Prop. 1986/87:53

om godkännande av en internationell konvention rörande systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering, m.m.

]

Regeringens proposition 1986/87: 53 --

om godkännande av en internationell konvention rörande systemet för harmoniserad varubeskriv- ning och kodifiering, m. m.

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 23 oktober 1986.

På regeringens vägnar

Ingvar Carlsson

Anita Gradin

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner Sveriges anslutning till en internationell konvention rörande ett nytt system för harmoniserad vam- beskrivning och kodifiering. Konventionen, som upprättats inom tullsam- arbetsrådet (Customs Co-operation Council). syftar till att underlätta den internationella handeln genom införande av en ny internationell varuno- menklatur. Det nya systemet är avsett att läggas till grund för utformning- en av den svenska tulltaxan.

Vidare föreslås i propositionen fortsatt tullfrihet för oraffinerade vegeta- biliska fetter och feta oljor intill den ljanuari 1988.

Riksdagen 1986/87. Tram/. Nr 53

%% E%

Prop. 1986/87: 53

Förslag till Lag om tullfrihet under viss tid för oraffmerade vegetabiliska fetter och feta oljor

Härigenom föreskrivs att tull enligt lagen (1977: 975) med tulltaxa inte

-—skall utgå vid import-av oraffmerade vegetabiliska fetter och feta oljor, ur

tulltaxenr 15.07 C.1. samt tulltaxenr 15.07 C.2.a., under tiden den ljanua- ri—den 31 december 1987.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

Prop. 1986/87: 53

lx)

Utrikesdepartementet . - Prop. 1986/87: 53

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 23 oktober 1986

Närvarande: statsministern Carlsson. ordförande, och statsråden Feldt. Sigurdsen, Gustafsson, Leijon, Hjelm-Wallén, Peterson. Göransson, Gra- din, Dahl. R. Carlsson, Holmberg. Hellström. Wickbom, Johansson, Hul- terström. Lindqvist. G. Andersson

Föredragande: statsrådet Gradin

Proposition om godkännande av en internationell konvention rörande systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering, m.m.

] Inledning

Tullsamarbetsrådet i Bryssel (Customs Co-operation Council, CCC) antog den 14juni 1983 en internationell konvention rörande ett nytt system för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering. Konventionen bör i eng- elsk text jämte en inom generaltullstyrelsen gjord översättning till svenska fogas till protokollet i detta ärende som bilaga ].

Jag kommer i det följande (avsnitt 2.1) att ta upp frågan om en svensk anslutning till konventionen samt därefter i avsnitt 2.2 behandla frågan om fortsatt tullfrihet under viss tid för oraffinerade vegetabiliska fetter och feta oljor.

Hänvisningar till PS1

2. Föredragandens överväganden

2.1. Den internationella konventionen rörande systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering

2.1.1 Bakgrund m. m.

I syfte att underlätta det internationella varuutbytet har ett stort antal länder, däribland Sverige, utformat sina tulltaxor på grundval av den nu gällande konventionen den 15 december 1950 rörande nomenklatur för klassificering av varor i tulltarifferna (den s.k. Brysselkonventionen). Nomenklaturen benämns numera CCC-nomenklaturen. Redan i slutet av sextiotalet fanns hos alla de parter som var involverade i internationell handel en växande medvetenhet om behovet av att beakta teknikens utveckling och förändringarna i de internationella handelsmönstren vid klassificering av varor. Lika viktigt har det varit att söka åstadkomma en så stor harmonisering som möjligt när det gäller utformningen av olika länders tulltaxor såvitt avser nomenklaturen. En sådan harmonisering har ansetts inte endast underlätta framtida tullförhandlingar utan också i hög 3

grad vara en fördel för handeln mellan länderna. Bl.a. de nordiska län- derna har länge haft ett uttalat önskemål om att länder som inte tillämpade CCC-nomenklaturen skulle övergå till denna. Flera betydande industrilän- der har emellertid kommit att stå utanför denna konvention, bl. a. Förenta staterna och Canada.

Behovet av en mer allmänt erkänd internationell varunomenklatur dis- kuterades bl.a. inom en arbetsgrupp i ECE (Economic Commission for Europe) som arbetar med förenkling av internationella handelsprocedurer (Working Party on Facilitation of International Trade Procedures. WP4).

År 1970 beslutades vid ett möte inom ECE med representanter bl. a. från tullsamarbetsrådet att den sistnämnda organisationen var den som var bäst lämpad att—utföra en närmare studie rörande möjligheterna att utarbeta en reviderad varunomenklatur som tillgodosåg de behov som fanns hos tull- myndigheter, statistiker, transportörer och producenter. Studien var slut- förd år 1971.

Det stod härvid klart att det från olika internationella organisationer inom handel och samfärdsel och även från enskilda länder förelåg ett intresse av att beakta den tekniska och kommersiella utvecklingen av världshandeln med varor genom utarbetande av en ny internationell kon- vention med tillhörande varunomenklatur. Detta resulterade i att tullsam- arbetsrådet i juni 1973 tillsatte en kommitté med uppgift att utarbeta ett förslag till ett harmoniserat system (Harmonized System Committee). Medlemmar i kommittén har varit Australien, Canada. Frankrike, Förenta staterna, lndien. Japan. Storbritannien och Tjeckoslovakien. Dessutom har ingått EG-kommissionen och ett stort antal nationella och internatio- nella organisationer inom handel och samfärdsel. Tillsammans med ett femtontal andra länder har Sverige deltagit som observatör i en arbets- grupp som utfört den tekniska granskningen av kommitténs arbetsmateri- al. Från svensk sida har experter från generaltullstyrelsen aktivt deltagit i arbetet med att utforma konventionen. Detta arbete har skett i nära samar- bete med näringslivetoch berörda myndigheter.

Utgångspunkten för kommitténs arbete var att med den existerande CCC-nomenklaturens fyrställiga sifferkoder som kärna utveckla ett nytt varukodsystem. En mer strukturerad nomenklatur skulle utarbetas genom tillägg av ytterligare två siffror till de fyrställiga koderna. Vid utgången av år 1980 hade samtliga kapitel i CCC-nomenklaturen genomgåtts och över- arbetats. Nu vidtog också parallellt diskussioner mellan de deltagande länderna i syfte att utarbeta den konvention genom vilken den nya no- menklaturen skulle implementeras. I början av år 1983 var kommittén färdig med sitt arbete och kunde därmed för tullsamarbetsrådet lägga fram ett utkast till konvention med tillhörande nomenklaturbilaga.

Kommitténs förslag till konvention syftar till att förenkla den internatio- nella varutrafiken genom införande av en moderniserad internationell va- runomenklatur som så många länder som möjligt kan använda. Förslaget godkändes vid tullsamarbetsrådets session i Bryssel den 14juni 1983. Den svenska regeringen beslöt den 15 maj 1985 att konventionen skulle under- tecknas av Sverige med förbehåll för ratifikation. Undertecknandet ägde rum vid tullsamarbetsrådets session den 10 juni 1985. Konventionen har

Prop. 1986/87: 53

förutom av Sverige undertecknats av 44 länder samt av EG-kommissionen. Fem länder har därutöver undertecknat konventionen utan förbehåll för ratifikation eller har deponerat sina ratifikationsinstrument.

Enligt protokoll av den 24 juni 1986 har en ändring vidtagits i konven- tionens artikel 13 angående ikraftträdandet. Ändringsprotokollet skall trä- da i kraft samtidigt som konventionen. Protokollet bör i engelsk text jämte svensk översättning fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 2.

Hänvisningar till S2-1

2.1.2. Konventionens innehåll

Konventionen består av en inledning och 20 artiklar samt en bilaga. [ konventionens inledning anges bl.a. dess syfte, dvs. att underlätta dels den internationella handeln. dels insamlande och analys av statistik dels ock standardisering av handelsdokument och överföring av data. [ övrigt innehåller konventionen bl. a. följande.

De fördragsslutande parterna förbinder sig enligt artikel 3 att upprätta sin nationella tulltariffnomenklatur och statistiska nomenklaturi överens— stämmelse med det harmoniserade systemet fr. o. m. den tidpunkt då kon- ventionen träder i kraft för parten i fråga. Vid upprättandet av den natio— nella tariffen får sålunda ingen rubrik eller underrubrik i det harmoniserade systemet uteslutas eller förändras. Parterna förbinder sig också att tillämpa de allmänna reglerna för tolkningen av det harmoniserade systemet och alla anmärkningar till avdelningar. kapitel och underrubriker. Varje för- dragsslutande part skall dessutom offentliggöra sin import- och exportsta- tistik i öVerensstämmelse med de sexställiga koderna i det harmoniserade systemet. Bestämmelserna i denna artikel skall dock inte hindra en för- dragsslutande part att utelämna underrubrikerna i det harmoniserade sy- stemet i sin tulltariffnomenklatur. under förutsättning att förpliktelserna iakttas i en kombinerad tull- och statistiknomenklatur. Bestämmelserna skall heller inte hindra en part att under det harmoniserade systemets sexställiga nivå i sin tulltariffnomenklatur eller sina statistiska nomenkla- turer införa de underrubriker som kan bli erforderliga för klassificering av varor .

Särskilda bestämmelser gäller för utvecklingsländcrnas tillämpning av konventionen. Dessa bestämmelser har tillkommit för att möjliggöra för dessa länder att partiellt tillämpa det harmoniserade systemet. Ett för- dragsslutande utvecklingsland får således uppskjuta användandet av vissa eller alla underrubriker i det harmoniserade systemet under så lång tid som kan vara nödvändig med hänsyn till landets internationella handelsmönster eller dess administrativa resurser. Ett utvecklingsland som föredrar en partiell tillämpning av det harmoniserade systemet förbinder sig att efter bästa förmåga arbeta för att landet skall börja tillämpa hela systemet på sexställig nivå inom fem år från den tidpunkt då konventionen träder i kraft för landet i fråga eller inom den ytterligare tidrymd som landet kan anse vara nödvändig (art. 4). _

Fördragsslutande industriländer skall lämna de utvecklin'gsländer som begär det tekniskt bistånd på ömsesidigt överenskomna villkor vad gäller bl.a. pcrsonalutbildning. överföring av utvecklingsländernas nuvarande

Prop. 1986/87: 53

'—Il

de nomenklatur till det harmoniserade systemet eller tillämpningen av bestämmelserna i konventionen (art. 5).

Enligt konventionen skall upprättas en kommitté benämnd kommittén för det harmoniserade systemet. vilken skall bestå av representanter för var och en av de fördragsslutande parterna. Kommittén skall normalt sammanträda minst två gånger om året (art. 6).

Kommittén skall bl.a. ha till uppgift att föreslå sådana ändringar i konventionen som kan anses önskvärda, att utarbeta kommentarer till nomenklaturen. uttalanden i klassificeringsfrågor och andra anvisningar till ledning vid tolkningen av det harmoniserade systemet samt att utarbeta rekommendationer för att säkerställa en likformig tolkning och tillämpning av systemet. Kommittén skall också lämna upplysningar och vägledning i alla frågor som rör klassificering av varor till fördragsslutande parter. medlemmar i tullsamarbetsrådet och berörda internationella organisatio- ner (art. 7).

De förslag till ändringar i konventionen som utarbetats av kommittén skall behandlas av rådet. Det är rådets uppgift att i form av rekommenda- tioner lämna medlemsländerna förslag till sådana ändringar.

Kommitténs kommentarer. uttalanden i klassificeringsfrågor, andra an- visningar rörande tolkningen av det harmoniserade systemet samt rekom- mendationer för att säkerställa en likformig tolkning och tillämpning av systemet skall anses ha godkänts av rådet, om ingen fördragsslutande part senast vid slutet av den andra månaden efter den månad då sammanträdet avslutades, hos rådets generalsekreterare begärt att saken skall hänskjutas till rådet (art. 8).

De fördragsslutande" parterna ikläder sig inte genom anslutning till kon- ventionen några förpliktelser med avseende på sina nationella tullsatser (art. 9).

Tvister rörande tolkningen eller tillämpningen av konventionen skall biläggas genom förhandlingar mellan parterna. Om en tvist inte kan biläg- gas på detta sätt, skall den hänskjutas till kommittén som skall lägga fram en rekommendation till tvistens biläggande. Om kommittén inte kan bi- lägga tvisten. skall frågan hänskjutas till rådet (art. 10).

Konventionen skall enligt tilläggsprotokollet den 24 juni 1986 träda i kraft den 1 januari som infaller minst tre månader efter det att minst 17 stater, tullunioner eller ekonomiska unioner har undertecknat den utan förbehåll för ratifikation eller har deponerat sina ratifikations- eller an- slutningsinstrument. dock inte före den ljanuari 1988.

Konventionen skall gälla för obegränsad tid. Varje fördragsslutande part kan dock säga upp den. En uppsägning träder normalt i kraft ett år efter det att rådets generalsekreterare mottagit uppsägningsinstrumentet (art. 15).

Rådet kan föreslå de fördragsslutande parterna ändringar i konven- tionen. Ändringsförslag skall anses ha antagits sex månader efter den tidpunkt då förslaget notificerats av generalsekreteraren, under förutsätt- ning att någon invändning från de fördragsslutande parterna inte kvarstår vid utgången av denna period (art. 16).

En fördragsslutande part som ansluter sig till konventionen kan inte reservera sig mot någon del av den (art. 18).

Prop. 1986/87: 53

Till konventionen är fogad en bilaga1 som innehåller en detaljerad varu- förteckning i form av en strukturerad nomenklatur på sexställig nivå i vilken de fyra första siffrorna ersätter den nu gällande CCC-nomenklatu- rens fyrsiffriga positioner. Den femte och sjätte siffran utgör en grov statistisk uppdelning. Totalt är det harmoniserade systemets (HS) no- menklatur uppbyggd av 21 sektioner. 96 kapitel och 1241 positioner pä fyrställig |nivå. Positionerna har därefter uppdelats i 5 019 undernummer på scxställig-nivå.

Som jämförelse kan nämnas att den nuvarande CCC-nomenklaturen omfattar 1 011 positioner på fyrställig nivå. fördelade på 99 kapitel och 21 avdelningar. Antalet sexställiga positioner i den nya HS-nomenklaturen är ungefär lika stort (ca 5 000) som antalet nummeri den nuvarande statistiska varuförteckningen.

2.1.3. Sveriges anslutning till konventionen

Mitt förslag: Riksdagen bör godkänna att Sverige ansluter sig till konventionen rörande systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering.

Skälen för mitt förslag: Jag anser det vara av stort värde att påskynda det internationella samarbetet när det gäller att förenkla och harmonisera gällande handelsprocedurer. Tillkomsten av konventionen rörande ett nytt system för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering innebär ett stort steg mot en av flera skäl önskvärd större harmonisering av utformningen av olika länders tulltaxor. Flertalet av våra viktigaste handelspartner kan förväntas ansluta sig till konventionen och därmed acceptera den nya nomenklaturen. Av särskild vikt är att länder som Förenta staterna och Canada. vilka således inte varit anslutna till den nuvarande CCC-nomen- klaturen. nu förväntas komma att lägga det nya systemet till grund för sina tulltaxor och sina handelsstatistiska redovisningar.

För svenskt vidkommande pågår ett mycket omfattande arbete med att överföra den nya nomenklaturen till svensk lagstiftning och att utarbeta andra bestämmelser i samband härmed. Generaltullstyrelsen har haft rege- ringens uppdrag att efter samråd med kommerskollegium.jordbruksnämn- den och statistiska centralbyrån samt efter att ha inhämtat synpunkter från berörda bransch- och näringslivsföreträdare inkomma med ett förslag till en ny lag med tulltaxa baserad på det harmoniserade systemet. Under arbetets gång har 5. k. hearings arrangerats av kommerskollegium. I dessa sammanträden har förutom berörda myndigheter deltagit representanter för Sveriges industriförbund och Sveriges grossistförbund samt för ett stort antal branschorganisationer. I vissa sammanträden har även företrä- dare för enskilda företag deltagit.

' Bilagan, som här är utesluten. finns tillgänglig i utrikesdepartementets ärende Dnr 79/1985 (handelsavdelning).

Prop. 1986/87: 53

En övergång till det harmoniserade systemet nödvändiggör omförhand- lingar av Sveriges tullbindningar inom ramen för det allmänna tull- och handelsavtalet (GATT).Det förhandlingsarbete som här har inletts förvän- tas vara avslutat först under våren 1987.

Det är mot denna bakgrund som det inte är lämpligt att nu lägga fram ett förslag till en ny lag med tulltaxa byggd på det harmoniserade systemet. Det är emellertid min avsikt att så snart nyssnämnda förhandlingar i GATT är avslutade föreslå regeringen att presentera riksdagen en svensk imple- mentering av den nomenklatur som det nya systemet utgör genom att lägga fram ett förslag till en ny svensk tulltaxa.

Det är viktigt att så många länder som möjligt deponerar sina ratifika- tionsinstrument till HS-konventionen så snart som möjligt så att konven- tionen skall kunna träda i kraft den ljanuari 1988. Med hänsyn härtill och mot bakgrund av att konventionen den 15 december 1950 rörande klassifi- cering av varor i tulltarifferna under sådana förhållanden måste sägas upp senast den 31 december 1986 förordar jag att riksdagen nu godkänner Sveriges anslutning till den internationella konventionen rörande ett nytt system för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering. Riksdagen bör enligt min mening samtidigt godkänna att regeringen säger upp konven- tionen den 15 december 1950.

2.2. Tullfrihet under viss tid för oraff'merade vegetabiliska fetter och feta oljor

Mitt förslag: Tull enligt lagen (1977: 975) med tulltaxa skall inte utgå vid import av oraffinerade vegetabiliska fetter och feta oljor, ur tulltaxenr 15.07 C.1. samt tulltaxenr 15.07 C.2.a., under tiden den 1 januari—den 31 december'1987.

Skälen för mitt förslag: I samband med att tullskydd infördes år 1973 för tillverkning av margarin och vissa vegetabiliska oljeprodukter beslöts att tullen på oraffinerade (råa) fetter och feta oljor skulle träda i kraft först den 1 juli 1975 när en väsentlig utbyggnad av den svenska fettvaruindustrins kapacitet för pressning av olja beräknades vara klar. Sedan utbyggnaden hade blivit försenad beslöts att införandet av tull på oraffinerade vegetabi- liska fetter och feta oljor skulle ske den ljuli 1976 (jfr prop. 1975: 77, SkU 29. rskr. 187) och efter ytterligare förseningar den 1 juli 1978 (jfr prop. 1975/76: 195, SkU 59, rskr. 295), den ljuli 1981 (jfr prop. 1977/78: 160, SkU 51, rskr. 60) och sedan utbyggnaden ytterligare försenats. den 1 juli 1984 (jfr prop.l980/81: 159, SkU 52, rskr. 314). Då den åsyftade utbyggnaden vid sistnämnda tidpunkt ännu ej kommit till stånd beslöts att införandet av tull på ifrågavarande produkter skulle uppskjutas till den 1 januari 1987 (jfr prop. 1983/84: 198, SkU 54. rskr. 384) vilket föreskrivs i lagen (1984: 530) om tullfrihet under viss tid för oraffinerade vegetabiliska fetter och feta oUon

AB Karlshamns Oljefabriker, som svarar för utbyggnaden av den svens-

Prop. 1986/87: 53

ka fettvaruindustrin, har i skrivelse till utrikesdepartementet den 11 sep- tember 1986 anfört att den planerade utbyggnaden ännu inte avslutats.

Mot bakgrund av att utbyggnaden av den svenska fettvaruindustrins kapacitet för ifrågavarande ändamål således ännu inte genomförts, förelig- ger för närvarande inte inhemsk tillgång till aktuella varuslag. Jag förordar därför att införandet av tull på oraffinerade vegetabiliska fetter och feta oljor uppskjuts till den ljanuari 1988, då en ny tulltaxa förväntas träda i kraft.

Hänvisningar till S2-2

3. Upprättat lagförslag

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom utrikesdepartementet upprät- tats förslag till lag om tullfrihet under viss tid för oraffinerade vegetabiliska fetter och feta oljor. Lagförslaget är tekniskt okomplicerat och av så enkel beskaffenhet att lagrådets hörande skulle sakna betydelse.

4. Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att

1. godkänna 1983 års internationella konvention rörande syste- met för harmoniserad varubeskn'vning och kodifiering samt proto— kollet den 24juni 1986 angående ändring i nämnda konvention.

2. godkänna att regeringen säger upp konventionen den 15 de- cember 1950 rörande nomenklatur för klassificering av varor i tull- tarifferna,

3. anta förslaget till lag om tullfrihet under viss tid för oraffine— rade vegetabiliska fetter och feta oljor.

5. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredraganden har lagt fram.

Prop. 1986/87: 53

International Convention on the Har- monized Commodity Description and Coding Systern

Preamble

The Contracling Parties to this Convention, established under the auspices of the Cus- toms Co-operation Council.

Desiring to facilitate international trade,

Desiring to facilitate the collection, com- parison and analysis of statistics. in particu- lar those on international trade.

Desiring to reduce the expense incurred by redescribing, reclassifying and recoding goods as they move from one classification system to another in the course of internatio- nal trade and to facilitate the Standardization of trade documentation and the transmission of data,

C onsidering that changes in technology and the patterns of international trade require extensive modifications to the Convention on Nomenclature for the Classification of Goods in Customs Tariffs. done at Brussels on 15 December 1950,

Considering also that the degree of detail required for Customs and statistical purposes by Governments and trade interests has in- creased far beyond that provided by the No- menclature annexed to the above-mentioned Convention.

Considering the importance of accurate and comparable data for the purposes of in- ternational trade negotiations,

Considering that the Harmonized System is intended to be used for the purposes of freight tariffs and transport statistics of the various modes of transport,

Considering that the Harmonized System is intended to be incorporated into commer- cial commodity description and coding sys- tems to the greatest extent possible.

Considering that the Harmonized System is intended to promote as close a correlation

Prop. 1986/87: 53

lntemationell konvention rörande systemet för harmoniserad varubesk- rivning och kodifiering

Inledning

De fördragsslutande parterna i denna kon— vention. upprättad under överinseende av rå- det för samarbete på tullområdet,

vilka önskar underlätta den internationella handeln,

vilka önskar underlätta insamlande av, jämförelse mellan och analys av statistik, speciellt sådan som avser den internationella handeln,

vilka önskar nedbringa de kostnader som följer av att varor ges en ny beskrivning och klassificering och en ny kod då de vid det internationella varuutbytet passerar från ett klassificeringssystem till ett annat och vilka önskar underlätta standarisering av handels- dokument och överföring av data,

vilka anser att teknikens utveckling och förändringarna i de internationella handels- mönstren kräver omfattande ändringar i kon- ventionen om nomenklatur för klassificering av gods i tulltarifferna, upprättad i Bryssel den 15 december 1950,

vilka även anser att den grad av detaljkän- nedom som stater och berörda kretsar inom handeln har behov av vida överstiger den som erbjuds av den nomenklatur som är bifo- gad till ovannämnda konvention.

vilka anser det angeläget att vid internatio- nella handelsförhandlingar ha tillgång till rik— tiga och jämförbara data.

vilka beaktar att det harmoniserade syste- met är avsett att användas i frakttariffer och transportstatistik för olika transportsätt.

vilka beaktar att det harmoniserade syste- met är avsett att i största möjliga utsträckning inarbetas i kommersiella system för varube- skrivning och kodifiering,

vilka beaktar att det harmoniserade syste— met är avsett att främja ett så nära samband

10

as possible between import and export trade statistics and production statistics. _ Cansidering that a close correlation should be maintained between the Harmonized Sy- stem and the Standard International Trade Classification (SITC) of the United Nations.

Considering the desirability of meeting the aforementioned needs through a combined tariff/statistical nomenclature. suitable for use by the various interests concerned with international trade.

Considering the importance of ensuring that the Harmonized System is kept up-to- date in the light of changes in technology or in patterns of international trade.

Having taken into consideration the work accomplished in this sphere by the Harmo- nized System Committee set up by the Cus- toms Co-operation Council.

Considering that while the above-men- tioned Nomenclature Convention has proved an effective instrument in the attainment of some of these objectives. the best way to achieve the desired results in this respect is to conclude a new international Convention.

Have agreed asfollows:

Article ! — Definitions

For the purpose ofthis Convention:

(3) the Harmonized Commodity Descrip- tion and Coding System, hereinafter referred to as the Harmonized System. means the No- menclature comprising the headings and sub- headings and their related numerical codes, the Section. Chapter and Subheading Notes and the General Rules for the interpretation of the Harmonized System, set out in the Annex to this Convention;

(b) Customs tariffnomenclature means the nomenclature established under the legisla- tion of a Contracting Party for the purposes of levying duties of Customs on imported goods;

(c) statistical nomenclatures means goods nomenclatures established by a Contracting

Prop-. 1986/87: 53

som möjligt mellan import- och exportstati- stik och produktionsstatistik,

vilka anser att ett nära samband bör upp- rätthållas mellan det harmoniserade systemet och Förenta nationernas varunomenklatur Standard International Trade Classification (SITC).

vilka beaktar önskvärdheten av att till- mötesgå ovannämnda behov med hjälp av en kombinerad tull- och statistiknomenklatur som är lämplig att användas av de olika kret- sar som är intresserade av internationell han- del.

vilka beaktar vikten av att det harmonise- rade systemet hålls aktuellt i förhållande till teknikens utveckling och förändringarna i de internationella handelsmönstren.

vilka beaktar det arbete som utförts på ifrå- gavarande område av kommittén för utveck- ling av ett system för harmoniserad varube- skrivning och kodifiering, tillsatt av rådet för samarbete på tullområdet,

vilka anser att. även om ovannämnda no- menklaturkonvention har visat sig vara ett effektivt redskap för att uppnå en del av ovannämnda syften. det bästa sättet att åstadkomma de önskade resultaten i detta avseende är att upprätta en ny internationell konvention.

har kommit överens om följande.

Artikel 1 — Dejinitioner

I denna konvention avses med

(a) "systemet för harmoniserad varube- skrivning och kodifiering", nedan benämnt "det harmoniserade systemet", den nomen- klatur med dess rubriker och underrubriker med tillhörande nummerkoder. dess anmärk- ningar till avdelningar, kapitel och underru— brikcr samt de allmänna regler för tolkningen av det harmoniserade systemet som förekom- mer i bilagan till denna konvention;

(b) ”'tulltariffnomenklatur”. den nomen- klatur som genom lagstiftning upprättats av en fördragsslutande part för uppbörd av tullar på importerade varor;

(c) "statistiska nomenklaturer". varuno- menklaturer upprättade av en fördragsslu-

ll

Party for the collection of data for import and export trade statistics;

(d) combined tarijjistatistical nomencla- ture means a nomenclature. integrating Cus- toms tariff and statistical nomenclatures, le- gally required by a Contracting Party for the declaration of goods at importation;

(e) the Convention establishing the Council means the Convention establishing a Cus- toms Co-operation Council. done at Brussels on 15 December 1950;

(f) the Council means the Customs Co- operation Council referred to in paragraph (e) above".

(g) the Secretary General means the Secre- tary General of the Council;

th) the term ratification means ratification. acceptance or approval.

Article 2 — The Annex

The Annex to this Convention shall form an integral part thereof, and any reference to the Convention shall include a reference to the Annex.

Article 3 — Obligations of Contracting Par- lies

l. Subject to the exeptions cnumerated in Article 4:

ta) Each Contracting Party undertakes. ex- cept as provided in subparagraph (c) of this paragraph. that from the date on which this Convention enters into force in respect of it. its Customs tariff and statistical nomencla- tures shall be in conformity with the Harmo- nized System. It thus undertakes that. in re- spect of its Customs tariff and statistical no- menclatures:

(i) it shall use all the headings and subhead- ings of the Harmonized System without addi- tion or modification, together with their relat- ed numerical codes:

(ii) it shall apply the General Rules for the interpretation of the Harmonized System and all the Section. Chapter and Subheading Notes. and shall not modify the scope of the

Prop. 1986/87: 53

tande part för insamling av data till import- och exponstatistik;

(d) "kombinerad tull- och statistik- nomenklatur". en nomenklatur i vilken tull- tariffnomenklaturen och de statistiska no- menklaturerna sammanförts och som enligt en fördragsslutande parts lagstiftning skall användas vid importdeklaration av varor;

(e) "rådskonventionen". konventionen av- seende upprättandet av ett råd för samarbete på tullområdet. upprättad i Bryssel den [5 december 1950;

(f) "rådet". det under punkt (e) åsyftade rådet för samarbete på tullområdet;

(g) "generalsekreteraren". rådets general- sekreterare:

(h) "ratifikation". ratifikation. godtagande eller godkännande.

Artikel 2 Bilagan

Bilagan till denna konvention skall utgöra en integrerande del av konventionen och vaije hänvisning till konventionen skall också inne- fatta en hänvisning till bilagan.

Artikel 3 De fördragsslutande parternas skyldigheter

]. Om inte annat framgår av de undantag som är nämnda i artikel 4 gäller följande:

(a) Varje fördragsslutande part förbinder sig. med förbehåll för bestämmelserna i punkt (c) nedan. att se till att dess tulltariffnomenklatur och statistiska nomen- klaturer överensstämmer med det harmonise- rade systemet från och med den tidpunkt då konventionen träder i kraft för parten i fråga. Den fördragsslutande parten förbinder sig så- lunda med avseende på sin tulltariffnomen- klatur och sina statistiska nomenklaturer:

(i) att använda alla rubriker och underru- briker i det harmoniserade systemet utan till- lägg eller förändring samt därtill hörande nummerkoder;

(_ii) att tillämpa de allmänna reglerna för tolkningen av det harmoniserade systemet och alla anmärkningar till avdelningar, kapi- tel och underrubriker samt att inte ändra om-

1')

..

Sections. Chapters, headings or subheadings of the Harmonized System; and '

(iii) it shall follow the numerical sequence of the Harmonized System:

(b) Each Contracting Party shall also make publicly available its import and export trade statistics in conformity with the six-digit codes of the Harmonized System, or. on the initiative of the Contracting Party. beyond that level. to the extent that publication is not precluded for exceptional reasons such as commercial confidentiality or national securi- ty:

(c) Nothing in this Article shall require a Contracting Party to use the subheadings of the Harmonized System in its Customs tariff nomenclature provided that it meets the obli- gations at (a) (i), (a) (ii) and (a) (iii) above in a combined tariff/statistical nomenclature.

2. In complying with the undertakings at paragraph lt a) of this Article, each Contract- ing Party may make such textual adaptations as may be necessary to give effect to the Harmonized System in its domestic law.

3. Nothing in this Article shall prevent a Contracting Party from establishing. in its Customs tariff or statistical nomenclatures. subdivisions classifying goods beyond the level of the Harmonized System. provided that any such subdivision is added and coded at a level beyond that of the six-digit numeri- cal code set out in the Annex to this Conven- tron.

Article 4 -— Partia! application by developing countries

]. Any developing country Contracting Party may delay its application of some or all of the subheadings of the Harmonized System for such period as may be necessary. having re- gard to its pattern of international trade or its administrative resources.

2. A developing country Contracting Party which elects to apply the Harmonized Sy- stem partially under the provisions of this

Prop. 1986/87: 53

fattningen av avdelningar. kapitel. rubriker eller underrubriker i det harmoniserade sy— stemet; och

(iii) att följa den numeriska ordningsföljden i det harmoniserade systemet.

(b) Varje fördragsslutande part skall också offentliggöra sin import- och exportstatistik i överensstämmelse med de sexställiga ko— derna i det harmoniserade systemet eller. efter varje fördragsslutande parts gottfin- nande. utövcr denna nivå. i den utsträckning som ett sådant offentliggörande inte förhind- ras av särskilda skäl. såsom uppgifternas med hänsyn till handelsintressenas konfidentiella karaktär eller nationella säkerhetsintressen.

(c) Bestämmelserna i denna artikel skall inte hindra en fördragsslutande pan att ute— lämna underrubrikerna i det harmoniserade systemet i sin tulltariffnomenklatur. under förutsättning att förpliktelserna enligt punk- terna (a) (i). (a) (ii) och (a) (iii) ovan iakttas i en kombinerad tull- och statistiknomenkla- tur.

2. Vid uppfyllandet av förpliktelserna en- ligt punkt lta) i denna artikel får varje för- dragsslutande part vidta sådan formell an- passning av texten som kan vara nödvändig för att ge det harmoniserade systemet avsedd rättsverkan.

3. Bestämmelserna i denna artikel skall inte hindra en fördragsslutande part att för klassificering av varor i sin tulltariffnomen- klatur eller sina statistiska nomenklaturer in- föra underrubriker under det harmoniserade systemets nivå, under förutsättning att alla sådana underrubriker läggs till och kodifieras på en nivå som ligger under nivån hos den sexställiga kod som framgår av bilagan till denna konvention.

Artikel4 — Partiell tillämpning i utvecklings- länder

"1. Ett fördragsslutande utvecklingsland får

uppskjuta användandet av vissa eller alla un- derrubriker i det harmoniserade systemet un- der så lång tid som kan vara nödvändig med hänsyn till landets internationella handels- mönster eller dess administrativa resurser. 2. Ett fördragsslutande utvecklingsland, som föredrar en partiell tillämpning av det harmoniserade systemet i enlighet med be-

l3

Article agrees to make its best efforts towards the application of the full six-digit Harmonized System within five years of the date on which this Convention enters into force in respect of it or within such furter period as it may consider necessary having regard to the provisions of paragraph l of this Article.

3. A developing country Contracting Party which elects to apply the Harmonized Sy- stem partially under the provisions of this Article shall apply all or none of the two-dash subheadings of any one one-dash subheading or all or none of the one-dash subheadings of any one heading. In such cases of partial application. the sixth digit or the fifth and sixth digits of that part of the Harmonized System code not applied shall be replaced by ”0" or "00" respectively.

4. A developing country which elects to apply the Harmonized System partially under the provisions of this Article shall on becom- ing a Contracting Party notify the Secretary General of those subheadings which it will not apply on the date when this Convention enters into force in respect of it and shall also notify the Secretary General of those sub- headings which it applies thereafter.

5. Any developing country which elects to apply the Harmonized Systern partially under the provisions of this Article may on becom- ing a Contracting Party notify the Secretary General that it formally undertakes to apply the full six-digit Harmonized System within three years of the date when this Convention enters into force in respect of it.

6. Any developing country Contracting Party which partially applies the Harmonized System under the provisions of this Article shall be relieved from its obligations under Article 3 in relation to the subheadings not applied.

Prop. 1986/87: 53

stämmelserna i denna artikel, förbinder sig att efter bästa förmåga arbeta för att landet skall börja tillämpa hela det harmoniserade systemet på sexställig nivå inom fem år från den tidpunkt då denna konvention träder i kraft för utvecklingslandet i fråga eller inom den ytterligare tidrymd som landet kan anse vara nödvändig med hänsyn till bestämmel- serna i punkt 1 i denna artikel.

3. Ett fördragsslutande utvecklingsland som föredrar en partiell tillämpning av det harmoniserade systemet i enlighet med be- stämmelserna i denna artikel skall använda alla eller ingen av de sexställiga underrubri- kerna under en viss rubrik eller alla eller ingen av de femställiga underrubrikerna un- der en viss rubrik. Vid sådan partiell tillämp- ning skall den sjätte siffran eller den femte och sjätte siffran av den del av koden i det harmoniserade systemet som inte tillämpas ersättas av "0" respektive "00".

4. Ett utvecklingsland som föredrar en par- tiell tillämpning av det harmoniserade syste- met i enlighet med bestämmelserna i denna artikel skall. när det inträder som fördrags- slutande part. notificera generalsekreteraren om vilka underrubriker landet inte kommer att använda vid den tidpunkt då denna kon- vention träder i kraft för utvecklingslandet i fråga och skall också notificera generalsekre- teraren om vilka underrubriker som det där- efter använder.

5. Ett utveeklingsland som föredrar en par- tiell tillämpning av det harmoniserade syste- met i enlighet med bestämmelserna i denna artikel kan, när det inträder som fördragsslu- tande part, notificera generalsekreteraren om att det formellt förbinder sig att tillämpa hela det harmoniserade systemet på sexställig nivå inom tre år från den tidpunkt då denna konvention träder i kraft för utvecklingslan- det i fråga.

6. Ett fördragsslutande utvecklingsland som partiellt tillämpar det harmoniserade systemet i enlighet med bestämmelserna i denna artikel skall befrias från sina förpliktel- ser enligt artikel 3 med avseende på de under- rubriker som det inte använder.

14

Article 5 — Technical assistance for develop- ing countries

Developed country Contracting Parties shall furnish to developing countries that so re- quest, technical assistance on mutually agreed terms in respect of, inter alia, training of personnel. transposing their existing no- menclatures to the Harmonized System and advice on keeping their systems so trans- posed up-to-date with amendments to the Harmonized System or on applying the pro- visions of this Convention.

Article 6 — Harmonized System Committee

l. There shall be established under this Con- vention a Committee to be known as the Har- monized System Committee. composed of representatives from each of the Contracting Parties.

2. lt shall normally meet at least twice each year.

3. Its meetings shall be convened by the Secretary General and. unless the Contract- ing Parties otherwisc decide, shall be held at the Headquarters of the Council.

4. In the Harmonized System Committee each Contracting Party shall have the right to one vote: nevertheless. for the purposes of this Convention and without prejudice to any future Convention, where a Customs or Eco-

nomic Union as well as one or more of its Member States are Contracting Parties such Contracting Parties shall together exercise only one vote. Similarly, where all the Mem- ber States of a Customs or Economic Union which is eligible to become a Contracting Party under the provisions of Article 11 (b) become Contracting Parties, they shall to- gether exercise only one vote.

5. The Harmonized System Committee shall elect its own Chairman and one or more Vice-Chairmen.

6. lt shall draw up its own Rules of Proce- dure by decision taken by not less than two-thirds of the votes attributed to its mem-

Prop. 1986/87: 53

Artikel 5 — Tekniskt bistånd till utvecklings- länder

Fördragsslutande industriländer skall lämna utvecklingsländer som begär det tekniskt bi- stånd på ömsesidigt överenskomna villkor vad gäller bl.a. personalutbildning, transpo- nering av utvecklingsländernas nuvarande nomenklatur till det harmoniserade systemet samt rådgivning rörande åtgärder som bör vidtas för att hålla det sålunda transponerade systemet aktuellt i förhållande till ändringar i det harmoniserade systemet eller rörande till- lämpningen av bestämmelserna i denna kon- vention.

Artikel 6 — Kommittén för det harmoniserade systemet

l. Enligt denna konvention skall upprättas en kommitté benämnd kommittén för det har- moniserade systemet. vilken skall bestå av representanter från var och en av de för- dragsslutande parterna.

2. Kommittén skall normalt sammanträda minst två gånger om året.

3. Den skall sammankallas av generalsek- reteraren. Sammanträdena skall hållas i rå- dets huvudkvarter. om inte de fördragsslu- tande parterna bestämmer annat.

4. I kommittén för det harmoniserade sy- stemet skall varje fördragsslutande part ha rätt till en röst; dock skall. vad gäller denna konvention och utan inverkan på eventuella framtida konventioner. gälla att. när såväl en tullunion eller ekonomisk union som en eller flera av dess medlemsstater är fördrags- slutande parter. sådana fördragsslutande parter endast skall ha en röst tillsammans. Likaså skall, när alla medlemsstater i en tull- union eller ekonomisk union som har möj- lighet att ansluta sig till konventionen i en- lighet med bestämmelserna i artikel I 1, punkt (b) blir fördragslutande parter, dessa endast ha en röst tillsammans.

5. Kommittén för det harmoniserade syste- met skall utse ordförande och en eller flera vice ordförande.

6. Den skall upprätta sin egen arbetsord- ning genom beslut med en majoritet av två tredjedelar av de röster som tillkommer dess

li

bers. The Rules of Procedure so drawn up shall be approved by the Council.

7. lt shall invite such intergovernmental or other international organizations as it may consider appropriate to participate as observ- ers in its work.

8. lt shall set up Sub-Committees or Work- ing Parties as needed, having regard. in par- ticular. to the provisions of paragraph l(a) of Article 7. and it shall determine the member- ship, voting rights and Rules of Procedure for such Sub-Committees or Working Parties.

Article 7 - Functions ofthe Committee

I. The Harmonized System Committee. hav- ing regard to the provisions of Article 8, shall have the following functions:

(a) to propose such amendments to this Convention as may be considered desirable, having regard, in particular, to the needs of users and to changes in technology or in pat- terns of international trade;

(b) to prepare Explanatory Notes. Classifi- cation Opinions or other advice as guides to the interpretation of the Harmonized System;

(c) to prepare recommendations to secure uniformity in the interpretation and applica- tion of the Harmonized System".

(d) to collate and circulate information con- cerning the application of the Harmonized System;

(e) on its own initiative or on request. to furnish information or guidance on any mat- ters concerning the classification of goods in the Harmonized System to Contracting Par- ties. to Members of the Council and to such intergovernmental or other international or- ganizations as the Committee may consider appropriate;

(f) to present Reports to each Session of the Council concerning its activities. includ- ing proposed amendments. Explanatory Notes. Classification Opinions and other ad- vice;

(g) to exercise such other powers and func- tions in relation to the Harmonized System as the Council or the Contracting Parties may deem necessary.

Prop. 1986/87: 53

medlemmar. Arbetsordningen skall godkän- nas av rådet.

7. Den skall inbjuda sådana mellanstatliga eller andra internationella organisationer som den finner lämpligt för att delta i dess arbete som observatörer. _

8. Den skall i mån av behov tillsätta under- kommittéer eller arbetsgrupper, särskilt för behandling av sådana frågor som avses i punkt 1 (a) i artikel 7, samt bestämma sam- mansättning, rösträttsregler och arbetsord- ning för sådana underkommittéer och arbets- grupper.

Artikel 7 Kommitténs uppgifter

1. Kommittén för det harmoniserade syste- met skall, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8, ha följande uppgifter: (a) att föreslå sådana ändringar i denna konvention som kan anses önskvärda, sär- skilt med hänsyn till användarnas behov, till teknikens utveckling och till förändringar i de internationella handelsmönstren; (b) att utarbeta kommentarer, uttalanden i klassificeringsfrågor och andra anvisningar till ledning vid tolkningen av det harmonise- rade systemet; (c) att utarbeta rekommendationer för att säkerställa en likformig tolkning och till- lämpning av det harmoniserade systemet; (d) att inhämta och distribuera upplysning- ar rörande tillämpningen av det harmonise- rade systemet; (e) att på eget initiativ eller på anmodan lämna upplysningar och vägledning i alla frå- gor som rör klassificering av varor i det har- moniserade systemet till fördragsslutande parter. till medlemmar av rådet och till därtill enligt kommitténs mening lämpliga mellan- statliga eller andra internationella organisa- tioner: (i) att vid vart och ett av rådets sammanträ- den framlägga rapporter rörande kommitténs verksamhet, inbegripet förslag till ändringar, kommentarer. uttalanden i klassificeringsfrå- gor och andra anvisningar: (g) att i övrigt utöva de befogenheter och fullgöra de uppgifter rörande det harmonise- rade systemet som rådet kan anse nödvän- diga.

16

2. Administrative decisions of the Harmo- nized System Committee having budgetary implications shall be subject to approval by the Council.

Article 8 Role of the Council

1. The Council shall examine proposals for amendment of this Convention, prepared by the Harmonized System Committee. and rec- ommend them to the Contracting Parties un- der the procedure of Article 16 unless any Council Member which is a Contracting Par- ty to this Convention requests that the pro- posals or any part thereof be referred to the Committee for re-examination.

2. The Explanatory Notes, Classification Opinions. other advice on the interpretation of the Harmonized System and recommenda- tions to secure uniformity in the interpreta- tion and application of the Harmonized Sys- tem, prepared during a session of the Harmo- nized System Committee under the provi- sions of paragraph ] of Article 7, shall be deemed to be approved by the Council if, not later than the end of the second month fol- lowing the month during which that session was closed. no Contracting Party to this Con- vention has notified the Secretary General that it requests that such matter be referred to the Council.

3. Where a matter is referred to the Council under the provisions of paragraph 2 of this Article, the Council shall approve such Ex- planatory Notes. Classification Opinions, other advice or recommendations. unless any Council Member which is a Contracting Par- ty to this Convention requests that they be referred in whole or part to the Committee for re-examination.

Article 9 -— Rates ofCustoms duty

The Contracting Parties do not assume by this Convention any obligation in relation to rates of Customs duty.

Prop. 1986/87: 53

2. Beslut av kommittén för det harmonise- rade systemet i frågor som har administrativ karaktär och som kan påverka rådets budget skall godkännas av rådet.

Artikel 8 Rådets roll

1. Rådet skall behandla förslag till ändringar i denna konvention vilka utarbetats av kom- mittén för det harmoniserade systemet och framlägga rekommendationer om sådana ändringar för de fördragsslutande parterna i enlighet med bestämmelserna i artikel 16, om inte någon rådsmedlem som är fördragsslu- tande part i denna konvention begär att för- slagen eller delar av dessa skall återförvisas till kommittén för förnyad behandling.

2. Kommentarer, uttalanden i klassifice- ringsfrågor, andra anvisningar rörande tolk- ningen av det harmoniserade systemet samt rekommendationer för att säkerställa en lik- formig tolkning och tillämpning av det har- moniserade systemet. vilka utarbetats under ett sammanträde med kommittén för det har- moniserade systemet i enlighet med bestäm- melserna i punkt I i artikel 7, skall anses ha godkänts av rådet. om ingen fördragsslutande part i denna konvention senast vid slutet av den andra månaden efter den månad då sam- manträdet avslutades. hos generalsekretera- ren begärt att ett sådant ärende skall hän- skjutas till rådet.

3. När ett ärende hänskjuts till rådet i en- lighet med bestämmelserna i punkt 2 i denna artikel skall rådet godkänna ifrågavarande kommentarer, uttalanden i klassificerings- frågor eller andra råd eller rekommenda- tioner, om inte någon rådsmedlem som är fördragsslutande part i denna konvention be- gär att dessa helt eller delvis skall återförvi- sas till kommittén för förnyad behandling.

Artikel 9 — Tullsatser

De fördragsslutande parterna ikläder sig inte genom denna konvention några förpliktelser med avseende på sina tullsatser.

l7

Article 10 Settlement of disputes

l. Any dispute between Contracting Parties concerning the interpretation or application of this Convention shall. so far as possible, be settled by negotiation between them.

2. Any dispute which is not so settled shall be referred by the Parties to the dispute to the Harmonized System Committee which shall thereupon consider the dispute and make rec- ommendations for its settlement.

3. If the Harmonized System Committee is unable to settle the dispute. it shall refer the matter to the Council which shall make rec- ommendations in conformity with Article III (e) of the Convention establishing the Coun- cil.

4. The Parties to the dispute may agree in advance to accept the recommendations of the Committee or the Council as binding.

Article I I — Eligibility to become a C ontract- ing Party

The following are eligible to become Con- tracting Parties to this Convention:

(a) Member States of the Council; (b) Customs or Economic Unions to which competence has been transferred to enter into treaties in respect of some or all of the matters governed by this Convention; and

(c) Any other State to which an invitation to that effect has been addressed by the Sec- retary General at the direction of the Council.

Article 12 — Procedure for becoming a C on- tracting Party

1. Any eligible State or Customs or Econom- ic Union may become a Contracting Party to this Convention:

(a) by signing it without reservation of rati- fication;

(b) by depositing an instrument of ratifica- tion after having signed the Convention sub- ject to ratification; or

(c) by acceding to it after the Convention has ceased to be open for signature.

Prop. 1986/87: 53

Artikel 10 Biläggande av tvister

1. Varje tvist mellan fördragsslutande parter rörande tolkningen eller tillämpningen av denna konvention skall såvitt möjligt biläggas genom förhandlingar mellan parterna.

2. Varje tvist som inte biläggs på detta sätt skall av de tvistande parterna hänskjutas till kommittén för det harmoniserade systemet. som skall ta tvisten under övervägande och framlägga rekommendation till dess biläg- gande.

3. Om kommittén för det harmoniserade systemet inte kan bilägga tvisten, skall den hänskjuta frågan till rådet. som skall fram- lägga rekommendation i enlighet med artikel III (_e) i rådskonventionen.

4. De tvistande parterna kan på förhand komma överens om att rätta sig efter kommit- téns eller rådets rekommendation.

Artikel II — Villkor för att bli fördragsslu- tande part

Följande kan bli fördragsslutande parter i konventionen:

(a) stater som är rådsmedlemmar:

(b) tullunioner och ekonomiska unioner till vilka överlåtits rätten att ingå fördrag rörande vissa eller alla de angelägenheter som reg- leras av denna konvention;

(c) varje annan stat till vilken inbjudan rik- tats av generalsekreteraren på uppdrag av rå- det.

Artikel 12 — Tillvägagångssättför att bliför- dragsslutande part

1. Varje stat. tullunion eller ekonomisk union som uppfyller villkoren för att bli fördragsslu- tande part kan ansluta sig till denna konven- tion: (a) genom att underteckna den utan förbe- håll för ratifikation; (b) genom att deponera ett ratifikationsin- strument efter att ha undertecknat konven- tionen med förbehåll för ratifikation: eller (c) genom att ansluta sig till konventionen efter det att denna upphört att vara öppen för undertecknande.

18

2. This Convention shall be open for signa- ture until 31 December 1986 at the Headquar- ters of the Council in Brussels by the States and Customs or Economic Unions referred to in Article 11. Thereafter. it shall be open for their accession.

3. The instruments of ratification or acces- sion shall be deposited with the Secretary General.

Article [3 Entry into force

1. This Convention shall enter into force on the first of January which falls at least twelve months but not more than twenty-four months after a minimum af seventeen States or Customs or Economic Unions referred to in Article ll above have signed it without reservation of ratification or have deposited their instruments of ratification or accession. but not before ] January 1987.

2. For any State or Customs or Economic Union signing without reservation of ratifica- tion. ratifying or acceding to this Convention after the minimum number specified in para- graph ] of this Article is reached, this Con- vention shall enter into force on the first of January which falls at least twelve months but not more than twenty-four months after it has signed the Convention without reserva- tion of ratification or has deposited its instru- ment of ratification or accession. unless it specifies an earlier date. However. the date of entry into force under the provisions of this paragraph shall not be earlier than the date of entry into force provided for in para- graph ] of this Article.

Article 14 — Application by dependent terri- tories

]. Any State may, at the time of becoming a Contracting Pany to this Convention, or at any time thereafter, declare by notification given to the Secretary General that the Con- vention shall extend to all or any of the terri- tories for whose international relations it is responsible. named in its notification. Such notification shall take effect on the first of January which falls at least twelve months

Prop. 1986/87: 53

2. Denna konvention skall vara öppen för undertecknande till och med den 31 de- cember 1986 vid rådets huvudkvarter i Brys- sel för de stater. tullunioner eller ekonomiska unioner som avses i artikel 11. Därefter skall den vara öppen för dessas anslutning.

3. Ratifikations- och anslutningsinstru- menten skall deponeras hos generalsekreter- aren.

Artikel 13 Ikraftträdande

]. Denna konvention träder i kraft den 1 ja- nuari som infaller minst tolv månader men högst tjugofyra månader efter det att minst sjutton stater, tullunioner eller ekonomiska unioner som avses i artikel 11 ovan har un— dertecknat den utan förbehåll för ratifikation eller har deponerat sina ratifikations- eller anslutningsinstrument, dock inte före den 1 januari 1987.

2. För varje stat, tullunion eller ekonomisk union som undertecknar denna konvention utan förbehåll för ratifikation eller som an- sluter sig till denna efter det att det minsta antalet som anges i punkt 1 i denna artikel uppnåtts, träder denna konvention i kraft den 1 januari som infaller minst tolv månader men högst tjugofyra månader efter det att veder- börande stat eller union har undertecknat konventionen utan förbehåll för ratifikation eller har deponerat ett ratifikations- eller an- slutningsinstrument. om vederbörande inte anger en tidigare tidpunkt. Ikraftträdandet skall dock inte ske vid en tidigare tidpunkt än den tidpunkt för ikraftträdandet som före- skrivs i punkt 1 i denna artikel.

Artikel 14 —— Konventionens tillämpning på icke oavhängiga territorier

1. Varje stat kan, vid den tidpunkt då den blir fördragsslutande part i denna konvention eller när som helst därefter genom notifika— tion till generalsekreteraren förklara att kon- ventionen skall utsträckas att gälla beträf- fande alla eller något av de territorier för vilkas internationella relationer staten i fråga är ansvarig och som omnämns i notifika- tionen. En sådan notifikation träder i kraft

19

but not more than twenty-four months after the date of the receipt thereof by the Secre- tary General. unless an earlier date is speci— fied in the notification. However, this Con- vention shall not apply to such territories be- fore it has entered into force for the State concerned.

2. This Convention shall cease to have ef- fect for a named territory on the date when the Contracting Party ceases to be responsi- ble for the international relations of that terri- tory or on such earlier date as may be notified to the Secretary General under the procedure of Article 15.

Article 15 Denunciation

This Convention is of unlimited duration. Nevertheless any Contracting Party may de- nounce it and such denunciation shall take effect one year after the receipt of the instru- ment of denunciation by the Secretary Gen- eral, unless a later date is specified therein.

Article 16 Amendment procedure

]. The Council may recommend amendments to this Convention to the Contracting Parties. 2. Any Contracting Party may notify the Secretary General of an objection to a recom— mended amendment and may subsequently withdraw such objection within the period specified in paragraph 3 of this Article.

3. Any recommended amendment shall be deemed to be accepted six months after the date of its notification by the Secretary Gen- eral provided that there is no objection out- standing at the end of this period.

4. Accepted amendments shall enter into force for all Contracting Parties on one of the following dates: (a) where the recommended amendment is notified before 1 April, the date shall be the first of January of the second year following the date of such notification, or (b) where the recommended amendment is notified on or after 1 April, the date shall be the first ofJanuary of the third year following the date of such notification.

Prop. 1986/87: 53

den 1 januari som infaller minst tolv månader men högst tjugofyra månader efter den tid- punkt då generalsekreteraren tog emot notifi- kationen, för så vitt inte ett tidigare datum anges i notifikationen. Denna konvention skall dock inte tillämpas på sådana terTitorier innan den har trätt i kraft för ifrågavarande stat.

2. Denna konvention upphör att gälla för ett visst territorium vid den tidpunkt då den fördragsslutande parten upphör att vara an- svarig för territoriets internationella rela- tioner eller vid den tidigare tidpunkt som kan notificeras till generalsekreteraren enligt det tillvägagångssätt som anges i artikel 15.

Artikel 15 — Uppsägning

Denna konvention gäller obegränsad tid. Dock kan varje fördragsslutande part säga upp den och en sådan uppsägning träder i kraft ett år efter det att generalsekreteraren mottagit uppsägningsinstrumentet, om inte en tidigare tidpunkt anges i instrumentet.

Artikel 16 Tillvägagångssätt vid ändringar

l. Rådet kan föreslå de fördragsslutande par- terna ändringar i denna konvention.

2. Varje fördragsslutande part kan till gene- ralsekreteraren framföra invändningar mot ett ändringsförslag och kan senare dra till- baka sådana invändningar inom loppet av den tidrymd som anges i punkt 3 i denna artikel.

3. Varje ändringsförslag skall anses ha an- tagits sex månader efter den tidpunkt då den notificerats av generalsekreteraren, under förutsättning att ingen invändning kvarstår vid utgången av denna tidsperiod. 4..Antagna ändringar träder i kraft för alla fördragsslutande parter vid någon av följande tidpunkter: ' (a) i det fall då ändringsförslaget notificeras före den 1 april skall tidpunkten vara den 1 januari i det andra året som följer efter tid- punkten för en sådan notifikation. eller (b) i det fall då ändringsförslaget notificeras den 1 april eller senare skall tidpunkten vara den 1 januari i det tredje året som följer efter tidpunkten för en sådan notifikation.

20

5. The statistical nomenclatures of each Contracting Party and its Customs tariff no- menclature or. in the case provided for under paragraph 1 (c) of Article 3, its combined tariff/statistical nomenclature. shall be brought into conformity with the amended Harmonized System on the date specified in paragraph 4 of this Article.

6. Any State or Customs or Economic Union signing without reservation of ratifica- tion. ratifying or acceding to this Convention shall be deemed to have accepted any amend- ments thereto which. at the date when it be- comes a Contracting Party. have entered into force or have been accepted under the provi- sions of paragraph 3 of this Article.

Article 17 - Rights of Contracting Parties in respect ofthe Harmonized System

On any matter affecting the Harmonized Sys- tem. paragraph 4 of Article 6. Article 8 and paragraph 2 of Article 16 shall confer rights on a Contracting Party:

(a) in respect of all parts ofthe Harmonized System which it applies under the provisions of this Convention; or

(b) until the date when this Convention enters into force in respect of it in accordance with the provisions of Article 13. in respect of all parts of" the Harmonized System which it is obligated to apply at that date under the provisions of this Convention; or

(c) in respect of all parts ofthe Harmonized System, provided that it has formally under- taken to apply the full six-digit Harmonized System within the period of three years re- ferred to in paragraph 5 of Article 4 and until the expiration of that period.

Article 18 — Reservations

No reservations to this Convention shall be permitted.

Prop. 1986/87: 53

5. Varje fördragsslutande parts statistiska nomenklaturer och tullnomenklatur eller. i det fall som avses i punkt 1 (c) i artikel 3, dess kombinerade tull- och statistiknomenklatur skall bringas i överensstämmelse med det harmoniserade systemet i dess ändrade ut- formning vid den tidpunkt som anges i punkt 4 i denna artikel.

6. Varje stat. tullunion eller ekonomisk union som undertecknar utan förbehåll för ratifikation, som ratificerar eller som ansluter sig till denna konvention skall anses ha anta- git de ändringar i denna som. vid den tid- punkt då vederbörande blir fördragsslutande part, har trätt i kraft eller har antagits i en- lighet med bestämmelserna i punkt 3 i denna artikel.

Artikel 17 — De fördragsslutande parternas rättigheter med avseende på det harmonise- rade systemet

I alla ärenden som gäller det harmoniserade systemet skall punkt 4 av artikel 6. artikel 8 samt punkt 2 av artikel 16 ge en fördragsslu- tande part rättigheter:

(a) med avseende på alla de delar av det harmoniserade systemet som den tillämpar i enlighet med bestämmelserna i denna kon- vention; eller

(b) fram till den tidpunkt då denna konven- tion träder i kraft för den fördragsslutande parten i enlighet med bestämmelserna i arti- kel 13, med avseende på alla de delar av det harmoniserade systemet som vederbörande har förbundit sig att tillämpa vid denna tid- punkt i enlighet med bestämmelserna i denna konvention: eller

(0) med avseende på alla delar av det har- moniserade systemet. under förutsättning att den formellt förbundit sig att tillämpa det full- ständiga sexsiffriga harmoniserade systemet inom den tidrymd av tre år som anges i punkt 5 i artikel 4 samt intill utgången av denna tidsperiod.

Artikel 18 Reservationer

Inga reservationer mot denna konvention skall tillåtas.

21

Article I9 Notifications by the Secretary General

The Secretary General shall notify Contract- ing Parties, other signatory States. Member States of the Council which are not Contract- ing Parties to this Convention. and the Secre- tary General of the United Nations. of the following:

(a) Notifications under Article 4; (b) Signatures, ratifications and accessions as referred to in Article 12;

(c) The date on which the Convention shall enter into force in accordance with Article 13;

(d) Notifications under Article 14: (e) Denunciations under Article 15; (f) Amendments to the Convention recom- mended under Article 16;

(g) Objections in respect of recommended amendments under Article 16. and where ap- propriate. their withdrawal; and

(h) Amendments accepted under Article 16, and the date of their entry into force.

Article 20 —- Registration with the United Nations

This Convention shall be registered with the Secretariat of the United Nations in accord- ance with the provisions of Articel 102 of the Charter of the United Nations at the request of the Secretary General of the Council.

In Witness thereof the undersigned, being duly authorized thereto. have signed this Convention.

Done at Brussels on the 14th day of June 1983 in the English and French languages. both texts being equally authentic, in a single original which shall be deposited with the Secretary General of the Council who shall transmit certified copies thereof to all the States and Customs or Economic Unions re- ferred to in Article 11.

Prop. 1986/87: 53

Artikel 19 — Notifikationer av generalsekre- teraren

Generalsekreteraren skall notificera de för- dragsslutande parterna, andra signatär- makter. de av rådets medlemsstater som inte är fördragsslutande parter i denna konven- tion samt Förenta nationernas generalsekre- terare om följande:

(a) notifikationer enligt artikel 4; (b) undertecknanden, ratifikationer och anslutningar som anges i artikel 12:

(c) den tidpunkt då konventionen skall träda i kraft i enlighet med artikel 13;

(d) notifikationer enligt artikel 14; (e) uppsägningar enligt artikel 15; (f) ändringar i konventionen föreslagna en- ligt artikel 16;

(g) invändningar mot ändringsförslag enligt artikel 16 samt eventuella återtaganden av sådana invändningar;

(h) ändringar som antagits enligt artikel 16 samt tidpunkten för ändringarnas ikraftträ- dande.

Artikel 20 —- Registrering hos Förenta Na- tionerna

Denna konvention skall registreras hos För- enta nationernas sekretariat i enlighet med artikel 102 i Förenta nationernas stadga på begäran av rådets generalsekreterare.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill behörigen bemyndigade. undertecknat denna konvention.

Utfärdad i Bryssel den 14 juni 1983 på engelska och franska språken , vilka båda texter har lika giltighet. i ett original som skall arkiveras hos rådets generalsekreterare, vilken skall överlämna behörigen bestyrkta kopior av detta till alla de stater, tullunioner och ekonomiska unioner som avses i artikel 11.

22

Protocol of amendment to the Inter- national Convention on the Harmon- ized Commodity Description and Coding System

(done at Brussels on 24 June 1986)

The Contracting Parties to the Convention establishing a Customs Co-operation Council signed in Brussels on 15 December 1950 and the European Economic Community,

Considering that it is desirable to bring the International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System (done at Brussels on 14 June 1983) into force on 1 January 1988,

Considering that. unless Article 13 of the said Convention is amended. the entry into force of the Convention on that date will re- main uncertain.

Have agreed as follows:

Article I

Paragraph 1 of Article 13 of the International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System done at Brussels on 14 June 1983 (hereinafter re- ferred to as the Convention) shall be replaced by the following text:

"1. This Convention shall enter into force on the earliest first of January which falls at least three months after a minimum of seven- teen States or Customs or Economic Unions referred to in Article 11 above have signed it Without reservation of ratification or have de- posited their instruments of ratification or accession. but not before 1 January 1988.”

Article 2

A. The present Protocol shall enter into force simultaneously with the Convention provid- ed that a minimum of seventeen States or Customs or Economic Unions referred to in Article 11 of the Convention have deposited their instruments of acceptance of the Proto-

Prop. 1986/87: 53

Protokoll angående ändring i den in- ternationella konventionen rörande systemet för harmoniserad varubesk— rivning och kodifiering

(upprättad i Bryssel den 24 juni 1986)

Defördragsslutande parterna i konventionen avseende upprättandet av ett råd för samar- bete på tullområdet som undertecknades i Bryssel den 15 december 1950 och Europeis- ka ekonomiska gemenskapen.

som beaktar att det är önskvärt att sätta den internationella konventionen rörande systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering (upprättad i Bryssel den 14 juni 1983) i kraft den ljanuari 1988.

som beaktar att ikraftträdandet den dagen av nämnda konvention inte är säkerställt, om inte artikel 13 i konventionen ändras.

har kommit överens om följande.

Artikel [

Punkt [ iartikel 13 i den internationella kon- ventionen rörande systemet för harmoni- serad varubeskrivning och kodifiering, upp- rättad i Bryssel den 14 juni 1983 (nedan be- nämnd ”konventionen") skall ersättas av föl- jande text:

"1. Denna konvention träder i kraft den tidigaste ] januari. som infaller minst tre må- nader efter det att minst sjutton stater. tullun- ioner eller ekonomiska unioner, som avses i artikel 11 ovan. har undertecknat den utan förbehåll för ratifikation eller har deponerat sina ratifikations- eller anslutningsinstru- ment. dock tidigast den ljanuari 1988."

Artikel 2

A. Detta protokoll träder i kraft samtidigt med konventionen under förutsättning att minst sjutton stater. tullunioner eller ekono- miska unioner. som avses i artikel 11 ovan. har deponerat sina instrument rörande godta- gande av protokollet hos tullsamarbetsrådets

col with the Secretary General of the Cus- toms Co-operation Council. However, no State or Customs or Economic Union may deposit its instrument of acceptance of the present Protocol unless it has previously signed or signs at the same time the Conven— tion without reservation of ratification or has previously deposited or deposits at the same time its instrument of ratification of. or of accession to, the Convention.

B. Any State or Customs or Economic Union becoming a Contracting Party to the Convention after the entry into force of the present Protocol under paragraph A above shall be a Contracting Party to the Conven- tion as amended by the Protocol.

Prop. 1986/87: 53

generalsekreterare. lngen stat, tullunion eller ekonomisk union. får dock deponera sitt in- strument rörande godtagande av detta proto- koll. om den inte tidigare har undertecknat eller samtidigt undertecknar konventionen utan förbehåll för ratifikation eller tidigare har deponerat eller samtidigt deponerar sitt ratifikations— eller anslutningsinstrument rö- rande konventionen.

B. Varje stat, tullunion eller ekonomisk union. som blir fördragsslutande part i kon- ventionen efter detta protokolls ikraftträ- dande enligt punkt A ovan skall vara för- dragsslutande part i konventionen i dess i enlighet med detta protokoll ändrade lydelse.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1986 24