Prop. 1993/94:28

Fortsatt giltighet av lagen om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt

Regeringens proposition & 1993/94z28 %%

Fortsatt giltighet av lagen om försöksverksamhet Prop med kooperativ hyresrätt 1993]94;28

Regeringen Överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 oktober 1993

Carl Bildt

Reidunn Laurén (J ustitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att giltighetstiden för lagen (1986:1242) om försöks- verksamhet med kooperativ hyresrätt förlängs till utgången av juni 1994.

1 Riksdagen 1993594. ] sam/. NrZS

1. Förslag till riksdagsbeslut . Prop. 1993/94:28

Regeringen föreslår. att riksdagen antar regeringens förslag till lag om änd- ringi lagen (1986:1242) om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt.

2 Lagtext.

Regeringen har följande förslag till lagtext.

Förslag till lag om ändring i lagen (1986:1242) om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1986:1242) om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt att övergångsbestänunelserna till lagen skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydeLre

Denna lag träder i kraft den 1 ja- Denna lag träder i kraft den 1 ja- nuari 1987 och gäller till utgången av nuari 1987 och gäller till utgången av år 1993. juni 1994.

Tillstånd som har meddelats enligt denna lag skall fortfarande gälla efter utgången av lagens giltighetstid.

3. Gällande ordning

Den 1 januari 1987 trädde lagen (1986:1242) om försöksverksamhet med ko- operativ hyresrätt i kraft (prop. 1986/87:37, bet. 1986/87zBoU6, rskr. 1986/87z78). Lagen gäller efter förlängning till utgången av år 1993 (prop. 1990/91:92, bet. 1990/91:BoU13, rskr. 1990/9lz247, SFS 1991:626).

Gällande lagstiftning bygger på förutsättningen att det endast skall finnas två former för upplåtelse av nyttjanderätt i flerbostadshus, hyresrätt och bo- stadsrätt. Endast bostadsrättshavare har möjlighet att gemensamt, isin för- ening, ta ansvar för sitt boende. Syftet med försöksverksamheten enligt la- gen om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt har varit att pröva en självförvaltningsform för de boende inom hyresrättens ram. Lagen ger rege- ringen möjlighet att lämna ekonomiska föreningar tillstånd att bedriva sådan verksamhet. I samband med tillståndet kan regeringen också meddela dis- pens från vissa hyresrättsliga bestämmelser som tillkommit för att skydda hyresgästerna i traditionella hyresförhållanden. Det gäller bestämmelserna om hyresvärdens underhållsskyldighet (12 kap. 15 å andra stycket första me- ningen jordabalken), om bostadssanering (bostadssaneringslagen, 1973:531) och om hyressättning (12 kap. 19 & jordabalken samt hyresför- handlingslagen, 1978:304).

Kooperativ hyresrätt innebär att en ekonomisk förening upplåter bostads- lägenheter med hyresrätt till sina medlemmar. Hyresrätten upplåts enligt särskilda hyresavtal och separat från andelsrätten i föreningen. Vid avflytt-

ning får hyresgästen-tillbaka sin insats men får inte ta ut någon ersättning för Prop. 1993/94:28 nyttjanderätten.

Hittills har regeringen beviljat. ett sektiotal föreningar tillstånd att bedriva verksamhet där bostäder upplåts med kooperativ hyresrätt.

4. Regeringens överväganden

Lagen om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt gäller till utgången av år 1993. Inom Justitiedepartementet bereds för närvarande frågan om att ' införa en permanent lagstiftning om kooperativ hyresrätt. I awaktan på detta bör lagens giltighetstid förlängas till utgången av juni 1994. '

Den föreslagna lagändringen är lagtekniskt sett av enkel beskaffenhet. Enligt regeringens mening skulle därför Lagrådets hörande sakna betydelse.

J ustitiedepartementet Prop. 1993/94:28

Utdrag ur protokoll vid regeringssammantråde den 7 oktober 1993 Närvarande: statsministern Bildt, ordförande, och statsråden B. Wester- berg, Friggebo, Johansson, Laurén, Hörnlund, Olsson, Svensson, af Ugglas, Dinkelspiel, Thurdin, Hellsvik, Wilbble, Björck, Davidson, Könberg, Odell, Lundgren, Unckel, P. Westerberg, Ask

Föredragande: statsrådet Laurén

Regeringen beslutar proposition 1993/94:28 Fortsatt giltighet av lagen om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt.

gotab 45058. Stockholm 1993