Prop. 1987/88:161

om överföring av verksamheten vid statens giftinformationscentral till Apoteksbolaget AB

Regeringens proposition 1987/88: 161

om överföring av verksamheten vid statens gift- informationscentral till Apoteksbolaget AB

Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 17 mars 1988 för de åtgärder och det ändamål som framgår av föredragandens hemställan.

På regeringens vägnar

Ingvar (fur/sm”

G. Sigurrls'cn

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen redovisas ett avtal mellan staten ochApoteksbolaget AB om att bolaget fr.o.m. den 1 juli 1988 övertar huvudmannz'u'tnsvaret för (len gift— information. som lämnas från statens giftinformationscentral (GlC). Där— med upphör GlC som statlig myndighet. Personalen erbjuds anställning hos bolaget.

Regeringen har godkänt avtalet. 'I propositionen föreslås'vissz't ändringar i lagen (lOStlzl 1.) om tillsyn över hälso- och sjukvärdspcrst'malen m.fl. samt i sekretesslagen (1980: 1110). Änd- ringarna innebär att personalen inom den av Apoteksbolaget AB övertagna särskilda giftinformationsverksamheten hänförs till hälso- och sjukvårdsper- sonalen och att den skall — på motsvarande sätt som nu vid GIC — ha lagstad- gad tystnadsplikt när det gäller dels enskildas hälsotillstånd och personliga förhållanden. dels uppgifter frän industrin och handeln om beståndsdelar m.m. i olika varor.

1 Riksdagen ”87.188. I saml. Nr lol

&

ww &

1. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1980:11) om tillsyn över hälso-' och sjukvårdspersonalen m.fl. .

l-lärigenom föreskrivs i fråga om lagen (1980111) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl.

dels att 1 så skall ha följande lydelse, dels att det i lagen skall införas en ny paragraf. 6 b ä, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

l 5

Med hälso- och sjukvårdspersonal avses i denna lag

1. personal vid sjukhus eller andra inrättningar för vård av patienter som drivs av det allmänna eller av enskilda med bidrag från det allmänna eller efter särskilt tillstånd.

2. den som i annat fall i egenskap av legitimerad yrkesutövare meddelar värd åt patienter eller tillhör personal som biträder en sådan yrkesutövare i värden,

3. personal inom sådan detaljhan— 3. personal inom sådan detaljhan- del med läkemedel för vilken gäller del med läkemedel för vilken gäller särskilda föreskrifter. särskilda föreskrifter och personal

inom den särskilda gtftinformations- verksamhet som bedrivs av A poteks- bolaget Aktiebolag.

4. andra grupper av yrkesutövare inom hälso- och sjukvården som skall omfattas av lagen enligt föreskrift av regeringen eller, efter regeringens be- myndigande, av socialstyrelsen.

Vid tillämpningen av första stycket 2. jämställs med legitimerad yrkesutö- vare den som enligt särskild föreskrift har motsvarande behörighet.

6 b .5

Den som tillhör eller har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen får inte obehörigen röja eller utnyttja så- dana uppgifter om'en viss varas till- verkning eller innclzäll, som han har fått kännedom om i verksamheten och sont har lämnats dit för att an- vändas som upplysning om eller un- derlag för behandling eller annan lik- nande åtgärd.

[ det allmännas verksamhet till- lämpas i stället bestämmelserna i sek- retesslagen ( I 980: 100).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988.

fx)

2. Förslag till

Lag om ändring i sekretesslagen (1980: 100)

Härigenom föreskrivs att 16 kap. 1 & sekretesslagen (1980:100')' skall ha följande lydelse.

Nu varande lydelse Föreslagen l_t'delse

16 kap. l 5

Att friheten enligt 1 kap. l ä tryckfrihetsförordningen att meddela och of— fentliggöra uppgifter i vissa fall är begränsad framgår av 7 kap. 3 5 första stycket 1 och 2 saint 5 5 1 och ?. satntna förordning. De fall av uppsätligt åsi- dosättande av tystnadsplikt. i vilka nämnda frihet enligt 7 kap. 3 & första stycket 3 och 5 ä 3 tryckfrihetsförordningen i övrigt är begränsad. är de där tystnadsplikten följer av

8. 6.5 lagen (1980:11) om tillsyn S. 6. 6 a och 6 b ss lagen över hälso- och sjukvårdspersonalen (1980111) om tillsyn över hälso- och m. fl. . sjukvårdspersonalen m. fl.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988.

' Lagen omtryckt 198829.

1 Riksdagen I 987588. [saml. Nr lol

Socialdepartementet Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 17 mars 1988

Närvarande: statstninistern Carlsson. ordförande. och statsråden Sigurdsen. Gustafsson. Leijon. l-ljelm-Wallén. Peterson. Göransson.- Dahl. R. Carlsson. Holmberg. Hellström. Johansson. Lindqvist. G. Andersson. Lönnqvist. Thale'n

Föredragande: statsrådet Sigurdsen

Proposition om överföring av verksamheten vid statens giftinformationscentral till Apoteks— bolaget AB

1 Inledning

Statens giftinformationseentral (GIC) svarår för information i akuta förgift- ningssituationer till allmänheten och till sjukvardsinrättningar. Upplysning- arna lämnas på grundval av insamlad och bearbetad information om ämnens giftiga egenskaper. [ informationsunderlaget ingår innehållsdeklarationer för kemiska produkter och uppgifter frän patientjournaler m.m. Industrin och handeln tillställer nämligen GIC frivilligt konfidentiell produktinforma- tion och sjukvårdande instanser förser GlC:s läkare med pz'ttientdata. ('ilC betjänar hela landet. De flesta förfrågningarna kommer från allmänheten. Här fullgör GIC en viktig upplysningsvcrksamhet. som i många fall avlastar hälso- och sjukvården onödiga besök. Samtidigt kan allvarliga förgiftnings— fall genom GlCzs rådgivning komma snabbt Linder behandling. llärigenom kan bl.a. olika kt'nnplikationer förhindras genom en tidigt insatt medicinsk behandling. "Verksamhetens tyngdpunkt ligger i besvarandet av kvalifice- rade medicinska frägestå'tllningar från läkare. (ÄilC deltar ocksä i förebyg- gande arbete. undervisning och fcn'skning.

Socialstyrelsen är chefsmyndighet för GlC. Centralen föreslås av en över- läkare.

GlCzs arbetsuppgifter och organisation framgår av förordningen (19831442) med instruktion för statens giftinformationscentral.

GlC disponerar lokaler på Karolinska sjukhusets område.

Statskontoret har redovisat resultatet av en organisationsöversyn med an- ledning av regeringens uppdrag åt statskontoret att i samråd med socialsty- relsen se över GlCzs organisation (Statskontorets rapport 198354). Stats- kontoret har framhållit att den dominerande delen av GlC:s verksatnhet är en del av samhällets hälso— och sjukvårt'lssystem.

Regeringen har genom beslut den 17 december 1987 uppdragit åt statens förhandlingsnämnd att utreda de organisatoriska fi'ärutsättningarna och utar- beta förslag till avtal med Apoteksbolaget AB i fråga om ett ('_'werft'irande till bolaget den 1 juli 1988 av verksamheten vid GIC.

Vid min anmälan i budgetpropositionen 1988 (prop. 1987!88:1('ltl bil. 7) av förslagsanslaget E 7. Statens giftinformationscentral anförde jag att utsik- terna var goda att bolaget skulle kunna överta GlCzs verksamhet den 1 juli 1988. Statens utgifter under anslaget skulle därigenom upphöra. Med hänsyn till att oförutsedda övergångskostnader kunde inträffa ansåg jag det emeller- tid 'vara ändamålsenligt att förslagsanslaget bibehölls under budgetåret 1988789 genom att ett formellt belopp av 1 000 kr. togs upp.

Jag anmälde att jag avsåg att föreslå regeringen att återkomma till riksda- gen under våren 1988 i frågan om giftinformationsverksamheten. Jag vill nu behandla denna fråga.

2 Avtalet om GIC

Statens förhandlingsnämnd har med skrivelse den 8 mars 1988 överlänmat , avtal mellan staten och Apoteksbolaget AB om ändrat huvudmannaskap för ('ilC. Avtalet innebär att bolaget den 1 juli 1988 övertar huvudmannaskapet för GlC. Efter övertagandet skall bolaget svara för att giftinformations— centralen bedriver verksamheten i huvudsak i enlighet med vad som hittills gällt. Bolaget förbinder sig att ge centralen ställning som en autonom enhet inom bolaget med i huvudsak de arbetsuppgifter som hittills gällt. Utrust- ningen och driftförnt'ådenheterna vid GIC. överlåts utan vederlag till bolaget. Jag vill här inskjuta att utrustningen m.m. inte kan anses representera nå- got ekonomiskt värde av betydelse. Något godkännande av riksdagen att av- hända staten denna egendom synes därför inte behöva inhämtas av regering- en.

I samband med bolagets övertagande av huvudmannaskapet för GlC den 1 juli 1988 upphör GlC såsom statlig myndighet.

Förklaring om risk för övertalighet enligt de statliga trygghetsreglerna skall lämnas vid (_ilC. Enligt avtalet erbjuds emellertid alla arbetstagz-irna vid GlC anställning hos bolaget.

Bolaget (.)vertar statens rättigheter och skyldigheter vad gäller GlCzs han- tering av journalhamllingar. produktdeklaratitimer och andra handlingar inom verksamheten. Bolaget förbinder sig därvid att under minst samma grad av sekretess som för närvarande gäller hantera och lagra de konfidenti- ella uppgifter. som lämnats eller kommer att lämnas till centralen. Uppgif- terna skall endast utnyttjas i centralens informationsverksamhet.

Jag vill i detta sammanhang erinra om den principiella skyldigheten enligt s'ÄZ allmänna arkivstadgan ( 1961590) att inom tre månader från myndighe- tens upphi'irande överlämna arkivhandlingarna till riksarkivet. De problem som kan uppkomma på grund av detta bör dock kunna lösas genom att ko- pior av handlingar tas för att utgöra underlag för den fortsatta rådgivningen eller genom att handlingar disponeras genom utlåning från riksarkivet.

Alla inkomster och utgifter för giftinformationsverksamheten som avser tiden före den 1 juli 1988 tillkommer respektive faller på staten.

Avtalet gäller under l'örbehi'ill av att det godkänns av regeringen och av styrelsen för Apoteksbolaget AB.

'Jl

Det ankommer på regeringen att godkänna avtalet för statens del. Rege- ringen har på min föredragning godkänt avtalet denna dag.-

Det är emellertid av största vikt att industrin och handeln även i fortsätt- ningen skall kunna hysa fullständigt förtroende för att uppgifter som lämnas till giftinformationscentralen behandlas konfidentiellt och enbart för sitt syfte. nämligen att ligga till grund för centralens rådgivning i vad avser be- handlingen vid eller förebyggandet av förgiftningsfall. Jag anser vidare det viktigt att patientjournaler skall kunna bli tillgängliga för centralens läkare även under ap(_>teksbolagets huvudmannaskap. Som jag ser det erfordras vissa lagstiftningsåtgärder för att uppnå detta.

Mot denna bakgrund kommer jag att i det följande lägga fram vissa förslag om ändring av lagen (198():1 I ) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersona- len m.fl. och av sekretesslagen (1981):1t)0l).

3. Tillsyn och tystnadsplikt

Mitt förslag: Personalen inom den särskilda giftinformationsverksam- heten hos Apoteksbolaget AB skall vara hälso- och sjukvårdspersonal enligt lagen (198():11) om tillsyn över hälso- och sjukvärdspersonalen m.fl. (tillsynslagen). Det innebär bl.a. att den skall stå under social- styrelsens tillsyn och ha tystnadsplikt. Tystnadsplikten skall gälla till skydd för dels uppgifter om enskildas hälsotillstånd eller andra personliga fi.")rhållanden. dels uppgifter om en-viss varas tillverkning cller innehåll. '

Förhandlingsnämndens förslag: Förhandlingsnämnden hänvisar till att bo- laget klart deklarerat att de konfidentiella uppgifter. som har lämnats eller kommer att lämnas till centralen för giftinformationsverksamhcten. skall hanteras och lagras under minst samma grad av sekretess som hittills gällt. Någon särskild lagstiftning i ämnet föreslås inte.

Skälen för mitt förslag: Som redan har framgått föreslår jag att huvudman- naansvaret för giftinformationsverksamheten vid (3le skall övertas av Apo- teksbolaget AB. Personalen hos GlC skall erbjudas anställning i verksamhe- ten hos bolaget. GlC är en myndighet med socialstyrelsen som chefsmyndig- het. Apoteksbolaget AB är inte någon myndighet utan ett aktiebolag. även om staten äger ett bestämmande inflytande. Detta föranleder mig att ta upp frågan om tillsyn och tystnadsplikt.

GlC:s verksamhet består främst i att lämna sådana upplysningar till all— mänheten och sjukvardsinrättningar som kan ge ledning för behandlingen av akuta f("ärgiftningsfall eller förebygga sådana.

Som underlag för informationsverksamheten fi'irfogar GlC över en omfat- tande dokumentation. Bl.a. har CilC samlat in ett stort antal pmc/uktlms'krir— ningar från tillverkare och importörer. Årligen tillkommer 5-11) (100 nya be- skrivningar. De innehäller-mycket exakt information som lämnas frivilligt av tillverkarna och importörerna. Dessa uppgifter är sekretesskyddade hos

.6

GIC. enligt 8 kap. 12 & sekretesslagen (1980: 100). Sekretesskyddet här ska-- pats för att vara en garanti för att uppgifterna inte kommer konkurrenter eller andra obehöriga till del.

GIC samlar också in identifierbarajourtid/uppgifterfrån sjukvården (slut- anteckningar om förgiftningsfall). Dessa jounmluppgifter är sekretesskyd- dade både hos sjukvården och GIC enligt 7 kap. 1 s" sekretesslagen.

GIC för vidare egna anteckningar vid förfrågningar. Även sådana identifi- erbara uppgifter är sekretesskyddade enligt 7 kap. 1 & sekretesslagen.

Dokumentationen och dess bearbetning samt infortnationsverksamheten handhas inom GIC av läkare och apotekare samt deras biträdespersonal. Detsamma förutsätts för verksamheten när den tas över av Apoteksbolaget AB. Socialstyrelsen är som nämnts för närvarande chefsmyndighet för GIC. Till hälso- och sjukvårdspersonal enligt tillsynslagen hör redan läkare i vård- verksamhet samt apotekare och receptarier. verksamma inom bolagets de- taljhandel med läkemedel. Det innebär att de i denna yrkesutövning står un- der socialstyrelsens tillsyn.

Mot denna bakgrund finner jag det naturligt att ändra tillsynslagen så att den omfattar även personalen inom den särskilda giftinformationsverksam- het som skall bedrivas av Apoteksbolaget AB. l-lärför talar dessutom förhål- landet att denna personal. liksom för närvarande den hos GIC. skall biträda vårdverksamheten inom hälso- och sjukvården med upplysningar.

Eftersom bolaget inte är någon myndighet blir sekretesslagens regler inte tillämpliga på dess blivande giftinformationsverksamhet. För personalen vid giftinformationscentralen kommer emellertid med mitt förslag att gälla den tystnadsplikt som föreskrivs i 6 s'tillsynslagen för uppgifter om enskildas häl- sotillstånd och andra personliga förhållanden. En skat'leprövning enligt sek- retesslagen torde ge till resultat att behövliga uppgifter kan lämnas till giftin- formationscentralen från hälso- och sjukvården. eftersom uppgifterna åtnju- ter samma sekretesskydd där.

Det frivilliga uppgiftslämnandet från industrin och handeln av produkt- beskrivningar är en grundval-för giftint'ormationsverksamhetcn. Bolaget har i avtalet med staten förbundit sig att behandla uppgifterna avskilt och konfi- dentiellt och endast utnyttja uppgifterna i den särskilda giftinformations- verksamhcten. Jag utgår ifrån att det ligger i uppgiftslämna'rnas intresse att även fortsättningsvis bistå med produktbeskrivningar. Härigenom kan för- giftningsolyckor förhindras. Jag anser det emellertid befogat att i lag före- skriva tystnadsplikt för personalcn till skydd för dessa uppgifter. så att de inte obehörigen får lämnas ut från den särskilda giftinformationsverksamhe- ten. vare sig till verksamhet utanför bolaget eller till annan verksamhet inom bolaget. Det bör ske genom en ny bestämmelse i tillsynslagen. Den kan ut- formas efter mönster av 8 kap. 12 & sekretesslagen jämförd med 6 & tillsyns- lagen. I likhet med vad som gäller för dessa sekretess- och tys'tnadspliktsreg- ler bör den nya tystnadspliktsbestämmelsen gälla framför meddelarfrihetcn. Därför föreslår jag också en ändring i 16 kap. l & sekretesslagen.

4. Upprättade lagförslag

[ enlighet med vad jag nu har anfört har det inom socialdcpartemcntet tipp- rättats förslag till

1. lag om i'indring i lagen (1980: 1 1) om tillsyn över hälso- och sjukvårds- personalen m.fl..

2. lag om ändring i sekretesslagen (1980: 1.00). Förslaget under 3. har upprättats i samråd med chefen för justitiedeparte- mentet. ' .

Lagförslagen hör till lagrådets granskningsomri'idc. Med hänsyn till försla- gens beskaffenhet anser jag att lagrådets hörande skulle sakna betydelse. I

5. Specialmotivering

5.1. Förslaget till lag om ändring i lagen (1980:11) om tillsyn över hälso— och sjukvårdspersonalen m.fl.

1 &

Till den hälso- och sjukvårdspersomil. som omfattas av tillsynslagen. har hänförts också personalen inom den särskilda giftinformationsverksamhet som skall bedrivas av Apoteksbolaget AB (jfr. den allmänna motiveringen). Det innebär att personaleni sin yrkesutövning ställs under socialstyrelsens tillsyn samt blir underkastad tillsynslagens bestämmelser i övrigt om bl.a. tystnadsplikt och ansvar. Angående den närmare innebörden av tillsynsla- gcns bestämmelser kan hänvisas till främst prop. 1978579220 och SOU 1979.="8t1:lo. .

l fråga om tystnadsplikt gäller () och (1 a åå tillsynslagen samt den nya be- stämmelsen i (u b &.

()DS

[ 8 kap. 12 & första stycket sekretesslagen finns föreskrivet om sekretess i myndighets verksamhet med giftinformation avseende hälso- och sjukvård. Bestämmelsen i sekretesslagen ger skydd åt sådana uppgifter om en varas tillverkning eller innehall som lämnas till informationscentraler och sjuk- värdsinråttningar. Den är avsedd att vara en garanti för att uppgifterna inte kommer konkurrenter eller andra obehöriga till del. Någon ändring i sekre- tesslagen i denna del föreslås inte utan bestämmelsen kommer alltjämt att gälla i sådan verksamhet hos myndighet. Uppgifterna blir alltså fortfarande skyddade enligt sekretesslagen hos de allmänna sjukvärtlsinrättningar där de utnyttjas i särskilda behandlingssituationer.

Den nya paragrafen. ö b %. i tillsynslagen är avsedd att ge ett.int.")tsvaramle skydd för uppgifterna utanft't'n' myndighets(nnrådet. nämligen när de lämnats till den särskilda giftinformationsverksamhet som skall bedrivas av Apoteks- bolaget AB. I

Den generella avfattningen får till följd att tystnadsplikten"kommer att gälla även för annan enskild hälso- och sjukvårdspersonal som får uppgif- terna för angivet ändamz'il.

I likhet med andra tystnadspliktshestämmclser för enskilda (jfr bl.a. o s) har här använts ett obehörighetsrekvisit. Eftersom tystnadspliktsbestämmel— sen har motsvarighet i sekretesslagen kan det te sig naturligt att vid tolk- ningen av obehörighetsrekvisitet söka viss ledning i bl.a. det skaderekvisit som finns i sekretesslagen. Sådan tolkningshjz'ilp har rekonunenderats vid ti- digare motsvarande lagstiftningstillfällen (jfr prop_ 1979/80:8(.l s. 46 och prop. 1980/81:28 s. 23). 1 analogi med vad som gäller enligt sekretesslagen om sekretess mellan olika verksamhetsgrenar inom en myndighet. när de är att betrakta som självständiga i förhållz-mt'le till varandra. bör den föreslagna tystnadsplikten medföra hinder för personalen i den särskilda giftinforma- tionsverksamhetcn att lämna uppgifter om varors tillverkning eller innehåll till annan verksamhet inom bolaget. Med hänsyn till det nu sagda bör man i sak nå en nära överensstämmelse mellan tystnadsplikten för offentliga funk- tionärer och enskilda.

Den nya tystnadsplikten är liksom de befintliga i o och o a ss tillsynslagen sanktionerade med straffansvar enligt 30 kap. 3 s ln'ottsbalken. l detta sam— manhang kan erinras om att dessutom bolaget i avtalet med staten har åtagit sig att behandla uppgifterna avskilt och konfidentiellt så att de endast utnytt- jas i den avsedda giftinformationsvcrksamheten. En anställd hos bolaget kan alltså drabbas också av sanktioner från bolaget, om han bryter sin tystnads— plikt.

5.2. Förslaget till lagom ändring i sekretesslagen (1980: 100)

1 16 kap. 1 s punkten 8 har (1 a och () b ss tillsynslagen lagts till uppräk- ningen av de tystmidsplikter som har företräde framför meddelarfrihetcn. Härigenom blir skyddet för uppgifter som lämnats av anmälare m.fl. resp. skyddet för uppgifter om varor som lämnats till giftinformationsverksamhet detsamma inom allmän och enskild verksamhet. Motsvarande bestämmelser i sekretesslagen, 7 kap. o 9" resp. 8 kap. 13- få första stycket. återfinns nämli— gen i punkten 3. Något skäl att göra saklig skillnad för de två sektorerna i denna del kan inte anses föreligga.

Ändring i 16 kap. l & sekretesslagen har föreslagits riksdagen även i prop. l98ö."87:151 (lagft'ärslag 4). varvid ändringen har föreslagits träda i kraft den 1 januari 1989. Förevarande ändring föreslås träda i kraft den 1 juli 1988. De fi'ireslagna ämlringarna får Ii'impligcn saincn'dnas under riks— dagsbehandlingen.

6. Hemställan Jag hemställer att regeringen

dels föreslår riksdagen att anta förslagen till 1. lag om ändring i lagen ( 1980: 1 1 ) om tillsyn över hälso- och sjuk— vårdspersonalen m.fl..

2. lag om ändringi sekretesslagen (1980: 100).

dels bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag har anfört i det föregav - Ende om överlämnande av huvudmannaansvaret för verksamheten vid sta- tens giftinformationscentral till Apoteksbolaget AB.

7. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition f("irelägga riksdagen vad föredragande-n har anfört för de åtgärder Och det ändamål som föredraganden har hemställt om.