Prop. 1984/85:55

om beskattning och folkbokforing av viss personal på främmande makters beskickningar och lönade konsulat

Prop. 1984/85: 55

Regeringens proposition 1984/85: 55

om beskattning och folkbokföring av viss personal på främmande makters beskickningar och lönade konsulat;

beslutad den l november l984.

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll. På regeringens vägnar OLOF PALME

KJELL-OLOF FELDT

Propositionens huvudsakliga innehåll

l propositionen föreslås att lokalanställd personal vid främmande makters beskickningar och lönade konsulat hiiri riket som inte är svenska medborgare och deras anhöriga i fråga om beskattning och folkbokföring skall behandlas på samma sätt som svenska medborgare med sådan tjänst och deras anhöriga.

l Rikxdugun 1984/85. I sum/. Nr 55

Prop. 1984/85: 55

[ Förslag till

|.)

Lag om ändring i kommunalskattelagen (l928: 370)

Härigenom föreskrivs att 70%" I och 2 mom. kommunalskattelagen (l928: 370) skall ha nedan angivna lydelse.

Nurttrumle lydelse Ft'irexlugen lydelse

70 s

] mom.' Person. som tillhört främmande makts ltiirrurumle be- skickning eller lönade konsulat el- ler beskickningens eller konsulatets betjäning oeh sotn ieke varit svensk medborgare. anses i beskattnings- hänseende it'ke hut-u varit här i ri- ket bosatt. För inkomster. vilka ett- ligt föreskrifterna i denna lag be- skattas i hemortskommunen. skall skatt av sådan person utgöras i den kommun här i riket. där han under det år. som när/nus!föregått ture- ringsäret, först haft sitt egentliga bo och hemvist eller. utan att sädant fall förelegat. stadigvarande vistats.

Vad ovan sagts gäller jämväl sä- dan persons make. barn under 18 är och enskilda tjänare. därest de bott hos honom och it'ke varit svenska medborgare.

2 m om. Svensk tnedbut'gure, som tillhört främmande makts hiir- vurana'e beskickning eller lönade konsulat eller beskickningens eller konsulatets betjäning, är frikallad från skattskyldighet för inkomst av sin tjänst hos den främmande mak— ten.

l mom. En person. som hur till- hört främmande makts beskickning eller lönade konsulat hiir i riket el- ler beskickningens eller konsulatets betjäning. som inte har varit svensk medborgare ueh som inte l'ul' lm- sutt här i riket när han kom att till— hÖl'tl ln'skiekningen eller konsulatet eller beskiekningens eller konsula- tets betjäning anses i beskattnings- hänseende inte ha varit bosatt häri riket. För inkotnster. vilka enligt föreskrifterna i denna lag beskattas i hemortskommunen. skall skatt av sådan person utgöras i den kom- mun här i riket. där han under he- skattningsåret först haft sitt egent- liga bo och hemvist eller. utan att sådant fall förelegat. stadigvarande vistats.

Vad ovan sagts gäller också sä- dan persons make. barn under lö är och enskilda tjänare UHI de hur bott hos honom och inte hur varit svens- ka medborgare.

2 m om . En person. som har till- hört främmande makts beskickning eller lönade konsulat här i riket el- ler beskickningens eller konsulatets betjäning utan att unt/"mms ur be- stämmelserna i ] Inom. är frikallad från skattskyldighet för inkomst av sin tjänst hos den främmande mak- ten.

Denna lag träder i kraft den ! januari l985 och tillämpas första gängen vid l986 års taxering.

' Senaste lydelse 1972: 765.

Prop. 1984/85: 55 2 Förslag till

'v—I

Lag om ändring i lagen (1947: 576) om statlig inkomstskatt

Härigenom föreskrivs att 18 s" 1 och 2 mom. lagen (l947: 576) om statlig inkomstskattl skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse F öres/(igen lydelse

[Så

] mom.: Person, som tillhört främmande makts häl-varande be- skickning eller lönade konsulat el- ler beskickningens eller konsulatets betjäning och som icke varit svensk medborgare. anses i beskattnings- hänseende icke hava varit här i ri- ket bosatt. Sädan person änjuter. förutom den inskränkning i skatt- skyldigheten som följer av vad nu sagts. frikallclsc frän skattskyldig- het för inkomst genom utdelning å andelar i svenska ekonomiska för- eningar. Skatt skall av person, varom nu är fråga. utgöras i den kommun här i riket. där han under beskattningsåret först haft sitt egentliga bo och hemvist eller. utan att sådant fall förelegat, stadigva- rande vistats.

Vad ovan sagts gäller jämväl sä- dan persons make. barn under [8 år och enskilda tjänare. därest de bott hos honom och icke varit svenska medborgare.

2 m om . Svensk medborgare, som tillhört främmande makts här- varande beskickning eller lönande konsulat eller beskickningens eller konsulatets betjäning. är frikallad från skattskyldighet för inkomst av sin tjänst hos den främmande mak- ten.

l m 0 m . En person. som har till- hört främmande makts beskickning eller lönade konsulat här i riket el- ler beskickningens eller konsulatets betjäning. som inte har varit svensk medborgare och som inte var bo- satt här i riket när han kom att till- höra beskickningen eller konsulatet eller beskickningens eller konsula- tets betjäning anses i beskattnings- hänseende inte ha varit bosatt häri riket. En sådan person åtnjuter. för- utom den inskränkning i skattskyl- digheten som följer av vad som nu sagts. frikallelse från skattskyldig- het för inkomst genom utdelning på andelar i svenska ekonomiska för- eningar. Skatt skall av person, varom nu är fråga. utgöras i den kommun här i riket där han under beskattningsåret först haft sitt egentliga bo och hemvist eller. utan att sådant fall förelegat, stadigva- rande vistats. .

Vad ovan sagts gäller också så- dan persons make, barn under 18 är och enskilda tjänare om de har bott hos honom och inte har varit svens- ka medborgare.

2 m 0 m . En person. som har till— hört främmande makts beskickning eller lönade konsulat här i riket el- ler beskickningens eller konsulatets betjäning utan att omfattas av be- stämmelserna i 1 mom. är frikallad från skattskyldighet för inkomst av sin tjänst hos den främmande mak- ten.

Denna lag träder i kraft den I januari l985 och tillämpas första gängen vid l986 års taxering.

' Senaste lydelse av lagens rubrik l974: 770. 2 Senaste lydelse 1972: 766.

Prop. 1984/85: 55

3. Förslag till Lag om ändring i lagen (1947: 577) om statlig l't'irmögenhetsskatt

Härigenom föreskrivs att 18 i lagen ( 1947: 577) om statlig förmögenhets- skatt' skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lvtlelst'

lök

Person. som tillhört främmande makts ha'rt'arumlc beskickning eller lönade konsulat eller beskickning- ens eller konsulatets betjäning och som icke varit svensk medborgare. anses i beskattningshänseende icke huva varit här i riket bosatt. Säd-an person åtnjuter, förutom den itt— skränkning i skattskyldigheten som följer av vad nu sagts. frikallclse från skattskyldighet för förmögen- het. som utgöres av andelar i svens— ka ekonomiska föreningar. Skatt skall av person, varom nu är fraga. utgöras i den kommun här i riket. där han under beskattningsåret först haft sitt egentliga bo och hem- vist eller. utan att sådant fall förele- gat. stadigvarande vistats.

Vad ovan sagts giillct'jiintt'iil sii- dan persons make. barn under 18 är och enskilda tjänare. därest de bott hos honom och icke varit svenska medborgare.

l'itil't'h'ltlyt'll lydelse

,

[En person. som har tillhört fram- mande makts beskickning eller lön- ade konsulat hit/' i riket eller be— skickningens eller konsulatets bc— tjiining. sotn inte har varit svensk medborgare och som inte var lm- stttl här i riket nur han kom att till- lu'ira beskickningen eller konsulatet eller ln'skit'kningt'ns eller konsula- It'ls betjäning. anses i beskattnings- hansecnde inte ha varit bosatt här i riket. Sådan person atnjuter. för- utom den inskränkning i skattskyl- digheten som följer av vad som nu sagts. frikallelse fran skattskyldig- het för förmögenhet. som utgörs av andelar i svenska ekonomiska för- eningar. Skatt skall av person. varom nu är fritga. utgöras i den kommun har i riket. där han under beskattningsarct först haft sitt egentliga bo och hemvist eller. utan att sådant fall förelegat. stadigva- rande vistats.

Vad ovan sagts galler ocksa sa- dan persons tnakc. barn under 18 ar och enskilda tjänare om de har bott hos honom och inte har varit svens- ka medborgare.

Denna lag träder i kraft den l januari 1985 och tillämpas första gången vid 1986 års taxering.

' Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 859. 2 Senaste lydelse 1972: 767.

Prop. [984/85: 55 _;

4. Förslag till Lag om ändring i taxeringslagen ”956: 623)

Härigenom föreskrivs att 32 :$ ] mom, taseringslagen (|956:h23|| skall ha nedan angivna lydelse.

I—it'il't'rlugt'n liv:/else 22 .s'

I ”turn.: Nedannämnda skattskyldiga äro. där ej annat följer av stadgan- det i 3 mom.. skyldiga att utan anmaning till ledning för egen taxering avlämna deklaration l.Yjä'l'th'lxlll/'(lfflllll. nämligen:

l) aktiebolag. ekonomisk förening. sparbank. ömsesidig skadeförsäk- ringsanstalt och aktiefond ävensom sädan stiftelse. fond eller inrättning som har till huvudsakligt ändamål att tillgodose viss familjs. vissa familjers eller bestämda personers ekonomiska intressen.

2) annan juridisk person. om dess bruttointäkter av en eller tlera för- värvskällor under beskattningsåret uppgätt till sammanlagt minst lllt) kro- nor.

3) fysisk person. vilkens bruttointäkter av en eller flera förvärvskällor under beskattningsåret uppgått. om han varit här i riket bosatt under hela beskattningsåret och under denna tid icke erlagt sjömansskatt. till sam— manlagt minst 6 000 kronor och eljest till sammanlagt minst l()() kronor.

4) fysisk ellerjuridisk person. vilkens tillgångar av den art som anges i 3 5 | mom. lagen (l947:577) om statlig förmögenhetsskatt. vid beskatt- ningsärets utgång haft ett värde överstigande 4()() ()()0 kronor eller. sävitt angär sädan juridisk person som avses i 6 :$ ! mom. b) nämnda lag. 25 000 kronor. samt

5) fysisk ellerjuridisk person. för vilken garantibclopp för fastighet skall upptagas säsom skattepliktig inkomst.

Vid bedömandet av fysisk eller juridisk persons deklarationsskyldighet enligt punkterna 2)—4) skall hänsyn ieke tagas till sådan inkomst eller förmögenhet. för vilken den fysiska ellerjuridiska personen icke är skatt- skyldig enligt kommunalskattelagen tl928: 370). lagen (|947: 576) om stat- lig inkomstskatt eller lagen om statlig förmögenhetsskatt.

Har makar. som ingått äktenskap före ingängen av beskattningsåret och levt tillsammans under större delen därav. var för sig haft inkomst eller förmögenhet. skall vardera makens deklarationsskyldighet bedömas med hänsyn till makarnas sammanlagda inkomst och förmögenhet.

Skall skattskyldig enligt lagen om statlig förmögenhetsskatt taseras för förmögenhet. som tillhör barn eller annan. skall hänsyn därtill tagas vid deklarationsskyldighetens bedömande. rN'ln'urumle lydelse

Vid tillämpning av vad i första stycket vid 3) är stadgat. skall svensk medborgare. som under be- skattningsäret tillhört svensk be— skickning hos utländsk makt. svensk permanent delegation hos

' Lagen omtryckt l97l1399.

Vid tillämpning av vad i första stycket vid 3) är stadgat. skall svensk medborgare. som under be- skattningsäret tillhört svensk be— skickning hos utländsk makt. svensk permanent delegation hos

Senaste lydelse av lagens rubrik l974: 773. 2 Senaste lydelse |983: l()9l.

Prop. 1984/85: 55

Nuvarande lydelse

mellanstatlig organisation eller lönat svenskt konsulat eller be- skickningens. delegationens eller konsulatets betjäning och som på grund av sin tjänst varit bosatt ut- omlands. anses ha varit bosatt här i riket. Detsamma skall gälla sådan persons make samt barn under I8 är. om de har varit svenska med- borgarc och har bott hos honom. Person. som under beskattnings- året tillhört främmande makts här- varande beskickning eller lönade konsulat eller beskickningens eller konsulatets betjäning oeh som ieke varit svensk medborgare. så oek sådan persons make. barn under 18 år och enskilda tiiittare, om de har bott Itos honotn oe/t i('ke har varit svenska medborgare. anses där- emot vid tillämpningen av vad i första stycket vid 3) är stadgat ieke ha varit häri riket bosatta.

Ft'ireslagen lydelse

mellanstatlig organisation eller lönat svenskt konsulat eller be- skickningens. delegationens eller konsulatets betjäning och som pä grund av sin tjänst varit bosatt ut- omlands. anses ha varit bosatt häri riket. Detsamma skall gälla sädan persons make samt barn under IR är. om de har varit svenska med- borgare och har bott hos honom. En person. som under beskatt- ningsåret har tillhört främmande makts beskickning eller lönade konsulat här i riket eller beskick- ningens eller konsulatets betjäning. som inte ltar varit svensk medbor- gare oeh som inte var bosatt här i riket när han kom att tillhöra he- skieknittgen eller konsulatet eller heskiekningens eller konsulatets betjäning. anses däremot vid till— lämpningen av vad i första stycket vid 3) är stadgat inte ha varit bosatt här i riket. Detsamma skall gälla sådan persons make, barn under 18 år oeh enskilda tjänare om de har bott Itos honom oeh inte ltar varit svenska medborgare.

l fräga om deklarationsskyldighet för dödsbo efter skattskyldig. som har avlidit Linder beskattningsåret. skall tillämpas vad som skulle ha gällt för den avlidne.

Denna lag träder i kraft den I januari l985 och tillämpas första gängen vid l986 års taxering.

Prop. 1984/85: 55

5. Förslag till Lag om ändring i folkhokföringsförordningen tl967: l98)

Härigenom föreskrivs att 26,5 folkbokföringslörordningen ”967: l98) skall ha nedan angivna lydelse.

;N'uvaramle lydelse

Den som tillhör främmande makts beskickning eller lönade konsulat eller dess betjäning kyrko— hokli'ires endast om han är svensk medborgare. Detta gäller även sä- dan persons famitjemedlem eller tjänare.

Föreslagen lydelse

osss

Den som tillhör främmande makts beskickning eller lönade konsulat eller dess betjäning kyrko- ltok/"ors endast om han är svensk medborgare eller om han. utan att vara svensk tttedltorgare. var lm- .s'att har när han korn att tillhöra l?eskiekningen eller konsulatet eller (l('.t".t' her/("infria Detta gäller även sädan persons familjemedlem eller tjänare.

Denna lag träder i kraft den I januari |985.

Prop. 1984/85: 55 x

Utdrag FlNANSDEPARTEMENTET PROTOKOLL

vid regeringssammanträde I984-l l-(ll

Närvarande: statsministern Palme. ordförande. och statsråden l. Carlsson. Feldt. Sigurdsen, Gustafsson. Leijon. Hjelm-Wallén. Bodström. Görans- son. Dahl. R. Carlsson. Hellström, Thunborg. Wickbom

Föredragande: statsrådet Feldt

Proposition om beskattning och folkbokföring av viss personal på främmande makters beskickningar och lönade konsulat

1. Inledning

Sverige har biträtt Wienkonventionerna av är l96l och l963 om diplo— matiska resp. konsulära förbindelser. Konventioncrnas regler om immuni- tet och privilegicr tar bl.a. upp bcskattningsfrägor. Reglerna är införlivade med svensk rätt genom lagen (l976:66l) om immunitet och privilegier i vissa fall. I lagen anges att konventionsreglerna gäller titan hinder av bestämmelserna i andra författningar. Detta medför att skatteförfattningar- nas regler om skattskyldighet m.m. för personal vid utländska beskick- ningar och Iönade konsulat i Sverige får rcell betydelse endast i den män privilegierna eller kretsen av berörda personer utvidgas genom dem.

De svenska skattereglerna innebär i vissa avseenden en mera vidsträckt skattebefrielse än som följer av konventionerna] skilda sammanhang har en översyn av de berörda interna beskattningsreglerna päkallats. Det har bl.a. gjorts gällande att en anpassning av de interna reglerna till ("werens- stämmelse med konventionsreglerna borde komma till stånd. Denna fråga bereds f.n. inom tinansdepartementet.

De interna svenska bcskattningsreglerna har emellertid kritiserats även från andra utgångspunkter. Det har då gjorts gällande att den tekniska utformningen av de inskränkningar i skattskyldigheten. som berör perso- ner vilka inte tillförsäkras nägra förmåner i konventionerna. ger ett oac- ceptabelt resultat för vissa av dem. Bakgrunden till denna kritik är att personer som inte är svenska medborgare och deras makar. barn under l8 är och enskilda tjänare. om de inte är svenska medborgare. normalt skall beskattas som här i riket inte bosatta personer. när någon av makarna tar anställning på en utländsk beskickning eller lönat konsulat här. även om de varit bosatta här före anställningens början. Kritiken tar fasta pä att den

Prop. [984/85: 55 9

anhörige som har inkomst från svensk arbetsgivare och beskattas för denna. inte har rätt till allmänna avdrag eller grundavdrag.

Jag avser att nu ta upp frågan om att undanröja den berörda särbehand- lingen av här bosatta personer som inte är svenska medborgare. Förslaget omfattar förutom ändrade beskattningsregler också motsvarande ändring- ar i folkbokföringslagstiftningen.

2. Föredragandens överväganden

2.1. Beskattningen

2.l.l Gällande ort/ning

Wienkonventionerna av är l96l och l963. om diplomatiska resp. konsu— lära förbindelser innehäller regler om immunitet och privilegier på bl.a. beskattningsrättens omräde. Reglerna är införlivade med svensk rätt ge- nom lagen om immunitet och privilegier i vissa fall. Enligt lagen gäller konventionsreglerna utan hinder av bestämmelserna i andra författningar.

Svensk beskattningsrätt innehåller emellertid regler från tiden före kon- ventionernas tillkomst som innebär att vissa personer som har tillhört en främmande makts beskickning eller lönade konsulat här. utan att vara att anse som diplomatiska företrädare. eller beskickningens eller konsulatets betjäning får en förmånligare behandling i beskattningshänseende än vad konventionerna förutsätter. Det gäller dels den som är svensk medborgare. dels den som inte är svensk medborgare men som var bosatt här när han fick sädan ställning (s.k. lokalanställda).

Säledes är en svensk medborgare med sådan ställning frikallad frän skattskyldighet för inkomst av sin tjänst hos den främmande makten. Bestämmelser om detta finns i 70 s 2 mom. kommunalskattelagen (l928: 370). KL. och 18 52 mom. lagen (1947: 576) om statlig inkomstskatt. SlL.

Vidare gäller att en lokalanställd som inte är svensk medborgare beskat— tas för inkomst och förmögenhet på samma sätt som en person som inte är bosatt här. Motsvz-irande inskränkningar i skattskyldigheten tillerkänns en sådan persons make. barn under [8 är och enskilda tjänare som bor hos honom och som inte är svenska medborgare. Bestämmelser om detta finns i 70 & l mom. KL. l8lå l mom. SlL och IS 15 lagen (l9471577) om statlig förmögenhetsskatt. SFL.

Den som inte är bosatt i Sverige är enligt 53 & l mom. första stycket a KL och 6 ä ] mom. a SlL skattskyldig bara för vissa inkomster. Bland dessa kan nämnas härifrån uppburen lön för arbete som utförts här. social- försäkringsförmäner samt inkomst av fastighet och rörelse i riket. Lön från en främmande makts beskickning eller lönade konsulat anses inte upp- buren härifrän.

Prop. 1984/85: 55 lt)

I fråga om förmögenhetsskatten innebär bestämmelserna i huvudsak att skattskyldighet föreligger för häri riket nedlagd förmögenhet tttom svens- ka aktier samt andelar i svenska aktiefonder och svenska ekonomiska föreningar (6 s 1 mom. första stycket c och IB 5 SFL).

De inskränkningari skattskyldigheten som tillerkänns personer som inte är svenska medborgare innebär bl.a. frihet från skattskyldighet för inkomst från en främmande makts beskickning eller lönade konsulat samt för inkomst av kapital. Det sätt på vilket inskränkningarna uppnås för ä andra sidan med sig att en sådan person inte är berättigad till allmänna avdrag eller grundavdrag (anvisningarna till 70 & KL).

Vid en genomgång av de rättsregler som inverkar pä beskattningen av de ovan berörda persongrupperna bör dubbelbeskattningsavtalens regler ock- så uppmärksammas. l flertalet sådana avtal har Sverige tillerkänts rätt att beskatta lön som utbetalats av annan stat om arbetet utförts här och mottagaren är en person med hemvist här som antingen är svensk medbor- gare eller medborgare i annan stat än anställningsstaten som har tagit hemvist här av annat skäl än för att utföra det ifrågavarande arbetet. Regeln är utformad i anslutning till den reglering av saken som OECD:s modellavtal av år 1977 innehåller. Utformningen av denna reglering äri sin tur betingad av innehållet i Wienkonventionerna. Som framkommit av redogörelsen för skatteförfattningarnas bestämmelser utnyttjar Sverige inte den bcskattningsrätt som dessa avtal ger. Vissa avtal tillägger Sverige än längre gående beskattningsrätt. Av särskild betydelse i detta samman- hang är de regelmässigt i dubbeIbeskattningsavtalen förekommande klau- sulerna med förbud mot diskriminering. Klausulernas innebörd är att om en medborgare i en avtalsslutande stat är skattskyldig i en annan avtalssltt- tande stat. denna inte skall utsätta personen i fråga för en annorlunda eller mer tyngande beskattning än de egna medborgarna utsätts för i motsvaran- de situation.

2. I .2 Behöver (ll' ändrade regler

Som jag inledningsvis nämnde har kritik framförts mot de nu gällande beskattningsreglerna frän skilda utgångspunkter. Det saknas emellertid f.n. tillräckligt underlag för ett ställningstagande till de tankar på mera omfattande förändringar av reglerna som har framförts. lnom linansdepar- tementet pägär arbete med att sammanställa sådant underlag.

En del av den framförda kritiken kan emellertid tas tipp nu. Jag avser då den kritik som har tagit fasta på att reglerna leder till resultat som skttlle kunna anses oförenliga med de klausuler om likabehandling av skattskyldi- ga oavsett medborgarskap som förekommer i dttbbelbcskattningsavtalen.

Bakgrunden till denna kritik är att det har förekommit att personer som varit bosatta i Sverige. ibland sedan lång tid. utan att vara svenska med- borgare har blivit oförmånligt behandlade i bcskattningshänseende på grund av sitt medborgarskap när hans eller hennes. likaså tttländske. make

Prop. 1984/85: 55 l I

har tagit anställning på en främmande makts beskickning eller lönade konsulat här. Det som då inträffat är att den make som varit skattskyldig för inkomst här. t.ex. lön från en svensk arbetsgivare. har fått höjd in- komstskatt till följd av att hans eller hennes rätt till allmänna avdrag och grundavdrag bortfallit.

Det kritiserade förhållandet är en följd av att de anställda på utländska beskickningar och lönade konsulat här som inte är svenska medborgare och vissa personer med anknytning till dem skall beskattas som här i riket inte bosatta personer även om de faktiskt varit bosatta här innan de tog den ifrågavarande anställningen.

Den berörda kritiken har framförts av vissa stater med vilka Sverige har ingått dubbelbcskattningsavtal och av enskilda personer som har drabbats av de angivna effekterna. Riksdagens ombudsmän har också ansett det motiverat med en översyn av reglerna.

Mot denna bakgrund anserjag att reglerna redan nu bör ändras.

2. I .3 Färedrugandr'nx förs/ag

Av förarbetena till kommunalskattelagen (prop. l927 nr 102 s. 485, SOU l924153 s. 27, 28 och 45l) framgår att den skattefrihet som tillerkänns personalen på främmande makters beskickningar och lönade konsulat har tillskapats främst av hänsyn till främmande makter. Bestämmelserna har sitt ursprung i en tid då personalen vanligen kom hit från anställningslandet för att utföra arbete på beskickningen eller konsulatet. Situationen är väsentligt annorlunda i dag och skatteförfattningarnas regler har inte för- ändrats i takt med konventions- och avtalsrätten. Reglerna framstår därför i vissa avseenden som föråldrade. l avvaktan på ytterligare underlag för ett ställningstagande till en mera omfattande förändring av reglerna vill jag dock inte föreslå några ändringar som rör skattskyldigheten för inkomster från främmande makters beskickningar och lönade konsulat. Som jag tidigare sagt bör emellertid de problem som drabbar vissa personer med anknytning till anställda på sådana utan svenskt medborgarskap få sin lösning.

De personer som berörs är makar. barn under l8 år och enskilda tjänare som borbos den anställde och som inte är svenska medborgare. Med hänsyn till den nära anknytning som i praktiken nästan alla de berörda har till den anställde kan det enligt min mening inte komma i fråga att för det ändamål som nu är aktuellt tillskapa regler som går ut på att den anställde ensam skall vara att anse som inte bosatt häri riket.

Mot denna bakgrund finner jag en lämplig lösning vara att de personer utan svenskt medborgarskap som var bosatta här innan de kom att tillhöra en främmande makts beskickning eller lönade konsulat eller beskickning- ens eller konsulatets betjäning och deras makar. barn under l8 år och enskilda tjänare. om de bor hos den anställde och inte är svenska medbor- gare framdeles beskattas enligt de regler som nu gäller för svenska med- borgare i motsvarande situation.

Prop. 1984/85: 55 12

En sådan lösning innebär att den anställde inte blir beskattad för inkoms- ter av sin tjänst hos den främmande makten. men att han eller hon i övrigt liksom de anhöriga blir beskattad som en här i riket bosatt person. Detta innebär att vissa skatteförmåncr som är förenade med de berördas nuva- rande skatterättsliga status går förlorade för dem. Jag avser då bl.a. frihe- ten från skattskyldighet för inkomst av kapital. En väsentlig fördel för de skattskyldiga som följer av förslaget är att de blir berättigade till bl.a. allmänna avdrag och grundavdrag.

Den ändring av inkomstbeskattningen som jag således anser bör komma till stånd innebär att 70 5 1 och 2 mom. KL samt l8 lå ] och 2 mom. SIL får ändrad lydelse. Ändringarna i inkomstbeskattningen bör enligt min mening åtföljas av en motsvarande ändring av förmögenhetsskattereglerna. Jag föreslår därför att den aktuella gruppen skattskyldiga utesluts ur den krets av personer som ges skatteförmåner i l8 & SFL. Detta innebär att de blir fullt skattskyldiga häri riket för förmögenhet. Skyldigheten att avge allmän självdeklaration bör anpassas till de ändrade beskattningsreglerna. En ändring bör därför göras i 22.5 l mom. taxeringslagen (l956:623). Jag föreslår att de nya reglerna skall träda i kraft den l januari I985 och tillämpas första gången vid 1986 års taxering.

2.2. Kyrkobokföringen

De nuvarande speciella reglerna om beskattning av lokalanställd perso- nal på främmande makters beskickningar och lönade konsulat här har sin motsvarighet i folkbokföringslagstiftningen. Enligt 26 & folkbokföringsför- ordningen (l967: 198) kyrkobokförs nämligen den som tillhör främmande makts beskickning eller lönade konsulat eller dess betjäning endast om han är svensk medborgare. Detsamma gäller sådan persons familjemedlemmar och tjänare. Enligt entydig praxis tillämpas bestämmelsen på alla kategori- er beskicknings- och konsulatspersonal. Denna ordning medför ibland att personer som inte tillförsäkras någon immunitet eller några privilegier i Wienkonventionerna utesluts från kyrkobokföringen. Bestämmelsen är ett undantag från den allmänna regel för svensk folkbokföring som säger att den som är bosatt här också skall vara kyrkobokförd här.

Kyrkobokföringen spelar en stor roll för den enskilde. Den inverkar direkt på hans rösträtt. På många områden där rättsverkningar är knutna till bosättningen avgörs bosättningsfrågan med ledning av folkbokförings- lagstiftningens bosättningsbegrepp. Kyrkobokföringen får genom detta stor betydelse för rätten till exempelvis barnbidrag och sjukpenning. Till detta kommer att många myndigheter får löpande eller periodisk avisering från folkbokföringsmyndigheterna. Genom dessa aviseringar kommer den enskilde automatiskt till sin rätt i fråga om bidrag och andra sociala förmåner.

Prop. 1984/85: 55 13

Det är enligt min mening lämpligt att de personer som inte tillförsäkras immunitet och privilegier i konventionerna kyrkobokförs på samma sätt som andra personer som bor häri landet. Jag föreslår därför att undantags- regeln inte längre skall gälla Iokalanställda som inte är svenska medborgare och deras anhöriga. De skall således inte längre uteslutas frän kyrkobokfö- ringen utan samma regler skall gälla för dem som för svenska medborgare i motsvarande situation. Förslaget gäller som nämnts bara lokalanställd personal. dvs. personer som var bosatta här när de blev anställda på en utländsk beskickning eller ett lönat konsulat. Förslaget föranleder ändring av 26 & folkbokföringsförordningen.

3 Upprättade lagförslag

I enlighet med det anförda har inom linansdepartementet upprättats förslag till

I. lag om ändring i kommunalskattelagen tl928: 370).

2. lag om ändring i lagen ( l947: 576) om statlig inkomstskatt.

3. lag om ändring i lagen (l9471577) om statlig förmögenhetsskatt.

4. lag om ändring i taxeringslagen (l9561623).

5. lag om ändring i folkbokföringsförordningen (l967: |98). Lagstiftningsärendet är av enkel beskaffenhet. Lagrådets hörande kan därför undvaras.

4 Hemställan

Jag hemställer att regeringen loreslar riksdagen att anta lorslagen.

5 Beslut

Regeringen ansluter sig till löredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredragan- den har lagt fram.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1984