Prop. 1991/92:23

om godkännande av avtal rörande handeln mellan EFTA-länderna och Turkiet, m.m.

På regeringens vägnar

Carl Bildt

Ulf Dinkelspiel

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner Sveriges deltagande i en frihandelsöverenskommelse mellan EFTA—länderna och Turkiet. Avtalets syfte är att stegvis minska och att slutligen avskaffa alla handelshinder mel- lan EFTA-länderna och Turkiet för industrivaror, för vissa bearbetade jord- bruksprodukter samt för viss fisk och andra marina produkter.

Vidare föreslås att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Tur- kiet angående handeln med jordbruksvaror.

] Riksdagen [ 991i92. I sum/. Nr 23. Del I

Utrikesdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 12 december 1991

Närvarande: statsministern Bildt, ordförande, och statsråden B. Wester- berg, Friggebo, Johansson, Laurén, Hörnlund, Olsson, Svensson, af Ugglas, Dinkelspiel, Thurdin, Hellsvik, Wibble, Björck, Davidson, Könberg, Odell, Lundgren, Unckel, P. Westerberg, Ask

Föredragande: statsrådet Dinkelspiel

Proposition om godkännande av avtal rörande handeln mellan EFTA-länderna och Turkiet, m.m.

a) varor hänförliga till kapitel "ZS-97 i syste- met för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering. med undantag för varor i bilaga I.

b) varor upptagna i protokoll A. med beak- tande av de arrangemang som framgår därav.

c) fisk och andra marina produkter så som framgår av bilaga II. med ursprung i en avtalsslutande part.

2. Bestämmelserna om handeln med de jordbruksvaror som inte täcks av punkt ] åter- finns i artikel 11.

3. This Agreement applies to trade rela- tions between. on the one hand. each EFTA State and, on the other hand. Turkey. It shall not apply to the trade relations between EFTA States, except if otherwise provided for in this

Agreement.

Article 3

Rules of origin and co-operation in customs administration

1. Protocol B lays down the rules of origin and methods of administrative co-opcration.

2. The States Parties to this Agreement shall take appropriate measures, including arrange- ments regarding administrative co-operation, to ensure that the provisions of Articles 4 to 7, 12 and 21 are effectively and harmoniously applied. taking inte account the need to re- duce as far as possible the formalities imposed on trade and the need to achieve mutually sa- tisfactory solutions to any difficulties arising out of the operation of those provisions.

Article 4

Customs duties on imports and charges having equivalent effect

1. No new customs duty on imports or charge having equivalent effect shall be intro- duced in trade between the EFTA States and Turkey.

2. Upon the entry into force of this Agree- ment. the EFTA States shall abolish all cus- toms duties on imports and any charges having equivalent effect for products originating in Turkey as in force on 1 January 1991. except for products specified in Anncxcs III and IV for which customs duties on imports and char- ges having equivalent effect shall be progressi— vely abolished in accordance with the provi- sions laid down in these Annexes.

3. For products originating in an EFTA State. Turkey shall progressively abolish all customs duties on imports as in force on 23 No- vember 1970 and charges having equivalent ef- fect as in force on the date of the entry into force of this Agreement as specified in An-

3. Detta avtal skall tillämpas på handelsför- bindelserna mellan å ena sidan de enskilda EFTA-länderna och å andra sidan Turkiet. Det skall inte tillämpas på handelsförbindel- scrna mellan EFTA-länderna. såvida inte an- nat föreskrivs i avtalet.

Artikel 3

Ursprungsregler och tullatlministrativt samarbete

1. Protokoll B fastställer ursprungsreglerna och forincr för administrativt samarbete.

2. De avtalsslutande parterna skall vidta lämpliga åtgärder. inklusive arrangemang rö- rande administrativt samarbete. för att garan— tera att bestämmelserna i artiklarna 4 till 7. 12 och 21 tillämpas på ett effektivt och harmo- niskt sätt. under hänsynstagande till behovet av att så långt möjligt reducera de formaliteter som åläggs handeln och behovet av att nå öm- sesidigt tillfredsställande lösningar på alla svå- righeter som uppstår då dessa bestämmelser tillämpas.

Artikel 4

Importtullar och avgifter med mom-'arande verkan

1. Ingen ny importtull eller avgift med mot- svarande verkan skall införas i handeln mellan EFTA-länderna och Turkiet.

2. Då detta avtal träder i kraft skall lil-"TA- länderna avveckla alla den 1 januari 1991 gäl- lande importtullar och avgifter med motsva- rande verkan på varor med ursprung i Turkiet. med undantag för varor i bilagorna III och IV för vilka importtullar och avgifter med mot- svarande verkan skall gradvis avvecklas enligt bestämmelserna i dessa bilagor.

3. Turkiet skall gradvis avveckla alla den 23 november 1970 gällande importtullar och vid avtalets ikraftträdande gällande avgifter med motsvarande verkan på varor med ursprung i ett EFTA-land. så som anges i bilagorna II. IV och V. enligt de arrangemang eller tidtabeller som anges i dessa bilagor.

nexes II. IV and V according to the arrange- ments or timetables defined in these Anncxcs.

4. The basic duty to which successive re- ductions provided for in paragraphs 2 and 3 are to be applied shall. for each product. be the most-favoured-nation duty applied on the dates mentioned therein.

Article 5 Customs duties of a fiscal nature

1. The provisions of paragraphs ] to 3 of Ar- ticle 4 shall also apply to customs duties of a fiscal nature except as provided for in Annex VI.

Article 6

Customs duties on exports and charges having equivalent effect

1. No new customs duty on exports or charge having equivalent effect shall be intro- duced in trade between the EFTA States and Turkey.

2. Upon the entry into force of this Agree- ment. customs duties on exports and any char- ges having equivalent effect shall he abolished. except as provided for in Annex "VII.

Article 7

Quantitative restrictions and measures having eqtuvalent effect

1. No new quantitative restriction on im- ports or exports or measures having equivalent effect shall be introduced in trade between the EFTA States and Turkey. except as provided for in Annex VIII.

2. Upon the entry into force of this Agree- ment. quantitative restrictions on imports or exports and measures having equivalent effect shall be abolished. except as provided for in Annex VIII.

skall göras. är för varje vara den mest gynnad nations-tull som gäller de datum som där nämns.

Artikel 5 Fiska/a tullar

l.. Bestämmelserna i punkterna 1 till 3 i arti- kel 4 skall även tillämpas på tullar av fiskal ka- raktär. med undantag för vad som framgår av bilaga VI.

2. De avtalsslutande parterna får ersätta en tull av fiskal karaktär eller det fiskala elemen- tet i en tull med en intern avgift.

Artikel 6 E_rporttullar och avgifter med motsvarande verkan

]. Inga nya exporttullar eller avgifter med motsvarande verkan skall införas i handeln mellan EFTA-länderna och Turkiet.

2. Då detta avtal träder i kraft skall export— tullar och avgifter med motsvarande verkan avvecklas. med undantag för vad som framgår av bilaga VII.

Artikel 7

Kvantitativa restriktioner och åtgärder med motsvarande verkan

1. Ingen ny kvantitativ restriktion på import eller export eller åtgärder med motsvarande verkan skall införas i handeln mellan EFTA- länderna och Turkiet. med undantag för vad som framgår av bilaga VIII.

2. Då detta avtal träder i kraft skall kvantita- . tiva import- och exportrcstriktioner och åtgär- der med motsvarande verkan avvecklas. med undantag för vad som framgår av bilaga VIll.

3. For the purpose of this Agreement "quan- titative restrictions and measures having equi- valent effect" means prohibitions or restric- tions on imports or exports into an EFTA State from Turkey or into Turkey from an EFTA State made effective through quotas. import or export licences or other administrative mea- sures and requirements restricting trade.

Article 8 Non-economic reasons for restrictions

This Agreement shall not preclude prohibi- tions or restrictions on imports. exports or goods in transit justified on grounds of public morality. public policy or public security. the protection of health and life of humans. ani- mals or plants and of the environment. the protection of national treasures possessing ar- tistic. historic or archaeological value. or the protection of industrial and commercial pro- perty. or rules relating to gold or silver. Such prohibitions or restrictions shall not. however. constitute a means of arbitrary discrimination or a disguised restriction on trade between an EFTA State and Turkey.

Article 9 State monopolies

I. The States Parties to this Agreement shall ensure that any state monopoly of a commer- cial character be adjusted so that no discrimi- nation rcgarding the conditions under which goods are procurecl and marketed will exist between nationals of the EFTA States and Turkey.

2. The provisons of this Article shall apply to any body through which the competent aut- horities of the States Parties to this Agree- ment. in law or in fact. either directly or indi- rectly supervise. determine or appreciably in- fluence imports or exports between the States Parties to this Agreement. These provisions shall likewise apply to monopolies delegated by the State to others.

med "kvantitativa restriktioner och åtgärder med motsvarande verkan" förstås förbud eller restriktioner med avseende på import eller ex- port till ett EFTA-land från Turkiet eller till Turkiet från ett EFTA-land. vilka upprätthålls genom kontingenter. import- eller exportli- censer eller andra administrativa åtgärder och bestämmelser som begränsar handeln.

Artikel 8 Icke-ekonomiska skäl för restriktioner

Detta avtal skall inte hindra sådana förbud eller restriktioner för import. export eller tran- sitering som grundas på hänsyn till allmän mo- ral. allmän ordning eller allmän säkerhet eller intresset att skydda människors och djurs hälsa och liv. att bevara växter. att skydda mil- jön. nationella skatter av konstnärligt. histo- riskt eller arkeologiskt värde eller industriell och kommersiell äganderätt samt inte heller mot föreskrifter rörande guld och silver. Så- dana förbud eller restriktioner skall dock inte utgöra ett medel för godtycklig diskriminering eller innefatta en förtäckt begränsning av han- deln mellan ett EFTA-land och Turkiet.

Artikel 9 Statligt: monopol

1. De avtalsslutande parterna skall säker- ställa att statliga handelstnonopol anpassas på sådant sätt att ingen diskriminering med av- seende på anskaffnings- och avsättningsvillkor skall föreligga mellan medborgare i EFTA- länderna och Turkiet.

2. Bestämmelserna i denna artikel skall till- lämpas på varje organ genom vilket de avtals- slutande parternas berörda myndigheter. rättsligt eller i praktiken. direkt eller indirekt kontrollerar. styr eller märkbart påverkar im- port eller export mellan de avtalsslutande par- terna. Dessa bcstämmelser skall även tillåtit- pas på monopol med statlig koncession.

Article 10 Information procedure on draft technical regulations

The EFTA States and Turkey shall notify each other. at the earliest practicable stage and in accordance with the provisons laid down in Annex 1X. of draft technical regulations and draft amendments thereto which they intend to issue.

Article ] l Trada in agricultural products

1. The States Parties to this Agreement dec- lare their readiness to foster. in so far as their agricultural policies allow. the harmonious de- veloptnent of trade in agricultural products.

2. ln pursuance of this objective a bilateral arrangement providing for measures to facili- tate trade in agricultural products has been concluded between each EFTA State and Tur- key.

3. The States Parties to this Agreement shall apply their regulations in veterinary. plant health and health matters in a non-discrimina- tory fashion and shall not introduce any new measures that have the effect of unduly ob- structing trade.

Article 12

Internal taxation

1. The States Parties to this Agreement shall refrain from any measures or practice of an in- ternal fiscal nature establishing. whether di- rectly or indireetly. discrimination between the products originating in an EFTA State and like products originating in Turkey.

2. Products exported to one of the States Parties to this Agreement may not benefit from repayment of internal taxes in excess of the amount of direct or indirect taxes imposed on thctn.

Artikel 10

Informationsförj'arande avseende förslag till tekniska förcsk rifter

EFTA-länderna och Turkiet skall under- rätta varandra. på tidigast möjliga stadium och i enlighet med bestämmelserna i bilaga IX. om förslag till tekniska föreskrifter och ändringar i dessa som de avser utfärda.

Artikel 11 Handeln med jordbruksvaror

]. De avtalsslutande parterna förklarar sig beredda att. under hänsynstagande till sin jordbrukspolitik. främja en harmonisk utveck- ling av handeln med jordbruksvaror.

2. För att förverkliga detta syfte har varje enskilt EFTA-land ingått ett bilateralt avtal med Turkiet om åtgärder för att underlätta handeln med jordbruksvaror.

3. De twtalsslutandc parterna skall tillämpa sina veterinära. sanitära och fytosanitära be- stämmelser pä ett icke-diskriminerande sätt och skall inte vidta nya åtgärder som leder till att handeln otillbörligt hindras.

Artikel 12 Intern beskattning

]. De avtalsslutande parterna skall inte vidta någon åtgärd eller tillämpa något förfa- rande av intern fiskal natur. som direkt eller indirekt innebär diskriminering mellan varor tued ursprung i ett EFTA-land och motsva- rande varor med ursprung i Turkiet.

2. Varor som exporteras till en avtalsslu- tande parts område får inte åtnjuta restitution av interna avgifter med högre belopp än som svarar mot de avgifter som direkt eller indirekt lagts på dem.

Article 13 Payments

Payments relating to trade between an EFTA State and Turkey and the transfer of such payments to the State Party to this Agree- ment. where the creditor resides shall be free from any restrictions.

The States Parties to this Agreement shall refrain from any exchange or administrative restrictions on the grant. repayment or accep- tance of short-term and medium-term credits covering commercial transactions in which a resident participates.

Article 14 Public procurement

1. The States Parties to this Agreement con- sider thc effective liberalization of their re- spective public procurement markets an inte- gral objective of this Agreement.

2. The States Parties to this Agreement shall progressively adjust the conditions governing the participation in contracts awarded by pu- blic authorities and public undertakings. and by private undertakings which have been gran- ted special or exclusive rights. so as to ensure transparency and non-discrimination between suppliers from the States Parties to this Agree- ment.

3. The formulation of the practical modali- ties shall be entrusted to the Joint Committee and they shall be elaborated on the basis of the balance of rights and obligations between Sta- tes Parties to this Agreement. The Joint Com- mittee shall lay down the necessary scope. ti- metable and rules as soon as possible. taking into account the solutions agreed upon within the General Agreement on Tariffs and Trade and with third countries in this field.

4. The concerned States Parties to this Ag- reement shall endeavour to accede to the rele- vant Agreements in the framework of the Ge- neral Agreement on Tariffs and Trade.

Artikel 13 Betalningar

Betalningar som hänför sig till handeln tuel— lan ett EFTA-land och Turkiet samt överföring av sådana betalningar till den avtalsslutande parts område där borgenären har sin hemvist skall inte vara underkastade restriktioner.

De avtalsslutande parterna skall inte till- lämpa några valutarestriktioner eller restrik- tioner av administrativ art när det gäller att be- vilja. återbetala eller acceptera kortfristiga och medelfristiga krediter. som hänför sig till kommersiella transaktioner. vari en person med hemvist inom en avtalsslutande parts om- råde deltar.

Artikel 14 Offentlig upphandling

1. De avtalsslutande parterna ser en effektiv liberalisering av sina respektive marknader för offentlig upphandling som ett av målen som skall uppnås genom detta avtal.

2. De avtalsslutande parterna skall stegvis anpassa villkoren för deltagande i upphand- lingar som görs av offentliga myndigheter och offentliga företag och av privata företag som erhållit särskilda eller exklusiva rättigheter. så att öppenhet och icke—diskriminering säker- ställs mellan leverantörer från parterna.

3. Formerna för den praktiska tillämp- ningen skall utarbetas av Gemensamma kom- mittén på grundval av en balans mellan rättig- heter och skyldighetcr mellan parterna. Ge- mensamma kommittén skall så snart som möj- ligt fastställa nödvändig omfattning. tidsplan och nödvändiga regler. med beaktande av de lösningar som överenskommits i Allmänna tull— och handelsavtalet och med tredje land på detta område.

4. Berörda avtalsslutande parter skall sträva efter att ansluta sig till relevanta avtal inom ra- men för Allmänna tull- och handelsavtalet.

1.9

Article 15 Protection of intellectual property

1. In order to ensure the smooth functioning of this Agreement in accordance with its objectives and in order to avoid trade distor- tion. the States Parties to this Agreement shall take steps to grant and ensure adcquatc and effective protection of intellectual property rights.

2. The States Parties to this Agreement shall take all necessary measures to enforce these rights against infringement. and particularly against countcrfeiting and piracy.

3. In fulfilment ofits commitments under in- ternational agreements and legislation in the field of intellectual property rights. Turkey shall not grant treatment less favourable to na- tionals of EFTA States than that accordcd to nationals of any other State. The treatment granted by the El—TA States to Turkish natio- nals in the same field will not be less favou- rable than that accordcd to nationals of EFTA States by Turkey.

4. Any EFTA State and Turkey may conc- lude further agreements exceeding the requi- rements of this Agreement. provided that such agreements shall be open to all lil-TA States on terms equivalent to those under the agree- ments and that they shall be ready to enter into good faith ucgotiations to this end.

5. The Joint Committee shall keep the im- plementation of intellectual property rights under review. At the request of a State Party to this Agreement consultations will take place in the Joint Committee on any matter concer- ning intellectual property rights.

6. The States Parties to this Agreement ag- ree to hold expert ctmsultations. at the request of any State Party. on activities relating to the existing or future bilateral agreements or in- ternational conventions on harmonization. ad- ministration and enforcement of intellectual property and on activities in international or- ganisations. as well as on their relations with third countries in the field of intellectual pro— perty.

Artikel 15 Skydd för immateriell ägariderä/t

1. För att försäkra att detta avtal fungerar väl i överensstämmelse tucd dess mål och för att undvika handelshinder. skall de avtalsslu- tande parterna vidta åtgärder för att ge och så- kerställa ett fullgott och effektivt skydd för rättigheter som hör till den immateriella ägan- derätten.

2. De twtalsslutandc parterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att dessa rättigheter skall kunna hävdas mot intrång. i synnerhet i form av förfalskning och olovlig kopiering.

3. Vid fullgörande av sina förpliktelser en- ligt internationella överenskommelser och en- ligt lag inom området för den immateriella äganderätten. skall Turkiet inte ge mindre för- delaktig behandling åt medborgare i EFTA- länderna än den som ges åt medborgare i nå- got annat land. Den behandling som EFTA- ländcrna ger åt turkiska medborgare inom samma område skall inte vara mindre fördel- aktig än dcn som Turkiet ger till medborgare i EFTA-länderna.

4. Ett enskilt EF'l'Avland och Turkiet får sluta ytterligare ("överenskommelser som går utöver kraven i detta avtal. under förutsätt- ning att sådana ("it-'erenskommelscr är öppna för alla EFTA-länderna på villkor motsva- rande dem som gäller enligt överenskommel- serna och att de är beredda att med god vilja föra förhandlingar i detta syfte.

5. Gemensamma kommittén skall hålla un- der uppsikt implementeringen av rättigheter som hör till den immateriella äganderätten. På begäran av en avtalsslutande part skall samråd äga rum i Gemensamma kommitten i vilken fråga som helst som rör rättigheter hörande till den immateriella äganderätten. &. De avtalsslutande parterna är överens om att. på begäran av en part. hålla expertsamråd i frågor som hör till gällande eller framtida bi- laterala överenskommelscr eller internatio- nella konventioner om harmonisering. hand— havande och vidmakthållandc av den immate- riella äganderätten och i frågor om verksam- heten i internationella organisationer samt i frågor om sina förhållz'mden till tredje land inom området för den immateriella äganderät- ten.

Article 16 Fulfilntent of obligations

]. The States Parties to this Agreement shall take all necessary measures to ensure the achievement of the objectives of this Agree- ment and the fulfilment of their obligations under this Agreement.

2. lf an EFTA State considers that Turkey has. or if Turkey considers that an EFTA State has. failed to fulfil an obligation under this ag- reement. the State Party concerned may take the appropriate measures under the conditions and in accordance with the procedures laid down in Article 23.

Article 17

Rules of campen/ion concerning undertakings

1. The following are incompatible with the proper functioning of this Agreement in so far as they may affect trade between an EFTA State and Turkey: (a) all agreements between undertakings. decisions by associations of underta- kings and concerted practices between undertakings which have as their object or effect the prevention. restriction or distortion of competition; (b) abuse by one or more undertakings of a dominant position in the territories of the States Parties to this Agreement as a whole or in a substantial part thereof.

2. These provisions shall also apply to the activities of public undertakings. and underta- kings to which the States Parties to this Agree- ment grant speeial or exclusive rights. in so far as the application of these provisions does not obstruct the performance. in law or in fact. of their particular public tasks.

3. lf a State Party to this Agreement consi- ders that a given practice is incompatible with this Article. it may take appropriate measures under the conditions and in accordance with the procedures laid down in Article 23.

Prop. 199l/92:23

Artikel 16 Fullgörunde av förpliktelser

1. De avtalsslutande parterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att av- talets syften förverkligas och förpliktelserna enligt avtalet fullgörs.

2. Om ett EFTA-land anser att Turkiet. eller om Turkiet anser att ett EFTA-land. har för- summat att fullgöra en förpliktelse enligt detta avtal. får den berörda parten vidta lämpliga åt- gärder på de villkor och enligt det fi.")rfarande som framgår av artikel 23.

Artikel 17 Konkurrensregler rörande företag

1. Följande förfaranden är oförenliga med en störningsfri tillämpning av detta avtal i den mån de kan påverka handeln mellan ett EFTA—land och Turkiet:

a) avtal mellan fi'iretag. beslut av företags- sammanslutningar och samordnade för- faranden mellan företag. vilka har till syfte eller följd att konkurrensen hind- ras. begränsas eller snedvrids.

b) missbruk från ett eller flera företags sida av en dominerande ställning inom de av- talsslutande parternas hela territorium eller en väsentlig del därav.

2. Dessa bestämmelser skall också vara till- lämpliga på verksamheten hos offentliga före- tag och företag som de twtalsslutande parterna givit specifika eller exklusiva rättigheter. i den mån dessa bestämmelser inte hindrar dem. rättsligt eller i praktiken. att utföra sina speci- fika offentliga uppgifter.

3. ()m en avtalsslutande part anser att ett visst förfarande är oförenligt med denna arti- kel, får parten vidta lämpliga åtgärder på de villkor och enligt det förfarande som framgår av artikel 23.

Article 18 State aid

1. Any aid granted by a State Party to this Agreement or through State resources in any form whatsoever which distorts or threatens to distort competition by favouring certain un- dertakings or the production of certain goods shall. in so far as it may affect trade between an EFTA State and Turkey. be incompatible with the proper functioning of this Agree- ment.

2. Any practices contrary to paragraph .l shall be assessed on the basis of the criteria set out in Annex X.

3. As regards the implementation of para- graphs 1 and 2. Turkey may grant. until 31 De- cember 1995 and in conformity with its com- mitments to the European Economic Commu- nity. (a) aid with a higher intensity than would be tolerated for EFTA States by way of measures contained in Annex X. para- graph (c) (b) indirect aid to export of goods with a view to promote its economic develop- ment. These forms of aid shall be considered to be compatible with the proper functioning of this Agreement. if they do not alter the con- ditions of trade to an extent inconsistent with the interests of the States Parties. to this Agree- ment.

4. The States Parties to this Agreement shall ensure the transparency of state aid mea- sures by exchanging information as provided for in Annex Xl. The Joint Committee shall, within one year after the entry into force of this Agreement. adopt the necessary rules for the implementation of this paragraph.

5. lf a State Party to this Agreement consi- ders that a given practice is incompatible with paragraphs ] to 3. it may levy countervailing duties under the conditions and in accordance with the procedures laid down in Article 23.

Article 19 Dumping

l. If a State Party to this Agreement finds that dumping is taking place in trade relations

Artikel 18 S !atsslöd

1. Stöd som ges av en avtalsslutande part el- ler med hjälp av statliga medel i någon form och som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion skall. i den mån de kan påverka handeln mellan ett EFTA-land och Turkiet. vara oförenliga med en störningsfri tillämpning av detta avtal.

2. Bedömningar av om förfaranden strider mot punkt 1 skall baseras på de kriterier som anges i bilaga X.

a) en högre stödnivå än EFTA-länderna i

fråga om åtgärder som nämns i bilaga X. punkt c) och

b) indirekt stöd till export av varor i syfte att främja sin ekonomiska utveckling. Dessa stödformer skall anses förenliga med en störningsfri tillämpning av detta avtal om de inte anpassar villkoren för handeln i en ut- sträckning som strider mot de avtalsslutande parternas intressen.

4. De avtalsslutande parterna skall säker- ställa öppenhet i fråga om offentliga stödåtgär- der genom det informationsutbyte som anges i bilaga XI. Gemensamma kommittén skall inom ett år efter avtalets ikraftträdande anta de regler som är nödvändiga för tillämpningen av denna punkt.

5. Om en avtalsslutande part anser att ett visst förfarande är oförenligt med punkterna 1 till 3. får den införa en utjämningstull på de villkor och enligt det förfarande som framgår av artikel 23.

Artikel 19 Dumpning

]. Om en avtalsslutande part anser att dumpning förekommer i handelsförbindelser

governed by this Agreement. it may take ap- propriate measures against that practice in ac- cordance with Article Vl of the General Ag- reement on Tariffs and Trade and the rules es- tablished by agreements related to that Ar- ticle. under the conditions and in accordance with the procedures laid down in Article 23.

2. The concerned States Parties to this Ag- reement shall endeavour to accede to the rele- vant agreements in the framework of the Ge- neral Agreement on Tariffs and Trade.

Article 20

Emergency action on imports of particular products

lf an increase in imports of a given product originating in an EFTA State or Turkey occurs in quantities or under conditions which are. or are likely to cause:

(a) serious injury to domestic producers of like or directly competitive products in the territory of the other State Party. or (b) serious disturbances in any sector of the economy or difficulties which could bring about serious deterioration in the economic situation of a region. the State Party concerned may take appro- priate measures under the conditions and in accordance with the procedures laid down in Article 23.

Article 2'1

Re-export und serious sltortuge

Where compliance with the provisions of Articles () and 7 leads to:

(1) re-export towards a third country against which the exporting State Party to this Agreement maintains for the product concerned quantitative export restrictions. export duties or measures or charges having equivalent effect; or (2) a serious shortage. or threat thereof. of a product essential to the exporting State Party to this Agreement:

som regleras i detta avtal. får parten vidta lämpliga motåtgärder i enlighet med artikel Vl i det Allmänna tull- och handelsavtalet och de regler som fastställs genom avtal knutna till den artikeln. på de villkor och enligt det förfa- rande som framgår av artikel 23.

2. Berörda avtalsslutande parter skall be- möda sig om att ansluta sig till relevanta avtal inom ramen för det Allmänna tull- och han- delsavtalet.

Artikel 20 Nått/åtgärder vid import av vissa varor

Om en ökning av importen av en viss vara med ursprung i ett EFTA-land eller Turkiet sker till kvantiteter eller på villkor som orsa- kar eller hotar orsaka

a) allvarlig skada för inhemska producenter

av liknande eller direkt jämförbara varor inom endera partens område. eller

b) allvarliga störningar i en sektor av nä-

ringslivet eller svårigheter som kan yttra sig i en allvarlig försämring av det ekono- miska läget i en region. får den berörda parten vidta lämpliga åtgärder på de villkor och enligt det förfarande som framgår av artikel 23.

Artikel 21 Reexport och allt-'urliga bristsituationer

När uppfyllandet av bestämmelserna i artik- larna 6 och 7 leder till 1) reexport till ett tredje land mot vilket den exporterande avtalsslutande parten. för varan i fråga. upprätthåller kvantita- tiva exportrestriktioner. exporttullar el- ler åtgärder eller avgifter med motsva- rande verkan. eller 2) en allvarlig bristsituation. eller hot därom. för en vara av väsentlig betydelse för den exporterande avtalsslutande par- ten. 23

and where the situations referred to above give rise or are likely to give rise to major diffi- culties for the exporting State Party to this Ag- reement. that State Party may take appro- priate measures under the conditions and in accordance with the procedures laid down in Article 23.

Article 22 Balance ofpayments (li/]iculties

1. Where a State Party to this Agreement is in difficulties or is seriously threatened with difficulties as regards its balance of payments. it may derogate from the provisions of Articles 4 and 7 and take appropriate measures under the conditions and in accordance with the pro- cedures laid down in Article 23.

2. Any State Party to this Agreement shall notify the Joint Committee of any measures in accordance with paragraph 1 prior to their in- troduction and have them examined by the Joint Committee. if circumstances permit, be- fore they come into force.

3. The application of such measures by a State Party to this Agreement shall be subject to the conditions provided for in the relevant Articles of the General Agreement" on Tariffs and Trade. to the Declaration of GATT of 1979 on Trade Measures Taken for Balance of Payments Purposes. as well as future relevant instruments to be agreed upon by the Parties under the auspices of the General Agreement on Tariffs and Trade.

4. The Joint Committee shall keep the situa— tion under review. in particular with the pur- pose of avoiding serious disturbance of the functioning of this Agreement. The Joint Committe shall. during such review or upon the request of a State Party. examine the need to maintain the measures taken.

Article 23 Procedure for the application of safeguard measures

[. Before initiating the procedure for the ap- plication of safeguard measures set out in this

och när de ovan angivna förhållandena orsa- kar eller sannolikt kan orsaka betydande svå- righeter för den exporterande avtalsslutande parten. får denna vidta lämpliga åtgärder på de villkor och enligt det förfarande som fram- går av artikel 23.

Artikel 22 Beta/ningsbalanssvårigheter

1. Då en avtalsslutande part har svårigheter eller allvarligt hotas av svårigheter beträffande sin bctalningsbalans. får den avvika från be- stämmelserna i artiklarna 4 och 7 och vidta lämpliga åtgärder på de villkor och i enlighet med det förfarande som framgår av artikel 23.

2. Varje avtalsslutande part skall underrätta Gemensamma kommittén om alla åtgärder i enlighet med punkt 1 innan de införs och skall låta Gemensamma kommittén granska dem. om omständigheterna så tillåter. innan de trä- der i kraft.

3. En avtalsslutande parts tillämpning av så- dana åtgärder skall ske på de villkor som anges i relevanta artiklar i Allmänna tull- och han- delsavtalet, GATT:s deklaration av år 1979 om handelsåtgärder som vidtas för betalnings- balansändamål samt framtida relevanta instru— ment som parterna kan komma överens om inom ramen för Allmänna tull- och handelsav- talet.

4. Gemensamma kommittén skall fort- gående granska förhållandena. i synnerhet för att undvika allvarliga störningar i avtalets funktion. Gemensamma kommitten skall. vid sådan granskning eller på begäran av en part. pröva behovet av att bibehålla vidtagna åtgär- der.

Artikel 23

Förfarande för tillämpning av skyddsåtgärder

Article. the States Parties to this Agreement shall endeavour to solve any differences bet— ween themselves through direct consultations. and shall inform the other States Parties thereof.

2. in the cases specified in Articles 16 to 22 a State Party to this Agreement which is consi- dering to resort to safeguard measures shall promptly notify the Joint Committee thereof. The Parties concerned shall provide the Joint Committee with all relevant information and give it the assistance required to examine the case. Consultations between them shall take place without delay in the Joint Committee With a view to finding a commonly acceptable solution.

3. If. within three months of the matter being referred to the Joint Committee. the State Party in question fails to put an end to the practice objected to or to the difficulties notified and in the absence of a decision by the Joint Committee in the matter. the concerned State Party may adopt the safeguard measures it considers necessary to remedy the situation.

4. "'The safeguard measures taken shall be notified immediately to the Joint Committe. They shall be restricted. with regard to their extent and to their duration. to what is strictly necessary in order to rectify the situation gi— ving rise to their application and shall not be in excess of the damage caused by the practice or the difficulty in question. Priority shall be gi- ven to such measures as will least disturb the functioning of this Agreement. Measures ta- ken by Turkey against an action or an omission of an EFTA State or measures taken by an EFTA State against an action or an omission of Turkey may only affect the trade with that State.

5. The safeguard measures taken shall be the subject of regular consultations within the Joint Committee with a view to their relaxa- tion. substitution or abolition without delay.

6. Where exceptional circumstances requi- ring immediate action make prior examination impossible. the State Party concerned may. in the cases of Articles 19 to 22. apply forthwith the precautionary measures strictly necessary to remedy the situation. The measures shall be notified without delay to the Joint Committee

skall de avtalsslutande parterna bemöda sig om att lösa alla tvister mellan sig genom di- rekta konsultationer och informera de andra parterna om detta.

2. I de fall som avses i artiklarna 16 till 22 skall en avtalsslutande part som avser att till- gripa skyddsåtgärder omedelbart underrätta Gemensamma kommitten. Berörda parter skall förse Gemensamma kommitten med er- forderligt underlag och ge den nödvändigt bi- stånd för en undersökning av fallet. Samråd mellan parterna skall äga rum utan dröjsmål i Gemensamma kommittén för att finna en öm- sesidigt godtagbar lösning.

3. Om parten i fråga inom tre månader från det att problemet hänskjutits till Gemen- samma kommittén inte undanröjt det påtalade förfarandet eller de svårigheter som meddelats och om ett beslut inte fattats av Gemensamma kommitten i frågan. får den berörda parten vidta nödvändiga skyddsåtgz'irder för att rätta till situationen.

4. Gemensamma kommitten skall omedel- bart underrättas om de skyddsåtgärder som vidtagits. Ätgärdernas omfattning och varak- tighet skall begränsas till vad som är absolut nödvändigt för att rätta till det fi'irhållande som motiverade deras tillämpning och skall inte gå utöver den skada som orsakats av förfa- randet eller svårigheten i fråga. 1 första hand skall sådana åtgärder vidtas som medför den minsta störningen i tillämpningen av avtalet. Åtgärder som Turkiet vidtar mot ett förfa— rande eller ett underlåtande från ett EFTA- lands sida eller åtgärder som ett EFTA-land vidtar mot ett förfarande eller ett underlå- tande från Turkiets sida får endast påverka handeln med detta land.

5. Vidtagna skyddsåtgärder skall bli föremål för regelbundna samråd i Gemensamma kom- mitten. främst med syfte att åtgärderna skall mildras. ersättas eller upphävas utan dröjs- mål.

6. När exceptionella förhållanden. som krä— ver omedelbart ingripande. gör en föregående undersökning omöjlig. får den berörda par- ten. i de situationer som avses i artiklarna 19 till 22. utan dröjsmål vidta de provisoriska åt- gärder som är absolut nödvändiga för att rätta till situatitmen. Åtgärderna skall utan dröjs-

k) 'JI

and consultations between the States Parties to this Agreement shall take place within the Joint Committee.

Article 24 Security exceptionx

Nothing in this Agreement shall prevent a State Party to it from taking any measures which it considers necessary: (a) to prevent the disclosure of information contrary to its essential security interests; (b) for the protection of its essential security interests or for the implementation of in- ternational obligations or national policies (i) relating to the traffic in arms. ammu- nition and implements of war and to such traffic in other goods. materials and services as is carried on directly or indirectly for the purpose of sup- plying a military establishment; or (ii) relating to the non-proliferation of biological and chemical weapons. nuclear weapons or other nuclear cx- plosive devices; or (iii) in time of war or other serious inter- national tension.

Article 25 Establishment of the Joint Committee

] . A Joint Committe is hereby established in which each State Party to this Agreement shall be represented. The Joint Committee shall be responsible for the administration. of this Ag- reement and shall ensure its proper implemen- tation.

2. For the purpose of the proper implemen- tation of this Agreement. the States Parties to it shall exchange information and. at the re- quest of any Party. shall hold consultations within the Joint Committee. The Joint Com- mitte shall keep under review the possibility of further removal of the obstacles to trade bet- ween the EFTA States and Turkey.

mål meddelas Gemensamma kommittén och samråd mellan de avtalsslutande parterna skall äga rum i Gemensamma kommittén.

Artikel 24 Undantag av säkerhetsskäl

Ingenting i detta avtal skall hindra en avtals- slutande part från att vidta åtgärder som den anser nödvändiga &) för att hindra att sådan information avslö—

jas som strider mot dess väsentliga säker- hetsintressen.

b) för att skydda sina väsentliga säkerhetsin- tressen eller för att uppfylla internationella förpliktelser eller genomföra nationell po- litik.

i) som hänft'")r sig till handel med vapen. ammunition och krigsmateriel och till sådan handel med andra varor. mate- rial och tjänster som bedrivs direkt el- ler indirekt i syfte att täcka behoven vid en militär anläggning. eller_ ii) som hänför sig till förbud mot sprid- ning av biologiska och kemiska vapen, kärnvapen eller andra nukleära explo- siva anordningar. eller iii.) som vidtas i krigstid eller vid annan all- varlig internationell spänning.

Artikel 25 Upprättande av Gemensamma kommittén

1. En Gemensam kommitté upprättas här- med där varje avtalsslutande part skall vara rc- presenterad. Kommittén skall ha till uppgift att administrera detta avtal och vaka över att det tillämpas på rätt sätt.

2. För att säkerställa en rätt tillämpning av avtalet skall de avtalsslutande parterna utbyta upplysningar och. på begäran av en part. sam- råda inom Gemensamma kommittén. Kom- mitte'n skall se över möjligheterna till fortsatt avveckling av handelshindren mellan EFTA- länderna och Turkiet.

3. The Joint Committee may. in accor- dance with the provisions of paragraph 3 of Article 26. take decisions in the cases provided for in this Agreement. On other matters the Joint Committee may make recommenda- tions.

Article 26

Procerlures of the Joint Committee

1. For the proper implementation of this Agreement, the Joint Committee shall meet at an appropriate level whenever necessary but at least once a year. Each State Party to this Agreement may request that a meeting be held.

2. The Joint Committee shall act by com- mon agreement.

3. lf & representative in the Joint Committee Of & State Party to this Agreement has accep- ted a decision subject to the fulfilment of cons- titutional requirements. the decision shall en- ter into force. if no later date is contained therein. on the day the lifting of the reserva- tion is notified. -

4. The Joint Committee shall adopt its rules of procedure which shall. inter alia. contain provisions for convening meetings and for the designation of the Chairman and his term of office.

5. The Joint Committee may decide to set up such sub-committces and working parties as it considers necessary to assist it in accom- plishing its tasks.

Article 27 Evolutionary clause

]. Where a State Party to this Agreement considers that it would be useful in the inte- rests of the economies of the States Parties to this Agreement to develop the relations estab- lished by this Agreement by extending them to fields not covered thereby. it shall submit a reasoned request to them.

The States Parties to this Agreement may instruct the Joint Committee to examine this

fall som föreskrivs i detta avtal. [ andra frågor får kommittén göra rekommendationer.

Artikel 26 Gemensamma kommitténs arbetsordning

1. För att säkerställa en rätt tillämpning av detta avtal skall Gemensamma kommitten mötas på lämplig nivå när det är nödvändigt men minst en gång per år. Varje avtalslutande part får begära att möte hålls.

2. Kommittén skall uttala sig enhälligt.

3. Om en representant för en avtalsslutande part har accepterat ett beslut i Gemensamma kommittén med reservation för att de konsti- tutionella kraven måste uppfyllas. skall beslu- tet träda i kraft. om inte något senare datum anges däri. den dag då parten meddelar att re- servationen hävts.

4. Gemensamma kommittén skall anta sin egen arbetsordning som bl.a. skall innefatta bestämmelser rörande sammankallande av möten. val av ordförande och dennes tjänstgö- ringsperiod.

5. Gemensamma kommittén får besluta att upprätta de underkommitteer och arbetsgrup- per som den anser nödvändiga för att biträda den vid fullgt'fnandet av dess uppgifter.

Artikel 27 Utvecklingsklausul

[. När en avtalsslutande part anser att det skulle ligga i de avtalsslutande parternas in- tresse att utveckla de förbindelser som upprät- tas genom detta avtal genom att utvidga dem till områden som inte täcks av avtalet. skall parten till dem överlämna en begäran med an- givande av skäl.

De avtalsslutande parterna får uppdra åt Gemensamma kommittén att pröva denna be-

request and. where appropriate. to make re- commendations to them.

2. Agreements resulting from the procedure referred to in paragraph I will be subject to ra- tification or approval by the States Parties to this Agreement in accordance with their own procedures.

Article 28 A mendments

Amendmcnts to this Agreement. other than those referred to in paragraph 3 of Article 25. which are approved by the Joint Committee shall be submitted to the States Parties to this Agreement for acceptance and shall enter into force if accepted by all the Parties. The instru- ments of acceptance shall be deposited with the Depositary.

Article 29 Protocols and Annexes

Protocols A. B and C and Anncxcs ! to Xl of this Agreement shall form an integral part thereof. The Joint Committee may decide to amend the Protocols and Annexes.

Article 30 Trade relations governed by other Agreements

This Agreement shall not prevent the main- tenance or establishment of customs unions. free trade areas or arrangements for frontier trade to the extent that these do not: negatively affect the trade regime and in particular the provisions concerning rules of origin provided for by this Agreement.

Article 31 Territorial application

This Agreement shall apply to the territories of the States Parties to this Agreement.

gäran och att. i förekommande fall. avge re- kommendationer till dem.

2. De avtal som följer av förfarandena enligt punkt 1 skall bli föremål för ratifikation eller godkännande av de avtalsslutande parterna i enlighet med deras egna förfaranden.

Artikel 28 Ändringar

Andra anpassningar av detta avtal än så- dana som nämns i artikel 25. punkt 3. vilka godkänts av Gemensamma kommittén. skall underställas de avtalsslutande parterna för godkännande och skall träda i kraft om de godkänts av alla parter. Godkännandeinstru- ment skall deponeras hos depositarien.

Artikel 29 Protokoll och bilagor

Protokoll A. B och C och bilagorna [ till Xl till detta avtal skall utgöra en integrerad del därav. Gemensamma kommittén kan besluta om ändringar i protokoll och bilagor.

Artikel 31)

H andelsfc'jrbindelser som regleras genom andra avtal

Detta avtal skall inte utgöra hinder mot att tullunioncr. frihandelsområden eller arrange- mang för gränstrafik bibehålls eller upprättas. i den mån dessa inte negativt påverkar den ordning för handeln som avses i detta avtal och särskilt reglerna rörande ursprung.

Artikel 31 Territoriell tillämpning

Detta avtal skall tillämpas på de avtalsslu- tande parternas områden.

Article 32 Accession

]. Any State. Member ofthe European Free Trade Association. may accede to this Agree- ment. provided that the Joint Committee deci- des to approve its accession. on such terms and conditions as may be set out in that decision. The instrument of accession shall be deposited with the Depositary.

2. In relation to an acceding State. the Ag- reement shall enter into force on the first day of the third month following the deposit of its instrument of accession.

Article 33 Withdrawal and expiration

]. Each State Party may withdraw from this Agreement by means of a written notification to the Depositary. The withdrawal shall take effect six months after the date on which the notification is received by the Depositary.

2. lf Turkey withdraws. the Agreement shall expire at the end of the notice period. and if all EFTA States withdraw it shall expire at the end of the latest notice period.

3. Any El—TA Member State which with- draws from the Convention establishing the European Free Trade Association shall ipso facto on the same day as the withdrawal takes effect cease to be a State Party to this Agree- ment.

Article 34 Entry into force

1. This Agreement shall enter into force on 1 April 1992 provided that all Signatory States have deposited their instruments of ratifica- tion or acceptance with the Depositary.

2. lf this Agreement has not entered into force in accordance with the provision of para- graph 1 and provided that Turkey has deposi- ted its instrument of ratification or acceptance. representatives of the Signatory States having deposited such an instrument shall meet be- fore 1 May 1992 and may decide when the Ag- reement shall enter into force in relation to

Artikel 32 Anslutning

1. Varje land som blir medlem i EFTA får ansluta sig till detta avtal. under förutsättning att Gemensamma kommittén beslutar att god- känna anslutningen och på de villkor som an- ges i dess beslut. Anslutningsinstrumentet skall deponeras hos depositarien.

2. Avtalet skall vad gäller ett anslutande land träda i kraft första dagen i tredje mäna- den efter det att anslutningsinstrumentet de- ponerats.

Artikel 33 Uppsägning och upphörande

1. Varje part kan säga upp detta avtal ge- nom en skriftlig notifikation till depositarien. Uppsägningen träder i kraft sex månader efter den dag då notifikationen mottogs av deposi- tarien.

2. Om Turkiet säger upp avtalet. skall avta- let upphöra att gälla vid slutet av uppsägnings- perioden och om samtliga EFTA-länder säger upp det. skall det upphöra att gälla vid slutet av den senaste uppsågningsperioden.

3. Ett EFTA-land som frånträder konven- tionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen skall ipso facto samma dag som uppsägningen blir giltig upp- höra att vara part i detta avtal.

Artikel 34 Ikraftträdande

1. Detta avtal träder i kraft den 1 april 1992 förutsatt att samtliga signatärstater har depo- nerat sina ratifikations- eller godkännan- deinstrument hos depositarien.

2. Om avtalet inte har trätt i kraft enligt be- stämmelserna i punkt 1 och förutsatt att Tur- kiet har deponerat sitt ratifikations- eller god- kännandeinstrument. skall företrädare för de signatärstater som deponerat ett sådant instru- ment sammanträda före den 1 maj 1992 och får besluta när avtalet skall träda i kraft i förhål- lande till dessa stater. Så länge som något be-

those States. As long as no such decision has been taken a meeting for the same purpose shall be held not later than thirty days after any further Signatory State has deposited its in- struments.

3. In relation to a Signatory State: depositing its instrument of ratification or acceptance af- ter the meeting referred to in paragraph 2. this Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the deposit of its instrument with the Depositary but not before the date decided upon in accordance with paragraph 2.

Article 35 Depositary

The Government of Sweden. acting as De- positary. shall notify all States that have signed or acceded to this Agreement of the deposit of any instrument of ratification. acceptance or accession. the entry into force of this Agree- ment. any other act or notification relating to this Agreement or of its expiry.

lN WITNESS WHEREOF the undersigned plenipotentiaries. being duly authorized thereto. have signed the present Agreement.

DONE at Geneva on 10 December 1991, in a single authentic copy in the English language which shall be deposited with the Government of Sweden. The Depositary shall transmit cer- tified copies to all Signatory States and States acceding to this Agreement.

slut inte har fattats skall ett möte i samma syfte hållas senast trettio dagar efter det att en ytter- ligare signatärstat har deponerat sitt instru- ment.

3. För en signatärstat som deponerar sitt ra- tifikations- eller godkånnandeinstrument efter det möte som avses i punkt 2 skall detta avtal träda i kraft den första dagen i den andra mä— naden efter det att den deponerat sitt instru— ment hos depositarien men inte före den dag som beslutats i enlighet med punkt 2.

Artikel 35 Depositarie

Sveriges regering. som är depositarie för av- talet. skall underrätta samtliga länder som har undertecknat eller anslutit sig till detta avtal om deponering av ratifikations-. godkännan- de— eller anslutningsinstrument. ikraftträ- dande av detta avtal. annan åtgärd eller under- rättelse som rör detta avtal samt om avtalets upphörande.

TILL BESTYRKANDE HÄRAV har un- dertecknade. därtill vederbörligen befullmäk- tigade ombud. undertecknat detta avtal.

UPPRÄTTAT I Geneve den 11) december 1991 i ett enda autentiskt exemplar på eng- elska språket. vilket skall deponeras hos Sveri- ges regering. Depositarien skall sända be- styrkta kopior till samtliga signatärstater och avtalsslutande stater.

DEEIL_I - Pa cz

This Agreement does not apply to the products falling within chapters 25-97 of the Harmonized System (HS) listed in the Table to this Annex.

Prop. 1991/92:23 Annex I

HS Reading No.

29.05

2905-43 2905.44

35.01

3501.10

ex 3501.90

35.02

ex 3502.10

IBELB_IILLENEI_1 Annexl Description of products Excluded when imported into Acyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives: — other polyhydric alcohols: - - Mannitol Turkey - - D-glucitol (sorbitol) Turkey Casein, caseinates and other casein derivatives; casein glues: - Casein Liechtenstein Switzerland Turkey - Other: -- Other than casein glues Liechtenstein Switzerland Turkey Albumins, albuminates and other slbumin derivatives: - Egg albunin: -- other than unfit, or to be All EFTA rendered unfit, for human countries consumption Turkey

ex 3502.9o — Other: Prop. 1991/922-

—- Hilk albumin (lactalbumin), All EFTA [Annex I - other than unfit, or to be countries ' rendered unfit, for human Turkey consumption . 35.05 Dextrins and other modified

starches (for example, pregelatinised or esterified starches); glues based on starches, or on dextrins or other modified starches:

ex 3505.10 - Dextrins and other modified starches: A - starch ethers and esters; Austria 1 - Water soluble Turkey B - Other

3505.20 - Glues Austria Turkey

38.09 Finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dyestuffs and other products and preparations (for example, dressings and mordants), of a kind used in the textile, paper, leather or like industries, not elsewhere specified or included:

3809.10 - With a basis of amylaceous Austria substances ex 8 — Other excluding mordants Turkey

- other: 3809.91 -— Of a kind used in the textile industry: A - Containing starch or Austria products derived from starch 3809.92 -- of a kind used in the paper industry: A — Containing starch or Austria products derived from starch 3809.99 - - Other: A - Containing starch or Austria products derived from starch

38.23

3823.1O

3823.90

45.01

53.01

53.02

Prepared binders for foundry moulds or cores; chemical products and preparations of

the chemical or allied industries (including those consisting of mixtures of natural products), not elsewhere specified or included; residual products of the chemical or allied industries, not elsewhere specified or included:

- Prepared binders for foundry moulds or cores: A - based on starch or dextrin

- Other:

A — containing sugar, starch, products derived from starch or products of headings NOS. 04.01 to 04.04: 1 — with a total content of 30% by weight or more

Natural cork, raw or simply prepared; waste cork; crushed, granulated or ground cork

Flax, raw or processed but not spun; flax tow and waste (including yarn waste and garnetted stock)

True hemp (Cannabis sativa L.), raw or processed but not spun; tow and waste of true hemp (including yarn waste and garnetted stock)

Austria

Austria

Austria Iceland Liechtenstein Sweden Switzerland Turkey

Austria Liechtenstein Sweden Switzerland Turkey

Austria Liechtenstein Sweden Switzerland Turkey

Prop.]99l/92:23 Annexl

Bilaga 1

BILAGA I

som avses i artikel 2, punkt la)

Detta avtal ärinte tillämpligt på de varor som är hänförliga till kapitel 25 97 i det harmoniserade systemet (HS) och som förtecknats i listan till denna bilaga.

Bilaga 1

LISTA TILL BILAGA I

l-IS Varuslag Undantagna vid nr import till 29.05 Acykliska alkoholer samt halogen-, sulfo—, nit- ro— och nitrosodcrivat av sådana alkoholer — andra polyoler 290543 —- — mannitol Turkiet 290544 — D-glucitol (sorbitol) Turkiet 35.01 Kasein, kaseinater och andra kaseinderivat; kaseinlim 3501 .10 kasein Liechtenstein Schweiz Turkiet ur 3501 .90 andra slag — andra än kaseinlim Liechtenstein Schweiz Turkiet

35 .02

nr 350110

ur 350190

35.05

ur 3505.10

38.09

3809.10

Albuminer, albuminater och andra albumin- derivat:

äggalbumin: — annan än sådan otjänlig eller avsedd att gö— ras oljänlig till människoföda

andra:

—— mjölkalbumin (laktalbumin), annan än så- dan otjänlig eller avsedd att göras otjänlig till människoföda

Dextrin och annan modifierad stärkelse (t ex förklistrad eller förestrad stärkelse); lim och klister på basis av stärkelse, dextrin eller an- nan modifierad stärkelse.:

dextrin och annan modifierad stärkelse: A — stärkelseetrar och —estrar; 1 vattenlösliga B andra

lim och klister

Appreturmcdel, preparat för päskyndande av färgning eller för fixering av färgämnen samt andra produkter och preparat (( cx glättmedel och betmedel), av sådana slag som används inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller inom liknande industrier, inte nämnda eller in- begripna någon annanstans:

på basis av stärkelse ellcr'stärkelseproduktcr ur B andra än betmedel andra slag: —— av sådana slag som används inom textilin- dustrin: A innehållande stärkelse eller stärkelsederi- vat

—— av sådana slag som används inom pappers- industrin: A — innehållande stärkelse eller stärkelscderi— vat

Alla EFTA-länder Turkiet

Alla EFTA-länder Turkiet

Österrike Turkiet

Österrike Turkiet

Österrike Turkiet

Österrike

Österrike

IIS Varuslag nr 380999 —— andra: A — innehållande stärkelse eller stärkelsederi— vat

'.;J ;?): IQ _»)

45.01

53.01

'J. '.)J (: I J

Beredda bindemedel för gjutformar eller gjut- kärnor; kemiska produkter saint preparat frän kemiska eller närstående industrier (inbegri- pet sädana som består av blandningar av natur- produkter), inte nämnda eller inbegripna nä— gon annanstans; restprtxlukter från kemiska eller närstående industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

— beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor: A — på basis av stärkelse eller dextrin

— andra: A —innehällande socker, stärkelse, stärkelse— produkter eller produkter enligt tulltaxenr 0-1 . (_) 1 —0-1 .04 : l — med ett sammanlagt innehåll av minst 30 viktprocent

Naturkork. obearbetfnl eller enkelt förarbe- tad; korkavfall; krossad, granulerad eller ma— len kork

Lin, oberett eller berett men inte spannet; blå- nor och avfall av lin (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

Mjukhampa (Cannabis sativa L), oberedd el- ler beredd men inte spunnen; blånor och avfall av mjukhampa (inbegripet garnavfall samt ri—'

vet avfall och riven lump)

Undantagna vid import till

Österrike

Österrike

Österrike

Österrike Island Liechtenstein Sverige Schweiz Turkiet

Österrike Liechtenstein Sverige Schweiz Turkiet

Österrike Liechtenstein Sverige Schweiz 'l'urkiet

Prop. l991/9 Bilaga I

EBQIQGQL_L

maggans znonuc'rs Bergman xo n: BUB-PARAGRAPH I tm 9I_aBIISLIL3_QI_IELLL£B£E!£EI

ArticlLl

The provisions of the Agreement shall apply to the products listed in Table I.

Mim

1. In order to take account of differences in the cost of the agricultural raw materials incorporated in the goods specified in the tables referred to in this Article, the Agreement does not preclude:

(i) the levying, upon import, of a variable component or fixed amount, or the application of internal price compensation measures;

(ii) the application of measures adopted upon export.

2. The price compensation measures shall not exceed the differences between the domestic price and the world market price of the agricultural raw materials incorporated in the goods concerned. If, however, the domestic price of an agricultural raw material in the country of origin is lower than the world market price, the importing country may take this fact into account when calculating the compensatory amounts.

3. For products listed in Tables II, III, IV, V, VI the respective EFTA State shall accord to Turkey the same treatment as it accorded to the European Economic Community on 1 January 1991.

4. The treatment to be accorded by Iceland is laid down in Table VII. The customs duties are indicated in List 1 and the duties of a fiscal nature in List 2 of the Table. Iceland may, however, replace these duties with other price compensation measures in accordance with paragraphs 1 and 2 of this Article.

Prop.l99l/92:23

Protocol A

5. It Turkey introduces a system of price compensation for products falling within Chapters 1 to 24 of the Harmonized Commodity Description and Coding System, a table listing the products concerned shall be annexed to this Protocol.

aulan.:

For products listed in Table VIII Turkey shall accord to the EFTA states the same treatment as it accords and will accord to the European Economic Community. Moreover, with respect to other products falling within Chapters 1 to 24 of the Harmonized Commodity Description and Coding System but not listed in Annex 11 to the Treaty establishing the European Economic Community, Turkey shall accord to the EFTA states the same concessions as it will accord to the European Economic Community or to any of the EFTA States.

Etticlu

1. The EFTA States shall notify to Turkey and Turkey to the EFTA states all price compensation measures applied under Article 2 of this Protocol.

2. Turkey shall notify to the EFTA states all changes in the treatment accorded to the European Economic Community or individual EFTA states under Article 3 of this Protocol.

Prop.]99l/92123 Protocol/X

w Prop. 1991/92:23 Protocol/X

HS Reading No. Description of products

14.04 Vegetable products not elsewhere specified or included: 1404.20 - Cotton linters

15.16 Animal or vegetable fats and oils and their fractions, partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re—esterified or elaidinised, whether or not refined, but not further

. prepared: ex 1516.2O - Vegetable fats and oils and their fractions: — - Hydrogenated castor oil, so called "opal-wax"

15.18 Animal or vegetable fats and oils and their fractions, boiled, oxidised, dehydrated, sulphurised, blown, polymerised by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified, excluding those of heading No. 1516; inedible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils or of fractions of different fats or oils of this Chapter, not elsewhere specified or included: ex 1518.00 - Linoxyn

Hå_tariff_u91 1519 -— 1702 -— 50 ex 90 1704 -— 10 90 2101 --

IAELE_II_IQ_EBQIQ£QL_Å AUSTRIA

Descriptinn_9f_2rndusts

Industrial monocarboxylit fatty acids; acid oils from refining; industrial fatty alcohols

other sugars, including chemically pure lactose, maltose, glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; artificial honey, whether or not mixed with natural honey; caramel: - chemically pure fructose - other, including invert sugar:

B - Haltose:

1 Chemically pure

Sugar confectionery (including white chocolate), not containing cocoa:

- Chewing gum, whether or not sugar-coated - Other: ex 90 - Liquorice extract containing more than 10% by weight of sucrose but not containing other added substances

Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or mate and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or mate; roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, cssences and concentrates thereof:

Prop.1991/92:23

Protocol A

WW

ex 10

ex 20

ex 30

2102 _—

2103 _-

10 20 90

— Extracts, essences and concentrates, of coffee and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of coffee: A - Preparations with a basis of coffee: 1 - With a content of milkfat of 1,58 or more by weight or with a content of milk proteins of 2,5! or more by weight or with a sugar content of St or more by weight, expressed as invert sugar, or with a starch content of 5% or more by weight Extracts, essences and concentrates, of tea or mate, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of tea or mate: A - Preparations with a basis of tea or mate: 1 . With a content of milkfat of 1,5% or more by weight or with a content of milk proteins of 2,5% or more by weight or with a sugar content of 5% or more by weight, expressed as invert sugar, or with a starch content of 5% or more by weight — Roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof: B - Other

Yeasts (active or inactive); other single- cell micro-organisms, dead (but not including vaccines of heading No. 30.02); prepared baking powders:

Inactive yeasts; other single-cell micro- organisms, dead: A - Inactive yeasts

Sauces and preparations therefore; mixed condiments and mixed seasonings; mustard flour and meal and prepared mustard:

— Soya sauce Tomato ketchup and other tomato sauces — other: A - Preparations for sauces with a basis of flour, meal, starch or malt extract B - other

Prop. 1991/92:23 Protocol A

ex

ex

ex

Soups and broths and preparations therefore; homogenised composite food preparations: - Soups and broths and preparations therefore - Homogenised composite food preparations:

B _ Other

Food preparations not elsewhere specified or included: - Protein concentrates and textured protein substances: ' ex 10 with a content of milkfat of 1,5% or more by weight or with a content of milk proteins of 2,5t or more by weight or with a sugar content of st or more by weight, expressed as invert sugar, or with a starch content of St or more by weight - Other: B - Other: 1 - with a content of milkfat of 1,5 % or more by weight or with a content of milk proteins of 2,5! or more by weight or with a sugar content of 5% or more by weight, expressed as invert sugar, or with a starch content of S% or more by weight 2 - Other: b - Other: 1.- Hydrolysates of proteins and autolysates of yeast

Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured, and other non-alcoholic beverages, not including fruit or vegetable juices of heading No. 20.09:

- Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured: A - Containing added sugar B - other

- other:

B - Other: 1 - Containing added sugar 2 - Other

Beer made from malt

Protocol A

(401 43 44

2915 (10)

13 (30)

(10)

(10)

Description_gf_zredusts

Acyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives:

- other polyhydric alcohols:

- - Hannitol

- - D—glucitol (sorbitol)

Saturated acyclic monocarboxylic acids and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives: - Formic acid, its salts and esters: - - Esters of formic acid: ex 13 - esters of mannitol or D-glucitol (sorbitol) Esters of acetic acid: - - Other B - other: ex B - Esters of mannitol or D- glucitol (sorbitol) other: ex 90 - Esters of mannitol or D-glucitol (sorbitol)

Unsaturated acyclic monocarboxylic acids, cyclic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives: - Unsaturated acyclic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives:

— - Other:

ex 19 - Esters of mannitol or D—glucitol (sorbitol)

Polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives: - Acyclic polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives:

- - other:

ex 19 - Itaconic acid, its salts and esters

Prop.199H9 Protocol A

om

2918 _—

. (10)

11 14 15 19

2932 _-

(10)

2940 00

2941 _— 10

MW

Carboxylic acids with additional oxygen function and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives: Carboxylic acids with alcohol function but without other oxygen function, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives: - Lactic acid, its salts and esters - Citric acid — Salts and esters of citric acid - other: ex 19 - Glyceric acid, glycolic acid, saccharic acid, isosaccharic acid and heptasaccharic acid; their salts and esters

lill

Heterocyclic compounds with oxygen hetero- atom(s) only: — compounds containing an unfused furan ring

(whether or not hydrogenated) in the structure:

- - Other: ex 19 Anhydrous mannitol and D-glucitol (sorbitol) compounds, excluding maltol and isomaltol » other: ex 90 — Anhydrous mannitol and D-glucitol

(sorbitol) compounds, excluding maltol and isomaltol

ex 90 - alpha-Hethylglucoside

Sugars, chemically pure, other than sucrose, 1actose, maltose, glucose and fructose; sugar ethers and sugar esters, and their salts, other than products of heading No. 29.37, 29.38 or 29.39: ex - Sorbose, its salts and esters

Antibiotics: Penicillins and their derivatives with a penicillanic acid structure; salts thereof

Prop.]99l/92z23 Protocol A

HS.tariff.B91 Descriptien_ef_2redusts

3001 ——

3501 -- 3505 -- exlo

3506 -- 10

(90)

3507 --

ex 90

Glands and other organs of organo- therapeutic uses, dried, whether or not powdered; extracts of glands or other organs or of their secretions for organo- therapeutic uses; heparin and its salts; other human or animal substances prepared for therapeutic or prophylactic uses, not elsewhere specified or included: - Other:

ex 90 - Heparin and its salts

Casein, caseinates and other casein derivatives; casein glues

Dextrins and other modified starches (for example, pregelatinised or esterified starches); glues based on starches, or on dextrins or other modified starches: — Dextrins and other modified starches: A - starch ethers and esters: 2 - Other

Prepared glues and other prepared adhesives, not elsewhere specified or included; products suitable for use as glues or adhesives, put up for retail sale as glues or adhesives, not exceeding a net weight of 1 kg:

- Products suitable for use as glues or adhesives, put up for retail sale as glues or adhesives, not exceeding a net weight of 1 kg: ex 10 - with a basis of sodium silicate emulsion or of resin emulsions

- Other:

Other:

ex 99 - With a basis of sodium silicate emulsion or of resin emulsions

Enzymes; prepared enzymes not elsewhere specified or included: - other: A - Prepared enzymes, containing hutrients: 1 - with a content of milkfat of 1,5t or more by weight or with content of milk proteins of 2,58 or more by weight or with a sugar content of St or more by weight, expressed as invert

Prop.1991/92:23

Protocol A

ex

sugar, or with a starch content of $% or more by weight

Prepared binders for foundry moulds or cores; chemical products and preparations of the chemical or allied industries (including those consisting of mixtures of natural products) not elsewhere specified or included; residual products of the chemical or allied industries, not elsewhere specified or included: - Prepared binders for foundry moulds or cores:

C - Other - Other: ex 8 - Products of sorbitol cracking

Petroleum resins, coumarone-indene resins, polyterpenes, polysulphides, polysulphones and other products specified in Note 3 to this Chapter, not elsewhere specified or included, in primary forms: - Petroleum resins, coumarone, indene or coumarone-indene resins and polyterpenes: ex 10 - Adhesives with a basis of emulsions of this subheading

- Other: ex 90 - Adhesives with a basis of emulsions of this subheading

Natural polymers (for example, alginic acid) and modified natural polymers (for example, hardened proteins, chemical derivatives of natural rubber), not elsewhere specified or included, in primary forms: - Other:

ex 90 — Dextran ex 90 - Other than hardened proteins or -chemica1 derivatives of natural rubber

Protocol A

TABLE_III_IQ_EEQIQ£QL_A IIHLBED

WWW

0403 Buttermilk, curdled milk and cream, yogurt, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa:

0403 10 - Yogurt:

ex 10 -- Flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa 0403 90 - other: ex 90 -— Flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa

0710 Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen:

0710 40 - Sweet corn (Zea mays var. saccharata)

0711 Vegetables provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption:

0711 90 - Other vegetables; mixtures of vegetables:

ex 90 —- Sweet corn (Zea mays var. saccharata)

1519 Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining; industrial fatty alcohols:

- Industrial monocarboxylic fatty acids:

1519 13 —— Tall oil fatty acids

Prop. 1991/92:23 Protocol A

WWW

1702 50

1702 90

ex 90

1901 10

1901 20

1901 90

Other sugars, including chemically pure 1actose, maltose, glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; artificial honey, whether or not mixed with natural honey; caramel:

- Chemically pure fructose

- Other, including invert sugar: -- Chemically pure maltose

Sugar confectionery (including white chocolate), not containing cocoa

Chocolate and other food preparations containing cocoa

Halt extract; food preparations of flour, meal, starch or malt extract, not containing cocoa powder or containing cocoa powder in a proportion by weight of less than 50 %, not elsewhere specified or included; food preparations of goods of heading Nos 0401 to 0404, not containing cocoa powder or containing cocoa powder in a proportion by weight of less than 10 &, not elsewhere specified or included:

- Preparations for infant use, put up for retail sale: -- Preparations of goods of heading Nos 0401 to 0404

-- Other

- Hixes and doughs for the preparation of bakers' wares of heading No 1905: -- Preparations of goods of heading Nos 0401 to 0404

-- Other

- Other: -- Halt extract

-- Preparation of goods of heading Nos 0401 to 0404

-- Other

Protocol A

WW

1902 1902 1902

ex

1902 1902

1905 1905 1905

11 19 20 20

10 20 30

Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli,. cannelloni; couscous, whether or not prepared: - Uncooked pasta, not stuffed or otherwise

prepared " Containing eggs —- other

' stuffed pasta, whether or not cooked or

otherwise prepared:

-- Other than products containing more than 20% by weight of sausages, meat, meat offal, blood, fish, crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates or any combination thereof

- other pasta - Couscous

Tapioca and substitutes therefor prepared from starch, in the form of flakes, grains, pearls, siftings or in similar forms

Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products (for example, corn flakes); cereals, other than maize (corn), in grain form, precooked or otherwise prepared

Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products:

Crispbread - Gingerbread and the like - Sweet biscuits; waffles and wafers

- Rusks, toasted bread and similar toasted products

Prop. 1991/92:23 Protocol A

WWW 1905 90 - other: -— Gluten bread and unleavened bread (matzos)

2001 ex

2004 ex

2004 ex

2005 ex

2008 ex

90 90

10 10

90 90

20 20

11 11

-- Other bread, not containing added honey, eggs, cheese or fruit, and containing by weight in the dry matter state not more than 5 & of sugar and not more than 5 % of fat -— Communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products

-- Other

Vegetables, fruit, nuts and other edible parts of plants, prepared or preserved by vinegar or acetic acid:

- Other: -- Sweet corn (Zea mays var. saccharata)

Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, frozen:

- Potatoes: -- In the form of flour, meal or flakes

- Other vegetables and mixtures of vegetables: -- Sweet corn (Zea mays var. saccharata)

Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, not frozen:

- Potatoes: —— In the form of flour, meal or flakes

- Sweet corn (Zea mays var. saccharata)

Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included: - Nuts, ground-nuts and other seeds, whether or not mixed together:

-- Ground-nuts: --- Peanut butter

Protocol/X

H£_hsading_ngi Descriptien_9f_2r9dusts

2008 ex

2003 ex

ex

ex

ex

2102 ex

2103 2103 2103

ex

19 19

99 99

10 20 90 90

-- Other, including mixtures: —-— Preparations based on cereal seeds - Other, including mixtures other than those of subheading 2008 19:

-- other:

--- Haize (corn) other than sweet corn (Zea mays var. saccharata), not containing added spirit or sugar

Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or mate and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or mate; roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof:

- Extracts, essences and concentrates, of coffee, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of coffee: —- Preparations with a basis of coffee

Extracts, essences and concentrates, of tea or mate, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of tea or mate: -— Preparations with a basis of tea or mate

- Roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof: -- Roasted coffee substitutes (excluding

roasted chicory), and extracts, essences and concentrates thereof

Yeasts (active or inactive); other single- cell micro-organisms, dead (but not including vaccines of heading No 3002); prepared baking powders:

- Inactive yeasts; other single-cell micro— organisms, dead: -- Inactive yeasts

Sauces and preparations therefor; mixed condiments and mixed seasonings; mustard flour and meal and prepared mustard:

- Soya sauce - Tomato ketchup and other tomato sauces - Other:

-- Other (excluding liquid mango chutney)

Prop. 1991/92:23 Protocol/X

'JI

WWW:—.te

2106 ex

ex

2202 ex

ex

90 90

90 90

Soups and broths and preparations therefor; homogenized composite food preparations: - Soups and broths and preparations therefor

Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa: - Ice cream containing fat

- Other

Food preparations not elsewhere specified or included:

- Protein concentrates and textured protein substances

- Other:

-- Other (excluding fat emulsions and similar preparations containing more than 15 % by weight of milkfats and sugar syrups containing added flavouring or colouring matter)

Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured, and other non-alcoholic beverages, not including fruit or vegetable juices of heading No 2009:

- Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured: -- Containing sugar (sucrose or invert

sugar)

- Other:

-- Containing milk or milkfat

-— other:

—-- Containing sugar (sucrose or invert sugar)

Beer made from malt

Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances

Prop. 1991/92:23 Protocol A

WW

2208 ex

2905 2905

2915 ex

2915 ex

2915 ex

2916 ex

90 90

13 13

39 39

90 90

19 19

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80 & vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages; compound alcoholic preparations of a kind used for the manufacture of

beverages:

- Other:

-- Liqueurs, bitters, punch and other similar spirituous beverages containing eggs or egg yolks and/or sugar (sucrose or invert sugar)

Acyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives:

- Other polyhydric alcohols:

-- Hannitol -- D-glucitol (sorbitol)

Saturated acyclic monocarboxylic acids and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivates:

- Formic acid, its salts and esters:

-- Esters of formic acid: —-— Esters with mannitol or sorbitol

- Esters of acetic acid:

-- other: —-— Esters with mannitol or sorbitol

- Other: -- Esters with mannitol or sorbitol

Unsaturated acyclic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives:

- Unsaturated acyclic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives:

—- other: --- Esters with mannitol or sorbitol

Prop. 1991/9 Protocol A

7-77,

'J) 'JI

Mmmm

2917 ex

2918 2918 2918

2932 ex

2932 ex

ex

19 19

11 14 15

19 19

90 90 90

Polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives:

— Acyclic polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives:

-— other: --- Itaconic acid, its salts and esters

Carboxylic acids with additional oxygen function and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives:

- Carboxylic acids with alcohol function but without other oxygen function, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives:

-- Lactic acid, its salts and esters -- Citric acid -— Salts and esters of citric acid

-- other:

--- Glyceric acid, glycolic acid, saccharic acid, isosaccharic acid, heptasaccharic acid, their salts and esters

Heterocyclic compounds with oxygen hetero- atom(s) only:

- Compounds containing an unfused furan ring (whether or not hydrogenated) in the structure:

4- Other: -—- Anhydrous mannitol and sorbitol compounds, excluding maltol and isomaltol

- other:

--- Alfa-Hethylglucosides -- Anhydrous mannitol and sorbitol compounds, excluding maltol and isomaltol

Prop. 1991/92:23 Protocol A

!. ” :e . . : !

ex 2940 2941

2941 10

3001 90 ex 90

3501 10

3501 90

3506 10

Sugars, chemically pure, other than sucrose, 1actose, maltose, glucose and fructose; sugar ethers and sugar esters, and their salts, other than products of heading No 2937, 2938 or 2939:

- Sorbose, its salts and esters Antibiotics:

- Penicillins and their derivatives with a penicillanic acid structure; salts thereof

Glands and other organs for organotherapeutic uses, dried, whether or not powdered; extracts of glands or other organs or of their secretions for organotherapeutic uses; heparin and its salts; other human or animal substances prepared for therapeutic or prophylactic uses, not elsewhere specified or included:

- Other: -- Heparin and its salts

Casein, caseinates and other casein derivatives; casein glues:

- Casein

- Other: -- Caseinates and other casein derivatives

-- Casein glues

Dextrins and other modified starches (for example, pregelatinized or esterified starches); glues based on starches, or on dextrins or other modified starches

Prepared glues and other prepared adhesives, not elsewhere specified or included; products suitable for use as glues or adhesives, put up for retail sale as glues or adhesives, not exceeding a net weight of 1 kg:

- Products suitable for use as glues or adhesives, put up for retail sale as glues or adhesives, not exceeding a net weight of 1 kg:

PmpJ9WN Protocol A

7-71

'Jl

WWW

ex

3506 ex

3507 ex

3809 ex

3809 ex

3809 ex

ex

99 99

90 90

91 91

92 92

99 99

—- With a basis of sodium silicate emulsion or of resin emulsions - Other:

-- Other: --- With a basis of sodium silicate emulsion or of resin emulsions

Enzymes; prepared enzymes not elsewhere specified or included:

- Other: —— Prepared enzymes containing foodstuffs

Finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dyestuffs and other products and preparations (for example, dressings and mordants), of a kind used in the textile, paper, leather or like industries, not elsewhere specified or included:

- With a basis of amylaceous substances - Other:

-- Of a kind used in the textile industry: --- Containing starch or products derived from starch -- Of a kind used in the paper industry: --- Containing starch or products derived from starch

-- Other: --— Containing starch or products derived from starch

Prepared binders for foundry moulds or cores; chemical products and preparations of the chemical or allied industries (including those consisting of mixtures of natural products), not elsewhere specified or included; residual products of the chemical or allied industries, not elsewhere specified or included:

- Prepared binders for foundry moulds or cores: —- Based on synthetic resins

- Sorbitol other than that of subheading 2905 44

Prop.]99l/92:23 I)r()t()C()l /X

U|

WW

3823 ex ex

3911 ex

3911 ex

3913 ex

90 90 90

90 90

90 90

- Other: -- Crude calcium citrate -- Products of sorbitol cracking

Petroleum resins, coumarone-indene resins, polyterpenes, polysulphides, polysulphones and other products specified in Note 3 to this Chapter, not elsewhere specified or included, in primary forms:

- Petroleum resins, coumarone, indene or coumarone-indene resins and polyterpenes: -- Adhesives with a basis of resin emulsions

- Other: -— Adhesives with a basis of resin emulsions

Natural polymers (for example, alginic acid) and modified natural polymers (for example hardened proteins, chemical derivatives of natural rubber), not elsewhere specified or included, in primary forms:

Other: -- Other (excluding hardened proteins and chemical derivatives of natural rubber)

Prop." 1991/92:23

Protocol A

TABLE_1V 10 23919;55,5 Prop.199l/92 23 Protocol A

828951 www 04.03 Buttermilk, curdled milk and cream, yogurt,

kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa:

0403.1o - Yogurt: 0403.10.2 - - Containing added fruit or nuts ex0403.10.9 - — Other: - - — Flavoured or containing cocoa 0403.90 Other: ex0403.90.0 - - Containing added fruit or nuts exo403.90.0 - - Flavoured or containing cocoa 07.10 Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen: 0710.40.0 - Sweet corn (Zea mays var; saccharata) 07.11 Vegetables provisionally preserved (for

example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption:

0711.90 - other vegetables; mixtures of Vegetables: 0711.90.1 - - Sweet corn (Zea mays var. saccharata) 13.02 Vegetable saps and extracts; pectic

substances, pectinates and pectates; agar- agar and other mucilages and thickeners, whether or not modified derived from vegetable products:

- Hucilages and thickeners, whether or not modified, derived from vegetable products:

1302.31 - - Agar-agar: 1302.31.0 - - - Modified

1302.32 - Hucilages and thickeners, whether or not modified, derived from locust beans, locust bean seeds or quar seeds:

1302.32.0 - — - Modified

1302.39 - — Other: 1302.39.0 - - _ Modified

15.19 Industrial monocarboxylic fatty acids: acid

oils from refining; industrial fatty alcohols: - Industrial monocarboxylic fatty acids:

1519.13.0 - Tall oil fatty acids

17.02 other sugars, including chemically pure

1actose, maltose, glucose and fructose, in solid form: sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; artificial honey, whether or not mixed with natural honey; caramel:

1702.50 - Chemically pure fructose

1702.90 - other, including invert sugar:

ex1702.90.9 - — Chemically pure maltose

17.04 Sugar confectionery (including white

chocolate), not containing cocoa

18.06 Chocolate and other food preparations

containing cocoa:

1806.10.0 - Cocoa powder, containing added sugar or

other sweetening matter

1806.20 - Other preparations in blocks or slabs

weighing more than 2 kg or in liquid, paste, powder, granular or other bulk form in containers or immediate packings, of a content exceeding 2 kg:

1806.20.1 - - Ice cream powders and table cream powders 1806.20.9 - _ Other

- other, in blocks, slabs or bars:

1806.31.0 - - Pilled 1806.32.0 - - Not filled 1806.90 Other: 1806.90.1 - - Other chocolate 1806.90.2 - - Ice cream powders and table cream powders 1806.90.9 - — Other

Prop.l99l/92:23

Protocol A

WWW

19.01

1901.10.0

1901.20 1901.20.1 1901.20.9 1901.90 1901.90.1 1901.90.9

19.02

1902.11.0 1902.l9.0

1902.20 1902-20.9

1902.30.0 1902.40.0

1903.00.0

halt extract; food preparations of flour, meal, starch or malt extract, not containing cocoa powder or containing cocoa powder in a proportion by weight of less than 50%, not elsewhere specified or included; food preparations of goods of headings Nos. 0401 to 0404, mot containing cocoa powder or containing cocoa powder in a proportion by weight of less than 10%, mot elsewhere specified or included:

- Preparations for infant use, put up for retail sale

- Hixes and doughs for the preparation of bakers' wares of heading No. 19.05: - - In containers of a net content of not more than 2 kg - - other

- Other: - - Halt extract - - Other

Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether or not prepared:

- Uncooked pasta, not stuffed or otherwise prepared: - - Containing eggs

- - Other

- stuffed pasta, whether or not cooked or otherwise prepared: - - Other

- Other pasta - Couscous

Tapioca and substitutes therefor prepared from starch, in the form of flakes, grains, pearls, siftings or in similar forms

Prop.]99l/92123

Protocol/X

WW

19.04

1904.10.0

1904.90.0

19.05

1905.10.0 1905-20.0 1905.30.0

1905.40.0

1905.90.0

20.01

2001.90

ex2001.90.3

20.04

2004.10 ex2004.10.0

2004.90

2004.90.1

Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products (for example, corn flakes); cereals, other than maize (corn), in grain form, pre—cooked or otherwise prepared:

- Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products

- other

Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products:

- Crispbread - Gingerbread and the like — Sweet biscuits: waffles and wafers

- Rusks, toasted bread and similar toasted products

- Other

Vegetables, fruit, nuts and other edible parts of plants, prepared or preserved by vinegar or aCetic acid:

- Other: - - Vegetables: - - - Sweet corn (Zea mays var. saccharata)

Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, frozen:

— Potatoes: - - Preparations in the form of flour, meal or flakes, based on potatoes

- Other vegetables and mixtures of vegetables: - - Sweet corn (Zea mays var. saccharata)

Protocol A

www

20.05

2005.2O ex2005.20

2005.80.0

21.01

2101.30.0

21.02

2102.10 2102.10.1 2102-10.9 2102.20

2102.20.l 2102.20.2

21.03

2103-10.0 2103.20.0 2103.90.0

21.04

2104-10

2104-10.1

Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, not frozen:

- Potatoes: - - Preparations in the form of flour, meal or flakes, based on potatoes

- Sweet corn (Zea mays var. saccharata)

Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or mate and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or mate; roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof:

- Roasted chicory and other roasted coffee substitutes and extracts, essences and concentrates thereof

Yeasts (active or inactive); other single- cell micro-organisms, dead (but not including vaccines of heading no 30.02); prepared baking powders:

- Active yeasts: - - Wine yeasts - - Other

- Inactive yeasts; other single—cell micro- organisms, dead: - - Yeasts for feeding animals - - Other inactive yeasts

Sauces and preparations therefor; mixed condiments and mixed seasonings; mustard flour and meal and prepared mustard:

- Soya sauce - Tomato ketchup and other tomato sauces - Other

Soups and broths and preparations therefor; homogenised composite food preparations:

— Soups and broths and preparations therefor:

- - In airtight containers: - - - Heat broth

Prop.]99l/9 Protocol A

7-7;

WW

2104.10.2 - - - Vegetable soups and broth,

concentrated or not, containing ' neither meat nor meat-extracts 2104.10.3 - - - Fish soup (containing not less than 25! by weight of fish) 2104.10.4 — - Other - - Other: 2104.10.5 — - - Containing meat or meat-extracts 2104.10.6 — - Fish soup (containing not less than 25! by weight of fish)

2104.10.9 - - - Other

21.05 Ice cream and other edible ice, whether or

not containing cocoa:

2105.00.1 - Containing cocoa

- Other:

2105.00.2 - - Containing fatty substances

2105.00.9 — - Other

21.06 Food preparations not elsewhere specified or

included:

2106.10.0 - Protein concentrates and textured protein

substances

2106.90 Other: 2106.90.1 - - Non-alcoholic compound preparations on the basis of extracts of heading 13.02 for the manufacture of beverages

2106.90.2 - Preparations of juices of apple or

ex2106.90.3 2106.90.4

ex2106.90.9

2106.90.9

22.02

22.03

blackcurrant, for the manufacture of beverages . - Preparations of other juice, for the manufacture of beverages . - Sweet and chewing gum, not containing sugar - Fat emulsions and similar preparations containing more than 15! by weight of milkfats

- other

Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured, and other non-alcoholic beverages, not including fruit or vegetable juices of heading No. 20.09

Beer made from malt

Prop. 1991/92:23 Protocol/X

WWW

22.05

22.08

2208.9O ex2208.90.0

29.05

2905.43.0 2905.44.0

29.11

ex2911.00.0

29.15

2915.13 ex2915.13.0

2915.39 ex2915.39.0

2915.4O

ex2915.40.2

Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80! vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages; compound alcoholic preparations of a kind used for the manufacture of beverages:

- Other: - - Liqueurc, containing eggs or egg yolks and/or sugar (sucrose or invert sugar)

Acyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives:

- other polyhydric alcohols: - - Hannitol - - D-glucitol (sorbitol)

Acetals and hemiacetals, whether or not with other oxygen function, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives:

- Hethylglucosides

Saturated acyclic monocarboxylic acids and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives:

- Formic acid, its salts and esters:

- - other: - — — Esters of mannitol and esters of sorbitol

Esters of acetic acid:

- Other:

- - Esters of mannitol and esters of sorbitol

- Mono-, dim or trichloroacetic acids, their salts and esters: - - Esters of mannitol and esters of sorbitol

Protocol A

WW

2915.50 ex2915.50.2

2915-60 ex2915.60.2 2915.70

ex2915.70.2

2915.90 ex2915.90.9

29.16

2916.12 ex2916.12.0

2916.14 ex2916.14.0

2916.15

ex2916.15.2

2916.19 ex2916.19.9

Propionic acid, its salt and esters: - Esters of mannitol and esters of sorbitol

- Butyric acids, valeric acids, their salts and esters: - - Esters mannitol and esters of sorbitol

- Palmitic acid, stearic acid, their salts and esters: - - Esters of mannitol and esters of sorbitol

- Other: - - Esters of mannitol and esters of sorbitol

Unsaturated acyclic monocarboxylic acids, cyclic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives:

- Unsaturated acyclic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives:

- - Esters of acrylic acid: - - - Esters of mannitol and esters of

sorbitol

- - Esters of methacrylic acid: - - Esters of mannitol and esters of sorbitol

- - Oleic, linoleic or linolenic acids, their salts and esters: 7 - - Esters of mannitol and esters of

sorbitol

Other: - Esters of mannitol and of sorbitol

Prop. 1991/9 Protocol A

7.73

www

29.17

2917.19 ex2917.19. ex2917.19.

29.18

2918.11 2918.1l. 2918.11.

2918.14.

2918.15 2918.15 2918.15.

2918.19

ex2918.19. ex2918.19.

29.32

2932.90 ex2932.90. 982932.90.

1 9

kap

1 2

1 9

0 0

Polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides end peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives:

- Acyclic polycaraboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives:

- ? other: - - - Itaconic acid and its salts — - - Esters of itaconic acid

Carboxylic acids with additional oxygen function and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated sulphonated nitrated or nitrosated derivatives:

- Carboxylic acids with alcohol function but without other oxygen function, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives:

- - Lactic acid, its salts and esters: - Acid and salts - - Esters

- - Citric acid

- - Salts and esters of citric acid: - - - Salts - - Esters

- Other:

- - - Glyceric acid, glycolic acid, saccharic acid, isosaccharic acid, heptasaccharic acid, their salts and esters:

- - - - Acid and salts

- - - - Esters

Heterocyclic compounds with oxygen hetero- atom(s) only:

- Other: - - Hethylglucosides - — Anhydrous mannitol and sorbitol compounds,-excluding maltol and isomaltol

Protocol A

29.40

ex2940.00.0

29.41

2941.10.0

30.01

3001.90 ex3001.90.0

35.01

3501.10.0 3501.90 3501.90.1 3501.90.2

35.05

3505.10

3505.20.0

35.06

West.:

Sugars, chemically pure, other than sucrose, 1actose, maltose, glucose and fructose; sugar ethers and sugar esters, and their salts, other than products of heading No. 29.37, 29.38 or 29.39:

- other, than rhannose, raffinose and mannose

Antibiotics:

— Penicillins and their derivatives with a penicillanic acid structure: salts thereof

Glands and other organs for organo- therapeutic uses, dried, whether or not powdered; extracts of glands or other organs or of their secretions for organo— therapeutic uses; heparin and its salts; other human or animal substances prepared for therapeutic or prophylactic uses, not elsewhere specified or included:

- other: — - Heparin and its salts

Casein, caseinates and other casein derivatives; casein glues:

Casein

- Other: - - Caseinates and other casein derivatives - - Casein glues

Dextrins and other modified starches (for example, pregelatinised or esterified starches); glues based on starches, or on dextrins or other modified starches:

- Dextrins and other modified starches

- Glues

Prepared glues and other prepared adhesives, not elsewhere specified or included; products suitable for use as glues or adhesives, not exceeding a net weight of 1 kg:

Prop. 1991/92:23 Protocol A

MM

3506.10

ex3506.10.0

35.07

3507.90 ex3507.90.0

38.09

3809.10.0

3809.9l. ex3809.91.0

3809.92.0 ex3809.92.0

3809.99.0 ex3809.99.0

38.23

3823.1o ex3823.10.0

3823.90 ex3823.90.0

£ .. . E ! !

Products suitable for use as glues or adhesives, put up for retail sale as glues or adhesives, not exceeding a net weight of 1 kg: - - With a basis of sodium silicate emulsion

Enzymes; prepared enzymes not elsewhere specified or included:

- other: - - Prepared enzymes containing foodstuffs

Finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dyestuffs and other products and preparations (for example, dressing and mordants), of a kind used in the textile, paper, leather or like industries, not elsewhere specified or included:

- with a basis of amylaceous substances

- Other: - - Of a kind used in the textile industry: — - - Containing starch or products derived

from starch

- - Of a kind used in the paper industry: — - - Containing starch or products derived from starch

- - other: - - - Containing starch or products derived from starch

Prepared binders for foundry moulds or cores; chemical products and preparations of the chemical or allied industries (including those consisting of mixtures of natural products), not elsewhere specified or included; residual products of the chemical or allied industries, not elsewhere specified or included:

- Prepared binders for foundry moulds or cores: - - Based on synthetic resins

- Other: - - Products of sorbitol cracking

Prop. 1991/92:23 Protocol A

W&W

39.11

3911.10 ex3911.10.0

3911.90 3911.90.9 ex3911.90.9

39.13

3913.90.0

Petroleum resins, coumarone—indene resins, polyterpenes, polysulphides, polysulphones and other products specified in not 3 to this chapter, not elsewhere specified or included, in primary forms:

- Petroleum resins, coumarone, indene or coumaroneindene resins and polyterpenes: ' Adhesive with a basis of resin emulsion

- Other:

- other:

_ — - Adhesive with a basis of resin emulsion

Natural polymers (for example, alginic acid) and modified natural polymers (for example, hardened proteins, chemical derivatives of natural rubber), not elsewhere specified or included, in primary forms:

- Other

Prorx 1991/92:23 Protocol A

IBBLJLELJKLJEEHSEEELA

EEEDEE

WWW

ex

ex

ex

ex

0403 10

0403 90

0710 40

0711 90

1519 13 1702

1702 50 1702 90

Buttermilk, curdled milk and cream, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added fruit, nute or cocoa:

- Yogurt: -- Flavoured or containing added fruit, nuts

or cocoa

- Other:

--Flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa

Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen: - Sweet corn (Zea mays var. saccharata)

Vegetables provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption: - other vegetables; mixtures of vegetables: -- Sweet corn (Zea mays var. saccharata)

Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining; industrial fatty alcohols:

- Industrial monocarboxylic fatty acids: -- Tall oil fatty acids

Other sugars, including chemically pure 1actose, maltose, glucose and fructose, in solid form: sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; artificial flavouring or colouring matter; artificial honey, whether or not mixed with natural honey; caramel: - Chemically pure fructose - other, including invert sugar: -- Chemically pure maltose

Protocol A

W&W

1704

1704 10 1704 90

1806

1806 10

1806 20

1806 31 1506 32 1806 90

1901

1901 10

Sugar confectionary (including white chocolate), not containing cocoa:

- Chewing gum, whether or not sugar-coated - Other: -— Fondants, compounds, pastes and similar intermediate products, in bulk form

-— Other

Chocolate and other food preparations containing cocoa: - Cocoa powder, containing added sugar or

other sweetening matter:

-- For use only in the preparation of table creams and similar desserts or beverages -- Other - Other preparations in blocks or slabs

weighing more than 2 kg or in liquid, paste, powder, granular or other bulk form in containers or immediate packings, of a content exceeding 2 kg: -- Powders, flakes, pastes and liquid preparations for use only in the preparation of table creams and similar desserts, ice creams or beverages

—- Other

- other, in blocks, slabs or bars:

-- Filled —- Not filled - Other:

-- Table creams and similar desserts; powders, flakes, pastes and liquid preparations for use only in the preparation of table creams and similar desserts, ice creams or beverages

-— Other

Halt extract; food preparations of flour, meal, starch or malt extract, not containing cocoa powder or containing cocoa powder in a proportion by weight of less than 50 %, not elsewhere specified or included; food preparation of goods of heading Nos 0401 to 0404, not Containing cocoa powder or containing cocoa powder in a proportion by weight of less than 10 &, not elsewhere specified or included: - Preparations for infant use, put up for retail sale: -- Products with a basis of soya flour -- Other

Prop. 1991/92:23 l”r()t()C()l [X

us ;;:ift ng.

ex

1902 1902 1902

1902 1902 1903

11 19 20

30 40

Description_9f_2r9dusts

- Hixes and doughs for the preparation of bakers' wares of heading No. 1905: -- Products with a basis of soya flour

-- Other - Other:

-- Products with a basis of soya flour —- Other

Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or otherwise prepared, uuch as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether or not prepared: — Uncooked pasta, not stuffed or otherwise prepared: -- Containing eggs -- other - stuffed pasta, whether or not cooked or otherwise prepared: -- Containing not more than 20 & by weight of sausage, meat, meat offal or blood, or any combination thereof

Other pasta

Couscous

Tapioca and substitutes therefor prepared from starch, in the form of flakes, grains, pearls, siftings or in similar forms

Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products (for example corn flakes)); cereals, other than maize (corn), in grain form, precooked or otherwise prepared: - Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products: —- Corn flakes and similar breakfast preparations

-- Other

- Other:

-- Rice products

—- Other

Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not containing cocoa, communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing waters, rice paper and similar products

- Crispbread

Prop.]991/92z23

Protocol A

WW

1905 20 1905 30

1905 40

1905 90

ex 2001 90

ex 2004 10

ex 2004 90

ex

ex

2005 20 2005 80

2008 99

- Gingerbread and the like - Sweet biscuits; waffles and wafers

- Rusks, toasted bread and similar toasted products — other: -— Biscuits -- Communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products

-— Other

Vegetables, fruit, nuts and other edible parts of plants, prepared or preserved by vinegar or acetic acid:

— Other: -- Sweet corn (Zea mays var. saccharata)

Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, frozen:

— Potatoes:

-— In the form of flour, meal or flakes — Other vegetables and mixtures of vegetables: -— Sweet corn (Zea mays var. saccharata)

Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid not frozen:

- Potatoes: -- In the form of flour, meal or flakes - Sweet corn (Zea mays var. saccharata)

Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included: - other, including mixtures other than those of subheading No. 2008.19:

-- Other: --- Haize (corn), other than sweet corn (Zea

mays var. saccharata)

Prop. 1991/92:23 Protocol A

ex 2101 10

ex

ex

ex

ex

2103 2103 2103 2104 2104

10 20 90

MW

Extracts, essences and concentrates of coffee, tea or mate and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or mate; roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof:

- Extracts, essences and concentrates, of coffee, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of coffee:

-- Preparations with a basis of coffee - Extracts, essences and concentrates, of tea or mate, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of tea or mate: -— Preparations with a basis of tea or mate - Roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof: —— Roasted coffee substitutes other than chicory -— Extracts, essences and concentrates of coffee substitutes, other than of roasted chicory

Yeasts (active or inactive); other single- cell micro-organisms, dead (but not including vaccines of heading No. 3002); prepared baking powders: - Inactive yeasts; other single-cell micro- organisms, dead: -- Inactive yeasts

Sauces and preparations therefor; mixed condiments and mixed seasonings; mustard flour and meal and prepared mustard:

- Soya sauce — Tomato ketchup and other tomato sauces - Other:

-- other than liquid mango chutney

Soups and broths and preparations therefor; homogenized composite food preparations: - Soups and broths and preparations therefor

Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa

Prop. 1991/92:23 Protocol A

WW

ex 2106

ex 2202

2205 2205

ex 2208

90

10

90

10 90

90

Food preparations not elsewhere specified or included:

- Other (except sugar syrups containing added flavouring or colouring matter and except fat emulsions containing more than 15 4 by weight of milkfats)

Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured and other non-alcoholic beverages, not including fruit or vegetable juices of heading N. 2009: - Waters including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter of flavoured: -- Aerated beverages containing added sugar

-- Other - other:

-- Not containing milk or milkfasts: --- Containing sugar (sucrose or invert

sugar)

-— Other

Beer made from malt: - Of an alcoholic strength by weight: -- Not exceeding 1,8 & —- Exceeding 1,8 % but not 2,8 % -— Exceeding 2,8 &

Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances - In containers holding 2 litres or less

- Other

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80 & vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages; compound alcoholic preparations of a kind used for the manufacture of beverages: ; Other: -- Liqueurs and other spirituous except for arrak, vodka of an alcoholic strength of 45,4 % vol or less and plum, pear or cherry brandy: --- Containing eggs or egg yolks and/or

sugar (sucrose or invert sugar)

Prop_l99l/92:23

Protocol A

WWW

ex

ex

ex

ex

ex

2905 43 2905 44

2915 13

2915 39

2915 90

2916 19

2917 19

Acyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives:

- Other polyhydric alcohols:

-- Hannitol

-- D-Glucitol (Sorbitol)

Saturated acyclic monocarboxylic acids and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivates:

- Formic acid, its salts and esters:

-- Esters of formic acid: ——- Esters of mannitol and esters of sorbitol - Esters of acetic acid: -- Other: --- Esters of mannitol and esters of sorbitol

- other:

-— Esters of mannitol and esters of sorbitol

Unsaturated acyclic monocarboxylic acids, cyclic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives:

— Unsaturated acyclic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives:

-- Other: --- Esters of mannitol and esters of

sorbitol

Polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their

halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives: - Acyclic polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives:

-- other:

-- Itaconic acid and its salts and esters

Prop. 1991/9 Protocol A

7-7;

...—_

ex

ex

ex

ex

2918 2918 2918 2918

2941 2941

11 14 15 19

19

90

00

10

cts

Carboxylic acids with additional oxygen function and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives: - Carboxylic acids with alcohol function but without other oxygen function, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives:

-- Lactic acid, its salts and esters -- Citric acid -- Salts and esters of citric acid

-- Other:

--- Glyceric acid, glycolic acid, saccharic

acid, isosaccharic acid, heptasaccharic acid and their salts and esters

.Heterocyclic compounds with oxygen hetero-

stom(s) only:

- Compounds containing an unfused furan ring (whether or not hydrogenated) in the structure:

-- Other:

--- Anhydrous mannitol and sorbitol compounds, excluding maltol and isomaltol - Other: -— Alphamethylglucosides -— Anhydrous mannitol and sorbitol

compounds, excluding maltol and isomaltol

Sugars, chemically pure, other than sucrose, 1actose, maltose, glucose and fructose; sugar ethers and sugar esters, and their salts, other than products of heading Nos 2937, 2938 or 2939:

- Other than rhamnose, raffinose and mannose

Antibiotics: - Penicillins and their derivatives with a ' penicillanic acid structure; salts thereof

Prorx 1991/92:23 Protocol/X

ex

ex

ex

ex

3001 90

3501 10 3501 90

3505 10

3505 20

3506 10

3506 99

3507 90

MW Prop. 1991/92:23

Glands and other organs of organotherapeutic Protocollx uses, dried, whether or not powdered; extracts of glands or other organs or of their secretions for organotherapeutic uses,heparin and its salts: other human or animal substances prepared for therapeutic or prophylactic uses, not elsewhere specified or included:

- other:

-— Heparin and.its salts

Casein, caseinates and other casein derivatives; casein glues:

- Casein - Other

Dextrins and other modified starches (for example, pregelatinized or esterified starches); glues based on starches, or on dextrins or other modified starches: Dextrins and other modified starches: -- Containing more than 20 % of starch or starch products

—- Other Glues:

-- Containing more than 20 % of starch or starch products

—- Other

Prepared glues and other prepared adhesives, not elsewhere specified or included; products suitable for use as glues or adhesives, put up for retail sale as glues or adhesives, not exceeding a net weight of 1 kg:

Products suitable for use as glues or adhesives, put up for retail sale as glues or adhesives, not exceeding a net weight or 1 kg: —- With a basis of sodium silicate emulsion

or of resin emulsions

- Other:

—- Other: —-- with a basis of sodium silicate emulsion or of resin emulsions

Enzymes; prepared enzymes not elsewhere specified or included: » - Other —- Prepared enzymes containing foodstuffs

WWE

ex

ex

ex

ex

ex

ex

ex

3809

3809

3809

3809

3809

3823

3823

3823

3911

3911

3911

10

91

92

99

10

60

90

10

90

Finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dyestuffs and other products and preparations (for example, dressings and mordants), of a kind used in the textile, paper leather or like industries, not elsewhere specified or included:

- With a basis of amylaceous substances

- Other:

-— Of a kind used in the textile industry: -—- Containing starch, or products derived from starch -— Of a kind used in the paper industry: —-- Containing starch, or products derived from starch

-— Other:

—-- Containing starch, or products derived from starch

Prepared binders for foundry moulds or cores; chemical products and preparations of the chemical or allied industries (including those consisting of mixtures of natural products), not elsewhere specified or included; residual products of the chemical or allied industries, not elsewhere specified or included: — Prepared binders for foundry moulds or cores: -— Based on synthetic resins - Sorbitol other than that of subheading No. 2905 44 - Other: -— Crude calcium ditrate -- Products of sorbitol cracking

Petroleum resins, coumarone-indene resins, polyterpenes, polysulphides, polysulphones and other products specified in Note 3 to this Chapter, not elsewhere specified or included, in primary forms:

- Petroleum resins, coumarone, indene or coumarone-indene resins and polyterpenes: -— Adhesives with a basis of resin emulsions - Other: -— Adhesives with a basis of resin emulsions

Prop. 1991/92:23 Protocol A

ex

3913 90

Natural polymers (for example, alginic acid) and modified natural polymers (for example hardened proteins, chemical derivatives of natural rubber), not elsewhere specified or included, in primary forms:

- Other:

-- other than hardened proteins or chemical derivatives of natural rubber

Prop. 1991/9 Protocol A

3-71

ILELE_!I_IQ_EBQIQQQL_A LIEQHIEEEIEIE EHIIZEBLAED um W 0403 Buttermilk, curdled milk and cream, yogurt, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa: - Yogurt: 10 10 - - Containing cocoa 10 20 - - Flavoured or containing added fruit 0710 Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling water), frozen: _ 40 00 - Sweet corn 1302 Vegetable saps and extracts: pectic substances, pectinates and pectates: agar- agar and other mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from vegetable products: - Vegetable saps and extracts: ex 31 00 - - Ägar-agar ' modified - - Hucilages and thickeners, whether or not modified, derived from locust beans, locust bean seeds or guar seeds: ex 32 10 - - - For technical uses - modified ex 32 90 - - other - modified ex 39 00 - - Other

- modified

(i) Alcoholic products are liable to the taxes laid down" in the Alcohol Leaislation.

Protocol A

WWW

13 00

50 00

ex 90 10

10 10

10 20

10 30

90 10 90 20

90 31

90 41 90 42 90 43 90 50

90 60 90 91 90 92 90 93

Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining: industrial fatty alcohols; - Industrial monocarboxylic fatty acids:

- - Tall oil fatty acids

other sugars, including chemically pure 1actose, maltose, glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; artificial honey, whether or not mixed with natural honey; caramel: - Chemically pure fructose - Other, including invert sugar: - - Solid

- Chemically pure maltose

Sugar confectionery (including white

chocolate), not containing cocoa: - Chewing gum, whether or not sugar-coated: - Containing more than 70& by weight or sucrose

- - Containing more than 60% but nor more than 70% by weight of sucrose - - Containing not more than 60! by weight of sucrose - Other: - — White chocolate - - Sugar confectionery of all kinds, containing fruit (including fruit pastes, nougat, marzipan and the like) - - Sugar confectionery of all kinds made from licquorice juice, containing, by weight of sucrose: — - - More than 10%

other moulded sugar confectionery:

- Not containing milk fats nor vegetable

fats, containing by weight of sucrose:

- More than 70% — More than 50% but not more than 70% - Not more than 50%

Containing vegetable fats but not containing milk fats

- Containing milk fats

Other, containing by weight of sucrose:

- More than 70% - More than 50% but not more than 708 - Not more than 50%

(*) Alcoholic products are liable to the taxes laid down in the Alcohol Legislation.

iw & - W

20 20

20 20

20 20

31 31

10

20

91 92

93 94

95

96

97 99

11

19

21 29

Chocolate and other food preparations containing cocoa:

Cocoa powder, containing added sugar or other sweetening matter: - Containing 65% or more by weight of sucrose - Containing not more than 65! by weight of sucrose Other preparations in blocks or slabs weighing more than 2 kg or in liquid, paste, powder, granular or other bulk form in containers or immediate packings, of a content exceeding 2 kg:

— Other: - - In bulk blocks:

- - - Containing ingredients derived from

milk, containing by weight of milk fats:

— - - More than $% - - — — More than $% but not more than 6%

- — - - Not more than $% - - Not containing ingredients derived

from milk

Other:

- - Containing ingredients derived from

milk:

- - - Containing fats other than milk fats (whether or not containing milk fats)

- - - Other

— - Not containing ingredients derived

from milk:

- Containing fats - - - - other

Other, in blocks, slabs or bars:

— Filled: - Containing ingredients derived from

milk:

- - Containing fats other than milk fats (whether or not containing milk fats)

- Other

Not containing ingredients derived from milk:

- — Containing fats - - other

Not filled: - Milk chocolate, containing by weight of milkfats:

(*) Alcoholic products are liable to the taxes laid down in the Alcohol Legislation.

Prop.l99l/92523

Protocol/X

uttarim. mammas

32 32 32 32

90 90 90 90

10 10

10 10

ex 20

ex 20

11 12 13 90

21 29

21 22

- More than $% - More than 3! but not more than $% - Not more than 3%

- other

Other: Containing ingredients derived from milk: - — Containing fats other than milk fats

(whether or not containing milk fats)

- - Other

— Ngt containing ingredients derived from m lk:

- — Containing fats:

- - Other '

Halt extract; food preparations of flour, meal, starch or malt extract, not containing cocoa powder or containing cocoa powder in a proportion by weight of less than 50%, not elsewhere specified or included; food preparations of goods of heading Nos. 0401 to 0404, not containing cocoa powder or containing cocoa powder in a proportion by weight of less than 108, not elsewhere specified or included:

Preparations for infant use, put up for retail sale: Containing goods of heading Nos. 0401 to 0404: - - Containing by weight more than 12% of milkfats - - Containing by weight more than 3% but not more than 12% of milkfats - Not containing milkfats or containing by weight not more than 3% - Not containing goods of heading Nos. 0401 to 0404: - - Containing sugar - - Not containing sugar Hixes and doughs for the preparation of bakers' wares of heading No. 1905:

- other containing to goods of Nos. 0401 to 0404: - - Containing by weight more than 25% of milkfats - In containers of a weight not exceeding 2 kg - Containing of by more than 12% but not more than 25% of milkfats - In containers of a weight not exceeding 2 kg - - Containing by weight not more than 12% of milkfats - Other, not containing goods of heading Nos. 0401 to 0404:

(*) Alcoholic products are liable to the taxes laid down in the Alcohol Legislation.

Prop.]991/92z23 Protocol/x

WW

ex 20

ex 20

20 20

90 90

90 90

90 90

ex 90

ex 90

ex 90

91

92

93 99

51 52

71 72

73

74 75

81

82

89

91

— Containing by weight more than 25% of milkfats - In containers holding not more than 2 kg Containing by weight more than 12% but not more than 25% of milkfats — In containers holding not more than 2 kg Not containing milkfats or containing by weight not more than 12% of milkfats: — - Containing fats — - Other Other: — Halt extracts, of a dry content of: — - More than 80% — - Not more than 80%

- Food preparations of goods of heading Nos. 0401 to 0404: — - Other (than those of heading Nos. 1901.9061 to 1901.9067) — — - Containing milkfats of a milkfat content by weight of: — - — - More than 50% ' — - — — More than 20% but not more than 50% — - - - More than 3% but not more than 20% — - - — Not more than 3% - - — - Not containing milkfat Preparations containing the goods of heading Nos. 0401 to 0404 (other than the preparations of tariff items 1901.9061 to 1901.9075): — - Containing by weight more than 25% of milkfats In containers of a weight not exceeding 2 kg - - Containing by weight more than 12% but not more than 25% of milkfats - In containers of a weight not exceeding 2 kg — - Other Other preparations: - - Containing by weight more than 25% of milkfats — In containers of a weight not exceeding 2 kg

(i) Alcoholic products are liable to the taxes laid down in the Alcohol Legislation.

Prop. 1991/9 Protocol A

7_73

...—t

ex 90 92

90 90

90 90

11 19 20 30

40 40

1903.00

90 90

93 94

96 98

00 00 00 00

10 90

20 90

MW

- - — - Containing by weight more than 12% but not more than 25% of milkfats — In containers of a weight not exceeding 2 kg - - - — Not containing milkfats or containing by weight less than 12% of milkfats: ----- Of cereal flours, meals, starch or malt extracts: ------ Containing fats ------ Not containing fats ----- Other: ------ Containing fats ------ Not containing fats:

------- Containing sugar or eggs

------- Other

Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni, couscous, whether or not prepared: - Uncooked pasta, not stuffed or otherwise prepared: - Containing eggs — Other stuffed pasta, whether or not cooked or otherwise prepared

Other pasta

Couscous: - Uncooked, unprepared

- Other

Tapioca and substitutes therefore prepared frem starch, in the form of flakes, grains, pearls, siftinqs or in similar forms - Hade of potato starch

- Other

Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products (for example, corn flakes); cereals, other than maize (corn), in grain form, pre-cooked or otherwise prepared: - Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products Other

— other: - Parboiled rice - Other

(*) Alcoholic products are liable to the taxes laid down "in the Alcohol Legislation. -

Prop. 1991/92:23 Protocol A

WW

10 10 20 20 20

30 30 30

40 40

90 90

90 90 90

10 20 10 20 30

11 19 21 22

10

21 29

11 12

13 19 20

92

Br ba

ead, pastry, cakes, biscuits and other kers' wares, whether or not containing

cocoa; communion wafers, empty cachets of a

ki se pr

nd suitable for pharmaceutical use, aling wafers, rice paper and similar oducts: Crispbread:

- Not containing added sugar or other sweetening matter - Containing added sugar or other sweetening matter

Gingerbread and the like:

- Containing milkfats - Containing other fats - Not containing fat Sweet biscuits; waffles and wafers: - Sweet biscuits:

- Containing milkfats

- other

Raffles and wafers: - Not containing added sugar or other sweetening matter

- - Containing added sugar or other

sweetening mater:

Rusks, toasted bread and similar toasted

products:

- Not containing added sugar or other sweetening matter - Containing added sugar or other sweetening matter

- Rusks

- - Other

Other - Bread and other ordinary bakers' wares, not containing added sugar or other sweetening matter, honey, eggs, fats, cheese or fruit: - Not put up for retail sale:

- Bread crumbs - Other

Put up for retail sale:

- Hatzos - other

Communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice papers and similar

products

other: - - Other, not containing added sugar or other sweetening matter - - other, containing added sugar or other

sweetening matter:

(*) Alcoholic products are liable to the taxes laid down in the Alcohol Legislation.

Prop.l99l/92523 Protocol A

MM . MW Prop. 1991/92:23

90 93 - — - - Containing milkfat Prom”)! A 90 94 ' - - - Containing other fats 90 95 ' - - Not containing fat

2001 Vegetables, fruit, nuts and other edible

parts of plants, prepared or preserved by Vinegar or acetic acid:

' Other: ' ' Vegetables and other edible parts of plants: 90 21 ' ' - Sweet corn (Zea mays var. saccharata) 2004 Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, frozen:

' Other vegetables and mixtures of vegetables: ' — In containers, of a weight exceeding 5 k : ex 90 19 ' — -gother - Sweet corn (Zea mays var.saccharata) ' ' In containers, of a weight not exceeding

5 kg: 90 23 ' - Sweet corn (Zea mays var.saccharata) 2005 Other vegetables prepared or preserved

otherwise than by vinegar or acetic acid, not frozen:

' Potatoes: ' ' Preparations in the form of flour, meal or flakes, consisting mainly of

potatoes: 20 11 ' - Containing by weight more than 80% of potatoes 20 12 ' - Containing by weight not more than 80% of potatoes 80 00 ' Sweet corn (Zea mays var.saccharata) 2008 Fruit, nuts and other edible parts of

plants, otherwise prepared or preserved, Whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included: ? Nuts, ground-nuts and other seeds, whether or not mixed together: ' — Groundunuts: 11 10 ' - - Peanut butter Other, including mixtures other than those of subheading No. 2008.19:

91 00 ' - Palm hearts ' ' other: ' ' ' Other: 99 93 ' — - - corn other as sweet corn (Zea mays

var. saccharata)

(*) Alcoholic products are liable to the taxes laid down in the Alcohol Legislation.

WW

20 ex 30

ex 20

10 20 90 2104

90

90 00

00

00 00 00

00

Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or mate and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or mate; roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof: ' Extracts, essences and concentrates, of coffee, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of coffee:

- - other

- Extracts, essences and concentrates, of tea or mate, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of tea or mate: -

' - Other

Roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof - Whole or in pieces

- Other

Yeasts (active or inactive); other single- cell micro—organisms, dead (but not including vaccines of heading No. 3002); prepared baking powders: - Inactive yeasts; other single-cell micro— organisms, dead ' Yeasts, natural, dead

Sauces and preparations therefor; mixed condiments and mixed seasonings; mustard flour and meal and prepared mustard:

- Soya sauce - Tomato ketchup and other tomato sauces - Other

Soups and broths and preparations therefor; homogenised composite food preparations: ' Soups and broths and preparations therefor

Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa ' Containing cocoa (1) ' Other (2)

1 Switzerland applies until further notice instead of the variable components a fixed rate of Fr. 47.50. Switzerland applies until further notice instead of the variable a fixed rate of Fr. 100,-.

(*) Alcoholic products are liable to the taxes laid down in the Alcohol Legislation.

Prop.l99l/9 Protocol/X

7-7Ä

WWW

10 10

90 90

90 90

90 90

90 90

90 90 90

11 19

24 30

81 82

83 84

91 92

94 95 96

Food preparations not elsewhere specified or included:

Protein concentrates and textured protein substances: ' Containing milkfats, other fats or sugar ' Other

her: Non-alcoholic mixtures of extracts and concentrates of vegetable substances, of

II||| lllll

Ot

kind used in the preparation of

beverages:

Containing added sugar or other sweetening matter, containing by weight more than 60% of sucrose Containing added sugar or other sweetening matter, containing by weight more than 50% but not more than 60% of sucrose Containing added sugar or other sweetening matter, containing by weight not more than 50% of sucrose Not containing added sugar or other sweetening matter Protein hydrolysates and yeast autolysates Chewing-gum and sweets, tablets, pastilles and similar products, not containing sugar Other food preparations:

Other - Containing by weight, of milkfats:

- - More than 50% - - More than 20% but not more than 50%

----- More than 3% but not more than 20%

- Not more than 3%, not including articles of heading No. 2106.9091 - Containing other fats, of a fat content of:

----- More than 40% ----- More than 10%, but not more than

_

40% - - Not more than 10% ' Not containing fats:

----- Containing sugar, of a sugar

content of:

----- — More than 50%

- ' ' Not more than 50% - ' Containing cereals, malt extracts or eggs (not containing sugar)

----- Other

(*) Alcoholic products are liable to the taxes laid down in the Alcohol Legislation.

Prop. 1991/9 Protocol A

7-7:

Hs:tariff.Eei Descriptisn_of_nrsdusts

10 00

90 90

2203 00 10 00 20

00 31 00 39

10 10

10 20

90 10

90 20

ex 90 90

Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured, and other non-alcoholic beverages, not including fruit or vegetable juices of heading No. 2009:

- Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter of flavoured

' Other ' ' other

Beer made from malt (1,2)

' In containers holding more than 2 hl ' In containers holding more than 2 l but not more than 2 hl ' In containers holding not more than 2 1: ' ' In glass bottles

' ' Other

Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances: ' In containers holding 2 1 or less: ' ' Of an alcoholic strength by volume not exceeding 18% vol ' - of an alcoholic strength by volume

exceeding 18% vol Other:

' - Of an alcoholic strength by volume not exceeding 18% vol - ' Of an alcoholic strength by volume exceeding 18% vol

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80% vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages; compound alcoholic preparations of a kind used for the manufacture of beverages: ' other: ' ' Other:

- Liqueurs and other sweetened, even

flavoured spirits: containing sugar or eggs

1 In addition to the Customs duty, beer of this tariff items sahll be liable to an additional duty of fr.

3.30/h1.

2 In addition to the Customs duty and the additional duty, beer of this tariff items shall be liable to a beer tax of 14.4 c./l.

(*) Alcoholic products are liable to the taxes laid down in the Alcohol Legislation.

Prop. 1991/9 Protocol A

7-7:

WWW

43 00 44 00

ex2915

ex1900

ex 19 00

11 00 14 00 15 00 16 00 ex 19 00

Acyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivativee:

' other polyhydric alcohols:

' ' Hannitol

' ' D'glucitol (sorbitol)

Saturated ecycylic monocarboxylic acids and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives:

' Esters of mannitol or sorbitol

Unsaturated acyclic monocarboxylic acids and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives: ' Unsaturated acyclic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives:

- ' other:

- Esters of mannitol or sorbitol

Polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives:

' Acyclic polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives:

' - Other

' Itacon acids, its salts and esters

Carboxylic acids with additional oxygen function and their anhydrides, halides,

peroxides and peroxyacids; their

halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives: ' Carboxylic acids with alcohol function but

without other oxygen function, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives:

' Lactic acid, its salts and esters ' Citric acid

Salts und esters of citric acid Gluconic acid, its salts and esters Other: ' Glycerin acid, glycol acid, sugar acid, isosugar acid, hepta sugar acid, their salts and esters

(*) Alcoholic products are liable to the taxes laid down in the Alcohol Legislation.

Prop. 1991/92:23 Protocol/X

ex 19 00

ex 90 00

ex2940.00 00

W

naterocyclic compounds with oxygen hetero- atom(s) only:

' Compounds containing an unfused furan ring (whether or not hydrogenated) in the structure:

— ' Other

' Anhydrates of mannite or sorbite (e.g.sorbitan) not including maltol and isomaltol

- Other ' Alphamethylglucosid

Sugars, chemically pure, other than sucrose, 1actose, maltose, glucose and fructose; sugar ethers and sugar esters, and their salts, other than products of heading Nos. 2937, 2938 and 2939: — Sorbose, its salts and esters

Antibiotics: _

- Penicillins and their derivatives with a penicillanic acid structure; salts thereof: ' Penicilline (1)

Glands and other organs, dried, whether or not powdered; extracts of glands or other organs or of their secretions for organo— therapeutic uses; heparin and its salts; other animal substances prepared for therapeutic or prophylactic uses, not elsewhere specified or included:

' Heparin and its salts

Casein, caseinates and other casein derivatives; casein glues:

' Casein glues

Dextrins and other modified starches (for example, pregelatinised or esterified starches); glues based on starches, or on dextrins or other modified starches: - Dextrins and other modified starches (2) ' Esterified or etherified starches - Other - Glues (2)

2941 ex 10 00

ex 90 00 - Other: 3501

ex 90 00 ' Other 3505

ex 10 00

ex 20 00

1 Subject to health legislation. Other than for animal feeding.

(*) Alcoholic products are liable to the taxes laid down in the Alcohol Legislation.

Prop. 1991/9 Protocol/X

7-7;

www

ex

ex

ex

ex

ex

ex

10 00

99 00

90 00

10 00"

10 00 60 00

90 90

Prepared glues and other prepared adhesives, not elsewhere specified or included; products suitable for use as glues or adhesives, put up for retail sale as glues or adhesives, not exceeding a net weight of 1 kg:

' Products suitable for use as glues or adhesivee, put up for retail sale as glues or adhesives, not exceeding a net weight of 1 kg ' On the basis of emulsions of sodium

silicates

' Other: ' ' Other:

' On the basis of emulsions of sodium silicates

Enzymes; prepared enzymes not elsewhere specified or included: ' Other: ' Prepared enzymes containing substances with nutritive value

Finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dyestuffs and other products and preparations (for example, dressings and mordants), of a kind used in the textile, paper, leather or like industries, not elsewhere specified or included: ' With a basis of a amylaceous substances:

' Prepared saizing agents; prepared primer

Prepared binders four foundry moulds or cores; chemical products and preparations of the chemical or allied industries (including those consisting of mixtures of natural products), not elsewhere specified or included; residual products of the chemical or allied industries, not elsewhere specified or included: ' Prepared binders for foundry moulds or cores: ' On the basis of artificial resins ' Sorbitol other than that of subheading No. 2905.44 ' Other: ' ' Other: ' Products of kracking or sorbitol

(*) Alcoholic products are liable to the taxes laid down in the Alcohol Legislation.

Protocol A

ammo.—mmm

ex

ex

ex

ex

10 10

10 90

90 00

90 00

Petroleum resins, coumarone-indene resins, polyterpenes, polysulphides polysulphones and other products specified in Note 3 to this Chapter, not elsewhere specified or included, in primary forms:

' Petroleum resins, coumarone'resins, indene-resins, coumarone'indene resins and polyterpenes ' ' In dispersion or solution not in water-

medium: ' ' Glues on the basis of emulsions of these resins

' ' Other:

' Glues on the basis of emulsions of these resins

' Other:

' Glues on the basis of emulsions of these resins

Natural polymers (for example, algininc acid) and modified natural polymers (for example, hardened proteins, chemical derivatives of natural rubber), not elsewhere specified or included, in primary forms: ' Other:

' Dextrins and other products than

hardened protein

(*) Alcoholic products are liable to the taxes laid down

in the Alcohol Legislation.

Prop. 1991/92:23 Protocol A

Icelandic

Customs Tariff heading No.

0403. 0403.

0403. 0403.

1704. 1704.

1001 1003

9001 9003

.1000

9005 9009

1806.2009

1806.3100

1806.3201

ww

JEEEAED List 1 Description of Products Icelandic Rate of duty %

Butternilk, curdled milk and cream, yogurt, kephir and other fermented or acidified

milk and cream, whether or not concentrated or contain— ing added sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added fruit or cocoa: ' Yogurt:

' ' Containing cocoa 40 ' - As beverage 40 - other: ' ' Containing cocoa 40 - - As beverage 40

Sugar confectionary (including white chocolate), not contain- ing cocoa:

- Chewing gum, whether or not

sugarcoated 40 ' Other: ' 'Preparations of gum Arabic 40 ' 'Other 40

Chocolate and other food preparations containing cocoa: Othez: preparations in blocks or s.iabs weighing more than 2 kg or in liquid, paste, powder granular or other bulk form in containers or immediate packings, of a content exceeding 2 kg:

' ' Other 40 ' other, in blocks, slabs or bars:

' ' Filled 40 ' ' Not filled: - - - Cooking chocolate in bars

and slabs, containing only

Protocol A

1806.3209

1806.9002

1806.9003 1806.9009

ex 1901.9000

1905.1000 1905.2000

1905.3011 1905.3019

1905.3091 1905.3099 1905.4000

cocoa beans, sugar and not more than 30% of cocoa butter 40 ' ' ' Other 40 ' Other: ' ' Food specially prepared for dietetic purposes 40 ' ' Easter eggs 40 ' ' Other 40

Halt extract; food preparations of flour, meal, starch or malt extract, not containing cocoa powder or containing cocoa powder in a proportion by weight of less than 50%, not elsewhere specified or included; food preparations of goods of headings Nos. 0401 to 0404, not containing cocoa powder in a proportion by weight of less than 10%, not elsewhere specified or included:

' ' Other: ' ' Halt extract 20

Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharma- ceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products:

' Crispbread 32 ' Gingerbread and the like 32 ' Sweet biscuits; waffles and wafers: ' Coated or covered with chocolate or with fondants containing cocoa:

' ' ' Sweet biscuits 32 ' ' ' Other 32 ' ' other: ' ' ' Sweet biscuits 32 ' ' ' other 32 ' Ruska, toasted bread and

similar toasted products 32

Extracts, essences and concentrates of coffee, tea

Prop.1991/92:23 Protocolfx

2101.3000

2102.1000

2102.2001 2102.3001 and 2102.3009

ex 2194.1004 and

2104.1009

2106.9031 and 2106.9039

or mate and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or mate; roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof:

' ' Roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof

Yeast (active or inactive); other single-cell micro- organisms, dead (but not including vaccines of heading No. 3002); prepared baking powders:

' Active yeasts ' Inactive yeasts; other single-cell micro-organisms, dead:

— ' Inactive yeasts

' Prepared baking powders

Soups and broths and prepara- tions therefor; homogenised composite food preparations:

' Soups and broths and preparations therefor, excluding soup powder in packing of 5 kg. or more

Food preparations not elsewhere specified or included: ' Other:

' ' Powder for making desserts

Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured and other non- alcoholic beverages, not including fruit and vege-

28

32

32 40

40

40

Prop. 1991/92:23 Protocol A

2202.1001 2202.1009

2202.9001

2202.9009

2203.0001

2203.0009

3501.1000 3501.9000

3506.1000

3506.9100

3506.9900

table juices of heading

No. 2009: ' Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured: ' ' Carbonated beverages 40 ' ' other 40 ' Other:

' Of dairy products with other ingredients, provided that the dairy products are 75% or more by net weight 40 ' ' Other 40

Beer made from malt:

' Halt ale and other

fermentation ale, of an alcoholic strength by volume more than 0.5% and not exceeding 2.25% vol. 40 ' other 40

Casein, caseinates and other casein derivatives; casein glues:

' Casein 12 ' Other 12

Prepared glues and other prepared adhesives, not else- where specified or included; products suitable for use as glues or adhesives, put up for retail sale as glues or adhesives, not exceeding a net weight of 1 kg:

' Products suitable for use as glues or adhesives, put up for retail sale as glues or adhesives, not exceeding a net weight of 1 kg 16 ' Other: ' ' Adhesives based on rubber or plastics (including artificial resins) 12 " ' Other 12

Protocol A

List 2

PRODUCTS WHICH ARE NOT HADE IN ICELAND AND WHICH ARE SUBJECT TO CUSTOHS DUTIES OP A FISCAL NATURE WHEN IHPORTED

Icelandic Customs Tariff heading No.

17bz.5ooo

1702.9004

ex 1901.1000

Description of Products Rate of duty %

other sugars, including chemically pure 1actose, maltose, glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; artificial honey, whether or not mixed with natural honey; caramel:

' Chemically pure fructose ' Other, including invert sugar: ' ' Chemically pure maltose

Halt extract; food preparations of flour, meal, starch or malt extract, not containing cocoa powder or containing cocoa in a proportion by weight of less than 50%, mot elsewhere specified or included; food preparations of goods of headings Nos. 0401 to 0404, mot containing cocoa powder or containing cocoa powder in a proportion by weight of less than 10%, not elsewhere specified or included:

' Preparations for infant use, put up for retail sale, excluding malt extract and preparations of goods in headings Nos. 0401 to 0404 containing cocoa in a proportion less than 10%: ' ' Food preparations of goods of headings Nos. 0401 to 0404, not containing cocoa

' ' Other

18

18

100 50

Prop. 1991/92:23 Protocolfä

ex 1901.2000

ex 1901.9000

1902.1100 1902.1900

1902.2009 1902.3000

1902.4001 1902.4009

1903.0001 1903.0009

' Hixes and doughs for preparations of bakers' wares of heading No. 1905, excluding malt extract and preparations of goods in headings Nos. 0401 to 0404 containing cocoa in a proportion less 10%: ' ' Food preparations of goods of headings Nos. 0401 to 0404 not containing cocoa

- Other

' Other, excluding malt extract end preparations of headings Nos. 0401 to 0404 containing cocoa in a proportion less than 10%: ' ' Powder for making desserts ' ' Preparations of goods in

headings Nos. 0401 to 0404 not containing cocoa

' ' Other

Pasta, whether or not cooked or stuffed) with meat or other substances) or otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether or not prepared: ' Uncooked pasta, not stuffed or otherwise prepared: " Containing eggs ' ' other ' stuffed pasta, whether or not cooked or otherwise prepared: ' ' Other ' Other pasta Couscous: - Cooked ' ' other

Tapioca and substitutes therefor prepared from starch, in the form of flakes, grains, pearls, siftings or in similar forms:

' In retail packings 5 kg or less ' Other

Prop.]991/92223

Protocol A

100 50

50 100

100 50

60 60

100 100

100 60

20 20

1904.1000

1904.9000

ex 2001.9009

ex 2005.4000

ex 2005-5900

2005.8000

ex 2005.9000

ex 2005.9000

Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products (for example, corn flakes); in grain form, pre-cooked or otherwise prepared:

' Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products

' Other

Vegetables, fruit, nuts and other edible parts of plants, prepared or preseverd by vinegar or acetic acid:

' Other:

' ' Sweet corn

Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, not frozen:

' Peas (Pisum sativum): ' ' Preparations solely of peas ' Beans (Vigna spp.,

Phaseolus spp.):

' ' Other: ' ' ' Preparations based

solely in bean flour

' Sweet corn (Zea mays var.

saccharata)

' Other vegetables and

mixtures of vegetables:

' ' Hixtures of vegetables which have potato chips as a basic ingredient ' ' hixtures of based on vegetable flour

Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added cugar or other sweeten— ing matter or spirit, not elsewhere specified or included:

Prop. 1991/92:23 Protocol A

50 50

60

50

50

60

100

50

2008.9100

ex 2008.9909

2101.1001

2101.2001

2103.9001

' Other, including mixtures other than those of sub- heading No. 2008.19:

' ' Palm hearts

' Other:

' ' ' other edible parts

of plants, n.e.s.

Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or mate and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or mate; roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates: ' Extracts, essences and concentrates, of coffee, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of coffee:

' ' Coffee pastes consisting of mixtures of ground, roasted coffee with vegetable fats and some- times other ingredient ' Extracts, essences and

concentrates, of tea or mate, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of tea or mate:

' ' Tea preparations consisting of a mixture of tea, milk powder and sugar

Sauces and preparations therefor; mixed condiments and mixed seasonings; mustard flour and meal and prepared mustard:

' other:

' ' Preparations of vegetable sauces with the basic ingredients

100

100

100

100

2104.1001

2106.1000

2106.9011

2106.9019

2106.9021 2106.9022

ex 2106.9029

ex 2106.9029

2106.9029 2106.9041

2106.9042

ex 2204

of flour, meal, starch or malt extract

Soups and broths and preparations therefor; homo- genised composite food

preparations:

' Soups and broths and preparations therefor:

' ' Preparations of vege- table soups with basic ingredients of flour, meal, starch or malt extract

Food preparations not else- where specified or included:

' Protein concentrates and

textured protein substances

' Other: ' ' Fruit juices, prepared or

mixed more than specified in No. 2009:

' - ' Unfermented and not containing sugar, in containers of 50 kg or more

' ' - other

' ' Preparations for making

beverages:

' ' ' Non—alcoholic preparations (concentrated extracts) ' ' ' Flavoured or coloured syrup ' - ' Emergency foods, provided the containers make plain their special use ' ' ' Foods specially

prepared for diabetics, provided the containers make plain their special use

' other

Candy, containing neither

sugar nor cocoa

' ' Fruit soups and porridge

Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than of heading No. 2009: ' other wine; grape must with fermentation prevented or

!) "good.. |. Item number; marks and numbers; number and kind of !. Gross U" ut packages (l); description of goods '

ll. CUSTOMS 12.. DECLARA'DON !? TH! ENDORSEMM EXPORTER Declaration unified Luttra ::dednignä debehn that Eno ecumen t e o : eten a ove meet :) få?",lm, rt d t(2) the genditions required for the nu nu. Form...... Ni?-_— ilrue of this antar-ate. ==." Of Qutomr omen Om Weene- luuin; country er mim ner:.- men»

Prop. 1991/92:23 Protocol B

N. IBULT Ol' VERIECATION

Verification arriod out about that this arri— nare (I)

O var issued by the Omnia: orna indicated and that the intonation contained therein b accurate.

producu are non- aiderad aa erin- inann;

DUM |. Item number; math and number:; number nnd kind of !. Oron 10. lng

"' Nl lenses (l): deteription of nooda weight eget-4. tn- ' (kr) ,,. dieate other number of ure minia- nr '"”. nu ' ta (lurer. nun ' u cum, nnnrnpri- ett.) au.

nmmnon I! m mon-mt Prop. 1991/92:33 Protocol B !. mwmwnfthnnooda daacrihnd Men!. DEGARE thatthe podsmnetthnmdin'ona required forth- lanue ofthe attached :rtihcate;

SPECIFY na [ollon the chun-man:: which have mabied theae good: to meet the above condition::

' SUBMIT the following aupportinn elocumenta (i):

___—___—

UNDERTAKE to submit. at the request of the appropriate authoritiea, any supporting evidence which these authorities may require for the pur-pou of iaauina the attached certincate. and undertake. i! required. to agree to any inspection of my accounta and to any check on the procenten of manufacture of the above nooda. cnrried out hy the aaid authoritiea:

REQUEST the iaaue or the attached. ecttiåeate for there goods.

fiT-'In" eau)

___—Bina")

(|) For example: import Ince—mata. moment urinet-. bmi-. manufnatnr'a dndarntieu. nu.. ref-rill tothrprodwmndtnmanufncturenrtothenoodan-aapomdinthaumam

ANNEX IV TO PROTOCOL B PmP— 1991/92123

Protocol B

Declaration referred to in paragraph l(b) and l(c) of Article 8

I the undersigned exporter of the goods covered by this document declare that except where otherwise indicatedl the goods meet the conditions required to obtain originating status in preferential trade with

and that the country of origin of the goods is"

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 2.3

(Signature)

(The signature must be followed by the name of the signatory in clear script)

1 When an tnwia also ine-Me: products nor originating in Aurm'a, Finland, Iceland, Norway, %, Wlan! or Ihrkly the apor-term clearly Monte than. 2 Aum-ia, Finland, Iceland, Norway, sweden, ww or mm.

3 Reference can be made to a area;/ir: wlwnn of the inwice in which the tommy of origin of ench product i: altered.

ANNEX IV TO PROTOCOL B

The declaration referred to in sub—paragraphs 1 (b) and (c) of Article 8 in Finnish, French, German, Icelandic, Italian, Norwegian, Swedish and Turkish.

Finnish:

Allekirjoittanut tässä asiakirjassa mainittujen tavaroiden viejä ilmoittaa, että tavarat, ellei toisin ole merkitty, täyttävät alkuperäaseman saavuttamiseksi vaadittavat ehdot ........ kanssa käytävässä etuuskohteluun oikeutetussa kaupassa ja että tavaroiden alkuperämaa on .......

French:

Je soussigné, exportateur des marchandises couvertes par le présent document, declare que sauf indication contraire ces marchandises répondent aux conditions fixées pour obtenir le caractére originaire dans les échanges préférentiels avec ...... et sont originalres de ........

German:

Der Unterzeichnete, Austhrer der Haren, auf die sich diese Handelsrechnung-bezieht, erklärt, daB diese Waren, soweit nicht anders angegeben, die Voraussetzungen för die . Erlangung der Ursprungseigenschaft im präferenzbegänstigten Warenverkehr mit ...... erfällen und daB das Ursprungsland der Waran ...... ist.

Icelandic:

Undirritabur, utflytjandi vara sen skjul Detta tekur til, l?sir bvi yfir ad vörurnar, namn annars så getio, uppfylla skilyröi til ab hljöta upprunnréttindi i fribindavidskiptum vid ....... og upprunaland varanna er ........

Italian:

Io nottoscritto, asportatore della merci contemplate nel presente documento, dichiaro che, salvo indicazione contraria, le nerci rispondono alle condizione fissate per ottenere il carattere originario negli scambi preferenziali con ...... e sono originarie di .......

Norwegian:

Prop. HKH/92:23 Protocol B

Undertegnede eksportor av de i dette dokument omfattade varer erklarer at varene, med mindre annet er angitt, oppfyller betingelsene for & oppnå opprinnelsestatus i preferansesamhandelen med ......... og har opprinnelse i

Suedish:

Undertecknad exportör av de varor som omfattas av detta dokument försäkrar att varorna, om inte annat markerats, uppfäller villkoren för att anses som ursprungsvaror i den förm nsberittigade handeln med ......... och att varornas ursprungsland är .............

Turkish:

Bu belgenin kapsadigi esyalarin ihracatcisi olan ve agagida imzasi bulunan ben, aksi belirtilmedikce, esyalarin ...... ile tercihli ticarette mange statUsu edinme kosullarini karsiladigini ve esyalarin menee Ulkesinin............... olduäunu beyan ederim.

Prop. 1991/9 l)r()t()Ct)l ES

o-oi

L.A.—.

ANNEX v 'ro PROTOCOL B Prop. 1991/9703

Protocol B

Special stamp referred ta in mcb-paragraph 4 (b) of Article 13 '

(|) ' EUR. 1

(')

___-.....” u...—__...—

(*) Initial: or coat ofarnu' of the exporting Member State (') Such information as I.: necexwy [br the Hemkoden of the approved exporter

ANNEX VI TO PROTOCOL B ,1 Prop. 1991/9 Protocol B

The amounts, referred (0 in paragraph 4 of Article 8 of Protocol B, equivalent to a unit of account in the currencies of the States Parties to this Agreement are the following:

Austrian Schilling Finnish Markka Icelandic Krona Norwegian Krone Swedish Krona Swiss Franc Turkish Lira

14.4794 4.88483 74.8336 7.98528 7.59059 1.70478 577453

The value limit: rq'erred ta in Article 8, paragraphs l(c) and 2(a) and (17), ofProtamI B, apr-used in the national currencies of the EFTA wunm'es and Turkey are therefore the following:

mall

padage:

(365 u.a. ) Austrian Sdlilling 6,11!) Finnirh Markku I,!” Icelandic bona 27,3!» Norwegian Krone 2.900 Wish Krona 3,01) Swix: Franc 650 Ihr-tisk Lira ztao.ooo

”meller: ' inwin personal declaration luggage limit (1.025 ua.) (5.110 La.) IS,!!!) 74,000 5.000 25,!!!) 76.7w 182,4w 8,2w 40,800 &(XX) 39.!!!) ] .” 8.811)

5. 900,000 29. 500.000

”L”)?

PROTOKOLL B Prop. 1991/92:23

P ( k 11 B DEFINITION AV BEGREPPET ”to 0 ”URSPRUNGSVAROR” OCH FORMER FÖR ADMINISTRATIVT SAMARBETE

PROTOKOLL B

RÖRANDE DEFINlTlON AV BEGREPPET __ ”URSPRUNGSVAROR” OCH FORMERNA FOR ADMINISTRATIVT SAMARBETE

Avdelning I Definition av begreppet ”ursprungsvaror” Artikel ]

För tillämpning av detta avtal skall, med förbehåll för bestämmelserna i arti— kel 2, följande varor anses ha ursprung i ett avtalsslutande land: a) varor som är helt framställda i detta land i den mening som avses i artikel 4; b) varor som är framställda i detta land med användande av material som inte är helt framställda där, under förutsättning att: i) sådana material har undergått tillräcklig bearbetning eller be- handling i detta land i den mening som avses i artikel 5, eller att ii) sådana material har ursprung i något av de andra avtalsslutande länderna i den mening som avses i detta protokoll.

A rtikel 2

1. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 1 punkt b) ii) skall varor, som har ursprung i något land som är part i detta avtal i den mening som avses i detta protokoll, och som exporteras från ett avtalsslutande land till ett annat i oför- ändrat skick eller cfter att i exportlandet ha undergått endast sådan bearbet- ning eller behandling som avses i artikel 5 punkt 5, behålla sitt ursprung i det avtalsslutande landet.

2. I de fall när vid tillämpning av punkt 1 har använts varor med ursprung i två eller flera av de avtalsslutande länderna och varorna har undergått en- dast sådan bcarbctning eller behandling i exportlandet som avses i artikel 5 punkt 5, bestäms ursprunget av den vara som har det högsta tullvärdet eller, om detta inte är känt och inte kan fastställas, av den vara som har det högsta, tidigast fastställbara pris som betalats för varorna i det landet.

A nike! 3

(Detta protokoll innehåller inte någon artikel 3.)

A nike! 4

Som ”helt framställda” i avtalsslutande land enligt artikel 1 punkt a) skall anses a) mineraliska produkter som utvunnits ur dess jord eller havsbotten; b) vegetabiliska produkter som skördats där; e) levande djur, som fötts och uppfötts där; d) produkter som erhållits från levande djur, som uppfötts där;

Protokoll B

e) produkter från jakt och fiske som utövats där;

f) produkter från havsfiske och andra produkter som hämtats ur havet av dess fartyg;

g) produkter som framställts ombord på dess ”flytande fabriker” ute- slutande av varor som avses under f); 11) brukade artiklar, som tillvaratagits där och som endast kan användas för återvinning av råvaror, i fråga om begagnade däck enligt an- märkning 5 a) i bilaga 1 till detta protokoll;

i) avfall som uppkommit vid tillverkningsprocesser som ägt rum där;

j) varor som framställts där uteslutande av produkter som avses under

a)—i).

Artikel 5

]. Uttrycken ”kapitel” och ”tulltaxenummer” i detta protokoll skall avse de kapitel och tulltaxenummer (med fyrställig sifferkod), som används i den no- menklatur som ”systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifie- ring” utgör, i det följande benämnd det harmoniserade systemet eller HS.

Uttrycket ”klassificeras” skall avse klassificeringen av en vara eller ett mate- rial cnligt ett visst tulltaxenummer.

2. Vid tillämpning av artikel 1 skall, med iakttagande av föreskrifterna i punkterna 3, 4 och 5 nedan, icke-ursprungsmaterial anses ha genomgått till- räcklig bearbetning eller behandling om den framställda varan klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än de icke-ursprungsmaterial som använts vid framställningen.

3. För vara som upptagits i kolumnerna ] och 2i listan i bilaga 11 skall, istället för regeln i punkt 2, de villkor uppfyllas som anges i kolumn 3 för den be- rörda varan.

4. För varorna enligt kapitlen 84—91 får exportören, som alternativ till att de villkor som anges i kolumn 3 uppfylls, välja att i stället tillämpa de villkor som anges i kolumn 4.

5. Vid tillämpning av bestämmelserna i artikel 1 punkt b)i) skall följande bearbetning eller behandling alltid anses otillräcklig för att ge ursprungskä- raktär, oavsett om den medför ändring av tulltaxenummer:

a) behandling med syfte att säkerställa att varorna bevaras i gott skick under transport eller lagring (luftning, utspridning, torkning, kyl- ning, inläggning i saltvatten, i svavclsyrlighetsvatten eller i andra konserverande vattenlösningar, avlägsnande av skadade delar och liknande åtgärder);

b) enkel behandling bestående i avlägsnande av damm, siktning eller sållning, klassificering, sortering (inklusive sammanföring av artik- . lar till satser), tvättning, målning eller delning;

i) ompackning, uppdelning eller sammanföring av kollin; ii) förpackning på flaskor, i säckar, fodral eller askar, uppsättning på kartor m.m. samt alla andra enkla förpackningsåtgärder;

Protokoll B

d) anbringande av märken, etiketter eller liknande särskiljande be- teckningar på varor eller förpackningar därtill;

e) enkel blandning av varor, även av skilda slag, såvida en eller flera i blandningen ingående beståndsdelar inte uppfyller villkoren enligt denna bilaga för att kunna anses som ursprungsvaror;

t) enkel sammansättning av delar av artiklar i avsikt att framställa en komplett artikel;

g) en kombination av två eller flera av de åtgärder som anges under a)— f);

h) slakt av djur.

Artikel 6

i. Med begreppet ”värde” i listan i bilaga 11 skall avses de använda icke—ur— sprungsmatcrialens tullvärde vid importtillfället, eller, om detta inte är känt och inte kan fastställas, det tidigaste fastställbara pris som betalats för matc- rialen inom det berörda området.

Även i det fall värdet av'de använda ursprungsmaterialen måste fastställas, skall första stycket tillämpas.

2. Med begreppet ”pris fritt fabrik” i listan i bilaga ll skall avses den fram- ställda varans pris vid försäljning fritt fabrik med avdrag av interna skatter som återbetalas eller kan återbetalas vid exporten av den framställda varan.

Artikel 7

Transport, som sker i en enda sändning, av varor som har ursprung i ett av- talsslutande land kan äga rum genom andra områden än dem som tillhör ett avtalsslutande land i förekommande fall med omlastning eller tillfällig lag- ring inom sådana andra områden,. såvida transporten genom dessa områden är motiverad av geografiska skäl och varorna stått under uppsikt av tullmyn- dighetcrna i transit- eller lagringslandet samt inte saluförts eller utlämnats till förbrukning och där inte heller undergått annan behandling än lossning och lastning eller åtgärd avsedd att bevara dem i oförändrat skick.

Avdelning II

Former för administrativt samarbete Anikel 8

1. Ursprungsvaror enligt detta protokoll skall vid import till ett avtalsslu— tande land anses berättigade till förmånsbehandling enligt avtalet mot av- lämnande av antingen:

a) ett varucertifikat EUR.1. i det följande benämnt certifikat EUR.1, eller ett certifikat EUR.1, giltigt för en lång tid och fakturor med hänvisning till sådant certifikat, utfärdade enligt bestämmelserna i artikel 13. Formulär till certifikat EUR.1 finns intaget i bilaga 11] till detta protokoll;

Protokoll B

b) en faktura innehållande den exportörsdeklaration som finns återgi- ven i bilaga IV till detta protokoll, utfärdad enligt bestämmelserna i artikel 13; eller

e) en faktura innehållande den exportörsdeklaration som finns återgi- ven i bilaga IV'till detta protokoll, upprättad av vilken exportör som helst för sändning som består av ett eller flera kollin, innehållande ursprungsvaror vilkas sammanlagda värde inte överstiger 5 110 av- räkningsenheter.

2. Följande ursprungsvaror enligt detta protokoll skall vid import till ett av- talsslutande land anses berättigade till förmånsbehandling enligt avtalet utan att något av de dokument som nämns under punkt 1 företes:

a) varor som inkommer som småförsändelser från enskild person adresserade till enskild person och vars värde inte överstiger 365 av- räkningsenheter;

b) varor som ingår i resandes personliga bagage och vars värde inte överstiger 1 025 avräkningsenheter.

Dessa bestämmelser skall tillämpas endast under förutsättning att införseln inte har kommersiell karaktär, att varorna anges uppfylla villkoren för till- lämpning av avtalet och att inget tvivel råder om riktigheten härav.

Som införsel utan kommersiell karaktär skall anses införsel som har tillfällig karaktär och som uteslutande avser varor för mottagarens eller den resandes eller hans familjs personliga bruk, förutsatt att varorna inte genom sin natur eller sin mängd ger intryck av att införseln sker i kommersiellt syfte.

3. Belopp angivna i det exporterande avtalsslutande landets valuta, motsva- rande de belopp som angivits i avräkningsenheter, skall fastställas av export- landet och meddelas övriga avtalsslutande länder. Om beloppen överstiger de motsvarande belopp som fastställts av importlandet skall importlandet godta dem om varorna är fakturerade i exportlandets valuta.

Om varorna är fakturerade i ett annat avtalsslutande lands valuta skall im- portlandet godta det belopp som meddelats av det berörda landet.

4. Som värde för avräkningsenheten angivet i nationell valuta för de avtals- slutande länderna skall användas de värden som angivits i bilaga V] till detta protokoll.

5. De belopp som uttryckts i avräkningsenheter skall ses över närhelst så be- hövs men minst vartannat år.

6. Tillbehör, reservdelar och verktyg som levereras tillsammans med en ut- rustning, en maskin, en apparat eller ett fordon skall tillsammans med dessa anses som en enhet när de utgör standardutrustning och ingår i priset för ifrågavarande utrustning, maskin, apparat eller fordon eller ej har särskilt fakturerats.

'7. Varor i satser, i den mening som avses i allmänna tolkningsregeln 3 i det harmoniserade systemet, anses som ursprungsvaror under förutsättning att alla i satsen ingående komponenter utgör ursprungsvaror. Varor i satser som

Protokoll B

består av såväl ursprungsvaror som icke ursprungsvaror skall dock i sin hel- het anses som ursprungsvaror, förutsatt att andelen icke ursprungsvaror upp- går till högst 15 % av satsens pris fritt fabrik.

Artikel 9

1. Certifikat EUR.1 utfärdas av tullmyndigheten i exportlandet vid utförseln av de varor som certifikatet avser. Det skall ställas till exportörens förfo- gande så snart utförseln ägt rum eller säkerställts.

2. Certifikat EUR.1 utfärdas av tullmyndigheten i ett avtalsslutande land om de varor som skall exporteras kan anses ha ursprung i detta land enligt artikel 1.

3. Tullmyndigheterna i ett avtalsslutande land får utfärda certifikat EUR.1 enligt villkoren i detta protokoll om de varor som skall exporteras kan anses ha ursprung i ett avtalsslutande land enligt artikel 2, under förutsättning att de varor som skall omfattas av certifikaten EUR.1 befinner sig i landet.

I sådana fall utfärdas certifikat EUR.1 mot uppvisande av de ursprungsintyg som tidigare utfärdats eller upprättats.

4. Certifikat EUR.1 får utfärdas endast om det kan antagas komma att ut- göra bevis vid tillämpning av den i detta avtal avsedda förmånsbehand- lingen.

Datum för utfärdande av certifikat EUR.1 skall anges på den del av certifi- katet EUR.1 som är avsedd för tullmyndigheten.

5. Om certifikat EUR.1 inte utfärdats vid utförseltillfället på grund av miss- tag, förbiseende eller särskilda omständigheter, kan certifikat undantagsvis utfärdas även efter utförseln av de varor som certifikatet avser.

Tullmyndigheten kan inte utfärda certifikat EUR.1 i efterhand utan att kon- trollera att uppgifterna i exportörens ansökan överensstämmer med uppgif- terna i motsvarandc handlingar.

Certifikat EUR. 1 som utfärdas i efterhand skall förses med en av följande anteckningar:

”ISSUED RETROSPECTIVELY”, ”ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”, ”DE- LIVRE A POSTERIORI”, ”NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”, ”UT- GEFID EFTIR A”, ”RILASCIATO A POSTERIORI”, ”UTSTEDT SE- NERE”, ”UTFÄRDAT 1 EFTERHAND”, ”SONRADAN VERiLMis- TIR”

6. Om ett certifikat EUR.1 stulits, förlorats eller förstörts, kan exportören hos den tullmyndighet som utfärdat det begära ett duplikat upprättat på grundval av de utförselhandlingar som denna förfogar över. Det sålunda ut- färdade duplikatet skall förses med en av följande anteckningar:

”DUPLICATE”, ”KAKSOISKAPPALE”, ”DUPLICATA”, ”DUPLI- KAT”, ”EFTIRRIT”, ”DUPLICATO”, ”iKiNCi NUSHADIR”

Protokoll B

Duplikatet, vilket skall dagtecknas samma dag som det ursprungliga certifi- katet EUR.1, gäller från denna dag.

7. De anteckningar som avses i punkterna 5 och 6 skall införas i rutan för ”Anmärkningar” på certifikatet EUR.1.

8. Det är alltid möjligt att utbyta ett eller flera certifikat EUR.1 mot ett eller flera certifikat EUR.1, under förutsättning att detta sker hos den tullanstalt där varorna befinner sig,

9. I syfte att kontrollera att de i punkterna 2 och 3 angivna villkoren är upp- fyllda har tullmyndighet rätt att begära de handlingar som styrker detta eller att utföra den kontroll den finner påkallad.

10. Bestämmelserna i punkterna 2—9 skall tillämpas även på de ursprungsin- tyg som upprättas av godkända exportörer enligt villkoren i artikel 13.

Anikel 10

1. Certifikat EUR.1 utfärdas endast på skriftlig ansökan av exportören eller, på exportörens ansvar, av dennes befullmäktigade ombud. Denna ansökan skall göras på blankett enligt formulär i bilaga 111 till detta protokoll, och skall ifyllas i enlighet med detta.

2. Det åligger tullmyndighet i exportlandet att övervaka att den i punkt 1 avsedda blanketten blir vederbörligen ifylld. Den skall särskilt kontrollera att utrymmet avsett för Varuslag fyllts i på ett sätt som utesluter varje möjlig- het till tillägg i bedrägligt syfte. För detta ändamål skall vid beskrivning av varuslag utskrift ske utan mellanrum mellan raderna. Om utrymmet inte helt fyllts i, skall en horisontell linje dragas under den sista raden, och den icke ifyllda delen spärras.

3. Eftersom certifikat EUR.1 utgör bevis för tillämpningen av den i avtalet avsedda förmånsbehandlingen beträffande tullar och kvantitativa restriktio- ner, ankommcr det på tullmyndighet i exportlandet att vidta nödvändiga åt— gärder för undersökning av varornas ursprung och kontroll av övriga uppgif- ter på certifikatet.

4. När enligt artikel 9 punkt 5 ett certifikat EUR.1 utfärdas efter utförseln av de varor som certifikatet avser skall exportören i den i punkt 1 avsedda ansökan — ange tid och plats för avsändandet av de varor som certifikatet EUR.1 avser; intyga att något certifikat EUR.1 ej utfärdats vid utförseln av ifrågava- rande varor och ange orsakerna härtill.

5. Ansökan om certifikat EUR.1, liksom de ursprungsintyg som avses i arti- kel 9 punkt 3 andra stycket och mot vars uppvisande nytt certifikat EUR.1 utfärdas, skall bevaras av tullmyndigheten i exportlandet under minst två år.

Artikel I ]

1. Certifikat EUR.1 skall upprättas på blankett enligt formulär i bilaga 111 till detta protokoll. Blanketten skall tryckas på ett eller flera av de avtalsslu-

Prop. 1991/92:23 Protokoll B

tande ländernas officiella språk eller på engelska. Certifikat EUR.1 skall upprättas på ett av dessa språk och i överensstämmelse med bestämmelserna ' i exportlandets inhemska lag; om det skrivs ut för hand, skall det fyllas i med bläck och med tryckbokstäver.

2. Certifikat EUR.1 skall ha formatet 210X297 mm. En tolerans på längden om högst plus 8 mm eller minus 5 mm kan tillåtas. Det papper som användes skall vara vitt och inte innehålla slipmassa, vara limmat för skrivändamål och väga minst 25 g/må'. Det skall vara försett med guillocherad botten i grön färg för att på mekanisk eller kemisk väg utförd förfalskning skall bli synlig.

3. De avtalsslutande länderna kan förbeh'ålla sig rätten till tryckning av certi- fikat EUR.1 eller anförtro denna åt tryckerier som godkänts av dem. I sist- nämnda fall skall på varje certifikat EUR.1 finnas uppgift om godkännande. Varje certifikat EUR.1 skall förses med uppgift om tryckeriets namn och adress eller med tecken som möjliggör identifiering av tryckeriet. För sär— skiljande av certifikaten skall varje certifikat dessutom genom tryck eller på annat sätt förses med serienummer.

Artikel 12

1. Certifikat EUR.1 skall inom fyra månader, räknat från den dag då det utfärdats av tullmyndighet i exportlandet, inges till den tullanstalt i import- landet där varorna anmäles enligt där gällande bestämmelser. Myndigheten kan begära att certifikatet översättes. Den kan vidare kräva att importanmä- lan kompletteras med en försäkran av importören att varorna uppfyller de villkor som uppställts för tillämpning av avtalet.

2. Utan inskränkning av artikel 5 punkt 5 skall, på begäran av den som anger varan till förtullning, en isärtagen eller icke hopsatt vara hänförlig till kapitel 84 eller 85 i det harmoniserade systemet, vilken importeras i flera sändningar på villkor som fastställes av behörig myndighet, anses utgöra en enda vara, och ett certifikat EUR.1 som omfattar den kompletta varan kan uppvisas vid importen av den första delsändningen.

3. Certifikat EUR.1 som inges till tullmyndighet i importlandet efter ut- gången av den tidsfrist som anges i punkt 1 kan godtas som grund för för- månsbehandling, om underlåtenheten att iaktta fristen beror på force ma- jeure eller på exceptionella omständigheter.

Tullmyndighet i importlandet kan även i andra fall då certifikat avlämnats för sent godta certifikat EUR.1, förutsatt att varan anmälts hos myndigheten före utgången av nämnda tidsfrist.

4. Mindre skiljaktigheter mellan uppgifterna i certifikat EUR.1 och uppgif- terna i de dokument som ingivits till tullanstalten i syfte att uppfylla formali- teterna för import av varorna medför inte i och för sig att certifikatet blir ogiltigt, förutsatt att det vederbörligen fastställes att certifikatet svarar mot varorna.

5. Certifikat EUR.1 skall bevara.-; av tullmyndigheten i importlandet enligt de regler som gäller där.

Prop. 1991./92:23

Protokoll B

6. För att styrka att villkoren i artikel 7 uppfyllts skall för tullmyndighet i importlandet företes antingen: a) en transporthandling som utfärdats i exportlandet och som täcker transporten genom transitlandet; eller b) ett intyg utfärdat av tullmyndighet i transitlandet innehållande: en noggrann varubeskrivning; —datum för varornas lossning och lastning samt, i förekommande fall, fartygens namn; intyg om de villkor under vilka varorna befunnit sig i transitlandet, c) eller, i avsaknad härav, andra handlingar som styrker att villkoren är uppfyllda.

Artikel 13

1. Utan hinder av artikel 9 punkterna 1 till 7 och artikel 10 punkterna 1, 4 och 5 kan en förenklad procedur för utfärdande av ursprungsbevis tillämpas på de villkor som anges i följande bestämmelser.

2. Tullmyndigheterna i exportlandet kan ge exportör, i det följande benämnd ”godkänd exportör”, som ofta exporterar varor för vilka certifikat EUR.1 kan utfärdas, och som lämnar de garantier som tullmyndigheterna anser nödvändiga för att styrka varornas ursprungskaraktär, tillstånd att vid ex- porttillfället för tullanstalten i exportlandet ej behöva uppvisa vare sig va- rorna eller ansökan om certifikat EUR.1 för dessa varor för att erhålla certi- fikat EUR.1 enligt villkoren i artikel 9 punkterna 1 till 4.

3. Tullmyndigheten kan dessutom ge en godkänd exportör tillstånd att ut- färda certifikat EUR.1 som gäller för en längsta period av ett år från dagen för utfärdandet, i det följande benämnt ”LT-certifikat”. Tillstånd skall ges endast om ursprungskaraktären på de varor som kommer att exporteras för- väntas bli oförändrad under LT-certifikatets giltighetstid. Om någon vara ej längre omfattas av LT—certifikatet skall den godkände exportören omedel- bart underrätta den tullmyndighet som utfärdat tillståndet.

När den förenklade proceduren tillämpas, kan tullmyndigheterna i export— landet föreskriva användning av certifikat EUR.1 försedda med ett särskil- jande tecken genom vilket de kan identifieras.

4. Tullmyndigheterna skall i tillståndet som avses i punkterna 2 och 3 före- skriva att ruta 11 ”Tullmyndighetens intyg” på certifikatet EUR.1 skall:

a) antingen i förväg förses med avtryck av stämpel av behörig tullans- talt i exportlandet och med underskrift, handskriven eller ej, av tjänsteman på sagda tullanstalt, eller

b) av den godkände exportören förses med avtryck av en speciell stäm- pel som är godkänd av tullmyndigheterna i exportlandet och av utse- ende som framgår av bilaga V till detta protokoll. Denna stämpel kan tryckas på blanketten.

Ruta .] ] ”Tullmyndighetens intyg” på certifikat EUR.1 skall, om så erford- ras, fyllas i av den godkände exportören.

Protokoll B

5. I de fall som avses i punkt 4 a) skall ruta 7 ”Anmärkningar” på certifikatet EUR.1 förses med en av följande anteckningar: ”Simplified procedure”, ”Yksinkertaistcttu menettely”, ”Procedure simplifie'e”, ”Vereinfachtes Ver- fahren”, ”Einföldud afgreidsla”, Procedura scmplificata”,”Forenklet prose- dyre”, ”Förenklad procedur", ”Elasitlcstirilmis prosediir”. Godkänd expor- tör skall i förekommande fall i ruta 13 ”Begäran om kontroll” på certifikat EUR.1 ange nanm och adress på den tullmyndighet som är behörig att kon— trollera certifikatet.

6. 'I det fall som avses i punkt 3 skall den godkände exportören också i ruta 7 på certifikatet EUR.1 göra en av följande anteckningar:

”LT certificate valid until. . ”LT-todistus voimassa ...saakka”, ”certificate LT valable jusqu'au... ”, ”LT—Certificat giiltig bis...”,

”LT-skirteini gildir til...”, ”certificato LT valido fino a...”, ”LT-sertifikat gyldig til...”, ”LT-certifikat giltigt till...”, ”LT sertifikasi ..... tarihine degin gecerlidir”. (datum anges med siffror),

och en hänvisning till det tillstånd enligt vilket det ifrågavarande LT- certifi- katet har utfärdats.

.Den godkände exportören behöver inte ange i rutorna 8 och 9 på LT-certifikatet kollinas märke och nummer, antal och slag, bruttovikt (kg) eller annat mått (liter, rn3, etc.). Ruta 8 skall dock innehålla en beskrivning och benämning av varorna som är tillräckligt noggrann för att de skall kunna identifieras.

7. Utan hinder av artikel 12 punkterna 1 och 3 skall LT-certifikat avlämnas till importtullanstaltcn vid eller före den första importen av någon vara som det avser. Om importören förtullar varorna vid skilda tullanstalter i import- landet kan tullmyndigheterna begära att han avlämnat en kopia av LT—certi- fikatet till varje tullanstalt.

8. Om ett LT—ccrtifikat har avlämnats till tullmyndigheterna skall, under LT- certifikatcts giltighetstid, bevis om irnportvarornas ursprungskaraktär läm- nas genom fakturor som uppfyller följande villkor:

a) Om en faktura upptar både varor som har ursprung i ett avtalsslu- tande land och icke-ursprungsvaror, skall exportören klart skilja de två kategorierna varor åt i fakturan.

b) Exportören skall på varje faktura ange numret på det LT-certifikat som omfattar varorna och certifikatets sista giltighetsdag samt va- rornas ursprungsland eller -länder.

Exportörens uppgift på fakturan om LT-certifikatets nummer och angivande av ursprungsland utgör en deklaration om att varorna uppfyller villkoren i detta protokoll för att uppnå förmånsberättigad ursprungskaraktär i handel mellan de avtalsslutande länderna.

Protokoll B

Tullmyndigheterna i exportlandet kan begära att de uppgifter som enligt ovanstående bestämmelser skall framgå av fakturan skall åt- följas av handskriven namnteckning och att den undertecknandes namn förtydligas genom textning eller med maskinskrift.

c) Varubeskrivningen och varubenämningen på fakturan skall vara till- räckligt detaljerad för att klart utvisa att varorna är upptagna på det LT-certifikat till vilket fakturan hänvisar.

d) Fakturorna kan endast utfärdas för varor som exporteras under det ifrågavarande LT-certifikatets giltighetstid. De kan dock företes för importtullanstalten inom fyra månader från den dag då de utfärdats av exportören.

9. Inom ramen för den förenklade proceduren får fakturor som uppfyller villkoren i denna artikel utfärdas och/eller överföras med användning av te- lekommunikation eller metoder för elektronisk databehandling. Sådana fak- turor skall godtas av tullmyndigheten i importlandet som bevis för de impor- terade varornas ursprungskaraktär enligt den procedur som föreskrivs av tullmyndigheten där.

10. Om tullmyndigheten i exportlandet finner att något certifikat och/eller någon faktura som utfärdats enligt bestämmelserna i denna artikel inte gäller med avseende på någon vara som levererats, skall den omedelbart under- rätta tullmyndigheten i importlandet om detta.

11. Tullmyndigheterna kan ge en godkänd exportör tillstånd att, i stället för certifikat EUR.1, utfärda fakturor innehållande den deklaration som finns intagen i bilaga IV till detta protokoll. Av godkänd exportör upprättad de- klaration på faktura skall avges på något av de avtalsslutande ländernas språk eller på engelska. Den skall undertecknas för hand och skall vara för- sedd med antingen: a) en anteckning om det tillståndsnummer som tilldelats den godkände exportören, eller b) ett av den godkände exportören anbringat avtryck av den speciella stämpel som avses i punkt 4 b) och som godkänts av tullmyndighe- terna i det exporterande landet. Denna stämpel kan tryckas i förväg på fakturan.

12. Tullmyndigheterna i exportlandet får dock ge en godkänd exportör till- stånd att inte underteckna uppgift enligt punkt 8 b) eller den deklaration som avses i punkt 11 och som upprättats på fakturan, om sådana fakturor utfärdas och/eller överförs med användning av telekommunikation eller elektronisk databehandlingsmctod.

Nämnda tullmyndigheter skall fastställa de villkor som skall gälla för tillämp- ning av denna punkt och kan, om de behöver det, begära en skriftlig förbin- delse av den godkände exportören att denne ikläder sig fullt ansvar för sådan uppgift och deklaration som om de hade undertecknats för hand av honom.

13. Tullmyndigheterna skall i de tillstånd som avses i punkterna 2, 3 och 11 särskilt ange:

Protokoll B

at) de villkor som skall gälla för ansökningarna om certifikat EUR.1 el- ler LT-certifikat eller för upprättande av ursprungsdeklaration på faktura;

b) de villkor som skall gälla för hur dessa ansökningar liksom en kopia

av fakturor med hänvisning till ett LT-certifikat och av fakturor inne- . hållande exportörsdeklaration skall bevaras under minst två år. I fråga om III"-certifikat eller fakturor med hänvisning till LT-certifi- kat börjar denna period den dag då III"-certifikatets giltighet upphör. Dessa bestämmelser gäller även certifikat EUR.1, LT—certifikat och fakturor med hänvisning till LT-certifikat samt fakturor innehål- lande exportörsdeklaration, vilka använts som underlag vid utfär— dande av andra ursprungsbevis enligt villkoren i artikel 9 punkt 3 andra stycket.

14. Tullmyndigheten i exportlandet kan utesluta vissa varukategorier från de lättnader som anges i punkterna 2, 3 och 11.

15. 'I'ullmyndigheterna skall inte meddela tillstånd som avses i punkterna 2, 3 och 11 till exportör som inte lämnar alla erforderliga garantier.

Tullmyndigheten-mt kan när som helst återkalla tillstånd. Så skall ske när den godkände exportören inte längre uppfyller villkoren eller lämnar nämnda garantier.

16. Godkänd exportör kan åläggas att informera tullmyndigheterna, i över- ensstämmelse med de föreskrifter som dessa fastställer, beträffande vara som han avser att exportera, så att behörig tullanstalt ges tillfälle att företa den kontroll som den finner nödvändig före varans avsändande.

17. Bestämmelserna i denna artikel skall ej medföra inskränkning i tillämp- ningen av de avtalsslutande ländernas regler i fråga om tullformaliteter och användande av tulldokumcnt.

Artikel 14

Den deklaration som avses i artikel 8 punkt 1 c) skall avges av exportören i den form som anges i bilaga IV till detta protokoll på något av de avtalsslu- tande ländernas språk eller på engelska. Den skall skrivas med maskin eller stämplas och undertecknas för hand. Exportörcn skall under minst två år bevara en kopia av fakturan som innehåller den nämnda deklarationen.

A rtikal 15

1. Exportören eller dennes ombud skall till sin ansökan om certifikat EUR.1 foga de handlingar som är ägnade att styrka att certifikat EUR.1 kan utfär- das för de varor som skall exporteras.

Han skall vara beredd att, på begäran av vederbörlig myndighet, förete den bevisning som denna anser nödvändig för att fastställa riktigheten av de pre- ferensbcrz'ittigade varornas ursprungskaraktär och skall godta varje kontroll från myndigheten av bokföringen och omständigheterna kring framställ- ningen av de ovannämnda varorna.

Protokoll B

2. Exportörer skall bevara de handlingar som avses i punkt 1. under minst två år.

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 skall även tillämpas vid användning av de procedurer som fastställts i artikel 13 punkterna 2 och 3 och den dekla- ration som avses i artikel 8 punkt 1 b) och c).

A nikel 16

1. Varor, vilka sänts från ett EFTA-land eller från Turkiet till en utställning i ett icke avtalsslutande land och vilka efter utställningen sålts för att införas till Turkiet eller till ett EFTA-land, skall vid införseln anses berättigade till förmånsbehandling enligt avtalet, om varorna uppfyller i detta protokoll uppställda villkor för att anses ha ursprung i ett EFTA-land eller i Turkiet och om för tullmyndigheterna på ett tillfredsställande sätt styrkes

a) att en exportör har sänt varorna från ett EFTA-land eller från Tur- kiet till utställningslandct och utställt dem där;

b) att denne exportör har sålt varorna eller överlåtit dem till en motta- gare i Turkiet eller i ett EFTA-land;

e) att varorna under utställningen eller omedelbart därefter har sänts till Turkiet eller till ett EFTA-land i det skick vari de sänts till utställ- ningen;

d) att varorna, sedan de sänts till utställningen, inte här använts för an- nat ändamål än demonstration pä denna utställning.

2. Certifikat EUR.1 skall i vanlig ordning inges till tullmyndigheterna. Ut- ställningens namn och adress skall anges i certifikatet. Vid behov kan ytterli- gare handlingar bcgäras för att styrka varornas karaktär och de omständig- heter under vilka de utställts.

3. Bestämmelserna i punkt 1 är tillämpliga på alla handels-, industri-, jord- bruks- och hantverksutställningar samt på mässor eller offentliga visningar av liknande karaktär under vilka varorna förblir under tullkontroll, dock med undantag av sådana som i privat syfte anordnas i butiker eller affärslo- kaler för försäljning av utländska varor.

Artikel 17

1. För att säkra en riktig tillämpning av bestämmelserna i denna avdelning skall de avtalsslutande länderna lämna varandra ömsesidigt bistånd genom sina tullmyndigheter för kontroll av äktheten och riktigheten av certifikat EUR.1, inbegripet sådana som utfärdats enligt artikel 9 punkt 3, liksom av exportörsdeklarationcr på fakturor.

2. Gemensamma kommittén skall vara behörig att fatta de beslut som er- fordras för att formerna för det administrativa samarbetet skall kunna tilläm- pas i vederbörlig tid i de avtalsslutande länderna.

3. Tullmyndigheterna i de avtalsslutande länderna skall, genom förmedling av EFTA-sekretariatet, delge varandra provtryck av de stämplar som använ- des av deras tullanstalter vid utfärdande av certifikat EUR.1.

Prop.. 1991/92:23

Protokoll B

4. Den som upprättar eller låter upprätta handling innehållande oriktiga uppgifter i syfte att erhålla förmånsbehandling för en vara skall träffas av påföljd.

5. De avtalsslutande länderna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att undvika att varor som omfattas av ett certifikat EUR.1 och som under trans- porten befinner sig i en frizon inom deras område blir föremål för utbyte eller annan behandling än sedvanlig åtgärd avsedd att bevara dem i oföränd- rat skick.

6. När varor med ursprung i ett avtalsslutande land, vilka importerats till en frizon med stöd av certifikat EUR.1, undergår behandling eller bearbetning skall behörig tullmyndighet utfärda nytt certifikat EUR.1 på ansökan av ex- portören, om den behandling eller bearbetning varorna undergått uppfyller bestämmelserna i detta protokoll.

A nike] 18

1. Kontroll i efterhand av certifikat EUR.1 eller av exportörsdeklarationer på fakturor skall utföras Stickprovsvis eller varje gång tullmyndighet i im- portlandet har anledning betvivla dokumentens äkthet eller riktigheten av uppgifterna om ifrågavarande varors ursprung.

2. Vid tillämpning av bestämmelserna i punkt 1 skall tullmyndigheten i im— portlandet återsända certifikat EUR.1 och fakturan, om sådan avlämnats, eller faktura med hänvisning till LT—certifikat, eller faktura med exportörs- deklaration eller kopia av dessa dokument, till tullmyndigheten i exportlan- det och, i förekommande fall, ange de skål med avseende på innehåll och form som föranleder undersökningen.

Tullmyndigheten skall, till stöd för begäran om kontroll i efterhand, lämna alla handlingar och upplysningar som erhållits och som ger anledning att anta att uppgifterna på certifikatet EUR.1 eller fakturan är oriktiga.

Om tullmyndigheten i importlandet beslutar att uppskjuta tillämpningen av bestämmelserna i avtalet i awaktan på resultatet av kontrollen skall den er- bjuda importören att varorna utlämnas, med förbehåll för de säkerhetsåtgär- der som bedöms nödvändiga.

3. Resultatet av efterhandskontrollen skall snarast möjligt delges tullmyn- digheten i importlandet. Svaret skall göra det möjligt att avgöra om de hand- lingar som återsänts enligt punkt ?. avser de varor som faktiskt exporterats, och om dessa är berättigade till förmånsbehandling.

Tvister som inte kunnat regleras mellan tullmyndigheten i importlandet och tullmyndigheten i exportlandet eller som innebär en fråga om tolkning av detta protokoll skall underställas underkommittén för tull- och ursprungsfrå- gor som avses i artikel 26. Beslut tas av Gemensamma kommittén.

För efterhandskontroll av certifikat EUR.1 skall exportdokument, eller ko- pior av certifikat EUR.1 som ersätter dem, bevaras av tullmyndigheten i ex- portlandet under minst två år.

Prop. 1991/92:23 Protokoll B

Avdelning III Slutbestämmelser Artikel 19

De avtalsslutande länderna skall vidta de åtgärder som erfordras för att be- stämmelserna i detta protokoll skall genomföras.

Artikel 20

Bilagorna till detta protokoll utgör en integrerad del därav.

Artikel 2]

Varor, som uppfyller de i avdelning ] angivna villkoren och vilka på dagen för avtalets ikraftträdande antingen är under transport eller i ett avtalsslu- tande land är underkastade gällande regler om tillfälliga lager, tullager eller frizoner, kan komma i åtnjutande av förmånerna enligt avtalet, förutsatt att ett ursprungsintyg, utfärdat i efterhand, samt handlingar som styrker tran- sportförhållandena uppvisas för tullmyndigheten i importlandet inom fyra månader från nämnda dag.

A rtikcl 22

De avtalsslutande länderna åtar sig att vidta erforderliga åtgärder för att de certifikat EUR.1, som deras tullmyndigheter är behöriga att utfärda vid till- lämpningen av detta avtal, utfärdas enligt bestämmelserna i detta avtal. De åtar sig även att säkerställa det administrativa samarbete som är nödvändigt för detta ändamål, särskilt för att kontrollera hur varor, som omfattas av be- stämmelserna i detta avtal, har transporterats och var de har befunnit sig.

Artikel 23

1. Utan inskränkning av bestämmelserna i protokoll A får varor, av de slag som omfattas av avtalet och som har använts som material vid tillverkning av varor för vilka certifikat EUR.1, LT-certifikat eller fakturor med hänvis- ning till LT-certifikat, eller en faktura med exportörsdeklaration utfärdas el- ler upprättas, bli föremål för tullrestitution eller åtnjuta befrielse från tull i någon form endast om de har ursprung i ett avtalsslutande land.

2. Med uttrycket ”tull” avses i denna artikel även avgifter med samma ver- kan som tull.

Artikel 24

1. Då import till ett EFTA-land vid tillämpningen av detta avtal skall be- handlas annorlunda än vid tillämpning av EFTA-konventionen skall den be- handling som föreskrivs i detta avtal tillämpas för alla varor som åtföljs av ursprungsbevis enligt artikel 8 punkt 1 utfärdat eller utställt i Turkiet eller i ett EFTA-land och åsatt uttrycket ”EFTA-Turkey Trade”.

Protokoll B

'...) 'Jl

2. Då varor'erhållit ursprungsstatus med tillämpning av detta avtal genom användning av material som har ursprung i Turkiet, skall exportören i ett EFTA—land eller dennes ombud införa uttrycket ”EFTA—Turkey Trade” i ursprungsbeviset i handel mellan EFTA-länder.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 skall varor som har ursprung i ett EFTA—land och som reexporteras från Turkiet erhålla samma behandling i ett EFTA-land som de skulle ha erhållit om de sänts direkt från ett EFTA- land till ett annat. Varorna skall föreligga i oförändrat skick eller undergått sådan bearbetning eller behandling i Turkiet som avses i artikel 5 punkt 5. Denna behandling beviljas endast om till tullmyndigheten i det importe- rande EFTA-landet företes ett certifikat EUR 1 utfärdat av vederbörlig tull- anstalt i Turkiet och i vilket införts. uttrycket ”Application Article 24.3” och bestyrkt med stämpel av denna.

Artikel 25

(Detta protokoll innehåller inte någon artikel 25.)

Artikel 26

En underkommitte' för tull- och ursprungsfrågor skall inrättas under Gemen- samma kommittén i enlighet med artikel 26 punkt 5 i avtalet för att biträda denna i dess uppgifter och för att trygga fortlöpande information och samråd mellan experter.

Den skall bestå av experter från de avtalsslutande länderna som har ansvar för frågor om ursprungsregler.

Artikel 27

Vid tillämpning av artikel 1 punkt b) ii) skall vara, som har ursprung i ett avtalsslutande land, vid export till ett annat avtalsslutande land behandlas som icke—ursprungsvara under den eller de perioder då sistnämnda land för sådan vara tillämpar tull som gäller för tredje land eller någon annan motsva- rande skyddsåtgärd i enlighet med detta avtal.

Protokoll B

_16

Bilaga I

Förklarande anmärkningar

Anmärkning ] till artikel ]

Uttrycket ”avtalsslutande land” avser även landets sjöterritorium.

Fartyg som är verksamma på det fria havet, däri inbegripna ”flytande fabri- ker”, ombord på vilka bearbetning eller behandling sker av produkter från deras fiske, skall anses utgöra en del av det avtalsslutande lands område till vilket de hör, förutsatt att de uppfyller de villkor som anges i förklarande anmärkning 4.

Anmärkning 2 — till artiklarna ], 2 och 4

De villkor som anges i artikel 1 för hur varor uppnår ursprungskaraktär skall uppfyllas i ett avtalsslutande land, utan andra avbrott än de som medges en- ligt artikel 2.

Om ursprungsvaror som exporteras från ett avtalsslutande land till något an- nat land återinförs, skall, med undantag av vad som medges enligt artikel 2, dessa anses utgöra icke-ursprungsvaror om inte för tullmyndigheterna till-

fredsställande styrks:

att de återinförda varorna är desamma som de exporterade varorna och —att de under uppehållet i det andra landet inte har genomgått annan be- handling än sådan som behövs för att bevara dem i oförändrat skick.

Anmärkning 3 till artiklarna 1 och 2

Vid bestämmande av om en vara är ursprungsvara skall bortses från om energiprodukter, anläggningar, maskiner och verktyg som använts för fram- ställning av denna vara har ursprung i tredje land eller ej.

Anmärkning 4 — till artikel 4f)

Uttrycket ”dess fartyg” skall endast avse fartyg:

a) som är registrerade i ett avtalsslutande land;

b) som för ett avtalsslutande lands flagg;

c) som till minst hälften tillhör medborgare i ett avtalsslutande land el- ler ett bolag vars huvudsäte är beläget i ett sådant land och i vilket verkställande direktören eller direktörerna, ordföranden i styrelsen eller i tillsynsorganet samt majoriteten av medlemmarna i dessa or- gan är medborgare i ett avtalsslutande land och vidare, i fråga om ”pcrsonbolag” (handelsbolag och liknande bolagstyper) eller bolag med begränsad ansvarighet, vars kapital till minst hälften tillhör så- dant land, offentliga sammanslutningar eller medborgare i sådant land;

d) vars befäl helt består av medborgare i ett avtalsslutande land; och

e) vars besättning till minst 75 % består av medborgare i ett avtalsslu- tande land.

Prop. 1991/92:23 Protokoll B

Anmärkning 5 — till artiklarna 4 och 5

1. Den bedömningsenhet på vilken ursprungsreglerna skall tillämpas skall vara densamma som den särskilda vara, vilken anses utgöra grundenhcten vid klassificeringen enligt nomenklaturen enligt det harmoniserade syste- met. I fråga om varor i satser, som klassificeras i enlighet med tolkningsregel 3, skall bedömningsenheten fastställas med hänsyn tagen till varje artikel i satsen. Detta gäller även beträffande satser enligt tulltaxenummer 63.08, 82.06 och 96.05.

Av detta följer att:

när en vara som består av en grupp eller samling av artiklar klassificeras enligt ett enda tulltaxenummer enligt reglerna i det harmoniserade systemet, utgör det hela bedömningsenheten; när en sändning består av flera identiskt lika varor som klassificeras enligt samma tulltaxenummer i det harmoniserade systemet, skall varje vara bc- handlas för sig vid tillämpning av ursprungsreglerna.

2. Om emballage skall tulltaxeras tillsammans med varan i enlighet med tolk- ningsregel 5 i det harmoniserade systemet, skall det inbegripas även vid ursprungsbestämningen.

Anmärkning 5 a) till artikel 4 h)

I fråga om begagnade däck omfattar uttrycket ”brukade artiklar, som tillva- ratagits där och som endast kan användas för återvinning av råvaror” inte bara begagnade däck som kan användas enbart för återvinning av råvaror utan även begagnade däck som endast kan användas för regummering eller som skrot.

Anmärkning 6 till artikel 5 punkt 2

De inledande anmärkningarna till bilaga II skall i förekommande fall tilläm- pas för alla varor som vid framställningen tillförts icke-ursprungsmaterial, även om för dessa inte gäller något särskilt villkor enligt listan i bilaga ll utan de istället är underkastade regeln om växling av tulltaxenummer i artikel 5 punkt 2.

Anmärkning 7 — till artikel 6

Med uttrycket ”pris fritt fabrik” förstås det pris som betalas till den tillver- kare i vars företag den sista bearbetningen eller behandlingen ägt rum, inbe- gripet värdet av alla som material använda varor.

Med ”tullvärde” förstås värde enligt överenskommelsen i Geneve den 12 april 1.979 om tillämpning av artikel VII i det allmänna tull- och han- delsavtalet.

Anmärkning 8 — till artikel 8 punkt ]

Möjligheten att, enligt detta protokoll, använda faktura som bevis för varor- nas ursprungskaraktär skall utsträckas till att även gälla följesedel eller an-

Protokoll B

nan-kommersiell handling med tillräckligt detaljerad beskrivning av varorna för att möjliggöra deras identifiering.

I fråga om varor som ingår i postförsändelse vilken, i den mening som avses i artikel 8 punkt 2, inte anses som införsel av kommersiell karaktär, kan de- klarationen om varornas ursprungskaraktär också avges på den postala tull- deklarationen C2/CP3 eller på papper som bilagts sistnämnda deklaration.

Anmärkning 9 — till artikel ] 7 punkt 1 och artikel 22

Om varucertifikat har utfärdats enligt artikel 9 punkt 3 och avser varor som återutförts i oförändrat skick, skall tullmyndigheten i bestämmelselandet inom ramen för det administrativa samarbetet kunna erhålla kopior av det eller de ursprungsintyg som tidigare utfärdats eller upprättats för ifrågava- rande varor.

Anmärkning 10 till artikel 23

Med ”tullrestitution eller befrielse från tull i någon form” förstås varje be- stämmelse om återbetalning eller efterskänkande, helt eller delvis, av tullar som tillämpas för varor som använts som material, under förutsättning att nämnda bestämmelse uttryckligen medger eller faktiskt medför sådan åter— betalning eller sådant efterskänkande, om de med detta material framställda varorna exporteras men inte om de är avsedda för inhemsk förbrukning.

”Varor som använts som material” skall avse alla varor för vilka ”tullrestitu- tion eller befrielse från tull i någon form” begärs som en följd av export av ursprungsvaror, för vilka certifikat EUR.1, LT-certifikat eller fakturor med hänvisning till LT—certifikat eller en faktura med exportörsdeklaration utfär- das eller upprättas.

Protokoll B

Bilaga II

Lista över bearbetning eller behandling som icke-ursprungsmaterial måste undergå för att den framställda varan skall erhålla ursprungskaraktär.

Inledande anmärkningar Allmänt Anmärkning ]

1.1 De två första kolumnerna i listan beskriver den framställda varan. Den första kolumnen innehåller det tulltaxe- eller kapitelnummer som används i det harmoniserade systemet och den andra kolumnen innehåller den varu- beskrivning som används i detta system för detta tulltaxe- eller kapitelnum- mer. För varje post i de två första kolumnerna finns en regel angiven i kolum- nerna 3 och/eller 4. Då, i vissa fall, en post i den första kolumnen föregås av ordet ”ur”, anger detta att regeln i kolumn 3 eller kolumn 4 endast gäller för den del av tulltaxe- eller kapitelnumret som anges i kolumn 2.

1.2 Om i kolumn 1 flera tulltaxenummer är grupperade tillsammans eller ett kapitelnummer angivits och varubeskrivningen i kolumn 2 därför angivits i allmänna termer, gäller den motsvarande regeln i kolumn 3 eller kolumn 4 för alla varor som, enligt det harmoniserade systemet, klassificeras enligt tulltaxenummer inom kapitlet eller enligt något av de tulltaxenummer som grupperats tillsammans i kolumn 1.

1.3 Om olika regler i listan gäller för olika varor inom samma tulltaxenum- mer innehåller varje indragning beskrivningen av den del av tulltaxenumret för vilken bredvidståcnde regel i kolumn 3 eller kolumn 4 gäller.

1.4 För varor enligt kapitlen 84—91 skall, om ingen regel finns angiven i ko- lumn 4, den regel som angivits i kolumn 3 tillämpas.

Anmärkning 2

2.1 Uttrycket ”tillverkning” innefattar vilken sorts bearbetning eller behand- ling som helst, inbegripet ”sammansättning” eller speciella åtgärder. Se dock anmärkning 3.5 nedan.

” ”

2.2 Uttrycket ”material” innefattar alla ”ingredienser , råmaterial", ”kom— ponenter” eller ”delar” etc som används vid tillverkningen av varan.

2.3 Uttrycket ”vara” avser den vara som framställs, även om den är avsedd för senare användning i en annan tillverkningsprocess.

Anmärkning 3

3.1 I de fall då något tulltaxenummer eller någon del av ett tulltaxenummer inte finns i listan gäller regeln om "växling av tulltaxenummer” enligt artikel 5.2. Om villkoret beträffande ”växling av tulltaxenummer” gäller för någon post i listan, är detta intaget i regeln i kolumn 3.

Protokoll B

3.2 Den bearbetning eller behandling som erfordras enligt regeln i kolumn 3 eller kolumn 4 behöver utföras endast i förhållande till det icke-ursprungs- material som används. De begränsningar som innefattas i en regel i kolumn 3 eller kolumn 4 gäller på samma sätt endast för det icke-ursprungsmaterial som används.

3.3 Om en regel anger att ”material enligt vilket tulltaxenummer som helst” får användas, får även material enligt samma tulltaxenummer som varan an- vändas, dock med de specifika begränsningar som också kan förekomma i regeln. Uttrycket ”tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxe- nummer som helst inbegripet annat material enligt nr . . .” innebär dock att av material enligt samma tulltaxenummer som varan, endast material med en annan varubeskrivning än den som gäller den vara som upptagits i kolumn 2 får användas.

3.4 Om en vara, som tillverkats av icke—ursprungsmaterial vilket erhållit ur- sprungskaraktär under tillverkningen genom nummerväxlingsregeln eller sin egen regel i listan, används som material vid tillverkningen av en annan vara, är den regel som gäller för den vara i vilken den ingår inte tillämplig på den förstnämnda varan. .

—Till exempel, en maskin enligt tulltaxenr 84.07, för vilken regeln föreskri- ver att värdet av det icke-ursprungsmaterial som får ingå inte får överstiga 40% av priset fritt fabrik, tillverkas av ”annat legerat stål grovt tillformat genom smidning” enligt 72.24.

Om denna smidning har skett i ifrågavarande land av göt av icke-ursprungs- karaktär, har smidet redan fått ursprung genom regeln i listan för tulltaxenr 72.24. Det kan då räknas som ursprungsvara vid värdeberäkningen för ma- skinen oberoende av om det tillverkats i samma eller i en annan fabrik. Vär- det av götet av icke-ursprungskaraktär räknas således inte in i värdet av det icke-ursprungsmaterial som använts.

3.5 Även om nummerväxlingsregeln eller regeln i listan är uppfylld, har en vara inte ursprung om den utförda bearbetningen som helhet är otillräcklig iden mening som avses i artikel 5.5.

Anmärkning 4

4.1 Regeln i listan anger den minsta bearbetning eller behandling som er- fordras, och utförande av mera bearbetning eller behandling ger också ur- sprungskaraktär. Däremot kan utförande av mindre bearbetning eller bc- handling inte ge ursprung. Om alltså en regel säger att icke-ursprungsmatc- rial i ett särskilt tillverkningsstadium får användas, är användning av sådant material i ett tidigare tillverkningsstadium tillåten och användning av sådant material i ett senare tillverkningsstadium inte tillåten.

4.2 Om en regel i listan anger att en vara får tillverkas av mer än ett material innebär detta att vilket som helst eller flera av dessa material får användas. Det krävs inte att alla material används.

—Till exempel, regeln för vävnader säger att naturliga fibrer får användas

Protokoll B

I'J

och att kemiska material bland andra också får användas. Detta innebär inte

att båda måste användas. Man kan använda det ena eller det andra eller båda.

Om emellertid en begränsning gäller för ett material och andra begräns- ningar gäller för andra material i samma regel, gäller begränsningarna en- dast för de material som faktiskt använts.

—Till exempel, regeln för symaskiner anger ått mekanismen för trådspänning som används måste ha ursprung och att zig-zag mekanismen som används också måste ha ursprung. Dessa två begränsningar gäller en- dast om de ifrågavarande mekanismerna faktiskt ingår i symaskinen.

4.3 Om en regel i listan anger att en vara måste tillverkas av ett speciellt material, hindrar villkoret självklart inte användningen av andra material som, på grund av sin beskaffenhet, inte kan uppfylla regeln.

—Till exempel, regeln för tulltaxenr 19.04, som uttryckligen utesluter an- vändningen av spannmål och produkter därav, hindrar inte användningen av mineralsalter, kemikalier och andra tillsatser som inte är framställda av spannmål.

—Till exempel, i fråga om en vara som är tillverkad av bondad duk, och för vilken enbart garn som inte har ursprung är tillåtet utgångsmaterial, är det inte möjligt att utgå från bone-lad duk även om bondad duk normalt inte kan tillverkas av garn. I Sådana fall måste utgångsmaterialet normalt vara'i stadiet före garnstadict, d.v.s. l'iberstadicf.

Se även anmärkning 7.3 i fråga om textilvaror.

4.4 Om två eller flera procentsatser är angivna i en regel i listan för det högsta värdet av tredjelandsmatcrial som kan användas, får dessa procentsatser inte läggas samman. Värdet av allt icke-ursprungsmaterial som används får aldrig överstiga den högsta av de angivna procentsatserna. Dessutom får de en- skilda procentsatserna inte överskridas i förhållande till det speciella mate- rial som de avser.

Textilvaror

Anmärkning 5

5.1 Uttrycket ”naturliga fibrer" används i listan till att avse andra fibrer än regenat— eller syntetfibrer och är begränsat till stadiet innan spinningen äger rum, inbegripet avfall, och, om ej annat anges, inbegriper uttrycket ”natur- liga fibrer” sådana fibrer som kammats, kardats eller på annat sätt bearbe- tats men inte spunnits.

5.2 Uttrycket ”naturliga fibrer” inbegriper tagel enligt nr 05.03, silke enligt nr 50.02 och 50.03 liksom ullfibrcr och fina eller grova djurhår enligt nr 5101—51.05, bomullsfibrer enligt nr 52.01—52.03 och övriga vegetabiliska fibrer enligt nr 53.01—53.05.

5.3 Uttrycken ”dissolvingmassa”, ”kemiskt material” och ”material för pap-

Prop. 1991/92:23 Protokoll B

ls.) lx)

perstillverkning” används i listan för att ange de material som inte klassifice- ras enligt kapitlen 50—63 och som kan användas för tillverkning av regenat-, syntet- eller pappersfibrer eller —garn.

5.4 Uttrycket ”konststapelfibrer” används i listan för att ange fiberkabel, sta- pelfibrer eller avfall av syntet— eller regenatmaterial enligt nr 55.01—55.07.

Anmärkning 6

6.1 I fråga om varor enligt de tulltaxenummer i listan vid vilka hänvisning gjorts till denna inledande anmärkning skall de villkor som angivits i kolumn 3 i listan inte tillämpas för några grundtextilmaterial som använts vid varor- nas tillverkning vilka tillsammans utgör högst 10% av den sammanlagda vik- ten av alla använda grundtextilmaterial. (Se dock även anmärkningarna 6.3 och 6.4 nedan.)

6.2 Denna tolerans får dock tillämpas endast för blandvaror som framställts av två eller flera grundtextihnaterial, oavsett med vilken andel de ingår iva— ran.

Grundtextilmaterialen är följande:

— silke;

ull;

grova djurhår; fina djurhår;

tagel;

— bomull;

material för papperstillverkning samt papper; — lin;

mjukhz'unpa;

—jute och andra bastl'ibrer för textilt ändamål; — sisal och andra textilfibrer av släktet Agave; kokos, manillahampa, rami och andra vegetabiliska textilfibrer; syntetiska konstfilament;

rcgenatkonstfilzunent;

— syntetiska konststapelfibrer;

regenatkonststapelfibrer.

— Till exempel, ett garn enligt nr 52.05 tillverkat av bomullsfibrer och synte- tiska stapelfibrcr är ett blandgarn. Därför får man använda icke-ursprungs- material med en vikt av högst 10% av garnets vikt.

— Till exempel, en ylleväv enligt nr 51 .12 tillverkad av yllegarn och syntetiskt garn av stapelfibrer är en blandväv. Därför får man använda syntetiskt garn eller ullgarn eller en kombination av dessa, som inte uppfyller ursprungsre- geln, med en vikt av högst 10% av vävens vikt.

Till exempel, en tuftad dukvara av textilmaterial enligt nr 58.02 tillverkad av bomullsgarn och bomullsväv är en blandvara endast om bomullsväven själv är en blandväv tillverkad av två eller flera grundtextilmaterial eller om de använda bomullsgarnerna själva utgör blandgarn.

Prop. 1991/92:23 Protokoll B

— Till exempel, om den berörda luftade dukvaran av textilmaterial varit till- verkad av bomullsgarn och syntetväv, hade självklart två olika grundtextil- material använts.

Till exempel, en matta med tuft tillverkad av både regenatgarn och bo- mullsgarn och med baksida avjute är en blandvara eftersom tre olika grund- textilmaterial använts. Allt icke—ursprungsmaterial som använts i ett senare tillverkningsstadium än vad regeln tillåter får således användas, förutsatt att dess sammanlagda vikt inte överstiger 10% av textilmaterialen i mattan. Alltså skulle jutebaksidan, rcgenatgarnet och/eller bomullsgarnet kunna vara importerade i detta tillverkningsstadium. förutsatt att viktvillkorcn är uppfyllda. '

6.3 Ifråga om väv innehållande "garn av segmenterat polyuretan med mjuka segment av polyeter, även överspunnet" är denna tolerans 20% för sådant garn.

6.4 I fråga om väv innehållande garn som utgöres av en kärna, bestående av antingen aluminiumfolie eller av plastfilm med eller utan överdrag av alumi- niumpulver, med en bredd icke överstigande 5 mm, sammanfogad mellan två plastfilmer med hjälp av klister, är denna tolerans 30% för sådant garn.

Amnärkning 7

7.1 I fråga om de textilvaror som är utmärkta i listan genom en fotnot med hänvisning till denna inledande anmärkning får textilmaterial, med undan- tag av foder och mellanfoder, som inte uppfyller regeln i kolumn 3 i listan för den ifrågavarande konfektionerade varan användas, förutsatt att de klas- sificeras enligt ett annat tulltaxenummer än varan och förutsatt att deras värde inte överstiger 8 % av varans pris fritt fabrik.

7.2 Besättningsarliklar och tillbehör av icke-textilmaterial eller andra mate- rial som innehåller textilmaterial behöver inte uppfylla villkoren i kolumn 3 även om de inte täcks av bestämmelsen i anmärkning 4.3.

7.3 Enligt anmärkning 4.3 får besättningsartiklar och tillbehör av icke-textil- material eller andra varor som inte innehåller några textilmaterial under alla förhållanden användas fritt, då de inte kan tillverkas av material upptaget i kolumn 3.

Till exempel, om en regel i listan säger för en viss tcxtilvara, såsom blusar, att garn måste användas, hindrar detta inte användningen av metallföremål, såsom knappar, eftersom dessa inte kan tillverkas av textilmaterial.

7.4 Då en procentregel gäller måste hänsyn tas till värdet av besättningsartik- lar och tillbehör vid beräkningen av värdet av ingående icke-ursprungsmate- rial.

Prop. 1991/92:23 Protokoll B

Tulltaxe— nummer

03.02 -— 03.05

ur 04.03

url3.02

16.04

16.05

ur 17.02

17.04

18.06

19.01

Varubeskrivning

2

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger varan ursprungskaraktär

.. J

Fisk. annan än levande fisk

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermen— terad eller syrad mjölk och grädde, smaksatta eller innehål— lande frukt, bär, nötter eller ka- kao

Växtsafter och växtextrakter; pektinämnen, pektinater och pektatcr; agar-agar samt annat växtslcm och andra förtjock- ningsmedel, även modifierade, erhållna ur vegetabiliska produk- ter:

—växtslem och andra förtjock- ningsmedel erhållna ur vegeta— biliska produkter, modifierade

Fisk, beredd eller konserverad; kaviar

Kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur, beredda eller konserverade

Kemiskt ren fruktos och maltos

Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehållande kakao

Choklad och andra livsmedelsbe— redningar innehållande kakao

Maltextrakt; livsmedelsbered— ningar av mjöl, stärkelse eller maltcxtrakt, som inte innehåller kakaopulver eller innehåller mindre än 50 viktprocent kakao- pulver, inte nämnda eller inbe- gripna någon annanstans; livsme- delsberedningar av varor enligt

Tillverkning varvid allt använt material enligt 3 kap. skall utgöra ursprungsvara

Tillverkning varvid: — allt använt material enligt 4 kap. skall vara helt framställt, -— ingående fruktsaft, med undan— tag av ananas—, limefrukt- eller grapefruktsaft, enligt nr 20.09 skall utgöra ursprungsvara och —värdet av använt material enligt 17 kap. inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning utgående från icke modifierat växtslem och icke mo- difierade förtjockningsmedel

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik

'l'illverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 50% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning utgående från mate- rial enligt vilket tulltaxenummer som helst inbegripet andra mate- rial enligt nr 17.02

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än varan, förut- satt att värdet av använt material av annat slag enligt 17 kap. inte överstiger 30% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än varan. förut— satt att värdet av använt material enligt 17 kap. inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik

Protokoll B

Tulltaxe— nummer

Varubeskrivning

"2

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger varan ursprungskaraktär

3

ur 19.02

19.03

19.04

nr04.01—04.04. som inte inne- håller kakaopulver eller innehål- ler rniudre än 10 viktprocent ka— kaopulver, inte nämnda eller in- begripna någon annanstans:

— rnaltextrakt

— a ndra

Pastaprodukter, såsom spagetti, makaroner, nudlar. lasagne, gnocchi, ravioli och cannelloni, även kokta, fyllda (med kött eller andra födoämnen) eller på annat sätt beredda, med ut:.tk'tntag av sådana varor som irtttehåller mer än 20 viktprocent kräftdjur, blöt— djur eller andra ryggradslösa vat— tendjur, korv och liknande varor eller kött och andra djurdelar av alla slag, inbegripet fetter av alla slag eller ursprung; couscous, även beredd

Flingor, gryn o.d., frarnställt'lz't av stärkelse

Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål eller sparutmålspro— dttktcr (t.ex. rnajstlingor): spann— mål annan än majs, i fornt av korn. förkokt eller på annat sätt beredd:

inte innehållande kakao: —-- spannmål, annan än majs, i

form av korn, förkokt eller på annat sätt beredd

—— andra

Tillverkning utgående från spannmål enligt 10 kap.

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än varan. förut- satt att värdet av använt material enligt 17 kap. inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid all använd spannmål och alla produkter därav, med undantag av durum- vete och produkter därav. skall vara helt framställda

Tillverkning utgående från mate- rial cnligt vilket tulltaxenununer som helst utom från potatisstär— kelsc enligt nr 11.08

Tillverkning utgående från mate- rial enligt vilket tulltaxenummer som helst. Beredda eller konser- verade kom och kolvar av socker— tnajs enligt nr 20.01, 20.04 och 20.05 samt sockermajs, okokt, ängkokt eller kokt i vatten, fryst, enligt nr 07.10 får dock inte an— vändas.

Tillverkning varvid:

—all använd spannmål och alla produkter därav, med undantag av majs av typen Zea lndurata och durumvcte och produkter därav, måste vara helt fram- ställda. och

Prop. 1991/92:23 Protokoll B

Tulltaxe- Varubeskrivning Bearbetning eller behandling av nummer icke—ursprungsmatcrial som ger varan ursprungskaraktär 1 2 3 värdet av använt material enligt 17 kap. inte överstiger 30% av varans pris fritt fabrik — innehållande kakao Tillverkning utgående från mate- rial sotn inte klassificeras enligt nr 18.06, förutsatt att värdet av an— vänt material enligt 17 kap. inte överstiger 30% av varans pris fritt fabrik 19.05 Bakverk, även innehållande ka- Tillverkning utgående från mate— kao; nattvardsbröd, tomma ob- rial enligt vilket tulltaxenummer latkapslar av sådana slag som är som helst, utotn från material en- lämpliga för farmaceutiskt bruk, ligt 1] kap.I sigilloblater och liknande pro— dukter ur 21.03 Såser samt beredningar för tillre- Tillverkning varvid allt använt dning av såser; blandningar för material klassificeras enligt annat smaksättningsändamål tulltaxenummer än varan. Senap- spulver eller beredd senap får dock användas. ur 21.04 Soppor och buljonger samt be- Tillverkning utgående från tnate-

ur 22.02

22.05

redningar för tillredning av sop- port eller buljonger

Vatten, inbegripet ntineralvatten och kolsyrat vatten samt andra al— koholfria drycker, med undantag av frukt-, bär— och köksväxtsaft enligt nr 20.09, innehållande socker, mjölk eller mjölkfetter

Vermut och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen

Likörcr och andra spritdrycker med tillsats av sackaros, invert— socker, ägg eller äggula

rial enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom från beredda el- ler konserverade köksväxter cn- ligt nr 2002—2005

Tillverkning varvid: _allt använt material klassifice- ras enligt annat tulltaxenummer än varan,

—förutsatt att värdet av använt material enligt 17 kap. inte överstiger 30% av varans pris fritt fabrik, och — använd frukt- och bärsaft, med undantag av ananas-, limefrukt- och grapel't'uktsafl, skall utgöra ursprungsvara

Tillverkning varvid använda dru- vor eller använt material erhållna ur druvor skall vara helt fram— ställda

Tillverkning varvid:

— allt använt material klassifice- ras enligt ett annat tulltaxenum- mer än varan och — använda druvor eller använt material erhållet ur druvor skall vara helt framställda

ELLER Om allt övrigt använt material ut— gör ursprungsvaror, får högst 5 volymprocent arrak användas

' Till den 30 november 1993 får majsmjöl (”masa” mjöl) erhållen genom "nixtamaliza— tion” metoden (alkalisk kokning och blötläggning) användas.

Protokoll B

Tulltaxe— nummer

ur 25.04

ur 25.15

ur 25.16

ur 25.18

ur 25.19

ur 25.20

ur 25.24

ur 25.25

ur 25.31)

ur "27.07

27.10

Varubeskrivning

')

Naturlig kristallinisk grafit, anri- kad på kol. renad och malen

Marmor, endast sönderdelad ge- nom sågning eller på annat sätt till block eller plattor av kvadra- tisk eller rektangulär form, med en tjocklek sotn inte överstiger 25 cm

Granit, porfyr, basalt, sandsten och annan monument-- eller bygg- nadssten. endast sönderdelad ge- nom sågning eller på annat sätt till block eller plattor av kvadra— tisk eller rektangulär form, med en tjocklek som inte överstiger 25 cm

Bränd dolomit

Naturligt magnesinmkarbonz'tt (magnesit) krossat och förpackat i hermetiskt tillslutna behållare; magnesiumoxid, även ren, annan än smält magnesia och dödbränd (sintrad) magnesia

(_iips speciellt beredd för dentalb- ruk

Naturliga asbestfibrer

Glimmerpulver

Brända eller pulveriserade jord- pigment

Oljor i vilka vikten av de aroma— tiska bcständsdelarna överstiger vikten av de icke—aromatiska be- ståndsdelarna, utgörande oljor liknande mineraloljor erhållna genom destillation av högtempe— raturtjära från stenkol och som vid temperaturer upp till 250C ger riter än 65 volymprocent des— tillat (inbegripet blandningar av bensin (petroleum spirit) och bensen) avsedda att användas som drivmedel eller bränsle

Oljor erhållna ur petrolettm eller nr bittttnittösa mineral, andra än råolja; produkter, inte nämnda eller inbegripna någott annan— stans, innehållandc som karak— tärsgivande beståndsdel minst 70 viktprocent oljor erhållna ur pe-

Bearbetning eller behandling av icke-ttrsprungsmaterial som ger varan ursprungskaraktär

3

Förhöjning av kolinnehållet ge— nom anrikning samt rening och malning av kristallinisk, rå grafit

Sönderdelning genom sågning el- ler på annat sätt av tnartnor, ittbe- gripet sågad rnarrnor, vars tjock- lek överstiger 25 cm

Sönderdelning genom sågning el— ler på annat sätt av marmor, inbe- griper sågad marmor, vars tjock- lek överstiger 25 cm

Bränning av rådolomit

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än varan. Natttr- ligt magnesittmkarbonat (magne— sit) får dock användas

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 50 ”0 av varans pris fritt fabrik

Tillverkning utgående från as— bestkoncentrat

Malning av glimmer eller av av- fall av glirnrner

Bränning eller tnalnittg av jord— pigment

Tillverkning utgående från mate- rial enligt vilket tulltaxenummer som helst

'l'illverkning utgående från mate— rial cnligt vilket tulltaxenummer som helst

Protokoll B

Tulltaxe- nummer

Varubeskrivning

2

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger varan ursprungskaraktär

'!

ur 27.12

ur 28 kap.

ur 28.11

ur 28.33

ur 28.40

ur 29 kap.

ur 29.05

29.15

troleum eller ur bituminösa mine- ral

Vaselin, paraffin, mikrovax, ”slack wax”, ozokerit, montan- vax (lignitvax), torvvax, andra mineralvaxer och liknande pro- dukter erhållna genom syntes el- ler genom andra processer, även färgade:

— raffinerat vaselin

— paraffin

— mikrovax, ”slack wax”, ozoke- rit, montanvax (lignitvax), torv- vax, andra mineralvaxer och liknande produkter erhållna ge- nom syntes eller genom andra processer, även färgade

Oorganiska kemikalier; orga- niska och oorganska föreningar av ädla metaller, av sällsynta jor- dartsmetaller, av radioaktiva grundämnen och av isotoper; med undantag av ur 28.11, ur 28.33 och ur 28.40 för vilka reg- lerna anges nedan

Svavelsyraanhydrid

Aluminiumsulfat

Natriumperborat

Organiska kemikalier, med un- dantag av ur 29.05, 29.15, ur 29.32, 29.33 och 29.34 för vilka reglerna anges nedan

Metallalkoholatcr av alkoholer enligt detta tulltaxenummer samt av etanol eller glycerol

Mättade acykliska monokar- boxylsyror samt deras anhydri-

Tillverkning utgående från oraffinerat vaselin

i ver in 11 Gående från T 11 kn tg "slack wax" eller "scale wax"

Tillverkning utgående från rå ozokerit

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än varan. Mate- rial som klassificeras enligt samma tulltaxenummer som va- ran får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik.

Tillverkning utgående från sva- veldioxid

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning utgående från dinat— riumtetraboratpentaltydrat

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än varan. Mate- rial som klassificeras enligt samma tulltaxenummer som va- ran får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik.

Tillverkning utgående från mate— rial enligt vilket tulltaxenummer som helst inbegripet andra mate— rial enligt nr 29.05. Metallalkoho— later enligt detta tulltaxenummer får dock användas, förutsatt att värdet av dessa inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning tttgåendc från mate— rial enligt vilket tulltaxenummer

Prop. 1991/92:23 Protokoll B

Tulltaxe— Varubeskrivning Bearbetning eller behandling av

nummer ieke—ursprungsmatcrial som ger varan ursprungskaraktär

l 2 3

der, halogenider, peroxider och som helst. Värdet av allt använt peroxidsyror; halogen-, sulfo—, material enligt nr 29.15 och 29.16 nitro— och nitrosoderivat av så— får dock inte överstiga 20% av dana föreningar varans pris fritt fabrik ur 29.32 I-Ieterocykliska föreningar med

enbart oxygen som heterato—

m(cr):

— inre etrar samt halogen—_ sulfo—, Tillverkning utgående från tnate— nitro— och nitrosoderivat av rial enligt vilket tulltaxenummer dessa som helst. Värdet av allt använt

material enligt nr 29.09 får dock inte överstiga 20 % av varans pris fritt fabrik

—cykliska acetaler och inre he- Tillverkning utgående från matc— miacetaler samt halogen-, sul- rial enligt vilket tulltaxenummer fo-, nitro- och nitrosoderivat av som helst inbegriper andra matc- dessa rial enligt nr 29.32

29.33 Heterocykliska föreningar med 'l'illverkning utgående från mate— enbart nitrogen som heteroato— rial enligt vilket tulltaxenummer m(er); nukleinsyror och salter av som helst. Värdet av allt använt nukleinsyror material enligt nr 29.32 och 29.33

får dock inte överstiga 20% av varans pris fritt fabrik 29.34 Andra heterocykliska föreningar Tillverkning tttgående från mate- rial enligt vilket tulltaxenummer sotn helst. Värdet av allt använt material enligt nr 29.32, 29.33 och 29.34 får dock inte överstiga 20 % av varans pris fritt fabrik ur 30 kap. Farmaceutiska produkter tucd Tillverkning varvid allt använt undantag av 30.02, 30.03 och material klassificeras enligt annat 30.04 för vilka reglerna anges ne- tulltaxenummer än varan. Mate— dan rial som klassificeras enligt

samma tulltaxenummer som va— ran får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik 30.02 Människoblod; djurblod berett

för terapeutiskt, profylaktiskt el- ler diagnostiskt bruk: inunuttsera och andra fraktioner av blod; vac- ciner, toxiner, kulturer av mikro— organismer (med undantag av jäst) och liknande produkter:

—produkter bestående av två el- ler flera beståndsdelar som har blandats med varandra för tera- petttiskt eller profylaktiskt bruk eller oblandade produkter av— sedda för sådant bruk vilka fö- religger i avdelade doser eller i former eller förpackningar för detaljhandelsförsäljning

— andra:

Tillverkning utgående från mate— rial enligt vilket tulltaxenummer som helst, inbegripet annat mate- rial enligt nr 30.02. Aven material som motsvarar varubeskriv— nittgcn får användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 2t % av varans pris fritt fabrik

Protokoll B

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial sotn ger varan ursprungskaraktär

Tillverkning utgående från mate- rial enligt vilket tulltaxenummer som helst, inbegripet annat mate- rial enligt nr 30.02. Aven material som motsvarar varubeskriv- ningen får användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik

'l'illverkning utgående från mate- rial enligt vilket tulltaxenummer som helst, inbegripet annat mate- rial enligt nr 30.02. Aven material motsvarar varubeskriv— ningen får användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning utgående från mate- rial enligt vilket tulltaxenummer som helst, inbegripet annat mate- rial enligt nr 30.02. Aven material motsvarar varubeskriv- ningen får användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning utgående från mate- rial enligt vilket tulltaxenummer som helst, inbegripet annat mate— rial enligt nr 30.02. Aven material motsvarar varubeskriv- ningen får användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik

'l"ulltaxe- Varubeskrivning nummer i 2 3 — — mi-inniskoblod ——djurblod berett för terapeu- tiskt eller profylaktiskt brttk som -—-- fraktioner av blod, andra än immunsera, hemoglobin och serumglobulin som — — hemoglt')bin. blotlglobulin och serumglobulincr som —- andra

30.03 och 30.04

ur 31 kap.

Medikamenter (med undantag av varor enligt nr 30.02, 30.05 eller 30.06)

(_iödselmedel, med undantag av ur 31.05 för vilka regeln anges ne- dan

Tillverkning utgående från mate- rial enligt vilket tulltaxenummer som helst, inbegripet annat mate- rial enligt nr 30.02. Aven material som motsvarar varubeskriv- ningen får användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid: —allt använt material klassifice- ras enligt annat tulltaxenummer än varan. Material enligt nr 30.03 och 30.04 får dock använ— das, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20% av varans pris fritt fabrik och

—värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än varan. Mate- rial som klassificeras enligt samma tulltaxenummer som va- ran får dock användas, förutsatt

Protokoll B

Tulltaxe- nummer

ur 31.05

ur 32 kap.

ur 32.01

32.05

ur 33 kap.

Varubeskrivning

lx)

Mineraliska eller kemiska gödsel— medel som innehåller två eller tre av grundämnena nitrogen (kväve), fosfor och kalium; andra gödselmedel; varor enligt detta kapitel i tablettform eller lik— nande former eller i förpack- ningar med en bruttovikt av högst 10 kg, med undantag av:

natriutnnitrat

— kaleiumcyanamid kaliumsulfat kaliummagnesiumsuhfat

Garvämnes— och färgämnesex- trakter; garvsyror och garvsyra- derivat; pigment och andra färg- ämnen; lacker och andra mål- ningsfärger; kitt och andra tät- nings- och utfyllningsmedel; tryckfärger, bläck och tusch; med undantag av ur 32.01 och 32.05 för vilka reglerna anges nedan

Garvsyror (tanniner) samt salter, etrar, estrar och andra derivat av garvsyror

Substratpigment; preparat enligt anm. 3 till detta kapitel på basis av substratpigmentZ

Eteriska oljor och resinoider; parfymeringstneclel, kosmetiska preparat och toalettmedel; med undantag av 33.01 för vilket re- geln anges nedan

Eteriska oljor (även terpenfria), inbegripet ”concretes” och ”ab- solutes"; resinoider; koncentrat av eteriska oljori fett, i:ke flyktig olja, vax e.tl., erhållna genom s.k. enfleurage eller maceration; terpenhaltiga biprodukter er— hållna vid avterpenisering av ett:-

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger varan ttrsprttngskaraktär

3

att värdet av detta inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik.

'l'illverkning varvid:

— allt använt material klassifice— ras enligt annat tulltaxenummer än varan. Material som klassifi- ceras enligt samma tulltaxe- nummer som varan får dock an- vändas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av va- rans pris fritt fabrik och —värdet av allt använt material inte överstiger 50% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än varan. Mate- rial som klassificeras enligt samma tulltaxenummer som va- ran får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning tttgåcttde från gar— vämnesextrakter av vegetabiliskt ursprung

Tillverkning utgående från mate- rial enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom nr 32.03 och 32.04 förutsatt att värdet av något material hänförligt till nr 32.05 inte överstiger 20% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än varan. Mate— rial som klassificeras enligt samma tulltaxenummer som va- ran får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik.

Tillverkning utgående från matc— rial enligt vilket tulltaxenummer som helst, inbegripet material ur en annan ”grupp”3 inom detta nummer. Dock får material ur samma grupp användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik

: Enligt lydelsen av anm. 3 till 32 kap. är dessa preparat av sådana slag som används för att färga alla slags material eller ft": att ingå sotn beståndsdelar vid tillverkning av färgberedningar, förutsatt att de inte klassificeras enligt något annat tulltaxenummer i 32 kap. 3 Med ”grupp” avses vilken del av tulltaxenumret som helst som är åtskild från den övriga texten med semikolon.

Prop. 1991/92:23 Protokoll B

Tulltaxe— Varubeskrivning Bearbetning eller behandling av nummer icke-ursprungsmaterial som ger varan ursprungskaraktär

] 2 3

riska oljor; vatten från destilla— tion av eteriska oljor och vatten— lösningar av sådana oljor

ur 34 kap. Tvål och såpa, organiska ytaktiva Tillverkning varvid allt använt ämnen, tvättmedel, smörjmedel, material klassificeras enligt annat konstgjorda vaxer, beredda tulltaxenummer än varan. Mate— vaxer, puts- och skurmedel, ljus rial som klassificeras enligt och liknande artiklar, modelle- samma tulltaxenummer som va— ringspastor, sk dentalvax samt ran får dock användas, förutsatt dentalpreparat på basis av gips; att värdet av detta inte överstiger med undantag av 34.04 för vilket 20 % av varans pris fritt fabrik reglerna anges nedan

34.04 Konstgjorda vaxer och beredda

vaxer:

—vaxer baserade på paraffin, pe- Tillverkning utgående från mate- troleumvaxer, vaxer erhållna ur rial som inte klassificeras enligt nr bituminösa mine ral, ”slack 34.04 eller 29 kap. wax” eller ”scale wax”

andra Tillverkning utgående från matc- rial enligt vilket tulltaxenummer som helst med undantag av: —hydrerade oljor enligt nr 15.16

som har karaktär av vaxcr —fettsyror, inte kemiskt definie— rade, eller tekniska fettalkoho- ler enligt nr 15.19, sorti har ka- raktär av vaxer material enligt nr 34.04 Nämnda material får dock använ- das förutsatt att värdet av dessa inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik ur 35 kap. Proteiner; modifierad stärkelse; Tillverkning varvid allt använt lim och klister; enzymer; med un— material klassificeras enligt annat dantag av 35.05 och ur 35.07 för tulltaxenummer än varan. Mate- vilka reglerna anges nedan rial som klassificeras enligt samma tulltaxenummer som va— ran får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik 35.05 Dextrin och annan modifierad

stärkelse (t.ex. förklistrad eller förestrad stärkelse); lim och klis- ter på basis av stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse:

—företrad eller förestrad stär- Tillverkning utgående från stär- kelse kelse material enligt vilket tull-

taxenummer som helst, inbegri— pet annat material enligt nr 35.05

andra Tillverkning utgående från mate- rial enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom från material en— ligt nr 11.08

ur 35.07 Enzympreparat, inte nämnda el- Tillverkning varvid värdet av allt

Prop. 1991/92:23 Protokoll B

Tulltaxe- nummer

Varubeskrivning

,, A-

Bcarbetning eller behandling av tckc—ursprungsmatcrial som ger varan ursprungskaraktär

.. _)

36 kap.

ur 37 kap.

37.01

37.02

37.04

ur 38 kap.

ler inbegripna någon annanstans

Krut och sprängämnen; pyrotek- niska produktcr; tändstickor; py- rofora legeringar; vissa bränn- bara produkter

Varor för foto- eller kinobruk med undantag av 37.01, 37.02 och 37.04 för vilka reglerna anges ne— dan

Fotografiska plåtar och fotogra- fisk bladfilm, strålningskänsliga, oexponerade, av annat material än papper, papp eller icxtilvara; bladfilm, strålningskänslig, oex— ponerad, avsedd för omedelbar bildframställning, även i form av filmpaket:

-—färgfilm avsedd för omedelbar bildframställning. i form av filmpaket

andra

Fotografisk film i rullar, strål- ningskänslig, oexponerad, av an— nat material än papper, papp eller tcxtilvara; film i rullar, strålnings- känslig. oexponerad, avsedd för omedelbar bildframställning

Fotografiska plåtar, fotografisk film, fotografiskt papper, foto- grafisk papp och fotografisk tex— tilvara, exponerade men inte framkallade

Diverse kemiska produkter med undantag av ur 38.01, ur 38.03, ur 38.05, ur 38.06, ur 38.07,

använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än varan. Mate- rial som klassificeras enligt samma tulltaxenummer som va— ran får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än varan. Mate- rial som klassificeras enligt samma tulltaxenummer som va— ran får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 2 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än nr 37.0l eller 37.02. Material enligt nr 37.02 får dock användas, förutsatt att vär- det av detta inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än nr 37.01 eller 37.02. Material enligt nr 37.01 och 37.02 får dock användas, för— utsatt att sammanlagda värdet av dessa inte överstiger 20 % av va- rans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än nr 37.01 eller 37.02

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än nr 37.01—37.04

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än varan. Mate-

Protokoll B

Tulltaxe- Varubeskrivning Bearbetning eller behandling av nummer ieke-ursprungsmaterial som ger Protokoll B varan ursprungskaraktär ] 2 3 38.08—38.14, 38.18—38.20, 38.22 rial som klassificeras enligt och 38.23 för vilka reglerna anges samma tulltaxenummer som va- nedan ran får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik ur 38.01 Konstgiord grafit; kolloidal av halvkolloidal grafit; preparat på basis av grafit eller annan kol, i pastaform eller i form av block, plattor eller andra halvfabrikat: —kolloidal grafit, suspenderad i Tillverkning varvid värdet av allt olja samt halvkolloidal grafit; använt material enligt nr 34.03 kolhaltig elektrodmassa inte överstiger 50% av varans fritt fabrik -—grafit i pastaform, utgörande Tillverkning varvid värdet av in- blandning av grafit och mineral— gående material enligt 34.03 inte oljor vart grafit ingår med mer överstiger 20% av varans pris än 30 viktprocent fritt fabrik ur 38.03 'Raffinerad tallolja Raftinering av rä tallolja ur 38.05 Sulfatterpentin, renad Rening bestående av destillering eller raffinering av rä sulfatter- pentin ur 38.06 Hartsestrar Tillverkning utgående från harts— syror ur 38.07 Trätjärbeck Destillation av trätjära 38.08— Diverse kemiska produkter: 38.14, 38.18— 38.2 , 38.22 och 38.23

— beredda tillsatsmedcl för smörj- oljor, innehållande oljor er- hållna ur petroleum eller ur bi- ttnninösa mineral. enligt 38.11

—följande varor enligt 38.23:

—— beredda bindemedel för gjut- formar eller gjutkärnor på ba— sis av naturliga hartsartade produkter — — naftensyror, vattenolösliga salter av naftensyror samt est- rar av naftensyror — — sorbitol, annan än sorbitol en— ligt 29.05

— — petroleumsulfonater, med un- dantag av petroleumsulfona- ter av alkalimetaller, av am- monium eller av etanolami- ner; tiofenhaltiga sulfonerade destillat av bituminösa skiff- rar samt salter därav — —jonbytare

Tillverkning varvid värdet av allt använt material enligt nr 38.11 inte överstiger 50% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än varan. Mate- rial som klassificeras enligt samma tulltaxenummer som va- ran får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 20% av varans pris fritt fabrik

Tulltaxe- nummer

ur 39.01— 39.15

ur 39.07

ur 39.16— 39.21

Varubeskrivning Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger varan ursprungskaraktär

2 3

— — getter för vakuumrör — — alkaliskjärnoxid för rening av gas — gasvattcn och använd gasre- ningsmassa — sulfonaftensyror, deras icke vattenlösliga salter och deras estrar

—— finkelolja och dippelsolja

— — blandningar av salter vilka har olika anjoner — — pastor eller massor på basis av gelatin för kopieringsända- mål, även på underlag av pap— per eller textil

-— andra

Plaster i obearbetad form: av— klipp och annat avfall av plast samt plastskrot; med undantag av ur 39.07 för vilket regeln anges nedan:

— additionshomopolymerer

— andra

Sampolymer tillverkad av poly— karbonat och sampolymer av ak- rylnitril-butadien-styren (ABS)

Halvfabrikat av plast och andra plastvaror, med undantag av ur 39.16, ur 39.17 och ur 39.20, för vilka reglerna anges nedan:

platta produkter, bearbetade utöver endast ytbearbetning el— ler nedskurna till annan form än rektangulär (inklusive lwadra—

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

—värdet av allt använt material inte överstiger 50% av varans pris fritt fabrik och — värdet av använt material enligt 39 kap. inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik4

Tillverkning varvid värdet av använt material enligt 39 kap. inte överstiger 20% av varans pris fritt fabrik4

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än varan. Mate- rial som klassificeras enligt samma tulltaxenummer som va- ran fär dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik4

Tillverkning varvid värdet av an- vänt material enligt 39 kap. inte överstiger 50% av varans pris fritt fabrik

4 Då fråga är om varor tillverkade av material enligt såväl nr 39.01—39.06 å ena sidan som enligt nr 39.07—39.11 å andra sidan, skall denna inskränkning tillämpas endast med avseende på den materialkategori som överväger viktmässigt ivaran. 5 Beträffande särskilda villkor som gäller för varor som tillverkats av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 6.

Prop. 1991/92:23 Protokoll B

Tulltaxe- nummer

ur 39.16 och ur 39.17

ur 39.20

39.22— 39.26

ur 40.01

40.05

40.12

Varubeskrivning

2

tisk); andra varor, bearbetade utöver endast ytbearbetning

andra:

av additionshomopolymerer

—— andra

Profilerade stänger och strängar samt rör och slangar

Ark, folier eller film avjonomer

Artiklar av plast

Lamincrade plattor av sulkräpp

Ovulkat gummi med inblandning av tillsatsämnen, i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor

Regummerade eller begagnade däck, andra än massivdäck, av gummi; massivdäck, utbytbara slitbanor samt fälgband, av gummi:

—regummerade däck (även mas- sivdäck och s.k. slanglösa däck) av gummi

andra

Bearbetning eller behandling av icke—ursprungsrnaterial sorti ger varan ursprungskaraktär

3

Tillverkning varvid:

—värdet av allt använt material inte överstiger 50% av varans pris fritt fabrik och — värdet av använt material enligt 39 kap. inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik4 Tillverkning varvid värdet av an-

vänt material enligt 39 kap. inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik4

Tillverkning varvid:

—värdet av allt använt material inte överstiger 50% av varans pris fritt fabrik och — värdet av använt material enligt samma tulltaxenummer som va- ran inte överstiger 20 % av va- rans pris fritt fabrik

Tillverkning utgående från ett terrnoplastiskt partiellt salt utgö- rande en sampolymer av eten och metakrylsyra, delvis neutralise- rad med metalljoner (främst zink- och natriumjoner)

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik

Ilopvalstring av kräpplattor av naturligt gummi

Tillverkning varvid värdet av allt använt material, bortsett från na- turligt gummi, inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik

Regummering av begagnade däck

Tillverkning utgående från mate- rial enligt vilket tulltaxenummer som helst med undantag av nr 40.11 eller 40.12

" Då fråga är om varor tillverkade av material enligt såväl nr 39.01—39.06 å ena sidan som enligt nr 39.07—39.11 å andra sidan, skall denna inskränkning tillämpas endast med avseende på den materialkategori som överväger viktmässigt ivaran.

Prop. 1991/92:23 Protokoll B

Tulltaxe- nummer

1 ur 40.17

ur 41.02

41.04— 41.07

41.09

ur 43.02

43 .03

nr 44.03

ur 44.07

ur 44.08

ur 44.09

Varubeskrivning

")

Varor av hårdgummi

Oberedda skinn av får eller lamm, utan ullbeklädnad

Läder, annat än läder enligt nr41.08 eller 41.09

Lackläder och laminerat lacklä- der; metalliserat läder

Garvade eller på annat sätt be- redda pälsskinn. hopfogade:

-—tavlor, kors och liknande for- mer

andra

Kläder och tillbehör till kläder samt andra varor av pälsskinn

Virke, bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor

Virke, sågat eller kluvet i längd- riktningen eller skuret eller svar- vat till skivor med en tjocklek av mer än 6 mm, hyvlat, slipat eller fingerskarvat

Skarvat faner med en tjocklek ej överstigande 6 mm samt annat virke, sågat i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor med en tjocklek ej överstigande 6 mm, hyvlat, slipat eller fingerskarvat

Virke (inbegripet icke samman- satt parkettstav), likformigt bear- betat utefter hela längden (spon- tant, falsat, fasat, försett med pärlstav, profilerat, bearbetat till rund form e.d.) på kanter eller si- dor, även hyvlat, slipat eller fm- gerskarvat:

—virke (inbegripet icke samman- satt parkettstav), likformigt bearbetat utefter hela längden (spontat, falsat, fasat, försett

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger varan ursprungskaraktär

3

Tillverkning utgående från hård— gummi

Borttagning av ull från skinn av får eller lamm, mcd ullbeklädnad

Garvning av förgarvat läder ELLER Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än varan

Tillverkning utgående från läder enligt nr 41.04—41.07, förutsatt att dess värde inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik

Blekning eller färgning förutom tillskärning och hopfogning av inte hopfogade, garvade eller be- redda pälsskinn

'Tillverkning utgående från inte

hopfogade, garvade eller beredda pälsskinn

Tillverkning utgående från inte hopfogade, garvade eller beredda pälsskinn, enligt nr 43.02

Tillverkning utgående från obe- arbetat virke, även barkat eller endast befriat från splintved

Hyvling, slipning eller finger- skarvning

Skarvning, hyvling, slipning eller fingerskarvning

Slipning eller fingerskarvning

Protokoll B

Tulltaxe- Varubeskrivning Bearbetning eller behandling av nummer icke—ursprungsmaterial som ger

varan ursprungskaraktär

1 2 3

med pärlstav, profilerat, bear- betat till rund form e.d.) på kanter eller sidor, slipat eller fingerskarvat profilerade lister Profilering

ur 44.10— Profilerade lister, inbegripet pro— Profilering 44.13 filcrade socklar och andra profi— lerade skivor eller bräder

ur 44.15 Packlådor, förpackningsz-rskar, Tillverkning utgående från brä- häckar, tunnor, andra än tunnor der eller skivor med icke avpas- enligt nr 44.16, och liknande för- sade dimensioner packningar av trä

ur 44.16 Fat, tunnor, kar, baljor och andra Tillverkning utgående från klu- tunnbindcriarbeten samt delar ven tunnstav, ej bearbetad vidare till sådana arbeten, av trä än genom sågning på de av trä

båda huvudsidorna

ur 44.18 Byggnadssnickerier och timmer— mansarbeten, av trä, inbegripet cellplattor, sammansatt parkett- stav samt vissa takspån ("shing- les" och "shakes”):

—byggnadssnickerier och tim- Tillverkning varvid allt använt mermansarbeten, av trä material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än varan. Dock får cellplattor och vissa takspån ("shingles" och "shakes”) använ- das — profilerade lister Profilering ur 44.21 Tändstickssplint; skopligg av trä Tillverkning utgående från trä enligt vilket nummer som helst utom från trätråd enligt nr 44.09 45.03 Varor av naturkork Tillverkning utgående från kork enligt nr 45.01

ur 48.11 Papper och papp, endast linjc- Tillverkning utgående från mate-

rade eller rutadc rial för papperstillverkning enligt 47 kap.

48.16 Karbonpapper, självkopierande Tillverkning utgående från mate- papper och annat kopierings— cl— rial för papperstillverkning enligt ler övertryckspapper (med un- 47 kap. dantag av papper enligt nr 48.09), pappersstencilcr och offsctplåtar av papper, även förpackade i as- kar

48.17 Kuvert, kortbrev, brevkort med Tillverkning varvid: enbart postalt tryck samt korre- —allt använt material klassifice- spondenskort. av papper eller ras enligt annat tulltaxenummer papp; askar, mappar o.d. av pap- än varan och per eller papp, innehållande ett —värdet av allt använt material sortiment av brevpapper, pap- inte överstiger 50 % av varans perskuvert e.d. pris fritt fabrik

ur 48.18 Toalettpappcr Tillverkning utgående från mate-

Prop. 1991/92:23 Protokoll B

Tulltaxe- nummer

ur 48.19

ur 48.20

ur 48.23

49.09

49.10

ur 50.03

55.01 55.07

ur 50—55 kap.

Varubeskrivning

Kartonger, askar, lådor, säckar, påsar och andra förpackningar av papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer

Brevpapper i block

Andra slag av papper, papp, cel- lulosavadd eller duk av cellulosa- fibrer, tillskurna till bestämd stor- lek eller form

Brevkort och vykort, med bildt- ryck eller annat tryck; tryckta kort med personliga hälsningar, meddelanden eller tillkännagi- vanden, även med bildtryck, med eller utan kuvert eller utstyrsel

Almanackor av alla slag, tryckta, inbegripet almanacksblock:

—s.k. evighetskalendrar samt al— manackor med utbytbara block som är meriterade på underlag av annat material än papper el- ler papp

— andra

Avfall av natursilke (inbegripet silkeskokongcr, inte lämpliga för avhaspling, garnavfall samt rivet avfall och riven lamp) kardat el- ler kammat

Konststapelfibrer

Garn, tråd

monofilamentgarn och

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger varan ursprungskaraktär

3

rial för papperstillverkning enligt 47 kap.

Tillverkning varvid: _allt använt material klassifice- ras enligt annat tulltaxenummer än varan och

—värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning utgående från mate- rial för papperstillverkning enligt 47 kap.

Tillverkning utgående från mate- rial som inte klassificeras enligt nr 49.09 eller 49.11

Tillverkning varvid: —allt använt material klassifice- ras enligt annat tulltaxenummer än varan och

—värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning utgående från mate- rial som inte klassificeras enligt nr 49.09 eller 49.11

Kardning elelr kanming av avfall av natursilke

Tillverkning utgående från ke- miskt material eller dissolving- massa

Tillverkning utgående frårt5:

råsilke, avfall av natursilke, kardat eller kammat eller på an- nat sätt berett för spinning, — andra naturliga fibrer, inte kar- dade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

5 Beträffande särskilda villkor som gäller för varor som tillverkats av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 6.

Protokoll B

Tulltaxe- nummer

Varubeskrivning

Bearbetning eller behandling av icke—ursprungsmaterial som ger varan ursprungskaraktär

.. J

ur 50 55 kap.

ur 56 kap.

56.02

Vävnader:

—i förening med gummitråd

— andra

Vadd, filt och bondad duk; spe— cialgarner; surrningsgarn och tåg- virke samt varor av sådana pro- dukter; med undantag av 56.02, 56.04, 56.05 och 56.06 för vilka reglerna anges nedan

Filt, även impregnerad, överdra- gen, belagd eller laminerad:

— nålfilt

—kemiskt material eller dissol- vingmassa eller —material för ning

papperstillverk-

Tillverkning utgående från enkelt garn5 .

Tillverkning utgående från—*:

— garn av kokosfibrer, — naturliga fibrer, — konststapelfibrer. inte kardade, kammade eller på annat sätt be- redda för spinning, — kemiskt material eller dissol- vingmassa eller

— papper

ELLER Tryckning jämte åtminstone två förberedande eller avslutande

behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värme— fixering, ruggning, kalandrering, krympfribchandling, varaktig appretering, dekatering, impreg- nering, stoppning, noppning) av vävnad vars värde inte överstiger 47,5 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning utgående från5:

— garn av kokosfibrer, — naturliga fibrer, — kemiskt material eller dissol- vingmassa eller — material för ning

papperstillverk-

Tillvcrkning utgående frår15:

— naturliga fibrer eller — kemiskt material eller dissol— vingrnassa Dock får —filament av polypropen enligt nr 54.02, —fibrer av polypropen enligt nr 55.03 eller 55.06 eller — fiberkabel av polypropen enligt nr 55.01 ivilka varje enskilt filament eller enskild fiber har en längdvikt un-

derstigande 9 decitex användas,

förutsatt att värdet av dessa inte överstiger 40% av varans pris

5 Beträffande särskilda villkor som gäller för varor som tillverkats av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 6.

Protokoll B

'l'ulltaxe— Varubeskrivning Bearbetning eller behandling av nummer icke-ursprungsmaterial som ger varan ursprungskaraktär 1 2 3 fritt fabrik — andra Tillverkning utgående frånS: — naturliga fibrer, — konststapelfibrer av kasein eller —kemiskt material eller dissol- vingmassa 56.04 Tråd och rep av gummi, textilö— verdragna: textilgarn satnt rem— sor o.d. enligt nr54.04 eller 54.05, impregnerade, överdragna eller belagda med gummi eller plast eller försedda med hölje av gummi eller plast: —tråd och rep av gummi, textil- Tillverkning utgående från tråd överdragna eller rep av gummi, inte textil- överdragna -- andra Tillverkning utgående från-;: —nalurliga fibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt be— redda för spinning, —kemiskt material eller dissol- vingmassa eller —material för papperstillverk- ning 56.05 Metalliserat garn (även över- Tillverkning utgående från-;: spunnet), dvs. textilgarn eller --naturliga fibrer, remsor o.d enligt nr54.tl4 eller —kouststapelfibrer, inte kardade, 54.05, i förening med metall i kammade ellerpå annat sätt be— fortn av tråd eller pulver eller redda för spinning, överdragna med metall —kemiskt material eller dissol- vingmassa eller —material för papperstillverk— ning 56.06 Överspunnet garn samt remsor o. Tillverkning utgående från-*: d. enligt nr 54.04 eller 54.05, —naturliga fibrer, överspunna (dock inte garn enligt konststapelfibrer, inte kardade, nr56.(l5 och överspunnet tagel- kammade ellerpå annat sätt be- garn); sniljgarn (inbegripet snilj— redda för spinning, garn framställt av textiltlock); —kemiskt material eller dissol— ehainettegarn vingmassa eller —material för papperstillverk- ning 57 kap. Mattoroeh annan golvbeläggning

av textilmaterial:

—av nålfilt

Tillverkning utgående frårt5:

naturliga fibrer eller kemiskt material eller dissol- vingmassa

Dock får

— filament av polypropen enligt nr 54.02,

5 Beträffande särskilda villkor som gäller för varor som tillverkats av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning ().

Protokoll B

Tulltaxe- Varubeskrivning Bearbetning eller behandling av nummer icke-ursprungsmaterial som ger varan ursprungskaraktär

1 2 3

ur 58 kap.

58.10

— av annan filt

— andra

Speciella vävnader; tuftade duk- varor av textilmaterial; spetsar; tapisserier; snörmakeriarbeten; broderier; med undantag av 58.05 och 58.10. (Regeln för 58.10 anges nedan.)

—i förening med gummiträd

— andra

Broderier som längdvara eller i form av motiv

—fibrer av polypropen enligt nr 55.03 eller 55.06 eller fiberkabcl av polypropen enligt nr 55.01 ivilka varje enskilt filament eller enskild fiber har en längdvikt un- derstigande 9 decitex användas, förutsatt att värdet av dessa inte överstiger 4 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning utgående från-;:

naturliga fibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt be- redda för spinning eller — kemiskt material eller dissol- vingmassa

Tillverkning utgående från—*:

garn av kokosfibrer, —garn av syntetfilament eller av regenatftlament, naturliga fibrer eller — konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt be- redda för spinning

Tillverkning utgående från en- kelt garn5

Tillverkning utgående frånS:

naturliga fibrer, konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt be- redda för spinning eller — kemiskt material eller dissol— vingmassa ELLER

Tryekning jämte åtminstone två

förberedande eller av slutande

behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värme— fixering, ruggning, kalandrering, krympfribehandling, varaktig appretering, dekatering,impreg- nering, stoppning,noppning) av vävnad vars värde inte överstiger 47,5 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid: —allt använt material klassifice- ras enligt annat tulltaxenummer än varan och —värdet av allt använt material

5 Beträffande särskilda villkor som gäller för varor som tillverkats av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 6.

Protokoll B

Tulltaxe— nummer

Varubeskrivning

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger varan ursprungskz-traktz'ir

lk)

59.01

59.02

59 .04

59.05

Textilvävnader överdragna med gutntni arabicunt e.d. eller med stärkelseprodukter, av sådana slag som används till bokpärmar o.d.; kalkerväv; preparerad må- larduk; kanfas och liknande styva textilvävnader av sådana slag som används till hattstotnmar

Kordväv av högstyrkegarn av ny— lon eller andra polyamider, po- lyestrar eller viskos:

—innehållande högst 90 viktpro— cent textilmaterial

-— andra

'l'extilvåvnader, impregnerade, överdragna, belagda eller lami- nerade med plast, andra än viiv- nader enligt nr 59.02

Linoleummattor o.d., även i till— skurna stycken; golvbeläggning bestående av en textilbotten med överdrag eller beläggning, även i tillskurna stycken

Textiltapeter:

— impregnerade, överdragna, he- lagda eller laminerade med gummi, plast eller andra mate- rial

andra

3

inte överstiger 50% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning utgående från garn

Tillverkning utgående från garn

Tillverkning utgående från ke- miskt material eller dissolving- massa

Tillverkning utgående från garn

Tillverkning utgående från garnS

Tillverkning utgående från garn

Tillverkning utgående från-*:

garn av kokosfibrer, naturliga fibrer, konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt be- redda för spillning eller — kemiskt material eller dissol- vingmassa

ELLER Tryckning jämte åtminstone två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning. blekning, mercerisering, värme- fixering, ruggning, kalandrering, krympfribehandling, varaktig appretering, dekatering, impreg- nering, stoppning, noppning) av vävnad vars värde inte överstiger 47,5 % av varans pris fritt fabrik

5 Beträffande särskilda villkor som gäller för varor som tillverkats av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 6.

Protokoll B

Tulltaxe- nummer

59.06

59.07

ur 59.08

59.09— 59.11

60 kap.

61 kap.

Varubeskrivning

2

Gummibehandlade textilvävna- der, andra än vävnader enligt nr59.()2:

dukvaror av trikå

— andra vävnader, av garn av syn- tetftlament, innehållande mer än 90 viktprocent textilmaterial

andra

'liextilvävnader med annan im- pregnering, annat överdrag eller annan beläggning; målade teater- kulisser, ateljfonder o.d., av tex- tilvävnad

Glödstrumpor, impregnerade Produkter och artiklar av textil- material av sådana slag som läm- par sig för industriellt bruk:

polerskivor eller polerringar

enligt 59.11, av annat material än filt

-— andra

Dukvaror av trikå

Kläder och tillbehör till kläder, av trikå:

— tillverkade genom sömnad eller annan hopfogning av två eller Hera stycken av trikå som an—

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger varan ursprungskaraktär

”%

Tillverkning utgående från-5:

naturliga fibrer, — konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt be- redda för spinning eller kemiskt material eller dissol— vingmassa

Tillverkning utgående från ke— miskt material

Tillverkning utgående från garn

Tillverkning utgående från garn

Tillverkning utgående från rtntdstickad glödstrumpsväv

Tillverkning utgående från garn, eller från lump (inbegripet klipp och liknande avfall) enligt nr 63.10

Tillverkning utgående från5:

— garn av kokosfibrer, — naturliga fibrer,

konststapelfibrer, inte kartlade, kammade eller på annat sätt bc- redda för spinning eller kemiskt material eller dissol- vingmassa

Tillverkning utgående frånS:

—— naturliga fibrer, — konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt be— redda för spinning eller kemiskt material eller dissol— vingmassa

Tillverkning utgående från garn”

5 Beträffande särskilda villkor som gäller för varor som tillverkats av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 6. " Se inledande anmärkning 7.

Protokoll B

'Jl

Tulltaxe- nummer

ur 62 kap.

ur 62.02, ur 62.04, ur 62.06, ur 62.09 och ur 62.17

ur 62.10, ur 62.16 och ur 62.17

62.13 och 62.14

ur 62.17

63.01 — 63.04

Varubeskrivn in g

tingen tillskurits eller formats direkt vid framställningen

andra

Kläder och tillbehör till kläder, av annan textilvara än trikå, med undantag av ur 62.02, tll 62.04, ur 62.06, ur 62.09, ur 62.30, 62.13, 62.14, ur 62.16 och ur 62.17 för vilka reglerna anges nedan

Kläder; andra konfektionerade tillbehör till kläder, för kvinnor och flickor; motsvarande artiklar för små barn; broderade

Brandutrustning av väv överdra- gen med aluminiumbehandlad polyesterfolie

Näsdukar; sjalar, scarfar, och halsdukar, mantiljer, slöjor o.d.:

—— broderade

andra

Mellanlägg till kragar och man- schetter, tillskurna

Res— och sängfiltar; sänglinne m.m.; gardiner m.m., andra inre—

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger varan ttrsprungskaraktär

3

Tillverkning utgående från—*:

— naturliga fibrer, — konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt be— redda för spinning eller — kemiskt material eller dissol- vingmassa

Tillverkning utgående från garnb

Tillverkning utgående från garn” ELLER Tillverkning utgående från obro- derad vävnad, förutsatt att värdet av använd sådan vävnad inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik"

Tillverkning utgående från garn" ELLER Tillverkning utgående från väv, inte belagd, förutsatt att värdet av använd sådan väv inte översti- ger 40 % av varans pris fritt fabrikf'

Tillverkning ut åendc från oblekt enkelt garn-' 6 ELLER

Tillverkning utgående från obro- derad vävnad, förutsatt att värdet av använd sådan vävnad inte överstiger 40% av varans pris fritt fabrik"

Tillverkning utgående från oblekt enkelt garn-' &

Tillverkning varvid: —allt använt material klassifice- ras enligt annat tulltaxenummer än varan, och —värdet av allt använt material inte överstiger 40% av varans pris fritt fabrik

5 Beträffande särskilda villkor som gäller för varor som tillverkats av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 6. (' Se inledande anmärkning 7.

Prop. 1991/92:23 Protokoll B

Tulltaxe- Varubeskrivning Bearbetning eller behandling av nummer icke-ursprungsmaterial som ger varan ursprungskaraktär ] 2 3 dningsartiklar: — av filt eller av bondad duk Tillverkning utgående från-;: naturliga fibrer eller — kemiskt material eller dissol- vingmassa andra: — — broderade Tillverkning utgående från oblekt enkelt garn-* 7 ELLER Tillverkning utgående från obro— derad vävnad (annan än trikå), förutsatt att värdet av använd så- dan vävnad inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik — andra Tillverkning utgående från oblekt enkelt garna- 7 63.05 Säckar och påsar av sådana slag Tillverkning utgående frånS: som används för förpackning av — naturliga fibrer, varor — konststapelfibrer, inte. kardade. kammade eller på annat sätt be- redda för spinning eller kemiskt material eller dissol- vingmassa 63.06 Presenningar och markiser; tält; segel till båtar, segelbrädor eller fordon; kampingartiklar: av bondad duk Tillverkning utgående från—;: — naturliga fibrer eller — kemiskt material eller dissol- vingtnassa —andra Tillverkning ut åendc från oblekt enkelt garn— 63.07 Andra konfektionerade artiklar, Tillverkning varvid värdet av an— inbegripet tillskärningsmönster vänt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik 63.08 Satser bestående av vävnads- Varje enskild vara i satsen måste stycken och garn, med eller utan uppfylla de ursprungsvillkor som tillbehör, och avsedda för till- skulle gälla för sådan vara om den verkning av mattor, taptsserier. inte ingick i satsen. Icke-urs— broderade borddukar eller ser- prungsvaror får dock ingå, förut- vetter eller liknande artiklar av satt att sammanlagda värdet av textilmaterial samt föreliggande i dessa inte överstiger 15 % av sat- detaljhandelsförpaekningar sens pris fritt fabrik 64.01 — Skodon Tillverkning utgående från mate- 64.05 rial enligt vilket tulltaxenummer

som helst utom från sammansatta

5 Beträffande särskilda villkor som gäller för varor som tillverkats av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 6. 7 Beträffande trikåvaror, inte elastiska eller gummibchandlade, som framställts ge— nom sömnad eller annan hopfogning av stycken av trikå (utskurna till eller direkt stickade i avsedd form), se inledande anmärkning 7.

Prop. 1991/92:23 Protokoll B

Tulltaxe- nummer

65.03

65.05

66.01

ur 68.03

ur 68.12

ur 68.14

70.06

70.07

70.08

70.09

70.10

Varubeskrivning

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmatcrial som ger varan ursprungskaraktär

lx)

Filthattar och andra huvudbona- der av filt, tillverkade av hatt- stumpar eller plana hattämnen enligt nr65.01, även ofodradc och ogarnerade

Hattar och andra huvudbonader, av trikå eller tillverkade av spet- sar, lilt eller annan textilvara i längder (dock inte av band eller remsor), även ofodrade och ogar- nerade; hårnät av alla slags mate- rial, även fodrade och garnerade

Paraplyer och parasoller (inbegri- pet käpparaplyer, trädgårdspara- soller och liknande parasoller)

Varor av skiffer eller agglomere- rad skiffer

Varor av asbest; varor av bland- ningar på basis av asbest eller på basis av asbest och magnesium- karbonat

Varor av glimmer, inbegripet agg— lomererad eller rekonstruerad glimmer på underlag av papper, papp eller andra material

Glas enligt nr70.03, 70.04 eller 70.05, böjt, bearbetat på kan- terna, gtaverat, borrat, emaljerat eller på annat sätt bearbetat, men inte inramat och inte i förening med annat material

Säkerhetsglas bestående av här- dat eller laminerat glas

Flerväggiga isolerrutor av glas

Speglar av glas, inbegripet back- speglar, även inramade

Damejeanner, flaskor, burkar, krukor, ampuller och andra be- hållare av glas, av sådana slag som används för transport eller förpackning av varor:. konserve- ringsburkar av glas; proppar, lock och andra tillslutningsanord- ningar av glas

3

skodelar bestående av överdelar som fastsatts vid bindsulor eller vid andra underdelar enligt nr 64.06

Tillverkning utgående från garn eller textilfibrcr

Tillverkning utgående från garn eller textilfibrcr

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning utgående från bear- betad skiffer

Tillverkning utgående från mate— rial enligt vilket tulltaxenummer som helst

Tillverkning utgående från bear- betad glimmer, inbegripet agglo- mererad eller rekonstruerad glimtner

Tillverkning utgående från mate— rial enligt nr 70.01

Tillverkning utgående från mate- rial enligt nr 70.01

Tillverkning utgående från mate- rial cnligl nr 70.01

Tillverkning utgående från mate- rial cnligt nr 70.0]

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än varan ELLER Slipning av glasvaror, förutsatt att värdet av sådan vara i oslipat skick inte överstiger 50 % av va- rans pris fritt fabrik

Prop. 1991/92:23 Protokoll B

Tulltaxe- nummer

70.13

ur 70.19

ur 71.02, ur 71.03 och ur 71.04

71 .06, 71 .08 och

71 . 10

nr 71.07, ur 71.09 och ur 71.11

71.16

71.17

Varubeskrivning

2

Glasvaror av sådana slag som an- vänds som bords-. köks—, toalett— eller kontorsartiklar, för pryd— nadsändamål inomhus eller för liknande ändamål (andra än så- dana som omfattas av nr70.10 el- ler 70.18)

Varor (andra än garn) av glasfi- ber

Ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekon— struerade), bearbetade

Ädla metaller:

— obearbetade

— i form av halvfabrikat eller pul- ver

Metall med plätering av ädel me.- tall i form av halvfabrikat

Varor bestående av naturpärlor eller odlade pärlor eller av ädel- stenar halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade)

Bijouterivaror som inte omfattas av nr71.13 eller 71 .16

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger varan ursprungskaraktär

3

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än varan ELLER Slipning av glasvaror, förutsatt att värdet av sådan vara i oslipat skick inte överstiger 50% av va- rans pris fritt fabrik ELLER Dekorering för hand (med un- dantag av serigrafiskt tryck) av munblåsta glasvaror, förutsatt att värdet av den munblåsta glasva- ran inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning utgående från:

— ofärgade fiberband, roving, garn eller huggna fiberknippen eller glasull

Tillverkning utgående från obe- arbetade ädelstenar eller obear- betade halvädelstenar

Tillverkning utgående från mate- rial enligt annat nummer än nr71.06, 71 .08 eller 71.10 ELLER Elektrolytisk, termisk eller ke- misk separation av ädla metaller enligt nr71.06, 7l .08 eller 71.10 ELLER Legering av ädla metaller enligt nr 71.06, 71.08 eller 71.10, med varandra eller med oädla metal- lcr

Tillverkning utgående från obe— arbetade ädla metaller

Tillverkning utgående från metall med plätering av ädel metall, obearbetad

Tillverkning varvid värdet av an- vänt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än varan ELLER Tillverkning utgående från delar av oädel metall, inte förgyllda, försilvrade eller platineradc, för-

Prop. 1991/92:

Protokoll B

Tulltaxe- Varubeskrivning

nummer

1 2

72.07 Halvfärdiga produkter avjärn el- ler olegerat stål

72.08— Valsade platta produkter, stång 72.16 och profiler, avjärn eller olegerat stål

72.17 Tråd av järn eller olegerat stål

ur 72.18, Halvfärdiga produkter. valsade 72.19— platta produkter, stång och profi- 72.22 ler, av rostfritt stål

72.23 Tråd av rostfritt stål

ur 72.24, Halvfärdiga produkter, valsade 72.25 platta produkter samt stång i ore— 72.27 gelbundet upprullade ringar, av annat legerat stål

72.28 Annan stång av annat legerat stål; profiler av annat legerat stål; ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål

72.29 Tråd av annat legerat stål

ur 73.01 Spont

73.02 Banbyggnadsmateriel av järn el— ler stål förjärnvägar eller spårvä- gar, nämligen räler, moträler och kuggskenor, växeltungor, spår- korsningar, växelstag och andra delar till spårväxlar, sliprar, räls- karvjärn, rälstolar, rälstolskilar, underläggsplattor, klämplattor, spårhållare, spårplattor och an- nan speciell materiel för samman— bindning eller fästande av räler

73.04, Rör och ihåliga profiler, av järn 73.05 (annat än gjutjärn) eller stål och 73.06

ur 73.07 Rördelar av rostfritt stål (ISO Nr X5CrNiMo 1712), som består av flera delar

73.08 Konstruktioner (med undantag

av monterade eller monterings-

Bearbetning eller behandling av icke—ursprungsmaterial som ger varan ursprungskaraktär

3

utsatt att värdet av allt använt material inte överstiger 50% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning utgående från mate- rial enligt nr 72.01, 72.02, 72.03, 72.04 eller 72.05

Tillverkning utgående från göt el- ler andra obearbetade former en- ligt nr 72.06

Tillverkning utgående från halv— färdigt material enligt nr 72.07

Tillverkning utgående från göt el- ler andra obearbetade former en- ligt nr 72. 18

Tillverkning utgående från halv- färdigt material enligt nr 72.18

Tillverkning utgående från göt el— ler andra obearbetade former en— ligt nr 72.24

Tillverkning utgående från göt el- ler andra obearbetade former en- ligt at 72.06, 72.18 eller 72.24

Tillverkning utgående från halv- färdigt material enligt nr 72.24

Tillverkning utgående från mate- rial enligt nr 72.06

Tillverkning utgående från mate— rial enligt nr 72.06

Tillverkning utgående från mate- rial enligt nr 72.06, 72.07, 72.18 eller 72.24

Svarvning, borrning, brotsch- ning, gängning, gradning och sandblästring av smidda ämnen vars värde inte överstiger 35 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid allt använt maleiral klassificeras enligt annat

Protokoll B

Tulltaxe- nummer

Varubeskrivning Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger varan ursprungskaraktär

2 3

ur 73.15

ur 73.22

ur 74 kap.

ur 74.03

ur 75 kap.

ur 76 kap.

76.01

ur 76.16

färdiga byggnader enligt nr 94.06) och delar till konstruktioner (t.ex. broar, broscktioner, sluss— portar, torn, fackverksmaster, tak, fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörr-trösklar, fönstcrluckor, räcken och pelare), av järn eller stål; plåt, stång, profiler, rör o.d. av järn eller stål, bearbetade för användning i konstruktioner

Snökedjor

Radiatorer för centraluppvärm- ning, inte försedda med elektrisk uppvärmningsanordning

Koppar och varor av koppar med undantag av 74.01 —74.05. (Re- geln för ur 74.03 anges nedan.)

Kopparlegeringar, i obearbetad form

Nickel och varor av nickel med undantag av 75.01 —75.03.

Aluminium och varor av alumi- nium med undantag av 76.01, 76.02 och ur 76.16 (Reglerna för 76.01 och ur 76.16 anges nedan.)

Aluminium i obearbetad form

Varor av aluminium, andra än duk, galler, nät, stängselnät, ar— meringsnät och liknande produk- ter, inbegripetländlösa band, av aluminiumtråd och klippnät av aluminium

tulltaxenummer än varan. Dock får profiler framställda genom svetsning enligt nr 73.01 inte an- vändas

Tillverkning varvid värdet av an- vänt material enligt nr 73.15 inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av an- vänt material enligt nr 73.22 inte överstiger 5 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid: _allt använt material klassifice- ras enligt annat tulltaxenummer än varan och

—värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning utgående från raffi— nerad koppar i obearbetad form eller från avfall och skrot

Tillverkning varvid: —al|t använt material klassifice— ras enligt annat tulltaxenummer än varan och

—värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid: _allt använt material klassifice— ras enligt annat tulltaxenummer än varan och

—värdet av allt använt material inte överstiger 50% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning genom termisk eller elektrolytisk behandling ut- gående från olegerat aluminium eller från avfall och skrot av alu- minium

Tillverkning varvid:

—allt använt material klassifice- ras enligt annat tulltaxenummer än varan. Duk, galler, nät, stängselnät, armeringsnät och liknande produkter, inbegripet ändlösa band, av aluminiumt-

Protokoll B

'.)J

Tulltaxe- nummer

Varubeskrivning

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger varan ursprungskaraktär

ur 78 kap.

78.01

ur 79 kap.

79.01

ur 80 kap.

80.01

ur 81 kap.

82.06

Bly och varor av bly med undan— tag av 78.01 och 78.02. (Regeln för 78.01 anges nedan.)

Bly i obearbetad form:

-— raffinerat bly

— andra

Zink och varor av zink med un- dantag av 79.01 och 79.02. (Re- geln för 79.01 anges nedan.)

Zink i obearbetad form

Tenn och varor av tenn med un— dantag av 80.01 , 80.02 och 80.07. (Regeln för 80.01 anges nedan.)

Tenn i obearbetad form

Andra oädla metaller., bearbe- tade; varor av dessa material

Satser av handverktyg enligt två eller flera av numren 82.02—82.05, föreliggande i de- taljhandelsförpackningar

3

råd eller klippnät av aluminium får dock användas och —värdet av allt använt material inte överstiger 50% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

_allt använt material klassifice- ras enligt annat tulltaxenummer än varan och —värdet av allt använt material inte överstiger 50% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning utgående från verk- bly

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än varan. Avfall och skrot enligt nr 78.02 får dock inte användas

Tillverkning varvid:

—allt använt material klassifice- ras enligt annat tulltaxenummer än varan och —värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än varan. Avfall och skrot enligt nr 79.02 får dock inte användas

Tillverkning varvid:

—allt använt material klassifice- ras enligt annat tulltaxenummer än varan och —värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än varan. Avfall och skrot enligt nr 80.02 får dock inte användas.

Tillverkning varvid värdet av allt använt material som klassificeras enligt samma tulltaxenummer som varan inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än nr

82.02 — 82:05. Handverktyg enligt

Protokoll B

'_'.) 'Jl IN)

Tulltaxe- nummer

82.07

82.08

ur 82.11

82.14

82.15

ur 83.06

Varubeskrivning

Utbytbara verktyg för handverk- tyg, även mekaniska, eller för verktygsmaskiner (t.ex. för pressning, stansning, gängning, borrning, driftning, fräsning, svarvning eller skruvdragning), inbegripet dragskivor för drag- ning och matriser för strängpress- ning av metall, samt verktyg för berg- eller jordborrning

Knivar och skärstål för maskiner eller mekaniska apparater

Knivar med skärande egg, även tandad (inbegripet trädgårdskni- var), inte nämnda eller inbe- gripna någon annanstans

Andra skär- och klippverktyg (t.ex. hårklippningsmaskiner, huggknivar och hackknivar för slakterier och charkuterier eller för hushållsbruk, papperskni- var); artiklar och satser av artik- lar för manikyr eller pedikyr (in- begripet nagelfilar)

Skedar, gafflar, slevar, tårtspa- dar, fiskknivar, smörknivar, sock- ertänger och liknande köks- och bordsartiklar

Statyetter och andra prydnads- föremål, av oädel metall

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger varan ursprungskaraktär

3

nr 82.02—82.05 får dock ingå i satsen, förutsatt att värdet av dessa inte överstiger 15 % av sat— sens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

——allt använt material klassifice— ras enligt annat tulltaxenummer än varan och -värdet av allt använt material inte överstiger 40% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid: _allt använt material klassifice— ras enligt annat tulltaxenummer än varan och

—värdet av allt använt material inte överstiger 40% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än varan. Dock får knivblad och knivskaft av oä- del metall användas

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än varan. Dock får handtag och skaft av oädel metall användas

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än varan. Dock får handtag och skaft av oädel metall användas

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenummer än varan. Dock får andra material enligt nr 83.06 användas, förutsatt att värdet av dessa inte överstiger 30 % av va- rans pris fritt fabrik

Prop. 1991/92:23 Protokoll B

Tull- taxenr

]

ur 84 kap.

84.02

84.03, ur 84.04

84.06

84.07

Varubeskrivning

Kärnreaktorers- ångpan- nor, maskiner och appara- ter samt mekaniska red- skap; delar till sådana va- ror; med undantag av de varor enligt följande num- mer eller delar av num- mer för vilka reglerna an- ges nedan: 84.02, 84.03, ur 84.04, 84.06—84.09, 84.11, 84.12, ur 84.13, ur 84.14, 84.15, 84.18, ur 84.19, 84.20, 84.23, 84.25—84.30, ur 84.31. 84.39, 84.41, 84.44—84.47, ur 84.48. 84.52, 84.56—84.66, 84.69—84.72, 84.80, 84.82, 84.84 och 84.85

Ångpannor och andra ånggeneratorer (andra än sådana varmvattenpan- nor för centraluppvärm- ning som också kan pro— ducera lågtrycksånga), hetvattenpannor

Värmepannor för central- uppvärmning, andra än sådana enligt nr 84.02 samt hjälpapparater för användning tillsammans med värmepannor för centraluppvärmning

Ångturbiner

Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående

Bearbetning eller behandling av icke—ursprungsmaterial som ger varan ursprungskaraktär 3 eller

Tillverkning varvid:

— värdet av allt använt material inte över- stiger 40% av va- rans pris fritt fabrik och — material enligt samma tulltaxenum- mer som varan an- vänds inom ovanstå- ende procentsats en- dast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

värdet av allt använt material inte över- stiger 40 % av va- rans pris fritt fabrik och — material enligt samma tulltaxenum- mer som varan an- vänds inom ovanstå- ende procentsats en- dast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt an- nat tulltaxenummer än nr 84.03 eller 84.04. Material enligt nr 84.03 eller 84.04 får dock användas förut- satt att sammanlagda värdet av detta inte överstiger 5 % av va- rans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte översti- ger 40% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte översti-

4

Tillverkning varvid värdet av allt använt mate- rial inte överstiger 30% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning var- vid värdet av allt använt material inte överstiger 25% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning var- vid värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik

3 För bränsleelement för kärnreaktorer enligt nummer 84.01 skall regeln i kolumn 3 inte tillämpas förrän den 31 december 1993. Dock får material enligt nr 84.01 använ- das till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik.

Prop. 1991/92:23 Protokoll B

Tull- taxenr

84.08

84.09

84.11

84.12

ur 84.13

ur 84.14

Varubeskrivning

2

eller roterande kolvar

Förbränningskolvmotorer med kompressionständ- ning (diescl- eller semi- dieselmotorer)

Dclar som är lämpliga att användas uteslutande el- ler huvudsakligen för mo- torer enligt nr 84.07 eller 84.08

Turbojetmotorer, turbo- propmotoer och andra gasturbinmotorer

Andra motorer

Positiva roterande för- trängningspumpar

Fläktar, blåsmaskiner och liknande maskiner för in- dustriellt bruk

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger varan

ursprungskaraktär 3 eller

ger 40% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte översti— ger 40% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte översti- ger 40% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

—värdet av allt använt material inte över- stiger 40% varans pris fritt fabrik och — material enligt samma tulltaxenum- mer som varan an- vänds inom ovanstå- ende procentsats en- dast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte översti- ger 40% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

värdet av allt använt material inte över- stiger 40% av va- rans pris fritt fabrik och material enligt samma tulltaxenum- mer som varan an- vänds inom ovanstå- ende procentsats en- dast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

—— värdet av allt använt material inte över- stiger 40% av va- rans pris fritt fabrik och pris — material enligt samma tulltaxenum- mer som varan an- vänds inom ovanstå- ende procentsats en- dast till ett värde av

Tillverkning var- vid värdet av allt använt material inte överstiger 25% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning var- vid värdet av allt använt material inte överstiger 25 av varans pris fritt fabrik

Tillverkning var- vid värdet av allt använt material inte överstiger 25% av varans fritt fabrik

Prop. 1991/92:23 Protokoll B

Tull- taxenr

Varubeskrivning

84.15

84.18

ur 84.19

84.20

Luftkonditionerings- apparater bestående av en motordriven fläkt samt anordningar för reglering av temperatur och fuktig- het, inbegripet sådana ap- parater i vilka fuktigheten inte kan regleras separat

Kylskåp, frysar och annan kyl- eller frusutrustning, elektriska och andra; vär- mepumpar, andra än luft- konditioneringsapparater enligt nr 84.15

Maskiner och apparater för trä-, pappersmassa- och pappindustrierna

Kalandrar och andra vals- maskiner, andra än rna- skiner för bearbetning av metall eller glas, samt val- sar till sådana maskiner

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger varan ursprungskaraktär 3 eller

högst 5 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte översti- ger 40% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

värdet av allt använt material inte över- stiger 40% av va- rans pris fritt fabrik och material enligt samma tulltaxenum- mer som varan an- vänds inom ovanstå- ende procentsats en- dast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik och —— värdet av allt använt icke-ursprungsma- terial inte överstiger värdet av använt ur- sprungsmaterial

Tillverkning varvid:

— värdet av allt an- vänt material inte överstiger 40% av varans pris fritt fa- brik och

- material enligt samma tulltaxe- nummer som varan används inom ovanstående pro- centsats endast till ett värde av högst 25 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

värdet av allt an- vänt material inte överstiger 40% av varans pris fritt fa- brik och — material enligt samma tulltaxe- nummer som varan används inom ovanstående pro- centsats endast till ett värde av högst 25 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning var- vid värdet av allt använt material inte överstiger 25% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning var- vid värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av varns pris fritt fabrik

Tillverkning var- vid värdet av allt använt material inte överstiger 30% av varans_ pris fritt fabrik

Prop. 1991/92:23 Protokoll B -

Tull- ”' taxenr

Varubeskrivning

Bearbetning eller behandling av

icke-ursprungsmatcrial som ger varan

ursprungskaraktär

2 3 eller

4

84.23

84.25- 84.28

84.29

84.30

Vågar (med undantag av Tillverkning varvid: vågar känsliga för 0,05 g — värdet av allt an— eller mindre), inbegripet vänt material inte räkne- och kontrollvågar; överstiger 40% av vikter av alla slag för vå- varans pris fritt fa- gar brik och — material enligt samma tulltaxe- nummer som varan används inom ovanstående pro- centsats endast till ett värde av högst S% av varans pris fritt fabrik

Maskiner och apparater Tillverkning varvid

för lyftning eller annan —värdct av allt an-

hantering, lastning, loss- vänt material inte ning eller transport överstiger 40% av varans pris fritt fa- brik och —material enligt nr

84.31 används inom ovanstående pro- centsats endast till ett värde av högst 5% av varans pris fritt fabrik

Självgående bladschakt- maskiner, väghyvlar, skrapor, grävmaskiner, lastare, stampmaskiner och vägvältar:

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte översti- ger 40% av varans pris fritt fabrik

Vägvältar

Tillverkning varvid:

—värdet av allt an- vänt material inte överstiger 40% av varans pris fritt fa- brik och — material enligt nr 84.31 används inom ovanstående pro- centsats endast till ett värde av högst 5% av varans pris fritt fabrik

andra

Andra maskiner och ap— Tillverkning varvid parater för grävning, hyv- — värdet av allt an- ling, planering, stamp— vänt material inte ning, tillpackning, schak- överstiger 40% av ning, borrning eller bryt— varans pris fritt fa- ning av jord, sten, mine- brik och

Tillverkning var- vid värdet av allt använt material inte överstiger 25% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning var- vid värdet av allt använt material inte överstiger 30% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning var- vid värdet av allt använt material inte överstiger 30% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning var- vid värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av varans värde fritt fabrik

Protokoll B

Varubeskrivning

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger varan ursprungskaraktär

ur 84.31

84.39

84.41

84 .44- 84.47

ur 84.48

84.52

ral eller malm; pålnings- maskiner och påluppdrag- ningsmaskiner; snöplogar och snöslungor

Delar för vägvältar

Maskiner och apparater, för tillverkning av massa av fibrösa cellulosahaltiga material eller för tillverk- ning eller efterbehandling av papper eller papp

Andra maskiner och ap- parater för bearbetning av pappersmassa, papper el- ler papp, inbegripet skär- maskiner av alla slag

Maskiner enligt dessa nummer för användning inom textilindustrln

Hjälpmaskiner och hjäl- papparater för använd- ning tillsammans med ma- skiner enligt nr 84.44 och 84.45

Symaskiner, andra än trådhäftmaskiner enligt nr 84.40; möbler, stativ och överdrag, speciellt

3 eller

—niaterial enligt nr 84.31 används inom ovanstående pro- centsats endast till ett värde av högst S% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte översti— ger 40% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

—värdct av allt an- vänt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fa- brik och

— material - enligt samma tulltaxe- nummer som varan används inom ovanstående pro- centsats endast till ett värde av högst 25 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

— värdet av allt an- vänt material inte överstiger 40% av varans pris fritt fa— brik och — material enligt samma tulltaxe- nummer sorn varan används inom ovanstående pro- centsats endast till ett värde av högst 25 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte översti- ger 40% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte översti- ger 40% av varans pris fritt fabrik

4

Tillverkning var- vid värdet av allt använt material inte överstiger 30% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning var- vid värdet av allt använt material inte överstiger 30% av varans pris fritt fabrik

Prop. 1991/92:23 Protokoll B

Tull- taxenr

84.56- 84.66

84 .69-

84.72

84.80

84.82

Varubeskrivning

2

konstruerade för symaski- ner; symaskinsnålar:

— symaskiner (endast för skyttelsöm) med över- del, vars vikt inte över- stiger 16 kg utan motor eller 17 kg med motor

-— andra

Verktygsmaskiner och andra maskiner samt de- lar och tillbehör till så- dana maskiner enligt 84.56—84.66

Maskiner och apparater för kontorsbruk (t.ex. skrivmaskiner, räknema- skiner, datorer, duplice- ringsmaskiner, häftappa- rater)

Formflaskor för metall- gjuterier; bottenplattor till gjutformar; gjutmo- deller; gjutformar och andra formar för metall (andra än götkokiller), hårdmetall, glas, minera- liska ämnen, gummi eller plast

Kullager och rullager

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger varan ursp ru ngskaraktär

3 eller

Tillverkning varvid:

—värdet av allt an- vänt material inte överstiger 40% av varans pris fritt fa— brik, — värdet av allt icke- ursprungsmaterial som använts vid monteringen av överdelen (exklu- sive motor) inte överstiger värdet av använt ursprungs- material och — mekanismen för trådspänning, grip- mekanismen och mekanismen för

zigzagsöm utgör ursprungsvaror Tillverkning varvid

värdet av allt använt material inte översti- ger 40% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte översti- ger 40% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte översti- ger 40% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte översti- ger 50% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

—värdet av allt an- vänt material inte överstiger 40% av varans pris fritt fa- brik och

— material samma

enligt tulltaxe-

Tillverkning var- vid värdet av allt

använt . material inte överstiger 25 % av varans

pris fritt fabrik

Prop. 1991./92:23 Protokoll B

Tull- Varubeskrivning Bearbetning eller behandling av . taxenr icke-ursprungsmaterial som ger varan Protokoll B ursprungskaraktär 1 2 3 eller 4 nummer som varan används inom ovanstående pro- centsats endast till ett värde av högst S% av varans pris fritt fabrik 84.84 Packningar av metallplåti Tillverkning varvid förening med annat mate- värdet av allt använt rial eller av två eller flera material inte översti- skikt av metall; satser av ger 40% av varans packningar av skilda ma- pris fritt fabrik terial, i påsar, kuvert eller liknande förpackningar 84.85 Delar till maskiner och Tillverkning varvid apparater, inte försedda värdet av allt använt med elektriska kopplings- material inte översti- anordningar, isolatorer, ger 40% av varans spolar, kontaktelernent pris fritt fabrik eller andra elektriska an- ordningar, inte nämnda eller inbegripna någon an- nanstans i detta kapitel ur 85 kap. Elektriska maskiner och Tillverkning varvid Tillverkning apparater, elektrisk mate— —värdet av allt an- varvidvärdet av riel samt delar till sådana vänt material inte allt använt ma- varor; apparater för in- överstiger 40% av terial inte över- spelning eller återgivning varans pris fritt fa- stiger 30% av av ljud, apparater för in- brik och varans pris fritt spelning eller återgivning — material enligt fabrik av bilder och ljud för tele- samma tulltaxe- vision samt delar och till- nummer som varan behör till sådana appara- används inom ter; med undantag av de ovanstående pro- varorenligtföljandenum- centsats endast till mer eller delar av num- ett värde av högst mer för vilka reglerna an- S% av varans pris ges nedan: fritt fabrik 85.01, 85.02, ur 85.18, 85.19—85.29, 85.35—85.37, ur 85.41, 85.42, 8544—8548 85.01 Elektriska motorer och Tillverkning varvid: Tillverkning var- generatorer (med undan- — värdet av allt an- vid värdet av allt tag av generatoraggregat) vänt material inte använt material överstiger 40% av inte överstiger varans pris fritt fa- 30% av varans brik och pris fritt fabrik -— material enligt nr 85.03 används inom ovanstående pro- centsats endast till ett värde av högst S% av varans pris fritt fabrik 85.02 Elektriska generatorag- Tillverkning varvid: Tillverkning var-

gregat och roterande om- —värdet av allt an- vid värdet av allt

Tull- taxenr

ur 85.18

85.19

Varubeskrivning

2

formare

Mikrofoner och mikro- fonstativ; högtalare, med eller utan hölje; tonfrek- vensförstärkare; elekt- riska ljudförstärknings- anläggningar

Skivspelare, elektriska grammofoner, kassett- bandspclare (andra än så- dana enligt nr85.20) och andra apparater för ljudå- tergivning, inte försedda med anordning för ljudin- spelning:

— elektriska ner

grammofo-

— andra

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger varan

ursprungskaraktär 3 eller

vänt material inte överstiger 40% av varans pris fritt fa- brik och

— material enligt nr

85.01 eller 85.03 inom ovanstående procentsats an- vänds endast till ett värde av samman- lagt högst S% av varans pris fritt fa- brik

Tillverkning varvid:

—värdet av allt an- vänt material inte överstiger 40% av varans pris fritt fa- brik, —värdet av allt an- vänt icke-ur- sprungsmaterial inte överstiger vär- det av använt ur- sprungsmaterial och värdet av ingående transistorer enligt nr 85.41 inte över- stiger 3 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning vid:

—värdet av allt an- vänt material inte överstiger 40% av varans pris frit fa- brik, —värdet av allt an- vänt icke-ur- sprungsmaterial inte överstiger vär- det av använt urs- prungsmaterial och — värdet av ingående transistorer enligt nr 85.41 inte över- stiger 3 % av varans pris fritt fabrik

va I'—

Tillverkning vid:

va l'-

4

använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning var- vid:

— värdet av allt använt mate- rial inte översti- ger 25 % av va- rans pris fritt fa- brik och — värdet av ingå- ende transisto- rer enligt nr 85.41 inte över- stiger 3 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning var- vid värdet av allt använt material inte överstiger 25% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning var- vid värdet av allt

Prop'. "1991/92:23 Protokoll B

Tull- taxenr

85.20

85.21

85 .22

85 .23

Variibeskrivning

Bandspelare och andra apparater för ljudinspel- ning, även innehållande anordning för ljudåtergiv- ning av

Apparater för inspelning eller återgivning av video- signaler

Delar och tillbehör till ap- parater enligt nr 85.19—85.21

Beredda oinspelade media för inspelning av ljud eller för liknande .in-

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger varan ursprungskaraktär 3 eller

—värdet av allt an- vänt material inte överstiger 40% av varans pris fritt fa- brik, —värdet av allt an- vänt icke—ur- sprungsmaterial inte överstiger vär- det av använt urs- prungsmaterial och — värdet av ingående transistorer enligt nr 85.41 inte över- stiger 3 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

—värdet av allt an- vänt material inte överstiger 40% av varans pris fritt fa- brik, —värdet av allt an- vänt icke—ur- sprungsmaterial inte överstiger vär- det av använt urs- prungsmaterial och — värdet av ingående transistorer enligt nr 85.41 inte över- stiger 3 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

—värdet av allt an- vänt material inte överstiger 40% av varans pris fritt fa- brik och -—värdet av allt an- vänt icke—ur- sprungsmaterial inte överstiger vär— det av använt urs- prungsmaterial och — värdet av ingående transistorer enligt nr 8541 inte över- stiger 3 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte översti- ger 40% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte översti-

4

använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning var- vid värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning var- vid värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik

Prop. 1991/92:23 Protokoll B ,j

Tull- taxenr

85 .24

85 .25

85 .26

Varubeskrivning

2

spelning av andra feno- men, andra än produkter enligt 37 kap.

Grammofonskivor, inspe- lade band och andra media med inspelningar av ljud eller av andra fe- nomen, inbegripet matri- ser för tillverkning av grammofonskivor men inte produkter enligt 37 kap.:

— matriser för tillverk- ning av grammofonski- vor

andra

Apparater för sändning av radiotelefoni, radiote- legrafi, rundradio eller te- levision, även med in- byggd utrustning för mot- tagning, ljudinspelning el- lerljudåtergivning; televi- sion-kameror

Radarapparater, appara- ter för radionavigering samt apparater för radio- manövrering eller radio-

styrning

Bearbetning eller behandling av icke—ursprungsmaterial som ger varan

ursprungskaraktär 3 eller

ger 40% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av allt an- vänt material inte överstiger 40% av varans pris fritt fa- brik Tillverkning varvid:

—värdet av allt an- vänt material inte överstiger 40 % inte överstiger av varans pris fritt fabrik och —material enligt nr 85.23 inom ovan- stående procentsats används endast till ett värde av högst 5%v varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

—-värdet av använt material inte över— stiger 40$i av varans pris fritt fabrik, —Värdet av använt icke ursprungsmate- rial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial och

—värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte övewrsti- ger 3% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid: —värdet av allt använt material inte över- stiger 40% av va- rans pris fritt fbrik,

— värdet av allt använt icke- ursprungsmaterial inte överstiger vär- det av använt urs- prungsmaterial och

Tillverkning var- vid värdet av allt använt material inte överstiger 30% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning var- vid: —värdct av allt an- vänt material inte överstiger 25% av varans pris fritt fabrik och —värdet av ingå- ende transisto- rer enligt 85.41 inte överstiger 3% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning var- vid: —värdet av allt an- vänt material inte överstiger 25% av varans pris fritt fabrik och —värdet av ingå- ende transisto- rer enligt nr

Prop. 1991/92:23 Protokoll B

Tull- taxenr

85.27

85.28

Varubeskrivning

Apparater för mottagning av radiotelefoni, radiote- legrafi eller rundradio, även med inbyggd utrust- ning för inspelning eller återgivning av ljud eller med inbyggt ur

Televisionsmottagare (in- begripet videomonitorer och videoprojektorer), även med inbyggd rundra— diomottagare, inbyggd ut- rustning för inspelning el- ler återgivning av ljud el- ler inbyggd utrustning för inspelning eller återgiv- ning av videosignaler:

apparater för inspelning eller återgivning av vi- deosignaler med in- byggd mottagare för vi- deosignaler

andra

Bearbetning eller behandling av icke—ursprungsmaterial som ger varan

ursprungskaraktär 3 eller

— värdet av ingående transistorer enligt nr 85.41 inte överstiger

3% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

— värdet av allt använt material inte över- stiger 40% av va- rans pris fritt fabrik, — värdet av allt använt icke- ursprungsmaterial inte överstiger vär- det av använt ur- sprungsmaterial och

—värdet av ingående transistorer enligt nr 85.41 inte överstiger 3% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

värdet av allt använt material inte över- stiger 40 % av va- rans pris fritt fabrik, - värdet av allt använt icke-ursprungsma- terial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial och värdet av ingående transistorer enligt nr 85.41 inte överstiger 3 % av varans värde fritt fabrik

Tillverkning varvid:

- värdet av allt använt material inte över- stiger 40 % av va- rans pris fritt fabrik, värdet av allt använt icke-ursprungsma- terial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial och

85.41 inte över- stiger 3 % av va- rans pris fritt fa- brik

Tillverkning var- vid: —värdet av allt an- vänt material inte överstiger 25% av varans pris fritt fabrik och —värdet av ingå- ende transisto- rer enligt nr 85.41 inte över- stiger 3% av vrans pris fritt fabrik

Tillverkning var- vid värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av varans åpris fritt fabrik

Tillverkning var- vid:

—värdet av allt an- vänt material inte överstiger 25% av varans fritt fabrik och

—värdet av ingå- ende transisto- rer enligt nr 85.41 inte över-

Prop. 1991/92:23 Protokoll B

Tull- ' taxenr

85.29

85.35 och 85 .36

85.37

Varubeskrivning

Delar som är lämpliga att användas uteslutande el- ler huvudsakligen till ap- parater enligt nr 85.25— 85.28:

lämpliga att användas uteslutande eller huvud- sakligen till apparater för inspelning eller åter- givning av videosignaler

— andra

Elektriska apparater och andra artiklar för bryt- ning, omkoppling eller skyddande av elektriska kretsar eller för åstad- kommande av anslutning till eller förbindelse i elektriska kretsar

Tavlor, paneler, hyllor, bänkar, skåp o.d. (inbe- gripet styrskåp för nume- riska styrsystem), utrus- tade med två eller flera apparater eller andra ar- tiklar enligt nr 85.35 eller 85.36 och avsedda att tjänstgöra som elektriska manöver- eller kopplings- organ, inbegripet sådana tavlor etc. som innehåller instrument eller appara- ter enligt 90 kap., dock

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger varan

ursprungskaraktär 3 eller

—värdet av ingående transistorer enligt nr 85.41 inte överstiger 3% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte översti- ger 40% av varans pris fritt fabrik,

Tillverkning varvid:

värdet av allt använt material inte över- stiger 40 % av va- rans pris fritt fabrik, värdet av allt använt icke-ursprungsma- terial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial och — värdet av ingående transistorer enligt nr 85.41 inte överstiger 3 % av varans pris fritt gabrik

Tillverkning varvid: —värdet av allt använt material inte över- stiger 40% av va- rans pris fritt fabrik _material enligt nr 85.38 används inom ovanstående pro- centsats endast till ett värde av högst S% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid: —värdet av allt använt material inte över- stiger 40% av va- rans pris titt fabrik och —material enligt nr 85.38 används inom ovanstående pro- centsats endast till ett värde av högst S% av varans pris fritt fabrik

4

stiger 3 % av va- rans pris fritt fa- brik

Tillverkning var- vid: —värdet av allt an- vänt material inte överstiger 25% av varans pris fritt fabrik och —värdet av ingå- ende transisto- rer enligt nr 85.41 inte överti- ger 3% av va- rans pris fritt fa- brik

Tillverkning var- vid värdet av allt använt material inte överstiger 30% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning var- vid värdet av allt använt material inte överstiger 30% av varans pris fritt fabrik

'.'.)

Prop. 1991/92:23 Protokoll B

Tull- taxenr

ur 85.41

85 .42

85 .44

85.45

85.46

Varubeskrivning 2 inte kopplingsanord-

ningar enligt nr 85.17

Dioder, transistorer och liknande halvledarkom- ponenter eller halvledare- lement, med undantag av wafers som inte nedsku- rits till chips

Elektroniska integrerade kretsar och andra elektro- niska mikrokretsar

Isolerad (inbegripet lack- erad eller anodoxiderad) tråd och kabel (även koaxialkabel) och andra isolerade elektriska le- dare, även försedda med kopplingsanordningar; optiska fiberkablar, ivilka varje enstaka fiber är för- sedd med eget hölje, även i förening med elektriska ledare eller försedda med kopplingsanordningar

Kolelektroder, kolbors- tar, lampkol, kol för gal- vaniska element och andra artiklar av grafit el- ler annat kol, även i för- ening med metall, av så- dana slag som används för elektriskt ändamål

Elektriska isolatorer, oav- sett materialet

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger varan

ursprungskaraktär

3 eller

Tillverkning varvid:

4

Tillverkning var-

—värdet av allt använt vid värdet av allt

material inte över— stiger 40% av va- rans pris fritt fabrik och — material enligt samma tulltaxenum— mer som varan an- vänds inom ovanstå- ende procentsats en- dast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

-— värdet av allt använt material inte över- stiger 40% av va— rans pris fritt fabrik och — material enligt nr 85.41 eller 85.42 an- vänds inom ovanstå— ende procentsats en- dast till ett värde av sammanlagt högst 5 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte översti- ger 40% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte översti- ger 40% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte översti— ger 40% av varans pris fritt fabrik

använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning var- vid värdet av allt använt material inte överstiger 25% av varans pris fritt fabrik

Prop. 1991/92:23 Protokoll B

Tulll" taxenr

85 .47

85 .48

86.01 — 86.07

86.08

86.09

ur 87 kap.

Varubeskrivning

2

Isolerdetaljer (med un- dantag av isolatorer enligt nr85.46) för elektriska maskiner eller apparater eller för annat elektriskt ändamål, utgörande de- taljer helt av isolermate- rial bortsett från mindre metalldelar (t.ex. gäng- ade hylsor) som ingjutits eller inpressats i massan i samband med tillverk- ningen och som är av- sedda uteslutande för sammanfogning; elekt- riska isolerrör samt för- bindningsdetaljer till så- dana, av oädel metall, in- vändigt belagda med iso- lermaterial

Elektriska delar till ma- skiner och apparater, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel

Lok och annan rullande järnvägs- och spårvägs- materiel samt delar till så- dan materiel

Stationär järnvägs- och spårvägsmateriel; meka- nisk (inbegripet elektro- mekanisk) signalerings-, säkerhets- och trafiköver- vakningsutrustning för järnvägar, spårvägar, landsvägar, gator, floder, kanaler, parkeringsplat- ser,hamnanläggningar el- ler flygfält; delar till sådan materiel och utrustning

Godsbehållare (contain- rar), inbegripet sådana för transport av vätskor, speciellt konstruerade och utrustade för beford- ran med ett eller flera slag av transportmedel

Fordon, andra än rul- lande järnvägs- eller spår- vägsmateriel, samt delar och tillbehör till fordon, med undantag av de varor enligt följande nummer

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger varan

ursprungskaraktär 3 eller Tillverkning varvid

värdet av allt använt material inte översti- ger 40% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte översti- ger 40% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte översti- ger 40% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

— värdet av allt använt material inte över- stiger 40% av va- rans pris fritt fabrik och material enligt samma tulltaxenum— mer som varan an— vänds inorn ovanstå— ende procentsats en— dast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte översti- ger 40% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte översti- ger 40% av varans pris fritt fabrik

4

Tillverkning var- vid värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik

Prop. 1991/92:23 Protokoll B

Tull- taxenr

87.09

87.10

87.11

Varubeskrivning

eller delar av nummer för vilka reglerna anges ne— dan: 87.09—87.11, ur 87.12, 87.15 och 87.16

Truckar, inte försedda med lyft- eller hanterings- utrustning, av sådana slag som används i fabriker, magasin, hamnområden eller på f1ygplatser för korta transporter av gods; dragtruckar av sådana slag som används på järn- vägsperronger; delar till i detta nummer av varans pris nämnda fordon

Stridsvagnar och andra motordrivna pansrade stridsfordon, även utrus- tade med vapen, samt de- lar till sådana fordon

Motorcyklar (inbegripet mopeder) samt cyklar för- sedda med hjälpmotor, med eller utan sidvagn; sidvagnar:

—med förbränningskolv- motor med fram- och återgående kolv eller kolvar:

—— med en cylindervolym av högst 50 cm3

—— med en cylindervol 'm överstigande 50 cm—

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger varan urspru ngskaraktär

3 eller

Tillverkning varvid:

värdet av allt använt material inte över- stiger 40 % av va- rans pris fritt fabrik och — material enligt samma tulltaxenum- mer som varan an- vänds inom ovanstå- ende procentsats en- dast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid: —värdet av allt använt material inte över- stiger 40% av va- rans pris fritt fabrik och

— material enligt samma tulltaxenum- mer som varan an- vänds inom ovanstå- ende procentsats en- dast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

värdet av allt använt material inte över- stiger 40% av va- rans pris fritt fabrik och —värdet av allt använt icke-ursprungsma- terial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial

Tillverkning varvid:

värdet av allt använt material inte över- stiger 40% av va—

Tillverkning var- vid värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning var- vid värdet av allt använt material inte överstiger 30% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning var- vid värdet av allt använt material inte överstiger 20% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning var- vid värdet av allt använt material inte överstiger

Prop. 1991/92:23 Protokoll B

Tull- Varubeskrivning Bearbetning eller behandling av taxenr icke-ursprungsmaterial som ger varan ursprungskaraktär 1 2 3 eller 4 rans pris fritt fabrik 25 % av varans och pris fritt fabrik värdet av allt använt icke-ursprungsma— terial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial — andra Tillverkning: Tillverkning var- —varvid värdet av allt vid värdet av allt använt material inte använt material överstiger 40% av inte överstiger varans pris fritt fa- 30% av varans brik och pris fritt fabrik —Värdet av allt använt icke-ursprungsma- tcrial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial ur 87.12 Cyklar, inte försedda med Tillverkning utgående Tillverkning var- kullager från material som inte vid värdet av allt klassificeras enligt nr använt material 87.14 inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik 87.15 Barnvagnar och delar till Tillverkning varvid: Tillverkning var- barnvagnar —värdet av alltanvänt vid värdet av allt material inte över- använt material stiger 40 % av va- inte överstiger rans pris fritt fabrik 30 % av varans och pris fritt fabrik material enligt samma tulltaxenum- mer som varan an- vänds inom ovanstå- ende procentsats cn- dast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik 87.16 Släpfordon och påhängs- Tillverkning varvid: Tillverkning var— vagnar; andra fordon, —värdet av allt använt vid värdet av allt utan mekanisk framdriv- material inte över- använt material ningsanordning; delar till stiger 40% av va— inte överstiger fordon enligt detta num- rans pris fritt fabrik 30% av varans mer — material enligt pris fritt fabrik samma tulltaxenum- mer som varan an- vänds inom ovanstå- ende procentsats en— dast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik 88.01 och Ballonger och luftskepp; Tillverkningvarvidin- Tillverkning var- 88.02 andra luftfartyg; rymdfar- gående material klas- vid värdet av allt

koster och bärraketer för rymdfarkoster

sificeras enligt annat tulltaxenummer än det som gäller för va- ran

använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik

Prop. 1991/92:23 Protokoll B

Tull- Varubeskrivning Bearbetning eller behandling av

taxenr icke—ursprungsmaterial som ger varan ursprungskaraktär

1 2 3 eller 4

88.03 Delar till varor enligt nr Tillverkning varvid Tillverkning var—

88.01 eller 88.02 värdet av allt använt vid värdet av allt material enligt nr använt material 88.03 inte överstiger inte överstiger S%avvarans pris fritt 40% av varans fabrik pris fritt fabrik

88.04 Fallskärmar (inbegripet

styrbara fallskärmar) och s.k. rotochutes; delar och

tillbehör till dessa varor:

—s.k. rotochutes Tillverkning utgående Tillverkning var— från material enligt vid värdet av allt vilkettulltaxenummer använt material som helst, inbegripet inte överstiger andra material enligt 40% av varans nr 88.04 pris fritt fabrik

—andra Tillverkning vawid Tillverkning var- värdet av allt använt vid värdet av allt material enligt nr använt material 88.04 inte överstiger inte överstiger S% avvarans pris fritt 40 % av varans fabrik pris fritt fabrik

88.05 Startanordningar för luft- Tillverkning varvid Tillverkning var- fartyg', inbromsningsan— värdet av allt använt vid värdet av allt ordningar av sådana slag material enligt nr använt material som används på hangar— 88.05 inte överstiger inte överstiger fartyg samt liknande ut- S% avvaransprisfritt 30% av varans rustning; marktränings- fabrik pris fritt fabrik apparater för flygutbild- ning; delar till i detta nummer nämnda varor

89 kap. Fartyg samt annan fiy- Tillverkning varvid Tillverkning var—

tande materiel allt ingående material vid värdet av allt

klassificeras enligt an— använt material nat tulltaxenummer inte överstiger än det som gäller för 40% av varans varan. Fartygsskrov pris fritt fabrik enligt nr 89.06 får dock ej användas

ur90 kap. Optiska instrument och Tillvcrkningvarvid: Tillverkning var-

apparater, foto— och ki- noapparater, instrument och apparater för mätning eller kontroll, medicinska och kirurgiska instrument och apparater; delar och tillbehör till sådana artik- lar; med undantag av de varor enligt följande num— mer eller dclar av nurn- mer för vilka reglerna an— ges nedan: 90.01, 90.02, 90.04, ur 90.05, ur 90.06, 90.07, 90.11, ur 90.14, 90.15 90.20 och 90.24—90.33

— värdet av allt använt material inte över- stiger 40 % av va— rans pris fritt fabrik och material enligt samma tulltaxenum- mer som varan an- vänds inom ovanstå- ende procentsats cn- dast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik

vid värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik

Prop. 1991/92:23 Protokoll B

Tull— taxenr

Varubeskrivning

Bearbetning eller behandling av icke—ursprungsmaterial som ger varan

ursprungskaraktär

,, A-

3 eller

90.01

90.02

90.04

ur 90.05

ur 90.06

Optiska fibrer och optiska fiberknippen; optiska fi- berkablar, andra än så— dana enligt nr 85.44; ski- vor och plattor av polari- serande material; linser (inbegripet kontaktlin— ser), prismor, Speglar och andra optiska element, oavsett materialet, omon- terade, andra än sådana element av glas som inte är optiskt bearbetade

Linser, prismor, speglar och andra optiska ele- ment, oavsett materialet, monterade, utgörande delar eller tillbehör till in- strument eller apparater, andra än sådana element av glas som inte är optiskt bearbetade

Glasögon o.d., avsedda för synkorrektion, som skydd för ögonen eller för annat ändamål

Kikare (monokulära och binokulära), inbegripet teleskop, samt stativ till sådana, med undantag av astronomiska tuber (re— fraktorer) och stativ till sådana

Stillbildskameror; blixt- ljusapparater och blixt- lampor, för fotografiskt bruk, andra än blixtlam- por med elektrisk tänd— ning

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte översti- ger 40% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte översti- ger 40% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte översti— ger 40% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid: —värdet av allt använt material inte över— stiger 40 % av va- rans pris fritt fabrik, — material enligt samma tulltaxenum— mer SOU] an'nll an- vänds inom ovanstå- ende procentsats en— dast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik och —värdet av allt använt icke- ursprungsmaterial inte överstiger vär- det av använt urs— prungsmaterial

Tillverkning varvid:

—värdet av allt använt material inte över- stiger 40 % av va- rans pris fritt fabrik, — material enligt samma tulltaxenum- mer som varan an- vänds inom ovanstå- ende procentsats en— dast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik och

Tillverkning var— vid värdet av allt använt material inte överstiger 30% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning var- vid värdet av allt använt material inte överstiger 30% av 'arans pris fritt fabrik

Prop. 1991/92:23 Protokoll B

Tull— taxenr

Varubeskrivning

Bearbetning eller behandling av icke—ursprungsmaterial som ger varan

ursprungskaraktär

90.07

90.11

ur 90.14

90.15

90.16

Kinokameror och kino- projektorer, även med in- byggd utrustning för in- spelning eller återgivning av ljud

Optiska mikroskop, inbe- gripet sådana för fotomik- rografi, kinefotomikro— gral—1 eller mikroprojek- tion

Instrument och apparater för navigering, andra än kompasser

Instrument och apparater för geodesi(inbegripet fo- togrammetrisk geodesi), lantmäteri, hydrografi, oceanografi, hydrologi, meteorologi eller geofy- sik, med undantag av kompasser; avståndsmä- tare

Vågar känsliga för 0,05 g

3 eller

-— värdet av allt använt icke-ursprungsma— terial inte överstiger värdet av använt ursprungmaterial

Tillverkning varvid:

-— värdet av allt använt material inte över— stiger 40 % av va— rans pris fritt fabrik,

—material enligt samma tulltaxenum- mer som varan an- vänds inom ovanstå- ende procentsats en- dast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik och

- värdet av allt använt icke-ursprungsma- tcrial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial

Tillverkning varvid:

- värdet av allt använt material inte över- stiger 40 % av va- rans pris fritt fabrik och

»matcrial enligt samma tulltaxenum- mer som varan an— vänds inom ovanstå- ende procentsats cn— dast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik och

värdet av allt använt icke-ursprungsma- terial inte överstiger värdet av använt ur- sprungsmaterial

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte översti- ger 40% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte översti— ger 40% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid

Tillverkning var- vid värdet av allt använt material inte överstiger 30% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning var— vid värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik

Prop. 1991/92:23 Protokoll B

Tull- Varubeskrivning Bearbetning eller behandling av taxenr icke-ursprungsrnaterial som ger varan ursprungskaraktär 1 2 3 eller 4 eller mindre, även med värdet av allt använt tillhörande vikter material inte översti- ger 40% av varans pris fritt fabrik 90.17 Ritinstrument, ritsinstru- Tillverkning varvid

ment och räkneinstru- värdet av allt använt

ment (t.ex. ritapparater, material inte översti— pantografer, gradskivor, ger 40 % av varans ritbestick, räknestickor pris fritt fabrik och räkneskivor); instru- ment som hålls i handen för längdmätning (t.ex. mätstockar, mätband, mikrometrar och skjut— mätt), inte nämnda eller inbegripna någon arman- stans i detta kapitel

90.18 Instrument och apparater

som används för medi—

cinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk, in-

begripet scintigrafer,

andra elektromedieinska apparater samt instru— ment för synprovning:

—— tandläkarstolar med in- Tillverkning utgående Tillverkning var— byggd tandläkarutrust- frän material enligt vid värdet av allt ning eller spottkopp vilkettulltaxenummer använt material

som helst. inbegripet inte överstiger annat material enligt 4 % av varans nr 90.18 pris fritt fabrik

——andra Tillverkning varvid: Tillverkning var-

—värdet av allt använt vid värdet av allt vid värdet av anma- använt material terial inte överstiger inte överstiger 40 % av varans pris 25% av varans fritt fabrik och pris fritt fabrik — material enligt samma tulltaxenum— mer som varan an- vänds inorn ovanstä- ende procentsats en- dast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik

90.19 Apparater för mekanotc— Tillverkning varvid:

rapr; massageapparater; apparater för psykotek— niska undersökningar; ap— parater för ozonterapi, sy— reterapi, aerosolterapi el— ler konstgjord andning samt andra andningsap— parater för terapeutiskt bruk

—värdet av allt använt material inte över- stiger 40% av va- rans pris fritt fabrik och - material enligt samma tulltaxenum- mer som varan an- vänds inom ovanstå- ende procentsats cn- dast till ett värde av

Tillverkning var- vid värdet av allt använt material inte överstiger 25% av varans pris fritt fabrik

Prop. 1991/92:23 Protokoll B

Tull- taxenr

Varubeskrivning

IQ

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger varan

ursprungskaraktär

3 eller

90.20

90 .24

90.25

90.26

90 .27

Andra andningsappar..t— ter, inbegripet gasmasker men inte sådana enkla skyddsmasker som var— ken har mekaniska delar eller utbytbart filter

Maskiner och apparater för provning av härdhet, hållfasthet, sammanpres- sbarhet, elasticitet eller andra mekaniska egen— skaper hos material (t.ex. metaller, trä, textilvaror, papper eller plast)

Areometrar och liknande instrument, termometrar, pyrometrar, barometrar, hygrometrar och psykro- metrar, även registre- rande, samt alla slags kombinationer av dessa instrument

instrument och apparater för mätning eller kontroll av gasers eller vätskors strömning, nivä, tryck e.d. (t.ex. genomström— ningsmätare, nivämätare, mtmometrar och värme- förbrukningsmätare), med undantag av instru- ment och apparater enligt nr 90.14, 90. l5, 90.28 och 90.32

Instrument och apparater för fysikalisk eller kemisk analys (t.ex. vänt material inte polarimetrar, refrakt— ometrar, spektrometrar samt gas- eller rökanaly- sapparater); instrument och apparater för mätning eller kontroll av viskosi— tet, porositet, dilatation, _vtspänning e.d.; instru— ment och apparater för mätning eller kontroll av

högst S% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

— värdet av allt använt material inte över— stiger 40 % av va— rans pris fritt fabrik och — material enligt samma tulltaxenum— mer som varan an— vänds inom ovanstä— ende procentsats en— dast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte översti- ger 40% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte översti- ger 40% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte översti- ger 40'5-3 av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte översti- ger 40% av varans pris fritt fabrik

'l'illvcrkning var- vid värdet av allt använt material inte överstiger 25 0 av varans pris fritt fabrik

Prop. 1991/92:73 Protokoll B

Tull- taxenr

90.28

90.29

90.30

Varubeskrivning

Bearbetning eller behandling av ieke-ursprungsmaterial som ger varan

ursprungskaraktär

') 1.

3 eller

värmemängd, ljudnivå el- ler ljusintensitet (inbegri- pet exponeringsmätare); mikrotomcr

Förbruknings— och pro— duktionsmätare för gaser, vätskor eller elektricitet, inbegripet kalibrerings- mätare för sådana instru- ment:

delar och tillbehör

— andra

Varvräknare, produk- tionsräknare, taxametrar, vägmätare, stegräknare o.d.; hastighetsmätare och takometrar, andra än artiklar enligt nr 90.15; stroboskop

Oscilloskop, spektrum- z-malysapparatcr samt andra instrument och ap- parater för mätning eller kontroll av elektriska storheter, med undantag av mätare enligt nr 90.28; instrument och apparater för mätning eller påvi- sande av alfa—, beta-, gamma- eller röntgenst- rålning, kosmisk strålning eller annan joniserande strålning

Instrument, apparater och maskiner för mät ning eller kontroll, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel; profilprojektorer

Instrument och apparater för automatisk reglering

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte översti- ger 40% av varans pris fritt fabrik

'l'illverkning varvid:

värdet av allt använt material inte över- stiger 4()% av va— rans pris fritt fabrik och värdet av allt använt icke- ursprungsmaterial inte överstiger vär- det av använt urs- prungsmaterial

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte översti— ger 40% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte översti— ger 40% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte översti- ger 40% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av allt använt

Tillverkning var- vid värdet av allt använt material inte överstiger 30% av varans pris fritt fabrik

Prop. 1991/92:23 Protokoll B

Tull- taxenr

Varubeskrivning

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger varan

ursprungskaraktär

(”Q

3 eller

90.33

ur 91 kap.

91.05

91.09

91.10

91.11

Delar och tillbehör (inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel) till maskiner, in— strument och apparater enligt 90 kap.

Ur och delar till ur, med undantag av de varor en- ligt följande nummer för vilka reglerna anges ne- dan: 91.05, 91.09—91.13

Andra ur

Andra urverk. kompletta och samrminsatta

Kompletta urverk, inte sammansatta eller delvis sammansatta (urverkssat— ser); ofullständiga urverk, sammansatta; räurverk

Boetter till ur enligt nr 91.01 eller 91.02 samt de- lar till sådana

material inte översti- ger 40% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte översti- ger 40% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte översti— ger 40% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

—— värdet av allt använt material inte över- stiger 40 % av va- rans pris fritt fabrik och —— värdet av allt använt icke—ursprungs- material inte över- stiger värdet av an— vänt ursprungsmaterial

Tillverkning varvid:

-—värdet av allt använt material inte över— stiger 40% av va- rans pris fritt fabrik och

_ värdet av allt använt icke— ursprungsmaterial inte överstiger vär- det av använt ur- sprungsmaterial

'l'illverkning varvid:

—värdet av allt använt material inte över- stiger 4098 av va— rans pris fritt fabrik och —material enligt nr 91.14 används inom ovanstående pro- centsats endast till ett värde av högst S%; av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

värdet av allt använt material inte över— stiger 40 % av va- rans pris fritt fabrik och

Tillverkning var- vid värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning var vid värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning var- vid värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning var- vid värdet av allt använt material inte överstiger 30% av varans pris fritt fabrik

Prop. 1991/92:23 Protokoll B

Tull- taxenr

Varubeskrivning

Bearbetning eller behandling av icke—ursprungsmaterial som ger varan urspru n gskaraktär

3 eller

91.12

91.13

92 kap.

93 kap.

Urfoder och andra höljen till varor enligt detta kapi- tel samt delar till sådana

Urarmband och delar till urarmband:

—av oädel metall, även förgyllda, försilvrade el- ler platinerade eller av pläterad ädel metall

— andra

Musikinstrument; delar och tillbehör till musikin- strument

Vapen och ammunition; delar och tillbehör till va- pen och ammunition

Möbler av oädel metall vari ingår bomullsväv utan stoppning, varvid vä- vens vikt inte överstiger 300g/mZ

material enligt samma tulltaxenum- mer som varan an— vänds inom ovanstå- ende procentsats en- dast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid:

— värdet av allt använt material inte över- stiger 40 % av va- rans pris fritt fabrik och material enligt samma tulltaxenum- mer som varan an- vänds inom ovanstå- ende procentsats en- dast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte översti- ger 40% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte översti- ger 50% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte översti- ger 40% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte översti- ger 50% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt arr— nat nummer än varan ELLER Tillverkning utgående från bomullsväv, till- formade för direkt an- vändning, enligt nr 94.01 eller 94.03, för— utsatt att:

Tillverkning var- vid värdet av allt använt material inte överstiger 30% av varans pris fritt fabrik

Prop. 1991/92:23 Protokoll B

Tull- taxenr

Varubeskrivning

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger varan ursprungskaraktär

3 eller

94.05

94.06

ur 95.06

95.07

Bclysningsarmatur och andra belysningsartiklar (inbegripet strålkastare) samt delar till sådana ar- tiklar, inte nämnda eller inbegripna någon annan- stans; ljusskyltar. namn- plåtar med belysning, o.d. med fast, varaktigt rnon- terad ljuskälla samt delar till sådana artiklar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Monterade eller monte— ringsfärdiga byggnader

Andra leksaker; skalen- liga modeller och lik— nande rnodellcr för fifi-r- ströelse, mekaniska eller icke mekaniska: pussel av alla slag

Redskap och annan L:.t- rustning för gymnastik, idrott, annan sport (utom bordtennis), utomhusspel eller utomhuslek. inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel; simbassänger och plaskdamrnar

Spön, fiskkrokar och andra redskap för fiske med rev; landningshåvar, fji-irilshåvar och liknande håvar; lockfåglar (andra

— värdet av sådant ma- terial inte överstiger 25 % av varans pris fritt fabrik och

—allt övrigt ingående material utgör urs- prungsvaror och klassificeras enligt annat tulltaxenum- mer än nr 94.01 eller 94.03

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte översti- ger 50% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte översti- ger 50% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid: —allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenum- mer än varan och

— värdet av allt använt material inte över- stiger 50 % av va- rans pris fritt fabrik

Tillverkning utgående från material enligt annat tulltaxenummer än varan. Dock får grovt tillformade äm- nen till golfklubbshu- v_uden användas. Aven annat material enligt samma tulltaxe- nummer som varan får användas, förut— satt att värdet av detta inte överstiger 5 % av varans pris fritt fabrik.

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt an- nat tulltaxenummer än varan. Material en—

Prop. 1991/92:23 Protokoll B

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger varan

Tull— Varubeskrivning taxenr

ursprungskaraktär 1 2 3 eller

ur 96.01 och ur 96.02

ur 96.03

96.05

96.06

96.08

än sådana som omfattas av nr 92.08 eller 97.05) och liknande artiklar för jakt

Varor av animaliska, ve— getabiliska eller minera— liska snidningsmaterial

Kvastar, borstar och pens- lar (med undantag av vis— kor och liknande endast hopbundna artiklar samt borstar och penslar av mård- eller ekorrlrär), mekaniska rnattsopare utan motor, målardynor och målningsrullar, avtor- kare o.d. av gummi eller annat mjukt material samt moppar

Reseetuier med artiklar för toalettändamäl, för sömnad eller för rengö- ring av skor eller kläder

Knappar samt knappfor- mar och andra delar till knappar; knappämnen

Kulpennor; pennor med filtspets eller annan porös spets; rescrvoarpennor och liknande pennor; pennor för duplicering; stiftpennt'ir, pennskaft, pennförlängare o.d.; de- lar (inbegripet hylsor och hållare) till artiklar enligt detta nummer, andra än sådana som omfattas av nr 96.09

ligt samma tulltaxe— nummer som varan får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 5 % av varans pris fritt fabrik

Tillverkning utgående från bearbetade snid- ningsmaterial enligt samma tulltaxenum- mer som varan

Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte översti- ger 50% av varans pris fritt fabrik

Varje enskild vara i satsen skall uppfylla de ursprungsvillkor som skulle gälla för sådan vara om den inte ingick i satsen. Icke—ursprungsvaror

får dock ingå, förut- satt att sammanlagda värdet av dessa inte överstiger 15 % av sat— sens pris fritt fabrik

Tillverkning varvid: —allt använt material klassificeras enligt annat tulltaxenum- mer än varan och

-— värdet av allt använt material inte över- stiger 50 % av va- rans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid allt använt material klassificeras enligt an- nat tulltaxenummer än varan. Dock får skrivpennor och spet- sar til_l sådana använ- das. Aven annat ma- terial enligt samma tulltaxenummer som varan får användas, förutsatt att värdet av

Prop. 1991/92:23 Protokoll B

Tull- taxenr

Varubeskrivning Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger varan ursprungskaraktär

3 eller

96.12

96.13

ur 96.14

Färgband för skrivmaski— ner och liknande färg- band, indränkta med färg eller på annat sätt prepa- rerade för att kunna ge ett avtryck, även på spolar el- ler i patroner; färgdynor, (även sådana som inte är irrdränkta med färg), med eller utan ask

Cigarettändare och andra tändare, även mekaniska eller elektriska, samt de- lar till sådana tändare, andra än tändstenar och vekar:

— piezoelektriska tändare

andra

Rökpipor eller piphuvu- den

detta överstiger S% av varans pris fritt fa- brik

Tillverkning varvid: —a11t använt material klassificeras enligt annat tulltaxenum- mer än varan och

— värdet av allt använt material inte över- stiger 50% av va- rans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av allt använt material enligt nr 96.13 inte överstiger 30% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning varvid värdet av allt använt material enligt nr 96.13 inte överstiger

% av varans pris fritt fabrik

Tillverkning utgående-

från grovt tillformade ämnen

Prop. 1991/92:23 Protokoll B

1. r....o- (nu—u. r.. mag nu; lund)

J. Ilon-|n- (..-.., Mum-41 .o-nl ln) tunn-'u— || own-um)

.. !)qu .- Iu-IMM ut ooh-bu."

(n n,. ..». |. Innu-nunnor [ul-| um on ...-.a— nu.- och n.. t'). nu..-..

16110!

.... p...-' unt-tu |||-

11. YULLMVNDIGHETENS INYYG Dell-turerna granskad utnn unmulnmq.

i!) "v"!" Euporthlndlinq (2)- llll | 'I "' ll m...... ryp . .. . nu. man ,... ,..."... Yullnnsull' ::::T' i.u-d .nu omrld

Dllum

Bilaga 1 l 1 Protokoll B

VARUCERTIFIKAT

Z. C-rtlmul lör lnvlndnlug | den Idrmlnlbullllqndn hlndoln mellan

och (.nu. berörd. llndcr. qvuppu uv Ilndu eller omrldon)

4. nu! rusch lcnd— .u- u—ld-l- !. Murman-lui pmu.nu—n.. '|'-'I. DOI—Nunnan. oll-M-

I. hur..." cm 10_ m...-.- nu nu.-— t..» [um-|||». .. ull! ru ul' ut! Mum-.)

11. EXPORTOIHNS DEKLARAYION Undlrt'clmbd lomiur härmed ut ovln lng-vu. vllov upplyllu vultlronn for enn-lintu- whil-

Prop. 1991/92:23 Protokoll B

11 !EOÅRAN OM KONTROLL llll ". RESULYAY AV KONYROLLEN Vid dm undulökninq aom v'lllllllll hav balunnua ln dalla unlhtal (|; B ulllrdau lv anqlun lulllulllll och nu du uppqlllw iom du Inn-hillal || "lunga

D .! uppfylld: du la Illdl fordringam- (u o-loqldl an- mblknlnou)

Anhlllu om kunnon av dlllohillfl av dom cmlhkal

IORUehluu—l

ANVISNINGAR | Conn-halal ll: inu Inn-hl”. udnmqu allr ovauhlvnmgal 2 Mallamum ||| mln llmnll mallan uruposlama pl cc'lvllllalel Åndrmqu Iom vudluqaa ohll goa! qanom avulllvhunq uv och nu. vlrUWl' IH" Iowa—h av en walluansnummur

Omdelbln undan ll"! laulu-don lkall en honaonlell ||n|.

u. lalaulol uppg-hama, | louauommandi lall maa mun/anda drawn Oulnvruu uuymma alull apan-| pl aid-m uu au tv de "kl—ga uppoliluma Vm- ||d|n lndnnu mln. lugnaua, av dan nom upplluu :emhlnul och bury-hu av lullmynd-g- yumhq a ||”qu ., han gola. bal-n l du UUIIUIMI landat alla mudd-l ) Vlrom annu Inllql han-dalabcuh och ullucklum noqqllnl lo: lll mouugqovl vdlnllholmg

. l:a-mo: (n.-m.. tunnland-a nu..-., nu!)

:. Muu-.u- lumn. I'M-llndi. Mne-. ler-ll lvmlhn || am.-lumn

nu!-| Iller lll—l 'I bun'

.. Unplylnln'll am uar-aporna lil ebuulamnl

.. Peelllonanummu, lama mill. och nummer. nu! eeh alen Ill. velualll

Prop. 1991/92:23 Protokoll B

ANSÖKAN OM VARUCERTIFIKAT

le tnvilllln'el pl emlllende ue- Inn-n alan-uu mun

2. Nuuk-rl om c-nllllut eom elull nnvlndu- I Ilon 'Br- mlnahcrlnlgede handeln mollu-

och (ena. berörda llnder, a'uppev ev llnder allav (undan-)!

l. Mau-una. una. www lv leno—

ndcv ellm Imlll. onan smula.

!. uns. nu» nu mna-un. Ill uveme I

. Mmlrhnlnqu

|G In ruue' luppen":— .. ehm-nuet)

I. lmnovlll llol 'let Innan lvenlllll ||. m'elcl

EXPORTÖRENS DEKLARATION

Undertecknad, exportör av på omstående sida upptagna varor,

FÖRKLARAR att varorna uppfyller villkoren för erhållande av bifogade certifikat

ANGER på följande sätt de omständigheter. som medfört att varorna uppfyller ovannämnda villkor

ÄR BEREDD ett, på begäran av vederbörlig myndighet, förete bevisning som denna finner nödvändig för att utfärda bifogade certifikat, och godtar. om så erfordras, verie kontroll från myndigheten av bokföringen och omständigheter- na kring tillverkningen av varorna.

ANSÖKER HÄRMED om utfärdande av bifogade certifikat för varorna.

(Namntecknlngl

' T.ex. importhandlingar, varucertifikat, fakturor, producent— deklarationer etc., som hänför sig till varor som används vid bearbetningen eller behandlingen eller till varor som återutfö— res i oförändrat skick.

Prop. 1991/92:23 Protokoll B

Bilaga IV

Deklaration enligt artikel 8 punkt 1 b) och c)

Undertecknad exportör av de varor som omfattas av detta doku- ment försäkrar att varorna om inte annat markerats') uppfyller villkoren för att anses som ursprungsvaror i den förmånsbcrättiga- de handeln med ..... 2) och att varornas ursprungsland är” ......

(Namnteckning) (Namnet förtydligat genom textning eller med maskin- skrift)

'Om fakturan också omfattar varor som inte har ursprung i .it/”5.53 , Österri- ke. Finland. Island. Norge. Sverige eller Schweiz skall exportören tydligt utmärka dern.- . z 7erief, ()sterrike. Finland, lsland, Norge, Sverige. Schweiz. 3 Hänvisning kan göras till en särskild kolumn på fakturan i vilken ursprungslandet för varje vara anges.

Protokoll B

Bilaga IV till Protokoll s Prop. 1991/92:23

Protokoll B

Deklaration i artikel 8 punkt 1 b) OCh c) på finska, franska, tyska, isländska, italienska. norska, svenska och turkiska.

Finska:

Minä allekirjoittanut tämän asiakirjan kattamien tavaroiden viejä ilmoitan, että tavarat, ellei toisin ole merkitty, täyttävät alkuperäaseman saavuttamiseksi vaadittavat ehdot ........ kanssa käytävässä etuuskohteluun oikeutetussa kaupassa ja että tavaroiden alkuperämaa on .......

Franska:

Je soussigné, exportateur des marchendises couvertes par le present document, declare que sauf indication contraire ces marchendises répondent aux conditions fixées pour obtenir le caractere originaire dans les échanges préférentiels avec ...... et sont originaires de ..... ...

Tyska:

Der Unterzeichnete, Austährer der Waren, auf die sich diese Handelsrechnung bezieht, erklärt, das diese Waren, soweit nicht anders angegeben, die Voraussetzungen fur die Erlangunq der Ursprungseigenschaft im präferenzbegdnstigten Warenverkehr mit ...... erfällen und daB das Ursprungsland der Haren ...... ist.

Isländska:

Undirritaöur, thlytjandi vara sem skjal Detta tekur til, l?sir bvi yfir ao vörurnar, nema annars så getio, uppfylla skilyroi til ao hljota upprunaréttindi i fribindavibskiptum vio ....... og upprunaland varanna er ........

Italienska:

Io sottoscritto, esportatore delle merci contemplate nel presente documento, dichiaro che, salvo indicazione contraria, le merci riSpondono alle condizione fissate per ottenere il carattere originario negli scambi preferenziali con ...... e sono originarie di .......

Norwegian:

Prop. 1991/9212 Protokoll B Norska: #3

Undertegnede eksportor av de i dette dokument omfattade varer erklzrer at varene, med mindre annet er anqitt, oppfyller betingelsene for å oppnå opprinnelsestatus i preferansesamhandelen med ......... og har opprinnelse i

Svenska:

Undertecknad exportör av de varor som omfattas av detta dokument försäkrar att varorna, om inte annat markerats, uppfäller villkoren för att anses som ursprungsvaror i den förm nsberättigade handeln med ......... och att varornas ursprungsland är .............

Turkiska:

Bu belgenin kapsadigi esyalarin ihracatcisi olan ve asagida imzasi bulunan ben, aksi belirtilmedikce, esyalarin . ..... ile tercihli ticarette mense statösu edinme kosullarini karsiladigini ve esyalarin mense älkesinin........ ....... oldugunu beyan ederim.

Bilaga V Prop. 1991/92:23 Protokoll B

30' mm

4.— EUR.1 & R 2)

l) Exponlandels beteckning eller vapen. 2) Uppgift för idenlil'lering av godkänd exportör.

Bilaga VI Ikop.199u9&23 till protokoll B 1) PHMOkoH B

De värden som hänvisas till i artikel 8, punkt 4 i protokoll B motsvarande en avräkningsenhet angivet i nationell valuta för de de avtalsslutande länderna är följande:

österrikiska schilling 14,4794 Finska mark 4,88483 Isländska kronor 74,8336

Norska kronor 7,98528 Svenska kronor 7,59059 Schweiziska francs 1,70478 Turkiska lire 5774,53

1) de värdebegränsningar som avses i artikel 8 punkterna 1c, samt 2a och b i protokoll B uttryckta i EFTA-ländernas nationella valutor är följaktligen följande:

små- resandes värdegräns försän- personliga för fak— delser bagage turadek- laration (365 ae) (1.025 ae) (5.110 ae) Österrikiska schilling 6.000 15.000 74.000 Finska mark 1.800 5.000 25.000 Isländska kronor 27.300 76.700 382.400 Norska kronor 2.900 8.200 40.800 Svenska kronor 3.000 8.000 39.000 Schweiziska franc 650 1.800 8.800 Turkiska lire 2.100.000 5.900.000 29.500.000

c | 0 ' c u matab . . u d c : aa

On the products listed in Tables A to E to this Annex the EFTA States will reduce the basic duties by the following percentages:

On the date of the entry into force of the Agreement 30 * On 1 January 1994 30 % On 1 January 1996 40 &

Prop. 1991/92:23 Annex III

man & IQ emm; III Prop. 1991/92:23

Annex lll AHEIBIA Reading H.S. Description of products No. Code .04 ggttgn nging thread, whether Q: not put ww Not put up for retail sale : 5204.11 -— Containing 85 & or more by weight of cotton 5204.19 -— Other 52,05 gptton a ot an ew'n hread go ta' ' o 0 e w ' ht of ;ptto ot ut u eta' sa .

Reading

No.

5.5. Code

5508.10

5511.10

Description of products fänncx ”[

oven b ' t ont ' ' ss

than 85 & px weight g: cotton, mixed mainly Q: solely with man-made fibres,

ve b ' t 'n'n ess

e w' - ade

t wov b ' o .

ew'n read a ade a 'bres

- of synthetic staple fibres

ew a a - d ' es o

- Of synthetic staple fibres, containing 85 & or more by weight of such fibres

Heading No.

H.S. Code

5511.2p

5801-10

5801-21 5801.22 5801.23 5801.24 5801.25

5801.26

5801-31 5801.32 5801.33 5801.34 5801.35

5801-36

De

scription of products Prop.l99l/9 Annex III

- Of synthetic staple fibres, containing

less than 85 & by weight of such fibres

Hexen_ei1e_fabriss.and.shenille_fa2rissi sther_than_fabriss_ef_heagins_nsi_äåigz ex_ååisåi

- Of wool or fine animal hair

- Of cotton :

Uncut weft pile fabrics

Cut corduroy

Other weft pile fabrics

Warp pile fabrics, Epingle (uncut) Warp pile fabrics, cut

Chenille fabrics

- Of man-made fibres :

Uncut weft pile fabrics

Cut corduroy

Other weft pile fabrics

Warp pile fabrics, epingle (uncut) Warp pile fabrics, cut

Chenille fabrics

fanrigsi_9ther.:han_narrg__fahric__ef

73)?

.../_—

Heading

NO-

ex

H.s. Code

5811-00

6002.20

6002.41 6002.42

6002.43

6002.91 6002-92

6002-93

Description of products Ånnegjlj

te eted 'cs.

- Other, of a width not exceeding 30 cm -- Of wool, of cotton or of man—made fibres

Other fabrics, warp knit (including those made on galloon knitting machines) :

-- Of wool or fine animal hair

-- Of cotton

-- Of man-made fibres

- other :

-- of wool or fine animal hair

-— Of cotton

—- Of man-made fibres

'.'—)

Heading

ex ex

ex

ex ex

ex

6101.1O 6101-20

6101.30

6102-10 6102-20

6102.30

6103-31 6103-32

6103-33

Description of products

HiniE_9I_b2!21.212152å121_22l1223151 ggg s aks o s ' d' '- I . . _ e . _. s ind simiig: åttigies, knitted 9:

- Overcoats, jackets, blazers and other garments, including ski-suits:

—- Of wool or fine animal hair

-- Of cotton

-- Of man-made fibres

Eggen'g 91 gizig' gvezggats, gat-antg, ggpes, cloaks, gnoraks (including ski— iggkets wi d- eate w' d-' cket ggg s'mila 'c es n'tt d ggg he ed the t an ose 0 No. 51,95.

- Overcoats, jackets, blazers and other garments, including ski-suits:

-- Of wool or fine animal hair

-- Of cotton

-- Of man-made fibres

Hgn'g g; poys' suite, gnsembigs, jgckets, plazezs, tzgusers, bib and Draw Lgther than gwimgegzl, knitted g; maneten...

- Jackets and blazers : -- Of wool or fine animal hair -- Of cotton

-- Of synthetic fibres

Prop. l99l/9 Annex III

of);

Reading

No.

&

ex

H.S. Code

6103-39

6104-31 6104-32 6104-33

6104-39

6104-41 6104-42 6104-43

6104-44

6106-10

6106-20 6106-90

Description of products

-- Of other textile materials

ve d ts o er

than gwimwegz), Knitteg Q; gzgcnetgd. - Jackets and blazers :

-— Of wool or fine animal hair

—— Of cotton

-— Of synthetic fibres

-— Of other textile materials

- Dresses :

-- Of wool or fine animal hair

-- Of cotton

-- Of synthetic fibres

-— Of artificial fibres

— Of cotton Of man-made fibres

Of other textile materials —- Of wool

Prop. 1991/92:23 Annex Ill

Reading No.

51.07

&

6107-11 6107-12

6107-19

6108-21 6108-22

6108-29

6110-10 6110.20

6110.30

Descri tion of roducts F F Annex lll

MW ni_ ath Mm mamma-el-

- Underpants and briefs: -- Of cotton -- Of man—made fibres

-- Of other textile materials

www

htigfs , panties , nightdress es, pyjamas, a_giigé %, tgtnggpgs, die eggin g cgo EDS and sixnilgr gztigies , knitted Q; crgghgted

- Briefs and panties : -- Of cotton -- Of man—made fibres

-- of other textile materials

E')" 11 S V 5 S kn; e c e

ggcsgys, pullovgts, ggzgigans, wgigt- gggts gng gimiia: gztigies, knitteg gr samheteL-

of wool or fine animal hair

- Of cotton

- Of man-made fibres

Prop.]99l/92123

Heading No.

Code

6112-11 6112.12

6112.19

6113-00

6114-10 6114.20

6114.30

6115.12

6115.19

6115.20

6115-91

Description of products

Annex III

ck ' w w

hamnstad... - Track suits :

-— Of cotton -- Of synthetic fibres -- Of other textile materials

ngmentå, made up of knittgd 9; e b ' ' o. .0 5212£_21_221211

a e ' e e . - Of wool or fine animal hair - Of cotton

- Of man-made fibres

e es 't et d. - Panty hose and tights :

—- Of synthetic fibres, measuring per single yarn 67 decitex or more

-- Of other textile materials

- Women's full-length or knee-length hosiery, measuring per single yarn less than 67 decitex

- Other :

-- Of wool or fine animal hair

Prop.]99l/9212

Reading

ex ex

ex

ex

ex

B.S- Code

6115-92 6115.93

6115-99

6201-11 6201-12

6201-13

6201-91

6201-92

6201-93

6202-11

Description of products lÅnnexlll

—- Of cotton -- Of synthetic fibres

-- Of other textile materials

- Overcoats, raincoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles :

-- Parkas, anoraks, wind-cheaters,

waister-jackets and the like, of wool, cotton or man-made fibres: --- Of wool or fine animal hair --- Of cotton --- Of man-made fibres

— Other :

—- Of wool or fine animal hair --- Of wool

—- Of cotton

-- Of man-made fibres

Home ' s' v a r- oa

m_eimilsLarjif-lssåneuhan mmm-21...

- Overcoats, raincoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles :

-- Farkas, anoraks, wind-cheaters, waister-jackets and the like, other than knitted or crocheted, of wool, cotton or man-made fibres:

—-- Of wool or fine animal hair -—-- Of wool

Reading H-S. Description of products No. Code Annex lll ex azoz.12 -—- Of cotton ex 6202-13 —-- Of man—made fibres - Other : ex 6202-91 -- Of wool or fine animal hair:

--- Of wool

6202.92 -— Of cotton 6202.93 -— Of man-made fibres 22121 e 's 0 ' ' es

jagkets, planets, tnousezs, bib and

ce v s eec e nd or s e n w' w

- Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts :

-- Breeches, shorts other than swimwear and trousers (including slacks), of wool, of cotton, or of man-made fibres:

ex 6203-41 -—— Of wool or fine animal hair ---- Of wool

ex 6203-42 --- Of cotton ex 6203-43 --- of synthetic fibres ex 6203-49 --- Of other textile materials:

---- Of artificial fibres

gatt; e ' ' se es e s s ' s ' d ' s ' c 9xsrallsi_hreeshes_and_shgrts_lether than_ssimuear11 - Dresses : 6204-41 -- Of wool or fine animal hair 6204-42 —- Of cotton

MH

ex

ex

ex

ex

6204.

6204.

6204.

6204.

6204-

6204-

6205-

6205.

6205.

6206. 6206-

6206-

43

44

61

62 63

69

10 20

30

20 30

40

Prop.l99l/92:23

Description of products lÅnncxlIl

-- Of synthetic fibres -- Of artificial fibres

- Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts :

-- Trousers and slacks, of wool, of cotton,

or of man—made fibres:

—-— Of wool or fine animal hair: --_- Of wool

--— Of cotton --— Of synthetic fibres

-—_ Of other textile materials: --_- Of artificial fibres

uen' o o s'

- Of wool or fine animal hair - Of cotton

Of man-made fibres

Eggen'g o: girig' higgses, shirts gnd smitt—piggges.

- Of wool or fine animal hair

- Of cotton

- Of man—made fibres

Reading No.

B.S- Code

6302-21 6302-22

6302.29

6302.31 6302.32

6302.39

6302.51 6302.53 6302-59

6302-60

6302-91 6302-93

6302-99

Description of products

e ' ' e s nd h ts ' e ' s pziefs, pgpties, nigntgzesses, pyjamas, ' s nail-sunline- d n b e e When...

- Other bed linen, printed:

--- Of cotton

--- Of man-made fibres

--- of other textile materials

— Other bed linen :

-- Of cotton

-— Of man-made fibres

-- Of other textile materials

- Other table linen :

-- Of cotton

-- Of man-made fibres:

-- Of other textile materials

- Toilet linen and kitchen linen, of terry towelling or similar terry fabrics, of cotton

? Other :

-- Of cotton

-- Of man-made fibres

-- Of other textile materials . . i i i *

Prop. 1991/92:23 Annex III

ex

ex

52.08

52.08-22 52.08-31

52.08-32 52.08-33

52.08-39 52.08-51

52.08-52 52.08-59

52.09

52.09-21 52.09-29

52.09-31 52.09-32

Woven fabrics of cotton, containing ast or more by weight of cotton, weighing not more than 200 g/m2: - Dlaached: - Plain weave, weighing more than 100 g/m2 Dyed: - Plain weave, weighing not more than 100 g/m2 Plain weave, weighing more than 100 g/m2 3-thread or 4-thread twill, including cross twill - Other fabrics Printed: . - - Plain weave, weighing not more than

100 g/m2 - - Plain weave, weighing more than 100 g/m2 - - Other fabrics

Woven fabrics of cotton, containing 85% or more by weight of cotton, weighing more than 200 g/m2:

- Bleached:

- Plain weave - Other fabrics

Dyed:

- Plain weave - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill

Prop.l99l/92:23

Anncle

WW

ex

ex

ex

ex

52.09.

52.09. 52.09-

52.09.

52.10

52.10- 52.10.

52.10. 52.10.

52.10. 52.10.

52.11

52.11. 52.11-

52.11-

52.11. 52.11.

52.11-

52.12

52.12- 52.12-

54.07

54.07.

39

51 52

59

31 32

39 49

51 59

31 32

39

51 52

59

15 23

10

- Other fabrics

Printed:

- Plain weave

- 3-thread or 4-thread twill, including cross twill

- - Other fabrics

Woven fabrics of cotton, containing less than ast by weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made fibres, weighing not more than 200 g/m2:

- Dyed: - - Plain weave - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill

- Other fabrics

Of yarns of different colours:

- Other fabrics

Printed:

- Plain weave

- Other fabrics

Woven fabrics of cotton, containing less than 85% by weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made fibres, weighing more than 200 g/m2:

- Dyed: - Plain weave — - 3—thread or 4-thread twill, including cross twill - — Other fabrics - Printed: - - Plain weave - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill - - Other fabrics

Other woven fabrics of cotton: - Weighing not more than 200 g/m2: - - Printed - Weighing more than 200 g/m2:

- - Dyed

Woven fabrics of synthetic filament yarn, including woven fabrics obtained from materials of heading No. 54.04:

- Woven fabrics obtained from high tenacity yarn of nylon or other polyamides, or of polyesters

Prop.]991/9 Annex lll

7.7;

:..-'...

Hå_1åli££_EQ 54-

ex

ex

54.

54 54

54 54

55 55

55-

55. 55.

55- 55-

55-

55. 55.

55-

07.20

07.30

.07.42 .07.44

.07.52 .07.54

.07.72

.07-82

.14

.14.21 .14.22

.14.23

14.29

14.41 14.42

14.43 14.49

15.11 15.12

15.13

Woven fabrics obtained from strip or the like — Fabrics specified in Note 9 to Section XI Other woven fabrics, containing 85% or more by weight of filaments of nylon or other polyamides:

— - Dyed - - Printed

— Other woven fabrics, containing 85% or more by weight of textures polyester filaments:

- - Dyed - - Printed

- Other woven fabrics, containing 85% or more by weight of synthetic filaments:

- - Dyed

- Other woven fabrics, containing less than 65! by weight of synthetic filaments, mixed mainly or solely with cotton:

- - Dyed

Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing less than 85% by weight of such fibres, mixed mainly or solely with cotton, of a weight exceeding 170 g/m2:

- Dyed: — - Of polyester staple fibres, plain weave - - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres

- Other woven fabrics of polyester staple fibres

- Other woven fabrics

Printed: - Of polyester staple fibres, plain weave - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres

- - Other woven fabrics of polyester staple

. fibres - - Other woven fabrics

Other woven fabrics of synthetic staple fibres: - Of polyester staple fibres: - Mixed mainly or solely with viscose rayon staple fibres - - Mixed mainly or solely with man-made filaments - - Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair - Of acrylic or modacrylic staple fibres:

Prop. 1991/92:23 Annex lll

WW

ex

ex

ex

ex

55.15-

55.15.

55.16

55.16- 55.16. 55.16.

55.16- 55.16. 55.16.

56.08

56.08. 56.08. 56.08.

57.02

57.02. 57-02- 57-02. 57.02.

57.05

22

92

12 13 14

22 23 24

11 19 19.

42

91 92 99

10

- — Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair - Other woven fabrics: - - Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair

Woven fabrics of artificial staple fibres: - containing 85! or more by weight or artificial staple fibres: - Dyed - Of yarns of different colours

- Printed

containing less than 85% by weight of artificial staple fibres, mixed mainly or solely with man-made filaments:

- Dyed — Of yarns of different colours

- - Printed

Knotted netting of twine, cordage or rope; made up fishing nets and other made up nets, of textile materials: - Of man-made textile materials:

- - Made up fishing nets

— - Other:

- - — Knotted netting of twine, cordage or rope

Carpets and other textile floor coverings, woven, not tufted or flocked, whether or not made up, including "Xelem", "Schumacks", 'Karamanie" and similar handwoven rugs: Other, of pile construction, made up: - Of man-made textile materials Other, not of pile construction, made up: - Of wool or fine animal hair - Of man-made textile materials

- - Of other textile materials

Other carpets and other textile floor coverings, whether or not made up:

57-05-00-99 ' ' Other

Prop.]991/9 Annex III

?-73

HS_£AIiii_E2

ex

ex

ex

ex

58 02

58.02-19 58.02-20

58.04

58.04-10 58.04.10.10

58.06

58.11

60.01 60.01-10

60.01-21 60.01-22

60.01-91 60.01-92

60.02 60.02-20 60.02-42 60.02-43

60.02-92 60.02-93

Terry towelling and similar woven terry

fabrics, other than narrow fabrics of heading No. 58.06; tufted textile fabrics, other than products of heading No. 57.03: - Terry towelling and similar woven terry fabrics, of cotton:

- - Other

- Terry towelling and similar woven terry fabrics, of other textile materials

Tulles and other net fabrics, not including woven, knitted or crocheted fabrics; lace in the piece, in strips or in motifs: - Tulles and other net fabrics: - - Fishing nets, in the length or in the piece

Narrow woven fabrics, other than goods of heading No. 58.07; narrow fabrics consisting of warp without weft assembled by means of an adhesive (bolducs):

Quilted textile products in the piece, composed of one or more layers of textile materials assembled with padding by stitching or otherwise, other than embroidery of heading No. 58.10

Pile fabrics, including "long pile" fabrics and terry fabrics, knitted or crocheted: "Long pile" fabrics - Looped pile fabrics:

- Of cotton - Of man-made fibres

Other

- Of cotton - Of man-made fibres

Other knitted or crocheted fabrics: - Other, of a width not exceeding 30 cm - Other fabrics, warp knit (including those made on galloon knitting machines): — Of cotton - Of man-made fibres Other: - Of cotton - Of man-made fibres

Annex lll

WW

ex

ex

ex

ex

61.03

61.04

61:05 61.05-10 61.05.20

61.06

61.06-10 61.06-20

61.07

61.07-11 61.07-12 61.07.19

61.07.21 61.07.22 61.07.29

61.07.91 61307-92

61.08

61.08-11

61-08-21 61-08-22 61.08-29

61-08-31 61.06.32

61.08-91 61.08-92 61.09

Men's or boys' suits, ensembles jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear), knitted or crocheted.

Women's or girls' suits, snsembles, jackets, blazers, dresses, skirts, divided skirts, trousers, bib and brace overalls breeches and shorts (other than swimwear), knitted or crocheted.

Men's or boys' shirts knitted or crocheted: - Of cotton - Of man-made fibres

Women's or girls' blouses, shirts and shirt- blouses, knitted or crocheted:

- Of cotton '

- Of man-made fibres

Men's or boys' underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, knitted or crocheted: - Underpants and briefs:

- Of cotton - Of man-made fibres - Of other textile materials Nightshirts and pyjamas: — Of cotton - Of man-made fibres - Of other textile materials Other: - Of cotton - Of man-made fibres

Women's or girls' slips, petticoats, briefs, panties, nightdresses, pyjamas, négliges, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted:

- Slips and petticoats:

- Of man-made fibres

Briefs and panties:

- Of cotton - Of man-made fibres - Of other textile materials: Nightdresses and pyjamas: - Of cotton - Of man-made fibres

Other:

- Of cotton - Of man-made fibres:

T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted

Prop. 1991/92:23 Annex III

Hå_lnzi££_89

ex

ex

ex

ex

ex

61.10

61.11

61.11-20 61.11-30

61.12

61.12-11 61.12-12 61.12.20 61.12-31 61.12.41 61.14 61.14.20 61-14.30

61.15

,61.15.11 61.15.12

61.15-19 61.15.20

61.15-91 61.15-92 61.15-93

62.01

62.01.11 62.01-12 62.01-13

Description_of_zredusis

Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, knitted or crocheted

Babies' garments and clothing accessories, knitted or crocheted:

- Of cotton - Of synthetic fibres:

Track suits, ski suits and swimwear, knitted or crocheted:

- Track suits:-

- Of cotton - Of synthetic fibres

Ski suits Men's or boys' swimwear: - Of synthetic fibres Women's or girls' swimwear: - Of synthetic fibres

Other garments, knitted or crocheted: - Of cotton — Of man-made fibres:

Panty hose, tights, stockings, socks and other hosiery, including stockings for varicose veins and footwear without applied soles, knitted or crocheted:

- Panty hose and tights:

- - Of synthetic fibres, measuring per single yarn less than 67 decitex - - Of synthetic fibres, measuring per

single yarn 67 decitex or more

- Of other textile materials Women's full—length or knas-length

hosiery, measuring per single yarn less than 67 decitex

Other: - Of wool or fine animal hair - of cotton - Of synthetic fibres

Men's or boys' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, other than those of headings No. 62.03: — Overcoats, raincoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles:

- - Of wool or fine animal hair - - Of cotton - - Of man-made fibres

Prop. 1991/92:23 Annex Ill

BS tariff EO ' Remini-Ms

ex

ex

ex

62.01.92 62.01.93

62.02

62.02.11 62.02.12 62.02-13

62.02-91 62.02-92 62.02.93

62.03

62.03-11 62.03-12 62.03.19

62.03.21 62.03.22 62.03-23

62.03.31 62.03.32 62.03.33 62.03-39

62.03.41 62.03-42 62.03-43 62.03.49

62.04

62.04.12 62.04-13

62.04-22 62.04.23

Other: - — Of cotton - - Of man-made fibres

Women's or girls' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including ski— jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, other than those of heading No. 62.04: - Overcoats, raincoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles:

- Of wool or fine animal hair - Of cotton - Of man-made fibres Other: - Of wool or fine animal hair - Of cotton - Of man-made fibres

Men's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear): - Suits:

- Of wool or fine animal hair - Of synthetic fibres - Of other textile materials Ensembles: - Of wool or fine animal hair - Of cotton - Of synthetic fibres Jackets and blazers: - Of wool or fine animal hair - Of cotton - Of synthetic fibres - Of other textile materials Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts: - Of wool or fine animal hair

Of cotton Of synthetic fibres

"Of other textile materials

Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts, divided skirts, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear):

- Suits:

- Of cotton - Of synthetic fibres

Ensembles:

- Of cotton - of synthetic fibres

Jackets and blazers:

Prop.]99l/92:23

Annex III

nemi-rm

ex

ex

ex

ex

ex

62 62 62 62

62 62 62 62

62 62 62

62 62 62 62 62

62 62. 62

62 62.

62.

62 62

62 62

62 62 62

.04-31 .04-32 .04-33 .04.39

.04.42 .04-43 .04.44 .04.49

.04.51 .04.52 .04-53

.04.59

.04.61 .04-62 .04.63 .04.69

.05 05.20 .05-30 .06

.06-30 06-40

.07.21 .07.22

.03

.08-21 .08-22

.09 .09-20 .09-30

DEEELUMHJEL£I_EIQQBQLE

Of wool or fine animal hair Of cotton

Of synthetic fibres Of other textile materials

Dresses: - of cotton - Of synthetic fibres - of artificial fibres - Of other textile materials Skirts and divided skirts: - Of wool or fine animal hair - Of cotton - Of synthetic fibres

- Of other textile materials Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts: - Of wool or fine animal hair

Of cotton Of synthetic fibres Of other textile materials

Men's or boys' shirts: - Of cotton — Of man-made fibres

Women's or girls' blouses, shirts and shirt— blouses:

- Of cotton - Of man-made fibres

Men's or boys' singlets and other vests, underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, bathrobes, dressing gowns and similar articles: - Nightshirts and pyjamas: - - Of cotton

- - Of man-made fibres

Women's or girls' singlets and other vests, slips, petticoats, briefs, panties, nightdresses, pyjamas, negliges, bathrobes, dressing gowns and similar articles: - Nightdresses and pyjamas:

- - Of cotton - - of man-made fibres

Babies' garments and clothing accessories: - Of cotton - Of synthetic fibres

Prop. 1991./92:73

Annexl”

WW

ex

ex

ex

ex

ex

ex

62.

62. 62.

62. 62.

62- 62.

62.

62. 62. 62. 62.

63. 63.

63.

63- 63-

63. 63.

63. 63. 63.

63. 63-

63.

63. 63-

11 11.20

11.32 11.33

11.42 11-43

12.10

15 15.10 15.20

01 01.20

02 02.21 02.22

02.31 02.32

02.51 02.52 02.60

02-91 02.92

03.91 03.92

Garments, made up of fabrics of heading No. 56.02, 56.03, 59.03, or 59.07:

Track suits, ski suits and swimwear; other garments:

- Ski suits

Other garments, men's or boys':

- Of cotton - Of man-made fibres

Other garments, women's or girls':

- Of cotton - Of man-made fibres

Brassieres, girdles, corsets, braces, suspenders, garters and similar articles and parts thereof, whether or not knitted or crocheted:

- Brassieres

Ties, bow ties and cravats: - Of silk or silk waste - Of man-made fibres

Blankets and travelling rugs: - Blankets (other than electric blankets) and travelling rugs, of wool or fine animal hair

Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen: - Other bed linen, printed:

- Of cotton - Of man-made fibres

Other bed linen:

- Of cotton - Of man-made fibres

Other table linen:

- Of cotton - Of flax

Toilet linen and kitchen linen, of terry towelling or similar terry fabrics, of cotton Other

- Of cotton

- - Of flax

Curtains (including drapes) and interior blinds; curtain or bed valances:

- Other: - Of cotton ' - Of synthetic fibres

Prop.]991/92z23

Annex 111

HE_$AIÅXI_EQ

ex

ex

ex

63.04

63.04.19

63.07 63.07-20

64.01

64.01-10

64.01.92

64.03

64.03.11 64.03.40

64.03.51 64.03-91 64.03-99

64.04

64.04-19

WW Other furnishing articles, excluding those of heading No. 94.04:

- Bedspreads: — - Other

Other made up articles, including dress patterns: - Life-jackets and life-belts

Waterproof footwear with outer soles and uppers of rubber or of plastics, the uppers of which are neither fixed to the sole nor

assembled by stitching, riveting, nailing, screwing, plugging or similar processes:

- Footwear incorporating a protective metal toe-cap - Other footwear: - - Covering the ankle but not covering the

knee

Pootwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather: - Sports footwear - Ski-boot and cross—country ski footwear - Other footwear, incorporating a protective metal toe—cap - Other footwear with outer soles of leather:

- — Covering the ankle - Other footwear: - - Covering the ankle

- - Other

Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and

uppers of textile materials: -_Pootwear with outer soles of rubber or plastics:

- - Other

Prop.l99l/92:23 Annex 111

61.05

61.07

61.10

61.12

61.12.11 61.12.12 61.12-19

61.12.20

MME

Men's or boys' shirts, knitted or crocheted

Men's or boys' underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted

Jerseys, pullovers, cardigans, waist- coats and similar articles, knitted or crocheted

Track suits, ski suits and swimwear, knitted or crocheted:

- Track suits:

-- of cotton

-- of synthetic fibres -- of other textile materials

- Ski suits

Proyx 1991/92:23 Annexl”

ex

ax

ex

ex

ex

ex

ex

61.15

61.15.11

61.15.12

61.15.19

61.15.91

61.15.92

61.15.93

61.15.99

62.01

62.02

62.03

DW

Panty hose, tights, stockings, socks and other hosiery, including stockings for varicose veins and footwear without applied soles, knitted or crocheted:

- Panty hose and tights:

-- other than those elasticated by means of rubber threads -- other than those elasticated by means ot rubber threads

-- other than those elasticated by means of rubber threads

— stockings, socks and other hosiery:

-— of wool or tine animal hair, except those elasticated by means of rubber threads

-- of cotton, except those elasticated hy means of rubber threads

-- of synthetic fibres, except those elasticated by means of rubber threads

-- of other textile materials, except those elasticated by means of rubber threads

Hen's or boys' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including ski— jackets), wind—cheaters, wind—jackets and similar articles, other than those of heading No. 62.03.

Women's or girls' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including ski— jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, other than those of heading No. 62.04.

Men's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear).

Prop. 1991/92:23 Annex lll

62.04

62.05

62.10

62.11

62.11.20

62.11.31 62.11.32 62.11.33 62.11.39

62.11.41 62.11.42 62.11.43 62.11.49

63.02

63.02.21 ex 63.02.22 63.02.29

63.02.31 ex 63.02.32 63.02.39

MW

Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts, divided skirts, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear).

Men's or boys' shirts.

Garments made up of fabrics of heading NO. 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 or 59.07.

Track suits, ski suits and swimwear; other garments.

- Ski suits - other garments, men's or boys':

-- of wool or fine animal hair —— of cotton -- Of man-made fibres —- of other textile materials

- Other garments, women's or girls':

-- of wool or fine animal hair -- of cotton -— of man-made fibres -- of other textile materials

Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen.

- Bed linen, not knitted or crocheted, printed:

-- of cotton —- of man-made fibres, except nonwovens -- of other textile materials '

- Bed linen, not knitted or crocheted, other:

-- of cotton -- of man-made fibres, except nonwovens -- of other textile materials

Prop. 1991/9 Annex lll

7-73

63.03

63.03.11 63.03.12 63.03.19

ex 63.03.91 ex 63.03.92

ex 63.03.99

We

Curtains (including drapes) and interior blinds; curtain or bed valances.

- Knitted or crocheted:

-- of cotton -- of synthetic fibres -— of other textile materials

- Other:

-- of cotton, except interior blinds -— of synthetic fibres, except interior blinds -- of other textile materials, except interior blinds

Prop. 1991/9 Annex 111

7-72

Heading Ho. gode

52.04

52.05

H.S.

5204.11

5204-19

5205.11

5205.12

5205.13

5205.14

5205.21

5205-22

5205.23

5205-24

SEEDEE

Description of Products

Cotton sewing thread, whether or not put up for retail sale

- Not put up for retail sale: - - Containing 85& or more by weight of cotton

- - Other

cotton yarn (other than sewing thread), containing 85% or more by weight of cotton, not put up for retail sale

- single yarn, of uncombed fibres: - - Heasuring 714.29 decitex or more not exceeding 14 metric number) - - Measuring less than 714.29 but not less than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number) - - Heasuring less than 232.56 decitex but not less than 192.31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number) Heasuring less than 192.31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number)

- Single yarn, of combed fibres: — - Heasuring 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number) - - Heasuring less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number) - - Heasuring less than 232.56 decitex but not less than 192.31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number) - - Heasuring less than 192.31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding ao metric number)

Annex 111

52.06

5205.31

5205.32

5205.33

5205.34

5205.41

5205.42

5205.43

5205.44

5206.11

5206.12

5206.13

- Multiple (folded) or cabled yarn, of

uncombed fibres: - - Heasuring per single yarn 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number per single yarn) — - Heasuring per single yarn less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number per single yarn) - - Heasuring per single yarn less than 232.56 decitex but not less than 192.31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number per single yarn) - - Measuring per single yarn less than 192.31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number per single yarn)

- Multiple (folded) or cabled yarn,

of combed fibres: — - Heasuring per single yarn 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number per single yarn) - - Heasuring per single yarn less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number per single yarn) - - Heasuring per single yarn less than 232.56 decitex but not less than 192.31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number per single yarn) - - Heasuring per single yarn less than 192.31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding ao metric number per single yarn)

Cotton yarn (other than sewing thread), containing less than 85% by weight of cotton not put up for retail sale

- single yarn, of uncombed fibres: - - Heasuring 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number) - - Heasuring less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number) - - Heasuring less than 232.56 decitex but not less than 192.31 decitex

Annex 111

5206.14

5206.21

5206.22

5206.23

5206.24

5206.31

5206.32

5206.33

5206.34

5206.41

5206.42

5206.43

(exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number)

- — Measuring less than 192.31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number) - Single yarn, of combed fibres: - - Measuring 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number) — Measuring less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number) - - Measuring less than 232.56 decitex but not less than 192.31 decitex (exceeding 43 metric number but not

exceeding 52 metric number)

- Measuring less than 192.31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number) - Multiple (folded) or cabled yarn, of

uncombed fibres:

- — Measuring per single yarn 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number per single yarn) — Measuring per single yarn less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number per single yarn) — Measuring per single yarn less than 232.56 decitex but not less than 192.31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number per single yarn) Measuring per single yarn less than 192.31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number per single yarn) Multiple (folded) or cabled yarn,

of combed fibres: - - Measuring per single yarn 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number per single yarn) - — Measuring per single yarn less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number per single yarn) - - Measuring per single yarn less than 232.56 decitex but not less than 192.31 decitex (exceeding 43 metric

Prop.]991/92z23

Annex 111

52.07

52.08

5206.44

ex 5208.11

5208.12 52OB.13 5208.19 5208.21 5208.22 5208.23 5208.29 5208.3l 5208.32 5208.33 5208.39 5208.41 52OB.42 5208.43 5208.49 5208.51 5208.52

5208.53

number but not exceeding 52 metric number per single yarn) Measuring per single yarn less than 192.31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding ao metric number per single yarn)

Cotton yarn (other than sewing thread) put up for retail sale

Woven fabrics of cotton, containing 85% or more by weight of cotton, weighing not more than 200 g/m2:

- Unbleached:

-Plain weave, weighing not more than 100 g/m2 :

- Other

Plain weave, weighing more than 100 g/m2 3-thread or 4 thread twill, including cross-twill -Other fabrics Bleached:

Plain weave, weighing not more than 100 g/m 2 Plain weave, weighing more than 100 g/m2 3-thread or 4-thread twill, including cross-twill -other fabrics

Dyed: - Plain weave, weighing not more than

100 g/m2

- Plain weave, weighing more than

100 g/m2

- 3-thread or 4—thread twill,

including cross-twill

— Other fabrics Of yarns of different colours:

Plain weave, weighing not more than 100 g/m2 Plain weave, weighing more than 100 g/m2 3-thread or 4-thread twill, including cross-twill -Othere fabrics Printed: - Plain weave, weighing not more than

100 g/m2

- Plain weave, weighing more than

100 g/m2

- 3-thread or 4-thread twill,

including cross twill

Prop.1991/9 Annexl”

'7-7'3

52.09

52.10— 11

52.12

54.07

54.08

55.12

55.13— 14

55.15

55.16

58.01

58.02

52OB.59

5801.21

5801.31

5802.11 5802.19

- - Other fabrics

Woven fabrics of cotton, containing 85% or more by weight of cotton, weighing more than 200g/m2

Woven fabrics of cotton, containing less than 85t by weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made fibres

Other woven fabrics of cotton

Woven fabrics of synthetic filament yarn, including woven fabrics obtained from materials of heading No. 54.04

Woven fabrics of artificial filament yarn, including woven fabrics obtained from materials of heading No. 54.05

Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing 85% or more by weight of synthetic staple fibres

Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing less than 85% by weight of such fibres, mixed mainly or solely with cotton

Other woven fabrics of synthetic staple fibres

Woven fabrics of artificial staple fibres

Woven pile fabrics and chenille fabrics, other than fabrics of heading No. 58.02 or 58.06

- Of cotton: - — Uncut weft pile fabrics Of man-made fibres - — Uncut weft pile fabrice

Terry towelling and similar woven terry fabrics, other than narrow fabrics of heading No. 58.06; tufted textile fabrics, other than products of heading No. 57.03

- Terry towelling and similar woven terry fabrics, of cotton

- - Unbleached

- Other

Prop. 1991/92:23 Annele

58.03

ex

59.02

ex

ex

ex

59.05 ex

61.01

61.02

5803.10 5803-90

5902.10

5902.20

5902.90

5905.00

Gauze, other than narrow fabrics of heading No. 58.06,

- Of cotton - Of other textile materials - - Of man-made fibres

Tyre cord fabric of high tenacity yarn of nylon or other polyamides, polyester: or viscose rayon

— Of nylon or other polyamids:

- - not impregnated, coated or covered with rubber

Of polyesters

- - not impregnated, coated or covered with rubber

_ Other - - not impregnated, coated or covered

with rubber '

Textile wall coverings

- With a surface made of man-made fibres or of cotton

Men's or boys' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including ski— jackets), wind-cheaters, wind—jackets and similar articles, knitted or crocheted, other than those of heading No.61.03

Women's or girls' overcoats, car—coats, capes, cloaks, anoraks (including ski- jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, knitted or crocheted, other than those of heading No. 61.04

Prop. 1991/92:23 Annex 111

61.03

61.04

61.05

61.06

61.07

61.08

61.09

61.10

61.11

ex

ex

ex

ex

6111.10

6111.2O

6111.30

6111.90

Men's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear), knitted or crocheted

Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts, divided skirts, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear), knitted or crocheted

Men's or boys' shirts, knitted or crocheted

Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, knitted or crocheted

Men's or boys' underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted

Women's or girls' slips, petticoats briefs, panties, nightdresses, pyjamas, négligés, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted

T—shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted

Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, knitted or crocheted

Babies' garments and clothing accessories, knitted or crocheted

- Of wool or fine animal hair - - Other than gloves, mittens and mitts Of cotton - - Other than gloves, mittens and mitts

- Of synthetic fibres - Other than gloves, mittens and mitts

- Of other textile materials - - Other than gloves, mittens and mitts

[innexlll

61.12

61.13

61.14

61.15

ex 6113.00

ex

ex

ex

ex

ex

6115.11

6115.12

6115.19 6115.20

6115.91

6115.92

6115.93

6115.99

Track suits, ski suits and swimwear, knitted or crocheted

Garments, made up of knitted or crocheted fabrics of heading No. 59.03, 59.06 or 59.07

- Of knitted or crocheted fabrics of heading No. 59.03 or 59.07

Other garments, knitted or crocheted

Panty hose, tights, stockings, socks and other hosiery, including stockings for varicose veins and footwear without applied soles, knitted or crocheted

- Panty hose and tights: - - Of synthetic fibres, measuring per single yarn less than 67 decitex - - Of synthetic fibres, measuring per single yarn 67 decitex or more - — Of other textile materials - Women's full—length or knee-length

hosiery, measuring per single yarn less than 67 decitex

Other than stockings for varicose

veins containing rubber thread

- Other - - Of wool or fine animal hair - - - Other than stockings for varicose veins containing rubber thread — - Of cotton - - - Other than stockings for varicose veins containing rubber thread - - Of synthetic fibres - - - Other than stockings for varicose veins containing rubber thread

- - Of other textile materials - - - Other than stockings for varicose veins containing rubber thread

Prop.]991/9 An ncx III

7-72

62.01

62.02

62.03

62.04

62.05

62.06

62.07

62.08

62.10

62.11

62.12

63.01

63.02

Men's or boys' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including ski- jackets), wind-cheaters, wind—jackets and similar articles, other than those of heading No. 62.03

Women's or girls' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including ski- jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, other than those of heading No. 62.04

Men's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers, trouseres, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear)

Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear)

Men's or boys' shirts

Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses

Men's or boys' singlets and other vests underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, bathrobes, dressing gowns and similar articles

Women's or girls' singlets and other vests, slips, petticoats, briefs, panties, nigthdresses, pyjamas, négligés, bathrobes, dressing gowns and similar articles

Garments, made up of fabrics of heading No. 56.02, 56.03, 59.03, 59.06, 59.07

Track suits, ski suits and swimwear; other garments

Brassiéres, girdles, corsets, braces, suspenders, garters and similar articles and parts thereof, whether or not knitted or crocheted

Blankets and travelling rugs

Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen

Prop.]991/92123

Annex 111

63.03 curtains (including drapes) and Prop.]991/92 23

interior blinds; curtain or bed [Xnnexlll valances 63.04 other furnishing articles, exluding

those of heading No. 94.04

W

Yarn of carded wool, not put up for retail sale

Yarn of combed wool, not put up for retail sale

Woven fabrics of carded wool or of carded fine animal hair

Woven fabrics of combed wool or fine animal hair

Cotton yarn (other than sewing thread), containing 85% or more by weight of cotton, not put up for retail sale

Woven fabrics of cotton, containing 85% or more by weight of cotton, weighing not more than 200g/m2

Woven fabrics of cotton, containing 85% or more by weight of cotton, weighing more than 200g/m2

Woven fabrics of cotton, containing less than 854 by weight of cotton, mixed mainly or solely with man—made fibres, weighing not more than 200g/m2

Woven fabrics of cotton, containing less than 85% by weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made fibres, weighing more than 200g/m2

Other woven fabrics of cotton

Annex 111

Chapt. 61

R&W

Synthetic filament yarn (other than sewing thread), not put up for retail sale, including synthetic monofilament of less than 67 decitex

Synthetic monofilament of 67 decitex or more and of which no cross-sectional dimension exceeds lmm; strip and the like (for example, artificial straw) of synthetic textile materials of an apparent width not exceeding 5mm

Woven fabrics of synthetic filament yarn, including woven fabrics obtained from materials of heading No. 5404

Synthetic staple-fibres, not_carded, combed or otherwise processed for spinning

Yarn (other than sewing thread) of synthetic staple fibres, not put up for retail sale

Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing 854 or more by weight of synthetic staple fibres

Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing less than 85% by weight of such fibres, mixed mainly or solely with cotton, of a weight mot exceeding 170g/m2

Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing less than 85% by weight of such fibres, mixed mainly or solely with cotton, of a weight exceeding 170g/m2

Other woven fabrics of synthetic staple fibres

Carpets and other textile floor coverings, woven, not tufted or flocked, whether or not made up, including 'Kelem", 'Schumacks", 'Karamanie" and similar hand-woven rugs

Carpets and other textile floor coverings, tufted, whether or not made up

Embroidery, in the piece, in strips or in motifs

Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted

Prop.]99l/92z23

Annexl”

MM.

Chapt. 62

Chapt. 63

W

Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or crocheted

Other made up textile articles; clothing and worn textile article

sets; 5;

worn

rags

Prop. 1991/92:23 Annex 111

BILAGA III

Varor för vilka en särskild tidtabell för tullawecklingen skall tillämpas

För varor upptagna i listorna A-E i denna bilaga kommer EFTA-länderna att minska bastullarna med följande procenttal:

Fr o m dagen för avtalets ikraftträdande 30% Fr o m 1 januari 1994 30% Fr o m 1januari 1996 40%

Prop. 1991/92:23 Bilaga III

'.'.)

LISTOR TILL BILAGA III Prop. 1991/92:23

Bilaga III . . A ÖSTERRIKE

B FINLAND

C NORGE

(varulistorna utelämnade här)

LISTA D TILL BILAGA III Prop. 1991/92:23 SVERIGE Bilaga III

Tulltaxenr/ Varuslag

HS nr 52.04 Sytråd av bomull,även i detaljhandelsuppläggningar — inte i detaljhandelsuppläggningar 5204.11 — — innehållande minst 85 viktprocent bomull 5204.19 ——annan 52.05 Garn av bomull (annat än sytråd), innehållande minst 85 viktprocent bomull,inte i detaljhandels uppläggningar -enkelt garn av okammade fibrer, med en längdvikt av: 52.05.11 -— minst 714,29 decitex (högst nr 14) 52.05.12 —— mindre än 714,29 decitex men minst 232,56 decitex (över nr 14 men högst nr 43) 52.05.13 —— mindre än 232,56 decitex men minst 192,31 decitex (över nr 43 men högst nr 52) 52.05.14 ———mindre än 192,31 decitex men minst 125 decitex (över nr 52 men högst nr 80) enkelt garn av kammade fibrer med en längdvikt av: 52.05.21 —— minst 714,29 decitex (högst nr 14) 52.05.22 —— mindre än 714,29 decitex men minst 232,56 decitex (över nr 14 men högst nr 43) 52.05.23 —— mindre än 232,56 decitex men minst 192,31 decitex (över nr 43 men högst nr 52) 52.05.24 -— mindre än 192,31 decitex men minst 125 decitex (över nr 52 men högst nr 80) — tvinnat (flertrådigt garn) av okammade fibrer, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av: 52.05.31 —— minst 714,29 decitex (högst nr 14) 52.05.32 —- mindre än 714,29 decitex men minst 232,56 decitex (över nr 14, men högst nr 43) 52.05.33 —— mindre än 232,56 decitex men minst 192,31 decitex (över nr 43 men högst nr 52) 52.05.34 —— mindre än 192,31 decitex men minst 125 decitex (över nr 52 men högst nr 80) —tvinnat (flertrådigt garn) av kammade fibrer, hos vilket enkclgarnet har en längdvikt av: 52.05.41 —— minst 714,29 decitex (högst nr 14) 52.05.42 —— mindre än 714,29 decitex men minst 232,56 decitex (över nr 14 men högst nr 43) 52.05.43 —— mindre än 232,56 decitex men minst 192,31 . decitex (över nr 43 men högst nr 52) 52.05.44 —— mindre än 192,31 decitex men minst 125 decitex (över nr 52 men högst nr 80) 52.06 Garn av bomull (annat än sytråd), innehållande mindre än 85 viktpro- cent bomull,inte i detaljhandelsuppläggningar _enkelt garn av okammade fibrer, med en längdvikt av: 52.06.11 —— minst 714,29 decitex (högst nr 14) 52.06.12 —— mindre än 714,29 decitex men minst 232,56 decitex (över nr 14 men högst nr 43) 52.06.13 —- mindre än 232,56 decitex men minst 192,31 decitex (över nr 43 men högst nr 52) 52.06.14 —— mindre än 192,31 decitex men minst 125 decitex (över nr 52 men högst nr 80) -cnkelt garn av kammade fibrer, med en längdvikt av: 52.06.21 —— minst 714,29 decitex (högst nr 14)

Tulltaxenr/ Varuslag HS nr Bilaga 111 52.062 —— mindre än 714,29 decitex men minst 232,56 decitex (över nr 14 men högst nr 43) 510623 —- mindre än 232,56 decitex men minst 192,31 decitex (över nr 43 men högst nr 52) 52.06.24 —— mindre än 192,31 decitex men minst 125

decitex (över nr 52 men högst nr 80) — tvinnat (Hertrådigt garn) av okammade fibrer hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av:

520631 —— minst 714,29 decitex (högst nr 14) 52.06-32 — — mindre än 714,29 decitex men minst 232,56 decitex (över nr 14 men högst nr 43) 52.06.33 —— mindre än 232,56 decitex men minst 192,31 decitex (över nr 43 men högst nr 52) 52.06.34 —— mindre än 192,31 decitex men minst 125

decitex (över nr 522 men högst nr 80) - tvinnat (flertrådigt) garn av kammade fibrer, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av:

52.06.41 — minst 714,29 decitex (högst nr 14) 52.06.42 — — mindre än 714,29 decitex men minst 232,56 decitex (över nr 1-4 men högst nr 43) 52.06.43 —— mindre än 232,56 decitex men minst 192,31 decitex (över nr 4.3 men högst nr 52) 52.06.44 —— mindre än 192,31 decitex men minst 125 decitex (över nr 52 men högst nr 80) 52.07 Garn av bomull (annat än sytråd) i detaljhandelsuppläggningar 52.08 Vävnader av bomull, innehållande minst 85 viktprocent bomull och vä-

gande högst 200 gjm'.

— oblekta ur 52.08.11 — med tvåskaftsbinc'lning, vägande högst 100 g/m2

— andra slag 52.08.12 —— med tvåskaftsbinclning,vägande mer än 100 g/m2 52.08.13 -- med 3- bindig eller 4 bindig kypertbindning 52.08.19 —— andra vävnader

blekta. 52.08.21 —-— med tvåskaftbindning,vägande högst 100 g/m- 52.08.22 — — med tvåskaftbindning,vägande mer än 100 g/m- 52.08.23 —— med 3- b-indig elle1 4- bindig kypertbindning 52.08.29 - — andra vävnader

— färgade: 52.08.31 -— med tvåskaftsbinclning, vägande högst 100 g/m— 52.08.32 — — med tvåskaftsbinclning, vägande mer än 100 g/m2 52.08.33 — med 3- bindig eller 4- bindig kypertbindning 52.08.39 - andra vävnader

av olikfärgade garner: 52.08.41 —- med tvåskaftsbinclning,vägande högst 100 g/m2 52.08.42 —— med tväskaftsbinclning,vägande mer än 100 g/m' 52.08.43 —— med 3- bindig eller 4- b—indig kypertbindning 52.08.49 - — andra vävnader

- tryckta. 52.08.51 —— med tvåskaftsbintlning,vägande högst 100 gjm2 52.08.52 - med tvåskaftsbintlning,vägande mer än 100 g/m' 52.08.53 — - med 3- -bindig eller 4- b-indig kypertbindning 52.08.59 - andra vävnader 52.09 Vävnader av bomull, innehållande minst 85 viktprocent bomull och vä-

gande mer än 200 g/m2

52.10—11 Vävnader av bomull,innehällande mindre än 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstlibrer

52.12 Andra vävnader av bomull

Bilaga 111

Tulltaxenr/ HS nr

54.07

54.08

55.12

55.13—14

55.15

55.16 58.01

580121 5801.31 58.02

5802.ll 580219

58.03 580310 ur 580390

59.02

ur 590210 ur 590220 ur 590290

59.05 ur 590500

61.01

61.02

61.03

61.04

Varuslag

Vävnader av garn av syntetfilament,inbegripet vävnader framställda av material enligt nr 54.04

Vävnader av garn av regenatfilament,inbegripet vävnader framställda av material enligt nr 54.05

Vävnader av syntetstapelfibrer innehållande minst 85 viktprocent så- dana fibrer

Vävnader av syntetstapelfibrer,innehållande mindre än 85 viktprocent sådana fibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bo- mull

Andra vävnader av syntetstapelfibrer Vävnader av regenatstapeltibrer

Luggvävnader, inbegripet sniljvävnader, andra än varor enligt nr 58.02 och 58.06

— av bomull: — — oskuren väftsammet o.d. — av konstfiber: — — oskuren väftsammet o.d.

Handduksfrotté och liknande frottévävnader, andra än band enligt nr 58.06; tuftade dukvaror av textilmaterial, andra än varor enligt nr 57.03

— handduksfrotté och liknande frottévävnader, av bomull — oblekta — — andra

Slingervävnader,andra än band enligt nr 58.06

— av bomull — av annat textilmaterial — — av konstfibrer

Kordväv av högstyrkegarn av nylon eller andra polyamider, polyestrar eller viskos

av nylon eller andra polyamider: — ej impregnerad,överdragen eller belagd med gummi av polyestrar —— ej impregnerad, överdragen eller belagd med gummi andra slag ' -— ej impregnerad,överdragen eller belagd med gummi

Textiltapeter med utsida av konstf1ber eller av bomull

Överrockar, bilrockar, slängkappor, anoraker. skidjackor, vindjackor och liknande ytterkläder, av trikä,för män eller pojkar

Kappor (inbegripet slängkappor), bilrockar, anoraker, skidjackor, vindjackor och liknande ytterkläder, av trikå, för kvinnor eller flickor

Kostymer, ensembler, kavajer, blazrar, jackor (andra än sådana enligt nr 61.01) och byxor (andra än badbyxor), av trikå, för män eller pojkar

Dräkter, ensembler, kavajer, blazrar, jackor (andra än sådana enligt nr 61.02), klänningar, kjolar, byxkjolar och byxor, av trikå, för kvinnor eller f1ickor

m_— Prop. 1991/92:23

HS nr Bilaga 111 61.05 Skjortor av trikå, för män eller pojkar

61.06 Blusar, skjortor och skjortblusar av trikå, för kvinnor eller flickor

61.07 Kalsonger, nattskjortor, pyjamas, badrockar, morgonrockar och lik-

nande artiklar, av trikå, för män eller pojkar 61.08 Underklänningar, underkjolar, underbyxor, trosor, nattlinnen. pyja-

mas, negligéer, badroekar, morgonrockar och liknande artiklar, av trikå, för kvinnor eller flickor

61.09 T—tröjor, undertröjor och liknande tröjor, av trikå

61.10 Tröjor (andra än sådana enligt nr 61.09), pullovrar, koftor, västar och liknande artiklar, av trikå

61 .11 Babykläder och tillbehör till sådana kläder, av trikå

ur 6111.10 '— av ull eller fina djurhår — andra än vantar ur 611120 — av bomull

andra än vantar

ur 6111.30 — av syntetfibrer: —— andra än vantar ur 6111.90 — av andra textilmaterial —— -— andra än vantar

61.12 Träningsoveraller, skiddräkter, baddräkter och badbyxor, av trikå 61.13 Kläder av dukvaror av trikå enligt nr 59.03, 59.06 eller 59.07

ur 6113.00 — av dukvaror enligt nr 59.03 eller 59.07

61 .14 Andra kläder av trikå

61.15 Strumpbyxor, trikåer, strumpor, sockor o.d., inbegripet åderbrocks—

strumpor samt skodon titan påsatt sula, av trikå

strumpbyxor och trikåer:

6115.11 — av syntetlibergarn. hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av mindre än 67 decitex (60 denicr) 6115.12 —— av syntetfibergarn hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av minst 67 decitex

6115.19 — av annat textilmaterial

ur 611520 — långa strumpor och knästrumpor för damer, av garn hos vilket enkel-

garnet har en längdvikt av mindre än 67 decitex —- andra än åderbrocksstrumpor innehållande gummitråd andra slag

ur61 15.91 ——-— av ull eller lina djurhår

—-—andra än åderbrocksstrumpor innehållande gummitråd ur 611592 ——av bomull

—-—andra än åderbrocksstrumpor innehållande gummitråd ur 611533 —- av syntetfibrer: -

———andra än åderbrocksstrumpor innehållande gummitråd ur 611599 -—— av annat textilmaterial

———andra än åderbroeksstrumpor innehållande gummitråd

62.01 Överrockar, bilrockar, slängkappor, anoraker, skidjackor, vindjackor och liknande ytterkläder, för män eller pojkar

62.02 Kappor, (inbegripet slängkappor), bilrockar, anoraker, skidjackor, vindjackor och liknande ytterkläder, för kvinnor eller flickor

62.03 Kostymer, ensembler, kavajer, blazrar, jackor (andra än sådana enligt nr 62.01) och byxor (andra än badbyxor), för män eller pojkar 438

Bilaga 111

Tulltaxenr/ HS nr

62.04

62.05 62.06 62.07

62.08

62.10

62.11 62.12

63.01 63.02

63.03

63.04

Varuslag

Dräkter, ensembler, kavajer, blazrar,jackor (andra än sådana enligt nr 62.02), klänningar, kjolar, byxkjolar och byxor, för kvinnor eller flickor

Skjortor för män eller pojkar Blusar, skjortor och skjortblusar, för kvinnor eller flickor

Undertröjor, kalsonger, nattskjortor, pyjamas, badrockar, mor- gonrockar och liknande artiklar, för män eller pojkar

Linnen, undertröjor, underklänningar, underkjolar, underbyxor, tro- sor, nattlinnen, pyjamas, neglige'er, badrockar, morgonrockar och lik- nande artiklar, för kvinnor eller flickor

Kläder av textilvaror enligt nr 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 eller 59.07

Träningsoveraller, skiddräkter, baddräkter och badbyxor; andra kläder

Bysthållare, gördlar, korsetter, hängslen, Strumphållare, strumpeband och liknande artiklar samt delar till sådana varor, även av trikå

Res- och sängfiltar

Sänglinne, bordslinne, toaletthanddukar, kökshanddukar och liknande artiklar

Gardiner, rullgardiner och draperier; gardinkappor och sängomhängen

Andra inredningsartiklar, andra än sådana enligt nr 94.04

LISTA E TILL BILAGA III " Prop. 1991/92:23

Bilaga 11] LIECHTENSTEIN SCHWEIZ

(varulistan utelämnad här)

m Prop." 1991/92:23 Annex IV

With regard to the products in the Tables A and B to this Annex the basic duties will be reduced by the following percentages:

Finland, Iceland, Liechtenstein, Norway, Sweden and Switzerland

upon entry into force 100 %

Austria upon entry into force 50 %

w

PRODUCTS OF THE EUROPEAN COAL AND STEEL COHHUNITY

Reading No.

25.111

ex

H.S. Code

2601.11

2601.12

2602.00

2619.00

2619.00

(ECSC)

Description of products

www mmm

- Iron ores and concentrates, other than roasted iron pyrites :

-- Non-agglomerated

-- Agglomerated

- A. Blast-furnace dust

Prop. 1991/92:23 Annex 1V

Reading H.S. No Code

Zlanl

ZZLQZ

21,34 2704.oo

- ex 2704.00

E

E

7202.11

Description of products Prop.]991/92z23

Annex IV

::l'll ! |: it"] W

- A. Coke and semi-coke of coal: -- II. other: - B. Coke and semi-coke of lignite

e e e ' ' cks

Lentulus... _ Ferro-manganese :

-- Containing by weight more than 2 t-of carbon

Reading _- U.S.

NO.

E

E

Code

sx 7202.99

Description of products Prop.]991/92 23 Annex lV

-- other: --- A. Perro-phosporus:

----- I. Containing by weight more than

3 & but less than 15 % of phosporus

DEJ-JW MW]...

IIQD ' 5 or gghg s e n of Milium—"M WWW WML.

- Containing by weight less than 0.25 % of carbon :

Heading No.

ex

GX

ex

ex

7207.11

7207.12

7207.19

7207—20

Description of products" Prop 1991/92 23

AnnexIV

-- ot rectangular (including square) cross—section, the width measuring less than twice the thickness --— A. Rolled or obtained by continuous

casting:

---- 1. or free-cutting steel —--- II. Other

—- other, ot rectangular (other than square) cross-section —-- A. Rolled or obtained by continuous casting: —--- I. Of a thickness of 50 mm or more —--- 11. of a thickness of less than

50 mm

-- other

—-- A. Of circular or polygonal cross- section: —--- I. Rolled or obtained by continuous casting: ----- a. of tree-cutting steel ----- b. other --- B. Blanks for angles, shapes and sections: ---- I. Rolled or obtained by continuous casting

- Containing by weight 0.25 % or more of carbon

-- A. of rectangular (including square) cross—section, the width measuring less than twice the thickness: -—- I. Rolled or obtained by continuous

casting:

---- a. Of tree—cutting steel ---- b. other: ---—- 1. 0,25 & or more but less than

0.6 & ot carbon ----- 2. 0,6 & or more ot carbon

Heading No.

H.B. Code

7208.11

7208.12

Description of products

-— B. Other, of rectangular (other than square) cross-section --- I. Rolled or obtained by continuous

casting: _--_ a. Of a thickness of 50 mm or more ---_ b. Of a thickness of less than 50 mm

—- c. Of circular or polygonal cross- section: --- I. Rolled or obtained by continuous casting: ---— a. Of free-cutting steel ---_-b. other: ---_- l. Containing by weight 0,25 & or more but less than 0,6 & of carbon ---_- 2. Containing by weight 0,6 8 or more of carbon

-- D. Blanks for angles, shapes and sections: --- I. Rolled or obtained by continuous

casting

- In coils, not further worked than hot- rolled, of a thickness of less than 3 mm and having a minimum yield point of 275 MPa or of a thickness of 3 mm or more and having a minimum yield- point of 355 nPa :

-- Of a thickness exceeding 10 mm

-- Of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm

Prop. 1991/92523 AnnexIV '”

Reading No.

8.3. code

7208.13

7208.14

7208.21

7208.22

7208.23

7208.24

7208.31

7208.32

7208.33

7208.34

7208.35

De

scription of products

of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm

of a thickness of less than 3 mm

- Other, in coils, not further worked

than hot—rolled : Of a thickness exceeding 10 mm

Of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm

Of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm

of a thickness of less than 3 mm

Not in coils, not further worked than hot-rolled, of a thickness of less than 3 mm and having a minimum yield point of 275 MPa or of a thickness of 3 mm or more and having a minimum yield point of 355 MPa :

Rolled on four faces or in a closed box pass, of a width not exceeding 1,250 mm and of & thickness of not less than 4 mm, without patterns in relief ' '

Other, of a thickness exceeding 10 mm

other, of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm

other, of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm

other, of a thickness of less than 3 mm

Prop.1991/92:23 Annex [V

Reading H.S.

No.

Code

7208.41

7208-42

7208-43

7208.44

7208.45

ex 7208.90

7209.ll 7209.12

Description of products Prop 1991/92 23

Annele

— other, not in coils, not further worked than hot-rolled :

-- Rolled on four faces or in a closed box pass, of a width not exceeding 1,250 nm and of a thickness of not less than 4 mm, without patterns in relief

-- Other, of a thickness exceeding 10 mm

-- Other, of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm

-- other, of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm

-- other, of a thickness of less than 3 mm

- Other -- A. Not further worked than surface- treated or simply cut into shapes other than rectangular (including square):

MW: WWW www MLM

- In coils, not further worked than cold-rolled (cold-reduced), of a thickness of less than 3 mm and having a minimum yield point of 275 upa or of a thickness of 3 mm or more and having a minimum yield point of 355 hPa :

-- Of a thickness of 3 mm or more

-- bf a thickness exceeding 1 mm but less than 3 mm

Reading H.s. Description of products Prop 1991/92:23

"o' cada Annex lV 7209.13 -- of a thickness of 0.5 mm or more but not exceeding 1 mm 7209.14 -- of a thickness of less than 0.5 mm - other, in coils, not further worked

than cold-rolled (cold-reduced) : 7209.21 —— Of a thickness of 3 mm or more 7209.22 —- Of a thickness exceeding 1 mm but less

than 3 mm 7209.23 —- of a thickness of 0.5 mm or more but

not exceeding 1 mm

7209.24 -— Of a thickness of less than 0.5 mm

- Not in coils, not further worked than cold-rolled (cold—reduced), of a thickness of less than 3 mm and having a minimum yield point of 275 MPa or of a thickness of 3 mm or more and having a minimum yield point of 355 hPa :

7209.31 -- Of a thickness of 3 mm or more

7209.32 -- Of a thickness exceeding 1 mm but less than 3 mm

7209.33 -- Of a thickness of 0.5 mm or more but

not exceeding 1 mm 7209.34 -- Of a thickness of less than 0.5 mm

- Other, not in coils, not further worked than cold-rolled (cold-reduced) :

7209.41 -— Of a thickness of 3 mm or more 7209.42 -- Of a thickness exceeding 1 mm but less than 3 mm

Reading H.s. No. Code 7209.43

7209.44

ex 7209.9O

ex 7210.11

ex 7210.12

ex 7210.20

Description of products Prop.1991/92:23

Anncx IV

-— Of a thickness of 0.5 mm or more but not exceeding 1 mm

-” Of a thickness of less than 0.5 mm

- other

__ A. Not further worked than surface- treated or simply cut into shapes other than rectangular (including

square): [lat-rolled produgts g: iron gr ngn—alloy steel, gt ; width 92 599 mg or more. glad. plated Q: coated,

Plated or coated with tin : -— of a thickness of 0.5 mm or more

-o- A. not further worked than surface- treated or simply cut into shapes other than rectangular (including square):

-- Of a thickness of less than 0.5 mm --- A. Not further worked than surface— treated or simply cut into shapes other than rectangular (including square):

- Plated or coated with lead, including terne-plate --- A. Not further worked than surface- treated or simply cut into shapes other than rectangular (including square):

- Electrolytically plated or coated with zinc :

Heading H.S. Description of products Prob.l99l/92:23 No. Code Annex IV

ex 7210.3l -- Of steel of a thickness of less than 3 mm and having a minimum yield point of 275 MPa or of a thickness of 3 mm or more and having a minimum yield point of 355 MPa

--- A. Not further worked than surface-

treated or simply cut into shapes other than rectangular (including square):

ex 7210.39 -- Other:

--- A. Not further worked than surface- treated or simply cut into shapes other than rectangular (including square):

- Otherwise plated or coated with zinc :

ex 7210.41 -- Corrugated --- A. Not further worked than surface- treated or simply cut into shapes other than rectangular (icnluding square):

ex 7210.49 -- other --- A. Not further worked than surface- treated or simply cut into shapes other than rectangular (including square):

ex 7210.50 - Plated or coated with chromium oxides or with chromium and chromium oxides -- A. Not further worked than surface- treated or simply cut into shapes other than rectangular (including square):

ex 7210.60 - Plated or coated with aluminium -- A. Not further worked than surface- treated or simply cut into shapes other than rectangular (including square):

45'1

Heading H.B. No. Code

ex 7210.70

ex 7210.90

7211.11

7211.12

72ll.19

Description of products Prop.]991/92

Annex IV

— Painted, varnished or coated with plastics —— A. Not further worked than surface- treated or simply cut into shapes other than rectangular (including square):

— Other __ B. Other:

——- I. Not further worked than surface- treated or simply cut into shapes other than rectangular (including

square): lidt-191199 ngdggts g: iron Q; ngn-alloy steelI of ; width Qi less than Siw

Not further worked than hot-rolled, of a thickness of less than 3 mm and having a minimum yield point of 275 MPa or of a thickness of 3 mm or more and having a minimum yield point of 355 MPa :

-— Rolled on four faces or in a closed box pass, of a width exceeding 150 mm and a thickness of not less than 4 mm, not in coils and without patterns in relief

_" Other, of a thickness of 4.75 mm or more

-— Other

- other, not further worked than hot-rolled :

:23

Heading NO.

ex

ex

ex

ex

H.s. Code

7211.21

7211.22

7211.29

7211.3O

7211.41

7211.49

7211.90

Description of products Prop.]991/92 23

AnnexIV

-— Rolled on four faces or in a closed box pass, of a width exceeding 150 mm and a thickness of not less than 4 mm, not in coils and without patterns in relief

-- Other, of a thickness of 4.75 mm or more

-— Other

- Not further worked than cold-rolled (cold-reduced), of a thickness of less than 3 mm and having a minimum yield point of 275 MPa or of a thickness of 3 mm or more and having a minimum yield point of 355 MPa -— A. Of having a width exceeding 500 mm

— other, not further worked than cold-rolled (cold—reduced) :

-— Containing by weight less than 0.25 % of carbon: -—- A. of a width exceeding 500 mm ——- B. Of a width not exceeding 500 mm: -—-- 1. In coils intended for the manufacture of tinplate

-- Other --- A. Of a width exceeding 500 mm:

- Other

-— A. Of a width exceeding 500 mm: --- I. Not further worked than surface- treated:

Heading No.

ex

ex

ex

ex

H.B. Code

7212.10

7212.21

7212.29

7212.30

Description of products Prop.]991/92:23 AnnexIV

£laf:zslled_nr9dusts_9f_iren_g£

ngn-aller steg], 9: ; !idth g: less than

- Plated or coated with tin

-- A. Tinplate, not further worked than surface-treated

-- B. Other: —-- I. Of a width exceeding 500 mm: --—- a. Not further werked than surface— treated:

- Electrolytically plated or coated with zinc :

-- of steel of a thickness of less than 3 mm and having a minimum yield point of 275 MPa or of a thickness of 3 mm or more and having a minimum yield point of 355 MPa -_- A. Of a width exceeding 500 mm: -_-- I. Not further worked than surface-

treated:

-_ Other

—-- A. Of a width exceeding 500 mm: -_-- I. Not further worked than surface- treated

- otherwise plated or coated with zinc -_ A. Of a width exceeding 500 mm: -_- I. Not further worked than surface- treated

Heading H.s. Description of products Prop.199l/92:23

No. Code Annex IV ex 7212.40 - Painted, varnished or coated with plastics -— A. Tinplate, not further worked than varnished -- B. Other:

--- I. Of a width exceeding 500 mm ---- a. Not further worked than surface- treated

ex 7212.50 — otherwise plated or coated

-— A. Of a width exceeding 500 mm: -—- II. Plated or coated with lead: ---- a. Not further worked than surface— treated --- III Other: ----- a. Not further worked than surface- treated

ex 7212.60 - Clad -- A. of a width exceeding 500 mm: -—— I. Not further worked than surface- treated -- B. of a width not exceeding 500 mm: --- I. Not further worked than surface-

treated --- a. Hot-rolled, not further worked than clad: 11.13 www mullguisell 1.2...14 WW w a ed t- e - o - ded but

7214.2o - Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process or twisted after

rolling

Reading No.

ex

Code

7214.30

7214.40 7214-50

7214-60

7215.9O

7216-10

7216-21

7216.22

7216.31

7216.32

Description of products Prop.!991/92:23

Annex IV

- Of free-cutting steel

- other, containing by weight less than 0.25 & of carbon

- Other, containing by weight 0.25 & or more but less than 0.6 % of carbon

— Other, containing by weight 0.6 & or more of carbon

Other hets ghd Iggs Q: iren QI ngn-alloy åtegl. - Other:

_" A. Hot—rolled, hot-drawn or extruded, not further worked than clad

Angles. ghgpes ghd gegtjgns 9: jzgh g; hgh-alloy steel,

- U, I or H sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of less than 80 mm

- L or T sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of less than ao mm :

-— L sections

-— T sections

- 0, I or H sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded of a height of ao mm or more :

-_ U sections

-_ I sections

Reading No.

ex

ex

”CJL-12

R.s. Code

7216.33

7216-40

7216.50

7216-90

7218.10

7218.90

7220-11

Description of products Prop.1991/92:

Annele

—- R sections

- L or T sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of 80 mm or more

other angles, shapes and sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded

- other —- A. Rot-rolled, hot—drawn or extruded, not further worked than clad

a' s ee ' ' o o er ptlmaty 29:35; semi—finished ptgggcts a' ss e .

- Ingots and other primary forms

- Other

-- A. Of rectangular (including square) cross-section: -—- I. Rolled or obtained by continuous casting

-- B. Other:

-—- I. Rolled or obtained by continuous casting

WML. MW except 72.19 -- B. Other

WW MW - Not further worked than bot-rolled :

-- Of a thickness of 4.75 mm or more

Reading No.

ex

ex

ex

ex

Code

7220-12

7220.20

7220-90

7221.00

7222-10

7222-30

7222-40

Description of products Pr0p.1991/92123

Annex IV

-- Of a thickness of less than 4.75 mm

- Not further worked than cold-rolled (cold-reduced) -- A. Of a width exceeding 500 mm

- other

-- A. Of a width exceeding 500 mm: --— I. Not further worked than surface— treated, including cladding -- B. Of a width not exceeding 500 mm -—— I. Not further worked than surface— treated, including cladding: ------ a. Hot-rolled, not further worked than clad

ngrs and :ods, hot-tolleg, in

steel.

Qtle 5 an ds o s ' ess t el' än; a es ec ' o t ' ess steel...

- Bars and rods, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded

- Other bars and rods -- A. Rot-rolled, hot-drawn or extruded, not further worked than clad

- Angles, shapes and sections -- A. Not further worked than hot-rolled, hot—drawn or extruded: -- B. Other: --— I. Rot-rolled, hot-drawn or extruded, not further worked than clad

Reading No.

ex

ex

ex

Code

7224-10

7224-90

7225.10

7225-20

7225.30 7225-40 7225-50

7225.90

Description of products Prop.l99l/9 Annele

e te o s e a o s- e '- ' s e du ts amneLallsLsieeli - Ingots and other primary forms - Other -— A. Of rectangular (including square) cross—section: --- I. Rot-rolled or obtained by continuous casting: -- B. Other: --- I. Rot-rolled or obtained by continuous casting

of 0 e. - Of silicon-electrical steel

- Of high speed steel: -- A. Not further worked than hot-rolled -- B. Other: --- I. Not further worked than surface— treated, including cladding or simply cut into shapes other than ' rectangular (including square)

- Other, not further worked than hot-rolled, in coils

- Other, not further worked than hot-rolled, not in coils

- Other, not further worked than cold-rolled (cold-reduced)

- Other:

-- A. Not further worked than surface— treated, including cladding or simply cut into shapes other than rectangular (including square)

")-')?

5.1—_

Reading No-

12.-2.6.

ex

ex

ex

ex

R.s. Code

7226-10

7226.20

7226-91

7226.92

7226.99

Description of products Prop.]99l/9212

AnnexIV

Elgt—zglled ptodggtg gi gtheg alloy

- Of silicon-electrical steel: -- A. Not further worked than hot-rolled -- B. Other: ' --” I. Of a width exceeding 500 mm

Of high speed steel: —— A. Not further worked than hot-rolled -— B. Not further worked than cold-rolled

(cold-reduced):

__" I. Of a width exceeding 500 mm -- c. Other: --= I. Of a width exceeding 500 mm: --n- a. Not further worked than surface- treated, including cladding ——" 11. of a width not exceeding 500 mm: --"- a. Not further worked than surface- treated, including cladding: ------ l. Rot-rolled, not further worked

than clad

— other : -- Not further worked than hot-rolled -- Not further worked than cold—rolled

(cold-reduced) ___ A. of a width exceeding 500 mm

-- Other: --= A. Of a width exceeding 500 mm: ----- I. Not further worked than surface-

treated, including cladding --— B. Of a width not exceeding 500 mm: --—- I. Not further worked than surface— treated, including cladding: --—-— a. Rot-rolled, not further worked than clad

Reading NO.

12.-21

ex

ex

ex

ex

R.s. Code

7228-10

7228.20

7228-30

7228-60

7228-70

7228-80

Description of products Prop.]991j92123

Annex IV

- Bars and rods, of high speed steel: -- A. Not further worked than hot—rolled, hot-drawn or extruded -- B. Other: --- I. Rot—rolled, hot-drawn or extruded, not further worked than clad

- Bars and rods, of silico—manganese steel: -- A. Not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded -- B. Other: --- I. Rot-rolled, hot-drawn or extruded, not further worked than clad

- Other bars and rods, not further worked than hot—rolled, hot-drawn or extruded

- Other bars and rods -- A. Rot-rolled, hot-drawn or extruded, not further worked than clad

- Angles, shapes and sections: -- A. Not further worked than hot—rolled, hot-drawn or extruded -- B. Other: --- I. Rot—rolled, hot-drawn or extruded, not further worked than clad

- Rollow drill bars and rods

Reading R.S. No. Code 11121 7301.1o 12122

ex 7302.1o

7302-20

ex 7302-40

ex 7302.90

Description of products Prop.199U9 Anncx IV

Shget plllng g: lgga 9: gteel, ghether gr ngt gzilled, pthghed o: made fzom ååå S' a es

- Sheet piling

www

t__w ow' s eck- 5 d ack raw pgint :gds ahd gthe; gtgssing pleceg, slge ss— ie 's - tes

gh_' air wed es 0 e a es base

pl_t es), za il gllps , hedplates, tie & g__ chg: ma tgtlgl spe ;ia lizgd ig: mmm—LMM

- Rails -- B. Other: --- 1- New:

-—-- a. of a weight per m of 20 kg or more ---- b. of a weight per m of less than 20 kg --- II. Used

- Sleepers (cross—ties)

- Fish-plates and sole plates -- A. Rolled

- Other: -- A. Check-rails

. . . i i i

7. .73

i..—_

Prcq).l991/9Z:23 wu Annex IV

PRODUCTS OF THE EUROPEAN ATOMIC ENERGY COMMUNITY (EURATOH)

Reading R.S. Description of products No. Code

22112 n'u 'u e and conce trates.

ex 2612.10 — Uranium ores and concentrates:

-— A. Uranium ores and pitchblende, and concentrates thereof, with a uranium content of more than St by weight

ex 2612.20 - Thorium ores and concentrates —- A. Honazite; urano-thorianite and other thorium ores and concentrates, with a thorium content of more than 30% by weight

zelig a ' c 've e ' e d 'oa 've ' to es ' d'n he LM "ca eee s ang lggtopes) ang thgit gompoungs; 'xtu e n ' es ' ' ese

endl-19.115.-

2844.10 Natural uranium and its compounds; alloys,

dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing natural uranium or natural uranium compounds

Reading R.s.- Description of products Prop.199h©2:23 No. Code Annex IV

2844.20 - Uranium enriched in 0235 and its compounds; plutonium and its compounds; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing uranium enriched in U235, plutonium or compounds of these products

ex 2844.30 - Uranium depleted in 0235 and its compounds; thorium and its compounds; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing uranium depleted in 0235, thorium or compounds of these products —- B. Thorium; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing thorium or or compounds of this product: -—— II. Other: ---- a. Thorium —--- b. Compounds of thorium --—- c. Isotopes of thorium --— C. Compounds of uranium depleted in U 235 or of thorium, whether or not mixed together

2844.50 - Spent (irradiated) fuel elements (cartridges) of nuclear reactors

2845.10 - Heavy water (deuterium oxide)

ex 2845-90 Other -- A. Deuterium and compounds thereof; hydrogen and compounds thereof, enriched in deuterium; mixtures and solutions containing these products

Reading R.S. Description of products Prop.]99h92:23

No. Code AnnexIV 15.-3.6 7806-00 MeunielesJLleadi ex 7806.00 - A. containers with an anti-radiation

lead covering, for the transport ostorage of radio-active materials

14.-11 Wars ' -' ' d c ear c ' a ' t 5 W gttgt w w v 5 d W - Other : ex 8606.91 -- Covered and closed

—-- A. Specially designed for the transport of highly radio-active materials

a_i-312 8609-00 WWW trgnspgrt Qi (luigi) spegiglly ggåigned 1 . ! : . l & medeufJ-nnmni

ex 8609.00 - A. Containers with an anti-radiation lead covering, for the transport of radio-active materials

BIL-Ju. WWW need-:.- - Other, with compression-ignition

internal combustion piston engine (diesel or semi-diesel) :

30 Riksdagen 1991/92. 1 sam/. Nr 23. Del I

Reading No ex ex ex ex ex 51192

R.S. Code

8704-21

8704-22

8704-23

8704-31

8704-32

Description of products Prop.1991/9 AnnexIV

-- g.v.w. not exceeding 5 tonnes --- A. Specially designed for the transport of highly radio-active materials

-- g.v.w. exceeding 5 tonnes but not exceeding 20 tonnes --- A. Specially designed for the transport of highly radio-active materials

-- g.v.w. exceeding 20 tonnes --- A. Specially designed for the transport of highly radio-active materials

- Other, with spark-ignition internal combustion piston engine :

-- g.v.w. not exceeding 5 tonnes -—- A. Specially designed for the transport of highly radio-active materials

-- g.v.w. exceeding 5 tonnes --1 A. Specially designed for the transport of highly radio-active materials

- Vehicles :

7.71

Reading No.

ex

ex

ex

(1:

ode

8709-11

8709-19

8716-39

Description of products Prop.]99U9 Annex IV

-- Electrical --- A. Specially designed for the

transport of highly radio-active materials

-- Other

——- A Specially designed for the transport of highly radio-active materials

— Other trailers and semi-trailers for the transport of goods :

—— Other —-— A. Specially designed for the transport of highly radio-active materials

2:23

BILAGA IV Prop. 1991/92:23

_ . Bilaga IV som avses ! artikel 4, punkterna 2 och 3

Varor under den Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG) och den Europeiska atomenergigemenskapen (EURA TOM)

För de varor som upptagits i listorna A och B till denna bilaga kommer bas- tuliarna att reduceras med följande procenttal:

Finland, Island, Liechtenstein, Norge, Sverige och Schweiz vid ikraftträdandet 100% Österrike vid ikraftträdandet 50%

LISTA A TILL BILAGA IV

EKSG-VAROR

Tulltaxenr/ Varuslag

HS nr

26.01 Järnmalm, även anrikad, inbegripet rostad svavelkis och andra rostade

2601.11 2601.12

26.02 260200

26.19 261900 ur 261900

27.01 27.02

27.04 2704 .00 ur 270400

72.01

72.02

7202.1l nr 720299

72.04

72.06

72.07

ur 7207.11

ur 7207.12

ur 7207.19

naturliga järnsulfider

— järnmalm, även anzrikad, annan än rostad svavelkis och andra ros- tade naturliga jämsulfider:

osintrad

— — sintrad

Manganmalm, även a'nrikad, inbegripet manganhaltigjärnmalm, även anrikad, med en manganhalt av minst 20 viktprocent, beräknat på torrsubstansen

Ogranulerad slagg, glödspån och annat avfall från järn- och ståltillverkning — A. masugnsstoft

Stenkol; briketter och liknande fasta bränslen framställda av stenkol Brunkol, även agglomererad, dock inte gagat (jet)

Koks (inbegripet lågtemperaturkoks) av stenkol, brunkol eller torv, även agglomererad; retortkol — A. koks (inbegripet lågtemperaturkoks) av stenkol:

— — II. annan

— B. koks (inbegripet lågtemperaturkoks) av brunkol

Tackjärn och spegeljärn i form av tackor eller i andra obearbetade for— mer

Ferrolegeringar

ferromangan: — innehållande mer än 2 viktprocent kol — andra slag

— — andra:

-— A. ferrofosfor

— — — I. innehållande mer än 3 men mindre än 15 viktprocent fosfor

Produkter erhållna genom direkt reduktion avjärnmalm (järnsvamp) samt andra porösa, järnbaserade produkter i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former; järn med en renhetsgrad av minst 99.94 viktprocent i form av oregelbundna stycken eller pelle- tar eller i liknande former

Avfall och skrot avjärn eller stål; omsmältningsgöt avjärn eller stål

Järn och olegerat stål i form av göt eller i andra obearbetade former (med undantag av järn enligt m 7203)

Halvfärdiga produkter avjärn eller olegerat stål — innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol:

med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än Nå gånger tjockleken: - — — A. valsade eller stränggjutna

— — — I. av automatstål

II. andra

-— andra, med rektangulärt tvärsnitt: - — — A. valsade eller stränggjutna — — — — I. med en tjocklek av minst 50 mm — — — — II. med en tjocklek av mindre än 50 mm

— andra

— — A. med cirkulärt eller mångsidigt tvärsnitt

Prop. 1991/92:23 Bilaga IV

Tulltaxenr/ Varuslag Prop- 1991/92:23 Big______________ Bilaga IV

- — - — I. valsade eller stränggjutna ————— a. av automatstål ————— b. andra — — — B ämnen till profiler — — - — I. valsade eller stränggjutna

ur 720720 —innehå|lande minst 0,25 viktprocent kol — — A. med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken

— — — I. valsade eller stränggjutna — — — — a. av automatstål

— — — b. andra

————— '1. minst 0,25 % men mindre än 0,6 viktprocent kol ————— 2. minst 0,6 viktprocent kol — B. andra, med rektangulärt tvärsnitt

- — — I. valsade eller stränggjutna — — — a. men en tjocklek av minst 50 mm — — — — b. med en tjocklek av mindre än 50 mm - — C. med cirkulärt eller mångsidigt tvärsnitt - — — I. valsade eller stränggjutna — — — a. av automatstål

— — b. andra

————— 1. innehållande minst 0,25 men mindre än 0,6 viktprocent kol ————— 2. innehållande minst 0,6 viktprocent kol — D. ämnen till profiler

— — I. valsade eller stränggjutna

72.08 Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade och varken pläterade, pa annat sätt metal- löverdragna eller försedda med annat överdrag — i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen,

med en tjocklek av mindre än 3 mm och en str tckgräns av minst 275 MPa (N/mm ) eller med en tjocklek av minst 3 mm och en sträck- gräns av minst 355 MPa (N/mm ):

7208.11 - - med en tjocklek av mer än 10 mm 720812 - — med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm 720813 — — med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm 7208.14 — — med en tjocklek av mindre än 3 mm — andra slag, i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter varm- valsningen: 720821 — med en tjocklek av mer än 10 mm 720822 — — med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm 720823 - — med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm 720824 - - med en tjocklek av mindre än 3 mm

—inte 1 ringar eller rullar och inte vidare bearbetade efter varmvals— ningen, med en tjocklek av mindre än 3 mm och en sträckgrans av minst 275 MPa (NZ/mm ) eller med en tjocklek av minst 3 mm och en sträckgräns av minst 355 MPa (N/mm ).

720831 - — valsade på fyra sidor eller I slutna spår, med en bredd av högst 1250 mm och med en tjocklek av minst 4 mm, utan mönster i relief 720832 — — andra, med en tjocklek av mer än 10 mm 720833 — — andra, med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm 720834 — — andra, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm 720835 — — andra, med en tjocklek av mindre än 3 mm

— andra slag. inte i ringar eller rullar och inte vidare bearbetade efter varmvalsningen:

7208.4l — valsade på fyra sidor eller i slutna spår, med en bredd av högst 1 250 mm och med en tjocklek av minst 4 mm, utan mönsteri relief 720842 — - andra, med en tjocklek av mer än 10 mm 7208.43 — — andra, med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm 7208.44 — andra, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm 720845 - - andra, med en tjocklek av mindre än 3 mm ur 720890 — andra slag:

— — A. inte vidare bearbetade än ytbehandlade och/eller skurna till än- nan än kvadratisk eller rektangulär form 471

Tulltaxenr/ Varuslag

HS nr 72.09 Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade och varken pläteradc, på annat sätt metallö- verdragna eller försedda med annat överdrag — i ringar eller rttllar, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, med en tjocklek av mindre än 3 mm och en sträckgräns av minst 275 MPa (hl/mm”) eller med en tjocklek av minst 3 mm och en sträckgräns av ' minst 355 MPa (N/mm ). 7209.11 — med en tjocklek av minst 3 mm 7209.12 — med en tjocklek av mer än 1 mtn men mindre än. mm 7209.13 — med en tjocklek av minst 0, 5 mm men högst l mm 7209.l4 — med en tjocklek av mindre än 0,5 mm andra slag, i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter kallvals— ningen 720921 — — med en tjocklek av minst .3 mm 720922 — med en tjocklek av mer än 1 mm men mindre än 3 mm 720923 — — med en tjocklek av minst (),5 mm men högst 1 111111 720924 — med en tjocklek av mindre än 0,5 mm inte i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, med en tjocklek av mindre än 3 mtn och en sträckgräns av minst 275 MPa (N/mmZ) eller med en tjocklek av minst 3 mm och en sträck- Igr.ins av minst 355 MPa (N/mm3 ). 720931 — med en tjocklek av minst 3 mm 720932 — — med en tjocklek a'v tner än 1 mm men mindre än 3 mm 720933 med en tjocklek av minst 0,5 mtn men högst 1 mm 720934 — med en tjocklek av mindre än 0,5 mm — andra slag, inte i ringar eller rullar och inte vidare bearbetade efter kallvalsningcn: 7209.41 — med en tjocklek av minst 3 mm 720942 — — med en tjocklek av mer än 1 mm men mindre än 3 mm 7209.43 — med en tjocklek av minst 0,5 mtn men högst 1 mm 7209.44 — med en tjocklek av mindre än 0,5 mm ur 720990 — andra slag — — A. inte vidare bearbetade än ytbehandlade och/eller skurna till an- nan än kvadratisk eller rektangulär form 2.10 Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av

minst 600 mm, plätcrade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag — överdragna med tenn, dock inte pläteradc: ur 7210.11 — med en tjocklek av minst 0,5 mm — —— A. inte vidare bearbetade än ytbehandlade och/eller skurna till annan än kvadratisk eller rektangulär form ur 7210.12 — med en tjocklek av mindre än 0, 5 mm -— — A. inte vidare bearbetade .tn ytbehandlade Och/eller skurna till annan än kvadratisk eller rektangulär form ur 7210.20 överdragna med bly,. dock inte pläterade: A. inte vidare bearbetade än ytbehandlade och/eller skurna till an— nan än kvadratisk eller rektangulär form — överdragna med zink på elektrolytisk väg: ur 721031 — av stål med en tjocklek av mindre än 3: mm och en sträckgräns av minst 275 MPa (N/mml) eller med en tjocklek av minst 3 mm och en sträckgräns av minst 355 MPa (N/mm2 ) — — — A. inte vidare bearbetade än ytbehandlade och/eller skurna till annan än kvadratisk eller rektangulär form ur 721039 — andra: — — A. inte vidare bearbetade än ytbehandlade och/eller skurna till annan än kvadratisk eller rektangulär form överdragna med zink på annat sätt, dock inte pläterade: nr 721041 — korrugerade: — — A. inte vidare bearbetade än ytbehandlade och/eller skurna till annan än kvadratisk eller rektangulär form ur 7210.49 -— andra — — — A. inte vidare bt: arbetade än ytbehandlade och/eller skurna till annan än kvadratisk eller rektangulär form ur 7210.50 överdragna med kromoxidcr eller med krom och kromoxider, dock

Prop. 1991/92:23 Bilaga IV

Bilaga 1V

Tulltaxenr/ HS nr

Varuslag

ur 7210.60

u'r 721010

ur 7210.90

72.11

7211.11 72'11.12 7211.19

7211.21

7211.22 7211.29 ur 721130

ur 7211.41

ur 7211.49 ur 7211 .90

72.12

ur 7212.10

ur 721221.

ur 721229

inte plätcradc:

A. inte vidare bearbetade än ytbehandlade och/eller skurna till än— nan än kvadratisk eller rektangulär form överdragna mcd aluminium, dock inte pläterade: — — A. inte vidare bearbetade än ytbehandlade och/eller skurna till än- nan än kvadratisk eller rektangulär form — målade, lackerade eller plastöverdragna: — A. inte vidare bearbetade än ytbehandlade och/eller skurna till an- nan än kvadratisk eller rektangulär form — andra slag

B. andra:

— — — 1. inte vidare bearbetade än ytbehandlade (inbegripet pläterade)

och,/eller skurna till annan än kvadratisk eller rektangulär form

Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mmdrc än 600 min och varken platerade, pa annat satt metalloverd— ragna eller försedda med annat överdrag

— varmvalsade men inte vidare bearbetade. med en tjocklek av mindre .

än 3 mm och en sträckgräns av minst 275 MPa (N/mmz) eller med en tjocklek av minst .3 mm och en sträckgräns av minst 355 MPa ( N/mmz): -— valsade på fyra sidor eller i slutna spår, med en bredd av mer än 1.50 mm och meden tjocklek av minst 4 mm, inte i ringar eller rul- lar och utan mönster i relief — andra, med en tjocklek av minst 4,75 mm

andra

andra slag, vartnvalsadc men inte vidare bearbetade: — valsade på fyra sidor eller i slutna spår, med en bredd av mer än 150 mm och med en tjocklek av minst 4 mm, inte i ringar eller rul— lar och utan mönster i relief — andra, med en tjocklek av minst 4,75 tntn

— — andra

kallvalsadc men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre

än 3 mm och en sträckgräns av minst 275 MPa (N/1111113) eller med en tjocklek av minst 3 mm och en sträckgräns av minst 355 MPa (N/mm2)

A. med en bredd av mer än 500 mm andra slag, kallvalsadc men inte vidare bearbetade: — innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol: — — A. med en bredd av mer än 500 mm — — B. med en bredd av högst 501) mm — — — — I. i rullar för framställning av vitplåt

andra — —- — A. med en bredd av mer än 500 mm

— andra slag — A. med en bredd av tncr än 500 mm — — — 1. inte vidare bearbetade ätt ytbehandlade

Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller för- sedda med annat överdrag överdragna mcd tenn, dock inte pläterade: — A. vitplåt, inte vidare bearbetad än ytbehandlad

— — B. andra: — — — I. med en bredd överstigande 500 mm: — — a. inte vidare bearbetad än ytbehandlad

— överdragna med zink pä elektrolytisk väg:

— — av stål med en tjocklek av mindre än 3 mm och en sträckgräns av minst 275 MPa (N/mmz) eller med en tjocklek av minst 3 mm och en sträckgräns av minst 355 MPa (N/1n1113) — - A. med en bredd av mer än 500 mm: — — — — 1. inte vidare bearbetade än ytbehandlade

— — andra — — A. med en bredd av mer än 500 mm: — — — — 1. inte vidare bearbetade än ytbehandlade

Tulltaxenr/ IIS nr

Varuslag

nr 721230

ur 721240

nr 721250

ur 721260

72.14

721-1.21)

721430 7214.40 721450 7214.60

72.15 nr 721590

72.16 721610

7216.2l 721622

721631 721632 721033 721640 721650

ur 721690

72.18

77.18.10

— (”överdragna med Zink på annat sätt, dock inte pläterade — — A. med en bredd av mer än 500 mm:

— 1. inte vidare bearbetade än ytbehandlade målade. lackerade eller plastövcrdragna: - — A. vitplät inte vidare bearbetad än lackerad

— — B. andra — 1. med en bredd överstigande 500 mm: — — — a. inte vidare bearbetad än ytbehandlad

— fi'ärsedda med annat överdrag. dock inte pläterade: — A. med en bredd av mer än 500 mm:

— — — ll. överdragna med bly: — — — — a. inte vidare bearbetade än ytbehandlade

— — — 111. andra:

— a. inte vidare bearbetade än ytbehandlade — pläterade: — — A. med en bredd av mer än 500 mm: — — — 1. inte vidare bearbetade än ytbehandlade — -— B. med en bredd av högst 500 mm: — — 1. inte vidare bearbetade än ytbehandlade: — — a. varrnvalsade, inte vidare bearbetade än pläterade

Stäng avjärn eller olegerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar

Annan stäng av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdra- gen eller varmsträngpressad, även vriden efter valsningen men inte vi— dare bearbetad

— med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformatio— ner åsladkomna uttder valsningsprocessen eller vriden efter vals- ningen (armeringsjärn)

— av automatstål

— annan stång, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol — annan stång, innehållande minst 0,25 men mindre än 0,6 viktprocent kol annan stäng. innehällande minst 0,6 viktprocent kol

Annan stång avjärn-cller olegerat stål

andra slag:

—— A. varmvalsat'l, varmdragen eller varmsträngpressad, pläterad men inte vidare bearbetad

Profiler av järn eller olegerat stål U—, 1- eller H-profiler, varmvalsade, varmdragna eller varmsträng- pressade men inte vidare bearbetade, med en höjd av mindre än 80 mm — L- eller T—profiler, 'varmvalsade, varmdragna eller varmsträngpres- sade men inte vidare bearbetade, med en höjd av mindre än 80 mm:

— — l_-profiler — — T—profiler

— U-, 1- eller ll-profilcr, varmvalsade, varmdragna eller varmsträng- pressade men inte vidare bearbetade, med en höjd av minst 80 mm:

— — U—profiler — — l-profiler — - H—profiler

— L- eller "i"—profiler, 'varmvalsade, varmdragna eller varmsträngpres— sade men inte vidare bearbetade, med en höjd av minst 80 mm — andra profiler, varrnvalsade, varmdragna eller varmsträngpressade men inte vidare bearbetade andra slag: — — A. varmvalsade, varmdragna eller varmsträngpressade profiler,

pläterade men inte vidare bearbetade

Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former; halvfärdiga produkter av rostfritt stål — i form av göt eller i andra obearbetade former

Prop. 1991/92:23 Bilaga IV

Tulltaxenr/ Varuslag Prop. 1991/92:23 HS nr Bilaga IV

ur 72l8.90 — andra slag: -— A. med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt: — — I.valsade eller stränggjutna — — B. andra: — — I.valsade eller stränggjutna

ur 72.19 Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, med undantag av 7219.90 — andra slag — — B. andra 72.20 Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm: — varmvalsade men inte vidare bearbetade: 7220.ll — -— med en tjocklek av minst 4,75 mm 7220.12 — — med en tjocklek av mindre än 4,75 mm ur 722010 — kallvalsade men inte vidare bearbetade: — — A. med en bredd av mer än 500 mm ur 722030 — andra slag:

-— — A. meden bredd av mer än 500 mm: —— -— 1. inte vidare bearbetade än ytbehandlade (inbegripet pläterade) — B. med en bredd av högst 500 mm: — — — I. inte vidare bearbetade än ytbehandlade (inbegripet pläte— rade): — — — — a. vartnvalsade och pläterade men inte vidare bearbetade

72.21 Stäng av rostfritt stål. varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar 7221.fl0 72.22 Annan stäng av rostfritt stål; profiler av rostfritt stål 722110 — stång, varmvalsad. varmdragen eller varmsträngpressad men inte vi- dare bearbetad ur 722230 — annan stäng:

— — A. varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, pläterad

men inte vidare bearbetad ur 722140 — profiler:

.— A. varmvalsade, varmdragna eller varmsträngpressade men inte vidare bearbetade

— — B. andra:

-— — l. varmvalsade, varmdragna eller varmsträngpressade, inte vi-

dare bearbetade än pläterade

72.24 Annat legerat stål i form av göt eller i andra obearbetade former; halv- färdiga produkter av annat legerat stål 7224.10 — i form av göt eller i andra obearbetade former ur 721-”4.90 andra slag:

— — A. med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt: — —— l. varmvalsade eller stränggjutna — — B. andra: — — l. varmvalsade eller stränggiutna

72.25 Valsade platta produkter av annat legerat stål, med en bredd av minst 600 mm 7225.10 — av kisellegerat stäl för elektriskt ändamål ur 722510 — av snabbstål: — — A. valsade men inte vidare bearbetade — B. andra:

— — — 1. inte vidare bearbetade än ytbehandlade (inbegripet pläterade) och/eller skurna till annan än kvadratisk eller rektangulär form

722530 andra, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar 7225.4() — andra, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar 7225.5() — andra, kallvalsade men inte vidare bearbetade ur 722590 — andra slag:

— — A. inte vidare bearbetade än ytbehandlade (inbegripet pläterade) och/eller skurna till annan än kvadratisk eller rektangulär form

Tulltaxenr/ HS nr

72.26

ur 7226.10

nr 722620

7226.91 ur 7226.92

ur 7226.99

72.27

72.28

ur 7228.10

ur 722820

ur 7228.60

ur 722870

722880 73.01

7301.10

Varuslag

Valsade platta produkter av annat legerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm av kisellegerat stål för elektriskt ändamål:

— — A. varmvalsade men inte vidare bearbetade - — B. andra: — - - I. med en bredd av mer än 500 mm -— av snabbstål: — — A. varmvalsade, men inte vidare bearbetade — — B. kallvalsade men inte vidare bearbetade: — — — I. med en bredd av mer än 500 mm — — C. andra: — — — I. med en bredd av mer än 500 mm: — — — — &. inte vidare. bearbetade än ytbehandlade (inbegripet pläte- rade) — — -— II. med en bredd av högst 500 mm: — - a. inte vidare bearbetade än ytbehandlade (inbegripet pläte- rade): ————— ]. varmvalsade och pläterade, men inte vidare bearbetade - andra slag: — - varmvalsade men inte vidare bearbetade — kallvalsade men inte vidare bearbetade — — — A. med en bredd av mer än 500 mm

— andra:

— — A. med en bredd av högst 500 mm: — - - — I. inte vidare bearbetade än ytbehandlade (inbegripet pläte- rade) — — B. med en bredd av högst 500 mm: — — — I. inte vidare bearbetade än ytbehandlade (inbegripet pläte» rade.): "

————— a. varmvalsade och pläterade, men inte vidare bearbetade

Stäng av annat legerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar

Annan stång av annat legerat stål; profiler av annat legerat stål; ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål: — Stäng av snabbstål: - A. varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad men inte vi- dare bearbetad — - B. annan: -— — I. varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, pläterad men inte vidare bearbetad — stång av kiselmanganstål: — A. varmvalsad, varrndragen eller varmsträngpressad men inte vi- dare bearbetad — B. annan: ——— I. varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, pläterad men inte vidare bearbetad — annan stång, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad men inte vidare bearbetad annan stång: — A. varmvalsad, varrndragen eller varmsträngpressad, pläterad, men inte vidare bearbetad - profiler: — A. varmvalsade, varmdragna eller varmsträngpressade men inte vidare bearbetade — — B. andra: — — I. varmvalsade, varmdragna eller varmsträngpressade, pläterade men inte vidare bearbetade — ihåligt borrstål

Spont avjäm eller stål, även med borrade eller stansade hål eller till— verkad genom sammanfogning; profiler framställda genom svetsning, av järn eller stål

-— spont

Prop. 1991/92:23 Bilaga IV

Tulltaxenr/ HS nr

73.02

ur 7302.10

ur 730220 ur 730140

ur 730290

Varuslag

Banbyggnadsmateriel av järn eller stål för järnvägar eller spårvägar, nämligen räler, moträler och kuggskenor, växeltungor, spårkorsningar, växelstag och andra delar till spårväxlar, sliprar, rälskarvjärn, rälstolar, rälstolskilar, underläggsplattor, kJämplattor, spårhållare, spårplattor och annan speciell materiel för sammanbindning eller fästande av räler — räler:

— — B. andra:

— — — I. nya — — — — a. med en vikt av minst 20 kg,/m

— — — — b. med en vikt av mindre än 20 kgjm — — — II. begagnade — sliprar

— rälskarvjärn och underläggsplattor:

— — A. valsade

— andra slag:

- — A. moträler

Prop. 1991/92:23 Bilaga IV

LISTA B TILL BILAGA IV Varor under europeiska atomenergigemenskapen (EURATOM)

Tulltaxenr/ HS nr

26.12 ur 2612.10

ur 2612.20

28.44

2844.10

2844.20

ur 284430

28.45

2845.10 ur 284590

78.06 780600 ur 780600

84.01

86.06 ur 8606.91

86.09

Varuslag

Uranmalm och toriummalm, även anrikade

— uranmalm

— — A. uranmalm och pechblände, även anrikad, innehållande tner än 5 viktprocent uran

— toriummalm

— — A. monazit; uranotorianit och andra toriumtnalmer, även attri- kade, innehållande mer än 30 viktprocent toriutn

Radioaktiva kemiska grundämnen och radioaktiva isotoper (inbegripet klyvbara och fertila kez-rniska grundämnen och isotoper) samt för- eningar av sådana grundämnen och isotoper; blandningar och återsto— der innehållande dessa produkter — naturligt uran och föreningar av naturligt uran; legeringar, dispersio- ner (inbegripet kermeter), keramiska produkter samt blandningar, innehållande naturligt uran eller föreningar av naturligt uran — uran anrikat på U 235 och föreningar av sådant uran; plutonium och plutoniumföreningar; legeringar, dispersioner (inbegripet kerme- ter), keramiska produkter samt blandningar, innehållande uran artri- kat på U 235, plutonium eller föreningar av dessa produkter — uran utartnat på U 235 samt föreningar av sådant uran; torium och toriumföreningar; legeringar, dispersioner (inbegripet kermeter), keramiska produkter samt blandningar, innehållande uran utarmat på U 235, torium eller föreningar av dessa produkter — B. torium; legeringar, dispensioner (inbegripet kermeter), kera- miska produkter samt blandningar innehållande torium eller föreningar därav — — — II. andra — — a. torium — — — b. föreningar av torium — — — C. isotoper av torium — — C. föreningar av uran utarmat pä U235 eller torium, även blan— dade — förbrukade (bestrålade) bränsleelement till kärnreaktorer

Isotoper som inte omfattas av nr 28.44; oorganiska och organiska för- eningar av sådana isotoper, även inte kemiskt definierade

— tungt vatten (deuteriumoxid) — andra slag — -— A. deuterium och föreningar därav; hydrogen och föreningar därav, anrikat på deuterium; blandningar och lösningar inne- hållande dessa produkter

Andra varor av bly

A. behållare med ett Strålningsskydd av bly, för transport och lagring av radioaktiva material

Kärnreaktorer; obestrålade bränsleelement för kärnreaktorer; maski— ner och apparater för isotopseparation

Godsvagnar för järnvägar eller spårvägar, inte självgående

— andra — täckta och slutna

—— A. särskilt anpassade för transport av höggradigt radioaktiva material

Godsbehållare (containrar), inbegripet sådana för transport av väts—

Prop. 1991/92:23 Bilaga IV

'l'ulltaxenr/ Varuslag Pltop' 1991/92:23 HS nr Bilaga 1 V

860900 kor, speciellt konstruerade och utrustade för befordran med ett eller flera slag av transportmedel ur 860900 A. behållare med ett Strålningsskydd av bly, för transport av radio- aktiva material

87.04 Motorfordon för godsbefordran — andra fordon, med förbränningsmotor med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotor) och med en totalvikt av ur 870421 — högst 5 ton — —— A. särskilt anpassade för transport av höggradigt radioaktiva material ur 870422 — mer än 5 ton men högst 20 ton — —— A. särskilt anpassade för transport av höggradigt radioaktiva material ur 870423 — mer än 20 ton — —— A. särskilt anpassade för transport av höggradigt radioaktiva material andra fordon med förbränningsmotor med gnisttändning och med en totalvikt av

ur 870431 — — högst 5 ton — — A. särskilt anpassade för transport av höggradigt radioaktiva material ur 870432 — mer än 5 ton — —— A. särskilt anpassade för transport av höggratligt radioaktiva material 87.09 Truckar, inte försedda med lyft- eller hanteringsutrustning, av sådana

slag som används i fabriker, magasin, hamnområden eller på flygplat— ser för korta transporter av gods; dragtruckar av sådana slag som an— vänds på järnvägsperronger; delar till i detta nummer nämnda fordon — fordon: ur 8709.ll — för elektrisk drift — —— A. särskilt anpassade för transport av höggradigt radioaktiva material ur 8709.19 — andra — —— A. särskilt anpassade för transport av höggradigt radioaktiva material

87.16 Släpfordon och påhängsvagnar; andra fordon, utan mekanisk fram— drivningsanordning; delar till fordon enligt detta nummer — andra släpfordon och påhängsvagnar för godsbefordran ur 871639 — andra ——-— A. särskilt anpassade för transport av höggradigt radioaktiva material

InnehåH

I)e11

tCXt

Propositionen ............................................ Propositionens huvudsakliga innehåll ........................ Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den

12 december 1991 .........................................

Inledning

WTO—-

UI 1—

Sveriges handelsförbindelser med Turkiet ................. Förhandlingarnas bakgrund ............................. Frihandelsavtalet melllan EFTA-länderna och Turkiet ....... Jordbruksavtalet mellan Sverige och Turkiet ...............

6 Godkännande av överenskommelserna ....................

x]

8 Beslut .. . Hemställan ............................................

Bilagor till propositionen

! Avtal mellan EFTA-länderna och 'Ibrkiet ..................

Inledning Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7

Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10

Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Artikel 16 Artikel "17 Artikel 18 Artikel 19 Artikel 20 Artikel 21 Artike122 "Artikel 23 Artikel 24 Artikel 25

Avtalets syften ............................... Avtalets varuomfattning ....................... Ursprungsregler och tulladministrativt samarbete . lmporttullar och avgifter med motsvarande verkan Fiskala tullar ................................ Exporttullar och avgifter med motsvarande verkan Kvantitativa restriktioner och åtgärder med mot- svarande verkan ............................. lcke-ekonomiska skäl för restriktioner ........ _. . Statliga monopol ............................. lnformationsförfarandc avseende förslag till tekniska föreskrifter .......................... Handeln med jordbruksvaror .................. Intern beskattning ............................ Betalningar .................................. Offentlig upphandling ........................ Skydd för immateriell äganderätt ....... '.'. . . . . . . Fullgörande av förpliktelser ................... Konkurrensregler rörande företag .............. Statsstöd .................................... Dumpning .................................. Nödåtgärder vid import av vissa varor ........... Reexport och allvarliga bristsituationer .......... Betalningsbalanssvårigheter ................... Förfarande för tillämpning av skyddsåtgärder . . . . Undantag av säkerhetsskäl .................... Upprättande av Gemensamma kommittén .......

eng. xsv. text

1

1

2

2

3

4

5

11

11

12

12

13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 23 24 24 24 24 26 26 26 26

eng. SV" Prop. 1991/92:23 text text

Artikel 26 Gemensamma kommitténs arbetsordning ........ 27 27 Artikel 27 Utvecklingsklausul ............................ 27 27 Artikel 28 Ändringar ................................... 28 28 Artikel 2.9 Protokoll och bilagor ......................... 28 28 Artikel 30 Handelsförbindels:.=r som regleras genom andra

avtal ........................................ 28 28 Artikel 31 Territoriell tillämpning ........................ 28 28 Artikel 32 Anslutning .................................. 29 29 Artikel 33 Uppsägning och upphörande ................... 29 29 Artikel 34 Ikraftträdande ............................... 29 29 Artikel 35 Depositarie .................................. 30 30

Bilagor till avtalet

Bilaga 1. Varor undantagna frän avtalets tillämpning ........ 31 35 Lista till bilaga 1 ...................................... 32 36 Protokoll A. Protokoll om handeln med jordbruksvaror ..... 39 131 Lista 1. Samtliga zwtalsslutande parter ................... 41 133 Lista u. Österrike .................................... 42 13.-4 Lista I”. Finland ..................................... 49 134 Lista IV. Norge ...................................... 60 134 Lista V. Sverige ...................................... 72 135 Lista Vl. Liechtenstein och Schweiz ..................... 83 141 Lista VII. Island ...................................... 98 141 1. lmporttullar .................................. 98 141

2. Fiskala tullar .................................. 102 "141

Lista Vlll. Turkiet .................................... 122 142

Bilaga 11. Turkisk tullsänkning för fisk och andra marina

produkter .................................... 147 151

Protokoll B. Definition av begreppet "ursprungsvaror" och former för administrativt samarbete ........... 155 301 Avdelning I. Definition av begreppet "ursprungsvaror" . . 156 302 Avdelning ll. Former för administrativt samarbete ....... 160 304 Avdelning III. Slutbestämmelser ........................ 174 315 Bilaga 1. Förklarande anmärkningar ................... 177 317 Bilaga 11. Krav för att varan skall erhålla ursprungs-

karaktär; bearbetningslista ................... 181 320 Bilaga 111. Certifikat EUR.1 ........................... 2.91 381 Bilaga lV. Exportörsdcklaration ....................... 295 385 Bilaga V. Speciell stämpel ............................ 298 388 Bilaga VI. Värde för avräkningsenhet .................. 299 389 Bilaga III. Varor med särskild tidtabell för tullavveckling . . . . 391 433

Lista A: Österrike .................................... 392 434 482

eng. sv. text text Lista B: Finland ...................................... 404 434 Lista C: Norge ....................................... 415 434 Lista D: Sverige ...................................... 419 435 Lista E: Liechtenstein och Schweiz ...................... 429 440 Bilaga IV. Tullsänkningari EFTA-länderna ................ 441 469 Lista A: EKSG-varor ................................. 442 470 Lista B: EURATOM-varor ............................ 463 478 Del 2 Bilaga V. Tidtabell för Turkiets avveckling av tullar och avgifter med motsvarande verkan ................ 1 167 Lista till bilaga V ..................................... 2 168 Bilaga VI. Varor undantagna frän tullavveckling ............ 241 437 Lista A: Island ....................................... 242 438 Lista B: Liechtenstein och Schweiz ...................... 416 438 Lista C: Turkiet ...................................... 422 439 Bilaga VII. Varor undantagna från avveckling av export- tullar och avgifter med motsvarande verkan ..... 445 453 Lista A: Island ....................................... 446 454 Lista B: Liechtenstein och Schweiz ...................... 452 454 Bilaga VIII. ............................................ 455 463 Lista A. Varor för vilka avvecklingen av importrestrik- tioner inte skall gälla .......................... 456 464 Lista B. Varor för vilka avvecklingen av exportrcstrik- tioner inte skall gälla .......................... 458 465 Lista C. Turkisk plan för avveckling av kvantitativa import» och exportrestriktioner ................. 459 466 Bihang. Hänvisning till "Turkish Governments Official Galette" ..................................... 461 467 Bilaga IX. Procedur för notifiering av förslag till tekniska föreskrifter ................................... 469 473 Bilaga X. Tillämpningen av artikel 18 ..................... 475 479 Bilaga XI. Öppenhet vid offentliga stödåtgärder ............ 481 483 Protokoll C. System för uppbyggnaden av obligatoriska reservförräd i Liechtenstein och Schweiz ....... 485 487

eng. SV- Prop. 1991/92:23

text text

2 Avtal mellan Sverige och Turkiet angående handeln med jordbruksprodukter .................................... 489 501 3 Vissa tillämpnings- och tolkningsregler .................... 513 515

gotab 40019, Stockholm 1991

B!!!! V ? E 0 G C mo ab . or m ati n e uatoms duties nd er ar es av a ivalent effect

m Ol' ! om 9 P 8 GB

1. The main approach for Turkey in this Agreement, with respect to the elimination of its customs duties and other charges having equivalent effect on imports from the EFTA states; is to establish a parallelism with its commitments towards the European Economic Community. In line with Turkish commitments to the European Economic Community, therefore, the following timetable for the elimination of customs duties for the imports from the EFTA States will be implemented and any improvement granted to the European Economic Community in this regard will be automatically reflected in the elimination of customs duties and other charges with equivalent effect on imports from the EFTA States.

(a) For the products listed in the Table to this Annex and in the table to Annex II originating in an EFTA State, Turkey will apply a reduction of customs duties on imports of 60 per cent.

(b) The other products defined in Article 2 which are listed neither in the above-mentioned Tables nor in Annex IV to this Agreement, originating in an EFTA State, will be subject to a reduction of customs duties on imports of 70 per cent.

The remaining reductions are to be realized between 1993 and 1995 and will be specified before the end of 1992.

other charges having an effect equivalent to import duties shall, with the exception of the Hass Housing Fund, be abolished not later than 31 December 1995. The Hass Housing Fund vill be gradually eliminated by 31 December 1998.

3. Any changes in Turkish commitments to the European Economic Community in this regard shall be referred to the Joint Committee.

Prop. 1991/92:23 Annex V

List of products for which Turkey will apply 60 % reduction of

WEM Prop. 1991/92:23

Annex V

IHBEEX

customs duties on imports from an EFTA State upon entry into force of this

Agreement. Heading R.S. No. Code 15.05 1505.10 1505.90 15.19 1519.11 1519.12 1519.13 1519.19

15,20 1520.00

ex 1520.10

ex 1520.90

Description of products

1991 greasg and fagty substanggs dezived tbgzefgom (ingluding lanolin),

- Wool grease, crude

- Other : —- B. Other

lpdust ia o ocarbo 'c att ac'dS' ågid 0115 :;gm zgzining; industrial

igtty alcohols.

- Industrial monocarboxylic fatty acids -— stearic acid

-— Oleic acid

-— Tall oil fatty acids

—» Other

Bmw pgzg; glycgzgl waggzs gud glygezgl lyes:

- Glycerol (glycerine), crude; glycerol and glycerol lyes : -n A. Glycerol (glycerine), crude

- other, including synthetic glycerol : -n A. Glycerol (glycerine)

l—J

Headinq

No.

15.22

20.08

ex

ex

ex

R.S. Code

1522.00

1522.00

1702.50

1704.90

2008.11

2008.91

Description of products Prop.1991/9 Almex V e raS' es' ue ' om e tzeatnent g: fatty sgbgtances g; ' a a s. - A. Degras er u 'n hemica ure 0 e 5 d uc ose ' ' s ot d d av ' o o 'n ' ' ' e ot miggg !itn ngtgggl ngney; caramel.

- Chemically pure fructose

u o ' ' din w ite c a e ' 'n ocoa.

— Other

-— A. Liquorice extract containing more than 10 8 by weight of sucrose but not other added substances

Eguit, nuts gnd gthe: gdible parts of plants, gtneggise pggpared or preserved, wnethg: or ngt containing added sugar or other sweetening matter Q; spiritl not elsgwneze gpegiiigd Q: included.

- Nuts, ground—nuts and other seeds, whether or not mixed together :

-- Ground-nuts ——— A. Peanut butter

- other, including mixtures other than those of subheading No. 2008.19 :

—- Palm hearts

Exgzagtål ggågnggs gnd goncgntzates, of

ea d 0 w'th

g ngsis gi tnese nggncts g; with a

e ' as ed

ww

e 5 d 0 nt es .

om

Reading H.S. Description of products Prop.l991/92:23 No. Code Annex V

ex 2101.10 - Extracts, essences and concentrates, of coffee, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of coffee -- A. Extracts, essences or concentrates: --" I. Solid

-- B. Preparations: --" I. Containing no milkfats, milk proteins, sucrose, isoglucose, glucose or starch or containing less than 1,5 ! milfat, 2,5 % milk proteins, 5 & sucrose or isoglucose, 5 % glucose or starch

ex 2101.20 - Extracts, essences and concentrates, of

tea or mate, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of tea or

mate ,

-- A. Containing no milkfats, milk

proteins, sucrose, isoglucose, glucose or starch or containing less than 1,5 & milkfat, 2,5 % milk proteins, 5 % sucrose or isoglucose, 5 % glucose or

starch 21.06 Eggd ptepaxations not elsewhene speciiied gt_inclgged, 2106.1O - Protein concentrates and textured

protein substances

ex 2106.90 - Other: —- C. other:

21.91. MW strength py xglnme of 39 & vgl g; higher; ettuUlsehethaaeiritst ww

ex 2207.1o - Undenatured ethyl alcohol of an

alcoholic strength by volume of 80 % vol or higher:

-- B. other

ex 2207.20 - Ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength:

—- B. Other

Reading R.S. Description of products Prop.1991/92 23

No. Code Annex V 21.21. MNW nu bs ' u e 'I 's " " d" C . a t 5 ces Zäi19_ ' s b ot w e e .:. !. . ]u: ! ex 2530.90 - other: -- B. Strontium carbonate, whether or not calcined th21 2704.00 d '- n'te r 2: pegt. EDQEHQI Q; ngt ngglonezated; Waberi... ex 2704.00 - A. Coke and semi-coke of coal :

-— I. For the manufacture of electrodes

8.06 dr e o 'd ch o ' ac'd Enlozgsulphugic acid. 2806.10 - Hydrogen chloride (hydrochloric acid) 28.07 2807.00 Sulphuric acid; oleum. ex 2807.00 B. Oleum zg,ia u es on- e ' mm rc' s s ' 'de 2813.10 — Carbon disulphide 23,15 ' ' s ' od ' ass' d ox'de ust'c s - pgzgxides gi sggiun gt pgtassium. — Sodium hydroxide (caustic soda) : 2815.11 —- Solid 2815.12 -- In aqueous solution (soda lye

or liquid soda)

'J'l

Reading No.

22i1&_

ex

Code

2818.20

2818.30

2820.10

2827.10

2829.11 2829.19

2829-90

2830.10

Description of products

Prorx 1991/92 23 Annex V

Aluminiumiduinsludinurtificial HEDMDW ' ' ' e

- other aluminium oxide

- Aluminium hydroxide

n; e ' es

Hanganese dioxide

gnzgmiun gxidgg gng hygggxides,

lion xide nd dr x'deS' eart colours ggn a'n' o 0 e we' ht o ggnbined iIQD gygingtgg as EeZOJ.

www

gnlogides. gnlopide oxides and chloride nydr x'des'

r m es nd iggidgs gnq iogigg Qxiges.

- Ammonium chloride

0 'de 0

'des'

gnlgzgtgs ang Ipe lgnlozates; pgonates gnd

pg b ma

- Chlorates :

-- Of sodium

-- Other

- Other -— A. Perchlorates: ___ I. Of amonium -—- II. Other

saw

- Sodium sulphides

o ates.

Reading R.S. No. Code ex 2830.90 22412. 28,13 2833.11 2833.22 ex 2833.29 8.35 ex 2835.29 .36 2836.20 2836.30 2836.50 ex 2836.99

Description of products Prop.1991/92 23 Annex V

- Other:

-- B. Polysulphides: -—- III. Other: ---- a. Of sodium

ul a es' 1 s' e o os hates

inersulehetesli

- Sodium sulphates :

-- Disodium sulphate

- Other sulphates : -- Of aluminium

-- other: --- C. Iron sulphates

os 'nates o os es nos ho—

nates (phospnites), phosphates gnd

o os ates. - Phosphates :

-- Other --- B. Sodium phosphates

arbonateS' e o es e a s ' e c'a o 'um e c ' ' ' m b ma e.

_- Disodium carbonate

- Sodium hydrogencarbonate (sodium bicarbonate)

- Calcium carbonate -- Other --- B. Peroxocarbonates (percarbonates) ---- I. Sodium percarbonates

Reading H.s. Description of products Prop.1991/92 23

No . Code Annex V ZE :E 5131 ! _ . l ]] ]. ! ] .]._ GAIEEI - of sodium : 2839.11 -- Sodium metasilicates 2839.19 -- Other 2839.20 - Of potassium 21.11. Saw acids. ex 2841.2o - Chromates of zinc or of lead

-- B. Chromates of lead

2841.30 - Sodium dichromate 2841.40 - Potassium dichromate ex 2841.50 - Other chromates and dichromates; peroxochromates -- A. Sodium chromate, potassium chromate

B. 7 2847.00 ny o 'd et e dit" tv"

21.112. nwwmu definedi

29.292. EW

- Saturated chlorinated derivatives of acyclic hydrocarbons :

2903.11 -— Chloromethane (methyl chloride) and chloroethane (ethyl chloride)

2903.12 -— Dichloromethane (methylene chloride)

2903.14 -— Carbon tetrachloride

2903.15 -— 1,2-Dichloroethane (ethylene dichloride)

2903.16 -m 1,2-Dichloropropane (propylene

dichloride) and dichlorobutanes

Headin No.

ex

R.S. Code

2903.19

_2903.21

2903.22 2903.23 2903.29

2903.30

2903.40

2903.59

2903.61

2903.69

2904.10

2904.20

2904.90

Description of products Prop 1991/92 23 Annex V —- Other

- Unsaturated chlorinated derivatives of acyclic hydrocarbons :

-- Vinyl chloride (chloroethylene)

-- Trichloroethylene

-- Tetrachloroethylene (perchloroethylene) -- Other

- Fluorinated, brominated or iodinated derivatives of acyclic hydrocarbons

Halogenated derivatives of acyclic hydrocarbons containing two or more different halogens

— Halogenated derivatives of cyclanic, cyclenic or cycloterpenic hydrocarbons :

—- Other

Halogenated derivatives of aromatic hydrocarbons :

—- Chlorobenzene, - ' ob ene nd azdichlarobenaene —- Other Sglphonated, nitgated or nitrgsgted 'va 'ves 0 b w e r not_halogenaisdi

— Derivatives containing only sulpho groups, their salts and ethyl esters

? Derivatives containing only nitro or only nitroso groups

-- A. Trinitrotoluenes and dinitronaphthalenes

-- B. Other: --- 11. Other

- other

Heading No.

22,95

ex

ex

ex

ex

R.S. Code

2905.11

2905.12

2905.13 2905.14

2905.15

2905.16

2905.17

2905.19

2905.21 2905.22

2905.29

2905.32

2905.39

Description of products

Agygli; glggngis and their nglggenated, sglpnonated, nitzgtgd Q: nitzgsgted ggrivatives.

- Jaturated monohydric alcohols :

-- Hethanol (methyl alcohol)

-- Propan-l-ol (propyl alcohol) and propan—z-ol (isopropyl alcohol)

-- Butch—l-ol (DMI -- Other butanols

—— Pentanol (amyl alcohol) and isomers thereof ' --m B. Other

-- Octanol (octyl alcohol) and isomers thereof

-- Dodecan-l-ol (lauryl alcohol), hexa-

decan-l-ol (cetyl alcohol) and octadecan-l-ol (stearyl alcohol)

-- Other ——— B. Other

Unsaturated monohydric alcohols -- Allyl alcohol

—— Acyclic terpene alcohols

-- Other --— B. Other

- Diols :

.-- Propylene glycol (propane-1,2—diol)

-- Other

—-w A. z-Hethylpentane-z, 4-diol (hexylene glycol) ..i B. Other --»- II. Other

- other polyhydric alcohols :

Prop. 1991/92:23 Annex V

Headin No.

g

ex

ex

ex

R.S. Code

2905.41

2905.42

2905.49

2905.50

2910.90

2915-11 2915.12

2915-13

2915.21 2915.22

2915.24

Description of products Annex V

-- z-Ethyl-z-(hydroxymethy1)propane-1,3- diol (trimethylolpropane)

-- Pentaerythritol

-- Other

--- A. Triols; tetraols --- B. Other: ---- II. Other

- Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of acyclic alcohols:

-- A. Of saturated monohydric alcohols --- II. Other -- B. of unsaturated monohydric alcohols -- C. Of polyhydric alcohols: ——— II. Other

ox'des e o a ho s e o heno 5 and

WWE; ' 0 U 0 ated

' e ' e 'v 'v s. - Other Saturated acyclic monocarboxylic acids and thei: anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated,

o ' ' sat d 'v 've

- Formic acid, its salts and esters : -- Formic acid -- Salts of formic acid

-- Esters of formic acid --- B. other

- Acetic acid and its salts; acetic anhydride :

-- Acetic acid -- Sodium acetate

-- Acetic anhydride

Prop. 199 1/92123

Reading R.S.

NO. Code

ex 2915.29

2915.31 2915.32 2915.33 2915.34 2915.35

ex 2915.39

2915.40

2915.50

ex 2915.60

Description of products Prop 1991/92 23

Annex V

-- other --- B. Other

- Esters of acetic acid : -- Ethyl acetate

--'Vinyl acetate

" .MMMLW

-- Isobutyl acetate

-- z-Ethoxyethyl acetate

—- Other --- A. Propyl acetate and isopropyl acetate

--- B. Methyl acetate, penthyl acetate (amyl acetate), isopentyl acetate (isoamyl acetate) and glycerol acetates

--— C. p-Tolyl acetate, phenylpropyl acetates, benzyl acetate, rhodinyl acetate, santalyl acetate and the acetates of phenylethane-l, 2-diol:

-- II. Other

---- D. Other: ----- II. Other

- Mono-, di- or trichloroacetic acids, their salts and esters

- Propionic acid, its salts and esters

Butyric acids, valeric acids, their salts and esters -- A. Butyric acid and isobutyric acid and their salt and esters -- B. Valeric acid and its isomers and their salts and esters: ___ I. Valeric asid and its isomers --— II. Salts of valeric acid and its

isomers --—- III. Esters of valeric acid and its isomers: ___- c. Other

Reading R.S. No. Code

2915.7O

2915.90

2916.11 2916.12 2916.13 2916.14

2916.15

2916-19

2916.20

2916.20

ex 2916.31

2916.32

2916.33

ex 2916.39

Description of products Prop.]991/92 23

Annex V

Palmitic acid, stearic acid, their salts and esters

Other

s t e c c bo ' c'ds

— Unsaturated acyclic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives :

-- Acrylic acid and its salts

-- Esters of acrylic acid

-- Hethacrylic acid and its salts -- Esters of methacrylic acid

-- Oleic, linoleic or linolenic acids, their salts and esters

-- Other

- Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives

- Aromatic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives :

-- Benzoic acid, its salts and esters --- B. Other

-- Benzoyl peroxide and benzoyl chloride

-- Phenylacetic acid, its salts and esters

-- Other --- B. other

ex

9.18

ex

ex

Code

2917.31 2917.32

2917.34

2918.11

2918.14

2918.16

2927.00

2931.00

2931.00

Description of products Prop 1991/92 23 Annex V

MMWMBLL

halides, pe ;Qxides ang pero xyacids; the eir ngl_>genated, sulphonated. nitrated 9; 'l' ! i . 'v

- Acyclic polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives :

-- Dibutyl orthophthalates -- Dioctyl orthophthalates

-— Other esters of orthophthalic acid --- B. Other: ---— I. Dimethyl phthalate, diethyl phthalate

c ac ds

halo e ed u 0 ed ' e o nitrosated derivatives.

- Carboxylic acids with alcohol function but without other oxygen function, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives :

-- Lactic acid, its salts and esters --- A. Calcium lactate

-- Citric acid

-- Gluconic acid, its salts and esters --- A. Calcium gluconate

www

www

- D. Other: —-- II. Organo—mercury compounds

www mmm

- Compounds containing an unfused furan ring (whether or not hydrogenated) in the structure :

Reading NO ex ex 22;ll. ex ex ex

R.S.

Code 2932.ll 2932.12

2932.13

2932.19

2932.29

2932.90

2933.11

2933.19

2933-29

2933.31

2933.39

Description of products Prop.l99l/92:23

Annex V

-- Tetrahydrofuran -- 2-Fura1dehyde (furfuraldehyde)

-- Furfuryl alcohol and tetrahydrofurfuryl alcohol

-- Other - Lactones :

-- Other lactones -—- B. Other: --- II Other

Other

-- A. Benzofuran (coumarone) -- C. Epoxides with a four-membered ring -- E. other: --- V. Other

Hetezggygiic ggmpouhds with nitrogen he erg-gtom(s) gniy; nucleic gcigs and thei: salts.

- Compounds containing an unfused pyrazole ring (whether or not hydrogenated) in the structure :

—- Phenazone (antipyrin) and its derivatives --- A. Propyphenazone

—-- B. Other: ---— II. Other

-- Other

- Compounds containing an unfused imidazole ring (whether or not hydrogenated) in the structure :

-- other

-- Pyridine and its salts --- B. Pyridine salts: ---- II. Other

-- other

Reading R.S. No. Code

ex 2933.59

ex 2933.69

ex 2933.90

ex 2933.90

2934.10

ex 2934.20

Description of products Prop.]99l/92 23

Annex V

- Compounds containing a pyrimidine ring (whether or not hydrogenated) or piperazine ring in the structure; nucleic acids and their salts :

—- other -—_ A. Diazinon (ISO)

- Compounds containing an unfused triazine ring (whether or not hydrogenated) in the structure :

-— Other

-—- A. Atrazine (ISO); propazine (ISO); simazine (ISO) ; hexahydro—l, 3,5-t rinitro-1,3 S-triazine (hexogen, trimethylenetrinitramine):

-—-- II. other -—- B. Other

- Other

-—- A. Hethenamine (INN) (hexamethylenetetramine); benzimidazole-z—thiol (mercaptobenzimidazole) --— II. Hercaptobenzimidazole

-- B. Indole, 3-methylindole (skatole), 6-allyl-6, 7—dihydro-5 H—dibenz [c,e] azepinne (azapetine), chlordiazepoxide (INN), dextromethorpan (INN), phenindamine (INN) and their salts; imipranine hydrochloride (INNE):

--- II. Other -- C. Honoazepines -- D. Diazepines -- E. Azocines, whether or not hydrogenated -— F. Other

mm

- Compounds containing an unfused thiazole ring (whether or not hydrogenated) in the structure

- Compounds containing a benzothiazole ring-system (whether or not hydrogenated), not further fused -" c. Benzothiazole-z-thiol

(nercaptobenzothiazole) derivatives (other than salts)

Reading R.S. Description of products Prop.199l]92 23 No. Code Annex V

-— D. Other

2934.30 - Compounds containing a phenothiazine ring—system (whether or not hydrogenated), not further fused

ex 2934.90 — Other:

-- A. Thiophene -- B. Chlorpothixene (INN); thenalidine (INN) and its tartrates and nalea tes -- C. Furazolidone -- D. Honothiamonoazepines, whether or not hydrogenated —— E. Honothioles, whether or not

hydrogenated

—- F. Monooxamonoazines, whether or not hydrogenated -- G. Honothiins -- H. other:

-—- II. other

29.59 2940.00 u ars hem ca ure oth t an u s s uc d ructose' su a thers and su ar esters

ghd their salts, cher than products o; hgading Ng, 29,37' 22,25 or 29.39.

ex 2940.00 - A. Rhamnose, raffinose and mannose -B.OUmn

—— II. Other

3003.4o - Containing alkaloids or derivatives thereof but not containing hormones or other products of heading No. 29.37 or antibiotics

3003.90 - other

Reading No.

3004.90

3204.11

3204.12

3204.13

3204.14

3204.15

3204.16

Description of products Prop.199l/92523

Annex V

WWW EQJ QQ.Q2, 20 .Qä gr 39,95) ggnsisting of mixedo or gum ixe g prgducts :o r therapeutic gz_nrgghyiggtig HEQS , put up in measured ggsgs gr in (grus gr pggxings rgr retail sele..

- Other

www

EHQIDQZ gr not the mic ally defined; pre- D_1,_ti_n_a__ep__i£i__m_N£-s_3_t_thl_ SAW

co. ou atte n c ro- g__:ts g: g Kind used as e:]:Qresceht

KW WWW

- Synthetic organic colouring matter and preparations based thereon as specified in Note 3 to this Chapter : -- Disperse dyes and preparations based

thereon

-- Acid dyes, whether or not premetallised, and preparations based thereon; mordant dyes and preparations based thereon

-- Basic dyes and preparations based thereon

-- Direct dyes and preparations based thereon

-- Vat dyes (including those usable in that state as pigments) and preparations based thereon

-- Reactive dyes and preparations based thereon

Reading H.s No. Code 3204.17 3204.19 3204.90

22.9; 3205.00

ex 3206.42

22412_ 3210.00

ex 3210.00

Description of products

-— Pigments and preparations based thereon

-- other, including mixtures of colouring matter of two or more of the sub- headings Nos. 3204.11 to 3204.19

- Other: -- B. other

s' a ec' 'ed WWW:; Mr_laxesi

cher eolouring matter; preparations as

ec' ied ot to t 's C a ter

t e a os ad” o. 32 3 12.05 er 22,95: ingrgenig prgducts o: a Kind nsed es iuminonhores, whether or ngt ehemiedllx defined,

-- Lithopone and other pigments and preparations based on zinc sulphide: --— A. Lithopone

Reints end zgrnishes (including enamels end 1acguers) based on synthetic poly- mers er ehemicaily nodified natural polymers, dispersed dr dissolved in a non-eguegus medium; solutigns es defined Mmm

' ' 5 d' me s end 1acguers) hased en synthetic poly- mers gr ehenieelly modified neturel polymere. dispersed er dissgived in en

- A. oil paints and varnishes (including enamels and lacquers

- B. Other: -- II. Other

Prop.]991/92:23 Annex V

Reading No.

22L12_

ex

ex

ex

ex

H.s. Code

3212.90

3215-11

3215.19

3215.90

3303.00

3304.10

3304.20

3304.30

3304.91

Description of products PFOP 1991/92 23

Annex V

- Printing ink

—— Black: --- B. Other:

-- Other --- B. Other:

- Other

-- A. Writing and drawing ink:

I. Concentrated writing and drawing ink

—- B. Other:

-- I. Copying and hectographic inks; inks for duplicating machines, ink—pads or typewriter ribbons; insk for ball-point pens and fountain pens

- Lip make-up preparations -- A. Lipsticks

- Eye make-up preparations - Manicure or pedicure preparations - Other :

-- Powders, whether or not compressed

Reading No.

ex

R.S. Code

3304.99

3307.10

3307.20

3307.30

3307.41

3307.49

3307.90

Annex V

—- other

eosmetic er toilet prepargtions, not elsewhere specified or included;

e ed oom e "se the ot erfumed 0 av" 's'nfec ant properties. .

- Pre-shave, shaving or after-shave preparations

— Personal deodorants and antiperspirants

Perfumed bath salts and other bath preparations

- Preparations for perfuming or deodorizing rooms, including odoriferous preparations used during religious rites :

-- ”Agarbatti" and other odoriferous preparations which operate by burning

-- Other

- Other

—- A. Washing preparations containing soap or other organic surface-active

_ agents -- B. Wadding, felt and non-wovens fabrics impregnated, coate or covered with parfume or cosmetics: —-- II. of non-wovens fabrics -- C. Other

Description of products Prop 1991/92:23

Reading R.S. No. Code 15421.

ex 3401.11

ex 3401.19

3401.20

Description of products PTOP.I991/92 23

Annex V

5522: ergen ie du riece-dctive products ånd

- Soap and organic surface-active products and preparations, in the form of bars, cakes, moulded pieces or shapes, and paper, wadding, felt and nonwovens, impregnated, coated or covered with soap or detergent :

--- For toilet use (including medicated products):

-—- A. Paper, wadding, felt and non- wovens, impregnated, coated or covered with soap or detergent:

-—-- I. Impregnated with detergent: ...... ,, paper and wadding ------ c. Nonwovens

_i- 11, Impregnated with soap: ...... a. Paper and wadding ------ c. Nonwovens

--- B. Other -— Other

-—- A. Paper, wadding, felt and non— wovens, impregnated, coated or covered with soap or detergent: -—-- I. Impregnated with detergent: ------ b. Nonwovens -- - II. Impreganted with soap: ;- -— a. Paper and wadding

-—--- c. Nonwovens

--—- B. Other

- Soap in other forms

'>')

Reading No.

ex

ex

ex

R.S. Code

3506.10

3506.91

3506.99

Description of products Prop.l991/92:2

Annex V

' 5 an

o w s 5 b 'm e e t ed with such preparetions), excluding waxes

pf heading Ep, 15,95.

W

hes'ves ot elsew ere ec 'ed or included; prgducts suitable fdr use as glues er adhesives, put np fer retail sew

c e ' e .

- Products suitable for use as glues or adhesives, put up for retail sale as glues or adhesives, not exceeding a net weight of 1 kg

—- A. Cellolose based glues: --- II. Other -- B. Other --- II. Other

- other : -- Adhesives based on rubber or plastics (including artificial resins) -—- B. Other

-— Other

--- A. of natural resins: —--- II. other

-—— B. Other: ---— II. other

Reading No.

26,95

ex

28,02

ex

ex

ex

R.S. Code

3605.00

3802.10

asoz.9d

3803.00

3809.91 3809.92

3809.99

3901.30

3901.90

Description of products Prop.1991/92 23

Annex V

— Activated carbon

- other

—- A. Activated natural mineral products: —-— I. Activated clays and äctivated earts

IaLl_9ili_!hsther_er_nex_rsfinsdi

ELnishing sgents, dye earriers to eeselerste the dyeing pr fixing ef dye— stuffs end ether products end prepsrstigns if— exam e essin 5 and da ts of edkind used in the textilel psperl

leathe ' e ' dus 'es t else!hers_snesifisd_er_insludedi

— Other :

-- Of a kind used in the textile industry —-- B. Other

-- Of a kind used in the paper industry --- A. Prepared dressings based on starch

-- Other: --- A. Prepared dressing; other prepared mordants

29lxmers_9f_eihxlsnei_in_nrimarx_fnrmsi - Ethylene-vinyl acetate copolymers

_ Other

Reading No.

M.

R.S. Code

3902.20 3902.30

3902.90

3903-20

3903.30

3903.90

3904-30 3904-40

3904.50

3904.61 3904.69

3904.90

Description of products

When W

- Polyisobutylene

- Propylene copolymers

- Other

W - styrene-acrylonitrile (SAN) copolymers

- Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) copolymers

- other v de e

- vinyl chloride—Vinyl acetate copolymers - Other vinyl chloride copolymers

Vinylidene chloride polymers

- Fluoro—polymers :

—- Polytetrafluoroethylene

-- Other

— other

Prop.1991/92:23 Annex V

lx")

Reading No.

ex

ex

ex

ex

R.S. Code

3907-50

3907.91

3909.10

3909.20

3909.30

3909.4O

3910.00

3910.00

3911.10

3911.90

3912.11

3912.12

Description of products

- Alkyd resins - Other polyesters :

—- Unsaturated

MNW MW

— Urea resins; thiourea resins - Relamine resins - other amino-resins

- Phenolic resins

saw

- A. Of one of forms in 6 (a) note of this chapter

get o eum esins coumarone—' dene resins, pglyterpenes, pelysulphides, pel su h n 5 an ot e rod cts specified in Note ; te this ;hspter. not elsewhere speeified er included, in prima s

- Petroleum resins, coumarone, indene or coumarone-indene resins and polyterpenes

— other: -- B. other

www net elsewhere speeified er ineludedl in entrism

- Cellulose acetates :

-- mon—plasticised --- B. Of one of forms in 6 (a) not of this chapter

-— Plasticised --- B. Of one of forms in 6 (a) note of this chapter

Prop.1991/92:23 Annex V

Reading No.

ex

ex

ex

ex

Code

3912.20

3914.00

3914.00

3915.10 3915.20

3915.30

3915.9O

Description of products Prop.]991/92 23

Annex V

- Cellulose nitrates (including collodions): —- A. Non—plasticized: -—- I. Collodions and celloidin:

--—— a. Colloidions --- II Other: --—- b. Of other forms -- B. Plasticized: --- II Of other forms

W la!" | ” : i . . fame.

- B. Ion-exchangers based on polymerization and co—polymerization products (polythylene, polytetrahaloethylene, polyisobutylene, polyvinylchloroacetate, and other polyvinylic derivations; polyacrylic and polymethacrylic derivations, coumarone- indene resins, etc.)

st ' 5 d ast'cs. - Of polymers of ethylene - of polymers of styrene

- Of polymers of vinyl chloride -— B. Of polymers of polyvinyl chloride

- Of other plastics: -— A. Products of addition polymerization -—- II. Of acrylic polymers

-—- III. Other ' -- B. Other:

-—- II. Of cellulose and its chemical derivatives: -—-— b. Waste, parings and scraps of cellulose nitrate: ----- 2. Plasticized -—-- c. Waste, parings and scraps of cellulose acetate

m - ' a WWW ' a o - WWW ex_nlaetiss.

Reading

ex

ex

ex

ex

ex

ex

R.S. Code

3916-10

3916.20

3916.90

3917.10

3917.21

3917.22

3917.23

Description of products Prop 1991/92:23

Annex V

- of polymers of ethylene: -- 3. of copolymers of polyethylene

- Ozf polymers of vinyl chloride -- B. Of copolymers of polyvinyl chloride

- Of other plastics -- A. Of condensation or rearrangement polymerization -- B. Of addition polymerization products: —-- II. Other -- C. Other: --- II. Of regenerated cellulose, plasticised cellulose acetate and vulcanized fibre

11le es ses a d

therefor (for example, jeintsl elbows, new

- Artificial guts (sausage casings) of hardened protein or of cellulosic materials: -- A. Of hardened proteins -- B. Of cellulose plastic materials:

--- II. Other

- Tubes, pipes and hoses, rigid :

-- Of polymers of ethylene --- A. Seamless and cut to a length excedding the maximum cross-sectionål dimension, whether or not surface worked, but not otherwise worked: ____ II. Of copolymers of polyethylene --- B. Other:

-- Of polymers of propylene

-— Of polymers of vinyl chloride: --- A. Seamless and cut to a length exceeding the maximum cross-sectional dimension, whether or not surface worked, but not otherwise worked: ----- II. of copolymers of polyvinyl

chloride

--- B. Other:

Reading R.S. Description of products Prop.]991/92 23 No. Code Annex V

ex 3917.29 -- of other plastics:

--- A. Seamless and cut to a length exceeding the maximum cross-sectional dimension, whether or not surface worked, but not otherwise worked: ---- I. Of condensation or rearrangement

polymerization products, whether or not chemically modified:

---- II. Of additon polymerization

products:

----- b. other ---- III. Other: ----- b. other --- B. Other: ---- I. With fittings attached, for use

in civil aircraft

-——- II. Other: ----- d. Other

- Other tubes, pipes and hoses :

ex 3917.31 -- Flexible tubes, pipes and hoses, having a minimum burst pressure of 27.6 MPa

—-- A. With fittings attached, for use in

civil aircraft

--- B. Other: -—-- I. Of condensation or rearrangement polymerization products, whether or not chemically modified:

-—-- II. Of addition polymerization products:

----- b. other ---- III. Other: ----- b. Of plasticized cellulose

acetate

----- c. other: ------ 3. Other

ex 3917.32 -- Other, not reinforced or otherwise combined with other materials, without fittings:

-—- A. Seamless and cut to a length exceeding the maximum cross-sectional dimension, whether or not surface worked, but not otherwise worked: ---- I. Of condensation or rearrangement

polymerazation products, whether or not chemically modified:

-—-- II. Of addition polymertization

products:

----- a. Of polymers of ethylene:

Reading R.S. No. Code 3917.33

ex 3917.39

3917.40

ex 3918.10

Description of products Prop.]991/92 23

Annex V

------ 2. Of copolymers of polyethylene ----- b. Of polymers of vinyl chloride: ------ 2. Of copolymers of polyvinyl chloride

----- c. Other: ------ 2. Other ---- III. Other: ----- b. Other --- B. Other

---- I. Articifial sausage casings:

----- b. Other ---- II. Other: ----- c. Other

-- Other, not reinforced or otherwise combined with other materials, with fittings

—- Other --- A. Seamless and cut to a length exceeding the maximum cross-sectional dimension, whether or not surface worked, but not otherwise worked: ---- I. Of condensation or rearrangement polymerization products, whether or not chemically modified: ---- II. Of addition polymerization products: ----- a. of polymers of ethylene: ------ 2. Of copolymers of polyethylene ----- b. Of polymers of vinyl chloride: ------ 2. Of copolymers of polyvinyl chloride ----- c. Other: ------ 2. Other --—- III. Other: ----- b. Of plasticized cellulose acetate ----- c. Other: ------ 3. Other --- B. Other:

- Fittings

- of polymers of vinyl chloride -- B. Other

Reading R.S. No. Code 3918.90 22412.

ex 3919.10

ex 3919.10

ex 3919.90

Description of products Prop 1991/9

Annex V - Of other plastics - te e ' MW ' s e t 5

- In rolls of a width not exceeding 20 cm: -- B. other: --- I. of condensation or rearrangement polymerization products, whether or not chemitally modified: ---— b. Of epoxide resins

---— c. Other

--- II. Of addition polymerization products: ---— a. Of copolymers of polyvinyl chloride: ----- 2. Of copolymers of vinyl chloride ---— b. other: ----- l. Of polymers of ethylene: ------ bb. of copolymers of polyethylene: ————— 2. Other: ------ bb. Other --- III. Other: ---- a. Of plasticized cellulose nitrate and other chemically derivations of cellulose -—-— b. of plasticized cellulose acetate and regenerated cellulose

- Other -- A. Further worked than surface—worked, or cut to shapes other than rectangular (including square) -— B. Other: --- I. Of condensation or rearrangement polymerization products, whether or not chemically modified: ---- b. Of epoxide resins —--- c. Other

--- II. Of addition polymerization products: '—--— a. Of polymers of polyvinyl chloride

---— b. Other: ----- 1. Of polymers of ethylene: ----—- bb. Of co—polymers polyethylene ----- 2. other: ------ bb. Other --- III. Other: —--- b. Of plasticized cellulose acetate and regenerated cellulose and vulcanized fibre ---- f. Other

7-73

Reading No.

12i22_

ex

ex

ex

R.S. Code

3920.10 3920.20

3920.3O

3920.41

3920.42

3920.51

3920.59

3920.71

Description of products

www m" ' 0 111me

- Of polymers of ethylene - Of polymers of propylene

- Of polymers of styrene -- B. Of copolymers of polyystyrene

- Of polymers of vinyl chloride :

—- Rigid ___ A. Non-plasticized: ___- I. Of a thickness, not exceeding

1 mm: —————— b. Of copolymers of vinyl chloride ----- II. Of a thickness, exceeding 1 mm ------ b. Of copolymers of vinyl chloride ___ B. Plasticized: ----- I. Of a thickness not exceeding

1 mm: ------ b. Of copolymers of vinyl chloride --_— II. of a thickness, exceeding 1 mm: ------ b. Of copolymers of vinyl chloride

-- Flexible --— A. Non-plasticized: --o- I. Of a thickness, not exceeding

1 mm: ------ b. Of copolymers of vinyl chloride --_- II. of a thickness exceeding 1 mm: ----- b. Of copolymers of vinyl chloride --— B. Plasticized: --_- I. Of a thickness, not exceeding

1 mm:

----- b. Of copolymers of vinyl chloride ---- II. Of a thickness, exceeding 1 mm: ----- b. Of copolymers of vinyl chloride

: Of acrylic polymers :

-- of polymethyl methacrylate

-- Other

--Of cellulose or its chemical derivatives :

-- Of regenerated cellulose

Prop.]991/92z23 Annex V

Reading Ro.

ex

ex

ex

ex

ex

R.S. Code

3920-72

3920-73

3920.91 3920-92 3920-93 3920-94

3920.99

3921-11 3921.12 3921.13

3921.14

3921.19

3921.90

Description of products PrOp-l991/92:23

Annex V

-— Of vulcanised fibre -— Of cellulose acetate - Of other plastics : -— Of polyvinyl butyral -- Of polyamides

-- Of amino-resins

-- Of phenolic resins

-- Of other plastics —-- A. Of condensation or rearrangement polymerization products, whether or not chemically modified: —-- B. Of addition polymerization products

e . . Qih$I—9l%3—?*—fn£535*—zllm*—£QÅl-ång

— Cellular :

-- Of polymers of styrene —-- B. Of coplymers of polystyrene

-- Of polymers of vinyl chloride --- B. Of copolymers of polyvinyl chloride

-- Of polyurethanes -- Of regenerated cellulose

-- Of other plastics --- A. Of epoxide resins --- B. Other: ---— II. Of plasticized cellulose acetate r--— v. Of addition polymerization products ----- b. other

- Other

-- A. Of condensation or rearrangement polymerization products, whether or not chemically modified: --- II. Of epoxide resins --- III. of phenolic resins --- IV. Of amino resins: --- V. Other

Heading No.

ex 3921.90

ex

H.S. Code

3923.1O

3923.21 3923.29

3923.30

3923.40

3923.50

3923.90

Description of products Prop 1991/92:

Annex V

-- B. Of addition polymerization products: --- II. Other -- c. other: --- 11. of plasticized cellulose acetate, regnerated cellulose and vulcanized fibre

- Boxes, cases, crates and similar articles

sacks and bags (including cones) : —- of polymers of ethylene -- of other plastics

- Carboys, bottles, flasks and similar articles

- Spools, cops, bobbins and similar supports -- A. Spools, reels and similar supports for photographic and cinematographic film or for tapes, films and the like falling within heading Nos. 8523 and 8524: __" II. For goods falling within heading NOS. 8523 and 8524

-- B. Other

; stoppers, lids, caps and other closures

- other

Heading H.S. No. Code 22125. 3926.10 3926.20 3926.30 3926.40

ex 3926.90

4002.11

4002.41

4002.51

4002.91

Description of products Pr0p.l99l/9 Annex V

a 5 O

12_121111

- Office or school supplies

- Articles of apparel and clothing accessories (including gloves)

— Fittings for furniture, coachwork or the like

- statuettes and other ornamental articles

- other -- A. For technical uses, for use in civil aircraft -— B. Other: --- I. Perforated buckets and similar articles used to filter water at the entrance to drains —-- II. other: -—-- a. Hade from sheet ---- b. other: ----- 3. other

Synthetic rubber ghd tactice derived :;om

92 heading No. 59.91 with anv product of II' I !. i | [ . s ee '

- styrene-butadiene rubber (SBR); car- boxylated styrene-butadiene rubber (XSBR) :

-— Latex

- Chloroprene (chlorobutadiene) rubber (CR) :

-— Latex

— Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) :

-— Latex

- Other :

—— Latex

7-71

Ul

Heading R.S. Description of products Prop.199l/92:23

NO. Code Annex V

ex 4002.99 -- Other --_ B. Other: ——_- I. Factice derived from oila

40.09 Tubes, pipes and hosesl of vulcanised pgbber other than hard rubberl with or githout their fittings (fo; examplel igi ts elbows flan es .

40.15 Agticles of apparel and clothing

accessopies (including gloves)l fo; all purposes, of vulcgnisgd rubber other ghan hard rubber.

40.16 gther artic es vulca "sed rubbe other shah hard pubber. '

- Other : 4016.92 -— Erasers ex 4016.99 —- Other --— B. Other:

--—- II. Those of heading 8608 ----- III. Those of heading 8708: ----- IV. Those of heading 8709 ----- VI. Those of heading 8714

41.11 4111.00 meposition leather with a pasis of leather gr leather fibre. in slabsl gheets o; stpipl whephe; o; not in rolls.

42.91 4201.00 Egg e nd a nesse an'ma Li.c1ud'n tra es nee ads puzzles, sadgle clothsl ssaddle bagsl dog gpjats and ;he Like), pi any material.

42.02. Ippnks. suit-gasesl vanity-cases. gaecutive—cases, pgieg-casgs, school saww

915 s cam ra cases us'c 'ns rumen ggses cases ho ste 5 and simi a gmnt ' e s' v ' -ba ' et ha 5 handba 5 o ' -ba s 11 lets urses ma — ases c' arette- ggses tobacco- ouche too ba s

pporhs bggs, bothle-ggses, jewellery

Reading

NO.

ex

ex

H.S. Code

4202.11

4202-12

4202.19

4202.21

4202.22

4202.29

4202.31

4202.32

4202.39

Description of products

0 S _ ox as

. .] . e 5 E ] ] E gomposition leather. g: sheeting g:

a ' ' a e ' s yplcgnisgd fibre g; 92 papggbogrg. 9; W a' c v w' u

Metals...

- Trunks, suit-cases, vanity-cases, executive—cases, brief-cases, school satchels and similar containers :

-- With outer surface of leather, of composition leather or of patent leather

-- With outer surface of plastics or of textile materials

—— other (Excluding e and BIIe "of zinc")

- Handbags, whether or not with shoulder strap, including those without handle :

-- With outer surface of leather, of composition leather or of patent leather

-- With outer surface of plastic sheeting or of textile materials

—- other

- Articles of a kind normally carried in the pocket or in the handbag :

-- with outer surface of leather, of composition leather or of patent leather

—- with outer surface of plastic sheeting or of textile materials

-- Other -—- A. Of aluminium

--- c. Of cast iron, iron and steel --- D. Of copper --- E. Of nickel --- G. Of processed tortoise shell, mother-of—pearl, ivory and bone -r- K. Othe