Prop. 1977/78:83

om tillämpning i fråga om Sydafrika av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner

Regeringens proposition 1977/ 78: 83

om tillämpning i fråga om Sydafrika av lagen (l971:176) om vissa in— ternationella sanktioner:

beslutad den 29 december 1977.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga det förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

Pa regeringens vägnar 'l'HORBJÖRN FÄLLDIN

STAFFAN BURENSTAM LINDER

Propositionens huvudsakliga innehåll

Förenta Nationernas säkerhetsråd har den 4 november I977 antagit en resolution med beslut om vissa sanktioner mot Sydafrika. Till efterkom- mande av resolutionen har regeringen den IS december l977 förordnat att lagen (I97l: |76) om vissa internationella sanktioner skall tillämpas i fråga om Sydafrika. i propositionen föreslås att riksdagen godkänner regering- ens förordnande.

l Riksdagen ]977/ 78. I saml. Nr 83

Prop. 1977/78: 83

Prop. 1977/ 78: 83

l-J

Utdrag 1[ANDELSDEPARTEMENTET PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1977-12—29

Närvarande: statsministern Fälldin. ordförande. och statsråden Bohman. Ahlmark. Romanus. Turesson. Gustavsson. Antonsson. Mogård. Olsson. Dahlgren. Åsling. Söder. Troedsson. Mundebo. Krönmark. Ullsten. Bu- renstam Linder. Wikström. Johansson. Friggebo

Föredragande: statsrådet Burenstam Linder

Proposition om tillämpning i fråga om Sydafrika av lagen (1971: 176! om vis- sa internationella sanktioner.

Enligt Förenta Nationernas stadga (prop. 1946: 196) kan FN:s säkerhets- råd under vissa förhållanden antaga resolutioner om sanktioner av icke mi- 1itärart för upprätthållande av internationell fred och säkerhet. Sådana re- solutioner kan ges formen av beslut eller rekommendation. Stat som är medlem i FN är enligt FN:s stadga skyldig att godta och verkställa säker- hetsrådets beslut om sådana sanktioner. En rekommendation av rådet om sanktioner är däremot en uppmaning till medlemsstaterna utan beslutets bindande kraft.

För att ge regeringen möjlighet att snabbt vidta åtgärder i den mån såda- na påkallas med anledning av beslut eller rekommendation som har med- delats av Förenta Nationernas säkerhetsråd antogs år 1971 lagen (1971: 176) om vissa internationella sanktioner. Denna lag är en s. k. full- maktslag som formellt är i kraft men som endast kan tillämpas för att full- följa säkerhetsrådets beslut eller rekommendationer. Det ankommer på re- geringen att föreskriva att lagen skall tillämpas. Har lagen satts i tillämp- ning ger den regeringen bemyndigande att införa olika sanktioner t. ex. förbud mot export till eller import från blockerad stat.

Föreskrift om tillämpning av lagen skall underställas riksdagens pröv- ning inom en månad från utfärdandet. eller om riksmöte inte pågår. inom en månad från början av nästkommande riksmöte. Om underställning inte sker inom angiven tid eller om riksdagen inte inom två månader godkänner regeringens föreskrift förfaller denna.

Prop. 1977/78: 83 3

Regeringen har tidigare genom förordningen (1971: 177) om tillämpning i fråga om Rhodesia av lagen ( 1971: 176) om vissa internationella sanktioner' förordnat att 3 s. 45 1. 3 och 4. 5—8 så samt 15.5 nämnda lag skall äga till- lämpning med anledning av vissa resolutioner av säkerhetsrådet rörande Rhodesia (jfr prop. 1971: 77. UU 11. rskr 1671. Samtidigt har regeringen i kungörelsen (1971: 178) om vissa sanktioner mot Rhodesia meddelat vissa förbud m.m. i enlighet med säkerhetsrådets resolutioner.

Förenta Nationernas säkerhetsråd har med anledning av den sydafri- kanska regeringens apartheidpolitik och de därav föranledda förhållandena i Sydafrika i olika resolutioner uppmanat alla stater att hindra vapenleve- ranser o.d. till Sydafrika. Den 7 augusti 1963 uppmanade rådet alla stater att upphöra med försäljning och transport av vapen. ammunition och alla slags militära fordon till Sydafrika. 1 en resolution den 4 december 1963 uppmanades alla stater vidare att upphöra med försäljning och transport av utrustning och materiel för tillverkning och underhåll av vapen och ammu- nition i Sydafrika. Uppmaningarna i dessa båda resolutioner bekräftades av säkerhetsrådet i en resolution den löjuni 1.964. 1 de tre nu nämnda reso- lutionerna framhöll rådet. att situationen i Sydafrika allvarligt stör interna- tionell fred och säkerhet. Den 23juli 1970 antog rådet ytterligare en resolu- tion om vapenembargo mot Sydafrika. vari rådet uttalade att situationen i landet utgör ett potentiellt hot mot internationell fred och säkerhet. l reso— lationen bekräftades 1963 och 1964 års rekommendationer och uppmana- des alla stater att stärka vapenembargot genom vissa åtgärder. Staterna re- kommenderas vidare att inte leverera fordon och utrustning att användas av Sydafrikas krigsmakt eller paramilitära organisationer. att upphöra med leveranser av reservdelar till sådana fordon och sådan utrustning samt att återkalla alla licenser och militära patent som har beviljats den sydafri— kanska regeringen eller sydafrikanska bolag för tillverkning av vapen och ammunition. luftfartyg och örlogsfartyg eller andra militära fordon och att avhålla sig från att vidare bevilja sådana licenser och patent. Vidare re- kommenderades staterna att hindra investeringar eller tekniskt bistånd för tillverkning av vapen och ammunition. luftfartyg och örlogsfartyg eller andra militära fordon. Alla de nu nämnda resolutionerna är av rekommen- derande natur och således formellt inte bindande för staterna.

Sverige har emellertid för sin del såtillvida uppfyllt rådets resolutioner att tillstånd till export av krigsmateriel till Sydafrika undantagslöst vägrats. För utförsel av krigsmateriel krävs nämligen tillstånd av chefen för han- delsdepartementet eller av regeringen. l kungörelsen (1949: 614) angående förbud mot utförsel från riket av krigsmateriel anges genom en uppräkning vilka slag av materiel som här skall anses vara krigsmateriel. Vidare ford- ras i vissa fall där materielen kan ha fredlig användning. exempelvis vissa fordon. att den för att klassificeras som krigsmateriel skall vara utformad för militärt bruk.

' Förordningens rubrik ändrad genom SFS 1977: 1 128.

”fl—Riksdagen 1977/78. I saml. Nr 83

./ [8:83 4

Säkerhetsrådet antog den 4 november 1977 en resolution innefattande bindande beslut om sanktioner mot Sydafrika beträffande bl.a. vapenex- port. Resolutionen bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga ).

1 resolutionen uttalar rådet inledningsvis sin allvarliga oro för att Syd- afrika står på tröskeln till att framställa kärnvapen. Vidare uttalar rådet sitt starka fördömande av den sydafrikanska regeringen för dess förtryck. dess utmanande vidmakthållande av apartheidpolitiken och dess angrepp mot angränsande självständiga stater. Rådet erinrar också om sina tidigare re- soltltioner angående ctt frivilligt vapenembargo mot Sydafrika och säger sig vara övertygat om att i första hand ett obligatoriskt vapenembargo be- höver tillgripas av alla stater mot Sydafrika.

Säkerhetsrådet. som förklarar att det handlar med stöd av kap. Vll i Förenta Nationernas stadga. fastslår i paragraf 1 i resolutionen att med be- aktande av den sydafrikanska regeringens politik och handlingar Sydafri- kas förvärv av vapen och liknande materiel utgör ett hot mot upprätthål- landet av internationell fred och säkerhet.

Paragraf 2 i resolutionen innehåller beslut om att alla stater skyndsamt skall upphöra med att förse Sydafrika med vapen och liknande materiel. däri inbegripet bl.a. halvmilitär polisutrustning samt att de också skall upphöra med att tillhandahålla utrustning och förnödenheter samt med att bevilja licenser för tillverkning eller underhåll av sådan materiel.

1 paragraf3 anmodas alla stater att se över befintliga kontrakt och bevil- jade licenser angående tillverkning och underhåll av vapen m.m. i syfte att bringa dessa att upphöra. Paragraf 4 innehåller beslut om att alla statcr skall avstå från varje samarbete med Sydafrika i fråga om framställning och utveckling av kärnvapen.

Till efterkommande av säkerhetsrådets resolution föreskrev regeringen den 15 december 1977 i förordning (1977:1126) om tillämpning i fråga om Sydafrika av lagen (1971: 176) om vissa internationella sanktioner att 35. 4ä 1—3 samt 5 5 i lagen skall tillämpas i fråga om Sydafrika. Samma dag ut- tärdade regeringen vidare med stöd av nämnda lag förordning (1977:1127) om vissa sanktioner mot Sydafrika. Dessa båda förordningar bör fogas till protokollet i detta ärende såsom bilaga 2 och 3.

De bestämmelser i lagen (1971: 176) om vissa internationella sanktioner som därigenom träder i tillämpning har följande lydelse.

3 .5 Konungen får meddela förbud att från riket utföra vara avsedd att ut- föras till blockerad stat och förbud att till riket inföt'a vara som härrör från blockerad stat.

4 & Konungen får meddela förbud att

1. till blockerad stat införa vara.

2. inom blockerad stat tillhandahålla vara avsedd för verksamhet av ekonomisk art.

'_Jl

Prop. 1977/78: 83

3. utanför blockerad stat tillhandahålla vara avsedd för verksamhet av ekonomisk art som drives från den blockerade staten, 4. — — —

S & Konungen får meddela förbud att vidtaga åtgärd som är ägnad att främja enligt 3 eller 4.5 förbjudet förfarande och som innebär

1. tillverkning. bearbetning. sammansättning. installering. underhåll el- ler reparation av vara eller lämnande av tekniskt bistånd till sådan åtgärd.

2. lastning. lossning. transport eller mottagande till förvaring av vara el- ler tillhandahållande av transportmedel eller av utrustning eller förnöden- het för transport.

3. överlåtelse eller förvärv av vara. ttpplåtelse eller förvärv av särskild rätt därtill eller meddelande av försäkring därå eller rättshandling som av- ser i 1 eller 2 nämnd åtgärd beträffande vara.

4. överlåtelse eller förvärv av uppfinning eller upplåtelse eller förvärv av särskild rätt därtill. eller

5. lämnande eller förmedlande av ttppdrag för åtgärd som anges i 1—4.

Den av regeringen utfärdade förordningen (1977: 1 127) om vissa sanktio- ner mot Sydafrika omfattar krigsmateriel och liknande materiel. ] l & för- ordningen anges att med detta begrepp avses i detta sammanhang dels så- dan materiel som är särskilt förtecknad i bilaga till kungörelsen (1949: 614) angående förbud mot utförsel från riket av krigsmateriel dels motsvarande materiel utformad för polisiärt bruk. Viss förtecknad materiel utgör enligt nämnda bilaga krigsmateriel endast under förutsättning att den är utformad för militärt brttk. [ den mån sådan materiel till följd av att denna förutsätt- ning saknas icke är krigsmateriel men är utformad för polisiärt bruk inne- fattas den under kategorin "motsvarande materiel utformad för polisiärt bruk". Med denna definition avses att hindra att Sydafrika förses med vad som i resolutionen benämns som halvmilitär polisutrustning (paramilitary police equipment). Vid bedömningen av huruvida viss materiel skall anses utformad för polisiärt bruk får ställas motsvarande krav som f. n. gäller en- ligt kungörelsen (19491614) angående förbud mot utförsel från riket av krigsmateriel dvs. att materielen med hänsyn till sin polisiära användning skall ha konstruerats. utrustats eller ändrats på sådant sätt att den påtagligt avviker från motsvarande civila materiel. Slutligen avses med krigsmate- riel och liknande materiel även förnödenheter särskilt avsedda för tillverk- ning eller underhåll av sådan materiel. Förnödenheter har härvid samma innebörd som benämningen vara i lagen (1971: 176) om vissa internationel- la sanktioner dvs. varje materiellt ting av lös egendoms natur samt elek- trisk kraft.

1 2 och 3 så förbjuds utförsel från Sverige och införsel till Sydafrika av krigsmateriel och liknande materiel. [ 4.5 förbjuds att inom Sydafrika till— handahälla krigsmateriel och liknande materiel genom upplåtelser av licen- ser för tillverkning eller underhåll av sådan materiel. Förordningens 5.5 motsvarar Så i lagen om vissa internationella sanktioner med de begräns- ningar som föranleds av resolutionen. Slutligen ges i 6.5 vissa processuella bestämmelser rörande förordningens tillämpning.

Prop. 1977/78: 83 6

Med dessa bestämmelser är resolutionens bindande krav uppfyllda. För att också efterkomma resolutionens anmaning till staterna att se över alla eventuellt befintliga kontrakt och beviljande licenser angående tillverkning och underhåll av krigsmateriel i syfte att bringa sådana att upphöra harjag uppdragit "åt krigsmaterielinspektören att infordra underlag härför. Detta arbete har redan påbörjats.

Förordningen (1977: 1126) om tillämpning i fråga om Sydafrika av lagen (1971: 176) om vissa internationella sanktioner utfärdades den 15 december 1977 och träder i kraft den 1 januari 1978. Den samtidigt utfärdade förord- ningen (1977: 1127) om vissa sanktioner mot Sydafrika träder likaså i kraft den ljanttari 1978. Förordningen omfattar förfaranden enligt avtal som har slutits efter den 4 november 1977 dvs. den dag då säkerhetsrådet antog re- solutionen.

Förordningarna förfaller emellertid om inte regeringens beslut att sätta lagen (1971: 176) om vissa internationella sanktioner i tillämpning i fråga om Sydafrika inom en månad från utfärdandet har underställts riksdagen för prövning av frågan huruvida det skall bestå och om det inte inom två månader därefter gillas av riksdagen.

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen

att godkänna regeringens förordnande att 3 s. 45 1—3 samt Sä lagen (1971: 176) om vissa internationella sanktioner skall tillämpas i fråga om Sydafrika.

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och besltttar att genom proposition föreslå riksdagen att antaga det förslag som föredra- ganden har lagt fram.

Prop. 1977/78: 83

7

fil/(lytt I

Säkerhetsrädets resolution 418 (1977) den 4 november 1977

The .S't't'nrirt' ('()llllt'il.

Rara/ling its resolution 392 (1976) strongly condemning the South African Government for its resort to massive violence against and killings of the African people. including schoolchildren and stu- dents and others opposing racial discrimination. and calling upon that Government ttrgently to end violence against the African people and take urgent steps to climinatc apartheid and racial discrimination.

Ret'ogltizing that the military build-up and persistent acts of ag- gression by South Africa against the neighbouring States seriously disturb the security of those States.

Furl/ter rct'ugnizing that the ex- isting arms embargo mttst be strengthened and universally appli- ed, without any reseerttions or qualiflcations whatsoever. in order to prevent a further aggraVation of the grave situation in South Africa.

"Ta/ting nare of the Lagos Decla— ration for Action against Apartheid (S/12426).

Grave/y concerned that South Africa is at the threshold of prod- ucing nuclear weapons.

Strang/y ('nndemning the South African Government for its acts of repression. its deftant continuance of the system of apart/wid and its attacks against neighbouring inde- pendent States.

Cons/derna: that the policies and acts of the South African Govern- ment are fraught with danger to in- ternational peace and security.

Rafal/ing its resolution 18] (1963) and other resolutions con- cerning a voluntary arms embargo against South Africa.

("anvim'ctl that a mandatory arms embargo needs to be univer- sally applied against South Africa in the first instance.

Stl/t('I'llt'le't'it/t'l.

Sunt erinrar UHI sin resolution 392 (1976). vilken starkt fördömer Sydafrikas regering för att den till- griper massivt våld mot och mord på det afrikanska folket. däri inbe- gripet skolbarn och studerande och andra som motsätter sig rasdiskri- minering. och vilken uppmanar denna regering att med det snaraste upphöra med våldet mot det afri- kanska folket och vidtaga omedel- bara atgärder för att avskaffa apart— llt'ill och rasdiskriminering.

Sant erkänner. att Sydafrikas mi- litåra uppbyggnad och ständiga ag- gressionshandlingar mot omgivan- de stater allvarligt stör dessa sta- ters säkerhet.

.S'auz vidare erkänner. att det rå- dande vapenembargot måste för- stärkas och tillämpas allmänt titan några som helst reservationer eller inskränkningar för att hindra att den allvarliga situationen i Sydafri- ka ytterligare förvärras.

Sant [wa/(lar Lagos-deklaratio- nen för åtgärder mot apartheid (S/12426).

Som är allvarligt ama! övar att Sydafrika står på tröskeln till kärn- vapenframställning,

Som star/tl _li'irclöntt'r Sydafrikas regering för dess ttndertryckandc åtgärder. dess utmanande vidmakt- hållande av upa"I/l('ll/.$')'.Yl('lll('I och dess angrepp mot angränsande. självständiga stater.

Sum anser, att den sydafrikanska regeringens politik och åtgärder ris- kerar internationell fred och säker- het.

Sunt erinrar ()!)I sin resolution 181 (1963) och övriga resolutioner rörande frivilligt vapenembargo mot Sydafrika.

Som är t'it't'rrygal ont att i första hand ett obligatoriskt vapenembar- go måste tillämpas allmänt mot Sydafrika.

Prop. 1977/ 78: 83

Acting therefore under Chapter Vll of the Charter of the United Nations.

l. [)(/terntim'x. having regard to the policies and acts of the South African Government. that the ac- quisition by South Africa of arms and related materiel constitutes a threat to the maintenance of inter— national peace and security:

2. Dut-idcx that all States shall cease forthwith any provision to South Africa of arms and related materiel of all types. including the sale or transfer of weapons and am- munition. military vehicles and equipment. paramilitary police equipment. and spare parts for the aforementioned. and shall cease as well the provision of all types of equipment and supplies. and grants of licensing arrangements. for the manufacture or maintenance of the aforementioned:

3. ("alls on all States to review. having regard to the objectives of this resoltttion. all existing con- tractual arrangements with and li- cences granted to South Africa re- lating to the n'tanufacture and main- tenance of arms. ammunition of all types and military equipment and vehicles. with a view to terminating them:

4. Further det-idas that all States shall refrain from any co-operation with South Africa in the manufac- ture and development of nuclear weapons:

5. ("alls upon all States. includ- ing States non-members of the United Nations. to act strictly in accordance with the provisions of this resolution:

6. Requests the Secretary—Gen- eral to report to the Council on the progress of the implementation of this resolution. the first report to be submitted not later than 1 May 1978:

7. Dacia/('s to keep this item on its agenda for further action. as

%

Som där;/iir ham/lar med stöd av kapitel Vll i Förenta Nationernas stadga.

l. Fastsliir, med beaktande av den sydafrikanska regeringens poli— tik och handlingar. att Sydafrikas förvärv av Vapen och liknande ma- teriel utgör ett hot mot upprätthål— landet av internationell fred och så- kerhet:

2. Beslutar, att alla stater genast skall upphöra med att förse Syd— afrika med vapen och liknande ma- teriel av alla slag. däri inbegripet försäljning eller överlåtelse av va— pen och ammunition. militära for- don och utrustning. halvmilitär po- lisutrustning och reservdelar för ovannämnt materiel. och att de även skall upphöra med att tillhan- dahålla alla slag av utrustning och förnödenheter och beviljande av li- censer för tillverkning eller under- håll av sådan materiel:

3. Uppmanar alla stater att. med beaktande av målsättningen för denna resolution. granska alla före- fintliga kontraktsöverenskommel- ser med Sydafrika jämte alla bevil- jade licenser angående tillverkning och underhåll av vapen. ammuni- tion av alla slag och militär utrust- ning och fordon. i syfte att bringa sådana kontraktsöverenskommel- ser och licenser att upphöra:

4. Beslutar vidare att alla stater skall avstå från varje samarbete med Sydafrika vad avser tillverk- ning och utveckling av kärnvapen:

5. Uppmanar alla stater. även stater som ej är medlemmar av För- enta nationerna. att handla helt i enlighet med bestämmelserna i denna resolution;

6. Anrnadar generalsekreteraren att avge rapport till rådet om httr fullgörandet av denna resolution fortskrider. Den första rapporten skall avlämnas senast den 1 maj 1978:

7. Beslutar att denna punkt skall finnas kvar på dagordningen för yt-

Prop. 1977/78: 83 9

appropriate. in thelight ofdevelop- terligare åtgärder som kan vara ments. lämpliga med hänsyn till utveck- lingen.

Prop. 1977/78: 83 to

Svensk författningssamling

Förordning om tillämpning i fråga om Sydafrika av lagen (1971: 176) om vissa internationella sanktioner:

utfärdad den IS december l977.

Regeringen föreskriver att 3 &. 4 :$ l—-3 samt 5 ;" lagen ( I97l1l76) om vis— sa internationella sanktioner skall tillämpas i fraga om Sydafrika med an- ledning av den resolution som Förenta Nationernas säkerhetsråd den 4 no- vember l977 har antagit angäendc Sydafrika.

Denna förordning trädcri kraft den I januari l978.

Pa regeringens vägnar

STAFFAN BURENS'IAM LlNDFR

Sven Norberg ( Handelsdepartementct )

lil/(Ifa! :

&

93% &

SFS 1977:1126

Utkom frän trycket den 29 dec. l077

Prop. 1977/78:83 ll

Svensk författningssamling

Bildt!!! 3

east W

Förordning om vissa sanktioner mot Sydafrika;

utfärdad den 15 december I977. Regeringen föreskriver följande.

l & Med krigsmateriel och liknande materiel avses i denna förordning

]. materiel som är upptagen i bilagan till kungörelsen (1949: 6l4) anga- ende förbud mot utförsel fran riket av krigsmateriel.

2. motsvarande materiel utformad för polisiärt bruk.

3. förnödenheter särskilt avsedda för tillverkning eller underhåll av materiel sotn anges i l och 2.

2 & Krigsmateriel och liknande materiel får ej utföras fran riket. om den är avsedd att införas till Sydafrika.

3 & Krigsmateriel och liknande materiel fär ej införas till Sydafrika.

4 & Krigsmateriel och liknande materiel får ej tillhandahållas utanför Sydafrika om den är avsedd för verksamhet av ekonomisk art som drives från Sydafrika. Ej heller får genom upplåtelse av licens för tillverkning el- ler underhall sadan materiel tillhandahållas inom Sydafrika i verksamhet av ekonomisk art.

S & Åtgärd får ej vidtagas som är ägnad att främja i 2—4 s nämnd hand- ling och som innebär

]. tillverkning. bearbetning. sammansättning. installering. underhåll el- ler reparation av krigsmateriel eller liknande materiel eller lämnande av tekniskt bistånd till sådan åtgärd.

2. lastning. lossning. transport eller mottagande till förvaring av krigs- materiel eller liknande materiel.

3. överlatelse av krigsmateriel eller liknande materiel eller upplåtelse av särskild rätt därtill.

4. överlåtelse av uppfinning av krigsmateriel eller liknande materiel el- ler upplätelse av särskild rätt därtill. eller

5. lämnande eller förmedlande av uppdrag för åtgärd som anges i l—4.

6 & Förbud enligt denna förordning gäller svensk medborgare och tillän- ning med avseende på handling som han företager här i riket eller på svenskt fartyg eller luftfartyg.

SFS 1977:1127

Utkom från trycket den 29 dec. 1977

Prop. 1977/78: 83 SFS 1977: 1127

12

Svensk medborgare som utom riket företager handling som är förbjuden enligt 2—5 .ö dömes efter lagen (l97l: I76) om vissa internationella sanktio- ner och vid svensk domstol. även om 2 kap. 2 eller 3 & brottsbalken ej är tillämplig och utan hinder av 2 kap. 5 a % första och andra styckena nämn- da balk.

Denna förordning träder i kraft den I januari l978. Förordningen omfat- tar dock ej förfarande eller åtgärd enligt avtal som har slutits före den 5 no— vember 1977.

På regeringens vägnar

STAFFAN BURENSTAM LINDER

Sven Norberg (Handelsde partementet)

Norstedts Tryckeri. Stockholm 1978