Prop. 1983/84:129

om bidrag till kommunala undervisningssjukhus

Prop. 1983/84: 129 Regeringens proposition 1983/84: 129

om bidrag till kommunala undervisningssjukhus;

beslutad den 1 mars 1984.

Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar

OLOF PALME G. SIGURDSEN

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen under femte huvudtiteln för budgetåret 1984/85 anvisar ett förslagsanslag av 1 000 miljoner kr. till bidrag till kommunala undervisningssjukhus.

1 Riksdagen I983/84. ] saml. Nr 129

Prop. 1983/84:129 2

Utdrag SOCIALDEPARTEMENTET PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1984-03-01

Närvarande: statsministern Palme, ordförande, och statsråden I. Carlsson,

Feldt, Sigurdsen, Leijon, Hjelm-Wallén, Peterson, Boström, Bodström, Göransson, Dahl, R. Carlsson, Holmberg, Hellström, Thunborg, Wick- bom

Föredragande: statsrådet Sigurdsen

Proposition om bidrag till kommunala undervisningssjukhus

I prop. 1983/84:100 (bil. 7) har regeringen föreslagit riksdagen att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Bidrag till kommunala undervisningssjukhus för budgetåret 1984/85 beräkna ett förslagsanslag av 1 000 000 000 kr.

Jag anhåller om att nu få ta upp denna anslagsfråga.

FEMTE HUVUDTITELN I. Övrig sjukvård m.m.

l 4. Bidrag till kommunala undervisningssjukhus

1982/83 Utgift 1 020 002 496 1983/84 Anslag 1 090 000 000 1984/85 Förslag 1 000 000 000

Från anslaget utgår drift- och investeringsersättningar till huvudmännen för de kommunala undervisningssjukhusen enligt avtal om läkarutbildning och forskning inom de kliniska ämnesområdena.

Med stöd av riksdagens bemyndigande (prop. 1977/7823, SOU 8, rskr 27) har regeringen godkänt sammanlagt åtta avtal om läkarutbildning och forskning under åren 1977 och 1978 (LUA 77), nämligen i Stockholms län, vid Ulleråkers sjukhus i Uppsala, i Linköping, i Malmö, i Lund, i Göteborg, vid S:t Jörgens sjukhus i Göteborg och i Umeå.

På grundval av LUA 77 har träffats överenskommelser om statlig investeringsersättning.

Prop. 1983/84:129 3

LUA 77 har förlängts att gälla eller tillämpas t.o.m. år 1983 genom överenskommelser som redovisats i prop. 1978/79:107 (SOU 34, rskr 300), prop. 1979/80:37 (SOU 15, rskr 75), prop. 1980/81:95 (SOU 27, rskr 278), prop. 1981/82:145 (SOU 40, rskr 267) och prop. 1982/83:123 (SOU 33, rskr 345).

Huvuddelen av reglerna i LUA 77 tillämpas också beträffande sådan icke klinisk medicinsk och odontologisk verksamhet som är förlagd till lokaler vid undervisningssjukhusen. Även för logopedutbildningen i Stockholm, Lund och Göteborg samt för de kliniska delarna av den statliga sjukgymnastut- bildningen i Stockholm och Lund tillhandahåller sjukvårdshuvudmännen vissa resurser med tillämpning av reglerna i LUA 77. Detta har beaktats vid fastställande av de ersättningar som utgår till berörda huvudmän.

Sedan Stockholms läns landstingskommun övertagit huvudmannaskapet för Karolinska sjukhuset i Solna den 1 januari 1982 gäller för sjukhuset samma regler som för övriga kommunala undervisningssjukhus (prop. 1980/81:95, SoU 27, rskr 278).

Med stöd av riksdagens bemyndigande (prop. 1981/82:145, SOU 40, rskr 267) har regeringen godkänt en uppgörelse som bl.a. har inneburit att Uppsala läns landstingskommun den 1 januari 1983 från staten övertagit huvudmannaskapet för Akademiska sjukhuset i Uppsala. Från denna tidpunkt gäller i princip samma regler för Akademiska sjukhuset som för övriga kommunala undervisningssjukhus.

Övergångsbidrag utgår från detta anslag till Stockholms och Uppsala läns landstingskommuner med anledning av att de övertagit huvudmannaskapet för Karolinska sjukhuset resp. Akademiska sjukhuset. Vidare betalas från anslaget bidrag till Ben-Holmgren Ortopediska AB för driften av ett protesforskningslaboratorium vid Karolinska sjukhuset ( prop. 1980/81:95 s. 19 ).

Från anslaget utgår också investeringsersättningar för hela den verkliga kostnaden för byggnadsarbeten inom sådana lokaler i sjukhusbyggnader som enligt särskilda avtal upplåtits för följande statliga verksamheter.

Sjukgymnastutbildningen i Stockholm och Lund. Statens rättsläkarstationer i Linköping, Lund, Göteborg och Umeå. Statens rättskemiska laboratorium i Linköping. Institutionen för medicinsk teknik vid universitetet i Linköping.

. Huvuddelen av den odontologiska verksamheten vid universitetet i Umeå.

L":"”*'.—"!*)!"

Nämnden för undervisningssjukhusem utbyggande (NUU)

De avtal och överenskommelser mellan staten och berörda sjukvårdshu- vudmän som gällt till och med år 1982 har tillämpats interimistiskt under år 1983. Medelsbehovet för budgetåret 1984/85 beror på resultatet av förhand— lingar. Vid beräkningen av medelsbehovet för budgetåret 1984/85 utgår

Prop. 1983/84:129 4

NUU från vad som hittills har gällt. NUU tar således inte hänsyn till bl. 3. de förslag till ändringar av reglerna om statlig investeringsersättning som NUU tidigare lagt fram i syfte att åstadkomma förenklingar och rationaliseringar ( prop. 1981/82:145 s. 15 ). NUU understryker dock vikten av att dessa ändringar genomförs så snart som möjligt.

Driftersättningama uppgick för år 1983 enligt träffad överenskommelse till ca 178 milj. kr. per kvartal (jfr prop. 1982/83:123 ). Med beaktande även av bidraget till Ben—Holmgren Ortopediska AB innebär detta ett medelsbehov för driftersättningar av ca 713 milj. kr.

Övergångsbidragen enligt uppgörelserna om ändrat huvudmannaskap för Karolinska sjukhuset och Akademiska sjukhuset är angivna i prisläget juli

1981. Med beaktande av indexökningen till och med juli 1983 uppgår medelsbehovet till ca 187 milj. kr. Investeringsersättningar har under de senaste fem budgetåren (1978/79 — 1982/83) betalats ut med sammanlagt 403 milj. kr. Av detta belopp avser ca 51 milj. kr. investeringar för statlig verksamhet som enligt särskilda avtal är förlagd till lokaler inom sjukhusbyggnader. För nästa budgetår har NUU särskilt beaktat medelsbehovet för dels de pågående ny- och ombyggnadsarbetena för den odontologiska verksamheten vid universitetet i Umeå samt viss inredning och utrustning m.m. för denna verksamhet ( prop. 1981/82:101 bil. 2, SOU 29, rskr 143, och prop. 1982/ 83:123, SOU 33, rskr 345), dels den nybyggnad för tillämpad mikrobiologi som nu uppförs i Umeå ( prop. 1982/83:101 , SOU 29, rskr 143). Det sammanlagda medelsbehovet för investeringsersättningar uppskattar NUU till 100 miljoner kr. Sammanfattningsvis erfordras således för budgetåret 1984/85 sammanlagt 1 000 miljoner kr. i 1983 års kostnadsläge.

Föredragandens överväganden

Såsom jag redovisade i prop. 1982/83:123 (SOU 33, rskr 345) träffade statens förhandlingsnämnd en överenskommelse om fortsatt samarbete under år 1983 angående läkarutbildning och forskning med Stockholms, Uppsala, Östergötlands, Malmöhus, Göteborgs och Bohus samt Västerbot- tens läns landstingskommuner ävensom Malmö och Göteborgs kömmuner. Överenskommelsen innebar att 1982 års avtalsreglering skulle med vissa förändringar tillämpas under år 1983 intill dess annat avtalades. Driftersätt- ningarna har betalats ut a conto under år 1983. Hänsyn togs också i överenskommelsen bl.a. till att Akademiska sjukhuseti Uppsala fr.o.m. den 1 januari 1983 är ett kommunalt undervisningssjukhus och omfattas av bestämmelserna i läkarutbildningsavtalen.

Jag räknade i budgetpropositionen 1984 med att en överenskommelse om det fortsatta samarbetet skulle kunna redovisas i en proposition till riksdagen _ under våren 1984 ( prop. 1983/84:100 bil. 7 s. 142).

Förhandlingarna är ännu inte avslutade. Jag beräknar därför medel för

Prop. 1983/84:129 5

budgetåret 1984/85 enligt hittills gällande grunder. Kvartalsbeloppet för statlig driftersättning har under år 1983 uppgått till inte fullt 178 miljoner kr. I avvaktan på att slutliga läkarutbildningsavtal kommer till stånd uppskattar jag de statliga driftersättningarna till 713 miljoner kr. för budgetåret 1984/85. Jag har då även tagit hänsyn till det statliga bidraget till Ben-Holmgren Ortopediska AB.

I likhet med nämnden för undervisningssjukhusens utbygg'ande (NUU) beräknar jag sammanlagt ca 287 miljoner kr. för övergångsbidrag för Karolinska sjukhuset och Akademiska sjukhuset i Uppsala samt för investeringsersättningar under budgetåret 1984/85. Jag beräknar sålunda det sammanlagda medelsbehovet under anslaget till 1 miljard kr.

Regeringen har den 9 februari 1984 uppdragit åt NUU att före den 15 februari 1984 a conto betala ut de kvartalsbelopp om tillsammans ca 178 miljoner kr., som anges i överenskommelsen om fortsatt samarbete under år 1983 angående läkarutbildning och forskning.

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen

att till Bidrag till kommunala undervisningssjukhus för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 000 000 kr.

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta det förslag som föredraganden har lagt fram.