Prop. 1993/94:154

Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Gambia

1993/941154

Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Gambia

Regeringens proposition FSE] P% P%]

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 3 mars 1994

Carl Bildt Bo Lundgren (Finansdepartementet)

Propositionens huVudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett dubbelbeskattnings- avtal mellan Sverige och Gambia och antar en lag om detta dubbel- beskattningsavtal. Avtalet avses bli tillämpligt i Sverige på inkomst som förvårvas efter utgången av det år då avtalet träder i kraft.

För närvarande finns inte något dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Gambia.

1. Förslag till riksdagsbeslut Regeringen föreslår att riksdagen

1. godkänner avtalet mellan Sverige och Gambia för undvikande av

dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst,

2. antar regeringens förslag till lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Gambia.

2. Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

Förslag till lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Gambia

Härigenom föreskrivs följande.

1 & Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sverige och Gambia undertecknade den 8 december 1993 skall, tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta, gälla som lag här i landet.

Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

2 & Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

3 5 Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i avtalet beskattas endast i Gambia, skall sådan inkomst inte tas med vid taxeringen i Sverige.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

CONVENTION BETWEEN THE KINGDOM OF SWEDEN AND THE REPUBLIC OF THE GAMBIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Kingdom of Sweden and the Republic of The Gambia, desiring to conclude & Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, have agreed as follows:

CHAPTER I

SCOPE OF THE CONVENTION

Article 1 Personal scope

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

Taxes covered

(1) The taxes to which this Con- vention shall apply are: (a) In The Gambia:

(i) income tax (company and personal); and

(ii) capital gains tax; (hereinafter referred to as "Gambian tax"); (b) in Sweden:

(i) the National income tax (den statliga inkomstskatten), including the sailors' tax (sjö- mansskatten) and the coupon tax

Bilaga (Översättning)

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET SVERIGE OCH REPUBLIKEN GAMBIA FOR UNDVIKANDE

AV DUBBELBESKATTNING OCH FORHINDRANDE AV SKATTEFLYKT BETRAFFANDE SKATTER PA INKOMST

Konungariket Sverige och Repu- bliken Gambia, som önskar ingå

ett avtal för undvikande av dubbel— . beskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst, har kommit överens om följande:

KAPITEL I

AVTALETS _ TILLAMPNINGSOMRADE

Artikel 1 Personer på vilka avtalet tillämpas

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande sta- terna.

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. De skatter på vilka detta avtal tillämpas är

a) i Gambia:

1) inkomstskatten (bolag och fysiska personer), och

2) realisationsvinstskatten (i det följande benämnda " gambisk skatt"); b) i Sverige:

1) den statliga inkomstskatten, sjömansskatten och kupongskat- ten däri inbegripna,

(kupongskatten);

(ii) the special income tax for non-residents (särskild inkomst— skatt för utomlands bosatta);

(iii) the special income tax for non-resident artistes and athletes (den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl.);

(iv) the real estate tax (den statliga fastighetsskatten); and

(v) the municipal income tax (den kommunala inkomstskatten); (hereinafter referred to as "Swedish tax").

(2) The Convention shall apply also to any identical or substanti- ally similar taxes which are im- posed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the taxes referred to in paragraph (1). The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which have been made in their respective taxation laws.

CHAPTER Il DEFINITIONS Article 3

General definitions

(1) For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:

(a) the term "The Gambia" means the Republic of The Gambia and, when used in a geographical sense, includes the national territory, the territorial sea of The Gambia as well as other maritime areas over which The Gambia in accordance with international law exercises sovereign rights or juris- diction;

(b) the term "Sweden" means the Kingdom of SWeden and, when used in a geographical sense, in- cludes the national territory, the

2) den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta,

3) den särskilda inkomstskatten för utomlands m.fl.,

4) fastighetsskatten, och 5) den kommunala inkomstskat- ten; (i det följande benämnda "svensk

. skatt").

2. Avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likanat slag, som efter underteck- nandet av detta avtal påförs vid sidan av eller i stället för de skat- ter som anges i punkt 1. De behö- riga myndigheterna i de avtals- slutande staterna skall meddela varandra de väsentliga ändringar som vidtagits i respektive skatte- lagstiftning.

KAPITEL 11 DEFINITIONER Artikel 3

Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föran— leder annat, har vid tillämpningen av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

a) "Gambia" åsyftar Republiken Gambia och innefattar, när uttryck- et används i geografisk betydelse, Gambias territorium, Gambias territorialvatten och andra havs— områden över vilka Gambia, i överensstämmelse med folkrättens regler, utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion;

b) "Sverige" åsyftar Konunga- riket Sverige och innefattar, när uttrycket används i geografisk be- tydelse, Sveriges territorium, Sve-

bosatta artister

territorial sea of Sweden as well as other maritime areas o'ver which Sweden in accordance with inter-

national law exercises sovereign- rights or jurisdiction;

(c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean The Gambia or Sweden, as the context requires;

(d) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;

(e) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body cor- porate for tax purposes; -

(i) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Con- tracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

(g) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

(h) the term "national" means:

(i) any individual possessing the nationality of a'Contracting State;

(ii) any legal person, partner- ship and association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State;

(i) the term "competent authori- ty" means:

(i) in The Gambia, the Minister of Finance and Econo- mic Affairs, his authorized re- presentative or the authority which is designated as a com- petent authority for the purposes of this Convention;

(ii) in Sweden, the Minister of Finance, his authorized represen— tative or the authority which is designated as a competent autho- rity for the purposes of this Convention.

riges territorialvatten och andra havsområden över vilka Sverige, i överensstämmelse med folkrättens regler, utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion;

0) "en avtalsslutande stat" och '

"den andra avtalsslutande staten" åsyftar Gambia eller Sverige, beroende på sammanhanget;

d) "person" inbegriper fysisk person, bolag och annan sam- manslutning;

e) "bolag" åsyftar juridisk person eller annan som vid beskattningen behandlas såsom juridisk person;

i) "företag i en avtalsslutande stat" och "företag i den andra avtalsslutande staten" åsyftar före— tag som bedrivs av person med hemvist i en avtalsslutande stat respektive företag som bedrivs av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten;

g) "internationell trafik" åsyftar transport med skepp eller luftfartyg som används av företag i en av- talsslutande stat, utom då skeppet eller luftfartyget används ute— slutande mellan platser i den andra avtalsslutande staten; h) "medborgare" åsyftar:

1) en fysisk person som är medborgare i en avtalsslutande stat,

2) juridisk person, han- delsbolag och annan sam- manslutning som bildats enligt den lagstiftning som gäller i en avtalsslutande stat;

i) "behörig myndighet" åsyftar:

1) i Gambia, "the Minister of Finance and Economic Affairs, hans befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myn- dighet vid tillämpningen av detta avtal;

2) i Sverige, finansministem, hans befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myn- dighet vid tillämpningen av detta avtal.

(2) As regards the application of the Convention by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that State concerning the taxes to which the Convention applies.

Article 4

Resident

(1) For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature.

This term does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State, how- ever, this term does also include any person resident in The Gambia according to the laws of The Garn- bia.

In the case of a partnership or estate the term "resident of a Con- tracting State" applies only to the extent that the income derived by such partnership or estate is subject to tax in that State as the income of a resident, either in its hands or in the hands of its partners.

(2) Where by reason of the pro- visions of paragraph (1) an in- dividual is a resident of both Con- tracting States, then his status shall be determined as follows:

(a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som ut- trycket har enligt den statens lag- stiftning i fråga om sådana skatter på vilka avtalet tillämpas.

Artikel 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket "person med hemvist i en avtalsslutande stat" person som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av domicil, bosättning, plats för företagsledning eller annan liknande omständighet. Uttrycket inbegriper emellertid inte person som är skattskyldig i denna stat endast för inkomst från källa i denna stat. Dock skall, såvitt avser Gambia, uttrycket "person med hemvist i en av- talsslutande stat" inbegripa varje

. person som anses bosatt i Gambia enligt gambisk lagstiftning.

Beträffande handelsbolag och dödsbon, inbegriper det angivna uttrycket sådan person endast i den mån dess inkomst är skattepliktig i denna stat på samma sätt som inkomst som förvärvas av person med hemvist där, antingen hos handelsbolaget eller dödsboet eller hos dess delägare.

2. Då på grund av be— stämmelserna i punkt i fysisk person har hemvist i båda av- talsslutande staterna, bestäms hans hemvist på följande sätt:

a) han anses ha hemvist i den stat där han har en bostad som stadigvarande står till hans för- fogande. Om han har en sådan bostad i båda staterna, anses han ha hemvist i den stat med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkasr (centrum för levnadsintressena);

(centre of vital interests);

(b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;

(c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is & na— tional;

(d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Con- tracting States shall settle the ques— tion by mutual agreement.

(3) Where by reason of the pro- visions of paragraph (1) a person other than an individual is a resi- dent of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated.

Article 5 Permanent establishment (1) For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the- business of an enterprise is wholly or partly carried on.

(2) The term "permanent establishment" includes especially:

(a) a place of management; (b) a branch; (c) an office; ((1) a factory; (e) a workshop; and (f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of ex- traction of natural resources.

(3) The term "permanent

b) om det inte kan avgöras i vilken stat han har centrum för sina levnadsintressen eller om han inte i någondera staten har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande, anses han ha hemvist i den stat där han stadig— varande vistas;

c) om han stadigvarande vistas i båda staterna eller om han inte vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist i den stat där han är medborgare;

d) om han är medborgare i båda staterna eller om han inte är med- borgare i någon av dem, avgör de behöriga myndigheterna i de av- talsslutande staterna frågan genom ömsesidig överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmel- serna i punkt 1 annan person än fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, anses per- sonen i fråga ha hemvist i den stat där den har sin verkliga ledning.

Artikel 5 Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket "fast drift- ställe" en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilken ett företags verksamhet helt eller delvis bedrivs. 2. Uttrycket "fast driftställe" innefattar särskilt:

a) plats för företagsledning,

b) filial,

c) kontor,

d) fabrik,

e) verkstad, och

f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgångar. driftställe"

3. Uttrycket "fast

establishment" likewise encompas- ses a building site, a construction, assembly or installation project or supervisory activities in connection therewith, but only where such site, project or activities continue for a period of more than six months.

(4) Notwithstanding the preced- ing provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:

(a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods ot merchandise belonging to the enterprise;

(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the pur- pose of storage or display;

(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the pur- pose of processing by another enterprise; '

(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting infor- mation, for the enterprise;

(6) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;

(i) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs (a) to (e"), pro- vided that the overall activity of the fixed place of business result- ing from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

(5) Notwithstanding the provi- sions of paragraphs (1) and (2),

where a person - other than an_ agent of an independent status to whom paragraph (6) applies - is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise

'plats

omfattar även plats för bygg— nads-, anläggnings-, monterings- och installationsverksarnhet eller därmed sammanhängande över- vakande verksamhet, men endast om verksamheten pågår under en tidrymd som överstiger sex måna- der.

4. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel anses uttrycket "fast driftställe" inte innefatta:

a) användningen av anordningar uteslutande för lagring eller ut- ställning av företaget tillhöriga varor,

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för lagring eller utställning,

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för bearbetning eller förädling genom -

annat företags försorg,

d) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet ute- slutande för inköp av varor eller inhämtande av upplysningar för företaget,

e) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet ute- slutande för att för företaget be- driva annan verksamhet av förbere- dande eller biträdande art, f) innehavet av stadigvarande för affärsverksamhet ute- slutande för att kombinera verk— samheter som anges i punkterna a')— e), under förutsättning att hela den verksamhet som bedrivs från den stadigvarande platsen för affärs- verksamhet på grund av denna kombination är av förberedande eller biträdande art.

5. Om en person (som inte är sådan oberoende representant på vilken punkt 6 tillämpas) är verk- sam i en avtalsslutande stat för ett företag i den andra avtalsslutande staten, anses detta företag - utan hinder av bestämmelsema i punk- terna 1 och 2 - ha fast driftställe i

shall be deemed to have a per- manent establishment in the first—mentioned Contracting State in respect of any activities which that person undertakes for the enter- prise, if such a person has and habitually exercises in that State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in para- graph (4) which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that para- graph.

(6) An enterprise of a Contract- ing State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the mea- ning of this paragraph, if it shows that the transactions between the agent and the enterprise were not arm's length transactions. In such case the provisions of paragraph 5 of this Article shall apply.

(7) The fact that a company which is a resident of a Contract- ing State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or other— wise) shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

den förstnämnda avtalsslutande staten beträffande varje verksamhet som denna person bedriver för företaget om han har och i denna stat regelmässigt använder fullmakt att sluta avtal i företagets namn såvida inte verksamheten är be- gränsad till sådan som anges i punkt 4 och som - om "den bedrevs från . en stadigvarande plats för affärsverksamhet - inte skulle göra denna stadigvarande plats för af— färsverksamhet till fast driftställe enligt bestämmelserna i nämnda punkt.

6. Företag i en avtalsslutande stat anses inte ha fast driftställe i den andra avtalsslutande staten endast på den grund att företaget bedriver affärsverksamhet i denna stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoen- de representant, under förutsättning att sådan person därvid bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet. När sådan representant bedriver sin verksamhet uteslutande eller nästan uteslutande för företaget i fråga, anses han emellertid inte såsom sådan oberoende representant som avses i denna punkt i det fall det visas att de villkor som avtalats mellan representanten och företaget inte är sådana som skulle ha av— talats-mellan oberoende parter. I sådant fall tillämpas bestämmel- serna i punkt 5 i denna artikel.

7. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en av- talsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hem- vist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra stat (antingen från fast driftställe eller på annat sätt), medför inte i och för sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe för det andra.

CHAPI'ER III

TAXATION OF INCOME

Article 6

Income from immovable property

(l) Income derived by a resident of a Contracting State from im— movable property (including in- come from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

(2) The term "immovable pro- perty" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, buildings, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral depo— sits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

(3) The provisions of paragraph (l) shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

(4) The provisions of paragraphs (1) and (3) shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

KAPITEL III

BESKATTNING AV INKOMST Artikel 6

Inkomst av fast egendom

]. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom "(inbe- gripet inkomst av lantbruk eller skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande. staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Uttrycket "fast egendom" har den betydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen i den avtals— slutande stat där egendomen är belägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbehör till fast egendom, levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vilka bestämmelserna i privat- rätten om fast egendom tillämpas, byggnader, nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjan- det av eller rätten att nyttja mine- ralförekomst, källa eller annan naturtillgång. Skepp, båtar och luftfartyg anses inte vara fast egen— dom.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på inkomst som förvärvas genom omedelbart brukande, ge- nom uthyrning eller annan använd- ning av fast egendom.

4. Bestämmelserna i punkterna ] och 3 tillämpas även på inkomst av fast egendom som tillhör företag och på inkomst av fast egendom som används vid självständig yr- kesutövning.

Article 7 Business profits

(1) The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that per- manent establishment.

(2) Subject to the provisions of paragraph (3), where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that perma- nent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

(3) In the determination of the profits of a permanent establish- ment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment, including executive and general administrative expen- ses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere. However, no such deduction shall be allowed in re- spect of amounts, if any, paid (otherwise than towards reimburse- ment of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other Offices, by way of royalties, fees or other similar

Artikel 7 Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som före- tag i en avtalsslutande stat förvär— var, beskattas endast i denna stat, såvida inte företaget bedriver rö- relse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast drift- ställe. Om företaget bedriver rö- relse på nyss angivet sätt, får före- tagets inkomst beskattas i den andra staten, men endast så stor del därav som är hänförlig till det fasta driftstället.

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där belä— get fast driftställe, hänförs, om inte bestämmelserna i punkt 3 föranle- der annat, i vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst som det kan antas att drift- stället skulle ha förvärvat, om det varit ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affärer med det företag till vilket driftstället hör.

3. Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst medges avdrag för utgifter som uppkommit för det fasta driftstället, härunder inbegrip- na utgifter för företagets ledning och allmänna förvaltning, oavsett om utgifterna uppkommit i den stat där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes. Avdrag medges emellertid inte för belopp som det fasta driftstället kan ha betalat till företagets huvudkontor eller annat företaget tillhörigt kontor (om inte beloppen utgör ersättning för fak- tiska utgifter) i form av royalty, avgift eller annan liknande betal- ning för nyttjandet av patent eller annan rättighet, eller i form av ersättning för särskilda tjänster eller för företagsledning eller —

payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission, for specific ser- vices performed or for manage- ment, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the permanent establishment. Like- wise, no account shall be taken, in the determination of the profits of a permanent establishment, for amounts charged (otherwise than towards reimbursement of actual expenses), by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other Offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise by way of interest on moneys lent to the head office of the enterprise or any of its other Offices.

(4) Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to! be at- tributed to a permanent establish- ment on the basis of an apportion- ment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph (2) shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted-shall, how— ever, be such that the result shall be in accordance with the prin- ciples contained in this Article.

(5) No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

(6) For the purposes of the pre- ceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined

utom i fråga om bankföretag - i form av ränta på kapital utlånat till det fasta driftstället. På samma sätt skall vid bestämmandet av fast driftställes inkomst inte beaktas belopp som det fasta driftstället debiterat företagets huvudkontor eller annat företaget tillhörigt kon- tor (om inte beloppen utgör ersätt- ning för faktiska utgifter) i form av royalty, avgift eller annan liknande betalning för nyttjandet av patent eller annan rättighet, eller i form av ersättning för särskilda tjänster eller företagsledning eller - utom i fråga om bankföretag - i form av ränta på kapital utlånat till företa- gets huvudkontor eller annat före- taget tillhörigt kontor.

4. I den mån inkomst hänförlig till fast driftställe brukat i en av- talsslutande stat bestämmas på grundval av en fördelning av före- tagets hela inkomst på de olika delarna av företaget, hindrar be— stämmelserna i punkt 2 inte att i denna avtalsslutande stat den skat— tepliktiga inkomsten bestäms ge- nom ett sådant förfarande. Den fördelningsmetod som används skall dock vara sådan att resultatet överensstämmer med principerna i denna artikel.

5. Inkomst hänförs inte till fast driftställe endast av den anled- ningen att varor inköps genom det fasta driftställets försorg för företa- get.

6. Vid tillämpningen av föregå— ende punkter bestäms inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande år från

by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

(7) Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8 Shipping and air transport

(1) Profits of an enterprise of a Contracting State from the opera- tion of ships or aircraft in interna- tional traffic shall be taxable Only in that State. '

(2) Profits from the operation of . boats or ships engaged solely in inland waterways transport or aircraft confined solely to inland places may be taxed in the Con- tracting State in which- the opera- tion takes place.

(3) With respect to profits deriv- ed by the air transport consortium Scandinavian Airlines ' System (SAS) the provisions of paragraph (l) shall apply only to such part of the profits as corresponds to the participation held in that consor- tium by AB Aerotransport (ABA), the Swedish partner of Scan- dinavian Airlines System (SAS).

(4) The provisions of paragraph (l) shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operat- ing agency.

år, såvida inte goda och tillräckliga skäl föranleder annat.

7. Ingår i inkomst av rörelse inkomster som behandlas särskilt i andra artiklar av detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte av reglerna i förevarande artikel.

Artikel 8 Sjöfart och luftfart

1. Inkomst som förvärvas av företag i en avtalsslutande stat genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik beskattas endast i denna stat.

2. Inkomst genom användningen av båt eller skepp som går i trafik uteslutande på inre farvatten eller genom användningen av luftfartyg som endast trafikerar platser inom en stat, får beskattas i den av- talsslutande stat där verksamheten bedrivs.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas beträffande inkomst som förvärvas av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) endast i fråga om den del av inkomsten som motsvarar den andel i konsortiet som innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

4. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även på inkomst som förvärvas genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller en internationell driftsorganisation.

Article 9

Associated enterprises

(l) Where: (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or in- directly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the man- agement, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State, and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

(2) Where a Contracting State includes in the profits of an enter- prise of that State - and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an ap— propriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjust- ment, due regard shall be had to the other provisions of this Con- vention and the competent authori- ties of the Contracting States shall if necessary consult each other.

Artikel 9

Företag med intressegemenskap

1. I fall då

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller

b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa före- tags kapital, iakttas följande. Om mellan företagen i fråga om han- delsförbindelser eller finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av var- andra oberoende företag, får all inkomst, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företa- get men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta före— tag, inräknas i detta företags in- komst och beskattas i överensstäm— melse därmed.

2. I fall då en avtalsslutande stat i inkomsten för ett företag i denna stat inräknat — och i överensstäm— melse därmed beskattar - inkomst, för vilken ett företag i den andra avtalsslutande staten beskattats i denna andra stat, samt den sålunda inräknade inkomsten är sådan som skulle ha tillkommit företaget i den förstnämnda staten om de villkor som avtalats mellan företagen hade varit sådana som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, skall denna andra stat genomföra vederbörlig justering av det skattebelopp som påförts för inkomsten där. Vid sådan justering iakttas övriga bestämmelser i detta avtal och de behöriga myndigheter- na i de avtalsslutande staterna överlägger vid behov med var- andra.

Article 10 Dividends

(1) Dividends paid by a company which is a resident of a Contract- ing State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

(2) However, such dividends may also be taxed in the Contract- ing State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State the tax so charged shall not exceed:

(a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which ownes at least 15 per cent of the voting stock of the company pay— ing the dividends;

(b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

Notwithstanding the provisions of sub—paragraphs (a) and (b) no tax shall be levied on the dividends in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident if the beneficial owner is a company (other than a partner- ship) which ownes at least 80 per cent of the capital stock of the company paying the dividends.

(3) The term "dividends" as used in this Article means income from shares, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in pro- fits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resi- dent.

(4) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the. beneficial owner of the dividends,

Artikel 10 Utdelning

1. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.

2. Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdel- ningen har hemvist, enligt lagstift- ningen i denna stat, men om mot- tagaren har rätt till utdelningen får skatten inte överstiga:

a) 5 procent av utdelningens bruttobelopp, om den som har rätt till utdelningen är ett bolag (med undantag för handelsbolag) som äger minst 15 procent av det ut- delande bolagets röstberättigade aktiekapital, '

b) 15 procent av utdelningens bruttobelopp i övriga fall.

Sådan utdelning skall - utan hinder av bestämmelserna i a) och b) ovan - inte beskattas i den av- talsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist om den som har rätt till utdelningen är ett bolag (med undantag för han- delsbolag) som äger minst 80 procent av det utbetalande bolagets aktiekapital .

3. Med uttrycket "utdelning" förstås i denna artikel inkomst av aktier, gruvaktier, stiftarandelar

. eller andra rättigheter, som inte är

fordringar, med rätt till andel i vinst, samt inkomst av andra an- delar i bolag som enligt lagstift- ningen i den stat där det utdelande bolaget har hemvist vid beskatt- ningen behandlas på samma sätt som inkomst av aktier.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till utdelningen har hemvist

being a resident of a Contracting State. carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State in- dependent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

(5) Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's un- distributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11 Interest

( 1) Interest arising in a Contract- ing State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

(2) However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and accord- ing to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial

i en avtalsslutande stat och bedri- ver rörelse i den andra avtalsslu- tande staten, där bolaget som beta- lar utdelningen har hemvist, från där- beläget fast driftställe _eller utövar självständig yrkesverksam- het i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, . samt den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordning- en. I sådant fall tillämpas bestäm— melserna i artikel 7 respektive artikel 14.

5. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar in- komst från den andra avtalsslutan- de staten, får denna andra stat inte beskatta utdelning som bolaget betalar, utom i den mån utdel- ningen betalas _till person med hemvist i denna andra stat eller i den mån den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt'samband med fast drift- ställe eller stadigvarande anordning i denna andra stat, och ej heller på bolagets icke utdelade vinst ta ut en skatt som utgår på bolagets icke utdelade vinst, även om utdelning- en eller den icke utdelade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som uppkommit i denna andra stat.

Artikel 11

Ränta

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Räntan får emellertid beskat- tas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lag- stiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till räntan får

owner of the interest the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the interest. Notwithstanding the pre- ceding sentence, if the interest is paid with respect to-indebtedness arising on the sale on credit, by an enterprise of a Contracting State, of any merchandise or industrial, commercial or scientific equipment to an enterprise of the other Con- tracting State the tax so charged shall nor exceed 5 per cent of the gross amount of the interest, ex- cept where the sale or indebtedness is between related persons.

(3) Notwithstanding the provi- sions of paragraph (2) interest, mentioned in paragraph (1) shall be taxable only in the Contracting State where the recipient of the interest is a resident if one of the following requirements is fulfilled;

(a) The recipient thereof is the government of a Contracting State, the Central Bank of a Contracting State or a political subdivision or local authority thereof;

(b) the interest is paid by such a person mentioned in subparagraph (a);

(e) the interest is paid in respect of a loan granted or guaranteed for a period of not less than three years by a financial institution of a public character with the objective to promote exports and develop— ment if the credit granted or guaranteed contains an element of subsidy.

(4) In respect of paragraph (3) of this Article it is understood that the term "financial institution of a public character", in the case of Sweden, includes SWEDECORP (Styrelsen för internationellt näringslivsbistånd) and Swedfund lntemational AB or any Swedish institution that may be founded by the Swedish Government to fulfill the same purposes as the said institutions.

skatten inte överstiga 15 procent av räntans bruttobelopp. Om emeller- tid räntan betalas av ett företag i en avtalsslutande stat till ett företag i den andra avtalsslutande staten med anledning av kreditförsäljning av varor eller industriell, kommer- siell eller vetenskaplig utrustning får skatten i det angivna fallet utan hinder av föregående mening inte överstiga 5 procent av räntans bruttobelopp, utom i fall då försälj— ningen sker eller fordran uppkom- mer mellan närstående personer.

3. Utan hinder av bestämmel- serna i punkt 2 skall ränta som anges i punkt 1 beskattas endast i den avtalsslutande stat där mot— tagaren till räntan har hemvist om

a) mottagaren av räntan är rege— ringen i en avtalsslutande stat, centralbanken i en avtalsslutande stat eller en politisk underavdelning eller en lokal myndighet i en sådan stat eller

b) räntan betalas av en sådan person som anges i punkt a), eller

c) räntan betalas på grund av lån som beviljas eller garanteras för en period av minst tre år av en finan- siell institution av offentligrättslig natur med syfte att främja export och utveckling under förutsättning att den beviljade eller garanterade krediten innehåller ett element av subvention.

4. Beträffande punkt 3 i denna artikel är det överenskommet 'att uttrycket "finansiell institution av offentligrättslig natur", vad avser Sverige, omfattar SWEDECORP (Styrelsen för internationellt näringslivsbistånd) och Swedfund lntemational AB liksom varje svensk institution som kan komma att upprättas av Sveriges regering för att fullgöra samma ändamål som de angivna institutionerna.

(5) The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, includ- ing premiums and prizes attaching to such securities, bonds or deben- tures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

(6) The provisions of paragraphs (1), (2) and (3) shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on busi- ness in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent per- sonal services from a fixed base situated therein, and the debt—claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or

fixed base. ln such case the provi— sions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

(7) Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local autho- rity or a resident of that State. Where, however, the person pay- ing the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is bome by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed

.5. Med uttrycket "ränta" förstås i denna artikel inkomst av varje slags fordran, antingen den säker- ställts genom inteckning i fast egendom eller inte och antingen den medför rätt till andel i gälde- närens vinst eller inte. Uttrycket åsyftar särskilt inkomst av värde- papper, som utfärdats av staten, och inkomst av obligationer eller debentures, däri inbegripna agio- belopp och vinster som hänför sig till sådana värdepapper, obliga- tioner eller debentures. Straffavgift på grund av sen betalning anses inte som ränta vid tillämpningen av denna artikel.

6. Bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3 tillämpas inte, om den som har rätt till räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och bedri- ver rörelse i den andra avtalsslu— tande staten, från vilken räntan härrör, från där beläget fast drift- ställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den fordran för vilken räntan betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordning- en. I sådant fall tillämpas bestäm— melserna i artikel 7 respektive artikel 14.

7. Ränta anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är staten själv, politisk underav- delning, lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om emellertid den person som betalar räntan, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigva— rande anordning i samband med vilken den skuld uppkommit på vilken räntan betalas, och räntan belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses räntan härröra från den stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.

base is situated.

(8) Where by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other per- son, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the pay- ments shall remain taxable accord- ing to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Conven- tion.

(9) Notwithstanding the provi- sions of paragraph (2), where in any future Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion entered into by The Gambia with any member state of the Organisa- tion for Economic Co-operation and Development other than Sweden the rate of tax specified in the Article relating to interest is a rate lower than the rates specified in paragraph (2) for the different categories of interest mentioned therein, such lower rate shall apply as if it had been the rate specified in that paragraph in respect of that category of interest.

Article 12 Royalties

(1) Royalties arising in a Con- tracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

(2) However, such royalties may also be taxed in the Contracting

8. Då på grund av särskilda för- bindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan eller mellan dem båda och annan per- son räntebeloppet, med hänsyn till den fordran för vilken räntan beta- las, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbeta- laren och den som har rätt till räntan om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmel- serna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera av- talsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

9. Om Gambia i ett framtida avtal för undvikande av dubbelbe- skattning och förhindrande av skatteflykt med en annan stat än Sverige, som är medlem i Orga- nisationen för ekonomiskt samar- bete och utveckling, (OECD), i artikeln om ränta överenskommer om en lägre skattesats än de som anges i punkt 2 för de olika slag av ränta som anges där tillämpas denna lägre skattesats som om denna hade föreskrivits i punkt 2 för detta slags ränta.

Artikel 12

Royalty

1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Royaltyn får emellertid be- skattas även i den avtalsslutande

State in which they arise and ac- cording to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties the tax so charged shall not exceed 12,5 per cent of the gross amount of the royalties. Notwithstanding the preceding sentence, if the royalties are paid with respect to any patent, secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experi- ence, the tax so charged shall not exceed 5 per cent of the gross amount of the royalties.

(3) The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a considera- tion for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films and films or tapes for radio or television broad- casting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret for- mula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

(4) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a per- manent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

(5) Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local autho- rity or a resident of that State.

stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till royaltyn, får skatten inte överstiga 12,5 procent av royaltyns bruttobelopp. Om royaltyn betalas på grund av patent, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod eller för upplys- ning om erfarenhetsrön av indu- striell, kommersiell eller veten- skaplig natur, får skatten, utan hinder av föregående mening, inte överstiga 5 procent av royaltyns bruttobelopp.

3. Med uttrycket "royalty" för- stås i denna artikel varje slags betalning som tas emot såsom ersättning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller veten- skapligt verk, häri inbegripet bio- graffilm och film eller band för radio- eller televisionsutsändning, patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod eller för upplysning om erfaren— hetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken royaltyn härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksam- het i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadig- varande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

5. Royalty_anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är staten själv, politisk underav- delning, lokal myndighet, eller person med hemvist i denna stat.

Where, however, the person pay- ing the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State & permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are bome by such permanent establish- ment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

(6) Where by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other per- son, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

(7) Notwithstanding the provi- sions of paragraph (2), where in any future Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion entered into by The Gambia with any member state of the Organisa- tion for Economic Co—operation and Development other than Sweden the rate of tax specified in the Article relating to royalty is a rate lower than the rates specified in paragraph (2) for the different categories of royalty mentioned therein, such lower rate shall apply as if it had been the rate specified in that paragraph in respect of that category of royalty.

Om emellertid den person som betalar royaltyn, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadig- varande anordning i samband var- med skyldigheten att betala royal- tyn uppkommit, och royaltyn be- lastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses royaltyn härröra från den stat där det fasta driftstället eller den sta- digvarande anordningen finns.

6. Då på grund av särskilda” förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn eller mellan dem båda och annan person royaltybeloppet, med hän- syn till det nyttjande, den rätt eller den upplysning för vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbeta- laren och den som har rätt till royaltyn om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestäm- melserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera av- talsslutande staten med iakttagan- de av övriga bestämmelser i detta avtal.

7. Om Gambia i ett framtida avtal för undvikande av dubbelbe- skattning och förhindrande av skatteflykt med en annan stat än Sverige, som är medlem i Orga- nisationen för ekonomiskt samar- bete och utveckling, (OECD), i artikeln om royalty överenskommer om en lägre skattesats än de som anges i punkt 2 för de olika slag av royalty som anges där tillämpas denna lägre skattesats som om denna hade föreskrivits i punkt 2 för detta slags royalty.

Article 13 Capital gains

(l) Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State, may be taxed in the State where the property is situated.

(2) Gains from alienation of movable property forming part of the business property of a per- manent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resi- dent of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

(3) Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft oper- ated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that State.

Gains derived by a resident of a Contracting State from the aliena- tion of boats or ships engaged solely in inland waterways trans- port or aircraft confined solely to inland places, may be taxed in the Contracting State in which the operation takes place.

With respect to gains derived by the air transport consortium Scan— dinavian Airlines System (SAS), the provisions of this paragraph shall apply only to such portion of the gains as corresponds to the

Artikel 13 Realisati'onsvinst

l. Vinst, som person med hem- vist i en avtalsslutande stat förvär- var på grund av överlåtelse av sådan fast egendom som avses i artikel 6 och som är belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i den stat där egendomen är belägen.

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös egendom, som utgör del av rörelsetillgångama i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, eller av lös egendom, hän- förlig till stadigvarande anordning för att utöva självständig yrkes- verksamhet, som person med hem- vist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. Det- samma gäller vinst på grund av överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig eller tillsammans med hela företaget) eller av sådan stadig- varande anordning.

3. Vinst som person med hem- vist i en avtalsslutande stat förvär- var på grund av överlåtelse av skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik eller av lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp eller luftfartyg, beskattas endast i denna stat. Vinst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av båt eller skepp som går i trafik uteslutande på inre farvatten eller av luftfartyg som endast trafikerar platser inom en stat, får beskattas i den av- talsslutande stat där verksamheten bedrivs.

Bestämmelserna i denna punkt tillämpas beträffande vinst som förvärvas av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) men endast i fråga om den del av vinsten som motsvarar den

participation held in that consor- tium by AB Aerotransport (ABA), the Swedish partner of Scan— dinavian Airlines System (SAS).

(4) Gains from the alienation of any property other than those referred to in paragraphs (1), (2) and (3), shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

(5) Notwithstanding the provi- sions of paragraph (4), gains from the alienation of shares or other corporate rights derived by an individual who has been a resident of a Contracting State and who has become a resident of the other Contracting State, may be taxed in the first-mentioned State if the alienation of the shares or other corporate rights occur at any time during the ten years next following the date on which the individual has ceased to be a resident of the first-mentioned State.

Article 14 Independent personal services

(l) Income derived by an in- dividual who is a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent charac- ter shall be taxable only in that State. However, such income may be taxed in the other Contracting State if:

(a) the individual has a fixed base regularly available to him in that other State for the purpose of performing his activities, but only so much thereof as is attributable to that fixed base, or

(b) the individual is present in that other State for a period or periods exceeding in the aggregate 183 days within any period of 12

andel i konsortiet vilken innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

4. Vinst på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan som avses i punkterna 1-3 beskattas endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist.

5. Vinst på grund av avyttring av andelar eller andra rättigheter i ett bolag som förvärvas av en fysisk person som har haft hemvist i en avtalsslutande stat och fått hemvist i den andra avtalsslutande staten får - utan hinder av bestämmel— serna i punkt 4 - beskattas i den förstnämnda avtalsslutande staten om avyttringen av andelarna eller rättigheterna inträffar vid något tillfälle under de tio år som följer närmast efter det att personen upphört att ha hemvist i den först- nämnda staten.

Artikel 14 Självständig yrkesutövning

1. Inkomst, som en fysisk person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva fritt yrke eller annan självständig verk— samhet, beskattas endast i denna stat. Sådan inkomst får också beskattas i den andra avtalsslutande staten om

a) den fysiska personen i denna andra avtalsslutande stat har en stadigvarande anordning som regel- mässigt står till hans förfogande för att utöva verksamheten, men endast så stor del av den som är hänförlig till denna stadigvarande anordning, eller

b) den fysiska personen vistas i den andra avtalsslutande staten under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt överstiger 183 dagar

months, but only so much thereof as is attributable to services perfor- med in that State.

(2) The term "professional ser- vices" includes especially indepen- dent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and account- ants.

Article 15 Dependent personal services

(l) Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar remunera- tion derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contract— ing State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

(2) Notwithstanding the provisi- ons of paragraph (1), remuneration derived by a resident of a Con— tracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

(a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days within any period of 12 months; and .

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State; and

(c) the remuneration is not bome by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

(3) Notwithstanding the preced-

under en tolvmånadersperiod, men endast så stor del av den som är hänförlig till utövandet av verk— samhet i denna stat.

2. Uttrycket "fritt yrke" in— begriper särskilt självständig veten- skaplig, litterär och konstnärlig verksamhet, uppfostrings- och undervisningsverksamhet samt sådan självständig verksamhet som läkare, advokat, ingenjör, arkitekt, tandläkare och revisor utövar.

Artikel 15

Enskild tjänst

1. Om inte 'bestämmelsema i artiklarna 16, 18 och 19 föranleder annat, beskattas lön och annan "liknande ersättning som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning endast i denna stat, såvida inte arbetet utförs i den andra av- talsslutande staten. Om arbetet utförs i denna andra stat, får ersätt- ning som uppbärs för arbetet be— skattas där.

2. Utan hinder av bestämmel- serna i punkt 1 beskattas ersätt- ning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för ar- bete som utförs i den andra av- talsslutande staten, endast i den förstnämnda staten, om

a) mottagaren vistas i den andra staten under tidrymd eller tidrym- der som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånaders- period, och

b) ersättningen betalas av ar- betsgivare som inte har hemvist i den andra staten eller på dennes vägnar, samt

c) ersättningen inte belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning som arbetsgivaren har i den andra staten.

3. Utan hinder av föregående

ing provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in interna- tional traffic by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that State. Where a resident of Sweden derives remuneration in respect of an employment exer- cised aboard an aircraft operated in international traffic by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS), such remu- neration shall be taxable only in Sweden.

Article 16 Directors ' fees

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of direc- tors or of a similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17 Entertainers and sportsmen

(1) Notwithstanding the provisi— ons of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Con- tracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a Sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

(2) Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a Sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or Sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisi-

bestämmelser i denna artikel får ersättning för arbete, som utförs ombord på skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik av ett företag med hemvist i en avtalsslutande stat, beskattas i denna stat. Om person med hem— vist i Sverige uppbär inkomst av arbete, vilket utförs ombord på ett luftfartyg som används i inter- nationell trafik av luftfartskonsor- tiet Scandinavian Airlines System (SAS), beskattas inkomsten endast i Sverige.

Artikel 16 Styrelsearvode

Styrelsearvode och annan liknan- de ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av medlem i styrelse eller liknande organ i bo- lag med hemvist i den andra av- talsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

Artikel 17

Artister och idrottsmän

1. Utan hinder av bestämmel- serna i artiklarna 14 och 15 får inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom sin personliga verksamhet i den andra avtalsslutande staten i egenskap av artist, såsom teater- eller filmskådespelare, radio— eller televisionsartist eller musiker, eller av idrottsman, beskattas i denna andra stat.

2. I fall då inkomst genom per- sonlig verksamhet, som artist eller idrottsman utövar i denna egen- skap, inte tillfaller artisten eller idrottsmannen själv utan annan person, får denna inkomst, utan hinder av bestämmelserna i artik-

ons of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the enter- tainer or sportsman are exercised.

(3) Notwithstanding the provisi- ons of paragraphs (1) and (2) income derived by an entertainer or sportsman from his personal activities as such shall be exempt from tax in the Contracting State in which these activities are exer- cised if the activities are exercised within the framework of a visit which is substantially supported by the other Contracting State, a political subdivision, a local autho- rity or a public institution thereof.

Article 18

Pensions, annuities and similar payments

(l) Subject to the provisions of paragraph (2) of Article 19, pen- sions and other similar remunera- tion, disbursements under the Social Security legislation and annuities arising in a Contracting State and paid to a resident Of the other Contracting State may be taxed in the first-mentioned Con- tracting State.

(2) The term "annuity" means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time under att obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

Article 19

Government service

(l)(a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting

larna 7, 14 och 15, beskattas i den avtalsslutande stat där artisten eller idrottsmannen utövar verksam- heten.

3. Utan hinder av bestämmel- serna i punkterna 1 och 2 skall inkomst, som artist eller idrottsman i denna egenskap förvärvar genom sin personliga verksamhet, undan- tas från skatt i den avtalsslutande stat där verksamheten utövas om detta sker inom ramen för ett be- sök som till väsentlig del finan- sieras av den andra avtalsslutande staten, politisk underavdelning, lokal myndighet eller offentlig institution i denna andra stat.

Artikel 18

Pension, livränta och liknande ersättning

1. Om inte bestämmelserna i artikel 19 punkt 2 föranleder annat får pension och annan liknande ersättning, utbetalning enligt soci- alförsäkringslagstiftningen och liv- ränta, vilka härrör från en avtals— slutande stat och betalas till person med hemvist i den andra avtals- slutande staten, beskattas i den förstnämnda avtalsslutande staten.

2. Med uttrycket "livränta" förstås ett fastställt belopp, som utbetalas periodiskt på fastställda tider under en persons livstid eller under angiven eller fastställbar tidsperiod och som utgår på grund av förpliktelse att verkställa dessa utbetalningar som ersättning för däremot fullt svarande vederlag i penningar eller penningars värde.

Artikel 19 Offentlig tjänst

l. a) Ersättning (med undantag för pension), som betalas av en

Prop. 1993/942154

State or a political subdivision or a local authority thereof to an in- dividual in respect of services rendered to that State or sub- division or authority shall be tax- able only in that State.

(b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other State and the individual is a resident of that State who:

(i) is a national of that State; or

(ii) did not become a resident of that State solely for the pur- pose of rendering the services.

(2)(a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Con- tracting State or a political sub- division or a local authority thereof to an individual in respect of ser- vices rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such pension shall be taxable only in the other Con- tracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.

(3) The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall apply to remu- neration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

Article 20

Students

(l) Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Con- tracting State a resident of the other Contracting State and who is

avtalsslutande stat, dess politiska underavdelning eller lokala myn- dighet till fysisk person på grund av arbete som utförs i denna stats, dess politiska underavdelnings eller lokala myndighets tjänst, beskattas endast i denna stat.

b) Sådan ersättning beskattas emellertid endast i den andra av— talsslutande staten, om arbetet utförs i denna andra stat och per- sonen i fråga har hemvist i denna stat och

1) är medborgare i denna stat, eller

2) inte fick hemvist i denna stat uteslutande för att utföra arbetet.

2. a) Pension, som betalas av, eller från fonder inrättade av, en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelning eller lokala myn- dighet till fysisk person på grund av arbete som utförts i denna stats, dess politiska underavdelnings eller lokala myndighets tjänst, beskattas endast i denna stat.

b) Sådan pension beskattas emel- lertid endast i den andra av- talsslutande staten om personen i fråga har hemvist och är medbor- gare i denna stat.

3. Bestämmelserna i artiklarna 15, 16 och 18 tillämpas på ersätt— ning och pension som betalas på grund av arbete som utförts i sam- band med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande stat, dess poli- tiska underavdelning eller lokala myndighet.

Artikel 20 Studerande

]. Studerande eller affärsprakti- kant, som har eller omedelbart före vistelsen i en avtalsslutande stat hade hemvist i den andra avtals- slutande staten och som vistas i

present in the first—mentioned State solely for the purpose of his educa- tion or training receives for the purpose of his maintenance, educa- tion or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources out— side that State.

(2) In respect of grants, scholar- ships and remuneration from em- ployment not covered by paragraph 1, a student or business apprentice described in paragraph 1 shall, in addition, be entitled during such education or training to the same exemptions, reliefs or reductions in respect of taxes available to resi- dents of the State which he is visiting.

(3) Paragraph 2 only applies if the student or apprentice stays for more than six months in the Con- tracting State he is visiting.

Article 21 Other income

(1) Items of income of a resident of a Contracting State, Wherever arising, not dealt with in the fore— going Articles of this Convention shall be taxable only in that State.

(2) The provisions of paragraph (1) shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph (2) of Article 6. if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on busi- ness in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent per- sonal services from a fixed base situated therein, and the right or

den förstnämnda staten uteslutande för sin undervisning eller utbild- ning, beskattas inte i denna stat för belopp som han erhåller för sitt uppehälle, sin undervisning eller utbildning, under förutsättning att beloppen härrör från källa utanför denna stat.

2. Såvitt avser bidrag, stipendier och inkomst av anställning som inte omfattas av bestämmelserna i punkt 1, skall en student eller affärspraktikant som avses i nämn- da punkt under det undervisningen eller utbildningen pågår vara berät- tigad till samma befrielse, lättnader och förmåner vid beskattningen som gäller för en person med hemvist i den avtalsslutande stat som han vistas i.

3. Punkt 2 är endast tillämplig om studenten eller affärspraktikan- ten stannar i mer än sex månader i den avtalsslutande stat i vilken han vistas för sin undervisning eller utbildning.

Artikel 21

Annan inkomst

l. Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som inte behandlas i föregående artiklar av detta avtal beskattas endast i denna stat, oav- sett varifrån inkomsten härrör.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte på inkomst, med undantag för inkomst av fast egen- dom som avses i artikel 6 punkt 2, om mottagaren av inkomsten har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra av- talsslutande staten från där beläget fast driftställe eller utövar själv- ständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadig— varande anordning, samt den rät- tighet eller egendom i fråga om

property in respect of which the income is paid is effectively con- nected with such permanent es- tablishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

CHAPTER IV

METHODS FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

Article 22

Elimination of double taxation

(1) In the case of The Gambia, double taxation shall be avoided as follows:

(a) Where a resident of The Gambia derives income which under the laws of Sweden and in accordance with the provisions of this Convention may be taxed in Sweden, The Gambia shall allow - subject to the Gambian laws con- cerning taxation of income earned abroad - as a deduction from the tax on such income, an amount equal to the Swedish tax paid in respect of such income.

(b) Where a resident of The Gambia derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, shall be taxable only in Sweden, The Gambia may, when determining the graduated rate of Gambian tax, take into account the income which shall be taxable only in Sweden.

(2) In the case of Sweden, double taxation shall be avoided as follows: '

(a) Where a resident of Sweden derives income which under the laws of The Gambia and in accor— dance with the provisions of this Convention may be taxed in The

vilken inkomsten betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respek- tive artikel 14.

KAPITEL IV *

METODER FÖR UNDANROJANDE AV DUBBELBESKATTNING

' Artikel 22

Undanröjande av dubbelbeskattning

1. Beträffande Gambia skall dubbelbeskattning undvikas på följande sätt:

a) Om person med hemvist i Gambia förvärvar inkomst som enligt svensk lagstiftning och i enlighet med bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Sverige, skall Gambia - med beaktande av bestämmelserna i gambisk lagstift- ning beträffande beskattning av inkomst som förvärvats utomlands - från skatten på inkomsten avräk— na ett belopp motsvarande den svenska skatt som erlagts för in- komsten.

b) Om en person med hemvist i Gambia förvärvar inkomst, som enligt bestämmelserna i detta avtal, beskattas endast i Sverige, får Gambia vid fastställandet av skat- tesatsen för gambisk progressiv skatt beakta den inkomst som skall beskattas endast i Sverige.

2. Beträffande Sverige skall dubbelbeskattning undvikas på följande sätt:

a) Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt gambisk lagstiftning och i enlighet med bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Gambia,

Gambia, Sweden shall allow - subject to the provisions of the laws of Sweden concerning credit for foreign tax (as it may be amen- ded from time to time without changing the general principle hereof) - as a deduction from the tax on such income, an amount equal to the Gambian tax paid in respect of such income.

(b) Where a resident of Sweden derives income which, in accor- dance with the provisions of this Convention, shall be taxable only in The Gambia, Sweden may, when determining the graduated rate of Swedish tax, take into account the income which shall be taxable only in The Gambia.

(c) Notwithstanding the provi- sions of sub-paragraph (a) of this paragraph, dividends paid by a company which is a resident of The Gambia to a company which is a resident of Sweden shall be exempt from Swedish tax accord- ing to the provisions of Swedish law governing the exemption of tax on dividends paid to Swedish com- panies by subsidiaries abroad.

(d) For the purposes of sub- paragraph (a) of this paragraph the term "Gambian tax paid" shall be deemed to include the Gambian tax which would have been paid but for any time—limited exemption or reduction of tax granted under incentive provisions contained in Gambian laws designed to promote economic development to the ex- tent that such exemption or reduc- tion is granted for profits from industrial and manufactoring ac- tivities as well as agriculture (including cattle raising), forestry, fishing, tourism (including res- taurants and hotels), mining and quarrying, provided that the ac- tivities have been carried out in The Gambia. For the purposes of sub-paragraph (c) of this paragraph a tax of 15 per cent calculated on a Swedish tax base should be considered to have been paid for

skall Sverige - med beaktande av bestämmelserna i svensk lagstift- ning beträffande avräkning av utländsk skatt (även i den lydelse de framdeles kan få genom att ändras utan att den allmänna prin- cip som anges här ändras) - från den svenska skatten på inkomsten avräkna ett belopp motsvarande den skatt som erlagts i Gambia för inkomsten.

b) Om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst, som enligt bestämmelserna i detta avtal, beskattas endast i Gambia, får Sverige vid fastställandet av skat- tesatsen för svensk progressiv skatt beakta den inkomst som skall beskattas endast i Gambia.

c) Utan hinder av bestämmel— serna i a) ovan skall utdelning från bolag med hemvist i Gambia till bolag med hemvist i Sverige vara undantagen från svensk skatt enligt bestämmelserna i svensk lag om skattebefrielse för utdelning som erhålls av svenska bolag från dot— terbolag utomlands.

d) Vid tillämpningen av a) i denna punkt anses "den skatt som erlagts i Gambia" innefatta gam- bisk skatt som skulle ha erlagts om inte tidsbegränsad befrielse från eller nedsättning av skatt medgivits enligt bestämmelser om skat- telättnader i gambisk lagstiftning avsedd att främja ekonomisk ut- veckling såvitt befrielsen eller nedsättningen givits beträffande vinst från industriell eller tillverk- ningsverksamhet eller från jord- bruk (inkluderande boskaps- uppfödning), skogsbruk, fiske, turism (inkluderande restaurang- och hotellverksamhet), gruvdrift och stenbrytning, allt under förut- sättning att verksamheten bedrivits i Gambia. Vid tillämpningen av e) i denna punkt, skall en skatt om 15 procent på ett underlag beräknat efter svenska regler anses ha er- lagts beträffande sådana aktiviteter

such activities under those condi- tions mentioned in the previous sentence.

(e) The provisions of paragraph (d) should apply only for the first five years during which this Con- vention is effective. This period may be extended by a mutual agreement between the competent authorities.

CHAPTER V

SPECIAL PROVISIONS

Article 23 Limitation of benefits

Where any person derives in- come other than dividends men- tioned in Article 10 from a source situated outside The Gambia and such income is exempt from tax under the laws of The Gambia and also exempt from tax in Sweden under this Convention, Sweden may tax such income under its own laws notwithstanding the provisions of this Convention.

Article 24 Non-discrimination

(l) Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement con- nected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisi- ons of Article I, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

under de villkor som anges i före- gående mening.

e) Bestämmelserna i (I) i denna punkt gäller endast under de fem första åren under vilket detta avtal tillämpas. De behöriga myndig— heterna kan genom ömsesidig över— enskommelse förlänga denna tids— period.

KAPITEL V

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

Artikel 23 Begränsningar av förmåner

I fall då person uppbär inkomst, annan än i artikel 10 behandlad utdelning, från källa i annan stat än Gambia och Sådan inkomst är undantagen från beskattning i Gambia enligt gambisk lagstiftning och också undantagen från be— skattning i Sverige enligt detta avtal, får Sverige ändå beskatta sådan inkomst enligt sin interna lagstiftning utan hinder av detta avtal.

Artikel 24 Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutan- de Stat skall inte i den andra av- talsslutande staten bli föremål för beskattning eller därmed samman— hängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed samman- hängande krav som medborgare i denna andra stat under samma förhållanden är eller kan bli under- kastad. Utan hinder av bestämmel- serna i artikel 1 tillämpas denna bestämmelse även på person som inte har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

(2) The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.

(3) Except where the provisions of paragraph (1) of Article 9, paragraph (8) of Article 11, or paragraph (6) of Article 12, apply, interest, royalties and other dis- bursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State Shall, for the purpose of determi- ning the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State. Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise, be deductible under the same con- ditions as if they had been contrac— ted to a resident of the first-men- tioned State.

(4) Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or control- led, directly or indirectly, by one or more residents of the other Con- tracting State, shall not be subject in the first-mentioned State to any taxation or any requirement con- nected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subject.

(5) Nothing contained in this Article shall be construed as oblig- ing either Contracting State to grant to individuals not resident in that State any of the personal allowances, reliefs and reductions for tax purposes which are granted

2. Beskattningen av fast drift- ställe, -Som företag i en avtals- slutande stat har i den andra av- talsslutande staten, skall i denna andra stat inte vara mindre fördel- aktig än beskattningen av företag i denna andra stat, som bedriver verksamhet av samma slag.

3. Utom .i de fall då be— stämmelserna i artikel 9 punkt 1, artikel 11 punkt 8 eller artikel 12 punkt 6 tillämpas, är ränta, royalty och annan betalning från företag i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtals- slutande staten avdragsgilla vid bestämmandet av den beskattnings- bara inkomsten för sådant företag på samma villkor som betalning till person med hemvist i den först- nämnda staten. På samma sätt är skuld som företag i en avtalsslutan- de stat har till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten avdragsgill vid bestämmandet av sådant företags beskattningsbara förmögenhet på samma villkor som skuld till person med hemvist i den förstnämnda staten.

4. Företag i en avtalsslutande stat, vars kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera personer med hemvist i den andra av- talsslutande Staten, skall inte i den förstnämnda staten bli föremål för beskattning eller därmed sam— manhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed samman- hängande krav som annat liknande företag i den förstnämnda staten är eller kan bli underkastat.

5. Ingenting i denna artikel anses medföra Skyldighet för en avtals— slutande Stat att medge fysisk person som saknar hemvist i denna stat Sådant personligt avdrag vid beskattningen, sådan skattebefrielse eller skattenedsättning som medges

to individuals so resident.

(6) The provisions of this Article shall, notwithstanding the provi- sions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.

Article 25

Mutual agreement procedure

(1) Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespec— tive of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph ( 1) of Article 24, to that of the Contrac- ting State of which he is a natio- nal. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

(2) The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the com- petent authority of the other Con- tracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

(3) The competent authorities of

fysisk person som har Sådan _hem- vist. '

6. Utan hinder av bestämmel- serna i artikel 2 tillämpas bestäm- melserna i förevarande artikel på skatter av varje slag och beskaffen- het.

Artikel '25

Förfarandet vid ömsesidig ' överenskommelse

1. Om en person anser att en avtalsslutande stat eller båda av- talsslutande staterna vidtagit åtgär- der som för honom medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal, kan han, utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordning, fram- lägga saken för den behöriga myn- digheten i den avtalsslutande stat där han har hemvist eller, om fråga är om tillämpning av artikel" 24 punkt 1, i den avtalsslutande stat där han är medborgare. Saken skall frarnläggas inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i av- talet.

2. Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en till- fredsställande lösning, skall myn- digheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten i syfte att undvika beskattning som strider mot avtalet. Overenskommelse som

träffats genomförs utan hinder av '

tidsgränser i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning.

3. De behöriga myndigheterna i

the Contracting States shall en- deavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpreta- tion or application of the Conven- tion. They may also consult to- gether for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

(4) The competent authorities of the Contracting States may com- municate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

Article 26 Exchange of information

(1) The competent authorities of the Contracting States shall ex— change such inforrnation as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contract- ing States concerning taxes covered by the Convention, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information ob- tained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administra- tive bodies) involved in the assess- ment or collection of, the enforce- ment or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Convention. Such persons or authorities shall use the informa- tion only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

(2) In no case shall the provisi- ons of paragraph (l) be construed

de avtalsslutande staterna skall genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvi- velsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet. De kan även överlägga i syfte att undanröja dubbelbe— skattning i fall som inte omfattas av avtalet.

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa överenskommelse i de fall som angivits i föregående punkter.

Artikel 26 Utbyte av upplysningar 1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall utbyta sådana upplysningar som är 'nödvändiga för att tillämpa be—

stämmelserna i detta avtal eller i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning i fråga om skatter som omfattas av avtalet i den mån be- skattningen enligt denna lagstift- ning inte strider mot avtalet. Ut- bytet av upplysningar begränsas inte av artikel 1. Upplysningar som en avtalsslutande stat mottagit skall behandlas såsom hemliga på sam- ma sätt som upplysningar som erhållits enligt den interna lagstift- ningen i denna stat och får yppas endast för personer eller myndig- heter (däri inbegripna domstolar och administrativa myndigheter) som fastställer, uppbär eller in- driver de skatter som omfattas av avtalet eller handlägger åtal eller besvär i fråga om dessa skatter. Dessa personer eller myndigheter skall använda upplysningarna en- dast för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentliga rättegångar eller i domstolsavgö- randen.

2. Bestämmelserna i punkt ] anses inte medföra skyldighet för

so as to impose on a Contracting State the obligation:

(a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

(b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the ad- ministration of that or of the other Contracting State;

(0) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or profes- sional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

Article 27

Diplomatic agents and consular officers

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplo- matic agents or consular officers under the general rules of interna- tional law or under the provisions of special agreements.

CHAPTER VI FINAL PROVISIONS Article 28

Entry into force

(1) This Convention shall be ratified and the instruments of ratification Shall be exchanged at London as soon as possible.

(2) The Convention shall enter into force upon the exchange of instruments of ratification and its provisions shall have effect:

(a) In The Gambia, in respect of

en avtalsslutande stat att

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och admi- nistrativ praxis i denna avtalsslu- tande stat eller i den andra avtals- slutande staten,

b) lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

c) lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet, industri—, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfa- ringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

Artikel 27

Diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de privilegier vid be- skattningen som enligt folkrättens allmänna regler eller bestämmelser i särskilda överenskommelser till- kommer diplomatiska företrädare eller konsulära tjänstemän.

KAPITEL VI SLUTBESTÄMMELSER Artikel 28

Ikraftträdande

1. Detta avtal skall ratificeras och ratifikationshandlingama skall utväxlas i London snarast möjligt.

2. Avtalet träder i kraft med utväxlingen av ratifikationshand- lingama och dess bestämmelser tillämpas:

a) I Gambia, beträffande in-

income tax and capital gains tax for any year of assessment beginn- ing on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the Con- vention enters into force and sub- sequent years.

(b) In Sweden, in respect of income tax, on income derived on or after the first day of January of the year next following that of the entry into force of the Convention.

Article 29 Termination

This Convention shall remain in force until terminated by a Con- tracting State. Either Contracting State may terminate the Conven- tion, through diplomatic channels, by giving written notice of ter- mination at least six months before the end of any calendar year after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force. In such case, the Con- vention shall cease to have effect:

(a) In The Gambia, in respect of income tax and capital gains tax for any year of assessment beginn- ing on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the notice of termination is given.

(b) In Sweden, in respect of income tax, on income derived on or after the first day of January of the year next following that in which the notice of termination is given.

In Witness whereof the undersigned being duly authorized thereto have . signed this Convention.

komstskatt och realisationsvinst- skatt, på taxeringsår som börjar den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det då avtalet träder i kraft eller senare samt på följande år.

b) I Sverige, beträffande in- komstskatt, på inkomst som förvär- vas den 1 januari det år som följer närmast efter det då avtalet träder i kraft eller senare.

Artikel 29 Upphörande

Detta avtal förblir i kraft till dess att det uppsägs av en avtalsslutande stat. Vardera avtalsslutande staten kan på diplomatisk väg, skriftligen uppsäga avtalet genom underrättel- se härom minst sex månader före utgången av något kalenderår som följer efter en tidrymd av fem år från den dag då avtalet trätt i kraft. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla:

a) I Gambia, beträffande in- komstskatt och realisationsvinst- skatt, på taxeringsår som börjar den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det då uppsäg- ningen skedde eller senare.

b) I Sverige, beträffande in- komstskatt, på inkomst som förvär- vas den 1 januari det år som följer närmast efter det då uppsägningen skedde eller senare.

Till bekräftelse härav har under- tecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

Done at London, this eighth day of December 1993, in duplicate in the English language.

For the Kingdom of Sweden Lennart Eckerberg

For the Republic of The Gambia

Mohammadou N. Bobb

Som skedde'i London den 8 de- cember 1993, i två exemplar på

engelska språket.

För Konungariket Sverige Lennart Eckerberg För Republiken Gambia

Mohammadou N. Bobb

PROTOCOL

At the moment of signing the Convention between the Republic of The Gambia and the Kingdom of Sweden for the Avoidance of Double Taxation and the Preven- tion of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, the under- signed have agreed that the follow— ing provisions shall form an in- tegral part of the Convention.

If in the future The Gambia will introduce Offshore-legislation, the competent authorities shall by mutual agreement decide how the Convention shall apply to enter- prises enjoying privileges accord- ing to that legislation.

In Witness whereof the undersigned being duly authorized thereto have signed this Protocol.

Done at London, this eighth day of December 1993, in duplicate in the English language.

For the Kingdom of Sweden Lennart Eckerberg

For the Republic of The Gambia

Mohammadou N. Bobb

PROTOKOLL

Vid undertecknandet av avtalet mellan Konungariket Sverige och Republiken Gambia för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst har undertecknade kom- mit överens om att följande be- stämmelser skall utgöra en in- tegrerande del av avtalet.

Om Gambia i framtiden kommer att införa "offshore"-lagstiftning, skall de behöriga myndigheterna genom ömsesidig överenskommelse bestämma hur avtalet skall tilläm- pas i förhållande till företag som åtnjuter förmåner enligt den lag- stiftningen.

Till bekräftelse härav har under— tecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta protokoll.

Som skedde i London den 8 de— cember 1993, i två exemplar på engelska språket.

För Konungariket Sverige

Lennart Eckerberg

För Republiken Gambia

Mohammadou N. Bobb

3 Ärendet och dess beredning

Gambia är den minsta staten på Afrikas fastland. Landet är till ytan ungefär lika stort som Skåne. Invånarantalet uppgår till cirka 900 000. Gambia är ett av världens fattigaste länder. Ekonomin är dessutom mycket sårbar. Jordnötter och jordnötsprodukter svarar för 80-90 % av exportinkomstema. Därutöver exporteras fisk och fiskkonserver. Turist- industrin sysselsätter cirka 7 000 personer och står för ungefär 10 % av BNP. Viktiga importvaror är livsmedel, maskiner och fordon, olje- produkter samt konsumtionsvaror.

På begäran av Gambia inleddes förhandlingar om ingående av ett dubbelbeskattningsavtal i Stockholm i september 1992. Slutförhandlingar ägde rum i Banjul i januari 1993.

Avtalet undertecknades den 8 december 1993. Ett förslag till lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Gambia har upprättats inom Finansdepartementet.

Närmast under avsnitt 4 redovisas lagförslaget. Avsnitt 5 behandlar översiktligt inkomstskattesystemet i Gambia. Avtalets innehåll presenteras i avsnitt 6.

Lagrådet

Som framgår av 2 9" i den föreslagna lagen skall avtalets beskattnings- regler tillämpas endast i den mån de medför inskränkning av den skatt- skyldighet i Sverige som armars skulle föreligga. Regeringen anser på grund härav och på grund av förslagens beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Lagrådets yttrande har därför inte inhämtats. '

4. Lagförslaget

Lagförslaget består dels av paragraferna 1-3, dels av en bilaga som innehåller den överenskomna avtalstexten på engelska och en svensk översättning.

I förslaget till lag föreskrivs att avtalet tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet skall gälla som lag här i landet (1 5). Vidare regleras där frågan om hur avtalets beskattningsregler skall tillämpas i förhållande till annan skattelag (2 5). Bestämmelsen innebär att beskatt- ning inte kan ske på grund av avtalets regler. Endast om det i annan skattelag såsom kommunalskattelagen (1928z370), KL, lagen (1947 :576) om statlig inkomstskatt, SIL, etc. föreskrivits en skattskyldighet kan beskattning komma i fråga. I 3 5 i förslaget föreskrivs att då en här bosatt person förvärvar inkomst som enligt avtalet beskattas endast i Gambia skall sådan inkomst inte tas med vid taxeringen här, dvs. någon progressionsuppräkning skall då inte Ske. Sverige har genom progres- sionsregeln i art. 22 (metodartikeln) punkt 2 b i där angivet fall rätt att

höja skatteuttaget på en persons övriga inkomster. Sverige avstår emellertid numera regelmässigt från att utnyttja den rätt till progressions- uppräkning som ges i dubbelbeskattningsavtalen. Skälen härtill är flera, bl.a. innebär det en minskning av arbetsbördan för skattemyndigheter- na och en förenkling av regelsystemet. Dessutom är det bortfall avskatt som blir följden av ett avstående från progressionsuppräkning helt försumbart från statsfinansiell synpunkt. Dessa Skäl motiverar ett avstående från progressionsuppräkning även i förhållande till Gambia.

Enligt art. 28 träder avtalet i kraft med utväxlingen av ratifikations- handlingama. Det är således inte möjligt att nu avgöra vid vilken tid- punkt avtalet kommer att träda i kraft. I lagförslaget har därför föreskri- vits att lagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

Hänvisningar till S4

5. Översiktligt om inkomstskattesystemet i Gambia

5.1. Bolagsbeskattningen

5.1.1. Allmänt

Bolag som är hemmahörande ("resident") i Gambia är i allmänhet skatt— skyldiga där för all inkomst som härrör från Gambia och för inkomst som överförs till eller mottas i Gambia. Såsom hemmahörande anses bolag som är bildade och registrerade i Gambia eller som bedriver rörelse och har sin verkliga ledning där. Skattesatsen uppgår till 50 %. För det fall ett skatteuttag med 2 % av bolagets omsättning medför en högre skatt utgår skatt i stället med detta belopp. Lägre skattesatser kan under en begränsad tidsperiod komma i fråga för mindre bolag, angående investeringsfrämjande lagstiftning se under avsnitt 5.1.4.

Bolag som inte är hemmahörande ("non-resident") i Gambia beskattas i allmänhet på samma sätt som där hemmahörande bolag, men skatteut- taget sker endast på inkomst/omsättning som härrör från Gambia. Skatte- satsen för filialinkomst som uppbärs av i Gambia inte hemmahörande bolag är densamma som för där hemmahörande bolag. Kostnader som huvudkontor har för filial är avdragsgilla med maximalt 0,25 % av den totala omsättningen i Gambia.

Alla driftkostnader i rörelsen är i regel avdragsgilla. Avskrivningar ("depreciation allowances") medges med procentsatser från 2 % - cirka 33 % på maskiner/inventarier, fabriker och byggnader. Även nyanskaff- ningsavdrag ("initial allowance") medges. Sådant avdrag uppgår till 20 % av nettoutgiftema anskaffningsåret för maskiner/inventarier och fabriker. För uppförande av byggnad m.m. uppgår nyanskaffningsavdraget till 4 % av kostnaden.

Särskilda bestämmelser gäller för viss typ av verksamhet, bl.a. beträffande försäkringsverksamhet och gruvdrift.

Handelsbolag utgör inte skattesubjekt utan i stället beskattas delägarna. Skattelagstiftningen innehåller särskilda bestämmelser mot skatteflykt.

Hänvisningar till S5-1-1

5.1.2. Utdelning, ränta och royalty m.m.

Utdelning från bolag i Gambia till bolag hemmahörande i Gambia är skattepliktig för mottagaren av utdelningen till normal bolagsskattesats. Även utdelning som mottas från utlandet är i regel skattepliktig i Gambia. Också sådan utdelning beskattas efter normal bolagsskattesats. Någon källskatt liknande vår kupongskatt utgår inte i Gambia. Skatt på utdelning som betalas till bolag som inte är hemmahörande i Gambia tas i stället ut efter den skattesats som gäller för bolag hemmahörande i Gambia. Om mottagaren av utdelningen är ett utländskt bolag, innebär det angivna att skatten normalt uppgår till 50 % eller 2 % av omsättning- en i Gambia. Samma princip gäller för royalty och arvoden ("fees").

Räntekostnader hänförliga till intäktemas förvärvande är avdragsgilla. Räntebetalningar till bolag hemmahörande i Gambia är i regel skatteplik- tiga. På ränta som betalas till bolag som inte är hemmahörande i Gambia tas en preliminär källskatt ut med 50 %. Avräkning medges för slutlig skatt på räntan.

Royalty som betalas av bolag hemmahörande i Gambia är avdragsgill om den är att anse som en driftkostnad i rörelsen. Royalty som betalas till i Gambia hemmahörande bolag behandlas som vanlig skattepliktig inkomst. Detsamma gäller för royalty som betalas från Gambia'till i Gambia icke hemmahörande bolag.

Vad som angetts för royalty gäller även för arvoden.

5. 1 .3 Förluster

Förluster som inte kan utnyttjas ett år får utnyttjas under senare år ("carry forward"). En tidsbegränsning på 6 år gäller.

5.1.4. Investeringsfrämjande lagstiftning

I likhet med många utvecklingsländer har Gambia lagstiftning som syftar till att främja investeringar ("investment incentives"). Genom denna lagstiftning ges viss typ av verksamhet förmånlig behandling i skat- tehänseende. Bestämmelserna återfinns i "the Development Act, 1988". Bestämmelserna omfattar utvecklingsprojekt ("development projects") inom vissa områden, såsom skogs- och jordbruk, turism, gruvdrift och tillverkningsindustrin. För "godkänd" verksamhet utfärdas ett särskilt tillstånd ("development certificate"). De mest omfattande förmånerna som ges i ett development certificate är skattelättnadema ("tax credit certificates "). Skattelättnadema omfattar bolagsskatt, omsättningsskatt och tull (såvitt gäller tull endast visst typ av utrustning och vissa produkter). Skattebefrielse medges helt eller delvis under en tid inte överstigande 2 år. Såvitt gäller tull kan tiden dock för viss typ av utrustning förlängas 3-5 år.

Hänvisningar till S5-1-4

  • Prop. 1993/94:154: Avsnitt 5.1.1

5.2. Fysiska personer

Fysiska personer som är bosatta i Gambia ("resident") är precis som bolag skattskyldiga där för all inkomst som härrör från Gambia och för inkomst som överförs till eller mottas i Gambia. Fysiska personer som inte är bosatta i Gambia ("non-resident"), beskattas endast för inkomst som härrör från Gambia.

I princip är all inkomst skattepliktig. Till inkomst av anställning räknas förutom kontant ersättning även naturafönnåner. Inkomst från anställning anses härröra från Gambia oavsett varifrån ersättningen betalas om anställningen helt eller delvis utövas i Gambia. Det angivna gäller dock inte om tjänsterna utförs för en arbetsgivare som inte är hemmahörande i Gambia och den anställde vistas i Gambia under en tidrymd under- stigande 183 dagar under ett år samt ersättningen är skattepliktig i ett annat land. Bostadsförrnån kan i vissa fall undantas från beskattning. Avdrag medges för kostnader för intäktemas förvärvande. Grundavdrag medges med D 5 000 för bosatta och även för icke bosatta som är med- borgare i Gambia. I det lägsta inkomstskiktet (beskattningsbar inkomst till och med D 10 000) utgår skatt med 10 %. I inkomstskiktet D 10 000-20 000 utgår skatt med 15 %. För inkomster mellan D 20 000- 30 000 utgår skatt med 20 %. I skiktet D 30 000-40 000 uppgår skatten till 25 %. För inkomster därutöver tas skatt ut med 35 %. För fysiska personer som bedriver rörelse kan skatt alternativt - om skatten där- igenom blir högre - tas ut med 3 % av omsättningen.

5.3. Realisationsvinstbeskattning

Alla realisationsvinster är inte skattepliktiga men realisationsvinst vid försäljning av fast egendom och rörelseegendom är i allmänhet skatteplik- tig. Skattskyldiga är såväl bolag som fysiska personer. Skattesatsen för bolag uppgår till 25 % av vinsten eller - om skatten i sådant fall blir högre - 10 % av försäljningspriset. För fysiska personer gäller en mot- svarande bestämmelse, men skattesatsen är 15 % resp. 5 %.

6. Dubbelbeskattningsavtalets innehåll 6.1 Bakgrund

Avtalet är utformat i nära överensstämmelse med de bestämmelser som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) rekommenderat för bilaterala dubbelbeskattningsavtal ("Model Tax Convention on Income and on Capital", 1992). Utformningen har emellertid också påverkats av att Gambia är ett utvecklingsland. Vissa bestämmelser har därför formulerats i enlighet med de rekommendationer som Förenta Nationerna (FN) utfärdat för förhandlingar mellan utveck- lade länder och utvecklingsländer ("United Nations Model Double

Taxation Convention between Developed and Developing Countries", 1980).

Hänvisningar till S6

6.2. Avtalets tillämpningsområde

Art. ] anger de personer som omfattas av avtalet. I enlighet med denna bestämmelse, som överensstämmer med motsvarande bestämmelse i OECD:s modellavtal, skall avtalet tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna. För att avtalet skall vara tillämpligt krävs således dels att fråga är om sådan person som avses i art. 3 punkt 1 d eller e, dels att denna person i enlighet med bestämmelserna i art. 4 punkt 1 har hemvist i en avtalsslutande stat. På grund av dessa bestämmelser är'avtalet således endast tillämpligt i fråga om personer som enligt den interna lagstiftningen i en avtalsslutande stat är skattskyldig där på grund av domicil, bosättning, plats för företagsled- ning eller annan liknande omständighet samt under vissa i att. 4 punkt I tredje stycket angivna villkor såvitt avser handelsbolag och dödsbon. Uttrycket inbegriper i princip endast person som är oinskränkt skattskyl- dig, dvs. inte person som är skattskyldig i denna stat endast för inkomst från källa i denna stat. Generellt betyder kravet på oinskränkt skattskyl- dighet anspråk på ett faktiskt skatteuttag. Såsom framgått av redogörel- sen för skattesystemet i Gambia beskattas en person som är bosatt där endast för inkomst som anses ha källa där eller för inkomst som överförs till eller mottas i Gambia. Därför har särskilt angivits i punkt 1 andra stycket att vad avser Gambia skall uttrycket "person med hemvist i en avtalsslutande stat" inbegripa varje person som anses bosatt där enligt lagstiftningen i Gambia. Endast en person som avtalet tillämpas på är berättigad till de skattenedsättningar som föreskrivs i avtalet. Ett handelsbolag i en av de avtalsslutande statema är med tillämpning av den angivna bestämmelsen berättigad att erhålla nedsättning av t.ex. källskatt på utdelning i enlighet med reglerna i art. 10 i den mån handelsbolagets inkomst är skattepliktig i denna stat på samma sätt som inkomst som tillfaller en person som har hemvist där. Det spelar ingen roll om det är handelsbolaget eller dess delägare som utgör skattesubjekt. Har ett handelsbolag hemmahörande i en av de avtalsslutande staterna exempelvis tre delägare varav endast två har skatterättslig hemvist i staten i fråga medan den tredje har hemvist i en tredje stat, har handelsbolaget - om dess inkomster beskattas hos delägarna - rätt att erhålla de nedsättningar av källskatt som följer av avtalets regler beträffande två tredjedelar av den inkomst som uppbärs från den andra avtalsslutande staten. Det bör dock i detta sammanhang framhållas att de förmåner som följer av bestämmelserna i avtalet i vissa fall begränsas genom bestämmelserna i art. 23 och protokollet.

Art. 2 punkt 1 upptar de skatter på vilka avtalet är tillämpligt. Av punkt 2 - vilken bestämmelse i princip överensstämmer med OECD:s modellavtal - framgår att avtalet skall tillämpas på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag, som efter undertecknandet av avtalet påförs

vid sidan av eller i stället för de i punkt 1 angivna skatterna. Det kan noteras att art. 24 (Förbud mot diskriminering) utan hinder av bestäm- melserna i denna artikel skall tillämpas på skatter av varje slag och beskaffenhet.

6.3 Definitioner m.m.

Art. 3 innehåller definitioner av vissa uttryck som förekommer i avtalet. Innehållet i artikeln överensstämmer i stort sett med OECD:s modell- avtal, dock att definitionen av "internationell trafik" (p. 1 g) har fått en i förhållande till modellavtalet något avvikande utformning. Anledningen härtill är att hemvistet -i stället för verklig ledning valts som kriterium vid bestämmandet av vilken stat som skall ha beskattningsrätten till inkomst av internationell trafik, se art. 8 punkt 1. Definitioner förekommer även i andra artiklar t.ex. art. 10, 11- och 12, där den inkomst-som behandlas i resp. artikel definieras. När det gäller tolkning av dubbelbeskattningsav- tal och då bl.a. den i art. 3 punkt 2 intagna bestämmelsen får vi hänvisa till vad som anförts därom i propositionen om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna (prop. 1989/90:33 s. 42 f., jfr även prop. om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och de baltiska staterna, exempelvis mellan Sverige och Litauen, prop. 1993/94z7, s. 52 f. och 63).

Art. 4 innehåller regler som avser att fastställa var en person skall anses ha hemvist vid tillämpningen av avtalet. Artikeln överensstämmer, förutom vad avser den redan under art. 1 kommenterade avvikelsen samt avseende bestämmelserna rörande handelsbolag och dödsbon, med mot- svarande bestämmelser i OECD:s modellavtal. Väsentligt att förstå vid avtals tillämpning är att hemvistreglema i art. 4 inte har någon betydelse för var en person skall anses vara bosatt enligt intern skattelagstiftning. De reglerar endast var en—person har sitt hemvist vid tillämpning av avtalet. Det angivna innebär att avtalets hemvistregler saknar relevans exempelvis då det gäller att avgöra huruvida utdelning på svenska aktier skall beläggas med kupongskatt eller - i enlighet med de nya reglerna för utdelning på svenska aktier till personer bosatta i Sverige - vara skat- tefri. Utdelning från svenskt bolag till en fysisk person som i skatte- hänseende anses bosatt i Sverige enligt intern svensk skattelagstiftning, men som har hemvist i ett annat land enligt ett dubbelbeskattningsavtal skall således inte beläggas med kupongskatt.

Punkterna 2 och 3 reglerar s.k. dubbel bosättning, dvs. fall där den skattskyldige enligt svenska regler för beskattning anses bosatt i Sverige och enligt reglerna för beskattning i Gambia anses bosatt där. Vid tillämpningen av avtalet skall i sådana fall den skattskyldige anses ha hemvist endast i den avtalsslutande stat i vilken han har hemvist enligt angivna avtalsbestämmelser. En person som anses bosatt i såväl Sverige som Gambia enligt resp. stats interna regler men som vid tillämpningen av avtalet anses ha hemvist-i Gambia skall således i fråga om de inkomster till vilka Sverige har beskattningsrätten enligt avtalet vid

taxeringen i Sverige beskattas enligt de regler som gäller för här bosatta, vilket medför rätt att erhålla t.ex. grundavdrag och allmänna avdrag. Fall av dubbel bosättning för annan person än fysisk person regleras i punkt 3.

Art. 5 definierar uttrycket ”fast driftställe" i avtalet. Uttrycket har i förevarande avtal fått en något annan innebörd än uttrycket har i OECD:s modellavtal. Detta gäller bl.a. bestämmelserna i punkterna 3 och 6. Punkt 2 innehåller endast en uppräkning på intet sätt uttömmande - av exempel, som vart och ett kan anses utgöra fast driftställe. Dessa exempel skall dock ses mot bakgrund av den allmänna definitionen i punkt 1. Detta innebär att de uttryck som räknas upp i punkt 2 "plats för företagsledning", "filial", "kontor" osv. skall tolkas så att dessa platser för affärsverksamhet utgör fasta driftställen endast om de uppfyller vill- koren i punkt 1.

Punkt 3 föreskriver att byggnadsverksarnhet etc. utgör fast driftställe endast om verksamheten pågår under längre tid än 6 månader. Bestäm- melsen är utformad efter FN:s modellavtal. Motsvarande bestämmelser i OECD:s modellavtal omfattar inte explicit monteringsverksamhet eller övervakande verksamhet och föreskriver dessutom en tidrymd som över- stiger 12 månader för att fast driftställe skall föreligga. Bestärmnelsen i punkt 6 följer också FN:s modellavtal, dock att en person i förevarande avtal skall anses som oberoende representant även om denne bedriver sin verksamhet nästan uteslutande eller uteslutande för företaget i fråga under förutsättning att avtalsvillkoren följer arrnslängdsprincipen. I punkt 7 återfinns den allmänt erkända principen att förekomsten av ett dotterbolag inte i och för sig medför att dotterbolaget utgör fast driftställe för sitt moderbolag. I det fall t.ex. att dotterbolaget inte kan anses som obero- ende representant i den mening som avses i punkt 6 och om bolaget har och regelmässigt använder fullmakt att ingå avtal i moderbolagets namn utgör emellertid dotterbolaget fast driftställe för sitt moderbolag.

Bestämmelserna om "fast driftställe" i svensk lagstiftning finns i punkt 3 av anvisningarna till 53 & KL. För att ett företag i Gambia skall kunna beskattas för inkomst av rörelse från fast driftställe i Sverige enligt art. 7 i avtalet krävs att sådant driftställe föreligger enligt bestämmelserna i avtalet. Naturligtvis förutsätter detta att skattskyldighet föreligger även enligt svensk skattelagstiftning (jfr 2 5 i den föreslagna lagen om dubbel- beskattningsavtal med Gambia). I de flesta fall torde när fast driftställe

föreligger enligt avtalets bestämmelser detta också föreligga enligt be- stämmelserna i KL, men inkomstuppdelningen i avtalet och intern svensk rätt överensstämmer givetvis inte i samtliga fall (se vidare under avsnitt 6.4).

Hänvisningar till S6-2

6.4. Avtalets beskattningsregler

Art. 6-21 innehåller avtalets regler om fördelning av beskattningsrätten till olika inkomster. Avtalets uppdelning i olika inkomster har endast betydelse för tillämpningen av avtalet och således inte vid bestämmandet

av till vilket inkomstslag och vilken förvärvskälla inkomsten skall hän- föras enligt svensk intern skattelagstiftning. När beskattningsrätten fördelats enligt avtalet sker beskattning i Sverige enligt svensk lagstift- ning. Har rätten att beskatta viss inkomst här inskränkts genom avtal måste denna begränsning iakttas. I fall en inkomst "får beskattas" i en avtalsslutande stat enligt bestämmelserna i art. 6-21, innebär detta inte att den andra staten fråntagits rätten att beskatta inkomsten i fråga. Beskattning får ske även i den andra staten om så kan ske enligt dess interna beskattningsregler, men den dubbelbeskattning som uppkommer. måste i sådana fall undanröjas. Hur detta genomförs regleras i art. 22.

Inkomst av fast egendom får enligt art. 6 beskattas i den stat där egendomen är belägen. Enligt KL beskattas inkomst av fastighet i vissa fall som inkomst av näringsverksarnhet. Vid tillämpning av avtalet be- stäms dock rätten att beskatta inkomst av fastighet med utgångspunkt från art. 6, dvs. den stat i vilken fastigheten är belägen får beskatta inkomsten. Observera att artikeln endast behandlar situationen att en person med hemvist i en avtalsslutande stat har fast egendom belägen i den andra avtalsslutande staten. Inkomst av fast egendom som är belägen i hemviststaten eller i en tredje stat behandlas i art. 21 (Annan inkomst). Royalty från fast egendom eller för nyttjande av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång behandlas också som inkomst av fast egendom vid tillämpningen av avtalet. Annan royalty beskattas enligt art. 12.

Art. 7 innehåller regler om beskattning av rörelseinkomst. Sådan inkomst beskattas enligt huvudregeln i punkt 1 endast i den stat där företaget är hemmahörande. Om företaget bedriver rörelse från fast driftställe i den andra staten, får emellertid inkomst som är hänförlig till driftstället beskattas i denna stat. Begreppet "fast driftställe" har defini- erats i art. 5 och avser att reglera när ett företag i en avtalsslutande stat skall anses ha sådan närvaro/aktivitet i den andra avtalsslutande staten att denna andra stat skall få beskatta del av företagets rörelseinkomst.

Om ett företag hemmahörande i Gambia bedriver rörelse i Sverige från fast driftställe här, skall vid inkomstberäkningen i första hand tillämpas svenska regler men beräkningen får inte stå i strid med bestämmelserna i detta avtal.

Vid bestämmandet av fördelningen av inkomster mellan fast driftställe och huvudkontor skall 'armslängdsprincipen användas, dvs. till det fasta driftstället skall hänföras den inkomst som detta driftställe skulle ha förvärvat om det - i stället för att avsluta affärer med huvudkontoret - hade avslutat affärer med ett helt fristående företag som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och avslutat affärer på normala marknadsmässiga villkor (p. 2).

Punkt 3 innehåller vissa regler för hur utgifter som uppkommit för ett fast driftställe skall behandlas. Därvid klargörs att t.ex. allmänna förvaltningskostnader som uppkommit hos företagets huvudkontor för ett fast driftställe är en utgift som får dras av hos det fasta driftstället.

Ingår i inkomst av rörelse inkomster som behandlas särskilt i andra artiklar i detta avtal regleras beskattningsrätten till dessa inkomster i de särskilda artiklarna (p. 7).

An. 8 behandlar beskattning av inkomst av rörelse i form av sjöfart och luftfart i internationell trafik. Sådana inkomster beskattas enligt punkt 1 endast i den stat där det företag som bedriver verksamheten har hem- vist. Detta gäller även om företaget har fast driftställe i den andra staten. På initiativ av Gambia har i punkt 2 tagits in en bestämmelse som regle- rar inkomst genom användning av båt eller skepp som går i trafik ute- slutande på inre farvatten eller genom användningen av luftfartyg som endast trafikerar platser inom en stat. Sådan inkomst får beskattas i den stat där verksamheten bedrivs. De särskilda reglerna för SAS i punkt 3 innebär att avtalet endast reglerar beskattningen av den del av SAS inkomst som är hänförlig till den svenske delägaren.

Art. 9 innehåller sedvanliga regler om omräkning av inkomst vid obehörig vinstöverföring mellan företag med intressegemenskap. De i punkt 1 angivna reglerna innebär givetvis inte någon begränsning eller utvidgning av en avtalsslutande stats rätt att enligt intern lagstiftning vidta omräkning av ett företags resultat utan anger endast i vilka fall den i punkt 2 angivna justeringen är avsedd att göras.

Art. 10 behandlar beskattningen av utdelning. Definitionen av uttrycket "utdelning", som återfinns i punkt 3, överensstämmer i huvudsak med den i OECD:s modellavtal. Definitionen gäller som brukligt endast vid tillämpning av art. 10. Om uttrycket förekommer i andra artiklar kan det ha en annan betydelse.

Enligt punkt 2 får utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat beskattas även i den stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist (källstaten). Skatten får dock enligt punkt 2 a inte överstiga 5 % av utdelningens bruttobelopp, om den som har rätt till utdelningen är ett bolag (med undantag .för handelsbolag) som äger minst 15 % av det utbetalande bolagets röstberättigade aktiekapital. I övriga fall får skatten inte överstiga 15 % av utdelningens bruttobelopp (p. 2 b). Av bestäm— - melsema i andra stycket i punkt 2 framgår emellertid att källskatt inte alls får tas ut om utdelningen tas emot av ett bolag i en avtalsslutande stat som äger minst 80 % av det utbetalande bolagets aktiekapital. För svenska bolag med dotterbolag utomlands är bestämmelserna om begräns- ning av källstatens rätt att ta ut källskatt på utdelning de centrala bestäm- melserna i svenska dubbelbeskattningsavtal. Eftersom Sverige normalt undantar utdelning från utländska dotterbolag som betalas till svenska moderbolag från skatt i moderbolagets hand minskar varje procent i källskatt direkt nettoavkastningen på investeringen utomlands. Mot denna" bakgrund innebär givetvis svensk avtalspolicy att utdelning från utländska dotterbolag till svenska moderbolag helst helt skall undantas från käll- skatt.

De nu redovisade begränsningarna i källstatens beskattningsrätt gäller endast då "mottagaren har rätt till utdelningen". Av detta villkor, vilket även uppställs i fråga om ränta (art. 11 p. 2) och royalty (art. 12 p. 2), följer att den angivna begränsningen av skatten i källstaten inte gäller

när en mellanhand, exempelvisen representant eller en ställföreträdare, sätts in mellan inkomsttagaren och utbetalaren. Villkoret avser att förhindra att Skattelättnad ges när den som har rätt till utdelningen inte har hemvist i den andra avtalsslutande staten.

I vissa fall skall rätten att beskatta utdelning fördelas med tillämpning av avtalets regler för beskattning av inkomst av rörelse eller av självstän- dig yrkesutövning. Dessa fall anges i punkt 4.

Punkt 5 innehåller förbud mot s.k. extra-territoriell beskattning av utdelning (beträffande detta slag av beskattning se p. 33- 39 1 kommen- taren till art. 10 p. 5 i OECD:s modellavtal).

An. II behandlar ränta. Enligt punkt 1 får ränta beskattas i den stat där mottagaren har hemvist. Vad som menas med ränta framgår av punkt 5 (jfr vad som angetts beträffande utdelning under art. 10, samma principer gäller också för ränta). Även källstaten får enligt punkt 2 beskatta ränta, men skatten får i sådant. fall inte överstiga 15 % av räntans bruttobelopp. Av bestämmelsen framgår dock att skatten inte får överstiga 5 % på ränta som betalas med anledning av vissa kreditförsälj- ningar. Av punkt 3 framgår att källskatt inte alls får tas ut i vissa fall, bl.a. då fråga är om ränta som betalas till en avtalsslutande stat eller till centralbanken i en avtalsslutande stat. Ränta som härrör från tredje stat eller som härrör från den avtalsslutande stat i vilken den skattskyldige har hemvist beskattas enligt art. 21 punkt 1 (Annan inkomst) endast i hemviststaten.

Bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3 tillämpas inte i de fall som avses i punkt 6, dvs. då räntan är hänförlig till fordran som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den som har rätt till räntan har i den andra avtalsslutande staten. I sådant fall skall beskattningsrätten till räntan i stället fördelas med tillämpning av art. 7 resp. art. 14 som behandlar inkomst av rörelse resp. självständig yrkes- utövning. Enligt svensk intern skattelagstiftning utgör såväl inkomst av rörelse som inkomst av självständig yrkesutövning i allmänhet inkomst av näringsverksamhet. Den här beskrivna beskattningsrätten för källstaten kan bli tillämplig i Sverige - i de fall bosättning i Sverige enligt intern skattelagstiftning inte föreligger - endast om räntan skall hänföras till intäkt av näringsverksamhet. Dessutom fordras att fast driftställe före- ligger enligt intern svensk rätt eller att inkomsten hänför sig till här belägen fastighet (53 5 1 mom. a KL och 6 5 1 mom. SIL).

Det kan noteras att punkt 9 innehåller en "mest gynnad nation- bestänrrnelse" av innehåll att en lägre skattesats än den nu föreskrivna skall tillämpas i källstaten, avseende de olika slag av räntebetalningar som enligt detta avtal får beskattas i källstaten, om Gambia i ett framtida avtal med ett annat OECD-land än Sverige, avtalar om en lägre skatte- sats än de som framgår av punkt 2.

Royalty som avses i an. 12 punkt 3 och som härrör från en av- talsslutande stat (källstaten) och betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får enligt punkt 1 beskattas i denna andra stat. Definitionen av uttrycket "royalty" (jfr vad som angetts beträffande utdelning under art. 10, samma princip gäller också för royalty) omfattar

i likhet med OECD:s modellavtal i dess nuvarande lydelse inte leasing- avgifter och andra ersättningar för rätten att nyttja lös egendom. Beträf— fande sådana avgifter och ersättningar skall i stället bestämmelserna i art. 7 (Inkomst av rörelse) tillämpas. Enligt punkt 2 får också källstaten ta ut skatt på royaltybetalningar men denna skatt får inte överstiga 12,5 % av - royaltyns bruttobelopp om mottagaren har rätt till royaltyn. För royalty- betalningar som utgår som ersättning för nyttjandet av patent och vissa andra liknande rättigheter (industriroyalty) är källskatten begränsad till 5 % av royaltyns bruttobelopp. Royalty som utbetalas från Sverige till ' person med hemvist i Gambia får således beskattas här, men" skatten får inte överstiga 12,5 resp. 5 % av royaltyns bruttobelopp.

Från de redovisade bestämmelserna i punkterna 1 och 2 görs i punkt 4 undantag för sådana fall då den rättighet eller egendom för vilken royaltyn betalas, har verkligt samband med fast driftställe eller stadig- varande anordning som den som har rätt till royaltyn har i den andra avtalsslutande staten. I sådant fall fördelas beskattningsrätten till royaltyn mellan staterna med tillämpning av bestämmelserna i art. 7 resp. art. 14 som behandlar inkomst av rörelse resp. självständig yrkesutövning.

Det kan noteras att liksom ränteartikeln innehåller denna artikel en "mest gynnad nation—bestämmelse" (p. 7) av innehåll att lägre skatte— satser än de nu angivna skall tillämpas i källstaten om Gambia i ett framtida avtal med en annan OECD-stat än Sverige, avtalar om lägre skattesatser än de som framgår av punkt 2.

Art. 13 behandlar beskattning av realisationsvinst. Bestämmelserna skiljer sig något från motsvarande bestämmelser i OECD:s modellavtal. Vinst vid avyttring av skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik resp. vinst vid avyttring av lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp eller luftfartyg beskattas enligt punkt 3 endast i den stat där personen i fråga har hemvist. I punkt 3 har på initiativ av Gambia också intagits en bestämmelse som reglerar vinst vid överlåtelse av båt eller skepp som går i trafik uteslutande på inre far- vatten resp. vinst vid överlåtelse av luftfartyg som endast trafikerar platser inom en stat. Sådan vinst får beskattas i den avtalsslutande stat där verksamheten bedrivs (jfr art. 8 p. 2). Även en sedvanlig SAS-regel har intagits i denna punkt. I punkt 5 återfinns en bestämmelse som möj- liggör för Sverige att beskatta fysisk person, som har haft sitt hemvist i Sverige men som fått hemvist i Gambia, för realisationsvinst som härrör från överlåtelse av andelar eller andra rättigheter i ett bolag om över- låtelsen inträffar vid något tillfälle under de 10 år som följer närmast efter det att personen i fråga upphört att ha hemvist i Sverige. Det kan noteras att enligt art. 23-får Sverige beskatta all inkomst (utom utdelning) från källa i annan stat än Gambia under förutsättning att inkomsten är undantagen från beskattning i Gambia, oberoende av att sådan inkomst enligt någon annan bestämmelse i avtalet är undantagen från beskattning i Sverige. Att märka är att de avtalsslutande parterna naturligtvis är helt överens om att begreppet inkomst i avtalet även omfattar realisations- vmst.

Enligt art. 14 beskattas inkomst som fysisk person förvärvar av fritt yrke eller annan självständig verksamhet i regel endast där yrkesutövaren har hemvist. Självständig yrkesutövning kan endast utövas av fysisk person varför uttrycket fysisk person i punkt 1 endast innebär ett fört'yd- ligande i förhållande till OECD:s modellavtal. Utövas verksamheten från en stadigvarande anordning i den andra staten som regelmässigt står till hans förfogande eller om personen i fråga vistas i den andra avtals— slutande staten under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod får dock inkomsten även beskat- tas i denna andra stat. Den del av inkomsten som i sådana fall får be- skattas i denna andra stat är dock begränsad till vad som är hänförligt till den stadigvarande anordningen resp. till så stor del av inkomsten som är hänförlig till den i denna andra stat bedrivna verksamheten.

Innebörden av uttrycket "fritt yrke" belyses i punkt 2 med några typiska exempel. Denna uppräkning är endast exemplifierande och inte uttömmande. Det bör observeras att denna artikel behandlar "fritt yrke samt annan verksamhet av självständig karaktär". Artikeln skall sålunda inte tillämpas när fråga är om anställning, t.ex. på läkare som'tjänstgör som anställd tjänsteläkare eller på ingenjör som är anställd i ett av honom ägt aktiebolag. Artikeln är inte heller tillämplig på sådan självständig verksamhet som artister eller idrottsutövare bedriver, utan deras verk- samhet omfattas av art. 17.

Art. 15 behandlar beskattning av inkomst av enskild tjänst. Huvud- regeln är att sådan inkomst beskattas endast i hemviststaten. Detta gäller t.ex. om arbetet utförs där eller i en tredje stat. Punkt 1 innebär att sådan inkomst i princip också får beskattas i den andra avtalsslutande staten om arbetet utförs där. Undantag från denna regel gäller vid viss kort- tidsanställning under de förutsättningar som anges i punkt 2. I sådana fall sker beskattning endasti inkomsttagarens hemviststat. 1 punkt 3 har intagits särskilda regler om beskattning av arbete ombord på skepp eller luftfartyg i internationell trafik och en sedvanlig regel angående SAS.

Styrelsearvoden och annan liknande ersättning får enligt art. 16 beskattas i den stat där bolaget som betalar arvodet eller ersättningen har hemvist.

Beskattning av inkomst som artister och idrottsmän uppbär genom sin verksamhet regleras i art. 17. Sådan inkomst får beskattas i den stat där verksamheten utövas (p. 1). Detta gäller oavsett om inkomsten förvärvas under utövande av fritt yrke eller enskild tjänst. Enligt punkt 2 får inkomsten beskattas i den stat där artisten eller idrottsmannen utövar verksamheten, även om ersättningen tillfaller en annan person (t.ex. arbetsgivare hos vilken artisten eller idrottsmannen är anställd) än artisten eller idrottsmannen själv. Enligt punkt 3 undantas från beskattning i verksamhetsstaten dock inkomst som en artist eller idrottsman förvärvar genom sin personliga verksamhet, om verksamheten utförs inom ramen för ett besök som till väsentlig del finansieras av den andra avtalsslutande staten, politisk underavdelning, lokal myndighet eller offentlig institution i denna andra stat.

Art. 18 behandlar beskattning av pension, livränta och liknande ersätt-

Prop. 1993/942154

ning samt utbetalning enligt socialförsäkringslagsti/tningen. Sådan pension som betalas av eller från fonder inrättade av en avtalsslutande stat eller dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförts i statens eller myndighetens tjänst omfattas dock inte av denna artikel. utan av art. 19 punkt 2. I fråga om sådan i art. 18 behandlad ersättning får den beskattas i den avtals— slutande stat från vilken den härrör.

Inkomst av ojentlig tjänst - med undantag för pension - beskattas enligt att. 19 i regel endast i den stat som betalar ut inkomsten i fråga (p. 1 a). Under vissa i punkt 1 b angivna förutsättningar beskattas emellertid sådan ersättning endast i inkomsttagarens hemviststat. I punkt 2 finns bestämmelser rörande beskattning av pension på grund av tidigare offentlig tjänst. Sådan pension beskattas endast i källstaten (p. 2 a), om inte personen i fråga har hemvist och är medborgare i den andra staten (p. 2 b). I sådana fall sker beskattning endast i hemviststaten. Enligt punkt 3 beskattas i vissa fall ersättning av offentlig tjänst enligt reglerna i art. 15 (Enskild tjänst), art. 16 (Styrelsearvoden) resp. art. 18 (Pension m.m.).

Art. 20 innehåller regler för studerande och affärspraktikanter. Inkomst som inte behandlas särskilt i art. 6-20 beskattas enligt art. 2] (Annan inkomst) som huvudregel endast i inkomsttagarens hemviststat. Dessa bestämmelser tillämpas dock normalt inte då inkomsten är hän- förlig till fast driftställe eller stadigvarande anordning i den andra staten (p. 2). Som tidigare påpekats är det viktigt att notera att artikelns tillämp- ningsområde inte är begränsat till inkomst som härrör från en avtals— slutande stat, utan också avser inkomst från tredje stat. Detta innebär bl.a. att den kommer till användning vid konkurrens mellan flera olika dubbelbeskattningsavtal, se vidare punkterna l-6 i kommentaren till artikel 21 i OECD:s modellavtal. Viktigt att observera är också att artikelns tillämpningsområde även omfattar inkomster av de slag som tidigare nämnts i andra artiklar t.ex. inkomst av fast egendom (art. 6) och ränta (art. 11) i fall då inkomsten härrör från en tredje stat eller härrör från den stat i vilken den skattskyldige har hemvist.

Hänvisningar till S6-4

  • Prop. 1993/94:154: Avsnitt 6.2

6.5. Metoder för undanröjande av dubbelbeskattning

6.5.1. Allmänt

Bestämmelserna om undanröjande av dubbelbeskattning finns i art. 22. Sverige tillämpar enligt punkt 2 a avräkning av skatt ("credit of tax") som huvudmetod för att undvika dubbelbeskattning. Detsamma gäller för Gambia (punkt 1 a).

Innebörden av avräkningsmetoden är att en person med hemvist i den ena staten taxeras där även för sådan inkomst som enligt avtalet får beskattas i den andra staten. Den uträknade skatten minskas därefter i princip med den skatt som enligt avtalet har tagits ut i den andra staten. Vid avräkning av skatt på inkomst i Sverige tillämpas bestämmelserna i

lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt. Därvid beräknas svensk inkomstskatt på inkomsten på vanligt sätt.

I likhet med de flesta andra avtal med utvecklingsländer innehåller detta avtal regler om avräkning i vissa fall i Sverige av högre skat— tebelopp än som faktiskt erlagts i den andra staten, s.k. matching credit och att mottagen utdelning i vissa fall är skattefri i Sverige i mottagande bolags hand trots att normala krav för att erhålla skattefrihet inte har uppfyllts, s.k. matching exempt. Bestämmelsema återfinns i punkt 2 d och skall tillämpas under de 5 första åren under vilket avtalet tillämpas (p. e). Efter utgången av denna tidsperiod skall de behöriga myndigheter- na överlägga med varandra för att bestämma om de skall tillämpas även efter denna tidpunkt. Förslag om sådan förlängning kommer, om sådan överenskommelse träffas, att i överensstämmelse med vad riksdagen med anledning av motion 1988/89:Sk35 givit regeringen till känna (SkU25), föreläggas riksdagen för godkännande.

6.5.2. Skattefrihet i Sverige för utdelning från bolag i Gambia till svenskt bolag

Art. 22 punkt 2 c innehåller bestämmelser om skattefrihet i Sverige för utdelning från bolag i Gambia till svenskt bolag. Bestämmelserna hän- visar till de interna svenska reglerna om skattefrihet för utdelning från utländska dotterbolag i 7 & 8 mom. SIL, se prop. l990/91:107 s. 28 ff. För att sådan utdelning skall vara undantagen från svensk skatt krävs dels att vissa villkor om äganderättsförhållanden m.m. är uppfyllda och dels att den inkomstbeskattning som det utländska företaget underkastats är jämförlig med den inkomstbeskattning som skulle ha skett om inkomsten förvärvats av ett svenskt bolag. Med "jämförlig" avses en skatt på 15 % beräknad på ett underlag enligt svenska regler för beskattning. Vid tillämpningen av punkt 2 c anges i punkt 2 (1 att en skatt om 15 % skall anses ha erlagts avseende viss verksamhet.

För närvarande pågår ett omfattande lagstiftningsarbete rörande den svenska företagsbeskattningen. En fråga som behandlas är beskattningen av utdelning på utländska aktier. Lagstiftningsarbetet kan komma att medföra förändringar av den skattemässiga behandlingen i Sverige på utdelning som mottas på utländska aktier. Ett delbetänkande som bl.a. rör denna fråga har lämnats av 1992 års företagsskatteutredning (SOU 1994:13).

6.6. Särskilda bestämmelser

Art. 23 innehåller en bestämmelse enligt vilken de förmåner som följer av avtalet under vissa förutsättningar kan begränsas. Bestämmelsen har tillkommit med anledning av att endast inkomst som anses ha sin källa i Gambia eller som överförs till eller mottas där beskattas i Gambia. För Sveriges del tar bestämmelsen främst sikte på det fall då en person

uppbär inkomst (annan än utdelning enligt art. 10) från källa i en annan stat än Gambia och inkomsten enligt gambisk lagstiftning är undantagen från skatt i Gambia och också undantagen från skatt i Sverige på grund av bestämmelserna i avtalet. Sverige får i sådant fall ändå beskatta in- komsten enligt sin interna lagstiftning utan hinder av detta avtal. Bestäm- melsen kan belysas med följande exempel. .

En person uppbär inkomst från försäljning av en fastighet i en tredje stat. Personen anses vid tillämpningen av detta avtal enligt reglerna i art. 4 ha hemvist i Gambia. Eftersom inkomsten inte härrör från Gambia beskattas den inte i Gambia om den inte överförs dit eller tas emot där. Enligt reglema i art. 13 punkt 4 skall i detta fall inkomsten beskattas endast i Gambia, men enligt bestämmelsen i art. 23 får denna inkomst vid tillämpningen av detta avtal ändå beskattas i Sverige om personen enligt svenska regler är skattskyldig för inkomsten i Sverige. Anled- ningen till att art. 23 undantar utdelningsinkomst från sin tillämpning är att Sverige inte har något anspråk på att ta ut full kupongskatt på utdelning som är undantagen från beskattning i den andra avtalsslutande staten för att undvika kedjebeskattning av bolagsinkomst.

I art. 24 återfinns bestämmelser om förbud i vissa fall mot diskrimine- ring vid beskattningen. Dessa regler är som tidigare omnämnts tillämp- liga på skatter av varje slag och beskaffenhet (p. 6). Detta innebär att bestämmelserna i denna artikel kan åberopas beträffande arvs- och gåvo- skatt, mervärdeskatt, energiskatt etc. Syftet med skatteavtal är i första hand att eliminera eller minska de skattehinder som finns för ett fritt utbyte av varor, kapital och tjänster. Bl.a. genom regler som förhindrar diskriminerande beskattning bidrar avtalen till ökade investeringar och ett ökat utbyte av varor och tjänster mellan de avtalsslutande staterna. Diskrimineringsregeln i detta avtal överensstämmer i princip med OECD:s modellavtal vilket innehåller tämligen utförliga kommentarer till bestämmelsen. Kortfattat skall dock några av de viktigaste principerna i artikeln redovisas. Ett vanligt missförstånd är att omfattningen av för- budet mot diskriminering är lika vidsträckt som betydelsen av detta uttryck enligt allmänt språkbruk. Viss typ av diskriminering eller olika- behandling är emellertid tillåten. Att så är fallet framgår redan av punkt 1.

I punkt 1 slås fast att diskriminering på grund av medborgarskap är förbjuden och att medborgare i en avtalsslutande stat inte skall bli mindre fördelaktigt behandlad än vad en medborgare i den senare staten blir under samma förhållanden. När det gäller uttrycket "under samma för- hållanden" har detta en central betydelse och avser skattskyldig (fysisk eller juridisk person eller annan sammanslutning) som vid tillämpningen av allmänna lagar och föreskrifter på skatteområdet både rättsligt och faktiskt befinner Sig i en i huvudsak likartad situation som den person som är medborgare i den andra staten. Om således en utländsk med- borgare hävdar att han i enlighet med bestämmelsema i denna punkt diskriminerats skall bedömningen av om så är fallet grunda sig på en jämförelse mellan hur en svensk medborgare skulle ha behandlats under i övrigt oförändrade förhållanden. Endast om en svensk medborgare vid

denna jämförelse skulle ha givits en fördelaktigare skattemässig behand- ling än den utländske medborgaren föreligger diskriminering enligt punkt 1 (se t.ex. RÅ 1988 ref 154"). Av detta följer t.ex. att om en avtals— slutande stat gör åtskillnad mellan sina egna medborgare beroende på om de i skattehänseende är att betrakta som bosatta i landet eller inte, är denna stat inte skyldig att behandla medborgare i den andra staten, vilka skattemässigt inte är att betrakta som bosatta i landet, på samma sätt som sina egna medborgare som är skattemässigt bosatta i landet, utan endast förpliktad att ge dem samma behandling som i landet icke bosatta egna medborgare. Ett aktuellt exempel är att det av vissa gjordes gällande att det stred mot diskrimineringsförbudet i skatteavtalen att bibehålla ku- pongskatten på utdelning på svenska aktier till personer bosatta i utlandet, samtidigt som skattefrihet infördes på utdelning på svenska aktier för personer bosatta i Sverige. Som redan konstaterats är detta dock en felsyn eftersom regeln tillåter olikabehandling mellan bosatta resp. icke bosatta personer.

Bestämmelsema i punkt 2 tar inte sikte på diskriminering på grund av medborgarskap utan diskriminering på grund av ett företags faktiska belägenhet. Bestämmelsen gäller utan åtskillnad och oavsett medborgar- skap alla personer med hemvist i en avtalsslutande stat som har fast driftställe i en annan avtalsslutande stat. Som framgår av ordalydelsen innebär det inte otillåten diskriminering att av praktiska skäl beskatta personer som inte har hemvist men har fast driftställe i den egna staten annorlunda än personer med hemvist där som bedriver samma verksam- het under förutsättning att detta inte medför en beskattning som är mindre fördelaktig för de förstnämnda än för de sistnämnda. I enlighet med denna bestämmelse är det endast resultatet som räknas varför det är tillåtet att anpassa sättet för beskattningen till de särskilda förhållanden under vilka denna sker. Det innebär bl.a. att skattesatsen för ett utländskt fast driftställe kan vara en annan än för ett inhemskt driftställe under förutsättning att totalresultatet blir detsamma. Syftet med bestämmelsen är att i fråga om skatter på industriell verksamhet och handel förhindra att fasta driftställen till utländska företag diskrimineras i jämförelse med inhemska företag inom samma verksamhetsområde. En situation där dis- krimineringsförbudet kan bli tillämpligt är när en stat beskattar över- föring av vinstmedel från en filial till bolagets hemviststat men inte beskattar motsvarande överföring från filial till huvudkontor som sker inom den egna staten.

Punkt 4 förbjuder en avtalsslutande stat att ge företag mindre förmånlig behandling på grund av att dess kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras - direkt eller indirekt - av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten. Viktigt att observera såvitt-avser denna bestäm- melse är att den endast avser beskattningen av företaget som sådant och således inte omfattar beskattningen av de personer som äger eller kontrollerar företagets kapital. Bestämmelsens syfte är att tillförsäkra skattskyldiga med hemvist i samma stat lika behandling. I RÅ 1987 ref 158 ansågs en bestämmelse motsvarande denna medföra att realisations- vinstbeskattning enligt bestämmelserna i 2 5 4 mom. nionde stycket SIL

skulle underlåtas vid koncemintem överlåtelse av organisationsaktier mellan två svenska aktiebolag trots att det gemensamma moderbolaget var ett utländskt bolag. Regeringsrätten har nyligen i två förhandsbesked (RÅ 1993 ref 91) behandlat diskrimineringsförbudets omfattning såvitt avser koncernbidrag mellan svenska aktiebolag som ingår i internationella koncerner. I det ena fallet ägde X AB samtliga andelar i det amerikanska bolaget Y Inc. som i sin tur ägde samtliga aktier i Z AB. Frågan gällde om - mot bakgrund av innehållet i 2 5 3 mom. SIL - den omständig— heten att det mellanliggande bolaget var amerikanskt hindrade att X AB med skattemässig verkan gav Z AB koncernbidrag. Skatterättsnämnden ansåg i sitt beslut att diskrimineringsregelns förbud mot beskattning eller därmed sammanhängande krav som är "av annat slag" medförde rätt att i denna situation få bidraget behandlat enligt reglerna i 2 g” 3 mom. SIL. Regeringsrätten delade Skatterättsnämndens uppfattning och fastställde nämndens förhandsbesked.

Det andra fallet gällde möjligheten att samtidigt tillämpa diskrimine- ringsreglema i olika dubbelbeskattningsavtal. Det tyska bolaget X AG ägde samtliga andelar i det schweiziska bolaget A AG och mer än 90 % av andelarna i det tyska bolaget B AG. Dessa båda bolag ägde samtliga aktier i Z AB resp. Y AB. Frågan gällde om Z AB och Y AB med tillämpning av diskrimineringsreglema i Sveriges avtal med Tyskland resp. Schweiz kunde ge varandra koncernbidrag med skattemässig verkan. Frågan besvarades nekande av Skatterättsnämnden eftersom be- stämmelserna i varje dubbelbeskattningsavtal är avsedda att tillämpas enbart de avtalsslutande staterna emellan och inte i förhållande till en stat som inte är avtalspart. Regeringsrätten delade Skatterättsnämndens uppfattning och fastställde förhandsbeskedet. Skatterättsnämnden har dock i ett ärende som rörde Sveriges avtal med de nordiska länderna ansett att förutsättningar för koncernbidrag förelåg på grund av att de länder som var inblandade omfattades av samma dubbelbeskattningsavtal. Avgörandet har inte prövats av Regeringsrätten.

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse regleras i art. 25 och bestämmelserna om utbyte av upplysningar finns i art. 26.

I art. 27 finns vissa föreskrifter beträffande diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän.

6.7. Slutbestämmelser

Art. 28 och 29 innehåller bestämmelser om avtalets ikraftträdande och upphörande.

Enligt art. 28 träder avtalet i kraft med utväxlingen av ratifikations- handlingama. Avtalet tillämpas i Sverige på inkomst som förvärvas den 1 januari det år som följer närmast efter det år då avtalet träder i kraft eller senare.

Avtalet kan enligt art. 29 sägas upp först sedan fem år förflutit sedan ikraftträdandet.

6.8. Protokollet

Till avtalet är fogat ett protokoll som utgör en integrerande del av av- talet. Av protokollet framgår att om Gambia i framtiden inför någon form av offshorelagstiftning, skall de behöriga myndigheterna genom en ' ömsesidig överenskommelse bestämma hur avtalets regler skall tillämpas på företag som åtnjuter förmåner enligt sådan lagstiftning. De avtals- slutande staterna är överens om att i avsaknad av en sådan ömsesidig överenskommelse skall några förmåner enligt avtalet inte ges till personer som åtnjuter speciella skatteprivilegier enligt en sådan offshorelagstift— ning.

Finansdepartementet Prop. 1993/94:154

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 3 mars 1994

Närvarande: statsministern Bildt, ordförande, och statsråden B. Westerberg, Friggebo, Johansson, Laurén, Hörnlund, Olsson, Svensson, af Ugglas, Dinkelspiel, Thurdin, Hellsvik, Wibble, Björck, Könberg, Lundgren, Unckel, P. Westerberg

Föredragande: statsrådet Lundgren

Regeringen beslutar proposition 1993/94:154 Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Gambia.