Prop. 1988/89:49

om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indien

Regeringens proposition

. &%%(] 1988/89. 49

' om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige ”Prop och Indien 1988289:49

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i ' bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 6 oktober 1988.

På regeringens vägnar

' Ingvar Carlsson Kjell-010] 'F eld!

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett nytt dubbelbeskatt- ningsavtal mellan Sverige och Indien och antar en lag om detta dubbelbc- skattningsavtal. Avtalet och ett till avtalet fogat protokoll har tagits in i lagen som bilaga.

Avtalet och protokollet träder i kraft när de avtalsslutande staterna meddelat varandra att de konstitutionella åtgärder som krävs för att avta- _ let och protokollet skall träda i kraft har vidtagits. och blir i Sverige

tillämpliga beträffande inkomst som förvärvas fr. o. m. den 1 januari året närmast efter det då avtalet träder i kraft och beträffande förmögenhet som innehas vid utgången av året närmast efter det då avtalet träder i kraft eller senare.

Avtalet ersätter ett avtal av den 30juli 1958.

] Riksdagen ]988/89. ] saml. Nr 49

Förslag till

Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indien Härigenom föreskrivs följande.

15 Det avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet som Sverige och Indien undertecknade den 7 juni 1988 skall, tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta gälla för Sveriges del. Avtalets och protokollets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

25. Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa

medför inskränkningar av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle '

föreligga.

35 Om en person anser att det vidtagits någon åtgärd som för honom medfört eller kommer att medföra en beskattning som strider mot bestäm- melserna'i avtalet. kan han ansöka om rättelse enligt artikel 27 punkt 1 i avtalet.

45 Även om en skattskyldigs inkomst eller förmögenhet enligt avtalet skall vara helt eller delvis undantagen från beskattning i Sverige skall den skattskyldige lämna alla de uppgifter till ledning för taxeringen som han annars skulle ha varit skyldig att lämna.

Prop. 1988/89: 49

Convention between the Government of ' the Republic of India and the Government of the Kingdom of Sweden for the avoidance of double taxation and the . prevention of fiscal evasion-with r'espect to taxes on income and on capital '

The Government of the Republic of India and the Government ofthe Kingdom of Swe- den

Desiring to concludc a Convention 'for the avoidance of double taxation and the preven- tion'of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital '

Have agreed as follows:

Article [ Personal scope This Convention shall apply to persons who 'are residents of one or both of the Contract- ing States.

Article 2 Taxes covered

]. The existing takes to which the Conven- tion shall applyare: ' - (3) in India: . (i) the income tax and any sur'charge thereon; (ii) thc surtax; and (iii) the wealth-tax; (hercinaftcr referred to as "Indian tax'l"); -(b) in Sweden: . (i) the State income 'tax. includingthc sailors' tax and the coupon tax;

(ii) thc tax on the u'ndistributed profits of companies and the tax on distri- bution in connection with reduc- tion of share capital or the winding- up ofa company; .

(iii) the tax on public entertainers;

(iv) the communal income tax; .

(v) thc profit sharing tax; and

(vi) the State capital tax; (hereinaftcr referred to as "Swedish tax”). 2. The Convention shall apply also to any

. Prop. 1988/89: 49

_. Bilaga Oversättning

Avtal mellan Republiken Indiens regering och Konungariket Sveriges regering för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skattefiykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet

Republiken Indiens regering och Konunga— riket Sveriges regering,'som önskar ingå- ett avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst- och på förmögenhet, har kommit

- överens om följande:

Art'ikel '] . Personer på vilka avla/et. tillämpas

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

Artikel 2 Skatter som ont/allas av avtalet

1.' De för närvarande utgående skatter. på 'vilka avtalet tillämpas; är:

a) i Indien:

1) inkomstskatten samt varje extra- skatt som tas ut på denna; 2) tilläggsskatten; och

3) förmögenhetsskatte'n;

(i det följande benämnda findisk skatt”); b) I Sverige:

1) den statliga inkomstskatten, sjö- mansskatten och kuponpskatten däri inbegripna;

2) crsättningsskatten och utskiftnings- skatten;

3) bevillningsavgiften för- vissa offent- liga föreställningar, 4) den kommunala inkomstskatten; 5) vinstdelningsska'tten; och 6) den statliga förmögenhetsskatten; (i det följande benämnda ”svensk skatt”). 2. Avtalet tillämpas även på skatter av

3

identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to; or in place of, the taxes referred to above. The competent au- thorities ofthe Contracting States shall notify each other of any significant changes which have been made in their respective taxation laws.

Article 3 General definitions

1. For the purposes of this Convention. unless the context otherwise requires:

(a) the term "India" means the territory of India and includes the territorial sea and the air space above it, as well as any other mari- time zone in which India has sovereign rights. other rights and jurisdiction, accord- ing to the Indian law and in accordance with international law;

(b) the term "Sweden” means the King- dom of Sweden and includes any area outside the territorial sea of Sweden within which under the laws of Sweden and in accordance with international law the rights of Sweden with respect to the exploration and exploita- tion ofthe natural resources on the sea bcd or in its subsoil may be exercised:

(c) the term "person” includes an individ- ual. a company and any other body of per- sons or any entity which is treated as a tax- able unit under the tax laws in force in the respective Contracting States;

((I) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

(e) the terms "enterprise of a Contracting State” and "enterprise of the other Contract- ing State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resi- dent of the other Contracting State:

(f) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State. ex- cept when the ship or aircraft is operated solely between placc's in the "other Contract- ing State;

(g) the term "national” means:

Prop. 1988/89: 49

samma eller i huvudsak likartat slag, som efter undertecknandet av avtalet införs vid sidan av eller i stället för de ovan nämnda skatterna. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall meddela var- andra de väsentliga ändringar som gjorts i respektive skattelagstiftning.

Artikel 3 Allmänna de:/initioner

1. Om inte sammanhanget föranleder an- nat. har vid tillämpningen av detta avtal föl- jande uttryck ncdan angiven betydelse:

a) ”Indien" åsyftar Indiens territorium och inbegriper territorialvattnet och luftrum- met över det samt övriga havsområden över vilka Indien enligt indisk lagstiftning och i Överensstämmelse med folkrättens allmänna regler utövar suveräna rättigheter och andra rättigheter samt jurisdiktion; '

b) ”Sverige” åsyftar Konungariket Sve- rige och inbegriper varje utanför Sveriges ter— ritorialvatten beläget område, inom vilket Sverige enligt svensk lag och i överensstäm- melse med folkrättens allmänna regler äger utöva sina rättigheter med avseende på ut- forskandet och utnyttjandet av' naturtill- gångarna på havsbottnen eller i dennas un- derlag:

c) "person" inbegriper fysisk person, bolag och annan sammanslutning. eller an- nan som behandlas som skattesubjekt enligt den lagstiftning som gäller i respektive avtals- slutande stat;

d) "bolag" åsyftar juridisk person eller annan som vid beskattningen behandlas så- som juridisk person;

e) "företag i en avtalsslutande stat” och "företag i den andra avtalsslutande staten" åsyftar företag som bedrivs av person med hemvist i en avtalsslutande stat, respektive företag som bedrivs av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten;

f) "internationell trafik" åsyftar trans- port med skepp eller luftfartyg som används av företag i en avtalsslutande stat, utom när skeppet eller luftfartyget används uteslutande för transporter mellan platser i den andra avtalsslutande staten;

g) "medborgare” åsyftar:

(i) any individual possessing the nationality of a Contracting State; '

(ii) any legal person, partnership and association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State:

' (h) the term "competent authority" means:

(i) in India, the Central Govern- ment in the Ministry of Fi- nance (Department of Rev- enue) or their authorized re- presentative;

(ii) in Sweden, thc Minister of Fi- nance or his authorized repre- sentativc:

(i) the term "fiscal year" means:

(i) in the case ofIndia. "previous year" as understood under the laws concerning taxes on in- come in force in India; and -' (ii) in the case of Sweden. the cal- endar year.

2. As regards the application of this Con- vention by a Contracting State any term not defined therein shall. unless the context oth- erwise requires. have the meaning which it has under the laws of that State concerning the taxes to which the Convention applies.

Article 4 Resident

[. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State” means any person who. under the laws ofthat State. is liable to tax therein by reason of his domicile. residence, place of management or any other criterion ofa similar nature.

2. Where by reason of the provisions of paragraph [ an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows: (a) hc shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him: if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of- the State with which his personal and economic relations are closer (centre of. vital interests); (b) if the State in which he" has his centre of vital interests cannot be determined. or if he has not a permanent home available to

Prop. 1988/89: 49

l) fysisk person som har medbor- . garskap i en avtalsslutande stat;

2) juridisk person och annan sam'- manslutning som bildats enligt den lagstiftning som gäller i en avtalsslutande stat:

h) "behörig myndighet" åsyftar:

l)l Indienzcentralregeringen i fi-

nansministeriet (inkomstskatte- avdelningen) eller dess befullmäk- tigade ombud:

2) i Sverige: chefen för finansdepar-

tementct eller dennes befullmäk- . tigade ombud; i) "beskattningsår" åsyftar:

l) beträffande Indien. "föregående år" i den mening som avses i den inkomstskattelagstiftning som gälleri Indien; och 2) beträffande Sverige. kalenderåret.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar det- ta avtal anses. såvida inte sammanhanget för- anleder annat. varje uttryck som inte definie- rats i avtalet ha den betydelse som uttrycket ' har enligt den statens lagstiftning i fråga om sådana skatter på vilka avtalet tillämpas.

Artikel 4 [I em vist

[. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket "person med hemvist i en avtalsslu- tande stat” person som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av hemvist. bosättning, plats för företagsledning eller annan liknande omständighet.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt ] fysisk person har hemvist i båda avtalsslu- tande staterna. bestäms hans hemvist på föl- jande sätt:

a) Han anses ha hemvist i den sta't där han har. en bostad som stadigvarande står till hans förfogande; om han har en sådan bostad i båda staterna, anses han ha hemvist i den stat med vilken hans personliga och ekono- miska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena): _

b) om det inte kan avgöras i vilken stat han har centrum för sina levnadsintressen eller om han inte i någondera staten har en

him in either State, he shall be deemed to be

a resident of the State in which he has an

habitual abode;

(c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he 15 a national:

(d) if he is a national of both States or of neither ofthem, the competent authorities of the Contracting States sh'all settle the ques- tion by mutual agreement.

3. Where-by reas'on of the provisions of paragraph ]. a person other than an individ- ual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident ofthe State in which its place of effective manage— ment is situated. '

Article 5 Permanent establishment

-l. For the purposes ofthis Convention the term "permanent establishment” means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term permanent establishment” includes especially:

' (a) a place of management;

(b) abranch;

(c) an office; (d) a factory; (e) a workshop; (f) a mine. an oil or gas well. a quarry or any other place of extraction of natural re- sources;

(g) a warehouse in relation to 3 person providing storage facilities for others;

(h) premises used as a sales outlet or'for receiving or soliciting orders; and

(i) an installation or structure used for the exploration of natural resources.

3. The term "permanent establishment” likewise encompasses a building site, a con- struction. assembly or installation projector the like or supervisor'y activities in connec- tion therewith, where such site. project. or activity continues for a period of more than 6 months or where 'such project or supervisory activity, being incidental to the salc of ma- chinery'or equipment, continues for a period not exceeding 6 months but the charges pay-

Prop. 1988/89:49

bostad Som stadigvarande står till hans förfo- gande, anses han ha hemvist i den stat där han stadigvarande vistas:

c) om han stadigvarande vistas i båda sta- terna eller om han inte vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist i den stat där han är medborgare;

d) om han är medborgare i båda staterna eller om han inte är medborgare i någon av dem, avgör de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna frågan genom ömsesi- dig överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i 'punkt l annan person än fysisk person har hemvist i

' båda avtalsslutande staterna. anses personen

i fråga ha hemvist i den stat där den har sin verkliga ledning. '

Artikel 5 Fast dri/iställe

]. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket ”fast driftställe” en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilken ett fö- retags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

, 2. Uttrycket ”fast driftställe” innefattar särskilt: . -

a) plats för företagsledning;

b) filial;

c) kontor;

d) fabrik;

e) verkstad;

f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtill- gångar;

g) lagerbyggnad" 'i fråga 'om person som förser utomstående med lagerutrymme;

h) utrymme som används som försälj- ningsställe eller för att'mottaga eller göra be- ställningar;

i) anläggning eller byggnad som an- vänds för utforskning av naturtillgångar.

3. Uttrycket ”fast driftställe” omfattar även . plats för byggnads-, anläggnings-. sammansättnings- eller installationsverksam- hct eller liknande verksamhet eller överva- kande verksamhet i samband därmed. om sådan verksamhet pågår under mer än 6 må- nader eller. då verksamheten sker i samband med försäljning av maskiner eller utrustning. verksamheten inte pågår under längre tid än 6 månader men den betalning som erläggs för

able for the'project or supervisory activity exceed IO per cent of the sale price of the machinery-and equipment. ' ' 4. Notwithstanding the preceding provi- sions-of this Article, the term "permanent establishment” shall be deemed not to in- clude: ' '

(a) the 'use of facilities-solely for the pur- pose of storage or display of goods or mer- chandise belonging to the enterprise; - (b) the maintenance ofa stock of goods or merchandise belonging to the enterprise sole- ly for the purpose of storage'or display;

(c) the maintenance ofa stock of goods or merchandise belonging to the enterprise sole- I'y for the purpose of processing by another enterprise:

(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting infor- mation, for the enterprise; -

(e) th'e maintenance of a fixed place of business solely for the purpose 'ofadvertising, for the supply of information or'for scientific research, being activities solely of'a prepara- tory or auxiliary character in the'trade or business ofthe enterprise.

5. Notwithstanding the provisions ofpara- graphs I and 2, where a perso'n - other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies - is acting in a Contract- ing State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed- to have a permanent establish- ment in the first-mentioned Contracting State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise. if such a person: _ . .. (a) has and habitually exercises in that State an authority to conclude contracts on behalf of the enterprise, unless the. activities of such person are limited to those men- tioned in paragraph 4lwhich. if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed .place of business a perma- nent establishment under the provisions of that paragraph: or

(b) has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise. -

Prop. 1988/89: 49

verksamheten överstiger IO procent av för- säljningspriset för maskinerna och utrust- ningen. '

4. Utan hinder av föregående bestämmel- seri denna artikel anses uttrycket ”fast drift- ställe" inte innefatta:

a) användningen av anordningar uteslu- tande för lagring och utställning av företaget tillhöriga varor;

b) _innehavet av.ett företaget tillhörigt va— rulager uteslutande för lagring och utställ- ning;

c) innehavet av ett företaget tillhörigt va- rulager uteslutande för bearbetning eller för- ädling genom annat företags försorg; '

d) innehavet av stadigvarande plats för af- färsverksamhet uteslutande för inköp av va- ror eller inhämtande av upplysningar för fö- retaget;

e) innehavet av stadigvarande plats för af- färsverksamhet uteslutande för att ombesörja reklam, meddela upplysningar eller bedriva vetenskaplig forskning, om verksamheten uteslutande är av förberedande eller biträ- dande art i företagets handels- eller affärs- verksamhet.

5. Om person. som inte är sådan oberoen- de representant på vilken punkt 6 tillämpas. är verksam i en avtalsslutande stat för ett företag i den andra avtalsslutande staten. an- ses detta företag - utan hinder av bestämmel- serna i punkterna 1 och 2 - ha fast driftställe i den förstnämnda avtalsslutande staten i fråga om varje verkSamhet som denna person be- driver för företaget, om

_a) han i denna stat har och där regelmäs- sigt använder fullmakt att sluta avtal i företa- gets namn. Detta gällcr dock inte, om den verksamhet som denna person bedriver är , begränsad till sådan som anges i 'punkt 4 och som — om den bedrevs från en stadigvarande plats för affärsverksamhet inte skulle göra' denna stadigvarande plats för affärsverksam- het till fast driftställe enligt bestämmelserna i

- nämnda punkt; eller

b) han inte har sådan fullmakt men regel- mässigt i den förstnämnda staten innehar ett varulager från vilket han på företagets vägnar regelbundet levererar varor.

6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Con— tracting State merely because it carries on business in that State through a broker, gen- eral commission agent or any other agent of an independent status. provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent arc devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise itself or for that enterprise and other enterprises con- trolling, controlled by. or subject to the same common control as, that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph but in such cases the provisions of paragraph 5 shall apply.

7. The fact that a company which is a resi- dent of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which car- ries on business in that other State (whether through a permanent establishment or other- wise). shall not ofitselfconstitutc either com- pany a permanent establishment ofthe other.

Article 6 _ Ineomej'rom immovable property

I. Income derived by a resident ofa Con- tracting State from immovable property (in- cluding income from'agriculturc or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The term "immovable property” shall have the meaning which it has under the law ofthe Contracting State in which the proper- ty in question is situated. The term shall in any case include buildings. property accesso- ry to immovable property. livestock and .equipment used in agriculture and forestry. rights to which the provisions of general law _respecting landcd property apply. usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of. or the right to work. mineral dc- posits, sources and other natural resources: ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph I shall ap- ply to income derived from the direct'use. letting. or use in any other form of immov- able property.

Prop. I988/89: 49

6. Företag anses inte ha fast driftställe i en avtalsslutande stat endast på den grund att företaget bedriver affärsverksamhet i denna stat genom förmedling av mäklare. kommis- sionär eller annan oberoende representant, under förutsättning att sådan person därvid bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet. Om emellertid sådan representant bedriver sin verksamhet uteslutande eller nästan ute- slutande för detta företag eller för företaget och andra företag som kontrolleras av först- nämnda företag eller vilka själva kontrollerar det förstnämnda företaget eller står under samma gemensamma kontroll som detta fö- retag.-anses han inte vara en sådan oberoen- de representant som avses i denna punkt. I sådana fall tillämpas i stället bestämmelserna i punkt 5.

7. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra stat (antingen från fast driftställe eller på an- nat sätt). medför inte i och för sig att något- dcra bolaget utgör fast driftställe för det and- ra. -

Artikel 6 Inkomst avjast egendom

I. Inkomst. som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom (däri inbegripet inkomst av lantbruk eller skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutan- de staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Uttrycket '”fast egendom" har den bety- delse som uttrycket har enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat där egendomen är bc- lägen. Uttrycket inbegriper dock alltid bygg- nader. tillbehör till fast egendom. levande och döda inventarier i lantbruk och skogs- bruk. rättigheter på vilka bestämmelserna i privaträtten om fast egendom tillämpas. nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nytt- jandet av eller rätten att nyttja mineralföre- komst, källa eller annan naturtillgång. Skepp, båtar och luftfartyg anses inte vara fast egen- dom.

3. Bestämmelserna i punkt” I tillämpas på inkomst som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller annan an- vändning av fast egendom. 8

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall'also apply to the income from immov- able property of an enterprise and to income from immovable property used for the per- formance of independent personal services.

Article 7 Business pro/its

I. The profits of an enterprise of a Con- tracting State shall be taxablc only in that State unless the enterprise carries on business in the other C ontracting State through a per— manent establishment situated therein. lfthe enterprise carries on. business as aforesaid. the profits ofthe enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to (a) that permanent establish- ment; (b) sales in that other State of goods or merchandise of the same or similar kind as those sold through that permanent establish- ment; or (c) other business activities carried on in that other State of the same or similar kind as those effected through that perma- nent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise ofa Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment sit- uated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent estab- lishment the profits which it might be expect- ed to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar ac- tivities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent estab— lishment. .

3. In the determination of the profits ofa permanent establishment, there shall be al- lowed as deductions expenses which are in- curred for the purposes ofthe business ofthe permanent establishment, including such ex- ecutive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or else- where, as are allowed under the provisions of the domestic law of the Contracting State in which the permanent establishment is situat- ed. However, no such deduction shall be al- lowed in respect of amounts, if any, paid (otherwise than towards reimburscment of actual expenses) by the permanent establish-

Prop. 1988/89: 49

4. Bestämmelserna i punkterna I och 3 tillämpas även på inkomst av fast egendom som tillhör företag och på inkomst 'av fast egendom som används vid självständig yr- kesutövning.

Artikel 7 Inkomst av rörelse

1. Inkomst av' rörelse, somföretag i en avtalsslutande stat förvärvar. beskattas cn- dast i denna stat, såvida inte företaget bedri- ver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe; Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får före- tagets inkomst beskattas i den andra staten, men endast så stor delav den som är hänför- lig til'l a) det fasta driftstället, b) försäljning i denna andra stat av varor av samma eller liknande slag som de som sålts genom det fasta driftstället, eller c) annan rörelse som bedrivs i denna andra stat och som är av samma eller liknande-slag som den som be- drivs från det fasta driftstället.

2. Om företag i en avtalsslutande stat be— driver rörelse i den andra avtalsslutande sta- ten från där beläget fast driftställe, hänförs. om inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat, i vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat, om det varit ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag un- der samma eller liknande villkor och själv- ständigt avslutat affärer med det företag till vilket driftstället hör.

3. Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst medges avdrag för utgifter som upp- kommit för det fasta driftställets rörelse, här- under inbegripna sådana utgifter för företa- gets ledning och allmänna förvaltning, oav- sett om utgifterna uppkommit i den stat där det fasta driftstället är beläget eller annorstä- des, vilka är avdragsgilla enligt bestämmel- serna i intern lagstiftningi den avtalsslutande stat där det fasta driftstället är beläget. Så- dant avdrag medges emellertid inte för be-. lopp (andra än sådana som utgör betalning för faktiska kostnader) som det fasta drift- stället erlägger till företagets huvudkontor el- ler något av dess andra kontor i form av

9

ment to the head' office of the enterprise or any of its other Offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or 'other rights. or by way of commission. for specific services performed or for management, or, except in the case ofa

banking enterprise, by way of interest on' moneys lent to the permanent establishment. "Likewise, no .account shall be taken, in the determination of the profits of'a permanent establishment,- for amounts charged (other- wise than' tow'ards reimburscment of actual expenses), by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices. by way of royalties, fees or oth- er similar payments in return for the use of patents or'other rights, or by way of commis-l sion for-specific services performed or 'for management. or, except in the case ofa ban'k- ing enterprise. by way of interest on moneys lent to the head office ofthe enterprise or any of its other Offices.

Nothing contained in this paragraph shall

be construed as obliging a Contracting State ' to allow in the case of an enterprise of the other Contracting State any deduction in re- spect of expenses which under the laws ofthe first- mentioned State would not be allowed to be deducted' in the case of an enterprise of that State. '

4. No profits shall be attributed to a perf manent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

5. lnsofar as it has been customary in a Contracting State to determine the. profits to' be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment ofthe total profits of the enterprise to its various parts. nothing in paragraph 2 shall precludc that Contracting State from determining the prof- its to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportion- ment adoptcd shall, however. be such that ' the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

6. For the purposes ofthe preceding para- graphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be deter- mined by the same method year by year; unless there' IS good and sufficient reason to the contrary. .

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Arti-

Prop. 1988/89: 49

royalties, avgifter eller andra liknande betal- ningar för utnyttjandet av patent eller andra rättigheter eller i form av provision för sär- skilda tjänstcr eller för företagsledning, eller. med undantag för bankföretag. i form av rän- ta på medel som har lånats ut till det fasta driftstället. Likaså beaktas inte, vid bestäm- mandet av fast driftställes inkomst, belopp (andra än sådana som utgör betalning för faktiska kostnader) som det fasta driftstället debiterat företagets huvudkontor eller något av dess andra kontor i form av royalties, av- gifter' eller andra liknande betalningar för ut- nyttjandet av patent eller andra rättigheter eller i form av provision för särskilda tjänster eller för företagsledning,.ellcr. med undantag för bankföretag. i form av ränta på medel som har lånats ut till företagets huvudkontor eller något av dess andra kontor.

Bestämmelserna i-denna artikel anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att medge företag i den andra avtalsslutande staten avdrag för kostnader som enligt lag- stiftningen i den förstnämnda avtalsslutande staten inte är avdragsgilla för företag i denna stat.

4. Inkomst hänförs inte till fast driftställe endast av den anledning att varor inköps ge- nom det fasta driftställets försorg för företa- get.

5. I den mån inkomst' hänförlig till fast driftställe brukat i en avtalsslutande stat be- stämmas på grundval av en fördelning av företagets hela inkomst på de olika delarna av företaget, hindrar bestämmelserna i punkt 2 inte att i denna avtalsslutande stat den skat- tepliktiga inkomsten bestäms g'en'om sådant förfarande. Den fördelningsmetod som 'an- vänds skall 'dock vara sådan att' resultatet

' överensstämmer med principerna i denna ar-

tikel.

6. Vid tillämpningen av föregående punk- ter bestäms inkomst'som är hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande år från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl föranleder annat.

7. Ingår i inkomst av rörelse inkomster- som behandlas särskilt i andra artiklar av

cles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions ofthis Article.

Article 8 Air transport

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of air- craft in international traffic shall be taxable only in that State.'

2. With respect to profits d'eriv'ed by the Swedish. Danish and Norwegian air trans- port consortium Scandinavian Airlines Sys- tem (SAS). the. provisions of paragraph 1 shall apply. but only to such part ofthe prof- its as corresponds to the participation held in that consortium by AB Aerotransport (ABA), the Swedish partner of Scandinavian Airlines System (SAS). ' -

3. The provisions of paragraphs I and 2 shall also apply 'to profits from the participa- tion in a pool. a joint business or an interna- tional operating agency.

4. For the purposes ofthis Article: (a) interest on funds connected with the operation of aircraft in internatiönal traffic shall be regarded as' profits from the opera- tion of such aircraft and the provisions of Article 12 shall not apply in relation to such interest. and ' ' (b) thc term "operation of aircraft” shall include the business of transportation by air of passengers. livestock,lgoods or mail, car- ried on by the oWners or lessees or charterers of aircraft. inclu'ding the sale of tickets for such transportation on behalf of other enter- prises, the incidental lease of aircraft on a charter basis and any other activity directly connected with such transportation.

Article 9 Shipping

l. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships in international traffic shall be taxablc only in that State.

2. Notwithstanding the provisions of para- graph l such profits may also be taxed in the other Contracting State and according to the

Prop. 1988/89:49

detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte av reglerna i förevarande artikel.

Artikel 8 Luftfart

1. Inkomst som ett företag i en avtalsslu- tande stat förvärvar genom användningen av luftfartyg i internationell trafik beskattas en- dast i denna- stat. .

2. Bestämmelserna i punkt ] tillämpas be- träffande inkomst som förvärvas av det svenska, danska och norska luftfartskonsor- tiet Scandinavian Airlines System (SAS). men endast i fråga om den del av inkomsten som motsvarar den andel i konsortiet vilken innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

3. Bestämmelserna i punkterna 'I och' 2 tillämpas även på inkomst som förvärvas ge- nom deltagande i en pool. ett gemensamt fö- retag eller en' internationell driftsorganisa- tion.

4. Vid tillämpningen av denna artikel:

a) anses ränta på kapital i förbindelse med användningen av luftfartyg i internationell trafik vara inkomst genom användningen av sådant luftfartyg och bestämmelserna i arti- kel 12 tillämpas inte beträffande sådan ränta:- och

b) inne'fattar uttrycket ”användningen av luftfartyg” verksamhet som avser flygtrans- port av passagerare. kreatur, varor eller post som bedrivs av luftfartygcts ägare eller inne- havare, förhyrare eller bcfraktare, däri inbe- gripet försäljning av biljetter för sådan trans- port för andra företags räkning, tillfällig ut- hyrnin'g av luftfartyg för befraktning och all annan verksamhet som har direkt samband med sådan transport.

Artikel 9 Sjö/art I. Inkomst som förvärvas av företag i en avtalsslutande stat genom användningen av' skepp i internationell trafik beskattas endast i

. denna stat.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 får sådan inkomst beskattas även i den andra avtalsslutande staten enligt lagstift-

ll

laws-of that other State if the operation of ships in international traffic is carried on in that other State, but for the purposes of the calculation ofthe tax:

(a) such profits shall be deemed to be an amount not exceeding seven and a half per cent ofthe full amount received by the enter- prise on account of the carriage of passengers or freight embarked in that other State;

'(b) the tax chargeable in that other State shall be reduced by fifty per cent.

3. For the purposes of paragraph 2, in- come derived by an enterprise ofa Contract- ing Statc from the operation of ships in inter- national traffic carried on in the other Con- tracting State shall mean income from the carriage of passengers, mail, livestock or goods shipped from that other State.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall also apply to profits from the participa- tion in a pool. a joint business or an interna- tional operating agency.

Article 10 Associated enterprises

'Where .-

(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the man- agement. control or capital of an enterprise ofthe other Contracting State. or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State.

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which dif- fer from those which would be made between independent enterprises. then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so ac- crued. may bc-included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Prop. 1988/89: 49

ningen 'i denna stat, om användningen av skepp i internationell trafik sker i denna and- ra stat, men vid beräkningen av skatten skall

a) inkomsten anses utgöra ett belopp som inte överstiger 7,5 procent av företagets brut- tointäkter på grund av transport av passage- rare och frakt som tagits ombord i denna andra stat; och .

b) den skatt som uttages i denna andra stat nedsättas med 50 procent. '

3. Vid tillämpningen av punkt 2 förstås med inkomst som ett företag i en avtalsslu- tande stat förvärvar genom användningen av skepp i internationell trafik i den andra av- talsslutande staten inkomst genom befordran av passagerare, post, kreatur eller gods, som utskeppas från denna andra stat.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas även på inkomst som förvärvas ge- nom deltagande i en pool, ett gemensamt fö- retag eller en internationell driftsorganisa- tion.

Artikel 10 Företag med intressegemenskap

I fall då

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltari ledningen eller övervak- ningen av ett företag i den andra avtalsslutan- de staten eller äger del i detta företags kapital, eller

b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller övervakningen av så- väl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital, iakttas följande.

Om mellan företagen i fråga om handels- förbindelser eller finansiella förbindelser av- talas eller föreskrivs villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varand- ra oberoende företag. får all inkomst, som' utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag. inräknas i detta företags inkomst och beskattas i över- ensstämmelse därmed.

12

Article 1 l Dividends

l. Dividends paid by a companywhich is a resident ofa Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws ofthat State. but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not ex- cced: (a) 15 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a com- pany (other than a partnership) which holds directly at least 10 per cent of the capital of the company paying the dividends and to the extent the dividends arc attributable to a new contribution; (b) '25 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases. This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends” as used in this Article means income from shares, mining shares, founders” shares or other rights, not being debt-claims. participating in profits. as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treat- ment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs ] and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends. being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Con- tracting State of which the company paying the divide'nds is a resident, through a perma- nent establishment situated therein, or per- forms in that other State independent per- sonal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connect- ed with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply. '

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the divi- dends paid by the company, except insofar as

Prop. 1988/89: 49

Artikel 1 l Utdelning

l. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.

2. Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottaga- ren har rätt till utdelningen får skatten inte överstiga:

a) 15 procent av utdelningens bruttobe- lopp, om den som har rätt till utdelningen är ett bolag (med undantag för handelsbolag) som direkt behärskar minst IOIprocent av det utdelande bolagets kapital, till den del utdel- ningen är hänförlig till nytillskjutet aktieka- pital:

b) 25 procent av utdelningens bruttobe- lopp i övriga fall.

Denna punkt berör inte bolagets beskatt- ning för vinst av vilken utdelningen betalas.

3. Med uttrycket ”utdelning” förstås i denna artikel inkomst av aktier, gruvakticr. stiftarandelar eller andra rättigheter, som inte är fordringar, med rätt till andel i vinst, samt inkomst av andra andelar i bolag, som enligt lagstiftningen i den stat där det utde- lande bolaget har hemvist vid beskattningen behandlas på samma sätt som inkomst av aktier.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till utdel- ningen har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutan- de staten, där bolaget som betalar utdelning- en har hemvist, från där beläget fast driftstäl- le eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigva- rande anordning. samt den andel pågrund av vilken utdelningen betalas äger verkligt sam- band med det fasta driftstället eller den sta- ' digvarande anordningen. I sådant fall tilläm- pas bestämmelserna i artikcl 7 respektive ar- tikel 15.

5. Om bolag med hemvist i en avtalsslu- tande stat förvärvar inkomst från den andra avtalsslutande staten. får denna andra stat inte beskatta utdelning som bolaget betalar, utom i den mån utdelningen betalas till per-

13

such dividends are paid to a resident ofthat other State or insofar as the holding in re- spect of which the dividends are paid is effec- tively connected with a permanent establish- ment or a fixed base situated in that other State, nor subject the c'ompany”s undistribu- ted profits to a tax on the company's undistri- buted profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

6. As used in paragraph 2 of this Article, the term "new contribution” means any share capital, other than bonus shares, issued after the date of entry into force ofthis Con- vention by a company which is a resident ofa Contracting State-, and beneficially owned by a resident ofthe other Contracting State.

Article 12 Interest

l. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident ofthe other Contract- ing State may be taxed in that other State.

2. However. such interest may also be taxed in the Contracting State in' which it arises and according to the laws ofthat State. provided-that where the resident ofthe other Contracting State is the beneficial owner of the interest and 'it is paid- in respect ofa loan or debt first created after the date of entry into force of this Convention. the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the interest.

3. Notwithstanding the provisions ofpa'ra- graph 7 ofthis Article:

(a) where the interest' is paid to a financial institution carrying on a bona fide banking business which' is a resident ofthe other Con- tracting State and is the beneficial OWner of the interest, the tax charged in the Contract- ing State in' which the'intcrest arises shall not exceed 10 per cent ofthe gross amount ofthe interest:

(b) where the interest arises in a Contract- ing State and is paid to the Government or a political subdivision or a local authority. or the Central Bank of the other Contracting State, or, in the case of Sweden, the National Debt Office, the interest shall be exempt from tax in the first- mentioned Contracting State; and

Prop. 1988/89: 49

son med hemvist i denna andra stat'cller i den mån den andel på grund av vilken utdel- ningen betalas äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning i denna andra stat, och ej heller beskatta bo- lagets icke utdelade vinst, även om utdel- ningen eller den icke utdelade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som uppkom-' mit i denna andra stat.

6. Uttrycket ”nytillskjutet aktiekapital” i punkt 2 i denna artikel åsyftar kapital förde- lat på aktier, andra än gratisaktier, som efter ikraftträdandet av detta avtal utges av bolag som har hemvist i en avtalsslutande stat och till vilket person. med hemvist i den-andra avtalsslutande staten'är den verklige ägaren.

Artikel 12

Ränta

[. Ränta. som härrör från en avtalsslutan- de stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten,'får beskattas i denna andra stat.

2. Räntan får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den här- rör. enligt lagstiftningen i denna stat. Om en person med hemvist i den andra avtalsslutan- de staten har rätt-till räntan och räntan beta- las för lån eller-skuld som första gången till- kom efter tidpunkten lör'ik'raftträdandet'.av detta avtal. får skatten dock inte överstiga 15 procent av räntans bruttobelopp.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2 i denna artikel gäller följande:

a) om räntan betalas till ett finansierings- företag som bedriver bona fide bankverksam- het och som har'hemvist i den andra avtals— slutande staten och har rätt till räntan, får skatten i- den avtalsslutande stat från vilken räntan härrör inte överstiga 10 procent av räntans bruttobelopp;

b) om räntan härrör från en avtalsslutande stat och betalas till regeringen eller till en politisk underavdelning, en lokal' myndighet eller centralbanken i den andra avtalsslutan- de staten,-eller, beträffande Sverige, till riks- gäldskontoret. skall räntan undantas från bc- skattning i den förstnämnda avtalsslutande staten; och

14

(c) where the interest arises-ina Contract- ing State and is pa'id to a resident ofthe other Contracting State, the interest shall be exempt from tax in the first-mentioned Con- tracting State. provided that the' loan or cred- it for which the interest is paid _is made or allowed by a'ny person in respect of whom the ' competent authorities agree to grant such ex- emption.

4. The term "interest” as used in this Arti- cle means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage, and whether or not carrying a right to partici- pate in the debtor's profits, and in particular. income from government securitics and in- come from bonds or debentures, including premiu'ms and prizes attaching to such secu- rities, bonds or debentures, Penalty charges for late payments shall not be regarded as interest for the purpose ofthis Article.

5. The provisions of paragraphs I, 2 and 3 (a) shall not apply iflthe beneficial owner of the interest, being a resident ofa Contracting State, carries on business in the other Con- tracting" State in which the interest arises. through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State inde- pendent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in re- spect of which the interest is paid is effective- ly connected with such permanent establish- mentor fixed base, 'or with business activities referred to under (c) of paragraph l'of Article 7. In such cases the provisions of Article_7 or Article 15, as the case may be, shall apply. '

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is-that State itself. a political subdivision, a local author- ity or a resident ofthat State. Where, howev- er, the person paying'the interest, whether he is a resident ofa Contracting State' or not, has in a Contracting State a permanent establish- ment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred. and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where. by reason of a special relation- ship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some

Prop. 1988/89: 49

c) om räntan härrör från en avtalsslutande stat och betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, skall räntan un-

'dantas från beskattning i den förstnämnda

avtalsslutande staten, under förutsättning att det län eller den kredit för vilken räntan bet-a- las beviljats eller avtalats av en person beträf- fande vilken de behöriga myndigheterna kommit överens om att medge sådan skatte- befrielse. , .

4. Med uttrycket ”ränta” förstås i denna artikel inkomst av varje slags fordran, anting- en den säkerställts genom inteckning i fast egendom eller inte och antingen den medför rätt till andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket åsyftar särskilt inkomst av värde- papper som utfärdats av staten och inkomst av obligationer eller debentUres', däri inbe- gripna agiobelopp och vinster söm hänför sig till sådana värdepapper, obligationer eller de- bentures. Straffavgift på grund av sen betal- ning aitses inte som ränta vid tillämpningen av denna artikeL'

5. Bestämmelserna ] punkterna l. 2 och 3 a) tillämpas inte, om den som'har rätt till räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutan- de staten, från vilken räntan härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självstän- dig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den fordran för vilken räntan betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen eller med rörelse som avses i artikel 7 punkt 1 c). I sådana fall tillämpas bestämmelserna i arti- kel 7 respektive artikel 15.

6. Ränta anses härröra från en avtalsslu- tande stat om utbetalaren är. den staten själv, politisk underavdelning, lokal myndighet el- ler pcrson, med hemvist i denna stat. Om emellertid den person som betalarlräntan. antingen han har hemvist i en avtalsslutr de stat eller inte, i en avtalsslutande stat hal .as. driftställe - eller stadigvarande anordning i samband varmed den skuld uppkommit på vilken räntan betalas, och räntan belastar det fasta driftstället eller .den stadigvarande an- ordningen, anses räntan härröra från den stat där det fasta driftstället eller den stadigvaran- de anordningen finns. '

7. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan eller mellan dem båda och annan per-

15

other person, the amount ofthe interest, hav- ing regard to the debt-claim for whi'ch it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the bene- ficial owner in the absence of such relation- ship, the provisions ofthis Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain 'taxable according to the laws of each Contracting State. due regard being had to the other provisions ofthis Convention.

Article 13 Royalties and fees for technical services

l. Royalties and fees for technical services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties and fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws ofthat State. but ifthe recipient is the beneficial owner ofthe royal- ties or fees for technical services the tax so charged shall not exceed 20 per cent of the gross amount of the royalties or fees for tech- nical services.

3. The term "royalties” as used in this Ar- ticle means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or sci- entific work including cinematograph films, films or video tapes for use in connection with television or tapes for use in connection with radio broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of. or the right to use, industrial. commercial or scientific equipment. or for information concerning in- dustrial, commercial or scientific experience.

4. The term "fees for technical services” as used in this Article means payments of any kind to any person, other than payments to an employee of' the person making the pay- ments and to any individual for independent personal services mentioned in Article 15, in consideration for services of a managerial, technical or consultancy nature, including the provision of services of technical or other personnel.

Prop. 1988/89: 49

son räntebeloppet, med hänsyn till den ford- ran för vilkcn räntan betalas. överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbeta- laren och den som har rätt till räntan om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagan- de av övriga bestämmelser i detta avtal.

Artikel 1 3 Royalty och ersättning/ör teknisk service

1. Royalty och ersättning för teknisk ser- vice, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i

denna andra stat. . .

2. Sådan royalty och ersättning för teknisk service får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till royaltyn eller ersätt- ningen för teknisk service får skatten inte överstiga 20 procent av royaltyns eller ersätt- ningens bruttobelopp.

3. Med uttrycket "royalty" förstås i denna artikel varje slags betalning som mottas så- som ersättning för nyttjandet av eller för rät- ten att nyttja upphovsrätt till litterärt. konst- närligt eller vetenskapligt verk. häri inbegri- pet biograffilm, film eller videoupptagningar för.televisionssändningar eller band för ra- diosändningar, patent, varumärke, mönster eller modell. ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod samt för nyttjan— det av eller för rätten att nyttja industriell. kommersiell eller vetenskaplig utrustning el- ler för upplysning om erfarenhetsrön av in- dustriell, kommersiell eller vetenskaplig na- tur.

4. Med uttrycket "ersättning för teknisk service” förstås i denna artikel varje slags betalning till en person, utom sådana betal- ningar som sker till person 'som är anställd hos utbetalaren och till fysisk person för så- dan självständig yrkesutövning som anges i artikel 15. såsom ersättning för tjänster i egenskap av företagsledare, tekniker eller konsult, däri inbegripet tillhandahållande av tjänster av teknisk och annan personal.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply ifthe beneficial owner ofthe royalties or fees for technical services. being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties or fees for technical ser- vices arise, through a permanent establish- ment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property or contract in respect of which the royalties or fees for technical ser- vices are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base or with business activities referred to under (c) of paragraph 1 of Article 7. In such case, the provisions of Article 7 or Article 15. as the case may be, shall apply.

6. Royalties and fees for technical services shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where. however, the person paying the royalties or fees for techni- cal services, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties or fees for technical services was incurred, and such royalties or fees for technical services are borne by such perma- nent establishment or fixed base, then such royalties or fees for technical services shall be deemed to arisc in the State in which the permanent establishment or fixed base is sit- uated.

7. Where. by reason of a special relation- ship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties or fees for technical services, having regard to the use, right or information för which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such rela- tionship. the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case. the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions ofthis Convention.

Prop. 1988/89: 49

5. Bestämmelserna i punkterna I och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till royal- tyn eller ersättningen för teknisk service har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken royaltyn eller ersättningen härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar själv- ständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet. egendom eller kontrakt i fråga om vilken royaltyn eller ersättningen betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anord- ningen eller med rörelse som avses i artikel 7 punkt 1 c). I sådana fall tillämpas bestämmel- serna i artikel 7 respektive artikel 15.

6. Royalty och ersättning för teknisk ser- vice anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är denna stat själv, politisk underavdelning. lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om den person som betalar royaltyn eller ersättningen, an- tingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller ej. i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning i samband varmed skyldigheten att erlägga royaltyn eller ersättningen uppkommit samt royaltyn eller ersättningen belastar det fasta .driftstället eller den stadigvarande anord- ningen, anses dock royaltyn eller ersättning- en härröra från den avtalsslutande stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.

7. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till betalningen eller mellan dem båda och en annan person beloppet av utbetalad royalty eller ersättning för teknisk service med hän- syn till det nyttjande. den rätt eller den upp- lysning för vilken royaltyn eller ersättningen betalats, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har - rätt till royaltyn eller ersättningen om sådana förbindelser inte förelegat, gäller bestämmel- serna i denna artikel endast för sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtals- slutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

Article 14 Capital gains

1. Gains derived by a resident of a Con- tracting State from the alienation of immov- able property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business proper- ty of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable prop- erty pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other C ontracting State for the purpose of perform- ing independent personal services. including such gains from the alienation of such a per- manent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

3. Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxablc only in that State. With respect to gains derived by the Swed- ish, Danish and Norwegian air transport con- sortium Scandinavian Airlines System (SAS), the provisions of this paragraph shall apply only to such proportion ofthe gains as corre- sponds to the participation held in that con- sortium by AB Aerotransport (ABA), the Swedish partner of Scandinavian Airlines System (SAS).

4. Gains derived by a resident of a Con— tracting State from the alienation of any property other than that referred to in para- graphs 1, 2 and 3, may be taxed in both Contracting States.

Article 15 Independent personal services

1. Income derived by a resident ofa Con- tracting State in respect of professional ser- vices or other activities of an independent character shall be taxablc only in that State except in the following circumstances, when such income may also be taxed in the other Contracting State: (a) if he has a fixed base regularly avail-

Prop. 1988/89: 49 Artikel 14

Rea/isa!ionsvinst

]. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av sådan fast egendom som avses i artikel 6 och som är belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös egendom. som utgör del av rörelsetillgångar- na i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslu- tande staten. eller av lös egendom, hänförlig till stadigvarande anordning som person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten för att utöva självständig yrkesverksamhet, får beskattas i denna andra stat. Detsamma gäller vinst på grund av överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig eller tillsammans med hela företaget) eller av sådan stadigvarande anordning.

3. Vinst, som ett företag i en avtalsslutan- de stat förvärvar på grund av överlåtelse av skepp eller luftfartyg som används i interna- tionell trafik eller lös egendom, som är hän- förlig till användningen av sådana skepp eller luftfartyg, beskattas endast i denna stat. Beträffande vinst som förvärvas av det svenska. danska och norska luftfartskonsor- tiet Scandinavian Airlines System (SAS) tillämpas bestämmelserna i denna punkt en- dast i fråga om den del av vinsten som mot- svarar den andel i konsortiet vilken innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenske del- ägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

4. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan som avses i punkterna l, 2 och 3. får beskattas i båda avtalsslutande staterna.

Artikel 1 5 Självständig yrkesutövning

I. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva fritt yrke eller annan självständig verksam- het, beskattas endast i denna stat, utom i följande fall. då sådan inkomst får beskattas även i den andra avtalsslutande staten:

a) om inkomsttagaren i denna andra stat 18

able to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other Contracting State: or

(b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods exceeding in the aggregate 90 days in the fiscal year ofthat other State; in that case only so much ofthe income as is derived from his activities per- formed in that other State may be taxed in that other State.

2. The term "professional services” in- cludes especially independent scientific. liter- ary, artistic. educational or teaching activi- ties as well as the independent activities of physicians, Surgeons, lawyers, engineers, ar- chitects, dentists and accountants.

Article 16 Dependent personal services

1. Subject to the provisions ofArticles 17, 18, 19. 20, 21 and 22, salaries. wages and other similar remuncration derived by a resi- dent of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employ- ment is so exercised, such remuncration as is derived thercfrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of para- graph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an em- ployment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-men- tioned State if: (a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the fiscal year of that other State; (b) the remuneration is paid by, or on be- half of, an employer who is not a resident of the other State: and (c) the remuneration is not borne by 3 per- manent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provi- sions ofthis Article, remuncration derived in respect ofan employment exercised aboard a

Prop. 1988/89: 49

har stadigvarande anordning. som regelmäs- sigt står till hans förfogande för att utöva verksamheten; i sådant fall får endast så stor del av inkomsten som är hänförlig till denna anordning beskattas i denna andra avtalsslu- tande stat; eller

b) om inkomsttagarens vistelse i den and- ra avtalsslutande staten varar under tidrymd eller tidrymdcr som sammanlagt överstiger 90 dagar under denna andra stats beskatt- ningsår; i sådant fall får endast så stor del av inkomsten som förvärvas genom inkomstta- garens verksamhet i denna andra stat beskat- tas i denna andra stat.

2. Uttrycket "fritt yrke" inbegriper sär- skilt självständig vetenskaplig, litterär och konstnärlig verksamhet. uppfostrings- och undervisningsverksamhet samt sådan själv- ständig verksamhet som läkare. kirurg, advo- kat. ingenjör, arkitekt, tandläkare och revisor utövar.

Artikel 16 Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 17, 18, 19. 20, 21 och 22 föranleder annat, beskattas lön och annan liknande ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning, endast i denna stat, såvida inte arbetet utförs i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet ut- förs i denna andra stat. får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas ersättning. som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som utförs i den andra avtalsslutande staten endast i den förstnämnda staten, om:

a) mottagaren vistas i den andra staten un- der tidrymd eller tidrymdcr som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under denna andra stats beskattningsår;

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som inte har hemvist i den andra staten eller på dennes vägnar: och

c) ersättningen inte belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning som arbetsgi- varen har i den andra staten.

3. Utan hinder av föregående bestämmel- ser i denna artikel får ersättning för arbete, som utförs ombord på skepp eller luftfartyg

19

ship or aircraft operated in international traf- fic by an enterprise of a Contracting State, may be taxed in that State. Where a resident of Sweden derives remuncration in respect of an employment exercised aboard an aircraft operated in international traffic by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS), such remuncration shall be taxable only in Sweden.

Article 17

Directors ”fees and remuncration thop-level managerial ojjieials

l. Directors” fees and other similar pay- ments derived by a resident ofa Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Salaries. wages and other similar remu- ncration derived by a resident of a Contract- ing State in his capacity as an official in a top-level managerial position of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 18

Income earned by entertainers and at/zletes

1. Notwithstanding the provisions of Arti- cles 15 and 16,-income derived by a resident ofa Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture. radio or televi- sion artiste, or a musician, or as an athlete. from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such acerues not to the entertainer or athlete himself but to an- other person, that income may, notwith- standing the provisions of Articles 7. 15 and 16, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

3. Notwithstanding the provisions ofpara- graphs 1 and 2, income derived from such activities as defined in paragraph 1 shall be exempt from tax in the Contracting State in

Prop. 1988/89: 49

som används i internationell trafik av ett fö— retag i en avtalsslutande stat, beskattas i den- na stat. Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst av arbete, vilket utförs om- bord på luftfartyg som används i internatio- nell trafik av luftfartskonsortiet Scandina- vian Airlines System (SAS), beskattas in- komsten endast i Sverige.

Artikel 17

Styrelsearvode och ersättning till tjänsteman i högreföretagsledande ställning

]. Styrelsearvode och annan liknande_er- sättning, som person med hemvist i en av- talsslutande stat uppbär i egenskap av med- lem i styrelse eller annat liknande organ i bolag med hemvist i den andra avtalsslutan- de staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Lön och annan liknande ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av tjänsteman i högre företagsledande ställning i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

Artikel 18

Inkomst som förvärvas av underhållningsartister och idrottsmän

1. Utan hinder av bestämmelserna i artik- larna 15 och 16 får inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar ge- nom sin personliga verksamhet i den andra avtalsslutande staten i egenskap av under- hållningsartist, såsom teater- eller filmskåde- spelare, radio- eller televisionsartist eller mu- siker, eller av idrottsman. beskattas i denna andra stat.

2. 1 fall då inkomst genom personlig verk- samhet. som underhållningsanist eller idrottsman utövar i denna egenskap, inte till- faller artisten eller idrottsmannen själv utan annan person, får denna inkomst, utan hin- der av bestämmelserna i artiklarna 7, 15 och 16. beskattas i den avtalsslutande stat där artisten eller idrottsmannen utövar verksam- heten.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punk- terna 1 och 2" skall inkomst som förvärvas genom verksamhet som avses i punkt 1 un- dantas från skatt i den avtalsslutande stat där

20

which these activities are performed if the visit ofthe entertainer or the athlete is within the framework of cultural exchange between the Contracting States, or is directly or indi- rectly supported, wholly or substantially, from the public funds of the other Contract- ing State, including a political subdivision or local authority of that other State.

Article 19

Pensions. social security Payments and annuities

1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 20. pensions and other similar re- muneration in consideration of past employ— ment, annuities and payments under the so- cial security legislation arising in a Contract- ing State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in the first- mentioned State.

2. The term "annuity" means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable pe- riod oftime under an obligation to make the payments in return for adequate and full con- sideration in money or money's worth.

Article 20 Government service

1. (a) Remuncration, other than a pen- sion. paid by a Contracting State or a politi- cal subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxablc only in that State.

(b) However, such remuneration shall be taxablc only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident ofthat State who:

(i) is a national ofthat State; or

(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of ren- dering the services.

2. (a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political

3 Riksdagen 1988/89. I som/. Nr 49

Prop. 1988/89: 49

denna verksamhet utövas. om underhåll- ningsartistens eller idrottsmannens besök sker inom ramen för kulturutbyte mellan de avtalsslutande staterna eller om besöket, di- rekt eller indirekt, bekostas, helt eller till vä- sentlig del. av allmänna medel från den andra avtalsslutande staten eller från politisk un- deravdelning eller lokal myndighet i denna stat.

Artikel 19

Pension. utbetalning enligt socialfo'rsäkringslagsti/tning och livränta

1. Om inte bestämmelserna i artikel 20 punkt 2 föranleder annat. får pension och annan liknande ersättning med anledning av tidigare anställning, livränta och utbetalning enligt socialförsäkringslagstiftningen, vilka härrör från en avtalsslutande stat och betalas till person med hemvist i den andra avtalsslu- tande staten, beskattas i den förstnämnda staten.

2. Med uttrycket ”livränta" förstås ett fastställt belopp, som utbetalas periodiskt på fastställda tider under en persons livstid eller under angiven eller fastställbar tidsperiod och som utgår på grund av förpliktelse att verkställa dessa utbetalningar som ersättning för däremot fullt svarande vederlag i pen- ningar eller penningars värde.

Artikel 20 Ofentlig tjänst

1. a) Ersättning (med undantag för pen- sion), som betalas av en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av' arbete som utförs i denna stats, dess politiska underavdelningars eller lokala myndigheters tjänst, beskattas endast i denna stat.

b) Sådan ersättning beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten om arbetet utförs i denna stat och personc ? fråga har hemvist i denna stat och

1) är medborgare i denna stat, eller 2) inte fick hemvist i denna stat ute- slutande för att utföra arbetet.

2. a) Pension, som betalas av, eller från fonder inrättade av, en avtalsslutande stat,

71

subdivision or a local authority thereofto an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such pension shall be taxablc only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.

3. The provisions ofArticles 16, 17 and 19 shall apply to remuncration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local au- thority thereof.

Article 21 Students and trainees

An individual who is resident of a Con- tracting State or was a resident of that State immediately before visiting the other Con- tracting State and who is temporarily present in that other State for the primary purpose of:

(a) studying in that other State ata univer- sity or other educational institution ap- proved by the appropriate educational au-' thority ofthat State,

(b) securing training required to qualify him to practice a profession or for acquiring a vocation or a professional or technical spe- ciality; or

(c) studying or doing research as a recipi- ent of a grant, allowance, or award from a ' governmental, religious, charitable, scienti- fic, literary or educational organisation, or as a participant in other programmes sponsored by such an organisation, shall be exempt from tax in that other State in respect of:

(i) remittances from abroad for the purposes of his maintenance, edu- cation. research or training;

(ii) remuncration for personal ser- vices performed in that other State, provided the remuneration does not exceed Fifteen Thou- sand Swedish Kronor or the equivalent in lndian currency for any fiscal year ofthat other State; and

Prop. 1988/89: 49

dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförts i denna stats, dess poli- tiska underavdclningars eller lokala myndig- heters tjänst, beskattas endast i denna stat.

b) Sådan pension beskattas emellertid en- dast i den andra avtalsslutande staten om personen i fråga har hemvist och är medbor- gare i denna stat.

3. Bestämmelserna i artiklarna 16, 17 och 19 tillämpas på ersättning och pension som betalas på grund av arbete som utförts i sam- band med rörelse som bedrivs av en avtals- slutande stat, dess politiska underavdelning- ar eller lokala myndigheter.

Artikel 21 Studerande och praktikanter

Fysisk person. som har hemvist i en avtals- slutande stat eller som hade hemvist i denna stat omedelbart före vistelse i den andra av- talsslutande staten och som tillfälligt vistas i denna andra stat huvudsakligen för att

a) studera i denna andra stat vid universi- tet eller vid annan undervisningsanstalt som är godkänd av vederbörlig undervisnings- myndighet i denna stat:

b) erhålla utbildning som är nödvändig för att få behörighet att utöva yrke eller för att förvärva yrkesmässiga eller tekniska special- kunskaper; eller

e) studera eller forska i egenskap av motta- gare av stipendium, anslag eller annat pen- ningunderstöd från statligt organ eller från organisation med uppgift att främja religiöst, välgörande, vetenskapligt, litterärt eller upp- fostrande ändamål eller i egenskap av delta- gare i andra program som finansieras av så- dant organ eller sådan organisation, är befriad från skatt i denna andra stat för:

1) belopp. som betalas till honom från utlandet för hans uppehälle, undervisning. forskning eller ut- bildning; 2) inkomst av arbete som utförs i denna andra stat. under förutsätt- ning att inkomsten inte under nå- got av denna andra stats beskatt- ningsår överstiger femtontusen svenska kronor eller motvärdet i indisk valuta; samt

|») I”.)

(iii) the amount of such grant, allowance or award.

The benefits under sub-paragraph (ii) above shall extend only for such period of time as may be reasonably or customarily required to complete the education. research or training undertaken but shall in no event exceed a period of five consecutive years.

Article 22 Teaching and research

1. An individual who is a resident of a Contracting State or was a resident of that State immediately before visiting the other Contracting State and who. at the invitation of the Government of that other State or of a university or other educational institution situated in that other State and approved by the appropriate educational authority of that State, visits that other State for the primary purpose of teaching or engaging in research, or both, at such university or other educa- tional institution shall be exempt from tax by that other State on his income from personal services for teaching or research at such uni- versity or other educational institution för a period less than one year from the date of his arrival in that State.

2. The exemption granted under para- graph 1 shall not apply to income from re- search if such research is undertaken not in the public interest but primarily for the pri- vate benefit of a specific person or specific persons.

Article 23 Other income

1. Items of income of a resident ofa Con- tracting State. wherever arising. not dealt with in the foregoing Articles ofthis Conven- tion shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income. other than income from "immovable property as defined in paragraph 2 of Article'6. ifthe recipient of such income. being a resident of" a Contracting State, car- ries on business in the other Contracting State through a permanent establishment sit- uated therein, or performs in that other State

Prop. 1988/89: 49

3) sådant stipendium. anslag eller penningunderstöd.

Skattebefrielse enligt 2) ovan medges en- dast för den tid som skäligen eller vanligtvis erfordras för att fullborda undervisningen, forskningen eller utbildningen i fråga, men får inte i något fall avse längre tidrymd än fem på varandra följande år.

Artikel 22 Undervisning och forskning

I. Fysisk person. som har hemvist i en avtalsslutande stat eller hade hemvist i denna stat omedelbart före vistelse i den andra av- talsslutande staten och som. på inbjudan av denna stats regering, eller av universitet eller av annan undervisningsanstalt i denna andra stat som är godkänd av vederbörlig undervis- ningsmyndighet i denna stat, vistas i denna andra stat huvudsakligen för att bedriva un- dervisning eller forskning, eller bådadera, vid sådant universitet eller sådan annan under- visningsanstalt. skall vara undantagen från beskattning i denna andra stat för inkomst av sin tjänst såsom lärare eller forskare vid uni- versitetet eller undervisningsanstalten om verksamheten pågår under en tidrymd som understiger ett år räknat från dagen för hans ankomst till denna stat.

2. Skattebefrielse enligt punkt 1 gäller inte i fråga om inkomst av forskning om forsk- ningen sker, inte i allmänt intresse, utan före- trädesvis för att gagna viss persons eller vissa personers privata intressen.

Artikel 23 Annan inkomst

l. Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som inte behandlas i föregående artiklar av detta avtal beskattas endast i denna stat. oavsett var- ifrån inkomstcn härrör.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte på inkomst. med undantag för inkomst av fast egendom som anges'i artikel 6 punkt 2. om mottagaren av inkomsten har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där belä- get fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där

23

independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or proper- ty in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. ln such case the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be. shall apply.

3. Notwithstanding the provisions ofpara- graphs 1 and 2, items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles of this Convention and arising in the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 24 Capital

1. Capital represented by immovable property referred to in Article 6, owned by a resident of a C ontracting State and situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Capital represented by movable proper- ty forming part ofthe business property of a permanent establishment which an enter- prise of a Contracting State has in the other Contracting State or by movable property pertaining to a fixed base available to a resi— dent ofa Contracting State in the other Con- tracting State for the purpose of performing independent personal services, may be taxed in that other State.

3. Capital represented by ships or aircraft, operated in international traffic and by mov- able property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State of which the enterprise owning such property is a resident.

4. All other elements of capital of a resi- dent of a Contracting State may be taxed in both Contracting States.

Article 25 Eliminetion ofa'ouble taxation

1. The laws in force in either of the Con- tracting States shall continue to govern the taxation of income and capital in the respec- tive Contraeting State except where express provision to the contrary is made in this Con- vention.

Prop. 1988/89: 49

belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken in- komsten betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestäm- melserna i artikel 7 respektive artikel 15.

3. Inkomst vilken inte behandlas i föregå- ende artiklar av detta avtal, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar, och som härrör från den andra avtalsslutande staten, får, utan hinder av bestämmelserna i punkterna ] och 2, beskattas i denna andra stat.

Artikel 24 F örmögenhet

1. Förmögenhet bestående av sådan fast egendom som avses i artikel 6. vilken person med hemvist i en avtalsslutande stat innehar och vilken är belägen i den andra avtalsslu- tande staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Förmögenhet bestående av lös egen— dom, som utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe, vilket ett företag i en avtals- slutande stat har i den andra avtalsslutande staten, eller av lös egendom, hänförlig till stadigvarande anordning som person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten för att utöva självständig yrkesverksamhet, får beskattas i denna andra stat.

3. Förmögenhet bestående av skepp och luftfartyg som används i internationell trafik och lös egendom som är hänförlig till an- vändningen av sådant skepp och luftfartyg beskattas endast i den avtalsslutande stat där företaget som äger sådan egendom har hemvist.

4. Alla andra slag av förmögenhet, som person med hemvist i en avtalsslutande stat innehar, får beskattas i båda avtalsslutande staterna.

Artikel 25 Undanröjande av dubbelbeskattning

1. Lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten skall alltjämt tillämpas vid beskatt- ningen av inkomst och förmögenhet i respek- tive avtalsslutande stat, utom i fall då inte annat uttryckligen föreskrivs i detta avtal.

24

2. (a) Where a resident of India derives income or owns capital which. in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Sweden, India shall allow as a deduction from the tax on the income ofthat resident an amount equal to the income tax paid in Sweden, whether directly or by de- duction; and as a deduction from the tax on the capital of that resident an amount equal to the capital tax paid in Sweden. Such de- duction in either case shall not, however, ex- ceed that part of the income tax or capital tax (as computed before the deduction is given) which is attributable, as the case may be, to the income or the capital which may be taxed in Sweden. Further, where such resident is a company by which surtax is payable in India, the deduction in respect of income tax paid in Sweden shall be allowed in the first in- stance from income tax payable by the com- pany in India and as to the balance, if any. from surtax payable by it in India.

(b) Where a resident of India derives in- come which, in accordance with the provi- sions of this Convention, shall be taxablc only in Sweden, India may include this in- come in the tax base but shall allow as a deduction from the income tax that part of the income tax which is attributable to the income derived from Sweden.

3. (a) Where a resident of Sweden derives income which, in accordance with the provi- sions of this Convention, may be taxed in India, Sweden shall allow - subject to the provisions of the law of Sweden concerning credit for foreign tax (as it may be amended from time to time without changing the gen- eral principle hereof) - as a deduction from the tax on such income, an amount equal to the income tax paid in India in respect of such income.

(b) For the purposes of the deduction re- ferred to in sub-paragraph (3), the term ”in- come tax paid in India” shall be deemed to include any amount which would have been payable as Indian tax under the laws of India and in accordance with this Convention for any year but for an exemption from, or re- duction of, tax granted for that year under:

(i) sections 10(4), 10(4A). 10(4B), 10(6)(viia), 10(15)(iv), IOA and 80 1 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 196 1 ), so far as they were in force on, and have not been modi-

Prop. 1988/89: 49

2. a) Om person med hemvist i Indien uppbär inkomst eller innehar förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Sverige. skall Indien från vederbö- rande persons inkomstskatt avräkna ett, be- lopp motsvarande den inkomstskatt som di- rekt eller genom skatteavdrag erlagts i Sveri- ge, och från vederbörande persons förmögen- hetsskatt avräkna ett belopp motsvarande den förmögenhetsskatt som erlagts i Sverige. Avräkningsbeloppet skall emellertid inte i något fall överstiga den del av inkomstskat- ten eller förmögenhetsskatten (beräknad utan sådan avräkning) som belöper på den in- komst respektive den förmögenhet som får beskattas i Sverige. Om personen i fråga är ett bolag som skall erlägga tilläggsskatt i Indi- en, avräknas den inkomstskatt som erlagts i Sverige i första hand från inkomstskatt som bolaget skall betala i Indien och eventuellt överskjutande skattebelopp från den tilläggs- skatt som bolaget skall betala i Indien.

b) Om person med hemvist i Indien upp- bär inkomst, som enligt bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i Sverige, får In- dien inräkna inkomsten i beskattningsunder- laget men skall minska inkomstskatten med den del av inkomstskatten som belöper på inkomst som förvärvats från Sverige.

3. a) Ifall då person med hemvist i Sverige uppbär inkomst som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Indien, skall Sveri- ge — med iakttagande av bestämmelserna i svensk lagstiftning (även i den lydelse den framdeles kan få genom att ändras utan att den allmänna princip som anges här ändras) — från skatten på inkomsten avräkna ett be- lopp motsvarande den inkomstskatt som er- lagts i Indien för inkomsten.

b) Vid avräkning enligt a) i denna punkt anses uttrycket ”inkomstskatt som erlagts i Indien” innefatta varje belopp som enligt in- disk lagstiftning och i enlighet med detta av- tal skulle ha erlagts såsom indisk skatt för ett visst år om inte befrielse från eller nedsätt- ning av skatt medgivits under samma år en- ligt

l) avdelningarna 10 (4), 10 (4A), 10 (4B), 10 (6)(viia), 10 (15)(iv), 10 A och 80 I i inkomstskattelagen år 1961 (43/1961) i den mån dessa bestämmelser var i kraft vid tid-

fied since, the date of the signa- ture of this Convention. or have been modified only in minor re- spects so as not to affect their gen- eral character: or

(ii) any other provision which may be enacted after 1 November 1986 granting a deduction in comput- ing the taxablc income or an ex- emption or reduction from tax which the competent authorities of the Contracting States agree to be for the purposes of the eco- nomic development of India, ifit has not been modified thereafter or has been modified only in mi- nor rcspects so as not to affect its general character.

(c) For the purposes of deduction referred to in sub-paragraph (a). Indian tax on interest and royalties and fees for technical services shall in no case be considered as having been paid at & rate ofless than -

(i) 15 per cent in the case of interest; and

(ii) 20 per cent in the case of royalties and fees for technical services.

(d) Where a resident ofchden owns capi- tal which, in accordance with the provisions of this Convention. may be taxed in India. Sweden shall allow as a deduction from the tax on the capital of that resident an amount equal to the capital tax paid in India. Such deduction shall not. however, exceed that part ofthe Swedish capital tax, as computed before the deduction is given. which is appro- priate to the capital which may be taxed in India.

(c) Notwithstanding the provisions of sub- paragraph (a) of this paragraph. where a resi- dent of Sweden derives income which, in ac- cordance with the provisions of Article 7, paragraph (2) of Article 14 or paragraph (1)(a) of Article 15 may be taxed in India. Sweden shall exempt such income from tax provided that the principal part of the in- come arises from independent personal ser- vices or business activities. other than the management of securitics and other similar property. This exemption shall not apply un— less the income has been subjected to the normal tax prevailing in India at the time of

Prop. 1988/89: 49

punkten för undertecknandet av detta avtal och därefter inte änd- rats eller ändrats endast i mindre betydelsefulla hänseenden utan att deras allmänna innebörd på- verkats; eller 2) andra bestämmelser som införs efter den 10 november 1986 vilka medger avdrag vid beräkningen av beskattningsbar inkomst eller befrielse från eller nedsättning av skatt och vilka enligt överens- kommelse mellan behöriga myn- digheter i de avtalsslutande sta- terna är ägnade att främja Indiens ekonomiska utveckling, under förutsättning att dessa bestäm- melser därefter inte ändrats eller ändrats endast i mindre betydel- sefulla hänseenden utan att deras allmänna innebörd påverkats.

c) Vid tillämpningen av avräkning enligt a') i denna punkt skall indisk skatt på ränta, royalty och ersättning för teknisk service inte i något fall anses ha erlagts efter en skattesats som är lägre än

1) 15 procent i fråga om ränta; och

2) 20 procent i fråga om royalty och ersättning för teknisk service.

(1) 1 fall då person med hemvist i Sverige innehar förmögenhet som enligt bestämmel- serna i detta avtal får beskattas i Indien, skall Sverige från denna persons förmögenhets- skatt avräkna ett belopp motsvarande den förmögenhetsskatt som erlagts i Indien. Av- räkningsbeloppet skall emellertid inte över- stiga den del av den svenska förmögenhets- skatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den förmögenhet som får beskat- tas i Indien. , ,

e) 1 fall då person med hemvist i Sverige uppbär inkomst som enligt bestämmelserna i artikel 7, artikel 14 punkt 2 eller artikel 15 punkt 1 a) får beskattas i Indien, skall Sveri— ge. utan hinder av bestämmelserna i a) i den- na punkt, undanta sådan inkomst från be- skattning, under förutsättning att den huvud- sakliga delen av inkomsten från det fasta driftstället eller den stadigvarande anord- ningen härrör från annan verksamhet än för- valtning av värdepapper och annan liknande egendom. Sådan skattebefrielse medges dock endast om inkomsten underkastats den nor- mala skatt som utgår i Indien vid avtalets

signature of this Convention or a tax compa- rable thereto.

(f) Notwithstanding the provisions of sub- paragraph (a) of this paragraph, dividends paid by a company which is a resident of India to a company which is a resident of Sweden shall be exempt from Swedish tax to the extent that the dividends would have been exempt under Swedish law if both com- panies had been Swedish companies. This exemption shall not apply unless

(i) the profits out of which the divi- dends are paid have been subject- ed to the normal corporate tax prevailing in India at the time of signature of this Convention or an income tax comparable there- to. or

(ii) the dividends paid by the com- pany which is a resident of India consist wholly or almost wholly of dividends which that company has received, in the year or pre- vious years, in respect of shares held by it in & company which is a resident of a third State and which would have been exempt from Swedish tax if the shares in respect ofwhich they are paid had been held directly by the com- pany which is a resident of Swe- den.

(g) The provisions of sub-paragraphs (b) and (c) of this paragraph shall apply for the first 10 years for which this Convention is effective but the competent authorities of the Contracting States may consult each other to determine whether this period shall be ex- tended.

(h) Where a resident of Sweden derives income which, in accordance with the provi- sions of Article 20, shall be taxable only in India, or income which. in accordance with the provisions of sub-paragraph (e) of this paragraph. shall be exempt from Swedish tax, Sweden may, when determining the graduat- ed rate of Swedish tax, take into account the income which shall be taxablc only in India or income which shall be exempt from Swed- ish tax. respectively.

Prop. 1988/89: 49

undertecknande eller en därmed jämförlig skatt.

f) Utan hinder av bestämmelserna i a) i denna punkt är utdelning från bolag med hemvist i Indien till bolag med hemvist i Sverige undantagen från svensk skatt i den mån utdelningen skulle ha varit undantagen från beskattning enligt svensk lagstiftning, om båda bolagen hade varit svenska. Sådan skattebefrielse medges dock endast om

1) den vinst av vilken utdelningen betalas underkastats den normala bolagsskatt som utgår i Indien vid tidpunkten för undertecknandet av detta avtal eller därmed jäm- förlig inkomstskatt; eller

2) den utdelning som betalas av bo- laget med hemvist i Indien uteslu- tande eller så gott som uteslutan- de utgörs av utdelning vilken det- ta bolag under ifrågavarande år eller tidigare år mottagit på aktier eller andelar, som bolaget innehar i bolag med hemvist i en tredje stat, och vilken utdelning skulle ha varit undantagen från svensk skatt om de aktier eller andelar på vilka utdelningen betalas hade in- nehafts direkt av bolaget med hemvist i Sverige.

g) Bestämmelserna i b) och e) i denna punkt gäller de första 10 åren under vilka detta avtal tillämpas men de behöriga myn- digheterna i de avtalsslutande staterna kan överlägga med varandra för att bestämma om denna tidrymd skall utsträckas.

h) 1 fall då person med hemvist i Sverige uppbär inkomst som enligt bestämmelserna i artikel 20 beskattas endast i Indien eller en- ligt bestämmelserna i e) i denna punkt skall undantas från svensk skatt. får Sverige vid fastställandet av skattesatsen för svensk pro- gressiv skatt beakta den inkomst som skall beskattas endast i Indien respektive den in- komst som skall undantas från svensk skatt.

Article 26 Non-discrimination

I. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement con- nected therewith, which is other or more bur- densome than the taxation and connected re- quirements to which nationals of that other State in the same circumstances and under the same conditions are or may be subjected. This provision shall. notwithstanding the provisions of Article I, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

2. The taxation on a permanent establish- ment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same ac- tivities in the same circumstances and under the same conditions. This provision shall not be construed as preventing a Contracting State from charging the profits of a perma- nent establishment which an enterprise of the other Contracting State has in the first-men- tioned State at a rate of tax which is higher than that imposed on the profits of a similar enterprise ofthe first-mentioned Contracting State.

3. Nothing contained in this Article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to individuals not resident in that State any personal allowances, reliefs and re- ductions for taxation purposes which are by law available only to individuals who are so resident.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State. shall not be subjected in the first-men- tioned State to any taxation or any require- ment connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and con- nected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.

5. In this Article, the term "taxation" means taxes which are the subject of this Convention.

6. Except where the provisions of Article 10, paragraph 7 of Article 12. or paragraph 7

Prop. 1988/89: 49 Artikel 26

Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat - skall inte i den andra avtalsslutande staten bli föremål för beskattning eller därmed sam- manhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och där- med sammanhängande krav som medborga- re i denna andra stat under samma förhållan- den och på samma villkor är eller kan bli underkastad. Utan hinder av bestämmelser- na i artikel 1 tillämpas denna bestämmelse även på person som inte har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

2. Beskattningen av fast driftställe, som företag i en avtalsslutande stat har i den and- ra avtalsslutande staten, skall i denna andra stat inte vara mindre fördelaktig än beskatt- ningen av företag i denna andra stat, som bedriver samma verksamhet under samma förhållanden och på samma villkor. Denna bestämmelse anses inte hindra en avtalsslu- tande stat från att beskatta inkomst från fast driftställe. som företag i den andra avtalsslu- tande statcn har i den förstnämnda staten, efter en skattesats som är högre än den som gäller för inkomst som förvärvas av ett lik- nande företag i den förstnämnda avtalsslu- tande staten.

3. Denna artikel anses inte medföra skyl- dighet för en avtalsslutande stat att vid be- skattningen medge fysisk person som inte har hemvist i denna stat sådant personligt avdrag eller sådan skattebefrielse eller skattenedsätt- ning som enligt lag medges endast fysisk per- son med hemvist i denna stat.

4. Företag i en avtalsslutande stat. vars kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande sta- ten, skall inte i den förstnämnda staten bli föremål för beskattning eller därmed sam- manhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och där- med sammanhängande krav som annat lik- nande företag i den förstnämnda staten är eller kan bli underkastat.

5. Uttrycket "beskattning” i denna artikel åsyftar skatter på vilka detta avtal tillämpas.

6. Utom i de fall då bestämmelserna i arti- kel 10. artikel 12 punkt 7 eller artikel 13

28

of Article 13. 'apply, interest,- royalties and fees for technical services, and other dis— bursements paid by an enterprise of a Con- tracting State to a' resident of the other Con- tracting State shall, for the purpose of deter- mining the taxablc profits of such enterprise. be deductible under the same-conditions as if they had been paid to a resident of the first- mentioned State. Similarly, any debts of an

enterprise ofa Contracting State to a resident '

of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxablc capital of such enterprise. be deductible under the same conditions as ifthey had been contract- ed to a resident ofthe first-mentioned State.

Article 27 Mutual agreement procedure

l. Where a person considers that the ac- tions of one or both ofthe Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance-with the provisions of this Con-' vention. he may. irrespective of the remedies provided by the domestic laws of those States. present his case to the competent au- thority ofthe Contracting State ofwhich he is a resident or, if his case comes under para- graph 1 of Article 26, to that of the Contract- ing State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification ofthe action resulting in taxation 'not in accordance with the provi- sions ofthe Convention.

2. The competent authority shall endea- vour, ifthe objection appears to it to bejusti- fied and if it is'not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent au- thority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in" accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented not- withstanding any time limits in the domestic laws ofthe Contracting States.

3. The competent authorities of the Con- tracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double tax- ation in cases not provided for in the Con- vention.

Prop. 1988/89: 49

punkt 7 tillämpas, är ränta, royalty, ersätt- ning för teknisk service och annan betalning från företag i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande sta- ten avdragsgilla vid bestämmandet av den beskattningsbara inkomsten för sådant före- tag på samma villkor som betalning till per- son med hemvist i den förstnämnda staten. På samma sätt är skuld som företag i en av- talsslutande stat har till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten avdragsgill vid bestämmandet av sådant företags bc- skattningsbara förmögenhet på samma-vill- kor som skuld till person med hemvist i den förstnämnda staten.

Artikel 27 Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse '

1. Om en person anser att en avtalsslutan- de stat eller båda avtalsslutande staterna vid- tagit åtgärder som för honom medför eller . kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal. kan han, utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel "som finns i dessa staters interna rättsordning, framlägga saken för den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat där han har hemvist eller. om fråga är om tillämpning av artikel 26 punkt 1. i den av- talsslutande stat där han är medborgare. Sa- ken skall framläggas inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga tick vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet.

2. Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten söka lösa frågan genom ömsesi- dig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande sta- ten i syfte att undvika beskattning som stri- der mot avtalet. Överenskommelse som träf- fats genomförs utan hinder av tidsgränser i de avtalsslutande staternas interna lagstift- ning.

3. De behöriga myndigheterna i de avtals- slutande staterna skall genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter el- ler tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet. De kan även överlägga i syfte att undanröja dub- belbeskattning i fall som inte omfattas av

avtalet. . 29

4. The competent authorities of the Con- tracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding para- graphs. The competent authorities shall through consultations develop appropriate bilateral procedures, conditions, methods and techniques for the implementation ofthe mutual agreement procedure provided for in this Article.

Article 28 live/range oj'in/ormation

1. The competent authorities of the Con- tracting States shall exchange such informa- tion as is necessary for carrying out the provi- sions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Convention, insofar as the taxation thercunder is not contrary to the Convention. in particular for the prevention of fraud or evasion of such taxes. The ex- change of information is-not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State. How- ever. ifthe information is originally regarded as secret in the transmitting State it shall be disclosed only to persons or authorities (in- cluding courts and administrative bodies) in- volved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes which are the subject of the C on- vention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes but may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. The competent authorities shall. through consul- tation, develop appropriate conditions. methods and techniques concerning the mat- ters in respect of which such exchanges of information shall be made, including. where appropriate, exchanges of information re- garding tax avoidance. .

2. In no case shall the provisions of para- graph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation: - (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State:

Prop. 1988/89: 49

4. De behöriga myndigheterna i de avtals- slutande staterna kan träda i direkt förbindel- se med varandra i syfte att träffa överens- kommelse i de fall som angivits i föregående punkter. De behöriga myndigheterna skall genom överläggningar utarbeta lämpliga bila- terala förfaringssätt, villkor, metoder och tekniska lösningar för att genomföra det för- farande vid ömsesidig överenskommelse som föreskrivs i denna artikel.

Artikel 28 Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de avtals- slutande staterna skall utbyta sådana upplys- ningar som är nödvändiga för att tillämpa bestämmelserna i detta avtal eller i de avtals- slutande staternas interna lagstiftning i fråga om skatter som omfattas av avtalet i den mån beskattningen enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet. i synnerhet för att hindra skattebedrägeri och skatteflykt i fråga om så- dana skatter. Utbytet av upplysningar be-_ gränsas inte av artikel 1. Upplysningar som en avtalsslutande stat mottagit skall behand- las såsom hemliga på samma sätt som upplys- ningar som erhållits enligt den interna-lag- stiftningen i denna stat. Om emellertid upp- lysning ursprungligen anses hemlig i den översändande staten, får den yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegri- pet domstolar och förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär eller indriver de skatter på vilka avtalet tillämpas eller handlägger åtal eller besvär i fråga om sådana skatter. Dessa personer eller myndigheter skall använda upplysningarna endast för sådana ändamål men de får yppa upplysningarna vid offentlig rättegång eller i domstolsavgöranden. De be- höriga myndigheterna skall genom överlägg- ningar utarbeta lämpliga villkor, metoder och tekniska Iösningar i fråga om de fall där sådant utbyte av upplysningar skall ske, däri inbegripet, när så är lämpligt. utbyte av upp- lysningar beträffande skatteundandragande.

2. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att:

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten; 30

(b) to supply information which is not ob- tainable under the laws or in the normal course ofthe administration ofthat or of the other Contracting State;

(c) to supply information which would disclose any trade, business. industrial, com— mercial or professional secret or trade pro- cess, or information, the diclosure of which would be contrary to public policy.

Article 29

Diplomatie agents and consular a_[lieers

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or con- sular officers under the general rules of inter- national law or under the provisions of spe- cial agreements.

Article 30 Entry into jbree

l. Each ofthe Contracting States shall no- tify to the other the completion of the proce- dures required by its law for the bringing into force of this Convention. The Convention shall enter into force on the date of the later of these notifications and shall thereupon have effect:

(a) In Sweden: in respect of income derived on or after 1 January next following the calendar year in which the Convention enters into force and in respect of capital which is held at the ex- piry of the calendar year next following that in which the Convention enters into force or subsequent years;

(b) ln India: in respect of income arising in any fiscal year beginning on or after ] April next fol- lowing the calendar year "in which the Con- vention enters into force and in respect of capital which is held at the expiry of any fiscal year beginning on or after 1 April next following the calendar year in which the Con- vention enters into force.

2. The Agreement between the Royal Government of Sweden and the Government oflndia for the avoidance of double taxation of income. signed at Stockholm on 30 July,

Prop. 1988/89: 49

b) lämna upplysningar som inte är till- gängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig ad-' ministrativ praxis i denna avtalsslutande stat elleri den andra avtalsslutande staten:

c) lämna upplysningar som skulle röja af- färshemlighet, industri-, handels- eller yrkes- hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar. vilkas över- lämnande skulle strida mot allmänna hänsyn.

Artikel 29

Diplomatiskaföreträdare och konsulära tjänstemän '

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de privilegier vid beskattningen som enligt folk- rättens allmänna regler eller bestämmelser i särskilda överenskommelser tillkommer dip- lomatiska företrädare eller konsulära tjänste- man. '

Artikel '30

' Ikraftträdande

]. Envar av de avtalsslutande staterna skall underrätta den andra när de åtgärder har vidtagits som enligt dess lagstiftning ford- ras för att avtalet skall träda i kraft. Avtalet träder i kraft vid den tidpunkt då den senare av dessa underrättelser har lämnats och skall därefter tillämpas:

a) 1 Sverige:

beträffande inkomst som förvärvas den l' januari året närmast efter det kalenderår då avtalet träder i kraft eller senare. och beträf- fande förmögenhet som innehas vid utgången av kalenderåret närmast efter det då avtalet träder i kraft eller senare år;

b) I Indien: beträffande inkomst som uppkommer un- der beskattningsår som börjar den 1 april året närmast efter det kalenderår då avtalet träder i kraft eller senare, och beträffande förmö- genhet som innehas vid utgången av beskatt- ningsår som börjar den 1 april närmast efter det kalenderår då avtalet träder i kraft eller senare.

2. Avtalet mellan Kungl.svenska regering- en och lndiens regering för undvikande av dubbelbeskattning av inkomst, som under- tecknadesi Stockholm den 30juli 1958, upp-

31

l958, shall cease to have effect at the time when the provisions ofthis Convention shall be effective in. accordance with the provi- sions of paragraph ].

Article 31 Termination

This Convention shall remain in force in- definitely, but either of the Contracting States may, on or before 30 June in any cal- endar year beginning after the expiration ofa period of five years from the date of its entry into force. give to the other Contracting State. through diplomatic channels, written notice of terinination. ln such event,. the Convention shall cease to have effect:

(a) In Sweden: in respect of income derived on or after ] January next following the calendar year in, which the notice oftermination is given and in respect of capital which is held at the ex- piry of the calendar year next following that in which the notice oftermination is given or any subsequent year; '

(b) ln lndia: in respect of income arising in any. fiscal year beginning on or after ] April next fol- lowing the calendar year in which the notice oftermination is given and in respect of capi- tal which is held at the expiry of any fiscal year beginning on or after 1 April next fol- lowing thc calendar year in which the notice oftermination is. given.

IN WITNESS whereof. the undersigncd, being duly authorised thereto, have signed this Convention. .

DONE at Stockholm this 7th day of .lune 1988 in duplicate in the English language.

For the Government of the Republic of India

Shri B. M. Oza

For the Government of the Kingdom of Sweden

Sten ff nders'xon

Prop. 1988/89:49

hör att gälla vid den tidpunkt då bestämmel- serna i förevarande avtal skall gälla enligt bestämmelserna i punkt 1.

Artikel 31 - [mp/lärande

Detta avtal förblir i kraft utan tidsbegräns- ning men envar av de avtalsslutande staterna äger att - senast den 30 juni under ett kalen- derår som börjar efter utgången av en tid- rymd av fem år efter dagen för avtalets ikraft- trädande - på diplomatisk väg skriftligen uppsäga avtalet hos den andra avtalsslutande staten. I händelse av sådan uppsägning upp- hör avtalet att gälla:

a) I Sverige:

beträffande inkomst som förvärvas den 1 . januari året närmast efter det kalenderår då uppsägningen skedde eller senare. och beträf- fande förmögenhet som innehas vid utgången av det kalenderår som följer närmast det då uppsägningen skedde eller senare år;

b) I Indien: . beträffande inkomst som uppkommer un-

der ett beskattningsår som börjar den 1 april. året närmast efter det kalenderår då uppsäg- ningen skedde eller senare, och beträffande förmögenhet som innehas vidlutgången av ett beskattningsår som börjar den 1 april året närmast efter det kalenderår då uppsägning- en skedde eller senare.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, under- tecknat detta avtal. .

Som skedde i Stockholm den 7 juni 1988 i två exemplar på engelska språket.

För Republiken Indiens regering

Shri -B. M. Oza

För Konungariket Sveriges regering

Sten Andersson

Protocol

' At the signing of the Convention between the Government ofthe Republic oflndia and the Government of the Kingdom of Sweden for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of F iscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital, the un- dersigned have agreed upon the following provisions which shall be an integral part of the Convention:

(1) With reference to paragraph 4 of Ar- ticle 12, it .is understood that income from debt-claims. and in particular bonds and de- bentures. which carry & right to participate in the debtor's profits shall be regarded as inter- est if the contract by its general character clearly evidencesa loan at interest. but in- come derived from the participation in prof- its where such participation rests upon a pro-

vision of funds that is subject to the hazards ' of the enterprises business shall not be re- garded as interest within the meaning ofthat paragraph. -

(2) With reference to paragraph 2 of Ar- ticle 26, in the event that pursuant to a Con- vention concluded with a State which is a member of the Organisation for Economic ' Co-operation and Development after' the date of signature of this Convention India would accept that the profits of a permanent establishment of an enterprise ofthat State in , India would be chargeable to tax at the same rate as is" applicable in the case of a similar enterprise in India. it is understood that the same rate will automatically be applied for the taxation of the profits of permanent es- tablishments of Swedish enterprises as from the date of entry into force ofthe Convention with that State.

In WITNESS whereof, the undersigned, being duly authoriscd'thereto, have signed this Protocol.

DONE at Stockholm this 7th day of June " 1988 in duplicate in the English language.

For the Government of the Republic of India

Shri B. M . Oza

For the Government ofthe Kingdom of Sweden

Sten Andersson

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

Prop. 1988/89:49

Protokoll

Vid undertecknandet av avtalet mellan Re- publiken Indiens regering och Konungariket Sveriges regering för undvikande av dubbel- beskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmö- genhet har undertecknade kommit-överens om följande bestämmelser, vilka utgör en in- tegrerande del av avtalet:

]. Beträffande artikel 12 punkt 4 råder enighet om att inkomst av fordringar, i syn- nerhet obligationer och debentures, som medför rätt till andel i gäldenärens vinst, skall anses som ränta, om kontraktets all- männa karaktär tydligt visar att räntebäran- de lån föreligger. Däremot skall inkomst på grund av andel i vinst inte anses som ränta enligt nyssnämnda punkt; om andelen upp- kommit genom tillskott av medel som är underkastade företagets affärsrisker.

2. Beträffande artikel 26 punkt 2 råder enighet om att - i det fall Indien, enligt ett avtal som efter undertecknandet av föreva-' rande avtal ingås med en stat som är medlem i Organisationen för ekonomiskt samarbete och 'utv'eckling, skulle medge att vinst, som förvärvas av fast driftställe i Indien tillhöran- de företag i denna stat. skulle underkastas ' skatt efter samma skattesats som den som gäller för liknande företag i Indien - samma skattesats automatiskt kommer att gälla vid beskattningen av. svenska företags fasta driftställen från och med dagen för ikraftträ- dandet av avtalet med denna stat. Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, under- tecknat detta protokoll. Som skedde i Stockholm den 7 juni 1988 i två exemplar på engelska språket.

För Republiken Indiens regering

Shri B.M.02a

För Konungariket Sveriges regering

Sten Andersson

33

F inansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 6 oktober 1988

Närvarande: statsministern Carlsson, ordförande, och statsråden Feldt, Sigurdsen, Hjelm-Wallén, S. Andersson, Bodström, Göransson, Gradin, R. Carlsson, Johansson, Hulterström, Lindqvist, G. Andersson. Lönnqvist, Thalén, Nordberg, Engström, Freivalds, Wallström-

Föredragande: statsrådet Feldt

Proposition om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indien ' '

Lagförslaget består dels av paragraferna 1-4, dels av en bilaga som innehål- ler den överenskomna texten på engelska samt i svensk översättning. Här redovisas paragrafernas innehåll medan avtalets och protokollets innehåll presenteras i avsnitt 4.

I förslaget till lag föreskrivs att avtalet och protokollet skall gälla för Sveriges del (1 5). Vidare regleras där frågan om avtalets tillämplighet i förhållande till annan skattelag (2 9"). I 35 erinras om möjligheten att söka rättelse om någon beskattats i strid med avtalets bestämmelser. Slutligen föreskrivs att en skattskyldig skall lämna de uppgifter till ledning för taxering som han normalt är skyldig att lämna, även i det fall inkomst eller förmögenhet enligt avtalet helt eller delvis undantagits från beskattning (4 5).

Enligt artikel 30 i avtalet skall de avtalsslutande staterna underrätta

Prop. 1988/89: 49

34

varandra när de åtgärder vidtagits som enligt resp. stats lagstiftning krävs för att avtalet skall träda i kraft. Det träder i kraft den dag dådet sista av dessa meddelanden har lämnats. Det är således inte möjligt att nu avgöra vid vilken tidpunkt avtalet kommer att träda i kraft. I förslaget till lag har därför föreskrivits att lagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

Fysisk person som är bosatt i Indien (resident) erlägger i princip skatt för all inkomst i Indien. antingen den härrör från källa i Indien eller i utlandet. Detta gäller dock inte för person som inte varit bosatt i Indien under nio av de tio åren närmast före inkomståret eller som inte vistats i Indien minst 730 dagar under de sju åren närmast före'inkomståret (not ordinari- ly resident individual). För sådan person gäller att han inte beskattas i Indien för inkomst som förvärvats i utlandet om inkomsten inte förs in eller uppbärs i Indien, såvida inte inkomsten erhålls från verksamhet som kontrolleras från Indien eller yrkesverksamhet som bedrivs därifrån. ' Fysisk person anses i regel bosatt i Indien, om han vistats där minst 182 dagar under året närmast före inkomståret. Detta gäller också i fråga om fysisk person som vistats i Indien minst 60 dagar under året närmast före inkomståret och har vistats där under tidrymd eller tidrymder som sam- manlagt uppgår till 365 dagar under de fyra åren närmast före inkomståret. Inkomster av olika slag beräknas - utom i vissa fall - var för sig. Skatten beräknas därefter på den skattskyldiges sammanlagda inkomst.— Förlust hänförlig till tidigare år får i viss utsträckning dras av från rörelsevinst. Inkomstskatten för fysiska personer är progressiv och utgår efter en skala som varierar mellan 25 och 50 %. Skatt utgår inte om den beskattningsbara inkomsten inte överstiger 18000 rupier (100 rupier motsvarar ung. 45,50 sv. kr.). Realisationsvinst beskattas i princip som annan inkomst. Vid långtidsinnehav, i regel tre år eller längre, beskattas dock endast en del av vinsten. Förlust som uppkommit vid avyttring av realisationsvinstskatte- pliktig egendom få'r dras av från skattepliktig realisationsvinst upp till åtta år efter det år då förlusten uppkom. . Fysisk person' som inte är bosatt i Indien beskattas där för inkomst från källa i Indien. Detta gäller också beträffande inkomst som uppbärs eller anses uppburen i Indien. Skatten för en fysisk person som inte är bosatt i Indien utgår normalt antingen med 30% eller efter den skala som gäller för där bosatt fysisk person. om detta medför högre skatt.

Bolag med hemvist i Indien erlägger i princip skatt på all inkomst oavsett var den uppkommit. Inkomstskatten för de inhemska bolagen utgår efter olika procentsatser beroende på om bolaget är att bedöma som bolag med spritt ägande eller som fåmansbolag. Bolagsskatten för bolag med spritt ägande utgår med 50 %. För fåmansbolag som bedriver handel ' eller investeringsverksamhct utgör skatten 60% medan den för övriga fåmansbolag utgår med 55%. Vissa fåmansbolag som inte delar ut vinst i tillräcklig omfattning erlägger också en särskild skatt på icke utdelad vinst.

Filialer till bolag som inte har hemvist i Indien erlägger skatt efter

Prop. 1988/89: 49

35

samma procentsatser som gäller för inhemska bolag men endast på in- komst som uppbärs i eller härrör från Indien. Ingen ytterligare skatt utgår då vinst överförs från en filial till bolagets huvudkontor. Bolag som inte har hemvist i Indien erlägger normalt källskatt på utdelning och ränta med 25% och på royalty och ersättningar för tekniska tjänster med 30 %.

4- Avtalets och protokollets innehåll .

Avtalet är utformat i nära överensstämmelse med de bestämmelser som organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling(OECD) rekom- - menderat för bilaterala dubbelbeskattningsavtal (”Model Double Taxa- tion Convention on Income and on Capital". 1977). Utformningen har emellertid påverkats av att Indien är ett utvecklingsland. Avvikelser från modellavtalet förekommer också i syfte att anpassa avtalet till resp. avtals- slutande stats interna lagstiftning och praxis. Som exempel på avvikelser , från OECD:s modellavtal kan nämnas bl.a. reglerna om fast driftställe (art. 5), sjöfart (art. 9), utdelning (art. 1 1), royalty och ersättning för tek- nisk service (art. 13), realisationsvinst (art. 14) och pensioner (art. 19). Hänsyn har också tagits till viss indisk lagstiftning som ger skattelättnader till utländska företag i syfte att främja investeringar i Indien.

4.1 Avtalets tillämpningsområde '

Art. ] anger vilka personer som omfattas av avtalet-och art. 2 upptar de skatter på vilka avtalet är tillämpligt.

4.2. Definitioner m. m.

Art. 3 innehåller definitioner av vissa uttryck som förekommer i avtalet. Definitioner förekommer emellertid även i andra artiklar, t.ex. art. 11, 12 och 13, där det inkomstslag som behandlas i resp. artikel definieras.

I art. 4 har intagits regler som avser att fastställa var en person har hemvist vid tillämpningen av avtalet. Observeras bör att dessa regler inte avgör om en person enligt interna skatteförfattningar skall anses bosatt här eller inte. Reglerna har således endast betydelse vid en tillämpning av avtalets bestämmelser. Däremot inverkar reglerna i de avtalsslutande sta- ternas interna rätt på avtalets hemvistbegrepp så till vida att frågan om en fysisk eller juridisk person vid tillämpningen av avtalet skall anses ha hemvist i endera staten i första hand avgörs med ledning av lagstiftningen i . resp. stat [beträffande Sverige jfr 535 kommunalskattelagen (1928z370).

jämte anvisningar, 69 och 70 55 samma lag, 3 & andra stycket, 6, 17 och 1855 lagen (1947: 576) om statlig inkomstskatt samt 1 & tredje stycket, 6, 17 och 1855 lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt]. I art. 4 punkterna 2 och 3 i avtalet regleras fall av s. k. dubbel bosättning, dvs. fall där den skattskyldige enligt svenska beskattningsregler anses bosatt i Sveri- ge och enligt beskattningsreglerna i Indien anses bosatt där. Vid tillämp-

Prop. 1988/89:49

36

ningen av avtalet' skall i sådana fall den skattskyldige anses ha hemvist PTOP- 1988/89349 endast i den avtalsslutande stat i vilken han har hemvist enligt nämnda avtalsbestämmelser. En person som anses bosatt i såväl Sverige som Indi- en enligt resp. stats-interna regler men anses ha hemvist i Indien vid - tillämpningen av avtalet skall vid beskattning i Sverige för de inkomster

som Sverige har beskattningsrätten till anses som bosatt i Sverige och således t. ex. medges grundavdrag.

Art. 5 anger innebörden av uttrycket ”fast driftställe" i avtalet. Bestäm-' melserna om "fast driftställe” i svensk lagstiftning återfinns i punkt 3 av anvisningarna till 53ä kommunalskattelagen. För att ett indiskt företag skall kunna beskattas för inkomst av rörelse från'fast driftställe i Sverige enligt art. 7 erfordras att sådant driftställe föreligger såväl enligt bestäm- melserna i svensk lagstiftning som enligt avtalet. Uttrycket ”fast driftstäl- le" i förevarande avtal har fått en vidare innebörd än i OECD:s modellav- tal men'överensstämmer i allt väsentligt med de rekommendationer som Förenta Nationerna utfärdat för förhandlingar mellan utvecklade länder och utvecklingsländer("United Nations Model Double Taxation Conven- ' tion between Developed and Developing Countries'”, 1980).

4.3. Avtalets beskattningsregler

Art. 6-24 innehåller avtalets beskattningsregler varvid en indelning skett i olika inkomster. Denna indelning har betydelse endast för tillämpningen av avtalet och således inte vid bestämmandet av till vilket inkomstslag en inkomst skall hänföras enligt svensk intern skatterätt. Vidare gäller som utgångspunkt att en inkomst beskattas i Sverige om så kan ske enligt svensk intern skatterätt. om denna beskattningsrätt genom avtalet har inskränkts måstedenna begränsning iakttas. Det bör dock observeras att även om en inkomst enligt avtalet undantagits från beskattning i Sverige kan den komma att påverka storleken av svensk skatt på annan inkomst - Lifr art'. 25 punkt 3 h)]. Vidare bör observeras att i de fall en inkomst "får beskattas" i en avtalsslutande stat enligt bestämmelserna i art. 6-24 detta inte innebär att den andra staten fråntagits beskattningsrätten till inkoms- ten i fråga. Beskattning får ske även i den andra staten om så kan ske enligt dess interna beskattningsregler, men denna stat måste i så fall undanröja den dubbelbeskattning som därvid uppkommer. Hur detta genomförs regleras i art. 25. ' '. Inkomst av fast egendom får enligt art. 6' beskattas i den stat där egendomen är belägen. Enligt bl.a. '27ä kommunalskattelagen beskattas inkomst som härrör från fastighet i vissa fall som inkomst av rörelse. Inkomst som omfattas av art. 6 får emellertid vid tillämpningen av avtalet beskattas som inkomst av fast egendom. dvs. i den stat där den fasta egendomen är belägen. Denna regel gäller även beträffande royalty från fast egendom eller för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralfyndig- het, källa eller annan naturtillgång. Annan royalty beskattas enligt art. 13. I punkt 2 har "byggnader” tagits med i uppräkningen av de rättigheter och tillgångar som vid tillämpningen av avtalet alltid är- att anse som fast

37

egendom. Detta innebär att inkomst av sådan i Sverige belägen byggnad enligt avtalet alltid får beskattas i Sverige även om den skattskyldige enligt avtalet har hemvist i Indien.

Art. 7 innehåller regler om beskattning av rörelseinkomst. Sådan in- komst får i regel beskattas i den stat där rörelsen bedrivs från fast driftstäl- le. En fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, som bedriver rörelse från fast driftställe i Indien, skall undantas från skatt i Sverige på den till driftstället hänförliga inkomsten om villkoren i art. 25 punkt 3 e) är uppfyllda. Är den skattskyldige fysisk person eller dödsbo iakttas i detta fall bestämmelserna om progressionsberäkning i art.25 punkt 3 h). Är villkoren i art. 25 punkt 3 e) inte uppfyllda, får den till driftstället hänförli- ga inkomsten beskattas i Sverige men skatt på inkomsten som erlagts i Indien skall avräknas från den svenska skatten enligt art. 25 punkt 3 a).

Om ett indiskt företag driver rörelse i Sverige från fast driftställe här skall vid inkomstberäkningen i första hand tillämpas svenska regler men beräkningen får inte stå i strid med bestämmelserna i art. 7 punkterna 2-6.

Ingår i inkomst av rörelse inkomstslag som behandlas särskilt i andra artiklar i detta avtal regleras beskattningen av dessa i de särskilda artiklar- na (art. 7 punkt 7). ' Beskattningen av inkomst av rörelse i form av luftfart och sjöfart i internationell trafik sker inte enligt reglerna i art. 7 utan regleras särskilt i art. 8 och art. 9. Beträffande luftfart i internationell trafik gäller enligt art.8 punkt 1 att beskattning sker endast i den stat där det företag som bedriver sådan verksamhet har hemvist. De särskilda beskattningsreglerna för SAS i punkt 2 innebär att avtalet endast reglerar beskattningen av den del av SAS: s inkomst som är hänförlig till den svenske delägaren. Punkt 4 a) klargör att ränta som har samband med luftfart i internationell trafik inte skall behandlas som ränta i avtalets mening utan beskattas på samma sätt som övriga luftfartsinkomster. Bakgrunden till bestämmelsen är att företag i Indien som bedriver internationell luftfart i vissa situationer är skyldiga att sätta in intjänade medel på räntebärande konton. För att inte osäkerhetskall uppstå om hur räntan på dessa, medel skall behandlas enligt avtalet har en uttrycklig bestämmelse härom införts. Vidare finns i punkt 4 b) en definition av användningen av luftfartyg. Av denna framgår bl. a. att inkomst av viss verksamhet som inte omedelbart kan sägas vara inkomst av luftfart, t.ex. inkomst av tillfällig uthyrning av luftfartyg för befrakt- ning, också skall beskattas som inkomst genom användningen av luftfartyg i internationell trafik. dvs. endast i den stat där företaget som bedriver verksamheten har hemvist.

Huvudregeln beträffande beskattning av inkomst av sjöfart i internatio- nell trafik är att beskattning skall ske endast i den stat där företaget som bedriver verksamheten har hemvist (art. 9 punkt 1). Enligt punkt 2 får emellertid även den andra staten beskatta sådan inkomst om användning- en av skepp sker i denna stat. Det finns dock en begränsning vid beräk- ningen av den inkomst som får beskattas i denna stat så att inkomsten inte får överstiga 7,5 % av bruttointäkten av transport av passagerare och frakt som tagits ombord i staten i fråga. Vidare skall den sålunda beräknade

Prop. 1988/89: 49

38

skatten nedsättas med hälften. Om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst från Indien på här beskrivet vis beskattas inkomsten i Sverige. Indisk skatt som tagits ut i enlighet med 'avtalets regler avräknas därvid från den svenska skatten. I de fall en person med hemvist i Indien förvärvar inkomst från Sverige av sjöfart i internationell trafik måste Sverige vid en eventuell beskattning iaktta ifrågavarande begränsningsreg- ler.

Art. 10 innehåller regler om omräkning av inkomst vid obehörig vinst- överföring mellan företag med intressegemenskap. _

I art. ]] behandlas beskattningen av utdelning. Uttrycket "utdelning” definieras i punkt 3. I vissa fall skall emellertid utdelning beskattas enligt avtalets regler om beskattning av inkomst av rörelse eller av fritt yrke. Dessa fall anges i punkt 4. Där föreskrivs .att att. 7 resp. art. 15 skall tillämpas. om den som har rätt till utdelningen har hemvist i en avtalsslu- tande stat och har fast driftställe eller stadigvarande anordning i den andra avtalsslutande staten och utdelningen är hänförlig till andel som äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anord- ningen. Bestämmelserna om utdelning innebär i övrigt följande. Enligt punkt 1 får utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten beskattas i denna andra stat. Utdelningen får emellertid beskattas även i den stat där bolaget som betalarutdelningcn har hemvist. Skatten skall dock begränsas till 15 % av utdelningens bruttobelopp om den som har rätt till utdelningen är ett bolag som behärskar minst 10% av det utdelande bolagets kapital, till den del utdelningen är hänförlig till nytillskjutet aktiekapital [punkt 2 a)]. Vad som avses med nytillskjutet aktiekapital finns beskrivet i punkt 6. Är villkoren i punkt 2a) inte uppfyllda skall källskatten, om mottagaren har rätt till utdelningen, begränsas till 25% av bruttobeloppet [punkt 2 b)]. Punkt 5 innehåller förbud mot s.k. extra-territoriell beskattning av utdel- ning (beträffande detta slag av beskattning se punkterna 32-35 i kommen- taren till art. 10 punkt 5 i OECD:s modellavtal av år 1977).

Ränta får enligt art. 12 beskattas i den stat där mottagaren har hemvist. Vad som här avses med ränta framgår av punkt 4jämförd med punkt 1 i protokollet. Även den stat varifrån räntan härrör får beskatta räntan. Under förutsättning av att de angivna villkoren är uppfyllda skall denna Skatt dock begränsas till 15 (punkt 2) resp. 10% [punkt 3 a)] av räntans ' bruttobelopp. I vissa fall skall skatt inte tas ut i källstaten [punkt 3 b) och c)]. Begränsningarna enligt punkt 2 och 3 gäller dock inte i fall som avses i punkt 5, dvs. då räntan är hänförlig till fordran som äger verkligt saml— med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den som har rätt till räntan har i den andra avtalsslutande staten eller med rörelse som avses i art. 7 punkt 1 c). I sådant fall får räntan beskattas i denna andra stat såsom . inkomst av rörelse eller fritt yrke med tillämpning av art. 7 resp. art.,15. Ränta, som utbetalas från Sverige till en person som har hemvist i Indien och som enligt svenska beskattningsregler inte är bosatt i Sverige, kan inte beskattas i Sverige om räntan i Sverige skall hänföras till inkomstslaget kapital. Den här beskrivna beskattningsrätten för källstaten kan således bli tillämplig i Sverige endast om räntan enligt punkt 2 av anvisningarna till

Prop. 1988/89: 49

39

285 kommunalskattelagen skall hänföras till inkomstslaget rörelse. Dess- utom erfordras att fast driftställe föreligger enligt intern svensk rätt (5351 mom. a kommunalskattelagen).

Sådan royalty och ersättning för teknisk service som avses'i art. [3 punkt 3 resp. punkt 4 och som härrör från en 'avtalsslutande stat (källstaten) och betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får enligt punkt 1 beskattas i denna andra stat. Källstaten får också enligt punkt 2 ta ut skatt men denna skall begränsas till 20 % av royaltyns eller ersättningens bruttobelopp om mottagaren har rätt till royaltyn eller ersättningen. Un- dantag görsdock i punkt 5 för sådana fall då den rättighet, egendom eller - kontrakt för vilken royaltyn resp. ersättningen betalas-har verkligt sam- band med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den som har rätt till royaltyn eller ersättningen har i den andra staten eller med rörelse som avses i art.7 punkt lc). I sådant fall får royaltyn resp.- ersättningen - beskattas i denna andra stat såsom inkomst av rörelse eller fritt yrke med tillämpning av art. 7 resp. art. 15. Royalty och ersättning för teknisk ser- vice 'som utbetalas från Sverige till person med hemvist i Indien får som sagts ovan beskattas här men skatten skall begränsas till 20 % av royaltyns eller ersättningens bruttobelopp i fall som avses i punkt 2. Begränsningen gäller inte i fall som avses i punkt 5'. För att en beskattning skall kunna ske i Sverige måste en sådan kunna ske enligt intern svensk rätt (jfr 285 kom- munalskattelagen samt punkt 3 femte stycket av anvisningarna till 535 kommunalskattelagen jämfört med 25 lmom. och 35 lagen om statlig inkomstskatt).

Art. 14 behandlar beskattningen av realisationsvinst. Bestämmelsen i punkt 4 innebär att beskattning kan ske i båda staterna av realisationsvinst vid överlåtelse av annan egendom än som avses i artikelns tidigare punk- ter. Bestämmelsen gör det bl. a. möjligt för Sverige att tillämpa de svenska reglerna om beskattning av vinst vid aktieförsäljning som skett efter ut- flyttning från Sverige (53 5 1 mom. a sista stycket kommunalskattelagen).

Enligt art. [5 beskattas inkomst genom fri yrkesutövning och annan självständig verksamhet i regel endast i den stat där den som utövar verksamheten har hemvist. Om inkomsten förvärvas genom verksamhet i den andra avtalsslutande staten, får inkomsten emellertid beskattas där om den som'utövar verksamheten har en stadigvarande anordning för utövande av verksamheten där, eller om inkomsttagarens vistelse i den andra staten varar i mer än 90 dagar under denna stats beskattningsår [punkt 1 b)]. '

Art. 16 behandlar beskattningen av inkomst av enskild tjänst. Punktl innebär, att sådan inkomst i princip beskattas i den stat där arbetet utförs. Undantag från denna regel gäller vid utsändning under kortare tid under de förutsättningar som anges i punkt2. I sådana fall sker beskattning endast i inkOmsttagarens hc'mviststat. I punkt 3 har intagits särskilda regler om beskattning av inkomst av arbete ombord på skepp eller luftfartyg i internationell trafik. '

Styrelsearvode och liknande ersättning får enligt art. 17 punkt 1 beskat- tas i den stat där det bolag som betalar ersättningen har hemvist. Enligt

Prop. 1988/89: 49

40

punkt2 gäller samma regel för lön och annan liknande ersättning som uppbärs av tjänsteman i högre företagsledande ställning.

' Prop. 1988/89: '49

Beskattningen av inkomst som underhållningsartist eller idrottsman' uppbär genom sin verksamhet regleras i art. 18. Sådan inkomst beskattas i den stat där verksamheten utövas (punkt 1). Detta gäller oavsett om in- komsten-förvärvas under utövande av fritt yrke eller enskild tjänst. Enligt punkt 2 får inkomsten i regel beskattas i den stat där artisten eller idrotts- mannen utför arbetet. även om ersättningen utbetalas till en annan person (t.ex. arbetsgivare hos vilken artisten eller idrottsmannen är anställd) än artisten eller idrottsmannen” själv.

Punkterna 1 och 2 gäller dock inte då verksamheten utövas inom ramen för kulturutbyte mellan de avtalsslutande staterna eller om besöket bekos- tas till väsentlig del av allmänna medel från den stat där artisten eller idrottsmannen har hemvist. I sådana fall är inkomsten undantagen från beskattning i den stat där verksamheten utövas (punkt 3).

Enligt art. [9 punkt l'får pension och annan liknande ersättning med anledning av tidigare anställning samt livränta. och utbetalning enligt socialförsäkringslagstiftningen, som inte omfattas av art.20 punktZ (of- fentlig tjänst). vilka härrör från en' avtalsslutande stat och betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas i den stat från vilka de härrör. .

Inkomst av allmän tjänst beskattas enligt art. 20 i regel endast i den stat som betalar ut inkomsten [punkt 1 a)]. Motsvarande gäller enligt punkt 23) i fråga om pension på grund av allmän tjänst. I fall som avses i _. punkterna 1 b) och 2b) beskattas dock ersättningen endast i inkomsttaga- rens hemviststat. Enligt punkt 3 beskattas i vissa fall ersättning av allmän tjänst enligt reglerna för beskattning av inkomst av enskild tjänst.

Art. 21 och 22 innehåller regler om skattelättnader för studerande och affärspraktikanter resp. lärare och forskare. '

Inkomst som inte behandlas särskilt i att. 6-22 beskattas enligt art. 23 endast i inkomsttagarens hemviststat (punkt 1) utom i de fall en inkomst har anknytning till den andra avtalsslutande staten på sätt som anges i punkterna 2 och 3.

Art. 24 reglerar beskattningen av förmögenhet. Bestämmelserna över- ensstämmer i princip med motsvarande regler i OECD:s modellavtal. I punkt 4 har dock angivits att alla andra slag av förmögenhet än sådana som behandlats i punkterna 1-3 får beskattas i båda avtalsslutande staterna.

Bestämmelserna om undvikande av dubbelbeskattning finns i art. 25. Såväl Sverige som Indien tillämpar enligt avtalet avräkning av skatt (”cre- ' dit of tax") som huvudmetod för att undvika dubbelbeskattning. Detta innebär en ändringjämfört med 1958 års avtal där Sverige tillämpade den s.k. exempt-metoden (exempt ==undantagande från skatt) som huvudme- tod. Innebörden av avräkningsbestämmelserna är att en person med hemvist i den ena staten taxeras där även för sådan inkomst—som enligt avtalet får beskattas i den andra staten. Den uträknade skatten minskas därefteri princip med den skatt som enligt avtalet har tagits ut i den andra staten. Vid avräkningcn av skatt på inkomst i Sverige tillämpas bestäm- melserna i 4-1855 lagen (1986: 468) om avräkning av utländsk skatt. Där-

41

vid beräknas svensk inkomstskatt på inkomsten på vanligt sätt. Vid in- komstberäkningen medges sålunda avdrag för kostnader som är hänförliga till inkomsten. Kostnadsavdrag medges dock inte för skatt som erlagts i Indien och som omfattas av avtalet.

I likhet med de flesta andra dubbelbeskattningsavtal med utvecklings- länder innehåller förevarande avtalsförslag regler om avräkning i vissa fall i Sverige av högre skattebelopp än som faktiskt erlagts i den andra staten, s.k. matching credit. Bestämmelserna härom finns i punkt 3 b), c) och g).

På svensk sida görs undantag från credit of tax-metoden i de fall som anges i punkt 3 e). Då tillämpas i stället exempt-metoden för att undanröja dubbelbeskattning. Detsamma gäller beträffande person med hemvist i Sverige som uppbär inkomst från Indien enligt art. 20. I det fall exempt- metoden skall tillämpas skall inkomsten inte tas med vid taxeringen i Sverige. Om personen i fråga har annan inkomst som taxeras till statlig inkomstskatt har Sverige enligt det s.k. progressionsförbehållet i punkt 3h) rätt att företa progressionsuppräkning. Denna bestämmelse innebär att man först räknar ut den statliga inkomstskatt som skulle ha påförts om den skattskyldiges hela inkomst beskattats endast i Sverige. Därefter fast- ställs hur stor procent den sålunda uträknade skatten utgör av hela den beskattningsbara inkomst på vilken skatten beräknats. Med den sålunda erhållna procentsatsen tas skatt ut på den inkomst som skall beskattas i Sverige. Förfarandet används endast om detta leder till högre skatt än vad som skulle ha blivit fallet om skatten beräknats utan beaktande av inkoms- ten från Indien (jfr 205 2 mom. andra stycket lagen om statlig inkomst- skatt).

Inte heller i det fall som avses i punkt 30 tillämpas credit of tax-meto- den. Enligt denna punkt skall på vissa i punkten angivna villkor utdelning från bolag i Indien till bolag med hemvist i Sverige vara undantagen från beskattning i Sverige i den mån utdelningen skulle ha varit undantagen från beskattning enligt svensk lag om båda bolagen hade varit svenska bolag (jfr 75 8 mom. lagen om statlig inkomstskatt). Vidare krävs antingen att den vinst av vilken utdelningen betalas underkastats den-normala indiska bolagsskatten eller därmed jämförlig inkomstskatt eller att den utdelning som betalas av det indiska bolaget uteslutande eller så gott som uteslutande utgörs av utdelning vilken bolaget under det aktuella eller tidigare år mottagit på aktier eller andelar som bolaget innehar i ett bolag med hemvist i tredje stat, och vilken skulle ha varit undantagen från svensk skatt om de aktier eller andelar på vilka utdelningen betalas hade innehafts direkt av bolaget med hemvist i Sverige. Det sistnämnda villko— ret som således tar sikte på utdelning som ursprungligen härrör från tredje stat kan, somjag tidigare framhållit i prop. 1983/84: 19 (s. 145). inte anses vara uppfyllt i de fall då Sverige inte har något dubbelbeskattningsavtal med denna tredje stat. Frågan om skattefrihet skall nämligen kunna avgö- ras av beskattningsmyndighet genom en direkt tillämpning av dubbelbe- skattningsavtal med det land i vilket det bolag som utbetalat utdelningen till Sverige har hemvist eller med stöd av regler i annat dubbelbeskatt- ningsavtal. En annan tolkning skulle innebära krav på prövning av en hypotetisk ansökan om dispens, något som får anses vara uteslutet.

Prop. 1988/89: 49

I art. 26 finns bestämmelser om förbud i vissa fall mot diskriminering vid beskattningen. I punkt 2 anges att en avtalsslutande stat dock har rätt att beskatta inkomst från fast driftställe i denna stat som företag i den andra avtalsslutande staten förvärvar efter en högre skattesats än den som gäller för liknande företag i den egna staten. 1 punkt 2 i protokollet har föreskrivits att om Indien med en stat som är medlem i OECD skulle ingå ett avtal som medger att sådant fast driftställe skall beskattas efter samma skattesats som den som gäller för liknande företag i Indien skall samma skattesats automatiskt gälla vid beskattningen av svenska företags fasta driftställen i Indien.

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse regleras i art. 27 och be- stämmelser om utbyte av upplysningar finns i art. 28.

I art. 29 finns vissa föreskrifter beträffande diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän.

Art. 30 och 3] innehåller bestämmelser om avtalets ikraftträdande och upphörande.

Enligt art. 30 skall de båda staterna meddela varandra när de åtgärder vidtagits som enligt dess lagstiftning fordras för att avtalet skall träda i kraft. Avtalet träder i kraft dagen för det senare av dessa meddelanden och tillämpas i Sverige på inkomst som förvärvas fr. o.m.den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det då avtalet träder i kraft och på förmögenhet som innehas vid utgången av det kalenderår som följer när- mast efter det då avtalet träder i kraft eller senare år. Från indisk sida tillämpas avtalet beträffande inkomst som uppkommer under beskatt- ningsår som börjar den 1 april året närmast efter det kalenderår då avtalet träder i kraft eller senare och beträffande förmögenhet som innehas vid utgången av beskattningsår som börjar den 1 april året närmast efter det kalenderår då avtalet träder i kraft eller senare. Avtalet kan sägas upp först sedan det varit i kraft i minst fem år. 1958 års avtal upphör att gälla i och med att förevarande avtal blir tillämpligt.

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att godkänna avtalet mel- lan Konungariket Sveriges regering och Republiken Indiens regering för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt att anta förslaget till lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indien.

Prop. 1988/89: 49

43

1. Inledning

Den 30 juli 1958 undertecknades ett dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indien beträffande skatter på inkomst. Avtalet godkändes av riksdagen (prop. 1958:B 48, BevU B 25, rskr B 110) och tillämpades fr.o.m. 1959 års taxering (SFS 1959:24).

Förhandlingar om ett nytt avtal har ägt rum i flera omgångar, senast i New Delhi i növember 1986. Avtalsutkastet har i en tidigare version remitterats till kammarrätten [ Stockholm och riksskatteverket. Med hänsyn till de synpunkter som då framfördes erfordrades en ny förhandlingsomgång. De ändringar som blev resultatet av dessa förhandlingar tillfredsställer i allt väsentligt remissinstansernas förslag till ändringar varför någon ny remissomgång inte ansetts nödvändig.

Avtalet och protokollet undertecknades den 7 juni 1988.

5. Lagrådets hörande

Såsom framgår av 2 5 i den föreslagna lagen skall avtalets beskattningsreg- ler tillämpas endast i den mån de medför inskränkning av den skattskyl- dighet i Sverige som annars skulle föreligga. Jag anser på grund härav och på grund av förslagets beskaffenhet att lagrådets hörande inte är erforder- ligt.

7. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredraganden

har lagt fram.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1988

Prop. 1988/89: 49 '

44