Upphävd författning

Förordning (1977:1127) om vissa sanktioner mot Sydafrika

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1977-12-15
Ändring införd
SFS 1977:1127
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Med krigsmateriel och liknande materiel avses i denna förordning

 1. materiel som är upptagen i bilagan till förordningen (1992:1303) om krigsmateriel,
 2. motsvarande materiel utformad för polisiärt bruk,
 3. datorutrustning och programvara samt terränggående fordon och drivmedel härtill, om materielen är avsedd för sydafrikanska militära eller polisiära myndigheter,
 4. förnödenheter särskilt avsedda för tillverkning eller underhåll av materiel som anges i 1--3. Förordning (1992:1305).

2 §  Krigsmateriel och liknande materiel får ej utföras från riket, om den är avsedd att införas till Sydafrika.

3 §  Krigsmateriel och liknande materiel får ej införas till Sydafrika.

4 §  Krigsmateriel och liknande materiel får ej tillhandahållas utanför Sydafrika om den är avsedd för verksamhet av ekonomisk art som drives från Sydafrika. Ej heller får genom upplåtelse av licens för tillverkning eller underhåll sådan materiel tillhandahållas inom Sydafrika i verksamhet av ekonomisk art.

5 §  Åtgärd får ej vidtagas som är ägnad att främja i 2-4 § nämnd handling och som innebär

 1. tillverkning, bearbetning, sammansättning, installering, underhåll eller reparation av krigsmateriel eller liknande materiel eller lämnande av tekniskt bistånd till sådan åtgärd,
 2. lastning, lossning, transport eller mottagande till förvaring av krigsmateriel eller liknande materiel,
 3. överlåtelse av krigsmateriel eller liknande materiel eller upplåtelse av särskild rätt därtill,
 4. överlåtelse av uppfinning av krigsmateriel eller liknande materiel eller upplåtelse av särskild rätt därtill, eller
 5. lämnande eller förmedlande av uppdrag för åtgärd som anges i 1-4.

6 §  Förbud enligt denna förordning gäller svensk medborgare och utlänning med avseende på handling som han företager här i riket eller på svenskt fartyg eller luftfartyg.

[S2]Svensk medborgare som utom riket företager handling som är förbjuden enligt 2-5 § dömes efter lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner och vid svensk domstol, även om 2 kap.2 eller 3 §brottsbalken ej är tillämplig och utan hinder av 2 kap.5 a § första och andra styckena nämnda balk.

Ändringar

Förordning (1977:1127) om vissa sanktioner mot Sydafrika

Förordning (1978:55) om ändring i förordningen (1977:1127) om vissa sanktioner mot Sydafrika

  Omfattning
  ändr. ikrafttr.best.

Förordning (1982:1064) om ändring i förordningen (1977:1127) om vissa sanktioner mot Sydafrika

  Omfattning
  ändr. 1 §

Förordning (1985:100) om ändring i förordningen (1977:1127) om vissa sanktioner mot Sydafrika

Förordning (1988:565) om ändring i förordningen (1977:1127) om vissa sanktioner mot Sydafrika

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1992:1305) om ändring i förordningen (1977:1127) om vissa sanktioner mot Sydafrika

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Ändring, SFS 1994:538

  Omfattning
  upph.