Prop. 1990/91:70

om ändring i lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik

Regeringens proposition 1990/91:70

om ändring i lagen (1985: 193) om internationell järnvägstrafik Pmp-

Regeringen Föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 6 december 1990.

På regeringens vägnar

Ingvar Carlsson

Laila Freivalds

Propositionens huvudsakliga innehåll

Genom lagen (1985: 193) om internationell järnvägstrafik har vissa delar av 1980 års fördrag om internationell järnvägstrafik (COTIF) införlivats med svensk rätt. Lagen trädde i kraft den 1 maj 1985. Vid samma tidpunkt blev fördraget gällande för Sverige.

Ändringar i COTlF kan i vissa hänseenden beslutas av ett revisionsut- skott inom den internationella organisation. OTlF. som bildades genom fördraget. Om inte en tredjedel av medlemsstaterna inom en viss tid har anmält invändning mot beslutet. träder ändringarna i kraft för samtliga medlemsstater vid en bestämd tidpunkt. En stat som vill undgå att bli bunden av ändringarna måste säga upp fördraget.

Rcvisionsutskottet beslöt i maj 1990 om ett par smärre ändringar i det bihang till COTlF som reglerar befordran av gods. Riksdagen har godkänt att Sverige inte gör några invändningar mot ändringarna (prop. 1990/91:12. LU4. rskr. 2). Inte heller någon annan medlemsstat har an- mält invändning mot ändringarna. Dessa träder därför i kraft den 1 juni 1991.

I propositionen föreslås att ändringarna i COTIF införlivas med svensk rätt.

1 RikXt/(LL'UH [OOO/9] . hum/. Nr 7!)

Propositionens lagförslag

Förslag till

Lag om ändring i lagen (1985: 193) om internationell

järnvägstrafik

Härigenom föreskrivs att 39” lagen (1985:193) om internationell järn- vägstrafik skall ha följande lydelse.

Nuvarande [_l-*(lt'lSc' I-"örexlagen lift/('lx'é'

35'

I fråga om sådan internationell järn vägsbefordran av gods som av- ses i bihangB till fördraget gäller som svensk lag bihanget. med un- dantag av bestämmelserna i bilagal (RlD). i dess franska lydelse efter ändring enligt det beslutsprotokoll som nämns i Zä.

I fråga om sådan internationell järnvägsbefordran av gods som av- ses i bihang B till fördraget gäller som svensk lag bihanget. med un- dantag av bestämmelserna i bilaga 1 (RlD). i-dess franska lydelse efter dels ändring enligt det beslutsproto- koll som nämns i 2 &. dels den änd- ring som har antagits av revisionsut- skotte! inom OTII" enlig! lies/uts- prolokoll den 31 maj 1990. Sivi— nämnda protokoll är intaget i bilaga 3 till denna lag.

Denna lag träder i kraft den ljuni 1991.

' Senaste lydelse 199011167

I»)

PROTOCOLE DES DEClSlONS

adoptées par la Commission de révision au cours de sa deuxiéme session tenue & Berne, du 28 mai au 31 mai 1990

En application des articles 19 et 21 de la Convention relative aux trans- ports internationaux ferroviaires (COTIF). signée å Berne le 9 mai 1980. les representants des Etats membres désignés en annexe et dt'lment habili- te's a cet effet se som réunis au sein dela Commission de re'vision.

Au termc des discussions qui se sont tenues å Berne du 28 mai au 31 mai 1990. au siége de l'Office central des transports internationaux ferrovi- aircs, Ia Commission de re'vision a arréte' les dispositions suivantes:

11.

"11

De'cisions de modifications dela COTlF relevant dela competence de la Commission de révision. La Commission de rc'vision décide les modifications suivantes:

Article 4 7 CIM

Le texte duå 2 (ancien). devenantå 3 selon la version du Protocole des decisions du 21 décembre 1989 de la Commission de revision, est modifié comme suit: ”& 3 Les in_te'réts nc sont dus que si l'indemnité excéde 8 unités de eompte par lettre de voiture."

_sS' 4 du RlEv. Annexe I 1" aux Reg/es uni/ormar CIM

Le texte du & 4 ost modifie' comme suit: & 4 Les colis express doivent étre transportés par des moyens rapides dans les délais prevus aux tarifs internationaux. Les délais de livrai- son doivent. en tout cas, étre plus reduits que les délais appliqués en verlu de ! 'arliele- 27 des Reg/es uni/brmes

Propositions de modifications de la COTlF relevant de la competence de 1”Assemblée générale. La Commission de re'vision propose a l'Assemblée générale de l'OTlF, les modifications suivantes:

Rikxdagen 1990/9] . 1 sam/. Nr 70

.—-lnne_veau Prolm'olmlex cläeixions Prop. 1990/91: 70

LISTE DES E'liA'l'S PRESENTS ()U REPRESENTES A LA DEUXlEME SESSlON DF. l.A COMMISSION DE REVISION

1. Albanie 2. Allemagne (République fédéralc d') 3. Autriche 4 Belgique 5 Bulgaric 6. Dancmark 7. Espagne 8. France 9. ([irece 10. H ongrie 1 1. lrlandc 12. ltalie 13. Liechtenstein 14. Luxembourg 15. Norvége 16. Pays-Bas 17. Polognc 18. République de'mocratiquc allemande 19. Roumanie 20. Royaume-Uni 21. Suede 22. Suisse 23. Tchécoslovaquie 24. Turquie 25. Yougoslavie

(Översättning)

BESLUTSPROTOKOLL

antaget av revisionsutskottct vid dess andra möte den 28—31 maj 1990 i Bern.

I enlighet med artiklarna 19 och 21 i fördraget om internationell järnvägs- trafik (COTIF) som slutits i Bern den 9 maj 1980 har representanter för de medlemsstater som framgår av bilagan sammanträtt i revisionsutskottct.

Sedan överläggningarna. som pågått den 28—31 maj 1990 i centralby- rans lör internationell järnvägstrafik lokaler i Bern. avslutats. har revi- sionsutskottct fattat följande beslut.

1.

11.

Beslut om ändringar i (”(")TlF som revisionsutskottct är behörigt att besluta om. Revisionsutskottct beslutar om följande ändringar:

Artikel 47 ("I.-ll

Lydelsen avå Z (äldre). som enligt revisionsutskottets beslutsproto- koll den 21 december 1989 blirå 3. ändras enligt följande:

"9" 3 Ränta betalas endast om ersättningsbeloppet överstiger 8 beräkningsenheter per fraktsedel."

&” 4 i Rlliv. Bilaga ”'till de enhetliga rättsreglerna (flit-I

Lydelsen av & 4 ändras enligt följande:

" _Q' 4 Expressgods skall befordras med snabba transportmedel inom de frister som föreskrivs i de internationella tarifferna. Leveransfris- terna skall alltid vara kortare än de frister som gäller enligt artikel 27i de enhetliga rättsreglerna

Förslag till ändringar av COTlF som faller under generalförsamling- ens kompetens.

Revisionsutskottef föreslår ()TlF:s generalförsamling följande änd- ringar:

Bilaga till beslutsprotokoll Prop. 1990/91: 70

FÖRTECKNING ÖVER DE STATER SOM VARlT NÄRVARANDE EL- LER REPRESENTERATS vn) REVISIONSUTSKOTTETS ANDRA MÖTE

Albanien Förbundsrepubliken Tyskland Österrike Belgien Bulgarien Danmark Spanien Frankrike Grekland Ungern Irland Italien

_. Liechtenstein Luxemburg Norge Nederländerna Polen

Tyska Demokratiska Republiken Rumänien

20. Storbritannien 21. Sverige 22. Schweiz 23. Tjeckoslovakien 24. Turkiet

25. Jugoslavien

.OPPCHFr-wewtvr

Is)—

__ .:.)

"990395”?—

J ustitiedepartementet Prop. 1990/91: 70

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 6 december 1990

Närvarande: statsministern Carlsson, ordförande. och statsråden Eng- ström, S. Andersson. Göransson. Dahl, R. Carlsson. G. Andersson. Lönnqvist. Thalén. Freivalds. Wallström. Lööw. Persson. Molin. Sahlin. Larsson. Åsbrink

Föredragande: statsrådet Freivalds

Proposition om ändring i lagen (1985: 193) om internationelljärnvägstrafik

1 Inledning

Internationelljärnvägsbefordran regleras i 1980 års fördrag om internatio- nell järnvägstrafik (Convention relative aux transports internationaux fer- roviaircs. COTIF). som trädde i kraft den I maj 1985. Genom detta fördrag bildades en ny organisation. Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (I”Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires. OTIF) med säte i Bern. Till COTIF hör ett protokoll om privilegier och immunitet för OTlF samt två bihang. bihang A _med enhetliga rättsregler för avtal om internationell järnvägsbefordran av resande och resgods (CIV) och bihang B med enhetli- ga rättsregler för avtal om internationelljärnvägsbefordran av gods (CIM). Ett trettiotal stater. däribland Sverige. har tillträtt fördraget.

Genom lagen (19851193) om internationell järnvägstrafik har de delar av fördraget som innehåller materiella bestämmelser införlivats med svensk rätt. Detta har skett genom föreskrifter om att bihang A och bihang B i deras franska lydelse skall tillämpas som svensk lag. Beträffande ansvarigheten för skada vid befordran av resande gäller dock 1 och 2 kap. järnvägstrafiklagen (1985: 192) i stället för motsvarande bestämmelser i bihang A. Vidare har vid införlivandet av bihang B undantagits dess bilaga I. reglementet om internationell järnvägsbefordran av farligt gods (RID). Den nu nämnda lagstiftningen trädde i kraft den 1 maj 1985.

Ändringar i fördraget kan i vissa hänseenden beslutas av revisionsut- skottct inom OTIF. Om inte en tredjedel av medlemsstaterna inom en viss tid har anmält invändning mot beslutet. träder ändringarna i kraft för samtliga medlemsstater vid en bestämd tidpunkt. nämligen första dagen i tolfte månaden efter det att organisationens sekretariat (centralbyrån) lämnade underrättelse om ändringarna. En stat som vill undgå att bli bunden av ändringarna måste säga upp fördraget.

Våren 1989 inleddes ett arbete med att revidera COTIF. Som ett led i revisionsarbetet höll OTIF:s revisionsutskott ett möte i Bern den 14—21 7

december 1989. Vid detta möt: beslöt utskottet om vissa ändringar i CIV och CIM. Dessa ändringar har införlivats med svensk rätt genom en ändring i lagen om internationell järnvägstrafik. som träder i kraft den 1 januari 1991 (jfr prop. 1990/91:43. LUI4. rskr.54).

Revisionsutskottet beslöt vid ett andra möte i Bern den 28—31 maj 1990 bl. a. om vissa ytterligare ändringar i bihang B till fördraget. Central- byrån underrättade i en skrivelse av den 21 juni 1990 medlemsstaterna om beslutet.

I prop. 1990/91:12 om ändring i 1980 års fördrag om internationell järnvägstrafik (COTIF) föreslog regeringen riksdagen att godkänna att Sverige inte skulle anmäla några invändningar mot de ändringar i bihang B till 1980 års fördrag om internationell järnvägstrafik som beslutats vid mötet med revisionsutskottct den 28—31 maj 1990. Riksdagen biföll förslaget i propositionen (se 1990/912LU4. rskr. 2).

Inte heller någon annan medlemsstat har inom föreskriven tid anmält invändning mot beslutet. Ändringarna träder därför i kraft för samtliga medlemsstater den 1 juni 1991. Jag avser att nu ta upp den lagändring som beslutet föranleder.

Som jag framhöll i prop. 1989/90: 120 och prop. 1990/91:43 är den be- slutsordning som jag har funnit bör tillämpas i ärenden av detta slag ganska tungrodd. Riksdagen har alltså först tagit Ställning till om Sverige bör an- mäla invändning mot det nu aktuella beslutet (se 10 kap. 2 och 4 åå rege- ringsformen. RF). Sedan förutsättningarna för att beslutet skall träda i kraft numera inträtt. har riksdagen att i detta ärende pröva frågan om att med svensk rätt införliva de ändringar som riksdagen redan har godtagit i sak.

För situationer av detta slag har 10 kap. 5 & andra stycket RF fått sin nuvarande utformning (jfr prop. l984/85:61). Enligt denna bestämmelse far riksdagen beträffande en internationell överenskommelse som införli- vats med svensk rätt genom inkorporering föreskriva att framtida ändring- ar i överenskommelsen automatiskt skall gälla häri riket. En sådan förtida inkorporering får bara avse ändringar av begränsad omfattning.

Det finns anledning att i fortsättningen undvika den omgång som den nuvarande beslutsordningen medför. Regeringen har därför föreslagit riks- dagen att med stöd av 10 kap. 5 _l) andra stycket RF besluta om en ändring av lagen om internationell järnvägstrafik av innebörd att framtida änd— ringar i COTIF som beslutats av revisionsutskottct och som blivit bindan- de för Sverige "i förväg" skall inkorporeras med svensk rätt (se prOp. 1990/91:43). Beslut om en sådan lagändring fattas i samma ordning som vid stiftande av grundlag. dvs. normalt genom två likalydande riksdagsbe- slut med mellanliggande riksdagsval (se 8 kap. 155 RF). Riksdagen har som vilande antagit förslaget (se 1990/91:LU14. rskr. 54).

2 Allmän motivering 2.1 Införlivande av ändringarna i COTIF

Mitt förslag: De ändringar av CIM som har beslutats av revisionsut- skottct vid dess möte den 28—31 maj 1990 införlivas med svensk rätt.

Skälen för mitt förslag : De ändringar som revisionsutskottct har beslu- tat vid sitt möte i maj 1990 är rena följdändringar till de ändringar som beslöts vid utskottets möte i december 1989. En närmare redogörelse för ändringarna finns i prop. 1990/91: 12.

Sverige har i enlighet med riksdagens godkännande inte anmält några invändningar mot ändringarna. Inte heller någon annan medlemsstat har inom föreskriven tid anmält någon invändning mot revisionsutskottets beslut. Ändringarna träder därför i kraft för samtliga medlemsstater den 1 juni 1991.

Riksdagen har alltsa i sak redan godtagit de aktuella ändringarna. Dessa skall nu införlivas med svensk rätt. De befordringsrättsliga bestämmelser som finns i bihangcn till COTIF har införlivats i svensk rätt genom inkorporation. Detta innebär att den autentiska konventionstextcn i dess franska lydelse har gjorts direkt gällande i Sverige och skall tillämpas av de svenska myndigheterna. Som ett hjälpmedel vid sidan av den autentiska texten har också publicerats en översättning av överenskommelsen till svenska. Det nu aktuella revisionsprotokollct jämte en svensk översättning bör alltså fogas som en bilaga till lagen om internationell järnvägstrafik. Ändringarna föranleder också en ändring i 3 5 i denna lag.

3 Upprättat lagförslag

I enlighet med det anförda har inom justitiedepartementet upprättats ett förslag till lag om ändring i lagen (1985: 193) om internationell järnvägs— trafik.

Den föreslagna ändringen är av sådan beskaffenhet att lagrådets höran- de skulle sakna betydelse. Yttrande frän lagradet bör därför inte inhämtas.

4 Specialmotivering

Lagen (1985: 193) om internationelljärnvägstrafik

35 I fråga om sådan internationell järnvägsbcfordran av gods som avses i bihang B till fördraget gäller som svensk lag bihanget. med undantag av bestämmelserna i bilaga 1 (RID). i dess franska lydelse efter dels ändring enligt det beslutsprotokoll som nämns i 2 &. dels den ändring som har

antagits av revisionsutskottct inom OTIF enligt beslutsprotokoll den 31 maj 1990. Sistnämnda protokoll är intaget i bilaga 3 till denna lag.

Genom denna paragraf har redan i gällande rätt bihang B till COTIF. de enhetliga rättsreglerna för avtal om internationell järnvägsbcfordran av gods (ClM)jämte bilagor. införlivats i svensk rätt. Från tillämpligheten av bihang B har i 3 & gjorts undantag från bilaga I till CIM. reglementet om internationell järnvägsbcfordran av farligt gods. Detta reglemente omfat- tar i huvudsak föreskrifter av teknisk natur och har införlivats med svensk rätt genom förordningen (19821923) om transport av farligt gods (205 första stycket). Vidare har genom den ändring av lagen som träder i kraft den 1 januari 1991 med svensk rätt införlivats de ändringar i CIM som beslutades av revisionsutskottet vid mötet i december 1989.

Genom den nya lydelsen införlivas med svensk rätt de ändringar som har beslutats av revisionsutskottet vid mötet i maj 1990.

[kraftträdan(lebestämme/sen

De av revisionsutskottct beslutade ändringarna i bihang B till COTIF träder i kraft för medlemsstaterna den I juni 1991. Vid samma tidpunkt bör alltså den nu föreslagna ändringen i 35 lagen om internationell järn- vägstrafik träda i kraft.

5 Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att anta förslaget till lag om ändring i lagen (1985: 193) om inter- nationell järnvägstrafik.

6 Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta det förslag som föredragan- den har lagt fram.

Norstedts Tryckeri. Stockholm 1991