Prop. 1980/81:187

om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen, m.m.

Prop. 1980/81 : 187 . Regeringens proposition

1980/81: 187

. om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen, m. m.;

beslutad den 26 mars 1981.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar

THORBJÖRN FÄLLDIN KARIN SÖDER

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen redovisas överenskommelser som har träffats med sjukvårdshuvudmänncn om vissa ersättningar från sjukförsäkringen under åren 1982—1983 samt om statsbidrag till den psykiatriska vården under åren 1980—1983. Vidare redovisas överenskommelser om frågor i samband med länsläkarorganisationens avveckling samt om kompensation till staten för övertagande av driftkostnaderna för skyddade verkstäder, arbetsvårdsinsti- tut m. m.

Överenskommelsen om ersättningar från sjukförsäkringen innebär bl. a. att det inför genomförandet av en ny hälso- och sjukvårdslagstiftning införs en särskild ekonomisk ersättning till de offentliga sjukvårdshuvudmännen för förebyggande hälsovårdande insatser samt primärvård, inräknat långtids- sjukvård. Denna ersättning med 200 milj. kr. per år fördelas schablonmässigt mellan sjukvårdshuvudmännen med 24 kr. per år och invånare.

Överenskommelsen innebär vidare att sjukförsäkringcns läkarvårdsersätt- ning till sjukvårdshuvudmännen höjs från 127 till 143 kr. per läkarbesök fr.o.m. den 1 januari 1982. Försäkringens ersättning för sjukvårdande behandling som utförs av annan personal än läkare höjs samtidigt från 55 till 60 kr. per besök. Patientavgiften vid läkarbesök får höjas från högst 25 till högst 30 kr. fr. o. m. den 1 januari 1982 och till högst 40 kr. fr. o. m. den 1 januari 1983. Avgiften för sjukvårdande behandling får höjas från högst 15 kr. till högst 20 kr. fr. o .m. den 1 januari 1982.

Ersättningarna till sjukvårdshuvudmännen för ambulanstransporter och tillhandahållande av hjälpmedel åt handikappade höjs också. Av hjälpme- delsersättningen skall viss del användas för finansiering av handikappinsti- tutets verksamhet m. m. Vidare förutsätts att sjukvårdshuvudmännen successivt bygger upp en samordnad tolktjänst för döva och dövblinda m.fl.

Prop. 1980/81:187 2

Sjukförsäkringens ersättning för sjukhusvård höjs från 40 till 45 kr. per vårddag. Sjukpenningavdraget för den försäkrade vid sjukhusvård höjs samtidigt från 30 till 35 kr. per dag. Liksom f. 11. får dock avdraget uppgå till högst en tredjedel av sjukpenningens belopp.

Överenskommelsen innefattar också nya regler för avgifter vid sjukhus- vård för pensionärer i de fall försäkringsersättning inte utgår. Denna fråga kommer att redovisas för riksdagen i särskild ordning.

De ändrade reglerna för ersättning från sjukförsäkringen avses gälla fr. o. m. den ljanuari 1982. De i propositionen redovisade förslagen innebär en kostnadsökning för sjukförsäkringen med 589 milj. kr. per år.

Överenskommelsen om statsbidrag till den psykiatriska vården innebär bl. a. en omläggning av statsbidraget fr. o. m. är 1982 till ett allmänt och ett särskilt bidrag. Det särskilda bidraget skall ersätta nuvarande byggnads- och utrustningsbidrag.

Avsikten är att omedelbart utreda förutsättningarna att fr. o. m. år 1984i ökad omfattning föra samman och schablonisera ersättningarna från sjukförsäkringen till sjukvårdshuvudmännen. Därvid skall även prövas möjligheterna att i detta ersättningssystem inrymma — helt eller delvis nuvarande statsbidrag till den psykiatriska sjukvården.

Prop. 1980/81:187 3

Förslag till Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 6 och 7 65 samt 3 kap. 4 & lagen (1962:381) om allmän försäkring1 skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap. 6 &:

Ersättning för utgifter för annan behandling med anledning av sjukdom än som sägs i 2—4 55 (sjukvårdande behandling) utgår om behandlingen ombesörjes av staten, landstingskommun eller kommun, som ej tillhör landstingskommun, eller lämnas av sjukgymnast eller läkare, som är uppförd på en av allmän försäkringskassa upprättad förteckning. Ersättning utgår enligt grunder som regeringen fastställer. I fråga om behandling som lämnas av sjukgymnast eller läkare som har uppförts på den nämnda förteckningen fastställas grunderna för ersättning för högst två år i sänder efter förslag av riksförsäkringsverket.

För utgifter för konvalescentvård utgår ersättning enligt grunder som regeringen fastställer.

I fråga om ersättning för försäkrads utgifter för resor i samband med sjukvårdande behandling eller konvalescentvård eller för resor i samband med vård som vid sjukdom har meddelats av distriktssköterska eller distriktsbarnmorska äger 5 & första stycket motsvarande tillämpning.

För hjälpmedel ät handikappade utgår ersättning enligt vad regeringen föreskriver.

Bidrag till långtidssjukvård anord- Bidrag skall, enligt de grunder som

nad av landstingskommun eller av kommun som ej tillhör landstings- kommun utgår enligt grunder som fastställs av regeringen.

regeringen fastställer utgå till sådan förebyggande hälsovård och primär- vård, inräknat långtidssjukvård, som anordnas av landstingskommun eller

kommun som inte tillhör landstings- kommun.

753

Har kommun genom att anställa eller eljest träffa avtal med läkare eller på annat sätt vidtagit åtgärder för att bereda medellösa eller mindre be- medlade personer läkarvård, må all- män försäkringskassa på framställ-

1 Lagen omtryckt 1977:630. 2 Senaste lydelse 1979:646. 3 Ändringen innebär att första stycket upphävs.

Prop. 1980/81:187 4

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse ning av kommunen förordna, att kommunen efter grunder som fast- ställas av regeringen skall vara berät- tigad att av kassan erhålla ersättning för kostnad för läkarvård, som sålun- da beretts försäkrad. Sådan ersätt- ning må i varje särskilt fall utgivas allenast i den mån ersättning [ anled- ning av vården ej tillkommit den försäkrade själv samt må ej överstiga vad som skolat utgivas till denne.

därest han fått vidkännas motsvaran- de kostnad.

Allmän försäkringskassa äger med arbetsgivare, som anordnar läkarvård eller vidtager andra sjukvårdande åtgärder så att kassans utgifter för sjukvårdsersättning kunna antagas minska, överenskomma om skälig gottgörelse för arbetsgivarens ifrågavarande kostnader. Sådan överenskom- melse skall för att vara gällande fastställas av riksförsäkringsverket.

Har arbetsgivare för sjöman jämlikt sjömanslagen(1973z282) haft att vid sjömans sjukdom vidkännas kostnad som avses i 2—6 55, äger han hos allmän försäkringskassa erhålla gottgörelse för kostnaden enligt bestämmelserna i denna lag.

3 kap. 4 5 Hel sjukpenning utgör för dag nittio procent av den fastställda sjukpen- ninggrundande inkomsten, delad med trehundrasextiofem. Sjukpenningen avrundas till närmaste hela krontal. För försäkrad som avses i 1 5 andra stycket utgör hel sjukpenning åtta kronor för dag.

För dag då försäkrad åtnjuter sjukhusvård skall sjukpenning minskas med trettio kronor, dock med högst en tredjedel av sjukpen- ningens belopp. Därvid skall det belopp varmed minskning sker avrundas till närmast lägre hela krontal. Sjukpenning vid sjukhus- vård skall dock alltid utgå med lägst åtta kronor.

För dag då försäkrad åtnjuter sjukhusvård skall sjukpenning minskas med trettiofem kronor, dock med högst en tredjedel av sjukpen- ningens belopp. Därvid skall det belopp varmed minskning sker avrundas till närmast lägre hela krontal. Sjukpenning vid sjukhus- vård skall dock alltid utgå med lägst åtta kronor.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

'J'l

Prop. 1980/81:187

Utdrag SOCIALDEPARTEMENTET PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1981-03-26

Närvarande: statsministern Fälldin, ordförande och statsråden Ullsten, Bohman, Wikström, Friggebo, Dahlgren, Söder, Krönmark, Burenstam Linder, Johansson, Wirtén, Holm, Andersson, Boo, Winberg, Adelsohn, Danell, Petri, Eliasson

Föredragande: statsrådet Söder såvitt avser frågor under punkt 1, statsrådet Holm såvitt avser frågor under punkterna 2 och 3.

Proposition om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen, m. m.

1. Sjukförsäkringens ersättningar till sjukvårdshuvudmännen

1.1. Inledning

Utvecklingen inom den offentliga hälso- och sjukvården har under senare år varit inriktad på en utbyggnad av den decentraliserade öppna hälso- och sjukvården i form av vårdcentraler, distriktssjukvård och hemsjukvård samt av sjukhem för den somatiska långtidssjukvården. Denna inriktning gäller också för den fortsatta utvecklingen av hälso- och sjukvården i syfte att göra den till en lätt tillgänglig närservice.

Den av sjukvårdshuvudmännen bedrivna öppna sjukvården finansieras till väsentlig del genom ersättningar till huvudmännen från den allmänna försäkringen. De nu gällande ersättningsreglerna bygger på en överenskom- melse som träffades år 1979 efter överläggningar mellan representanter för socialdepartementet och Landstingsförbundet. Överenskommelsen, som gäller ersättningarna till sjukvårdshuvudmännen från den allmänna försäk- ringen under åren 1980 och 1981, har redovisats för riksdagen (prop. 1978/79: 177, SR] 22, rskr 338). En redogörelse för gällande ersättningsregler bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga I .

I 1979 års överenskommelse förutsattes att frågan om ersättningarna för tiden efter utgången av år 1981 skulle bli föremål för nya överläggningar. Efter överläggningar mellan representanter för socialdepartementet och sjukvårdshuvudmännen har överenskommelse nu träffats om nya ersätt- ningsbeloppm. m. fr. o. m. den 1 januari 1982. Jag kommer i det följande att

Prop. 1980/81:187 6

lämna en redovisning av innehållet i överenskommelsen, som bör anmälas för riksdagen.

[ den nya överenskommelsen har förutsatts nya regler för sjukvårdshu- vudmännens avgiftsuttag vid sjukhusvård för pensionärer i de fall det inte utgår försäkringsersättning för sådan vård. De nya reglerna är avsedda att minska de nuvarande stora skillnaderna i avgifter för äldre vid långtidssjuk- vård och vistelse inom primärkommunal åldringsvård. Inför genomförandet av en ny hälso- och sjukvårdslagstiftning innefattar överenskommelsen vidare en ny generell ersättning till sjukvårdshuvudmännen för förebyggande hälsovårdande insatser samt primärvård, inräknat långtidssjukvård. l överenskommelsen har vidare förutsatts att nuvarande särskilda regler för ersättning från sjukförsäkringen för kommunal läkarvård vid ålderdomshem m. m. skall upphöra vid utgången av år 1981. Riksdagen bör underställas innehållet i här angivna punkteri överenskommelsen. Det ankommeri övrigt på regeringen att närmare bestämma ersättningsreglerna. Överenskommel- sen bör fogas till detta protokoll som bilaga 2.

Jag förordar att de i överenskommelsen angivna åtgärderna genomförs på det sätt som jag kommer att redogöra för i det följande. Jag avser att återkomma till regeringen med förslag till erforderliga författningsbestäm- melser sedan riksdagen har behandlat propositionen. För genomförande av de nya avgiftsreglerna för sjukhusvård för pensionärer krävs ändringar i sjukvårdslagstiftningen. Dessa bör senare bli föremål för proposition.

1.2. Bidrag till förebyggande hälsovård och primärvård inräknat långtids- sjukvård

Hälso- och sjukvårdsutredningen avlämnade i oktober 1979 sitt betänkan- de (SOU 1979:78) Mål och medel för hälso- och sjukvården. I direktiven för utredningen anförde dåvarande departementschefen att en utgångspunkt för arbetet borde vara att tillförsäkra alla som bori landet hälso- och sjukvård på lika villkor. Utredningens förslag borde präglas av en social helhetssyn på hälso- och sjukvården och därigenom inom ramen för samhällets totala insatser på detta område även innefatta förebyggande insatser.

Utredningen konstaterar i sitt betänkande att begreppet hälsa har fått en alltmera vidgad betydelse. Såväl den fysiska hälsan som psykiska och sociala faktorer har numera betydelse för dess innebörd. Utredningen understryker kraftigt vikten av att hälso- och sjukvården i ökad utsträckning inriktas på förebyggande åtgärder. Verksamheten bör förutom den direkta sjukvården även ha att tillvarata den friska människans intresse av att bevara sin hälsa. Hälsovårdande åtgärder förutsätts vara dels samhällsinriktade förebyggande åtgärder, dels sjukdomsförebyggande och uppspårande individinriktade åtgärder och dels slutligen insatser i skedet efter genomgången sjukdom.

Prop. 1980/81:187 - 7

Verksamheten bör naturligtvis omprövas och förändras i enlighet med aktuella behov och forskningsrön.

Utredningen konstaterar vidare att de nuvarande sjukförsäkringsreglerna inom den allmänna försäkringen ger sjukvårdsersättning, sjukpenning och föräldrapenning. Ersättning utgår däremot i allmänhet inte för åtgärder som bara syftar till att förebygga sjukdom. En utvidgning av hälso- och sjukvårdens omfattning och inriktning i enlighet med utredningens förslag skulle underlättas av ett förändrat ersättningssystem från sjukförsäkringen. Ett sådant borde enligt utredningens uppfattning medge landstingen — i förekommande fall i samplanering med andra vårdgivare att prioritera hälso- och sjukvårdsinsatserna enligt vad som för tillfället bedöms viktigast. Sjukförsäkringens ersättning borde därför vara helt neutral och utgå till landstingen med generellt beräknade belopp.

Statsrådet Holm avser att i annat sammanhang lägga fram förslag till ny hälso- och sjukvårdslagstiftnng. Inför genomförandet av en sådan lagstift- ning innehåller överenskommelsen en ny särskild ersättning med inriktning på att vara ett generellt stöd till sjukvårdshuvudmännen för förebyggande hälsovårdande insatser samt primärvård inräknat långtidssjukvård.

Andelen äldre i befolkningen har ökat under den gångna tioårsperioden framför allt när det gäller de äldsta åldersgrupperna. Ökningen kommer att fortsätta och förstärkas ytterligare under de kommande tio åren. De äldre har ett väsentligt större behov av sjukvård än personer i yngre åldrar. Framför allt tar de äldre en proportionellt sett mycket stor del av den slutna vårdens resurser i anspråk. För att möta och tillgodose det ökade behovet av insatser för sjukvård för de äldre har en satsning skett på utbyggnad av hemsjukvård. Detta har skett för att begränsa behovet av omhändertagande på olika typer av vårdinstitutioner. Förutsättningarna för goda behandlings- resultat är ofta bättre om patienten kan vårdas i sin hemmiljö. Sjukförsäk- ringen lämnar ersättning till sjukvårdshuvudmännen för hemsjukvården med f. n. 55 kr. per besök eller behandling. Jag återkommer senare till frågan om höjning av denna ersättning.

De ökade satsningarna på hemsjukvård m.m. har dock inte kunnat tillgodose hela det ökade vårdbehovet för de äldre. En kraftig ökning av antalet platser i långtidssjukvård har därför skett under senare år. För att underlätta utbyggnaden av långtidssjukvården infördes en särskild ersättning från sjukförsäkringen till sjukvårdshuvudmännen med 170 milj. kr. för vardera åren 1980 och 1981.

För att underlätta insatser från sjukvårdshuvudmännen vad gäller förebyggande hälsovård och primärvård, inräknat långtidssjukvård, inför genomförandet av en ny hälso- och sjukvårdslagstiftning bör i enlighet med överenskommelsen införas ett särskilt bidrag till sjukvårdshuvudmännen med 200 milj. kr. för vardera år 1982 och 1983. Det nya bidraget avses fördelat mellan sjukvårdshuvudmännen med 24 kr. per år och invånare. Samtidigt upphör det bidrag till långtidssjukvården som utgått under åren

Prop. 1980/81:187 8

1980 och 1981 med 170 milj. kr. per år.

Jag betraktar denna schablonersättning som inledningen till en mera allmän övergång till ett enklare ersättningssystem från sjukförsäkringen till de offentliga sjukvårdshuvudmännen. I överenskommelsen förutsätts också att en arbetsgrupp skall tillsättas för att inför nästa överläggningsomgång överväga möjligheterna atti ökad omfattning föra samman och schablonisera ersättningarna. Arbetsgruppen avses därvid även överväga möjligheterna att i detta ersättningssystem inrymma helt eller delvis nuvarande statsbidrag till kliniker för psykiskt sjuka.

1.3. Ersättning för offentlig öppen vård

För läkarvård som ombesörjs av staten, landstingskommun eller kommun som inte tillhör landstingskommun utgår ersättning från sjukförsäkringen till sjukvårdshuvudmännen med ett enhetligt belopp av 127 kr. för varje besök. Patientavgift får samtidigt tas ut med högst 25 kr. per besök. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen bör sjukförsäkringens läkarvårdsersätt- ning till sjukvårdshuvudmännen fr. o. m. den 1 januari 1982 höjas till 143 kr. per besök. Patientavgift bör få tas ut med högst 30 kr. under år 1982 och med högst 40 kr. under är 1983. Vid läkarbesök hos den sjuke bör få tas ut en tilläggsavgift med 20 kr. De nämnda beloppen inkluderar liksom f. n. sådana röntgen— eller laboratorieundersökningar som patienten kan bli remitterad till vid läkarbesöket. Vid rådfrågning per telefon bör patientavgiften vara högst 15 kr., vilket belopp motsvarar arvodet.

För öppen läkarvård vid sjukhus som drivs av annan än sjukvårdshuvud- man men som har vårdavtal med sjukvårdshuvudman utgår ersättning till huvudmannen enligt samma regler som om vården meddelats av denne. Således kommer även för sådan värd att gälla tidigare nämnda ersättnings- belopp. Vårdgivaren ersätts sedan av huvudmannen i enlighet med reglerna i vårdavtalet.

Undersökning eller behandling hos sjukvårdshuvudman efter remiss från försäkringsansluten privatpraktiserande läkare eller från läkare vid företags- hälsovårdsmottagning som registrerats hos allmän försäkringskassa är avgiftsfri för patienten om denne har betalat avgift vid det läkarbesök som föranledde remissen. Ersättning utgår f. n. från försäkringen till sjukvårds- huvudmannen med 147 kr. för varje sådan undersökning eller behandling. Denna ersättning bör utgå med oförändrat belopp för åren 1982 och 1983. Remitteras patienten för undersökning eller behandling till privat röntgen- mottagning eller laboratorium som har driftavtal med sjukvårdshuvudman utgår ersättning från sjukförsäkringen till sjukvårdshuvudmännen enligt samma regler. Vårdgivaren ersätts sedan av huvudmannen enligt reglerna i vårdavtalet.

Ersättning från sjukförsäkringen till sjukvårdshuvudmännen utgår Också för vård eller behandling som på grund av sjukdom och efter ordination av

Prop. 1980/811187 9

läkare lämnas av annan vårdpersonal än läkare. t. ex. sjukgymnast. psykolog eller distriktssköterska. Ersättningen från försäkringen utgör 55 kr. per behandling eller besök. Patientavgift får tas ut med högst 15 kr. per behandling eller besök. I flertalet fall torde inte tas ut någon patientav- gift.

I enlighet med överenskommelsen bör ersättningen för sjukvårdande behandling höjas från 55. kr. till 60 kr. per behandling eller besök. Patientavgift bör få tas ut med högst 20 kr.

Riksförsäkringsverket och socialstyrelsen föreslog i ett betänkande (Ds S 1978:18) att de särskilda reglerna i 2 kap. 7 & lagen om allmän försäkring om ersättning från sjukförsäkringen till primärkommuner för läkarvård vid ålderdomshem m. m. skulle upphävas efter en tvåårig övergångsperiod. I 1979 års överenskommelse om vissa ersättningar från sjukförsäkringen till sjukvårdshuvudmännen under åren 1980—1981 förklarade sig Landstingsför- bundet berett att verka för att sjukvårdshuvudmännen senast fr. o. ut. år 1982 skulle äta sig att tillgodose primärkommunernas behov av läkarvård eller sluta vårdavtal om denna läkarvård. I enlighet med den nya överenskommelsen förordar jag att de särskilda reglerna om ersättning från sjukförsäkringen för kommunal läkarvård vid ålderdomshem m. m. upphör att gälla vid utgången av år 1981. Jag föreslår att 2 kap. 7 % lagen (1962:381) om allmän försäkring ändras i enlighet med vad jag här anfört.

1.4 Ersättning för preventivmedelsrådgivning m. m.

Enligt gällande bestämmelser utgår ersättning från sjukförsäkringen för kostnader för rådgivning i födelsekontrollerande syfte och i samband med rådgivning angående abort eller sterilisering. En förutsättning för ersättning, som även omfattar kostnader för preventivmedel som i anslutning till rådgivning lämnas ut till den försäkrade, är enligt lagen (1974:525) om ersättning för viss födelsekontrollerande verksamhet m. m. att rådgivning och i anslutning därtill utlämnade preventivmedel tillhandahålls den försäkrade kostnadsfritt. För rådgivning som lämnas av läkare anställd hos sjukvårdshuvudman utgår ersättning till huvudmannen med 127 kr. För rådgivning som lämnas av annan personal anställd hos sjukvårdshuvudman, t. ex. barnmorska eller kurator, utgår ersättning med 55 kr. per besök. Meddelas rådgivning av privatpraktiserande läkare utgår ersättning med varierande belopp beroende på de åtgärder som har utförts.

I enlighet med överenskommelsen bör ersättningarna till sjukvårdshuvud- männen för rådgivningsverksamheten utgå med 143 kr. per besök om rådgivning lämnas av läkare och med 60 kr. om den lämnas av annan personal.

Prop. 1980/81:187 10

1.5. Ersättning för vissa läkarutlåtanden

När en person ansöker om förtidspension, handikappersättning eller vårdbidrag skall ansökan åtföljas av ett läkarutlåtande. [ vissa fall kan försäkringskassan också själv föranstalta om att den som ansökt om pension eller uppburit sjukpenning under en längre tid skall genomgå läkarunder- sökning. Utfärdas ett utlåtande eller utförs en undersökning av en läkare som är anställd hos offentlig sjukvårdshuvudman utgår ersättning från sjukför- säkringen med 127 kr. per undersökning eller utlåtande. I vissa fall erlägger den försäkrade 20 kr. härutöver som patientavgift. I enlighet med överenskommelsen bör försäkringens ersättning höjas till 143 kr. för här aktuella undersökningar och utlåtanden. I vissa fall bör därutöver få tas ut en patientavgift med högst 30 kr. under år 1982 och 40 kr. under år 1983.

1.6. Ersättning för sjukhusvård

När en försäkrad vårdas på sjukhus utgår f. n. ersättning från sjukförsäk- ringen till sjukvårdshuvudmannen med 40 kr. per vårddag. För varje dag som den försäkrade vistas på sjukhus görs samtidigt ett avdrag från hans sjukpenning med 30 kr. Avdraget får dock uppgå till högst en tredjedel av sjukpenningens belopp och den återstående Sjukpenningen skall alltid uppgå till lägst 8 kr. per dag.

I enlighet med överenskommelsen bör försäkringens ersättning vid sjukhusvård höjas till 45 kr. per vårddag. Sjukpenningavdraget bör samtidigt höjas till 35 kr. per dag, dock högst en tredjedel av sjukpenningbeloppet. Den återstående Sjukpenningen bör liksom nu alltid uppgå till lägst 8 kr. per dag.

För personer som fyllt sjuttio år eller dessförinnan börjat uppbära hel folkpension utgår enligt 2 kap. 12 5 lagen om allmän försäkring ersättning för sjukhusvård under sammanlagt högst 365 dagar. Eftersom dessa personer vanligen inte har någon sjukpenninggrundande inkomst och således inte uppbär sjukpenning kan något sjukpenningavdrag inte göras vid sjukhus- vård. Till skillnad från personer med förvärvsinkomster åtnjuter således den som blir pensionär helt avgiftsfri sjukhusvård under 365 dagar. Sedan denna förmån förbrukats måste patienten själv betala vårdavgiften till sjukvårds- huvudmannen. Denna avgift fastställs av sjukvårdshuvudmannen. Utgångs- punkten för avgiftsnivån har därvid varit de avgiftsregler som gäller för sjukpenningförsäkrade patienter. Jag har av flera skäl ansett det önskvärt att _ nå fram till nya avgiftsregler på detta område för att minska de nuvarande stora skillnaderna i avgift för äldre vid långtidssjukvård och vistelse i primärkommunal åldringsvård och därigenom i praktiken underlätta sam- ordningen mellan social och medicinsk omvårdnad. Frågan om avgiftsreg- lerna för denna patientgrupp har därför utretts av en arbetsgrupp med representanter för socialdepartementet och Landstingsförbundet.

Prop. 1980/81:187 11

Den överenskommelse som nu har träffats innebär att den avgiftsfria sjukhusvården i 365 dagar behålls oförändrad. Sedan dessa vårddagar förbrukats skall inte tas ut någon avgift för sjukhusvård under de första sex dagarna vid varje vårdtillfälle. För tid därefter får sjukvårdshuvudmännen ta ut en differentierad avgift. Avgiften differentieras efter pensionärens inkomst efter skatt. Patienten tillförsäkras på motsvarande sätt som vid vistelse i ålderdomshem ett garantibelopp. Detta belopp motsvarar minst 30 % av folkpensionen inklusive pensionstillskott samt 20 % av överskju- tande inkomster. Vidare skall skälig hänsyn tas till om annan person är beroende av patienten för sitt uppehälle. Hänsyn skall också tas till boendekostnader om det är skäligt att patienten behåller sin bostad. Även i annat fall bör avgiften jämkas om särskilda skäl föreligger.

Som jag nämnt i inledningsavsnittet bör förslag till de lagändringar som behövs för genomförande av de nya avgiftsreglerna läggas fram för riksdagen i särskild ordning.

1.7. Ersättning för resekostnader

Resekostnadsersättning från sjukförsäkringen utgår i samband med ersättningsberättigad läkarvård, tandvård, sjukhusvård, sjukvårdande behandling, rådgivning i födelsekontrollerande syfte och sjukvård som lämnas av distriktssköterska eller distriktsbarnmorska. Ersättning utgår som regel i den mån resekostnaderna vid varje besök överstiger 30 kr. För resori samband med tandvård och rådgivning i födelsekontrollerande syfte är karensbeloppet 38 kr.

Ersättning för sjukvårdshuvudmännens sjuktransporter med ambulansbil eller liknande utgår från sjukförsäkringen med 23 kr. per år för varje invånare som vid årets ingång var bosatt inom sjukvårdsområdet. Ersättning får tas ut av den sjuke med högst 13 kr. per resa. Sjuktransportersättningen bör enligt vad som överenskommits höjas till 27 kr. per år och invånare. Samtidigt bör den avgift som får tas ut av den sjuke bestämmas till högst 30 kr.

Reglerna om ersättning vid sjukresor är f. n. föremål för översyn inom sjukreseutredningen (S 1979:09). Utredningen beräknas avlämna sitt slutbe- tänkande inom kort. Avsikten är att de frågor som berörs i utredningens kommande förslag därefter skall tas upp till behandling i särskild ordning.

1.8. Ersättning för hjälpmedel till handikappade

Ersättning till sjukvårdshuvudmännen för tillhandahållande av hjälpme- del åt handikappade m. m. utgår. med 62 kr. per år för varje invånare som vid årets ingång var bosatt inom sjukvårdsområdet. Sjukvårdshuvudman skall därvid tillhandahålla avgiftsfria eller prisnedsatta glasögon till barn och ungdomar.

Prop. 1980/81:187 12

Hjälpmedelsersättningen bör i enlighet med överenskommelsen höjas till 75 kr. per invånare och år fr. o. m. är 1982.

En viss del av sjukförsäkringens hjälpmedelsersättning, f. n. 2:50 kr. per invånare och år. avsätts till en särskild fond för finansiering av verksamheten vid handikappinstitutet, som drivs av en för staten och sjukvårdshuvudmän- ne gemensam stiftelse. Enligt en särskild överenskommelse som träffats mellan staten och sjukvårdshuvudmännen skall 3 kr. per invånare och år avräknas från hjälpmedelsersättningen och tillföras den särskilda fonden för åren 1982 och 1983.

En verksamhet med tolktjänst för språklig kommunikation mellan döva och hörande inleddes omkring år 1970 i försöksform med anknytning till landstingens hjälpmedelsverksamhet. Tolktjänsten har därefter byggts ut i landstingens regi. Det finansiella ansvaret för den övertogs av dem är 1976 på samma sätt som hjälpmedelsverksamheten. Det praktiska utvecklingsarbe- tet inom detta område är anförtrott åt handikappinstitutet. Tolktjänsten har med tiden utvidgats och avser numera barndomsdöva, vuxendöva, vissa gravt hörselskadade, dövblinda och talskadade. Handikappinstitutets utvecklingsarbete ligger till grund för överväganden om en förbättrad tolktjänst.

Vid överenskommelsen har förutsatts att sjukvårdshuvudmännen succes- sivt bygger upp en samordnad tolktjänst åt döva, dövblinda m. t]. och svarar för kostnaderna härför.

1.9. Kostnader och finansiering

Den ekonomiska innebörden av överenskommelsen med sjukvårdshuvud- männen framgår av den sammanställning som bör tas in som bilaga 2.1 till detta regeringsprotokoll.

Genom de nya ersättnings- och avgiftsreglerna beräknas sjukvårdshuvud- männens inkomster öka med sammanlagt ca 982 milj. kr. år 1982 och med ytterligare ca 163 milj. kr. år 1983 vid en patientavgift av 40 kr. per besök. Av den sammanlagda ökningen hänför sig 589 milj. kr. till höjda ersättningar från sjukförsäkringen och 556 milj. kr. till höjda patientavgifter. Vid de ekonomiska beräkningarna har vårdvolymen antagits ligga på 1980 års nivå.

För sjukförsäkringen innebär således de nya ersättningsreglerna en sammanlagd kostnadsökning med 589 milj. kr. per år. Detta medför enligt gällande finansieringsregler en ökning av statens kostnader för bidrag till sjukförsäkringen med nämare 90 milj. kr. per år. För budgetåret 1981/82 blir statens merkostnader drygt 40 milj. kr. I årets budgetproposition (prop. 1980/81:100. bil. 8, punkt B 8) beräknades förslagsanslaget Bidrag till sjukförsäkringen för budgetåret 1981/82 till 3 850 milj. kr. Med beaktande av de nya ersättningsreglerna samt det nu kända kostnadsutfallet för år 1980 beräknas statens kostnader under anslaget till 3 890 milj. kr. för budgetåret

Prop. 1980/81:187 13

1981/82. Den del av kostnadsökningen som skall finansieras av avgifter från arbetsgivare och egenföretagare föranleder ingen ändring av gällande avgiftsuttag.

1.10. Övriga frågor

I den här aktuella överenskommelsen har förutsatts att sjukvårdshuvud- männen utan särskild ekonomisk ersättning tillämpar ett gemensamt skydd för patienterna mot höga sjukvårds— och läkemedelskostnader i enlighet med riksdagens beslut i anledning av regeringens proposition 1980/81:73. Regeringen har den 26 februari 1981 anvisat medel för vissa informations- åtgärder i samband med införandet av högkostnadsskyddet.

Under åren 1976—1979 registrerades vårdsökande tandvårdspatienter. som inte lyckats få tandvård. hos försäkringskassorna för förmedling till olika vårdgivare. Systemet upphörde på grund av att riksförsäkringsverket och försäkringskassorna ansåg att det inte fungerat på avsett sätt och inte fyllt någon egentlig funktion eftersom kassorna inte hade något inflytande på vårdresurserna. Socialstyrelsen har efter en genomförd enkät bland folk- tandvårdens huvudmän redovisat ett fortsatt behov av förmedlingsverksam- het för nya tandvårdspatienter. Samrådsgruppen för tandvårdsfrågor i Stockholms län har likaså i skrivelser till regeringen begärt en fortsatt förmedlingsverksamhet av detta slag.

Överläggningar har därför upptagits mellan representanter för Landstings- förbundet. Sveriges tandläkarförbund. socialdepartementet och socialstyrel- sen. Överläggningarna har resulterat i en överenskommelse om ett ramavtal mellan Landstingsförbundet och Tandläkarförbundet angående anordnande av förmedling av tandvårdspatienter inom områden där behov av sådan förmedling föreligger.

I den nu träffade överenskommelsen har förutsatts att sjukvårdshuvud- männen utan särskild ekonomisk ersättning svarar för förmedling av tandvårdspatienter inom landstingskommuner och kommuner där lokala avtal träffas om behov och omfattning av sådan förmedling.

Socialstyrelsen har efter samråd med Statens bakteriologiska laboratorium hos regeringen begärt bemyndigande att få utfärda rekommendation om — för den enskilde kostnadsfri — allmän skyddsympning mot mässling, påssjuka och röda hund dels vid 1 1/2 och dels vid 12 års ålder. I överenskommelsen har förutsatts att socialstyrelsen kommer att utfärda rekommendation om allmän skyddsympning av barn vid 1 1/2 års ålder.

De överenskomna ersättningarna från sjukförsäkringen skall gälla t. o. m. utgången av år 1983. Frågan om ersättningsreglerna för tiden därefter förutsätts bli föremål för nya överläggningar.

Som jag nämnt under punkt 1.2 har det förutsatts att en särskild arbetsgrupp skall tillsättas inför nästa överläggningsomgång för att i den nya hälso- och sjukvårdslagstiftningens anda — överväga möjligheterna att i

Prop. 1980/81:187 14

ökad omfattning föra samman och schablonisera ersättningarna från sjukförsäkringen till de offentliga sjukvårdshuvudmännen. Arbetsgruppen skall därvid även överväga möjligheterna att i detta ersättningssystem — helt eller delvis — inrymma nuvarande statsbidrag till kliniker för psykiskt sjuka.

1.11. Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört i det föregående hemställer jag att regeringen

dels föreslår riksdagen att antaga inom socialdepartementet upprättat förslag till lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring,

dels bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag anfört om ersättning- arna från sjukförsäkringen till sjukvårdshuvudmännen.

2. Bidrag till driften av kliniker för psykiskt sjuka m. m.

Iprop. 1966:64 (SU 1966:94, rskr 1966:220) angående huvudmannaskapet för mentalsjukvården rn. m. redovisades preliminära överenskommelser om landstingens övertagande den 1 januari 1967 av den statliga mentalsjukvår- den. Kungl. Maj .t bemyndigades därvid av riksdagen att godkänna avtal med landstingen samt med dåvarande städerna Stockholm, Göteborg och Malmö om huvudmannaskapet för mentalsjukvården m. m. enligt i propositionen närmare angivna grunder. Kungl. Maj:t godkände den 28 oktober 1966 avtal med landstingskommunerna om övertagande av statens mentalsjukvård den 1 januari 1967. Därefter har i prop. 1967:69 (SU 19672106, rskr 1967z252) redovisats avtal med de nämnda städerna om deras övertagande av hela den psykiatriska sjukvården i städerna, vilka avtal godkänts av Kungl. Maj:t den 24 februari 1967.

Tilläggsavtal till mentalsjukvårdsavtalen om höjda driftbidrag träffades med sjukvårdshuvudmännen för åren 1972—1979.

Genom tillåggsavtalen har det ursprungliga driftbidraget ersatts med fasta årliga belopp som fastställts efter förhandlingar mellan parterna. Bidraget uppgick till 2 669 274 000 kr. för år 1979.

I budgetpropositionen 1981 (prop. 1980/81:100, bilaga 8) anmälde jag att förhandlingar fortfarande pågick om bidraget till driften av kliniker för psykiskt sjuka m. m. för år 1980 och följande år. I avvaktan på resultatet av förhandlingarna föreslog jag att förslagsanslaget H 3. Bidrag till driften av kliniker för psykiskt sjuka m. m. skulle föras upp med oförändrat 2 827 000 000 kr. för budgetåret 1981/82.

Statens förhandlingsnämnd har nu träffat överenskommelse med sjuk- vårdshuvudmännen om bidrag till den psykiatriska vården för åren 1980—1983. Överenskommelsen gäller under förutsättning att den godkänns av regeringen och av samtliga landstingskommuner och berörda kommuner.

Prop. 1980/81:187 15

Överenskommelsen bör fogas till regeringsprotokollet i detta ärende som bilaga 3.

Parterna har enats om ett driftbidrag med sammanlagt ca 2 652 milj. kr. för år 1980, dvs. samma belopp som har betalats ut a conto år 1980. För år 1981 har parterna enats om ett bidrag med 3 3l0 milj. kr.

Fr. o. m. år 1982 skall staten lämna bidrag till sjukvårdshuvudmännen för den psykiatriska vården i form av ett allmänt och ett särskilt bidrag. Det särskilda bidraget. som skall utgå t. o. m. är 1991. skall ersätta byggnads- och utrustningsbidragen enligt de tidigare mentalsjukvårdsavtalen. Detta inne- bär att staten på tio år avlöser de nuvarande byggnads- och utrustningsbi- dragen. Sedan pågående markförhandlingar mellan förhandlingsnämnden och vissa enskilda sjukvårdshuvudmän slutförts skall ersättningar för markförvärv inte utgå. För åren 1982 och 1983 utgör det allmänna bidraget 3 720 resp. 3 900 milj. kr. och det särskilda bidraget 126 resp. 132 milj. kr. Om löner och priser stiger med mer än fem procent under ettvart av åren 1982 Och 1983 skall förhandlingar tas upp om konsekvenserna av detta.

I avtalen finns en bestämmelse om att tjänstebrevsrätten för landstings- kommunala och kommunala sjukvårdsinrättningar skall upphöra fr. o. m. den 1 januari 1982 utan särskild ersättning härför.

Överenskommelsen reglerar vidare kostnaderna för vård vid rättspsykiat- risk klinik av den som genom lagakraftvunnen dom överlämnats till sluten psykiatrisk vård.

Bidragen skall fördelas mellan sjukvårdshuvudmännen enligt de grunder som anges i bilagorna B och C till förhandlingsprotokollet. om inte huvudmännen träffat eller kommer att träffa överenskommelser om annan fördelning.

En förutsättning för att avtalet skall gälla är att parterna godkänner en överenskommelse som träffats samma dag om kompensation till staten för övertagandet av driftkostnader för skyddade verkstäder, arbetsvårdsinstitut m. m. Jag återkommer till denna i det följande.

De överenskomna höjningarna av bidragen liksom den ändrade konstruk- tionen av byggnadsbidragen m. m. kommer enligt min mening att bidra till att den psykiatriska vården utvecklas i önskvärd riktning, dvs. mot en utbyggnad av öppna och halvöppna vårdformer. Den träffade överenskom- melsen bör därför godkännas.

Parterna är överens om att gemensamt omedelbart utreda förutsättning- arna för att fr. o. m. den 1 januari 1984 ersätta bidragen till den psykiatriska vården och ersättningarna från sjukförsäkringssystemet med ett generellt bidrag. Vidare skall gällande mentalsjukvårdsavtal ersättas med nya avtal. Det är mot den bakgrunden som parterna har kommit överens om en avtalsperiod, som ansluter till uppgörelsen om ersättning till sjukvårdshu- vudmännen från den allmänna försäkringen. Jag finner det glädjande att det nu råder enighet om att undersöka förutsättningarna för att reformera bidragssystemet inom sjukvården. Ett mera allmänt sjukvårdsbidrag är

Prop. 1980/81:187 16

enligt min mening att föredra framför de särskilda bidrag som nu utgår till olika ändamål.

Med utgångspunkt i vad som har överenskommits om bidrag för åren 1981 och 1982 beräknar jag medelsbehovet för budgetåret 1981/82 till (1 655 000000 + 1 860 000 000 + 63 000000) 3 578000 000 kr.

Med hänvisning till det anförda hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att

1. bemyndiga regeringen att godkänna överenskommelse mellan statens förhandlingsnämnd och företrädare för Landstingsför- bundet om bidrag till den psykiatriska vården för åren 1980—1983. m.m. till Bidrag till driften av kliniker för psykiskt sjuka m. m. för budgetåret "1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 3 578 000 000 kr. IJ

3. Övriga frågor

3.1. Kompensation till staten för övertagande av driftkostnader för skyddade verkstäder, arbetsvårdsinstitut, m. m.

Efter samråd med chefen för budgetdepartementet vill jag i detta sammanhang anmäla en överenskommelse som träffats om kompensation till staten för övertagande av driftkostnaderna för skyddade verkstäder, arbetsvårdsinstitut, m. m.

Enligt riksdagens beslut (prop. 1977/78:30. AU "16, rskr 74) om framtida huvudmannaskap och organisation av skyddat arbete och yrkesinriktad rehabilitering m. m. skulle verksamheten vid verkstäder för skyddat arbete. kontorsarbetscentraler, industriella beredskapsarbeten och hemarbete sam- ordnas i en gemensam organisation. Dessa verksamheter skulle samordnas under regionala stiftelser i varje län med landstingskommunerna och staten som stiftelsebildare. En central stiftelse skulle bildas för vissa övergripande frågor.

På grundval av förslag av en särskild organisationskommitté och överens- kommelser som träffats mellan statens förhandlingsnämnd och de dåvarande huvudmännen beslutade 1978/79 års riksmöte (prop. 1978/79:139, AU 29, rskr 293) om riktlinjer för den nya stiftelseorganisationen. Beslutet innebar bl.a. att ett statligt driftbidrag skulle utgå för att täcka underskottet i verksamheten. Den centrala stiftelsen Stiftelsen Samhällsföretag — inrättades genom beslut av regeringen den 8 februari 1979. De regionala stiftelserna övertog driften av de skyddade verkstäderna m. m. den 1 januari 1980.

I den överenskommelse om ändrat huvudmannaskap för skyddade verkstäder, arbetsvårdsinstitut m. m. som statens förhandlingsnämnd träf- fade den 21 december 1978 med de tidigare huvudmännen för dessa

Prop. 1980/81:187 17

institutioner konstaterade parterna att det angavs i propositionen "1977/78z30 att ett statligt övertagande av det kommunala och landstingskommunala kostnadsansvaret på detta område endast kunde accepteras om det i sin helhet motsvarades av minskade statliga åtaganden inom andra kommunala verksamhetsområden.

På uppdrag av regeringen den 25 januari 1979 träffade därefter förhand- lingsnämnden och företrädare för Landstingsförbundet, samtliga landstings— kommuner, Gotlands. Malmö och Göteborgs kommuner och för Svenska kommunförbundet den 11 oktober 1979 en överenskommelse om kompen- sation för år 1980 med 775 milj. kr. för statens övertagande av driftkostna- derna för de skyddade verkstäderna m. m. En överenskommelse har nu träffats för åren 1981 och 1982. Landstingskommunerna samt Gotlands, Malmö och Göteborgs kommuner skall som slutlig reglering erlägga kompensation till staten med 775 milj. kr. för vartdera året 1981 och 1982. Efter denna tid skall sådan kompensation ej utgå, varför frågan därmed är slutligt reglerad. Överenskommelsen bör fogas till regeringsprotokollet i detta ärende som bilaga 4.

Överenskommelsen gäller under förbehåll av regeringens samt landstings- kommunernas och de berörda kommunernas godkännande. Överenskom- melsen förutsätter också att parterna godkänner den överenskommelse som träffats samma dag om bidrag till den psykiatriska vården för åren 1980—1983 m. m.

Det bör ankomma på regeringen att besluta i denna fråga.

3.2. Överenskommelse om frågor i samband med länsläkarorganisationens avveckling

I årets budgetproposition (prop. 1980/81:100, bilaga 8) nämnde jag att statens förhandlingsnämnd hade fått i uppdrag att förhandla med företrädare för sjukvårdshuvudmännen om samverkan inom det miljömedicinska området. I uppdraget ingick också att förhandla om överförande av personal inom länsläkarorganisationen till landstingen.

Jag vill i detta sammanhang anmäla att överenskommelse i dessa frågor nu har träffats mellan företrädare för statens förhandlingsnämnd och Lands- tingsförbundet. Överenskommelsen innebär att Landstingsförbundet rekommenderar sjukvårdshuvudmännen att fr. o. m. den 1 juli 1981 genom miljömedicinska enheter eller på annat sätt dels tillgodose länsstyrelsernas behov av medicinsk expertis dels samverka med statliga organ om hälso- och miljömässiga och andra därmed sammanhängande medicinska frågor. Staten skall betala ersättning till sjukvårdshuvudmännen för medicinsk expertis som staten utnyttjar. Landstingsförbundet rekommenderar sjukvårdshuvudmän- nen att erbjuda länsläkare, biträdande länsläkare och länssjuksköterskor anställning fr. o. m. den 1 juli 1981 hos sjukvårdshuvudmännen. Överens- kommelsen bör fogas till regeringsprotokollet i detta ärende som bilaga

5. _. 2 RikHagen 1980/81. 1 saml. Nr 187

Prop. 1980/81:187 13

ÖVerenskommelsen gäller under förbehåll att den godkänns av regeringen och av Landstingsförbundets styrelse.

3.3. Hemställan

Med hänvisning till vad jag anfört hemställer jag, att regeringen bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag här har anfört om kompensation till staten och om länsläkarorganisationens avveckling.

4. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandenas överväganden och beslutar att genom proposition förelägga riksdagen vad föredragandena har anfört för de åtgärder som föredragandena har hemställt om.

Prop. 1980/81:187 19

Gällande bestämmelser för Sjukförsäkringens ersättningar till sjuk- vårdshuvudmännen

1. Allmänt

Sjukförsäkringsförmånerna enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring (omtryckt 19771630, ändrad senast 1980:1()39), AFL, består av sjukvårdser- sättning, sjukpenning och föräldrapenning. Sjukvårdsersättning utgår enligt 2 kap. AFL i form av ersättning för läkarvård. tandvård, sjukhusvård och för vissa sjukvårdande behandlingar som utförs av annan än läkare. Ersättning utgår även för resor i samband med vården samt för läkemedel. Vidare utgår viss ersättning för sjukvårdshuvudmännens kostnader för ambulanstranspor- ter och handikapphjälpmedel.

2. Ersättning för läkarvård

Ersättning för läkarvård utgår om vården ombesörjs av staten, landstings- kommun eller kommun som inte tillhör landstingskommun (offentlig läkarvård) eller lämnas av läkare som är uppförd på en av allmän försäkringskassa upprättad förteckning (annan läkarvård). Ersättning utgår enligt grunder som regeringen fastställer. I fråga om vård som lämnas av läkare som uppförts på den nämnda förteckningen fastställs grunderna för högst två år i sänder efter förslag av riksförsäkringsverket. Regeringen kan därvid bestämma det högsta arvode som får tas ut för vård som lämnas av läkare som är uppförd på förteckningen. Grunder för läkarvårdsersättning m. 111. har fastställts i läkarvårdstaxan (1974z699. ändrad senast 19802935). För offentlig läkarvård betalar försäkringskassan till sjukvårdshuvudmannen läkarvårdsersättning med 127 kr. för varje läkarbesök. Av patienten får tas ut en avgift på högst 25 kr. Beloppen inkluderar ersättning även för det första läkarbesök som sker med anledning av remiss samt för sådana röntgen- och laboratorieundersökningar m. m. som patienten blir remitterad till vid läkarbesöket. Meddelas vården vid läkares besök hos den sjuke kan en tilläggsavgift av 15 kr. tas ut av den försäkrade. Vid rådfrågning per telefon utgår endast patientavgift med 10 kr.

För läkarvård vid vissa sjukhus som inte drivs av staten, landstingskom- mun eller kommun utanför landstingskommun, men som har vårdavtal med offentlig sjukvårdshuvudman, utgår ersättning till huvudmannen enligt samma grunder.

I annan läkarvård får läkare för varje patientbesök tillgodoräkna sig arvode med högst de belopp som anges i läkarvårdstaxan. Läkaren får i patientavgift ta ut högst 30 kr., i vissa fall 35 och 40 kr. Patientavgiften inkluderar ersättning för remissbesök hos läkare inom offentlig vård samt för röntgen- och laboratori'eundersökningar m. ni. som patienten remitteras till.

Prop. 1980/81:187 20

Vid läkares besök hos den sjuke får tas ut en tilläggsavgift med 10 kr. För telefonrådfrågning utgör patientavgiften högst 30 kr. Skillnaden mellan läkararvodet och patientavgiften betalas av försäkringskassan direkt till läkaren i form av läkarvårdsersättning.

Vid remiss från privatpraktiserande läkare för läkar-. röntgen- eller laboratorieundersökning i offentlig vård ersätter sjukförsäkringen vederbö- rande sjukvårdshuvudman med 147 kr. Vid remiss för rönten- eller laboratorieundersökning hos privat röntgenmottagning eller laboratorium som har driftavtal med sjukvårdshuvudman utgår ersättning från sjukförsäk- ringen till huvudmannen med 147 kr. Motsvarande bestämmelser äger tillämpning när remiss utfärdas inom företagshälsovårdcn.

3. Ersättning för sjukvårdande behandling m. m.

I 2 kap. 6 & AFL ges regeringen möjlighet föreskriva att ersättning skall utgå för försäkrads utgifter för annan vård eller behandling i anledning av sjukdom än läkarvård. tandvård och sjukhusvård liksom för resor i samband med sådan vård eller behandling. Närmare bestämmelser härom finns i förordningen (1976:1018, ändrad senast 1980:937) med taxa för sjukvårdan- de behandling m. m.

Enligt 2 5 förordningen avses med sjukvårdande behandling i offentlig vård sådan sjukvårdande behandling som ombesörjs av staten. landstingskom- mun eller kommun som inte tillhör landstingskommun. Arvodet för sjukvårdande behandling i offentlig vård utgör 70 kr. för varje besök. Patienten erlägger högst 15 kr. i patientavgift och försäkringen betalar en behandlingsersättning av 55 kr. Motsvarande regler gäller rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller rådgivning angående abort eller sterilise- ring. För sådan rådfrågning utgår inte patientavgift och behandlingsersätt- ningen utgör 55 kr. Arvode utgår dock inte för vård eller behandling eller rådgivning som ges i anslutning till besök för vilket utgår arvode enligt läkarvårdstaxan. För vård eller behandling som lämnas av privatpraktise- rande vårdgivare som har avtal med sjukvårdshuvudman utgår ersättning på samma sätt som om vården hade lämnats av huvudmannen.

Med annan sjukvårdande behandling avses sådan sjukgymnastisk behand- ling som lämnas av privatpraktiserande sjukgymnast eller läkare som är uppförd på en av allmän försäkringskassa upprättad förteckning. Till försäkringen ansluten vårdgivare får tillgodoräkna sig arvode med högst det belopp som anges i taxan. Patientavgift får tas ut med högst 20 kr. När vården ges vid besök hos den sjuke får en tilläggsavgift tas ut med 10 kr. För telefonrådgivning utgår endast patientavgift med högst 10 kr. Försäkrings- kassan betalar skillnaden mellan arvode och patientavgift direkt till vårdgivaren genom behandlingsersättning.

Prop. 1980/81:187 . 21

4. Ersättning för preventiwnedelsrådgivning m. m.

I lagen (1974:525) om ersättning för viss födelsekontrollerande verksam- het m. rn. (ändrad senast l977:639) ges regler om ersättning från sjukför- säkringen för preventivmedelsrådgivning. Samma regler gäller vid rådfråg- ning angående abort eller sterilisering. Staten. landstingskommun eller kommun får ersättning för kostnader för rådgivning som lämnas den som är omfattad av sjukförsäkringen. Motsvarande ersättning utgår till organisation som med socialstyrelsens tillstånd bedriver sådan rådgivning. Ersättning utgår även till privatpraktiserande läkare enligt grunder som regeringen fastställer.

Ersättning utgår för varje rådgivningstillfälle med belopp som regeringen fastställer. Den omfattar även kostnaderna för preventivmedel som i samband med rådgivningen lämnas ut till den försäkrade. En förutsättning för ersättning är enligt lagen att rådgivning och i anslutning därtill utlämnade preventivmedel tillhandahålls den försäkrade kostnadsfritt. Ersättningsbe- stämmelser har meddelats i läkarvårdstaxan (1974:699) och förordningen (1976:1018) med taxa för sjukvårdande behandling m. m. För rådgivning meddelad av sjukvårdshuvudman utgår arvodet med samma belopp som för läkarundersökning eller för sjukvårdande behandling. dvs. f. n. 127 resp. 55 kr. För privatpraktiserande läkare utgår varierande arvoden beroende på de åtgärder som vidtagits.

5. Ersättning för vissa läkarutlåtanden

Har sjukpenning eller ersättning för sjukhusvård utgivits för 90 dagar i följd, eller finns det i övrigt skälig anledning. skall försäkringskassa enligt 2 kap. 11 å och 3 kap. 13 å första stycket AFL i den utsträckning riksförsäk- ringsverket föreskriver undersöka om skäl föreligger att vidta åtgärd för att förkorta sjukdomstiden eller att förebygga eller häva nedsättning av den försäkrades arbetsförmåga.

När någon begär förtidspension på grund av nedsatt arbetsförmåga. handikappersättning eller vårdbidrag skall enligt 4 & kungörelsen (19621394) med vissa bestämmelser rörande ansökan om pension enligt lagen om allmän försäkring. m. m. (ändrad senast 19751480) läkarutlåtande bifogas ansökan där inte särskilda skäl föranleder annat.

Enligt 16 kap. AFL kan som villkor för rätt till förtidspension. handikappersättning eller vårdbidrag föreskrivas att den försäkrade skall undergå läkarundersökning.

Enligt förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m. m. (ändrad senast 1979:854) utgör arvodet 127 kr. om läkarundersökning eller läkarutlåtande ombesörjts av staten. landstingskommun eller kommun som ej tillhör landstingskommun. Vid undersökning eller utlåtande enligt 16 kap. 1 & AFL får dessutom av den försäkrade tas ut en patientavgift med 20

Prop. 1980/81:18? 22

kr. För läkarutlåtande som ombesörjs av annan än sjukvårdshuvudman utgår ersättning enligt föreskrifter som riksförsäkringsverket meddelar.

6. Ersättning för sjukhusvård

Ersättning från sjukförsäkringen till sjukvårdshuvudman utgår enligt 2 kap. 4 & AFL för sjukhusvård som försäkrad behöver på grund av sjukdom eller förlossning. Fr. o. m. är 1980 utgör denna ersättning 40 kr. per vårddag. I fråga om den som inte omfattas av sjukförsäkringens ersättningsregler i detta hänseende tar sjukvårdshuvudmännen i regel ut en avgift av patienten med motsvarande belopp.

För varje dag som försäkrad vistas på sjukhus görs enligt 3 kap. 4 & AFL avdrag med 30 kr. på den sjukpenning denne är berättigad till. Avdraget får dock utgöra högst en tredjedel av sjukpenningens belopp och den återstående sjukpenningen skall alltid uppgå till lägst 8 kr. per dag.

7. Ersättning för resor

De grundläggande bestämmelserna om ersättning vid resor finns i 2 kap. 5—6 så AFL. Närmare bestämmelser om resekostnadsersättning finnas i sjukreseförordningen (19751964, ändrad senast 198011043). Försäkrad som har fått ersättningsberättigad läkarvård, tandvård. sjukhusvård. sjukvårdan- de behandling, rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller sjukvård meddelad av disriktssköterska eller distriktsbarnmorska har rätt till ersätt- ning för resekostnader i samband med vården eller behandlingen.

Ersättning för resekostnad vid läkarvård, sjukhusvård, sjukvårdande behandling och sjukvård meddelad av distriktssköterska eller distriktsbarn- morska lämnas med den kostnad som vid varje vårdtillfälle överstiger 30 kr. Vid resor i samband med tandvård och rådgivning i födelsekontrollerande syfte utgör karensbeloppet 38 kr.

Enligt förordningen (1975:963) om ersättning till sjukvårdshuvudman för handikapphjälpmedel och sjuktransporter (ändrad senast 1979:853) utgår ersättning till sjukvårdshuvudman för tillhandahållande av sjuktransporter med ambulans eller annat sjuktransportfordon. Ersättningen utgår med 23 kr. för varje invånare som var bosatt inom sjukvårdsområdet vid årets början. Ersättning får tas ut av den sjuke med högst 13 kr. för varje resa.

8. Ersättning för hjälpmedel till handikappade m. m.

Enligt 2 kap. 6 & AFL utgår ersättning från sjukförsäkringen till sjukvårds- huvudmännen för hjälpmedel till handikappade enligt vad regeringen föreskriver. I förordningen (1975:963) om ersättning till sjukvårdshuvudman för handikapphjälpmedel och sjuktransporter (ändrad 1979:853) föreskrivs

Prop. 1980/81:187 33

att ersättning för tillhandahållande av hjälpmedel åt handikappade utgår med 62 kr. om året för varje invånare som vid årets början var bosatt inom sjukvårdsområdet. Sjukvårdshuvudmannen skall därvid tillhandahålla glas- ögon avgiftsfritt eller till nedsatt pris för barn och ungdomar under 19 år som är bosatta inom sjukvårdsområdet. Av hjälpmedelsersättningen avsätts 2:50 kr. per invånare och år för finansiering av verksamheten vid det av en för staten och landstingsförbundct gemensam stiftelse drivna handikappinstitu- tet.

Prop. 1980/81:187 24

SOCIALDEPARTEMENTET LANDSTINGSFÖRBUNDET

Överenskommelse om vissa ersättningar från sjukförsäkringen till sjukvårds- huvudmännen under åren 1982—1983

Efter överläggningar mellan representanter för socialdepartementet och sjukvårdshuvudmännen har överenskommelse träffats om följande åtgärder omfattande bl.a. ersättningar från sjukförsäkringen till sjukvårdshuvud- männen fr. o. m. den 1 januari 1982.

1. Ersättningen från sjukförsäkringen till sjukvårdshuvudman för offent- lig öppen läkarvård höjs från 127 kr. till 143 kr. för varje besök som är föranlett av sjukdom. Patientavgift får tas ut med högst 30 kr. per läkarbesök under år 1982 och med högst 40 kr. per besök under år1983. Vid läkarbesök hos den sjuke får tas ut en tilläggsavgift med högst 20 kr. Vid rådfrågning hos läkare per telefon får patientavgift tas ut med högst 15 kr. De nämnda beloppen skall liksom f. n. inkludera remisser för röntgen- och laboratorieundersökningar. Ersättning till sjukvårdshuvudman utgår med 147 kr. för läkarvård efter remiss från privatpraktiserande läkare som är ansluten till försäkringen eller från läkare vid företagshälsovårdsmottagning som registrerats hos allmän försäkringskassa. Ingen avgift tas ut av remitterad patient om denne betalat avgift vid föregående läkarbesök. Ersättning till sjukvårdshuvudman enligt första stycket får utgå även-för öppen läkarvård som ombesörjs av annan än sjukvårdshuvudmannen om läkarvården utförs enligt avtal med denne och med tillämpning av motsvarande bestämmelser som gäller för öppen läkarvård hos sjukvårds- huvudman. Ienlighet med förslag i betänkande (Ds S 1978: 18) upphör vid utgången av år 1981 de särskilda reglerna för ersättning från sjukförsäkringen för kommunal läkarvård vid ålderdomshem m. m. Det förutsätts att sjukvårds- huvudmännen åtar sig att senast fr. o. m. år 1982 — inom ramen för tillgängliga resurser tillgodose primärkommunernas behov av läkarvård eller sluta vårdavtal om denna läkarvård.

2. Vid remiss på grund av sjukdom från försäkringsansluten privatprak- tiserande läkare eller från läkare vid företagshälsovårdsmottagning som registrerats hos allmän försäkringskassa till röntgenmottagning och labora- torium som drivs av sjukvårdshuvudman eller har driftavtal med sjukvårds- huvudman. utgår ersättning till huvudmannen med 147 kr. för varje remitterad patient. Ersättning utgår inte för laboratorieundersökningar som avses i 9 5 första stycket läkarvårdstaxan (19742699). Ingen avgift tas ut av remitterad patient om denne betalat avgift vid föregående läkarbesök. I

Prop. 1980/81:187 25

annat fall får patientavgift tas ut med högst 30 kr. under år 1982 och med högst 40 kr. under år 1983.

Ersättning från försäkringen till sjukvårdshuvudman som ombesörjt läkarundersökning och läkarutlåtande i samband med ansökan om pension eller handikappersättning enligt lagen om allmän försäkring utgår med 143 kr. för varje utlåtande. Patientavgift för utlåtandet jämte erforderlig undersökning får tas ut med högst 30 kr. under år 1982 och med högst 40 kr. under år 1983. För undersökning och utlåtande som föreskrivits av allmän försäkringskassa får ingen avgift tas ut av patienten.

3. Ersättning från sjukförsäkringen till sjukvårdshuvudman för sjukvår- dande behandling i öppen vård utförd av annan anställd personal än läkare höjs från 55 kr. till 60 kr. för varje behandling som föranletts av sjukdom och ordinerats av läkare. Patientavgift får tas ut med högst 20 kr. per behandling (besök). Behandling hos privatpraktiserande vårdgivare får räknas som behandling hos sjukvårdshuvudman om behandlingen utförts enligt avtal mellan vårdgivaren och huvudmannen och med tillämpning av motsvarande bestämmelser som gäller behandling hos sjukvårdshuvudman. Detsamma gäller för behandling som utförts av kommunalanställd personal i enlighet med avtal mellan kommunen och sjukvårdshuvudmannen. Anm. Om flera sjukvårdande behandlingar ges vid samma tillfälle (besök) utgår endast ett ersättningsbelopp. Detsamma gäller om flera sjukvårdande behandlingar ges under samma dag (dygn) i den sjukes bostad. Behandlings- ersättning utgår inte för behandling som ges i anslutning till ersättningsbe- rättigat besök hos läkare.

4. Ersättning från sjukförsäkringen till sjukvårdshuvudman för preventiv- medelsrådgivning m. m. enligt lagen 1974:525 utgår med 143 kr. för varje besök hos läkare och med 60 kr. för varje besök hos annan rådgivande personal än läkare. Särskild ersättning utgår inte för laboratorieundersök- ning av cytologiskt prov.

5. Ersättningen till sjukvårdshuvudman för ambulanstransporter (sjuk- transportersättning) höjs från 23 kr. till 27 kr. per invånare och år. Sjukvårdshuvudmannen svarar för att erforderliga sjuktransportmöjligheter finns att tillgå inom resp. sjukvårdsområde för en avgift av högst 30 kr. för varje resa. Avsikten är att organisatoriska m. fl. frågor som berör sjukreseområdet skall tas upp till behandling i särskild ordning när sjukreseutredningen har redovisat sitt betänkande.

6. Ersättning till sjukvårdshuvudman för tillhandahållande av hjälpmedel för handikappade (hjälpmedelsersättning) höjs från 62 kr. till 75 kr. per invånare och år. Sjukvårdshuvudmannen skall därvid tillhandahålla kost- nadsfria eller prisnedsatta glasögon till barn och ungdom under 19 års ålder.

Prop. 1980/81:187 26

Vidare har förutsatts att sjukvårdshuvudmännen successivt bygger upp en samordnad tolktjänst för döva och dövblinda m. fl. och svarar för kostna- derna härför.

Anm. Särskild överenskommelse träffas mellan staten och landstingsför- bundet om finansieringen av handikappinstitutets verksamhet under åren 1982 och 1983. Av hjälpmedelsersättningen skall ett belopp motsvarande 3 kr. per invånare och år tillföras en särskild fond för handikappinstitutets verksamhet m. m.

7. Ersättningen från sjukförsäkringen för sjukhusvård höjs från 40 kr. till 45 kr. per vårddag. Sjukpenningavdrag görs med 35 kr. per dag. dock med högst en tredjedel av sjukpenningens belopp. För pensionärer för vilka inte utgår försäkringsersättning för sjukhusvård tas inte ut någon avgift för sjukhusvård under de första sex dagarna vid varje vårdtillfälle. För tid därefter får sjukvårdshuvudmannen ta ut en differen- tierad avgift. Avgifterna differentieras efter pensionärernas inkomster efter skatt. På motsvarande sätt som för ålderdomshemsavgifterna tillförsäkras patienten ett garantibelopp. som motsvarar minst 30 procent av folkpension inklusive pensionstillskott för ogift samt 20 procent av inkomster överstigan- de ovan nämnda folkpension. Är annan person beroende av patienten för sitt uppehälle skall skälig hänsyn tas härtill då avgiften fastställs. I förekomman- de fall skall hänsyn tas till boendekostnad om det är skäligt att bostaden behålls. Även i annat fall bör avgiften jämkas, om särskilda skäl förelig- ger.

8. Inför genomförandet av en ny hälso- och sjukvårdslagstiftning på grundval av utredningsbetänkandet SOU 1979:78 utgår en särskild ersättning till de offentliga sjukvårdshuvudmännen till förebyggande hälsovårdande insatser samt primärvård, inklusive långtidssjukvård. Ersättningen utgår med 24 kr. per invånare och år.

9. Den ekonomiska innebörden av överenskommelsen framgår av bila- ga. Vid överenskommelsen har förutsatts att sjukvårdshuvudmännen utan särskild ekonomisk ersättning tillämpar ett gemensamt skydd för patienterna mot höga sjukvårds- och läkemedelskostnader i enlighet med riksdagens beslut i anledning av proposition 1980/81:73. Det har också förutsatts att sjukvårdshuvudmännen utan särskild ekono- misk ersättning administrerar förmedling av tandvårdspatienter inom landstingskommuner/kommuner där lokala avtal träffas angående behov och omfattning av sådan förmedling. Vidare har förutsatts att socialstyrelsen kommer att utfärda rekommen- dation om allmän skyddsympning mot mässling. påssjuka och röda hund av barn vid 1 1/2 års ålder.

Slutligen har förutsatts att länsläkarorganisationen avvecklas samt att i anslutning härtill vissa nya uppgifter åläggs sjukvårdshuvudmännen fr. o. m. den 1 juli 1981.

Prop. 1980/81:187 27

De överenskomna ersättningarna från sjukförsäkringen skall gälla t. o. m. utgången av år 1983. Frågan om ersättningsreglerna för tiden därefter förutsätts bli föremål för nya överläggningar.

10. En arbetsgrupp skall tillsättas för att inför nästa överläggningsomgång —i den nya hälso- och sjukvårdslagstiftningens anda pröva möjligheterna att i ökad omfattning föra samman och schablonisera ersättningarna från sjukförsäkringen till de offentliga sjukvårdshuvudmännen. Arbetsgruppen skall därvid även pröva möjligheterna att i detta ersättningssystem inrymma helt eller delvis nuvarande statsbidrag till den psykiatriska vården. 11. Överenskommelsen gäller under förutsättning att åtgärderna enligt punkterna 1—10 godkänns av regering och riksdag. Anm. Författningsändringar som behövs för genomförande av de nya ersättningsreglerna kommer att utarbetas av socialdepartementet. Närmare tillämpningsanvisningar utarbetas av riksförsäkringsverket efter samråd med landstingsförbundct.

Prop. 1980/81:187 28

Bilaga 2.1

Den ekonomiska innebörden av överenskommelsen för år 1982

Ändamål Total- Tillskott Kostnads- belopp för sjuk— ökning för vårdshuvud- sjukförsäk- männen ringen 1. Läkarvärd m. m. 2 820 342 261

Sjukförsäkringens ersättning till sjukvårdshuvudmännen höjs från 127 kr. till 143 kr./besök Patientavgift tas ut med högst 30 kr./besök 2. Ersättning för röntgen- och labo- 103 — — ratorieundersökningar m. m. efter remiss från privatpraktise- rande läkare utgår med 147 kr./ patient 3. Sjukvårdande behandlingar 720 70 55 Sjukförsäkringens ersättning till sjukvårdshuvudmännen höjs från 55 kr. till 60 kr./besök Patientavgift tas ut med högst 20 kr./besök 4. Preventivmedelsrådgivning m. m. 37 4 4 Ersättning för rådgivning höjs från 127 kr. till 143 kr./besök hos läkare och från 55 kr. till 60 kr./besök hos annan rådgivan— de personal 5. Ambulanstransporter 224 33 33 Sjuktransportersättning höjs från 23 kr. till 27 kr./invånare 6. Handikapphjälpmedel - 623 108 108 Hjälpmedelsersättningen höjs från 62 kr. till 75 kr./invånare. Av detta belopp skall 3 kr./invå- nare användas för drift av Han- dikappinstitutet 7. Sjukhusvård 1 685 395 98 Sjukförsäkringens ersättning till sjukvårdshuvudmännen höjs från 40 kr. till 45 kr./vårddag Avgiftsreglerna ändras för pen- sionärer som erhållit avgiftsfri sjukhusvård under 365 dagar 8. Som bidrag till förebyggande 200 30 30 hälsovård och primärvård inkl. långtidssjukvård införs en ny ersättning från sjukförsäkringen med 24 kr./invånare

Summa milj. kr. år 1982 6412 982 589 För år 1983 blir motsvarande belopp vid en patientavgift av 40 kr./besök (punkt 1) 6 575 1 145 589

Prop. 1980/81:187 29

Överenskommelse om bidrag till den psykiatriska vården för åren 1980—1983, m. m.

Statens förhandlingsnämnd (SFN) underställer regeringen den i bilagda protokoll intagna överenskommelsen om bidrag till den psykiatriska vården för åren 1980—1983. m. m. Överenskommelsen har träffats med företrädare för landstingsförbundct. Den gäller under förbehåll. att den godkänns av regeringen samt av samtliga landstingskommuner och berörda kommun- er.

SFN har förhandlat på grundval av Kungl. Maj:ts uppdrag till SFN den 28 oktober 1966 och den 24 februari 1967 att föra de ytterligare förhandlingar som erfordras med anledning av de mellan staten och landstingskommunerna samt städerna Stockholm, Göteborg och Malmö slutna avtalen om lands- tingens och storstädernas övertagande av mentalsjukvården.

Med skrivelse den 10 december 1980 har riksrevisionsverket (RRV) till SFN överlämnat en rapport över en av RRV genomförd förvaltningsrevision av den statliga bidragsgivningen till psykiatrisk vård. I skrivelsen uttalar RRV, att SFN bör ta initiativ till överläggningar om formerna för statens ekonomiska engagemang i den psykiatriska värden med utgångspunkt i bl. a. RRV:s rapport.

De nu förda förhandlingarna har resulterat i en överenskommelse om statliga bidrag till sjukvårdshuvudmännen under åren 1980—1983 för den från staten övertagna psykiatriska vården. För år 1980 fastställs statens driftbi- drag till den psykiatriska vården till 2 651 942 800 kronor, innebärande att parterna låter bero vid de belopp som under året utbetalats a conto. För år 1981 skall driftbidraget utgå med 3 310 000 000 kronor.

Från och med år 1982 skall staten utge dels ett allmänt bidrag, dels ett särskilt bidrag för den psykiatriska vården. Dessa bidrag ersätter samtliga bidrag enligt gällande avtal utom ersättningar för de pensionsåtaganden staten gjort. Det allmänna bidraget skall utgå med 3 720 000 000 kronor för år 1982 och utgör ersättning för driftkostnader, avskrivningsersättningar — som under år 1980 uppgick till 180 miljoner kronor — samt markersättningar. För år 1983 har det allmänna bidraget fastställts till 3 900 000 000 kronor.

Enligt en mellan parterna denna dag träffad överenskommelse skall sjukvårdshuvudmännen kompensera staten för övertagandet av driftkostna- derna för skyddade verkstäder. arbetsvårdsinstitut m. m. med 775 miljoner kronor under år 1981. Samma belopp skall erläggas till staten under år 1982. Frågan om kompensation för driftkostnaderna för skyddade verkstäder m. m. är då slutligt löst och från och med år 1983 skall ytterligare kompensation ej komma staten till del.

Det särskilda bidraget, som skall utgå till och med år 1991, innebär att staten på tio år avlöser byggnads- och utrustningsbidragen enligt gällande 4 Riksdagen 1980/81. I saml. Nr 187

Prop. l980/81:187 30

mentalsjukvårdsavtal. Iprisläget fjärde kvartalet 1980 uppgick ej utnyttjade bidrag till runt tal 1 .8 miljarder kronor. bidrag till sådana byggnadsobjekt för vilka bidrag börjat att rekvireras ej medräknade. På sätt framgår av överenskommelsen (punkt 3) skall från och med år 1981 endast där angivna byggnadsobjekt vara bidragsberättigandc enligt gällande bestämmelser; vissa dock först efter särskild prövning av SFN. Det belopp som skall avlösas uppgår därför till ca 1,2 miljarder kronor. Det särskilda bidraget utgår med 126 000000 kronor för år 1982 och med 132 000 000 kronor för år 1983. Beloppen för kommande år kan komma att påverkas av utfallet per den 31 december 1982 av den särskilda prövning som parterna skall företa.

Sedan pågående markförhandlingar mellan SFN och enskilda sjukvårds- huvudmän slutförts, skall ersättningar för markförvärv ej utgå. Detta påverkar icke det särskilda bidraget.

De överenskomna höjningarna av bidragen liksom den ändrade konstruk- tionen av byggnadsbidragen m. m. bör möjliggöra en önskvärd utveckling av den psykiatriska vården.

Parterna är ense om att omedelbart påbörja en gemensam utredning i syfte att klargöra förutsättningarna att från och med den 1 januari 1984 ersätta bidragen till den psykiatriska vården och ersättningen från sjukförsäkrings- systemet med ett generellt bidrag. Tiden synes nu vara mogen att fullfölja den gamla tanken på ett allmänt sjukvårdsbidrag.

Det är också mot denna bakgrund som parterna kommit överens om en avtalsperiod, som ansluter till en uppgörelse med sjukvårdshuvudmännen om ersättning från sjukförsäkringen. Mellan staten och sjukvårdshuvudmän- nen skall träffas nya avtal som ersätter mentalsjukvårdsavtalen.

Överenskommelsen reglerar vidare kostnaderna för vård vid rättspsykia- trisk klinik av den som genom lagakraftvunnen dom överlämnas till sluten psykiatrisk vård.

Regeringen uppdrog den 20 oktober 1977 åt SFN att uppta förhandlingar med berörda kommuner om ett slopande av tj änstebrevsrätten för sjukvårds- inrättningar som innehar sådan rätt. Parterna har nu överenskommit att tjänstebrevsrätten för landstingskommunala och kommunala sjukvårdsin- rättningar skall upphöra den 1 januari 1982 utan särskild ersättning till' sjukvårdshuvudmännen.

Överenskommelsen förutsätter — utöver inledningsvis nämnda godkän- nanden att den i det föregående refererade överenskommelsen mellan parterna om kompensation till staten för övertagandet av driftkostnaderna för skyddade verkstäder m. m. blir gällande.

Rörande detaljerna i förevarande överenskommelse. hänvisar SFN till densamma.

Hemställan

SFN hemställer att regeringen för sin del godkänner överenskommelsen. Sedan vederbörande landstingskommuner och kommuner godkänt överens-

Prop. 1980/81:187 31

kommelsen och besluten vunnit laga kraft. kommer SFN att anmäla detta till socialdepartementet.

Beslut i detta ärende har fattats av ledamöterna Englund, ordförande, Söderqvist. vice ordförande, och Grufberg. Dessutom har i ärendets slutliga handläggning deltagit byråchefen Tengwall. föredragande, avdelningsdirek- tören Sjöström och byrådirektören Berglind.

Svante Englund

Jan Tengwall

Prop. 1980/81:187 32

Protokoll. fört vid förhandlingar den 23 mars 1981 mellan statens förhand- lingsnämnd och företrädare för landstingsförbundct om bidrag till den psykiatriska värden för åren 1980—1983. m. m.

Närvarande: Statens förhandlingsnämnd Överdirektören Svante Englund, Expeditionschefen Bengt Söderqvist, Departementsrådet Lennart Gruf- berg, Byrådirektören Eva Berglind, Avdelningsdirektören Folke Sjöström, Byråchefen Jan Tengwall. Landstingsförbundet Landstingsrädet Kurt Ward, Riksdagsledamoten Börje Hörnlund, Landstingsrädet Rune Hedlund, Riksdagsledamoten Karl Leuchovius, Landstingsrådet Nils Hallerby, Lands- tingsrådet Olov Lekberg. Förbundsdirektören Rune” Carlsson, Avdelnings- chefen Walter Slunge. 1'.e sekreteraren Anders Hedberg.

Vid förhandlingar denna dag om bidrag enligt mentalsjukvårdsavtalen till den psykiatriska värden för åren 1980—1983, m.m. enas parterna om följande.

1. Staten skall till sjukvårdshuvudmännen utgiva bidrag för den psykia- triska vårdens driftkostnader med 2 651 942 800 kronor för år 1980. dvs. med de belopp som under år 1980 utbetalats a conto, och med 3 310 000 000 kronor för är 1981.

2. Från och med år 1982 skall staten utgiva ett allmänt bidrag och ett särskilt bidrag för den psykiatriska vården. Det allmänna bidraget utgör 3 720 000 000 kronor och det särskilda bidraget 126 000000 kronor för år 1982. För år 1983 utgår det allmänna bidraget med 3 900 000 000 kronor och det särskilda bidraget med 132 000 000 kronor. Om löner och priser stiger med mer än fem procent under år 1982, skall förhandlingar upptas om konsekvenserna härav för bidragen för åren 1982 och 1983. Stiger löner och priser med mer än fem procent under år 1983, skall förhandlingar upptas om konsekvenserna härav för bidragen.

3. Det allmänna och det särskilda bidraget enligt punkt 2 ersätter samtliga bidrag enligt gällande mentalsjukvårdsavtal utom statens pensionsåtagan— den. Det särskilda bidraget utgår till och med år 1991 i stället för byggnads- och utrustningsbidragen enligt gällande mentalsjukvårdsavtal. Endast följande byggnadsobjekt inom den psykiatriska vården skall därför från och med år 1981 vara bidragsberättigande enligt gällande bestämmelser, nämligen

a) de för vilka sjukvårdshuvudman börjat rekvirera redan beviljat statsbidrag,

b) de som uppförts på socialstyrelsens förteckning över "igångsättning av byggnadsföretag inom sjukvården" 1980 eller tidigare, kategori P och därvid av socialstyrelsen betecknats som A eller B,

Prop. 1980/81:187 33

6) de som anges i avtal träffat före den 23 mars 1981 mellan sjukvårdshu- vudmannen och statens förhandlingsnämnd, samt

(i) efter särskild prövning av förhandlingsnämnden de byggnadsobjekt som anges i den till detta protokoll fogade bilagan A. Parterna är ense om att per den 31 december 1982 granska utfallet av denna särskilda prövning.

Sedan pågående förhandlingar om ersättning för markförvärv slutförts, är staten icke skyldig utgiva sådan ersättning.

4. 1981 års driftbidrag liksom de allmänna bidragen för åren 1982 och 1983 utbetalas med fördelning enligt den till detta protokoll fogade bilagan B, såvida icke mellan några sjukvårdshuvudmän träffats eller kommer att träffas överenskommelse om annan fördelning.

Det särskilda bidraget fördelas enligt den till detta protokoll fogade bilagan C, såvida ej överenskommelse om annan fördelning träffas mellan några sjukvårdshuvudmän.

5. Parterna skall omedelbart påbörja en gemensam utredning i syfte att klargöra förutsättningarna att från och med den 1 januari 1984 ersätta bidragen till den psykiatriska vården och ersättningen från sjukförsäkrings- systemet med ett generellt bidrag. Mellan staten och sjukvårdshuvudmännen skall träffas nya avtal, som ersätter gällande mentalsjukvårdsavtal.

6. Intill dess 1984 års bidrag till den psykiatriska vården bestämts, skall bidragen utgå a conto med 3 900 000 000 kronor respektive 132 000 000 kronor med fördelning mellan huvudmännen enligt bilagorna B och C.

7. Enligt 12 5 lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall (1966:293) ankommer det på socialstyrelsen att föranstalta om att den som genom lagakraftvunnen dom överlämnats till sluten psykiatrisk vård utan dröjsmål intas på sjukhus för sådan vård. Parterna är ense om att det åligger respektive sjukvårdshuvudman att svara för vårdkostnaderna, sedan domen vunnit laga kraft och socialstyrelsen beslutat om sjukhusplacering. Ersättning för vårdkostnader då vederböran- de kvarligger på rättspsykiatrisk klinik utgår till och med den 31 deCember 1983 med 800 kronor per vårddag.

8. Tjänstebrevsrätten för landstingskommunala och kommunala sjuk- vårdsinrättningar upphör från och med den 1 januari 1982. Särskild ersättning till sjukvårdshuvudmännen med anledning härav skall ej utgå.

9. Punkterna 1—8 ovan gäller under förutsättning dels att denna dag mellan parterna träffad överenskommelse om kompensation till staten för övertagandet av driftkostnader för skyddade verkstäder, arbetsvårdsinstitut ni. m. blir gällande, dels att nämnda punkter godkänns av regeringen samt av samtliga landstingskommuner och berörda kommuner.

Prop. 1980/81:187 34

Detta protokoll är upprättat i två exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.

Stockholm den 23 mars 1981

För svenska staten För Landstingsförbundet Statens förhandlingsnämnd

Svante Englund Olov Lekberg

Jan Tengwall Walter Slunge

Prop. 1980/81:187 35

Bilaga A till överenskommelse den 23 mars 1981

Ärenden om byggnadsbidrag som skall tas upp till särskild prövning enligt punkt 3 i förhandlingsprotokollet den 23 mars 1981

Sjukvårdshuvudman Byggnadsobjekt

E läns landsting Ersättningsplatser för Västra Ny sjukhus Psykogeriatriska vård- platser, m. m. K läns landsting Psykiatrisk enhet i Ronneby

L läns landsting Hemhults vårdhem m. rn.

M läns landsting Annetorpshemmet

Georgshills vårdhem Öppen psykiatrisk vård i Svalöv och Vellinge, rn. m.

P läns landsting Behandlingshem i Vänersborg T läns landsting Västra Marks sjukhus U läns landsting Sofielunds vårdhem Öppen psykiatrisk vård AC läns landsting Brattby vårdhem m. m. I kommun S:t Olofs sjukhus

Prop. 1980/81:187 36

Bilaga B

Fördelning av 1980, 1981, 1982 och 1983 års driftbidrag för psykiatrisk vård

De i förhandlingsprotokoll den 23 mars 1981 under punkt 1 samt punkt 2 angivna beloppen fördelas mellan huvudmännen enligt nedan.

Landsting! Procentuell an- Driftbidrag Driftbidrag Driftbidrag Driftbidrag kommun del av driftbidrag 1980 1981 1982 1983 1980—1983 (1 OOO—tal kr) (1 OOO-tal kr) (1 OOO-tal kr) (1 OOO-tal kr)

AB 182275 483 3825 603 330,2 678 063,0 710 8725 C 25165 66 736,8 83 296,1 93 613,18 98 [43.5 D 2,7680 73 406,0 91 620,8 102 969.6 107 952.() E 4,3444 115 2115 143 799.6 161 611,7 169 431.6 F 3,63()() 96 264,9 120 153.0 135 036,0 141 5700 G 2,7827 73 795,3 92 107,4 103 516,5 108 525.3 H. 3.1393 83 252,6 103 9108 116 782,0 122 4327 K 2,6130 69 294.7 86 490,3 97 2036 101 907,0 L 3.0828 81 754,5 102 040,7 114 680,2 120 229.2 M 5,4637 144 893,9 180 848,5 203 249,7 213 0843 N 2201] 58 371,5 72 856,4 81 880.9 85 8429 0 32051 84 997,3 106 088,8 119 229.7 124 998,9 P 4.7805 126 775,9 158 234,5 177 8346 186 439,5 R 2,9839 79 131,11 98 767,1 111 001,1 116 372,1 S 3,6540 96 902.1 120 947,4 135 928,8 142 506,0 T 32591 86 429,8 107 876,2 121 238.5 127 104,9 U 2,7067 71 779,5 89 5918 100 689,2 105 561 .3 W 4,1711 110 614,6 138 063.4 155 164,9 162 6729 X 3,4057 90 317.6 112 728.7 126 692,0 132 822,3 Y 35245 93 467,9 116 661,0 131 111,4 137 455.5 Z 19637 52 077,3 64 9985 73 049,6 76 584,3 AC 2.8523 75 6415 94 411,1 106 105.6 111 2397 BD 3,4222 90 754.4 113 274.8 127 305.8 133 465,8 I 0,8245 21 865.7 27 291,0 30 671,4 32 1555 MM 3,0301 80 356,7 100 296,3 112 719,7 118 l73.9 OG 5,4476 144 4673 180 315,6 202 650,7 212 4564

Summa 100,00() 2 651 942,15 3 310 000,11 3 720 000,0 3 900 000.0

Prop. 1980/81:187

37

Bilaga C

Fördelning av 1982 och 1983 års särskilda bidrag för psykiatrisk vård

De i förhandlingsprotokoll den 23 mars 1981 punkt 2 (särskilt bidrag") angivna beloppen skall fördelas mellan huvudmännen enligt nedan. Fördel- ningen grundas på andelen kvarstående byggnads- och utrustningsmedel per 31 december 1980 efter justering med reserverade medel som fortsättningsvis utgår enligt gällande bestämmelser.

1982 års

1983 års

Procentuell

Landsting/ kommun

N-CXQC—in'UOZZl—WIO'UFUUÖå

'_'UU %% oå

Summa

andel av särskilda bidraget

16,4 2,5 0,4 3.6 4,8

3.2 3,5 0.7 6,5 3,3 2,0 6,0 1,2 7,7 0.3 0,4 8,5 5,4 10.4 2.2 6,6 2,5 1,0 0,9

100,0

särskilda bidrag (1 OOO-tal kr.)

20 6640 3 1500 5040 4 5360 6 0480

4 0320 4 4100 8820 8 1900 4 158,0 2 5200 7 5600 1 5120 9 7020 3780 5040 10 7100 6 804,0 13 1040 2 7720 8 316,0 3 1500 1 260,0 1 1340

särskilda bidrag (1 OOO-tal kr.)

21 648.0 3 300,0 528,0 4 752,0 6 336,0

4 224.0 4 620.() 924,0 8 580,0 4 3560 2 640,0 7 920,0 1 584.0 10 164,0 396,0 528,0 11 220.0 7 128,0 13 728,0 2 904,0 8 712.0 3 300,0 1 320,0 1 188,0

132 000.0

126 000,0

Prop. 1980/81:187 38

Överenskommelse om kompensation för övertagande av driftkostnader för skyddade verkstäder, arbetsvårdsinstitut m. m.

Statens förhandlingsnämnd (SFN) träffade den 11 oktober 1979 överens- kommelse om kompensation till staten för övertagande av driftkostnader för skyddade verkstäder, arbetsvårdsinstitut rn. m. och underställde regeringen denna överenskommelse den 24 oktober 1979.

SFN har med anledning av protokollsanteckning 1 till 25 förhandlings- protkollet den 11 oktober 1979 träffat överenskommelse med företrädare för landstingsförbundct om kompensation för åren 1981 och 1982. Överenskom- melsen har träffats med förbehåll för-godkännande av regeringen, lands- tingskommunerna och berörda kommuner. Överenskommelsen förutsätter också att denna dag mellan parterna träffad överenskommelse om bidrag till den psykiatriska värden för åren 1980—1983 m. m. blir gällande.

Överenskommelsen innebär att landstingskommunerna samt Gotlands, Malmö och Göteborgs kommuner skall erlägga kompensation till staten för övertagandet av driftkostnader för skyddade verkstäder, arbetsvårdsinstitut m. m. med 775 000 000 kronor för vartdera året 1981 och 1982. Efter denna tid skall sådan kompensation ej utgå. Frågan är därmed slutligt reglerad.

SFN hemställer att regeringen godkänner den överlämnade överenskom- melsen. Sedan landstingskommunerna och berörda kommuner godkänt överenskommelsen, kommer SFN att anmäla detta till budgetdepartemen- tet.

Beslut i detta ärende har fattats av ledamöterna Englund, ordförande, Söderqvist, vice ordförande och Grufberg. Dessutom har i ärendets slutliga handläggning deltagit byrådirektören Pettersson, föredragande.

Svante Englund

Birgitta Pettersson

Prop. 1980/81:187 39

Protokoll, fört vid förhandlingar den 23 mars 1981 mellan statens förhand- lingsnämnd och företrädare för landstingsförbundet om kompensation till staten för övertagandet av driftkostnader för skyddade verkstäder, arbetsvård- sinstitut m. m.

Närvarande: Statens förhandlingsnämnd Överdirektören Svante Englund, Expeditionschefen Bengt Söderqvist, Departementsrådet Lennart Gruf- berg. Byrådirektören Birgitta Pettersson. Landstingsförbundet Landstings- rådet Kurt Ward, Riksdagsledamoten Börje Hörnlund, Landstingsrådet Rune Hedlund, Riksdagsledamoten Karl Leuchovius, Landstingsrådet Nils Hallerby, Landstingsrådet Olov Lekberg, Förbundsdirektören Rune Carls- son, Avdelningschefen Walter Slunge, 1:e sekreteraren Anders Hedberg.

Parterna har vid förhandlingar denna dag enats om följande med anledning av protokollsanteckning 1 till 2 & förhandlingsprotokollet den 11 oktober 1979 om kompensation för övertagandet av driftkostnader för skyddade verkstäder. arbetsvårdsinstitut m. m.

1. Landstingskommunerna samt Gotlands, Malmö och Göteborgs kom- muner skall som slutlig reglering erlägga kompensation till staten för övertagandet av driftkostnader för skyddade verkstäder, arbetsvårdsinstitut m.m. med 775 000000 kronor för vartdera året 1981 och 1982. För tid därefter skall sådan kompensation ej utgå.

2. Kompensation till staten erlägges enligt den till detta protokoll fogade bilagan A. Beloppen skall erläggas senast den 30 juni 1981 respektive den 30 juni 1982.

3. Denna överenskommelse gäller under förutsättning dels att denna dag mellan parterna träffad överenskommelse om bidrag till den psykiatriska värden för åren 1980—1983. m. rn. blir gällande,

dels att den nu träffade överenskommelsen godkännes av regeringen samt av vederbörande landstingskommun samt Gotlands, Malmö och Göteborgs kommuner.

Detta protokoll är upprättat i två exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.

Stockholm den 23 mars 1981

För svenska staten För Landstingsförbundet Statens förhandlingsnämnd

Svante Englund Kurt Ward

Birgitta Pettersson Walter Slunge

Prop. 1980/81:187

40

Bilaga A till förhandlingsproto- koll den 23 mars 1981

Fördelning av kompensation till staten för övertagande av driftkostnader för skyddade verkstäder, arbetsvårdsinstitut rn. m.

De under punkt 1 i förhandlingsprotokoll den 23 mars 1981 angivna beloppen skall fördelas mellan huvudmännen efter vederbörande huvud- mans andel av det totala skatteunderlaget för riket enligt 1980 års respektive 1981 års taxering. Tillskott av skatteunderlag för skattebortfallsbidrag och skatteutjämningsbidrag skall därvid inkluderas.

Fördelning av kompensationen mellan huvudmännen för år 1982 faststäl- les snarast efter det att det definitiva skatteunderlaget enligt 1981 års taxering beräknats.

Landsting/kommun

Stockholms Uppsala Södermanlands

Östergötlands Jönköpings Kronobergs

Kalmar Blekinge Kristianstads

Malmöhus Hallands Göteborgs och Bohus

Älvsborgs Skaraborgs Värmlands

Örebro Västmanlands Kopparbergs Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands

Västerbottens Norrbottens

Gotlands Malmö Göteborgs

Summa

Kompensation att erlägga till staten år 1981 (1 OOO-tal kr.)

164 300 20 150 21 700

34 100 26 350 15 500

21 700 13 175 24 800

42 625 19 375 23 250

36 425 23 250 26 350

24 025 21 700 26 350

27 125 26 350 14 725

24 800 29 450

5 425 21 700 40 300

775 000

Prop. 1980/81:187 41

Överenskommelse om frågor i samband med länsläkarorganisationens avveckling

Statens förhandlingsnämnd (SFN) underställer regeringen för prövning protokoll fört vid förhandlingar med landstingsförbundct om frågor i samband med länsläkarorganisationens avveckling.

Överenskommelsen gäller under förbehåll att den godkänns av regeringen och av landstingsförbundets styrelse.

Regeringen uppdrog den 6 november 1980 åt SFN att föra förhandlingar med berörda sjukvårdshuvudmän om samverkan inom det miljömedicinska området och om överförande av personal inom länsläkarorganisationen samt därmed sammanhängande frågor.

Den nu träffade överenskommelsen innebär att landstingsförbundet rekommenderar sjukvårdshuvudmännen att fr. o. m. den 1 juli 1981 genom miljömedicinska enheter eller på annat sätt dels tillgodose länsstyrelsernas behov av medicinsk expertis dels samverka med statliga organ om hälso- och miljömässiga och andra därmed sammanhängande medicinska frågor. Landstingsförbundet rekommenderar dessutom sjukvårdshuvudmännen att erbjuda länsläkare, biträdande länsläkare och länssjuksköterskor anställning fr. o. m. den 1 juli 1981 hos sjukvårdshuvudmannen.

Staten skall efter rekvisition ersätta respektive sjukvårdshuvudman för medicinsk expertis som staten utnyttjat.

Hemställan

SFN hemställer att regeringen godkänner den överlämnade överenskom- melsen. Sedan landstingsförbundets styrelse godkänt överenskommelsen kommer SFN att anmäla detta till socialdepartementet.

Beslut i detta ärende har fattats av ledamöterna Englund. ordförande, Söderqvist, vice ordförande, och Grufberg. Dessutom har i ärendets slutliga handläggning deltagit experten, departementssekreteraren i socialdeparte- mentet Wittorp och byrådirektören Birgitta Pettersson, föredragande.

Svante Englund

Birgitta Pettersson

Prop. 1980/81:187 42

Protokoll, fört vid förhandlingar den 23 mars 1981 mellan statens förhand- lingsnämnd samt företrädare för landstingsförbundet om frågor i satnband med länsläkarorganisationens avveckling

Närvarande: Statens förhandlingsnämnd Överdirektören Svante Englund, Expeditionschefen Bengt Söderqvist, Departementsrådet Lennart Gruf— berg. Departementssekreteraren Birgitta Wittorp, Byrådirektören Birgitta Pettersson. Landstingsförbundet Landstingsrådet Kurt Ward, Riksdagsleda- moten Börje Hörnlund, Landstingsrådet Rune Hedlund, Riksdagsledamo- ten Karl Leuchovius, Landstingsrådet Nils Hallerby, Landstingsrådet Olov Lekberg, Förbundsdirektören Rune Carlsson, Avdelningschefen Walter Slunge, 1:e sekreteraren Anders Hedberg.

Riksdagen har i anledning av prop. 1979/80:6 (SoU 1979/80:45, rskr 1979/80:386) bl. a. beslutat att länsläkarorganisationen skall avvecklas den 1 juli 1981. Parterna konstaterar att sjukvårdshuvudmännen fr. o. m. den 1 juli 1981 genom författningsändringar åläggs uppgifter inom bl. a. smittskydds- området som tidigare åvilat länsläkarorganisationen.

1 %

Landstingsförbundet rekommenderar sjukvårdshuvudmännen att fr. o. rn. den 1 juli 1981 genom miljömedicinska enheter eller på annat sätt dels tillgodose länsstyrelsernas behov av medicinsk expertis dels samverka med statliga organ om hälso- och miljömässiga och andra därmed samman- hängande medicinska frågor.

Förutsättningarna för och omfattningen av sjukvårdshuvudmännens åtaganden regleras genom avtal mellan respektive sjukvårdshuvudman och länsstyrelsen.

2 5

Landstingsförbundet rekommenderar sjukvårdshuvudmännen att erbjuda länsläkare, biträdande länsläkare och länssjuksköterskor anställning fr. o. m. den 1 juli 1981 hos sjukvårdshuvudmannen.

Parterna är ense om att senast den 1 januari 1983 reglera frågan om de ekonomiska konsekvenserna av statens pensionsåtaganden för de anställda som till följd av denna överenskommelse övergått till anställning hos sjukvårdshuvudman.

3 &

Staten betalar efter rekvisition ersättning till respektive sjukvårdshuvud- man för medicinsk expertis som staten utnyttjat. Ersättningen utgår med belopp motsvarande summan av följande angivna kostnader, nämligen

a) sjukvårdshuvudmännens kostnad för läkares lön eller arvode inklusive semestertillägg, övertidstillägg, vikariatstillägg, rn. m.,

Prop. 1980/81:187 43

b) sjukvårdshuvudmannens lagstadgade och avtalsenliga kostnader för sociala avgifter m. rn. beräknade i enlighet med av landstingsförbundct vid varje tillfälle rekommenderat procentpåslag på lönekostnader,

c) sjukvårdshuvudmannens kostnad för administration m. m. beräknad som åtta procent av lönekostnaden.

4 5 Denna överenskommelse gäller fr. o. m. den 1 juli 1981 tills vidare med uppsägningstid av två är per den 30 juni.

5 & Överenskommelsen gäller under förbehåll att den godkänns av regeringen och landstingsförbundets styrelse.

Denna överenskommelse är upprättad i två exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.

Stockholm den 23 mars 1981

För svenska staten För Landstingsförbundet Statens förhandlingsnämnd

Svante Englund Kurt Ward

Birgitta Pettersson Walter Slunge

Prop. 1980/81:187

Innehåll

Propositionens huvudsakliga innehåll ........................... Lagförslag .................................................. Utdrag av protokoll vid regeringssammanträde 1981-03-26 .......

1 Sjukförsäkringens ersättningar till sjukvårdshuvudmännen . . . .

1.1 1.2

1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11

k)

Inledning ......................................... Bidrag till förebyggande hälsovård och primärvård inbe- räknat långtidssjukvård ............................. Ersättning för offentlig öppen vård .................. Ersättning för preventivmedelsrådgivning rn. m. ....... Ersättning för vissa läkarutlåtanden .................. Ersättning för sjukhusvård .......................... Ersättning för resekostnader ........................ Ersättning för hjälpmedel till handikappade ........... Kostnader och finansiering .......................... Övriga frågor ..................................... Hemställan .......................................

Bidrag till driften av kliniker för psykiskt sjuka rn. m. .......

3 Övriga frågor ........................................... 3.1 Kompensation till staten för övertagande av driftkostna-

der för skyddade verkstäder, arbetsvårdsinstitut m. rn. .

3.2 Överenskommelse om frågori samband med länsläkaror- ganisationens avveckling ............................

3.3 Hemställan .......................................

4 Beslut .................................................. Bilaga 1 . Gällande bestämmelser för sjukförsäkringens ersättningar

Bilaga 2. Bilaga 3.

Bilaga 4.

Bilaga 5.

till sjukvårdshuvudmännen ........................... Överenskommelse om vissa ersättningar från sjukförsäk- ringen till sjukvårdshuvudmännen under åren 1982—1983.

Överenskommelse om bidrag till den psykiatriska värden för åren 1980—1983, m. m. ........................... Överenskommelse om kompensation för övertagande av driftkostnader för skyddade verkstäder, arbetsvårdsinstitut m. m. ............................................. Överenskommelse om frågor i samband med länsläkaror- ganisationens avveckling .............................

44

Sid.

'_Ileb—l

'Jl Ul

0000

10 10

11 12 13

14 14

16 16 17 18 18

19

24

29

38

41