Prop. 1987/88:140

om immunitet och privilegier för den europeiska telesatellitorganisationen (EUTELSAT);

Regeringens proposition 1987/88: 140

om immunitet och privilegier för den Prop europeiska telesatellitorganisationen |9g7/88; 140 (EUTELSAT);

Regerihgen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 10 mars l988.

På regeringens vägnar

Ingvar Carlsson

S ven H ulterström

Propositionens huvudsakliga innehåll

Sverige har undertecknat ett protokoll om immunitet och privilegier för den europeiska telesatellitorganisationen ('EUTELSAT). I propositionen föreslås att riksdagen godkänner protokollet.

Förslaget föranleder ändring i bilagan till lagen ( 1976: 661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Förslag till Prop. 1987/88: 140 Lag om ändring i lagen (1976: 661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Härigenom föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegieri vissa falll skall ha följande lydelse.

Bilaga2 lmmunitet och/eller privilegier Tillämplig inter- gäller för följande nationell överenskommelse Internationella organ Fysiska personer 31 Europeiska telcsatellitor- Parternas och signalärernax repre- Konvention den ISjuli 1982 om upp- ganisationen (EU- santa/fter i organisationen. organi— rättande av den europeiska telesa- TELSA'I') .s'alionens tjänstemänjämtc deras tellitorganisationen (EUTELSA T) familimnedlemmar .ramt personer med uppdrag av organisatiorwn Protokoll om privilegier och immu- nilalför EUTELSA'I' den ”februari 1987 Denna lag träderi kraft den ljuli 1988. ' Lagen omtryckt 1987: 341. 2 Senaste lydelse 1987: 1122. 2

Kommunikationsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 10 mars 1988

Närvarande: statsministern Carlsson. ordförande. och statsråden Feldt. Gustafsson. Leijon. Peterson. Gradin, Dahl. R. Carlsson. Johansson. Hul- terström. Lindqvist, G. Andersson. Thalén

Föredragande: statsrådet Hulterström

Proposition om immunitet och privilegier för den europeiska telesatellitorganisationen (EUTELSAT)

1. Bakgrund

Vid en regeringskonferens den 3—4 maj 1982 i Paris antogs en konvention och en driftöverenskommelse om den europeiska telesatellitorganisationen EUTELSAT. Konventionen och driftöverenskommelsen öppnades för undertecknande den lSjuli 1982. Organisationen har sitt säte i Paris.

Sedan riksdagen godkänt överenskommelserna (prop. 1982/83: 173, TU 24. rskr. 364) har Sverige den 10januari 1984 ratificerat dem (SÖ 1984: 1). Överenskommelserna trädde i kraft den 1 september 1985.

Enligt artikel XVII i konventionen om EUTELSAT skall organisationen inom sitt verksamhetsområdc i alla medlemsstater befrias från inkomst- skatt och direkt förmögenhetsskatt samt från tullar på telesatelliter och delar till sådana och på all utrustning för användning inom EU'I'EI-SAT:s rymdsektor. Artikel XVII punkt c) föreskriver att särskild överenskom— melse skall träffas mellan EUTELSAT och den part på vars territorium organisationen har sitt säte (Frankrike), med bestämmelser om privilegier. friheter och immuniteter. Denna överenskommelse skall innehålla bestäm- melse om att alla de s. k. signatärerna (teleförvaltningarna eller motsvaran- de organ som är parter i driftöverenskommelsen). utom den franska. skall vara befriade från fransk skatt på inkomst från organisationen.

Enligt artikel XVII punkt c) skall vidare alla parter utom sätesparten upprätta ett protokoll med bestämmelser om privilegier. friheter och im- muniteter. Genom protokollet skall privilegierna etc. regleras för såväl organisationen som dess tjänstemän och andra kategorier av anställda. parter och företrädare för parter. signatärer och företrädare för signatärer samt personer som deltar i skiljedomsförfaranden. I synnerhet skall varje part medge de nämnda personerna rättslig immunitet såvitt gäller åtgärder som de har vidtagit liksom skriftliga eller muntliga uttalanden som de har gjort i tjänsten och inom ramen för sina åligganden. Protokollet skall vara fristående från konventionen.

Den 13 februari 1987 upprättades i Paris ett protokoll om privilegier och

immunitet för EUTELSAT. Det öppnades för undertecknande från samma dag till den 31 december 1987. Privilegieprotokollet träder i kraft trettio dagar efter det att fem konventionsstatcr har undertecknat protokollet utan förbehåll för ratifikation eller ratificerat det. Hittills har Island. Malta och Nederländerna ratificerat protokollet. För Sveriges del har protokollet undertecknats i Paris den 28 april 1987 med förbehåll för ratifikation. Protokollet har upprättats på engelska och franska språken med lika giltig- het för båda texterna. Privilegieprotokollets engelska och franska texter jämte översättning till svenska bör fogas vid protokollet i detta ärende som bilaga.

2. Protokollets materiella innehåll

Bestämmelser om privilegier och immunitet för EUTELSAT som juridisk person har intagits i artiklarna 2—6i protokollet:

Artikel 2 tillerkänner EUTELSA'I':s arkiv okränkbarhet var de än befin- ner sig och oberoende av vem som innehar dem.

I artikel.? föreskrivs att organisationen med vissa undantag skall åtnjuta immunitet mot rättsliga förfaranden. Bland undantagen kan nämnas att immunitet inte föreligger vid talan om skadestånd på grund av olycka orsakad av transportmedel som tillhör EUTELSAT. Organisationens rymdsektor (satelliter med utrustning) skall överallt vara fredad från varje form av husrannsakan. inskränkning. rekvisition. beslag, konfiskation;- expropriation, kvarstad eller exekution. Samma sak gäller annan egendom som tillhör EUTELSAT. med några undantag. t. ex. att fast egendom kan få exproprieras för allmännyttiga ändamål om inte därmed organisationens verksamhet hindras.

Inom ramen för sin officiella verksamhet skall EUTELSAT enligt artikel 4 vara befriat från alla direkta inkomst— och egendomsskatter. Indirekta skatter och avgifter skall vid större inköp av varor eller tjänster efterskän— kas eller återbetalas till organisationen. Befrielse från tullar skall gälla ' beträffande in- och utförsel för rymdsektorns räkning liksom vid in- och utförsel av utrustningi samband med uppskjutning av satelliter för använd- ning i EU'I'ELSATzs rymdsektor. EUTELSAT skall inom ramen för sin officiella verksamhet vara befriat från alla import- eller exportförbud eller -restriktioner. Däremot får EU'I'ELSA'I' inte externt vare sig överlåta, sälja. hyra ut eller låna ut. tillfälligt eller stadigvarande. varor som beviljats befrielse enligt protokollet. utom på de villkor som den beviljande staten fastställer.

Enligt artikel 5 får EUTELSAT motta och inneha alla slag av penning- medel. valutor och fordringsbevis och inneha konton i vilken valuta som helst med fri dispositionsrätt inom ramen för sin officiella verksamhet.

EUTELSAT25 tjänstemeddelanden och publikationer får inte bli föremål för censur enligt artikel 6. Spridningen av dem får inte heller åläggas restriktioner. Part skall bevilja EUTELSA'I' samma förmånliga behandling som likvärdiga mellanstatliga organisationer medges i fråga om dess tjäns-

Prop. 1987/88: 140

temeddelandcn och spridning av dess dokument när det gäller företräde. avgifter eller taxor som tillämpas på postförsändelser och telekommunika- tioner.

Privilegier och immunitet för personer med uppdrag inom EUTEL- SAT:s officiella verksamhet regleras i artiklarna 7— 16:

Artikel 7 föreskriver beträffande parternas representanter då de fullgör sina tjänsteuppdrag och under resor till och från den plats där de fullgör ett sådant uppdrag immunitet mot anhållande eller annat frihetsberövande (utom vid allvarliga brott eller då de ertappas på bar gärning). lmmunitet stadgas även mot rättsligt förfarande — även efter det att uppdraget upp- hört — vad avser åtgärder eller uttalanden som gjorts inom ramen för uppdraget. Representant ges dock inte immunitet mot skadeståndstalan på grund av trafikolycka eller mot talan om ansvar för trafikbrott. Parternas representanter tillförsäkras vidare okränkbarhet för alla dokument och handlingar som rör EUTELSAT:s officiella verksamhet, befrielse från inreserestriktioner och utlänningsregistrering. samt samma lättnader i frå- ga om valuta- och tullrestriktioner som medges utländska regeringsrepre- sentanter på tillfälliga tjänsteuppdrag. Protokollet stadgar vissa undantag från reglerna om immunitet och undantag från privilegier i fråga om parts egna representanter. medborgare eller fast bosatta invånare.

Enligt artikel 8 ges signatärernas representanter i stort sett samma immunitet och privilegier som parternas representanter. dock med undan- tag för lättnadcr i fråga om valuta- och tullrestriktioner. Samma begräns- ning i fråga om tillämpningen som i artikel 7 ges även här beträffande egna representanter. medborgare och fast bosatta invånare.

EUTELSA'I':s tjänstemän skall enligt artikel 9 åtnjuta immunitet mot rättsligt förfarande — även efter det de lämnat sin tjänst hos EUTELSAT i fråga om åtgärder eller uttalanden de gjort i tjänsten. Undantag härifrån gäller vid tredje mans talan i civilmål om skadestånd på grund av trafik- olycka samt vid talan om ansvar för trafikbrott. Tjänsteman och familje- medlemmar som ingår i hans hushåll skall vara befriade från nationell tjänstgöringsplikt (även militärtjänstgöring) samt från inreserestriktioner och utlänningsregistrering. Tjänstchandlingar och dokument skall vara okränkbara. Liksom för andra mellanstatliga organisationers personal skall för EUTELSA'lizs tjänstemän gälla samma lättnader i fråga om valu- ta- och växlingsrestriktioner. Sådan jämställdhet skall också tillämpas beträffande lättnader som medges mellanstatliga organisationers personal i fråga om repatriering vid internationella kriser.

EUTELSATzs tjänstemän skall ha rätt att tullfritt införa och utföra möbler och personliga tillhörigheter (även ett motorfordon) vid tillträde resp. frånträde av EUTELSAT—tjänst på parts territorium. Lön och er- sättning från organisationen skall vara skattefri. Skattebefrielsen gäller dock inte pension eller livränta som utbetalas av EUTELSAT. Tjänste- männen skall befrias från obligatoriska avgifter till nationella socialförsäk- ringssystem när ett tillfredsställande försäkringssystem inrättats hos EU- TELSAT.

Parterna behöver inte medge egna medborgare eller fast bosatta invåna- re som är EUTELSAT—tjänstemän andra privilegier och annan immunitet

än den som gäller tjänsteåtgärder. tjänstedokumcnts okränkbarhet. den nämnda skattefriheten samt befrielsen från avgifter till nationella socialför- säkringssystem.

Förutom de privilegier och den immunitet som gäller EU'fELSATzs tjänstemän i allmänhet skall dess generaldirektör enligt artikel 10 ha immu- nitet mot anhållande eller annat frihetsberövande (utom om han ertappas på bar gärning med att begå brott). Vidare skall han ha immunitet mot civil- och förvaltningsrättsligt samt straffrättsligt förfarande (med undantag för skadeståndstalan vid trafikolycka eller ansvarstalan vid trafikbrott). Gene- raldirektören skall också åtnjuta sådana tullättnader beträffande sitt per- sonliga bagage som medges diplomatiska företrädare.

I artikel ][ regleras privilegier och immunitet för de experter som anlitas av organisationen. Reglerna motsvarar i huvudsak vad som gäller för signatärernas representanter och för tjänstemännen (artiklarna 8 och 9).

Artikel 12 stadgar att privilegier och immunitet för skiljedomare och andra personer som deltar i skiljedomsförfarande skall regleras genom särskild överenskommelse.

Enligt artikel 13 skall generaldirektören dels underrätta part då tjänste- man eller expert påbörjar resp. avslutar tjänstgöring på partens territori- um, dels regelbundet underrätta samtliga parter om de tjänstemän på vilka bestämmelserna i artikel 9 skall tillämpas.

Eftersom privilegier och immunitet enligt protokollet inte har tillkommit för att ge personliga fördelar åt enskilda kan de enligt artikel [4 hävas av parterna eller EU'I'ELSAT:s organ om de antas hindra rättvisans gång och hävandet inte är till men för organisationens verksamhet.

Artikel [5 stadgar allmänt att parterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att underlätta inresa. vistelse och utresa för representanter, tjänstemän och experter. _

I artikel [6 åläggs EUTELSAT och alla som åtnjuter förmåner enligt protokollet att respektera parternas lagar och bestämmelser och att stän- digt samarbeta med parternas myndigheter för att säkerställa detta.

Enligt artikel 17 får varje part vidta alla nödvändiga säkerhetsåtgärder.

Artiklarna 18—20 innehåller bestämmelser om biläggande av tvister ge- nom skiljedom.

För att säkerställa att EUTELSAT:s verksamhet bedrivs på ett effektivt sätt kan organisationen enligt artikel 21 sluta tilläggsavtal med vilken som helst part i protokollet.

3. Överväganden

Genom tillträdet år 1984 till konventionen om upprättande av en europeisk telesatellitorganisation (EUTELSAT) har Sverige enligt artikel XVII i konventionen (prop. 1982/83:173: SÖ 198411) förbundit sig att bevilja EUTELSAT viss immunitet och vissa privilegier. Det i Paris den 13 februari 1987 upprättade protokollet om immunitet och privilegier har tillkommit enligt konventionens artikel XVII c).

Prop. 1987/88: 140

Bestämmelserna i protokollet ansluter till vad som är gängse beträffande liknande internationella organisationer.

Mot bakgrund av vad jag nu har anfört anser jag att Sverige bör tillträda protokollet.

I artikel XVII b) i konventionen om upprättande av EUTELSAT finns som jag redan har nämnt bestämmelser om privilegier för EUTELSAT när det gäller befrielse från tullar och skatter. Tillträdet till konventionen om upprättande av EUTELSAT aktualiserade därför en ändring i bilagan till lagen (1976: 661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Ändringen bestod i att punkten 31, som avser EUTELSAT och i vilken det som tillämplig överenskommelse anges konventionen om upprättande av EU- TELSAT. fogades till nämnda bilaga.

För att EUTELSAT och dess personal m.fl. skall komma i åtnjutande av de förmåner som anges i privilegieprotokollet bör i bilagan till 1976 års lag göras en ändring, i punkten 31. som avser parternas och signatärernas representanter i organisationen. organisationens tjänstemän och deras fa- miljemedlemmar samt experter som fullgör uppdrag för organisationen. En hänvisning bör göras till privilegieprotokollet.

4. Ikraftträdande

Jag har inledningsvis redogjort för vad som gäller i fråga om protokollets ikraftträdande.

Den föreslagna lagändringen bör träda i kraft snarast möjligt. Överens- kommelsens bestämmelser om privilegier och immunitet blir dock tillämp- liga som svensk lag först från den dag då överenskommelsen träder i kraft i förhållande till Sverige (jfr prop. 1975/76: 205 s. 1820). Det åligger rege- ringen att kungöra tidpunkten då avtal eller stadga har trätt i kraft i förhållande till Sverige.

5. Upprättat lagförslag

I enlighet med vadjag nu har anfört har inom kommunikationsdepartemen— tet upprättats ett förslag till lag om ändring i lagen (1976: 661) om immuni- tet och privilegier i vissa fall. Vid upprättandet av förslaget har samråd skett med chefen för utrikesdepartementet.

Den föreslagna lagändringen är av sådan beskaffenhet att lagrådets yttrande skulle sakna betydelse.

6. Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att ' dels anta förslaget till lag om ändring i lagen (1976:661) om immu- nitet och privilegieri vissa fall. dels godkänna att Sverige tillträder det i Paris den 13 februari 1987 dagtecknade protokollet om privilegier och immunitet för EUTELSAT.

7. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredraganden har lagt fram.

Prop. 1987/88: 140

Protokoll

Prop. 1987/88: 140 ' Bilaga

om privilegier och immunitet för den

europeiska telesatellitorganisationen (EUTELSAT)

:Protocol on the Privileges and Immunities

of the European Telecommunications Sa- tellite Organization (EUTELSAT)

The States Parties to this Protocol: Having regard to the Convention and the Operating Agreement on the European Tele- eommunications Satellite Organization (EUTELSAT) opened for signature at Paris on 15 July 1982 and. in particular. to Articles IV and XVII 0) of the Convention;

Taking note that EUTELSAT has conclu- ded a Headquarters Agreement with the Gov- ernment of the French Republic on 15 No- vember 1985:

Considering that the aim of this Protocol is to facilitate the achievement of the purpose of EUTELSAT and to ensure the efficient performance of its functions:

Have agreed as follows:

Article ] Definitions

For the purposes ofthis Protocol: &) "Convention” means the Convention establishing the European Telecommunica- tions Satellite Organization (EUTELSAT). including its Annexes. opened for signature at Paris on 15 July 1982;

b) "Operating "Agreement” means the Operating Agreement relating to the Europe- an Telecommunications Satellite Organiza- tion (EUTELSAT). including its Annexes. opened for signature at Paris on 15 July 1982;

c) "Party to the Convention" means a Sta- te for which the Convention is in force or has been provisionally applied;

d) "Headquarters Party" means the Party to the Convention in whOse territory EU- TELSAT has established its headquarters;

e) "Signatory" means the telecommunica- tions entity or the Party that has signed the

Prop. 1987/88: 140 Bilaga

Protocole sur les priviléges et immunités de l'Organisation européenne de télécom- munications par satellite (EUTELSAT)

Les Etats Parties au present Protocole: Considerant la Convention portant cré- ation de l'Organisation européenne de télé- communications par satellite (EUTELSAT) et l'Accord d'exploitation ouverts a la signa- ture å Paris le 15 juillet 1.982 et. notamment. les articles IV et XVII. paragraphe e) de la Convention.

Notant qu'EUTELSAT a conelu un Ac- cord de siege avec le Gouvernemcnt de la République franeaise le 15 novembre 1985.

Considérant que l'objet du present Proto- cole est de faciliter Ia realisation de l'objeetif d'EUTELSAT et de garantir la bonne execu- tion de ses fonetions.

Sont convenus de ce qui sait :

Article [ Définitions

Aux fins du present Protocole:

a) le terme (( Convention » de'signe la Convention portant creation de I'Organisa- tion européenne de télécommunieations par

satellite (EUTELSAT). y compris ses An-

nexes. ouverte a la signature a Paris le 15 . juillet 1982 ;

b) l'expression (( Accord d'exploitation » désigne l'Accord d”exploitation relatifä l'Or- ganisation européenne de télécummunica- tions par satellite (EUTELSAT). y compris ses Annexes. ouvert a la signature 51 Paris le 15juillet 1982;

c) l'expression (( Partie a la Convention » désigne un Etat a regard duquel la Conven- tion est entre'e en vigueur ou a été provisoire- ment appliquée ;

d) l'expression (( Partie abritant le siege » désigne la Partie a la Convention sur le terri- toire de laquelle EUTELSAT a établi son siege:

e) le terme a Signataire » désigne l'orga- nisme de télécommmunications ou la Partie

10

Protokoll om privilegier och immunitet för den europeiska telesatellitorganisa- tionen (EUTELSAT)

De stater som är parter i detta protokoll. Som åberopar konventionen och driftöver- enskommelsen om den europeiska telesatel- litorganisationen (EUTELSAT). vilka öpp- nades för undertecknande i Paris den 15 juli 1982. och särskilt artiklarna IV och XVII c) i konventionen; '

Som noterar att EUTELSAT har ingått ett sätesavtal med Franska republikens regering den 15 november 1985:

Som beaktar att syftet med detta protokoll är att underlätta uppnåendet av EUTEL- SA'I':s ändamål och att säkerställa ett effek- tivt fullgörande av dess uppgifter:

Har kommit överens om följande.

Artikel I Delinitioner I detta protokoll avses med

. a) "konvention" konventionen om upprätt-'

tande av den europeiska telesatellitorganisa- tionen (EUTELSAT). jämte bilagor, som öppnades för undertecknande i Paris den 15 juli 1982:

b) "driftöverenskommelse"' driftöverens- kommelsen för den europeiska telesatellitor- ganisationen (EUTELSAT). jämte bilagor. som öppnades för undertecknande i Paris den 15juli 1982:

c.) "part i konventionen" en stat för vilken konventionen är i kraft eller provisoriskt har tillämpats;

d) "sätespart" den part i konventionen pä vars territorium EUTELSAT har upprättat sitt säte:

e) "signatär" det telekommunikationsor- gan eller den part som har undertecknat drift-

Bilaga

Operating Agreement and for which that Ag— reement is in force or has been provisionally applied:

t) ”Party to the Protocol" means a State for which this Protocol is in force:

g) "Staff member" means the Director Ge- neral and any other staff member recruitcd by EUTELSAT who is employed exclusively by it, paid by it, and is subject to its Staff Regulations;

h) "Representantives" means representa- tives of Parties to the Convention and of Sig- natories including their respective heads of delegation, their alternates and advisers:

i) "Archives" means all records belonging to or held by EUTELSAT such as docu- ments. correspondence. manuscripts. pho- tographs. computer programs. films and re- cordings;

j) "Official activities" means the activities carried out by EUTELSAT within the frame— work of its objectives as defined in the Convention:

k) "Expert" means a person. other than a staff member, appointed to carry out a speci- fic task for or on behalf of EUTELSAT and at its expense;

l) "EUTELSAT Space Segment" means the space segment owned or lcased by EU- TELSAT as defined in the Convention;

m) "Property" means anything that can be the subject of a right of ownership. including contractual rights;

n) ”Director General" means the Director General of EUTELSAT.

Article .? Int'iolability of Archives The archives of EUTELSAT shall be in- violable wherever located and by whomso- ever held.

Prop. 1987/88: 140 Bilaga

qui a signe l'Accord d'exploitation et ale”- gard duquel ledit Accord est entré en vigueur ou a été provisoirement appliqué ;

D l'expression a Partie au Protocole » dé- signe un Etat a l'égard duquel le present Pro— tocole est entre en vigtteur ;

g)'l'expression (( membre du personnel » désigne le Directeur ge'ne'ral et tout autre membre du personnel recruté par EU- TELSAT qui est employé exclusivement par cette derniere. rémunéré par celle-ci et so- umis a son Statut du personnel :

h) le terme a representants » désigne les representants des Parties a la Convention et les representants des Signataires comprenant leurs chefs de delegation. suppleants et co'n- seillcrs respectifs :

i) le terme (( archives » désigne tous les dossiers appartenant a EUTELSAT ou de'te- nus par elle, tels que les documents. la cor- respondance, les manuserits. les photogra- phies, les programmes d'ordinateurs. les films et les enregistrements :

j) l”exprcssion a activités officielles » de'- signe les activités menées par EUTELSAT dans le cadre de ses objectifs tels qu'ils sont déftnis dans la Convention ;

k) le terme a expert » désigne une person- ne, autre qu'un membre du personnel. nom- mée pour exécuter une täche précise pour le compte ou au nom d”EU'fELSAT et aux frais de cette derniére ;

]) l'expression (( secteur spatial d'E- UTELSA'I' » désigne le secteur spatial dont EUTELSAT est propriétaire ou locataire tel que défini dans la Convention:

m) le terme a biens » désigne tout ce qui peut faire l'objet d'un droit de propriété. y compris les droits contractuels :

n) l'expression (( Directeur général » dé- signe le Directeur general d'EUTELSAT.

Article 2 lnviolaltilité des archives

Les archives d'EUTELSAT sont inviolab- les. ou qu'elles se trouvent et quel qu'en soit le détenteur.

överenskommelsen och i förhållande till vil- ket eller vilken den överenskommelsen har trätt i kraft eller provisoriskt tillämpats:

f) "part i protokollet" en stat för vilken detta protokoll är i kraft:

g) "tjänsteman" generaldirektören och varje annan av EUTELSAT rekryterad tjäns- teman som är anställd uteslutande av denna organisation. uppbär ersättning av denna och är underställd dess pcrsonalreglemente;

h") "representanter" företrädare för parter i konventionen och signatärer, inbegripet de— ras respektive delegationschefer. ersättare och rådgivare:

i) "arkiv" alla handlingar som tillhör eller innehas av EUTELSAT. såsom dokument. skrivelser. manuskript. fotografier. datorpro- gram. lilmer och upptagningar;

_i') "officiell verksamhet" den verksamhet som utförs av EUTELSAT inom ramen för dess ändamål enligt konventionen;

k) "expert" annan person än en tjänste- man som tillsatts för att utföra ett särskilt uppdrag för EUTELSAT eller för dess räk- ning och pä dess bekostnad;

l) "EUTELSAT:s rymdsektor" den rymd- sektor som ägs eller hyrs av EUTELSAT såsom den definieras i konventionen;

m) "egendom” allt som kan vara föremål för äganderätt. däri inbegripet kontraktsenli— ga rättigheter:

n) "generaldirektör" EUTELSAT:s gene- raldirektör.

ArtikelZ Arkivens okränkbarhet

EUTELSAT:s arkiv skall vara okränkbara var de än befinner sig och av vem de än innehas.

Article 3 lmmunity of EUTELSAT from Jurisdiction and Execution

]) EUTELSAT shall, in the exercise of its official activities, have immunity from juris- diction except in the following cases:

a) where the Director General expressly waivcs such immunity in & particular case:

b) where a civil action is brought by a third party for damage arising from an accident caused by a motor vehicle or any other means of transport belonging to or operated on behalf of EUTELSAT. or in respect of a traffic offence involving such a vehicle or means of transport;

c) for the attachment, pursuant to the final order of a court of law, of the salaries and emoluments including pensions. owed by EUTELSAT to a staff member or a former staff member;

d) in respect of a counter-claim directly connected with judicial proceedings initiated by EUTELSAT;

e) for the enforcement of an arbitration award made under Article XX ofthe Conven- tion or Article 20 of the Operating Agre- ement.

2) Notwisthstanding paragraph 1), no ac- tion shall be brought in the courts of Parties to the Protocol against EUTELSAT by Parti- es to the Convention, Signatories or persons acting for or deriving claims from any of them. relating to rights or obligations under the Convention or Operating Agreement.

3) a) The EUTELSAT Space Segment. wherever located and by Whomsoever held. shall be immune from any search. restraint. requisition, seizure, confiscation. expropria- tion. sequestration or execution, whether by executive, administrative orjudicial action;

Prop. 1987/88: 140 Bilaga

Article 3

lmmmzité de juridiction et d'execution d'E— UTEI.SAT

]) EU'I'ELSA'I' bénélicie. dans l'exercice de ses activités officielles. de l'immunite' de juridiction. sauf dans les cas suivants :

a) lorsque le Directeur général renonce ex- pressément a ladite immunité dans un cas particttlicr :

b) lorsqu'une action civile est intentée par un tiers pour les dommages resultant d'un accident causé par un véhicule automobile ou tout autre moycn dc transport appartenant ä EUTELSAT ou circulant pour son compte. ou en cas d'infraction a la réglementation routiére interessant le véhicule ou le moyen de transport précité :

c) pour la saisie, en exécution d'une déci- sion juridictionnelle sans appel. des traite- ments et émoluments, y compris les pen- sions. dus par EUTELSAT ä un membre ou a un ancien membre du personnel ;

d) dans le cas d'une demande reconven- tionnclle directement liée a une action judici- aire intentée par EUTELSAT ;

e) pour l'exécution d*une décision arbitrale rendue en vertu de l'anicle XX dela Conven— tion ou de l'article 20 de l'Accord d”exploita- tion.

2) Nonobstant les dispositions du paragra- phe l). aucune action ayant trait aux droits et obligations en vertu de la Convention ou de l'Accord d'exploitation ne peut étre intentée contre EUTELSAT devant les tribunaux des Parties au present Protocole par des Parties a la Convention, des Signataires ou des person- nes agissant pour le compte de ceux-ci. ou faisant valoir des droits ce'dés par ceux-ci.

3) a) Le secteur spatial d'EUTELSAT. ou qu'il se trouve et quel qu'en soit le détenteur. est exempt de toute perquisition. contrainte, requisition, saisie, confiscation. expropria- tion, mise sous séquestre ou de toute autre forme dlexécution, que ce soit par decision exécutoirc, administrative ou judiciaire :

14

Artikel 3 EUTELSA T:s immunitet mot rättsligt förfa- rande och verkställighet.

l) EUTELSAT skall. vid utövande av sin officiella verksamhet. åtnjuta immunitet mot rättsligt förfarande utom i följande fall:

a) när generaldirektören uttryckligen efter- ger sådan immunitet i något särskilt fall;

b) när talan i tvistemål väcks av tredje man angående skada till följd av olycka orsakad av ett motorfordon eller annat transportme- del som tillhör EUTELSAT eller brukas för dess räkning eller när det är fråga om trafik- brott, där sådant fordon eller transportmedel varit inblandat:

c) vid utmätning på grund av ett slutligt domstolsbeslut för betalning av lön eller an- nan ersättning. inbegripet pension, som EU- TELSAT är skyldigt en anställd eller en f.d. anställd;

d) såvitt gäller genkäromål som har direkt samband med rättsligt förfarande inlett av EUTELSAT:

e) vid verkställighet av en skiljedom som tillkommit enligt artikel XX i konventionen eller artikel 20 i driftöverenskommelsen.

2) Oaktat bestämmelserna i punkt 1) skall ingen talan väckas mot EUTELSAT vid domstolar hos parterna i protokollet vad av- ser rättigheter och skyldigheter enligt kon- ventionen eller driftöverenskommelsen av parterna i konventionen. signatärerna eller personer som agerar på deras vägnar eller härleder sina krav från någon av dem.

3) a) EUTELSAT:s rymdsektor skall. var den än är belägen och av vem den än innehas, åtnjuta immunitet mot varje form av husrann- sakan. inskränkning. rekvisition, beslag. konfiskation. expropriation. kvarstad eller exekution. vare sig genom exekutiva. admini- strativa eller rättsliga åtgärder;

b) All other property of EUTELSAT, whc- rever located and by Whomsoever held. shall enjoy the immunity set out in paragraph 3) a) except in respect of:

i) an attachment or execution in order to satisfy a final judgement or order of a court of law that relates to any proceedings brought against EUTELSAT pursuant to paragraph l);

ii) any action taken in accordance with the law of the State concerned which is temporarily necessary in connection with the prevention ol' or investigation into acci- dents involving motor vehicles or other means of transport belonging to. or opera- ted on behalf of. EUTELSAT:

iii) expropriation in respect of real pro- perty for public purposes and subject to prompt payment of fair compensation, provided that such expropriation does not prejudice the functions and operations of EUTELSAT.

Article 4

F iscal and Customs Provisions

[) Within the scope of its official activities, EUTELSAT and its property and income shall be exempt from all direct taxes.

2) Whenever EUTELSAT makes måjor purchases of goods or services that are ne- cessary for the performance ofits official ac- tivities and whose price includes taxes or du- ties. the Party to the Protocol concerned shall take the measures necessary for the remittan- ce or'reimbursement of those taxes or dutics.

3) Within the scope of its official activities, EUTELSAT shall be exempt from customs duties and taxes on the EU'I'ELSA'I' Space Segment and on equipment imported or ex- ported in connection with the launching of satellites for use in the EUTELSAT Space Segment.

Prop. 1987/88: 140 Bilaga

b) Tous les autres biens d'EU'I'ELSA'I', ot'J qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le déten— teur. jouissent des immunités énoncées ä l'a- linéa a) du paragraphe 3), sauf lo'rsqu'il s'a- git :

i) d'une saisie ou d'une exécution opére'e en application d'une decision juridiction- nelle sans appel prononcée dans le cadre de toute action intentée contre EU- TELSAT en application du paragraphe ]) ;

ii) de toute mesure prise conformémcnt a la le'gislation de l'Etat interesse lorsqu'elle est tcmporairement nécessaire a la préven- tion des accidents qui mettent en cause des véhicules automobiles ou d'autres moyens de transport appartenant ä EUTELSAT ou circulant pour son compte, ainsi qu'a l'enquéte dont ces accidents font l'objct ;

iii) d'une expropriation de biens immobi- liers pour cause d'utilité publique, et sous reserve du prompt paiement d'une indem- nité équitable. ä condition que ladite ex- propriation ne porte pas prejudice aux fonetions et activités d'EU'I'ELSAT.

Article 4 Dispositionsfiscales et dommieres l) Dans lc cadre de ses activités officielles. EUTELSAT. ses biens et ses revenus sont exone'rés de tous impöts directs.

2) Lorsqu'EU'I'ELSA'I' effectue des achats importants de marchandises ou de services, nécessaires ä l'exercice de ses activités offi- cielles et dont le prix comprend des taxes ou droits. la Partie au Protocole concerne'c ' prend toutes les mesures nécessaires a la re- mise ou au rcrnboursement du montant des taxes et droits de cette nature.

3) Dans le cadre de ses activités officielles. EUTELSAT est exonérée des droits de do- uane et impöts afférents au secteur spatial d'EUTELSAT et aux matériels importés ou exportés interessant le lancement de satelli- tes destinc's a faire partie du secteur spatial d'E'U'l'ELSA'l'.

16

b) EUTELSAT:s all övrig egendom. var den än befinner sig och av vem den än inne- has. skall åtnjuta den immunitet som anges i punkt 3) a). utom vad avser

i) utmätning eller annan verställighet av en dom eller ett slutligt domstolsbeslut som har meddelats i ett förfarande mot EU- TELSAT enligt punkt 1);

ii) åtgärd enligt den berörda statens lag som tillfälligtvis är nödvändig i samband med förhindrande eller undersökning av olyckor. i vilka motorfordon eller andra transportmedel som tillhör EUTELSAT el- ler brtrkas för dess räkning är inblandade:

iii) expropriation av fast egendom för all- männyttiga ändamål, med förbehåll för omedelbar inbetalning av skälig ersättning. under förutsättning att expropriationen inte utgör hinder för EUTELSAT:s uppgif- ter och verksamhet.

Artikel 4 Bestämmelser om skatt och tull

]) Inom ramen för sin officiella verksamhet skall EUTELSAT samt dess egendom och intäkter vara befriade från alla direkta skat- ter.

2) Närhelst EU'I'ELSAT gör större inköp av varor eller tjänster som är nödvändiga för l'ullgörandc av dess officiella verksamhet. och när priset på dessa inkluderar skatter eller avgifter. skall den berörda parten i pro- tokollct vidta nödvändiga åtgärder för att efterskänka eller återbetala dessa skatter el- ler avgifter.

3) Inom ramen för sin officiella verksamhet skall EUTELSAT vara befriat från tullar och andra avgifter som avser EUTELSAT:s rymdsektor samt utrustning som införts eller utförts i samband med uppskjutning av satel- liter för användning i EUTELSATzs rymd- sektor.

Bilaga

4) Goods acquired by or on behalf of EU- TELSAT within the scope of its official ac- tivities shall be exempt from all prohibitions and restrictions on import or export.

5) No exemption shall be accorded in res- pect of taxes and duties which represent charges for specific services rendered.

6) No exemption shall be accorded in res- pect of goods acquired by. or services provi- ded to. EUTELSAT for the personal benefit of staff members.

7) Goods exempted under this Article shall not be transferred. hired out or lent, perma- nently or temporarily. or sold, except in ac- cordance with conditions laid down by the Party to the Protocol that granted the exemp- tion. However, this prohibition shall not app- ly to the transfer of goods between different establishments of EUTELSAT.

8) Payments from EUTELSAT to Signato- ries pursuant to the Operating Agreement shall be exempt from national taxes by any Party to the Protocol. other than the Party that has designated the Signatory concerned.

Article 5 Funds. Currency and Securities

EUTELSAT may receive and hold any kind of funds, currency or securities and dis- pose of them freely in connection with any of its official activities. lt may hold accounts in any currency to the extent required for the performance ofits official activities.

Article () Of]icial Comntunications and Publications

]) With regard to its official communica- tions and the distribution of all its docu- ments. EUTELSAT shall enjoy in the terri- tory of each Party to the Protocol treatment

Prop. 1987/88: 140 Bilaga

4) Les marchandises acquises par EU- TELSAT ou pour son compte dans le cadre de ses activités officielles sont exonérées de toutes interdictions et restrictions d'importa- tion ou d'exportation.

5) Aucune exonération n'est accordée pour les impöts et droits qui représentent la rému- nération de services particuliers rendtts.

6) Aucune exonération n'est accordée pour lcs marchandises acquises ou les services ob- tenus par EUTELSAT pour l'usage person- nel des membres du personnel.

7) Les marchandises exonérées en vertu des dispositions du présent article ne doivent pas étre cédées, louées ou prétées. å titre tcmporaire ou permanent. ni vendues, å moins que ce ne soit a des conditions lixées par la Partie au Protocole qui a accordé l'ex- onération. 'l'outefois. cette interdiction ne s'applique pas au transfert de marchandises entre diffét'cnts locaux d'EUTELSAT.

8) Les versements effectués par EU- TELSAT au bénéfice d'un Signataire confor- mément & l'Accord d'exploitation sont ex- onérés de tout impöt national par toute Partie au Protocole autre que celle ayant désigne” ledit Signataire.

Article 5 Fonds. devises et valeurs

EUTELSAT peut recevoir et détenir des fonds. des devises ou des valeurs de toute nature et en disposer librement dans le cadre de n'importe laquelle de ses activités officiel- les. Elle petit détenir des comptes dans n'im- porte quelle monnaie dans la mesure nécessa- ire pour la mise en oeuvre de ses activitc's officielles.

Article 6 Communications et publications (J"/icielles

1) En ce qui concerne ses communications officielles ainsi que la diffusion de tous ses documents. EUTELSAT bénélicie. sur le territoire de chaque Partie au Protocole. d'un

18

4) Varor som inköpts av EUTELSAT eller för dess räkning inom ramen för dess offici- ella verksamhet skall vara befriade från alla förbud och restriktioner avseende import el- ler export.

5) lngen befrielse skall beviljas i fråga om skatter och avgifter som utgör ersättning för särskilda tjänster.

6) Ingen befrielse skall beviljas i fråga om varor som inköpts eller tjänster som erhållits av EUTELSAT som personliga förmåner för de anställda.

7) Varor som har beviljats befrielse enligt denna artikel får inte överlåtas. hyras trt eller lånas ut. tillfälligt eller stadigvarande. eller säljas. om så inte sker i enlighet med villkor som fastställts av den part i protokollet som beviljade befrielsen. Detta förbud skall dock inte tillämpas på överlåtelse av varor mellan EUTELSAT:s olika anläggningar.

8) Betalningar från EUTELSAT till signa- tärerna enligt driftöverenskommelsen skall av varje part i protokollet. utom den part som har utsett den berörda signatären. befrias från nationella skatter.

Artikel 5 Pennin grnedel . valutor och fordringsbevis

EUTELSAT får motta och inneha pen- ningmedel. valutor och fordringsbevis av alla- slag och fritt förfoga över dent i samband med någon av dess officiella verksamheter.

Organisationen får inneha konton i vilken valuta som helst i den utsträckning som be- hövs för att den skall kunna fullgöra sin offi- ciella verksamhet.

Artikel 6 'ljr'instemeddelanden och publikationer

]) För sina tjänstemeddelanden och för spridning av alla sina dokument skall EU- TELSAT på territorium som tillhör part i protokollet åtnjuta en behandling som inte är

not less favourable than that generally ac- corded to equivalent intergovernmental or- ganizations in the matter of priorities. rates and taxes on mails and all forms of telecom- munications. as far as may be compatible with any international agreements to which that Party to the Protocol is a party.

2) With regard to its official communica- tions. EUTELSAT may employ all appropri- ate means of communication. including mes- sages in code or cyphcr. Parties to the Proto- col shall not impose any restriction on the official communications of EUTELSAT or on the circulation of its official publications. No censorship shall be applied to such com- munications and publications.

3) Establishment and use by EUTELSAT ofa radio station in the territory of any Party to the Protocol shall be permitted and shall be in accordance with the legislation in force in the territory concerned.

Article 7 Representative: ofParties

l) Representatives of Parties to the Convention shall enjoy, while performing their official functions and in the course of theirjourneys to and from the place of perfor- mance of those functions. the following privi— leges and immunities:

a) immunity from arrest or detention. and from seizure oftheir personal luggage. except in the case of a grave crime or when found committing, attempting to commit or just having committed a criminal offence;

b) immunity from jurisdiction, even after the termination of their mission. in respect of acts, including words spoken or written. done by them in the performance of their official functions; however, this immunity shall not apply in respect ofa civil action by a third party for damage arising from an acci— dent caused by a motor vehicle or other

Prop. 1987/88: 140 Bilaga

traitcmcnt au moins aussi favorablc que celui qui est généralement accordé aux organisa- tions intergouvernementales équivalentes en matiere de priorités, tarifs et taxes sur le courrier et sur tous moyens de télécommuni- cations. dans la mesure ou un tel traitement est compatible avec tous autres accords in- ternationaux auxquels la Partie au Protocole a accédé.

2) En ce qui concerne ses communications officielles, EUTELSAT peut employer tous moyens de communication appropriés. y compris des messages codés ou chiffrés. Les Parties au Protocole n'imposent aucune res- triction aux communications officielles d'EUTELSAT, non plus qu'a la diffusion de ses publications officielles. Aucune censure n'est exeree'e ä l'égard desdites communica- tions et publications.

3) La mise en place et l'utilisation par EU- TELSAT. sur le territoire d'une Partie au Protocole, d'une station radio seront autori- se'es ct sc feront dans le cadre de la le'gislation en vigueur dans le territoire concerne'.

Artic—le 7 Représentants des Parties

]) Les representants des Panies & la Con- vention jouissent. durant l'exercice de leurs fonctions officielles et au cours de leurs voyages å destination ou en provenance du lieu ou ils exercent ces fonctions. des privi- leges et immunités suivants:

a) immunité en cas d'arrestation ou de de- tention et exemption de la saisic de leurs bagages personnels, sauf en cas de crime grave nu de flagrant délit:

b) l'immunité de juridiction, méme apres la fin de leur mission. pour les actes. y com- pris les paroles et les e'crits. accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions offi- cielles: cette immunité nejoue cependant pas dans le cas d'une action civile intentée par un tiers pour des dommages resultant d'un acci- dent causé par un véhicule automobile ou un

20

mindre förmånlig än den som allmänt medges likvärdiga mellanstatliga organisationer. när det gäller företräde. avgifter eller taxor som tillämpas på postförsändelser och alla slag av telekommunikationer. såvida detta är fören- ligt med de internationella överenskommel- seri vilka parten i protokollet är part.

2) För sina tjänstemeddelanden får EU- TELSAT använda alla lämpliga kommunika- tionsmedel. inbegripet koder och chiffer. Par- terna i protokollet skall inte underkasta EU- TELSAT:s tjänstemeddelanden eller sprid- ningen av dess offentliga publikationer någon form av restriktioner. Meddelandena och pu- blikationerna får inte bli föremål för censur.

3) EUTELSAT:s installering och använd- ning av en radiostation pä territorium som tillhör någon av parterna i protokollet skall vara tillåten och skall ske i enlighet med gäl- lande lagstiftning inom det berörda territori- et.

Artikel 7 Representanter för parterna

]) Representanter för parterna i konventio- nen skall vid fullgörandet av sina tjänste- uppdrag och under resor till och från den plats där de fullgör dessa uppdrag åtnjuta föl- jande privilegier och immunitet:

a) immunitet mot anhållandc eller annat frihetsberövande och mot beslagtagande av deras personliga bagage. utom vid allvarligt brott eller då de ertappats med att begå. för- söka begä ellerjust ha begått ett brott:

b) immunitet mot rättsligt förfarande. även efter det att uppdraget upphört. såvitt avser åtgärder. däri inbegripet muntliga och skriftli- ga uttalanden. som de vidtagit vid fullgöran- det av sina uppdrag; sådan' immunitet skall dock inte föreligga såvitt avser tredje mans talan i tvistemål om skada till följd av en olycka orsakad av ett motorfordon eller an-

means of transport belonging to or driven by a representative. or in respect of a traffic offence involving such a vehicle and commit- ted by him;

c) inviolability for all official papers and documents that are related to the official ac- tivities of EUTELSAT:

d) exemption from immigration restric- tions and alien registration;

e) the same treatment in the matter of cur- rency and exchange control as is accorded to representatives of foreign governments on temporary official mission;

f) the same treatment in the matter of cus- toms as regards their personal luggage as is accorded to representatives of foreign go- vernments on temporary official mission.

2) The provisions of paragraph ]) shall not apply in relations between a Party to the Pro- tocol and its representatives. Further. the provisions of sub-paragraphs a). d). e) and f) of paragraph l) shall not apply in relations between a Party to the Protocol and its natio- nals or permanent residents.

Article 8 Reprexenlatives QfSignamries

l) chresentatives of Signatories shall enjoy. while performing their official func- tions in relation to the work of EUTELSAT and in the course of their journeys to and from their place of work. the following privi- leges and immunities: . a) immunity from jurisdiction. even after the termination of their mission. in respect of acts. including words spoken or written. done by them in the performance of their official functions; however. this immunity shall not apply in respect ofa civil action by a third party for damage arising from an acci- dent caused by a motor vehicle or other means ol' transport belonging to or driven by

Prop. 1987/88: 140 Bilaga

autre moyen de transport appartenant ou conduit par un representant. ou dans le cas d'une infraction a la réglementation de la cir- culation routiere mettant en cause ee véhi- cule et commise par lui:

c) inviolabilité de tous 'papiers et docu- ments officiels se rapportant aux activités of- ficielles d'EUTELSAT:

d) exemption des mesures restrictives re- latives ä l'immigration et des formalités d'en- registrement des étrangers;

e) méme traitement. en ce qui concerne les restrictions mone'taires et de change. que ce- lui accordé aux representants de gouverne- ments étrangers en mission officielle tempo- raire;

D méme traitement. en ce qui concerne le contröle douanier de leurs bagagcs person- ncls. que celui accordé aux representants de gouvernements étrangers en mission officiel- le tcmporaire.

2) Les dispositions du paragraphe l) ne sont pas applicables aux relations entre une Partie au Protocole et ses representants. En outre. les dispositions des aline'as a). d). e) et f) du paragraphe ]) ne sont pas applicables aux relations entre une Partie au Protocole et ses ressortissants ou les personnes résidant ä titre permanent sur son territoire.

Article 8 Représentants des .S'ignataires

l) "Les representants des Signataires jouis- sent. durant l'exercice de leurs fonctions off- cielles dans le cadre des activités d'E- UTELSAT et au cours dc leurs voyages ä destination ou en provenance de leur lieu de travail. des privileges et immunités suivants:

a) l'immunité de juridiction. mémc apres la fin de leur mission. pour les actes. y comp- ris les parolcs et les écrits. accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles; cette immunité nejoue cependant pas dans le cas d'une action'civile intentée par un tiers pour des dommages resultant d'un accident causé par un véhicule automobile ou un autre moycn de transport appartenant ou conduit

nat transportmedel som tillhör en represen- tant eller har framförts av denne eller såvitt avser ett trafikbrott där ett sådant fordon har varit inblandat och som har begåtts av denne;

c) okränkbarhet för alla officiella handling- ar och dokument som rör EUTELSAT:s offi- ciella verksamhet:

d) befrielse från inreserestriktioner och re- gistrering av utlänningar:

e) samma lättnader i fråga om valuta- och växlingsrestriktioner som medges represen- tanter för utländska regeringar på tillfälliga tjänsteuppdrag.

f) samma lättnader i fråga om tullrestrik- tioner vad avser deras personliga bagage som medges representanter för utländska rege- ringar på tillfälliga tjänsteuppdrag.

2) Bestämmelserna i punkt 1) skall inte til- lämpas på förbindelser mellan en part i proto- kollet och dess representanter. Vidare skall bestämmelserna under a). d), e). och f) i punkt [) inte tillämpas på förbindelser mellan en part i protokollet och dess medborgare eller fast bosatta invånare.

Artikel 8 Representanter för signatärer

]) Representanter för signatärer skall vid fullgörandet av sina tjänsteuppdrag i sam- band med EUTELSAT:s verksamhet och un- der sina resor till och från sin tjänstgöringsort åtnjuta följande privilegier och immunitet:

a) immunitet mot rättsligt förfarande. även efter det att uppdraget upphört. såvitt avser åtgärder. däri inbegripet muntliga och skriftli- ga uttalanden. som de vidtagit vid fullgöran- det av sina uppdrag; sådan immunitet skall dock inte föreligga såvitt avser tredje mans talan i tvistemål om skada till följd av en olycka orsakad av ett motorfordon eller an- nat transportmedel som tillhör en represen-

a representative. or in respect of a traffic offence involving such a vehicle and commit- ted by him;

b) inviolability for all official papers and documents that are related to the official ac- tivities of EUTELSAT:

c) exemption from immigration restric- tions and alien registration.

2") The provisions of paragraph l) shall not apply in relations between a Party to the Pro- tocol and the representative of the Signatory designated by it. Further. the provisions of sub-paragraph c) of paragraph ]) shall not apply in relations between a Party to the Pro- tocol and its nationals or permanent resi- dents.

Article 9 Sta)?" Members

]) Staff members shall enoy the following privileges and immunities:

a) immunity from jurisdicition. even after they have left the service of EUTELSAT. in respect of acts. including words spoken or written. done by them in the performance of their official functions; hOWeve-r. this immu- nity shall not apply in respect ofa civil action by a third party for damage arising from an accident caused by a motor vehicle or other means of transport belonging to or driven by a staff member. or in respect of a traffic of- fence involving such a vehicle and committed by him;

b) exemption, together with members of their families forming part oftheir household, from any obligations in respect of national service, including military service:

c) inviolability for all official papers and documents that are related to the official ac- tivities of EUTELSAT;

Prop. l987/88: 140 Bilaga

par un representant. ou dans le cas d'une infraction a la re'glementation de la circula- tion routiere mettant en cause ce véhicule et commise par lui;

b") inviolabilité de tous papiers et docu- ments officiels se rapportant aux activite's of- ficielles d'EUTELSAT:

e) exemption des mesures restrictives re- latives ä l'immigration et des formalités d'en- registrement des e'trangers.

2) Les dispositions du paragraphe [) ne sont pas applicables aux relations entre une Partie au Protocole et le representant du Si- gnataire désigné par elle. En outre. les dispo- sitions de l'alinéa e) du paragraphe l) ne sont pas applicables aux relations entre une Partie au Protocole et ses ressortissants ou les per- sonnes résidant a titre permanent sur son ter- ritoire.

Article 9 Membres du personnel

l) Les membres du personnel jouissent des privileges et immunités suivants:

a) l'immunité de juridiction. méme apres la fin de leur mission. pour les actes. y com- pris les paroles et les écrits. accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions offi- cielles: cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d'une action civile intentée par un tiers pour des dommages resultant d'un acci- dent causé par un véhicule automobile ou un autre moyen de transport appartenant ou conduit par un membre du personnel, ou dans le cas d'une infraction a la réglementa- tion de la circulation routiere mettant en cause ce véhicule et commise par lui:

b) exemption, pour eux-mémes et pour les membres de leur famillc vivant a leur foyer, de toutes obligations relatives au service na- tional. y compris le service militairc'.

c) inviolabilité de tous papiers et docu- ments officiels se rapportant aux activités of- ficielles d'EU'I'ELSAT;

tant eller har framförts av denne eller såvitt avser ett trafikbrott där ett sådant fordon har varit inblandat och som har begåtts av denne:

b) okränkbarhet för alla officiella handling- ar och dokument som rör EUTELSAT:s offi- ciella verksamhet; c) befrielse från inreserestriktioner och re- gistrering av utlänningar.

2) Bestämmelserna i punkt i) skall inte til- lämpas på förbindelser mellan en part i proto- kollet och representant för den signatär som den utsett. Vidare skall bestämmelserna un- der e) i punkt i) inte tillämpas på förbindelser mellan en part i protokollet och dess medbor- gare eller fast bosatta invånare.

Artikel 9 Uänstemän

[) Tjänstemän skall åtnjuta följande privile- gier och immunitet:

a) immunitet mot rättsligt förfarande. även efter det att de lämnat sin tjänst hos EU- TELSAT. såvitt avser åtgärder. däri inbegri- pet skriftliga oeh muntliga uttalanden. som de vidtagit vid fullgörandet av sina tjänsteupp- drag; sådan immunitet skall dock inte förelig- ga såvitt avser tredje mans talan i tvistemål om skada till följd av en olycka orsakad av ett motorfordon eller annat transportmedel som tillhör en tjänsteman eller har framförts av denne. eller såvitt avser ett trafikbrott där ett sådant fordon har varit inblandat och som har begåtts av denne:

b) befrielse för egen del och för de familje- medlemmar som ingår i hushållet från varje skyldighet i fråga om nationell tjänstgörings- plikt, vari inbegrips militärtjänstgöring:

c) okränkbarhet för alla officiella handling- ar och dokument som rör EUTELSAT:s offi- ciella verksamhet;

d) exemption. together with members of their families forming part oftheir household. from any immigration restrictions and alien registration:

e) the same treatment in the matter of eur-' rency and exchange control as is generally accorded to staff members of intergovern- mental organizations:

f) together with members of their families forming part of their household. the same facilities as to repatriation in time of interna— tional crises as are accorded to staff members of intergovernmental organizations;

g) the right to import free of duty into the territory of any Party to the Protocol. their furniture and personal effects. including a motor vehicle. at the time of taking up their post in the territory of the State concerned, and the right to export such items free if duty in relinquishing such post. in both cases in accordance with the laws and regulations of the State concerned. However, except in ac- cordance with such laws and regulations. goods which have been exempted under this sub-paragraph shall not be transferred. hired

out or lent. permanently or temporarily. or sold.

2) Salaries and emoluments paid by EU- TELSAT to staff members shall be exempt from income tax from the date upon which such staff members have begun to be liable for a tax imposed on their salaries and emolu- ments by EUTELSAT for the latter's bene- fit. Parties to the Protocol may take these salaries and emoluments into account for the purpose of assessing the amount of taxes to be applied to income from other sources. Par- ties to the Protocol are not required to grant exemption from income tax in respect of pen- sions and annuities paid to former staff mem- bcrs.

Prop. 1987/88: 140 Bilaga

d) exemption. pour eux-mémes et pour les membres de leur famille vivant ä leur foyer. des mesures restrictives relatives a l'immi- gration et des formalités d'enregistrement des étrangers;

e) méme traitement. en ce qui concerne les restrictions mone'taires et de change. que ce- lui géne'ralement accordé aux membres du personnel d'organisations intergouvernemen- tales:

f) mémes facilite's de rapatriement. pour eux-mémes et pour les membres de leur fa- mille vivant ä leur foyer. que celles accordc'es aux membres du personnel d'organisations intergouvernementales. en période de crise internationale:

g) droit d'importer en franchise sur le ter- ritoire de toute Partie au Protocole leur mobi- lier et leurs'effets pcrsonnels. y compris un véhicule automobile. ä l'occasion de leur prise de fonctions sur le territoire de l'Etat intéressé. et droit d'exporter ces articles en franchise lors de la cessation de leurs fonc- tions sur ce territoire. conformement. dans l'un et l'autre cas. aux lois et reglements adoptés par l'Etat interesse. 'l'outefois. les marchandises qui ont été exonérées en vertu des dispositions du present alinéa ne doivent pas étre cédées. louées ou prétées. a titre permanent ou tcmporaire. ou vendues. ä moins que ce ne soit conformément aux lois et reglements précite's.

2) Les traitements et emoluments versés aux membres du personnel par EUTELSAT sont exonérés de l'impöt sur le revenu a compter dela date a laquelle ces membres du personnel sont assujettis ä un impöt prélevé par EUTELSAT sur leurs traitements et émoluments pour son propre compte. Les Parties au Protocole peuvent prendre ces traitements et emoluments en consideration pour l' e'valuation du montant de l'impöt ä pre'lever sur des revenus e'manant d'autres sources. Les Parties au Protocole ne sont pas tenues d'exonércr de l'impöt sur le revenu les pensions ou rentes versées aux anciens membres du personnel.

Prop. 1987/88: MC Bilaga

d) befrielse för egen del och för de familje- medlemmar som ingår i hushållet från inrese- restriktioner och registrering av utlänningar:

e) samma lättnader i fråga om valuta- och växlingsrestriktioner som vanligen medges mellanstatliga organisationers personal:

f) för egen del och för de familjemed- lemmar som ingår i hushållet samma lättna- der för repatriering vid internationella kriser som medges mellanstatliga organisationers personal:

g) rätt att tullfritt få införa till territorium som tillhör en part i protokollet möbler och personliga tillhörigheter. däri inbegripet ett motorfordon. vid tillträde till befattning på den berörda statens territorium samt rätt att tullfritt få utföra dessa då de lämnar befatt- ningen. i båda fallen enligt lagar och bestäm- melser i den berörda staten. Dock får varor som har undantagits enligt detta stycke inte överlåtas. hyras ut eller lånas ut. stadigvaran- de eller tillfälligt. eller säljas annat än i enlig- het med nämnda lagar och bestämmelser.

2) Lön och ersättning som av EUTELSAT betalats ut till tjänstemän skall vara befriade från inkomstskatt från den dag då tjänste- männens lön och ersättning är underkastade en av EUTELSAT för dess egen räkning på- lagd skatt. Parterna i protokollet får ta hän- syn till sådan lön och ersättning vid beräk- ning av skatt på inkomst från andra inkomst- källor. Parterna i protokollet behöver inte medge befrielse från inkomstskatt i fråga om pensioner och livräntor som betalas ut till f. d. tjänstemän.

3) Provided that the staff members are covered by a social security scheme of EU- TELSAT providing adequate benefits, EU- TELSAT and its staff members shall be exempt from all compulsory contributions to national social security schemes. subject to agreements to be concluded with the Party to the Protocol concerned in accordance with Article 21 of this Protocol or subject to other relevant provisions in force in the territory of that Party to the Protocol. This exemption does not preclude any voluntary participation in a national social security scheme in ac- cordance with the law of the Party to the Protocol concerned. Neither does it oblige a Party to the Protocol to make payments of benefits under social security schemes to staff members who are exempt under the pro- visions of this paragraph and who are not voluntary participants as aforesaid.

4) The Parties to the Protocol are not obliged to accord to their nationals or perma- nent residents the privileges and immunities referred to in sub-paragraphs b). d). e). f) and g) of paragraph l).

Article 10 Director General

l) ln addition to the privileges and immu- nities provided for staff members under Arti- cle 9 of this Protocol. the Director General shall enjoy:

a) immunity from arrest and detention, ex- cept when found committing. attempting to commit or just having committed a criminal offence: '

b) immunity from civil and administrative jurisdiction and execution as enjoyed by di- plomatic agents. and full immunity from criminal jurisdiction; however, these immu- nities shall not apply in respect of a civil action by a third party for damage arising from an accident caused by a motor vehicle or other means of transport belonging to or

Prop. 1987/88: 140 Bilaga

3) A condition que les membres du person- nel soient couverts par att régime de sécurité sociale propre ä EUTELSAT. offrant les prestations adéquates. EUTELSAT et les membres de son personnel sont exonérés de toutes contributions obligatoires ä des re- gimes nationaux de sécurité sociale. sous ré- serve que des accords aient été conclus avec la Partie au Protocole concernée conformé- ment ä l'article 21 du present Protocole ou que d'autres dispositions pertinentes soient en vigueur sur le territoire de cette Partie au Protocole. Cette exemption n'empeche pas une participation volontaire ä un systeme na- tional de sécurité sociale conformément a la législation de la Partie au Protocole intéres- sée. Elle n'oblige pas davantage une Partie au Protocole ä verser des prestations. au titre d'un regime de sécurité sociale, aux membres du personnel qui sont exonérés en applica- tion des dispositions du présent paragraphe et qui ne sont pas des participants volontaires comme susmentionné.

4) Les Parties au Protocole ne sont pas tenues d'accorder les priviIEges et immunités vise's aux alinéas b'). (1). e). f) et g) du para- graphe l) ä leurs ressortissants ou aux pcr- sonnes résidant å titre permanent sur leur territoire.

Article IO Directeur general

1) Outre les privileges et immunités ac- cordes aux membres du personnel a l'article 9 du présent Protocole. le Directeur général jouit de:

a) l'immunité d'arrestation et de. déten- tion, sauf en cas de flagrant délit:

b) l'immunite' de juridiction et d'exe'cution civiles et administratives accorde'e aux agents diplomatiques. et de l'immunité totale de juridiction penale: ces immunités ne jouent cependant pas dans le cas d'une action civile intentée par un tiers pour des dom- mages resultant d'un accident cause par un véhicule automobile ou un autre moyen de

3) Under förutsättning att tjänstemännen omfattas av ett socialförsäkringssystem hos EUTELSAT som ger tillräcklig ersättning, skall EUTELSAT och dess tjänstemän befri- as från alla obligatoriska avgifter till nationel— la socialförsäkringssystem. om inte annat följer av överenskommelser som kan ingås med den berörda parten i protokollet enligt artikel 2l i detta protokoll eller av andra till- lämpliga bestämmelser på territorium tillhö- rande denna part i protokollet. Denna befriel- se hindrar inte frivillig anslutning till ett na- tionellt socialförsäkringssystem i enlighet med lagstiftningen hos den berörda parten i protokollet. Inte heller innebär det att en part i protokollet är skyldig att betala ut socialför- säkringsersättning till tjänstemän som är un- dantagna enligt bestämmelserna i denna punkt och som inte är frivilligt anslutna enligt ovan.

4) Parterna i protokollet är inte skyldiga att medge sina egna medborgare eller fast bosat- ta invånare de privilegier och den immunitet som avses under b). (1). e). f) och g) i punkt 1).

Artikel IO Generaldirektören

]) Utöver de privilegier och den immunitet som föreskrivs för tjänstemännen enligt arti- kel 9 i detta protokoll. skall generaldirektören åtnjuta

a) immunitet mot anhållande eller annat frihetsberövande. utom då han ertappats med att begå. försöka begå eller just ha begått ett brott;

b) den immunitet mot tvistemålsförfarande och förvaltningsrättsligt förfarande samt verkställighetsätgärder som tillkommer dip- lomatiska företrädare och full immunitet mot straffrättsligt förfarande; sådan immunitet skall dock inte föreligga såvitt avser tredje mans talan i civilmål om skada till följd av en olycka orsakad av ett motorfordon eller an-

driven by him.. or in respect of a traffic of- fence involving such a vehicle and committed by him. subject to sub-paragraph a) above;

c) the same customs facilities as regards his personal luggage as are accorded to diplo- matic agents.

2) The Parties to the Protocol are not obliged to accord to their nationals or perma- nent residents the immunities and facilities referred to in this Article.

Article ] [ Experts

]) Experts. while performing their func- tions in relation to the work of EUTELSAT. and in the course of their journeys to and from the place of their mission shall enjoy the following privileges and immunities: '

a) immunity from jurisdiction, even after the termination of their mission, in respect of acts, including Words spoken or written, done by them in the performance of their official functions: however, this immunity shall not apply in respect ofa civil action by & third party for damage arising from an acci- dent caused by a motor vehicle or other means of transport belonging to or driven by an expert, or in respect of a traffic offence involving such a vehicle and committed by him;

b) inviolability for all official papers and documents that are related to the official ac- tivities of EUTELSAT;

c) the same treatment in the matter of cur- rency and exchange control as is accorded to the staff members of intergovernmental or- ganizations; '

d) exemption from immigration restric- tions and alien registration.

2) The Parties to the Protocol shall not be obliged to accord to their nationals or perma-

Prop. 1987/88: 140 Bilaga

transport lui appartenant ou conduit par lui, ou dans le eas d'une infraction a la reglemen— tation de la circulation routiere mettant en cause ce véhicule et commise par lui. sous reserve des dispositions de l'alinéa &) ci-des— sus;

c) le méme traitement en matiere de con- tröle douanier de ses bagages personnels que celui accordé aux agents diplomatiqucs.

2) Les Parties au Protocole ne sont pas tenues d'aceorder les immunités et le traite- ment vise's au présent article a leurs ressortis- sants ou aux personnes résidant a titre per- manent sur leur territoire.

Article ll Experts

1) Les experts, durant l'exercice de leurs fonctions liées ä EUTELSAT et au cours de leurs voyages ä destination et en provenance du lieu de leur mission. jouissent des privi- leges et immunités suivants:

a) l'immunité de juridiction. méme apres la fin de leur mission, pour les actes. y com- pris les paroles et les écrits. accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions offi- cielles: cette immunité nejoue cependant pas dans le cas d'une action civile intentée par un tiers pour des dommages resultant d'un acci- dent causé par un véhicule automobile ou un autre moycn de transport appartenant ou conduit par un expert, ou dans le cas d'une infraction ä la réglementation de la circula- tion routiére mettant en cause ce véhicule et commise par lui;

b) inviolabilité de tous papiers et docu- ments officiels se rapportant aux activités of- ficielles d'EUTELSAT:

c) méme traitement, en ce qui concerne les restrictions mone'taires et de change. que ce- lui accordc' aux membres du personnel des organisations intergouvernementales;

d) exemption des mesures restrictives re- latives ä l'immigration et des formalités d'en- registrement des étrangers.

2) Les Parties au Protocole ne sont pas tenues d'aceorder les privileges 'et immunités

nat transportmedel som tillhör generaldirek- tören eller har framförts av denne eller. såvitt avser ett trafikbrott där ett sådant fordon har varit inblandat och som har begåtts av denne med förbehåll för a) ovan;

6) samma lättnader vad avser tull på hans personliga bagage som medges diplomatiska företrädare.

?.") Parterna i protokollet är inte skyldiga att medge sina egna medborgare eller fast bosat- ta invånare den immunitet och de lättnader som avses i denna artikel.

Artikel ]! Experter

l) Experter skall då de fullgör sina uppgif- ter i samband med EUTELSAT:s verksam- het och under resor till och från uppdrags- platsen åtnjuta följande privilegier och immu- nitet:

a) immunitet mot rättsligt förfarande. även efter det att uppdraget upphört. såvitt avser åtgärder, däri inbegripet muntliga och skriftli- ga uttalanden. som de vidtagit vid fullgöran- det av sina tjänsteuppdrag; sådan immunitet skall dock inte föreligga såvitt avser tredje mans talan i tvistemål om skada till följd av en olycka orsakad av ett motorfordon eller annat transportmedel som tillhör eller har framförts av en EUTELSAT-expert. eller så- vitt avser ctt trafikbrott där ett sådant fordon varit inblandat och som begåtts av denne;

b) okränkbarhet för alla officiella handling- ar och dokument som rör EUTELSAT:s offi- ciella verksamhet;

c) samma lättnader i fråga om valuta- och växlingsrestriktioner som medges mellanstat- liga organisationers tjänstemän;

d) befrielse från inreserestriktioner och re- gistrering av utlänningar.

2) Parterna i protokollet skall inte vara skyldiga att medge sina egna medborgare el-

nent residents the privileges and immunities referred to in sub-paragraphs c) and d) of paragraph l ).

Article [2 Arhitrators and Other Persons Purticipating in Arbitration Proceedings

Whenever a dispute is submitted to arbitra- tion in accordance with Article XX of the Convention. the appropriate privileges and immunities for arbitrators and other persons participating in arbitration proceedings shall be established in a special agreement bet- ween the parties to the arbitration and the Party in whose territory the proceedings are to take place.

Article 13 Notification of Staff Members and Experts

The Director General shall inform a Party to the Protocol whenever a staff member or expert takes up or relinquishes his duties in the territory of that Party. Furthermore. the Director General shall regularly notify all parties to the Convention of the names and nationalities of the staff members to whom the provisions of Article 9 of this Protocol

apply.

Artic/e [4 Wait-'er

]) The privileges and immunities provided for in this Protocol are not granted for the personal benefit of individuals but for the efficient performance of their official func- tions.

2) If privileges and immunities are likely to impedc the course ofjustice, and in all cases where they may be waived without prejudice to the purposes for which they have been accorded, thc authorities listed below have the right and duty to waive such privileges and immunities:

Prop. 1987/88: 140 Bilaga

visés aux alinéas c) et d) du paragraphe ]) a leurs ressortissants ou aux personnes rési- dant a titre permanent sur leur territoire.

Article 12

Arbitres et autres personnes participant aux procedures d'arbitrage

Chaque fois qu'un différend est soumis a tln arbitrage conformément aux dispositions de l'article XX de la Convention. les privile— ges et immunités afférents aux arbitres et aut- res personnes participant aux proce'dures d'arbitrage sont spécifiés dans un accord par— ticulier entre les parties a l'arbitrage et la Partie sur le territoire de laquelle les procedu- res doivent avoir lieu.

Article 13

Notification des noms des membres du personnel et des experts

Le Directeur general informe la Partie au Protocole concerne'e lorsqu'un membre du personnel ou un expert prend ou quitte ses fonctions sur le territoire de cette Partie. En outre. le Directeur général notifie périodique- ment a toutes les Parties a la Convention les noms et nationalités des membres du person- nel auxquels les dispositions de l'article 9 du present Protocole s*appliquent.

Article I4 Renonciation

]) Les privileges et immunités pre'vus dans le présent Protocole sont accordés aux per- sonnes qui en bénélicient non pas en vue de leur avantage personnel, mais dans le but de leur permettre de s"acquitter efficacement de leurs fonctions officielles.

2) Lorsque les privileges et immunités sont de nature a entraver l'action de lajustice et dans tous les cas oil ils peuvent etre leve's sans eompromettre les buts pour lesquels ils ont été accordés. les autorite's mentionnées ci-apres ont le droit et le devoir de lever ces privileges et immunités:

'.'-) lk)

ler fast bosatta invånare de privilegier och den immunitet som avses under e) och d) i punkt 1).

Artikel [2

Skiljedomare och andra personer som deltar i skiljetör/ktrunde

Närhelst en tvist hänskjuts till skiljeför'fa- rande enligt anikel XX i konventionen skall de privilegier och den immunitet som skall tillämpas för skiljedomare och andra perso- ner som deltar i skiljeförlarandet fastställas i en särskild överenskommelse mellan parter- na i skiljeförfarandet och den part på vars territorium detta skall äga rum.

Artikel I3 Underrättelse om tjänstemän och experter

Generaldirektören skall underrätta en part i protokollet då en tjänsteman eller expert påbörjar eller avslutar sin tjänstgöring på den partens territorium.

Generaldirektören skall dessutom regel- bundet underrätta samtliga parter i konven- tionen om de tjänstemäns nanm och nationa- litet på vilka bestämmelserna i artikel 9 i det- ta protokoll skall tillämpas.

Artikel 14 Hävande av privilegier och immunitet

]) De privilegier och den immunitet som föreskrivs i detta protokoll har inte tillkom- mit för att ge personliga fördelar åt enskilda utan för att de effektivt skall kunna fullgöra sina tjänsteuppdrag.

2) Om privilegierna och immuniteten kan antas hindra rättvisans gång och i samtliga fall då de kan hävas utan men för de ändamål för vilka de har tillkommit. har nedan angivna myndigheter rätt och skyldighet att häva sa- dana privilegier och sådan immunitet:

a) the Parties to the Protocol in respect of their representatives and representatives of their Signatories;

b) the Assembly of Parties of EUTEL- SAT. convened if necessary in extraordinary meeting, in respect of EUTELSAT:

c) the Board of Signatories of EUTEL- SAT in respect of the Director General:

d) the Director General in respect of staff members and experts.

Article 15 Entry. Stay and Departure

The Parties to the Protocol shall take all appropriate measures to facilitate entry, stay and departure of representatives. staff mem- bers and experts.

Article 16 Ohservance of Laws and Regulations

EUTELSAT and all persons enjoying privileges and immunities under this Protocol shall respect the laws and regulations of the Parties to the Protocol concerned and coope- rate at all times with the competent authori- tics of those Parties in order to ensure the observance of their laws and regulations and to prevent any abuse of the privileges and immunities provided for in this Protocol.

Article 17 Security Each Party to the Protocol reserves the right to take all measures it considers neces- sary in the interest ofits security.

Article 18 Settlement of Disputes

Any dispute between EUTELSAT and a Party to the Protocol or between two or more such Parties concerning the interpretation or application of this Protocol that is not settled

= Prop. 1987/88: 140 Bilaga

a) les Parties au Protocole. pour ce qui est de leurs representants et des representants de leurs Signataires;

b) l'Assemble'e des parties d'EUTELSAT, convoque'e. le cas c'ehéant. en session extra- ordinaire. pour ce qui est d7EU'fELSAT;

c) le Conseil des Signataires d'EUTEL- SAT. pour ce qui est du Directeur general;

d) le Directeur géne'ral. pour ce qui est des membres du personnel et des experts.

Article 15 Entrée. sejour et sortie

Les Parties au Protocole prennent toutes les measures appropriées pour faciliter l'en- trée. le séjour et la sortie des representants. des membres du personnel et des experts.

Article 16 Respect des lois ('t regletnents

EUTELSAT et toutes les'personnes béné- ficiant de privileges et immunités conformé- ment au present Protocole observent les lois et reglements des Parties au Protocole inte- ressées et coopercnt ä tout moment avec les autorités eompétentes de ces dernieres afin d'assurer le respect de leurs lois et regle- ments et d'empéeher tout abus des privileges et immunités prévus par le present Protocole.

Article 17 Sécurité

Chaque Partie au Protocole se réserve le droit de prendre toutes les mesures qu'elle considere nécessaires dans l'intérét de sa propre séeurité.

Article 18 Reglement des différends

Tout différend entre EUTELSAT et une Partie au Protocole ou entre deux ou plu- sieurs Parties. ayant trait ä l'interprétation ou ä llapplieation du présent Protocole. qui n'est

a) parterna i protokollet. såvitt avser deras representanter och representanterna för de-- ras signatärer:

b) EUTELSAT:s församling. vid behov sammankallad till extra möte. såvitt avser EUTELSAT:

c) EUTELSAT:s styrelse, såvitt avser ge- neraldirektören;

d) generaldirektören. såvitt avser tjänste- män och experter.

Artikei 15

Inresa. vistelse och utresa

Parterna i protokollet skall vidta alla lämp- liga åtgärder för att underlätta inresa. vistelse och utresa för representanter. tjänstemän och experter.

Artikel 16 lakttagande av lagar och bestämmelser

EUTELSAT och alla de som åtnjuter privi- legier och immunitet enligt detta protokoll skall respektera lagar och bestämmelser hos de berörda parterna i protokollet och ständigt samarbeta med dessa parters behöriga myn- digheter för att säkerställa iakttagandet av deras lagar och bestämmelser och för att hindra missbruk av de privilegier och den immunitet som föreskrivs i detta protokoll.

Artikel 17 Säkerhet

Varje pan i protokollet förbehåller sig rät- ten att vidta alla åtgärder den finner nödvän- diga mcd hänsyn till sin säkerhet.

Artikel 18 Biliiggande av tvister

Varje tvist mellan EUTELSAT och en part i protokollet eller mellan två eller fiera såda- na parter om tolkningen eller tillämpningen av detta protokoll och som inte biläggs ge- nom förhandling skall på begäran av en part i

by negotiation shall. at the request of any party to the dispute. be submitted to arbitra- tion in accordance with Article XX and An- nex B ofthe Convention.

Artic/e 19 Arbitration C lause in Written Contracts

When concluding written contracts. other than those concluded in accordance with the staff regulations or those in which the Direc- tor General has expressly waived the immu- nity of EUTELSAT from jurisdiction. EUTELSAT shall provide for arbitration. The arbitration clause shall provide a means of establishing the law and procedure appli- cable. the composition of the tribunal. thc procedure for the appointment of the arbitra- tors and the seat of the tribunal. The execu- tion of the arbitration award shall be gover- ned by the rules in force in the State in whose territory the award is to be executed.

Article 20 Settlement QfDisputes concerning Damage. Nmr-contractual Liability. or concerning StaU'Mem/Jers or Experts

Any Party to the Convention may submit to arbitration in accordance with Article XX and Annex B of the Convention any dispute:

a) arising out of damage caused by EUTELSAT:

b) involving any other non-contractual lia— bility of EUTELSAT:

c) involving a staff member or an expert and in which the person concerned can claim immunity from jurisdiction. if this immunity is not waived.

Article 21 Complementariv Agreements

EUTELSAT may conclude with any Party to the Protocol complementary agreements or other arrangements to give effect to the

Prop. 1987/88: 140 Bilaga

pas réglé par voie de négociation sera, a la demande de toute partie au différend, soumis a l'arbitrage eonformément ä l'article XX et l'Annexe B de la Convention.

Article 19 Clause a' 'arbitrage dans les contrats écrits

Lors de la conclusion de eontrats écrits, autres que ceux conclus conformément au statut du personnel ou ceux dans lesquels le Directeur général a renoncé expressément a l'immunite' de juridiction d'EUTELSAT, EUTELSAT est tenue de prévoir le recours ä l'arbitrage. La clause d'arbitrage fournit un moycn d'établir la loi et la procédure appli- cables. la composition du tribunal. le mode de désignation des arbitres, ainsi que le sicge du tribunal. L'exécution de la sentence d'ar- bitrage est régie par les regles en vigueur dans l'Etat sur le territorie duquel elle aura lieu.

Article 20

Regiement des dtff'e'rends reiatifs aux dommages. a la responsabilité non contractuelle ou aux membres du personnel ou experts

Toute Partie a la Convention peut soumet- trc ä un arbitrage. conformément aux disposi- tions de l'article XX et de l'Anncxe B de la Convention. tout différend:

a) relatif a dommage cause' par EUTEL- SAT:

b) impliquant tout autre responsabilité non contractuelle d'EUTELSAT;

c) mettant en cause un membre du person- nel ou un expert pour lequel l'intéressé peut se réclamer de l'immunité de juridiction. si cette immunité n'est pas levée.

Article 21

Accords compiémentaires

EUTELSAT peut conclure avec toute Partie au Protocole des accords complémentaires ou d'autres arrangements destinés a donner

tvisten hänskjutas till skiljedom enligt artikel XX och bilaga B till konventionen.

Artikel 19 Skiljedomsklausul i skriftliga kontrakt

Då EUTELSAT ingår andra skriftliga kon- trakt än sådana som ingås i enlighet med per- sonalreglementet eller sådana där generaldi- rektören uttryckligen har hävt EUTELSAT:s immunitet mot rättsligt förfarande skall det se till att bestämmelser om skiljedom inskrives. [ skiljedomsklausulen skall föreskrivas en metod att fastställa den lag och det förfarande som skall tillämpas. domstolens sammansätt- ning. förfarandct vid tillsättning av skiljedo- mare samt domstolens säte. Verkställighet av skiljedomen skall ske enligt gällande bestäm- melser i den stat på vars territorium domen skall verkställas.

Artikel 20

Bilägganale ar tvister angående skada. icke kontraktsenligt ansvar eller tjänstemän och experter

En part i konventionen kan hänskjuta till skiljedom i enlighet med artikel XX och bila- ga B till konventionen varje tvist som

a) uppkommit till följd av skada orsakad av EUTELSAT:

b) avser ett icke kontraktsenligt ansvar för EUTELSAT:

c) rör en tjänsteman eller expert där immu- nitet mot rättsligt förfarande kan åberopas. såvida denna immunitet inte upphävts.

Artikel 21 Tilläggso'verensko/nmelser

EUTELSAT kan ingå tilläggsöverenskom- melser eller komma överens om andra arran-

gemang med vilken som helst part i protokol- let för att genomföra bestämmelserna i detta

Bilaga

provisions ofthis Protocol as regards such Party. or otherwise to ensure the efficient functioning of EUTELSAT.

Article 22

Signature. Ratification. Accession and Reservations

1) This Protocol shall be open for signatu- re at Paris from 13 February 1987 to 31 De- cember 1987.

2) All Parties to the Convention. other than the Headquarters Party. may become Parties to this Protocol by:

a) signature not subject to ratification. ac- ceptance or approval: or

b) signature subject to ratification. accep- tance or approval. followed by ratiftcation. acceptance or approval; or

c) accession. 3) Ratification. acceptance. approval or accession shall be effected by the deposit of the appropriate instrument with the Deposi- tary as defined in Article 25 of this Protocol.

4) Reservations to this Protocol may be made in accordance with international law and may be withdrawn at any time by a state- ment to that effect addressed to the Deposita- ry.

Article 23 Entry into Force and Duration of the Protocol

1) This Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the date on which five Parties to the Convention have fulfilled the requirements of paragraph 2) of Article 22 of this Protocol.

2)This Protocol shall cease to be in force on the date on which the Convention ceases to be in force.

Prop. 1987/88: 140 Bilaga

cffet aux dispositions du present Protocole a l'e'gard de ladite Partie ou encore afm d'assurer la bonne marche d'EUTELSAT.

Article 22

Signature. ratification. adhesion et reserves

]) Le présent Protocole est ouvert a la sig- nature. a Paris. du 13 février 1987 au 31 dé- cembre 1987.

2) Toutes les Parties a la Convention. aut- res que Ia Partie abritant le siége. peuvent devenir Parties au present Protocole par:

&) signature sans réserve de ratif'lcation. d”acceptation ou d'approbation;

b) signature sous reserve de ratiftcation. d'acceptation ou d'approbation. suivic de ra- tiftcation, d'aceeptation ou d”approbation:

c) adhesion. 3) La ratification. l'acceptation. l'appro- bation ou l'adhésion s'effectuent par le dépöt de l'instrument approprié aupre's du Déposi- taire tel que détini ä l'article 25 du present Protocole.

4) Des reserves au present Protocole peu- vent étre faites conformément au droit inter- national et peuvent étre retirécs a tout mo- ment par une declaration ä cet effct adressée au Dépositaire.

Article 23 Entree en vigueur et durée du Protocole

1) Le présent Protocole entre en vigueur le trentieme jour suivant la date å laquelle cinq Parties a la Convention remplissent lcs condi- tions prévues ä l'article 22. paragraphe 2). du present Protocole.

2) Le present Protocole cesse d'étre en vi- gueur au moment ou la Convention cesse de llétrc.

protokoll såvitt avser ifrågavarande part eller för att på annat sätt säkerställa att EUTEL- SAT:s verksamhet bedrivs på ett effektivt sätt.

Artikel 22 Undertecknande. ratifikation. anslutning och förbehåll

]) Detta protokoll skall vara öppet för undertecknande i Paris från den 13 februari 1987 till den 31 december 1987.

2) Alla andra parter i konventionen än sä- tesparten kan bli parter i detta protokoll ge- nom

a) undertecknande utan förbehåll för ratifi- kation. godtagande eller godkännande: eller

b) undertecknande med förbehåll för ratif- kation. godtagande eller godkännande. följt av ratifikation. godtagande eller godkännan- de: eller

c) anslutning. 3) Ratifikation, godtagande. godkännande eller anslutning skall ske genom deponering av lämpligt instrument hos depositarien enligt artikel 25 i detta protokoll.

4) Reservation mot detta protokoll får av- ges i enlighet med folkrättens regler och kan när som helst återtas genom meddelande här- om till depositarien.

Artikel 23 Protokollets ikrajtträdamle och giltighetstid

1) Detta protokoll träder i kraft den tret- tionde dagen efter den dag då fem parter i konventionen har uppfyllt bestämmelserna i artikel 22. punkt 2) i detta protokoll.

2) Detta protokoll skall upphöra att gälla den dag då konventionen upphör att gälla.

Article 24 Entry into Force and Duration for a State

1) After the date ofentry into force of this Protocol. this Protocol shall enter into force. for a State that has l'ultilled the requirements of paragraph 2") of Article 22 of this Protocol, on the thirtieth day after the date of signature not subject to ratification. acceptance or ap- proval. or of the deposit of an instrument of ratification. acceptance. approval or acces- sion with the Depositary.

2) Any Party to the Protocol may denoun- ce this Protocol by giving written notice to the Depositary. The denunciation shall beco- me effective twelve months after the date of receipt of the notice by the Depositary or such longer period as may be specified in the notice.

3) A Party to the Protocol shall cease to be a Party to the Protocol on the date on which it ceases to be a Pany to the Convention.

Article 25 Depositary

1) The Director General shall be the Depo- sitary for this Protocol.

2) The Depositary shall. in particular. promply notify all Parties to the Convention of:

a) any signature ofthis Protocol:

b) the deposit of any instrument of ratifica- tion. acceptance, approval or aecession:

c) the date ofentry into force ofthis Proto- col:

d) the date when a State has ceased to be a Party to this Protocol;

c) any other communications relating to this Protocol.

3) Upon entry into force of this Protocol. the Depositary shall transmit a certified copy ofthe original to the Secretariat ofthe United Nations for registration and publication in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.

Prop. 1987/88: 140 Bilaga

Article 24

Entrée en vigueur et durée () l'égard d'un Etat

1) Le present Protocole prend effet. ä l'é- gard d'un Etat qui rcmplit les conditions de l'article 22. paragraphe 2 du present Protoco- le. apres qu'il est entré en vigueur. le trcntie— me jour suivant Ia date de la signature sans reserve de ratification. acceptation ou appro- bation ou du de'pöt d'un instrument de ratifi- cation. d'acceptation. d'approbation ou d'ad- hésion aupres du Dépositaire.

2) Toute Panie au Protocole peut dénon— cer le present Protocole en adressant une no- tification écrite au Dépositaire. La dénoncia- tion prend effet douze mois apre's Ia date a laquelle le Dépositaire a reeu la notification ou ä l'expiration de toute période plus longue qui peut etre specifiée dans Ia notification.

3) Une Partie au Protocole cesse d'étre Partie au Protocole a la date ä laquelle elle cesse d'étre Partie åla Convention.

Article 25 Dépositaire

1) Lc Directeur général est le Dépositaire du present Protocole.

2) Le Dépositaire informe. en panictilier. toutes les Parties a la Convention au plus töt:

a) de toute signature du present Protocole:

b) du de'pöt de tout instrument de ratifica- tion, d'acceptation. d'approbation ou d'adhé- sion:

e) de la date d'entrée en vigueur du pré- sent Protocole:

d) de la date ä laquelle un Etat a cessé d'étre Partie au présent Protocole:

e) de toutes autres communications ayant trait au present Protocole.

3) Lors de l'entrée en vigueur de present Protocole. le Dépositaire transmet une eopie certitiée conforme de l'original au Secretariat dc l'Organisation des Nations Unies pour en- registrement et publication. conformément ä l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

40

Artikel 24 Ikraftträdande och giltighetstid för en stat

1) Efter dagen för detta protokolls ikraft- trädande träder protokollet i kraft för en stat som har uppfyllt bestämmelserna i artikel 22. punkt 2) i detta protokoll den trettionde da- gen efter dagen för undertecknande utan för— behåll för ratifikation, godtagande eller god- kännande. eller för deponering av ett ratifika- tions-. godtagande-. godkännande- eller an- slutningsinstrument hos depositarien.

2") Varje part i protokollet kan säga tipp detta protokoll genom skriftligt meddelande till depositarien. Uppsägningen blir gällande tolv månader efter den dag då depositarien mottog meddelandet eller efter den längre pc- riod som anges i uppsägningen.

3) En part i protokollet skall upphöra att vara part i protokollet den dag då den upphör att vara part i konventionen.

Artikel 25 Depositarie

]) Generaldirektören skall vara depositarie för detta protokoll.

2) Depositaricn skall omgående underrätta alla parter i konventionen i synnerhet om

a) varje undertecknande av detta protokolli

b) deponering av ratifikations—. godtagan- de-. godkännande- eller anslutningsinstru- ment:

c) dagen för detta protokolls ikraftträdan- de:

d) dagen då en stat upphört att vara part i protokollet:

e) varje annan underrättelse om detta pro- tokoll.

3) När detta protokoll träder i kraft skall depositarien sända en bestyrkt kopia av origi- nalet till Förenta nationernas sekretariat för registrering och offentliggörande enligt arti- kel 102 i Förenta nationernas stadga.

Article 26 Authentic Texts

'l'his Protocol is established in a single ori- ginal in the English and French languages. both texts being equally authentic. and shall be deposited with the Depositary who shall send a certified copy to each Patty to the Convention.

In Witness whereof the undersigned. duly authorized for that purpose by their respec- tive Governments. have signcd this Protocol.

Done at Paris this thirteenth day of Februa- ry one thousand ninc hundred and eighty seven.

Prop. 1987/88: 140 Bilaga

Article 26 Textes jiiisatitfoi

Le present Protocole est e'tabli en un seul cxemplaire en langues franeaise et anglaise. ces deux tcxtes faisant également foi. et est dépose' aupres du Dépositaire qui en adressc une copie certit'iée conforme ä toutes les Par- ties a la Convention.

En foi de quoi les soussignés. dument auto- risés ä cet effet par leurs Gouvernemcnts res- pectifs. ont signé le present Protocole.

Fait å Paris. le treize février mil neuf cent quatre-vingt-sept

Artikel 26 Lika giltiga texter

Detta protokoll är upprättat i ett enda origi- nal pä engelska och franska språken: vilka båda texter har samma giltighet. och skall deponeras hos depositarien. som skall sända en bestyrkt kopia till varje part i konventio- nen.

Till hekrii/"te/sc härar har undertecknade. därtill vederbörligen bemyndigade av sina re- spektive regeringar. undertecknat detta pro- tokoll.

Upprättat i Paris den 13 februari 1987.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1988

Bilaga