Prop. 1993/94:246

Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vietnam

Regeringens proposition 1993 /94:246

' %&? Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vietnam Prop. 1993/94:246

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 14 april 1994

Carl Bildt

Bo Lundgren (Finansdepanementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Ipropositionen föreslås att riksdagen godkänner ett dubbelbeskattningsav- tal mellan Sverige och Vietnam och antar en lag om detta dubbel— beskattningsavtal. Avtalet avses bli tillämpligt i Sverige på inkomst som förvärvas efter utgången av det år då avtalet träder i kraft.

För närvarande finns inte något dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vietnam.

1. Förslag till riksdagsbeslut PrOp. 1993/94:246

Regeringen föreslår att riksdagen

1. godkänner avtalet mellan Sverige och Vietnam för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst,

2. antar regeringens förslag till lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vietnam.

2. Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

Förslag till lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vietnam

Härigenom föreskrivs följande.

1 5 Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sverige och Vietnam undertecknade den 24 mars 1994 skall, tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta. gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på svenska, vietnamesiska och engelska. Alla texterna har samma giltighet. Den svenska och engelska texten framgår av bilaga till denna lag.

2 & Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

3 & Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i avtalet beskattas endast i Vietnam, skall sådan inkomst inte tas med vid taxeringen i Sverige.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET SVERIGES REGERING OCH SOCIALISTISKA REPUBLIKEN VIETNAMS REGERING FÖR UNDVIKANDE AV D_UBBELBESKATTNING OCH FORHINDRANDE AV SKATTEFLYKT _ BETRAFFANDE SKATTER PA INKOMST

Konungariket Sveriges regering och Socialistiska Republiken Viet- nams regering, som önskar ingå ett avtal för undvikande av dubbel- beskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst, har kommit överens om följande:

Artikel 1 Personer på vilka avtalet tillämpas

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande sta- terna.

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. Detta avtal tillämpas på skat- ter på inkomst som påförs för en avtalsslutande stats, dess politiska underavdelningars eller lokala myndigheters räkning, oberoende av det sätt på vilket skatterna tas ut.

2. Med skatter på inkomst för— stås alla skatter som utgår på in- komst i dess helhet eller på delar av inkomst, däri inbegripna skatter på vinst på grund av överlåtelse av lös eller fast egendom, skatter på

Bilaga

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Socialist Republic of Vietnam,

Desiring to conclude an Agree- ment for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income,

Have agreed as follows:

Article 1 Personal scope

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2 Taxes covered

1. This Agreement shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local au- thorities, irrespective of the man- ner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the

sammanlagda beloppet av företags lönebetalningar samt skatter på värdestegring.

3. De för närvarande utgående skatter på vilka detta avtal tilläm- pas är:

a) i Vietnam:

1) skatten för fysiska personer, 2) vinstskatten, och 3) skatten på överföring av vinst (i det följande benämnda "viet- namesisk skatt");

b) i Sverige:

1) den statliga inkomstskatten, sjömansskatten och kupongskat— ten däri inbegripna,

2) den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta,

3) den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl., och

4) den kommunala inkomstskat- ten (i det följande benämnda "svensk skatt").

4. Avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag, som efter underteck- nandet av detta avtal påförs vid sidan av eller i stället för de för närvarande utgående skatterna. De behöriga myndigheterna i de av- talsslutande staterna skall meddela varandra viktigare ändringar som gjorts i respektive skattelagstift— ning.

Artikel 3 Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föran- leder annat, har vid tillämpningen av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

a) "Vietnam" åsyftar Socialistis- ka Republiken Vietnam och in- nefattar, när uttrycket används i geografisk betydelse, Vietnams

total amounts of wages or salaries paid by enterprises as well as taxes on capital appreciation.

3. The existing taxes to which the Agreement shall apply are:

(a) in Vietnam: (i) the personal income tax; (ii) the profit tax; and (iii) the profit remittance tax;

(hereinafter referred to as "Viet- namese tax"); (b) in Sweden:

(i) the national income tax, including the tax for employees at sea and the withholding tax on dividends;

(ii) the income tax for non- residents; '

(iii) the income tax for non— resident artistes and athletes; and

(iv) the municipal income tax;

(hereinafter referred to as "Swe— dish tax").-

4. The Agreement shall also apply to any identical or substanti— ally similar taxes which are impo- sed after the date of signature of this Agreement in addition to, or in place of the existing taxes. The competent authorities of the Con- tracting States shall notify each other of important changes which have been made in their respective taxation laws.

Article 3 General definitions

1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:

(a) the term "Vietnam" means the Socialist Republic of Vietnam; when used in a geographical sense, it means all its national territory,

territorium och territorialvatten samt områden utanför Vietnams territorialvatten, över vilka Viet— nam enligt vietnamesisk lagstift- ning och i överensstämmelse med folkrättens regler har suveräna rättigheter att utforska eller utnyttja naturtillgångar på havsbottnen, i dess underlag och i där över lig— gande vatten;

b) "Sverige" åsyftar Konunga— riket Sverige och innefattar, när uttrycket används i geografisk betydelse, Sveriges territorium, Sveriges territorialvatten och andra havsområden över vilka Sverige, i överensstämmelse med folkrättens regler, utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion;

e) "en avtalsslutande stat" och "den andra avtalsslutande staten" åsyftar Vietnam eller Sverige, beroende på sammanhanget;

(1) "person" inbegriper fysisk person, bolag och annan person— sammanslutning;

e) "bolag" åsyftar juridisk person eller annan som vid beskattningen behandlas såsom juridisk person;

f) "företag i en avtalsslutande stat" och "företag i den andra av- talsslutande staten" åsyftar företag som bedrivs av person med hem- vist i en avtalsslutande stat respek- tive företag som bedrivs av person med hemvist i den andra avtalsslu- tande staten;

g) "medborgare" åsyftar:

1) fysisk person som har med— borgarskap i en avtalsslutande stat,

2) juridisk person, handels- bolag och annan sammanslutning som bildats enligt den lagstift- ning som gäller i en avtalsslutan— de stat;

h) "internationell trafik" åsyftar transport med skepp eller luftfartyg som används av företag i en av- talsslutande stat utom då skeppet eller luftfartyget används uteslutan- de mellan platser i den andra av- talsslutande staten; och

i) "behörig myndighet" åsyftar:

including its territorial sea and any area beyond its territorial sea, within which Vietnam by Viet- namese legislation and in accordan- ce with international law, has sovereign rights of exploration for and exploitation of natural resour- ces of the seabed and its subsoil and superjacent watermass;

(b) the term "Sweden" means the Kingdom of Sweden and, when used in a geographical sense, in- cludes the national territory, the territorial sea of Sweden as well as other maritime areas over which Sweden in accordance with intema— tional law exercises sovereign rights or jurisdiction;

(c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State " mean Vietnam or Sweden as the context requires;

(d) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;

(e) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corpora- te for tax purposes;

(f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Con- tracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

(g) the term "national" means:

(i) any individual possessing the nationality of a Contracting State;

(ii) any legal person, partner- ship and association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State;

(h) the term "international traf- fic" means any transport by & ship or aircraft operated by an enterpri- se of a Contracting State, except when the ship or aircraft is opera— ted solely between places in the other Contracting State; and

(i) the term "competent authori-

1) i Vietnam, finansministern eller dennes befullmäktigade ombud, och

2) i Sverige, finansministern, dennes befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndig- het vid tillämpningen av detta avtal.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som ut- trycket har enligt den statens lag— stiftning i fråga om sådana skatter på vilka avtalet tillämpas.

Artikel 4 Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket "person med hemvist i en avtalsslutande stat" person som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av domicil, bosättning, medborgarskap, plats för företags- ledning eller annan liknande om- ständighet.

2. Då på grund av bestämmelser- na i punkt 1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande sta- terna, bestäms hans hemvist på följande sätt:

a) han anses ha hemvist i den stat där han har en bostad som stadigvarande står till hans för— fogande. Om han har en sådan bostad i båda staterna, anses han ha hemvist i den stat med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena);

b) om det inte kan avgöras i vilken avtalsslutande stat han har centrum för sina levnadsintressen eller om han inte i någondera staten har en bostad som stadigva-

ty" means:

(i) in the case of Vietnam, the Minister of Finance or his autho- rized representative; and

(ii) in the case of Sweden, the Minister of Finance, his authori- zed representative or the authori- ty which is designated as a com- petent authority for the purposes of this Agreement.

2. As regards the application of the Agreement by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that State concerning the taxes to which the Agreement applies.

Article 4 Resident

1. For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, nationality, place of management or any other criterion of a similar nature.

2. Where by reason of the pro— visions of paragraph 1 an individu- al is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows: (a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests); (b) if the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has no permanent home avail- able to him in either State, he shall

rande står till hans förfogande, anses han ha hemvist i den stat där han stadigvarande vistas;

c) om han stadigvarande vistas i båda staterna eller om han inte vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist i den stat där han är medborgare;

(1) om han är medborgare i båda staterna eller om han inte är med- borgare i någon av dem, skall de behöriga myndigheterna i de av- talsslutande staterna avgöra frågan genom ömsesidig överenskommel- se.

3. Då på grund av bestämmelser- na i punkt 1 annan person än fy— sisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna anses perso- nen i fråga ha hemvist i den stat där den har sin verkliga ledning.

Artikel 5

Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket "fast drift- ställe" en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilken ett företags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket "fast driftställe" innefattar särskilt: a) plats för företagsledning,

b) filial,

c) kontor,

d) fabrik,

e) verkstad, och

f) gruva, olje— eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgångar.

3. Plats för byggnads-, anlägg- nings—, monterings- eller installa- tionsverksamhet eller verksamhet som består av övervakning i an- slutning därtill utgör fast driftställe endast om verksamheten pågår

be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;

(c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a natio- nal;

(d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Con- tracting States shall settle the ques- tion by mutual agreement.

3. Where by reason of the pro- visions of paragraph 1, a person other than an individual is a resi- dent of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated.

Article 5 Permanent establishment

1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" includes especially: (a) a place of management; (b) a branch; (c) an office; (d) a factory; (e) a workshop; and (f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of ex- traction of natural resources.

3. A building site, construction, assembly or installation project or supervisory activities in connection therewith constitutes a permanent establishment, only where such site, project or activities continue

under en tidrymd som överstiger sex månader.

4. Utan hinder av punkterna 1 och 2 skall ett företags tillhanda- hållande av tjänster, däri inbegripet konsulttjänster, genom anställda eller annan personal som anlitats av företaget för sådana tjänster, alltid utgöra fast driftställe när sådan verksamhet (för samma eller för därmed sammanhängande pro- jekt) pågår inom landet under tidrymd eller tidrymder som sam— manlagt överstiger sex månader under en tolvmånadersperiod.

5. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel anses uttrycket "fast driftställe" inte innefatta: .

a) användningen av anordningar uteslutande för lagring eller ,ut- ställning av företaget tillhöriga varor,

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för lagring eller utställning,

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för bearbetning eller förädling genom annat företags försorg,

d) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslu- tande för inköp av varor eller inhämtande av upplysningar för företaget,

e) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslu— tande för att för företaget bedriva annan verksamhet av förberedande eller biträdande art,

f) innehavet av en stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslu- tande för att kombinera verksam- heter som anges i punkterna a-e, under förutsättning att hela verk- samheten som bedrivs från den stadigvarande platsen för affärs- verksamhet på grund av denna kombination är av förberedande eller biträdande art.

for & period of more than six months.

4. Notwithstanding paragraphs 1 and 2 the fumishing of services, including consultancy services, by an enterprise through employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose, always constitutes a permanent establish- ment where activities of that nature continue (for the same or a connec- ted project) within the country for a period or periods aggregating more than six months within any twelve month period.

5. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment " shall be deemed not to include: (a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise; (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpo— se of storage or display; (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpo- se of processing by another enter- prise;

(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting in- formation, for the enterprise;

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;

(f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs a) to e), provid- ed that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a pre- paratory or auxiliary character.

6. Om en person - som inte är sådan oberoende representant på vilken punkt 8 tillämpas - är verk- sam i en avtalsslutande stat för ett företag i den andra avtalsslutande staten, anses detta företag - utan hinder av bestämmelsema i punk- tema 1 och 2 - ha fast driftställe i den förstnämnda avtalsslutande staten beträffande varje verksamhet som denna person bedriver för företaget om

a) han i denna stat har och regel- mässigt använder fullmakt att sluta avtal i företagets nanm, såvida inte verksamheten är begränsad till sådan som anges i punkt 5 och som - om den bedrevs från en stadig- varande plats för affärsverksamhet - inte skulle göra denna stadigva- rande plats för affärsverksamhet till fast driftställe enligt bestämmelser- na i nämnda punkt, eller

b) han inte har sådan fullmakt men ändå regelmässigt i den först- nämnda avtalsslutande staten in- nehar varulager från vilket han för företagets räkning regelbundet levererar varor.

7. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel anses försäkringsföretag i en avtalsslutan- de stat, utom vad gäller återför- säkring, ha fast driftställe i den andra avtalsslutande staten, om det uppbär premier från denna andra stats territorium eller försäkrar där belägna risker genom en person som inte är en sådan oberoende representant på vilken punkt 8 tillämpas.

8. Företag i en avtalsslutande stat anses inte ha fast driftställe i den andra avtalsslutande staten endast på den grund att företaget bedriver affärsverksamhet i denna stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoen- de representant, under förutsättning att sådan person därvid bedriver

. 6. Notwithstanding the provi- sions of paragraphs 1 and 2, where a person - other than an agent of an independent status to whom paragraph 8 applies - is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be dee- med to have & permanent establish- ment in the first-mentioned Con- tracting State in respect of any activities which that person under-

takes for the enterprise, if such a person:

(a) has and habitually exercises in that State an authority to con- clude contracts in the name of the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 5 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a perma- nent establishment under the pro- visions of that paragraph; or

(b) has no such authority, but habitually maintains in the first-. mentioned State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or mer— chandise on behalf of the enterpri- se.

7. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, an in- surance enterprise of a Contracting State shall, except in regard to re- insurance, be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if it collects premiums in the territory of that other State or insures risks situated therein through a person other than an agent of an independent status to whom paragraph 8 applies.

8. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are

sin sedvanliga affärsverksamhet.

9. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslu- tande stat kontrollerar eller kon- trolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som bedriver affärs— verlsamhet i denna andra stat (antingen från fast driftställe eller på annat sätt), medför inte i och för sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe för det andra.

Artikel 6 Inkomst av fast egendom

l. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom (däri inbegripen inkomst av lantbruk eller skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Uttrycket "fast egendom" har den betydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen i den avtalsslu— tande stat där egendomen år be— lägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbehör till fast egendom, levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vilka bestämmelserna i privat- rätten om fast egendom tillämpas, byggnader, nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjan- det av eller rätten att nyttja mine- ralförekomst, källa eller annan naturtillgång. Skepp och luftfartyg anses inte vara fast egendom.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på inkomst som förvärvas genom omedelbart brukande, ge- nom uthyrning eller annan använd- ning av fast egendom.

acting in the ordinary course of their business.

9. The fact that a company which is a resident of a Contract- ing State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a per- manent establishment or otherwi— se), shall not of itself constitute either company a permanent esta- blishment of the other.

Article 6

Income from immovable property

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immo- vable property (including income from agriculture or forestry) situa- ted in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The term "immovable pro- perty" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, buildings, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral depo— sits, sources and other natural resources; ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable propeny.

4. Bestännnelsema i punkterna 1 och 3 tillämpas även på inkomst av fast egendom som tillhör företag och på inkomst av fast egendom som används vid självständig yr- kesutövning. '

Artikel 7 Inkomst av rörelse

l. Inkomst av rörelse, som före- tag i en avtalsslutande stat förvär- var, beskattas endast i denna stat, såvida inte företaget bedriver rörel- se i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får företagets inkomst beskattas i den andra staten, men endast så stor del därav som är hänförlig till det fasta driftstället.

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där be- läget fast driftställe hänförs, om inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat, i vardera avtals- slutande staten till det fasta drift- stället den inkomst som det kan antas att driftstället skulle ha för- värvat om det varit ett fristående företag som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affärer med det företag till vilket driftstället hör.

3. Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst medges avdrag för utgifter som uppkommit för det fasta driftstället, härunder inbegrip- na utgifter för företagets ledning och allmänna förvaltning, oavsett om utgifterna uppkommit i den stat där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes. Avdrag medges emellertid inte för belopp som det

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7 Business profits

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enter- prise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that per- manent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that perma- nent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment, including executive and general administrati- ve expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or else-

fasta driftstället kan ha betalat till företagets huvudkontor eller annat företaget tillhörigt kontor (om inte beloppen utgör ersättning för fak- tiska utgifter) i forrn av royalty, avgift eller annan liknande betal- ning för nyttjandet av patent eller annan rättighet, eller i form av ersättning för särskilda tjänster eller för företagsledning eller - utom i fråga om bankföretag - i form av ränta på kapital utlånat till det fasta driftstället. På samma sätt skall vid bestämmandet av fast driftställes inkomst inte beaktas belopp som det fasta driftstället debiterat företagets huvudkontor eller annat företaget tillhörigt kon- tor (om inte beloppen utgör ersätt- ning för faktiska utgifter) i form av royalty, avgift eller annan liknande betalning för nyttjandet av patent eller annan rättighet, eller i form av ersättning för särskilda tjänster eller för företagsledning eller - utom i fråga om bankföretag - i form av ränta på kapital utlånat till företagets huvudkontor eller annat företaget tillhörigt kontor.

4. Bestämmelserna i denna arti- kel påverkar inte tillämpningen av sådan lagstiftning i en avtalsslutan- de stat som avser en persons skat- tepliktiga inkomst i sådana fall där den information som är tillgänglig för den behöriga myndigheten i denna stat är otillräcklig för att bestämma den inkomst som är hänförlig till ett fast driftställe, allt under förutsättning att lagstiftning— en, i den utsträckning den informa- tion som är tillgänglig för den behöriga myndigheten så tillåter, tillämpas i överensstämmelse med principerna i denna artikel.

5. I den mån inkomst hänförlig till fast driftställe brukat i en av— talsslutande stat bestämmas på

where. However, no such deduc- .Prop. 1993/94:246 tion shall be allowed in respect of amounts, if any, paid (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission, for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the permanent establishment. Like- wise, no account shall be taken, in the determination of the profits of a permanent establishment, for amounts charged (otherwise than towards reimbursement of actual expenses), by the permanent esta- blishment to the head office of the enterprise or any of its other offi- ces, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission for specific services performed or for management, or, except in the case of banking enterprise by way of interest on moneys lent to the head office of the enterprise or any of its other Offices.

4. Nothing in this Article shall affect the application of any law of a Contracting State relating to the determination of the tax liability of a person in cases where the in- formation available to the compe- tent authority of that State is in- adequate to determine the profits to be attributed to a permanent esta- blishment, provided that law shall be applied, so far as the informa- tion available to the competent authority permits, consistently with the principles of this Article.

5. Insofar as it has been custo- ' mary in a Contracting State to determine the profits to be attribu-

grundval av en fördelning av före- tagets hela inkomst på de olika delarna av företaget, hindrar be- stämmelserna i punkt 2 inte att i denna avtalsslutande stat den skat- tepliktiga inkomsten bestäms ge— nom sådant förfarande. Den för- delningsmetod som används skall dock vara sådan att resultatet över- ensstämmer med principerna i denna artikel.

6. Vid tillämpningen av före- gående punkter bestäms inkomst som är hänförlig till det fasta drift- stället genom samma förfarande år från år, såvida inte goda och till- räckliga skäl föranleder annat.

7. Ingår i inkomst av rörelse inkomster som behandlas särskilt i andra artiklar av detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte av reglerna i förevarande artikel.

Artikel 8 Sjöfart och luftfart

1. Inkomst, som förvärvas av ett företag i en avtalsslutande stat genom användningen av luftfartyg eller skepp i internationell trafik, beskattas endast i denna stat.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas beträffande inkomst som förvärvas av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) endast i fråga om den del av inkomsten som motsvarar den andel i konsortiet som innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Airlines Systern (SAS).

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även på inkomst som förvärvas genom deltagande i en

ted to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in para- graph 2 shall preclude such Con- tracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customa— ry; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordan- ce with the principles contained in this Article.

6. For the purposes of the prece- ding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with sepa- rately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8 Shipping and air transport

1. Profits derived by an enterpri- se of a Contracting State from the operation of aircraft or ships in international traffic shall be taxable only in that Contracting State.

2. With respect to profits derived by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS) the provisions of paragraph 1 shall apply only to such part of the profits as corresponds to the participation held in that consor- tium by AB Aerotransport (ABA), the Swedish partner of Scandinavi- an Airlines System (SAS).

3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint

pool, ett gemensamt företag eller en internationell driftsorganisation.

Artikel 9 Företag med intressegemenskap

]. I fall då

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller

b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital, iakttas följande.

Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varan— dra oberoende företag, får all inkomst, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena före- taget men som på grund av villko- ren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överens- stämmelse därmed.

2. Bestämmelserna i denna arti- kel hindrar inte tillämpningen av sådan lagstiftning i en avtalsslutan- de stat som avser en persons skat- tepliktiga inkomst, inbegripet fall där tillgänglig information för behörig myndighet i denna stat inte är tillräcklig för att bestämma den inkomst som är hänförlig till ett företag, allt under förutsättning av att lagstiftningen så långt detta är praktiskt möjligt tillämpas i över— ensstämmelse med principerna i denna artikel.

business or an international operat- ing agency.

Article 9 Associated enterprises

1. Where (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or in- directly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the mana- gement, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Nothing in this Article shall affect the application of any law of a Contracting State relating to the determination of the tax liability of a person, including determinations in cases where the information available to the competent authority of that State is inadequate to deter- mine the income to be attributed to an enterprise, provided that law shall be applied, so far as it is practicable to do so, consistently with the principles of this Article.

Artikel 10 Utdelning

1. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.

2. Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar ut- delningen har hemvist, enligt lag- stiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till utdelningen får skatten inte överstiga:

a) 5 procent av utdelningens bruttobelopp, om den som har rätt till utdelningen är ett bolag (med undantag för handelsbolag) som direkt innehar minst 70 procent av eller har investerat minst tolv miljoner U.S. dollar i det utbe- talande bolagets kapital,

b) 10 procent av utdelningens bruttobelopp, om den som har rätt till utdelningen är ett bolag (med undantag för handelsbolag) som innehar mindre än 70 procent men minst 25 procent av det utbetalande bolagets kapital,

c) 15 procent av utdelningens bruttobelopp i övriga fall.

Bestämmelserna i denna punkt berör inte bolagets beskattning för den vinst av vilken utdelningen betalas.

3. Med uttrycket "utdelning" förstås i denna artikel inkomst av aktier, gruvaktier, stiftarandelar eller andra rättigheter som inte är fordringar, med rätt till andel i vinst, samt inkomst av andra an- delar i bolag, som enligt lagstift- ningen i den stat där det utdelande bolaget har hemvist vid beskatt- ningen behandlas på samma sätt som inkomst av aktier.

Article 10 Dividends

l. Dividends paid by a company which is a resident of a Contract- ing State to & resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed: (a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds directly at least 70 per cent or has invested at least twelve millions U.S. dollar in the capital of the company paying the divi- dends; (b) 10 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds less than 70 per cent but at least 25 per cent of the capital of the company paying the dividends; (c) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases. This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in pro- fits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resi- dent.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till utdelningen har hemvist i en avtalsslutande stat och bedri— ver rörelse i den andra avtalsslu- tande staten, där bolaget som be- talar utdelningen har hemvist, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksam- het i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordning- en. I sådant fall tillämpas bestäm- melserna i artikel 7 respektive artikel 14.

5. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar in- komst från den andra avtalsslutan- de staten, får denna andra stat inte beskatta utdelning som bolaget betalar, utom i den mån utdelning- en betalas till person med hemvist i denna andra avtalsslutande stat eller i den mån den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med fast driftstäl- le eller stadigvarande anordning i denna andra stat, och ej heller beskatta bolagets icke utdelade vinst, även om utdelningen eller den icke utdelade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som upp- kommit i denna andra stat.

Artikel 11 Ränta

l. Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Räntan får emellertid beskattas

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the be- neficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident through a permanent establishment situated therein, or perforrns in that other State in- dependent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other Contracting State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent esta- blishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistribu— ted profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11 Interest

l. Interest arising in a Contract- ing State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may

även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstift- ningen i denna stat, men om motta- garen har rätt till räntan får skatten inte överstiga 10 procent av rän- tans bruttobelopp.

3. Utan hinder av bestämmelser- na i punkt 2 skall ränta som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till regeringen i den andra avtalsslutande staten undantas från beskattning i den förstnämnda staten. Vid tillämpningen av denna punkt åsyftar uttrycket "regering"

a) beträffande Vietnam, Socialis- tiska Republiken Vietnams regering vilket innefattar:

]) Statsbanken i Vietnam, 2) lokala myndigheter, och 3) sådana institutioner vars kapital i sin helhet ägs av Socia- listiska Republiken Vietnams regering eller av lokal myndighet som de två avtalsslutande stater- nas behöriga myndigheter från tid till annan kommer överens om,

b) beträffande Sverige, Konunga- riket Sveriges regering vilket in- nefattar:

1) Riksbanken,

2) en politisk underavdelning eller lokal myndighet,

3) SWEDECORP (Styrelsen för internationellt näringslivs- bistånd) och Swedfund Intema- tional AB eller annan svensk institution som upprättas av den svenska regeringen för att uppnå samma ändamål som de förut nämnda institutionerna och som de två avtalsslutande staternas behöriga myndigheter från tid till annan kommer överens om.

4. Med uttrycket "ränta" förstås i denna artikel inkomst av varje slags fordran, antingen den säker- ställts genom inteckning i fast egendom eller inte och antingen den medför rätt till andel i gäldenä-

also be taxed in the Contracting Prop. 1993/94:246 State in which it arises and accord- ing to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial ow— ner of the interest the tax so char- ged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.

3. Notwithstanding the provi- sions of paragraph 2, interest ari- sing in a Contracting State and paid to the Government of the other Contracting State shall be exempt from tax in the first-men- tioned Contracting State. For the purposes of this para- graph, the term "Government" (a) in the case of Vietnam, means the Government of the Socialist Republic of Vietnam and shall include: (i) the State Bank of Vietnam; (ii) the local authorities; and (iii) such institutions, the capi- tal of which is wholly owned by the Government of the Socialist Republic of Vietnam or any local authorities as may be agreed from time to time between the competent authorities of the two Contracting States;

(b) in the case of Sweden, means the Government of the Kingdom of Sweden and shall include:

(i) the Central Bank;

(ii) a political subdivision or local authority;

(iii) SWEDECORP (Styrelsen för internationellt näringslivs- bistånd) and Swedfund Intema- tional AB or any other Swedish institution that may be founded by the Swedish Government to fulfill the same purposes as the said institutions as may be agreed from time to time be- tween the competent authorities of the two Contracting States.

4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits,

rens vinst eller inte. Uttrycket åsyftar särskilt inkomst av värde— papper som utfärdats av staten och inkomst av obligationer eller de— bentures, däri inbegripna agiobe- lopp och vinster som hänför sig till sådana värdepapper, obligationer eller debentures. Straffavgift på grund av sen betalning anses inte som ränta vid tillämpningen av denna artikel.

5. Bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3 tillämpas inte, om den som har rätt till räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och bedri- ver rörelse i den andra avtalsslu- tande staten, från vilken räntan härrör, från där beläget fast drift- ställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den fordran för vilken räntan betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordning- en. I sådant fall tillämpas bestäm- melserna i artikel 7 respektive artikel 14.

6. Ränta anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är den staten själv, politisk under- avdelning, lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om emellertid den person som betalar räntan, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvaran- de anordning i samband med vilken den skuld uppkommit för vilken räntan betalas, och räntan belastar det fasta driftstället eller den sta- digvarande anordningen, anses räntan härröra från den stat där det fasta driftstället eller den stadigva- rande anordningen finns.

7. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan eller mellan dem båda och annan person

and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, includ- ing premiums and prizes attaching to such securities, bonds or deben- tures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

5. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a per- manent establishment situated therein, or perforrns in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effec- tively connected with such perma- nent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political sub—division, a local au- thority or a resident of that State. Where, however, the person pay- ing the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is bome by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other per-

räntebeloppet, med hänsyn till den fordran för vilken räntan betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan om sådana förbindelser inte förelegat, tilläm- pas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i var- dera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

Artikel 12 Royalty

1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Royaltyn får emellertid be- skattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till royaltyn, får skatten inte överstiga 15 pro- cent av royaltyns bruttobelopp. Om royaltyn betalas på grund av pa- tent, mönster eller modell, hemligt recept eller hemlig tillverknings- metod eller för upplysning om erfarenhetsrön av industriell eller vetenskaplig natur eller för nyttjan- det av eller för rätten att nyttja industriell, kommersiell eller veten- skaplig utrustning som innefattar överföring av know how, får skat- ten, utan hinder av föregående mening, inte överstiga 5 procent av royaltyns bruttobelopp.

3. Med uttrycket "royalty" för- stås i denna artikel varje slags betalning som tas emot såsom ersättning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller veten—

son, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the pay- ments shall remain taxable accord- ing to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 12 Rayalties

1. Royalties arising in a Con- tracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the royalties. Notwithstanding the preceding sentence, if the royalties are paid with respect to any patent, design or model, secret formula or process, or for information con- cerning industrial or scientific experience or for the use of or the right to use industrial, commercial or scientific equipment involving a transfer of know how, the tax so charged shall not exceed 5 per cent of the gross amount of the royalti- es.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a considera- tion for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including

skapligt verk, häri inbegripet bio— graffilm och film eller band för radio— eller televisionsutsändning, patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod samt för nyttjandet av eller för rätten att nyttja industriell, kom— mersiell eller vetenskaplig utrust- ning eller för upplysning om erfa- renhetsrön av industriell, kommer- siell eller vetenskaplig natur.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken royaltyn härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksam- het i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigva— rande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

5. Royalty anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är den staten själv, politisk under- avdelning, lokal myndighet eller en person med hemvist i denna stat. Om emellertid den person som betalar royaltyn, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvaran- de anordning i samband varmed skyldigheten att betala royaltyn uppkommit, och royaltyn belastar det fasta driftstället eller den sta- digvarande anordningen, anses royaltyn härröra från den stat där det fasta driftstället eller den sta- digvarande anordningen finns.

6. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn eller

cinematograph films, or films or tapes used for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, se- cret formula or process, or for the use of, or the right to use, industri- al, commercial or scientific equip- ment, or for information concem- ing industrial, commercial or sci- entific experience.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the be- neficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a per- manent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, or a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are bomc by such permanent establish- ment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between

mellan dem båda och annan person royaltybeloppet, med hänsyn till det nyttjande, den rätt eller den upplysning för vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetala- ren och den som har rätt till royal- tyn om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämn- da belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstift- ningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

Artikel 13

Realisationsvinst

1. Vinst på grund av överlåtelse av sådan fast egendom som avses i artikel 6 punkt 2 får beskattas i den stat egendomen är belägen. Vinst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av andelar eller liknande rättigheter i ett bolag vars tillgångar uteslutande eller huvudsakligen består av fast egen- dom belägen i den andra avtalsslu- tande staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös egendom, som utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, eller av lös egendom, hän- förlig till stadigvarande anordning för att utöva självständig yrkes- verksamhet, som person med hem- vist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. Det- samma gäller vinst på grund av överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig eller tillsammans med hela företaget) eller av sådan stadigva- rande anordning.

both of them and some other per- son, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 13

Gains from the alienation of property

1. Gains from the alienation of immovable property, as defined in paragraph 2 of Article 6, may be taxed in the Contracting State in which such property is situated. Gains derived by a resident of a Contracting State from the aliena- tion of shares or comparable in- terests in a company, the assets of which consist wholly or principally of immovable property situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a perma- nent establishment which an enter- prise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

3. Vinst på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan som avses i punkterna 1 och 2 beskattas endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av andelar eller liknande rättigheter i ett bolag med hemvist i den andra avtalsslu- tande staten, vilket bolag huvud- sakligen investerar eller har in- vesterat "passivt" i aktier, obliga— tioner, debentures eller andra värdepapper eller uteslutande ägnar eller har ägnat sig åt andra finansi- ella transaktioner, får beskattas i denna andra stat.

4. Utan hinder av bestämmelser- na i punkt 3 får vinst, som fysisk person som har haft hemvist i en avtalsslutande stat och som erhållit hemvist i den andra avtalsslutande staten förvärvar på grund av över- låtelse av andelar eller andra rättig- heter i bolag, beskattas i den först- nämnda staten om överlåtelsen av andelarna eller rättigheterna sker vid något tillfälle under en femårs— period efter det datum då den fysiska personen upphört att ha hemvist i den förstnämnda staten.

Artikel 14 Självständig yrkesutövning

1. Inkomst, som en person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva fritt yrke eller annan självständig verk- samhet, beskattas endast i denna stat. Om verksamheten utövas i den andra avtalsslutande staten får emellertid sådan inkomst också beskattas i denna andra stat om

a) han i den andra avtalsslutande staten har en stadigvarande anord- ning som regelmässigt står till hans

3. Gains from the alienation of any property other than that refer- red to in paragraphs 1 and 2, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident. However, gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares or comparable interests in a company which is a resident of the other Contracting State and which prima— rily is or has been making passive investments in the form of acqui- ring shares, bonds or debentures or other securities or is or has been doing other purely financial trans- actions, may be taxed in that other State.

4. Notwithstanding the provi- sions of paragraph 3, gains from the alienation of shares or other corporate rights derived by an individual who has been a resident of a Contracting State and who has become a resident of the other Contracting State, may be taxed in the first-mentioned State if the alienation of the shares or other corporate rights occur at any time during the five years next follow- ing the date on which the indivi- dual has ceased to be a resident of the first-mentioned State.

Article 14 Independent personal services

l. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent charac— ter shall be taxable only in that State. However, when the activities are performed or exercised in the other Contracting State, the income may also be taxed in that other State:

(a) if he has a fixed base regu- larly available to him in the other Contracting State for the purpose

förfogande för att utöva verksam- heten, men i sådant fall får endast så stor del av inkomsten beskattas i den andra avtalsslutande staten som är hänförlig till denna stadig- varande anordning, eller

b) hans vistelse i den andra avtalsslutande staten uppgår till tidrymd eller tidrymder som sam- manlagt överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod, men i sådant fall får endast så stor del av inkomsten beskattas i denna andra stat som är hänförlig till verksam- het som utövas där, eller

c) ersättningen för hans verksam- het i den andra avtalsslutande sta- ten betalas av person med hemvist i denna avtalsslutande stat eller belastar fast driftställe eller stadig- varande anordning i denna avtals- slutande stat sarnt överstiger 40 000 U.S. dollar under beskatt- ningsåret.

2. Uttrycket "fritt yrke" inbe- griper särskilt självständig veten- skaplig, litterär och konstnärlig verksamhet, uppfostrings- och undervisningsverksamhet samt sådan självständig verksamhet som läkare, advokat, ingenjör, arkitekt, tandläkare och revisor utövar.

Artikel 15 Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16, 18 och 19 föranleder annat, beskattas lön och annan liknande ersättning som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning endast i denna stat, såvida inte arbetet utförs i den andra avtalsslu- tande staten. Om arbetet utförs i denna andra stat, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

2. Utan hinder av bestämmelser- na i punkt 1 beskattas ersättning,

of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other Con- tracting State; or

(b) if his stay in the other Con— tracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period; in that case, only so much of the income as is derived from his activities perfor- med in that other State may be taxed in that State; or

(c) if the remuneration for his activities in the other Contracting State is paid by a resident of that Contracting State or is bome by a permanent establishment or a fixed base situated in that Contracting State and exceeds in the fiscal year 40,000 U.S. dollar.

2. The term "professional servi— ces" includes especially indepen- dent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15 Dependent personal services

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar remunera- tion derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contract- ing State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provi- sions of paragraph l, remuneration

som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för arbe- te som utförs i den andra avtalsslu- tande staten, endast i den först- nämnda staten, om

a) mottagaren vistas i den andra staten under tidrymd eller tidrym- der som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånaders- period, och

b) ersättningen betalas av arbets- givare som inte har hemvist i den andra staten eller på dennes väg- nar, samt

c) ersättningen inte belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning som arbetsgivaren har i den andra staten.

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får ersättning för arbete som utförs ombord på skepp eller luftfartyg, som används i internationell trafik av ett företag i en avtalsslutande stat, beskattas i denna stat.

Artikel 16 Styrelsearvode

Styrelsearvode och annan lik- nande ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av medlem i styrelse i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

Artikel 17 Artister och idrottsmän

]. Utan hinder av bestämmelser- na i artiklarna 14 och 15 får in- komst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom sin personliga verksamhet i den andra avtalsslutande staten i egenskap av artist, såsom teater-

derived by a resident of a Con- tracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

(a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period, and

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and

(c) the remuneration is not bome by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. N otwithstanding the preceding provisions of this Article, remune- ration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in interna- tional traffic by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that State.

Article 16 Directors ' fees

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of direc— tors of a company which is a resi- dent of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17 Artistes and athletes

1. Notwithstanding the provi- sions of Articles 14 and 15, in- come derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as an athlete, from his

eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartist eller musiker, eller av idrottsman, beskattas i denna andra stat.

2. I fall då inkomst genom per- sonlig verksamhet, som artist eller idrottsman utövar i denna egen- skap, inte tillfaller artisten eller idrottsmannen själv utan annan person, får denna inkomst, utan hinder av bestämmelserna i artik— larna 7, 14 och 15, beskattas i den avtalsslutande stat där artisten eller idrottsmarmen utövar verksamhe- ten.

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 skall inte tillämpas på in- komst som förvärvas på grund av verksamhet utövad i en avtalsslu- tande stat om besöket i denna stat uteslutande finansierats genom allmänna medel av den andra av- talsslutande staten enligt ett pro— gram för kulturellt utbyte mellan de två avtalsslutande staterna.

Artikel 18

Pension, livränta och liknande ersättningar

1. Om inte bestämmelserna i artikel 19 punkt 2 föranleder annat får pension och annan liknande ersättning, utbetalning enligt social- försäkringslagstiftningen och liv- ränta, vilka härrör från en avtals- slutande stat och betalas till person med hemvist i den andra avtalsslu— tande staten, beskattas i den först- nämnda avtalsslutande staten.

2. Med uttrycket "livränta" förstås ett fastställt belopp, som utbetalas periodiskt på fastställda tider under en persons livstid eller under angiven eller fastställbar tidsperiod och som utgår på grund av förpliktelse att verkställa dessa utbetalningar som ersättning för däremot fullt svarande vederlag i

personal activities as such exer- cised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply to remune- ration or profits derived from activities exercised in a Contracting State if the visit to that State is directly supported wholly from the public funds of the other Contract- ing State according to the cultural exchange program between the two Contracting States.

Article 18

Pensions, annuities and similar payments

l. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration, disbursements under the Social Security legislation and annuities arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in the first-mentioned Contracting State.

2. The term "annuity" means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

penningar eller penningars värde.

Artikel 19 Ojfentlig tjänst

1. a) Ersättning (med undantag för pension), som betalas av en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myn— digheter till fysisk person på grund av arbete som utförs i denna stats, dess politiska underavdelningars eller lokala myndigheters tjänst, beskattas endast i denna stat.

b) Sådan ersättning beskattas emellertid endast i den andra av- talsslutande staten om arbetet ut- förs i denna andra stat och perso- nen i fråga har hemvist i denna stat och

1) är medborgare i denna stat, eller

2) inte fick hemvist i denna stat uteslutande för att utföra arbetet.

2. a) Pension (utom pension som betalas enligt socialförsäkringslag- stiftningen), som betalas av, eller från fonder inrättade av, en av- talsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myn- digheter till fysisk person på grund av arbete som utförts i denna stats, dess politiska underavdelningars eller lokala myndigheters tjänst, beskattas endast i denna stat.

b) Sådan pension beskattas emel- lertid endast i den andra avtalsslu- tande staten om personen i fråga har hemvist och är medborgare i denna stat.

3. Bestämmelserna i artiklarna 15, 16 och 18 tillämpas på ersätt- ning och pension som betalas på grund av arbete som utförts i sam- band med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande stat, dess politis— ka underavdelningar eller lokala myndigheter.

Article 19 Government service

1. (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an in- dividual in respect of services rendered to that State or subdivi- sion or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:

(i) is a national of that State; or

(ii) did not become a resident of that State solely for the purpo- se of rendering the services.

2. (a) Any pension (except for pension paid under the Social Security legislation) paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an in- dividual in respect of services rendered to that State or subdivi— sion or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such pension shall be taxable only in the other Con- tracting State if the individual is & resident of, and a national of, that other State.

3. The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall apply to remunera- tion and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or & political subdivision or a local authority thereof.

Artikel 20 Studerande och ajfärspraktikant

Studerande och affärspraktikant, som har eller omedelbart före vistelsen i en avtalsslutande stat hade hemvist i den andra avtalsslu— tande staten och som vistas i den förstnänmda staten uteslutande för sin undervisning eller utbildning, beskattas inte i denna stat för be— lopp som han erhåller för sitt uppe— hälle, sin undervisning eller ut— bildning, under förutsättning att beloppen härrör från källa utanför denna stat.

Artikel 21 Annan inkomst

1. Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som inte behandlas i föregående artiklar av detta avtal beskattas endast i denna stat, oav- sett varifrån inkomsten härrör.

2. Sådan inkomst som förvärvas av person med hemvist i en av- talsslutande stat från källa i den andra avtalsslutande staten får emellertid beskattas i denna andra stat.

3. Bestämmelserna i punkt ] tillämpas inte på inkomst, med undantag för inkomst av fast egen- dom som avses i artikel 6 punkt 2, om mottagaren av inkomsten har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra av- talsslutande staten från där beläget fast driftställe eller utövar själv- ständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadig- varande anordning, samt den rät- tighet eller egendom i fråga om vilken inkomsten betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas

Article 20 Students and apprentices

Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Con- tracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his educa- tion or training receives for the purpose of his maintenance, educa- tion or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources out- side that State.

Article 21 Other income

]. Items of income of a resident of a Contracting State, Wherever arising, not dealt with in the fore- going Articles of this Agreement shall be taxable only in that State.

2. However, any such income derived by a resident of a Con- tracting State from sources in the other Contracting State may be taxed in that other State.

3. The provisions of paragraph 1 shall not apply to the income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on busi- ness in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. ln such case the pro-

beståmmelsema i artikel 7 respekti- ve artikel 14.

Artikel 22

Undanräjande av dubbelbeskattning

1. Beträffande Vietnam skall dubbelbeskattning undvikas på följande sätt: Om person med hemvist i Viet- nam förvärvar inkomst som enligt svensk lagstiftning och i enlighet med detta avtal får beskattas i Sverige, skall Vietnam från den vietnamesiska skatten på inkomsten medge avräkning med ett belopp motsvarande den skatt som erlagts i Sverige. Avräkningsbeloppet skall emellertid inte överstiga vietname— sisk skatt på inkomsten beräknad enligt skattelagstiftningen i Viet- nam.

2. Beträffande Sverige skall dubbelbeskattning undvikas på följande sätt:

a) Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt vietnamesisk lagstiftning och i enlighet med bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Vietnam, skall Sverige — med beaktande av bestämmelserna i svensk lagstift- ning beträffande avräkning av utländsk skatt (även i den lydelse de framdeles kan få genom att ändras utan att den allmänna prin- cip som anges här ändras) - från den svenska skatten på inkomsten avräkna ett belopp motsvarande den vietnamesiska skatt som erlagts på inkomsten.

b) Om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst, som enligt bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i Vietnam, får Sverige vid fastställandet av skatte- satsen för svensk progressiv skatt beakta den inkomst som skall

visions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

Article 22

Elimination of double taxation

1. In the case of Vietnam, double taxation shall be avoided as follows: Where a resident of Vietnam derives income, profits or gains which under the law of Sweden and in accordance with this Agree— ment may be taxed in Sweden, Vietnam shall allow as a credit against its tax on the income, profits or gains an amount equal to the tax paid in Sweden. The amount of credit, however, shall not exceed the amount of the Viet- namese tax on that income, profits or gains computed in accordance with the taxation laws and regula— tions of Vietnam.

2. In the case of Sweden, double taxation shall be avoided as fol- lows: (a) Where a resident of Sweden derives income which under the laws of Vietnam and in accordance with the provisions of this Agree- ment may be taxed in Vietnam, Sweden shall allow subject to the provisions of the laws of Sweden concerning credit for foreign tax (as it may be amended from time to time without changing the gene- ral principle hereof) - as a deduc- tion from the tax on such income, an amount equal to the Vietnamese tax paid in respect of such income.

(b) Where a resident of Sweden derives income which, in accordan- ce with the provisions of this Agreement, shall be taxable only in Vietnam, Sweden may, when determining the graduated rate of Swedish tax, take into account the

beskattas endast i Vietnam.

c) Utan hinder av bestämmelser- na i a är utdelning från bolag med hemvist i Vietnam till bolag med hemvist i Sverige undantagen från svensk skatt enligt bestämmelserna i svensk lag om skattebefrielse för utdelning som erhålls av svenska bolag från dotterbolag utomlands.

d) Vid tillämpningen av a anses uttrycket "den skatt som erlagts i Vietnam" innefatta vietnamesisk skatt som skulle ha erlagts, men som på grund av tidsbegränsade bestämmelser i vietnamesisk lag- stiftning avsedd att främja ekono- misk utveckling inte erlagts eller erlagts med lägre belopp under förutsättning att sådan befrielse eller lättnad från skatt givits be- träffande vinst från industriell verksamhet eller tillverkningsverk- samhet eller från jordbruk (däri inbegripet boskapsuppfödning), skogsbruk, fiske, turism (däri inbegripet restaurang— och hotell- verksamhet), gruvdrift och sten- brytning, allt under förutsättning att verksamheten bedrivits i Viet- nam. Vid tillämpningen av c skall en skatt på 15 procent på ett under- lag beräknat efter svenska regler anses ha erlagts beträffande verk- samhet som anges i föregående mening under där angivna villkor.

e) Vid tillämpningen av a anses skatt som erlagts i Vietnam be- träffande royalty som erhållits såsom ersättning för nyttjandet av patent, mönster eller modell, rit- ning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod eller för upp- lysning om erfarenhetsrön av in- dustriell, kommersiell eller veten- skaplig natur (vilken skatt enligt punkt 2 i artikel 12 inte kan över- stiga 5 procent av bruttobeloppet på sådan royalty), alltid ha erlagts med 10 procent av royaltyns brut- tobelopp om nyttjandet skett i sådan verksamhet som angetts i d

income which shall be taxable only in Vietnam.

(c) Notwithstanding the provi- sions of sub-paragraph (3) of this paragraph, dividends paid by a company which is a resident of Vietnam to a company which is a resident of Sweden shall be exempt from Swedish tax according to the provisions of Swedish law gover- ning the exemption of tax on divi- dends paid to Swedish companies by subsidiaries abroad.

(d) For the purposes of sub- paragraph (a) of this paragraph the term "Vietnamese tax paid" shall be deemed to include the Vietna- mese tax which would have been paid but for any time-limited ex- emption or reduction of tax granted under incentive provisions contai- ned in Vietnamese laws designed to promote economic development to the extent that such exemption or reduction is granted for profits from industrial and manufacturing activities as well as agriculture (including cattle raising), forestry, fishing, tourism (including restau- rants and hotels), mining and quar- rying, provided that the activities have been carried out in Vietnam. For the purposes of sub-paragraph (c) of this paragraph a tax of 15 per cent calculated on a Swedish tax base should be considered to have been paid for such activities under those conditions mentioned in the previous sentence.

(e) For the purposes of sub—pa— ragraph (a) of this paragraph the Vietnamese tax paid in respect of royalties received (which can not according to paragraph 2 of Article 12 exceed 5 per cent of the gross amount of such royalty) as a consi- deration for the use of any patent, design or model, plan, secret for- mula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience shall where it has been used in such an activity as specified in sub-paragraph (d) under the conditions specified in that sub-paragraph, be deemed to

under där angivna villkor.

f) Bestämmelserna i (1 och e gäller endast i fråga om de tio första åren under vilka detta avtal tillämpas. Denna period kan för- längas genom ömsesidig överens— kommelse mellan de behöriga myndigheterna.

Artikel 23 Begränsningar av förmåner

1 fall då person uppbär inkomst (med undantag för utdelning enligt artikel 10) från källa i annan stat än Vietnam och sådan inkomst är undantagen från beskattning i Vietnam enligt vietnamesisk lag— stiftning och också undantagen från beskattning i Sverige enligt be- stämmelserna i detta avtal, får Sverige, utan hinder av bestämmel- serna i detta avtal, beskatta sådan inkomst i enlighet med sin interna lagstiftning.

Artikel 24 Förbud mot diskriminering

l. Medborgare i en avtalsslutan- de stat skall inte i den andra av- talsslutande staten bli föremål för beskattning eller därmed samman- hängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den be- skattning och därmed sannnanhäng- ande krav som medborgare i denna andra stat under samma förhållan- den är eller kan bli underkastad.

2. Beskattningen av fast driftstäl- le, som företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, skall i denna andra stat inte vara mindre fördelaktig än beskatt— ningen av företag i denna andra stat, som bedriver verksamhet av samma slag. Denna bestämmelse

always have been paid at a rate of 10 per cent, of the gross amount of the royalties.

(f) The provisions of paragraphs (d) and (e) shall apply only for the first ten years during which this Agreement is effective. This period may be extended by a mutual agreement between the competent authorities.

Article 23 Limitation of benqits

Where any person derives in- come other than dividends mentio- ned in Article 10 from a source situated outside Vietnam and such income is exempt from tax under the laws of Vietnam and also ex- empt from tax in Sweden under this Agreement, Sweden may tax such income under its own laws notwithstanding the provisions of this Agreement.

Article 24 Non-discrimination

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement con- nected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.

anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att medge person med hemvist i den andra avtalsslutande staten sådant person- ligt avdrag vid beskattningen, sådan skattebefrielse eller skatte- nedsättning på grund av civilstånd eller försörjningsplikt mot familj, som medges person med hemvist i den egna staten.

3. Utom i de fall då bestämmel- serna i artikel 9 punkt 1, artikel 11 punkt 7 eller artikel 12 punkt 6 i detta avtal tillämpas, är ränta, royalty och annan betalning från företag i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten avdragsgilla vid bestämmandet av den beskatt- ningsbara inkomsten för sådant företag på samma villkor som betalning till person med hemvist i den förstnämnda staten.

4. Företag i en avtalsslutande stat, vars kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslu- tande staten, skall inte i den först- nämnda staten bli föremål för beskattning eller därmed samman- hängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed samman— hängande krav som annat liknande företag i den förstnämnda staten är eller kan bli underkastat.

5. Bestämmelserna i punkterna 2 och 4 i denna artikel skall inte tillämpas avseende vietnamesisk skatt på vinstöverföring, vilken inte i något fall får överstiga 10 procent av vinstens bruttobelopp. Angivna bestämmelser skall inte heller tillämpas på grund av beskattning i Vietnam av verksamhet avseende oljeletning eller oljeutvinning-eller jordbruk.

6. Bestämmelserna i denna arti— kel anses inte medföra skyldighet

This provision shall not be constru- ed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibiliti- es which it grants to its own resi- dents.

3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, para- graph 7 of Article 11 or paragraph 6 of Article 12 of this Agreement apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterpri- se of a Contracting State to a resi- dent of the other Contracting State shall, for the purpose of determi- ning the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-men- tioned State.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is whol- ly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Con- tracting State, shall not be subjec- ted in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected require- ments to which other similar enter- prises of the first-mentioned State are or may be subjected.

5. The provisions of paragraphs 2 and 4 of this Article shall not apply to the Vietnamese profit remittance tax, which in any case shall not exceed 10 per cent of the gross amount of profits remitted, and the Vietnamese taxation in respect of oil exploration or pro- duction activities or in respect of agricultural production activities.

6. Nothing contained in this Article shall be construed as obli-

för en avtalsslutande stat att medge fysiska personer som inte har hemvist i denna stat sådant person- ligt avdrag vid beskattningen, sådan skattebefrielse eller skatte- nedsättning som medges personer med hemvist i denna stat.

7. Bestämmelserna i denna arti- kel skall endast tillämpas på skatter som omfattas av detta avtal.

Artikel 25

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. Om en person med hemvist i en avtalsslutande stat anser att myndighet i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna vidtagit åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot be- stämmelserna i detta avtal kan han, utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna rätts- ordning, framlägga saken för den behöriga myndigheten i den av- talsslutande stat där personen har hemvist. Saken skall framläggas inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som strider mot be- stämmelserna i avtalet.

2. Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en till- fredsställande lösning, skall myn- digheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten i syfte att undvika beskattning som strider mot avtalet. Overenskommelse som träffats skall genomföras utan hinder av tidsgränser i de avtalsslu- tande staternas intema lagstiftning.

ging either Contracting State to grant to individuals not resident in that State any of the personal al- lowances, reliefs and reductions for tax purposes which are granted to individuals so resident.

7. The provisions of this Article shall apply only to the taxes which are the subject of this Agreement.

Article 25

Mutual agreement procedure

1. Where & person who is a resident of & Contracting State considers that the actions of the competent authority of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, irre- spective of the remedies provided by the domestic law of those Sta- tes, present his case to the compe- tent authority of the Contracting State of which the person is a resident. The case must be presen- ted within three years from the first notification of the action re- sulting in taxation not in accord- ance with the provisions of the Agreement.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the compe- tent authority of the other Con- tracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with this Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall söka avgöra svårigheter eller tvi- velsmål som uppkommer i fråga om tillämpningen av avtalet. De kan även överlägga i syfte att undanröja dubbelbeskattning i fall som inte omfattas av avtalet.

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa överenskommelse i de fall som angivits i föregående punkter. De behöriga myndigheter- na skall genom överläggningar utveckla lämpliga bilaterala för- faringssätt, betingelser och tekniker för att underlätta förfarandet vid sådana ömsesidiga överenskommel— ser som angivits i denna artikel.

Artikel 26 Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall utbyta sådana upplysningar som är nödvändiga för att tillämpa bestäm- melserna i detta avtal eller i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning beträffande skatter som omfattas av avtalet, i den mån beskattningen enligt denna lagstift- ning inte strider mot avtalet. I synnerhet skall upplysningar ut- bytas för att förhindra skattebrott och skatteundandragande av skatter som omfattas av avtalet. Utbytet av upplysningar begränsas inte av artikel ]. Upplysningar som en avtalsslutande stat mottagit skall behandlas såsom hemliga på sam— ma sätt som upplysningar som erhållits enligt den interna lagstift- ningen i denna stat. Om upplys- ningarna ursprungligen ansetts vara hemliga i den överförande staten får de yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripet domstolar och administrativa myn-

3. The competent authorities of the Contracting States shall jointly endeavour to resolve any difficulti- es or doubts arising as to the appli- cation of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.

4. The competent authorities of the Contracting States may commu- nicate with each other directly for the purpose of reaching an agree- ment in the sense of the preceding paragraphs. The competent authori- ties, through consultations, shall develop appropriate bilateral pro- cedures, conditions, methods and techniques for the implementation of the mutual agreement procedure provided for in this Article.

Article 26 Exchange of information

1. The competent authorities of the Contracting States shall ex- change such information as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement or of the domestic laws of the Contract- ing States concerning taxes covered by the Agreement, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement, in particular for the prevention of fraud or evasion of such taxes. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information recei- ved by a Contracting State shall be treated as secret in the same man- ner as information obtained under the domestic laws of that State. However, if the information is originally regarded as secret in the transmitting State it shall be dis- closed only to persons or authoriti- es (including courts and admini- strative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in

digheter) som fastställer, uppbär eller indriver eller handlägger åtal eller besvär i fråga om skatter som omfattas av avtalet. Dessa personer eller myndigheter skall använda upplysningarna endast för sådana ändamål. De får yppa upplysning- arna vid offentliga rättegångar eller i domstolsavgöranden. De behöriga myndigheterna skall genom över- läggningar utveckla lämpliga be- tingelser och tekniker för utbytet av upplysningar, däri inbegripet utbyte av upplysningar rörande skatteflykt om detta anses lämpligt.

2. Bestännnelsema i punkt 1 anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och ad- ministrativ praxis i denna avtalsslu- tande stat eller i den andra avtals- slutande staten,

b) lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

c) lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat för- faringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn.

Artikel 27

Diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de privilegier vid be- skattningen som enligt folkrättens allmänna regler eller bestämmelser i särskilda överenskommelser tillkommer diplomatiska företräda- re eller konsulära tjänstemän.

respect of, or the determination of Prop. 1993/94:246 appeals in relation to, the taxes which are the subject of the Agree- ment. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial deci- sions. The competent authorities shall, through consultation, develop appropriate conditions, methods and techniques concerning the matters in respect of which such exchanges of information shall be made, including, where appropria- te, exchanges of information re- garding tax avoidance.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation: (a) to carry out administrative measures at variance with the law and administrative practice of that or of the other Contracting State;

(b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the admini- stration of that or of the other Contracting State;

(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or profes- sional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public

policy.

Article 27

Diplomatic agents and consular Officers

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of diplo- matic agents or consular officers under the general rules of interna- tional law or under the provisions of special agreements.

Artikel 28 Ikraftträdande

1. De avtalsslutande staterna skall skriftligen underrätta varandra när de åtgärder som enligt respekti- ve stats lagstiftning krävs för att detta avtal skall träda i kraft har vidtagits. Avtalet träder i kraft då den sista av dessa underrättelser tas emot.

2. Avtalets bestämmelser tilläm- pas: a) i Vietnam: 1) beträffande källskatter, på skattepliktigt belopp som betalas den 1 januari det år som följer efter det kalenderår då avtalet träder i kraft eller senare;

2) beträffande övriga vietname- siska skatter, på inkomst som uppkonnner det kalenderår som följer efter det kalenderår under vilket avtalet träder i kraft och efterföljande kalenderår.

b) i Sverige:

på inkomst som förvärvas den 1 januari det år som följer när- mast efter det år då avtalet träder i kraft eller senare.

Artikel 29 Upphörande

Detta avtal förblir i kraft till dess att det uppsägs av en avtalsslutande stat. Värdera avtalsslutande staten kan på diplomatisk väg, skriftligen uppsäga avtalet genom underrättel- se härom minst sex månader före utgången av något kalenderår som följer efter en tidrymd av fem år från den dag då avtalet trädde i kraft. I händelse av sådan upp- " sågning upphör avtalet att gälla:

Article 28 Entry into force

1. Each Contracting State shall notify the other in writing that the procedures required by its legisla— tion for the entry into force of this Agreement have been complied with. The Agreement enters into force with the reception of the last notification.

2. The Agreement shall have effect: (a) in Vietnam: (i) in respect of taxes withheld at source, in relation to taxable amounts paid on or after 1 Janu— ary following the calendar year in which the Agreement enters into force; (ii) in respect of other Viet— namese taxes, in relation to income, profits or gains arising in the calendar year following the calendar year in which the Agreement enters into force, and in subsequent calendar years. (b) in Sweden:

on income derived on or after

the first day of January of the. year next following that of the entry into force of the Agree- ment. '

Article 29 Termination

This Agreement shall remain in force until terminated by a Con- tracting State. Either Contracting State may terminate the Agree- ment, through the diplomatic chan- nel, by giving to the other Con- tracting State, written notice of termination at least six months before the end of any calendar year after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force. In such event the Agreement shall cease to have

a) i Vietnam:

1) beträffande källskatter, på skattepliktigt belopp som betalas den 1 januari det år som följer efter det kalenderår under vilket underrättelsen lämnas eller sena- re,

2) beträffande övriga vietname- siska skatter, på inkomst som uppkommer det kalenderår som följer efter det kalenderår under vilket underrättelsen lämnas och efterföljande kalenderår.

b) i Sverige:

på inkomst som förvärvas den 1 januari det år som följer när- mast efter det år under vilket underrättelsen lämnas eller sena- re.

Till bekräftelse härav har under- tecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Stockholm den 24 mars 1994, i två exemplar på viet- namesiska, engelska och svenska språken. Alla tre texterna äger lika vitsord. För den händelse att tvist uppkommer vid tolkningen skall dock den engelska texten äga före— träde.

För Konungariket Sveriges regering

Dick Kling

För Socialistiska Republiken Vietnams regering

Pham Ngac

effect: (a) in Vietnam:

(i) in respect of taxes withheld at source, in relation to taxable amounts paid on or after l Janu- ary following the calendar year in which the notice of termina- tion is given;

(ii) in respect of other Vietna— mese taxes, in relation to inco- me, profits or gains arising in the calendar year following the calendar year in which the notice of termination is given, and in subsequent calendar years. (b) in Sweden:

on income derived on or after the first day of January of the year next following that in which the notice of termination is gi- ven.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Govem- ments, have signed this Agree- ment.

DONE in duplicate at Stockholm this twentyfourth day of March of the year one thousand nine hundred and ninetyfour in the Vietnamese, English and Swedish languages, all texts being equally authoritative. In case of divergency the English text shall prevail.

For the Government of the Kingdom of Sweden

Dick Kling

For the Government of the Socialist Republic of Vietnam

Pham Ngac

PROTOKOLL

Vid undertecknandet av avtalet mellan Konungariket Sveriges regering och Socialistiska Republi- ken Vietnarns regering för undvi- kande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträf- fande skatter på inkomst, har un- dertecknade kommit överens om att följande bestämmelser skall utgöra en del av avtalet.

1. Till artikel 2 Det är överenskommet att sociala avgifter, däri inbegripet den sven- ska allmänna löneavgiften, inte omfattas av detta avtal även om avgifterna är beräknade på den totala summan av ett företags löneutbetalningar.

2. Till artikel 24 Under den tid Vietnam beviljar tillstånd till investerare enligt lag- stiftningen för utländska investe- ringar i Vietnarn i vilka den be- skattning som investeraren skall vara underkastad är angiven, skall uttaget av skatt enligt sådant till- stånd vilket särskilt anger skatt— skyldigheten för investeraren, inte anses strida mot bestämmelserna i artikel 24 punkterna 2 och 4.

Till bekräftelse härav har under- tecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta protokoll.

Som skedde i Stockholm den 24 mars 1994, i två exemplar på viet- namesiska, engelska och svenska språken. Alla tre texterna äger lika vitsord. För den händelse att tvist uppkommer vid tolkningen skall dock den engelska texten äga före- träde.

PROTOCOL

At the moment of signing the Agreement between the Govem- ment of the Kingdom of Sweden and the Government of the Socia— list Republic of Vietnam for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, the undersigned have agreed that the following provisions shall form an integral part of the Agreement.

I. Ad Article 2

It is agreed that social security fees, including the Swedish Gene- ral Salary-fee, are not covered by this Agreement even though they may be calculated on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises.

Il. Ad Article 24

For so long as Vietnam continu- es to grant to investors licences under the Law on Foreign Invest- ment in Vietnam, which specify the taxation to which the investor shall be subject, the imposition of such taxation shall not be regarded as breaching the terms of para- graphs 2 and 4 of Article 24.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Govem- ments, have signed this Protocol.

DONE in duplicate at Stockholm this twentyfourth day of March of the year one thousand nine hundred and ninetyfour in the Vietnamese, English and Swedish languages, all texts being equally authoritative. In case of divergency the English text shall prevail.

För Konungariket Sveriges regering

Dick Kling

För Socialistiska Republiken Vietnams regering

Pham Ngac

For the Government of the Kingdom of Sweden

Dick Kling

For the Government of the Socialist Republic of Vietnam

Pham Ngac

3. Ärendet och dess beredning

På begäran av Vietnam ägde förhandlingar om ingående av ett dubbelbeskattningsavtal rum i Stockholm den 6—9 september 1993. Ett utkast till dubbelbeskattningsavtal paraferades sistnämnda dag. Det paraferade utkastet var upprättat på engelska. En svensk och en vietna- mesisk text har därefter färdigställts. Utkastet har remitterats till Kammarrätten i Jönköping och Riksskatteverket. Remissinstansema har uttryckt önskemål om att vissa avtalsbestämmelser förklaras närmare i propositionen.

Avtalet undertecknades den 24 mars 1994. Ett förslag till lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vietnam har upprättats inom Finansdepartementet.

Närmast under avsnitt 4 redovisas lagförslaget. Avsnitt 5 behandlar översiktligt inkomstskattesystemet i Vietnam. Avtalets innehåll presen— teras i avsnitt 6.

Hänvisningar till S3

Lagrådet

Som framgår av 2 5 i den föreslagna lagen skall avtalets beskattnings- regler tillämpas endast i den mån de medför inskränkning av den skatt- skyldighet i Sverige som annars skulle föreligga. Regeringen anser på grund härav och på grund av förslagens beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Lagrådets yttrande har därför inte inhämtats.

4. Lagförslaget

Lagförslaget består dels av paragraferna 1-3, dels av en bilaga som innehåller avtalets svenska och engelska text. Avtalet består förutom av dessa två texter också av en vietnamesisk text. Alla tre texterna har samma giltighet, men i händelse av att tvist uppkommer vid tolkningen av avtalet skall den engelska texten äga företräde. Erfarenheten visar att ett avtal som publiceras i Svensk Författningssamling i flera texter kan bli svåröverskådligt. Endast den svenska och engelska texten har därför i detta fall bilagts lagförslaget. Den vietnamesiska texten skall publiceras i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ).

I förslaget till lag föreskrivs att avtalet tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet skall gälla som lag här i landet (l 5). Vidare regleras där frågan om hur avtalets beskattningsregler skall tillämpas i förhållande till annan skattelag (2 5). Bestämmelsen innebär att beskatt- ning inte kan ske på grund av avtalets regler. Endast om det i annan skattelag såsom kommunalskattelagen (1928z370), KL, lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, SlL, etc. föreskrivits en skattskyldighet kan beskattning komma i fråga. I 3 5 i förslaget föreskrivs att då en här bosatt person förvärvar inkomst som enligt avtalet beskattas endast i

Vietnam skall sådan inkomst inte tas med vid taxeringen här, dvs. någon progressionsuppräkning skall då inte ske. Sverige har genom progres- sionsregeln i art. 22 (metodartikeln) punkt 2 b i där angivet fall rätt att höja skatteuttaget på en persons övriga inkomster. Sverige avstår emellertid numera regelmässigt från att utnyttja den rätt till progressions- uppräkning som ges i dubbelbeskattningsavtalen. Skälen härtill är flera, bl.a. innebär det en minskning av arbetsbördan för skattemyndighetema och en förenkling av regelsystemet. Dessutom är det bortfall av skatt som blir följden av ett avstående från progressionsuppräkning helt försumbart från statsfinansiell synpunkt. Dessa skäl motiverar ett avstående från progressionsuppräkning även i förhållande till Vietnam.

Enligt art. 28 träder avtalet i kraft den dag då den sista underrättelsen om att de avtalsslutande staterna vidtagit de åtgärder som krävs för att avtalet skall kunna träda i kraft tagits emot. Det är således inte möjligt att nu avgöra vid vilken tidpunkt avtalet kommer att träda i kraft. [ lagförslaget har därför föreskrivits att lagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

Hänvisningar till S4

  • Prop. 1993/94:246: Avsnitt 3

5. Översiktligt om inkomstskattesystemet i Vietnam

Bolag som är hemmahörande i Vietnam är endast skattskyldiga för inkomst som härrör därifrån. (För närvarande pågår dock en översyn av skattesystemet vilken kan leda till att Vietnam övergår från att vara ett s.k. kållskatteland till ett land som beskattar där bosatta personer för all inkomst oavsett varifrån den härrör.) Skattesatsen, som varierar beroende på verksamhetsområde, ligger i intervallet 25 %—45 %. Bolag som etablerar sig i bergiga områden och producerar varor för lokal kon- sumtion kan få en skattereduktion på 50 %. Bolag som flyttar sin verk- samhet till ett dylikt område har rätt till skattebefrielse under 1—3 år från det år verksamheten flyttades.

För bolag med utländskt ägande tas en differentierad vinstskatt ut. Den normala skattesatsen är 25 %. Vissa typer av verksamheter uppmuntras dock genom lägre beskattning. Skattesatsen ligger i dessa fall i intervallet 10 %—20 %. Den lägsta skattesatsen utgår bl.a. då det är fråga om projekt som rör uppbyggnaden av infrastrukturen i bergiga områden, för skogsplanteringsprojekt eller andra speciella projekt som av regeringen bedöms som viktiga för landet. Bolag med utländskt ägande som skall beskattas i intervallet 10 %—20 % är dock berättigade till total skatte- befrielse under 1—4 år från det första året då bolaget redovisade vinst följt av en 50 % skattereduktion under 2—4 år.

Alla driftskostnader i rörelsen är i regel avdragsgilla. Avskrivningar medges med procentsatser från 5 %—30 % på bl.a. maskiner, inventarier, fabriker, byggnader och nyttjanderätten För utdelning från bolag hemmahörande i Vietnam till person i utlandet utgår källskatt med normalt 10 %. Uppgår den utländska investeringen till mer än 5 miljoner U.S. dollar är dock källskatten 7 % och överstiger den utländska

investeringen 10 miljoner U.S. dollar utgår källskatt med 5 %. Någon källskatt på ränta utgår för närvarande inte.

Liksom för bolag som är hemmahörande i Vietnam är fysiska personer som är bosatta där skattskyldiga endast för inkomst som härrör därifrån. För inkomst av anställning är skattesatsen progressiv och utgår för när- varande med 10—80 % för vietnamesiska medborgare och med 10—50 % för utländska medborgare.

För utländska bolag och fysiska personer involverade i verksamhet som rör utforskning och exploatering av olja och gas utgår vinstskatt med 50 %. Regeringen kan i speciella fall, t.ex. beträffande vissa högrisk- projekt, medge skattereduktion eller skattebefrielse beträffande sådan verksamhet. För rätten att exploatera naturresurser är bolagen eller de fysiska personerna skyldiga att erlägga "royalty" till vietnamesiska staten. Royaltyn utgår på vinsten från sådan verksamhet och beräknas enligt vissa schablonmässiga grunder.

6. Dubbelbeskattningsavtalets innehåll

Hänvisningar till S6

  • Prop. 1993/94:246: Avsnitt 3

6.1. Bakgrund

Avtalet är utformat i nära överensstämmelse med de bestämmelser som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) rekom- menderat för bilaterala dubbelbeskattningsavtal ("Model Tax Convention on Income and on Capital", 1992). Utformningen har emellertid också påverkats av att Vietnam är mindre utvecklat än Sverige i industriellt hänseende. Vissa bestämmelser har därför formulerats i enlighet med de rekommendationer som Förenta Nationerna (FN) utfärdat för förhand- lingar mellan utvecklade länder och utvecklingsländer ("United Nations Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries", 1980).

6.2. Avtalets tillämpningsområde

Art. I anger de personer som omfattas av avtalet. I enlighet med denna bestämmelse, som överensstämmer med motsvarande bestämmelse i OECD:s modellavtal, skall avtalet tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna. För att avtalet skall vara tillämpligt krävs således dels att fråga är om sådan person som avses i art. 3 punkt 1 (1 eller e, dels att denna person i enlighet med bestämmelserna i art. 4 punkt 1 har hemvist i en avtalsslutande stat. På grund av dessa bestämmelser är avtalet således endast tillämpligt i fråga om person som enligt den interna lagstiftningen i en avtalsslutande stat är skattskyldig där på grund av domicil, bosättning, medborgarskap, plats för företagsledning eller annan liknande omständighet. Uttrycket inbegri- per i princip endast person som är oinskränkt skattskyldig, dvs. inte person som är skattskyldig i en avtalsslutande stat endast för inkomst från

källa i denna stat. Ofta föreskrivs därför i dubbelbeskattningsavtal att uttrycket inte omfattar person som endast är skattskyldig i en avtals- slutande stat för inkomst från källa i denna stat. Generellt betyder kravet på oinskränkt skattskyldighet också anspråk på ett faktiskt skatteuttag. Såsom framgått av redogörelsen för skattesystemet i Vietnam beskattas en person som är bosatt där för närvarande endast för inkomst som anses ha källa där. De avtalsslutande parterna är givetvis överens om att en person som är bosatt och skattskyldig i Vietnam skall omfattas av avtalet. För att inte någon tvekan skall råda om detta förhållande har på initiativ av Vietnam den sedvanliga bestämmelsen om att uttrycket "person med hemvist i en avtalsslutande stat" inte omfattar person som bara är skatt- skyldig där för inkomst från källa i denna stat inte intagits i avtalet, jfr punkt 8 i kommentaren till art. 4 punkt 1 i OECD:s modellavtal. Endast en person som avtalet är tillämpligt på är berättigad till de skattenedsätt- ningar som föreskrivs i avtalet.

Art. 2 punkt 3 upptar de skatter på vilka avtalet är tillämpligt. Av punkt 4 vilken bestämmelse överensstämmer med motsvarande bestämmelse i OECD:s modellavtal -— framgår att avtalet skall tillämpas på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag, som efter undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av eller i stället för de i punkt 3 angivna skatterna.

6.3. Definitioner m.m.

Art. 3 innehåller definitioner av vissa uttryck som förekommer i avtalet. Innehållet i artikeln överensstämmer i stort sett med motsvarande artikel i OECD:s modellavtal, dock att definitionen av "internationell trafik" (p. 1 h) har fått en i förhållande till modellavtalet något avvikande ut- formning. I stället för verklig ledning har hemvistet valts som kriterium vid bestämmandet av vilken stat som skall ha beskattningsrätten till inkomst av internationell trafik, se art. 8 punkt 1. Definitioner före— kommer även i andra artiklar t.ex. art. 10, 11 och 12, där den inkomst som behandlas i resp. artikel definieras. När det gäller tolkning av dubbelbeskattningsavtal och då bl.a. den i art. 3 punkt 2 intagna bestäm- melsen får vi hänvisa till vad som anförts därom i propositionen om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna (prop. 1989/90:33 s. 42 f., jfr även prop. om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Litauen, prop. 1993/94:7, s. 52 f. och 63).

Art. 4 innehåller regler som avser att fastställa var en person skall anses ha hemvist vid tillämpningen av avtalet. Reglerna brukar ibland benänmas tiebreak-regler och är avsedda att lösa fall av s.k. dubbel bosättning, dvs. fastställa var en person skall anses ha hemvist när reg- lerna i avtalet skall tillämpas. Hemvistreglema i avtalet har således inte någon betydelse för var en person skall anses vara bosatt enligt intern skattelagstiftning, utan reglerar endast var en person har sitt hemvist vid tillämpning av avtalet. Det angivna innebär att avtalets hemvistregler saknar relevans exempelvis då det gäller att avgöra huruvida utdelning på svenska aktier skall beläggas med kupongskatt eller — i enlighet med de

nya reglerna för utdelning på svenska aktier till personer bosatta i Sverige vara skattefri. Utdelning från svenskt bolag till en fysisk person som i skattehänseende anses bosatt i Sverige enligt intern svensk skattelagstift- ning, men som har hemvist i ett annat land enligt ett dubbel- beskattningsavtal skall således inte beläggas med kupongskatt.

Punkterna 2 och 3 reglerar s.k. dubbel bosättning, dvs. fall där den skattskyldige enligt svenska regler för beskattning anses bosatt i Sverige och enligt reglerna för beskattning i Vietnam anses bosatt där. Vid tillämpningen av avtalet skall i sådana fall den skattskyldige anses ha hemvist endast i den avtalsslutande stat i vilken han har hemvist enligt angivna avtalsbestämmelser. En person som anses bosatt i såväl Sverige som Vietnam enligt resp. stats interna regler men som vid tillämpningen av avtalet anses ha hemvist i Vietnam skall således i fråga om de inkomster till vilka Sverige har beskattningsrätten enligt avtalet vid taxeringen i Sverige beskattas enligt de regler som gäller för här bosatta, vilket medför rätt att erhålla t.ex. grundavdrag och allmänna avdrag. Fall av dubbel bosättning för annan person än fysisk person regleras i punkt 3.

Art. 5 definierar uttrycket "fast driftställe" i avtalet. Uttrycket har i förevarande avtal fått en något annan innebörd än uttrycket har i OECD:s modellavtal. Detta gäller bl.a. bestämmelserna i punkterna 3 och 4. Punkt 2 innehåller endast en uppräkning — på intet sätt uttömmande av exempel, som vart och ett kan anses utgöra fast driftställe. Dessa exempel skall dock ses mot bakgrund av den allmänna definitionen i punkt 1. Detta innebär att de uttryck som räknas upp i punkt 2 "plats för företagsledning", "filial", "kontor" osv. skall tolkas så att dessa platser för affärsverksamhet utgör fasta driftställen endast om de uppfyller vill— koren i punkt 1.

Punkt 3 föreskriver att byggnadsverksamhet etc. utgör fast driftställe endast om verksamheten pågår under längre tid än 6 månader. Bestäm- melsen är utformad efter FN:s modellavtal. Motsvarande bestämmelse i OECD:s modellavtal omfattar inte explicit monteringsverksamhet eller övervakande verksamhet och föreskriver dessutom en tidrymd som över- stiger 12 månader för att fast driftställe skall föreligga. Även bestämmel- sen i punkt 4 är utformad med utgångspunkt från FN:s modellavtal. Bestämmelserna innebär att ett företags tillhandahållande av tjänster, däri inbegripet konsulttjänster, genom anställda eller annan personal som anlitats av företaget för sådana tjänster alltid skall utgöra fast driftställe när sådan verksamhet pågår inom landet under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt överstiger 6 månader under en tolvmånadersperiod.

Bestämmelserna om "fast driftställe" i svensk lagstiftning finns i punkt 3 av anvisningarna till 53 % KL. För att ett företag i Vietnam skall kunna beskattas för inkomst av rörelse från fast driftställe i Sverige enligt art. 7 i avtalet krävs att sådant driftställe föreligger enligt bestämmelserna i avtalet. Naturligtvis förutsätter detta att skattskyldighet föreligger även enligt svensk skattelagstiftning (jfr 2 & iden föreslagna lagen om dubbel- beskattningsavtal med Vietnam). I de flesta fall torde när fast driftställe

föreligger enligt avtalets bestämmelser detta också föreligga enligt be- stämmelserna i KL.

6.4. Avtalets beskattningsregler

Art. 6—21 innehåller avtalets regler om fördelning av beskattningsrätten till olika inkomster. Avtalets uppdelning i olika inkomster har endast betydelse för tillämpningen av avtalet och således inte vid bestämmandet av till vilket inkomstslag och vilken förvärvskälla inkomsten skall hän- föras enligt svensk intern skattelagstiftning. När beskattningsrätten fördelats enligt avtalet sker beskattning i Sverige enligt svensk lagstift- ning. Har rätten att beskatta viss inkomst här inskränkts genom avtal måste denna begränsning iakttas. I fall en inkomst "får beskattas" i en avtalsslutande stat enligt bestämmelserna i art. 6—21, innebär detta inte att den andra staten fråntagits rätten att beskatta inkomsten i fråga. Beskattning får ske även i den andra staten om så kan ske enligt dess interna beskattningsregler, men den dubbelbeskattning som uppkommer måste i sådana fall undanröjas. Hur detta genomförs regleras i art. 22.

Inkomst av fast egendom får enligt art. 6 beskattas i den stat där egendomen är belägen. Enligt KL beskattas inkomst av fastighet i vissa fall som inkomst av näringsverksamhet. Vid tillämpning av avtalet be— stäms dock rätten att beskatta inkomst av fastighet med utgångspunkt från art. 6, dvs. den stat i vilken fastigheten är belägen får beskatta inkomsten. Observera att artikeln endast behandlar situationen att en person med hemvist i en avtalsslutande stat har fast egendom belägen i den andra avtalsslutande staten. Inkomst av fast egendom som är belägen i hemviststaten eller i en tredje stat behandlas i art. 21 (Annan inkomst). Royalty från fast egendom eller för nyttjande av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång behandlas också som inkomst av fast egendom vid tillämpningen av avtalet. Annan royalty beskattas enligt art. 12.

Art. 7 innehåller regler om beskattning av rörelseinkomst. Sådan inkomst beskattas enligt huvudregeln i punkt 1 endast i den stat där företaget är hemmahörande. Om företaget bedriver rörelse från fast driftställe i den andra staten, får emellertid inkomst som år hänförlig till driftstället beskattas i denna stat. Begreppet "fast driftställe" har defini- erats i art. 5 och avser att reglera när ett företag i en avtalsslutande stat skall anses ha sådan närvaro/aktivitet i den andra avtalsslutande staten att denna andra stat skall få beskatta del av företagets rörelseinkomst.

Om ett företag hemmahörande i Vietnam bedriver rörelse i Sverige från fast driftställe här, skall vid inkomstberäkningen i första hand tillämpas svenska regler men beräkningen får inte stå i strid med bestämmelserna i detta avtal.

Vid bestämmandet av fördelningen av inkomster mellan fast driftställe och huvudkontor skall armslängdsprincipen användas, dvs. till det fasta driftstället skall hänföras den inkomst som detta driftställe skulle ha förvärvat om det —- i stället för att avsluta affärer med huvudkontoret

hade avslutat affärer med ett helt fristående företag som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och avslutat affärer på normala marknadsmässiga villkor (p. 2).

Punkt 3 innehåller vissa regler för hur utgifter som uppkommit för ett fast driftställe skall behandlas. Därvid klargörs att t.ex. allmänna för- valtningskostnader som uppkommit hos företagets huvudkontor för ett fast driftställe är en utgift som får dras av hos det fasta driftstället. Bestäm- melsen i punkt 4 tillkom på initiativ av Vietnam och avser att möjliggöra för en avtalsslutande stat att i vissa fall skönsmässigt bestämma den in- komst som är hänförlig till ett fast driftställe. Bestämmelsens räckvidd begränsas av att tillämpningen av den lagstiftning som i sådant fall skall användas måste stå i överensstämmelse med principerna i denna artikel, jfr art. 9 punkt 2.

Ingår i inkomst av rörelse inkomster som behandlas särskilt i andra artiklar i detta avtal regleras beskattningsrätten till dessa inkomster i de särskilda artiklarna (p. 7).

Art. 8 behandlar beskattning av inkomst av rörelse i form av sjöfart och luftfart i internationell trafik. Sådana inkomster beskattas enligt punkt 1 endast i den stat där det företag som bedriver verksamheten har hem- vist. Detta gäller även om företaget har fast driftställe i den andra staten. De särskilda reglerna för SAS i punkt 2 innebär att avtalet endast reglerar beskattningen av den del av SAS inkomst som är hänförlig till den svenske delägaren.

Art. 9 innehåller regler om omräkning av inkomst vid obehörig vinstöverföring mellan företag med intressegemenskap. De i punkt 1 angivna reglerna innebär givetvis inte någon begränsning eller utvidgning av en avtalsslutande stats rätt att enligt intern lagstiftning vidta omräkning av ett företags resultat. Bestämmelsen avser endast ange i vilka fall en resulterande dubbelbeskattning på koncemnivå skall anses omfattas av detta avtal. Punkt 2 har tillkommit på initiativ av Vietnam och har samma syfte som bestämmelsen i art. 7 punkt 4. Eftersom art. 9 inte innehåller någon sedvanlig regel om justering av skattebelopp som påförts för inkomst i en avtalsslutande stat kan korrigering i stället ske i den andra avtalsslutande staten med stöd av art. 25 (Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse).

Art. 10 behandlar beskattningen av utdelning. Definitionen av uttrycket "utdelning", som återfinns i punkt 3, överensstämmer i huvudsak med den i OECD:s modellavtal. Definitionen gäller som brukligt endast vid tillämpning av art. 10. Om uttrycket förekommer i andra artiklar kan det ha en annan betydelse.

Enligt punkt 2 får utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat beskattas även i den stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist (källstaten). Skatten får dock enligt punkt 2 a inte överstiga 5 % av utdelningens bruttobelopp, om den som har rätt till utdelningen är ett bolag (med undantag för handelsbolag) som direkt innehar minst 70 % av eller har investerat minst 12 miljoner U.S. dollar i det utbetalande bolagets kapital. Av punkt 2 b framgår att skatten inte får överstiga 10 % av utdelningens bruttobelopp om den som har rätt till utdelningen är ett

bolag (med undantag för handelsbolag) som innehar mindre än 70 % men minst 25 % av det utbetalande bolagets kapital. I övriga fall får skatten inte överstiga 15 % av utdelningens bruttobelopp (p. 2 c).

De nu redovisade begränsningarna i källstatens beskattningsrätt gäller endast då "mottagaren har rätt till utdelningen". Av detta villkor, vilket även uppställs i fråga om ränta (art. 11 p. 2) och royalty (att. 12 p. 2), följer att den angivna begränsningen av skatten i källstaten inte gäller när en mellanhand, exempelvis en representant eller en ställföreträdare, sätts in mellan inkomsttagaren och utbetalaren. Villkoret avser att förhindra att Skattelättnad ges när den som har rätt till utdelningen inte har hemvist i den andra avtalsslutande staten.

I vissa fall skall rätten att beskatta utdelning fördelas med tillämpning av avtalets regler för beskattning av inkomst av rörelse eller av självstän- dig yrkesutövning. Dessa fall anges i punkt 4.

Punkt 5 innehåller förbud mot s.k. extra-territoriell beskattning av utdelning (beträffande detta slag av beskattning se p. 33—39 i kommen- taren till art. 10 p. 5 i OECD:s modellavtal).

Art. ]] behandlar ränta. Enligt punkt 1 får ränta beskattas i den stat där mottagaren har hemvist. Vad som menas med ränta framgår av punkt 4 (jfr vad som angetts beträffande utdelning under art. 10, samma principer gäller också för ränta). Även källstaten får enligt punkt 2 beskatta ränta, men skatten får i sådant fall inte överstiga 10 % av räntans bruttobelopp. Av punkt 3 framgår dock att källskatt inte alls får tas ut när räntan betalas till regeringen i den andra avtalsslutande staten. Det innebär bl.a. att ränta som betalas till Riksbanken i Sverige resp. Statsbanken i Vietnam skall undantas från beskattning i källstaten. Ränta som härrör från tredje stat eller som härrör från den avtalsslutande stat i vilken den skattskyldige har hemvist beskattas enligt att. 21 punkt 1 (Annan inkomst) endast i hemviststaten.

Bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3 tillämpas inte i de fall som avses i punkt 5, dvs. då räntan är hänförlig till fordran som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den som har rätt till räntan har i den andra avtalsslutande staten. I sådant fall skall beskattningsrätten till räntan i stället fördelas med tillämpning av art. 7 resp. art. 14 som behandlar inkomst av rörelse resp. självständig yrkes— utövning. Enligt svensk intern skattelagstiftning utgör såväl inkomst av rörelse som inkomst av självständig yrkesutövning i allmänhet inkomst av näringsverksamhet. Den här beskrivna beskattningsrätten för källstaten kan bli tillämplig i Sverige i de fall bosättning i Sverige enligt intern skattelagstiftning inte föreligger endast om räntan skall hänföras till intäkt av näringsverksamhet. Dessutom fordras att fast driftställe före- ligger enligt intern svensk rätt eller att inkomsten hänför sig till här belägen fastighet (53 ä 1 mom. a KL och 6 5 1 mom. SIL).

Royalty som avses i art. 12 punkt 3 och som härrör från en avtals- slutande stat (källstaten) och betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får enligt punkt 1 beskattas i denna andra stat. Definitionen av uttrycket "royalty" (jfr vad som angetts beträffande utdelning under art. 10, samma princip gäller också för royalty) omfattar

i motsats till OECD:s modellavtal i dess nuvarande lydelse leasingavgifter och andra ersättningar för rätten att nyttja lös egendom. Enligt punkt 2 får också källstaten ta ut skatt på royaltybetalningar men denna skatt får inte överstiga 15 % av royaltyns bruttobelopp om mottagaren har rätt till royaltyn. För royaltybetalningar som utgår som ersättning för nyttjandet av patent och vissa andra liknande rättigheter (industriroyalty) samt för leasingavgifter och andra ersättningar för rätten att nyttja lös egendom som innefattar överföring av know how är källskatten dock begränsad till 5 % av royaltyns bruttobelopp. Som framgår av avtalstextens ordalydelse är källskatten begränsad till 5 % så snart en transaktion innefattar en överföring av know how. Detta innebär exempelvis vid en "blandad" transaktion att källskatten skall begränsas till 5 %. Royalty som utbetalas från Sverige till person med hemvist i Vietnam får således beskattas här, men skatten får inte överstiga 15 resp. 5 % av royaltyns bruttobelopp. I vissa fall skall Sverige — oberoende av att källskatten i Vietnam är begränsad till 5 % —— medge avräkning för vietnamesisk skatt med 10 % av royaltyns bruttobelopp, se närmare under avsnitt 6.5.1.

Från de redovisade bestämmelsema i punkterna 1 och 2 görs i punkt 4 undantag för sådana fall då den rättighet eller egendom för vilken royaltyn betalas, har verkligt samband med fast driftställe eller stadig- varande anordning som den som har rätt till royaltyn har i den andra avtalsslutande staten. I sådant fall fördelas beskattningsrätten till royaltyn mellan staterna med tillämpning av bestämmelserna i art. 7 resp. art. 14 som behandlar inkomst av rörelse resp. självständig yrkesutövning.

Art. 13 behandlar beskattning av realisationsvinst. Bestännnelsema skiljer sig något från motsvarande bestämmelser i OECD:s modellavtal. I punkt 3 andra meningen har på initiativ av Vietnam intagits en rätt att beskatta person med hemvist i en avtalsslutande stat för vinst på grund av överlåtelse av andelar eller liknande rättigheter i ett bolag med hem- vist i den andra avtalsslutande staten. Normalt framställer Vietnam vid avtalsförhandlingar anspråk på att få beskatta vinst på grund av över- låtelse av andelar eller liknande rättigheter i alla bolag med hemvist där, men i förhållande till Sverige har Vietnam begränsat beskattningskravet till en rätt att beskatta vinst på grund av överlåtelse av andelar eller liknande rättigheter i bolag som huvudsakligen investerar eller har inves- terat "passivt" i aktier eller andra värdepapper eller uteslutande ägnar eller har ägnat sig åt andra finansiella transaktioner. I punkt 4 återfinns en bestämmelse som möjliggör för Sverige att beskatta fysisk person, som har haft sitt hemvist i Sverige men som fått hemvist i Vietnam, för realisationsvinst som härrör från överlåtelse av andelar eller andra rättig— heter i ett bolag om överlåtelsen sker vid något tillfälle under en femårs— period efter det datum då personen i fråga upphört att ha hemvist i Sverige.

Enligt art. 14 beskattas inkomst som person med hemvist i en avtals— slutande stat förvärvar genom att utöva fritt yrke eller annan självständig verksamhet i regel endast i denna stat. Utövas verksamheten från en stadigvarande anordning i den andra staten som regelmässigt står till hans förfogande eller om personen i fråga vistas i den andra avtalsslutande

staten under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod får dock inkomsten även beskattas i denna andra stat. Den del av inkomsten som i sådana fall får beskattas i denna andra stat är dock begränsad till vad som är hänförligt till den stadigvarande anordningen resp. till så stor del av inkomsten som är hänförlig till den i denna andra stat bedrivna verksamheten. På initiativ av Vietnam får härutöver inkomst för verksamhet i den andra avtals- slutande staten beskattas där om ersättningen härför betalas av person med hemvist där eller belastar fast driftställe eller stadigvarande anord- ning där samt ersättningen överstiger 40 000 U.S. dollar under beskatt— ningsåret.

Innebörden av uttrycket "fritt yrke" belyses i punkt 2 med några typiska exempel. Denna uppräkning är endast exemplifierande och inte uttömmande. Det bör observeras att denna artikel behandlar "fritt yrke samt annan verksamhet av självständig karaktär". Artikeln skall sålunda inte tillämpas när fråga är om anställning, t.ex. på läkare som tjänstgör som anställd tjänsteläkare eller på ingenjör som är anställd i ett av honom ägt aktiebolag. Artikeln är inte heller tillämplig på sådan självständig verksamhet som artister eller idrottsutövare bedriver, "utan deras verk- samhet omfattas av art. 17.

Art. 15 behandlar beskattning av inkomst av enskild tjänst. Huvud- regeln är att sådan inkomst beskattas endast i hemviststaten. Detta gäller t.ex. om arbetet utförs där eller i en tredje stat. Punkt 1 innebär att sådan inkomst i princip också får beskattas i den andra avtalsslutande staten om arbetet utförs där. Undantag från denna regel gäller vid viss kort- tidsanställning under de förutsättningar som anges i punkt 2. I sådana fall sker beskattning endast i inkomsttagarens hemviststat. I punkt 3 har intagits särskilda regler om beskattning av arbete ombord på skepp eller luftfartyg i internationell trafik.

Styrelsearvoden och annan liknande ersättning får enligt art. 16 beskattas i den stat där bolaget som betalar arvodet eller ersättningen har hemvist.

Beskattning av inkomst som artister och idrottsmän uppbär genom sin verksamhet regleras i art. 17. Sådan inkomst får beskattas i den stat där verksamheten utövas (p. 1). Detta gäller oavsett om inkomsten förvärvas under utövande av fritt yrke eller enskild tjänst. Enligt punkt 2 får inkomsten beskattas i den stat där artisten eller idrottsmannen utövar verksamheten, även om ersättningen tillfaller en annan person (t.ex. arbetsgivare hos vilken artisten eller idrottsmannen är anställd) än artisten eller idrottsmannen själv. Av punkt 3 framgår att bestämmelserna i punkterna 1 och 2 inte skall tillämpas på inkomst som en artist eller idrottsman förvärvar på grund av verksamhet utövad i en avtalsslutande stat om besöket i denna stat uteslutande finansierats genom allmänna medel av den andra avtalsslutande staten enligt ett program för kulturellt utbyte mellan de två avtalsslutande staterna. I sådant fall skall i stället beskattning ske enligt övriga regler i avtalet. Vilken bestämmelse som skall tillämpas beror på typ av inkomst, men det kan t.ex. bli fråga om

att tillämpa bestämmelserna i art. 14 (Självständig yrkesutövning) resp. art. 15 (Enskild tjänst).

Art. 18 behandlar beskattning av pension, livränta och liknande ersätt- ning samt utbetalning enligt sociab'örsäkringslagstiftningen. Sådan pension (utom pension som betalas enligt socialförsäkringslagstiftningen) som betalas av eller från fonder inrättade av en avtalsslutande stat eller dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförts i statens eller myndighetens tjänst omfat- tas dock inte av denna artikel, utan av art. 19 punkt 2. I fråga om sådan i art. 18 behandlad ersättning får den beskattas i den avtalsslutande stat från vilken den härrör.

Inkomst av offentlig tjänst — med undantag för pension beskattas enligt art. 19 i regel endast i den stat som betalar ut inkomsten i fråga (p. 1 a). Under vissa i punkt 1 b angivna förutsättningar beskattas emellertid sådan ersättning endast i inkomsttagarens hemviststat. I punkt 2 finns bestämmelser rörande beskattning av pension på grund av tidigare offentlig tjänst. Sådan pension (utom som tidigare angivits pension som betalas enligt socialförsäkringslagstiftningen) beskattas endast i källstaten (p. 2 a), om inte personen i fråga har hemvist och är medborgare i den andra staten (p. 2 b). I sådana fall sker beskattning endast i hemvist- staten. Enligt punkt 3 beskattas i vissa fall ersättning av offentlig tjänst enligt reglerna i art. 15 (Enskild tjänst), art. 16 (Styrelsearvoden) resp. art. 18 (Pension m.m.).

Art. 20 innehåller regler för studerande och ajfärspraktikanter. Inkomst som inte behandlas särskilt i art. 6—20 beskattas enligt art. 2] punkt 1 (Annan inkomst) som huvudregel endast i inkomsttagarens hem- viststat. Denna bestämmelse tillämpas dock inte i de fall då inkomsten härrör från den andra avtalsslutande staten och normalt inte heller då inkomsten är hänförlig till fast driftställe eller stadigvarande anordning i den andra staten (p. 2 och 3). Som tidigare påpekats är det viktigt att notera att artikelns tillämpningsområde inte är begränsat till inkomst som härrör från en avtalsslutande stat, utan också avser inkomst från tredje stat. Detta innebär bl.a. att den kommer till användning vid konkurrens mellan flera olika dubbelbeskattningsavtal, se vidare punkterna 1—6 i kommentaren till artikel 21 i OECD:s modellavtal. Viktigt att observera är också att artikelns tillämpningsområde även omfattar inkomster av de slag som tidigare nämnts i andra artiklar, t.ex. inkomst av fast egendom (art. 6) och ränta (art. 11) i fall då inkomsten härrör från en tredje stat eller härrör från den stat i vilken den skattskyldige har hemvist.

Hänvisningar till S6-4

6.5. Metoder för undanröjande av dubbelbeskattning 6.5.1 Allmänt

Bestämmelserna om undanröjande av dubbelbeskattning finns i art. 22. Sverige tillämpar enligt punkt 2 a avräkning av skatt ("credit of tax")

som huvudmetod för att undvika dubbelbeskattning. Detsamma gäller för Vietnam (p. 1).

Innebörden av avräkningsmetoden är att en person med hemvist i den ena staten taxeras där även för sådan inkomst som enligt avtalet får beSkattas i den andra staten. Den uträknade skatten minskas därefter i princip med den skatt som enligt avtalet har tagits ut i den andra staten. Vid avräkning av skatt på inkomst i Sverige tillämpas bestämmelserna i lagen (l986:468) om avräkning av utländsk skatt. Därvid beräknas svensk inkomstskatt på inkomsten på vanligt sätt.

I likhet med de flesta andra avtal med länder som är mindre utvecklade än Sverige i industriellt hänseende innehåller detta avtal regler om avräk- ning i vissa fall i Sverige av högre skattebelopp än som faktiskt erlagts i den andra staten, s.k. matching credit. Ett exempel på detta är att Sverige i avtalet på vissa royaltybetalningar alltid medger avräkning för vietnamesisk skatt med -10 % av royaltyns bruttobelopp även om Viet- nams rätt att ta ut källskatt är begränsad till maximalt 5 %. Avtalet innehåller även regler om att utdelning i vissa fall är skattefri i Sverige i mottagande bolags hand trots att normala krav för att erhålla skattefrihet inte har uppfyllts, s.k. matching exempt (se närmare under avsnitt 6.5.2). Bestämmelserna återfinns i punkt 2 d och e och skall tillämpas under de 10 första åren under vilka avtalet tillämpas (p. 0. Efter utgången av denna tidsperiod kan de behöriga myndigheterna överlägga med varandra för att bestämma om de skall tillämpas även efter denna tidpunkt. Förslag om sådan förlängning kommer, om sådan överenskommelse träffas, att i överensstämmelse med vad riksdagen med anledning av motion l988/89:Sk35 givit regeringen till känna (SkU25), föreläggas riksdagen -

för godkännande.

Hänvisningar till S6-5

6.5.2. Skattefrihet i Sverige för utdelning från bolag i Vietnam till svenskt bolag '

Art. 22 punkt 2 c reglerar frågan om skattefrihet i Sverige för utdelning från bolag i Vietnam till svenskt bolag. Bestämmelserna hänvisar till de interna svenska reglerna om skattefrihet för utdelning från utländska dotterbolag i 7 5 8 mom. SIL. För att sådan utdelning skall vara undan- tagen från svensk skatt krävs dels att vissa villkor om äganderättsför- hållanden m.m. är uppfyllda och dels att den inkomstbeskattning som det utländska bolaget underkastats är jämförlig med den inkomstbeskattning som skulle ha skett om inkomsten förvärvats av ett svenskt företag. Med "jämförlig" avses en skatt på 15 % beräknad på ett underlag enligt svenska regler för beskattning, se prop. l990/91:107 s. 28 ff. Vid tillämpningen av punkt 2 c anges i punkt 2 d att en skatt om 15 % beräknat på ett svenskt underlag skall anses ha erlagts avseende viss verksamhet.

För närvarande pågår ett omfattande lagstiftningsarbete rörande den svenska företagsbeskattningen. En fråga som behandlas är beskattningen av utdelning på utländska aktier. Lagstiftningsarbetet kan komma att

medföra förändringar av den skattemässiga behandlingen i Sverige på utdelning som mottas på utländska aktier. Ett delbetänkande som bl.a. rör denna fråga har lämnats av 1992 års företagsskatteutredning (SOU 1994:13). Proposition avses att överlämnas till riksdagen under april månad.

Hänvisningar till S6-5-2

  • Prop. 1993/94:246: Avsnitt 6.5

6.6. Särskilda bestämmelser

Art. 23 innehåller en bestämmelse enligt vilken de förmåner som följer av avtalet under vissa förutsättningar kan begränsas. Bestämmelsen har tillkommit med anledning av att för närvarande endast inkomst som ans'es ha sin källa i Vietnam beskattas där. För Sveriges del tar bestämmelsen främst sikte på det fall då en person uppbär inkomst (annan än utdelning enligt att. 10) från källa i en annan stat än Vietnam och inkomsten enligt vietnamesisk lagstiftning är undantagen från skatt i Vietnam och också undantagen från skatt i Sverige på grund av bestämmelserna i avtalet. Sverige får i sådant fall ändå beskatta inkomsten enligt sin interna lag- stiftning. Bestämmelsen kan belysas med följande exempel.

En person uppbär inkomst från försäljning av en fastighet i en tredje stat. Personen anses vid tillämpningen av detta avtal enligt reglerna i art. 4 ha hemvist i Vietnam. Eftersom inkomsten inte härrör från Vietnam beskattas den inte i Vietnam. Enligt reglerna i art. 13 punkt 3 första meningen skall i detta fall inkomsten beskattas endast i Vietnam, men - enligt bestämmelsen i art. 23 får denna inkomst vid tillämpningen av detta avtal ändå beskattas i Sverige. Detta kan givetvis endast ske om personen enligt svenska regler är skattskyldig för inkomsten i Sverige. Anledningen till att utdelningsinkomst undantas från bestämmelsens tillämpning är att Sverige inte har något anspråk på att ta ut full kupong— skatt på utdelning som är undantagen från beskattning i Vietnam t.ex. för att undvika kedjebeskattning av bolagsinkomst.

I art. 24 återfinns bestämmelser om förbud i vissa fall mot diskrimine- ring vid beskattningen. Reglerna skiljer sig från motsvarande bestäm- melser i OECD:s modellavtal. 1 punkt 5 har t.ex. Vietnam förbehållit sig rätten att utan hinder av bestärmnelsema i punkterna 2 och 4 enligt sin interna lagstiftning beskatta vinstöverföring från fast driftställe till huvud- kontor resp. verksamhet i Vietnam som avser oljeletning, oljeutvinning eller jordbruk, jfr punkt 2 i protokollet. Skatten på vinstöverföring får inte i något fall överstiga 10 % av vinstens bruttobelopp. För oljepro- ducerande länder är det sedvanligt med särskilda regler för oljerelaterad verksamhet. Vanligtvis träffas en överenskommelse mellan berörda myn- digheter och skattskyldiga om ett särskilt vinstdelningssystem innan normala beskattningsregler tillämpas. För att säkerställa att inte en sådan speciell ordning skall träffas av bestämmelserna i diskrimineringsartikeln tillkom på önskemål från Vietnam en rätt att i detta fall tillämpa intern lagstiftning.

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse regleras i art. 25 och bestämmelserna om utbyte av upplysningar finns i art. 26.

I art. 27 finns vissa föreskrifter beträffande diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän.

6.7. Slutbestämmelser

Art. 28 och 29 innehåller bestämmelser om avtalets ikraftträdande och upphörande.

Enligt art. 28 träder avtalet i kraft den dag då den sista underrättelsen om att de avtalsslutande staterna vidtagit de åtgärder som krävs för att avtalet skall kunna träda i kraft tagits emot. Avtalet tillämpas i Sverige på inkomst som förvärvas den 1 januari det år som följer närmast efter det år då avtalet träder i kraft eller senare.

Avtalet kan enligt art. 29 sägas upp först sedan 5 år förflutit sedan ikraftträdandet.

6.8. Protokollet

Till avtalet är fogat ett protokoll som utgör en integrerande del av avtalet. Av protokollet framgår bl.a. att sociala avgifter inte omfattas av avtalet även om avgifterna är beräknade på den totala summan av ett företags löneutbetalningar. Bestämmelsen kompletterar art. 2 i avtalet. I proto- kollet finns även en bestämmelse som hänvisar till art. 24 i avtalet (Förbud mot diskriminering). Bestämmelsen ger Vietnam rätt att i vissa fall beskatta utländska investerare utan iakttagande av bestämmelserna i art. 24 punkterna 2 och 4.

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssamrnanträde den 14 april 1994 Närvarande: statsministern Bildt, ordförande, och statsråden B. Westerberg, Friggebo, Johansson, Laurén, Hörnlund, Olsson, Svensson, Thurdin, Hellsvik, Wibble, Björck, Davidson, Lundgren, Unckel, P. Westerberg, Ask

Föredragande: statsrådet Lundgren

Regeringen beslutar proposition 1993/94:246 Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vietnam.