Prop. 1986/87:88

om ändring i hemförsäljningslagen (1981:1361)

Regeringens preposition 1986/87: 88

om ändring i hemförsäljningslagen (1981: 1361)

Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 26 februari 1987.

På regeringens vägnar

Ingvar Carlsson

Sten Wickbom

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås några mindre ändringar i hemförsäljningslagen (1981: 1361 ). En sådan ändring är att det belopp som varans eller tjänstens pris måste uppgå till för att lagen skall tillämpas höjs från 200 kr till 300 kr. Andra ändringar innebär att konsumentens möjligheter att bli fri från ett avtal förbättras i några undantagssitualioner.

Lagändringarna avses träda i kraft den 1 juli 1987.

&

%li?) %&

Propositionens lagförslag Förslag till

Lag om ändring i hemförsäljningslagen (1981: 1361)

Härigenom föreskrivs att 1.5 och 7 så hemförsäljningslagen (1981: 1361) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 %

Denna lag tillämpas då näringsidkare vid hembesök eller vid telefonsam- tal som utgör led i telefonförsäljning yrkesmässigt säljer lös egendom till konsumenter för huvudsakligen enskilt bruk. Hembesök föreligger dä nä- ringsidkaren söker upp konsumenten i dennes bostad eller på någon annan plats där konsumenten inte endast för stunden befinner sig.

Lagen tillämpas också då näringsidkare. under de förutsättningar som anges i första stycket. mot ersättning åtager sig att utföra fortlöpande tjänster i form av underhåll eller tillsyn av egendom. undervisning eller liknande.

Lagen tillämpas dock ej. om det pris som konsumenten sammanlagt skall betala understiger 200 kr. La- gen tillämpas inte heller vid försälj- ning av livsmedel.

Lagen tillämpas dock ej, om det pris som konsumenten sammanlagt skall betala understiger 300 kr. La- gen tillämpas inte heller vid försälj- ning av livsmedel eller av fondpap- per som avses i lagen (l985:57l) om i'ärdepappersmarknaden.

Om föreskrifterna i 4 5 inte iakttas, är konsumenten inte bunden av avtalet.

Vill konsumenten att avtalet skall återgå enligt första stycket. skall han eller hon underrätta näringsid- karen om detta inom ett år från det att avtalet ingicks. Annars har kon- sumenten förlorat sin rätt att kräva att avtalet skall återgå.

75

Vid köp av lös egendom börjar ångerveckan löpa den dag då kon- sumenten fick tillfälle att undersö- ka godset eller likadant gods. dock tidigast den dag då de handlingar som avses i 4 ? kom konsumenten till handa.

Vill konsumenten att avtalet skall återgå enligt första stycket. skall näringsidkaren underrättas om det- ta inom ett år från det att. vid köp (11' lös egendom. konsumenten tog7 emot godset eller en väsentlig del av det eller. vid avtal om en fortlö- pande tjänst, näringsidkaren börja- de utft'n'u tjänsten. Annars har kon- sumenten förlorat sin rätt att kräva att avtalet skall återgå.

Vid köp av lös egendom börjar ångerveckan löpa den dag då kon- sumenten tog emot godset eller en väsentlig del av det eller dessförin- nan undersökte godset eller lika- dant gods. dock tidigast den dag då de handlingar som avses i 4 & kom konsumenten till handa.

Vid avtal om en fortlöpande tjänst börjar ångcrveckan löpa den dag då de handlingar som avses i 4 s' kom konsumenten till handa. Detsamma

IJ

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

gäller vid köp av lös egendom. om näringsidkaren skriftligen har kommit överens med konsumenten om detta i fall då 1. godset har tillverkats eller väsentligt ändrats efter konsumentens särskilda önskemål. eller

2. det. med hänsyn till att godset är skrymmande eller av någon an- nan liknande anledning, inte skulle vara rimligt att ångerveckan börjar löpa först då konsumenten/Frk till- fälle att undersöka godset eller lika- dant gods.

2. det, med hänsyn till att godset är skrymmande eller av någon an- nan liknandc anledning. inte skulle vara rimligt att ångervcckan börjar löpa först då konsumenten log emot godset eller en väsentlig del av det eller dessfr'irinnan under- sökte godset eller likadant gods.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987. I fråga om avtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller dock äldre bestämmelser.

DJ

Justitiedepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 5 februari 1987

Närvarande: statsministern Carlsson. ordförande. och statsråden Feldt. Sigurdson. Gustafsson. Leijon. Hjelm-Wallén. Peterson, S. Andersson. Bodström. Göransson. Gradin. Dahl. R. Carlsson. Holmberg. Hellström. Wickbom. Johansson. Hulterström. Lindqvist. G. Andersson. Lönnqvist

Föredragande: statsrådet Wickbom

Lagrådsremiss om ändring i hemförsäljningslagen ("1981: 1361)

1. Inledning

Hemförsäljningslagen ( 1981: 1361) trädde i kraft den 1 juli 1982 och ersatte då den tidigare gällande lagen (1971:238) om hemförsäljning m.m. Syftet med lagen är att bereda konsumenter skydd vid hemförsäljning. Lagen tillämpas då näringsidkare vid hembesök eller vid telefonsamtal som utgör led i telefonförsäljning yrkesmässigt säljer lös egendom till konsumenter för huvudsakligen enskilt bruk. Vidare tillämpas lagen då näringsidkare vid hembesök eller telefonförsäljning mot ersättning åtar sig att utföra fortlö- pande tjänster i form av underhåll eller tillsyn av egendom. undervisning eller liknande. Konsumenten skyddas framför allt genom att lagen ger honom en ovillkorlig rätt att frånträda ett bindande anbud eller avtal (ångerrätt) inom en vecka från en viss. i lagen närmare angiven dag tångervecka).

Den nya hcmförsäljningslagen har nu varit i kraft några är. Som ett led i en påbörjad systematisk utvärdering av genomförd lagstiftning på civilrät- tens område inbjödjustitiedepartementet vissa berörda myndigheter. orga- nisationer och företag till överläggningar i oktober 1986 rörande hemför- säljningslagen. Syftet med överläggningarna var att departementet skulle få del av de erfarenheter som har gjorts vid tillämpningen av lagen och få veta om lagen behöver ändras i något hänseende.

1 överläggningarna deltog företrädare för marknadsdomstolen. konsu- mentverket. allmänna reklamationsnämnden. Sveriges Köpmannaför- bund. Direkthandelsföretagens Förening. Svenska Tidningsutgivareför- eningen. Svenska bokförläggareföreningen. Konsumentvägledarnas före— ning och Aktiebolaget Electrolux.

Under överläggningarna redovisades erfarenheter som gav vid handen att det bör göras några mindre ändringar i hemförsäljningslagen. Syn- punkter pä behov av ändringar har också framförts från annat håll. 1 det följande kommerjag därför att föreslå att lagen ändras på vissa punkter.

2. Allmän motivering 2.1 Lagens tillämpningsområde

Mitt förslag: Det belopp som varans eller tjänstens pris mäste uppgå till för att lagen skall tillämpas höjs från 200 kr till 300 kr. Vidare införs ett uttryckligt undantag i lagen för försäljning av fondpapper.

Skälen för mitt förslag: 1 1 t tredje stycket hemförsäljningslagen stadgas att lagen inte skall tillämpas. om det pris som konsumenten sammanlagt skall betala understiger 200 kr. Något sådant undantag fanns inte i 1971 års hemförsi'iljningslag. Stadgandet infördes i den nya lagen som en konse— kvens av att den — till skillnad från den tidigare lagen —— skulle gälla även vid hemförsäljning som sker mot kontant betalning. Undantaget fick emel— lertid en allmän utformning och kan tillämpas även i fall da försäljningen sker på kredit.

Stadgandet motiverades med att konsumentens behov av skydd är mind- re i fall när försäljningen avser endast låga belopp. Vidare framhölls att det inte står i rimlig proportion till kostnaderna att i sådana fall ålägga närings- idkarna samma formkrav som vid annan hemförsäljning. Värdegränscn ansågs i det dåvarande läget lämpligen kunna bestämmas till 200 kr (prop. 1981/82:40 s. 12).

Med hänsyn till prisutvecklingen sedan hemförsäljningslagen trädde i kraft bör värdegränsen nu höjas. lämpligen till 300 kr.

Hemförsäljningslagen gäller vid försäljning av lös egendom. Ett undan- tag finns dock beträffande försäljning av livsmedel (se 1 5). Däremot finns det inget undantag för försäljning av sådan lös egendom som omsätts pä värdepappersmarknaden (fondpapper).

Frågan om lagen borde kunna tillämpas vid försäljning av fondpapper diskuterades inte särskilt vid lagens tillkomst. Det kan antas att detta hänger samman med att det förutsattes att sådana värdehandlingar i all- mänhet inte säljs under sådana former att hemförsäljningslagen kan bli tillämplig.

Det torde inte heller vara vanligt att fondpapper förvärvas vid sådana tillfälliga kontakter mellan säljare och köpare som hemförsäljningslagens bestämmelser är avsedda för (jfr prop. 1981/82:40 s. 41 f). Och i den mån det förekommer. kan konsumenten i allmänhet inte sägas vara i något direkt underläge i förhållande till säljaren. Det är vidare så att fondpapper lätt kan omsättas. och behovet av en ängervecka blir därför mindre.

Lagens skyddssyfte har därför knappast någon tyngd vid försäljning av fondpapper. Ett undantag för sådan försäljning bör med hänsyn härtill föras in i lagen.

2.2. Konsumentens skyldighet att påtala informationsbrister

Mitt förslag: Om konsumenten vill att avtalet skall återgå på den grunden att näringsidkaren inte har iakttagit sin skyldighet att infor- mera om angerrätten. skall konsumenten underrätta näringsidkaren om detta inom ett år från det att konsumenten tog emot godset eller näringsidkaren började utföra en fortlöpande tjänst. i stället för som enligt gällande rätt inom ett år från det att avtalet ingicks.

Skälen för mitt förslag: 1 41% hemförsäljningslagen stadgas bl.a. att näringsidkaren är skyldig att på närmare angivet sätt informera konsumen- ten om innehållet i lagen. Enligt 5 .s' första stycket är konsumenten inte bunden av ett avtal som träffas vid hemförsäljning. om föreskrifterna i 4 & inte iakttas. Vill konsumenten att avtalet skall återgå på denna grund. skall han enligt 5 & andra stycket underrätta näringsidkaren om detta inom ett är från det att avtalet ingicks. Annars har konsumenten förlorat sin rätt att kräva att avtalet skall återgå.

Vid de inledningsvis omnämnda överläggningarna ijustitiedepartemen- tet upplystes att det har förekommit fall då näringsidkare har missbrukat dessa regler. Näringidkaren har i dessa fall försummat sin informations- skyldighet men ändå skickat det köpta godset till konsumenten. Konsu- menten har underlåtit att hämta ut godset. som då har gått i retur till näringsidkaren. Denne har sedan förhållit sig passiv till dess att ett år har förflutit från det att avtalet ingåtts. Därefter har han hävdat att konsumen- ten har varit bunden av avtalet. eftersom denne har förlorat sin rätt enligt 5 å att kräva att det skall gå äter.

Det upplystes vid överläggningarna att allmänna reklamationsnämnden har haft några ärenden av detta slag till bedömning. Detta har föranlett ordförandena i nämnden att vid ett ordförandemöte enas om följande ställningstagande: "()rdförandena var ense om att en konsument som. när föreskrifterna i 4 & inte har iakttagits av näringsidkaren. underlåter att lösa ut en försändelse och i stället låter den gå i retur normalt bör anses ha fullgjort sin underrättelseskyldighet enligt 5 å andra stycket. Utgångsläget för bedömningen här är ju att avtalet på grund av formfel i princip är ogiltigt. och näringsidkaren bör redan av returneringen förstå att konsu- menten vill att avtalet skall gå åter. ] vart fall har näringsidkaren i detta läge anledning att undersöka konsumentens inställning innan året gått ut.”

Vid överläggningarna kom det också fram att liknande situationer har uppstått i fall när godset har levererats till konsumenten först sedan det har förflutit mer än ett år från det att avtalet har träffats.

Behovet av en regel. som efter viss tid skär av krav på återgång av ett avtal som är ogiltigt på grund av formfel. gör sig enligt min mening starkast gällande i sådana fall då konsumenten har tagit emot det gods han har beställt. Det är då rimligt att konsumenten inom en ettårstid upplyser näringsidkaren om att han vill att avtalet skall återgå. Motsvarande gäller när näringsidkaren har börjat utföra en fortlöpande tjänst som konsumen- ten har beställt. Däremot finns det knappast anledning att kräva att konsu-

menten reagerar på detta sätt innan han har tagit emot godset eller närings- idkaren har börjat utföra en fortlöpande tjänst.

Till detta kommer att en ettärstid som beräknas från avtalets ingående kan missbrukas på det sätt som förut har beskrivits. Den nuvarande regeln bör därför ändras så att ettårstiden i stället beräknas från tidpunkt då konsumenten tog emot godset eller näringsidkaren började utföra en fortlö- pande tjänst.

Hänvisningar till S2-2

  • Prop. 1986/87:88: Avsnitt 4

2.3. Utgångspunkten för ångerveckan

Mitt förslag: Huvudregeln för beräkningen av ångerveckan vid köp av lös egendom ändras så att det avgörande blir vid vilken tidpunkt konsumenten faktiskt tar emot godset eller en väsentlig del av det eller dessförinnan undersöker godset eller likadant gods. och inte som nu den tidpunkt då konsumenten bereds tillfälle att undersöka godset eller likadant gods.

Skälen för mitt förslag: För att få utöva sin ångerrätt. dvs. rätt att frånträda ett bindande avtal. måste konsumenten enligt 6 & hemförsälj- ningslagen lämna eller sända ett skriftligt meddelande om detta till närings- idkaren inom ängerveckan. Utgångspunkten för beräkning av ångerveckan anges i 7 &. Vid köp av lös egendom börjar ångerveckan löpa den dag då konsumenten fick tillfälle att undersöka godset eller likadant gods. Har konsumenten fått en avi om att godset kan hämtas på en postanstalt. järnvägsstation eller liknande. anses han därigenom ha fått möjlighet att undersöka godset. Ängerveckan räknas då från den dag konsumenten fick avin om att godset kan hämtas (prop. 1981/82:40 s. 32).

Ångerveckan börjar dock vid köp av lös egendom löpa tidigast den dag då de handlingar med information om ångerveckan som näringsidkaren enligt 4 & skall lämna eller sända till konsumenten kom denne till handa. Och vid avtal om en fortlöpande tjänst börjar ångerveckan alltid löpa den dag då de handlingar som avses i 4 5 kom konsumenten till handa. Hand- lingarna kommer konsumenten till handa när han är i tillfälle att ta del av deras innehåll. även om han i verkligheten inte gör det (prop. 1981/82:40 s. 33).

Under överläggningarna ijustitiedepartementet kom det fram att dessa regler har Vållat bekymmer vid telefonförsäljning. Det framhölls därvid att konsumenten inte alltid uppfattar att ett bindande avtal har kommit till stånd vid telefonsamtalet. Han inser då inte att han måste vidta aktiva åtgärder för att bli fri från avtalet utan tror att han kan undgå alla förpliktel- ser genom att inte befatta sig med de försändelser som näringsidkaren tillställer honom. Om konsumenten i enlighet med denna missuppfattning underlåter att meddela sig med näringsidkaren på det sätt som föreskrivs i 6 &. blir han bunden av avtalet även om godset har gått i retur till näringsid- karen. Konsumenten kanske inte ens har tagit del av den information om hemförsäljningslagen som näringsidkaren enligt 4 så är skyldig att ge ho-

nom. I de fall det här är fråga om kan det nämligen förekomma att näringsidkaren skickar informationen med rekommenderat brev. och i enlighet med sin inställning löser konsumenten kanske inte heller ut den försändelsen.

] det betänkande av hemförsäljningskommittén som låg till grund för den nuvarande hemförsäljningslagen föreslogs att ångerveckan vid köp av lös egendom skulle. om konsumenten inte hade haft tillfälle att undersöka godset eller likadant gods. börja löpa den dag då han tog emot godset eller en väsentlig del av det (se SOU 1979:76 s. 24 och 184). Detta förslag lämnades utan erinran under remissbehandlingen. Förslaget genomfördes dock inte. I propositionen togs i stället utan närmare motivering in den lagregel som förut har nämnts. nämligen att ångerveckan vid köp av lös egendom i första hand alltid räknas från den dag då konsumenten fick tillfälle att undersöka godset eller likadant gods.

De erfarenheter som numera finns av hemförsäljningslagen visar enligt min mening att det finns skäl att ändra lagen i denna del i överensstäm- melse med vad hemförsäljningskommittén på sin tid föreslog. Ånger- veckan bör alltså vid köp av lös egendom börja löpa den dag då konsumen- ten tog emot godset eller en väsentlig del av det eller dessförinnan under- sökte godset eller likadant gods. dock tidigast den dag då de handlingar som avses i 45 kom konsumenten till handa. Härigenom undviks att konsumenten. om han inte redan tidigare har undersökt godset eller lika- dant gods. blir bunden av ett köp av lös egendom när han inte tar emot godset utan låter det gå i retur. Det är också en fördel att ångerveckan med denna lösning börjar löpa först när konsumenten rent faktiskt undersöker godset och inte redan när han genom en avi om godset fick tillfälle att göra det.

Hänvisningar till S2-3

  • Prop. 1986/87:88: Avsnitt 4

2.4. Ikraftträdande

De nya regler som jag föreslår torde inte kräva några mer omfattande förberedelseåtgärder. Ändringarna i hemförsäljningslagen bör därför träda ikraft den ljuli 1987.

I enlighet med allmänna grundsatser bör de nya reglerna tillämpas en- dast på avtal som har ingåtts efter lagens ikraftträdande.

2.5. Kostnader och resursbehov

De föreslagna lagändringarna torde inte medföra att statens eller kommu- nernas resursbehov ökar. Utöver vissa marginella kostnader för informa- tion i inledningsskedet torde det allmänna inte drabbas av några särskilda kostnader. Inte heller för näringsidkare kan lagändringarna antas komma att medföra ökade kostnader av någon betydelse.

3. Upprättat lagförslag prop 1986/87; gg

] enlighet med vad jag nu har anfört har inom justitiedepartcmentet upprät— tats ett förslag till lag om ändring i hemförsäljningslagen ( 1.981: 1361 ). Förslaget bör som bilaga fogas till protokollet i detta ärende'.

4. Specialmotivering l &

Denna lag tillämpas då näringsidkare vid hembesök eller vid telefonsamtal som utgör led i telefonförsäljning yrkesmässigt säljer lös egendom till konsumenter för huvudsakligen enskilt bruk. Hembesök föreligger då nä- ringsidkaren söker upp konsumenten i dennes bostad eller på någon annan plats där konsumenten inte endast för stunden befinner sig.

Lagen tillämpas också då näringsidkare. under de förutsättningar som anges i första stycket. mot ersättning åtager sig att utföra fortlöpande tjänster i form av underhåll eller tillsyn av egendom. undervisning eller liknande.

Lagen tillämpas dock ej. om det pris som konsumenten sammanlagt skall betala understiger 300 kr. Lagen tillämpas inte heller vid försäljning av livsmedel eller uvfondpupper som avses i lagen (l985:57l)' om värde- pappersnmrknaden .

Den föreslagna ändringen i tredje stycket första meningen innebär en- dast att beloppsgränsen höjs från 200 kr till 300 kr. Hemförsäljningslagen skall alltså inte tillämpas. om det pris som konsumenten sammanlagt skall betala understiger 300 kr. Skälen för ändringen har redovisats i avsnitt 2.1 i den allmänna motiveringen.

Tillägget i samma stycke tredje meningen innebär att hemförsäljningsla- gen inte gäller för försäljning av fondpapper. Även denna ändring har behandlats i nyss nämnda avsnitt i den allmänna motiveringen.

Om föreskrifterna i 4 ö inte iakttas. är konsumenten inte bunden av avta— let.

Vill konsumenten att avtalet skall återgå enligt första stycket. skall näringsidkaren [malm-rättas om detta inom ett år från det att. vid köp av lös egendom. konsumenten tog emot godset eller en väsentlig del av det eller, vid avtal om eufori/(intuitiv tjänst. näringsidkaren bör/(ide "(Mm tjänsten. Annars har konsumenten förlorat sin rätt att kräva att avtalet skall återgå.

Paragrafens andra stycke har ändrats så att den tid inom vilken konsu- menten har att påkalla avtalets återgång enligt första stycket skall vara ett år från det att konsumenten tog emot godset eller näringsidkaren började

* Bilagan har uteslutits här. Lagrädsremissens lagförslag överensstämmer med pro- positionens.

utföra en fortlöpande tjänst. Skälen för ändringen har utvecklats i avsnitt 2.2 i den allmänna motiveringen.

7l$

Vid köp av lös egendom börjar ängerveckan löpa den dag då konsumenten tog emot godset eller en väsentlig del av det eller de..t'.s;fiiirinnun undersökte godset eller likadant gods. dock tidigast den dag då de handlingar som avses i 4 & kom konsumenten till handa.

Vid avtal om en fortlöpande tjänst börjar ångerveckan löpa den dag då de handlingar som avses i 4 & kom konsumenten till handa. Detsamma gäller vid köp av lös egendom. om näringsidkaren skriftligen har kommit överens med konsumenten om detta i fall då

1. godset har tillverkats eller väsentligt ändrats efter konsumentens särskilda önskemål. eller

2. det. med hänsyn till att godset är skrymmande eller av någon annan liknande anledning. inte skulle vara rimligt att ängerveckan börjar löpa först då konsumenten tog emot godset eller en väsentlig del av det eller t'le.t'.t;)?)'rinnun undersökte godset eller likadant gods.

] paragrafen anges hur ängerveckan skall beräknas. På de skäl som har anförts i avsnitt 2.3 i den allmänna motiveringen har utgångspunkten för beräkningen ändrats så att det avgörande inte längre är när konsumenten får tillfälle att undersöka godset eller likadant gods. Den relevanta tidpunk- ten är i stället när konsumenten faktiskt tar emot godset eller en väsentlig del av det eller före leveransen undersöker godset eller likadant gods.

De nya reglerna får till följd att ängerveekan vid köp av lös egendom inte börjar löpa. om konsumenten inte löser ut det gods som näringsidkaren skickar till honom och inte heller tidigare framför allt vid ett hembesök — har undersökt godset eller likadant gods.

För att konsumenten skall kunna sägas ha undersökt godset vid ett hembesök är det nödvändigt att det då har företetts för honom. Konsumen- ten fär därvid själv ta ställning till hur ingående han skall undersöka godset.

Frågan vid vilken tidpunkt konsumenten skall anses ta emot godset får besvaras olika alltefter vilket sätt näringsidkaren använder för att över- bringa det. Om godset lämnas till konsumenten personligen eller genom bud, sker mottagandet då det överlämnas. såvida inte konsumenten redan då avvisar det. Skickas godset med posten för att avhämtas på ett postkon- tor. t.ex. som postpaket. tar konsumenten inte emot godset förrän han kvitterar ut paketet.

Vad som är att anse som en väsentlig del av godset får avgöras med hänsyn till det syfte som regeln har. Avgörandet kan därför bli beroende av vilken typ av gods det är fråga om.

Hänvisningar till S4

5. Hemställan

Jag hemställer att lagrådets yttrande inhämtas över förslaget till lag om ändring i hemförsäljningslagen ( 1.981 : 1361 ).

6. Beslut

Regeringen beslutar i enlighet med föredragandens hemställan.

Lag "ädet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1987—02-13

Närvarande: justitieradet Knutsson. f.d. justitierådet Sterzel. regeringsrä- det Tottie

Enligt protokoll vid regeringssammanträde den 5 februari 1987 har rege- ringen pä hemställan av statsrädet Wickbom beslutat inhämta lagrådets yttrande över förslag till

lag om ändring i hemförsäljningslagen (1981: 13611. Förslaget har inför lagrädet föredragits av hovrättsassessorn Severin Blomstrand.

Lagrådet lämnar förslaget titan erinran.

Prop. 1986/87: 88

Justitiedepartementet

Utdrag ur protokoll vid regcringssammanträde den 26 februari 1987

Närvarande: statsministern Carlsson. ordförande. och statsråden Gustafs— son. Hjelm—Wallén. Bodström. Gradin. R. Carlsson. Holmberg. Wickbom. Johansson. Hulterström. Lindqvist. G. Andersson. Lönnqvist

Föredragande: statsrådet Wickbom

Proposition om ändring i hemförsäljningslagen (198111361)

Föredragandcn anmäler lagrådets yttrande (beslut om lagrådsremiss fattat vid regeringssammanträde den 5 februari 1987) över förslag till

lag om ändring i hemförsäljningslagen (1981: 1361 ). Föredraganden upplyser att lagrådet har lämnat förslaget utan erinran och hemställer att regeringen föreslår riksdagen att anta förslaget.

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta det förslag som föredra- ganden har lagt fram.

lnnehåH

Propositionens huvudsakliga innehåll ......................................... Propositionens lagförslag ......................................................... Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 5 februari 1987

.,

tja-IN

O

Utdrag ur lagrådets protokoll .................................................... 1”

Inledning ........................................................................... Allmän motivering ............................................................... .l Lagens tillämpningsomräde .............................................. .2 Konsumentens skyldighet att påtala informationsbrister ........ .3 Utgångspunkten för ängerveckan ...................................... .4 Ikraftträdande ............................................................... .5 Kostnader och resursbehov ............................................. Upprättat lagförslag ............................................................. Specialmotivering ................................................................ Hemställan ......................................................................... Beslut ............................................................................... l-J IJ IJ IJ l-J

_:coooocxlas'J-Ur-r—L-IJ—

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 26 februari 1987 .. 13

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1987

Prop.1986/87:88