Prop. 1993/94:239

Fortsatt giltighet av lagen om försöksverksam med kooperativ med kooperativ hyresrätt

1993/94z239

Fortsatt giltighet av lagen om försöksverksamhet Prop med kooperativ hyresrätt 1993j94:239

Regeringens proposition

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 24 mars 1994

Carl Bildt

Reidunn Laurén (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att giltighetstiden för lagen (l986:1242) om försöks- verksamhet med kooperativ hyresrätt förlängs till utgången av december 1994.

1 Riksdagen 1993/94. ] saml. Nr 239

1. Förslag till riksdagsbeslut Prop. 1993/94z239

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om fort- satt giltighet av lagen (1986:1242) om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt.

2. Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

Förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen (1986:1242) om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt

Härigenom föreskrivs att lagen (1986:1242) om försöksverksamhet med ko- operativ hyresrätt, som gäller till utgången av juni 19941, skall fortsätta att gälla till utgången av december 1994.

3. Gällande ordning

Den 1 januari 1987 trädde lagen (1986:1242) om försöksverksamhet med ko- operativ hyresrätt i kraft. Lagen gäller efter förlängning till utgången av juni 1994 (prop. 1993/94:28, bet. 1993/94zBoU5, rskr. 1993/94:42, SFS 1993:1336).

Gällande lagstiftning bygger på förutsättningen att det skall finnas endast två fomier för upplåtelse av nyttjanderätt i flerbostadshus, hyresrätt och bo- stadsrätt. Endast bostadsrättshavare har möjlighet att gemensamt, i sin för- ening, ta ansvar för sitt boende. Syftet med försöksverksamheten enligt la- gen om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt har varit att pröva en självförvaltningsform för de boende inom hyresrättens ram. Lagen ger rege- ringen möjlighet att lämna ekonomiska föreningar tillstånd att bedriva sådan verksamhet. I samband med tillståndet kan regeringen också meddela dis- pens från vissa hyresrättsliga bestämmelser som tillkommit för att skydda hyresgästerna i traditionella hyresförhållanden. Det gäller bestämmelserna om hyresvärdens underhållsskyldighet (12 kap. 15 å andra stycket första mc- ningen jordabalken), om bostadssanering (bostadssaneringslagen, 1973:531) och om hyressättning (12 kap. 19 & jordabalken samt hyresför- handlingslagen, l978z304).

Kooperativ hyresrätt innebär att en ekonomisk förening upplåter bostads- lägenheter med hyresrätt till sina medlemmar. Hyresrätten upplåts enligt särskilda hyresavtal och separat från andelsrätten i föreningen. Vid avflytt- ning får hyresgästen tillbaka sin insats men får inte ta ut någon ersättning för nyttjanderätten.

Hittills har regeringen beviljat ctt sextiotal föreningar tillstånd att bedriva verksamhet där bostäder upplåts med kooperativ hyresrätt.

' Lagens giltighetstid senast förlängd [9931336 2

4 Regeringens överväganden ' Prop. 1993/94:239

Då lagens giltighetstid senast förlängdes hänvisades till att frågan om att in- föra en permanent lagstiftning om kooperativ hyresrätt bereddes inom Justi- tiedepartementet. Detta beredningsarbete är ännu inte slutfört. I awaktan på detta bör lagens giltighetstid ytterligare förlängas så att lagen gäller till utgången av december 1994.

Den föreslagna lagändringen är lagtekniskt sett av enkel beskaffenhet. Enligt regeringens mening skulle därför Lagrådets hörande sakna betydelse.

Justitiedepartementet _ Prop. 1993/94:239

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 24 mars 1994 ' Närvarande: statsministern Bildt, ordförande, och statsråden B. Wester- berg, Friggebo, Johansson, Lauren,-Hörnlund, Olsson, Svensson, af Ugglas, Dinkelspiel, Hellsvik, Wibble, Björck, Davidson, Könbcrg, Odell, Lund- gren, Unckel, P. Westerberg

Föredragande: statsrådet Laurén

Regeringen beslutar proposition 1993/94:239 Fortsatt giltighet av lagen om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt.

gotab 46247. Stockholm 1994 4