Prop. 1981/82:11

om lag om ändring i lagen (1977:975) med tulltaxa

Prop. 1981/82: 11

Regeringens proposition 1981/82: 1 1

om lag om ändring i lagen (1977: 975) med tulltaxa;

beslutad den l0 september l98l.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga det förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar

THORBJÖRN FÄLLDIN BJÖRN MOLIN

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs fram förslag till ett fortsatt genomförande av de tullsänkningar som blev resultatet av de multilaterala handelsförhandlingar inom ramen för det allmänna tull- och handelsavtalet (GATT). Förhand- lingarna avslutades år l979 och resultatet för Sveriges del godkändes av l979/80 års riksmöte. Tullsänkningarna. vilka skall genomföras etappvis. inleddes den I februari l980. [ propositionen föreslås att ett nytt steg i tullavveeklingen tas den ljanuari l982.

! Riksdagen I 981/82. I saml. Nr I I

Prop. 1981/82111

Förslag till Lag om ändring i lagen (1977: 975) med tulltaxa

'x)

Härigenom föreskrivs att 6—7 kap.. 16 kap.. 20 kap.. 22 kap.. 25 kap.. 28— 46 kap.. 48—71 kap.. 73—80 kap.. 82—83 kap.. anmärkningarna till sex- tonde avdelningen. 84—85 kap.. rubriken till sjuttonde avdelningen och 86—98 kap. lagen ( 1977: 975) med tulltaxaI skall ha nedan angivna lydelse.

6 kap. Levande träd och andra levande växter; lökar. rötter. o. d.: avskurna blommor och prydnadsblad

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar endast levande träd och varor (inbegripet köksväxtplan- tor) av sådana slag som vanligen levereras av trädgårdsmästare. plantskolor eller blomsterhandlare för planlerings- eller prydnadsändamäl: kapitlet inbegriper dock ej potatis. ätbar lök och andra produkter enligt 7 kap. I'J 'l'ill nr 06.03 och 06.04 hänförcs även buketter. blomsterkorgar. kransar och liknande artiklar. helt eller delvis tillverkade av i dessa nummer omnämnda varor. även om artiklarna är försedda med tillbehör av andra material.

06.01 Lökar. stamknölar. rotknölar och rhizomer. i vila. un- der tillväxt eller i blomning: A.

B.

inkommande utan jord: 1. med blommor eller blomknoppar ...... 100 kg 2. andra slag: a. gladiolus och liljekonvalje ............... b. andra ........................... 100 kg inkommande med jord: 1. gladiolus och liljekonvalje .................. 2. andra slag ................................

06.02 Andra levande växter. inbegripet träd. buskar. rötter. sticklingar och ympkvistar: A.

FHD

al. alm. ask. asp. avenbok, björk. bok. ck. gran, lind. lärk. lönn. poppel och tall .................

B. azalea, erica, kamelia och rododendron ......... C.

körsbärs-. plommon-. päron- och äppelträd: 1. förädlade ................................. 2. andra slag ................................

. andra växter ................................. . rötter. sticklingar och ympkvistar ..............

' Senaste lydelse av 6—7 kap. 1980z452 16. 20. 25. 28—41_43—46. 48—5063—71. 73—80. 82—98 kap. 1979:1185 22 kap. 1980: 663

42 kap. 1981:435 61 kap. 1979: 514 anmärkningarna till sextonde avdelningen 1979: 514 rubriken till sjuttonde avdelningen 1979: 514

fri 15 : 60

fri 8 %

Prop.

06.03

06.04

1981/82: 11

Avskurna blommor och blomknoppar av sådana slag som är lämpliga till buketter eller annat prydnadsända- mål. friska. torkade. färgade. blekta. impregneradc el- ler på annat sätt preparerade: A. friska: 1. mimosa. ljung och ginst .................... 2. nejlikor: a. undertiden 1 mars—30 november .. 100 kg b. under tiden [ december—29 februari 100 kg 3. gladiolus:

a. undertiden 1 maj—30 september . .. 100 kg b. undertiden l oktober—30 april ........... 4. rosor:

a. undertiden l mars—30 november . . 100 kg b. under tiden 1 december—31 januari ....... c. undertiden ] februari—29 februari . . 100 kg . tulpaner: a. undertiden 1 mars—31 maj ........ 100 kg b. undertiden ljuni—30 september ......... C. under tiden 1 oktober—30 november 100 kg (1. under tiden 1 december—29 februari 100 kg 6. andra: a. undertiden l mars—30 november .. 100 kg b. under tiden 1 december—29 februari 100 kg B. andra slag ................................... Blad. kvistar och andra delar (andra än blommor och knoppar) av träd. buskar och andra växter samt mossa. lavar och gräs. utgörande varor av sådana slag som är lämpliga till buketter eller annat prydnadsändamål. friska. torkade. färgade. blekta. impregneradc eller på annat sätt preparerade: A. adiantum och asparagus. friska ......... 100 kg B. andra slag ...................................

'.)!

fri 1 000: 400: —

300: fri

1 000: fri 500:

750: — fri

350: fri

7 kap. Köksväxter samt vissa ätbara rötter och stam- eller rotknölar

Anmärkning

Ordet "köksväxter" i nr 07.01. 07.02 och 07.03 skall anses inbegripa ätbara svam- par. tryffel. oliver. kapris. tomater. potatis. rödbetor. gurkor. pumpor. auberginer. sötpaprika. fänkål. persilja. körvel. dragon. krasse. mejram (Mn/"(.:ranu hortcnsix eller ()rigunum nmjurmm). pepparrot och vitlök. Nr 07.04 omfattar alla torkade. dehydratiserade eller evaporcrade köksväxter av sådana slag som är hänförliga till nr 07.01 —07.03 andra än: a. torkade spritade baljväxtfrön (nr 07.05): b. malen sötpaprika (nr 09.04): c. mjöl av torkade baljväxtfrön enligt nr 07.05 (nr 11.04): d. mjöl. gryn och flingor av potatis (nr 11.05).

07.01 Köksväxter. färska eller kylda: A. kål: 1. blomkål: a. under tiden 1juni—30 november ..... '. . . . b. under tiden [ december—31 maj ..........

Prop. 1981/82: 11 4

2. vitkål och rödkål: a. under tiden [ maj—30 november ......... 10 % b. under tiden 1 december—30 april ......... 17 $'%-: 3. grönkål och brysselkål: a. undertiden 1juni—31 december .......... 20 %- b. under tiden 1januari—3l maj ............ fri 4. salladskål: a. under tiden 1 april—31 december ......... 20 97 b. undertiden [januari—31 mars ........... fri 5. annan: a. under tiden 1 mars—31 december ......... 20 %- b. under tiden [januari—29 februari ........ fri B. gurkor: 1. slanggurkor: a. under tiden 16 mars—30 april ............ 20 ?f- b. undertiden 1 maj—30juni ............... 20 %. dock minst 50: per . 100 kg c. under tiden 1juli—30 september .......... 20 %. dock minst 70: per 100 kg d. under tiden 1 oktober— 15 mars .......... fri 2. andra: a. under tiden 16juni—30 september ........ 20 %- b. under tiden [ oktober—15juni ........... fri C. lök: [. vitlök .................................... fri 2. purjolök. buntlök och gräslök: a. under tiden 1 maj—30 november ......... 10 % b. under tiden 1 december—30 april ......... fri 3. annan: a. under tiden 16juli—29 februari ........... 20 %. dock minst 25: per 100 kg b. undertiden 1 mars—15juli .............. fri D. potatis: 1. nyskördad. under tiden 6juni—5 juli ......... 20 %. dock minst 25: - per 100 kg 2. annan .................................... fri E. sparris: 1. undertiden 1 maj—30juni .................. 14 % 2. undertiden [juli—30 april .................. fri F. svampar och tryffel: 1. champinjoner ............................. 10 %-

2. andra .................................... lr|

Prop. 1981/82:11

G. tomater: 1. under tiden 16 april— 15 maj ................

2. under tiden 16 maj—30juni .................

3. under tiden ljuli—30 september .............

4. under tiden [ oktober—31 oktober ...........

5. under tiden I november—15 april ............ H. sallad: 1. isbergssallad: a. under tiden 1 april—30 april ........ 100 kg b. undertiden [ maj—30 november ......... c. under tiden ] december—31 mars ......... annan: a. undertiden 1 mars—15 december ......... b. under tiden 16 december—29 februari ..... 1J. baljfrukter:

1. ärter: IJ

a. under tiden 1 mars—31 december ......... b. undertiden 1januari—29 februari ........ andra: a. under tiden 1 mars—31 december ......... b. under tiden 1januari—29 februari ........ . sötpaprika ................................... rotfrukter: l. morötter ................................. 2. pepparrot ................................ 3. andra .................................... M. kronärtskockor: 1. under tiden ljuli—30 november ............. 2. under tiden 1 december—30juni ............. N. andra slag: 1. under tiden 1 maj—30 november ............ 2. under tiden ] december—30 april ............ 07.02 Köksväxter (även kokta). frysta: A. morötter. ärter. bönor och spenat samt morötter och ärter. blandade ........................... B. broccoli ..................................... C. andra slag: belägges under hela året med samma tull som motsvarande färska produkter under den tid des- sa är högst tullbelagda

I»)

rx

(.II

10 %. dock minst 50: per 100 kg 17 %- dock minst 50: — per 100 kg 17 %. dock minst 70: — per 100 kg 17 %. dock minst 50: per 100 kg

fri

25:— 11% fri

11%

fri

5 % fri

7 %- fri fri

10%- 3%-— S%

10%

fri 10 %.

fn

16 %.- 10 %-

Prop.

07.03

07.04

07.05

07 . 06

16 kap. Beredningar 'av kött. fisk, kräftdjur eller blötdjur

1981/82: 11

Köksväxter. tillfälligt konserverade i saltvatten. sva- velsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösning- ar men ej särskilt beredda för direkt konsumtion: belägges under hela året med samma tull som mot- svarande färska produkter under den tid dessa är högst tullbelagda Torkade. dehydratiseradc eller evaporerade köks- växter. hela. i bitar. skivade. krossade eller pulverise- rade. men ej vidare beredda: A. potatis ...................................... B. vitlök ....................................... C. svampar och tryffel. andra än champinjoner ..... D. andra slag ................................... Torkade spritade baljväxtfrön av sådana slag som an- vändes till människo- eller djurföda. även skalade eller kluvna ......................................... Maniok-. arrow— och salepsrot. jordärtskockor. batater (sötpotatis) och andra liknande rötter. statn- eller rot- knölar med hög halt av stärkelse eller inulin. färska eller torkade. hela eller i bitar: märg av sagopalm

Anmärkning

fri fri fri 3 %

fri

fri

Detta kapitel omfattar ej kött. andra djurdelar. tisk. kräftdjur och blötdjur. beredda eller konserverade på sätt som anges i 2 och 3 kap.

16.01 16.02

16.03 16.04

Korv o.d. av kött. andra'djurdelar eller blod ....... Kött och andra djurdelar. beredda eller konserverade på annat sätt .................................... Köttextrakt och köttsaft; liskextrakt ............... Fisk. beredd eller konserverad. inbegripet kaviar och kaviarersättning: A. fiskrom: l. störrom ............................ 100 kg 2. annan: , a. i förpackningar med en nettovikt av minst 45 kg .................................... b. andra slag ....................... 100 kg B. kryddad tisk. även saltad eller sockersaltad men ej på annat sätt beredd. ej i hermetiskt slutna detalj- handelsförpackningar: 1. skarpsill och sardeller: a. i förpackningar med en nettovikt av minst 45 kg .................................... b. andra slag ...................... 100 kg] 2. annan .................................... C. fisk. behandlad med enbart salt och ättika. i för- packningar med en nettovikt av minst 45 kg .....

fri

fri fri

750:

fri 65:

fri 25: —

fri

fri

' Tullen beräknas efter varornas vikt inkl. sådant förefintligt emballage. med vilket varor av ifrågavarande slag brukar försäljas i detaljhandeln.

Prop. 1981/82:11

16. 05

D. andra slag:

1. inläggningar av sardintyp: tonfisk . . . . 100 kg] 2. inläggningar av ansjovistyp: inkokt lax 100 kgl 3. andra ............................. 100 kg' Kräftdjur och blötdjur. beredda eller konserverade: A. ostron ............................... 100 kg[ B. krabbor och hummer .................. 100 kg' C. andra slag ............................ 100 kg]

20 kap. Beredningar av köksväxter, frukter eller andra växtdelar

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar ej: köksväxter och frukter. beredda cller konserverade på sätt som anges i 7 och

a.

8 kap.:

b. fruktgeléer. t'ruktpastor o.d. i form av sockerkonfektyrer (nr 17.04) eller

_ts)

chokladkonfektyrer (nr 18.06).

07.01—07.05 om de vid förtullningen förelåg i där angivet skick. 3. Atbara växter. rötter och andra växtdelar (t. ex. ingefära och angelika) inlagda i sockerlag skall tulltaxeras som konserverad frukt enligt nr 20.06: även rostade jordnötter skall tulltaxeras enligt nr 20.06. 4. Tomatsaft | vilken torrsubstansen uppgår till minst 7 viktprocent skall tulltaxeras enligt nr 20. 02.

20.01

20.02

20.03

20.04

20.05

Köksväxter och frukter. beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra. även med tillsats av socker. salt. kryddor eller senap ................. 100 kg' Köksväxter beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra: A. tomatpulp och tomatpuré ...................... B. svampar och tryffel .................... 100 kg[ C. potatisprodukter ............................. D. oliver ................................ 100 kg' E. sparris ............................... 100 kg' F. andra slag ............................ 100 kgl Frukter. frysta. med tillsats av socker: A. jordgubbar ........................... 100 kg B. andra:

belägges under hela året med samma tull som motsvarande färska produkter under den tid des- sa är högst tullbelagda Frukter. fruktskal och andra växtdelar. kanderade. glaserade eller på liknande sätt beredda med soc- ker .................................... 100 kg' Sylter.1ruktge|eer.marmelader.fruktmos och frukt- pastor. beredda genom kokning. med eller utan tillsats av socker .............................. 100 kg'

Köksväxter enligt nr 20.01 och 20.02 är sådana som skulle vara hänförliga till nr

20: —

fri 65: — fri — 12:50 40:60 20:

40: —

35: —

' Tullen beräknas efter varornas vikt inkl. sådant förefintligt emballage. med vilket varor av ifrågavarande slag brukar försäljas i detaljhandeln.

Prop. 1981/82:11 - 8

20.06 Frukter. beredda eller konserverade på annat sätt. med eller utan tillsats av socker eller sprit: A. kasjunötter. jordnötter. kokosnötter och paranötter

samt nötter och liknande frukter av de slag som avses i nr 08.05 .............................. fri B. ananas ...................................... fri C. aprikoser och persikor ................. 100 kg' 9:60 D. blandade frukter (fruktsallad) ........... 100 kg' 7:80 E. andra ................................ 100 kg1 11:20

20.07 Fruktsaft (inbegripet druvmust) och köksväxtsaft. även med tillsats av socker men ojäst och ej innehållan- de sprit: A. osockrad. på kärl vägande brutto: 1. över 3 kg: a. av passionsfrukt. mango eller guava ...... fri b. av citrusfrukter .................. 100 kg 5: c. av ananas ....................... 100 kg 6:20 d annan ........................... 100 kg 10: 2. 3 kg eller därunder a. av passionsfrukt. mango eller guava ...... fri b. av citrusfrukter ................. 100 kg' 7:50 c. av köksväxter .................. 100 kg] 10: — d. av ananas ...................... 100 kg' 7: 80 e. annan .......................... 100 kg] 12:50 B. sockrad: 1. av passionsfrukt. mango eller guava ......... fri 2. av ananas ......................... 100 kg] 18:70 3. annan ............................. 100 kg' 30: —

22 kap. Drycker. sprit och ättika

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar ej: a. havsvatten (nr 25.01): b. destillerat vatten. ledningsförmågevatten och vatten av motsvarande ren- hetsgrad (nr 28.58): e. utspädd ättiksyra. innehållande mer än 10 viktprocent ättiksyra (nr 29.14): d. medikamenter enligt nr 30.03: e. parfymer och toalettmedel (33 kap. ). För tillämpning av nl 22. 08 och 22.09 gäller att alkoholstyrkan skall anses vara den som erhålles genom mätning med Gay- Lussacs alkoholometer vid en tempe- ratur av + 15%”. 2:1 För tillämpning av underavdelningar av tulltaxenummer. där alkoholhalt ut- tryckes i volymprocent. gäller att halten skall beräknas vid + I5OC. IJ

22.01 Vatten. inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten:

is och snö ...................................... fri 22.02 Lemonad. aromatiserat mineralvatten. aromatiserat

kolsyrat vatten och andra alkoholfria drycker. med undantag av fruktsaft och köksväxtsaft hänförliga till

nr 20.07 ........................................ fri

' Tullen beräknas efter varornas vikt inkl. sådant förefmtligt emballage. med vilket ' varor av ifrågavarande slag brukar försäljas i detaljhandeln.

Prop. 1981/82: 11

22.03 Maltdrycker:

med en alkoholhalt: A. ej överstigande 1.8 viktprocent (lättöl) ..... 100 1 B. överstigande 1.8 men ej 2.8 viktprocent (öl) 100 1 C. överstigande 2.8 viktprocent (starköl) ...... 100 l Druvmust i jäsning. ävensom druvmust vars jäsning avbrutits på annat sätt än genom tillsats av alkohol: A. på kärl rymmande högst 10 liter ........... 100 1 B. på andra kärl ........................... 100 1 Vin av färska druvor: druvmust vars jäsning avbrutits genom tillsats av alkohol: A. musserande ............................ 100 1 B. andra slag. med en alkoholhalt:

1. ej överstigande 15 volymprocent:

a. på kärl rymmande högst 10 liter ..... 100 1 b. på andra kärl ..................... 100 l 2. överstigande 15 volymprocent:

a. på kärl rymmande högst 10 liter ..... 100 1 b. på andra kärl ..................... 100 1

22.06 Vermut och annat vin av färska druvor. smaksatt med aromatiska cxtrakter: med en alkoholhalt: A. ej överstigande 15 volymprocent:

1. på kärl rymmande högst 10 liter ........ 100 l

2. på andra kärl ........................ 100 1 B. överstigande 15 volymprocent:

1. på kärl rymmande högst 10 liter ........ 100 l

2. på andra kärl ........................ 100 1

Andra jästa drycker. t.ex. äppelvin (cider). päronvin och mjöd: A. musserande. andra än äppel- och päronvin . 100 1 B. andra slag. med en alkoholhalt: I. ej överstigande 15 volymprocent: a. på kärl rymmande högst 10 liter ..... 100 1 b. på andra kärl ..................... 100 1 . överstigande 15 volymprocent: a. på kärl rymmande högst 10 liter ..... 100 1 b. på andra kärl ..................... 100 l Etanol (etylalkohol) och fmsprit. odenaturerade. med en styrka av 800 eller högre: denaturerad sprit (inbegri- pet etanol och finsprit), oavsett styrkan: A. avsedda att användas uteslutande för kemisk om- vandling ............................... . ..... B. andra ....................................... Sprit (etanol. etylalkohol). ej hänförlig till nr 22.08: likör och andra spritdrycker: sammansatta alkoholhal- tiga beredningar (s.k. koncentrerade extrakt) för fram- ställning av drycker: A. likör. bitter och liknande drycker .......... 100 1 B. andra drycker. inbegripet odenaturerad sprit med en styrka understigande 80”: 10

1'7- __

A.-

14:

25: 10:

21:20 8:80

57: 10 42:50

100: —

")i:..

10:

67:50 50:

fri 6 %

92:50

Prop. 1981/82: 11 10 1. på kärl rymmande högst 10 liter: a. whisky: brännvin, okryddat eller kryddat; vodka ............................ 100 1 57:10 b. andra slag ........................ 1001 67:50 2. på andra kärl: a. whisky: brännvin. okryddat eller kryddat: vodka ......................... 100 1 av _ 50 % alkoholhalt vid + 15OC ............. 16:50 b. andra slag ..................... 100 1 av 50 % alkoholhalt vid + 150C ............. 17:50 C. sammansatta alkoholhaltiga beredningar (s.k. kon- centrerade extrakt) för framställning av drycker . . 5 % 22.10 Ättika ......................................... 6 %

Anm. l-ör spritdrycker eller viner. vilka införes i den ordning som anges i 1853 . lagen (1977: 293) om handel med drycker. utgar. om tulltrihct fttnjutes. tull med följande belopp. räknat för helbutelj om 75 centiliter:

Cognac .................................................. 95: Armagnae. brandy. eau-de-vie och whisky ................... 88: Andra spritdrycker. ej hänförliga till tulltaxenr 22.08 .......... 78: Vin: musserande: champagne ........................................... 32: annat ................................................ 23: andra slag med en alkoholhalt: överstigande 15 volymprocent .......................... 28: ej överstigande 15 volymprocent ........................ 13:

ej

För spritdrvcker eller viner. vilka inlöres i den ordning som angesi 18 ä' 4. lagen ( 1977: 293) om handel med drycker. utgar tull med av p'.1rtih'.1ndelsbola- get för alkoholdrycker fastställt belopp. motsvarande: 1. tull enligt vad i 22 kap. sägs: 2. skall enligt 10 & lagen (1977: 306) om dryckesskatt: samt 3. mervärdeskatt enligt lagen ( 1968: 430) om sådan skatt. För starköl som införes enligt första och andra styckena utgår tull med 8 kronor per liter.

25 kap. Salt; svavel; jord och sten: gips, kalk och cement

Anmärkningar

[. Där ej annat följer av tulltaxenumrens lydelse eller av anm. 3 till detta kapitel skall tulltaxcnumrcn i detta kapitel anses tillämpliga endast för varor som före- ligger i obearbetat skick eller som tvättats (även med kemikalier för avlägsnande

serats. sällats. siktats. anrikats genom llotation. magnetisk separering eller med andra mekaniska eller fysikaliska processer (med undantag av kristallisalion). men däremot ej produkter som bränts eller underkastats nagon ytterligare bear- betning. annan än en bearbetning som är särskilt nämnd 1 nagot tulltaxenummer med av seende p' 1 däri upptagna varor. Detta kapitel omfattar ej: a. sublimerat svavel. fällt svavel och kolloidalt svavel (nr 28.02): IJ

b. järnoxidhaltiga_iordpigment innehällande minst 70 viktprocent bundet järn.

räknat som Fegt'); (nr 28.23):

€. medikamenter och andra produkter enligt 30 kap.: (1. parfymer. kosmetiska preparat och toalettmedel enligt nr 33.06: e. gatsten. kantsten och trottoarstcn (nr 68.01 ). mosaikbitar (nr 68.02) samt tak- och väggplattor av skil'l'c1'(n1'68.03): f. ädelstenar (nr 71.02):

Prop. 1981/82: 1].

g.

h. _ Nr 25. 32 skall anses tillämpligt för bl. a.:

11

odlade kristaller (andra än optiska element) av natriumklorid eller magnesi— umoxid. vägande minst 2.5 g per styck. enligt nr 38.19: optiska element av natriumklorid eller magnesiumoxid (nr 90.01): skriv- rit—. skr.'1ddar- och biljardkrita (nr 98. ()5).

jordpigment. även brända eller blan-

dade med varandra: naturlig järnglimmer: sjöskum (även i form av polerade stycken) och bärnsten: rekonstruerat sjöskum och rekonstruerad bärnsten i plattor. slänger eller liknande former ej bearbetade efter formningen: gagat (jet); strontianit (även bränd). dock ej strontiumoxid: skärv och brottstycken av keramiskt gods.

25.01

25 25

I») lx) 'Jl

5.04 )5 Naturlig sand av alla slag. även färgad. annan än me- .02 .03

.06

25.07

| J lJl

I-J

IQ 'J't

lx) '_II

.13

..14

.16

.17

Koksalt (inbegripet bergsalt. havssalt och bordssalt): ren natriumklorid: koksaltlösningar; havsvatten ...... Svavelkis och andra naturligajärnsulflder. orostade

Svavel av alla slag. annat än sublimerat svavel. fällt Svavel och kolloidalt svavel ...................... Naturlig grafit ..................................

tallhaltig sand hänförlig till nr 26.01 ................ Kvarts (annan än naturlig sand): kvartsit, även grovt tillformad genom klyvning. huggning eller sågning. dock ej vidare än till rätblock ..................... Lera (t. ex. kaolin och bentonit). andalusit. eyanit och sillimanit. även brända. med undantag av expanderade leror. hänförliga till nr 68.07: mullit; ehamotte och dinas Krita:

A. obearbetad .................................. B. malen eller slammad .......................... Naturliga kaleiumfosfater. naturliga kalciumalumini- umfosfater. apatit och fosfatkrita .................. Naturligt bariumsulfat ttungspat): naturligt bariumkar- bonat (witlterit). även bränt. dock ej bariumoxid Kiseldioxidhaltiga fossilmjöl och liknande kiseldioxid- haltiga jordarter (t.ex. kiselgur. trippel och diatomit). även brända. med en skrymdensitet av 1 eller därunder Pimsten: smärgel: naturlig korund. naturlig granat och andra naturliga slipmedel. även värmebehandlade Skiffer. även grovt tillformad genom klyvning. hugg- ning eller sågning. dock ej vidare än till rätblock Marmor. travertin. s. k. belgisk granit och annan mo- nument- eller byggnadskalksten med en skrymdensitet av 2. _ eller däröver samt .11.1b'.1ster. även grovt tillfor- made genom klyvning. httggning eller s.igning. dock ej vidare än till rätblock ............................ Granit. porfyr. basalt. sandsten och annan monument- eller byggnadssten. även grovt tillformade genom klyvning. huggning eller sågning. dock ej vidare än till rätblock ........................................ Småsten och krossad sten (även värmebehandlade). grus. makadam och tjärmakadam av sådana slag som vanligen användes för inblandning i betong eller för vägbyggen. banbyggen c.d.-: flinta och singel. även värmebehandlade: krosskorn och skärv (även värme- behandlade) samt pulver av stenarter hänförliga till nr 25.15 eller 25.16 .................................

fri fri

l'ri fri

fri

fri

fri

fri

fri

fri

fri

fri

fri

fri

Prop.

25.18

1981./82:111 12

Dolomit. även bränd och även grovt tillformad genom klyvning. huggning eller sågning. dock ej vidare än till rätblock; stampmassa av dolomit (inbegripet tjärdolo- mit) ........................................... fri Naturligt magnesiumkarbonat (magnesit): smält mag- nesia: dödbränd (sintrad) magnesia. även innehållande små mängder av andra oxider. tillsatta före sintringen: annan magnesiumoxid. även kemiskt ren ........... fri Gipssten: anhydrit: bränd gips. även färgad eller försatt med mindre mängd aceeleratorer eller fördröjningsme- del. med undantag av gips speciellt beredd för dental- bruk ................................ '. .......... fri Kalksten med användning som flussmedel samt sådan kalksten som vanligen användes för framställning av kalk eller cement ................................ fri Osläckt kalk. släckt kalk och hydraulisk kalk. dock ej kalciumoxid och kalciumhydroxid ................. fri Portlandcement, aluminatcement. slaggcement och lik- nande hydraulisk ccment. även färgad eller i form av klinker .................................. 100 kg ():30 Asbest ......................................... fri Glimmer. även kluven: glimmcravfall .............. fri Talk (inbegripet naturlig steatit). även grovt tillformad genom klyvning. huggning eller sågning. dock ej vidare än till rätblock .................................. fri Naturlig kryolit och naturlig chiolit ................ fri- Råa naturliga borater och koncentrat därav (även brända). med undantag av borater utvunna ur naturliga saltlösningar: rå naturlig borsyra innehållande högst 85 viktprocent H;BO_.. beräknat på torrsubstansen ..... fri Fältspat. leucit. nefelin och nefelinsyenit: flusspat . . . fri Mineraliska ämnen. ej annorstädes nämnda eller inbe-

gripna ............................. ' ............ 1 'ri

28 kap. Oorganiska kemikalier; organiska och oorganiska föreningar av ädla metaller, av sällsynta jordartsmetaller, av radioaktiva grund- ämnen och av isotoper

Anmärkningar

1. Där ej annat följer av lydelsen av tulltaxenumren eller anmärkningarna till detta kapitel skall tulltaxenumren i detta kapitel anses tillämpliga endast för:

21.

b. c.

isolerade kemiska grundämnen och isolerade kemiskt definierade föreningar. även innehållande föroreningar: produkter nämnda i a ovan. lösta i vatten: produkter nämnda i '.1 ovan. lösta i andra lösningsmedel. Linder förutsättning att lösningen är en för dessa produkter normal och nödvändig handelsform. som är motiverad enbart av säkerhetsskäl eller av transporttekniska skäl. och att lösningsmedlet ej gör produkten lämpligare för speciell användning än för allmän) bruk: produkter nämnda i a. b eller c ovan. försatta med stabiliseringsmedel nödvändigt för konservering eller transport av dessa produkter:

Prop. l98l./82: ll l3

'?

LN

'J-

e. produkter nämnda i a. b. c eller d ovan. försatta med damningshindrande medel eller försatta med färgämn'e för att underlätta deras identifiering eller av säkerhetsskäl. under förutsättning att tillsatserna ej gör produkten lämpli- gare för speeiell användning än för allmänt bruk. Förutom ditionitcr (hydrosultiter). stabiliserade med organiska ämnen. och sulf- oxylater (nr 28.36). karbonater och peroxikarbonater av oorganiska baser (nr 28.42). cyanider och komplexa cyanider av oorganiska baser (nr 28.43). fulmina- ter. cyanatcr och tiocyanater av oorganiska baser (nr 28.44). organiska pro— dukter inbegripna i 111'28.49—28.52 samt karbider av metaller eller icke-111etalle1' (nr 28. 56) skall endast f_oliande kolföreningar tulltaxeras enligt detta kapitel: a. koloxidcr: hydrogencyanid (eyanvätesyra). f'ulminsyra. isocyansyra. tio- cyansy ra och andra enkla eller komplexa cyansyror (nr 28.13): b. karbonylhalogenider (nr 28. H); c. koldisullidtnr28.15): d. tiokarbonater. selenokarbonater. tellurokarbonater. selenoeyanater. telluro- cyanater. tetratiocyanatodiamminkromater ("reineekaler") och andra kom- plexa cyanater av oorganiska baser (nr 28.48): €. hydrogenperoxid i fast form (nr 28.54). karbonylsulfid. tiokarbonylhalogeni- der. cyan och cyanhalogenider samt eyanamid och metallderivat därav (nr 28.58). andra än kalciumcyanamid innehållande högst 25 viktprocent nitro— gen. beräknat på vattenfri torrsubstans (3l kap.).

Detta kapitel omfattar ej: 21. natriumklorid och magnesiumoxid. även kemiskt rena. samt andra produkter hänförliga till femte avd.: b. metallorganiska och icke-111etallorganiska föreningar andra än dem som är nämnda i anm. 2 ovan:

c. produkter nämnda i anm. l. 2. 3 och 4 till 31 kap.: d. oorganiska produkter av sådana slag som användes som luminoforer. hänför— liga till nr 32.07: e. konstgjord gratit (nr 38.0l): produkter föreliggande som laddningar till

brandsläckningsapparater eller som brandsläckningsbomber. enligt nr 38. l7: bläckborttagningsmedel i detaljhandelsförpackningar. enligt nr 38. IS): odlade kristaller (andra än optiska element) av halogenider av alkalimetaller eller alkaliska jordartsmetz-iller. vägande minst 2.5 g per styck. enligt nr 3849:

f. ädelstenar (naturliga. syntetiska eller rekonstruerade) samt stoft och pulver av sådana stenar (nr 71.02—7I.04) ävensom ädla metaller och legeringar av ädla metaller. hänförliga till 71 kap.: g. metaller. även kemiskt rena. och metallegeringar. hänförliga till något num- mer i femtonde avd.: h. optiska element. t. ex. av l1'.'1logenider av alkalimetaller eller alkaliskajord- artsmetaller (nr 90.()l ). Kemiskt definierade komplexa syror bestående av en syra hänförlig till underav- delning ll till detta kapitel och en metalloxidsyra hänförhg till underavdelning lV skall tulltaxeras enligt nr 28. l3. Nr 2829—2848 skall anses tillämpliga endast för salter (inbegripet perosisalter) av metaller eller ammonium. Där ej annat följer av lydelsen av tulltaxenumren skall dubbelsalter och kom— plexa salter tulltaxe ras enligt nr 28.48. Nr 28.50 skall anses tillämpligt endast för: a. följande klyvbara kemiska grundämnen och isotoper: naturligt uran och uranisotoperna 233 och 235. samt plutonium och plutoniumisotoper: b. följande radioaktiva kemiska grundämnen: teknetium. prometium. poloni—

um. astat. radon. francium. radium. aktinium. protaktinium. neptunium. amerieium och andra grundämnen med högre atomnummer: alla andra radioaktiva isotoper. naturliga eller konstgjorda. inbegripet iso- toper av ädla och oädla metaller enligt ljortonde och femtonde avd.:

d. oorganiska och organiska föreningar av dessa grundämnen eller isotoper.

även om de ej är kemiskt definierade och även om de är blandade med v ara nd ra : legeringar (andra än ferrouran). dispersioner och kermeter innehällande des-

sa grundämnen eller isotoper eller oorganiska eller organiska föreningar därav:

f. förbrukade bränsleelement till kärmeaktorer. Ordet isotoper . nämnt oVan och i nr 28.50 och 28.5I. inbegriper "anrikade isotoper ' men inbegriper ej kemiska grundämnen. vilka förekommer i naturen som rena isotoper. och ej heller uran utarmat på [J 235.

C)

('..

Prop. 1981/82:11 14

7. Nr 28.55 skall anses inbegripa fosforiärn (järnfosfid) innehållande minst 15 viktprocent fosfor samt fosft'urkoppar (kopparfostid) innehållande mer än 8 vikt— procent fosfor.

8. Kemiska grundämnen (t.ex. kisel och selen). dopade för användning inom elektroniken. skall hänföras till detta kapitel under förutsättning att de föreligger obearbetade i den form de erhållit vid dragningen eller i form av cylindrar eller stavar. Skurna till skivor. plattor eller liknande former hänföres de till nr 38. 19.

I Kemiska grundämnen

28.01 Halogener (fluor. klor. brom och jod"):

| A. klor ........................................ 4.9 %

B. andra ....................................... fri

28.02 Svavel. sublimerat eller fällt: kolloidalt svavel ...... fri 28.03 Kol (inbegripet kimrök) .......................... fri 28.04 Hydrogen (väte). ädelgaser och andra icke-metaller: . A. oxygen (syre) ................................ 6.9 ';. B. kisel ................................. 100 kg 5:60

C.”. andra ............................... ....... l'ri

28.05 Alk'.-11imet'.1|1eroeh alkaliskajorda1'ts1netaller'. sällsynta jordartsmetaller. yttrium och skandium samt bland— ningar och legeringar av dessa ämnen med v-.11".'1nd1'a: kvicksilver ..................................... fri

11. Oorganiska syror och oxygenföreningar av icke-metaller

28.06 Hydrogenklorid (klorväte) och saltsyra samt klorosva- velsyra ......................................... 3,7 % 28.08 Svavelsyra: oleum (rykande svavelsyra) ........... 3.7 % 28.09 Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpeter- syra ........................................... 8 % 28.10 Fosforpentoxid och l'osforsyror (meta-. orto- och py- ro—): _ A. ortofosforsyra ............................... 4 % B. andra ....................................... 4.3 .%- 28.12 Bortrioxid och borsyra ........................... fri 28.13 Andra oorganiska syror och oxygenföreningar av icke- metaller (med undantag av vatten): A. svaveldioxid och svaveltrioxid ................. 3.7 % B. koldioxid (kolsyra) och perklorsyra ............. 7.8 % C. andra ....................................... fri 111 Halogen- och svavelföreningar av icke-metaller 28.14 Halogenider. oxidhalogenider och andra halogenföre- ningar av icke-metaller: ' i A. fosf'orklorider och fosforylklorid ............... 7.8 % B. andra ....................................... l'ri 28.15 Sullider av icke—metaller: fosfortrisulfid: _ | A. koldisullid (kolsvavla) ........................ 4.1 %

B. andra ....................................... fri

Prop. 1981/82: 11 15

[V Oorganiska baser samt oxider. hydroxider och peroxider av metaller

28.16 Ammoniak. vattenfri elleri vattenlösning .......... 10.2 '..7 28.17 Natriumhydroxid (kaustik soda): kaliumhydroxid' (kaustikt kali): natrium- och kaliumperoxid: A. natriumhydroxid i fast form ................... 5 '..7 B. andra slag ................................... 4.1 % 28.18 Hydroxid och peroxid av magnesium; oxider. hydroxi- der och peroxider av strontium eller barium ........ fri 28.19 Zinkoxid och zinkperoxid ........................ fri 28.20 Aluminiumoxid och aluminiumhydroxid: konstgjord

korund ......................................... fri 28.21 Kromoxider och kromhydroxider ................. fri 28.22 Manganoxider ................................. '. fri

28.23. Järnoxider och järnhydroxider: jordpigment innehål- lande minst 70 viktprocent bundet järn. räknat som

Fr:—:(.): .......................................... ll'l 28.24 Koboltoxider och kobolthydroxider: kommersiella ko-

boltoxider ...................................... fri 28.25 'l'itanoxider ..................................... l'ri 28.27 Blyoxider: mönja och orangemönja ................ fri

28.28 Hydrazin och hydroxylamin samt "deras oorganiska salter: andra oorganiska baser samt metalloxider. me- tallhydroxider och metallperoxider: A. hydrazin och oorganiska salter därav ........... 4.5 % B. andra ....................................... fri

V Metallsalter (inbegripet peroxisalter) av oorganiska syror

28.29. Fluorider: fluorosilikater. fluoroborater och andra

lluorkomplexa salter ............................. fri 28.30 Klorider. oxidklorider och hydroxidklorider: bromider och oxidbromider:jodider och oxidjodider ......... fri

28.31 Hypokloriter: kommersiellt kalciumhypoklorit: klori- ter: hypobromiter: A. kalciumhypoklorit och klorkalk: hypobromiter . . . fri B. andra ....................................... 7.8 ';7- 28.32 Klorater och perklorater: bromater och perbromater: jodater och perjodater:

A. perklorater .................................. 7.8 % B. andra .................................. ' ..... f ri 28.35 Sultider: polysulfider ............................ fri

28.36 Ditioniter (hydrosulfiter). inbegripet ditioniter stabili- serade med organiska ämnen: sulfoxylater: A. natriumformaldehydsulfoxylat ................. 3.7 %: B. andra ..................................... fri 28.37 Sulfiter och tiosulf'ater ........................... fri 28.38 Sulf'ater (inbegripet alunarter) och peroxisulfater (per- sulfater): A. aluminiumsull'at .............................. 4.1 '.7- B. kaliumaluminiumsulf'at (kalialun).järnt11)sulfat (fer- rosull'at) och koppart11)sulfat .................. 3.7 %

C. andra ....................................... fri

Prop.

28.39 28.40

28.42

28.43 28.44 28.45

28.46

28.47

28.48

1981/82: 11

Nitriter och nitrater ............................. Fosfiter. hypofosfitcr och fosfater: A. natrium- och kaliumfosfater samt kalciumfosf'ater. andra än kalciumhydrogenfosfat (dikalciumfosfat). B. andra ....................................... Kfirbonate1' och peroxikarbonater (perkarbonater): kommersiellt ammoniumkarbonat innehållande am- moniumkarbamat: A. ammoniumkarbonat. även innehållande ammoni- umkarbamat ................................. B. andra ....................................... Cyanider och komplexa eyanider .................. Fulminater. cyanater och tiocyanater .............. Silikater: kommersiella natrium- och kaliumsilikater: A. natrium- och kaliumsilikater ................... B. andra ....................................... Borater och perborater: A. natriumperborat .............................. B. andra ....................................... Salter av metalloxidsyror (t.ex. kromater. permanga- nater och stannater) ............................. Andra salter (inbegripet peroxisalter) av oorganiska syror med undantag av azider .....................

Vl Diverse

28.49

28.50

Ädla metaller i kolloidal form: amalgamer av ädla me- taller: salter och andra oorganiska eller organiska för- eningar av ädla metaller. inbegripet albuminater. pro— teinater. tannater och liknande föreningar. även om de ej är kemiskt definierade ......................... Klyvbara kemiska grundämnen och isotoper: andra ra- dioaktiva kemiska grundämnen och radioaktiva iso- toper: oorganiska och organiska föreningar av ifrågava- rande grundämnen eller isotoper. även om de ej är kemiskt definierade: legeringar. dispersioner och ker- meter. innehållande dessa grundämnen. isotoper eller föreningar ...................................... Isotoper samt oorganiska och organiska föreningar där- av. även om de ej är kemiskt definierade. andra än isotoper och föreningar hänförliga till nr 28.50 ...... Oorganiska och organiska föreningar av torium. av uran utarmat på U 235. av sällsynta jordartsmetaller eller av yttrium eller skandium. även blandade med varandra ....................................... Hydrogenperoxid (väteperoxid). inbegripet hydrogen- peroxid i fast f'orm ............................... Foslider. även icke kemiskt definierade ............ Karbider. även icke kemiskt definierade:

A. kalciumkarbid ............................... B. andra ....................................... Hydrider. nitrider. azider. silicider och borider. även icke kemiskt definierade .........................

16

fri

fri

fri

fri

fri

f'ri

Prop. 1981/82: 11 17

28.58 Andra oorganiska föreningar (inbegripet destillerat vat- ten och ledningsförmågevatten samt annat vatten av motsvarande renhetsgrad): flytande luft (även med ädelgaserna avlägsnade); komprimerad luft: amal- gamer. med undantag av amalgamer av ädla metaller fri

2.9 kap. Organiska kemikalier

Anmärkningar

IJ

'.»

Där ej annat följer av lydelsen skall tulltaxenumren i detta kapitel anses tillämp- liga endast för:

(l.

b.

?:

d.

'F

h.

isolerade kemiskt definierade organiska föreningar. även innehållande för- oreningar: blandningar av två eller flera isomerer av samma organiska förening (även innehållande föroreningar). med undantag av blandningar av isomerer (andra än stereoisomerer) av mättade eller omättade aeykliska kolväten (27 kap.); produkter enligt nr 2938—2942. sockeretrar. sockcrestrar och deras salter. enligt nr 29.43. samt produkter enligt nr 29.44. även om de ej är kemiskt definierade: produkter nämnda i a. b eller c ovan. lösta i vatten: produkter nämnda i a. b eller e ovan. lösta i andra lösningsmedel. under förutsättning att lösningen är en för dessa produkter normal och nödvändig h'.1ndelsform. som är motiverad enbart av säkerhetsskäl eller av transport- tekniska skäl och att lösningsmedlet ej gör produkten lämpligare I'ör speciell användning än för allmänt bruk: produkter nämnda i a. b. c. d eller c ovan. försatta med stabiliseringsmedel nödvändigt för konservering eller transport av dessa produkter: produkter nämnda i a. b. c. d. e eller 1' ovan. försatta med damningshind- rande medel eller försatta med färgämne eller Iuktämne för att underlätta deras identifiering eller av säkerhetsskäl. under förutsättning att tillsatserna ej gör produkten lämpligare för speciell användning än för allmänt bruk: följande produkter. utspädda till standardstyrka. för framställning av azo- färgämncn. diazoniumsalter. kopplingskomponenter för sadana salter samt diazoterbara aminer och deras salter. Detta kapitel omfattar ej:

11.

b. c. d.

THG

ij.

k.

varor hänförliga till nr 15.04 samt glycerol (glycerin) (nr 15.11): etanol (etylalkohol) (nr 22.08 eller 22.09): metan och propan (nr 27.11): kolföreningar nämnda i anm. 2 till 28 kap.: karbamid (urinämne) (nr 31.02 eller 31.05 alltefter beskaffenheten): färgämnen av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung (nr 32.04): syntetiska organiska färgämnen (inbegripet organiska pigment). syntetiska organiska produkter av sådana slag som användes som luminoforer. produkter utgöv ' rande på textilfibrer lixerbara s. k. optiska blekmedel samt naturlig indigo (nr 3 05) ävensom färgämnen i former eller förpackningar av sadana slag som for ljes i detaljhandeln (nr 32.09): enzymer (nr 35.07): metaldehyd. hexametylentetramin och liknande ämnen föreliggande i former (t.ex. tabletter. stavar eller liknande former) för användning som bränsle samt flytande bränslen av sådana slag som användes i cigarettändare o. d.. i behållare rymmande högst 300 cm" (nr 36.08): produkter föreliggande som laddningar till brandsläckningsapparater eller. som brandsläckningsbomber. enligt nr 38.17: bläckborttagningsmedel i de- taljhandelsförpackningar. enligt nr 38.19: optiska element. t.ex. av etylendiamintartrat (nr 90.01 ).

Varor som skulle kunna inbegripas i två eller flera tulltaxenummer i detta kapitel skall tulltaxeras enligt det sista av de nummer som kan ifrågakomma. 1 nr 29.03—29.05. 29.07—29.10 och 29.12—29.21 skall alla omnämnanden av halogen—. sulfo-. nitro- eller nitrosoderivat anses inbegripa alla kombinzuioner av dessa derivat (t.ex. sult'ohalogen-. nitrohalogen—. nitrosulfo- och nitrosulfohalo- genderivat).

Rikxdugwt [981.582 I sum/. Nr II

Prop. 1981/82:11 18

'.A

'Jl

[

Nitro- och nitrosogrupper skall ej anses som nitrogenfunktioner enligt nr 29.30. a. Estrar bildade av organiska föreningar med syrafunktion. hänförliga till underavdelning l—Vll till detta kapitel. och organiska föreningar enligt dessa underavdelningar skall tulltaxeras enligt samma nummer som den förening. vilken är placerad sist i dessa underavdelningar. b. Estrar bildade av etanol eller glycerol och organiska föreningar med syra- funktion enligt underavdelning l—Vll till detta kapitel skall tulltaxeras enligt samma nummer som motsvarande förening med syrafunktion. c. Salter av estrar som avses i a eller b ovan med oorganiska baser skall tulltaxeras enligt samma nummer som motsvarande estrar. d. Salter bildade av andra organiska föreningar med syra- eller fenolfunktion. hänförliga till underavdelning l—Vll till detta kapitel. och oorganiska baser skall tulltaxeras enligt samma nummer som motsvarande organiska förening med syra- eller fenolfunktion. e. Halogenider av karboxylsyror skall tulltaxeras enligt samma nummer som motsvarande syror. ' .Anm. 5 tillämpas ej på underavdelningar av tulltaxenummer (sådana underavdel-

ningar tillämpas enligt sin ordalydelse). Föreningar enligt nr 2931—2934 är organiska föreningar. vilkas molekyler. utom hydrogen-. oxygen- eller nitrogenatomer. innehåller atomer av andra icke— metaller eller av metaller (såsom svavel. arsenik. kvicksilver eller bly). direkt bundna vid kolatomer. Nr 29.31 (svavelorganiska föreningar) och nr 29.34 (and- ra metallorganiska och icke-metallorganiska föreningar) skall ej anses inbegripa sulfo- och halogenderivat (inbegripet kombinerade derivat) vilka. bortsett frän hydrogen. oxygen och nitrogen. endast innehåller sådana vid kol direkt bundna svavel- och halogenatomer som ger dem karaktär av sulfo- eller halogenderivat (eller kombinerade derivat). Nr 29.35 (heterocykliska föreningar) skall ej anses inbegripa inre etrar. inre hemiacetaler. metylenetrar av tvavärda ortofenoler. epoxider med tre eller fyra atomer i ringen. cykliska acetaler. cykliska polymerer av aldehyder. av tioalde— hyder eller av aldiminer. anhydrider av flerbasiska syror. cykliska estrar av flervärda alkoholer med flerhasiska syror. cykliska ureider och cykliska tio- ureider. imidcr av flerbasiska syror. hexametylentetramin och trimetylentrini- tramin.

Kolväten samt halogen-, sulfo-. nitro- och nitrosoderivat därav

29.01 Kolväten: A. noncn. dodecen. bensen (bensol). toluen (toluol). xylen (xylol). cymen (cymol). styrener (styroler) och cyklohexan: naftalen (naftalin). tetrahydronaf- talen (tetralin). dekahydronaftalen (dekalin). antra-

cen och fenantren ............................ fri B. andra ....................................... 9,3 % 29.02 Halogenderivat av kolväten: A. mättade klorfluorkolväten ..................... fri B. trikloretylen och tetrakloretylen (perkloretylen) . . 11,6 % C. andra slag: ]. vinylklorid ............................... fri 2. andra halogenderivat av aeykliska kolväten . . . ll % 3. andra .................................... 9.3 %

29.03 Sulfo-. nitro- och nitrosoderivat av kolväten:

A. sulfoderivat ................................. 10% B. nitro- och nitrosoderivat ...................... 10.8 %

Prop. 1981/82: 11 1.9

[[ Alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat därav

29.04 Acykliska alkoholer samt halogen-. sulfo-. nitro- och nitrosoderivat därav: A. envärda alkoholer med minst 10 kolatomer ...... 9.3 % B. propanol (propylalkohol) och pentanol (amylalko- hol). avsedda att användas uteslutande för tillverk- ning av natrium- eller kaliumxantogenat ......... fri C. metanol: propanol och pentanol. ej hänförliga till B 10.2 % D. butanol: oktanol: flervärda alkoholer ........... 11% E. andra . .- ..................................... 9.39? 29.05 Cykliska alkoholer samt halogen-. sulfo-. nitro- och nitrosoderivat därav: A. cyklohexanol. metylcyklohexanol. dimetylcyklo- hexanol och mentol ........................... fri B. andra ....................................... 9.3 %

lll Fenoler och fenolalkoholer samt halogen-, sulfo-. nitro- och nitrosoderi- vat därav '

29.06 Fenoler och fenolalkoholer: A. fenol. kresol. xylenol. butylfenol och amylfenol samt salter därav; resoreinol (resorein). hydro-

kinon. naftol och pyrogallol samt salter därav . . . . fri B. andra ....................................... 93%

29.07 Halogen-. sulfo-. nitro- och nitrosoderivat av fenoler eller fenolalkoholer .......................... '. . . . 9.392

lV Etrar. alkoholperoxider, eterperoxider, epoxider med tre eller fyra atomer i ringen. acetaler och hemiacetaler samt halogen-. sulfo-. nitro- och nitrosoderivat därav

29.08 Etrar. eteralkoholer. eterfcnoler. eteralkoholfenoler. alkoholperoxider och eterperoxider samt halogen-. sulfo-. nitro- och nitrosoderivat därav .............. 10.2 % 29.09 Epoxider. epoxialkoholer. epoxifenoler och epoxietrar med tre eller fyra atomeri ringen samt halogen-. sulfo-. nitro- och nitrosoderivat därav .................... 9.3 % 29.10 Acctaler. hcmiacetaler och andra föreningar med-ace- talfunktion jämte annan enkel eller sammansatt oxy- genfunktion samt halogen-. sulfo-. nitro- och nitroso- derivat därav ................................... 7.8 €”?-

V Föreningar med aldehydfunktion

29.11 Aldehyder. aldehydalkoholer. aldehydetrar. aldehyd- fenolcr och andra föreningar med aldehydfunktion jäm- te annan enkel eller sammansatt oxygenfunktion: cyk- liska polymerer av aldehyder: paraformaldehyd: A. formaldehyd. trioximetylen. paraformaldehyd. ace- taldehyd. paraldehyd. butyraldehyd. akrylaldehyd. krotonaldehyd och aldol ...................... 10.29?- B. vanillin och etylvanillin ....................... 93% C. andra ....................................... 7.89"?-

Prop. 1981/82: 1] 20

29.12 Halogen-. sulfo-. nitro- och nitrosoderivat av pro- dukter hänförliga till nr 29.11 ..................... . 10%

VI Föreningar med keton- eller kinonfunktion

29.13 Ketoner. ketonalkoholer. kctonfenoler. ketonalde- hyder. kinoner. kinonalkoholer. kinonfenolcr. kinonal- dehyder samt andra föreningar med keton- eller kinon- funktion jämte annan enkel eller sammansatt oxygen- funktion ävensom halogen-. sulfo-. nitro- och nitroso- derivat därav: A. cyklohexanon. metylcyklt'.)hexanon och kamfer . . fri B. aceton och mctyletylketon .................... 10% C. andra ....................................... 7.896

VII Karboxylsyror och deras anhydrider. halogenider. peroxider och per- oxisyror samt halogen-. sulfo-. nitro- och nitrosoderivat därav

29.14 Enbasiska karboxylsyror och deras anhydrider. halo— genider. peroxider och peroxisyror samt halogen-. sulfo-. nitro- och nitrosoderivat därav: A. myrsyra och bensocsyra samt salter därav ävensom blyacetater: aeykliska syror med minst 10 kol-

atomer ...................................... fri B. vinylacetat .................................. 9.92 C. ättiksyra samt estrar därav med undantag av vinyl- acetat ....................................... l 1 % l D andra 9.395:-

29.15 Flerbasiska karboxylsyror och deras anhydrider. halo- genider. peroxider och peroxisyror samt halogen-, sulfo-. nitro— och nitrosoderivat därav:

A. oxalsyra och bärnstenssyra samt salter därav . . . . fri | B. maleinsyraanhydrid .......................... 9.392 C. andra ....................................... | 1 %

29.16 Karboxylsyror med alkohol-. fenol-. aldehyd- eller ke- tonfunktion och andra karboxylsyror med annan enkel eller sammansatt oxygenfunktion samt dessa förening- ars anhydrider. halogenider. peroxider och peroxisyror ävensom halogen-. sulfo-. nitro- och nitrosoderivat därav: A. mjölksyra. vinsyra. citronsyra. salicylsyra. acetyl-

salicylsyra och gallussyra samt salter därav ...... fri B. andra syror och salter därav ävensom estrar ..... 9.3 (i; C. andra ....................................... 7.892

VIII Estrar av oorganiska syror och deras salter samt halogen-. sulfo-. nitro- och nitrosoderivat därav

29.19 Estrar av fosforsyra och deras salter. inbegripet lakto- fosfater samt halogen-. sulfo-. nitro- och nitrosoderivat därav: A. estrar med fenoler ............................ 9.3 53? B. andra ....................................... 7.8 %

Prop.

29.21

1981/82: ]]

Estrar av andra oorganiska syror (med undantag av estrar av hydrogenhalogenidcr) och deras salter samt halogen-_ sulfo-. nitro— och nitrosoderivat därav: A. estrar av salpeter—syrlighet eller salpetersyra samt halogen-. sulfo-. nitro- och nitrosoderivat därav B. andra .......................................

IX Föreningar med nitrogcnfunktion

29.22

29.27 29.28 29.29 29.30

Föreningar med aminofunktion: A. anilin. nitranilin. naftylamin. fenylendiamin. toly- lendiamin. toluidin och xylidin samt salter därav . B. andra ....................................... Aminoföreningar med enkel eller sammansatt oxygen- funktion: A. dimetylaminoättiksyra och alkalisalter därav: p-(N- mctylamino)t'cno|sulf:-1t (metol) ................. B. andra ....................................... Kvaternära ammoniumsalter och ammoniumhydroxi- der: lecitiner och andra fosfoaminolipider .......... Föreningar med karboxamidfunktion: föreningar av kolsyra med amidfunktion ........................ Föreningar med karboximidfunktion (inbegripet orto- bensoesyrasulfimid och dess salter) och föreningar med iminofunktion (inbegripet hexametylentctramin och trimetylentrinitramin): A. sackarin och alkalisalter därav ................. B. hexametylentctramin ......................... C. andra ....................................... Föreningar med nitrilfunktion ..................... Diazo-. azo- och azoxiföreningar .................. Organiska derivat av hydrazin eller hydroxylamin Föreningar med annan nitrogenfunktion: A. cyklohexylsulfaminsyra och dess salter ......... B. andra .......................................

9.3 % l 0 (..??

fri 10.2 %

fri 9.3 ?r.

7 .8 %

X Metallorganiska och icke-metallorganiska föreningar samt heteroeyk- liska föreningar

29.31

|29.33 29.34

29.35

Svavelorganiska föreningar: A. tiokarbanilid (difenyltiokarbamid); natrium- och ka- liumxantogenater ............................. B. andra ....................................... Kvicksilverorganiska föreningar .................. Andra metallorganiska och icke-metallorganiska för- eningar: A. arsenikorganiska föreningar ................... B. andra ....................................... Hctcrocykliska föreningar: nukleinsyror: A. innehållande enbart oxygen eller enbart svavel som heteroatom .................................. B. andra: 1. pyridin ...................................

Prop. 1981/82: 11 22

2. pyridinhomologer ......................... 78% 3. andra .................................... 9.39? 29.36 Sulfonamider ................................... 10% 29.37 Sultoner och sultamer ........................... 10%

XI Provitaminer. vitaminer och hormoner, naturliga eller syntetiskt repro- ducerade

29.38 Provitaminer och vitaminer. naturliga eller syntetiskt reproducerade (inbegripet naturliga koncentrat). deri- vat därav använda främst som vitaminer samt bland- ningar av dessa ämnen med varandra. även i lösning. oavsett lösningsmedlets art ....................... fri Hormoner. naturliga eller syntetiskt reproducerade; derivat därav använda främst som hormoner: andra steroider använda främst som hormoner ........... fri

XII Glykosider och växtalkaloider. naturliga eller syntetiskt reproduce- rade. samt salter. etrar. estrar och andra derivat därav

29.41

29.42

XIII 29.43

29.44 129.45

Glykosider. naturliga eller syntetiskt reproducerade.

samt salter. etrar. estrar och andra derivat därav . . . . fri Växtalkaloider. naturliga eller syntetiskt reproduce- rade. samt salter. etrar. estrar och andra derivat därav fri

Andra organiska föreningar

Sockerarter. kemiskt rena. andra än sackaros. glukos och laktos: sockeretrar. sockerestrar och deras salter, andra än produkter enligt nr 29.39. 29.41 och 29.42 .. 9.3 % Antibiotika ..................................... fri Andra organiska föreningar ....................... 10%

30 kap. Farmaceutiska produkter

Anmärkningar

1. Med "ntcdikamentet"' i nr 30.03 förstas varor (andra än födoämnen och drycker. sasom tlietiska. berikade. eller för diabetiker avsedda födoämnen. stärkande drycker och mineralvatten). som ej är hänförliga till nr 30.02 eller 30.04 och som utgör antingen:

”d.

b.

produkter bestående av två eller flera beståndsdelar som blandats med varandra för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk: eller oblandade produkter lämpliga för sådant bruk. föreliggande i avdelade doser eller i former eller förpackningar av sådana slag som försäljes i detaljhandeln för terapeutiskt eller profylaktiskt ändamål. Vid tillämpning "av dessa bestämmelser och av anm. 3 d till detta kapitel skall följande produkter anses som: A. oblandade: ]. oblandade produkter lösta i vatten:

2. alla varor hänförliga till 28 eller 29 kap.:

3. enkla växtcxtrakter hänförliga till nr 13.03. endast standardiserade elleri

lösning. oavsett lösningsmedlets art:

Prop. 1981/82: 11

13.

|») 'JJ

blandade: [. kolloidala lösningar och suspcnsioner (andra än kolloidalt svavel):

2. växtextraktcr erhallna genom behandling av blandningar av vegetabiliska material:

3. salter och koncentrat erhällna genom indunstning av naturligt mineral- vatten.

2. Tulltaxenumren i detta kapitel skall ej anses tillämpliga för:

&.

b.

.

'.J O'?

G.F.

r.f.

rr:

30.01

30.02

30.03

30.04. V

30 . 05

vatten från destillation av eteriska oljor och vattenlösningar av sädana oljor. lämpliga för medicinskt bruk (nr 33.06): tandkräm och andra (andrengöringsmedcl av alla slag. inbegripet sädana mcd terapeutiska eller profylaktiska egenskaper. vilka skall anses hänförliga till nr 33.06: ' tvål och såpa och andra produkter enligt nr 34.01 med tillsats av medika- menter.

Nr 30.05 skall anses tillämpligt endast för.

steril kirurgisk katgut och liknande sterilt suturmaterial: steril laminaria och sterila laminariastift: sterila resorberbara blodstillande medel för kirurgiskt bruk: röntgenkontrastmedel samt diagnostiska reagens (med undantag av sådana som är hänförliga till nr 30.02) för invärtes eller utvärtes bruk. utgörande oblandade produkter i avdelade doser eller bestående av två eller flera produkter som blandats med varandra för sådant bruk: blodgrupperingsreagens: tandcemern och andra tandfyllningsmedel: lädor. askar. etuier o.d. med utrustning för första förband.

Körtlar och andra organ för organoterapeutiskt bruk. torkade. även pulveriserade: extrakt av körtlar eller andra organ eller av deras sekret, för organoterapeu- tiskt bruk: andra animaliska ämnen och material. be- redda för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk. ej an- norstädes nämnda eller inbegripna ................. fri lmmunsera: mikrobvacciner. toxiner och mikrobkul- turer (inbegripet jäsningsframkallande mikrobkulturer med undantag avjäst) samt liknande produkter ..... fri Medikamenter (inbegripet veterinärmedicinska medi- kamenter) ...................................... fri add. förbandsgas. bindor och liknande artiklar (t.ex. färdiga förband. häftpläster och kataplasmer). impreg- nerade eller överdragna med farmaceutiska produkter eller föreliggande i detaljhandelsförpackningar för me- dicinskt eller kirurgiskt ändamål. andra än varor nämnda i anm. 3 till detta kapitel: A. vadd samt varor av vadd ...................... 9% B. andra slag ................................... 12% Andra farmaceutiska varor: A. tandcement och andra tandfyllningsmedel: lådor. askar. etuier o.d. med utrustning för första förband 5.4 % B. andra slag ................................... fri

Prop. 1981/82: 11 34

31 kap. Gödselmedel

Anmärkningar

I'd

(Ju

Nr 31.02 skall anses tillämpligt endast för följande varor. Linder förutsättning att de ej föreligger i sadana lormer eller förpackningar som är beskrivna i nr 31.05: A.

D.

Nr

varor som motsvarar någon av nedan angivna beskrivningar:

natriumnitrat innehållande högst 16.3 viktprocent nitrogcn; ammoniumnitrat. även rent:

ammoniumsulfatnitrat. även rent: ammoniumsulfat. även rent:

kalciumnitrat innehållande högst 16 viktprocent nitrogen: kalciummagnesiumnitrat. även rent: kalciumcyanamid innehållande högst 25 viktprocent nitrogen. även be— handlad med olja:

8. karbamid(urin'.11n11e).även ren:

Ixnay-.nu...)—

. gödselmedel bestacnde av var'o1 beskrivna i A ovan (oavsett där angiVna

kvantitativa kriterier). blandade med varandra:

. gödselmedel bestående av ammoniumklorid eller av varor beskrivna i A eller

B ovan (ottVsett där angivna kvantitativa kriterier). blandade med krita. gipssten eller andra oorganiska ämnen utan gödsclverkan: flytande gödselmedel bestående av Varor enligt punkt 1 A 2 eller 1 A 8 ovan eller av blandningar av dessa varor. lösta i vatten eller anunoniak. 31.03 skall anses tillämpligt endast för följande varor. Linder förutsättning att de ej föreligger i sådana former eller förpackningar som är beskrivna i nr 31.05: A.

Nr

B.

varor som motsvarar någon av nedan angivna beskrivningar: I. basisk slagg:

2. termiskt uppslutna kalciumfosfater (tcrmofosfater. smältfosfatcr) och termiskt behandlade naturliga kaleiumaluminiumfosfater:

3. superfosfater (även dubbel- och trippelsuperfosfater):

4. kalciumhydrogenfosfat (dikalciu111fosfat) innehållande minst 0.2 viktpro- cent fluor: . gödselmedel bestående av varor beskrivna i A ovan (oavsett där angivet

kvantitativt kriterium). blandade med varandra: . gödselmedel bestående av varor beskrivna i A eller B ovan (oavsett där

angivet kvantitativt kriterium). blandade med krita. gipssten eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan. 31.04 skall anses tillämpligt endast för följande varor. under förutsättning att de ej föreligger i sådana former eller förpackningar som är beskrivna i nr 31.05: . varor som motsvarar någon av nedan angivna beskrivningar:

l. råa naturliga kaliumsaltcr (t. ex. karnallit. kainit och sylvinit):

2. råa kaliumsaltcr erhållna genom behandling av äterstoder av sockerbets- melass: kaliumklorid. även ren. annan än som avses i anm. 6 c nedan; kaliumsulfat innehållande högst 52 viktprocent RIO: kaliummagnesiumsulfat innehållande högst 30 viktprocent K _0' gödselmedel bestående av varor beskrivna i A ovan (oavsett där angivna kvantitativa kriterier). blandade med varandra.

U|!— '..)

Monoammonium- och diammoniumortofosfater. även rena. samt blandningar av dessa föreningar med varandra skall tulltaxeras enligt nr 31.05. Vid tillämpning av de kvantitativa kriterier som anges i anm. 1 A. 2 A och 3 A ovan skall beräkningen utföras på vattenfri torrsubstans. Detta kapitel omfattar cj: '

b.

C.

djurblod enligt nr 05.15: isolerade kemiskt definierade föreningar (andra än sådana som motsvarar beskrivningarna i amn. 1 A. 2 A 3 A cllcr4 ovan): odlade kaliumkloridkristallcr (andra än optiska element) vägande minst2 _._ 5g per sty ck. enligt nr 38. 19: optiska element av kaliumklorid (nr 90.01 ).

31.01 Guano och andra naturliga animaliska eller vegetabi- liska gödselmedel. även blandade med varandra men ej kemiskt behandlade ............................. fri

Pröp. 1981/82: ll _ 25

31.02. Kvävegödselmedcl. mineraliska eller kemiska: A. karbamid (urinämne), blandningar med karbamid;

flytande gödselmedel enligt anm. 1 D ........... 9.5 % B. ammoniumnitrat och ammoniumsulfatnitrat samt

blandningar med ammoniumnitrat. innehållande mer än 15 viktprocent ammoniumnitrogen. beräk- nat på vattenfri torrsubstans ................... 8.9 70 C. ammoniumsulfat; produkter innehållande över 1.8

viktprocent ammoniumnitrogen, beräknat på vat—

tenfri torrsubstans. ej hänförliga till B . . . . 100 kg 2' :40

D. andra slag ................................... lri

3.1 03 Fosforgödselmedel. mineraliska eller kemiska ...... fri 3.1 04 Kaligödselmedel. mineraliska eller kemiska ........ fri 31. 05 Andra gödselmedel; varor enligt detta kapitel i form av

tabletter. pastiller e.d. eller i förpackningar med en bruttovikt ej överstigande 10 kg: A. varor enligt detta kapitel i form av tabletter. pastil- ler e.d. eller i förpackningar med en bruttovikt ej överstigande 10 kg ........................... 7.6 % B. andra slag: ]. nitrogenhaltiga: a. monoammonium- och diammoniumortofos- fater samt blandningar av dessa föreningar

med varandra ...... ' .................... 4.197.- b. andra ................................. 7.6% 2. andra .................................... fri

32 kap. Garvämnes- och färgämnesextrakter; garvsyror och derivat därav; färgämnen, lacker och andra beredda färger; kitt, utfyll- ningsmedel och tätningsmedel; tryckfärger. bläck och tusch

Anmärkningar

IJ

'.oJ

'Ju

Detta kapitel omfattar ej: '.1. isolerade kemiska grundämnen och isolerade kemiskt defmierade föreningar (med undantag av sadana som är hänft'irliga till nr 32. 04 eller 32 .()5. oorga— niska produkter av sådana slag som användes som luminoforer. enligt nr 32.07. samt färgämnen i former eller förpackningar av sådana slag som försä'ljes i detaljhandeln. hänförliga till nr 32.09): b. tannater och andra tanninderivat av produkter hänförliga till nr 2938—2942. 29.44 eller 35..()l —35.04. Nr 32.05 skall anses inbegripa för framställning av a/_ofärgämnen avsedda bland- ningar av stabiliserade diazoniumsalter med kopplingskomponenter. Nr 32.05. 32.06 och 32.07 skall även anses tillämpliga för preparat pä basis av syntetiska organiska färgämnen (inbegripet pigment). substratpigment eller and- ra färgämnen av sådana slag som användes för färgning i massan av plaster. gummi eller liknande material eller som beständsdelari preparat för tryckning av textilvaror. Dessa nummer skall dock ej tillämpas för beredning av pigment. hänförliga till nr 32.09. Nr 32.09 skall anses inbegripa lösningar (andra än kollodium) av produkter nämnda i nr 39.01 —39.06 i flyktiga organiska lösningsmedel. endast om lösnings— rnedlets vikt överstiger 50'5'? av lösningens vikt. ()rdetf'.'1rg'.'1mnen ' i detta kapitel inbegriper ej produkter av sadana slag som användes som fyllmedel i oljefärger. även om de skulle vara lämpliga som

pigment i kallvattenfärger.

Prop.

l98l/82: 11

26

6. Uttrycket '"brons— och färgfolier" i nr 32.09 skall anses tillämpligt endast för produkter av sådana slag som användes för tryckning av t.ex. bokomslag och mössband och som bestär av: _ tunna blad bestående av metallpulver (inbegripet pulver av ädel metall) eller

a.

b.

32.0l

32.06 32.07

32.08

32.09

32.|0

pigment agglomererade med lim. gelatin eller annat bindemedel; metall (t.ex. guld eller aluminium) eller pigment anbragt på papper. plast eller annat underlag.

Garvämnesextrakter av vegetabiliskt ursprung: garv- syror (tannin). inbegripet vattenextraherat galläpple- tannin. samt salter. etrar. estrar och andra derivat där- av ............................................. Syntetiska organiska garvämnen samt oorganiska garv- ämnen: garvningspreparat. även innehållande naturliga garvämnen: enzymatiska garveripreparat (t. ex. pyrme- del av enzymatiskt. pankreatiskt eller bakteriellt ur- sprung): A. syntetiska organiska garvämnen med en askhalt av

högst 20 viktprocent. beräknat på torrsubstansen

B. andra slag ................................... .

Färgämnen av vegetabiliskt ursprung (inbegripet färg- träextrakter och andra vegetabiliska färgämnesex- trakter med undantag av indigo) eller animaliskt ur- sprung ......................................... Syntetiska organiska färgämnen (inbegripet organiska pigment): syntetiska organiska produkter av sådana slag som användes som luminoforer: produkter utgö- rande pä tcxtilfibrer lixerbara s.k. optiska blekmedel: naturlig indigo ....................... _ ........... Substratpigment ................................ Andra färgämnen: oorganiska produkter av sådana slag som användes som luminoforer ................... Produkter av sådana slag som användes inom kera- mik-. emaljerings- eller glasindustrin och utgör beredda pigment. beredda opakmedel. beredda färger. icke frit- tad emalj- och glasyrmassa. flytande lysterfärger eller liknande produkter: engober; fritta och annat glas i form av pulver. korn eller flingor .................. Lacker: kallvattenfärger (även för färgning av läder): andra malningsfärger: pigment dispergerade i linolja. lacknafta. terpentinolja eller andra media av sådana slag som användes vid tillverkning av mälningsfärger: brons- och färgfolier: färgämnen i former eller förpack- ningar av sådana slag som försäljes i detaljhandeln: lösningar enligt definition i anm. 4 till detta kapitel: A. lacker: lösningar enligt anm. 4 till detta kapitel B. emulsionsfärger; bronspasta och till lacker ej hän- förliga bronsfärgcr ............................ C. andra slag ................................... Konstnärsfärger. färger för skolbruk. plakatfärger. brytningsfärger. hobbyfärgcr och liknande färger i form av tabletter eller i tuber. burkar. flaskor. skålar eller i liknande form eller förpackning. inbegripet sådana färger i satser. med eller utan penslar. paletter eller andra tillbehör ..................................

fri

4.5. % fri

fri

fri fri

fri

fri

10.69"?-

45 xl 'Jv r.) oxå?

Prop.

32.11 32.12

32.l3

1981/82: 11

Beredda sickativ ................................ Fönsterkitt: ympvax: spackelfärger: icke eldfasta pre- parat för ytbeläggning: utfyllningsmedel. tätningsmedel o.d.. inbegripet hartskitt och hartscement .......... Bläck. tryckfärger och liknande färger: A. tryckfärger och dupliceringsfärger .............. B. andra slag ...................................

45%

6.2 % 17%

33 kap. Eteriska oljor och resinoider; parfymer, kosmetiska prepa- rat och toalettmedel

Anmärkningar l. Detta kapitel omfattar ej: sammansatta alkoholhaltiga beredningar (s.k. koncentrerade extrakt) för

11.

b. c.

'x)

framställning av drycker. enligt nr 22.09: tvål och säpa samt andra produkter hänförliga till nr 34.0l: terpentinolja och andra produkter hänförliga till nr 38.07.

anses tillämpligt för bl. a.: 21.

beredda rumsdesodoriseringsmedel. även oparfymerade:

Uttrycket "parfymer. kosmetiska preparat och toalettmedel" i nr 33.06 skall

b. produkter. även oblandade (andra än vatten från destillation av eteriska oljor och vattenlösningar av sådana oljor). lämpliga för användning som parfymer. kosmetiska preparat eller toalettmedel eller som rumsdesodoriseringsmedel. föreliggande i förpackningar av sådana slag som försäljes i detaljhandeln för

33.0l

33.04

sådan användning.

Eteriska oljor (även terpenfria): '”concretes" och "ab- solutes”: resinoider; koncentrat av eteriska oljor i fett. icke flyktig olja. vax e. d.. erhållna genom s. k. enfleu- rage eller maceration: terpenhaltiga biprodukter er- hållna vid avtcrpenisering av eteriska oljor ......... Blandningar av två eller flera luktämnen (naturliga eller konstgjorda) samt blandningar (inbegripet alkohollös— ningar) på basis av ett eller flera av dessa ämnen, av sådana slag som användes som råvaror inom parfymin- dustrin eller livsmedelsindustrin. vid industriell till- verkning av drycker eller inom andra industrier ..... Parfymer, kosmetiska preparat och toalettmedel: vat- ten från destillation av eteriska oljor och vattenlösning- ar av sådana oljor. inbegripet produkter lämpliga för medicinskt bruk: A. parfymer. kosmetiska preparat och toalettmedel:

l. rakkräm ..................................

2. andra .................................... B. andra slag ............... - .....................

. fri

fri

5.492 8.195:

fri

Prop. 1981/82: 11 28

34 kap. Tvål och såpa, organiska ytaktiva ämnen, tvätt- och rengö-' ringsmedel, smörjmedel, konstgjorda vaxer. beredda vaxer, puts- och skurmedel. ljus och liknande artiklar, modelleringspastor och ' s. k. dentalvax

Anmärkningar

1.

IJ

Detta kapitel omfattar ej: a. isolerade kemiskt definierade föreningar: b. tandkräm och andra tandrengöringsmedel. rakkräm och schamponeringsme- del. innehållande tvål eller organiska ytaktiva ämnen (nr 33.06). Uttrycket ”tvål och såpa" i nr 34.0l skall anses tillämpligt endast för vattenlös— lig tvål och såpa. Tvål och såpa samt andra produkter hänförliga till nr 34.0l får innehålla tillsats av andra ämnen (t.ex. desinfektit.)nsmedel. slippulver. fyllme- del eller medikamcnter). Produkter innehållande slippulver tulltaxeras enligt nr 34.0I endast om de föreligger i form av stänger. kakor eller gjutna stycken. 1 andra former skall de tulltaxeras enligt nr 34.05 som "skurpulver och liknande

preparat". . .

Uttrycket "oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral" i nr 34.03 skall anses tillämpligt för de produkter som är definierade i anm. 3 till 27 kap. Uttrycket "beredda vaxer. ej emulgerade och ej innehållande lösningsmedel" i nr 34. 04 skall anses tillämpligt endast för. A. blandningar av animaliska vaxer blandningar av vegetabiliska vaxer eller blandningar av konstgjorda vaxer: B. blandningar av olika slags vaxer (animaliska. vegetabiliska. mineraliska. konstgjorda): C. blandningar med vaxkonsistens. ej emulgerade och ej innehållande lösnings- medel. på basis av ett eller flera vaxer och innehållande f.ett harts. mineral— ämnen eller andra ämnen. Numret skall ej anses tillämpligt för:

a. vaxer hänförliga till nr 27.l3: _

b. oblandade animaliska vaxer och oblandade vegetabiliska vaxer: endast fär— gade.

34.01 Tvål och såpa: organiska ytaktiva produkter och prepa-

34.02. Organiska ytaktiva ämnen: ytaktiva preparat samt

rat avsedda att användas som tvål. i form av stänger. kakor eller gjutna stycken. även innehållande tvål: - A. toalettvål (inbegripet raktväl) i-form av stänger. ka- kor cller gjutna stycken: organiska ytaktiva pro- dukter och preparat avsedda att användas som toa- lettvål. i form av stänger. kakor eller gjutna styc- ken även innehållande tvål ............ -. 100 kg[ 38: lt) B. andra slag ................................... - 8.5 0

tvätt- och rengöringsmedel. även innehållande tvål el- ler såpa: A. organiska ytaktiva ämnen. ej i detaljhandelsför-

packningar .................................. 82% B. andra ....................................... 18%

34.03 Beredda smörjmedel samt preparat av sådana slag som användes för olje- eller fettbehandling av textilvaror. läder eller andra material. dock med undantag av pro- dukter innehållande minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral: A. smörjfetter ........................... l00 kg 1:— B. andra slag ................................... fri

' Tullen beräknas efter varornas vikt inkl. sådant förefmtligt emballage. med vilket varor av ifrågavarande slag brukar försäljas i detaljhandeln.

Prop. 1981/82: [1 29

34.04 Konstgjorda) vaxer (inbegripet vattenlösliga vaxer): be- redda vaxer. ej emulgerade och ej innehållande lös-

ningsmedel:

A. vaxliknande glycerider: i vatten lösliga eller direkt emulgerbara vaxer ........................... 7.8 %

B. andra slag ................................... ' fri

34.05 Puts- och polcrmedel för skodon. möbler och golv. metallputsmedel. skurpulver och liknande preparat. dock med undantag av beredda vaxer hänförliga till nr 34.04 .......................................... 3.792- 34.06 Stearinljus. paraflinljus. vaxljus o.d. .............. 5.7 9 34.07 Modelleringspastor (inbegripet modelleringspastor av- . sedda för barn samt modelleringspastor i satser); s. k. dentalvax samt avtrycksmassor för dentalbruk. i form av plattor. hästskoformade stycken. stänger e.d. . . . . fri

35 kap. Proteiner; lim och klister; enzymer

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar ej: a. jäst (nr 2l .06): b. medikamenter (nr 30.03): c. enzymatiska garveripreparat (nr 32.03): (I. enzymatiska blötläggnings-leller tvättmedel samt andra produkter enligt 34 kap.: e. grafiska produkter av gelatin (49 kap.).

. Ordet "dextrin" i nr 35.05 skall anses tillämpligt för nedbrytningsprodukter av stärkelse med en halt av reducerande socker. uttryckt som dextros. ej översti- gande l0C'7- av torrsubstansen. Produkter av detta slag med en halt av reducerande socker överstigande lt) % hänföres till nr l7.0.'-'.. |.)

35.0] Kasein. kaseinater och andra kaseinderivat: kaseinlim: A. kasein ...................................... fri I B. andra slag ............................ 100 kg 15:20 35.02 Albuminer. a'lbuminater och andra albuminderivat: A. äggalbumin. tjänligt till människoföda:

[. torkat .............................. 100 kg 300:— 2. annat .............................. 100 kg l00:— B. andra slag ................................... fri

35.03 (ielatin (inbegripet gelatinfolier med kvadratisk eller

rektangulär form. även färgade eller ytbehandlade) och gelatinderivat: lim från ben. hudar. senor eller från

liknande produkter samt fisklim: husbloss . . . lOO kg 15:20 35.04 Peptoner och andra proteinämnen (med undantag av '

enzymer enligt nr 35.07) samt derivat därav: hud- pulver. även behandlat med kromsalt .............. fri 35.05 Dextrin och dextrinklister: löslig stärkelse och rostad

stärkelse: stärkelseklister: A. innehallande mer än 20% stärkelse eller stärkelse-

produkter ............................ 100 kg 40:40 B. andra slag ................................ -. . . 9€7n

Prop. 1981/82: 11

35.06 Lim och klister. beredda. ej annorstädes nämnda eller inbegripna: produkter lämpliga för användning som lim eller klister. förpackade för försäljning i detaljhandeln som lim eller klister i förpackningar med en nettovikt av högst I kg: A. i detaljhandelsförpackningar med en nettovikt av högst I kg ................................... B. andra slag ............................ l00 kg Enzymer: enzympreparat. ej annorstädes nämnda eller inbegripna ......................................

36 kap. Krut och sprängämnen; pyrotekniska produkter; tänd- stickor; pyrofora legeringar; vissa brännbara produkter

Anmärkningar

). Detta kapitel omfattar ej isolerade kemiskt definierade föreningar andra än sådana som är nämnda i anm. 2 a och b nedan. 2. Uttrycket "varor av brännbara ämnen" i nr 36.08 skall anses tillämpligt endast

fö r :

&.

36.01

36.02 36.04

36.06

36.08

metaldehyd. hexametylentctramin och liknande ämnen föreliggande i former (t.ex. tabletter. stavar eller liknande former) för användning som bränsle: bränslen på basis av alkohol och liknande beredda bränslen i fast form eller i pastaform : flytande bränslen (t. ex. bensin) av sådana slag som användes i cigarettän- dare o.d.. i behållare rymmande högst 300 cm": tjärfacklor. brast-."indare o.d.

Krut: A. svartkrut .................................... B. andra slag ................................... Beredda sprängämnen ........................... Stubin: tändhattar. rivtändare. sprängkapslar och lik- nande tändmedcl: A. svartkrutsstubin .............................. B. annan stubin ................................. C. andra slag ................................... Pyrotekniska artiklar (t.ex. fyrverkeripjäser. knalldo- sor. vissa paraffinerade remsor. regnraketer): A. pyrotekniska artiklar för signalerings- eller liv- räddningsändamål ............................ B. andra slag ................................... Tändstickor (med undantag av bengaliska tändstickor) ......................................... 100 kg' Järncerium (ferrocerium) och andra pyrofora legering- ar i alla former: varor av brännbara ämnen .........

fri 6.6%

fri

' Tullen beräknas efter varornas vikt inkl. sådant företintligt emballage. med vilket varor av ifrågavarande slag brukar försäljas i detaljhandeln.

Prop. 1981/82: 11

37 kap. Varor för foto- eller kinobruk

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar ej avfall och skrot. 2. Nr 37.08 skall anses tillämpligt endast för: kemiska produkter utgörande blandningar för fotobruk (t.ex. ljuskänsliga

LI.

emulsioner. framkallarc och fixeringsmedel):

b. oblandade produkter lämpliga för fotobruk. föreliggande i avdelade doser

Numret är ej tillämpligt för fotoklister. lacker och liknande produkter.

37.01

37.02 37.03

37.08

eller i detaljhandelsförpackningar i bruksfärdigt skick.

Fotografiska plåtar och fotografisk bladfilm. ljuskäns-

liga. oexponerade. av annat material än papper. papp . eller vävnad .................................... Film i rullar. ljuskänslig. oexponcrad. även perforerad Papper. papp och väv. ljuskänsliga. även exponerade men ej framkallade: A. innehållande silverförcning som ljuskänsligt ämne B. andra slag: ]. papper och papp .......................... 2. väv ...................................... Plåtar och film, ljuskänsliga. exponerade men ej fram- kallade. negativa eller positiva .................... Plåtar. opcrforerad film och perforerad film (annan än kinofilm). exponerade och framkallade. negativa eller

positiva ........................................ '

Kinofilm. med eller utan ljudspår eller med enbart ljud- spår. exponerad och framkallad. negativ eller positiv: A. kinofilm med enbart ljudspår .................. B. annan kinofilm: 1. negativ film. ävensom positiv film avsedd att användas uteslutande för kopiering .......... 2. andra slag .......................... 100 kg Kemiska produkter och blixtljuspreparat av sådana slag och i sådana former som är lämpliga för fotobruk: A. ljuskänslig kollodiumemulsion ................. B. andra .......................................

38 kap. Diverse kemiska produkter

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar ej: isolerade kemiska grundämnen och isolerade kemiskt definierade föreningar

51.

med undantag av följande: 1. konstgjord grafit (nr 38.01 ):

2. desinfektionsmedel. insekts- och svampbekämpningsmedel.

fri fri

fri

fri

fri 381 :20

6.992

fri

råttgift.

ogräsbekämpningsmedel. groningshindrande medel. tillväxtreglerande medel för växter samt liknande produkter. föreliggande i former eller förpackningar av sådana slag som är beskrivna i nr 38.11:

3. produkter föreliggande som laddningar till brandsläckningsapparater el-

ler som brandsläckningsbomber (nr 38.17): 4. produkter nämnda | anm. 2 a. 2 c... 2 d och_ 2 fnedan: blandningar av kemikalier och födoämnen. av sadana slag som användes vid beredning av livsmedel (i allmänhet nr 21. 07): medikamenter (nr 30.03).

Prop.

2. Nr

1981/82: ll 32

38. 19 skall anses inbegripa följande varor. vilka ej skall anses hänförliga till något annat nummer i tulltaxan:

kl.

38.05 38.06 38.07

38.08

38.09

38.11

38.12

38.13

odlade kristaller (andra än optiska element) av magnesiumoxid eller av halogenider av alkalimetaller eller alkaliska jordartsmetaller. vägande minst 2.5 g per styck:

finkelolja:

bläckborttagningsmedel i detaljhandelsförpackningar: steneillack i detaljhandelsförpackningar'. smältbara artiklar för temperaturbestämning vid keramisk bränning (t.ex. segerkäglor): gips speciellt beredd för dentalbruk: kemiska grundämnen enligt 28 kap. (t.ex. kisel och selen). dopade för användning inom elektroniken. i form av skivor. plattor eller i liknande former. även polerade eller överdragna med ett enhetligt epitaxialskikt.

Konstgjord grafit: kolloidal grafit med undantag av gra- fitsuspensioner i olja ............................. fri Aktiverat kol; aktiverade naturliga mineraliska pro— dukter: djurkol. inbegripet använt djurkol .......... fri Tallolja (tallsyra) och lågraffinerad tallfettsyra ...... fri lndunstad sulfitlut ............................... fri Terpentinolja och andra lösningsmedel av terpener. framställda genom destillation eller annan behandling av barrträ (t.ex. balsamterpentin. extraherad terpentin och sulfatterpentin): rä dipenten: rå cymen (rä cymol): "pine oil" (med undantag av terpineolfattig "pine oil") fri Kolofonium och hartssyror samt derivat därav. andra än hartsestrar inbegripna i' nr 39.05: hartssprit och hartsoljor ...................................... fri Trätjära; trätjäroljor (andra än sammansatta lösnings- och spädningsmedel hänförliga till nr 38.18): trätjär- kreosot: rä metanol: acetonolja: vegetabiliskt beck av alla slag: bryggeriharts och liknande produkter på basis av kolofonium eller vegetabiliskt beck: kärnbindcme- del på basis av naturliga hartsartade produkter ...... fri Desinfektionsmedel. insekts- och svampbekämpnings- medel. råttgift. ogräsbekämpningsmedcl. gronings- hindrande medel. tillväxtreglerande medel för växter samt liknande produkter. föreliggande i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller som utformade artiklar (t.ex. band. ve- kar och ljus. preparerade med svavel. samt fiugpapper) 7.8 % Beredda glätt-. appretur- och betmedel av sådana slag som användes inom textil-. pappers- eller läderindu- strin eller inom liknande industrier: A. glätt- och apprcturmedel baserade på stärkelse eller sti'trkelseproduktcr: l. i detaljhandelsförpackningar. vägande per styck

högst 1 kg netto ........................... 7.85? 2. andra: a. innehållande mer än 20 % stärkelse eller stär— kelseprodukter ................... 100 kg 40:40 b. andra ................................. 9.9? B. andra slag ................................... 7.8 % Bctmedel för metaller: flussmedel och andra preparat. utgörande hjälpmedel vid lödning eller svetsning:

Prop.

38.14

38.15 38.16 38.17 38.18

38.19

1981/82:11

pulver och pastor för lödning eller svetsning. bestående av metall och andra ämnen: preparat av sådana slag som användes för fyllning eller beläggning av svetstråd eller svelseleklroder ............................. Preparat för motverkande av knackning. oxidation. korrosion eller hartsbildning. viskositetshöjande pre- parat och liknande beredda tillsatsmedel för mineralol-

jor ............................................. Beredda vulkningsaeeeleratorer ................... Beredda närsubstrat för odling av mikroorganismer . . Preparat och laddningar till brandsläckningsapparater: brandsläckningsbomber .......................... Sammansatta lösnings- och spädningsmedel för lacker eller liknande produkter .......................... Kemiska produkter samt preparat frän kemiska eller närstående industrier (inbegripet sådana som består av blandningar av naturprodukterl. ej annorstädes nämnda eller inbegripna; restprodukter från kemiska eller närstående industrier, ej annorstädes nämnda el- ler inbegripna: A. naften- och sulfonaftensyror samt till nr 34.02 ej hänförliga alkalisalter av dessa syror ............ B. beredda katalysatorer: beredda antioxidanter för gummiindustrin .............................. C. icke sintrade blandningar innehållande metallkar- bider. för framställning av härdmetall ........... . murbruk. även hydrauliskt eller eldfast ......... gasvatten och gasreningsmassa: elektrodmassa och andra blandningar av kol, koks och beek. inbegripet förkoksad d_vlik massa: block. plattor. stänger o.d. av kol ....................................... F. restprodukter frän kemiska eller närstående indu- strier ....................................... G. kärnbindemedel innehållande stärkelse eller stär-

FHD

kelseprodukter:

|. innehållande mer än 209? stärkelse eller stärkel- seprodukter ........................ 100 kg

2. andra ....................................

H. blandningar. ej hänförliga till A—G. bestående av oorganiska ämnen (t.ex. mineraliska produkter. oorganiska kemikalier. glas- eller metallpulvcr). med undantag av blandningar i förpackningar vä- gande per styck högst 10 kg brutto:

belägges med tull som den beståndsdel vars tull- sats medför högsta tullen. dock högst 10.292; hänsyn skall dock ej tagas till ringa mängd äm- nen som ej väsentligen inverkar på varans be- skaffenhet

lJ. blandade alkylbensener och blandade alkylnafta- lener: kisel. dopad för användning i elektroniken. i skivor eller plattor eller liknande former ........ K. andra slag ...................................

3. Riku/uge" [(M/föll I .ru/nl. Nr II

1().2%

fri

fri

fri fri

fri

fri

40:40

997.

Prop.

1981/82: 11 34

39 kap. Plaster (inbegripet konsthartser. cellulosaestrar och cellulo- saetrar); varor därav

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar ej:

a.

b. c. d

::r (re.—za)

f?r

F-P'PPF'E

IJ

brons- och färgfolier enligt nr 32.09: konstgjorda vaxer (nr 34.04): syntetiskt gummi enligt definition i 40 kap. samt varor därav: sadelmakeriarbeten (nr 42.01 ) samt reseffckter. handväskor och andra artik- lar hänförliga tiIl nr 42.02: flätor. korgmakeriarbeten och andra artiklar hänförliga till 46 kap.: varor hänförliga till elfte avd. (textilvaror): skodon. huvudbonader. paraplyer. parasoller. promenadkäppar. piskor och ridspön samt delar därtill ävensom andra artiklar hänförliga till tolfte avd.: bijouterivaror hänförliga till nr 71.16: artiklar hänförliga till sextonde avd. (maskiner samt mekaniska och elektris— ka apparater): . delar till luftfartyg eller fordon. hänförliga till sjuttonde avd.; optiska element av plast. glasögoninfz-ittningar. ritinstrument och andra artik- . lar hänförliga till 90 kap.: . artiklar hänförliga till 91 kap. (t. ex. urfoder och boetter):

musikinstrument och delar därtill samt andra artiklar hänförliga till 92 kap.: mö ler och andra artiklar enligt 94 kap.: borstar. penslar och andra artiklar hänförliga till 96 kap.: artiklar hänförliga till 97 kap. (t. ex. leksaker. spel och sportartiklar): knappar. blixtlås. kammar. munstycken och skaft till rökpipor. cigarettmun— stycken o.d.. delar till termosflaskor o.d.. reservoarpennor. kulpcnnor. stiftpennor och andra artiklar hänförliga till 98 kap.

Nr 39.01 och 39.02 skall anses tillämpliga endast för varor som framställts genom kemisk syntes och som motsvarar någon av följande beskrivningar:

a. b. c.

'.)J

8 .

b.

6

plaster. inbegripet konsthartser: silikoner: resoler. tiytandc polyisobuten och liknande konstgjorda polykondensations- och polymerisationsprodukter.

Nr 3901—3906 skall anses tillämpliga endast för produkter i följande former:

vätskor och pastor (inbegripet emulsioner. dispersioner och lösningar): block. stycken. pulver (inbegripet press- och sprutmassor). korn. llingor o. d.: cnftbcrtråd med ett största tvärmätt av mer än 1 mm: sömlösa slangar och rör samt stavar. stänger och strängar. även ytbehandlade men ej'på annat sätt bearbetade: plattor. duk. film. folier och remsor (andra än sådana som tulltaxeras enligt nr 51.02 med tillämpning av anm. 4 till 51 kap.). även tryckta eller på annat sätt ytbehandlade. oskurna eller nedskurna till kvadratisk eller rektangulär form men ej vidare bearbetade (även om en sådan nedskärning gör dem till bruksfärdiga artiklar): avfall och skrot.

Med obearbetade produkter i nämnda nummer avses produkter i de under a. b och e upptagna formerna.

39.01

39.02

Kondensations-. polykondensations- och polyaddi- tionsprodukter (inbegripet linjära produkter). även mo- difierade eller polymeriserade (t.ex. fenoplaster. ami- noplaster. alkyder, polyallylestrar och andra omättade polyestrar. silikoner):

A. obearbetade ................................. 9.6% B. andra slag ................................... 12.692- Polymcrisations— och sampolymerisationsprodukter

(t.ex. polyeten. polytetrahalogeneten. polyisobuten. polystyren. polyvinylklorid. polyvinylacetat. polyvi- nylkloridacetat och andra polyvinyldcrivat. polyakryl-

Prop.

39.03

39.04

39.05

39.06

39.07

1981/82: 11

syra- och polymetakrylsyraderivat. kumaroninden- hartser):

A. obearbetade ................................. B. andra slag ................................... Cellulosaregenerat: cellulosanitrat. eellulosaacetat och andra cellulosaestrar. cellulosaetrar och andra kemiska cellulosaderivat, även mjukgjorda (t.ex. kollodium. celluloid): vulkanfiber:

A. obearbetade:

[. eellulosaacetat. cellulosapropionat. cellulosa- butyrat och blandestrar därav. utan tillsats av andra ämnen ..............................

2. andra ............................. B. andra slag:

1. cellulosanitrat ............................ vulkanfiber ............................... andra: a. plattor. duk och remsor med en tjocklek av

1.5 mm eller däröver .................... b. plattor. duk. film. folier och remsor, lamine-

rade med annat ämne än plast. ej hänförliga

till a .................................. c. andra: -

ct. avsedda att användas uteslutande för till- verkning av ljuskänslig film ............ B. konsttarmar .........................

y. andra ............................... Härdade proteiner (t. ex. härdat kasein och härdat gela- tin): A. konsttarmar ................................. B. andra slag ................................... Naturhartser modifierade genom-utsmältning: konst- hanser erhållna genom förestring av naturhartser eller hartssyror (hartsestrar): kemiska derivat av natur- gummi (t.ex. klorkautschuk. hydroklorkautschuk. oxi- kautschuk. cyklokautschuk): A. obearbetade ................................. B. andra slag ................................... Andra högmolekylära polymerer. konsthartser och plaster. inbegripet alginsyra samt salter och estrar där- av: linoxyn:

A. obearbetade:

1. alginsyra samt salter och estrar därav: växtslem.

företrat, förestrat eller på annat sätt modifierat

bils)

2. stärkelse. företrad. förestrad eller på annat sätt modifierad: a. innehållande mer än 20 % stärkelse eller stär-

kelseproduktcr ................... 100 kg

b. annan .................................

3. andra ....................................

B. andra slag .......................... '. ........ Varor av material av sådana slag som är nämnda i nr 3901—3906:

A. stenciler .................................... B. andra .......................................

9.6% 12.6%

fri 9.6 %

fri 3 .7 % fri

12%

fri 8.192 12.6.%

10 % fri

69% 89%

fri

40:40

972 6.9 % 8.9 %

S% 12.6'72:

Prop. 1981/82: 11 36

40 kap. Naturgummi, syntetiskt gummi och faktis samt varor därav

Anmärkningar

1.

I.)

Där ej annat är föreskrivet förstås i hela taxan med ordet "gummi" följande produkter. även vulkade (mjukgumnii eller härdgunimi): naturgummi. balata. guttaperka och liknande naturliga produkter. syntetiskt gummi. faktis framställd av oljor samt regenerat av dessa produkter. Detta kapitel omfattar ej följande produkter av gummi och textilVaia. vilka i allmänhet hänföres till elfte avd.. a. trikaväv och andra trikavaror. elastiska eller gummibehandlade (andra än driv- och transportremmar av gummibeliandlad trikäväv. enligt nr 40.10): andra elastiska vävnader samt artiklar därav: b. brandslangar och liknande slangar av textilmaterial. invändigt belagda med

gummi eller försedda med foder av gummi ("nr 59.15): textilvävnader (med varp och inslag). andra än varor enligt nr 40.10. impreg- neradc. överdragna. belagda eller laminerade med gummi: vägande högst 1 500 g../ml. eller vägande mer än I 500 g/m2 och innehållande mer än 50 viktprocent textil- material: sanit artiklar tillverkade av sädana vävnader:

d. filt. impregnerad eller överdragen med gummi och innehållande mer än 50 viktprocent textilmaterial samt artiklar därav: e. fiberduk och liknande duk av garn impregneradc eller överdragna med gum- mi ellei ivilka gummi utgör bindemcdlet. oavsett vikten per m". samt artiklar därav: f. vävnadsliknande varor bestående av parallellt ordnade trådar av textilmate- rial, sammanklistrade med gummi. oavsett vikten pei' ml. samt artiklar därav. Plattor. duk och remsor av eellgummi. skumgummi eller svampgummi i förening med textilvävnad. tilt. fiberduk (inbegripet liknande duk av garn) eller liknande - textilvara samt artiklar därav skall dock tulltaxeras enligt 40 kap.. under förut- sättning att textilvarorna utgör endast förstärkning. Följande artiklar omfattas ej heller av detta kapitel: a. skodon och delai' därtill. hänförliga till 64 kap.: b. huvudbonader och delar därtill (inbegripet badmössor). hänförliga till 65 kap.: c. mekaniska eller elektriska maskiner och apparater samt delar därtill (inbegri- pet elektrisk materiel av alla slag) av. härdgummmi. hänförliga till sextonde avd.; d. artiklar hänförliga till 90 92 94 eller 96 kap.: e. aitiklar hänförliga till 97 kap. (andra än idrottshandskar och varor hänförliga till nr 40.11) f. knappar. kammar. skaft till rökpipor. reservoarpennor. kulpcnnor. och andra artiklar hänförliga till 98 kap. [ anm. 1 till detta kapitel och I nr 40.02. 40.05 och 40.06 skall uttrycket "synte— tiskt gummi" anses tillämpligt för: a. omättade syntetiska ämnen som genom vulkning med svavel kan irreversi— belt överföras till icke termoplastiska ämnen och vilka. när de på detta sätt vulkas optimalt (utan tillsats av andra" ämnen. såsom mjukningsmedel. fyll- medel eller förstärkningsmedel som ej är nödvändiga för bildningen av bryggbindningar). kan bilda ämnen. som vid en temperatur mellan 180 och 290C ej brister då de sträckes till tre gånger sin ursprungliga längd och som efter att ha sträckts till två gånger sin ursprungliga längd inom fem minuter återgår till en längd av högst en och en halv gäng den ursprungliga längden. Bland sådana ämnen märkes cis—polyisopren (lR). polybutadien (BR). poly- klorbutadien (CR). polybutadien-styren (SBR). polyklorbutadienakrylnitril (NCR). polybutadien-akrylnitril (NBR) och butylgummi (llR); b. tioplastei' (TM):

naturgummi modifierat genom inympning eller inblandning av plast. depoly— meriserat naturgummi samt blandningar av omättade syntetiska ämnen med mättade syntetiska högpolymerer. under förutsättning att alla ovannämnda produkter uppfyller villkoren beträffande vulkning. töjning och återhämtning

i a ovan.

0

(J

Prop. 1981/82: "11 - 37

3.

[

Nt 40. 01 och 40. ()2 skall ej anses tillämpliga för: .t. naturlig eller syntetisk gummilatex (inbegripet förvulkad gumtnilalex) försatt med vulkmedel. vulkntnesatccleratoi(.i ty.]ltnedel forstatkningsmcdcl mjukningsinedel. fäigämnen (andra färgämnen tillsatta enbart för identifie— ringsändamal) eller nagot annat ämne: latex. endast Stabiliserad eller koncentrerad. samt värmekänslig och elektro— positiv latex skall dock tulltaxeras enligt nr 40.01 eller 40.02. alltefter beskaf- fenheten'. b. gummi som före koaguleringen försatts med kiini'ök (med eller utan tillsats av mineralolja) eller kiseldioxid (med eller utan tillsats av mineralolja) eller som efter koaguleringen försatts med annat ämne än gummi: c. blandningar av produkter nämnda i anm. 1 till detta kapitel med eller titan tillsats av annat ämne. Träd. helt av mjukgummi. med största tvärmätt av mer än 5 mm. skall (oavsett tvärsnittets form) tulltaxeras som remsor. stänger eller strängar. hänförliga (ill nr 40.08. Ni' 40.10 skall anses inbegripa driv— och transportremmar av textilvävnad. int— pregnerad. överdragen. belagd eller laminerad nted gttmnii. eller tillverkad av textilgarn. impregnerat eller överdragct med gummi. För tillämpning av nr 40.06 gäller att förvulkad gummilatex skall anses utgöra ovulkad gummilatcx. För tillämpning av nr 4().()7—40.l4 gäller att balata. guttaperka och liknande naturliga produkter. faktis framställd av oljor samt regenerat av dessa produkter skall anses utgöra mjukgummi även om de är ovulkade. [ nr 40.05. 40.08 och 40.15 skall orden "plattor”. "duk" och "remsor” anses tillämpliga endast för plattor. duk och remsor (även försedda med tryck eller på annat sätt ytbehandlade) som ej tillformats eller på annat sätt bearbetats. samt för kvadratiska eller rektangulära artiklar skurna därtir. ej vidare bearbetade. [ nr 40.08 skall orden "stänger” och "strängar" och i nr 40. 15 orden "stänger" och "rör" anses tillämpliga även för produkter av detta slag. som nedskurits till viss längd eller ytbehandl'ats men som ej bearbetats på annat sätt.

Rågummi

40.01 Naturlig gummilatex. även med tillsats av syntetisk gummilatex: förvulkad naturlig gummilatex: natur- gummi. balata. guttaperka och liknande naturliga pro-

dukter ......................................... fri 40.02 Syntetisk gummilatex: . förvulkad syntetisk gummila-

tex; syntetiskt gummi: faktis framställd av oljor ..... fi'i 40.03 Gummiregenerat ................................ ft'i 40.04 Avklipp och annat avfall av annat gummi än härd-

gummi: skrot av annat gummi än härdgummi. använd- . bart endast för återvinning av gummi: pulver framställt av avfall eller skrot av annat gummi än härdgummi . . fri

ll Ovulkat gummi

40.05 Plattor. duk och remsor av ovulkat naturgummi eller ovulkat syntetiskt gummi. andra än rökt arkgummi och kräppgummi enligt nr 40.01 eller 40.02: kom av ovulkat

naturgummi eller ovulkat syntetiskt gummi. färdigblan- dat för vulkning: förrädsblandningar bestående av ovulkat naturgummi eller ovulkat syntetiskt gummi.

före eller efter koaguleringen försatta antingen med . kitnrök (med eller utan tillsats av mineralolja) eller med kiseldioxid (med eller utan tillsats av mineralolja). oav- sett varans form:

A. förrådsblandningar ........................... - ' fri B. andra slag ................................... 3.7 %

Prop. l981/82_: 11

40.06 ()vulkat naturgummi och ovulkat syntetiskt gummi. inbegripet gummilatex. i andra former eller tillstånd (t.ex. strängar och rör. lösningar och dispersioner); varor av ovulkat naturgummi eller ovulkat syntetiskt gummi (t.ex. överdraget eller'impregncrat textilgarn; ringar och rondeller): A. överdraget eller impregnerat textilgarn: belägges med samma tull som motsvarande icke överdragna eller icke impregneradc garn B. andra varor av ovulkat naturgummi eller ovulkat syntetiskt gummi i förening med annat material C. andra slag ...................................

lll Varor av mjukgummi (vulkat)

40.07 Träd och rep av mjukgummi. även med överklädnad av textilmaterial. samt textilgarn. överdraget eller impreg- nerat med mjukgummi:

A. tråd av mjukgummi. utan överklädnad .......... B. andra slag ...................................

40.08 Plattor, duk. remsor. stänger och strängar. av mjuk- gummi: A. stänger och strängar .......................... B. andra slag ..... ' .............................. 40.09 Rör och slangar av mjukgummi: A. spiral- och pansarslangar ...................... B. andra ....................................... 40.10 Driv- och transportremmar av mjukgummi ......... 40.l l Ringar. däck. utbytbara slitbanor till däck samt slangar och fälgband. av mjukgummi. för alla slags hjul: i A. massiva ringar ............................... B. andra .......................................

40.12 Hygieniska och farmaceutiska artiklar (inbegripet di- nappar) av mjukgummi. även med delar av hårdgummi: A. prcvcntivmcdcl .............................. B. andra ....................................... 40.13 Beklädnadsartiklar och tillbehör till kläder (inbegripet handskar). för alla ändamål. av mjukgummi: A. handskar .................................... B. andra .......................................

40.l4 Andra varor av mjukgummi ......................

lV Hårdgummi (ebonit); varor därav

40.15 Hårdgummi (ebonit). obearbetat; plattor. remsor. stänger och rör av hårdgummi: avfall, skrot och pulver av hårdgummi: A. avfall. skrot och pulver ....................... B. andra slag ................................... 40. l6 Andra varor av hårdgummi (ebonit) ...............

38

fri 8.5 %

5.4% 69%

6.6% 7.692 9%

69%

9%.

dock minst 70:— per 100 kg

1,5 % 2,3 %

45% 6.6% 4.5%

fri 3.7% 3.7%

Prop.

1981/82: 11 39

41 kap. Oberedda hudar och skinn (andra än pälsskinn) samt läder

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar ej:

a. b.

C.

avklipp och liknande avfall av oberedda hudar och skinn (nr 05.05 eller 05.15): fågelskinn och delar av fågelskinn med kvarsittande tjädrar eller dun. hänför— liga till nr 05.07 eller 67.01: hudar och skinn med härbeklädnad. oberedda. garvade eller på annat sätt beredda (43 kap.): följande varor skall dock tulltaxeras enligt nr 41.0I. nämligen oberedda. med härbeklädnad försedda hudar och skinn av nötkrea- tur. buffel och hästdjur. av får och lamm (med undantag av persian. astra— kan, karakul och liknande lammskinn ävensom skinn av indiskt. kinesiskt och mongoliskt lamm samt av tibellamm). av get och killing (med undantag av yemenget. mongolget och tibetget eller -killing). av svin (inbegripet na— velsvin). ren. gems. gasell. hjort. älg. rädjur och hund.

2. I hela tulltaxan skall med ordet "konstläder" förstås endast material av sådant slag som är omnämnt i nr 41.10.

41.01

41.02

41.03

41.04

41.05

41.06 41.08 41.09

41.10

Oberedda hudar och skinn (färska. saltade. torkade. picklade eller kalkade). även spaltade. inbegripet fär-

skinn med till ' ................................... fri Läder av nötkreatur. buffel och hästdjur. med undan-

tag av läder hänförligt till nr 41.06 eller 41.08: A. förgarvade hudar och skinn avsedda för vidare

garvning .................................... fri B. andra slag ................................... 5.4% Läder av får och lamm. med undantag av läder hänför- ligt till nr 41.06 eller 41.08: A. förgarvade hudar och skinn avsedda för vidare

garvning .................................... fri B. andra slag ................................... 5.4 %

Läder av get och killing. med undantag av läder hänför- ligt till nr 41.06 eller 41 .08: A. förgarvade hudar och skinn avsedda för vidare

garvning .................................... fri B. andra slag ................................... 5.4 %

Andra slag av läder. med undantag av läder hänförligt till nr 41.06 eller 41.08: A. förgarvade hudar och skinn avsedda för vidare

garvning .................................... fri B. andra slag ................................... 5.4 %- Sämskläder ..................................... 5.47": Lackläder och imiterat lackläder: metalliserat läder . . 5.4 % Avklipp och annat avfall av läder. konstläder eller per- gament. olämpligt för tillverkning av lädervaror: läder- pulver ........ - ................................. fri Konstläder på basis av läder eller läderfibrer. i plattor. skivor eller rullar ................................ 5.4%

Prop.

1981/82: 11 40

42 kap. Lädervaror; sadelmakeriarbeten; reseffekter. handväskor och liknande artiklar; varor av tarmar

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar ej.

a. b.

x'=:.=' fz= rart ae

steril kirurgisk katgut och liknande sterilt suturmaterial (nr 30. 05): beklädnadsartiklar och tillbehör till kläder (med undantag av handskar). fodrade med pälsskinn eller konstgjord päls eller med beklädnad av päls- skinn eller konstgjord päls på utsidan. ej utgörande endast besättning (nr 43.03 eller 43.04): nätkassar enligt elfte 'dVd-Z . artiklar hänförliga till 64 kap.:

huvudbonader och delar därtill. hänförliga till 65 kap.: piskor. ridspön och andra artiklar enligt nr 66. 02; strängar skinn till trummor och liknande instrument samt andra delar till musikinstrument (nr 92. 10); möbler och delar till möbler (94 kap.): artiklar hänförliga till 97 kap. (t.ex. leksaker. spel och sportartiklar): knappar (inbegripet kragknappar. manschettknappar. tryckknappar o.d.) samt ämnen och delar till sådana artiklar. hänförliga ti'll nr 98.01 eller 71 kap.

[. Flaskor. borstar. saxar och andra föremål. som är avsedda för och anges till förtullning gemensamt med reseffekter. necessärcr eller liknande artiklar. tull- taxeras tillsammans med dessa artiklar.

I.) Uttrycket '”beklädnadsartiklar och tillbehör till kläder" i nr 42.03 skall anses tillämpligt för bl. a. handskar (inbegripet idrottshandskar). förkläden och andra- skyddskläder hängslen. bälten. sabelkoppel och armband. inbegripet urarm- band.

42.01

42.02

42.03

42.04

42.05 42.06

Sadelmakeriarbeten (t.ex. sadlar. seldon. halsband, draglinor och knäskydd) av alla slags material och för alla slags djur ................................... 6.2% Reseffektcr (t. ex. koffertar. resväskor. hattaskar. natt- säckar och ryggsäckar). shoppingväskor. handväskor. skolväskor. portföljer, plånböcker. portmonnäer. necessärer. verktygsväskor, tobakspungar samt fodral. etuier och askar (för t.ex. vapen, musikinstrument. kikare, smycken. flaskor, kragar. skodon eller borstar) och liknande förvaringspersedlar. av läder. konstläder. vulkantibcr. plast (i form av plattor. duk eller folier). papp eller textilvara: A. handväskor .................................. 8.5 %. dock högst 525:— per 100 kg B. bärkassar av plastfolie ........................ 12.6% C. andra ....................................... 85% Beklädnadsartiklar och tillbehör till klader av läder eller konstläder:

A. handskar .................................... 93% B. kläder ...................................... 7% C. andra ....................................... 62% Varor av läder eller konstläder. av sådana slag som användes i maskiner. apparater eller mekaniska red- skap eller för annat tekniskt ändamål .............. Andra varor av läder eller konstläder .............. Varor tillverkade av tarmar. guldslagarhinna. blåsor eller senor ...................................... fri

?” 9 ro I'd & :a

Prop. 1981/82: 11 41

43 kap. Pälsskinn och konstgjord päls; varor därav

Anmärkningar

1.

"J

'Jl

I hela tulltaxan skall. med undantag för oberedda pälsskinn enligt nr 43.01. ordet "pälsskinn" anses tillämpligt för garvade eller på annat sätt beredda hudar och skinn med härbeklädnad. av alla slags djur. Detta kapitel omfattar ej: a. fågelskinn och delar av fägelskinn med kvarsittande tjädrar eller dun. hänför- liga till nr 05.07 eller 67.01 : . b. oberedda hudar och skinn med härbeklädnad. av sådana slag som är hänför- liga till 41 kap. (se anm. [C till 41 kap.): e. handskar bestående av läder och pälsskinn eller av läder och konstgjord päls (nr 42.03): d. artiklar hänförliga till 64 kap.: e. huvudbonader och delar därtill. hänförliga till 65 kap.: f. artiklar hänförliga till 97 kap. (t.ex. leksaker. spel och sportartiklar). Med uttrycket "tavlor. kors eller liknande former" i nr 43.02 förstås pälsskinn eller delar därav (med undantag av s. k. utryckta skinn). hopsydda till kvadrav tiska. rektangulära. korsformade eller trapetsformade stycken utan förening med annat material. Andra hopfogade skinn. som är färdiga för omedelbar användning (eller som endast behöver klippas för att bli färdiga för användning). samt skinn och delar av skinn. hopsydda till kläder eller till delar eller tillbehör till kläder eller till andra artiklar. hänföres till nr 43.03. Beklädnadsartiklar och tillbehör till kläder (med undantag av sådana som är uteslutna genom anm. 2). fodrade med pälsskinn eller konstgjord päls eller med beklädnad av pälsskinn eller konstgjord päls på utsidan. ej utgörande endast besättning. skall tulltaxeras enligt nr 43.03 eller 43.04 alltefter beskaffenheten. ! hela tulltaxan förstås med uttrycket "konstgjord päls" sådana imitationer av pälsskinn som består av ull. här eller andra fibrer fastklistrade eller fastsydda på läder. vävnad eller annat material. men ej imitationer av pälsskinn erhållna genom vävning (t. ex. nr 58.04).

43.01 Pälsskinn. oberedda ............................. fri 43.02 Pälsskinn. garvade eller på annat sätt beredda. inbegri- pet pälsskinn hopfogade till tavlor. kors eller liknande former: bitar och avklipp av pälsskinn. garvade eller på annat sätt beredda. inbegripet huvuden. tassar. svansar o.d. (ej sydda):

A. lösa pälsskinn. ävensom bitar och avklipp'av päls-

skinn ....................................... 2.89? B. pälsskinn. hopfogade till tavlor. kors eller liknande former ...................................... 3.7 %.: 43.03 Varor av pälsskinn: A. handskar .................................... 6.2 ;>?) B. andra ....................................... 7% 43.04 Konstgjord päls och varor tillverkade därav: A. konstgjord päls .............................. 6 992) B. varor tillverkade av konstgjord päls ............ 10.8 %

Prop. "1981/82: 11. 42

44 kap. Trä och varor av trä; träkol

Anmärkningar

IJ

',.)

Detta kapitel omfattar ej:

a. trä av sädant slag som användes främst för framställning av parfymer. farmaceutiska produkter. insekts- eller svampbckämpningsmedel eller för liknande ändamäl (nr 12.07): 1). trä av sädant slag som användes främst vid färgning eller garvning (nr 14.05): e. aktiverat kol (nr 38.03): (1. varor hänförliga till 46 kap.: e skodon och delar därtill. hänförliga till 64 kap.: f varor hänförliga till 66 kap. (t.ex. paraplyer och promenadkäppar samt delar därtill)". g. varor hänförliga till nr 68.09: h. bijt'mterivaror hänförliga till nr 71.16: ij. varor hänförliga till sjuttonde avd. (t.ex. vagnmakeriarbeten): k. varor hänförliga till 91 kap. (t.ex. ur och urfoder): ]. musikinstrument och delar därtill (92 kap.): m. delar till eldvapen (nr 93.06): 11. .möbler och delar därtill. hänförliga till 94 kap.:

0. artiklar hänförliga till 97 kap. (t.ex. leksaker. spel och sportartiklar): p. rökpipor o.d. samt delar därtill. knappar. blyertspennor och andra artiklar. hänförliga till 98 kap. Med uttrycket "specialbehandlat trä" i detta kapitel förstäs trä som underkas— tats en kemisk eller fysikalisk behandling (som då det gäller varor bestäende av " llera sammanlimmade lager går längre än den behandling som behövs för att

erhålla god sammanhållning) och som därigenom erhällit ökad densitet eller hardhetjämte förbättrad mekanisk styrka ellei motståndsktaft mot kemisk eller elektrisk paverkan. Nl 44. 19— 44. 28 skall anses tillämpliga lor artiklar av tr.if1berskivor or, h liknande skivor. krysslaner. eellplattor. specialbehandlat tr.”). eller konstgjort trä i samma utsträckning som de är tillämpliga för artiklar av trä. Nr 44.25 skall ej anses tillämpligt för verktyg och' redskap i vilka blad. egg. bearbetande yta eller annan verksam del består av metall.

44.01 Brännved i form av stockar. ku'bbar. vedträn. kvistar eller risknippen; träavfall. inbegripet sägspän ....... fri 44.02 'l'räkol (inbegripet kol av nötskal). även briketterat . . fri 44.03 Virke. obearbetat eller barkat eller grovt avjämnat på

ytan ........................................... fri

44.04 Virke. bilat eller grovt sägat på två eller fyra sidor men ej vidare bearbetat .............................. fri 44.05 Virke. sägat i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor men ej vidare bearbetat. med en tjocklek överstigande5 mm .............................. fri 44.07 Järnvägs- och sparvägssliprar av trä ............... fri 44.09 Tunnbandsvidjor av trä: kluvna störar: pålar och störar av trä. tillspetsade men ej sågade i längdriktningen: träspän av sådana slag som användes för tillverkning av korgar. askar. siktar o.d.: träträd: flis och spån av trä för tillverkning av pappersmassa. spånskivor o.d.; ' träspån av sådana slag som är lämpliga att användas vid tillverkning av ättika eller för klarning av vätskor: träkäppar. grovt tillformade men ej svarvade. böjda eller på annat sätt bearbetade. lämpliga för tillverkning av promenadkäppar. paraplyskaft. verktygsskaft o.d. fri 44.11 'fräfiberskivor och liknande skivor av annat vegetabi- liskt material än trä. även innehållande naturharts. konstharts eller andra organiska bindemedel . 100 kg IJ '.44 O

Prop.

44.12 44.13

44.14

44.15

44.16 44.17 44.18

44.19

44.20 44.21

44.22

44.23

|44.24 44.25

44.26 44.27

1981/82: 11

Träull och trämjöl ............................... Virke (inbegripet icke sammansatt parkettstav). hyv- lat. spontat. falsat. fasat. försett med pärlstav. mittstav e. d.. men ej vidare bearbetat: A. parkettstav .................................. B. annat ....................................... Virke. sågat i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor men ej vidare bearbetat. med en tjocklek av högst 5 mm: faner med en tjocklek av högst 5 mm Kryssfaner. lamellträ och liknande skiktträ (inbegripet fanerade skivor): trä med inläggningar: A. kryssfaner ................................... B. andra slag ................................... Cellplattor av trä.-även belagda med oädel metall Specialbehandlat trä i skivor. block e.d. ............ Konstgjort trä. framställt genom agglomerering av trä- spån. sägspån. trämjöl eller annat vedartat avfall med naturhartser. konsthartser eller andra organiska binde- medel. i skivor. block c. d. ....................... Protilerade trälister. inbegripet profilerade golvlister och andra profilerade bräder ...................... Ramar av trä för tavlor. fotografier. speglar e.d. Kompletta packlädor. förpackningsaskar. häckar. cy- lindriska tunnor. ej hänförliga till nr 44.22. samt liknan- de förpaekningar. av trä: . A. varor. bestående huvudsakligen av skivor hänför-

liga till nr 44.1 1 .............................. B. andra slag ................................... Fat. tunnor. kar. baljor. ämbar och andra tunnbinderi- arbeten samt delar därtill. av trä. inbegripet tunnstav Timmermansarbeten och byggnadssnickerier (inbegri- pet montcrade eller monteringsfärdiga byggnader samt sammansatt parkettstav): A. varor bestående huvudsakligen av skivor hänförliga

till nr 44.1 1 .................................. B. andra slag: '

|. sammansatt parkettstav ....................

2. andra .................................... .

Hushållsutensilier av trä ......................... Verktyg och redskap. infattningar. handtag och skaft till verktyg eller redskap. borstträn samt borst- och kvastskaft. av trä; skoläster och skoblock av trä:

A. verktyg och redskap. infattningar. handtag och skaft till verktyg eller redskap. borstträn samt borst- och kvastskaft:

1. av hickory ................................ 2. av annat träslag ...........................

B. skoläster och skoblock:

1. grovt tillformade ämnen .................... 2. andra slag ................................ Spolar. cops. bobiner. trädrullar o.d.. av svarvat trä

Golvlampor. bordlampor och andra belysningsartiklar. av trä: rumsinventarier av trä. cj hänförliga till 94 kap.:

43 fri 2.8 % fri 1.4 (7. 2.8 % 4.1 ';??- 4.1 ',??- fri 2.3 % 3.7 % 3.7 (7.- 3.7 9? fri 2.8 % 3.7 9. 2.8 % ft'i 4.5. % fri 2.3 'ä- fri 4.5 % 2.3 %

Prop. 1981/82: 11 44

skrin. serveringsbrickor. fruktskälar. prydnadsföremål och liknande artiklar. av trä: etuier och fodral för mat- silver. ritbestick eller Violiner samt liknande förva- ringspersedlar. av trä: artiklar av trä av sådana slag som användes för personligt bruk och normalt bäres i fickan eller i handväskan satnt artiklar av trä för per- sonlig prydnad: delar av trä till i detta nummer nämnda

artiklar ......................................... 4.5 % 44.28 Andra varor av trä .............................. 4.5 %

45 kap. Kork och varor av kork

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar ej: a. skodon och delar till skodon. hänförliga till 64 kap.: b. huvudbonader och delar till huvudbonader. hänförliga till 65 kap.: c. artiklar hänförliga till 97 kap. (t.ex. leksaker. spel och sportartiklar). Naturkork som grovsägats eller grovskurits till plattor med ungefärligen rätvink- ligt tvärsnitt eller som befriats från det yttre barklagrct skall anses hänförlig till nr 45.02 och ej till nr 45.01. IJ

45.01 Naturkork. obearbetad. krossad. granulerad eller ma-

len: korkavfall .................................. fri 45.02 Naturkork i block. plattor. skivor eller remsor. inbegri-

pet kuber och fyrkantiga plattor för tillverkning av

korkar ......................................... fri 45.03 Varor av naturkork .............................. ft'i 45.04 Presskork (dvs. kork som agglomererats med eller utan

bindemedel") och varor av presskork ............... 3.2 %

46 kap. Varor av halm, esparto eller andra flätningsmaterial; korg- makeriarbeten

Anmärkningar

1. .Ordet "fiätningsmaterial" i detta kapitel inbegriper halm. vide. pil. bambu. säv.

vass. träspån. remsor av vegetabiliska fibrer eller bark. ospunna naturliga textil- fibrer. enfiberträd och remsor av plast samt remsor av papper. men däremot ej remsor av läder. konstläder eller filt. människohår. tagel. förgarn och garn av textilmaterial samt enfiberträd och remsor enligt 51 kap. Detta kapitel omfattar ej: a. bind- och segelgarn. tägvirke och linor. även flätade (nr 59.04): b. skodon och huvudbonader samt delar därtill. hänförliga till 64 eller 65 kap.: c. fordon och vagnskorgar av flätningsmaterial (87 kap.): d. möbler och delar därtill (94 kap.).

3. Med uttrycket "flätningsmt-iterial hopbundet i parallella parter" i nr 46.02 förstås flätningsmaterial som lagts sida vid sida och hopbundits till platta produkter. även med användande av textilgarn. 10

46.02 Flätor och liknande produkter av flätningsmaterial. för all slags användning. även sammanfogade till band: flätningsmaterial hopbundet i parallella parter eller vävt till platta produkter. inbegripet mattor och galler- verk: halmhylsor för flaskor:

Prop. 1981/82: 11 45

A. av plast ............................ ' ......... 10.8 9"- ( B. av annat ämne ............................... 4.5 %

46.03 Korgmakeriarbeten och andra artiklar. formade direkt av fiätningsmaterial: artiklar tillverkade av varor hän- förliga till nr 46.02: artiklar av luffa:

A. av plast ........ _ ............................. 10.8 % B. av annat ämne ............................... 4.5 %

48 kap. Papper och papp; varor av pappersmassa, papper eller papp

Anmärkningar

1.

IQ

'JJ

Detta kapitel omt'attar ej: '.1. brons- och färgfolier enligt nr 32.09: 1). parfympapper och sminkpapper (nr 33.06): c. tvälpapper (nr 34.01). papper impregnerat eller överdraget med rengörings- medel (nr 34.02) samt cellulosavadd impregnerad med polermedel. putskräm eller liknande preparat (nr 34.05): d. papper och papp. ljuskänsliga (nr 37.03): e. pappersförstärkta laminerade plastplattor (111' 3901—3906). vulkantiber (nr 39. 03) samt varor av dessa material (nr 39. ()7):

f. varor hänförliga till nr 42. 02 (t. ex. reseffekter): g. varor hänförliga till nagot nummer i46 kap. (varor av flätningsmaterial). . h. .ptppersgarn och textilvaror av pappersgarn (elfte avd. ): tj. slippapper (m' 68.06) samt glimmerblad anbringade på underlag av papper (nr 68.15) (papper överdraget med glimmerpulver skall dock tulltaxeras enligt nr 48.07): k. metallfolier på baksidan förstärkta med papper eller papp (femtonde avd. ): l. papper och papp. perforerade. för musikinstrument (m' 92.10): m. varor hänförliga till något nummer i 97 kap. (t.ex. leksaker. spel och sportar- tiklar) eller 98 kap. (t.ex. knappar). ()m ej annat följer av anm. 3 skall nr 48.01 anses inbegripa papper och papp som

underkastats kalandrering. glättning eller liknande efterbehandling. inbegripet anbringande av oäkta vattenmärken. samt papper och papp som färgats eller

marmorerats i massan. oberoende av förfaringssättet. Detta nummer är ej tillämpligt för papper och papp som ytterligare bearbetats. t.ex. försetts med

överdrag eller impregnering.

Papper och papp som motsvarar varubeskrivningen i två eller flera av numren 4801—4807 skall tulltaxeras enligt det av dessa nummer som står sist i tull— taxan. Nr 48.01 —48.07 skall ej anses tillämpliga för papper. papp och cellulosavadd: '.1. i remsor eller rullar med en bredd ej överstigande 15 cm: b. i kvadratiska eller rektangulära ark som (i ovikt skick) ej har någon sida större än 36 cm: e. skurna till annan form än kvadratisk eller rektangulär. Handgjort papper med alla räkanter kvarsittande tulltaxeras dock. om ej annat följer av anm. 3. enligt nr 48.01. oavsett form och storlek.

4:1 Till nr 48.01 A hänföres endast sädant olimmat eller svagt limmat. oglättat eller

svagt glättat (maskinglättat) papper med en vikt per 1113 av minst 45 g men ej mer än 55 g och en slipmassehalt. ej understigande 70 viktprocent av det i papperet ingående libermaterialet. som är avsett för tryckning av tidningar. Uttrycket "papperstapeter och linkrusta" i nr 48.11 skall anses tillämpligt en— dast för: a. papper i rullar. lämpligt för dekorering av väggar eller tak och utgörande: — papper med en eller tva s. k. stadkanter. med eller utan passmärken: eller — papper utan s.k. stadkanter. ytfärgat eller mönstertryckt. försett med överdrag eller mönsterprägling. med en bredd av högst 60 cm: b. bårder. friser och hörn av papper. av sådana slag som användes för dekore- ring av väggar eller tak. Nr 48 15 skall anses tillämpligt för bl. .1. pappersull. pappersremsor (.iven vikta eller försedda med öve1"d1.1g) av sadana slag som användes till flätning samt toalettpapper i rullar eller buntar. men ej för sådana artiklar som är nämnda i anm. 7.

Prop. 1981/82211 46

7. Nr 48.21 skall anses tillämpligt för bl.a. kort för statistikmaskinet'. perforerade kort av papper eller papp för jacquardmaskiner eller liknande maskiner. pap- persspetsar. hyllt'emsor. borddukar av papper. servetter. näsdukar. pappers— packningar. gjutna eller pressade varor av pappersmassa samt tillskärningsmön- ster. Papper. papp och cellulosavadd samt varot' därav. försedda med sådant bok- stavstryck e.d. eller med sadant bildtryck. som ej är av endast underordnad betydelse i förhallande till varornas huvudsakliga användning. anses som tryck- alstcr hänförliga till 49 kap.

1 Papper och papp i rttllar eller ark

48.01 Papper och papp (inbegripet cellulosavadd). i rullar eller ark:

A. tidningspapper ............................... ft'i B. gt'älumppapp och gralumppapper; kondensatorpap-

per ......................................... - 1 4 C. kat'l.)onråpapper .............................. 1.9 ':.72 D. andra slag ................................... 2.3 "

48.03 Pet'gamentp'.1|_)per. pet'gamentpapp och smörpapper samt imitationer därav ävensom pergamyn. i rullar el- ler ark ......................................... 2 3 9;- 48.04 Papper och papp. sammansatta (bestående av med bin— demedel förenade skikt); utan överdrag eller impregne- ring. även med invändig förstärkning. i rullar cllerark 2.3 9? 48.05. Papper och papp. vågade (även med plana ytskikt). kräppade. plisset'ade. mönsterpressade. mönsterpräg- lade eller perforerade. i rullar eller ark ............. 2.3 97..— 48.07 Papper och papp. impregneradc. försedda med över- drag. ytfärgade. ytdekorerade eller tryckta (ej utgöran- de tryekalster hänförliga till 49 kap.). i rullar eller ark: A. papper och papp. impregneradc eller överdragna med asfalt eller bitumen eller överdragna med grafit

(skifferimitation) ............................. 2 % B. papper och papp. linjerade eller rtttade men ej för- sedda med annat tryck ........................ 2.3 % C. andra slag ................................... 2.6 ')? 48. 08 Filterblock och ttltcrplattor av pappersmassa ....... fri

ll Papper och papp. tillskurna till bestämd storlek eller form, samt varor av papper eller papp

48.10. Cigarettpapper. tillskuret. även i häften: cigaretthylsor 2.3 %

Anm. För cigarettpapper i detaljförpackning och cigaretthyl- sor. vilka inföt'es i den ordning som avses i l å andra stycket lagen (1961: 394) om tobaksskatt eller i förordningen (19661394) om rätt för resande m.fl. att införa varor tull- och skattefritt. skall. där tullfrihet ej åtnjutes. tttll utgå med 5 öre för varje pabörjad längd av 100 millimeter av ett blad eller en hylsa för framställning av en cigarett.

48.11 Papperstapeter och linkrusta: s. k. fönsterpapper . . . . 4.5 %- 48.12 Golvbeläggningsmatet'ial med botten av papper eller

papp. även tillskttret. med eller utan överdrag av lino- Ieummassa ..................................... 4.5 %

Prop. 1981/82: 11 47

48.13. Karbonpapper och annat kopieringspapper (inbegripet

48.14

48.15

48.16

48.18

48.19

48.20

48.21

pappersstenciler) santt övct'tryckspappcr. tillskttrna. även-förpackade i askar .......................... 3.7 ',?1' Bt'cvpapper i block. kuvert. kortbrev. brevkort utan bild samt kot'respondenskort: askar. mappar o.d. av papper eller papp. endast innehållande ett sortiment av brevpapper. kuvert e. (l. .......................... 3.7 577-

Annat papper och annan papp. tillskurna till bestämd storlek eller form: . A. kondensatorpapper ........................... 1.4 9? B. andra slag ................................... 2.8 % Kartonger. askar. säckar. påsar och andra förpack- ttingar. av papper eller papp: kortregisterlädor. brev- korgar och Iiknande artiklar av sådana slag som vanli- gen användes pa kontor. i butikere . av papper eller papp ........................................... 3.7 '.'??- Kontorsböcker. skrivböcker. anteckningsböcker. an- teekningsblock. ordet'böcket'. kvittensböcker. dagböc- ker. skrivunderlägg. samlingspärmar (för lösblad och andra) samt andra liknande artiklar av papper eller papp för skolor. kontor e.d.: provalbum och andra album samt bokpärmar och bokomslag. av papper eller papp ........................................... 3.7 % Etiketter av papper eller papp. även tryckta eller gum- merade ........................................ 3.7 ".7. Bobiner. spolar. cops och liknande artiklar av pappers— massa. papper eller papp (även perforerade eller härda- de) ............................................ 3.7 % Andra varor av pappersmassa. papper. papp eller cel- lulosavadd ..................................... 3.72”?

49 kap. Tryckta böcker. tidningar, bilder och andra produkter av den grafiska industrin; handskrifter, maskinskrivna texter samt rit- ningar

Anmärkningar

IJ

Detta kapitel omfattar ei:

il. papper. papp och cellulosavadd samt varor därav. försedda med tryck av endast underordnad betydelse i förhallande till varornas huvudsakliga 'an— vändning (48 kap.):

spelkort och andra varor hänförliga till något nummer i 97 kap.: konstgrat'tska originalblad (nt' 99.02). frimärken. beläggningsstämplar o.d.. hänförliga till nr 99.04, antikviteter med en ålder av över 100 är samt andra artiklar hänförliga till något nummer i 99 kap.

Tidningar och tidskrifter som är bundna på annat sätt än i papper samt satser '.tv tidningar eller tidskrifter omfattande mer än ett nummer i gemensamt omslag skall anses hänförliga till nr 49.01 och ej till nr 49.02. Nr 49.01 skall anses tillämpligt även för: i].

F.

samlingar av tryckta reproduktioner av t. ex. konstverk eller teckningar med tillhörande text. föreliggande som paginerade blad t sadan f'otm att de är lämpliga lör bindning 1 ett eller llera band: bildbilagor till samtidigt inkommande böcker: tryckta delar till böcker eller broschyrer. i form av hopfogade eller lösa blad eller ark. utgörande kompletta verk eller delar därav och avsedda att bindas eller häftas.

Prop. 1981/82: 11 48

4.

'.Jl

Tryckta bildet' utan text. i form av ark eller lösa blad. hänföres dock till nr 49.11. Nr 49.01 och 49.02 skall ej anses tillämpliga för pttblikationer utgivna i reklam- syfte av däri nämnd ftrma eller för dennas räkning och ej heller för publikationer som främst är avsedda för reklamändamäl (inbegripet tut'istpropaganda). Sådana publikationer skall anses hänförliga till nr 49.11. ' Med uttrycket "bilderböcker för barn" i nr 49.03 förstås böcker för barn i vilka bilderna utgör huvudsaken och texten är av underordnad betydelse. Uttrycket "handskrifter och ntaskinskrivna texter" i nr 49.06 skall även anses inbegripa karbonkopior och kopior på ljttskänsligt papper 'av handskrifter och maskinskrivna texter. Omnämnanden i detta kapitel av olika slags tryckalster inbegriper kopior av dessa framställda med dupliceringsmaskiner. Med uttrycket "vykort" i nt' 49.09 förstås kort huvudsakligen bestående av en bild och försedda med postalt tryck.

49.01 Tryckta böcker. broschyrer. häften och liknande tryck- alster. även i form av enstaka blad ................ ft'i 49.02 Tidningar och tidskrifter. även illustrerade ......... fri 49.03 Bilderböcker och målarböcker för barn ............ fri 49.04 Musiknoter. tryckta eller handskrivna. även häftade.

bundna eller illustrerade ......................... fri

49.05 Kartor av alla slag. inbegripet atlaser. väggkartor och

tepograftska kartor. tryckta: tryckta glober (jord- och himmelsglober) ................................. fri

49.06 Kartor. ritningar och teckningar för industriellt. arki- tektoniskt. tekniskt. kommersiellt eller liknande ända- mål. i original eller som reproduktioner på ljuskänsligt papper: handskrifter och maskinskrivna texter ...... fri 49.07 Omakulerade frimärken. beläggningsstämplat' o.d.. gångbara eller avsedda som nyutgåva i det land till vilket de sändes: stämpelpapper: sedlar. aktier. obliga- tioner och liknande värdehandlingar: checkhäften . . . fri 49.08 Dekalkomanier ................................. 3.7 %- 49.09 Vykort. julkort. gratulationskort o.d.. försedda med bild. oavsett framställningsmetoden. med eller utan ut- styrsel ......................................... 3.7 %- 49.10 Almanackor av alla slag. av papper eller papp. inbegri-

pet almanacksblock ............................. fri

49.11 Andra tryckalster. inbegripet tryckta bilder samt foto-

grafier ......................................... fri

50 kap. Natursilke

50.01 Silkcskokonger. lämpliga för avhaspling ............ fri 50.02 Räsilke. ej snott eller tvinnat ..................... fri 50.03 Avfall av natttrsilke (inbegripet schappcsilke och bou- rettcsilke samt silkeskokonget'. ej lämpliga för avhasp- ling. och riven lump) ............................. fri 50.04 Garn av natursilke. annat än schappesilke och bouret- tesilke. ej i detaljhandelsuppläggningar ............. 1.8 %- 50.05 Garn spunnet av bourette- eller schappesilke. ej i de- taljhandelsuppläggningar ......................... 1.8 %- 50.07 Garn av natursilke i detaljhandelsuppläggningar: gut; imiterad katgut av natursilke ...................... 1.8 % 50.09 Vävnader av natursilke: A. innehållande enbart natursilke ................. 3.1 B. andra ....................................... 5.6 %.-

Prop. 1981/82: 11 49 51 kap. Ändlösa syntetiska eller regenererade fibrer

Anmärkningar

1. Med uttrycken "syntetiska fibrer" och "regenererade fibrer" förstås i hela tulltaxan fibrer eller entibertradar av organiska polymerer framställda: a. genom polymerisation eller kondensation av organiska monomei'er. t. ex. polyamider. polyestrar. polyuretaner och polyvinylderiv. tt (._n-nletiska fib- .:wri b. genom kemisk omvandling av naturliga organiska polymerer (såsom cellu- losa. kasein. protein och alger). t.ex. viskosrayon. kopparrayon. cellulosa- acetat och alginater (regenererade jihrerl. Nr 51 .01 skall ej anses tillämpligt för fiberknippen av syntetiska eller regenerera- de fibrer. hänförliga till 56 kap.

3. Uttrycket "garn av ändlösa syntetiska eller regenererade fibrer" skall ej anses tillämpligt för garn ("ruptured filament yarn") i vilket flertalet fibrer avslitits genom att garnet passerat valsar eller andra anordningar (56 kap.).

4. Enfibertråd av syntetiskt eller regenererat textilmaterial med ett största tvärmått av högst 1 mm skall tulltaxeras enligt nr 51 .01 då den väger mindre än 6.6 mg/m (60 denier) och enligt nr 51.02 i andra fall. Enfibertråd med ett största tvärmätt av mer än 1 mm skall tulltaxeras enligt 39 kap. Remsor (konstbast o. (1.1 av syntetiskt eller regenererat textilmaterial skall (ull- taxeras enligt nr 51.02 då de har en bredd av högst 5 mm och enligt 39 kap. i annat fall. IJ

51 .01 Garn av ändlösa syntetiska eller regenererade fibrer. ej i detaljhandelsuppläggningar: A. av ändlösa syntetiska fibrer:

1. cordgarn ................................. 13 % 2. annat .................................... fri B. av ändlösa regenererade fibrer: 1. avsett att användas uteslutande för tillverkning

av vävnader hänförliga till nr 51.04 B.2.a. .... 6. 6 %-

2. cordgarn ................................. 15.5 C”.- 3. annat .............. ' ...................... 1 4.60 .it/:. dock minst

130: — per

100 kg

51 .02 Enfibet'tl'åd. remsor (konstbast o.d.) och imiterad kat- gut av syntetiskt eller regenererat textilmaterial: A. av syntetiskt textilmaterial .................... fri i B. av regenererat textilmaterial ................... 11.5 %

51.03 Garn .iv ändlösa syntetiska eller regenererade fibrer i detaljhandelsuppläggningar: A. av ändlösa syntetiskai fibrer .................... fri | B. av ändlösa regenererade fibrer ................ '. 14.6 % 51.04 Vävnader av ändlösa syntetiska eller regenererade fib- rer. inbegripet vävnader av enfiberträd eller remsor enligt nr 51.01 eller 51.02: A. av ändlöst syntetiskt textilmaterial: ]. cordväv .................................. 13 %- 2. andra slag ................................ 1 2 B. av ändlöst regenererat textilmaterial:

1. cordväv .................................. 15.5 %- 2. andra slag med en vikt per m: av: . a. 500 g eller däröver ...................... 6,6 90

4. Riks./11.130" [QX/1:33. [ sunt/. N)" I]

Prop. 1981/82: 11 50

b. mindre än 500 g: (1. innehållande minst 85 % ändlöst regene- rerat textilmaterial eller vägande per m2 mindre än 200 g ...................... 16 % dock minst 560: per 100 kg 13. andra ............................... 16 %. dock minst 400: — per 100 kg

52 kap. Varor av textilmaterial i förening med metall

52.01 Metalliserat garn. dvs. textilgarn hopspunnet eller överspunnet med metalltråd eller överdrag med metall: A. aVSett att användas uteslutande för tillverkning av elektriska ledningssnören ..................... fri B. andra slag ................................... 11 5 % 52.02 Vävnader av metalltråd eller av metalliserat garn. av sådana slag som användes i beklädnadsartiklar. som heminredningsvävnader e. (1. ..................... 11.5 %

53 kap. Ull och andra djurhår

Anmärkning

Med uttrycket "lina djurhär" förstås här av alpacka. lama. vikunja. jak. kamel. angoraget. tibetget. kaschmirget och liknande getter (men ej vanlig get). kanin (inbegripet angorakanin). hare. bäver. nutria och bisamråtta.

53.01 Fårull. okardad och okammad .................... fri 53.02 Andra djurhär (lina eller grova). okardade och okam-

made .......................................... fri 53.03 Avfall av färull eller andra d_iurhår (lina eller grova). ej

rivet ........................................... fri 53.04 Avfall av fårull eller andra djurhår (lina eller grova).

rivet (inbegripet riven lump) ...................... fi'i 53.05 Färull samt andra djurhår (lina eller grova). kardade

eller kammade .................................. fri 53.06 Kardgarn av fårull. ej i detaljhandelsuppläggningar . . 4.8 %- 53.07 Kamgarn av fårull. ej i detaljhandelsuppläggningar . . 5.7 %

53.08 Garn av lina djurhår (kardade eller kammade). ej i detaljhandelsuppläggningar:

A. kardgarn ........................ '. ........... 4.8 % B. kamgarn ........... ' ....................... '.. 5.7 % 53.09 Garn av tagel eller andra grova djurhår. ej i detaljhan-

delsuppläggningar:

A. t.o.m. nr 6 metrisk numrering ................. 4.8 % B. över nr 6 .................................... fri

53.10 Garn av fårull. tagel eller andra djurhär (fina eller gro- va) i detaljhandelsuppläggningar .................. 5.7 %

Prop. 1981/82: 11 51

53.1 1 Vävnader av fårull eller fina djurhår: A. innehållande minst 40 viktprocent ändlösa regene- rerade fibrer: 1. vägande per m: 200 g eller däröver .......... 15.6 %. dock minst 400: — per 100 kg 2. vägande per m2 mindre än 200 g ............. 15.6 %. dock minst 533130 per 100 kg

B. andra slag ................................... 14 %. dock minst

400: — per 100 kg 53.12 Vävnader av tagel eller andra grova djurhår ........ 7.5 %-

54 kap. Lin och rami

54.01 Lin. oberett eller berett men ej spunnet: blånor och avfall av lin (inbegripet riven lump) ...... fri 54.02 Rami. oberedd eller beredd men ej spunnen; blånor och avfall av rami (inbegripet riven lump) .............. fri 54.03 Garn av lin eller rami. ej i detaljhandelsuppläggningar: A. enkelt: | 1. t.o.m. nr 35 engelsk numrering ............. 7.5 % 2. över nr 35 ................................ fri B. flertrådigt ................................... 7.5 %- 54.04 Garn av lin eller rami i detaljhandelsuppläggningar 7.5 % 54.05 Vävnader av lin eller rami ........................ 13 % 55 kap. Bomull 55.01 Bomull. okardad och okammad ................... fri 55.02 Bomullslinters .................................. fri 55.03 Avfall av bomull (inbegripet riven lump). okardat och okammat .......................... - ............. fri 155.04 Bomull. kardad eller kammad ............... _ ...... 4.8 %. 55.05 Garn av bomull. ej i detaljhandelsuppläggningar: A. sytråd ...................................... 13 %- B. annat: 1. t.o.m. nr 89 engelsk numrering ............. 7 %. 2. över nr 89 ................................ fri 55.06 Garn av bomull i detaljhandelsuppläggningar: A. sytråd ...................................... 13 %- | B. annat ....................................... 7.8 % 55.07 Gasvävnader av bomull .......................... 13 % 55.08 Handduksfrotté och liknande frottévävnader. av bom- ull ............................................. 13 %-

Prop.

55.09

1981/82: 11

Andra vävnader av bomull: A. innehållande minst 40 viktprocent ändlösa regene- rerade fibrer ................................. B. andra slag ...................................

56 kap. Korta syntetiska eller regenererade fibrer

Anmärkning

Nr 56.02 skall anses tillämpligt endast för sådana fiberknippen av syntetiska eller regenererade fibrer som består av parallella fibrer av samma längd som knippet och som motsvarar följande beskrivning:

knippets längd över 2" m: snodd mindre än 5 varv per m: den enskilda fiberns vikt mindre än 6.6 mg/m (60 denier): i fråga om syntetiska fibrer mäste knippet vara sträckt. dvs. ej kitnna ytterligare sträckas till mer .in dubbla längden: e. knippets totala vikt mer än- g/m118()00 denier). Fiberknippen med en längd av högst- 2- m skall tulltaxeras enligt nr 56. 01.

56.01

56.02

56.03

56.04

56.05

56.06

56.07

Korta syntetiska eller regenererade fibrer. ej kardade. kammade eller på annat sätt beredda för spinning:

A. korta syntetiska fibrer ........................ B. korta regenererade fibrer .......... - ......... '. . . Fiberknippen för framställning av korta syntetiska eller regenererade fibrer: A. av syntetiska fibrer ........................... B. av regenererade fibrer ........................ Avfall (inbegripet garnavfall och riven lump) av synte- tiska eller regenererade fibrer (ändlösa eller korta). ej kardat. kammat eller på annat sätt berett för spinning Korta syntetiska eller regenererade fibrer och avfall av

syntetiska eller regenererade fibrer. kardade. kam-' made eller på annat sätt beredda för spinning: A. korta syntetiska fibrer ........................ B. korta regenererade fibrer ...................... Garn av korta syntetiska eller regenererade fibrer eller av avfall av syntetiska eller regenererade fibrer. ej i detaljhandelsuppläggningar: A. t.o.m. nr 89 engelsk bomullsnumrering:

1. av korta syntetiska fibrer ...................

2. av korta regenererade fibrer ..... -. .......... B. över ni' 89 ................................... Garn av korta syntetiska eller regenererade fibrer eller av avfall av syntetiska eller regenererade fibrer. i de- taljhandelsuppläggningat': A. av korta syntetiska fibrer ...................... B. av korta regenererade fibrer ................... Vävnader av korta syntetiska eller regenererade fibrer eller av avfall av syntetiska eller regenererade fibrer: A. av korta syntetiska fibrer:

1. innehållande minst 40 viktprocent ändlösa re-

genererade librer ..........................

fri

fri 6.6 7.-

Prop.

1981/82: 1]

2. andra slag ................................ B. av korta regenererade fibrer: .

1. innehållande minst 40 viktprocent ändlösa re-

genererade fibrer ..........................

2. andra slag ................................

57 kap. Andra vegetabiliska textilmaterial; pappersgarn och väv- nader av pappersgarn

57.01

57.02

57.03

57.04

57.06

57.07

57.10

57.11

Mjukhampa (Cannabis sativa-). oberedd eller beredd men ej spunnen: blånor och avfall av mjukhampa (inbe-

gripet riven lump och rivna rep) ................... _

Manillahampa (Abaca eller Musa textilis). oberedd el— ler beredd men ej spunnen: blänor och avfall av manil- lahampa (inbegripet riven lump och rivna rep) . ...... .lute och andra bastfibrer för textilt ändamål. ej annor- städes nämnda eller inbegripna. oberedda eller beredda men ej spunna: blånor och avfall därav (inbegripet ri- ven lump och rivna rep) ..... . .............. ....... Andra vegetabiliska textilfibrer. oberedda eller bered- da men ej spunna: avfall av sådana fibrer (inbegripet riven Iump och rivna rep) ................ " ........ Garn av jute eller av andra bastfibrer för textilt ända- mål enligt nr 57.03 ............................... Garn av andra vegetabiliska textilfibrer: pappersgarn: A. av kokosfibrer . . . . . . . . . ...................... B. annat garn .............................. ' ..... Vävnader av jute eller av andra bastfibrer för'textilt ändamål enligt nr 57.03: A. med en bredd av högst 150 cm och en vikt av 310 g eller mer per m2 .............................. B. andra ....................................... Vävnader av andra vegetabiliska textilfibrer: vävnader av pappersgarn: A. vävnader av kokosfibrer utan inblandning av andra textilfibrer ................................... B. vävnader av mjukhampa ...................... C. andra vävnader ..............................

fri

fri

fri

fri fri

fri 75%

Prop. 1981/82: 11 54

58 kap. Mattor och tapisserier; sammets-, ögle- och sniljvävnader; band; snörmakeriarbeten: tyll, trådgardinsvävnad och nätknyt- ningar; spetsar: broderier

Anmärkningar

1. Tulltaxenumren i detta kapitel skall ej anses tillämpliga för vävnader med över- drag eller impregnering. elastiska vävnader och elastiska snörmakeriarbeten. driv- och transportremmar samt andra varor hänförliga till 59 kap. Broderier med botten av textilmaterial hänföres dock till nr 58.10.

2. Ordet "mattor" i nr 58.01 och 58.02 skall även anses inbegripa liknande artiklar som har de för golvmattor utmärkande kännetecknen men som är avsedda att användas för annat ändamål. Dessa nummer skall ej anses tillämpliga för filtmat- tor. vilka hänföres till 59 kap. 3. Med uttrycket "vävda band" i nr 58.05 förstås: a. vävnader med en bredd av höst 30 cm. antingen vävda till denna bredd eller klippta ur bredare stycken och försedda med stad (vävd. klistrad eller åstad- kommen på annat sätt) på båda kanterna: b. slangf'oi'miga vävnader med en bredd i tillplattat skick av högst 30 cm: c. snedremsor med invikta kanter. med en bredd i uppvikt skick av högst 30 cm. Vävda band utgörande fransar skall tulltaxeras enligt nr 58.07.

4. Nr 58.08 skall ej anses tillämpligt för av bind- eller segelgarn. tågvirke eller linor tillverkade nätknytningar. vilka skall anses hänförliga till nr 59.05. Med ordet "broderier" i nr 58.10 förstås bl.a. broderier med metalltråd eller glasfiberträd på synlig botten av textilvävnad samt applikationsbroderier med påsydda paljetter. pärlor eller prydnadsmotiv av textilmaterial eller annat mate- rial. Numret skall ej anses tillämpligt för handbroderade tapisserier (nr 58.03).

6. Tulltaxenumren i detta kapitel skall även anses inbegripa däri nämnda varor tillverkade av metallträd. om de är av sådana slag som användes för beklädnad. heminredning e. d. . 58.01 Mattor. knutna (även konfektionerade) ............ fri 58.02 Andra mattor (även konfektionerade) ävensom kelim-. soumak- och karamanievävnader samt liknande väv- nader (även konfektionerade): A. av kokosfibrer utan inblandning av andra fibrer . . fri B. av annat textilmaterial: ]. kelim-. soumak- och karamanievävnader samt liknande vävnader (även konfektionerade) . . . . 11.1 % 2. andra slag ................................ 12% 58.03 Handvävda tapisserier av typerna Gobelins. Flandern. Aubusson. Beauvais och liknande samt handbroderade tapisserier (t. ex. med petits points eller korsstygn). även i konfektionerade stycken ................... 9.3% 58.04 Sammets-. ögle- och sniljvävnader (andra än hand- duksfrotté och liknande frottévävnader av bomull. hän- förliga till nr 55.08. samt band hänförliga till nr 58.05): 'JI

A. med flor av natursilke ......................... 12% B. andra slag ................................... 13 %

58.05 Vävda band samt band bestående av sammanklistrade parallella trådar eller fibrer. andra än varor hänförliga till nr 58.06: A. sammets-. ögle- och sniljband .................. 12 % B. andra slag:

]. av ändlösa syntetiska fibrer ................. 12%

2. av ändlösa regenererade fibrer .............. 16%.

dock minst

500:— per

100 kg

Prop.

58.06

58.07

58.08

"1981/82: 11

3. av jute ...................................

4. av annat textilmaterial ..................... Vävda etiketter. märken o.d.. ej broderade. som längdvara eller tillskurna: A. av ändlösa syntetiska fibrer .................... B. av ändlösa regenererade fibrer ................. C. av annat textilmaterial ........................ Sniljgarn (inbegripet sniljgarn framställt av textilstoft): överspunnet garn (annat än metalliserat garn enligt nr 52.01 och överspunnet tagelgarn): flätor. snörmakeriar- beten och liknande arbeten. som längdvara: tofsar. pomponger o.d.: A. sniljgarn:

1. av bomull ................................

2. av annat textilmaterial ..................... B. andra slag:,

1. av ändlösa syntetiska fibrer .................

2. av ändlösa regenererade fibrer ..............

3. av annat textilmaterial .....................

Tyll. trädgardinsvävnad och nätknytningar. omönst- rade: A. fisknät: ' |. av bomull .......................... 100 kg . av annat textilmaterial ............... 100 kg

58.09

58.10

,, B. andra slag: 1. av ändlösa syntetiska fibrer ................. 2. av ändlösa regenererade fibrer .............. 3. av annat textilmaterial ..................... Tyll. trådgardinsvävnad och nätknytningar. mönstra- de: hand- eller maskingiorda spetsar och spetsväv- nader. som längdvara elleri form av motiv: A. av ändlösa syntetiska fibrer .................... B. av ändlösa regenererade fibrer ................. C. av annat textilmaterial ........................ Broderier som längdvara eller i form av motiv: A. av ändlösa regenererade fibrer ................. B. av annat textilmaterial ........................

7.897.- 10%

17 169'. 12%

&

75:_

45 :—

11.1% 14.6-% 12%

11.196 14.69?- 12%

14.672 8.494-

59 kap. Vadd och filt; bind- och segelgarn, tågvirke och linor; väv- nader för speciella ändamål; vävnader med impregnering eller över- drag; textilvaror av sådana slag som är lämpliga för tekniskt bruk

Anmärkningar

1. A. Ordet "textilvävnader" i detta kapitel skall anses tillämpligt endast för textilvävnader enligt 50—57 kap. och nr 58.04. band enligt nr 58.05. flätor. snörmakeriarbeten och liknande arbeten som längdvara. enligt nr 58.07. tyll. . trådgardinsvävnad och nätknytningar enligt nr 58.08 och 58.09. spetsar och spetsvävnader enligt nr 58.09 samt trikåväv enligt nr 60.01. . I hela tulltaxan skall ordet "filt" anses inbegripa textilvaror bestående av ett ffor av textilfibrer vilkas sammanhållning ökats genom en maskbondnings- process vid vilken endast använts fibrer från floret.

Prop. 1981/82:11 56

')

'»)

Lil

A. Nr 59.08 skall anses tillämpligt för textilvävnader. impregneradc. över-

dragna. belagda ellei laminerade med cellulosaderivat eller andra plaster. oavsett vikten per m' och oavsett plastens beskaffenhet (kompakt eller porös). Numret omfattar dock ej: a. vävnader i vilka impregneringen. överdraget eller beläggningen ej kan ses med blotta ögat (vanligen 50—58 eller 60 kap.): vid tillämpning av denna bestämmelse skall hänsyn ej tagas till uppkommen färgförändring: b. produkter som ej utan att brytas kan böjas för hand runt en cylinder med en diameter av 7 mm vid en temperatur mellan 150 och 300C (vanligen 39 kap.): . c. produkter i vilka textilvävnaden är antingen helt inbäddad i plast eller överdragen eller belagd med plast på båda sidor (39 kap.). . Nr 59.12 är ej tillämpligt för:

a. vävnader 1 vilka impregneringen eller överdraget ej kan ses med blotta ögat (vanligen 50— 58 eller 60 kap. ). vid tillämpning av denna bestämmel-

b. vävnader med målade mönster (andra än målade teaterkulisser, ateljé- fonder o.d.): c. vävnader belagda med textilstoft. korkpulver e.d. på sådant sätt att . mönster bildats: d. vävnader appreterade med normala appreturmedel på basis av stärkelse- produkter eller liknande produkter.

Med uttrycket "gummibehandlade textilvävnader" i nr 59.11 förstås:

'd.

textilvävnader. impregneradc. överdragna. belagda eller laminerade med gummi: vägande högst 1 500 g/m' eller vägande mer än 1 500 g/ni och innehållande mer än 50 viktprocent textil- material.

vävnadsliknande varor bestående av parallella trådar av textilmaterial sam- manklistrade med gummi. oavsett vikten per m:: plattor. duk och remsor av cellgummi. skumgummi eller svampgummi i förening med textilvävnad. andra än sådana som är hänförliga till 40 kap. med tillämpning av sista stycket i anm. 2 till nämnda kapitel.

Nr 59. 16 skall ej anses tillämpligt för:

21.

b.

driv- och transportremmar som längdvara eller 1 avskurna längder. med en tjocklek av mindre än 3 mm: driv- och transportremmar av textilvävriad. impregnerad. överdragen. be- lagd eller laminerad med gummi eller tillverkade av textilgarn. impregnerat eller överdraget med gummi (nr 40.10).

Nr 59.17 skall anses tillämpligt endast för följande varor, vilka ej skall anses hänförliga till något annat nummer i elfte avd.:

21. följande varor (andra än sådana som har karaktär av produkter enligt nr

59. 14— 59. 16): textilvävnader. f'ilt och vävnadei i förening med filt. öveidragna. belagda ellei laminerade med gummi. läder eller annat material. av sadana slag som vanligen användes till kardbeslag. ävensom liknande vävnader av sådana slag som vanligen användes för tekniskt bruk:

— siktdtik;

filterdukar av sådana slag som vanligen användes i oljepressar o.d.. av textilfibrer eller människohår: dubbelvävd textilvara saint slangformig eller ändlös enkel- eller dubbel- väVd textilvara. filtade eller ej. med eller utan impregnering eller över- drag. av sådana slag som vanligen användes i pappersmaskiner eller andra maskiner; — textilvävnader förstärkta med metall, av sådana slag som vanligen an- vändes för tekniskt bruk: textilvävnader av metalliserat garn hänförligt till nr 52.01. av sådana slag som vanligen användes i pappersmaskiner eller andra maskiner: snören. flätor o.d.. även med överdrag eller impregnering eller med förstärkning av metall. av sådana slag som vanligen användes för pack- nings- eller smörjningsändamäl; artiklar av textilmaterial (andra än sådana som äi' hänförliga till nr 59.14— 59.16) av sådana slag som vanligen användes för tekniskt bruk (t.ex. pack-

ningar. polerskivor och andra maskindelar).

Prop.

59.01

59.06

59.07

59.08

59.10

59.11

1981/82: 11

Vadd samt varor av vadd: stoft, noppor o.d. av textil- material: A. vadd samt varor av vadd:

1. sanitetsbindor och sanitetstamponger ........

2. andra slag ................................ B. stoft. noppor o.d. ............................ Filt samt varor av filt. även med impregnering eller överdrag ....................................... Fiberduk. liknande duk av garn samt varor av sådan duk, även med impregnering eller överdrag ......... Bind- och segelgarn. tågvirke och linor. även tlätade: A. av ändlösa syntetiska fibrer .................... B. uv ändlösa regenererade fibrer ................. C. av jute ...................................... D. av annat textilmaterial ........................ Nät som längdvara eller i avpassade stycken och varor av nät. tillverkade av bind- eller segelgarn. tågvirke eller linor. ävensom avpassade fisknät och andra fisk- redskap av nät tillverkade av garn. bind- eller segel- garn. tågvirke eller linor: A. fisknät samt andra fiskredskap av nät:

[. av bomull ...................... -. . .. 100 kg

2. av annat textilmaterial ............... 100 kg B. andra slag:

1. av ändlösa syntetiska fibrer ................. . av ändlösa regenererade tibrer .............. _. av annat textilmaterial ..................... Andra varor tillverkade av garn. bind- eller segelgarn. tågvirke eller linor. andra än textilvävnader och varor av sådana vävnader: A. av ändlösa syntetiska fibrer .................... B. av ändlösa regenererade fibrer ................. C. av annat textilmaterial ........................ 'l'extilvävnadei' överdragna mcd gummi arabieum e.d. eller med stärkelseprodukter. av sådana slag" som an- vändes till bokpärmar o.d.: kalkerväv: preparerad må- lardtik: kanfas och liknande vävnader för tillverkning av hattstommar eller liknande ändamål: A. bokbindarklot ................................ B. andra slag ................................... 'l'extilvävnader. impregneradc, överdragna. belagda el- ler laminerade med cellulosaderivat eller andra plaster: A. bokbindarklot ................................ B. andra slag ................................... Linoleummattor och med linoleummassa belagda väv- nader. även i tillskurna stycken och även av andra slag än sådana som användes till golvbeläggning: golvbe- läggningsmaterial bestående av textilbotten med över- drag av annan massa. även i tillskurna stycken ...... Gummibehandlade textilvävnader. andra än gummibe- handlade trikävaror: A. cordväv av ändlösa syntetiska fibrer ............

4.) I'd

57

11.5% 9 "'c- fri

10% 10%

13% 16% fri 8%

14.6% 18.8% 10%

12% l4.6%- 7.592

. _ ål ä;"t

tu 00 R;? &?

Prop. "1981/82: 11

B. cordväv '.iv ändlösa regenererade fibrer .........

C. andra slag ...................................

59.12 lextilvävnader med annan impregnering eller annat

59.13

59.16

59.17 "

överdrag: målade teaterkulisser. ateljéfonder o.d.. av textilvävnad .................................... Elastiska vävnader (andra än trikåvaror) bestående av textilmaterial i förening med gummitråd: A. band: 1. av ändlösa syntetiska fibrer ................. 2. av ändlösa regenererade tibrer ..............

3. av annat textilmaterial ..................... B. andra:

1. av ändlösa syntetiska fibrer .................

2. av ändlösa regenererade fibrer ..............

3. av annat textilmaterial ...................... Vekai' av vävt flätat eller stickat textilmaterial för lampor. kaminer. tändaime ljus e. d' rundstickad glöd- strumpsväv samt glödstrumpor ................... Bi'andslangar och liknande slangar av textilmaterial. även med invändig beläggning. armering eller tillbehör av annat material ................................ Driv- och transportremmar av textilmaterial. även för- stärkta med metall eller annat material ............. lextilvävnader och artiklar av textilmaterial av sådana slag som vanligen användes för tekniskt bruk: A. siktduk ..................................... B. andra slag ...................................

60 kap. Trikåvaror

Anmärkningar

|.)

Detta kapitel onifattai' ej.

a. b. c.

d. e

virkade spetsar enligt ni' 58. 09'. tr ikävaror hänförliga till 59 kap.:

58

16%.

dock minst 175:— per 100 kg

12 %

11.192

12 %

16%.

dock minst 50('):— per 100 kg

12%

l 0 % 1 6 % 1 0 9?

6.157.-

korsetter. gördlar. höfthållare. bysthällare. hängslen. strumphällare. strum- peband o.d. (nr 61.09): begagnade kläder och andra artiklar hänförliga till nr 63.01: ortopediska artiklar. medicinsk-kirurgiska gördlar. brockhand o.d. (nr 90.19).

Nr 6002—6006 skall anses tillämpliga för artiklar av trikå och delar därtill som: direkt genom stickningen eller virkningen erhållit sin slutliga form. oavsett om de inföi'es som separata artiklar eller i sammanhängande längder: 11. b. är konfektionerade genom sömnad eller på annat sätt. Trikåvai'or anses ej vara elastiska I den mening som avses i ni' 60.06 endast av den anledningen att de är försedda med resårband e. (1. Tulltaxcnumi'en i detta kapitel skall även anses inbegripa däri beskrivna varuslag tillverkade av metalltråd. om de är av sådana slag som användes för beklädnad. rumsinredning e. d.

Prop. 1981/82: 11 ' 59

5. I detta kapitel: a. betyder "elastisk": bestående av textilmaterial i förening med gummiträd: b. betyder "gummibehandlad": impregnerad. överdragen. belagd eller lami- nerad med gummi eller tillverkad av textilgarn. impregnerat. överdraget eller belagt med gummi. 6. I hela tulltaxan skall uttrycket "trikä" anses inbegripa maskbondade varor i vilka kedjesömmarna bildats av textilgarn.

60.01 Trikäväv, ej elastisk och ej gummibehandlad:

A. av ändlösa syntetiska fibrer .................... 10% B. av ändlösa regenererade fibrer ................. 16%

C. av annat textilmaterial ........................ . 14% 60.02 Vantar av trikå. ej elastiska och ej gummibehandlade:

A. av ändlösa syntetiska fibrer .................... 9.3 % B. av ändlösa regenererade fibrer ................. 18.1 %- C. av annat textilmaterial ........................ 13.7%

60.03 Strumpor. understrumpor. sockor. ankelsockor. strumpskyddare o.d. av trikå. ej elastiska och ej gum- mibehandlade: A. av ändlösa syntetiska fibrer: l. damstrumpor med ett tullvärde per ett dussin par

av: a. mindre än 251— ........................ 25 912 b. 25:— eller däröver ..................... 15 %. dock minst 6:25 per ett dussin par 2. andra slag . .' .............................. 15 '7'('- B. av ändlösa regenererade fibrer ................. 16% C. av annat textilmaterial ........................ ' 13% 60.04 Underkläder av trikä. ej elastiska och ej gummibehand- ' lade: A. av ändlösa syntetiska fibrer: . l. strumpbyxor .............................. 17% 2. andra slag ................................ 10% B. av ändlösa regenererade fibrer ................. 16%. dock minst 560:— per 100 kg C. av färull eller fina djurhår ..................... 15% D. av annat textilmaterial ........................ 15%. dock minst 400:— per 100 kg 60.05 Överkläder av trikå samt andra trikåvaror. ej elastiska och ej gummibehandlade: . A. av ändlösa syntetiska fibrer .................... 13 % B. av ändlösa regenererade fibrer ........ - ......... 1792-_ dock minst 700:— per 100 kg

C. av färull eller fina djurhår ......... '. ........... 15 %

Prop. 1981/82: 11 60

D. av annat textilmaterial ........................ 15%. ' dock minst

400:— per

100 kg

60.06 'l'rikäväv och andra trikävaror. elastiska eller gummi-

behandlade (inbegripet elastiska knäskydd och elastis- ka strumpor):

A. av ändlösa syntetiska fibrer ...... ' .............. 11,1 % B. av ändlösa regenererade fibrer ................. 16.4% C. av annat textilmaterial ........................ 12%

61 kap. Beklädnadsartiklar och tillbehör till kläder, av textilvara, andra än trikåvaror

Anmärkningar

1.

ra

'_'—J

Tulltaxenumren i detta kapitel skall anses tillämpliga för däri nämnda varor endast då de är tillverkade av textilmaterial eller metalltråd dock ej för trikä- varor. andra än sadana som är hänförliga till nr 61. 09. Tulltaxenumren [ detta kapitel omfattar ej. a. begagnade kläder och andra artiklar hänförliga till nr 63.01: b. ortopediska artiklar. medicinsk-kirurgiska gördlar. brockband o.d. (nr 90.19"). För tillämpning av nr 61. 01—61. 04 gäller: a. artiklar som ej är igenkännliga vare sig som kläder för män eller gossar eller som kläder för kvinnor eller flickor skall tulltaxeras enligt nr 61. 02 eller 61.0.4 alltefter beskaffenheten: b. uttrycket kläder för småbarn" skall anses tillämpligt för:

— barnkläder som ej är igenkännliga som avsedda att bäras uteslutande av gOSsar eller uteslutande av flickor samt blöjor för spädbarn.

Scaifar och liknande artiklar. kvadratiska eller nästan kvadratiska. som ej har någon sida större än 60 cm skall tulltaxeras som näsdukar (nr 61.05). Näsdukar som har någon sida större än 60 cm skall tulltaxeras enligt nr 61.06. . Tulltaxenumren i detta kapitel skall anses tillämpliga för stycken av textilvara

(annan än trikäväv) tillklippt för tillverkning av artiklar enligt detta kapitel. Nr 61 .()9 inbegriper dock även trikäväv. som genom Stickningen eller virkningen erhållit slutlig form för tillverkning av varor hänförliga till detta nummer. oavsett om de vid förtullningen föreligger som separata artiklar eller i sammanhängande längder.

61.01 Överkläder för män eller gossar: A. av ändlösa syntetiska fibrer .................... 13 % B. av ändlösa regenererade fibrer ................. 17%

C. av annat textilmaterial ........................ 13 % 61.02 Överkläder för kvinnor. flickor eller småbarn: '

A. av ändlösa syntetiska fibrer .................... 13% B. av ändlösa regenererade fibrer ............... '. . 17 %

C. av annat textilmaterial .......... ' .............. l 5 %

61.03 Underkläder för män eller gossar. inbegripet kragar. skjortbröst och manschetter:

A. av ändlösa syntetiska fibrer ........ _ ............ 13% B. av ändlösa regenererade fibrer ................. 17% C. av annat textilmaterial ........................ 15%

Prop. 1981/82:11 61

61.04 Underkläder för kvinnor. flickor eller småbarn: A. av ändlösa syntetiska fibrer .................... 13 % B. av ändlösa regenererade fibrer ................. 17%

C. av annat textilmaterial ........................ 15 % 61.05 Näsdukar:

A. av ändlösa syntetiska fibrer .................... 93% B. av ändlösa regenererade fibrer ................. 14.6% C. av annat textilmaterial ........................ 12% 61.06 Sjalar. scarfar. halsdukar. mantiljer. slöjor o.d.:

A. av ändlösa syntetiska fibrer .................... ll % B. av ändlösa regenererade fibrer ................. 14.670 C. av annat textilmaterial ........................ 12% 61.07 Slipsar och liknande artiklar ...................... 12.. %

61.09 Korsetter. gördlar. höfthållare. bysthållare. hängslen. Strumphållare. strumpeband o.d. (inbegripet sådana artiklar av trikå). även elastiska:

A. av ändlösa syntetiska fibrer .................... 13% B. av ändlösa regenererade fibrer ................. 17% C. av annat textilmaterial ........................ 15%

61.10 Vantar. strumpor. sockor och strumpskyddare. ej ut- görande trikävaror: ' A. av ändlösa syntetiska fibrer .................... 9.3 % B. av ändlösa regenererade fibrer ................. 14.657. C. av annat textilmaterial ........................ 12% 61.11 Konfektionerade tillbehör till beklädnadsartiklar (t. ex. ärmlappar. axelvaddar. skärp. muffar. ärmskyddare och fickor): A. av ändlösa syntetiska fibrer .................... B. av ändlösa regenererade fibrer ................. C. av annat textilmaterial ........................

'JJ

35— 33.152

62 kap. Andra konfektionerade textilvaror

Anmärkningar

1. Tulltaxenumren i detta kapitel skall anses tillämpliga för däri nämnda konfek- tionerade artiklar av textilvara (annan än filt och fiberduk eller liknande duk av garn). ej utgörande trikävaror. Tulltaxenumren i detta kapitel omfattar ej: a. varor hänförliga till 58. 59 eller 61 kap.: b. begagnade kläder och andra artiklar hänförliga till nr 63.01. IJ

62.01 Res- och sängfiltar: A. av vävnad hänförlig till nr 53.11 eller 53.12 ...... 13%.

' dock minst

300:—— per

100 kg

B. andra ....................................... 13% 62.02 Sänglinne och bordslinne samt toaletthanddukar. köks- handdukar och liknande artiklar: gardiner och andra

artiklar för rumsinredning: A. av ändlösa syntetiska fibrer .................... 129.- ax

Prop. 1981/82: 11 62

62.04

62.05

B. av ändlösa regenererade fibrer ................. 20 % C. av annat textilmaterial ........................ 14% Säckar oeh påsar av sådana slag som användes för ' förpackning av varor: A. synbarligen begagnade ........................ fri B. andra slag: 1. tillverkade avjuteväv ...................... fri 2. andra ......... . ........................... 9.3 % Presenningar. segel. markiser. tält och kampingartik- lar: A. lul'tmadrasser och luftkuddar .................. ll.5% B. andra slag ................................... 13 % Andra konfektionerade textilvaror (inbegripet tillskär- - ningsmönster): A. av ändlösa syntetiska fibrer . . . . . ............... 11% B. av ändlösa regenererade fibrer ................. 16% C. av annat textilmaterial ........................ 13%

63 kap. Begagnade kläder och andra begagnade textilvaror; lump

63.01 Kläder och tillbehör därtill. res— och sängfiltar samt

63.02

hushälls- och rumsinredningsartiklar. av textilmaterial (andra än artiklar hänförliga till nr 58.01. 58.02 eller 58.03). ävensom. oavsett materialet. skodon och hu- vudbonader. under förutsättning att varorna är synbar- ligen begagnade och vid förtullningen föreligger oför- packade eller föreligger i balar. säckar eller liknande

förpackningar ................................... 6.6% Lump. inbegripet klipp och liknande avfall av textil- varor (även av bind- och segelgarn. tågvirke och linor) fri

64 kap. Skodon. damasker o.d.; delar till sådana artiklar

Anmärkningar

l.

I.)

|.»

. (ir

Detta kapitel omfattar ej:

'd.

.cn-.?

skodon utan påsatt sula. av trikå (nr 60.03) eller av annan textilvara (utom filt. fibei'dtik eller liknande duk av garn) (nr 62.05): begagnade skodon hänförliga till nr 63.01: artiklar av asbest (nr 68.13): ortopediska skodon och andra ortopediska artiklar samt delar därtill (nr 90.19): leksaker samt skor med fastsatta skridskor eller rullskridskor (97 kap.). det "delar" i nr 64.05 och 64.06 skall ej anses inbegripa pligg. skoskyddare. snörhälsringar. hakar. spännen och prydnader samt snören. tofsar och andra snörmakeriarbeten och besättningsartiklar (vilka skall tulltaxeras enligt de num- mer till vilka de i och för sig är hänförliga) och ej heller knappar och andra varor hänförliga till nr 98.01. Uttrycket "gummi eller plast” i nr 64.01 skall anses inbegripa vävnad eller annan textilvara utvändigt överdragen eller belagd med gummi eller plast eller med båda dessa material.

Prop.

64.01

64.02

64.03 64.04 64.05

64.06

1981/82:11

Skodon med yttersulor och överdelar av gummi eller plast: A. avsedda för montering på skridskor ............. B. andra slag ................................... Skodon med yttersulor av läder eller konstläder: sko- don (andra än skodon hänförliga till nr 64.01) med yttersulor av gummi eller plast: A. avsedda för montering på skridskor ............. B. andra slag ................................... Skodon med yttersulor av trä eller kork ............ Skodon med yttersulor av annat material ........... Delar till skodon (inbegripet överdelar. inläggssulor och klackar för fastskruvning) av annat material än metall: A. nätlade överdelar: . l. avsedda för montering på skridskor .......... 2. andra ...................... ' .............. B. andra slag ................................... Damasker. benlädei'. benlindor. benskydd och liknan- de artiklar samt delar därtill: A. av textilmaterial .............................. B. av annat material ............ . .................

65 kap. Huvudbonader och delar därtill

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar ej:

a. b. c.

begagnade huvudbonader hänförliga till nr 63.01: härnät av människohär (nr 67.04): huvudbonader av asbest (nr 68.13):

63

3.79?- 14% 7.87? 7.8 %

3.7% 10.8 % 7.8 %

10.8 % 6.2 %

d. dockhattar och andra leksakshattai' samt karnevalsartiklar. enligt 97 kap.

IJ Nr 65.02 skall ej anses tillämpligt för hattstumpar tillverkade genom sömnad (andra än hattstumpar tillverkade genom hopsyning i spiral av flätade band eller andra band eller remsor).

65.01

65 . 02

65.03

Hattstumpar av filt. varken formpressade eller för- sedda med brätte: plana eller cylindriska hattämnen (inbegripet uppskurna hattämnen) av filt ........... Hattstumpar. flätade eller tillverkade av flätade band eller andra band eller remsor. oavsett materialet. var- ken formpressadc cllcr försedda med brätte ........ Filthattar och andra huvudbonader av till. tillverkade av hattstumpai' eller plana hattämnen hänförliga till nr 65.01. även ofodrade och ogarnei'ade: A. capeliner av härfilt ........................... B. andra slag ...................................

8.5 %

8.5 %

8.5 %

8.5 %. dock högst 4:20 per styck

Prop. 1981/82: ll 64

65.04 Hattar och andra huvudbonader. flätade eller tillver- kade av flätade band eller andra band eller remsor. oavsett materialet. även ofodrade och ogarnerade . . . 8.5 G?. dock högst 4:20 per styck 65.05 Hattar och andra huvudbonader (inbegripet härnät). av trikä eller tillverkade av spetsar. spetsvävnader. filt eller annan textilvara i längder (dock ej av band eller remsor). även ofodrade och ogarnerade ............ 10 %.

dock högst

5: per

styck

65.06 Andra huvudbonader. även ofodrade och ogarnerade 8 % 65.07 Svettremmar. foder. skyddsöverdrag. hattstommar. hattställningar (inbegripet hopfällbara ställningar för chapeau-claquer). mösskärmar och hakremmar för hu- vudbonadcr: A. svettremmar ................................. fri B. andra slag . L ................................. 5.4 %

66 kap. Paraplyer, parasoller. promenadkäppar, piskor och ridspön samt delar därtill

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar ej: a. promenadkäppar o. d. med gradering för mätning (nr 90.16): b. promenadkäppar med skjutvapen eller stilett. förtyngda käppar för använd- ning som slagvapen o.d. (93 kap.): c. varor hänförliga till 97 kap. (t.ex. leksaksparaplyer och leksaksparasollcr). Nr 66.03 skall ej anses tillämpligt för delar och tillbehör av textilmaterial och ej heller. oavsett materialet. för övertyg. tofsar. remmar. paraplyfodral o.d. Sä- dana varor skall tulltaxeras för sig även om de anges till förtullning gemensamt med men ej är aiibi'ingade på artiklar hänförliga till nr 66.01 eller 66.02. IJ

66.01 Paraplyer och parasoller (inbegripet käpparaplyer. pa- rasolltält samt ti'ädgärdsparasoller och liknande para- soller) ......................................... 10 %. dock minst 2:20 per styck 66.02 Promenadkäppar (inbegripet alpstavar och sittkäppar). piskor. ridspön o.d. ............................. 4.5 %- 66.03 Delar. beslag och tillbehör till artiklar hänförliga till nr 66.01 eller 66.02 ................................. 4.5 %

Prop. 1981/82: 11 65

67 kap. Bearbetade fjädrar och dun samt varor tillverkade av fjäd- rar eller dun; konstgjorda blommor; varor av människohår

Anmärkningar

1.

IJ

Detta kapitel omfattar ej:

a. filterduk av människoliår (nr 59. 17): b. blommotiv av spetsar. broderier eller annan textilvara (elfte avd.): c. skodon (64 kap.): (1. huvudbonader (65 kap.): e. pudervippor (iir 96. 05) och hftrsiktar (nr 96. 061: f. leksaker. sportartiklar och karnevalsartiklar (97 kap. ). Nr 67. 01 skall ej anses tillämpligt för: a. varor (t. ex. s.ingkläder) i vilka f_iäder eller dun ingår endast som stoppning: b. beklädnadsartiklar och tillbehör därtill i vilka fjäder eller dun utgör endast besättning eller stoppning: c. konstgjorda blommor eller blad samt delai' därtill ävensom andra varor enligt nr 67.02. Nr 67.02 skall ej anses tillämpligt för: '.i. artiklar av glas (70 kap.): b. konstgjorda blommor. blad eller friiktei' av keramiskt material. sten. metall. trä eller annat material. framställda i ett stycke genom gjutning. smidning. snidning. prägling eller annat förfarande eller bestående av delar sammanfo- gade pä annat sätt än genom bindning. klistring eller liknande metoder.

67.01 Skinn och andra delar av fåglar med kvarsittande fjäd- rar eller dtin. fjädrar. delar av fjädrar. dun samt varor därav (andra än varor hänförliga till-nr 05.07 samt bear- betade spolar och skaft) .......................... 4.5 % 67.02 Konstgjorda blommor. blad och frukter samt delar där- till: artiklar tillverkade av konstgjorda blommor. blad eller frukter .................................... 6.6 % 67.03 Människohår. rotvänt. tunnat. blekt eller på annat sätt bearbetat: ull. andra djurhär och andra textilmaterial. bearbetade för användning vid tillverkning av peruker o.d. ............................... ' ............ fri 67.04 Peruker. lösskägg. lösa ögonbryn och ögonfransar. lös- flätor o.d. av människohår. djurhår eller textilmaterial: andra varor av människohår (inbegripet hårnät) ..... fri

"68 kap. Varor av sten. gips. cement. asbest, glimmer eller liknande

material

Anmärkningar

Detta kapitel omfattar ej: a. varor hänförliga till 25 kap.: b. papper med överdrag eller impregnering. hänförligt till nr 48.07 (t. ex. papper överdraget med glimmerpulver eller grafit eller behandlat med bitiimen eller. asfalt): c. textilvävnad med överdrag eller impregnering hänförlig till 59 kap. (t.ex. vävnad överdragen med glimmer eller behandlad med bittimen eller asfalt): (1. artiklar hänförliga till 71 kap.: e. verktyg och delar till verktyg. hänförliga till 82 kap.'. f litografiska stenar enligt iii' 84.34: g elektriska isolatorer (nr 85.25) samt elektriska isolcrdetaljer hänförliga till nr 85.26:

5. Riki'dugt'n IOS/182. [ .s'uml. Nr ll

Prop. 1981/82: 11 66

h. sliptrissor för dentalbruk (nr 90.17): ij. varor hänförliga till 91 kap. (t.ex. ur och urfoder): k. varor hänförliga till nr 95.08 om de är tillverkade av material nämnda ianm. 2 b till 95 kap.:

1. artiklar hänförliga till 97 kap. (t. ex. leksaker. spel och sportartiklar); m. varor hänförliga till nr 98.01 (t.ex. knappar). nr 98.05 (t. ex. grifflar) eller nr 98.06 (t.ex. skrivtavlor): n. konstverk. föremål för samlingar samt antikviteter (99 kap.). Uttrycket "bearbetad monument- eller byggnadssten” i nr 68.02 skall anses tillämpligt ej endast för de stenarter som avses i nr 25. 15 och 25.16 utan även för all annan naturlig sten (t.ex. kvartsit. flinta. dolomit och steatit) bearbetad på liknande sätt: nr 68.02 skall dock ej anses tillämpligt för skiffer.

IJ

68.01. Gatsten. kantsten och trottoarsten av naturlig sten

(utom skiffer) ................................... fri 68.02 Bearbetad monument- eller byggnadssten och varor

därav (inbegripet mosaikbitar). andra än varor hänför- liga till nr 68.01 eller 69 kap.:

A. opolerade och oslipade ...................... '. . fri B. polerade eller slipade ......................... 4.5. %

68.03 Bearbetad skiffer och varor av skiffer. inbegripet varor av agglomererad skiffer: A. opolerade och oslipade ........................ t'ri' B. polerade eller slipade ......................... 4.5 % 68.04 Polerstenar. brynstenar och andra liknande handverk- tyg samt kvarnstcnar. slipstenar. slipskivor o.d. (inbe- . gripet skivor. huvuden. trissor och stift för slipning. skärpning. polering. riktning eller skärning). av naturlig sten (även agglomererad). av agglomererade naturliga eller konstgjorda slipmedel eller av keramiskt material, även med kärna. skaft. hylsa, axel c. (1. av annat mate— rial men utan ställning: segment och andra färdiga delar till sådana stenar och skivor. av naturlig sten (även agglomererad). av agglomererade naturliga eller konstgjorda slipmedel eller av keramiskt material: A. av naturlig sten: ävensom trippelsten och wiener-

pimsten ..................................... fri B. andra slag: l. kvarn-. delibrör- och kollergångsstenar ...... fri Z. diamantslipverktyg ........................ fri 3. polerstcnar. brynstenar och andra liknande handverktyg .............................. 4,5 % 4. andra .................................... 6.6 %

68.06. Naturliga eller konstgjorda slipmedel i form av pulver eller kom på underlag av vävnad. papper. papp eller annat material. även tillskuret. sytt eller på annat sätt

utformat: . A. på papper. papp eller vulkantiber ............... 2.3 % B. på annat underlag ............................ 4.5 %

68.07 Slaggull. stenull och liknande mineralull: expanderad vermikulit. expanderade leror. skumslagg och liknande expanderade mineraliska material: blandningar och varor av värmeisolerande. ljudisolerande eller ljudab- sorberande mineraliska material. andra än sådana som är hänförliga till nr 68.12 eller 68.13 eller till 69 kap.:

Prop. 1981/82: 11

68.08

68.09

68.10 68.11

68.12 68.13

68.14

68.15

68.16

A. slaggull. stenull och liknande mineralull samt varor därav ....................................... B. andra slag ................................... Varor av asfalt eller liknande material (t.ex. av petro- leumbitumen eller stenkolstjärbeek) ............... Plattor. skivor. block och liknande varor av träfibrer. andra vegetabiliska fibrer. halm. träspån eller träavfall (inbegripet sågspån). agglomererade med cement. gips eller annat mineraliskt bindemedel ................ Varor av gips eller av blandningar på basis av gips Varor av cement (inbegripet slaggcement). betong eller konstgjord sten (inbegripet marmorskärv agglomererad med cement). även armerade ..................... Varor av asbesteement, cellulosaeement e. (1. 100 kg Bearbetad asbest och varor därav (t.ex. plattor. garn och vävnader av asbest: asbestkläder och asbesttät- ningar). även armerade. andra än varor hänförliga till nr 68.14: blandningar på basis av asbest samt bland- ningar på basis av asbest och magnesiumkarbonat ävensom varor av sådana blandningar: A. packningar och tätningar. även i längder ........ B. andra slag ................................... Friktionsmaterial (segment. skivor. ringar. band. plat- tor. rullar o.d.) av sådana slag som är lämpliga för bromsar. kopplingar-e.d.. på basis av asbest. andra mineraliska ämnen eller cellulosa. även i förening med textilmaterial eller annat material: A. bromsbelägg ................................. B. andra slag ................................... Bearbetad glimmer och varor av glimmer. inbegripet glimmerblad på underlag av papper eller textilvara (t.ex. mikanitplattor och mikafolier) ............... Varor av sten eller andra mineraliska ämnen (inbegri- pet varor av torv). ej annorstädes nämnda eller inbe- gripna .........................................

69 kap. Keramiska produkter

Anmärkningar

t'.)

67

3.7 % fri

fri

M.,, xl'xt

RQ 353

0:60

2.3 %- fri

2,3 % 4.5 %

fri

fri

Tulltaxenumren i detta kapitel skall anses tillämpliga endast för keramiska produkter som bränts efter formgivning. Nr 6904—69. 14 skall anses tillämpliga endast för andra keramiska produkter än värmeisolerande eller eldfasta varor. Detta kapitel omfattar ej:

& .

b.

C.

:rqcr'apc.

varor hänförliga till 71 kap. (t.ex. bijouterivaror): kermeter hänförliga till nr 81.04: elektriska isolatorer (nr 85.25) samt elektriska isolerdetaljer hänförliga till nr 85.26: konstgjorda tänder (nr 90.19): varor hänförliga till 91 kap. (t. ex. ur och urfoder): artiklar hänförliga till 97 kap. (t. ex. leksaker. spel och sportartiklar): rökpipor. knappar och andra artiklar hänförliga till 98 kap.: originalskulpturer. föremål för samlingar samt antikviteter (99 kap.).

Prop.

1981/82: 11

[ Värmeisolerande och eldfasta produkter '

69.01

69.02

69.03

Värmeisolerande murstenar. block. plattor och andra värmeisolerande varor av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter (t.ex. ki- selgur. trippel eller diatomit) ...................... Eldfasta murstenar. block. plattor och liknande eldfast ' konstruktionsmateriel. annan än varor hänförliga till nr 69.01.- ' A. magnesit-. magnesitkrom- och krommagnesitpro- dukter ...................................... B. andra slag ............................ ' ....... Andra eldfasta varor (t.ex. retorter. deglar. mufflar. munstycken. stoppare. stöd. skålar. rör. hylsor och stänger). andra än varor hänförliga till nr 69.01 ......

11 Andra keramiska produkter

69.04

69.05

69.06

69.07

69.08

69.09

69.10

69.11

Murtegel (inbegripet bjälklagstegel. håltegel o.d.): A. av syrafast material ........................... B. av annat material .............................

Takpannor. skorstenspipor. rökhuvar. skorstensfoder. ' gesimser och andra varor för byggnadsändamål. inbe- gripet byggnadsornament ......................... Ledningsrör och rännor (inbegripet vinklar. krökar och liknande delar): A. av syrafast stengods .......................... B. av annat material ............................. "Gatsten". trottoarplattor. golvplattor. plattor för eld- städer samt väggplattor. oglaserade: A. av 3 cm tjocklek eller däröver .................. B. av mindre tjocklek ....... '. . '. ................. "Gatsten". trottoarplattor. golvplattor. plattor för eld- städer samt väggplattor. glaserade ................. Laboratoricrartiklar samt artiklar för kemiskt eller an- nat tekniskt bruk: hoar, kar och liknande behållare av sådana slag som användes inom lantbruket: krukor. burkar och liknande artiklar av sådana slag som vanli- gen användes för transport eller förpackning av varor: A. av syrafast stengods .......................... B. av annat material ............................. Diskhoar. tvättställ, bidéer. wc.-stolar. urinaler. badkar och liknande sanitetsartiklar för installation ........ Bordsartiklar och andra artiklar av sådana slag som vanligen användes för hushålls- eller toalettändamål. av porslin (inbegripet biskviporslin och parian): A. vita eller enfärgade ........................... B. två- eller flerfärgade eller förgyllda. försilvrade eller på annat likartat sätt dekorerade ...............

68

fri

fri 2.3 %

fri

fri 10 %

11.1%

10 %. dock minst 75: — per 100 kg

Prop. 1981/82: 11 69

69.12 Bordsartiklar och andra artiklar av sådana slag som vanligen användes för hushålls- eller toalettändamål. av andra keramiska material: . A. vita eller enfärgade ........................... 10 % B. två- eller flerfärgade eller förgyllda. försilvrade eller på annat likartat sätt dekorerade . .- ............. 10 %.. dock minst 25: —— per 100 kg 69.13 Statyetter och andra prydnadsföremål samt prydnads- artiklar för personligt bruk: inredningsartiklar ....... 10 % l69.l4 Andra varor .................................... 8.5 %

70 kap. Glas och glasvaror

Anmärkningar

1.

IJ

Detta kapitel omfattar ej : a, emaljmassor och andra varor enligt nr 32.08: b. varor hänförliga till 71 kap. (t.ex. bijouterivaror): e. elektriska isolatorer (nr 85.25) samt elektriska isolerdetaljer hänförliga till nr

85.26: injektionssprutor. konstgjorda ögon. termometrar. barometrar. areometrar. optiskt bearbetade optiska element och andra artiklar hänförliga till 90 kap.:

e. leksaker. spel. sportartiklar.julgransprydnader och andra artiklar hänförliga till 97 kap. (med undantag av ögon av glas utan mekanism för dockor eller andra artiklar enligt 97 kap.): ' f. knappar. hopsatta termostlaskor. rafräschissörer och andra artiklar hänför- liga till 98 kap. Varubeskrivningen "planglas. gjutet. valsat. draget eller blåst (inbegripet över- fängsglas och trådglas). skuret till annan form än kvadratisk eller rektangulär eller böjt eller på annat sätt bearbetat (t.ex. bearbetat på kanterna eller grave- rat). även ytslipat eller ytpolerat" i nr 70.07 skall även anses tillämplig för artiklar tillverkade av sådant glas. under förutsättning att artiklarna ej är för- sedda med ram och ej är i förening med annat material. Med ordet "glasull" i nr 70.20 förstås: a. mineralull med en halt av kiseldioxid (Si03) av minst 60 viktprocent: b. mineralull meden halt av kiseldioxid (SiOZ) av mindre än 60 viktprocent men med en halt av alkalioxid (KZO och/eller NaZO) av mer än 5 viktprocent eller en halt av bortioxid (13:03) av mer än 2 viktprocent. _ Mineralull som ej överensstämmer med ovanstående beskrivningar hänföres till nr 68.07. Vid tillämpning av tulltaxan skall ordet ”glas" även anses-inbegripa smält kvarts

och smält kiseldioxid. '

9-

70.01 Glasavfall:glasmassa(med undantag av optiskt glas) .. fri 70.03 Glas i form av kulor. stänger eller rör, obearbetat (ej utgörande optiskt glas) ........................... fri 70.04 Planglas. gjutet eller valsat (inbegripet överfängsglas och trådglas). obearbetat. även mönstrat. av kvadra- tisk eller rektangulär form ........................ 6.992- 70.()5 Planglas. draget eller blåst (inbegripet överfångsglas).

obearbetat, av kvadratisk eller rektangulär form . . . . 7.8%

70.06 Planglas. gjutet. valsat. draget eller blåst (inbegripet överfångsglas och trädglas). av kvadratisk eller rektan- gulär form. ytslipat eller ytpolerat men ej vidare bear- . betat ................................. . .......... 6.9 %-

Prop.

70.07

70 . 08

70.09

70.10

70.11

70.12

70.13

70.14

70.15

70.16

70.17

70. 18

| 70.19

1981/82: 11

Planglas. gjutet. valsat. draget eller blåst (inbegripet överfångsglas och trådglas). skuret till annan form än kvadratisk eller rektangulär eller böjt eller på annat sätt bearbetat (t.ex. bearbetat på kanterna eller graverat). även ytslipat eller ytpolerat: flerväggiga isolerrutor av glas: s.k. blyinfattade rutor: ' A. planglas och isolerrutor ....................... B. s. k. blyinfattade rutor ........................ Säkerhetsrutor bestående av härdat eller laminerat glas. även tillformade: A. av härdat glas ................................ B. av laminerat glas ............................. Speglar av glas (inbegripet backspeglar). även inrama- de eller försedda med baksida av annat material ..... Damejeanner. flaskor. burkar. krukor. tablettrör och liknande kärl av glas. av sådana slag som vanligen användes för transport eller förpackning av varor; proppar och andra tillslutningsanordningar av glas . . . (ilashöljen (inbegripet kolvar och rör) till elektriska glödlampor. elektronrör e. d.: A. kolvar ............................... 100 kg B. andra höljen ................................. Glas till termosflaskor eller andra termoskärl: A. utan metallbcläggning ......................... B. andra ....................................... Glasvaror (andra än artiklar hänförliga till nr 70.19) av sådana slag som vanligen användes som bords-. köks-. toalett- eller kontorsartiklar. för prydnadsändamål inomhus eller för liknande ändamål ................ Glasvaror för belysnings- eller signaleringsändamål samt optiska element av glas. ej optiskt bearbetade och ej tillverkade av optiskt glas ...................... Urglas och liknande glas (inbegripet glas av sådana slag som användes till solglasögon. dock ej glas lämpliga till synkorrigerande linser), böjda, kupiga eller formade på liknande sätt: glasglober och segment av glasglober. av sådana slag som användes för tillverkning av urglas e. d. ........................................... Murstenar. plattor. block och andra artiklar av pressat eller formgiutet glas. av sådana slag som vanligen an- vändes för byggnadsändamäl; poröst glas (skumglas) i form av block. plattor. skivor e. (1. ................ Laboratorieartiklar samt hygieniska och farmaceutiska artiklar av glas, även graderade eller kalibrerade: glas- ampuller: ' A. laboratorieartiklar samt hygieniska och farmaceu- tiska artiklar ................................. B. glasampuller ................................. Optiskt glas samt optiska element av optiskt glas. and- ra än optiskt bearbetade element: ämnen till synkorri- gerande glasögonlinser ........................... - Glaspärlor. imitationer av naturpärlor. imitationer av ädelstenar samt liknande smärre prydnadsartiklar av

70

69%..- 27:80 fri

5.4% 6.6%

8.5 %

fri

fri

8.5 % fri

fn'

Prop. 1981/82:11 ' 71

70.20

av .......................................... 10.2 % B. andra slag ................................... 7%.- 170. 21 Andra varor av glas ............................. 85%

glas ävensom varor tillverkade därav: glastärningar och små glasplattor. även på underlag. för mosaikarbe— ten eller liknande dekorationsändamål: konstgjorda ögon av glas. inbegripet sådana för leksaker men ej sådana som är avsedda för människor: prydnader och andra' dekorationsartiklar framställda genom s.k. lamparbete: reflexpärlor: A. glaspärlor. imitationer av naturpärlor. imitationer av ädelstenar samt liknande smärre prydnadsartik- lar av glas ävensom varor tillverkade därav ...... 4.5 %- . andra slag. inbegripet reflexpärlor .............. 6.6%- Glaslibrer (inbegripet glasull) samt garn. vävnader och andra varor tillverkade därav: A. garn. vävnader. band. flätor o.d. samt artiklar där-

71 kap. Naturpärlor. ädelstenar, ädla metaller och metaller med plätering av ädel metall samt varor därav; bijouterivaror

Anmärkningar

1. Om ej annat följer av anm. 1 a till sjätte avd. eller av nedanstående bestämmel- ser skall alla varor som helt eller delvis bestar:

l-J

a.

b.

.a.

b.

a. b.

===qu rara a_n

9.55

av naturpärlor eller av ädelstenar (naturliga. syntetiska eller rekonstruerade) eller av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall. tulltaxeras enligt detta kapitel och ej enligt något annat kapitel. Nr 71.12. 71.13 och 71.14 omfattar ej varor i vilka ädel metall eller metall med plätering av ädel metall ingår endast som mindre väsentlig beståndsdel. såsom smärre beslag eller smärre ornament (t. ex. monogram. skoningar och kantbeslag). Nr 71.15 omfattar ej varor i vilka ädel metall eller metall med plätering av ädel metall ingår (på annat sätt än som mindre väsentlig beståndsdel).

. Detta kapitel omfattar ej. amalgamer av ädla metaller samt ädla metaller' | kolloidal form (nr 28. 49): sterilt kirurgiskt suturmaterial. tandfyllningsmedel och andra varor hänför— liga till 30 kap.: varor hänförliga till 32 kap. (t.ex. glansmetallpreparat): handväskor och andra artiklar hänförliga till nr 42.02 eller 42.03: varor enligt nr 43.03 eller 43.04: varor hänförliga till elfte avd. (textilvaror): skodon (64 kap. )och huvudbonader (65 kap. ). paraplyer. promenadkäppar och andra artiklar hänförliga till 66 kap.: mynt (72 eller 99 kap. ): slipskivor och liknande artiklar hänförliga till nr 68.04. 68.06 eller 82 kap.. innehållande stoft eller pulver av ädelstenar (naturliga eller syntetiska): varor enligt 82 kap. med verksam del av ädelstenar (naturliga. syntetiska eller rekonstruerade)"på underlag av oädel metall: maskiner. apparater och elektrisk materiel samt delar därtill. hänförliga till sextonde avd.. ej utgöran- de artiklar helt beståendc av ädelstenar (naturliga. syntetiska eller rekon- struerade): varor hänförliga till 90. 91 eller 92 kap. (vetenskapliga instrument. ur och musikinstrument); . vapen och delar därtill (93 kap.): artiklar enligt anm. 2 till 97 kap.: artiklar hänförliga till tulltaxenumren i 98 kap.. andra än nr 98.01 och 98.12:

Prop. 1981/82: 11 72

4.

p. originalskulpturer (nr 99.03). föremål för samlingar (nr 99.05) samt antikvi- teter med en ålder av Över 100 är (nr 99.06). andra än naturpärlor och ädelstenar. a. Ordet "naturpärlor" skall anses inbegripa odlade pärlor. b. Med uttrycket "ädla metaller” förstås silver. guld. platina och andra platina- metaller. c. Med uttrycket ”andra platinametaller" förstås iridium. osmium. palladium. rodium och rutenium. . För tillämpning av detta kapitel gäller att en legering (inbegripet en sintrad

blandning eller en intermetallisk förening) innehållande en eller flera ädla me- taller skall tulltaxeras som legering av ädel metall endast om någon ädel metall ingår i legeringen med minst 2 viktprocent. legeringar med ädla metaller skall tulltaxeras enligt följande regler: a. en legering innehållande minst 2 viktprocent platina skall tulltaxeras som platinalegering: b. en legering innehållande minst 2 viktprocent guld men ingen eller mindre än 2 viktprocent platina skall tulltaxeras som guldlegering: c. andra legeringar innehållande minst 2 viktprocent silver skall tulltaxeras som silverlegcringar. Vid tillämpning av denna anmärkning skall 'alla platinametaller anses utgöra

platina. '

.Där ej annat är föreskrivet skall omnämnanden i anmärkningarna till detta

kapitel eller annorstädes i tulltaxan av ädla metaller eller av viss ädel metall anses inbegripa legeringar som enllgt anm. 5 ovan behandlas som legeringar av ädla metaller eller av viss ädel metall. men skall ej anses inbegripa metall med plätering av ädel metall och ej heller oädla metaller eller icke metalliska ämnen som är förgyllda. försilvrade eller platmerade. . Med uttrycket "metall med plätering av ädel metall" förstås en produkt av

metall som på en eller tlera sidor belagts med ädel metall genom lödning. svetsning. varmvalsning eller liknande mekaniskt förfarande. Uttrycket skall även anses omfatta oädel metall med mläggningar av ädel metall.

7:1 Med ordet "halvfabrikat" i nr 71.05—71.10 förstås stång. plåt. tråd. rör och

8.

9.

10.

11.

andra formvaror samt pulver. paljetter och kantiljer.

Med ordet "bijouterivaror" i nr 71 . 12 förstås: a. smärre artiklar till personlig prydnad. även med infattade stenar (t. ex. ring- ar. armband. halsband. broscher. örhängen. urkedjor. berlocker och andra hängsmycken. kravattnålar. manschettknappar och bröstknappar samt me- daljer och märken. även av religiös karaktär): b. artiklar för personligt bruk av sådana slag som normalt bäres exempelvis i fickan eller handväskan (såsom cigarettetuier. puderdosor. börsar av metall— flätning samt tablettdosor). Ordet "guldsmedsvaror” i nr 71.13 inbegriper bl.a. prydnadsföremål. bords-, toalett- och rökbordsartiklar samt andra artiklar för hushålls- eller kontorsbruk eller för religiöst bruk. Med uttrycket "bijouterivaror. ej hänförliga till nr 71.12 eller 71.15" i nr 71.16 förstås artiklar av de slag som avses i anm. 8 a ovan (dock med undantag av manschettknappar och andra artiklar enligt nr 98.01 samt kammar. härspännen o.d. enligt nr 98.12) men i vilka ej ingår naturpärlor eller ädelstenar (naturliga.

syntetiska eller rekonstruerade) och ej heller (bortsett från mindre väsentliga. beståndsdelar) ädel metall eller metall pläterad med ädel metall och som består: a. helt eller delvis av oädel metall. även förgylld. försilvrad eller platinerad: eller b. av minst två material (t.ex. trä och glas, ben och bärnsten. pärlemor och plast). varvid avseende ej skall fästas vid anordningar (t. ex. träd i halsband) som användes enbart för att hålla samman i varorna ingående beståndsdelar. Lådor. askar. etuier, fodral och liknande förvaringspersedlar som anges till förtullning gemensamt med artiklar enligt detta kapitel skall tulltaxeras tillsam— mans med dessa artiklar om de är av sådana slag som normalt åtföljer artiklarna vid försäljning. Lådor. askar. etuier. fodral och liknande förvaringspersedlar som anges till förtullning särskilt skall tulltaxeras enligt de nummer till vilka dei och för sig är hänförliga.

Prop.

1981/82: 11

I Naturpärlor och ädelstenar

71.01

71.02

71.03

71.04

Naturpärlor. obearbetade eller bearbetade (inbegripet osorterade pärlor. temporärt uppträdda för att under- lätta transporten) men ej infattade. monterade eller på annat sätt uppträdda ............................. Ädelstenar. naturliga. obearbetade eller slipade eller på annat sätt bearbetade (inbegripet osorterade ädel- stenar. temporärt uppträdda för att underlätta trans- porten) men ej infattade. monterade eller på annat sätt uppträdda ...................................... Ädelstenar. syntetiska eller rekonstruerade. obearbe- tade eller slipade eller på annat sätt bearbetade linbe- gripet osorterade ädelstenar. temporärt uppträdda för att underlätta transporten) men ej infattade. monterade eller på annat sätt uppträdda ...................... Stoft och pulver av naturliga eller syntetiska ädelstenar

fri

fri

fri fri

Il Ädla metaller och metaller med plätering av ädel metall. obearbetade. samt halvfabrikat därav

71.05

71 .06

71.07

71.08

71.09

71.10

71.11

Silver. inbegripet förgyllt eller platinerat silver. obear- betat. samt halvfabrikat därav:

A. obearbetat ................................... B. rör ......................................... C. andra slag ................................... Oädel metall med plätering av silver. obearbetad. samt halvfabrikat därav ............................... Guld. inbegripet platiner'at guld. obearbetat, samt halv- fabrikat därav ................................... Oädel metall eller silver med plätering av guld. obear- betade. samt halvfabrikat därav ................... Platina och andra platinametaller. obearbetade. samt halvfabrikat därav ....................... ' ........ Oädel metall eller ädel metall med plätering av platina eller annan platinametall. obearbetade. samt halvfabri- kat därav ....................................... Guldsmedssopor. annat avfall och skrot. av ädel metall

lll Bijouterivaror, guldsmcdsvaror och andra varor

71.12

71.13

71.14

71.15

Bijouterivaror och delar därtill. av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall ................ Guldsmedsvaror och delar därtill. av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall. andra än varor hänförliga till nr 71.12 ............................ Andra varor av ädel metall eller av metall med pläte- ring av ädel metall: A. artiklar för tekniskt bruk ...................... B. andra slag ................................... Varor bestående av naturpärlor eller ädelstenar (natur- liga. syntetiska eller rekonstruerade) samt varor i vilka sådana ingår ....................................

| 71.16 Bijouterivaror. ej hänförliga till nr 71 . 12 eller 71.15

fri fri 1.4 %

fri fri

fri

fri fri

45%

fri 4.5 %

fri 4.5. %

Prop. 1981/82: ]1 74

73 kap. Järn och stål samt varor därav

Anmärkningar

1. I detta kapitel har följande ord och uttryck den betydelse som nedan anges:

'd.

C.

Tac/(järn och gjutjärn (nr 73.01 ): järn som innehåller. efter vikten räknat, minst 1.9%= kol och som kan inne- hålla etl eller flera av följande ämnen inom nedan angivna gränser:

mindre än 15 %. fosfor, högst 24% kisel. högst 6% mangan. högst 30% krom. högst 40 % volfram och sammanlagt högst 10% andra legeringsämnen (t. ex. nickel. koppar, alumi- nium. titan. vanadin och molybden). Sådanajärnlegeringar innehållande minst 1.9 viktprocent kol som företer de för stål karakteristiska kännetecknen (s. k. krympfritt stål) skall dock tulltax- eras enligt tulltaxenumren för stål. .S'pegc'ljiirn (nr 73.01 ): järn som innehåller. efter vikten räknat. mer än 6% men högst 30% mangan och som i övrigt motsvarar definitionen i a ovan. Ferralegcringur ("nr 73.02): järnhaltiga legeringar (andra än koppartillsatslegeringar. definierade i anm. ] till 74 kap.) som ej är lämpliga för valsning eller smidning. som vanligen användes som råmaterial vid järn- och stälframställning och som innehåller. efter vikten räknat. ett eller flera av följande ämnen i nedan angivna mängder:

mer än 81%; kisel. mer än 30 %. mangan. mer än 30% krom. mer än 40% volfram eller sammanlagt mer än 10% andra Iegeringsämnen (aluminium. titan. vana- din. koppar. molybden. niob eller andra ämnen. i fråga om koppar dock högst 10%) och som av grundämnet järn innehåller. efter vikten räknat. i fråga om ferrolegeringar innehållande kisel minst 4%-. i fråga om ferrolegeringar inne— hållande mangan men ej kisel minst 25% och i fråga om andra ferrolegeringar minst 10%. Lager:” stål (nr 73.15): stål som innehåller. efter vikten räknat. ett eller flera ämnen i följande mängder:

sammanlagt mer än 2% mangan och kisel. minst 2 % mangan. minst 2%- kisel. minst ().50% nickel. minst 0.50 % krom. minst ().10%- molybden. minst 0.10'70 vanadin. minst 0.3()%- volfram. minst 0.30% kobolt. minst ().30% aluminium. minst 0.4()% koppar. minst 0.10% bly. minst 0.12 % fosfor. minst 0.10 % svavel. sammanlagt minst 0.20 .%- fosfor och svavel, minst 0.10 93 av något annat legeringsämne. [(U/rikt stål (nr 73.15): stål som innehåller. efter vikten räknat. minst 0.60% kol och som haren halt. efter vikten räknat. av mindre än 0.04 % osfor och mindre än 0.04 % svavel samt en sammanlagd halt av mindre än 0.07 % av fosfor och svavel. .S'rm'illxlyckun och råskenar (nr 73.06): produkter för valsning. smidning eller omsmältning som erhållits antingen: genom hopsmidning av välljärnssmältor. varigenom slaggen pressats ut.

eller — genom hopvällning med hjälp av varmvalsning av paket av järn- eller stålskrot eller av välljärn.

Prop. 1981/82: 11 7

fd

LH

'.h

g.

ij.

'Jl

Göt (nr 73.06): produkter för valsning eller smidning. som erhållits genom gjutning i ko— killer. Bloomx och hillels (nr 73.07): , halvfärdiga produkter med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt. med en tväryta av mer än 1225 mm2 och med sådana dimensioner att tjockleken överstiger en fjärdedel av bredden. Slubs och platiner (nr 73.07): halvfärdiga produkter med rektangulärt tvärsnitt. med en tjocklek av minst 6 mm. med en bredd av minst 150 mm och med sådana dimensioner att tjockleken ej överstiger en fjärdedel av bredden. Plätämnen i rullur (nr 73.08): halvfärdiga varmvalsade produkter med rektangulärt tvärsnitt. med en tjock- lek av minst 1.5 mtn och med en bredd av merän 500 mm. i rullar med en vikt av minst 500 kg per styck. Universaljärn och universa/stål (nr 73.09): produkter med rektangulärt tvärsnitt. varmvalsade i längdriktningen i slutna spår clleri universalvalsverk. med en tjocklek av merän 5 mm men ej mer än 100 mm och med en bredd av mer än 150 mm men ej mer än 1200 mm.

. Brindmr 73.12):

valsade produkter med klippta eller oklippta kanter. mcd rektangulärt tvär- snitt. men en tjocklek av högst 6 mm. med en bredd av högst 500 mm och med sådana dimensioner att tjockleken ej överstiger en tiondel av bredden. i raka längder eller i rullar eller ringar. även tillplattade. Plåt (nr 73.13): valsade produkter (andra än plåtämnen i rullar enligt definition i k ovan). oavsett tjockleken och. om de föreligger i kvadratiska eller rektangulära stycken. med en bredd av mer än 500 mm. Nr 73.13 skall även anses tillämpligt för plåt som skurits till annan form än kvadratisk eller rektangulär eller som perforerats. korrugerats. räfflats. polerats eller försetts med över- drag. under förutsättning att den ej därigenom fått karaktär av till annat nummer hänförlig vara. Tråd (nr 73.14): kalldragna massiva produkter. oavsett tvärsnittets form. med ett största tvärmått av högst 13 mm. Beträffande nr 73.26 och 73.27 gäller dock att ordet "träd" anses inbegripa valsade produkter av samma dimension. Släng (inbegripet vulslräd). unmm än profilsrång (nr 73.10): massiva produkter som ej helt motsvarar någon av definitionerna i b. ij. k. 1. m. n eller 0 ovan och som har tvärsnitt i form av cirkel. cirkelsegment. oval. likbent triangel. kvadrat. rektangel. sexhörning. åttahörning eller likbent parallelltrapets. Ordet "stång" inbegriper även stänger för armering av betong. vilka bortsett från smärre räfflor. kammar. skåror e.d. åstadkomna under valsningen. motsvarar ovanstående definition. - [hä/ig! In'rgbm'rsläl (nr 73. 10): ihålig stälstäng. oavsett tvärsnittets form. lämplig för tillverkning av bergbor- rar. med ett största yttre tvärmått av mer än 15 mm men ej mer än 50 mm och med det största inre tvärmättet ej överstigande en tredjedel av det största yttre tvärmättet. Annan ihålig stälstång skall tulltaxeras enligt nr 73.18. l'rQ/Flslång (nr 73.11): produkter. andra än sådana som är hänförliga till nr 73.16. som ej helt motsvarar någon av definitionerna i h. ij. k. l. m. n eller o ovan. som ej har tvärsnitt i form av cirkel. cirkelsegment. oval. likbent triangel. kvadrat. rektangel. sexhörning. åttahörning eller likbent parallelltrapets och som ej är ihåliga.

Nr 73.06—73.14 skall ej anses tillämpliga för produkter av legerat stål eller kolrikt stål (nr 73.15). Produkter avjärn eller stål av sådana slag som är nämnda i nr 7306—7115. med plätering av järn eller stål av annat slag. skall tulltaxeras som produkter av det slag avjärn eller stål som dominerar viktmässigt. Järn framställt på elektrolytisk väg tulltaxeras. alltefter sin form och sina dimen- sioner. som motsvarande produkter framställda på annat sätt. - Med uttrycket "högtrycksrör av stål för elektriska vattenkraftverk" (nr 73.19) förstås nitade. svetsade eller sömlösa rör och rörböjar med runt tvärsnitt och med en inre diameter av mer än 400 mm och en godstjocklek av mer än 10.5 mm.

Prop. 1981/82: 11

73.01

73.02

73.03 |73.04

73.05 73.06

73.07 73.08 73.09 73.10

73.11

73.12 73.13

73.14

Tackjärn. gjutjärn och spegeljärn. i form av tackor, block. oregelbundna stycken e. d. ................. Ferrolegeringar: ' A. kiseljärn och kiselmanganjärn, innehållande mer än 15 % kisel ............................ 100 kg B. andra slag ................................... Avfall och skrot av järn eller stål .................. Granulerat järn och stål. även krossat eller sorterat; korta avhugg av järn- eller ståltråd ("wire pellets”) . . Pulveriseratjärn och stål;järnsvamp .............. Smältstycken och råskenor: göt. block. oregelbundna stycken o.d. avjärn eller stål: A. smältstycken och råskenor .................... B. andra slag ................................... Blooms. billets. slabs och platiner av järn eller stål: ämnen. grovt tillformade genom smidning, av järn eller stål ............................................ Plåtämnen i rullar. av järn eller stål ................ Universaljärn och universalstål ................... Stäng (inbegripet valstråd). annan än proftlstång. av järn eller stål, varmvalsad, smidd. strängpressad eller tillformad eller färdigbehandlad (även kalibrerad) i kallt tillstånd: ihåligt bergborrstål: A. valstråd ..................................... B. ihåligt bergborrstål. varmvalsat, Strängpressat eller smitt, ej pläterat eller överdraget med metall ..... C. andra slag ................................... Profilstång av järn eller stål. varmvalsad. smidd. strängpressad eller tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd: spontpålar av järn eller stål. även med borrade eller stansade hål eller sammanfogade: A. profilstång: ]. pläterad. överdragen eller på annat sätt ytbe- handlad .................................. 2. andra slag: a. varmvalsad. strängpressad eller smidd: a. bredflänsig I-balk, oavsett vikten per löp- meter: annan profilstång vägande minst 60 kg per löpmeter ...................... B. annan ............................... b. tillformad eller färdigbehandlad i kallt till- stånd ................................. B. spontpålar ................................... Band avjärn eller stål. varm- eller kallvalsat: A. pläterat med eller överdraget med aluminium. bly eller tenn .................................... B. andra slag ................................... Plåt av järn eller stål. varm- eller kallvalsad: A. pläterad med eller överdragen med aluminium. bly eller tenn .................................... B. andra slag ................................... Tråd av järn eller stål. även med överdrag men utan elektrisk isolering ...............................

76

fri

3:40 fri fri

2.9% fri

fri 2.9%

3,8'% 3.8% 5,7%

5%

5% 5.8%

5,8%

fri 5.8% 5.8% fri

fri 5,8 %

fri 5.8%

5.8%

Prop. 1981/82: 11

73.15

73.17

73.18

73.22

73.23

73.24

73.25

Legerat stål och kolrikt stål. i sådana former som är nämnda i nr 73.06—73. 14: A. ihåligt bergborrstål ........................... B. plåt och band av rostfritt eller eldhärdigt stäl C. andra slag: belägges med samma tull som motsvarande pro- dukter hänförliga till nr 73.06—73. 14 Banbyggnadsmaterial av järn eller stål för järnvägar eller spårvägar. nämligen räler, moträler. växeltungor. korsningsspetsar. spårkorsningar. spårväxlar. växel- stag, kuggskenor. sliprar. rälskarvjärn. underläggSplat- tor. klämplattor. spårhållare. spårplattor och annan speciell materiel för sammanbindning eller fästande av räler: A. räler .......... - .............................. B. andra slag ................................... Rör av gjutjärn: A. med en invändig diameter av 510 mm eller däröver B. andra ....................................... Rör och rörämnen av järn (annat än gjutjärn) eller stål. med undantag av högtrycksrör för elektriska vatten- kraftverk: A. med överdrag av metall:

I. med överdrag av zink ......................

2. med överdrag av annan metall .............. B. andra slag:

1. ej kallbearbetade ..........................

2. kallbearbetade ............................ Högtrycksrör av stål för elektriska vattenkraftverk. även med förstärkning ........................... Rördelar (t.ex. skarvrör, knärör. muffar och flänsar) av järn eller stål ................................. Konstruktioner och delar till konstruktioner (t.ex. skjul och andra byggnader. broar och'brosektioner. slussportar. torn. fackverksmaster. tak. fackverk till tak. dörr- och fönsterkarmar. fönsterlttckor. räcken och pelare) av järn eller stål: plåt. band. stång. rör o.d. avjärn eller stål. bearbetade för användning i konstruk- tioner .......................................... Cisterner. tankar. kar och liknande behållare av järn eller stål. för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 liter. även med inre beklädnad eller värmeisolerade men ej försedda med maskinell utrustning eller utrust— ning för uppvärmning eller avkylning .............. Fat. burkar. flaskor. askar och liknande behållare av järn- eller stålplåt. av sådana slag som vanligen an- vändes för transport eller förpackning av varor ..... Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas .............................. Tvinnad tråd. kablar. linor. flätade band. slingor o.d.. avjärn- eller ståltråd. dock med undantag av isolerade elektriska kablar ................................

77

fri 4.8 %

fri 78%.

7.8%

7.8 %

5.4%

Prop.

73.29

73.30

73.31

XI xl ba '...) b.: |...» & U-

73.38

' stål

1981/82: 11

Taggtråd av järn eller stål: vridet band eller vriden enkel flat träd. med eller utan taggar. samt löst tvinnad dubbel tråd. av sådana slag som användes till stängsel. av järn eller stål ................................. Duk. galler. nät (inbegripet stängselnät och armerings- nät) och liknande produkter. av järn- eller ståltråd: klippnät av järn eller stål ......................... Kättingar och kedjor samt delar därtill. av järn eller Ankaren och draggar samt delar därtill.,av järn eller stål ............................................ Spik. stift (inbegripet häftstift). märlor. spetsade kro— kar och öglor samt spikbleck. krampor och broddar. av järn eller stål. även med huvud av annat material. dock ej sådana med huvud av koppar ................... Bullar (inbegripet bultar utan huvud samt pinnbultar och pinnskruvar) och muttrar. även ogängade. skruvar (inbegripet skruvkrokar och skruvöglor). nitar. kilar. sprintar. saxsprintar och liknande artiklar. av järn eller stål: underläggsbrickor (inbegripet tjäderbrickor). av järn eller stål - Nålar för handsömnad (inbegripet brodering). nålar för

handknytning av ntattor. stickor. snörnålar, virknålar o.d. samt broderprylar. av järn eller stål: A. synålar och stoppnålar samt ämnen därtill ....... B. andra slag ................................... Knappnålar. säkerhetsnålar. hårnålar. hårklämmor. papiljotter och liknande artiklar (med undantag av hatt- nålar och andra prydnadsnålar). av järn eller stål: A. knappnålar och säkerhetsnålar ................. B. andra slag ................................... Fjädrar och fjäder-blad. av järn eller stål ............ .Kaminer och andra artiklar för rumsuppvärrnning. spi- sar (inbegripet värmeledningsspisar). kokapparater. gaskök. tallriksvärmare med brännare. tvättgrytor med eldstad eller annan uppvärmningsanordning samt lik- nande artiklar. cj elektriska. av sådana slag som an- vändes i hushåll. ävensom delar därtill. av järn eller stål ............................................ Värmepannor (med undantag av pannor enligt nr 84.01) och radiatorer för centraluppvärmning. ej försedda med elektrisk uppvärmningsanordning. samt delar där- till, av järn eller stål: luftvärmare och varmluftsförde- lare (inbegripet apparater som även kan fördela sval eller konditionerad luft). ej försedda med elektrisk upp- värmningsanordning men utrustade med motordriven fläkt eller blåsmaskin. samt delar därtill. av järn eller stål ............................................ Artiklar av sådana slag som vanligen användes för hus- hållsbruk. sanitetsgods samt delar till sådana varor. av järn eller stål: stålull: diskbollar. putsvantar o.d.. av järn eller stål: A. stålull: diskbollar. putsvantar o.d. .............. B. andra slag ................................... Andra varor av järn eller stål .....................

78

5.497.

45% 3.7 95. 5.4 9;

5.4%

Prop. 1981/82: 1.1 79

74 kap. Koppar och varor därav

Anmärkningar

IJ

Med ordet "koppartillsatslegeringar" i nr 74.02 förstås legeringar (med undantag av fosforkoppar innehållande mer än 8 viktprocent fosfor) som jämte andra Iegeringsi-imnen innehåller mer än 10 viktprocent koppar och ej är lämpliga för valsning eller smidning och som vanligen användes som råmaterial vid framställ- ning av andra legeringar eller som desoxidationsmedel eller desulfureringsmedel eller för liknande ändamål vid framställning av andra metaller än järn. Fosforkoppar (kopparfosftd) innehållande mer än 8 viktprocent fosfor hänföres till nr 28.55 och ej till detta kapitel. I detta kapitel har följande ord och uttryck den betydelse som nedan anges: a. Trädtnr 74.03): valsade. strängpressade eller dragna massiva produkter. oavsett tvärsnittets form. med ett största tvärmått av högst 6 mm. b. Stångtnr 74.03): .

valsade. strängpressade. dragna eller smidda massiva produkter. vilkas största tvärmätt överstiger 6 mm och som. om de är platta. har en tjocklek överstigande en tiondel av bredden. Som stång anses även gjutna eller sintrade produkter av samma form och dimension. vilka bearbetas efter fortnningen ("på annat sätt än genom enkel avputsning eller avlägsnande av glödspän). under förutsättning att de ej genom bearbetningen fatt karaktär av till annat nummer hänförliga varor. Trädämncn och billcts med ändarna avfasade eller på annat sätt bearbetade enbart för att underlätta deras insättning i maskiner för omformning till exempelvis valstråd eller rör skall dock anses utgöra obearbetad koppar enligt nr 74.01.

€. Plåt och hund (nr 74.04): platta produkter (andra än obearbetade produkter enligt nr 74.01). även i rullar eller ringar. med ett största tvärmått av mer än 6 mm och med en tjocklek av mer än 0.15. mm. dock ej överstigande en tiondel av bredden. Nr 74.04 skall även anses tillämpligt för produkter av detta slag som tillsku- rits. perforerats. korrugerats. räfflats. polerats eller försetts med överdrag. under förutsättning att de ej därigenom fått karaktär av till annat nummer hänförliga varor. Nr 74.07 skall även anses tillämpligt för rör och ihålig stång som polerats eller försetts med överdrag eller som tillformats eller på annat sätt bearbetats. t. ex. böjts. formats till spiraler. gängats. borrats. förträngts. bearbetats till konisk form eller försetts med kamflänsar. Nr 74.08 skall även anses tillämpligt för rördelar som behandlats på liknande sätt.

74.01 Kopparskärsten: obearbetad koppar (även raffinerad):

avfall och skrot av koppar ........................ fri

74.02 Koppartillsatslegeringar .......................... fri 74.03 Stäng av koppar: tråd av koppar: A. av legerad koppar innehållande mer än 10 viktpro-

cent nickel .................................. 1.4 % B. andra slag ................................... 18% 74.04 Plåt och band av koppar: A. av Iegerad koppar innehållande mer än 10 viktpro- cent nickel .................................. 1.4% B. andra slag ................................... 18%

74.05 Folier av koppar (även mönsterpressade. tillskurna.

perforerade. försedda med överdrag. tryckta eller på baksidan förstärkta med papper eller annat material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial ej inräknat) av högst 0.15 mm: A. av legerad koppar innehållande mer än 10 viktpro- cent nickel .................................. 1.4% B. andra slag ................................... 28%

Prop.

74.06

74.07 74.08

74.10

74.11

74.15

74.16 74.17

74.18

74.19

1981/82: ll 80 Pulver och fjäll av koppar: A. användbara till bronsering ..................... 4.5 92. B. andra slag ................................... fri Rör och rörämnen av koppar: ihålig stång av koppar . 2.89' Rördelar (t.ex. skarvrör. knärör. muffar och flänsar) '

av koppar ...................................... 3.7 %

'fvinnad tråd. kablar. linor. flätade band 0. d.. av kop- partråd. dock med undantag av isolerad elektrisk tråd och kabel ...................................... 2.8 % Duk. galler. nät (inbegripet stängselnät och armerings- nät) och liknande produkter (även ändlösa). av koppar- tråd: klippnät av koppar .......................... 3.7 Spik. stift (inbegripet häftstift). märlor. spetsade kro- kar och öglor samt krampor och broddar av koppar eller av järn eller stål med huvud av koppar: bultar (inbegripet bultar utan huvud samt pinnbultar och pinnskruvar) och muttrar. även ogängade. skruvar (in- begripet skruvkrokar och skruvöglor). nitar. kilar. sprintar. saxsprintar och liknande artiklar. av koppar: underläggsbrickor (inbegripet tjäderbrickor). av kop—-

par .................... - ........................ 3.7 % Fjädrar av koppar ............................... 3.7 % Kokapparater och andra uppvärmningsapparater. ej elektriska. av sådana slag som användes i hushåll samt

delar därtill. av koppar ........................... 3.7 Andra artiklar av sådana slag som vanligen användes för hushållsbruk. sanitetsgods samt delar till sådana varor. av koppar ................................ 3.792 Andra varor av koppar: A. knappnålar och säkerhetsnålar ................. 4.5 % B. andra slag ................................... 37%

75 kap. Nickel och varor därav

Anmärkningar

1. 1 detta kapitel har följande ord och uttryck den betydelse som nedan anges:

'd.

b.

Tråd (nr 75.02): valsade. strängpressade eller dragna massiva produkter. oavsett tvärsnittets form. med ett största tvärmått av högst 6 mm. Stäng (nr 75.02):

valsade. strängpressade. dragna eller smidda massiva produkter. vilkas största tvärmått överstiger 6 mm och som. om de är platta. har en tjocklek överstigande en tiondel av bredden. Som stång anses även gjutna eller sintrade produkter av samma form och dimension. vilka bearbetats efter formningen (på annat sätt än genom enkel avputsning eller avlägsnande av glödspån). Plåt och band (nr 75.03): platta produkter (andra än obearbetade produkter enligt nr 75.01). även i rullar eller ringar. vilkas största tvärmått överstiger 6 mm och som har en tjocklek ej överstigande en tiondel av bredden.

Nr 75.03 skall även anses tillämpligt för produkter av detta slag som tillsku- rits. perforerats. korrugerats. räfflats. polerats eller försetts med överdrag. under förutsättning att de ej därigenom fått karaktär av till annat nummer hänförliga varor.

Prop. 1981/82: 11 81

2. Nr 75.04 skall även anses tillämpligt för rör. ihålig stång samt rördelar. som polerats cller försetts med överdrag eller som tillformats eller på annat sätt bearbetats. t. ex. böjts. formats till spiraler. gängats. borrats. förträngts. bearbe- tats till konisk form eller försetts med kamtlänsar.

75.01 Nickelskärstcn. nickelspeis och andra mellanprodukter vid framställning av nickel: obearbetad nickel (med undantag av anoder för förnickling); avfall och skrot av

nickel .......................................... fri 75.02 Stäng av nickel: tråd av nickel .................... 1.4 91

75.03 Plåt och band av nickel: folier av nickel: pulver och fjäll av nickel: A. plåt. band och folier .......................... 1.4 % B. pulver och fjäll ............................... fri 75.04 Rör och rörämnen av nickel: ihålig stång samt rördelar (t.ex. skarvrör. knärör. muffar och flänsar), av nickel 1.4 % 75.05 Anoder för förnickling. bearbetade eller obearbetade. inbegripet sådana som framställts genom elektrolys . . fri |-75.06 Andra varor av nickel ............................ 3.7 %

76 kap. Aluminium och varor därav

Anmärkningar

1. ] detta kapitel har följande ord och uttryck den betydelse som nedan anges:

a. Trådtnr 76.02): valsade. strängpressade eller dragna massiva produkter. oavsett tvärsnittets form. med ett största tvärmått av högst 6 mm. b. Stängtnr 76.02): valsade. strängpressade. dragna eller smidda massiva produkter. vilkas största tvärmätt överstiger 6 mm och som. om de är platta. har en tjocklek överstigande en tiondel av bredden. Som stäng anses även gjutna eller sintrade produkter av samma form och dimension. vilka bearbetats efter formningen (på annat sätt än genom enkel avputsning eller avlägsnande av glödspån). c. Plåt och band (nr 76.03): platta produkter (andra än obearbetade produkter enligt nr 76.01). även i rullar eller ringar. med ett största tvärmått av mer än 6 mm och med en tjocklek av merän 0.20 mm. dock ej överstigande en tiondel av bredden. Nr 76.03 skall även anses tillämpligt för produkter av detta slag som tillsku- rits. perforerats. korrugerats. räfflats. polerats eller försetts med överdrag. under förutsättning att de ej därigenom fått karaktär av till annat nummer hänförliga varor.

2. Nr 76.06 skall även anses tillämpligt för rör och ihålig stång som polerats eller försetts med överdrag eller som tillformats eller på annat sätt bearbetats. t. ex. böjts. formats till spiraler. gängats. borrats. förträngts. bearbetats till konisk form eller försetts med kamflänsar. Nr 76.07 skall även anses tillämpligt för rördelar som behandlats på liknande sätt.

76.01 Obearbetat aluminium: avfall och skrot av aluminium fri 76.02 Stäng av aluminium: tråd av aluminium ............ 2.8 % 76.03 Plåt och band av aluminium ...................... 2.8 % 76.04 Folier av aluminium ("även mönsterpressade. till- skurna. perforerade. försedda med överdrag. tryckta eller på baksidan förstärkta med papper eller annat material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial ej in- räknat) av högst 0.20 mm ......................... 2.8 /5-

6. Riksdagen IOS/782. I sum/. Nr Il

Prop.

76.05

76.06

76.07

76.08

76.09

76.10

76.11

76.12

76.15

76.16

1981/82: 11

Pulver och fjäll av aluminium: A. användbara till bronsering. dock med undantag av varor avsedda att användas uteslutande vid tillverk- ning av gasbetong ............................ B. andra slag ................................... Rör och rörämnen av aluminium: ihålig stång av alumi-

nium ...........................................

Rördelar (t.ex. skarvrör. knärör. muffar och'llänsar)

av aluminium ...................................

Konstruktioner och delar till konstruktioner (t. ex. skjul och andra byggnader. broar och brosektioncr. torn. fackverksmaster. tak, fackverk till tak. dörr- och fönsterkarmar, räcken och pelare) av aluminium: plåt. stång. rör o.d. av aluminium. bearbetade för använd"- ning i konstruktioner ............................ Cisterner. tankar. kar och liknande behållare av alumi- nium. för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas). med en rymd av mer än 300 liter. även med inre beklädnad eller värmeisolerade men ej försedda med maskinell utrustning eller utrust- ning för uppvärmning eller avkylning .............. Fat. burkar. flaskor. askar och liknande behållare (in- begripet förpackningsrör och förpackningstuber). av aluminium. av sådana slag som vanligen användes för transport eller förpackning av varor: '

A. förpackningstuber ..................... ' .......

B. andraslag ....................... Behållare av aluminium för komprimerad eller till väts- ka förtätad gas .................................. 'l'vinnad tråd. kablar. linor. flätade band 0. (1.. av alu- miniumträd. dock med undantag av isolerad elektrisk tråd och kabel .................................. Artiklar av sådana slag som vanligen användes för hus- hållsbruk. sanitetsgods samt delar till sådana varor. av

aluminium ......................................

Andra varor av aluminium ............ . ............

77 kap. Magnesium och beryllium samt varor därav

77.01

77.02

77.04

Obcarbetat magnesium: avfall (med undantag avjämn- stora spån) och skrot av magnesium ............... Stäng av magnesium: tråd av magnesium: plåt och band av magnesium: folier av magnesium: jämnstora span samt pulver och fjäll. av magnesium: rör och rörämnen av magnesium: ihålig stäng av magnesium: andra varor av magnesium: A. stång. tråd. plåt. band. folier. rör. rörämnen och ihålig stäng .................................. B. pulver och fjäll samt jämnstora spån . .. .......... C. andravaror ......... Beryllium. obearbetat eller bearbetat. samt varor av beryllium .......................................

3.7 %

3.7 %

4.5 % 3.7 %-

3.7 %.

fri

1.4 %- fri 3.7 %

fri

Prop. 1981/82: 11 . 83

78 kap. Bly och varor därav

Anmärkningar

1. I detta kapitel har följande ord och uttryck den betydelse som nedan anges: .

a.

b.

Tråd (nr 78.02): valsade. strängpressade eller dragna massiva produkter. oavsett tvärsnittets form. med ett största tvärmått av högst 6 mm. Stäng (nr 78.02): valsade. strängpressade. dragna eller smidda massiva produkter. vilkas största tvärmått överstiger 6 mm och som. om de är platta. har en tjocklek överstigande en tiondel av bredden. Som stång anses även gjutna eller sint- rade produkter av samma form och dimension. vilka bearbetats efter form- ningen (pä annat sätt än genom enkel avputsning eller avlägsnande av glöd- spån). Plåt och band (nr 78.03): platta produkter (andra än obearbetade produkter enligt nr 78.01). även i rullar eller ringar_ vilkas största tvärmått överstiger 6 mm och som har en tjocklek ej överstigande en tiondel av bredden och en vikt av mer än 1 700 g/ m:. Nr 78.03 skall även anses tillämpligt för produkter av detta slag som tillskurits. perforerats. korrugerats. räfflats. polerats eller försetts med över- drag. under förutsättning att de ej därigenom fått karaktär av till annat nummer hänförliga varor.

2. Nr 78.05 skall även anses tillämpligt för rör. ihålig stång samt rördelar. som polerats eller försetts med överdrag eller som tillformats eller på annat sätt bearbetats. t. ex. böjts, formats till spiraler. gängats. borrats. förträngts. bearbe- tats till konisk form eller försetts med kamf'länsar.

78.01 (_)bearbetat bly (inbegripet silverhaltigt bly): avfall och

skrot av bly .................................... fri 78.02 Stäng av bly: tråd av bly ......................... fri 78.03 Plåt och band av bly ............................. fri

78.04 Folier av bly (även mönsterpressade. tillskurna. per- forerade. försedda med överdrag. tryckta eller på bak- sidan förstärkta med papper eller annat material) med en vikt ('förstärkningsmaterial ej inräknat) av högst 1700 g/mz: pulver och fjäll av bly .................. fri 78.05 Rör och rörämnen av bly; ihålig stång samt rördelar (t.ex. skarvrör. knärör. muffar, flänsar och S-rör). av

bly ............................................ fri 78.06 Andra varor av bly: .

A. blyull samt linor av bly ........................ fri B. förpackningstuber ............................ 4.5 % C. andra slag ................................... 3.7 %.

79 kap. Zink och varor därav

Anmärkningar

1. I detta kapitel har följande ord och uttryck den betydelse som nedan anges:

'd.

Tråd (nr 79.02): valsade. strängpressade eller dragna massiva produkter. oavsett tvärsnittets form. med ett största tvärmått av högst 6 mm. . Släng (nr 79.02):

valsade. strängpressade. dragna eller smidda massiva produkter. vilkas största tvärmätt överstiger 6 mm och som. om de är platta. har en tjocklek överstigande en tiondel av bredden. Som stång anses även gjutna eller sintrade produkter av samma form och dimension. vilka bearbetats efter formningen (på annat sätt än genom enkel avputsning eller avlägsnande av glödspån).

Prop. 1981/82:11 84

.,

_.

79.01 79.02 79.03 79.04

79.06

Plåt (N'/1 hund (nr 79.03): platta produkter (andra än obearbetade produkter enligt nr 79.01). även i rullar eller ringar. vilkas största tvärmätt överstiger (» mm och som har en tjocklek ej överstigande en tiondel av bredden. Nr 79.03 skall även anses tillämpligt för produkter av detta slag som tillsku— rits. perforerats. korrugerats. räfflats. polerats eller försetts med överdrag. under förutsättning att de ej därigenom fått karaktär av till annat nummer hänförliga varor.

Nr 79.04 skall även anses tillämpligt för rör. ihålig stång samt rördelar. som polerats eller försetts med överdrag eller som tillformats eller på annat sätt bearbetats. t. ex. böjts. formats till spiraler. gängats. bon'ats. förträngts. bearbe- tats till konisk form eller försetts med kamflänsar.

Obearbctad zink: avfall och skrot av zink .......... fri Stäng av Zink; tråd av zink ....................... fri Plåt och band av zink; folier av zink: pulver och fjäll av zink ....................... . .................... fri ' Rör och rörämnen av zink: ihålig stång samt rördelar tt. ex. skarvrör. knärör.. muffar och flänsar). av zink . fri Andra varor av zink: A. spik, stift. bultar och nitar; takrännor, nockplåtar.

ramar till takfönster samt andra färdiga byggvaror fri B. andra slag ................................... 3.7 %:

80 kap. Tenn och varor därav

Anmärkningar

I detta kapitel har följande ord och uttryck den betydelse som nedan anges:

”Cl .

Tråd (nr 80.02); valsade. strängpressade eller dragna massiva produkter. oavsett tvärsnittets form. med ett största tvärmatt av högst 6 mm. Släng (nr 80.02): valsade. strängpressade. dragna eller smidda massiva produkter. vilkas största tvärmätt överstiger 6 mm och som. om de är platta. har en tjocklek överstigande en tiondel av bredden. Som stång anses även gjutna eller sintrade produkter av samma form och dimension. vilka bearbetats efter formningen (på annat sätt än genom enkel avputsning eller avlägsnande av glödspän). Plåt och hund (nr 80.03): platta produkter (andra än obearbetade produkter enligt nr 80.01). även i rullar eller ringar. vilkas största tvärmatt överstiger 6 mm och som har en tjocklek ej överstigande en tiondel av bredden och en vikt av merän 1 kg/mz. Nr 80.03 skall även anses tillämpligt för produkter av detta slag som tillsku- rits. petforerats. korrugerats. räfflats. polerats eller försetts med överdrag. under förutsättning att de ej därigenom fått karaktär av till annat nummer hänförliga varor,

2. Nr 80.05 skall även anses tillämpligt för rör. ihålig stång samt rördelar. som polerats eller försetts med överdrag eller som tillformats eller på annat sätt bearbetats. t. ex. böjts, formats till spiraler. gängats. borrats. förträngts. bearbe- tats till konisk form eller försetts med kamflänsar.

80.01 Obearbetat tenn: avfall och skrot av tenn ........... fri 80.02 Stäng av tenn: träd av tenn ....................... fri 80.03 Plåt och band av tenn ............................ fri 80.04 Folier av tenn (även mönsterpressade. tillskurna. per-

forerade. försedda med överdrag. tryckta eller på bak- sidan förstärkta med papper eller annat material) med

Prop. 1981/82: II 85

en vikt (förstärkningsmatcrial ej inräknat) av högst 1 kg/mlz pulver och fjäll av tenn:

A. folier ....................................... 1.4 % B. pulver och fjäll ............................... fri 80.05 Rör och rörämnen av tenn: ihålig stäng samt rördelar

(t. ex. skarvrör. knärör. muffar och flänsar). av tenn. . fri 80.06 Andra varor av tenn:

A. förpackningstuber ........................ .. . . . 4.5 %

B. andra slag ................................... 3.7 (i?

82 kap. Verktyg, redskap, knivar, skedar och gafflar av oädel me- tall: delar därtill

Anmärkningar [. Bortsett från blåslampor. transportabla smidesässjor. slipstenar och slipskivor med ställning. manikyr— eller pedikyrsatser samt varor hänförliga till nr 82.07 eller 82. IS omfattar detta kapitel endast artiklar med blad. skär. bearbetande yta eller annanverksam del av: '

a. oädel metall:

b. hårdmetall: . .

c. ädelstenar (naturliga. syntetiska eller rekonstruerade) på underlag av oädel metall: ' ' d. slipmedel på underlag av oädel metall. under förutsättning att varorna har skärande tänder. spår. räfllor e. d. av oädel metall. vilka behållit sin funktion efter det att slipmedlet lagts på. Delar av oädel metall till artiklar hänförliga till tulltaxenummcr i detta kapitel skall tulltaxeras enligt samma nummer som de artiklar till vilka de utgör delar, med undantag av delar som är särskilt nämnda som sådana samt-verktygshållare för handverktyg (nr 84.48). Delar med allmän användning enligt definition i anm. 2 till femtonde avd. är dock under alla förhållanden uteslutna ur detta kapitel. Saxar till elektriska härklippningsmaskincr skall tulltaxeras enligt nr 82.13 och blad och skärhuvuden till elektriska rakapparater skall tulltaxeras enligt nr' 82.l l. Lådor. askar. etuier, fodral och liknande förvaringspersedlar som anges till förtullning gemensamt med artiklar enligt detta kapitel skall tulltaxeras tillsam- mans med dessa artiklar om de är av sådana slag som normalt åtföljer artiklarna vid försäljning. Lådor. askar. etuier. fodral och liknande förvaringspersedlar som anges till förtullning särskilt skall tulltaxeras enligt de nummer till vilka dei och för sig är hänförliga.

IJ

),,

82.01 Följande handverktyg och handredskap: spadar. skyff- lar. korpar. hackor. högafflar. grepar, krattor. räfsor och rakor: yxor. röjknivar och liknande huggverktyg: liar. skäror. höknivar, grässaxar. fäll- och klyvkilar samt andra verktyg och redskap av sådana slag som användes för lantbruk. trädgårdsskötsel eller skogs- . bruk ........................................... 3.7 % 82.02 Sågar (icke mekaniska) samt blad för hand- eller ma- ' skinsågar (inbegripet otandade Sågblad): A. sågkedjor för motorsågar samt delar därtill ...... 3.7 %-

B. andra ....................................... 5,4 % 82.03 Följande handverktyg: tänger (inbegripet avbitar-

tänger). pincetter. plåtsaxar. bultsaxar o.d.; huggpi-

por; röravskärare: skruvnycklar: filar och raspar:

A. röravskärare samt delar därtill ................. 3.7 9?-

B. andra slag ................................... 5.4 ,'fé.

Prop. l981/82: ll

82.04 Handverktyg. inbegripet glasmästardiamanter, och

82.05

82.06

82.07

82.08

82.09

82. 2 82. 3

82.

-.1l

.l4

handredskap. ej hänförliga till annat nummer i detta kapitel: blåslampor och smidesstäd: skruvstycken och skruvtvingar. andra än tillbehör och delar till verktygs- maskiner: transportabla smidesässjor: slipstenar och slipskivor med ställning (hand- eller pedaldrivna): A. handborrar (andra än spiralborrar). skruvmejslar. borr- och sparrsockar. tubpressar och Skäl'cfrkl'dl' samt delar till sådana artiklar ..................

B. andra slag ...................................

Utbytbara verktyg för verktygsmaskiner. för mekanis- ka handverktyg eller för andra handverktyg (t.ex. för pressning. stansning. borrning. gängning, brotschning. fräsning. skärning. svarvning eller skruvidragning). in- begripet dragskivor för tråadragning. matriser för strängpressning av metall samt bcrgborrar .......... Knivar och skärstål för maskiner eller mekaniska appa-

rater ...........................................

Skär. plattor. stavar och liknande omonterade delar till verktyg. av hårdmetall (sintrade metallkarbider av

t. ex. volfram. molybden eller vanadin) .......... .- .

Kaffekvarnar. köttk'varnar. saftpressar och andra me- kaniska apparater och redskap med en vikt av högst 10 kg och av sådana slag som användes i hushåll för be-

redning eller servering av matvaror eller drycker . . . .

Knivar med skärande egg. även tandad. ej hänförliga

till annat nummer. samt blad därtill ................

Rakknivar. rakhyvlar och rakapparater (icke elektris- ka) samt blad därtill (inbegripet ämnen till rakblad.

även i bandform): A. rakknivar samt blad och andra delar därtill ...... B. rakhyvlar och rakapparater (icke elektriska) samt delar därtill. andra än blad till rakhyvlar: blad och skärhuvuden till elektriska rakapparater ......... C. blad till rakhyvlartinbegripet ämnen till rakblad. även i bandform) ............................. Saxar. ej hänförliga till annat nummer. och skär därtill Andra skär- och klippverktyg, t.ex. sekatörer. hår-

klippningsmaskiner (icke elektriska). huggknivar för slakterier och charkuterier samt pappersknivar; artik- lar och satser för manikyr eller pedikyr (inbegripet nagelf'ilar) ...................................... Skedar. gafflar. fisk- och smörknivar. slevar och lik-

nande köks- och bordsartiklar .................... Handtag och skaft av oädel metall till artiklar hänför- liga till nr 82.09. 82.13 eller 82.14 ..................

86

3.7 % 5.4 %

5.7 %

6,6 % 3.7 %

3.7 % . 7 7.

3.7 %

Prop.

1981/82: 11

83 kap. Diverse varor av oädel metall

Anmärkning '

87

I detta kapitel skall ett omnämnande av delar till artiklar ej i något fall anses tillämpligt för kablar. kedjor. spik. bultar. muttrar. skruvar. fjädrar eller andra artiklar avjärn eller stål av sådana slag som är nämnda i nr 73.25. 73.29. 73.31 . 73.32 eller 73.35 och ej heller för motsvarande artiklar av andra oädla metaller (74—8l

kap.).

83.0!

83.03

83.04

83.06

83.07

83.08 83.09

Läs (nyckellås. kombinationslås och elektriska läs) och delar därtill. av oädel metall: med lås försedda byglar till handväskor. koffertar o.d. samt delar till sådana byglar, av oädel metall: nycklar av oädel metall till i detta nummer nämnda artiklar: A. kappsäcks-. koffert- och portföljlås samt delar där- till .......................................... B. andra slag ................................... Beslag och liknande tillbehör av oädel metall. av så- dana slag som är lämpliga för möbler. dörrar. trappor. fönster. rullgardiner. persienner. karosserier. sadelma- keriarbeten. koffertar. skrin o.d. (inbegripet automa- tiska dörrstängare): hatthyllor. hatthängare. konsolcr o.d.. av oädel metall ............................ Kassaskåp. kassakistor. kassavalv. kassavalvsbekläd- nader och kassavalvsdörrar. armerade eller på annat sätt förstärkta. samt kassaskrin. dokumentskrin o.d.. av oädel metall .................................. Dokumentskåp, förvaringsfack. sorteringslådor. brev- korgar. manuskripthållare och liknande kontorsartik- lar. av oädel metall. andra än kontorsmöblcr hänförliga till nr 94.03 ..................................... Mekanismer och beslag till samlingspärmar. brcvord- nare, kontorsböcker e.d.. av oädel. metall: pappers- klämmor. gem. häftklammer. ryttare till kortregister o.d. samt liknande kontorsartiklar. av oädel metall Statyetter och andra prydnadsföremål av sådana slag som användes inomhus. av oädel metall: fotogralira- mar. tavelramar och liknande ramar. av oädel metall: speglar av oädel metall: A. statyetter och andra prydnadsföremål ........... B. andra ....................................... Belysningsarmatur och andra belysningsartiklar. av oä- del metall. samt delar därtill av oädel metall (dock ej strömställare. glödlampshållare. elektriska lyktor för fordon. elektriska lampor med batteri eller generator och andra artiklar hänförliga till 85 kap. med undantag av nr 85.22) ..................................... Böjliga slangar och rör av oädel metall ............. Knäppen. byglar med knäppe för handväskor o.d., spännen med eller utan knäppe, hakar. hyskor, snör- hålsringar o.d.. av oädel metall, av sådana slag som vanligen användes till kläder. reselfekter. handväskor eller andra textil- eller lädervaror: rörnitar och två-

3.7 %-

3.7 %-

3.7 %

2.5 %- 3.7 %

3.7 % 3.7 %

Prop. 1981/82: 11 88

83.11

83.13

83.14

83.15

spetsnitar av oädel metall: pärlor och paljetter av oädel metall .......................................... 3.7 % Ringklockor. bjällror och gonggonger. icke elektriska, av oädel metall. samt delar därtill av oädel metall: A. cykelringklockor samt delar därtill ............. 6.6 % B. andra slag .................................... 1.5 % Proppar. kapsylcr. sprundplåtar. plomber. hörnskydd till lådor samt andra tillbehör till förpackningar. av oädel metall .................................... 3.7 % Skyltar. namnplåtar. siffror. bokstäver o.d.. av oädel

metall .......................................... 3.7 %

Tråd. stavar. rör. plattor. elektroder och liknande pro- dukter av oädel metall eller hårdmetall. överdragna eller fyllda med flussmedel. av sådana slag som an- vändes för lödning eller svetsning eller för pålödning eller påsvetsning av metall eller hårdmctall: tråd och stavar av agglomererat pulver av oädel metall. för me- tallsprutning .................................... 3,7 %

SEXTONDE AVDELNINGEN

Maskiner och apparater samt mekaniska redskap; elek- trisk materiel; delar därtill

Anmärkningar

1. Denna avdelning omfattar ej:

a.

='

.= 3 -—?-'.C=

driv- och transportremmar av plast enligt 39 kap. eller av mjukgummi (nr 40.10): andra varor av mjukgummi. av sådana slag som användes till maski- ner eller mekaniska eller elektriska apparater ellcr för annat tekniskt bruk (nr 40.14): varor av läder eller konstläder (nr 42.04) eller av pälsskinn (nr 43.03). av sådana slag som användes i maskiner. apparater eller mekaniska redskap eller för annat tekniskt bruk: bobiner. spolar. cops. konrullar och liknande artiklar. oavsett materialet (t. ex. 39. 40. 44 eller 48 kap. eller femtonde avd.): perforerade kort av papper eller papp för jacquardmaskiner eller liknande maskiner (nr 48.21): . driv- och transportremmar av textilmaterial (nr 59.16) samt andra varor av

textilmaterial. av sådana slag som vanligen användes för tekniskt bruk (nr 59.17): ädelstenar (naturliga. syntetiska eller rekonstruerade) enligt nr 71.02 eller 71.03 samt artiklar. helt av sådana stenar. enligt nr 71 . 15: delar med allmän användning enligt definition i anm. 2 till femtonde avd.. av oädel metall (femtonde avd.) samt motsvarande varor av plast (vilka i all- mänhet tulltaxeras enligt nr 39.07): ändlös duk och ändlösa band av metalltråd eller mctallremsor (femtonde avd.): ' artiklar hänförliga till 82 eller 83 kap.: fordon. luftfartyg. fartyg och viss transportutrustning enligt sjuttonde avd.; artiklar hänförliga till 90 kap.: . ur och andra artiklar hänförliga till 91 kap.:

utbytbara verktyg enligt nr 82.05 samt borstar av sådana slag som användes som maskindelar. enligt nr 96.01; liknande utbytbara verktyg skall tulltax- eras enligt beskaffenheten av materialet i den verksamma beståndsdelen. (t.ex. enligt 40. 42.43. 45 eller 59 kap. eller nr 68.04 eller 69.09): . artiklar hänförliga till 97 kap.

Prop. 1981/82:11 89

')

IJ

(.:—J

'Jl

Om ej annat följer av anm. ( till denna avdelning. anm. 1 till 84 kap. eller anm. 1 till 85 kap.. skall delar till maskiner (ej utgörande delar till artiklar nämnda i nr 84.64. 85.23. 85.24. 85.25 och 85.27) tulltaxeras enligt följande regler: a. varor av sådana slag som är nämnda i något av tulltaxenumren i 84 eller 85 kap. (andra än nr 84.65 och 85.28) skall under alla förhållanden tulltaxeras enligt sina respektive nummer: b. andra delar skall. om de är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsak- ligen till en maskin av speciellt slag eller till flera slags maskiner hänförliga till samma nummer (inbegripet maskiner hänförliga till nr 84.59 eller 85.22). tulltaxeras enligt samma nummer som ifrågavarande maskiner. Delar som är lämpliga att användas huvudsakligen till varor enligt nr 85.13 och 85.15. och lika användbara för båda dessa slag av varor skall tulltaxeras enligt nr 85.13: c. alla andra delar skall tulltaxeras enligt nr 84.65 eller 85.28. ' . Bestämmelsen i tolkningsregel 2 at (se allmänna bestämmelser i början av tull—

taxan) angående vara som vid förtullningen är isärtagen eller icke hopsatt tillämpas även för maskin vars delar anges till förtullning vid skilda tillfällen. om den tullskyldige yrkar det. Om ej annat följer av lydelsen av tulltaxenumren skall maskinkombinationer bestående av två eller flera maskiner som sammanfogats till en enhet samt andra maskiner som kan utföra två eller flera kompletterande eller alternativa arbets- uppgifter tulltaxeras som om de bestod enbart av den komponent eller utgjorde en sädan maskin. som utför den huvudsakliga arbetsuppgiften. Motorer samt driv— och transportremmar monterade pä maskiner eller redskap eller. om de av transporttekniska skäl är särskilt törpackade. klart avsedda att monteras på den maskin eller det redskap varmed de gemensamt anges till förtullning eller att anbringas pä samma bottenplatta. skall tulltaxeras enligt samma nummer som maskinen eller redskapet. Vid tillämpningen av dessa anmärkningar" förstås med ordet ”maskiner" alla maskiner. apparater och redskap av sådana slag som är hänförliga till sextonde avd.

84 kap. Ängpannor, maskiner och apparater samt mekaniska red- skap; delar därtill

Anmärkningar

IJ

Detta kapitel omfattar ej: a. kvarnstenar. slipstenar och andra artiklar hänförliga till 68 kap.:

b. maskiner och apparater (t. ex. pumpar) samt delar därtill. av keramiskt material (09 kap.): c. laboratorieartiklar av glas enligt nr 70.17: maskiner och apparater samt delar därtill. av glas (nr 70.20 eller 70.21): d. artiklar hänförliga till nr 73.36 eller 73.37 samt motsvarande artiklar av andra oädla metaller (74—81 kap.): e. handverktyg enligt nr 85.05 samt elektromekaniska hushällsapparater enligt nr 85.06. ()m ej annat följer av anm. 3 eller 4 till sextonde avd. skall en maskin eller apparat som mots 'arar en varubeskrivning i ett eller flera av numren 84.01— 84.21 och samtidigt motsvarar en varubeskrivning i ett eller flera av numren 8422—8460 tulltaxeras enligt tillämpligt nummer i den förra gruppen och ej i den senare. Nr 84.17 skall dock ej anses tillämpligt för: a. groningsapparater. äggkläckningsapparater och kycklingmödrar (nr 84.28)". b. spannmälsfuktningsmaskiner(nr 84.29): €. diffusörer för extraktion av sockersaft (nr 84.30); (1. maskiner för värmebehandling av textilgarn. lextilvävnader eller andra tex- tilvaror (nr 84.40): e.. maskiner och apparater för mekanisk bearbetning i vilka en temperaturänd— ring. även om den är nödvändig. är av underordnad betydelse. Nr 84.19 skall ej anses tillämpligt för: a. symaskiner för tillslutning av säckar eller liknande förpackningar (nr 84.41 ): b. kontorsmaskiner enligt nr 84.54.

Prop. 1981/82: 11 90

3. A. Med uttrycket "automatiska databehandlingsmaskiner" i nr 84.53 förstås:

1.1.

b.

C.

digitalmaskiner med minnen som kan lagra ej endast ett eller flera bear- betningsprogram och de data som skall bearbetas utan. även ett program för översättning av det programmeringsspråk på vilket programmen är skrivna till maskinspråk. Dessa maskiner måste vara försedda med ett primärminne som är direkt åtkomligt för utförandet av ett program och som har en kapacitet som åtminstone är tillräcklig för att lagra de delar av bearbetnings- och översättningsprogrammen jämte de data. som är ome- delbart nödvändiga för den aktuella körningen. De mäste också själva vara i stånd att på grundval av instruktionerna i det ursprungliga pro— grammet genom logiskt beslut modifiera utförandet under pågående kör- ning: analogimaskiner som kan simulera matematiska modeller och som består av minst analogielement. styrelement och programelement: hybridmaskiner bestående av antingen en digitalmaskin med analogiele— ment eller en analogimaskin med digitalelement.

B. Automatiska databehandlingsmaskiner kan förekomma som system beståen- de av ett variabelt antal enheter i separata höljen. En enhet skall anses utgöra en del av det kompletta systemet om den uppfyller samtliga följande villkor: a. den kan anslutas till centralenheten antingen direkt eller via en eller flera andra enheter: b. den är speciellt konstruerad som del till ett sådant system: den mäste i

synnerhet. sävida den ej utgör en strömförsörjningsenhet. kunna mottaga eller leverera data i sådan form (kod eller signaler) som kan användas i systemet. Aven sådana enheter av detta slag som anges till förtullning särskilt skall tulltaxeras enligt nr 84.53. '

4. Nr 84.62 skall anses tillämpligt bl.a. för polerade stälkulor. vilkas största och minsta diameter ej avviker från den nominella diametern med mer än 1%.. dock högst med 0.05. mm. Andra stälkulor skall tulltaxeras enligt nr 73.40. 'Jl En maskin som användes för mer än en uppgift skall i tulltaxeringshänseende behandlas som om dess huvuduppgift vore dess enda uppgift. (.)m ej annat följer av anm. 2 till detta kapitel. anm. 3 till sextonde avd. eller andra föreskrifter skall en maskin. vars huvuduppgift ej är beskriven i något tulltaxenumnter eller för vilken huvuduppgiften ej kan fastställas. tulltaxeras enligt nr 84.59. Nr 84.59 skall även anses omfatta maskiner för tillverkning av linor och tågvirke av metalltråd. textilgarn eller annat material eller av en kombination av llera material (t. ex. dukt-. tvinn- och kablingsmaskiner).

84.01

84.02

84.03

84.05 84.06

84.07

Ängpannor och andra ånggeneratorer (med undantag av varmvattenpannor för centraluppvärmning som även kan producera lågtrycksänga): hetvattenpannor. . 4.5 % Hjälpapparater för användning tillsammans med ång- generatorer eller hetvattenpannor enligt nr 84.01 (t.ex. economisers. överhettare. sotningsapparater. anord- ningar för stol'tåterföring o.d.): kondensorer för ång- maskiner ....................................... 4.5 % Generatorer för gengas eller vattengas. även med gas- renare: generatorer för framställning av acetylengas (enligt vattenmetoden) samt liknande gasgeneratorer. även med gasrenare ............................. 4.5 %- Ängmaskiner. även hopbyggda med ångpanna ...... 4.5 %- Förbränningskolvmotorer: A. motorer till luftfartyg samt delar därtill .......... 3.1 % B. utombordsmotorer: motorer med gnisttändning för

fartygsdrift .................................. 4.2 54. C. andra ....................................... 4.5 %- Hydrauliska motorer (inbegripet vattenhjul och vatten- turbiner) ....................................... 4.5 %

Prop.

84.08

84.09 84.10

84.11

84.12

84.13

84.14 84.15 84.16

84.17

84.18

84.19

84.20

1981/82: 11

Andra motorer: A. turbopropmotorer. turbojetmotorer och andra reak- tionsmotorer samt delar därtill ................. B. andra ....................................... Maskindrivna vägvältar .......................... Vätskepumpar (inbegripet ptlmpar med motor eller tur- bin). även försedda med mätanordningar: vätskeeleva- torer med skopor. kedjor. skruvar. band c. d. ....... Luftpumpar och vakuumpumpar samt kompressorer för luft eller andra gaser (inbegripet pumpar och kompressorer med motor eller turbin samt frikolvs- kompressorer för gasturbiner): fläktar. bläsmaskiner o.d. ........................................... Luftkonditioneringsapparater bestående av motordri- vcn fläkt och anordningar för reglering av luftens tem- peratur och fuktighet. allt hopbyggt till en enhet" ..... Brännare för llytande bränsle. pulveriserat fast bränsle eller gas. till eldstäder: mekaniska eldningsapparater. mekaniska eldstadsrostar. mekaniska anordningar för avlägsnande av aska samt liknande anordningar: A. rostar till mekaniska eldstadsrostar ............. B. andra ....................................... lndustri- och laboratorieugnar. icke elektriska ...... Kylskåp. kylmaskiner och annan kylutrustning (elek- triska och andra) ................................ Kalandrar och liknande valsmaskiner (andra än maski- ner för bearbetning eller valsning av metall eller för bearbetning av glas) samt valsar därtill ............. Maskiner och apparater. även för laboratorier och även med elektrisk uppvärmning. för behandling av material genom förfaranden som inbegriper temperaturändring. såsom uppvärmning. kokning. rostning. destillering. rektifiering. sterilisering. pastörisering. ångbehandling. torkning. indunstning. förångning. kondensering eller avkylning, ej utgörande maskiner eller apparater av sådana slag som användes för hushållsbruk: varmvat- tenberedare. icke elektriska ...................... Centrifuger: maskiner och apparater (andra än filter- trattar. mjölksilar o.d.) för filtrering eller rening av vätskor eller gaser ............................... Maskiner och apparater för rengöring eller torkning av flaskor eller andra kärl: maskiner och apparater för påfyllning. tillslutning. kapsylering eller etikettering av llaskor. burkar. askar. lådor. påsar. säckar eller andra förpt'tckningar: andra maskiner och apparater för för- packning eller inslagning av varor: apparater för in- pressning av kolsyra i drycker: diskmaskiner: A. maskiner och apparater för rengöring. torkning. pä- fyllning. tillslutning. kapsylering eller etikettering av flaskor eller andra förpackningar ........... '. B. andra ....................................... Vågar (med undantag av vägar känsliga för 0.05 g eller mindre). inbegripet räkne- och kontrollvågar; vikter av alla slag för vågar ...............................

91

4.292-

4 2 9'.

fri 4.5 %. 4.5 %

4.5 %.-

Prop.

84.21

84.22

84.23

84.24

84.25

84.26

84.27

84.28

84.29

84.30

84.31

1981/82:11

Mekaniska apparater (även för handkraft) för utsprut- ning. spridning eller l'mfördelning av vätskor eller pulver: brandsläckningsapparater (även laddade): sprutpistoler och liknande apparater: ängbläster- och sandblästerapparater samt liknande apparater ....... Maskiner och apparater för lyftning eller annan hante- ring. lastning. lossning eller transport (t.ex. hissar. lyftblock. vinschar. lyftkranar. transponkranar. dom- krafter. taljor. telfrar. bandtransportörer och linbanor). ej utgörande maskiner eller apparater hänförliga till nr 84.23 .......................................... Maskiner och apparater. stationära eller rörliga. för grävning. schaktning. planering. stampning. borrning eller brytning av jord. sten. mineral eller malm (t.ex. schaktmaskiner. kolbrytningsmaskiner. grävmaskiner. skrapor. väghyvlar och s.k. bull-dozers): pålningsma- skiner: snöplogar utan egen framdrivningsanordning (inbegripet utrustning till snöplogar) ............... Maskiner och redskap för lantbruk eller trädgårdssköt- sel. avsedda för jordens beredning eller odling (t.ex.. plogar. harvar. kultivatorer. såmaskiner och gödsel- spridare): vältar för gräsmattor och idrottsplatser Maskiner och redskap för skörd eller tröskning: halm- och foderpressar: slåttermaskiner och gräsklippnings- maskiner: rensningsmaskiner för spannmål. baljväxt- frön eller andra frön samt äggsorteringsmaskiner och andra sorteringsmaskincr för lantbruksproduktcr (and- ra än maskiner av sådana slag som användes inom kvarnindustrin. hänförliga till nr 84.29) .. ............ Maskiner och apparater för mejerihanteringen (inbegri- pet mjölkningsmaskiner) ......................... Pressar och krossar samt andra maskiner och apparater av sådana slag som användes vid framställning av vin eller cider eller vid beredning av fruktsaft c. d. ...... Andra maskiner och apparater för lantbruk. träd- gårdsskötsel. fjäderfäavel eller biodling: groningsap- parater försedda med maskinell utrustning eller upp- värmningsanordning: äggkläckningsapparater och kycklingmödrar ................................. Maskiner och apparater av sådana slag som användes inom kvarnindustrin samt andra maskiner och appara- ter (andra än av lantbrukstyp) för bearbetning av spannmål eller torkade baljväxtfrön ......... - ...... Maskiner och apparater. ej hänförliga till annat num- mer i detta kapitel. av sådana slag- som användes inom följande livsmedelsindustrier: bageri-. konfektyr- och chokladindustrierna. industrier för tillverkning av ma- karoner. ravioli och liknande spannmålsbaserade fö- doämnen. industrier för beredning av kött. fisk. frukt eller köksväxter (inbegripet köttkvarnar och skärma- skiner) samt socker- och bryggeriindustrierna ....... Maskiner och apparater för tillverkning eller efterbe- handling av pappersmassa. papper eller papp .......

4,5%

4.5%

4.5%

4.5%

4.5%

45%.

4.5 %

4.5%

4.5 %-

4.5%

Prop.

84.36

84.37

84.38

84.39

84.40

1981/82: 11

Bokbinderimaskiner och bokbinderiapparater. inbegri- pet trådhäftmaskiner ............................. Skärmaskiner av alla slag. för papper eller papp: andra maskiner och apparater för bearbetning av pappers- massa. papper eller papp ......................... Maskiner. apparater och redskap för typgjutning eller sättning: maskiner och apparater. andra än verktygs- maskiner enligt nr 84.45. 84.46 eller 84.47. för tillverk- ning av klichéer eller andra tryckformar (även cylind— riska): typer. matriser. klichéer och andra tryckformar (även cylindriska): plåtar. cylindrar och litografiska stenar. preparerade för grafiskt ändamål (t.ex. slipade. kornade eller polerade): A. klichéer och andra tryckformar ................ B. andra slag ................................... Tryckmaskincr (tryckpressar): hjälpapparater för an- vändning vid tryckning: ' A. cylinderpressar och rotationspressar samt hjälpap- parater till sådana pressar: delar därtill ........... B. andra slag. inbegripet iläggningsapparater som anges till förtullning särskilt ................... Maskiner för framställning av syntetiska eller regene- rerade textilfibrer; maskiner av sådana slag som an- vändes för förarbetning av naturliga. syntetiska eller regenererade textilfibrer: maskiner för spinning. tvin- ning. dubblering. spolning. rullning eller haspling av textilgarn (inbegripet inslagsspolningsmaskiner) ..... Vävstolar. trikåmaskiner samt maskiner för tillverk- ning av överspunnet garn. tyll. spetsar. broderier. snörmakeriarbeten. flätor eller nätknytningar: maski- ner (inbegripct varpmaskiner och varpklistringsma- skiner) för förberedning av garn för användning i till detta nummer hänförliga maskiner ................. Hjälpmaskiner och hjälpapparater för användning till- sammans med maskiner enligt nr 84.37 (t. ex. skaftma- skiner.jacquardmaskiner. varp- och skottväktarc samt anordningar för skyttelväxling): delar och tillbehör lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till maskiner enligt detta nummer eller till maskiner hänförliga till nr 84.36 eller 84.37 (t. ex. spindlar. spinn- vingar. kardbeslag. kammar. spinnmunstyckcn. skytt- lar. solv. skaftramar och trikåmaskinsnålar): A. trikåmaskinsnålar ............................ B. skyttlar och andra delar och tillbehör. av trä ..... C. andra slag ................................... Maskiner och apparater för tillverkning eller efterbe- handling av filt som längdvara eller i avpassade styc- ken. inbegripet maskiner för tillverkning av filthattar samt hattformar ................................. Maskiner och apparater för tvättning eller annan rengö- ring. torkning. blekning. färgning. apprctering. belägg- ning eller annan cfterbehandling av textilgarn. textil— vävnadcr eller andra textilvaror. även konfektionerade

93 4.5 %-

4 %

fri

fri

3.1%--

4.59;

fri 2.3 % 4.5 %

4.5 %-

Prop.

84.41

84.42

84.43

84.44

84.45

84.46

84.47

84.48

1981/82:11

(inbegripet tvättmaskiner för våttvätt och kemisk tvätt): lägg-. rull- och skärmaskiner för vävnader e. (l.: maskiner av sådana slag som vid tillverkning av lino- leummattor eller andra golvbeläggningsmatcrial an- vändes föratt anbringa massa på underlag av textilvara eller på annat underlag: maskiner av sådana slag som användes för tryckning av textilvaror. läder. tapeter. omslagspappcr. linoleummattor eller annat material med likformigt återkommande mönster .cller ord eller med färg som täcker hela ytan samt graverade eller etsade tryckplåtar och tryckvalsar därtill ........... Symaskiner: möbler speciellt konstruerade för syma- skiner: syimtskinsnälar: A. s_vmaskinsnålar .............................. B. andra slag ................................... Maskiner och apparater (andra än symaskiner) för be- redning eller bearbetning av hudar. skinn eller läder (inbegripet skomaskinet) ......................... Konvertrar. giutskänkar. götkokiller och giutmaskiner av sådana slag som användes inom metallindustrin: A. kontinuerliga. roterande gjutmaskiner samt delar därtill ....................................... B. götkokiller samt delar därtill ................... C. andra slag ................................... Valsverk och valsar därtill: A. obearbetade giutgodsdetaljer .................. B. andra slag ............................ . ...... Verktygsmaskiner för bearbetning av metall eller hård— metall. ej utgörande maskiner hänförliga till nr 84.49 eller 84.50: ' A. spi'tnavskiljande maskiner vägande per styck mer än 10000 kg .................................... B. andra slag ................................... Verktygsmaskiner för bearbetning av sten. keramiska produkter. betong. asbestcement eller liknande mine- raliska material eller för bearbetning av glas i kallt tillstand. andra än maskiner hänförliga till nr 84.49 Verktygsmaskiner för bearbetning av trä. kork. ben. hårdgummi. styv plast eller liknande hårda material. andra än maskiner hänförliga till nr 84.49: A. barknings-. hyvel-. såg-. lim-_ och pressmaskiner samtsvarvar B. andra: 1. spånavskiljande verktygsmaskiner. ej hänförliga till A ..................................... 2. andra maskiner ........................... Tillbehör och delar lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till maskiner hänförliga till nr 8445—8447. inbegripet hållare för arbetsstycken eller verktyg. självöppnande gänghuvuden. delningsdockor och annan hjälputrustning för verktygsmaskiner: verk- tygshållare till alla slags handverktyg .. .............

94

4.5 %-

fri 6.9 9?-

Prop.

84.49

84. 50

84.54

84.56

84.57

84.58

84.59

84.60

84.6l

1981/82: 11

Handverktyg. pneumatiska eller hopbyggda med icke elektrisk motor ................................. Maskiner och apparater för svetsning. härdlödning. skärning eller ytbärdning med gas ................. Skrivmaskiner, andra ätt skrivmaskiner med inbyggt räkneverk: checkstämplingsapparater .............. Räknemaskiner: bokföringsmaskiner. kassakontrollap- parater. frankostämplingsmaskiner. biljettmaskiner samt liknande maskiner med inbyggt räkneverk ..... Automatiska databehandlingsmaskiner och enheter därtill: magnetiska och optiska läsare. maskiner för överföring av data till databärare i kodad form samt maskiner för bearbetning av sådana data. ej annorstä- des nämnda eller inbegripna ...................... Andra maskiner oeh apparater för kontorsbruk (t.ex. hektografer och stencilapparater. adresscringsma- skiner. maskiner för sortering. räkning eller förpack- ning av mynt. penn|ormeringsapparater. hälslag och häftapparater) .................................. Delar och tillbehör (andra än överdrag. väskor o.d.) lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till maskiner av sådana slag som är hänförliga till nr 84.5l. 84.52. 84.53 eller 84.54 ..................... Maskiner och apparater för sortering. siktning. avskilj- ning. tvättning. kmssning. malning eller blandning av jord. sten. malm eller andra mineraliska ämnen i fast form (inbegripet pulver- och pastaform): maskiner och apparater för agglomerering. gjutning eller formning av fasta mineraliska bränslen. keramiska massor, icke härdnad betong. gips eller andra mineraliska produkter i pulver- eller pastaform: maskiner för tillverkning av gjutformar av sand .............................. Glasbearbetningsmaskiner (andra än maskiner för be- arbetning av glas i kallt tillstånd): maskiner för sam- mansättning av elektriska glödlampor och gasurladd-_ ningslampor eller av elektronrör och liknande rör:

A. maskiner .................................... B.delar ..... Försäljningsautomater (t.ex. frimärks-. cigarett-. choklad- och livsmedelsautomater). ej utgörande spel- automater ...................................... Maskiner och mekaniska apparater med självständiga arbetsuppgifter. ej hänförliga till annat nummer i detta kapitel: .

A. slagg-granuleringsmaskiner samt delar därtill B. andra slag ........................... '. Ä ...... Formflaskor för metallgjuterier: gjutformar av sådana slag som användes för metall (andra än götkokiller). hårdmetall. glas. mineraliska ämnen (t.ex. keramiska massor. betong eller cement). gummi eller plast ..... Kranar. ventiler och liknande anordningar för rörled- ningar. ångpannor. tankar. kar e.d.. inbegripet redu- cerventiler och termostatreglerade ventiler .— ........

4.5 6;

4.572 3.192-

Prop. l981/82:11 96

84.62 Kullager. rullager och nållager .................... 4.5 % 84.63 'fransmissionsaxlar. vevaxlar. lagerhus. glidlager. kugghjul. friktionshjul. kuggväxlar. växellådor och andra variabla ut 'åixlingar. svänghjul. remskivor. lin- skivor. block. blockskivor och axelkopplingar ...... 4. LII te 84.64 Packningar av metallplåt i förening med annat material (t. ex. asbest. lilt eller papp) eller av flera skikt metall- folier: satser av packningar av skilda material. för ma- skiner. rörledningar e. (1.. i påsar. kuvert eller liknande förpackningar ................................... 4.5 %- 84.65 Delar till maskiner eller apparater. ej försedda med elektriska kopplingsanordningar. isolatorer. spolar. kontaktclement eller andra elektriska anordningar och ej hänförliga till annat nummer i detta kapitel ....... 4.5 %

85 kap. Elektriska maskiner och apparater samt elektrisk materiel; delar därtill

Anmärkningar

1.

'IJ

,JJ

Detta kapitel omfattar ej: a. filtar. dynor. fotpasar o. d. med elektrisk uppvärmning: kläder. skodon. öronskydd och liknande aitiklar avsedda att bäras av användaren. med elektrisk uppvärmning: b. artiklar av glas enligt nr 7().11: c. möblel med elektrisk uppvärmning. enligt 94 kap. Nr 85. ()1 skall ej anses tillämpligt för varor nämnda i nr 85.08. 85.09 eller 85.21: kV|cks|1verst|om||kt'||e med metallbehallare tulltaxeras dock enligt nr 85. ()1. Nr 85.06 skall anses tillämpligt endast för följande elektromekaniska maskiner och apparater av sådana slag som vanligen användes för hushållsbruk: a. dammsugare. golvbonare. maskiner för malning eller blandning av livsme- del. fruktpressar och fläktar. oavsett vikten: b. andra maskiner och apparater under förutsättning att vikten ej överstiger 20 kg per styck. Numret är dock ej tillämpligt för diskmaskiner (nr 84.19). tvättcentrifuger och tvättmaskiner (nr 84.18 och 84.40). manglar och strykmaskiner (nr 84.16 och 84.40). symaskiner (nr 84.41) samt elektriska x ärmeapparater (nt' 85.12). Med "tryckta kretsar" i nr 85.|9 skall förstås kretsar. som med något tryck— ningsförfarande (t. ex. prägling. plätering eller etsning) eller med ftlmkretsteknik erhållits genom utformning på ett isolerande underlag av ledande element. kontakter eller andra tryckta komponenter (t. ex. induktansspolar. motstånd och kondensatomr). ensamma eller sammanbundna enligt ett förutbestämt mönster. andra än element som kan alstra. likrikta. modulera eller förstärka en elektrisk signal (t.c ex. halvledarelement). Uttrycket tryckta kr'etsar omfattar ej kretsar i förening med andra element än sådana som erhållits under tryckningsprocessen. Tryckta kretsar får dock vara försedda med icke tryckta förbindningselement.- 'l'unn— eller tjocktilmskretsar innehållande passiva och aktiva element erhållna under samma tekniska process skall tulltaxeras enligt nr 85.21. För tillämpning av nr 85.21 gäller: A. Med "dioder. transistorer och liknande halvledarkomponenter eller halvle— darelement" skall förstås sådana komponenter eller element. vilkas funktion är beroende av förändringar i resistiviteten under inverkan av ett elektriskt fält: B. Med "elektroniska mikrokretsar" skall förstås:

a. bygghlock av typen knippemoduler. gjutna moduler. ntikromoduler och liknande, bestående av diskreta. aktiva eller både aktiva och passiva miniatyrkomponenter som kombinerats och sammankopplats: b. integrerade monolitkretsar i vilka kretselementen (dioder. transistorer. motstånd. kondensatorer. förbindelseledningar etc.) framställs i massan

Prop. 1981/82: 11 97

(huvudsakligen) och på ytan av ett halvledande material (t.ex. dopad kisel) och är oskiljaktigt förbundna med varandra; integrerade hybridkretsar i vilka passiva och aktiva element. en del erhållna genom tunn- eller tjockftlmsteknik (motstånd. kondensatorer. förbindelseledningar etc.). andra genom halvledarteknik (dioder. transis- torer. integrerade monolitkretsar etc.). kombinerats praktiskt taget odel- bart på ett enda isolerande underlag (glas. keramik etc.). Dessa kretsar kan även innehålla diskreta miniatyrkomponenter.

Vid tulltaxering av i denna anmärkning definierade artiklar skall nr 85.21 äga företräde framför varje annat tulltaxenummer som skulle kunna ifrågakomma med hänsyn särskilt till artiklarnas funktion.

('.'

85.01 Följande elektriska artiklar: generatorer. motorer, om- formare (roterande eller statiska). transformatorer, lik- riktare och induktansspolar ....................... 45% 85.02 Elektromagneter: permanenta magneter samt varor av speciella material. utgörande ämnen till sådana mag- neter: magnetchuckar och andra elektromagnetiska el- ler permanentmagnetiska uppspänningsanordningar för

arbetsstycken: elcktromagnetiska kopplingar: elektro-

magnetiska bromsar: elcktromagnetiska lyftdon ..... 4.5 % 85.03 Galvaniska element och batterier .................. 6.9 .%- 85.04 Elektriska ackumulatorer ........................ 4.5 % 85.05 Handverktyg med inbyggd elektrisk motor ......... 4.5 % 85.06 Elektromekaniska hushållsapparater med inbyggd

elektrisk motor ................................. 5.4 %- 85.07 Rakapparater och härklippningsmaskiner med inbyggd

elektrisk motor ................................. 4,5 %

85.08 Elektrisk start- och tändningsutrustning för förbrän- ningsmotorer (inbegripet tändmagneter. tändgenera- torer. tändspolar. startmotorer. tändstift och glödtänd- stift): generatorer (för likström eller växelström) och bakströmsreläer för användning tillsammans med för- bränningsmotorer ............................... 4.5 % 85.09 Elektrisk belysnings- och signalutrustning. elektriska Vindrutetorkare samt elektriska avfrostnings- och avimningsanordningar. för cyklar eller motorfordon . 4.5 % 85.10 Bärbara elektriska batteri- eller generatorlampor, and— ra än lampor hänförliga till nt' 85.09 ................ 4.5 % 85.11 Elektriska ugnar samt apparater för induktiv eller di- elektrisk uppvärmning. för industri- eller laboratorie- bruk: elektriska eller med laser arbetande maskiner och apparater för svetsning. lödning eller skärning .. 4.5 % 85.12 Elektriska varmvattenberedare och doppvärmare: elektriska apparater för uppvärmning av marken samt elektriska apparater för rumsuppvärmning: elektriska apparater för hårbehandling (t.ex. hårtorkningsappara- ter. onduleringsapparater och härtångsvärmare) samt elektriska stryk- och. pressjärn; elektriska värmeappa- rater för hushållsbruk: elektriska värmemotstånd. and- ra än sådana av kol: . A. elektriska stryk- och pressjärn samt delar därtill (andra än värmemotständ) ..................... 5.4 % B. andra slag ................................... 4.5 %

7. Riks./agan l98l/82. I .ru/nl. Nr II

Prop.

85.13

85.14

85.18

85.19

1981/82: 11

Elektriska apparater för trådtelefoni eller trådtelegrafi (inbegripet sådana apparater för bärfrekvenssystcm) . Mikrofoner och stativ därtill: högtalare: tonfrekvens- förstärkare: . A. mikrofoner och mikrofonstativ samt delar därtill B. högtalare och tonfrekvensförstärkare samt delar därtill ....................................... Apparater för sändning eller mottagning av radiotele- foni eller radiotelegrali: apparater för sändning eller mottagning av rundradio eller television (inbegripet mottagare hopbyggda med-apparater för upptagning eller återgivning av ljud) samt televisionskameror: ap— parater för radionavigering. radarapparater samt appa- rater för radiomanövrering. radiostyrning e. (1.5 A. apparater för mottagning av radiotelegrafi eller ra- diotelefoni. inbegripet kombinerade sändare—mot- tagare: rundradiomottagare: televisionsmottagare. inbegripet monitorer: kombinerade rundradio- och televisionsmottagare. inbegripet mottagare med in- byggd grammofon eller bandspelare: delar till appa- rater för mottagning av radiotelegrati. radiotelefoni. rundradio eller television ...................... B. andra slag. inbegripet reläapparater ............. Elektrisk trafikövervakningsutrustning för järnvägar. landsvägar. gator. tloder eller kanaler samt utrustning för liknande ändamål i hamnar eller på flygfält ...... Elektriska signalapparater. akustiska eller visuella (så- som ringklockor. sirener. signaltablåer samt tjuv- och brandlarmsapparater). andra än apparater enligt nr 85.09 eller 85.16 .................. ' ............... Elektriska kondensatorer. fasta eller variabla: A. kondensatorer och delar därtill vägande högst 250 g

per styck .................................... B. andra slag ................................... Elektriska apparater och andra artiklar för slutning och brytning av elektriska kretsar. för skyddande av elek- triska kretsar eller för åstadkommande av anslutning till eller förbindelse i elektriska kretsar (t.ex. ström- ställare. reläer. säkringar. överspänningsavledare. stötvägsfilter. stickproppar. glödlampshållare och kopplingsdosor): motstånd. fastaieller variabla (inbe- gripet potentiometrar). andra än värmemotstånd: tryckta kretsar: kopplingstavlor och manöverpaneler: A. smältsäkringar:

1. av keramiskt material ......................

2. av annat material ................... ' ....... B. motstånd .................................... C. glödlampshällare. vägande per styck:

1. högst 500 g ............ - ...................

2. mer än 500 g .............................. D. andra slag. inbegripet delar till artiklar enligt A-C

98

4.5 %

6.2 %

9.3 %

7.4 % 4.5 %

8.5 %- 6.9 % 6.9 %

8.5 % 6.9 % 6.2 %

Prop.

85.20

85.21

85.24

85.27

85.28

1981/82: 11

Elektriska glödlampor och elektriska gasurladdnings- lampor (inbegripet lampor för infrarött eller ultraviolett ljus): båglampor: A. metalltrådslampor ..................... 100 kg B. socklar till glödlampor ........................ C. andra slag, inbegripet delar. andra än socklar. till glödlampor .................................. Elektronrör (glödkatodrör. kallkatodrör och fotokatod— rör). inbegripet gasfyllda rör, katodstrålerör. rör för televisionskameror och för kvicksilverströmriktare: fo— toceller; monterade piezoelektriska kristaller; dioder; transistorer och liknande halvledarkomponenter eller halvledarelement: lysdioder: elektroniska mikrokret- sar: A. ventilrör till röntgenapparater samt delar därtill B. katodstrålerör samt rör för televisionskameror C. elektroniska mikrokretsar: dioder. transistorer och liknande halvledarkomponenter: lysdioder ...... D. andra slag ................................... Elektriska maskiner och apparater med självständiga arbetsuppgifter. cj hänförliga till annat nummer i detta kapitel .........................................

_ Isolerad elektrisk tråd. kabel (även koaxialkabel).

stäng o.d. (inbegripet lackerade eller anodoxideradc). även med kopplingsanordningar: A. med mantel av bly eller annan metall ........... B. andra slag ................................... Kolborstar, båglampskol. kol för galvaniska element, kolelektroder och andra artiklar av kol. av sådana slag som användes för elektriskt ändamål: A. vägande per styck 3 kg eller däröver: !. grafiterade ......................... 100 kg 2. andra slag ................................ B. vägande per styck mindre än 3 kg: 1. kolborstar ................................ 2. andra slag .......................... 100 kg Elektriska isolatorer. oavsett materialet: A. av keramiskt material ........... '. .- ............ B. av annat material .............................

. lsolcrdetaljer (med undantag av isolatorer hänförliga

till nr 8525) för elektriska maskiner eller apparater eller för annat elektriskt ändamål. utgörande detaljer helt av isolermaterial bortsett från mindre metalldelar som ingjutits eller inpressats i massan i samband med tillverkningen och som är avsedda uteslutande för sam- manfogning:

A. av plast ............................. - ........ B. av keramiskt material ......................... C. avannatmaterial ...... Elektriska isolerrör samt förbindningsdetaljer därtill. av oädel metall. invändigt belagda med isolermaterial Elektriska delar till maskiner och apparater. ej utgöran— de varor hänförliga till något av de föregående numren i detta kapitel ....................................

99

21250 fri

4.5 %

fri 3.1 %

4% 4.5%

N 1 fri

4.5 %- 10: —

8 ”(, 6.9 % '

Prop. 1981/82: 11 100

SJU'l'TONDE AVDELNINGEN

lFordon, luftfartyg, fartyg och viss transportutrustning

Anmärkningar

') ...

F.,:

Denna avdelning omfattar ej artiklar hänförliga till nr 97. 01. 97. 03 eller 97. 08 och ej heller bobbar. sportkälkar o. d. hänförliga till nr 97.06. I hela denna avdelning skall ordet' 'delar” och uttrycket 'delar och tillbehör" ej anses tillämpliga för följande artiklar. även om de är igenkännliga som av sedda för varor enligt denna avdelning: a. packningar. tätningar o.d. (tulltaxeras enligt materialets beskaffenhet eller enligt nr 84.64): b. delar med allmän användning enligt definition i anm. 2 till femtonde avd.. av oädel metall (femtonde avd.) samt motsvarande varor av plast (vilka i all- mänhet tulltaxeras enligt nr 39.07): c. artiklar hänförliga till 82 kap. (verktyg); (1. artiklar hänförliga till nr 83.11:

maskiner. apparater och andra artiklar hänförliga till nr 84.01 —84.59. 84.61 eller 84.62 samt sådana delar till motorer som är hänförliga till nr 84.63:

t. elektriska maskiner och apparater samt elektrisk materiel (85 kap.): g. artiklar hänförliga till 90 kap.: h

1

."

. ur (91 kap.): i'. vapen (93 kap. ); k. borstar av sadana slag som användes som delar till fordon (nr 96. 01). . Omnämnanden | 86— 88 kap. av delar och tillbehör skall ej anses tillämpliga för

delar eller tillbehör som ej är lämpliga att användas uteslutande eller huv udsaklt- gen till artiklar enligt dessa kapitel. En del eller ett tillbehör som motsvarar varubeskrivningen i två eller flera av numren i dessa kapitel skall tulltaxeras enligt det nummer som motsvarar den huvudsakliga användningen av ifrågava- rande del eller tillbehör. Flygmaskiner. speciellt konstruerade så att de även kan användas som vägför- don. tulltaxeras som flygmaskiner. Motordrivna amftbiefordon tulltaxeras som motorfordon. Luftkuddefarkoster skall inom denna avdelning hänföras till samma kapitel som de transportmedel med vilka de företer den största likheten. nämligen: a. till 86 kap. om de är konstruerade för färd pa sparbana tsvävl äg): b. till 87 kap. om de är konstruerade för färd över land eller öve| både land och vatten: c. till 89 kap. om de är konstruerade för färd över vatten. även om de kan landa på stränder eller landningsplattformar eller färdas över is. Delar och tillbehör till luftkuddefarkoster skall tulltaxeras på samma sätt som delar och tillbehör till transportmedel. hänförliga till det tulltaxenummer som enligt ovanstående bestämmelser är tillämpligt för 1uftkuddefarkosterna. Stationär materiel till svävtägsbanor skall tulltaxeras som motsvarande materiel till järnvägar: traftkövervakningsutrustning för svävtägstransportsystem skall tulltaxeras som traflkövervakningsutrustning förjärnvägar.

5:I Bestämmelsen i tolkningsregel 2 a (se allmänna bestämmelser i början av tull-

taxan) angående vara som vid förtullningen är isärtagen eller icke hopsatt tilläm- pas även för vara enligt sjuttonde avd. vars delar anges till förtullning vid skilda tillfällen. om den tullskyldige yrkar det.

Prop. 1981/82: 11 lOl

86 kap. Lok och annan rullande järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar därtill; stationär järnvägs- och spårvägsmateriel; trat'lk- signalutrustning (ej elektriskt manövrerad) av alla slag

Anmärkningar

IJ

Detta kapitel omfattar ej: a. järnvägs- och spårvägssliprar av trä eller betong samt spårbanesektioner av betong för svävtåg (nr 44.07 eller 68.11): ' b. banbyggnadsmateriel avjärn eller stål förjärnvägar eller spårvägar. hänförlig till nr 73. 16: c. elektriskt manövrerade signalapparater hänförliga till nr 85.16.

Nr 86.09 skall anses tillämpligt för bl. a.: a. hjulaxlar. hjul. hjulringar av metall. fälgar. nav och andra delar till hjul; b. ramar. underreden och boggier: ' ' c. Iagcrboxar: bromsapparater:

d. buffertar för rullande materiel; koppelanordningar och vagnsbälgar: e. vagnskorgar.

Om ej annat följer av bestämmelserna i anm. ] ovan skall nr 86.10 anses

tillämpligt för bl.a.: a. sammansatta spår. vändskivor. stoppbockar och lastmallar: b. semaforer och mekaniska signalskivor samt mekaniska manövreringsanord- ningar för plankorsningar. signaler eller spårväxlar. även om de är försedda med elektriska belysningsanordningar.

86.02 Elektriska lok för aekumulatordrift eller drivna med kraft från yttre elektrisk kraftkälla ................. 4,5 % 86.03 Andra lok: tendrar .............................. 4.5 % 86.04 Motorvagnar för järnvägar eller spårvägar "samt mo- tordressiner .................................... 5.4 %- 86.05 Personvagnar och resgodsvagnar för järnvägar eller

spårvägar: sjukvagnar. fängvagnar. undersökningsvag- nar. postvagnar och andra liknande specialvagnar för järnvägar ....................................... 3.7 %

86.06 Rullande järnvägs- och spärvägsmateriel av följande slag: verkstadsvagnar. kranvagnar och andra service- vagnar: dressiner. andra än motordressiner ......... 3.7 % 86.07 Godsvagnar förjärnvägar eller spårvägar ........... 3.7 % 86.08 Godsbehållare (containers) speciellt konstruerade och ' utrustade för befordran med ett eller flera slag av trans-

portmedel ...................................... 3,7 % 86.09 Delar till lok eller annan rullande järnvägs- eller spår-

vägsmateriel:

A. bromsapparater samt delar därtill .............. 4.5 % B. andra slag ................................... 3,7 %

86.10 Stationärjärnvägs— och spårvägsmateriel: mekanisk ut- rustning. cj elektriskt manövrerad. för signalering till eller övervakning av vägfordon. rälgående fordon eller andra fordon. fartyg eller luftfartyg: delar till i detta nummer nämnd materiel eller utrustning . . . . . . . .- . . . 3.7 %

Prop.

1981/82: ll

102

87 kap. Fordon, andra än rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel. samt delar därtill

Anmärkningar

Tulltaxenumren i detta kapitel skall ej anses tillämpliga för rullande järnvägs— eller spärvägsmateriel avsedd att framföras uteslutande på räls. 1. För tillämpning av detta kapitel gäller att traktorer anses utgöra fordon som är konstruerade huvudsakligen för dragande eller skjutande av annat fordon eller av maskiner. redskap eller last. även om de har smärre utrymmen som gör det möjligt att i samband med deras huvudsakliga användning medföra verktyg. utsäde. gödselmedel eller andra varor. I.)

87.02 och ej till nr 87,04. 3. Nr 87.10 skall ej anses tillämpligt för barncyklar som ej är försedda med kullager och ej heller för barncyklar som. trots att de är utrustade med kullager. ej är konstruerade som vanliga cyklar. Sådana barncyklar skall hänföras till nr 97.01. 87.01

87.02

87.03

87.04

87.05

87.06

87.07

87.08

87.09

Traktorer (andra än dragtruckar hänförliga till nr 87.07). även försedda med kraftuttag. vinschar eller remskivor ...................................... Motorfordon för person- eller godsbefordran (inbegri- pet sportfordon. andra än fordon enligt nr 87.09): A. personbilar. även i delar för sammansättning B. andra slag ................................... Bilar för speciella ändamål (såsom bärgningsbilar. brandbilar, stegbilar. bilar med anordning för sopning. snöplogning eller spolning. kranbilar. strälkastarbilar. verkstadsbilar och röntgenbilar). ej hänförliga till nr 87.02 .......................................... Underreden försedda med motor. till motorfordon hän- förliga till nr 87.01. 87.02 eller 87.03: A. underreden till traktorer ....................... B. underreden till andra fordon:

1. till personbilar ............................

2. till andra fordon ........................... Karosserier (inbegripet förarhytter) till motorfordon hänförliga till nr 87.01. 87.02 eller 87.03: A. till personbilar' ............................... B. till andra fordon .............................. Delar och tillbehör till motorfordon hänförliga till nr 87.01. 87.02 eller 87.03: A. till traktorer ................................. B. till andra fordon .............................. Truckar av sådana slag som användes i fabriker. maga- sin eller hamnområden eller pä flygplatser för korta transporter eller för hantering av gods (t.ex. flak- truckar. gaffeltruckar och gränsletruckar): dragtruckar av sådana slag som användes på järnvägsperronger: delar till i detta nummer nämnda fordon ............ Stridsvagnar och andra motordrivna pansrade strids- fordon. även utrustade med vapen, samt delar till så- dana fordon .................................... Motorcyklar och mopeder samt cyklar försedda med hjälpmotor. med eller utan sidvagn: sidvagnar av alla slag: A. mopeder. cyklar försedda med hjälpmotor samt mo—

Motorfordonsunderreden försedda med motor och förarhytt skall hänföras till nr

6.9 %

8.5 % 12.2 %

4.5 %

fri

Prop. 1981/82: 11 . 103

torcyklar med förbränningskolvmotor med en cylin- dervolym av högst 245 cmj .................... 6.6 % B. andra motorcyklar: särskilt inkommande sidvagnar 4.5 %-

87.10 Cyklar (inbegripet trehjuliga transportcyklar) utan mo- tor ....................................... 1 st. 8:80 87.1] lnvalidvagnar med eller utan motor eller annan meka- nisk framdrivningsanordning: A. lnvalidvagnar med motor eller annan mekanisk framdrivningsanordning ....................... fri B. andra slag ................................... 4.5 % 87.12 Delar och tillbehör till artiklar hänförliga till nr 87.09. 87.10 eller 87.11 ................................. 6.6 % 87.13 Barnvagnar och delar därtill ...................... 4.5 %- 87.l4 Andra fordon (inbegripet släpfordon) utan mekanisk framdrivningsanordning samt delar därtill .......... 4.5 %

88 kap. Luftfartyg och delar därtill; fallskärmar: katapulter och liknande startanordningar för luftfartyg; markträningsapparater för flygutbildning '

Anmärkning

Till luftfartyg hörande och med dem inkommande tillbehör och inventarier tulltax- eras tillsammans med luftfartygen'. för tillbehör och inventarier som för varaktigt ändamål föres frän luftfartyg skall erläggas tull enligt vad i taxan annars föreskrives för varor av ifrågavarande slag. om ej generaltullstyrelsen med hänsyn till omstän- digheterna finner att tull ej bör utgå.

88.01 Ballonger och luftskepp .......................... ' fri 88.02 Flygmaskiner. segel- och glidflygplan samt drakar: s. k. '

rotochutes ...................................... fri

88.03 Delar till varor hänförliga till nr 88.01 eller 88.02 .... ' fri | 88.04 Fallskärmar samt delar och tillbehör därtill ......... 4.5 %-

88.05 Katapulter och liknande startanordningar för luftfar- tyg: markträningsapparater för flygutbildning: delar till i detta nummer nämnda artiklar ................... fri

89 kap. Fartyg samt annan llytande materiel

Anmärkning

Fartygsskrov. ej färdigbyggda eller ej kompletta fartyg i sammansatt. i ej samman- satt eller i isärtaget skick samt kompletta fartyg i ej sammansatt eller i isärtaget skick skall tulltaxeras enligt nr 89.01 om de ej har huvudsaklig karaktär av fartyg av speciellt slag. Till fartyg hörande och med dem inkommande tillbehör och inventarier tulltaxeras tillsammans med fan ygen: för tillbehör och inventarier som föres i land för varaktigt ändamål från tullfria eller oförtullade fartyg. ävensom för sådana artiklar som förvärvats särskilt i utlandet och som inkommer med här tillverkade eller förut förtullade fartyg av tullbelagt slag. erlägges tull enligt vad i taxan annars föreskrives för varor av ifrågavarande slag. om ej generaltullstyrelsen med hänsyn till omstän- digheterna finner att tull ej bör utgå.

Prop. 1981/82: 11 104

89.01

89.02

89.03

89.04 89.05

Fartyg. ej hänförliga till något av de följande numren i detta kapitel: A. krigsfartyg .................................. fri B. llskefartyg ................................... fri C. lustfartyg .................................... 4.5 % D. andra slag: - ' 1. avjärn. med en bruttodräktighet av högst 70 ton 4.5 % 2. andra .................................... fri Fartyg speciellt konstruerade för bogsering (bogserbå- tar) eller påskjutning av andra fartyg: A. av järn. med en bruttodräktighet av högst 70 ton . 4.5 %- B. andra ....................................... . fri Fyrskepp. flodsprutor. mudderverk av alla slag. pon- tonkranar och andra fartyg i fråga om vilka förflyttning- en är av underordnad betydelse i förhållande till deras huvuduppgift; flytdockor: flytande eller nedsänkbara borrnings- eller produktionsplattformar ............ fri Fartyg avsedda att upphuggas .................... fri Annan flytande materiel än fartyg (t. ex. kassuner. bryggor. bojar och sjömärken) .................... fri

90 kap. Optiska instrument och apparater, foto- och kinoapparater, instrument och apparater för mätning eller kontroll, medicinska och kirurgiska instrument och apparater; delar därtill

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar ej:

a.

."

artiklar av sådana slag som användes i maskiner. apparater eller instrument. av mjukgummi. hänförliga till nr 40.14. av läder eller konstläder. hänförliga till nr 42.04. eller av textilmaterial (nr 59. 17): eldfasta varor enligt nr 69.03; laboratorieartiklar samt artiklar för kemiskt eller annat tekniskt brukt. enligt nr 69.09: speglar av glas. ej optiskt bearbetade. hänförliga till nr 70.09. och speglar av oädel eller ädel metall. ej utgörande optiska element. hänförliga till nr 83.06 eller 71 kap.: varor hänförliga till nr 70.07. 70.11. 70.14. 70. 15. 70. 17 eller 70.18: delar med allmän användning enligt deflnition i anm. 2 till femtonde avd.. av oädel metall (femtonde avd.) samt motsvarande varor av plast (vilka i all— mänhet tulltaxeras enligt nr 39.07): pumpar försedda med mätanordningar. enligt nr 84.10: räkne- och kontroll- vågar samt särskilt inkommande vikter för vågar (nr 84.20): maskiner och apparater för lyftning eller annan hantering. enligt nr 84.22: hjälputrustning för inställning av arbetsstycken eller verktyg i verktygsmaskiner. enligt nr 84.48. inbegripet hjälputrustning med optiska skalavläsningsanordningar (t.ex. optiska delningsdockor). dock med undantag av sådana som i sig själva huvudsakligen utgör optiska instrument (t. ex. inställningsmikroskop): ventiler och andra artiklar enligt nr 84.61 : sökarlyktor och strålkastare av sådana slag som användes på motorfordon. enligt nr 85.09. ävensom apparater för radionavigering samt radarapparater. enligt nr 85.15: . kinoapparater för upptagning. återgivning eller återupptagning av ljud helt på

magnetisk väg (nr 92.11). magnetiska tonhuvuden (nr 92.13):

artiklar enligt 97 kap.: _ mätkärl. vilka skall tulltaxeras som varor av det material varav de är tillver- kade: ' ' spolar. rullar och liknande artiklar (vilka skall tulltaxeras efter materialets beskaffenhet. t. ex. enligt nr 39.07 eller femtonde avd.).

Prop. 1981/82: 11 105

') Om ej annat följer av anm. ] ovan skall delar och tillbehör som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till maskiner. apparater. instrument eller andra artiklar. hänförliga till något nummer i detta kapitel. tulltaxeras på följande sätt:

a. delar och tillbehör som i sig själva utgör maskiner. apparater. instrument eller andra artiklar (inbegripet optiska element enligt nr 90.01 eller 90.02) enligt något särskilt nummer i detta kapitel eller i 84. 85 eller 91 kap. (annat än nr 84.65 och 85.28) skall tulltaxeras enligt ifrågavarande nummer; b. andra delar och tillbehör skall tulltaxeras enligt nr 90.29 om de motsvarar beskrivningen i detta nummer; i annat fall skall de tulltaxeras enligt samma ' nummer som den maskin. apparat. instrument eller annan artikel för vilken de är avsedda.

2:1 Bestämmelsen i tolkningsregel ?. at (se allmänna bestämmelser i början av tull-

'.Jl

taxan) angående vara som vid förtullningen är isärtagen eller icke hopsatt tilläm- pas även för vara enligt 90 kap. vars delar anges till förtullning vid skilda tillfällen. om den tullskyldige yrkar det. Nr 90.05 skall ej anses tillämpligt för astronomiska kikare av sådana slag som ej är lämpliga för observationer på jordytan (nr 90.06) och ej heller för kikarsikten för montering på eldvapen. periskop för montering i ubåtar eller stridsvagnar samt kikare för maskiner. apparater eller instrument enligt detta kapitel: sådana kikarsikten. periskop och kikare skall tulltaxeras enligt nr 90.13. . Optiska apparater och instrument för mätning eller kontroll som enligt lydelsen av tulltaxenumren skulle kunna tulltaxeras både enligt nr 90.13 och enligt nr 90.16 skall tulltaxeras enligt nr 90.16. Nr 90.28 skall anses tillämpligt endast för: a. instrument och apparater för mätning eller kontroll av elektriska storheter: b. maskiner. apparater och instrument av sådana slag som är beskrivna i nr 90.14. 90.15. 90.'6. 90.22. 90.23. 90.24. 90.25 och 90.27 (andra än strobo- skop). vilkas funktion är beroende av ett elektriskt fenomen som varierar med den faktor som skall sökas eller automatiskt regleras: e. instrument och apparater för mätning eller påvisande av alfa-. beta-. gamma- eller röntgenstrålning. kosmisk strålning eller liknande strålning: d. instrument och apparater för automatisk reglering av elektriska storheter ävensom instrument och apparater för automatisk reglering av icke elektris- ka storheter. vilkas funktion är beroende av ett elektriskt fenomen som varierar med den faktor som skall regleras. Lådor. askar. etuier. fodral och liknande förvaringspersedlar som anges till förtullning gemensamt med artiklar enligt detta kapitel skall tulltaxeras tillsam- mans med dessa artiklar om de är av sådana slag som normalt åtföljer artiklarna vid försäljning. Lådor. askar. etuier. fordral och liknande förvaringspersedlar som anges till förtullning särskilt skall tulltaxeras enligt de nummer till vilka dei och för sig är hänförliga.

90.0] Linser. prismor. speglar OCh andra Optiska element.

oavsett materialet. omonteradc. andra än sådana ele- ment av glas som ej är optiskt bearbetade; skivor och plattor av polariserande material .................. fri

90.02 Linser. prismor. Speglar och andra optiska element. oavsett materialet. monterade. utgörande delar eller tillbehör till instrument eller apparater. andra än så- dana element av glas som ej är optiskt bearbetade: A. kameraobjektiv samt delar och tillbehör därtill. vä- gande mer än 3 kg per styck: optiska sökare till kameror samt delar och tillbehör därtill ......... 2.3 % B. andra slag ................................... 4.5% 90.03 Bägar och infattningar samt delar därtill. för glasögon.

pincenéer. lornjetter 6. d. ......................... 3.7 %

90.04 Glasögon. pincenéer. lornjetter o.d.. avsedda för syn- korrektion. som skydd för ögonen eller för annat ända- mål ............................................ 3.7 % 90.05 Kikare (monokulära och binokulära). inbegripet pris—

makikare ....................................... fri

Prop. 1981/82: 11

90.06

90.07

90 . 08

90.09

90.10

90.11

90.12

90.13

90.14

90.15

90.16

Astronomiska instrument (t.ex. spegelteleskop. meri- diancirklar och ekvatorialcr) samt stativ därtill. med

undantag av radioastronomiska instrument .........

Stillbildskameror: blixtljusapparater och blixtlampor för fotografiskt bruk. andra än gasurladdningslampor enligt nr 85.20: A. stillbildskameror samt delar och tillbehör därtill. ej hänförliga till B: [. vägande högst 3 kg per styck ............... 2. andra .................................... B. kassetter. slutare. bländare och icke optiska sökare till stillbildskameror samt delar och tillbehör därtill C. blixtljusapparater och blixtlampor för fotografiskt bruk samt delar och tillbehör därtill ............. Kinokameror. kinoprojektorer samt ljudupptagnings- och ljudåtergivningsapparater för kinematografiskt bruk: alla slags kombinationer av dessa apparater: A. kinokameror. även kombinerade med ljudupptag- ningsapparater. samt delar och tillbehör därtill. ej hänförliga till B:

1. vägande högst 3 kg per styck ............... 2. andra .................................... B. kassetter. slutare. bländare och icke optiska sökare till kinokameror samt delar och tillbehör därtill

C. andra slag ...................................

Stillbildsprojektoiei fotografiska (andra än kinemato- granska) förstorings- och förminskningsapparater Apparater och utrustning av sådana slag som användes i foto- eller kinolaboratorier. ej hänförliga till annat nummer i detta kapitel: fotokopieringsapparater (med optiskt system eller av kontakttyp) och värmekopie- ringsapparater: projektionsdukar:

A. fotokopieringsapparater med optiskt system ..... B. andra slag. inbegripet delar och tillbehör till appara- ter enligt A .................................. Elektron- och protonmikroskop samt elektron- och protondiffraktionskameror .......................

Optiska mikroskop. även försedda med anordningar

för fotografering eller projicering av bilden ......... Optiska apparater och instrument samt andra optiska artiklar (inbegripet strålkastare men ej andra belys- ningsartiklar). ej hänförliga till annat nummer i detta kapitel: lasrar, andra än laserdioder ...............

Instrument för geodesi (inbegripet fotogrammetrisk geodesi). lantmäteri. hydrografl. navigation. meteoro- logi. hydrologi och geofysik: kompasser: avståndsmä- tare ............................................ Vägar känsliga för 0.05 g eller mindre. även med tillhö-

rande vikter ....................................

Ritinstrument. ritsinstrument. räkneinstrument. ritap- parater. pantografer. ritbestiek. räknestickor. räkne- skivor o.d.: instrument och apparater för mätning eller kontroll. ej hänförliga till annat nummer i detta kapitel

1 06

fri

45% 2.370

2.370 4.5 %

4.5%

IJ '.oJ

& 7.11 xo »

fri

45%

4.5 %

Prop.

90.17

90.18

96.19

90.20

90.21

90.22

90.23

90.24

90.25

1981/82: 11

(t.ex. mikrometrar. skjutmått. tolkar. mätstockar och balanseringsapparater): profilprojektorer ........... Medicinska och kirurgiska instrument och apparater (även för tandläkar- eller veterinärbruk). inbegripet elektromedicinska apparater samt instrument för ögon- undersökning ................................... Apparater för mekanoterapi: massageapparater; appa- rater för psykotekniska undersökningar; apparater för konstgjord andning, ozonterapi." syreterapi eller aero- s'olterapi samt liknande apparater: andningsapparatcr (inbegripet gasmasker o.d.) ...................... Ortopediska artiklar. medicinsk-kirurgiska gördlar. brockband o.d.. Spjälor och andra artiklar för behand- ling av frakturer: konstgjorda lemmar. ögon. tänder och andra kroppsdelar: hörapparater för hörselskadade och andra artiklar aVsedda att bäras av användaren. att hållas i handen eller att implanteras i kroppen för att kompensera en defekt eller ett handikapp: A. hörapparater för hörselskadade samt delar därtill B. andra slag ................................... Apparater baserade på utnyttjandet av röntgenstrålar eller av strålning från radioaktiva ämnen (inbegripet radiograli- och radioterapiapparater): röntgengenera- torer: röntgenrör: röntgenskärmar: högspänningsgene- ratorer för röntgen: manöverpaneler och manöverpul- peter för röntgenapparatur: bord. stolar o.d. för rönt- genundersökning eller röntgenbehandling: A. röntgenrör samt delar därtill . . . .' ............... B. apparater baserade på utnyttjandet av strålning från radioaktiva ämnen ............................ C. andra slag ................................... Instrument. apparater. modeller o.d. avsedda enbart för demonstrationsändamål (t.ex. vid undervisning el- ler på utställningar). ej lämpliga för annan användning Maskiner och apparater för mekanisk provning av hårdhet. hållfasthet. sammanpressbarhet. elasticitet el— ler liknande egenskaper hos material (t.ex. metaller. trä. textilvaror. papper eller plaster) .......... ' ..... Areometrar och liknande instrument; termometrar. pyromctrar. barometrar. hygrometrar och psykromet- rar. även registrerande; alla slags kombinationer av dessa instrument ................................ Instrument och apparater för mätning. kontroll eller automatisk reglering av gasers eller vätskors ström- ning. nivå. tryck e. (1. eller för automatisk temperatur- reglering (t.ex. manometrar. termostater. nivåmätare. genomströmningsmätare. värmeförbrukningsmätare och automatiska dragregulatorer). ej utgörande artiklar hänförliga till nr 90. 14 ............................ Instrument och apparater för fysikalisk eller kemisk analys (såsom polarimetrar. refraktometrar. spektro- metrar och gasanalysapparater); instrument och appa- rater för mätning eller kontroll av viskositet. porositet.

107

45%

IJ La xo *s*

fri

fri

Prop. 1981/82: 11 108

dilatation. ytspänning e. (1. (såsom viskosimetrar, poro— sitetsmetrar och dilatometrar); instrument och appara- ter för mätning eller kontroll av värmemängd. ljusin- tensitet eller ljudnivå (såsom fotometrar. inbegripet ex- poneringsmätare och kalorimetrar); mikrotomer ..... 5.8%

90.26 Förbruknings- och produktionsmätare för gaser, väts- kor eller elektricitet; kalibreringsmätare för sådana in- strument ....................................... 4,5 % 90.27 Varvräknare. produktionsräknare, taxametrar, vägmä- tare. stegräknare o.d. samt hastighetsmätare (inbegri- pet magnetiska hastighetsmätare) och takometrar (and- ra än artiklar hänförliga till nr 90.14); stroboskop . . . . 4,5% 90.28 Elektriska instrument och apparater för mätning. kon- troll. analys eller automatisk reglering: A. instrument för lodning ........................ fri B. andra slag ................................... 5.8% 90.29 Delar och tillbehör som är lämpliga att användas ute-

slutande eller huvudsakligen till en eller flera artiklar hänförliga till nr 90.23. 90.24. 90.26. 90.27 eller 90.28 . 5.8%

91 kap. Ur och delar därtill

Anmärkningar

Med ordet "fickursverk'" i nr 91.02 och uttrycket "verk till fick- eller armbands- ur" i nr 91.07 förstås urverk reglerade av balans och spiralljäder eller av något annat system som kan fastställa tidsintervaller och med en tjocklek ej översti- gande 12 mm. då de mätes inklusive verkbotten. bryggor och eventuella ytter- bottnar. Nr 91 .07 och 91.08 skall ej anses tillämpliga för mekaniska verk. drivna av fjäder eller lod men ej försedda eller avsedda att förses med gångsegment (nr 84.08). . Detta kapitel omfattar ej delar med allmän användning enligt definitionen i anm.

2 till femtonde avd.. av oädel metall (femtonde avd.) samt motsvarande varor av plast (vilka i allmänhet tulltaxeras enligt nr 39.07). Kapitlet omfattar ej heller lod. urglas. urkedjor och urarmband. delar till elektrisk utrustning. kullager och kullagerkulor. Urtjädrar skall tulltaxeras som urdelar (nr 91.11). Med de undantag som följer av anm. 2 och 3 skall verk och andra delar som är lämpliga att användas såväl i ur som i andra artiklar (t. ex. precisionsinstrument) anses hänförliga till detta" kapitel och ej till något annat kapitel. Lådor. askar. etuier, fodral och liknande förvaringspersedlar som anges till förtullning gemensamt med artiklar enligt detta kapitel skall tulltaxeras tillsam- mans med dessa artiklar om de är av sådana slag som normalt åtföljer artiklarna vid försäljning. Lådor. askar. etuier. fodral och liknande förvaringspersedlar som anges till förtullning särskilt skall tulltaxeras enligt de nummer till vilka dei och för sig är hänförliga.

91.01 Fickur. armbandsur och liknande ur. inbegripet stopp-

ttr ............................................. 23%

91.02 Vägg- och bordsur med fickursverk (med undantag av

ur enligt nr 91.03) ............................... 23%

91.03 Ur till instrumentbräden och liknande ur för fordon, luftfartyg eller fartyg ............................. 23% 91.04 Andra ur:

A. väckarur och skeppskronometrar ............... - 2,3% B. andra ....................................... 5.7%

Prop. 1981/82: 11 109

91.05 Apparater för registrering av tid på dygnet; apparater med urverk (inbegripet sekundärurverk) eller synkron- motor för mätning. registrering eller annan indikering

av tidsintervaller ................................ 6.290 91.06 Tidströmställare med urverk (inbegripet sekundärur-

verk) eller synkronmotor ......................... 6.2 %- 9I.07 Verk till fick- eller armbandsur (inbegripet verk till

stoppur). sammansatta ........................... 2.3%- 91.08 Andra urverk. sammansatta:

A. till ur enligt nr 91.03 och 91 .04 A ............... 23% B. till ur enligt nr 91 .04 B ........................ 5.7 %.: C. till ur enligt nr 91.05 och 91.06 ................. 4.5 % 91.09 Boetter till ur enligt nr 91.01 samt delar till sådana

boetter ......................................... 2.3 %- 9l.10 Urfoder och andra höljen till varor enligt detta kapitel

samt delar därtill ................................ 4.5 % 91.11 Andra urdelar ................................. fri

92 kap. Musikinstrument; apparater för upptagning eller återgiv- ning av ljud; apparater för upptagning eller återgivning av bilder och ljud för television; delar och tillbehör till sådana artiklar

Anmärkningar

b.)

Detta kapitel omfattar ej: a. film. helt eller delvis ljuskänslig. avsedd för fotografisk eller fotoelektrisk upptagning samt exponerad sådan film. även framkallad (37 kap.): b. delar med allmän användning enligt definition i anm. 2 till femtonde avd.. av oädel metall (femtonde avd.) samt motsvarande varor av plast (vilka i all- mänhet tulltaxeras enligt nr 39.07): c. mikrofoner. förstärkare. högtalare. hörtelefoner. strömställare. stroboskop och andra instrument. andra apparater eller annan utrustning. hänförliga till 85 eller 90 kap. och avsedda att användas tillsammans med artiklar enligt detta kapitel men ej hopbyggda med eller inneslutna i samma hölje som dessa: apparater för upptagning eller återgivning av ljud. kombinerade med radio- eller televisionsmottagare (nr 85.15): d. borstar (för rengöring av musikinstrument) hänförliga till nr 96.01: e. leksaksinstrument (nr 97.03): f. föremål för samlingar samt antikviteter (nr 99.05 och 99.06): g spolar. rullar och liknande artiklar (vilka skall tulltaxeras efter materialets beskaffenhet. t. ex. enligt nr 39.07 eller femtonde avd.). Stråkar. trumstockar och liknande artiklar som användes vid spelning på musik— instrument enligt nr 92.02 eller 92.06. och som anges till förtullning gemensamt med sådana instrument till ett antal som är normalt för dessa samt klart avsedda att användas tillsammans med dessa instrument. skall tulltaxeras enligt samma nummer som ifrågavarande instrument. Rullar av perforerat papper för mekaniska spelapparater (nr 92.10) samt grain- mofonskivor o.d. (nr 92.12). som anges till förtullning gemensamt med den apparat för vilken de är avsedda, skall tulltaxeras som särskilda artiklar och ej som delar till ifrågavarande apparat. Lådor. askar. etuier. fodral och liknande förvaringspersedlar som anges till förtullning gemensamt med artiklar enligt detta kapitel skall tulltaxeras tillsam- mans med dessa artiklar om de är av sådana slag som normalt åtföljer artiklarna vid försäljning. Lådor. askar. etuier. fodral och liknande förvaringspersedlar som anges till förtullning särskilt skall tulltaxeras enligt de nummer till vilka de i

och för sig är hänförliga. '

Prop.

92.01

92.02 92.03 92.04

92.05 92.06

92.07

92.11

1981/82: ]]

Pianon (inbegripet mekaniska pianon. med eller utan klaviatur): cembalor och andra stränginstrument med klaviatur: harpor. andra än eolsharpor:

A. pianon ......................................

B. andra slag ................................... Andra stränginstrument: A. stråkinstrument .............................. B. andra .................... - ................... Piporglar. orgelharmonier o.d. .................... Dragspel. concertinor och liknande musikinstrument: munspel ........................................ Andra blåsinstrument ............................ Slaginstrument (t.ex. trummor. xylofoner. cymbaler och kastanjettcr) ................................ Elektromagnetiska. elektrostatiska. elektroniska och liknande musikinstrument (t.ex. pianon. orglar och dragspel) .......................................

; Musikinstrument. ej hänförliga till annat nummer i det-

ta kapitel (t.ex. orkestrion. positiv. speldosor och mu- siksågar): mekaniska sångfåglar: lockpipor och andra redskap av alla slag för härmning av djurläten: ljudsig- nalredskap som blåses med munnen (t. ex. båtsmanspi- por och andra visselpipor) ........................ Delar och tillbehör till musikinstrument. inbegripet rul- lar av perforerat papper för mekaniska spelapparater samt mekanismer till speldosor: metronomer. stäm- gafflar och stämpipor av alla slag: A. strängar ..................................... B. andra slag: 1. höljen och stomryggar till pianon samt delar där-

till ....................................... . klaviaturer till instrument enligt nr 92.01. 92.03

eller 92.07 samt delar till sådana klaviaturcr: andra delar och tillbehör till instrument enligt nr 92.01: tonbord till orgelharmonier och delar till sådana tonbord ........................... . delar och tillbehör till stråkinstrument samt delar

och tillbehör till instrument enligt nr 92.05

4. andra .................... . ................

Grammofoner. dikteringsmaskiner och andra apparater för upptagning eller återgivning av ljud. inbegripet skivspelare och band- och trådspolningsapparater. med eller utan pick-up eller tonhuvud: apparater för upptag- ning eller återgivning av bilder och ljud för television: A. grammofonautomater ......................... B. andra slag ...................................

IJ

'JJ

110

14%

5.4 %-

fri

fri 14%

3.7 % 6.9 %

Prop.

92.12

92.13

1981/82:11 lll

Grammofonskivor och andra ljudupptagningar samt liknande upptagningar; matriser för tillverkning av grammofonskivor. oinspelade preparerade grammo- fonskivor. film för mekanisk ljudupptagning: band. tråd. remsor och liknande artiklar. preparerade. av så- dana slag som vanligen användes för ljudupptagning eller liknande upptagning: A. grammofonskivor:

1. för språkundcrvisning ...................... fri 2. andra ............................. 100 kgl 25: — B. andra slag ................................... fri Andra delar och tillbehör till apparater hänförliga till nr 92.1 1 .......................................... 4.5 %-

93 kap. Vapen och ammunition: delar därtill

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar ej:

a.

b.

C—P

6.

f. Utt

(J

varor hänförliga till 36 kap. (t.ex. tändhattar. sprängkapslar och signalra- keter): delar med allmän användning enligt definition i anm. ! till femtonde avd.. av oädel metall (femtonde avd.) samt motsvarande varor av plast (vilka i all— mänhet tulltaxeras enligt nr 39.07): pansrade stridsfordon (nr 87.08): kikarsikten och andra optiska artiklar. lämpliga att användas till vapen. med undantag av sådana som är monterade på eldvapen eller införes tillsammans med de eldvapen på vilka de är avsedda att monteras (90 kap.): pilbågar och pilar därtill. fäktvapen för sportändamål samt leksaksvapen. hänförliga till 97 kap.: föremål för samlingar samt antikviteter (nr 99.05 och 99.06). rycket "delar därtill" i nr 93.07 skall ej anses inbegripa radio- och radarap— parater enligt nr 85.15.

'.» Lådor. askar. etuier. fodral och liknande förvaringspersedlar som anges till förtullning gemensamt med artiklar enligt detta kapitel skall tulltaxeras tillsam— mans med dessa artiklar om de är av sådana slag som normalt åtföljer artiklarna vid försäljning. Lådor. askar. etuier. fodral och liknande förvaringspersedlar

som anges till förtullning särskilt skall tulltaxeras enligt de nummer till vilka de i och för sig år hänförliga.

93.01

93.02 93.03

93.04

93.05

Hugg- och stickvapen (t. ex. värjor. sablar och bajonet- ter) samt delar därtill: slidor och baljor till hugg- och stickvapen ..................................... fri Revolvrar och pistoler. utgörande eldvapen ........ fri Artillerivapen. kulsprutor. kulsprutepistoler och andra eldvapen och utskjutningsanordningar för militärt bruk (andra än revolvrar och pistoler) .................. fri Andra eldvapen. inbegripet signalpistoler. pistoler och revolvrar för enbart lösa skott. linkastningsapparater o.d. ........................................... 28% Andra vapen. inbegripet luftpistoler och luftgevär. ljä- derpistoler och tjäderbössor samt liknande pistoler och gevär .......................................... 3.7 %

' Tullen beräknas efter varornas vikt inkl. sådant förelintligt emballage. med vilket varor av ifrågavarande slag brukar försäljas i detaljhandeln.

Prop. 1981/82: 11 112

93.06 Delar till vapen. inbegripet ämnen till eldrör för eldva- pen men ej delar till hugg- och stickvapen: A. delar till vapen för militärt bruk; delar till revolvrar

och pistoler enligt nr 93.02 .................... fri B. andra slag: ]. delar av trä ............................... fri 2. andra: a. till eldvapen ........................... 23%. b. till andra vapen ........................ 3.7 %

93.07 Bomber. granater. torpeder. minor och robotprojek- tiler samt liknande krigsammunition. ävensom delar därtill: annan ammunition samt delar därtill. inbegripet förladdningar; blyhagel till ammunition: A. ammunition och delar därtill. för militärt bruk eller

för revolvrar och pistoler enligt nr 93.02 ......... fri B. andra slag ................................... 3.7%

94 kap. Möbler och delar därtill; sängkläder, madrasser, resårbott- nar till sängar, kuddar och liknande stoppade inredningsartiklar

Anmärkningar

1.

IQ

Det

b.

1.

De

ta kapitel omfattar ej: madrasser, dynor och kuddar. avsedda att fyllas med luft eller vatten. hänförliga till 39. 40 eller 62 kap.: golvlampor. bordlampor. lampetter och andra bclysningsartiklar: dessa tull- taxeras enligt materialets beskaffenhet (t.ex. enligt nr 44.27. 70.14 eller 83.07): artiklar av sten. keramiskt material eller annat material som avses i 68 och 69 kap.. med användning som stolar. bänkar. bord eller polare och av sådana slag som användes i parker. trädgårdar eller vestibuler (68 eller 69 kap.); . speglar avsedda att placeras på golvet eller marken (t.ex. stora svängbara

toalettspcglar). hänförliga till nr 70.09: delar med allmän användning enligt definition i anm. 2 till femtonde avd.. av oädel metall (femtonde avd.) samt motsvarande varor av-plast (vilka i all- mänhet tulltaxeras enligt nr 39.07): möbler speciellt konstruerade för att utgöra delar till kylskåp eller andra kylapparater enligt nr 84.15: möbler speciellt konstruerade för symaskiner (nr 84.41); möbler speciellt konstruerade för att utgöra delar till radiogrammofoner. radioapparater eller televisionsapparater (nr 85.15): . spottkoppar till tandläkarstolar (nr 90.17);

varor hänförliga till 91 kap. (t.ex. ur och urfoder): . möbler speciellt konstruerade för att utgöra delar till grammofoner. dik-

teringsmaskiner eller andra apparater för upptagning eller återgivning av ljud. hänförliga till nr 92.13: leksaksmöbler (nr 97.03). biljardbord och andra möbler speciellt konstruera- de för spel (nr 97.04) eller för trollerikonster (nr 97.05). artiklar (andra än delar) som avses i nr 94.01. 94.02 och 94.03 skall tulltaxeras enligt dessa nummer. endast om de är avsedda att placeras på golvet eller marken. Denna bestämmelse skall dock ej anses tillämplig för följande artiklar. vilka skall tulltaxeras enligt ovannämnda nummer. även om de är avsedda att hängas tipp. att fästas på vägg eller att ställas på varandra:

a. b. c.

köksskåp och liknande skåp; stolar. bänkar och sängar: bokhyllor och liknande möbler. bestående av flera sammanhörande delar.

Prop. 1981/82: 11 ' 113

3. a. Omnämnanden i detta kapitel av delar till varor inbegriper ej skivor (även tillskurna men ej förenade med andra delar) av glas (inbegripet speglar) eller av marmor eller annan sten.

b. Varor beskrivna i nr 94.04. särskilt inkommande. skall ej tulltaxeras enligt nr 94.01. 94.02 eller 94.03 som delar till där avsedda varor.

94.01 Stolar och andra sittmöbler (andra än sådana som är hänförliga till nr 94.02). även bäddbara, samt delar därtill .......................................... 4,5 % 94.02 Möbler för medicinskt eller kirurgiskt bruk (även för tandläkar- eller veterinärbruk). t.ex. Operationsbord samt sjukhussängar med mekaniska anordningar: tand- läkarstolar och liknande stolar med mekaniska anord- ningar för höjning. vridning eller tillbakalutning: delar till i detta nummer nämnda artiklar ................ 3.7 % 94.03 Andra möbler samt delar därtill ................... 4,5 % 94.04 Resårbottnar till sängar: sängkläder och liknande artik- lar. försedda med resårer. stoppning eller inlägg av vilket material som helst eller tillverkade .av poröst gummi eller porös plast. med eller utan överdrag (t.ex. madrasser. sängtäcken och kuddar): A. med överdrag av textilvara. utan tjädrar. ramar eller andra väsentliga delar av metall eller trä: 1. med överdrag av textilvara av ändlösa regene-

rerade fibrer .............................. 13 %

2. med överdrag av annan textilvara ........... 10.8 97.-

B. elektriska värmedynor ........................ 69% C. andra slag:

1. av metall eller trä. utan överdrag ............ 5.4 %

2. av poröst gummi. utan överdrag ............. 4.5 %

3. andra .................................... [08%

95 kap. Varor av snidningsmaterial m. m.

Anmärkningar

1. Detta kapitel omfattar ej: a. artiklar hänförliga till 66 kap. (t.ex. paraplydelar och promenadkäppar): b. artiklar hänförliga till 71 kap. (t.ex. bijouterivaror): c. knivar och andra artiklar hänförliga till 82 kap.. med skaft eller andra delar av material som avses i detta kapitel: tulltaxenumren i detta kapitel tillämpas dock för särskilt inkommande skaft och andra delar till sådana artiklar: (1. artiklar hänförliga till 90 kap. (t.ex. glasögonbägar): e. artiklar hänförliga till 91 kap. (t.ex. urboetter och urfoder): ( artiklar hänförliga till 92 kap. (t.ex. musikinstrument och delar därtill): g. artiklar hänförliga till 93 kap. (vapen och delar därtill); h. artiklar hänförliga till 94 kap. (möbler och delar därtill): ij. borstar. penslar. pudervippor och andra artiklar hänförliga till 96 kap.: k. artiklar hänförliga till 97 kap. (leksaker. spel och sportartiklar): 1 artiklar hänförliga till 98 kap. (t. ex. manschettknappar och andra knappar. rökpipor och kammar): nt. föremål för samlingar samt antikviteter (99 kap.). Uttrycket "vegetabiliska eller mineraliska snidningsmaterial" i nr 95.08 skall anses tillämpligt för: a. hårda frön. fruktkärnor. skal och nötter samt liknande vegetabiliska material av sådana slag som användes för snidning (t. ex. stcnnöt och fruktkärnor av dumpalmen):

8. Riksdagen I98lf82. I saml. Nr II !0

Prop. 1981/82: 11 114

b. gagat (och mineraliska ersättningsmaterial för gagat). bärnsten. sjöskum. rekonstruerad bärnsten och rekonstruerat sjöskum.

"95.05 Sköldpadd. pärlemor. elfenben. ben. horn. korall (även

rekonstruerad) och andra animaliska snidningsmate- rial, bearbetade, samt varor av dessa material: A. plattor. skivor och liknande halvfabrikat för vidare

bearbetning .................................. fri B. andra slag ................................... 45%

95.08 Vegetabiliska eller mineraliska snidningsmaterial. be- arbetade samt varor av dessa material: varor. gjutna eller genom snidning eller på annat sätt formade av vax. paraffin. stearin. naturliga gummiarter eller natur- liga hartser (t.ex. kopal och kolofonium) eller av mo- delleringspastor samt andra gjutna eller genom snid- ning eller pä annat sätt formade varor. ej annorstädes nämnda eller inbegripna: bearbetat. icke härdat gelatin (med undantag av gelatin hänförligt till nr 35.03) samt varor av icke härdat gelatin: A. vegetabiliska eller mineraliska snidningsmaterial samt varor därav: . 1. plattor. skivor och liknande halvfabrikat för vi-

dare bearbetning .......................... fri 2. andra slag ................................ 4.570 B. andra varor .................................. fri

96 kap. Kvastar, borstar, penslar, pudervippor och siktar

Anmärkningar

1.

I”)

Detta kapitel omfattar ej: a. artiklar hänförliga till 71 kap.: b. borstar av sådana slag som är specialgjorda för tandläkarbruk eller för medicinskt. kirurgiskt eller veterinärmedicinskt ändamål. hänförliga till nr 90.17: c. leksakert97 kap.). Uttrycket "bindlar för borsttillverkning" i nr 96.01 skall anses tillämpligt endast för oinfattade knippen av djurhår. vegetabiliska fibrer eller andra material. som är färdiga att utan isärtagning insättas i kvastar eller borstar eller som endast behöver en kompletterande mindre bearbetning såsom limning eller beläggning av rotändarna eller avjämning av topparna för att göra dem färdiga för sådant ändamål.

96.01 Kvastar. borstar och viskor av endast hopbundna kvis— tar eller annat vegetabiliskt material. utan infattning. med eller utan skaft: andra kvastar. borstar och penslar (inbegripet borstar av sådana slag som användes som delar till maskiner): bindlar för borsttillverkning: mål— ningsrullar: avtorkare o.d. av gummi eller annat mjukt material samt moppar: A. kvastar. borstar och viskor av endast hopbundna kvistar eller annat vegetabiliskt material. utan in— fattning. med eller utan skaft .................. 45%

Prop. 1981/82: 11 115

B. bindlar för borsttillverkning: belägges med samma tull som motsvarande borstmaterial C. andra slag ................................... 69%

96.05 Pudervippor och liknande varor för anbringande av kosmetiska preparat eller toalettmedel. oavsett mate- rialet .......................................... 45%

97 kap. Leksaker, spel och sportartiklar; delar därtill

Anmärkningar

lx)

Detta kapitel omfattar ej: a. julgransljus (nr 34.06): b.

C.

d.

"1117-05

fyrverkeripjäser och andra pyrotekniska artiklar hänförliga till nr 36.05; garn. enfibertråd. linor. gut o.d. för fiske. i avpassade längder men ej monterade till fiskrevar. hänförliga till 39 kap.. nr 42.06 eller elfte avd.; väskor för sportartiklar samt andra förvaringspersedlar enligt nr 42.02 och 43.03: idrottsdräkter samt maskeraddräkter o.d. av textilvara. hänförliga till 60 eller 61 kap.: flaggor och flaggställ av textilvara samt segel för fartyg. isjakter e. d.. hänför- liga till 62 kap.: idrottsskodon (andra än skodon med fastsatta skridskor) samt benläder. benskydd o.d.. hänförliga till 64 kap.. ävensom huvudbonader för idrott hänförliga till 65 kap.: . alpstavar. piskor. ridspön o.d. (nr 66.02) samt delar därtill (nr 66.03):

omonterade konstgjorda ögon av glas för dockor eller andra leksaker. hän- förliga till nr 70.19: delar med allmän användning enligt definition i anm. 2 till femtonde avd.. av oädel metall (femtonde avd.) samt motsvarande varor av plast (vilka i all- mänhet tulltaxeras enligt nr 39.07); artiklar hänförliga till nr 83.11: . sportfordon (andra än bobbar. sportkälkar o.d.) hänförliga till sjuttonde

avd.: barncyklar försedda med kullager och konstruerade som vanliga cyklar (nr 87.10): sportbätar. säsom kanoter och kapproddbåtar (89 kap.). samt redskap för framdrivning av dessa (44 kap. för sådana artiklar som är gjorda av trä): skyddsglasögon för sport och utomhusspel (nr 90.04): lockpipor och visselpipor (nr 92.08): vapen och andra artiklar enligt 93 kap.; racketsträngar samt tält och andra campingartiklar ävensom handskar (Vilka i allmänhet tulltaxeras som varor av det material varav de är tillverkade).

Tulltaxenumren i detta kapitel skall anses inbegripa artiklar i vilka pärlor. ädelstenar (naturliga. syntetiskaleller rekonstruerade). ädel metall eller metall med plätering av ädel metall ingår endast som mindre väsentlig beståndsdel. Ordet "dockor" i nr 97.02 skall anses tillämpligt endast för sadana artiklar som föreställer människor. Om ej annat följer av anm. 1 ovan skall delar och tillbehör som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till artiklar hänförliga till något tull- taxenummer i detta kapitel tulltaxeras enligt samma nummer som dessa artiklar.

Prop

97.01

97.02 97.03

97 . 04

97.05

97.06

97.07

97.08

. 1981/82: 11

Leksaksfordon med hjul. avsedda för barn (1. ex. två- och trchjuliga leksakscyklar samt trampbilar): dock- vagnar ......................................... Dockor ........................................ Andra leksaker: modeller av sådana slag som användes för förströelse .............. - .................... Utrustning för inomhusspel för vuxna eller barn (inbe-

gripet spelapparater för nöjesfält e.d.. bordtennisspel- samt biljardbord och andra för spel speciellt konstru- erade möbler): A. spelautomater och andra spelapparater med mynt-

eller pollettinkast. för kaféer. nöjesfält c. d. ...... B. andra slag ................................... Karnevalsartiklar: trolleri- och skämtartiklarzjulgrans- prydnader och andra julprydnadcr (t.ex. konstgjorda julgranar. julstrumpor samtjulkrubbor och figurer där- till) ............................................ Redskap och annan utrustning för gymnastik. idrott. sport. utomhusspel eller utomhuslek (andra än artiklar hänförliga till nr 97.04): A. av trä:

1. tennisracketar och ramar därtill .............

2. andra .................................... B. av läder eller metall:

1. tennisracketar och ramar därtill: fotbollar. hand-

bollar och andra bollar av läder .............

2. andra .................. C. av annat material:

1. tennisracketar och ramar därtill .............

2. andra .................................... Fiskkrokar. spön och andra redskap för fiske med rcv_: landningshåvar och fjärilshåvar: lockfåglar. lärkspeglar och liknande artiklar förjakt: . A. fiskkrokar ................................... B. andra slag ................................... Karuseller. gungor. skjutbanor och annan utrustning för nöjesfält e.d.: ambulerande cirkusar. ambulerande menagerier och ambulerande teatrar ...............

98 kap. Diverse artiklar

Anmä

rkningar

]. Detta kapitel omfattar ej:

11.

ögonbrynsstift och andra stift för kosmetiskt bruk (nr 33.06):

116

4.6 % 5.4 %

b. knappar (inbegripet kragknappar. manschettknappar o.d.) samt andra artik- lar av sådana slag som är nämnda i nr 98.01 och 98.12. om de är helt eller delvis tillverkade av ädel metall eller metall med plätering av ädel metall (dock med de undantag sotn följer av bestämmelserna i anm. 2 a till 71 kap.) eller om i desamma ingår naturpärlor eller ädelstenar (naturliga. syntetiska eller rekonstruerade) (71 kap.): . delar med allmän användning enligt definition i anm. 2 till femtonde avd.. av

oädel metall (femtonde avd.) samt motsvarande varor av plast (vilka i all- mänhet tulltaxeras enligt nr 39.07):

Prop. 1981/82: 11 117

I.)

(1. dragstift (nr 90.16): e. leksaker hänförliga till 97 kap. Om ej annat följer av anm. 1 ovan skall tulltaxenumren i detta kapitel anses tillämpliga för varor av i numren nämnda slag. även om varorna helt eller delvis består av ädel metall. metall med plätering av ädel metall. naturpärlor eller ädelstenar (naturliga. syntetiska eller rekonstruerade). Lädor. askar. etuier. lodral och liknande f(")rvaringspersedl'.|r som anges till förtullning gemensamt med artiklar enligt detta kapitel skall tulltaxeras tillsam— mans med dessa artiklar om de är av sadana slag som normalt attöljer a|tiklarna vid försäljning. Lädor. askat. etuier. fodral och liknande f(')rv.|ringsperse(llar som anges till förtullning särskilt skall tulltaxeras enligt de nummer till vilka dei och för sig .it hänförliga.

98.01 Knappar (inbegripet kragknappar. manschettknappar. tryckknappar o.d.) och knappformar; ämnen och delar till sådana artiklar:

A. knappar av plast ............................. 8.5 % B. andra ....................................... 5.4 % 98.02 Blixtlås och delar därtill .......................... 8.5 %

98.03 Reservoarpennor (inbegripet kulpcnnor) och liknande pennor samt pennskaft. pennförlängare o.d. ävensom stiftpennor: delar och tillbehör därtill. andra än sådana

som är hänförliga till nr 98.04 eller 98.05 ........... 3.8 % 98.04 Skrivpennor (stälpennor o.d.) och spetsar därtill:

A. av ädel metall ................................ 4.5 % B. andra slag ................................... fri

98.05 Blycrts-. anilin- och färgpennor (andra än pennor enligt

4 98.06 Skrivtavlor. även försedda med ram ................ 4.

nr 98. ()3). blyerts-. anilin- och färgstift. grifflar. pas- tellkritor och andra färgkritor. ritkol samt skriv- och ritkrita: skräddar- och biljardkrita . . . . . . . . . . . :- .....

98.07 Datumstämplar. sigillstämplar. pagineringsstämplar och dylika handstämplar (inbegripet handverktyg för tryckning eller prägling av etiketter); s.k. typtryckerier 3.7 % 98.08 Färgband för skrivmaskiner och liknande färgband.

även på spolar: färgdynor. med eller utan ask . -. ..... 6.9 %-

98.09 Sigill- och buteljlack i form av stänger. plattor e.d.: hektografmassa. valsmassa o.d. på basis av gelatin. _ även på underlag av papper eller textilvara ......... 4.5 %- 98.10 Cigarettändare. gaständare och liknande tändare". inbe- gripet kcmiska och elektriska tändare. samt delar där- till. andra än tändstenar och vekar ................. 3.7 % 98.11 Rökpipor: huvuden. skaft och andra delar till rökpipor (inbegripet grovt tillformade ämnen av trä eller rot): cigarr- och cigarettmunstycken s.imt delar därtill. A. ämnen och icke färdigarbetade huvuden av trä eller rot till rökpipor .............................. fri B. andra slag ................................... 4.5 % 98.12 Kammar. hårspännen o.d. ....................... 8,5 % 98.14 Rafräschissörer och beslag därtill ................. 6.6 % 98.15 Termosflaskor och andra termoskärl. kompletta med ytterhölje: delar därtill. andra än lösa glas .......... 6.9 % 98.16 Provdockor. skyltdockor o.d.; rörliga figurer och ställ

av sådana slag som användes i skyltfönster ......... - 4.5 %

Denna lag träder i kraft den ljanuari 1982.

Prop. 1981/82: 11 118

Utdrag HANDELSDEPARTEMENTET PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1981-09- 10

Närvarande: statsministern Fälldin. ordförande. och statsråden Ullsten. Wikström. Friggebo. Åsling, Söder. Wirtén. Boo, Eliasson. Gustafsson, Elmstedt. Tillander. Molin

Föredragande: Statsrådet Molin

Proposition om lag om ändring i lagen (1977: 975) med tulltaxa

1 Inledning

De multilaterala handelsförhandlingarna (the Multilateral Trade Nego- tiations, MTN) inom ramen för det allmänna tull- och handelsavtalet (the General Agreement on Tariffs and Trade, GATT) aVSlutades vid' halvårs- skiftet 1979. ] förhandlingsresultatet ingick bl.a. betydande tullmedgivan- den från de deltagande ländernas sida.

Förhandlingsresultatet godkändes av 'l979/80 års riksmöte (prop. l979/ 80:24. UU 13, rskr l38). För svensk 'del'inleddes tullsänkningarna den 1 februari 1980 (SFS 1979: 1185). Enligt åtagandena skall ytterligare tullsänk— ningar ske den 1 januari 1982. . ,

Efter remiss har generaltullstyrelsen och kommerskollegium avgett ytt- rande över det fortsatta genomförandet av de svenska tullmedgivandena. Till kollegiets yttrande har fogats yttranden från statens jordbruksnämnd. Sveriges exportråd. Sveriges industriförbund. Sveriges grossistförbund. Sveriges kemiska industrikontor. Svenska cellulosa- och pappersbruksför- eningen, Textilrådet och Konfektionsindustriföreningen, Jernkontoret. Sveriges mekanförbund. Stockholms handelskammare. Trädgårdsnä- ringens riksförbund (TRF) och Landsorganisationen i Sverige (LO).

2 Överväganden

De tullsänkningar som blev resultat av de multilaterala handelsför- handlingar som avslutades år 1979 skall enligt huvudregeln i 1979 års Geneveprotokoll genomföras i åtta lika steg, med början den 1 januari 1980

Prop. 1981/82: 11 119

eller med två steg samtidigt senast den 1 juli 1980 och övriga sex steg med början den 1 januari 1982. Inget hindrar dock att sänkningarna sker snab- bare eller i färre steg. För svensk del angavs i ett särskilt förbehåll att tullsänkningarna för textilvaror inom 51—62 kap. oeh'järn- och stålpro- dukter inom nr 73.01—73.20 i tulltaxan inte skall påbörjas förrän den 1 januari 1982.

De eurOpeiska gemenskaperna (EG) angav i protokollet att man efter fem år. i ljuset av den ekonomiska. sociala och monetära situationen. kommer att bestämma om de tre sista stegen kan genomföras. Främst mot bakgrund härav förbehöll sig Sverige i likhet med andra länder rätten att vidta lämpliga åtgärder om andra parter inte uppfyller sina åtaganden.

Den svenska listan över tullmedgivanden redovisades i bilaga 4 till prop. 1979/80: 24. I propositionen föreslogs att de svenska tullsänkningarna skul- le inledas med två åttondelar den 1 januari 1980. Föredragande departe- mentschefen anförde. med hänsyn till den osäkerhet som förelåg när det gällde andra industriländers avvecklingstakt. att beslut inte borde fattas om tullsänkningar därutöver. Tillfälle skulle härigenom ges att närmare studera effekterna för Sverige av en snabbare avvecklingstakt innan riks- dagen fattade beslut om tullavveeklingen fr.o.m. den 1 januari 1982. Föredraganden konstaterade också att det fanns anledning att år 1984 redovisa en ny bedömning angående genomförandet av de tre sista stegen.

Under riksdagsbehandlingen konstaterades att det var nödvändigt av praktiska hänsyn att senarelägga ikraftträdandet för tulltaxeändringarna med en månad. I enlighet med riksdagens beslut trädde därför ändringarna i kraft den 1 februari 1980.

Generaltullstyrelsen förordar. främst med hänsyn till de administrativa kostnaderna för tullverket och näringslivet. att tullmedgivandena för tiden den 1 januari 1982 — den 31 december 1984 genomförs på så sätt att tre steg tas redan den 1 januari 1982. Styrelsen framhåller dock att en stor del av näringslivet uttalat sig för en långsammare tullavveckling. De försämrade statsfinanserna kan enligt styrelsen också anföras som skäl härför.

Sveriges industriförbund, Sveriges exportråd. Sveriges mekanförbund. Sveriges kemiska industrikontor och Svenska cellulosa- och pappers- bruksföreningen förordar att Sverige bör tillämpa samma tullsänkningstakt som övriga viktigare industriländer. främst EG. Huvudprincipen bör vara att tullarna den 1 januari 1982. 1983 och 1984 vid varje tillfälle sänks med en åttondel av de gjorda medgivandena. [ likhet med berörda branschorga- nisationer, dvs. Textilrådet och Konfektionsindustriföreningen samt Jern- kontoret. anser man att tullsänkningarna för textilvaror inom 51—62 kap. ' och för järn- och stålprodukter inom nr 73.01—73.20 i tulltaxan bör ske" med en sjättedel av medgivanden.) den 1 januari vart och ett av åren 1982. 1983 och 1984.

Statensjordbruksnämnd har i princip inget att erinra mot att de fortsatta sänkningarna sker med tre steg den 1 januari 1982.

Prop. 1981/82: ll 120

Sveriges grossistförbund anser att det är praktiskt och. med hänsyn till konstnaderna för varje tullsänkningssteg. lämpligt att genomföra de tre ytterligare rcduktionsstegcn på en gång den 1 januari 1982. Även Stock- holms handelskammare förordar att de tre tullsänkningsstegen genomförs samtidigt vid denna tidpunkt. LO har inget att invända mot att —— om så bedöms önskvärt av administrativa skäl — de tre stegen genomförs i ett sammanhang redan den ljanuari 1982.

Kommerskollegium konstaterar i sitt yttrande att flertalet industriländer väntas genomföra de fortsatta tullsänkningarna i årliga steg. Enligt kolle- giet kan i och för sig vissa skäl tala för att tullsänkningarna i Sverige genomförs i samma takt som i de viktigaste konkurrentländerna. Denna aspekt synes dock enligt kollegiet vara av underordnad betydelse jämfört med det förhållandet att olika sänkningstakter torde sakna större betydelse i ekonomiskt och näringspolitiskt avseende och med beaktande av de praktiska och administrativa fördelar som står att vinna med en något snabbare avtrappning. Kollegiet delar således grossistförbundets uppfatt- ning att det faktum att EG inte genomför tullsänkningsplanen i snabbare takt än ett steg årligen inte bör hindra Sverige från en något snabbare avtrappning då de svenska tulljusteringarna i allmänhet är begränsade och utan större betydelse från skyddssynpunkt eller som importstimulans.

TRF hävdar i sitt remissvar att en betydligt snabbare avtrappning skett beträffande isbergssallad än vad som skulle framgå av prop. 1979/80: 24. Förbundet anser att tullavtrappningen för isbergssallad skall avse de tre månaderna mars. april och december. Genom att tullfriheten redan har utsträckts till att omfatta månaderna mars och december, innebär detta. menar man. att två tredjedelar av den beslutade avtrappning'en redan genomförts. Mot bakgrund härav är det förbundets bestämda uppfattning att Sverige den 1 januari 1982 inte skall göra någon ytterligare avtrappning när det gäller isbergssallad. TRF anser också att avtrappningstiden för vissa fruktkonserver under tulltaxenr 20.06 bör utsträckas så långt som möjligt. Kommerskollegium framhåller att förhandlingsuppgörelsen med USA innebar att tullfriheten-för isbergssallad under månaderna mars och december skulle träda i kraft omedelbart. Enligt kollegiet står det helt klart att tullavtrappningen endast avser april månad och att den tullavtrappning som påbörjades den 1 februari 1980 måste fortsätta den ljanuari 1982 med minst en åttondel av den totala sänkningen. Kollegiet anser att Sverige i annat fall skulle frångå vad som överenskoms i MTN. vilket sannolikt skulle leda till inte obetydliga komplikationer.

För egen del vill jag framhålla att det från administrativ synpunkt skulle vara fördelaktigt att nu genomföra tre steg av tullsänkningarna. .lagvill dock erinra om att varje steg enligt generaltullstyrelsens beräkningar inne- bär en minskad tulluppbörd med 15 milj. kr. Med hänsyn härtill förordar jag i stället att tullsänkningen den 1 januari 1982 sker med en åttondel (ett steg) av de sammanlagda tullmedgivandena.

Prop. 1981/82:11 121

När det gäller de textilvaror och järn- och stålprodukter. för vilka tullsänkningarna ännu inte påbörjats. skall anpassningen av tullarna till den nya nivån ske i sex lika stora steg med början den 1 januari 1982. Jag föreslår att tullsänkningarna för dessa produkter nu inleds med en sjättedel av de sammanlagda tullmedgivandena. Det bör nämnas att tullskyddet i Sverige för textilvaror härvid berörs endast obetydligt.

När det gäller tullavtrappningen för isbergssallad som berörts i TRF:s yttrande delar jag kommerskollegiets uppfattning att avtrappningen av tullen för isbergssallad under april månad nu bör fortsätta med en åttondel av den totala sänkningen. Jag vill i detta sammanhang erinra om att riksdagen vid prövningen av tullarna på grönsaksområdet år 1979 beslöt att tullfrihet skulle införas för isbergssallad under mars och december måna- der (prop. 1978/79: 136. SkU 47. rskr 400). Beträffande de av TRF berörda fruktkonserverna under tulltaxenr 20.06 finner jag det nödvändigt att av- trappningen sker enligt de gjorda åtagandena.

Jag vill i detta sammanhang även ta upp dels en fråga om ändring i tulltaxan beträffande skor som är avsedda att monteras på skridskor. dels frågan om vissa redaktionella ändringar i tulltaxan.

Skor för montering på skridskor tulltaxeras enligt något av tulltaxenum- ren 64.01, 64.02 eller 64.05 med en tullsats av 14% för nr 64.01 och nr 64.02 och f.n. 11.5% för nr 64.05.

Skridskor och skridskoskenor tulltaxeras enligt tulltaxenummer 97.06 med en tullsats av f. n. 3,8 %.

Efter remiss av en ansökan om befrielse från tull för skor avsedda att monteras på skridskor har yttranden avgetts av kommerskollegium och generaltullstyrelsen. Ansökningen har motiverats av att den höga tullen på ifrågavarande skor inte gör det möjligt att ha en monteringsverksamhet i Sverige. Remissinstanserna tillstyrker en nedsättning av tullen på skor avsedda att monteras på skridskor till en tullsats motsvarande den som gäller för skridskor. Kollegiet konstaterar att nuvarande tullförhållanden i princip innebär ett negativt tullskydd för montering av skridskor i Sverige. men att en befrielse från tull enligt sökandens önskemål skulle medföra ett alltför kraftigt manufaktureringsskydd.

I likhet med remissinstanserna förordarjag att tullen på skor avsedda att monteras på skridskor nedsätts till en tull motsvarande den som gäller för skridskor.

Tulltaxan är utformad i överensstämmelse med konventionen den 15 december 1950 angående nomenklatur för klassificering av varor i tulltarif— ferna. Generaltullstyrelsen har i skrivelser den 4 februari 1981 och den 11 maj 1981 föreslagit vissa redaktionella ändringar i den svenska tulltaxan för att avhjälpa vissa brister i den svenska översättningen av nomenklaturen. Ändringarna avser anm. 1 till 46 kap.. anm. 1 k till sextonde avdelningen. rubriken till sjuttonde avdelningen. anm. 3 till 87 kap. och anm. 1 n till 97 kap. tulltaxan samt tulltaxenr 90.16.

Prop. 1981/82: 11 122

Enligt vad jag underhand inhämtat har kommerskollegium inget att erinra mot de föreslagna redaktionella ändringarna. Jag finner att ändn'ng- arna bör göras.

De ändringar som nu föreslås i tulltaxan ärinte av sådan beskaffenhet att lagrådets yttrande krävs.

3 Hemställan Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att antaga ett inom handelsdepartementet upprättat förslag till lag om ändring i lagen (1977: 975) med tulltaxa. 4 Beslut Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att antaga det förslag som föredra- ganden har lagt fram.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1981