värde icke överstiga sagda gräns. Genom särskilt avtal mellan fraktföraren och passageraren må dock he- stämmas högre gräns för ansvarigheten.

2. a) Vid befordran av inskrivet resgods

f_l-

Prop. 1977/78: 70

gistre's et de marchandises. la responsabilité du transporteur est limitec it la somme de 17 Droits de Tirage spéciaux par kilogramtne. sauf declaration spéciale d'interét a la livrai- son faitc. par l'expéditeur au moment de la remise du colis au transportettr et moyennant le paiement d'une taxe supplémentaire e'ven- tuelle. Dans ce cas. le transportettr sera tenu dc payer jusqu'a concurrencc de la somme de'clarée. ä moins qu'il ne prouve qu'elle est supérieure a 1'intérét reel de l'expe'diteur a la livraison.

b) En cas de perte. d'avarie ou de retard d'une partie des bagages enregistrés ou des marchandises. ou de tout objet qui y est contenu. seul le poids total du ett des colis dont il s'agit est pris en consideration pour déterminer la limite de responsabilité du tran- sporteur. Toutefois. lorsque la perte. l'avarie ou le retard d'une partie des bagages enre- gistrés ou des marchandises. ou d'un objet qui y est contenu. affecte la valeur d'autres colis couverts par le méme bulletin de ha— gages ou la tnéme lettre de transport aérien. le poids total de ces colis doit ('.-tre pris en consideration pour déterminer la limite de responsabilité.

3. En ce qui concerne les objets dont le passager conserve la garde. la responsabilitc' du transporteur est Iimitée a 332 Droits de 'l'irage speciaux par passager.

4. Les limites fixécs parle present article n'ont pas pour effet d'enlever au tribunal la faculté d'allouer en outre. conformément a sa loi. une somme correspondant å tout ou partie des dépens et autres frais du proces exposés par le demandeur. La disposition précédente ne s'applique pas lorsque le mon- tant de l'indemnité alloue'e. non compris les depcns et autres frais de proces. ne dépasse pas Ia somme que le transporteur a offerte par e'crit au detnandeur dans un delai de six mois a datcr du fait qui a cause le dommage ou avant 1'introduction de l'instancc si celle- ci est postérieure a ce délai.

5. Les sommes indiquées en Droits de Tirage spéciaux dans le present article sont considérées comme se rapportant au Droit dc Tirage special tel que défini par le Fonds monétaire international. La conversion de ces sommes cu tuonnaies nationales s'cffcc- tuera en cas d'instance judiciaire suivant la valeur de ces tnonnaies en Droit de 'I'irage

56

and of cargo. the liability of the carrier is limited to a sum of 17 Special Drawing Rights per kilogratnme. unless the passenger or con- signor has made. at the time when the pack- age was handed over to the carrier. a special declaration of interest in delivery at destina- tion and has paid a supplementary sum ifthc case so requires. ln that case the carrier will be liable to pay a sum not exceeding the declared sum. unless he proves that that sum is greater than the passenger's or consignor's actual interest in delivery at destination.

b) In the case of loss. damage or delay of part of registered baggage or cargo. or of any object contained thcrein. the weight to be taken into consideration in determining the amount to which the carrier's liability is limited shall be only the total weight of the package or packages concerned. Neverthe- less. when the loss. damage or delay of a part of the registered baggage or cargo. or ol' an object contained thcrein. affects the value of other packages covered by the same baggage check or the same air waybill. the total weight of such package or packages shall also be taken into consideration in determining the limit of liability.

3. As regards objects of which the pas- senger takes charge himselfthe liability ol'the carrier is limited to 332 Special Drawing Rights per passenger.

4. The limits prescribed in this Article shall not prevent the court from awarding. in accordance with its own law. in addition. the whole or part of the court costs and of the other cxpenses of the litigation incurrcd by the plaintiff. The foregoing provision shall not apply if the amount of the damages awarded. excluding court costs and other cxpenses of the litigation. does not exceed the sum which the carrier has offered in writing to the plaintiff within a period of six months from the date ol' the occurrence caus— ing the damage. or before the commencement ol' the action. if that is later.

5. The sums "mentioned in terms of the Special Drawing Right in this Article shall be deemed to rel'er to the Special Drawing Right as defined by the International Monetary Fund. Conversion of the slitits into national currencies shall. in case ofjudicial proceed- ings. be made according to the value of such currencies in terms of the Special Drawing

Prop. 1977/78: 70

och gods är fraktförarens ansvarighet beg "än- sad till ett belopp av 17 särskilda dragnings- rätter per kilogram. såvida icke passageraren eller avsändaren vid godsets överlämnande till l'raktföraren särskilt uppgivit det intresse. som år förbundet med bel'ordringen. och be- talat eventuell tilläggsavgift. Belopp. som så- lunda uppgivits. gäller som gräns för fraktfö— rarens ansvarighet. där han ej visar att passa- gerarens eller avsändarens verkliga intresse är lägre.

b) Har av inskrivet resgods eller gods viss del eller något av dess innehåll förkommit. minskats. skadats eller fördröjts. skall endast den sammanlagda vikten av det eller de kolli. som det är fråga om. tagas i beräkning vid bestämmandet av gränsen för l'raktl'örarens ansvarighet. Där förlust. minskning. skada eller dröjsmål i fråga om viss del av det inskrivna resgodsct eller godset eller något av dess innehåll påverkar värdet av andra kolli. som omfattas av samma resgodsbcvis eller samma flygfraktscdcl. skall dock den sam- manlagda vikten av även dessa kolli tagas i beräkning vid bestämmandet av g'änsen för ansvarigheten.

3. I fråga om föremål. som passageraren behåller i sin vård. är fraktförarens ansvarig- het begränsad till 332 särskilda dragningsrät- ter för varje passagerare.

4. Utan hinder av de g'änser för ansva- righeten som föreskrivs i denna artikel får domstolen. enligt domstolslandets lag. hårut— över utdöma ett belopp. motsvarande hela eller en del av de utgifter och andra rätte- gångskostnader som kä "anden ad "agit sig för sin talan. Vad nu sagts skall icke äga till- lämpning, om beloppet av utdömd ersättning. frånsett sådana utgifter och andra rättegångs- kostnader. överstiger vad fraktföraren skrift- ligen erbjudit käranden inom en tid av sex månader från den händelse. av vilken skadan härrör. eller före det talan väcktes. om detta skedde senare.

5. De belopp som i denna artikel anges i särskilda dragningsrätter skall anses syfta på sarskilda dragningsrätter såsom de definieras av Internationella valutafonden. Omräkning av beloppen till nationellt mynt skall i fall av rättegång ske enligt detta mynts värde ut- tryckt i särskilda dragningsrätter den dag dom meddelas. Värdet av en hög fördragsslu-

57

Prop. 1977/78: 70

spécial a la date du jtrgcment. La. valeur. en Droit de Tirage special. d'une monnaie na- tionale d'une Haute Partie Contractante qui est membre du Fonds monétaire internatio- nal. est calculec selon Ia rnéthode d'e'valua- tion appliqtlée par le Fonds monétaire inter— national å la date du jugement pour ses propres operations et transactions. La V'- leur. en Droit de 'I'irage special. d'une mon- naie nationale d'une Haute Partie Contrac- tante qui n'est pas membre du Fonds moné- taire international. est calculée de la facon determinée par cette Haute Partie Contrac- tante.

"l'outefois. les Etats qui ne sont pas membres du Fonds monétaire international et dont la législation ne permet pas d'appliquer les dispositions des alineas 1. 2 a) et 3 de l'article 22. peuvent au moment de la ratilica- tion ou de l'adhc'sion. ou a tout moment par la suite. de'clarer qtrc la limite de responsabi- lité du transportetrr est lixee. dans les procé- dttres judiciaires sur leur territoire. a la somme de 250.000 unités monétaircs par pas- sager en ce qui concerne l'alinéa 1 de l'article 22; 250 unités monétaires par kilogramme en ce qui concerne l'alinéa 2 at) de l'article 22: 5.000 trnités monétaires par passager en ce qui concerne l'alinéa 3 de l'article 22. Cette unité monétaire correspond a soixante-cinq milligrammes et demi d'or au titre de neuf cents milliemes de lin. Ces sommes peuvent étre converties dans Ia monnaie nationale concernée en chiffres ronds. I.a conversion de cctte somme en monnaie nationale s'effec- tuera conformément a la legislation de l'Etat en cause. »

CHAPI'I'RE II

Champ d'application de la Convention amen- dée

Article III

l.a Convention amendée å La Haye en 1955 ct parle present Protocole s'applique au transport international défini a l'article pre— mier de la Convention lorsque les points de départ et de destination sont situc's soit sur le territoire de deux Etats parties au présent Protocole. soit sur le territoire d'un seul Etat partie au présent Protocole si une cscale est prévue sur le territoire d'un autre Etat.

58

Right at the date ofthejudgment. The valtrc of a national currency. in terms ofthe Special Drawing Right. of a High Contracting )arty which is a Member ot the International Mon- etary Fund. shall be calculated in accordance with the method of valtration applied by the International Monetary Fund. in effect at the date of the judgment. for its operations and transactions. The value of a national cur— rency. in terms ofthe Special Drawing Right. of a High Contracting Party which is not a Member ofthc International Monetary Fund. shall be calculated in a manner determined by that High Contracting )arty.

Nevertheless. those States which are not Members ofthe International Monetary Ftrnd and whose law does not permit the applica- tion of the provisions ol' paragraphs 1. 2 a) and 3 of Article 22 may at the time ol' ratilication or accession or at any time there- after. declare that the limit of liability of the carrier in judicial proceedings in their terri- tories is fixed at a sttrn of 250000 monetary units per passenger with respect to paragraph 1 of Article 22: 250 monetary units per kilo- gramme with respect to par:.tgraph 2 a) ol' Article 22: and 5 000 monetary units per passenger with respect to pa—agraph 3 of Article 22. This monetary ttnit corresponds to sixty-five and a half milligrammes of gold of millesitual lineness nine hundred. 'l'hese sums may be converted into the national currency concerned in round figures. The conversion of these sttrns into national cur— rency shall be made according to the law ol' the State concerned."

CHAP'I'ER II

Scope of application of the Convention as amended

Artic/e III

The Warsaw Convention as amanded at The Haguc in 1955 and by this Protocol shall apply to international carriage as defined in Article I ofthe Convention. provided that the places of departure and destination referred to in that Article are situated either in the territories of two Parties to this Protocol or within the territory of a single Party to this Protocol with an agreed stopping place in the

Prop. 1977/78: 70

tande parts nationella mynt uttryckt i särskil- da dragningsrätter skall för part. som är med— lem av Internationella valutafonden. räknas ut enligt den beräkningsmetod. som tillämpas av lntemationella valutafonden l'ör dess verksamhet och transaktioner den dag dom meddelas. Värdet av en hög fördragsslutande parts nationella mynt uttryckt i särskilda dragningsrätter skall för part, som icke är medlem av Internationella valutafonden. be- räknas på sätt den höga fördragsslutande par— ten bestämmer.

Stater. som icke är medlemmar av Interna— tionella valutafonden och vilkas lagstiftning icke medger tillämpning av bestämmelserna i artikel 22 första stycket. andra stycket a) och tredje stycket. ma dock. vid ratifikationen eller anslutningen eller närhelst därefter för- klara att gränsen för fraktförarens ansvarig- het i rättegangar inom deras territorier skall uppgå till ett belopp av 125000 monetära enheter per passagerare såvitt gäller artikel 22 första stycket: 250 monetära enheter per kilogram såvitt gäller artikel 22 andra stycket 3): 5000 monetära enheter per passagerare savitt gäller artikel 22 tredje stycket. Denna monetära enhet motsvarar sextiofem och ett halvt milligram guld av niohundra tusende- lars t'tnhet. Beloppen ma omräknas till ifråga— varande nationella mynt i runda tal. Omräk- ning av beloppen till nationellt mynt skall ske enligt lagen i staten i fråga."

KAPl'l'El. ll

Den reviderade konventionens tillämpnings- område

A I'II'Å'PI [I]

Den genom detta protokoll och 1955 ars Haagprotokoll reviderade Warszawakonven— tionen är tillämplig på befordran. som är internationell enligt artikel I i konventionen. savida avgångsorten och bestämmelseorten är belägna antingen på tvä staters territorier. vilka stater biträtt detta protokoll. eller ocksä pa territorium tillhörande en enda stat. sotn biträtt detta protokoll. såframt mellanland-

'Jl

Prop. 1977/78: 70

CHAPI'I'RE III

Dispositions protocolaires

A rlicle IV

Entre les Parties au present Protocole. la Convention de Varsovie amendée a La Haye en l955 et le present Protocole seront consi- déres et interpre'tés comme un seul et méme instrument et seront dénommés ('_'onventirm de l-"ursot'ie amendée & La Haye en 1955 et par 10 Protocole additionnel no 2 de Montréal de 1975.

Article V

Jusqu'a sa date d'entrée en vigueur confor- mement aux dispositions de I'article VII. le present Protocole restera ouvert a la signa- ture de tous les I—ltats.

Article VI

!. Le present Protocole sera soumis a la ratification des Etats signataires.

2. La ratiftcation du present Protocole par un Etat qui n'est pas partie a la Convention de Varsovie ou a la Convention de Varsovie amendée a [.a Haye en 1955 emporte adhé- sion a la Cunt'cllliult de Varsovie amendée å la Haye ('n [955 et pur le Protocole addition- nel ”02 de ll-Iontreul de 1975.

3. Les instruments de ratiftcation seront déposes aupres du Gouvernement de la Ré— publique populaire de Pologne.

Article VII

I. Lorsque le préscnt Protocole aura réuni les ratifications de trente Etats signataires. il entrera en vigueur entre ces Etats le quatre- vingt-dixieme jour apres le depot du tren- tieme instrument de ratitication. A I'égard de chaque Etat qui le ratiftera par Ia suite. il entrera en vigueur le quatre-vingt-dixieme jour apres le dépöt de son instrument de ratiftcation .

2. I_)es son entrée en vigueur. le present Protocole sera enregistré aupres de l'Organi- sation des Nations Unies par le Gouverne- ment de la République populaire de Pologne.

60

territory of another State.

CHAPTER III

Final clauses

Article IV

As between the Parties to this Protocol. the Warsaw Convention as amended at The Hauge in l955 and this Protocol shall be read and interpreted together as one single instru- ment and shall be known as the Warsaw Convention os amended ut The Huglie. 1955. and by Additional Protocol No. 2 of Mon- treal. 1975.

Article V

Until the date on which this Protocol comes into force in accordance with the provisions of Article VII. it shall remain open for signature by any State.

Article VI

I. 'I'his Protocol shall be subject to ratiftca- tion by the signatory States.

2. Ratification ofthis Protocol by any State which is not a Party to the Warsaw Conven- tion or by any State which is not a Party to the Warsaw Convention as amended at The Haguc. 1955, shall have the effect of acces- sion to the Warsaw Convention us amended at The Haguc, 1955. und by Additional Pro- tocol No. 2 of Montreal, l975.

3. The instruments of ratification shall be deposited with the Government of the Polish People's Republic.

Article VII

I. As soon as thirty signatory States have deposited their instrtunents of ratification of this Protocol. it shall come into force between them on the ninetieth day after the deposit of the thirtieth instrument of ratifica- tion. It shall come into force for each State ratifying thereafter on the ninetieth day after the deposit of its instrument of ratification.

2. As soon as this Protocolcomes into force it shall be registered with the United Nations by the Government of the Polish People's Republic.

Prop. 1977/78: 70

ning avses skola äga rum på annan stats territorium.

KAPITEL III

Slutbestämmelser

Artikel IV

Mellan stater som biträtt detta protokoll skall Warszawakonventionen med i Haag år I955 beslutade ändringar och detta protokoll betraktas och tolkas såsom ett enda instru- ment. kallal Warszawakonventionen. revide- rad i Haag [955 och genom tilläggsprotokoll 2 i tl-Iontreal 1975.

Artikel V

Intill den dag detta protokoll träder i kraft enligt bestämmelserna i artikel VII skall det stå öppet för undertecknande av alla stater.

Artikel VI

1. Detta protokoll skall ratificeras av de stater sotn undertecknat det.

2. Ratifikation av detta protokoll av stat som icke biträtt Warszawakonventionen eller av stat som icke biträtt Warszawakonven- tionen med i Haag är 1955 beslutade ändring— ar. innebär anslutning till Warszau-akont'en- tionen. reriderad i Haag [955 och genom lil/[i.utfsprotokoll 2 i Montreal 1975.

3. Ratit'tkationsinstrttmentcn skall depo- neras hos Folkrepubliken Polens regering.

Artikel VII

l. Då trettio av de stater som undertecknat detta protokoll deponerat sina ratifikations- instrument. skall protokollet träda i kraft mellan dessa stater på nittionde dagen efter depositionen av det trettionde ratifikations- instrumentet. För stat som senare ratificerar protokollet skall det träda i kraft på nittionde dagen efter det dess ratifikationsinstrument deponerades.

2. Så snart detta protokoll träder i kraft. skall det registreras hos Förenta Nationerna genom Folkrepubliken Polens regering.

61

Prop. 1977/78: 70

Article VIII

[. Apres son cntrée en vigueur. le présent Protocole sera ouvert a I'adhesion dc tout Etat non signataire.

2. L'adhesion au present Protocole par un Etat qui n'est pas partie a la Convention de Varsovie ou par un Etat qui n'est pas partie a la Convention de Varsovie amendée a La Haye en 1955 emporte adhesion a la Conven- tion de Varsorie amendée a La Haye en I 955 et par le Protocole additionnel n” _, de Mon- tre'al de 1975.

3. Les instruments d'adhe'sion seront de'- posés aupres du Gouvernement de la Répub- lique populaire de Pologne et produiront leu rs effets le quatre-vingt-dixieme jour apres la date de leur dépöt.

Article IX

I. Toute Partie au présent Protocole potlrra le dénoncer par une notil'ication faite au Gouvernement de la République populaire de Pologne.

2. La dénonciation produira ses effets six mois apres la date de reception par le Gott— vernement de la République populaire de Pologne de la notitication de la dénonciation.

3. Entre les Parties atl présent Protocole. la dénonciation dela Convention de Varsovie par l'une d'elles en vertu de l'articlc 39 de ladite Convention ou du Protocole de La Ilayc en vertu de l"artiele XXIV dudit Proto- cole ne doit pas étre interpre'tée comme une dénonciation de la Convention de Varsovie amendée & La Haye en 1955 et parle Proto- cole additionnel no 2 de Montréal a'e I975.

Article X

ll ne sera admis aucune reserve au present Protocole. Toutefois. tout Etat pourra a tout moment de'clarer par notit'tcation faite au Gouvernement dela République populaire de Pologne que la Convention amendée par le present Protocole ne s'appliquera pas au transport de personnes. de marchandises et de bagages el'l'ectuc pour ses autorités mili- taires a bord d'aéronefs immatriculés dans ledit Etat et dont la capacité entiere a été réservee par ces autorites ou pour le compte de celles—ci.

62

Article VIII

|. This Protocol. after it has come into force. shall be open for accession by any non- signatory State.

2. Accession to this Protocol by any State which is not a Party to the Warsaw Conven- tion or by any State which is not a Party to the Warsaw Convention as amended at The Hague. 1955. shall have the effect of acces- sion to the Warsaw Convention as" amended at The Hague. 1955, and by Additional Pro— tocol No. 2 ()fMO/Ilfälll, 1975.

3. Accession shall be effected by the depo- sit of an instrument of accession with the Government of the Polish People's Republic and shall take effect on the ninetieth day after the deposit.

Article [X

]. Any Party to this Protocol may de— nounce the Protocol by notification adressed to the Government of the Polish People's Re- public.

2. Denunciation shall take effect six months after the date of receipt by the Gov- emment of the Polish People's Republic of the notification of denunciation.

3. As between the Parties to this Protocol. denunciation by any of them of the Warsaw Convention in accordance with Article 39 thereof or of The Hague Protocol in accor- dance with Article XXIV thereof shall not be construed in any way as a denunciation of the Warsaw Convention as amended at The IIa- 31110. 1955. and h_v Additional Protocol No. 2 ol'/l-Iotttreal. 1975.

Article X

No reservation may be made to this Proto- col except that a State may at any time declare by a notification addressed to the Government of the Polish People”s Republic that the Convention as amended by this Pro— tocol shall not apply to the carriage of per- sons. cargo and baggage for its military auth- orities on aircraft. registered in that State. the whole capacity of which has been reserved by or on behalf of such authorities.

Prop. 1977/78: 70

Artikel Vlll ,

1. Efter det att detta protokoll trätt i kraft. skall det sta öppet för anslutning av varje stat som icke undertecknat det.

2. Anslutning till detta protokoll av stat som icke biträtt Warszawakonventionen eller av stat som icke biträtt Warszawakonven- tionen med i Haag är 1955 beslutade ändring- ar. innebär anslutning till Warszau'akonren- lionen. reviderad i Haag l955 och genom tilliiggsprotokoll 2 i Montreal I 975 .

3. Anslutning sker genom att anslutnings- instrument deponeras hos Folkrepubliken Polens regering och far verkan på nittionde dagen efter depositionen.

Artikel IX

I. Varje stat som biträtt detta protokoll ma säga upp det genom underrättelse till Folkre- publiken Polens regering.

2. Uppsägningen träder i kraft sex måna- der efter den dag då Folkrepubliken Polens regering mottog underrättelsen om uppsägning.

3. Mellan stater som biträtt detta protokoll Skall uppsägning av Warszawakonventionen som någon av dem företagit enligt artikel 39 i konventionen. eller uppsägning av Haagpro- tokollet enligt dess artikel XXIV icke anses innebära uppsägning av Warszawakonven- tionen. reviderad i Ilaag 1955 och genom tilliigesprotokoll 2 i Montreal 1975.

Artikel X

Mot detta protokoll ma reservation icke göras. Dock får en stat när som helst genom underrättelse till Folkrepubliken Polens rege- ring förklara att den genom detta protokoll ändrade konventionen, icke skall gälla i fråga om befordran av personer. gods och resgods. som utföres för dess militära myndigheter med luftfartyg. som är registrerade i den staten och vilkas hela lastförmåga reserverats av dessa myndigheter eller för deras räkning.

Prop. 1977/78: 70

Article XI

Le Gouvernement de la République popu- laire de Pologne informera rapidement tous les Etats parties a la Convention de Varsovie ou a ladite Convention telle qu'amendée. tous les Etats qui signeront le présent Proto- cole ou y adhéreront. ainsi que I'Organisation de [”Aviation civile internationale. de la date de chaque signature. de la date du dépot de chaque instrument de ratification ou d'adhé- sion. de la date d'entrée en vigueur du pré- sent Protocole ainsi que de tous autres ren- seignements utiles.

Article XII

Entre les Parties au présent Protocole qui sont également Parties a la Convention. com- plémentaire a la Convention de Varsovie pour 1'uniftcation de certaines regles relatives au transport aérien intemational effectué par une personne autre que le transporteur con- tractuel. signée a Guadalajara lc 18 sep- tembre 1961 (ci-apres dénommée .. Conven- tion de Guadalajara »). toute référence a la .. Convention de Varsovie » contentte dans la Convention de Guadalaiara s'applique a la Convention de Varsovie amende'e [i La Haye en 1955 et par le Protocole (Iddflft'IIlIIt'l "02 de Montréal de 1975. dans Ics cas ou le transport effectué en vcrtu du contrat mentionné au paragraphe b) de l'article premier de la Con- vention de Guadalajara est régi par le present Protocole.

A rticlc XIII

Le present Protocole restera ouvert a la signature att siegc dc l'Organisation de l'Aviation civile internationale _iusqu'au ler janvier 1976. puis. jusqu'a son entrée en vi- gueur en vertu de l'article VII, au Ministére des Affaires étrangeres du Gouvernement de la République populaire de Pologrte. L'Or- ganisation de l'Aviation civile intemationale informera rapidement le Gouvernement de la République populaire de Pologne de toute signature et de la date de celle-ci pendant la période au cours de laquelle le Protocole sera ouvert a la signature au siege de 1”Organisa- tion de l'Aviation civile internationale.

En foi de quoi les Plénipotentiaires sous- signés. dament autorisés. ont signé le présent Protocole.

64 Article Xl

'I'he Government of the Polish People's Republic shall promptly inform all States Parties to the Warsaw Convention or to that Convention as amended. all signatory or ac— ccding States to the present Protocol. as well as the International Civil Aviation Organiza- tion. ofthe date ofeach signature. the date of deposit of each instrument of ratilication or accession. the date of coming into force of this Protocol. and other relevant information.

Article XII

As between the Parties to this Protocol which are also Parties to the Convention, Suppletnentary to the Warsaw Convention. for the Uniftcation of Certain Rules Relating to International Carriage by Air Petformed by a Person Other than the Contracting Car- rier. signed at Guadalajara on 18 September 1961 (hereinafter referred to as the "Guadala- jara Convention") any reference to the ”War- saw Convention" contained in the Guadala- jara Convention shall include reference to the Warsaw Convention a.s' amended at The Ha- gue. I955. and by Additional Protocol No. 2 of Montreal. I975. in cases where the car- riage under the agreement referred to in Article 1. paragraph b) of the Guadalajara Convention is governed by this Protocol.

A rtiele XIII

This Protocol shall remain open for signa- ture until 1 January 1976 at the Headquarters of the International Civil Aviation Organiza- tion and thereafter until it comes into force in accordance with Article VII at the Ministry for Foreign Affairs of the Polish People's Republic. The International Civil Aviation Organization shall promptly inform the Go- vernment of the Polish People's Republic of any signature and the date thereof during the time that the Protocol shall be open for signature at the Headquarters of the Interna- tional Civil Aviation Organization.

In witness whereof the undersigned Pleni- potentiaries. having been duly authorized. have signed this Protocol.

Prop. 1977/78: 70

Artikel Xl

Folkrepubliken Polens regering skall ome- delbart underrätta alla stater som biträtt Warszawakonventionen eller Warszawakon- ventionen i reviderat skick. liksom även alla stater. som undertecknat eller anslutit sig till detta protokoll. samt Internationella luftfarts- organisationen om dagen för varje underteck- nande. dagen för deposition av varje ratifika- tions- eller anslutningsinstrument. dagen för detta protokolls ikraftträt'lant'le och andra om- ständigheter av betydelse.

Artikel XII

Mellan stater. som biträtt detta protokoll och som biträtt jämväl konventionen utgö- rande tillägg till Warszawakonventionen för fastställande av vissa gemensamma bestäm- melser rörande internationell luftbefordran som utförs av annan än den avtalsslutande fraktföraren. undertecknad i Guadalajara den 18 september 1961 (härefter kallad "Guadala- jarakonventionen"). skall varje hänvisning i Guadalajarakonventionen till "Warszawa- konventionen" anses innefatta hänvisning till Warszawakonventionen. reviderad i Haag 1955 och genom tilliiggxprotokoll 2 i Mon— treal I975. i de fall där befordringen under det avtal som omnämns i artikel 1 första stycket b) i Gttadalajarakonventionen regleras av det- ta protokoll.

Artikel XIII

Detta protokoll skall stå öppet för under- tecknande intill den ljanuari 1976 vid Inter— nationella luftfartsorganisationens huvud- kontor och därefter till dess det träder i kraft enligt artikel VII hos Folkrepubliken Polens utrikesministerium. Internationella luftfarts- organisationen skall omedelbart underrätta Folkrepubliken Polens regering om varje Lln— dertecknande och dagen därför under den tid protokollet stär öppet för undertecknande vid Internationella luftfartsorganisationens hu- vudkontor.

Till bekräftelse härav har undertecknade befullmäktigade med stöd av behöriga full- makter undertecknat detta protokoll.

5 Riksdagen l977/78. I sam/. Nr 70

Prop. 1977/78: 70

Fait a Montréal le vingt—cinquietne jour du mois de septembre de I'année 1975. en quatre textes authentiques rédigés dans les langues francaise. anglaise. espagnole et russe. En cas de divergence. le texte en Iangtte fran- caise. la langue dans laquelle la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 avait été rédigée. fera foi.

66

Done at Montreal on the twenty-tifth day of the month of September of the year One Thousand Nine Hundred and Seventy-five in four authentic texts in the English. French. Russian and Spanish languages. In the case of any inconsistency. the text in the French language. in which language the Warsaw Con— vention of 12 October 1929 was drawn up. shall prevail.

Prop. 1977/78: 70

Som skedde i Montreal den 25 september 1975 i fyra autentiska texter upprättade på engelska. franska. ryska och spanska sprä- ken. Vid skiljaktighct mellan texterna skall den text som upprättats på franska. det språk på vilket Warszawakonventionen den 12 ok- tober 1929 avfattats. äga vitsord.

67

Prop. 1977/78: 70

Protocol to the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Da- mage, 1969

The Parties to the present Protocol. Being Parties to the International Conven- tion on Civil Liability for Oil Pollution Da- mage. done at Brussels on 29 November 1969: Have agreed as follows:

Article ! For the purpose of the present Protocol: 1. "Convention" means the International Convention on Civil Liability for (.)il Pollu- tion 1)amage. 1969.

2. "Organization" has the same meaning as in the Convention.

3. "Secretary-General” tneans the Secre- tary-General of the Organization.

Article ll

Article V of the Convention is amended as follows:

(1) Paragraph l is replaced by the follow- ing text:

”'The owner of a ship shall be entitled to limit his liability trnder this Convention in respect of any one incident to an aggregate amount of 133 units of account for each ton of the ship's tonnage. However. this aggregate amount shall not in any event exceed 14 million units of account."

(2) Paragraph 9 is replaced by the follow- ing text:

9 (a) The "unit of account" referred to in paragraph 1 of this Article is the Special Drawing Right as defined by the International Monetary Fttnd. The amounts mentioned in paragraph 1 shall be converted into the natio- nal currency of the State in which the fund is being constitttted on the basis of the valtrc of that currency by reference to the Special

68

Protocole de la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus a la pollution par les hydroearbures

Les Parties au present Protocole.

Etant Parties a la Convention internationa- lc sur la responsabilité civile pottr les dom— mages dus a la pollution par les hydrocar— bures. faite a Bruxelles le 29 novembre 1969.

Som convenues de ce qui suit :

Article I

Aux fins du present Protocole :

l. .. Convention » signifie la Convention intermrtionale de 1969 sur la responsabilité civilc pour les dorntnages dtts a la pollution par les hydrocarbures.

2. —- Organisation » dans la Convention.

3. .. Secrétaire general » signifie le Secre- taire general de l'Organisation.

a le rnéme sens qtrc

Article II

1.'artic1e V de la Convention cst modifie' eomme suit :

1) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

.. Le propriétaire d'un navire est en droit dc limiter sa responsabilité aux tertnes de la présente Convention a un montant total par evenement de 133 unités de compte par ton- neatt de jauge du navire. 'l'outefois. ce mon- tant total ne peut en aucun cas exce'dcr 14 millions d'unités de compte. »

2) Le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant :

9. a) .. L'unité de compte .» visée au paragraphe 1 du présent article est le Droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international. Les montants mentionnc's au paragraphe 1 sont convertis dans la monnaie nationale de l'Etat dans lequel le fonds est constitué sur la base de la valeur de cette monnaie par rapport au Droit

Prop. 1977/78: 70

(Översättning)

Protokoll till 1969 års internationella kon- vention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja

De föredragsslutande parterna. vilka har tillträtt den internationella kon— ventionen om ansvarigth för skada orsakad av förorening genom olja. som avslutades i Bryssel den 29 november 1969:

har överenskommit om följande:

A rti/tel !

I detta protokoll förstås med:

1. "Konventionen": 1969 ärs internatio- nella konvention om ansvarighet för skada orsakad tiv-förorening genom olja.

2. ”Organisation": detsamma som i ktmventionen.

3. '"Generalsekreterare"': organist-tlionens generalsekreterare.

Artikel ]!

Artikel V i konventionen ändras enligt följande :

(1) Första stycket ersätts med följande text:

"Ägaren av ett fartyg har rätt att begränsa sin ansvarighet enligt denna konvention för en och samma olycka till ett sammanlagt belopp av 133 beräkningsenheter per ton av fartygets dräktighet. Det sammt'tnlagda bc- loppet skall emellertid icke i något fall över- stiga 14 miljoner beräkningsenheter”.

(?.) Nionde stycket ersätts med följande text:

91a) Den "beräkningsenhet" som avses i första stycket i denna artikel är den särskilda dragningsrätten såsom denna definieras av Internationella valutalonden. De i första stycket nämnda beloppen skall omräknas till det inhemska myntslaget i den stat där fon- den upprättas pa grundval av detta myntslags värde i förhållande till den särskilda drag-

Prop. 1977/78; 70

Drawing Right on the date of the constitution of the fund. The value of the national cur- rency. in terms of the Special Drawing Right. of a Contracting State which is a member of the International Monetary Fund. shall be calculated in accordance with the method of valuation applied by the International Mone- tary Fund in effect at the date in question for its operations and transactions. The value of the national currency. in terms ofthe Special Drawing Right. of a Contracting State which is not a member of the International Mone- tary l-"und. shall be calculated in a manner determined by that State.

9 (b) Nevertheless. a Contracting State which is not a member of the International Monetary Fund and whose law does not permit the application of the provisions of paragraph 9 (a) of this Article may. at the time of ratification. acceptance. approval of or accession to the present Convention. or at any time thereafter. declare that the limits of liability provided for in paragraph 1 to be applied in its territory shall. in respect of any one incident. be an aggregate of 2.000 mone- tary units for each ton of the ship's tonnage provided that this aggregate amount shall not in any event exceed 210 million monetary units. 'l'he monetary unit refen'ed to in this paragrah corresponds to sixty-five and a half milligrammes of gold of millesimal fineness nine hundred. The conversion of these amounts into the national currency shall be made according to the law of the State concerned.

9 (c) The calculation mentioned in the last sentence of paragraph 9 (a) and the conver- sion mentioned in paragraph 9 (b) shall be made in such a manner as to express in the national currency of the Contracting State as far as possible the same real value for the amounts in parag'aph 1 as is expressed there in units of account. Contracting States shall communicate to the depositary the manner of calculation pursuant to paragraph 9 ta). or the result ofthe conversion in paragraph 9 (b) as the case may be. when depositing an instrument referred to in Article IV and whenever there is a change in either.

70

de tirage special a la date de la constitution du fonds. La valeur. en Droit de tirage spé- cial. de la monnaie nationale d'un Etat con— tractant qui est membre du Fonds monétaire international. est calculée selon la méthode d'évaluation appliquée par le Fonds moné- taire international a la date en question pour ses propres operations ct transactions. La valeur. en Droit de tirage special. de la mon- naie nationale d'un Etat contractant qui n'est pas membre du Fonds monétaire internatio- nal. est calculec de la fagon déterminée par cet Etat.

b) 'l'outefois. un Etat contractant qui n'est pas membre du Fonds monétaire internatio— nal et dont la législation ne permet pas d'ap- pliquer les dispositions dtl paragraphe 9 a) du present article peut. au moment de la ratilica- tion. de l'acceptation. de l'approhation de la présente Convention ou de l'adhésion ä celle- ci. ou ä tout moment par la suite. de'clarer que la limite de la responsabilité prévue au paragraphe 1 et applicable sur son territoire est ftxée. par événement. a un total de 2 000 unités monétaires par tonneau de jauge du navire. étant entendu que ce montant total ne devra en aucun cas excéder 210 millions d'unités monétaires. L'unite monétaire visée dans le present paragraphe correspond a soixante-cinq milligrammes et demi d'or au titre de neuf cents millicmes de fm. La con- version de ces montants en monnaie natio- nale s'effectue confonnément a la legislation de l'Etat en cause.

c) Le calcul mentionne a la tlerniei'e phrase du paragraphe 9 a) et la conversion mention- née au paragraphe 9 b) doivent etre faits de faeon a exprimer en monnaie nationale de l'Etat contractant la méme valeur réelle. dans la mesurc du possible. que celle exprimee en unités de compte au paragraphe 1. l.ors dti de'pöt d'un instrument vise' a I'article lV et chaque fois qu'un changement se produit dans leur méthode de calcul ou dans la valeur de lctir monnaie nationale par rapport a l'un- ite' de compte ou a l'unite monétaire. les Etats contractants communiquent au deposi- taire leur methodc de calcul conforme'ment att paragraphe 9 a). ou les re'sultats de la conversion conformément ati paragraphe 9 b). selon le cas.

Prop. 1977/78: 70

ningsrätten den dag da fonden upprättades. Värdet av en fördragssltrtande stats nationel- la myntslag uttryckt i särskilda dragningsrät- ter skall för stat som är medlem av Internatio- nella valutafonden. räknas ut enligt den be- räkningsmetod. som ifrågavarande dag till— lämpas av lntemationella valutafonden för dess verksamhet och transaktioner. Värdet av en fört'lragsslutande stats nationella myntslag uttryckt i särskilda dragningsrätter skall för stat som inte är medlem av Interna— tionella valutafonden beräknas pa sätt denna stat bestämmer.

9(b) Fördragsslutande stat som inte är medlem av Internationella valutafonden och vars lag inte medger tillämpning av bestäm- melserna i nionde stycket (a) i denna artikel. mä dock. vid ratifikationen. antagandet. god— kännandet av eller anslutningen till denna konvention eller närhelst därefter förklara att de ansvarsgränser. som enligt första stycket skall gälla inom dess område. för en och samma olycka skall vara sammanlagt 2 000 monetära enheter per ton av fartygets dräk- tighet dock att det sammanlagda beloppet icke i något fall skall överstiga 210 miljoner monetära enheter. Den monetära enhet som avses i detta stycke motsvarar sextiofem och ett halvt milligram guld av niohundra tusen- delars finhet. Omräkningen av dessa belopp till nationellt myntslag skall ske enligt ifraga- varande stats lag.

9(c) Den i sista meningen i nionde stycket (a) nämnda beräkningen och den i nionde stycket (b) nämnda omräkningen skall göras så att de så långt möjligt i den fördragsslu— tande statens rnyntslag ger uttryck för samma realvärde som det som uttryckts i räkneen- heter i första stycket. Vid deponering av instrument som avses i artikel IV och varje gång ändring görs antingen i beräkningsmeto- den eller i värdet av fördragsslutande stats nationella valuta uttryckt i beräkningsenheter eller monetära enheter. skall den fördragsslu— tande staten underrätta depositarien om den metod för beräkning enligt nionde stycket (a) som staten tillämpar resp. resultatet av den i nionde stycket (b) nämnda omräkningen.

71

Prop. 1977/78: 70 Article Ill

1. The present Protocol shall be open for signature by any State which has signed the Convention or acceded thereto and by any State invited to attend the Conference to Revise the Unit of Account Provisions ofthe Convention on Civil Liability for Oil Pollu- tion Damagc. 1969. held in London from 17 to 19 November 1976. The Protocol shall be open for signature from 1 February 1977 to 31 December 1977 at the Headquarters of the Organization.

2. Subject to paragraph 4 of this Article. the present Protocol shall be subject to ratifi- cation. acceptance or approval by the States which have signed it.

3. Subject to paragraph 4 of this Article. this Protocol shall be open for accession by States which did not sign it.

4. The present Protocol may be ratified. accepted. approved or acceded to by States Parties to the Convention.

A rlicle ll"

1. Ratification. acceptance. approval or accession shall be effected by the deposit of a formal instrument to that effect with the Secretary—General.

2. Any instrument of ratification. accep- tance. approval or accession deposited after the entry into force of an amendment to the present Protocol with respect to all existing Parties or after the completion of all mea- strres required for the entry into force of the amendment with respect to all existing Par- ties. shall be deemed to apply to the Protocol as modified by the amendment.

Article V

1. The present Protocol shall enter into force for the States which have ratified. ac- cepted. approved or acceded to it on the ninetieth day following the date on which eight States including tive States each with not less than 1.()()0.00() gross tons of tanker tonnage have deposited instruments of ratifi- cation. acceptance. approval or accession with the Secretary-General.

Article Ill

1. Le present Protocole est ouvert a la signature de tout Etat qui a signe la Conven- tion ou qui y a adhére et de tout Etat invite it participet" a la Conference chargec de réviser les dispositions de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dtrs a la pollution par les hydrocarbures. tenue a Londres du 17 att 19 novembre 1976. Le Protocole est ouvert a la signature du ler février 1977 att 31 décembre 1977 au siege de l'Organisation.

2. Sous reserve des dispositions du para- graphe 4 du prc'sent article. le present Proto- cole est sotrmis a la ratification. a I'accepta— tion ou ä l'approbation des Etas qui l'ont signe.

3. Sous reserve des dispositions du para- graphe 4 du present article. les Etats qui n'ont pas signe le present Protocole petrvent y adhérer.

4. Les Etats Parties a la Convention petr- vent ratifier. accepter ou approtrver le pré- sent Protocole. ou y adhérer.

Article IV

1. La ratification. l'acceptation. l'approba- tion ou l'adhe'sion s'effeetuent par le dépot d'un instrument en bonne et due forme a cet effet aupres du Secre'taire général.

2. Tout instrument de ratilication. d'accep- tation. d'approbation ou d'adhesion. depose' apres l'entree en viguetrr d'un amendement au présent Protocole a l'égard de toutes les Parties existantes ou apres l'accomplisse- ment dc toutes les mesures requises pour l"entre'e en vigueur de I'arnendement a l'egard desdites Parties. est re'pute s'appli- qucr au Protocole modifie' par I'amendement.

Article V

1. Le present Protocole entre en vigueur ä l'égard des Etats qui l'ont ratifré. accepte ou approuvé. ou qui .y ont adhére. le quatre- vingt-dixieme jour apres la date 21 laqttelle huit Etats. dont cinq ayant chacun au moins 1 million de tonneaux dejauge brute en navires- citemes. ont déposé un instrument de ratifi- cation. d'acceptation. d'approbation ou d'ad- he'sion aupres du Secrétaire général.

Prop. 1977/78: 70 Artikel Ill

1. Detta protokoll är öppet för underteck- nande av alla stater som har undertecknat eller anslutit sig till konventionen och av alla stater som inbjudits att närvara vid den kon- ferens för revision av bestämmelserna om räkneenhet i 1969 års internationella konven- tion om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja. som hölls i London fran den 17 till den 19 november 1976. Proto- kollet är öppet för undertecknande från den 1 februari 1977 till den 31 december 1977 vid organisationens huvudkontor. 2.Med iakttagande av vad som föreskrives i fjärde stycket i denna artikel skall detta protokoll bli föremål för ratifikation. antagan- de eller godkännande av de stater som har undertecknat det.

3. Med iakttagande av vad som föreskrives i fjärde stycket i denna artikel skall detta protokoll vara öppet för anslutning av stater som inte har undertecknat det.

4. Detta protokoll får ratificeras. antagas. godkännas eller bli föremål för anslutning av stater som tillträtt konventionen.

Artikel IV

1. Ratilikation. antagande. godkännande eller anslutning skall verkställas genom de- ponering hos generalsckreteraren av ett i behörig form upprättat instrument.

2. Instrument angående ratifikation. anta- gande. godkännande eller anslutning som de- poneras efter det en ändring av detta proto- koll trätt i kraft i förhållande till alla parter som då är fördragsslutande. eller efter det alla åtgärder vidtagits som erfordras för ikraftträdande av ändringen i förhållande till nämnda parter. skall anses gälla protokollet i dess ändrade lydelse.

Artikel V

1. Detta protokoll träder i kraft för stater som har ratificerat. antagit. godkänt eller anslutit sig till detsamma på nittionde dagen efter den dag då åtta stater. av vilka fem skall var för sig ha ett tanktonnage om minst en miljon bruttorcgisterton. hos generalsekretc- raren deponerat instrument angående ratifi- kation. antagande. godkännande eller anslutning. 6 Riksdagen [977/78. ! saml. Nr 70

73

Prop. 1977/78: 70

2. For each State which subsequently rati- fies. accepts. approves or accedes to it. the present Protocol shall enter into force on the ninetieth day after the deposit by such State of the appropriate instrument.

Article VI

1. The present Protocol may be de- nounced by any Party at any time after the date on which the Protocol enters into force for that Party.

2. Denunciation shall be effected by the deposit of an instrument to that effect with the Secretary-General.

3. Denttnciation shall take effect one year. or such longer period as may be specified in the instrument of denunciation. after its dc— posit with the Secretary—General.

A rticle VII

1. A Conference for the purpose of revis- ing or amending the present Protocol may be convened by the Organization.

2. The Organization shall convene a Con- ference of Parties to the present Protocol for the purpose of revising or amending it at the request of not less than one—third of the Parties.

Article VIII

1. The present Protocol shall be deposited with the Secretary-General.

2. The Secretary-General shall: (a) inform all States which have signed the present Protocol or acceded thereto of:

(i) each new signature or deposit of an instrument together with the date thereof:

(ii) the date of entry into force of the present Protocol:

(iii) the deposit of any instrument of dcnttnciation of the present Protocol to- gether with the date on which the denun— ciation takes effect:

(iv) any amendments to the present

Protocol: (b) transmit certified trtte copies of the

74

2. Pour chacun des Etats qui ralifient. acceptent. aprouvent le present Protocole ou y adherent ultérieurcment. celui-ci entre en vigttcur le quatre-vingt-dixiéme jour aprés le depot par cet Etat de l'instrtrmcnt approprie'.

Article VI

1. Le present Protocole peut etre dénoncé par I'ttne qtrelconque des Parties a tout mo- ment a compter de la date 51 laqtrelle il entre en viguetrr ä l'egard de cette Partie.

2. La dénonciation s'effectuc par le dépöt d'un instrument :] cet effet aupres du Secre- taire general.

3. La dénonciation prend effet un an apres la date du depot de l'instrument aupres du Secrétaire général ou ä l'expiration de toute période plus longtre qui pourrait etre spéci- liée dans cet instrument.

Article VI I

]. L'Organisation peut convoquer une con- ference ayant pour objet de réviser ou d'amender le présent Protocole.

2. L'Organisation convoque une confér- ence des Parties au present Protocole ayant pour objet de le réviser ou de l'amender. a la demande du tiers au moins des Parties.

Article VIII

l. Le present Protocole est de'posc' aupres du Secrétaire général.

2. Le Secre'tairc general :

a) informe tous les Etats qui ont signe Ic present Protocole ou y ont adhére' :

i) de toute signature nouvelle ou de tout depot d'instrument nouveau. ainsi que de la date a laquelle cette signature ou ce depot sont intervenus:

ii) de la date d'entree en vigueur dtl present Protocole:

iii) du dépöt de tout instrument dc dé- nonciation du present Protocole. ainsi que de la date ä laquelle la dénonciation prend effet:

iv) de tout amendement au present Protocole:

b) transmet des copies certifiees conformes

Prop. 1977/78: 70

2. För stat som vid senare tidpunkt ratifi— cerar. antager. godkänner eller ansluter sig till detta protokoll träder det i kraft på nit- tionde dagen efter den dag då denna stat deponerat vederbörligt instrument.

Artikel VI

l. Detta protokoll fär ttppsägas av part när som helst efter det att det trätt i kraft för partens vidkommande.

2. Uppsägning skall verkställas genom de- ponering av ett uppsägningsinstrument hos generalsekreteraren.

3. Uppsägning träderi kraft ett är efter den dag dit instrumentet deponerades hos gene- ralsekreteraren eller vid den senare tidpunkt som anges i uppsägningsinstrumentet.

Artikel VII

!. ()rganisaticmen har rätt att sammankalla en konferens för att revidera eller ändra detta protokoll.

2. Organisationen skall på begäran av minst en tredjedel av de fördragsslutande parterna sammankalla en konferens beståen— de av dessa parter för att revidera eller ändra detta protokoll.

Artikel VIII

l. Detta protokoll skall deponeras hos generalsek ret erare n .

2. Generalsekreteraren skall: ta) underrätta alla stater som har under- tecknat eller anslutit sig till detta protokoll om: (i) varje nytt undertecknande eller ny deponering av instrument samt dagen härför:

(ii) dagen för detta protokolls ikraft t räd and 6:

(iii) varje deponering av instrument inne- bärande uppsägning av detta protokolljå'tm- te dagen då uppsägningen träder i kraft:

(iv) alla ändringar i detta protokoll:

(b) överlämna bestyrkta avskrifter av detta

Prop. 1977/78: 70

present Protocol to all States which have signed the present Protocol or acceded thereto.

Article IX

As soon as the present Protocol enters into force. a certified true copy thereof shall be transmitted by the Secretary-General to the Secretariat ofthc United Nations for registra- tion and publication in accordance with Artic- le 102 ofthe Charter of the United Nations.

Article X

The present Protocol is established in a single original in the English and French languages. both texts being equally authen— tic. Official translations in the Russian and Spanish languages shall be prepared and de- posited with the signed original.

Done at London this nineteenth day of November one thousand nine hundred and seventy-six.

ln witness whereof the undersigned being duly authorized for that purpose have signed the present Protocol.

76

du pre.— ent Protocole a tous les Etats qui ont signe le present Protocole ou y ont adhere.

Artic/e IX

Des l'entrée en vigueur du présent Proto— cole. le Secre'taire général en transmet une copie certiliee conforme au Secretariat de l'Organisation des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication con— formément & l'Article l()2 de la Charte des Nations Unies.

Article X

Le present Protocole est etabli en un scul exemplaire original en langues anglaise et francaise. les deux textes faisant également foi. ll en est etabli des traductions officielles en langues espagnole et russe qui sont déposées avec l'exemptaire original revétu des signatures.

Fait a Londres ce dix-neitf novembre mil neuf cent soixante-seize.

En foi de quoi les soussignés. dument au— ton'sés a cet effet, ont signé le present Proto- cole.

Prop. 1977/78: 70

protokoll till alla stater som har undertecknat protokollet eller anslutit sig till det.

Artikel IX

Så snart detta protokoll har trätt i kraft skall en bestyrkt avskrift av detsamma av generalsckreteraren överlämnas till Förenta Nationernas sekretariat för registrering och offentliggörande enligt artikel 102 i Förenta Nationernas stadga.

Artikel X

Detta protokoll är upprättat i ett enda originalexemplar på engelska och franska språken. vilka båda texter äger lika vitsord. Officiella översättningar till ryska och spanska språken skall utarbetas och depo— neras tillsammans med det undertecknade originalet.

Som skedde i London den 19 november l97b.

Till bekräftelse härav har undertecknade. därtill vederbörligen befullmäktigade under- tecknat detta protokoll.

77

Prop. l977/78: 70

Protocol to the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, [97]

The Parties to the present Protocol. Having considered the International Con- vention on the Establishment of an lnterna- tional Fttnd for Compensation for (_)il Pollu- tion Damage. done at Brussels on IR December l97l:

Have agreed as follows:

Article !

For the purpose of the present Protocol: l. "Convention" means the International Convention on the Establishment of an lnter— national Fttnd for Compensation for (')il Pol- ltttion Damage. l97l.

2. "Liability Convention" has the satne meaning as in the Convention.

3. "Organization" has the same meaning as in the Convention.

4. '”Sccretary—General" means the Secre— tary-General of the Organization.

A rtic/e ll

Article [. paragraph 4 of the Convention is replaced by the following text:

"Unit of Account" or "Monetary Unit" means the unit ofaccount or monetary unit as the case may be. referred to in Article V of the Liability Convention. as amended by the Protocol thereto adopted on l9 November 1976.

Article III

'l'he amounts referred to in the Convention shall Wherever they appear be amended as follows:

(a) Article 4:

(i) "450 million francs" is replaced by

78

Protocole de la Convention internationale de 1971 portant eréation d'un fonds inter- national d'indemnisation pour les dom- mages dus a la pollution par les hydrocar- bures

Les Parties au present Protocole. Ayant examine Ia Convention internation- ale portant creation d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures. faite a Brux- elles le l8 decembre l97l.

Sont convenues de ce qui suit:

Artic/e I

Atix lins du present Protocole: ]. .. Convention » désigne la Convention internationale de I97l portant creation d'un fonds international d"indemnisation pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures.

2.a Convention sur la responsabilité » a le méme sens que dans la Convention.

3. .. Organisation » a le mente sens que dans la Convention.

4. .. Secrétaire general » designe le Secre- taire général de l'Organisation.

Article II

Le paragraph 4 de l'article premier de la Convention est remplacc' par le texte suivant:

Par .. unité de compte » ou .. unite moné- taire on entend l'unite de compte ou l'un- ité monétaire. selon le cas. visée a l'article V de la Convention sur la responsabilité. telle qu'elle a été modifée par le Protocole adopte' le 19 novembre 1976.

Article III

Partottt ou ils apparaissent. les montants vise's dans la Convention sont modiftes comme suit:

a) a l'article 4:

i) .. 450 millions de francs » est rem-

Prop. 1977/78: 70

(Översättning)

Protokoll till 1971 års internationella kon- vention om upprättandet av en internatio- nell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja

De fördragsslutande parterna. vilka har tagit i betraktande den internatio— nella konventionen om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja vilken kon- vention avslutadesi Bryssel den l8 december l97l:

har överenskommit om följande:

Artikel I

I detta protokoll förstas med: [. ”Konventionen": l97l ärs internatio- nella konvention om upprättandet av en in- ternationell fond för ersättning av skada orsa- kad av förorening genom olja.

2. "Ansvarighetskonvention"': detsamma som i konventionen.

3. "Organisation": detsamma sotn i konventionen. -

4. ""Generalsekreterare": organisationens generalsekreterare.

Artikel ll

Fjärde stycket i artikel I i konventionen ersätts med följande text.

Med "beräkningsenhet" eller "monetär enhet" förstås allt efter omständigheterna den beräkningsenhet eller den monetära en— het som avses i artikel V i ansvarighetskon— ventionen i dess lydelse enligt det den l9 november l976 antagna protokollet.

Artikel III

De belopp som avses i konventionen skall var de än förekommer ändras på följande sätt:

(a) I artikel 4:

(i) "45.0 miljoner francs" ersätts med

79

Prop. 1977/78: 70

"30 million units of account or 450 million monetary units":

(ii) "900 million francs" is replaced by "60 million units of account or 900 million monetary units". (b) ln Article 5:

(i) "1.500 francs" is replaced by "100 units of accottnt or 1.500 monetary units":

(ii) "125 million francs" is replaced by "8.333.000 units of account or 125 million monetary units":

(iii) "2.000 francs" is replaced by "133 units of account or 2.000 monetary units":

(iv) "210 million francs" is replaced by "14 million units of accottnt or 210 million monetary units": (c) ln Article 11. "75 million francs" is replaced by "5 million units of account or 75 million monetary units".

(d) ln Article 12. "15 million francs" is replaced by "1 million units of account or 15 million monetary units".

Article IV

1. The present Protocol shall be open for signature by any State which has signed the Convention or acceded thereto and by any State invited to attend the Conference to Revise the Unit of Account Provisions in the International Convention on the Establish- ment of an Intemational Fund for Compensa- tion for Oil Pollution Damage. 1971. held in London from 17 to 19 November 1976. The Protocol shall be open for signature from 1 February 1977 to 31 December 1977 at the Headquarters of the Organization.

2. Subject to paragraph 4 of this Article. the present Protocol shall be subject to ratif- cation. acceptance or approval by the States which have signed it.

3. Subject to paragraph 4 of this Article. this Protocol shall be open for accession by States which did not sign it.

4. The present Protocol may be ratified. accepted. approved or acceded to by the States Parties to the Convention.

80

placé par .. 30 millions d'unités de compte ou 450 millions d'unités monétaires

ii) .. 900 millions de francs » est rem- placé par 4— 60 millions d'unités de compte ou 900 millions d'unités monétaires »: bl a l'article 5:

i) a 1500 francs » est remplacé par .. 100 unite's de compte ou 1500 unités monétaires »:

ii) .. 125 millions de francs » est rem- placé par .. 8333 000 unités de compte ou 125 millions d'unités monétaires

iii) .. 2000 francs » est remplacé par .. 133 unités de compte ou 2000 unités monétaires »:

iv) .. 210 millions de francs » est rem- placé par .. 14 millions d'unite's de compte ou 210 millions d'unités monétaires »:

c) 51 l'article ll. .. 75 millions de francs » est remplacé par .. 5 millions d'unite's de compte ou 75 millions d'unités monétaires »:

d) 51 l'article 12, .. 15 millions de francs » est remplacé par .. 1 million d'unites de compte ou 15 millions d'unités monétaires

Article IV

l. Le present Protocole est ouvert a la signature de tout Etat qui a signé la Conven- tion ou qui y a adhéré et de tout Etat invité a participer a la Conférence chargée de réviser les dispositions relatives ä l'unite' de compte dans la Convention internationale de 1971 portant creation d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures. qui s'est tenue a Londres du 17 au 19 novembre 1976. Le Protocole est ouvert a la signature du ler fe'vrier 1977 au 31 décembre 1977 att siege de l'Organisation.

2. Sous réserve des dispositions du para- graphe 4 du present article. le present Proto— cole est soumis a la ratification. a l'accepta- tion ou a l'approbation des Etats qui l'ont signe.

3. Sous reserve des dispositions du para— graphe 4 du présent article. les Etats qui n'ont pas signé le present Protocole pettvent y adhérer.

4. Les Etats Parties a la Convention pett— vent ratifier. accepter ou approuver le pré- sent Protocole. ou y adhérer.

Prop. 1977/78: 70

"30 miljoner beräkningsenhctcr eller 450 miljoner monetära enheter":

(ii) "900 miljoner francs" ersätts med "(30 miljoner beräkningsenheter eller 900 miljoner monetära enheter". (b) 1 artikel 5:

ti) "1 500 francs" ersätts med "100 be- räkningsenheter eller 1500 monetära enheter:

(ii) "125 miljoner francs" ersätts med "8 333000 beräkningsenheter eller 125 mil- joner monetära enheter":

(iii) "2000 francs" ersätts med "133 beräkningsenheter eller 2 000 monetära cn- heter": '

(iv) "210 miljoner francs" ersätts med "14 miljoner beräkningsenheter eller 210 monetära enheter". (c) 1 artikel 11. "75 miljoner francs" er- sätts med "5 miljoner beräkningsenheter el- ler 75 miljoner monetära enheter".

(d) 1 artikel 12. "15 miljoner francs" er- sätts med "1 miljon beräkningsenheter eller 15 miljoner monetära enheter".

A rtik el I V

1. Detta protokoll är öppet för underteck- nande av alla stater som har undertecknat eller anslutit sig till konventionen och av alla stater som inbjudits att närvara vid den kon- ferens för revision av bestämmelserna om räkneenhet i 1971 års internationella konven- tion om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av föro- rening genom olja, som hölls i London från den 17 till den 19 november 1976. Protokollet är öppet för undertecknande frän den 1 febru— ari 1977 till den 31 december 1977 vid organi- sationens huvudkontor.

2. Med iakttagande av vad som före— skrives i ljärde stycket i denna artikel skall detta protokoll bli föremål för ratifikation. antagande eller godkännande av de stater som har undertecknat det.

3. Med iakttagande av vad som före— skrives i fjärde stycket i denna artikel skall detta protokoll vara öppet för anslutning av stater som inte har undertecknat det.

4. Detta protokoll far ratificeras. antagas. godkännas eller bli föremal för anslutning av stater som tillträtt konventionen.

81

Prop. 1977/78: 70

Article V

1. Ratilication. acceptance. approval or accession shall be effected by the deposit ofa formal instrument to that effect with the Secretary—General.

2. Any instrument of ratification. accep- tance. approval or accession deposited after the entry into force of an amendment to the present Protocol with respect to all existing Parties or after the completion of all mea- sures required for the entry into force of the amendment with respect to all existing Par- ties shall be deemed to apply to the Protocol as modilied by the atnendment.

Article VI

1. The present Protocol shall enter into force for the States which have ratified. ac- cepted. approved or acceded to it on the ninetieth day following the date on which the following requirements are fttllilled: (a) at least eight States have deposited instmments of ratification. acceptance, ap- proval or accession with the Secretary-Gene- ral. and (b) the Secretary—General has received information in accordance with Article 39 of the Convention that those persons in such States who would be liable to contribute pttrsttant to Article 10 ofthc Convention have received during the preceding calendar year a total quantity of at least 750 million tons of contributing oil.

2. However. the present Protocol shall not enter into force before the Convention has cntcred into force.

3. For each State which subsequently rati- lies. accepts. approves or accedes to it. the present Protocol shall enter into force on the ninetieth day after deposit by such State of the appropriate instrument.

Article VII

1. The present Protocol may be de- nounced by any Party at any time after the date on which the Protocol enters into force for that Party.

2. Denunciation shall be effected by the deposit of an instrument with the Secretary- General.

Article V

1. La t'atification. l'acceptation. l'appro- bation ou l'adhésion s'effectttent parle depot d'un instrument en bonne et dtte forme ä cet effet aupres du Secrétaire general.

2. Tom instrument de ratilication. d'ac- ceptation. d'approbation ou d'adhésion. dé- posé apres l'entrée en viguer d'un amende- ment au present Protocole a I'egard de toutes lcs Parties existantes ou apres l'accomplisse- ment de toutes les mesures requises pour l'entrée en vigtter de I'amendement a l'egard desdites Parties. est répute s'appliquer au Protocole modilié par I'amendement.

Article VI

1. Le présent Protocole entre en viguer a l'égard des Etats qui l'ont ratifié, accepté ou approuvé. ou qui y ont adhéré. le quatre- vingt-dixiéme jour apres la date a laquelle les conditions suivantes sont replies:

a) au moins huit' Etats ont déposé un instrument de ratitication. d'acceptation. d'approbation ou d'adhésion aupres du Se- crétaire general. et

b) le Secrétaire général a été informé. conformément a l'article 39 de la Conven- tion. que les personnes qui seraient tenues. dans ces Etats. de contribuer au Fonds en application de l'article 10 de la Convention, ont recu. au cours de l'année civile préce- dente. au moins 750 millions de tonnes d'hy— drocarbures donnant lieu a contribution.

2. Toutefois. le present Protocole ne peut entrer en vigueur avant l'entrée en vigueur de la Convention.

3. Pour chacun des Etats qui ratilient. acceptcnt. approuvent le present Protocole ou y adhérent ultericurement. celui-ci entre en vigueur le quatre-vingt—dixieme jottr aprcs le depot par cet Etat de l'instrument approprie.

Article VII

]. Le present Protocole petit etre dénonce par l'une quelconque des Parties ä tout mo- ment ä compter de la date a laquelle le Protocole entre en vigueur ä I'egard de cette Partie.

2. La dénonciation s'effectuc par le depot d'un instrument aupres du Secrétaire general.

Prop. 1977/78: 70 Artikel V

1. Ratilikation. antagande. godkännande eller anslutning skall verkställas genom de- ponering hos genctalsekreteraren av ett i behörig form upprättat instrument.

2. Instrument angående ratifikation. anta- gande. godkännande eller anslutning. som deponeras efter det en ändring av detta proto- koll trätt i kraft i förhallande till alla parter som då är fördragsslutande eller efter det alla atgärder vidtagits som erfordras för ikraftträ- dande av ändringen i förhallande till nämnda parter. skall anses gälla protokollet i dess ändrade lydelse.

A rlikel VI

1. Detta protokoll träder i kraft för stater som har ratificerat. antagit. godkänt eller anslutit sig till detsamma på nittionde dagen efter den dag dä följande villkor ttppfyllts:

(a) minst åtta stater har hos generalsek- reteraren deponerat instrument angaende ra- tifikation. antagande. godkännande eller an- slutning. och

(b) generalsekreteraren har erhållit upp- gifter enligt artikel 39 i konventionen att de som i dessa stater skulle vara skyldiga att betala avgift enligt artikel 10 i konventionen under föregående kalenderår mottagit sam- manlagt minst 750 miljoner ton avgiftspliktig olja.

2. Detta protokoll träder dock inte i kraft innan konventionen har trätt i kraft.

3. För stat som vid senare tidpunkt ratifi- cerar. antager. godkänner eller ansluter sig till detta protokoll träder det i kraft pä nil- tionde dagen efter den dag dä denna stat deponerat vederbörligt instrument.

Artikel VII

1. Detta protokoll far ttppsägas av part när som helst efter det att det trätt i kraft för partens vidkommande.

2. Uppsägning skall verkställas genom de- ponering av ett instrument hos generalsekreteraren.

83

Prop. 1977/78: 70

3. Denunciation shall take effect. one year. or such longer period as may be specified in the instrument of denunciation. after its de- posit with the Secretary-General.

Article VIII

1. A conference for the purpose of revising or amending the present Protocol may be convened by the Organization.

2. The Organization shall convene a Con- ference of Parties to the present Protocol for the purpose of revising or amending it at the request of not less than one-third of the Parties.

Article IX

I. The present Protocol shall be deposited with the Secretary-General. 2. The Secretary-General shall: (a) inform all States which have signed the present Protocol or acceded thereto of: (i) each new signature or deposit of an instrument together with the date thereof:

(ii) the date of entry into force of the present Protocol:

(iii) the deposit of any instrument of denttnciation of the present Protocol to- gether with the date on which the denun- ciation takes cffcct:

(iv) any amendments to the present Protocol : (b) transmit certitied true copies of the present Protocol to all States which have signed the present Protocol or acceded thereto.

A rtic/e X

As soon as this Protocol enters into force. a certified true copy thereofshall be transmit- tcd by the Secretary-General to the Secretar- iat of the United Nations for registration and publication in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.

84

3. La dénonciation prend effet un an apres la date du depot de l'instrument aupres du Secrétaire general ou a l'expiration de toute periode plus longue qui pourrait etre speci- tiée dans cet instrument.

Article VIII

1. L'Organisation peut convoquer une conference ayant pour objet de réviser ou d'amender lc present Protocole.

2. L'Organisation convoque une confér- ence des Parties au present Protocole ayant pour objet de le reviser ou de l'amender. a la demande du tiers au moins des Parties.

Article IX

1. Le present Protocole est depose auprcs du Secrétaire general.

2. Le Secrétaire general:

a) informe tous les Etats qui ont signe le present Protocole ou y ont adher'e:

i) de toute signature nouvelle ou de tout depöt d'instrument nouveau. ainsi que de la date 21 laquelle cette signature ou ce dépöt sont intervenus:

ii) de la date d'cntree en vigueur du present Protocole:

iii) du depot de tout instrument de dé- nonciation du présent Protocole. ainsi que de la date ä laquelle la dénonciation prend effet:

iv) de tout amendement au présent Pro- tocole:

b) transmet des copies certifiées con- formes du présent Protocole a tous les Etats qui ont signe le present Protocole ou y ont adhéré.

Article X

Dés l'entrée en vigueur dtl present Proto- cole. le Secretaire general en transmet une copie certifiée conforme au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication con— formément å l'Anicle 102 de la Charte des Nations Unies.

Prop. 1977/78: 70

3. Uppsägning träder i kraft ett är efter den dag då instrttmentct deponerades hos gene- ralsekreterarcn eller vid den senare tidpunkt sotn anges i uppsi'igningsinstrumentet.

Ar/ik Ul VIII

l. Organisationen har rätt att sammankalla en konferens för att revidera eller ändra detta protokoll.

2. Organisationen skall på begäran av minst en tredjedel av de fördragsslutande parterna sammankalla en konferens beståen- de av dessa parter för att revidera eller ändra detta protokoll.

Artikel IX

]. Detta protokoll skall deponeras hos generalsekreteraren.

2. Generz'tlsekreteraren skall: (a) underrätta alla stater som har under- tecknat eller anslutit sig till protokollet om: (i) varje nytt undertecknande eller ny deponering av instrument samt dagen härför:

(ii) dagen för detta protokolls ikraftträdande :

(iii) varje deponering av instrument in- nebärande uppsägning av detta protokoll jämte dagen då uppsägningen träder i kraft:

tiv) alla ändringar i detta protokoll:

(b) överlämna bestyrkta avskrifter av det- ta protokoll till alla stater som har underteck- nat protokollet eller anslutit sig till det.

Artikel )(

Så snart detta protokoll har trätt i kraft skall en bestyrkt avskrift av detsamma av generalsekreteraren överlämnas till Förenta Nationernas sekretariat för registrering och offentliggörande enligt artikel 102 i Förenta Nationernas stadga.

Prop. 1977/78: 70

Article XI

'l'he present Protocol is established in a single original in the English and French languages. both texts being equally authen- tic. Official translations in the Russian and Spanish languages shall be prepared by the Secretariat of the Organization and deposited with the signed original.

Done at London this nineteenth day of November one thousand nine hundred and seventy-six.

ln witness whereof the undersigned being duly authorized for that purpose have signed the present Protocol.

86

Artic/(' XI

Le prc'scnt Protocole cst établi en un scttl exemplaire original en langues anglaise et francaise. les deux textes faisant egalement foi. Le Secretariat de l'Organisation en pre- pare des traductions offtcielles en langues espagnole et russe qui sont déposees avec l'exemplaire original revétu des signatures.

Fait a Londres ce dix-neuf novembre mil neuf cent soixante-seize.

En foi de quoi les soussignés. dument auto- risés a cet effet. ont signé le present Proto- cole.

Prop. 1977/78: 70 Artikel .w

Detta protokoll är upprättat i ett enda originalexemplar på engelska och franska språken. vilka bada texter äger lika vitsord. Officiella översättningar till ryska och- spanska språken skall utarbetas av organisa- tionens sekretariat och deponeras tillsam- mans med det undertecknade originalet.

Som skedde i London den 19 november 1976.

Till bekräftelse härav har undertecknade därtill vederbörligen befullmäktigade under- tecknat detta protokoll.

87

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1978