Prop. 1994/95:115

Reformering av övervakningssystemet enligt Europakonventionen

Regeringens proposition

1994/95:115

Reformering av övervakningssystemet enligt Prop Europakonventionen 994,95. 1 5

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 24 november 1994

Mona Sahlin

Lena Hjelm-Wallén (Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner protokollen nr 9 och 11 till den europeiska konventionen den 4november 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventio- nen).

Båda protokollen rör ändringar i förfarandet vid prövning av klagomål en- ligt konventionen. Genom protokoll nr 9 ges en enskild klagande rätt att själv hänskjuta ett mål till prövning av den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) sedan den europeiska kommissionen för de mänskliga rättighema (Europakommissionen) avgett rapport i målet. Genom protokoll nr 1 1 genomförs en genomgripande reform av övervakningssyste- met enligt konventionen. Den innebär att den nuvarande kommissionen och domstolen ersätts med en permanent domstol för prövning av såväl individu- ' ella som mellanstatliga klagomål. Ministcrkommitténs uppgift enligt konven- tionen begränsas till att övervaka efterlevnaden och verkställigheten av den nya domstolens domar. Reformen har till syfte att rationalisera övervaknings- systemet och nedbringa de långa handläggningstider som uppstått i det nuva- rande systemet.

Som en följd av ett svenskt godkännande av protokoll nr 9 föreslås vidare en ändring i lagen (1994: 1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Innehållsförteckning Prop. 1994/95:115

1 Förslag till riksdagsbeslut ........................................................... 3 2 Lagtext ......................................................................................... 3 3 Ärendet och dess beredning ........................................................ 12 4 Bakgrund ..................................................................................... 13 4.1 Europakonventionen och dess tilläggsprotokoll ................. 13 4.2 Nuvarande processordning .................................................. 14 4.3 Enskildas rätt att hänskjuta mål till domstolen .................. 15 4.4 Behovet av en övergripande reform .................................... . 16 5 Innehållet i protokoll nr 9 ........................................................... 17 6 Innehållet i protokoll nr 1 1 ......................................................... 19 6.1 Allmänt ................................................................................ 19 6.2 De enskilda aniklama ......................................................... 20 7 Överväganden .............................................................................. 27 7.1 Protokoll nr 9 ...................................................................... 27 7.2 Protokoll nr 11 .................................................................... 28 7.3 Lagstiftningsåtgärder ........................................................... 29 Bilaga Protokoll nr 1 1 ......................................................................... 32

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 24 november 1994 ........................................................................ 72

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

]. godkänner protokollen nr 9 och 1 1 till den europeiska konventionen an- gående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande frihetema, 2. antar förslag till lag om ändring i lagen (1994: 1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grund-

läggande friheterna.

2. Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

Härigenom föreskrivs att lagen (1994:1219) om den europeiska konventio- nen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande fri- heterna skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Europeiska konventionen den 4 november 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande frihetema med de ändringar som gjorts genom tilläggs- protokollen nr 3, 5 och 8 till konven- tionen samt med de tillägg som gjorts genom tilläggsprotokollen nr 1, 2, 4, 6 och 7 till konventionen skall gälla som lag häri landet.

F öres/a gen lydelse

Europeiska konventionen den 4 november 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna med de ändringar som gjorts genom tilläggs- protokollen nr 3, 5, 8 och 9 till kon- ventionen samt med de tillägg som gjorts genom tilläggsprotokollen nr 1, 2, 4, 6 och 7 till konventionen skall gälla som lag här i landet.

Konventionens och tilläggsprotokollens engelska och franska originaltex- ter t'rnns tillsammans med en svensk översättning intagna som en bilaga till denna lag.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms

Protocol no. 9 to the convention for the Pro- tection of Human Rights and Fundamental Freedoms

The member States of the Council of Europe, si gnatories to this Protocol to the Con- vention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, signed at Rome on 4 November 1950 (hcreinafter referred to as "the Convention"),

Being resolved to make further improve— ments to the procedure under the Convention,

Have agreed as follows:

Article [

For Parties to the Convention which are bound by this Protocol, the Convention shall be amended as provided in Articles 2 to 5.

Article 2

Article 31, paragraph 2. of the Convention, shall read as follows:

”2. The Report shall be transmitted to the Committee of Ministers. The Report shall also be transmitted to the States concerned, and, if it deals with a petition submitted under Article 25, the applicant. The States concerned and the applicant shall not be at liberty to publish it."

Artie/e 3

Article 44 of the Convention shall read as follows:

"Only the High Contracting Parties. the Commission. and persons. non-govemmcntal organisations or groups of individuals having

Prop. 1994/95 : 1 15

Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales

Protocole No 9 a la Convention de sauve- garde des Droits de 1”Homme et des Libertés fondamentales

Les Etats membres du Conseil de llEurope, signataires du présent Protocole a la Conven- tion de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales. signée 51 Rome le 4 novembre 1950 (ci—aprés dénommée ((la. Convention»),

Résolus a apporter de nouvelles améliora- tions a la procédure prévue par la Convention.

Sont convenus de ce qui suit:

Article ]

Pour les Parties a la Convention qui sont liées par le présent Protocole, la Convention est amendée suivant les dispositions des articles 2 a 5.

Article Z

L'anicle 31 . paragraphe 2. de la Convention se lit comme suit:

. ((2. Le rapport est transmis au Comité des Ministres. 11 est également communiqué aux Etats intéressés et. s'il conceme une requéte in— troduite en application de l'anicle 25. au requé- rant. Les Etats inte'resse's et le requc'rant n'ont pas la faculté de le publier.»

Artie/e 3

L'article 44 de la Convention se lit comme suit:

((Seules les Hautes Parties Contractantes. la Commission et la pcrsonne physique, l'organi— sation non gouvemementale ou le groupe de

4

Prop. 1994/95: 1 15 (Översättning') Bilaga

Konvention angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

Protokoll nr 9 till konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

Europarådets medlemsstater. som har under— tecknat detta protokoll till konventionen angå— ende skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, undertecknad i Rom den 4 november 1950 (nedan kallad ”konventionen").

som är fast beslutna att ytterligare förbättra förfarandet enligt konventionen.

har kommit överens om följande.

Artikel ]

För de parter i konventionen som är bundna av detta protokoll skall konventionen ändras i enlighet med bestämmelserna i artiklama 2-5.

Artikel 2

Artikel 31. punkt 2. i konventionen ges föl— jande lydelse:

"2. Rapporten skall överlämnas till minister- kommitte'n. Rapporten skall även delges de be- rörda staterna och, om den behandlar klagomål som anförts enligt artikel 25, klaganden. De be- rörda staterna och klaganden har inte rätt att of- fentliggöra den.”

Artikel 3

Artikel 44 i konventionen ges följande ly- delse:

"Endast de höga fördragsslutande parterna. kommissionen saint enskilda personer. icke- statliga organisationer eller gnippcr av enskilda

Ul

submitted a petition under Article 25 shall have the right to bring a case before the Court.”

Article 4

Article 45 of the Convention shall read as follows:

"The jurisdiction of the Court shall extend to all cases concerning the. interpretation and application of the present Convention which are referred to it in accordance with Article 48."

Article 5

Article 48 of the Convention shall read as follows:

"[ . The following may refer a case to the Court, provided that the High Contracting Party concerned, if there is only one. or the High Contracting Parties concerned, if there is more than one, are subject to the compulsory jurisdiction of the Court or, falling that. with the consent of the High C ontracting Party con- cerned, ifthcrc is only one, or ofthe High Cont- racting Parties concemed if there is more than

one: a. the Commission:

h. a High Contracting Party whose national is alleged to be & victim:

c. a High Contracting Party which referred the case to the Commission;

d. a High Contracting Party against which the complaint has been lodged:

e. the person. non—govemmental organisa- tion or group of individuals having lodged the complaint with the Commission.

2. lf a case is referred to the Court only in accordance with paragraph 1. e.. it shall first bc submitted to a panel composed of three ment- bers oftlre Court. There shall sit as an ('.t—Ojflt'io

particuliers qui a introduit une requéte. en appli— cation de liartiele 25 om qualitc' pour se présen- ter devant la Cour.»

Article 4

L'article 45 de la Convention se lit comme suit:

((La compétence de la Cour s'étend å toutes les affaires concemant l”interprétation et l'ap— plication de la présente Convention qui lui sont soumises, dans les conditions prévues par l*ar- ticle 48.»

Article 5

L'article. 48 de la Convention se lit comme suit:

(( 1. A la condition que la Haute Partie Cont- ractante intéressée. s'il n'y en a qu'une. ou les Hautes Parties Contractantes intéressées. s”il y en a plus d'une. soient soumises ir la juridiction obligatoire de la Cour ou, a dél'aut, avec le. con- sentement ou l'agrément de la Haute Partie Contractante intc'ressée. s'il n'y en a qu'une, ou des Hautes Parties Contractantes intéressées, s'il y en a plus d'une. une affaire peut etre. défé- rée a la Cour:

a. par la Commission; b. par une Haute Partie Contractante dont la victirne est lc ressortissant:

c. par une Haute Partie Contractante qui a saisi la Commission:

(1. par une Haute Partie Contractante mise en cause:

e. par la pcrsonnc physique. l'organisation non gouvemementalc ou lc groupe de particu- liers qui a saisi la Commission.

2. Si une affaire n'est défére'e a la Cour que sur la base de I'alinéa e du paragraphe I, l'af— fair'e est d'abord soumise ä un comite composé de trois membres de la Cour. Fera partie d'of—

personer som har anfört klagomål enligt artikel 25 skall ha rätt att hänskjuta ett mål till domsto-

"

len.

Artikel 4

Artikel 45 i konventionen ges följande ly- delse:

"Domstolens behörighet omfattar alla mål som rör tolkningen och tillämpningen av denna konvention och som hänskjuts till den i enlighet med artikel 48.”

Artikel 5

Artikel 48 i konventionen får följande ly- delse:

” 1. Under förutsättning att den berörda höga fördragsslutande parten, om det finns endast en sådan. eller de berörda höga fördragsslutande parterna, om det finns flera, obligatoriskt är un- derkastade domstolens jurisdiktion eller, om så ej är fallet, med samtycke av den berörda höga fördragsslutande parten, om det finns endast en sådan, eller de berörda höga fördragsslutande partema, om det finns flera, kan ett mål hän- skjutas till domstolen av

a. kommissionen, b. en hög fördragsslutande part vars medbor- gare påstås ha blivit utsatt för ett konventions- brott,

c. en hög fördragsslutande part som hänskju- tit målet till kommissionen,

d. en hög fördragsslutande part mot vilken klagomålet riktats,

e. den enskilda person, icke-statliga organi- sation eller grupp av enskilda personer som har anfört klagomål till kommissionen.

2. Om ett mål hänskjuts till domstolen endast i enlighet med punkt 1.e, skall det först under- ställas en särskild avdelning bestående av tre ledamöter av domstolen. i avdelningen skall

member of the panel the judge who is elected in respect of the High Contracting Party against which the complaint has been lodged, or, if there is none, a person of its choice who shall sit in the capacity of judge. if the complaint has been lodged against more than one High Con- tracting Party, the size of the panel shall be in- creased accordingly.

if the case does not raise a serious question affecting the interpretation or application of the Convention and does not for any other reason warrant consideration by the Court, the panel may. by a unanimous vote. decide that it shall not be considered by the Court. In that event. the Committee. of Ministers shall decide, in ac— cordance with the provisions of Article 32, whether there has been a violation of the Con- vention."

Article 6

1. This Protocol shall be open for signature by member States of the Council of Europe sig- natories to the Convention, which may express their consent to be bound by: a. signature without reservation as to ratifr— cation, acceptance or approval; or b. signature subject to ratifrcation, accep- tance or approval. followed by ratifrcation, ac- ceptance or approval.

2. The instruments of ratifrcation, accep- tance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 7

1. This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which ten member States of the Council of Europe have expressed their consent to be bound by the Protocol in accordance with the provisions of Article 6.

Prop. l994/95:1 15

free du comité le juge élu au titre de la Haute Partie Contractante contre laquelle la requéte a e'té introduite ou. a défaut, une personne de son choix pour siéger en qualité de juge. Si la re- quete a été introduite contre plus d'une Haute Partie Contractante, le nombre de membres du comité sera augmenté en consequence.

Si l'affaire ne souleve aucune question grave relative ä l'interprétation ou a l'application de la Convention, et si elle ne justifie pas, pour d'autres raisons, un examen par la Cour, le co- mité peut de'cider, å l'unanimité, qu'elle ne sera pas examine'e par la Cour. En pareil cas. le Co- mité des Ministres decide, dans les conditions prévues par l'articlc 32. s'il y a en ou non viola- tion de la Convention.»

Article 6

1. Le présent Protocole est ouvert a la signa— ture des Etats membres du Conseil de l'Europe signataires de la Convention, qui peuvent ex- primer leur consentement Et étrc liés par: a. signature sans reserve de ratifrcation, d”ac- ceptation ou d'approbation; ou b. signature sous réserve de ratifrcation, d'acceptation ou d'approbation. suivie de rati— frcation. d'acceptation ou d'approbation.

2. Les instruments de ratifrcation, d'accepta- tion ou d'approbation seront déposc's pres le Secre'taire General du Conseil de 1”Europe.

Article 7

i. Le present Protocole entrera en vigueur le premierjour du mois qui suit llexpiration d'une pe'riode de trois mois apres la date ä laquelle dix Etats membres du Conseil de l'Europe au- ront exprimé leur consentement a etre liés par le Protocole confomrc'ment aux dispositions de l'article 6.

som självskriven medlem sitta den domare som valts för den höga fördragsslutande part mot vilken klagomålet är riktat eller, om det inte finns någon sådan, en av den parten utsedd per- son som skall sitta i avdelningen som domare. Om klagomålet är riktat mot ller än en hög för- dragsslutande part, skall antalet medlemmar i avdelningen utökas i enlighet därmed.

Om någon allvarlig fråga som rör tolkningen eller tillämpningen av konventionen inte upp- kommer i målet och det inte heller av annan or- sak bör föranleda en prövning i domstolen, får avdelningen enhälligt besluta att målet inte skall prövas av domstolen. 1 så fall skall minis- terkommittén, i enlighet med bestämmelserna i artikel 32, avgöra huruvida en kränkning av konventionen har ägt rum.”

Artikel 6

1. Detta protokoll skall stå öppet för under- tecknande av de medlemsstater i Europarådet som undertecknat konventionen, vilka kan ut- trycka sitt samtycke till att vara bundna genom

a. undertecknande utan förbehåll för ratifika- tion, godtagande eller godkännande eller

b. undertecknande med förbehåll för ratifika- tion, godtagande eller godkännande. följt av ra- tifikation, godtagande eller godkännande.

2. Ratil'rkations-, godtagande- eller godkän— nandeinstrumenten skall deponeras hos Euro- parådets generalsekreterare.

Artikel 7

1 . Detta protokoll träder i kraft den första da- gen i den månad som följer efter utgången av en period av tre månader från den dag då tio

medlemsstater i Europarådet har uttryckt sitt—

samtycke till att vara bundna av protokollet i enlighet med bestämmelserna i artikel 6.

Prop. 1994/95:1 15

2. in respect of any member State which sub- sequently expresses its consent to be bound by it, the Protocol shall enter into force on the first day of the month following the. expiration of a period of three months after the date of signa- ture or of the deposit of the. instrument of ratifi- cation, acceptance or approval.

Article 8

The Secretary General of the Council of Europe shall notify all the member States of the Council of Europe of:

a. any signature: b. the deposit of any instrument of ratifrca- tion, acceptance or approval;

c.. any date of entry into force of this Protocol in accordance with Article 7:

d. any other act, notification or declaration relating to this Protocol.

ln witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done at Rome, this 6th day of November 1990, in English and French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe.

Prop. 1994/95:l 15

2. Pour tout Etat membre qui exprirnera ulté— rieurement son consentement å etre lie'. par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur le pre- mier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois apres la date de la signa- ture ou du dépöt de l'instrumcnt de ratifrcation, d'acceptation ou d'approbation.

Article 8

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Eu— rope notifiera å tous les Etats membres du Con— seil de l'Europe:

a. toute signature; b. le dépöt de tout instrument de ratifrcation, d'acceptation ou d'approbation;

c. toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément å son article 7:

d. tout autre acte, notification ou declaration ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dument autori- se's å cet effet. ont signé le present Protocole.

Fait 51 Rome. le 6 novembre 1990, en frangais eten anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera de'pose' dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Sccré- tairc Général du Conseil de l'Europe en com- muniquera copie certifrée confomre ä chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.

10

2. I förhållande till en medlemsstat som se— nare uttrycker sitt samtycke till att vara bunden av protokollet träder detta i kraft den första da- gen i den månad som följer efter utgången av en period av tre månader från dagen för under- tecknandet eller från den dag då ratifikations—, godtagande- eller godkännandeinstrumentet deponerades.

Artikel 8

Europarådets generalsekreterare skall under- rätta alla Europarådets medlemsstater om

a. undertecknande. b. deponering av ratifikations—. godtagande— eller godkännandeinstrument,

c. dag för detta protokolls ikraftträdande en— ligt artikel 7,

(1. andra åtgärder, notifrkationer eller förkla- ringar som rör detta protokoll.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen befullmäktigade, under— tecknat detta protokoll.

Upprättat i Rorn den 6 november 1990 på engeISka och franska, vilka båda texter är lika giltiga, i ett enda exemplar som skall deponeras i Europarådets arkiv. Europarådets generalsek- rcterare skall sända en bestyrkt kopia till varje medlemsstat i Europarådet.

3 Ärendet och dess beredning

Inom Europarådet har utarbetats två tilläggsprotokoll till den europeiska kon- ventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläg- gande friheterna (Europakonventionen), protokoll nr 9 och 11, vilka under- tecknats men inte ratificerats av Sverige. Protokollen rör ändringar i det sys- tem som satts upp enligt konventionen för att säkerställa staternas efterlevnad av konventionsförpliktelsema.

Protokoll nr 9 undertecknades av Sverige med förbehåll för ratifikation då det öppnades för undertecknande av Europarådets ministerkommitté den 6 november 1990. Enligt detta protokoll ges en enskild klagande rätt att själv hänskjuta ett mål som granskats av Europakommissionen till Europadomsto- lens prövning. Domstolens prövning av ett sådant mål är dock beroende av om prövningstillstånd meddelas. Protokollet har hitintills ratificerats av 15 stater. Det trädde i kraft den 1 oktober 1994 gentemot de stater som först ratifi- cerade protokollet. För de stater som ännu inte ratificerat protokollet träder det i kraft den första dagen i den månad som följer efter utgången av en period om tre månader från den dag då ratifikationsinstrumentet deponeras hos Euro- parådets generalsekreterare. Att Sverige inte ratificerat protokollet samman- hänger med att ändamålsenligheten av protokollet har ansetts böra bedömas i ljuset av det mera långtgående reformförslag som beretts och nu genomförs genom protokoll nr 11.

Protokoll nr 1 1 innebär en genomgripande reform av övervakningssystemet enligt konventionen. Kommissionen och domstolen avskaffas och ersätts av en pemianent domstol för prövning av såväl individuella som mellanstatliga klagomål. Protokollet antogs av Europarådets ministerkommitté den 20 april 1994 och öppnades för undertecknande den 11 maj 1994. Det undertecknades denna dag av samtliga medlemsstater med undantag av Italien. i samtliga fall med förbehåll för ratifikation. Endast en stat har hitintills ratificerat protokol- let. '

Protokollet står öppet för undertecknande av samtliga medlemstateri Euro- parådet som är parter till Europakonventionen. Protokollet träder i kraft den första dagen i den månad som följer efter utgången av en period om ett år från den dag då samtliga konventionsstater ratificerat det. I och med att protokoll nr 1 [ träder i kraft upphör protokoll nr 9 att gälla.

Europarådets parlamentariska församling, Europadomstolen och Europa- kommissionen har avgett yttranden över förslaget till en övergripande reform på sätt denna utformats i protokoll nr 11. Medan parlamentariska försam— lingen ställt sig uttalat positiv till en reform av detta slag har meningarna inom domstolen och kommissionen varit delade. Domstolen och kommissionen har däremot tillstyrkt att enskilda ges en rätt att begära att ett mål hänskjuts till domstolens prövning.

Ärendet saknar direkt betydelse för svenska myndigheter. Någon remissbe— handling har därför inte ansetts behövlig.

Lagrådet avgav yttrande över förslaget till lag om den europeiska konven- tionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (prop. 1993/94: 1 17). Den nu föreslagna ändringen av denna lag rör en ändring av de processuella bestämmelsema i konventionen. Klaganden ges

Prop. 1994/95:115

12

en rätt att hänskjuta ett mål till domstolens prövning på det sätt som anges i protokoll nr 9. Det nya förfarandet kan i och för sig tillämpas oberoende av svensk lagstiftning sedan protokollet ratificerats av Sverige och det trätt i kraft gentemot Sverige. Den föreslagna lagändringen utgör närmast en nödvändig konsekvens av den lagstiftningsmetod som tillämpades då Europakonventio— nen införlivades med svensk rätt genom lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grund— läggande friheterna. Lagrådets hörande skulle därför sakna betydelse i ären- det.

De engelska och franska texterna till protokollen, vilka har samma giltig- het. samt en översättning till svenska tas in, såvitt gäller protokoll nr 9 i pro- postitionens lagförslag och såvitt gäller protokoll nr 1 1 som bilaga till propo- srtionen.

4 Bakgrund

4.1 Europakonventionen och dess tilläggsprotokoll

Den europeiska konventionen den 4 november 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventio- nen) ratificerades av Sverige den 4 februari 1952 (prop. 1951:165, bet. 1951:UU11, rskr. 1951z2). Senare har Sverige också ratificerat nio av de tilläggsprotokoll som antagits till konventionen (prop. 1953z32, 1964:87, 1983/84z3l, 1984/85:123, 1985/86:18 och l991/9Z:165). Genom de första, fjärde, sjätte och sjunde tilläggsprotokollen har antalet skyddade rättigheter utökats. Det andra protokollet reglerar behörigheten för Europadomstolen att avge rådgivande yttranden till Europarådets ministerkommitté. De tredje och åttonde protokollen behandlar vissa förändringari förfarandet inför Europa-' domstolen och Europakommissionen. Det femte protokollet gäller sättet att utse ledamöteri kommissionen och domstolen. Det tionde protokollet rör om— röstningsreglernai Europarådets ministerkommitté vid prövning av klagomål enligt konventionen. Detta har ännu inte trätt i kraft. '

Konventionen och protokollen nr 1-8 till denna har införlivats med svensk rätt genom lagen (1994zl219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande frihetema (prop. l993/94:1 17. bet. 1993/941KU24. rskr. 1993/94:246). Lagen träderi kraft den ljanuari 1995.

När Europakonventionen utarbetades efter andra världskrigets slut var det en kontroversiell fråga om konventionens efterlevnad skulle säkerställas ge- nom en internationell domstol eller på annat vis. Tillskapandet av både en kommission och en domstol kan sägas ha utgjort frukten av en politisk kom— promiss mellan de stater som önskade en sådan domstol och de som motsatte sig denna. Detta är också anledningen till att domstolens jurisdiktion över en stat gjordes beroende av att staten avgett en uttrycklig förklaring att den underkastar sig domstolens juridiktion (artikel46). De stater som valde att inte underkasta sig domstolens jurisdiktion kunde granskas av kommissionen varefter ministerkommittén slutligt avgjorde om ett konventionsbrott ägt rum (artikel 32).

Också vad gällde möjligheten för enskilda att få använda sig av ett intema- tionellt övervakningssystem av detta slag var åsikterna delade. Frågan löstes på ett liknande vis som den rörande domstolens kompetens, genom att klago- mål till kommissionen skulle kunna anföras av en enskild mot en stat endast om denna stat uttryckligen förklarat att den erkände kommissionens behörig- het att behandla sådana klagomål (artikel 25). Någon rätt för den enskilde att också föra ett mål till domstolen upptogs inte i konventionen.

Successivt har allt fler konventionsstater valt att erkänna den enskilda kla- gorätten till kommissionen samt domstolens jurisdiktion. Sverige tillhörde de stater som i samband med ratifikationen av konventionen år 1952 också er- kände den enskilda klagorätten. Detta gjordes för obegränsad tid. Sverige var emellertid vid denna tid inte berett att erkänna domstolens jurisdiktion. Detta skedde först år 1966 och då för en period av fem år (prop. 196633). Det svenska erkännandet har därefter förnyats för ytterligare femårsperioder, se- nast för tiden fram till den 13 maj 1996 (prop. 1990/91:79). I regeringens proposition till riksdagen om inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och rättighetsfrågor (prop. 1993/94:1 17) har regeringen föreslagit att ett sådant erkännande avges för obegränsad tid när en ny förklaring enligt artikel 46 skall avges för tiden efter den 13 maj 1996. Idag har domstolens jurisdik— tion erkänts av samtliga konventionsanslutna stater, antingen för en viss tids- period eller för obegränsad tid. Samtliga konventionsstater har också accepte- rat den enskilda klagorätten enligt artikel 25. I vissa fall har också sådana förklaringar gjorts tidsbegränsade.

4.2 Nuvarande processordning

Det nuvarande övervakningssystemet beskrivs i artiklarna 19-56 i konventio- nen. Tre organ har till uppgift att övervaka konventionsstatemas efterlevnad av konventionsförpliktelsenia. den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen), den europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna (Europakommissionen) samt Europarådets minister- kommitté. Kommissionen granskar klagomål från stater och från enskilda över påstådda brott mot konventionen. Kommissionen skall därvid först pröva om ett klagomål uppfyller villkoren för att bli behandlat i sak på det sätt som anges i artiklarna 25-27. Bl.a. skall alla inhemska rättsmedel vara uttömda, klagomålet ha inkommit inom sex månader från det att det slutliga nationella avgörandet meddelats, klagomålet anses omfatta en fråga som rör konventio- nens tillämpning samt inte anses vara uppenbart ogrundat. Är förutsättning- ama i dessa artiklar inte uppfyllda avvisas klagomålet. Detta sker med det stora flertalet klagomål, mer än 80 procent. Avvisning kan äga rum både di- rekt och efter det att berörd stat yttrat sig över klagomålet ibland också efter det att en muntlig förhandling hållits inför kommissionen.

Om ett mål inte avvisas skall kommissionen verka för att en förlikning mel- lan klaganden och den berörda staten uppnås. Den skall vidare klarlägga de faktiska omständigheterna i målet. Om en förlikning inte uppnås, skall kom- missionen avge en slutrapport till ministerkommittén i vilken den uttalar sin uppfattning i frågan om ett konventionsbrott ägt rum. Kommissionen och den berörda staten kan därefter inom tre månader från dagen för rapportens över-

Prop. l994/95:1 15

14

lämnande till ministerkommittén hänskjuta målet till Europadomstolen. Den enskilde klaganden har inte någon sådan rätt. Domstolen avgör målet genom dom. Domen är folkrättsligt bindande för den berörda staten. I domen faststäl— ler domstolen om ett konventionsbrott har ägt rum. Om så är fallet kan den tillerkänna den enskilde klaganden ett skadestånd samt ersättning för rätte- gångskostnader. Inte sällan gör domstolen en annan bedömning än kommis- sionen av frågan om konventionsbrott. Domstolen kan dock endast pröva må- lct i den omfattning som det tagits upp till sakbehandling av kommissionen.

Om målet inte hänskjuts till domstolens prövning avgörs det av Europarå- dets ministerkommitté. Också ministerkommittén kan tillerkänna en enskild klagande ersättning och dess beslut är bindande för staten på samma sätt som en dom meddelad av domstolen. I de flesta fall avgör ministerkommittén de mer okontroversiella målen. t.ex. sådana där staten medgivit konventionsbrott eller accepterat kommissionens bedömning i denna fråga. De mål där staten och kommissionen har olika uppfattning brukar i regel hänskjutas till domsto- lens prövning. Ibland hänskjutcr kommissionen också sådana mål där den funnit att något konventionsbrott inte förevarit i syfte att få ett klargörande prejudikat. Ministerkommittén övervakar också efterlevnaden av domstolens domar och av dess egna beslut.

Varken kommissionens eller domstolens ledamöter utför sina uppdrag på heltid. I många fall fullgörs uppgifterna vid sidan av ordinarie arbetsuppgifter i hemlandet. Kommissionen sammanträder f.n. 16 veckor om året och dom- stolen 10.

4.3 Enskildas rätt att hänskjuta mål till domstolen

Enligt nuvarande ordning kan som nämnts ovan endast en stat eller kommis- sionen begära domstolens prövning av ett mål som behandlats i kommissio- nen. Systemet ger således inte en enskild klagande någon rätt att få ett mål prövat i domstolen. Detta blev resultatet av de överväganden som gjordes i samband med konventionens tillkomst. Det ansågs då bl.a. att den enskildes intresse i detta hänseende blev tillräckligt tillgodosett genom kommissionens behörighet att begära domstolens prövning.

Frågan har därefter med skiftande intensitet diskuterats inom Europarådet sedan början av 1970—talet. Vid ministermötet i Wien år 1985 behandlades frågan ingående varvid främst Schweiz uttalade sig för en reform innebärande att enskilda klagande skulle ges en rätt att begära domstolens prövning av ett mål. Såväl domstolen som kommissionen tillstyrkte en sådan reform. Flera stater var emellertid tveksamma till om det förelåg ett reellt behov av en re- form av denna innebörd. Ett tilläggsprotokoll, nr 9. utarbetades i expertkom- mittéir för en refonnering av övervakningssystemet enligt konventionen (DH— PR) och i Styrkommittén för mänskliga rättigheter (CDDH). Protokollet an- togs av Europarådets ministerkommitté den 23 oktober 1990 och öppnades för undertecknande den 6 november samma år. varvid det undertecknades av flertalet medlemsstater däribland Sverige. Protokollet är för sitt ikraftträdande beroende av 10 staters ratifikation. Det har hitills ratificerats av Cypern. Fin- land, Irland. Italien, Luxemburg. Nedcrländema. Norge, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien. Tjeckien. Tyskland, Ungern och Österrike. Med undan-

tag för Cypern, Polen och Tyskland trädde protokollet i kraft den 1 oktober 1994. Gentemot Tyskland trädde det i kraft den 1 november 1994. Gentemot Cypern och Polen träder deti kraft den 1 januari 1995 respektive den 1 feb- ruari 1995.

4.4 Behovet av en övergripande reform

En övergripande reformering av övervakningssystemet enligt Europakonven-

tionen har sedan en lång tid diskuterats inom Europarådet samtidigt med dis-" kussionema om att ge den enskilde klaganden en rätt att hänskjuta mål till domstolens prövning. Allteftersom antalet klagomål till kommissionen ökat och handläggningstidema blivit längre har behovet av en övergripande reform accentuerats. Antalet registrerade klagomål hos kommissionen har ökat från några hundra per år i början av 1980-talet, till drygt 2000 vid utgången av år 1993. Härtill kommer det stora antalet oregistrerade klagomål (ca 9300 vid utgången av år 1993). Den ökande måltillströmningen har medfört långa handläggningstider i kommissionen. Antalet mål som hänskjuts till domsto- lens prövning är alltjämt begränsat, men allteftersom ett ökat antal mål avgörs av kommissionen ökar också antalet mål som hänskjuts till domstolen. Medan domstolen före år 1982 belastades med mindre än 10 mål per år har antalet årligen hänskjutna mål ökat till mellan 60 och 81 åren 1991-1993. Målanhop- ningen inför konventionsorganen har lett till att det kan dröja mellan 4 och 5 år innan ett mål blivit slutligen avgjort av domstolen eller av ministerkommittén. Måltillströmningen kan också förväntas öka ytterligare med anledning av att nya stater från Öst- och Centraleuropa blivit medlemmar av Europarådet och anslutit sig till konventionen. Sedan år 1990 har åtta nya stater anslutit sig till konventionen (Bulgarien, Finland, Polen, Rumänien, Tjeckien, Slovakien, Slovenien och Ungern). Estland och Litauen kan inom kort förväntas ratifi- cera konventionen och andra statcr har ansökt om medlemskap i Europarådet, däribland Ryssland.

Redan år 1982 väcktes frågan om en reform av systemet genom att slå sam- man kommissionen och domstolen till ett permanent organ. Frågan initierades av Schweiz och diskuterades ingående i Europarådets expertgrupp för en re- formering av övervakningssystemet enligt konventionen (DH-PR). och i styr- kommittén för mänskliga rättigheter (CDDH). Meningarna var emellertid dc- lade om ändamålsenligheten av ett sådant system och det gick inte att uppnå enighet om en så genomgripande reform. Bl.a. de nordiska länderna, Storbri— tannien och Nederländerna motsatte sig förslaget. Då ett dödläge därmed upp- kom i refonnfrågan, medan antalet klagomål till kommissionen fortsatte att öka. lade Sverige och Nederländerna i oktober 1990 samtidigt fram altema- tiva förslag om hur en effektivisering kunde uppnås inom ramen för det nuva- rande systemet. Förslagen. som lades fram oberoende av varandra. var i allt väsentligt överenstämmande och gick i huvudsak ut på att kommissionen och dotnstolcn skulle behållas som självständiga organ men kommissionen ges en ställning som en renodlad underinstans. Dess avgöranden skulle bli folkrätts- ligt bindande om de inte överklagades till domstolen. Kommissionen skulle dämied behållas för den masshanteiing av klagomål som kommer att krävas. medan domstolen skulle ges rollen av en renodlad prejudikatinstans för att

Prop. 1994/95:1 15

16

säkerställa en god kvalitet i rättsbildningen och utveckling av en enhetlig praxis. Ett överklagande skulle prövas av domstolen först sedan prövningstill- stånd lämnats. På expertnivå och i Styrkommittén nåddes i och för sig majori- tet för en sådan lösning, men inte heller för denna gick det att uppnå någon enighet. Båda förslagen lades därför fram för Europarådets ministerkommitté i oktober 1992 för erhållande av ett klart mandat för det vidare reformarbetet.

Meningskiljaktigheten rörde främst om det var ändamålsenligt att inrätta en domstol med heltidsarbetande domare. För detta talade att man uppnådde en ökad effektivisering av arbetet. Mot talade bl.a. att man riskerade erhålla en domstol med ledamöter som saknade förankring i sina nationella rättsord- ningar. Vidare var det flera stater som värdesatte möjligheten att få ett mål prövat i två instanser, särskilt vad gällde de rättsligt eller politiskt kontroversi- ella målen. Andra såg detta som en direkt nackdel. Rättskipningens auktoritet kunde enligt dessa undergrävas och ett tvåinstanssystem var inte heller ägnat att nedbringa handläggningstidema. vilket var ett huvudsyfte med en reform. Stater som värdesatte kommissionens arbete med att verka för förlikningar hyste också farhågor för att detta inte skulle fungera lika smidigt med en ny ordning som i det rådande systemet.

Då önskemålet om att nå enighet om en reform växte sig allt starkare nåd- des slutligen, bl.a. genom aktiv svensk medverkan, i maj 1993 en kompromiss i ministerkommittén och styrkommittén gavs i uppdrag att utarbeta en kon- ventionsändring enligt vissa riktlinjer. Enligt dessa skulle det nuvarande över- vakningssystemet ersättas med en domstol med ett effektivt system för såll- ning av mål. med en effektiv förlikningsprocedur samt utformad på ett sådant sätt att kvalité och konsekvens i rättskipningen säkerställs med möjlighet till omprövning i särskilda mål som ger upphov till allvarliga frågor om konven- tionens tolkning och tillämpning. Protokoll nr 11 är resultatet av detta upp- drag.

5 Innehållet i protokoll nr 9

Protokoll nr 9, som upptar åtta artiklar, innebär att artiklarna 31. 44, 45 och 48 i konventionen ändras. Protokollet gäller endast i förhållande till de stater som förklarat sig bundna av protokollet. Detta klargörs i artikel 1.

Liksom vad gäller de flesta konventioner som utarbetats inom Europarådet finns en kommentar en "Explanatory Report" till protokollet som också godkänts av ministerkommittén. För en närmare redovisning av innebörden av protokollet hänvisas till denna kommentar som finns tillgänglig bl.a. i Europarådets dokumentserie Treaties and reports, (ISBN 92—871—2007-2) med titeln "Protocol No. 9 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Explanatory Report".

Artikel 2

Denna artikel anger att kommissionens rapporter i ett mål skall delges inte bara konventionsstatema utan också den enskilde klaganden så att denne har ett underlag för att begära domstolens prövning. Klaganden får dock inte of-

fentliggöra en sådan rapport. Om han gör det kan det påverka möjligheten att få ett klagomål behandlat.

Artikel 3

Genom denna artikel ändras artikel 44 i konventionen så att utöver staten och kommissionen också enskilda, icke-statliga organisationer eller grupper av enskilda, som anfört klagomål enligt artikel 25, ges en rätt att hänskjuta mål till domstolens prövning.

Artikel 4

Genom denna artikel görs en redaktionell ändring i artikel 45 som en konse- kvens av att enskilda får rätt att hänskjuta mål till domstolen enligt artikel 3.

Artikel 5

Artikeln utgör den centrala bestämmelsen i protokollet. Genom artikeln görs ett tillägg i artikel 48 så att de personer som kan anföra klagomål enligt artikel 25 också upptas bland dem som får hänskjuta mål till domstolen. I artikel 5.2 anges de förutsättningar under vilka ett mål som blivit hänskjutet av enskilda, icke-statliga organisationer. eller en grupp av individer får tas upp till pröv- ning. Om målet inte ger upphov till en allvarlig fråga som rör tolkningen eller tillämpningen av konventionen och det inte heller av annan orsak bör prövas av domstolen, får en särskild avdelning bestående av tre ledamöter i domsto- len besluta att målet inte skall tas upp till behandling av domstolen. I sådant fall avgörs målet av ministerkommittén. Ledamoten från den berörda staten skall delta i avdelningens beslut då den tar ställning till om ett mål skall be- handlas av domstolen.

Genom bestämmelsen införs alltså en sorts prövningstillstånd såvitt gäller de fall där enskilda begärt domstolens prövning. Något krav på sådant till- stånd uppställs inte gentemot statema eller kommissionen. Bestämmelsen om prövningstillstånd syftar till att hindra att domstolen blir belastad med alltför många mål som enskilda klagande hänskjutcr.

Mål som inte ger upphov till allvarliga frågor om konventionens tolkning och tillämpning är t.ex. sådana där det redan finns en fast etablerad praxis utvecklad av domstolen eller där tvisten huvudsakligen rör de faktiska om- ständigheterna eller bevisvärdering. Ett annat skäl för en sådan bedömning kan vara att staten i fråga förklarat sig acceptera kommissionens bedömning i fråga om kränkning och att skadeståndsfrågan lika väl kan behandlas i minis- terkommittén.

Att enskilda klagande ges talerätt inför domstolen innebär inte att de ges en absolut rätt att personligen närvara vid en förhandling i domstolen. Närvaro genom ombud måste ibland anses tillräcklig, t.ex. då klagomål behandlas från personer som är frihetsberövade.

Prop. 1994/951115

18

Artiklarna 6-8

Dessa artiklar innehåller sådana ikraftträdandebestämmelser och slutbestäm- melser som Europarådets konventioner normalt upptar. Enligt artikel 7 träder protokollet i kraft den första dagen i den månad som följer på utgången av en period om tre månader från den dag då tio av Europarådets medlemsstater förklarat sig bundna av protokollet. Som tidigare nämnts trädde det i kraft den 1 oktober 1994 gentemot de stater som varit först med att ratificera det. För stater som senare tillträder protokollet träder det i kraft tre månader efter rati- fikationen.

6 Innehållet i protokoll nr 11 6.1 Allmänt

Genom protokoll nr 11 upphävs artiklarna 19-56 i Europakonventionen lik- som protokoll nr 2 till detta och ersätts med de artiklar som protokollet inne- håller. Vidare upphävs protokoll nr 9.

Konventionsändringama innebär att den existerande kommissionen och domstolen avskaffas och ersätts av en domstol med heltidsarbetande ledamö- ter. Denna domstol skall innehålla lika många ledamöter som antalet konven- tionsstater. Den nya domstolen skall pröva såväl mellanstatliga som enskilda klagomål gentemot de stater som är parter till konventionen. Kravet på sär- skild förklaring för godkännande av domstolens jurisdiktion eller för godkän- nande av den enskilda klagorätten har alltså tagits bort. Statens skyldighet i dessa hänseenden följer istället direkt av en anslutning till protokollet. Syste- met med rådgivande yttranden cnli gt protokoll nr 2 behålls oförändrat i artik- larna 47-49.

Domstolen skall arbeta i kommittéer om tre ledamöter som sorterar under kammare om sju ledamöter samt i stor sammansättning (”Grand Chamber”) med sjutton ledamöter. I plenum sammanträder den nya domstolen endast för att avgöra administrativa frågor. Kommitteema skall göra den första såll- ningen av klagomålen och avvisa sådana som uppenbart inte kan leda till framgång eller där de formella processuella förutsättningama inte är upp- fyllda. Dessa kommer således att fullgöra den uppgift som kommissionens kommittéer har i det nuvarande systemet. Kammaren skall pröva sådana mål som inte avvisats av en kommitté. Kriteriema för sakbehandling behålls oför- ändrade. I sådana mål som inte avvisas skall kammaren avgöra målet genom dom. Förfarandet är muntligt och skriftligt. Man kan förutse att tre till fyra kammare behöver inrättas för att klara målhanteringen. En kammare kan hän- skjuta ctt mål till avgörande i stor sammansättning (”Grand Chamber”) om parterna samtycker.

Mål som avgjorts av en kammare kan på begäran av partema hänskjutas till avgörande i stor sammansättning om målet rör frågor av stor principiell betydelse. Prövning i stor sammansättning förutsätter dock att prövningstill- stånd ges. Dcnna möjlighet till omprövning skall komma till användning en- dast i undantagsfall, t.ex. i mål som får stora politiska konsekvenser eller inne- bär långtgåendc krav på ändringar i ett lands nationella lagstiftning.

Domstolens ledamöter skall tjänstgöra i domstolen på heltid. De väljs av Europarådets parlamentariska församling för en tid av sex år. Mandattiden upphör dock det år domaren i fråga nått 70 års ålder.

Ministerkommitténs roll begränsas till att övervaka efterlevnaden av dom- stolens domar. Dess befattning med mellanstatliga klagomål upphör.

Konventionsändringama träder i kraft först ett år efter det att samtliga kon- ventionsstater förklarat sig bundna av protokollet.

6.2 De enskilda artiklarna

Tilläggsprotokollet består av 7 artiklar. Artikel 1 innehåller de artiklar som ersätter artiklarna 19-56 i den gällande konventionen samt protokoll nr 2 till denna. Artikel 2 innehåller konsekvensändringar och rubriker till samtliga konventionsbestämmelser och tilläggsprotokoll. Artikel 3 innehåller bestäm— melser om undertecknande och ratifikation. Artikel 4 upptar bestämmelser om ikraftträdande. Artikel 5 och 6 innehåller övergångsbestämmelser, och ar- tikel 7 slutbestämmelser.

Liksom vad gäller de flesta konventioner som utarbetats inom Europarådet finns en kommentar en ”Explanatory Report” — till protokollet som också godkänts av ministerkommittén. För en närmare redovisning av innebörden av den nya konventionstexten hänvisas till denna kommentar som finns till- gänglig bl.a. i Europarådets dokumentserie Treaties and reports (ISBN 92- 871-2482—5) med titeln "Protocol No. 1 1 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Explanatory report".

Artikel 1

Genom denna artikel ändras artiklarna 19-56 i den gällande konventionen samt protokoll nr. 2 till denna. De nya artiklarna får följande innehåll.

A rtikel 19

I artikeln anges att en permanent domstol skall inrättas. Den utgör en ny insti— tution som ersätter kommissionen och den nuvarande domstolen men övertar dess namn "Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna”. Artikeln är utformad efter mönster från den nuvarande artikel 19 i konventio- nen.

Artikel 20

Artikeln anger att antalet ledamöter skall vara detsamma som antalet konven— tionsstater. Enligt nu gällande ordning motsvarar antalet ledamöter antalet medlemmar i Europarådet. Under den tid då konventionen inte var ratificerad av samtliga medlemsstater fick detta till följd att domstolen bestod av ledamö- ter också från stater som inte ratilicerat konventionen. Bestämmelsen har ut- formats så att det inte längre råder ett absolut hinder mot att ha fler domare från samma stat som ledamöter i domstolen. Detta möjliggör för en stat som inte önskar nominera en av sina egna medborgare att nominera en domare

Prop. l994/95:1 15

20

från en annan konventionsstat i stället för att som idag tvingas att nominera någon från en stat som inte är part till konventionen.

Artikel 21

Artikeln anger de kvalifikationer som en ledamot skall ha. Dessa motsvarari allt väsentligt de krav som ställs på ledamötema i domstolen enligt nu gäl- lande ordning. Kravet på att de skall kunna tjänstgöra på heltid framhävs i artikeln.

Artikel 22

Artikeln reglerar förfarandet vid val av domare, vilket i allt väsentligt motsva- rar vad som gäller enligt nu gällande ordning. Ledamöterna väljs alltså av Europarådets parlamentariska församling på förslag av ministerkommittén. Liksom enligt nuvarande ordning skall tre kandidater nomineras av minister- kommittén.

Artikel 23

I artikeln föreskrivs att mandattiden för en domare skall vara sex år. jämfört med nuvarande nio. De kan omväljas. Domstolen kommer att bestå av heltids- arbetande domare. En åldersgräns på 70 år har införts, vilket skall ses mot bakgrund av att en åldergräns finns för nationella domare i de flesta euro- peiska rättssystem. Mandattiden utgår således alltid det år domaren i fråga uppnår denna ålder. I övrigt är bestämmelsen utformad på samma sätt som artikel 40 i den gällande konventionstexten.

Artikel 24

Artikeln innehåller en regel om avskedande av domare som inte längre upp— fyller kvalifikationema i artikel 21. Den är utformad efter motsvarande be- stämmelse i stadgan för Internationella domstolen i Haag. Dock krävs enligt denna artikel endast 2/3 majoritet av domstolens ledamöter för att avskeda en ledamot. Bestämmelsen syftar bl.a. till att garantera domstolens oberoende.

Artikel 25

Artikeln anger att domstolen skall biträdas av ett kansli vars uppgifter och organisation bestäms av domstolen samt att ledamöterna får biträdas av före— dragande som ledamöterna själva föreslår.

Artikel 26

Artikeln anger de funktioner som skall utövas av domstolen i plenum. Som framgår av artikeln har domstolen i plenum ingen dömande funktion.

Artikel 27

Artikeln anger domstolens sammansättning vid handläggningen av mål. Upp- giftema för kommittéerna, kammrama och för domstolen i stor sammansätt- ning ("Grand Chamber”) har redovisats ovan. Domaren från den stat mot vilken ett klagomål riktas skall alltid delta vid målets avgörande i en kammare eller av domstolen i stor sammansättning. Om denne på grund av jäv eller annan omständighet inte kan delta får staten utse en domare ad hoc. Denna ordning, vilken tillämpas i den nuvarande domstolen, har bedömts värdefull för att säkerställa domstolens kompetens att avgöra innehållet i den berörda statens nationella rätt i den mån det är av betydelse för prövningen och också för att tillföra domstolen allmän information om nationella förhållanden som kan vara av betydelse. I stor sammansättning deltar ordföranden. vice-ordför- andena och ordförandena i kammarna ex officio i syfte att garantera en enhet- lig rättskipning av hög kvalitet.

Domstolen kommer i framtiden att bestå av mer än 30 ledamöter. 1 stor sammansättning begränsas antalet ledamöter till 17. För att säkerställa att en reell omprövning sker i de mål som hänskjuts till domstolen i stor samman- sättning enligt artikel 43 föreskrivs i artikeln att de domare som deltagit i kam- marens avgörande inte får delta när målet avgörs i stor sammansättning. Un- dantag görs dock för den nationella domaren och ordföranden i den kammare som dömt i målet, vilka alltid skall delta också vid ett måls prövning i stor sammansättning. Att utse nationella domare ad hoc för sådana mål har be- dömts som en sämre lösning. Detta problem sammanhänger med att institutet omprövning i artikel 43 utgör ett slags mellanting mellan ett regelrätt överkla- gande och ett hänskjutande till plenum.

Artiklarna 28-29

Förfarandet i en kommitté är enligt artikeln i princip detsamma som det som äger rum i kommissionens kommittéer enligt den nu gällande ordningen. En kommitté kan avvisa eller avskriva ett mål endast genom ett enhälligt beslut. Ett sådant beslut kan inte omprövas. Är kommittén inte enig behandlas målet i kammaren. Kammaren fattar därefter beslut om målet skall tas upp till sak- prövning på samma sätt som kommissionen gör enligt nu gällande ordning. Ett beslut att ta upp målet till prövning kan när som helst omprövas om om- ständigheterna ger anledning därtill (se artikel 35.4).

Beslut att ta upp ett mål till prövning skall meddelas särskilt. I undantags- fall kan detta underlåtas, t.ex. i de fall då staten medgivit att målet tas upp till sakprövning. Skälen för beslutet skall anges. Sedan beslut fattats om att ta upp ett mål till prövning kan kammaren — i syfte att underlätta en förliknings- lösning — delge parterna sin preliminära bedömning av frågan om och i så fall i vilket hänseende ett konventionsbrott förevarit.

Artikel 30

Bestämmelsen anger under vilka förutsättningar en kammare skall hänskjuta ett mål för avgörande i stor sammansättning (”Grand Chamber”). Bestäm- melsen kan sägas motsvara de regler som gäller för hänskjutande till plenum

Prop. l994/95:1 15

22

i kollegiala domstolar. Hänskjutande skall ske om ett mål ger upphov till all- varli ga frågor om konventionens tolkning och tillämpning eller om fråga upp- kommer om att avvika från tidigare fastlagd praxis. För att inte beröva par- terna rätten att själva begära omprövning enligt artikel 43 uppställs krav på samtycke från parterna. Det ursprungliga förslaget till konventionstext inne- höll inte alls någon motsvarande bestämmelse då man menade att ompröv- ningsinstitutet i artikel 43 räckte för att tillgodose de krav som bestämmelsen avser att tillgodose, nämligen upprätthållandet av en enhetlig praxis. Den ut- gör en del av den kompromiss på vilken hela reformen vilar.

A rtiklarna 3 I -33

Dessa bestämmelser reglerar behörigheten för domstolen i stor sammansätt- ning ("Grand Chamber”) och domstolens jurisdiktion. Av artikel 33 framgår att domstolen också skall behandla mellanstatliga mål utan krav på särskilt godkännande från berörda stater.

Artikel 34

Bestämmelsen är utformad efter artikel 25 i den gällande konventionstexten. Kravet på särskilt godkännande av behörigheten att behandla enskilda klago- mål har dock tagits bort. Skälet härtill är att samtliga konventionsstater accep- terat den enskilda klagorätten enligt artikel 25 liksom domstolens jurisdiktion enligt artikel46 i den gällande konventionstexten. Ett fullständigt godkän— nande av konventionens övervakningssystem har i praktiken kommit att bli ett villkor för medlemskap i Europarådet. Genom att domstolen ges behörig- het att avgöra såväl enskilda som mellanstatliga mål upphör ministerkommit- téns roll enligt artikel 32 i den gällande konventionstexten.

Artikel 35

Artikeln upptar förutsättningama för att ett mål skall kunna upptas till behand- ling. Villkoren har i sak behållits oförändrade från artikel 26 och 27 i den gällande konventionstexten. Någon ändring av den praxis som kommissionen utvecklat på detta område är inte åsyftad. Försök att utforma villkoren mer systematiskt och på ett mer överskådligt sätt, vilket bland annat förslagits av Internationella juristkommissionen, vann inte tillräckligt gehör under för- handlingarna då det befarades att detta kunde leda till en ny och oönskad praxisbildning.

Avvisningsbeslut kan som nämnts ovan fattas på vilket stadium som helst under förfarandet. Detta innebär dock inte att staten först på ett sent stadium kan resa sådana invändningar som staten kunnat göra tidigare.

Artikel 36

Artikeln innebär en nyhet i förhållandet till gällande ordning. Den ger en stat rätt att intervenera i mål mot en annan stat där klagomål anförts av den inter- ventionsberättigade statens egna medborgare. Interventionen kan ske skriftli-

gen och/eller genom deltagande i muntlig förhandling. Avsikten är att en stat på detta vis skall ha möjlighet att bistå en medborgare som anför klagomål mot en annan stat. Punkt 2 i artikeln motsvarar en bestämmelse som finns intagen i domstolens nu gällande procedurregler.

Artikel 37

Artikeln anger förutsättningama för avskrivning av mål. Den motsvarar i allt väsentligt artikel 30 i den gällande konventionstexten.

Artikel 38

Bestämmelsen motsvarar artikel 28.1 iden gällande konventionstexten. Efter- som en slags offentlighetsprincip introducerats i artikel 40 — förfarandet inför kommissionen är idag konlidentiellt anges att handläggningen i den del den syftar till att åstadkomma en förlikning skall vara konfidentiell.

A rtikel 39

Bestämmelsen som utformats efter regel 49.2 i domstolens procedurregler an- ger hur domstolen skall förfara om en förlikning uppnås.

Artikel 40

Genom denna bestämmelse införs en offentlighetsprincip i förfarandet. Förfa- randet inför kommissionen är idag inte offentligt och det skriftliga material som getts in till kommissionen är hemligt enligt kommissionens praxis. För- handlingar inför kommissionen äger rum inom stängda dörrar. Skriftligt mate- rial och vad som förebringats vid en förhandling inför kommissionen omfattas i Sverige i princip av utrikessekretess enligt 2 kap. l & sekretesslagen (1980: 100). Förfarandet inför domstolen är emellertid offentligt också idag. Genom den ifrågavarande bestämmelsen bliri princip allt skriftligt material som ges in till domstolen offentligt om inte domstolens president beslutar an— nat. Muntliga förhandlingar inför domstolen blir liksom idag offentliga om inte domstolen förordnar om stängda dörrar. Eftersom kommissionens nuva- rande handläggning till stor del kommer att övertas av den nya domstolen blir med den nya ordningen en större del av det samlade processmaterialet tillgängligt för allmänheten än vad som är fallet enligt vad som gäller idag.

Artikel 4 I

Bestämmelsen reglerar rätten till ersättning vid konventionsbrott och motsva- rar väsentligen artikel 50 i den gällande konventionstexten. Den har givits en enklare och mer kortfattad utfonnning.

Artikel 42

Artikeln innehåller en lagakraftbestämmelse av innebörd att en kammares dom blir slutgiltig enligt artikel 44, dvs. då parterna förklarat att

Prop. 1994/95:1 15

24

de inte avser att begära målets hänskjutande till avgörande i stor sammansätt- ning ("Grand Chamber”) eller då sådant hänskjutande inte begärts inom tre månader eller då domstolen avslagit en begäran om hänskjutande.

Artikel 43

Denna artikel reglerar förfarandet vid omprövning av en dom meddelad av en kammare. Detta institut, som varit det mest omtvistade under förhandlingarna och som tillkommit för att tillgodose krav bl.a. från Danmark, Irland, Italien, Nederländerna, Storbritannien och Sverige, avser att säkerställa en enhetlig praxisutveckling och en bibehållen kvalitet på rättskipningen i ljuset av den stora mängden av mål som den nya domstolen kan förväntas bli tvingad att avgöra per år.

Enligt bestämmelsen ges parterna rätt att inom tre månader från det en kam- mare meddelat dom i ett mål begära att målet hänskjuts till domstolen i stor sammansättning ("Grand Chamber”) för omprövning. Sådant hänskjutande bör begäras endast i undantagsfall. En särskild avdelning bestående av fem av domstolens ledamöter skall bevilja en sådan begäran om en allvarlig fråga om konventionens tolkning av tillämpning eller en allvarlig fråga av större allmän betydelse uppkommit i målet. Villkoren skall bedömas restriktivt. Av- sikten är att endast ett begränsat antal mål skall bli föremål för omprövning enligt denna artikel.

En allvarlig fråga om konventionens tolkning och tillämpning är för handen t.ex. om målet rör en viktig rättsfråga som inte tidigare bedömts av domstolen, om avgörandet har betydelse för utvecklingen av domstolens praxis eller inne- bär en avvikelse från fastställd praxis, eller om en dom nödvändiggör långt- gående ändringar i den berörda statens egen lagstiftning eller i statens natio- nella praxis. En fråga av större allmän betydelse kan föreligga då målet rör en viktig politisk fråga.

A rtikel 44

Denna artikel, som har berörts ovan. anger när domstolens domar vinner laga kraft. Alla domar som vunnit laga kraft skall publiceras. De skall emellertid även dessförinnan vara tillgängliga för allmänheten.

Artikel 45

I artikeln föreskrivs att skäl skall anges för domstolens domar liksom för be- slut att avvisa mål eller ta upp mål till sakbehandling. Skälen för ett avvis- ningsbeslut eller för beslut att ta upp ett mål till sakbehandling kan ges i sum- marisk form på sätt som för närvarande sker i kommissionens praxis.

En ledamot som inte delar majoritetens uppfattning får liksom enligt gäl- lande ordning avge skiljaktig mening. Under förhandlingarna framfördes åsikten att ett sådant system var ägnat att undergräva domstolens auktoritet som uttolkare av konventionen och att man istället borde följa EG-domstolens praxis enligt vilken skiljaktliga meningar inte tillåts. Enighet uppnåddes emellertid om att bibehålla nuvarande system med skiljaktiga meningar.

Prop. 1994/95:1 15

Artikel 46

Artikeln förpliktar konventionsstatema att efterkomma de domar som medde- las av domstolen och anger att tillsynen över att så sker åvilar ministerkom- mittén. Bestämmelsen motsvarar artiklarna 53 och 54 i den gällande konven- tionstexten.

Artiklarna 47-49

I dessa artiklar har bestämmelserna i det andra tilläggsprotokollet om domsto- lens rådgivande yttranden till ministerkommittén intagits sedan vissa redak- tionella ändringar gjorts som en följd av att kommissionen avskaffas. Rådgi- vande yttranden enligt protokoll nr 2 har hitintills aldrig förekommit och frå- gan om en annan utformning av detta institut, alternativt dess avskaffande, har övervägts. På grund av den tidspress under vilken protokollet arbetades fram ställdes denna fråga på framtiden.

A rtiklarna 5 0—5 1

Artikel 50 anger att kostnaderna för domstolen skall bäras av Europarådet. Detta innebär att domstolens ledamöter liksom tjänstemännen i domstolens kansli kommer att avlönas av Europarådet.

I artikel 51 intas en föreskrift om immunitet och privilegier som motsvarar artikel 59 i den gällande konventionstexten. Denna artikel nödvändigör änd- ringar i den svenska immunitetslagstiftningen, vars närmare utformning dock får övervägas vid en tidpunkt då protokollets ikraftträdande bättre kan förut— ses.

Artikel 2

Artikeln innehåller redaktionella ändringar samt upptar en bestämmelse om att konventionen och dess tilläggsprotokoll skall förses med rubriker på sätt framgår av en bilaga till protokollet.

Artikel 3

Artikeln innehåller de slutbestämmelser som Europarådets konventioner bru- kar uppta.

Artikel 4

Artikeln innehåller ikraftträdandebestämmelser. Enligt dessa träder protokol- let i kraft ett år efter det att samtliga parter till konventionen förklarat sig bundna av protokollet.

Artikel 5

Bestämmelsen upptar övergångsbestämmelser som reglerar upplösningen av kommissionen och domstolen och hur pågående mål hos kommissionen och

Prop. 1994/9521 15

26

domstolen skall hanteras. Enligt p. 2-5 i artikeln skall alla mål hos kommissio- nen, där kommissionen ännu inte beslutat om de skall tas upp till sakprövning, överföras till den nya domstolen. Mål som tagits upp till sakprövning skall slutbehandlas av kommissionen inom en period av ett år. Mål som inte slutbe- handlats inom denna tid skall överföras till den nya domstolen för handlägg- ning. Mål som är under handläggning vid domstolen vid tiden för ikraftträ- dandet skall överföras till den nya domstolen och avgöras av domstolen i stor sammansättning.

Artikel 6

Bestämmelsen klargör att deklarationer enligt artiklarna 25 och 46 i den gäl- lande konventionen (erkännandet av den enskilda klagorätten till kommissio- nen rcspektive domstolens jurisdiktion), som begränsar sig till sådana frågor eller omständigheter som uppkommer efter det att en sådan förklaring avgetts, kvarstår oförändrade i förhållande till den nya domstolen.

Artikel 7

Bestämmelsen innehåller de sedvanliga slutbestämmelser som brukar upptas i Europarådets konventioner vad gäller underrättelser till andra konventions- stater m.m.

7 Överväganden

7.1 Protokoll nr 9 —- enskildas rätt att hänskjuta mål till domstolen

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner protokoll nr 9 till Europa— konventionen.

Skälen för regeringens förslag: Protokoll nr 9 avser att avhjälpa vad som på flera håll uppfattats som en brist enligt den gällande processordningen en- ligt vilkcn endast kommissionen och den berörda staten kan hänskjuta ett mål till domstolens prövning. Detta har setts som en obalans i systemet.

På svensk sida har man tidigare varit tveksam till om det funnits ett reellt behov av att ge den enskilde en rätt att själv hänskjuta mål till domstolen. I detta hänseende kan klagandens intresse sägas ha bevakats genom kommis- sionens roll. Vidare har man egentligen inte, med undantag för något enskilt fall, kunnat påvisa några exempel på mål som behandlats av kommissionen och inte kommit under domstolens prövning men som hade bort göra det. Dessutom nödvändiggör en sådan ordning ett slags förfarande med pröv- ningstillstånd för att undvika att domstolen blir alltför belastad med mål. Ef- tersom kravet på prövningstillstånd ansetts kunna uppställas enbart beträf- fande sådana mål som hänskjuts av enskilda och inte beträffande sådana som hänskjuts av en stat eller av kommissionen, innebär den i protokollet före-

slagna ordningen att den obalans som finns i systemet delvis bibehålls. Slutli- gen har ändamålsenligheten av en sådan reform ifrågasatts mot bakgrund av det samtidigt pågående arbetet med en mer genomgripande reform av hela övervakningssystemet vilket resulterat i protokoll nr 11. Protokoll nr 9 upp- hävs då protokoll nr 11 träder ikraft.

Protokoll nr 9 har undertecknats av flertalet konventionsstater däribland Sverige. Som nämnts har 15 stater ratificerat protokollet (Cypern. Finland, Irland. Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Rumänien, Slova- kien, Slovenien, Tjeckien, Tyskland. Ungern och Östenike). Gentemot tolv av dessa stater trädde protokollet i kraft den 1 oktober 1994. Mot bakgrund härav och med tanke på regeringens förslag att ratificera protokoll nr 11 finns inte längre några skäl för Sverige att inte ge dem som anför klagomål mot Sverige möjlighet att hänskjuta mål som behandlats av kommissionen till domstolen i enlighet med villkoren i protokoll nr 9. Protokollet kommer som nämnts att bli gällande endast för tiden fram till dess protokoll nr 1 l träder i kraft.

7.2 Protokoll nr 1 l — reformeringen av övervakningssystemet

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner protokoll nr 11 till Euro-

pakonventionen.

Skälen för regeringens förslag: Genom antagandet av protokoll nr 11 har enighet nåtts mellan Europarådets medlemsstater om en genomgripande re- fomi av hela övervakningssystemet enligt Europakonventionen i syfte att ef- fektivisera systemet och korta ned handläggningstidema för behandlingen av klagomål. Avsikten är att tillskapa ett nytt system anpassat för ett väsentligt större antal medlemsstater än det nuvarande systemet, som i allt väsentligt bibehållits oförändrat sedan det tillkom år 1950. Protokollet utgör en kompro- misslösning mellan olika synsätt på hur det nuvarande systemet bäst kan re- formeras. Detta har lett till att det nya systemet innehåller inslag som inte är typiska för ett nationellt eller internationellt domstolssystem, bl.a. vad gäller möjligheten till omprövning av ett avgörande inom en och samma domstol.

Det kan i och för sig råda tvivel om den föreslagna reformen är i alla av- seenden ändamålsenlig för de syften man vill uppnå, större effektivitet och snabbare handläggning med bibehållen kvalitet på rättsskipningen. Klart står emellertid att inrättandet av en heltidsarbetande domstol bör bidra till en ef— fektivare handläggning. Vidare innebär protokollet, till skillnad från protokoll nr 9, att stater och enskilda ges en rätt till omprövning på lika villkor. Det grundläggande problemet är emellertid den masstillströmning av klagomål som sker och kan förväntas öka såväl från gamla medlemsstater, där möjlighe- ten att klaga blivit alltmer känd under senare år. som från nya stater som suc- cessivt ansluter sig till systemet. Detta kan endast lösas genom en ökad re- spekt för konventionen i de nationella rättsordningama och i den praktiska nationella rättstillämpningen.

Prop. 1994/95:115

28

Den enighet som slutligen uppnåtts om en reform manifesterades vid Euro- parådets toppmöte i Wien den 8-9 oktober 1993. Protokollet undertecknades därefter av samtliga medlemsstater utom Italien då det öppnades för under- tecknande vid ministermötet den 11 maj 1994. Endast en stat, Slovenien, har hittills ratilicerat protokollet. Från svensk sida är ett godkännande av proto- kollet genom ratilicering en naturlig konsekvens av den aktiva roll som Sve- rige spelat under förhandlingsarbetet för att åstadkomma ett så effektivt över- vakningssystem som möjligt.

7.3 Lagstiftningsåtgärder

Regeringens förslag: Protokoll nr 9 inkorporeras med svensk rätt ge— nom en lag om ändring i lagen (1994: 1 219) om den europeiska konven- tionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläg- gande friheterna. De lagändringar som nödvändiggörs av protokoll nr 11 får anstå till dess tidpunkten för detta protokolls ikraftträdande bättre kan överblickas.

Skälen för regeringens förslag: Genom lagen (1994:1219) om den euro- peiska konventioncn angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna har föreskrivits att konventionen och protokollen nr 1 8 till denna skall gälla som svensk lag. Genom denna lag har inte bara de materiella rättigheterna enligt konventionen utan också dess processuella bestämmelser införlivats med svensk lag. Både protokoll nr 9 och 11 innebär ändringar av konventionens processuella bestämmelser. Ett svenskt tillträde till protokollen kräver därför att en ändring görs i nämnda lag.

Vad gäller protokoll nr 9 står det klart att detta protokoll träder i kraft den första dagen i den månad som följer efter en period om tre månader efter en svensk ratifikation. dvs. tre månader efter den dag då Sverige deponerat sitt ratifikationsinstrument hos Europarådets generalsekreterare (artikel 7.2). En lagändring bör träda i kraft samtidigt som protokollet träderi kraft gentemot Sverige. Regeringen föreslår därför att riksdagen i samband med ett godkän- nande av protokoll nr. 9 också antar en lag om ändring i lagen om den euro- peiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna varigenom protokollet införlivas med svensk lag, samt att regeringen bemyndigas att besluta om lagens ikraftträdande.

Protokoll nr 1 ] träderi kraft den första dagen i den månad som följer efter en period om ett år efter det att samtliga konventionsstater uttryckt sitt sa- mycke till att vara bundna av protokollet (artikel 4). När detta sker kan i dags- läget inte närrnarc överblickas, men det torde röra sig om en period om flera år. Hitintills har endast en stat ratilicerat protokollet. De lagändringar som detta protokoll nödvändiggör bör träda i kraft först då protokollet gör detta. Med hänsyn till dessa omständigheter är det enligt regeringens uppfattning inte lämpligt att nu föreslå någon ändring av lagen om den europeiska konven- tionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna med anledning av ett godkännande av protokoll nr 1 1 . När samtliga

Prop. 1994/95le5

stater ratificerat protokollet finns tid att förbereda och föreslå erforderliga lag- ändringar.

Av samma skäl avstår regeringen från att nu föreslå de ändringari lagen (l976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall som nödvändiggörs av den föreskrift om immunitet för den nya domstolens ledamöter som intagits i artikel 51.

Prop. 1994/95:115

30

Protocol No. 11 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, restructuring the control machinery established thereby

The member States of the Council of Eur- ope, signatories to this Protocol to the Conven- tion for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, signed at Rome on 4 November 1950 (hereinaftcr referred to as "the Convention”).

Considering the urgent need to restructure the control machinery established by the Con- vention in order to maintain and improve the efliciency of its protection of human rights and fundamental freedoms, mainly in view of the increase in the number of applications and the growing membership of the Council of Europe;

Considering that it is therefore desirable to amend certain provisions of the Convention with a view, in particular. to replacing the existing European Commission and Court of Human Rights with a new permanent Coun;

Having regard to Resolution No. 1 adopted at the European Ministerial Conference on Hu- man Rights, held in Vienna on 19 and 20 March 1985:

Having regard to Rccommendation 1194 (1992), adopted by the Parliarnentary Assem- bly of the Council of Europe on 6 October 1992;

Having regard to the decision taken on reform of the Convention control machinery by the Heads of State and Government of the Council of Europe member States in the Vienna Declaration on 9 October 1993.

Have agreed as follows:

Prop. 1994/95:115 Bilaga

Protocole n” 11 å Ia Convention de sauvegarde des Droits de PHomme et des Libertés fondamentales, portant restructuration du mécanisme de contröle établi par la Convention

Les Etats membres du Conseil de l'Europe. signataires du present Protocole a la Conven- tion de sauvcgarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée 51 Rome le 4 novembre 1950 (ci-apres dénommée ala Convention »),

Considérant qu'il est nécessaire et urgent de restructurer le mécanisme de contröle établi par la Convention afin de maintenir et de renforcer l'cfficacité de la protection des droits de l”homme et des libertés fondamentales prévue par la Convention, en raison principalernent de llaugmentation des rcquétes et du nombre croissant des membres du Conseil de l'Europe;

Considérant qu'il convient par conséquent d'amender certaines dispositions de la Conven- tion en vuc. notamment, de remplaccr la Com— mission et la Cour européennes des Droits de l'Homme existantes par une nouvelle Cour per— mancnte;

Vu la Résolution no ] adoptée lors de la Con- férence ministérielle européenne sur les droits de l'homme, tenue ä Vienne les 19 et 20 mars 1985:

Vu la Recommandation 1 194 (1992), adop— tée par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe le 6 octobre 1992:

Vu la décision prise sur la réforrne du méca- nisme de contröle de la Convention par les Chefs d'Etat et de Gouvemement des Etats membres du Conseil de l'Europe dans la Décla- ration dc Vienne du 9 octobre 1993.

Som convenus de ce qui suit:

32

Protokoll nr 11 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna avseende förändring av det övervakningssystem som upprättats genom konventionen

Europarådets medlemsstater. som har under- tecknat detta protokoll till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande frihetema, undertecknad i Rom den 4 november 1950 (nedan kallad ”konven- tionen"),

som beaktar att det föreligger ett starkt be- hov av att förändra det övervakningssystem som upprättats genom konventionen i syfte att upprätthålla och förbättra effektiviteten i dess skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, främst på grund av det ökande antalet klagomål och det växande antalet medlemmar av Europarådet,

som anser att det därför är önskvärt att ändra vissa bestämmelser i konventionen. i syfte sär— skilt att ersätta den nuvarande europeiska kom- missionen och domstolen för de mänskliga rät- tigheterna med en ny pemianent domstol,

som beaktar resolution nr 1, antagen vid den europeiska ministerkonferensen om de mänsk- liga rättigheterna, vilken hölls i Wien den 19 och 20 mars 1985.

som beaktar rekommendation nr 1 194 (1992), antagen av Europarådets parlamenta- riska församling den 6 oktober 1992,

som beaktar det beslut om reformering av konventionens övervakningssystem som fattats av stats- och regeringsschefer från Europarå- dets medlemsstater i Wiendeklarationen den 9

oktober 1993, har kommit överens om följande.

Bilaga

Article ]

The existing text of Sections 11 to IV of the Convention (Articles 19 to 56) and Protocol No. 2 conferring upon the European Court of Human Rights competence to give advisory opinions shall be replaced by the following Section 11 of the Convention (Articles 19 to 51):

"Section II — European Court of Human Rights

Article 19 — Establishment of the Court

To ensure the observance of the engage- ments undertaken by the High Contracting Par- ties in the Convention and the protocols thereto, there shall be set up a European Court of Human Rights, hereinafter referred to as uthe Court”. lt shall function on a permanent basis.

Article 20 Number of judges

The Court shall consist of a number of

judges equal to that of the High Contracting Parties.

Article 21 — Criteria for office

]. The judges shall be of high moral charac- ter and must either possess the qualilications required for appointment to high judicial office or be jurisconsults of recognised competence.

2. The judges shall sit on the Court in their individual capacity.

3. During their term of office the judges shall not engage in any activity which is incom- patible with their independence, impartiality or with the demands of a full—time of lice; all ques-

Prop. 1994/95:115 Bilaga

Article 1

Le texte des titres 11 å IV de la Convention (articles 19 it 56) et le Protocole n0 2 attribuant å la Cour européenne des Droits de l'Homme la compétence de donner des avis consultatifs sont remplacés par le titre 11 suivant de la Con- vention (articles 19 å 51):

((Titre ll — Cour européenne des Droits de 1”Homme

Article 19 Institution de la Cour

Afin d*assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la présente Convention et de ses protocoles, il est institué une Cour européenne des Droits de l'Homme, ci-dessous nommée ((la Cour». Elle fonctionne de facon permanente.

Article 20 Nombre de juges

La Cour se compose d*un nombre de juges égal å celui des Hautes Parties contractantes.

Article 21 — Conditions d'exercice des fonctions

]. Les juges doivent jouir de la plus haute consideration morale et réunir les conditions requises pour l'exercice de hautes fonctions ju- diciaires ou étre des jurisconsultes possédant une competence notoire.

2. Les juges siégent å la Cour å titre indivi- duel.

3. Pendant la durée de leur mandat, les juges ne peuvent exercer aucune activite' incompati- ble avec les exigences d'indépendance, d'im- partialité ou de disponibilité requise par une ac-

34

Artikel 1

Den nuvarande texten i avdelningarna lI—IV i konventionen (artiklarna 19-56) och i proto- koll nr 2, avseende behörighet för den euro— peiska domstolen för de mänskliga rättighe— terna att avge rådgivande yttranden, skall ersät- tas med följande avdelning 11 i konventionen (artiklarna 19-51):

”AVDELNING IIH— EUROPEISKA DOMSTOLEN FOR DE MANSKLIGA RATTIGHETERNA

Artikel 19 Upprättande av domstolen

För att säkerställa att de förpliktelser fullgörs som de höga fördragsslutande parterna åtagit sig genom konventionen och protokollen till denna skall en eurOpeisk domstol för de mänskliga rättigheterna upprättas, nedan kallad ”domstolen”. Den skall verka på permanent grundval.

Artikel 20 Antal ledamöter

Domstolen skall bestå av lika många leda- möter som höga fördragsslutande parter.

Artikel Zl Villkor för ämbetet

1. Domstolens ledamöter skall vara mora- liskt oförvitliga och skall antingen uppfylla de villkor som erfordras för utnämning till högre domarebefattningar eller vara rättslärda med erkänd kompetens.

2. Ledamöterna skall tjänstgöra i sin person- liga egenskap.

3. Under sin mandattid får ledamöterna inte åta sig uppdrag som är oförenliga med deras oavhängighet och opartiskhet eller med de krav som ett heltidsämbete ställer; alla frågor som

Bilaga

tions arising from the application of this para- graph shall be decided by the Court.

Article 22 Election ofjua'ges

]. The judges shall be elected by the Parlia- mentary Assembly with respect to each High Contracting Party by a majority of votes cast from a list of three candidates nominated by the High Contracting Party.

2. The same procedure shall be followed to complete the Court in the event of the accession of new High Contracting Parties and in filling casual vacancies.

Article 23 — Terms of ofice

1. The judges shall be elected for a period of six years. They may be re-elected. However, the terms of office of one-half of the judges elected at the first election shall expire at the end of three years.

2. The judges whose terms of office are to expire at the end of the initial period of three years shall be chosen by lot by the Secretary General of the Council of Europe immediately after their election.

3. In order to ensure that. as far as possible, the terms of office of one-half of the judges are renewed every three years, the Parliamentary Assembly may decide, before proceeding to any subsequent election, that the term or terms of office of one or more judges to be elected shall be for a period other than six years but not more than nine and not less than three years.

4. In cases where more than one term of of- fice is involved and where. the Parliamentary Assembly applies the preceding paragraph, the allocation of the terms of office shall be ef-

Prop. 1994/95:115 Bilaga

tivité exercée å plein temps; toute question sou- levée en application de ce paragraphe est tran- chée par la Cour.

Article 22 Election des juges

]. Les juges sont élus par l'Assemblée parle- mentaire au titre de chaque Haute Partie cont- ractante, å la majorité des voix exprimées, sur une liste de trois candidats présentés par la Haute Partie contractante.

2. La méme procedure est suivie pour com- pléter la Cour en cas d”adhésion de nouvelles Hautes Parties contractantes et pourvoir les sie- ges devenus vacants.

Article 23 Durée du mandat

]. Les juges sont élus pour une durée de six ans. lls sont rééligibles. Toutefois, les mandats d'une moitié des juges désignés lors de la pre- miere élection prendront fin au bout de trois ans.

2. Les juges dont le mandat prendra fin au terme de la période initiale de trois ans sont désignés par tirage au sort effectué par le Secre- taire Général du Conseil de l'Europe, immédia— tement apres leur élection.

3. Afin d'assurer, dans la mesure du pos— sible, le renouvellement des mandats dlune moitié des juges tous les trois ans, llAssemblée parlementaire peut, avant de procéder ä toute élection ultérieure. décider qu”un ou plusieurs mandats des juges å élire auront une durée autre que celle de six ans, sans qu”elle puisse toutefois excéder neuf ans ou étre inférieure a trois ans.

4. Dans le cas oir il y a lieu de conférer plu- sieurs mandats et oil l'Assemblée parlemen- taire fait application du paragraphe précédent, la répartition des mandats s'opere suivant un ti-

36

rör tillämpningen av denna punkt skall avgöras av domstolen.

Artikel 22 Val av ledamöter

l. Domstolens ledamöter väljs, en för varje hög fördragsslutande part, av den parlamenta- riska församlingen med en majoritet av antalet avgivna röster och från en lista över tre kandi- dater som nominerats av den höga fördragsslu— tande parten.

2. Samma ordning skall iakttas vid utnäm- , ning av nya ledamöter av domstolen om nya höga fördragsslutande parter ansluter sig och när ledigblivna platser skall besättas.

Artikel 23 Mandattid

l. Domstolens ledamöter väljs för en tid av sex år. De får omväljas. Mandatet för hälften av de ledamöter som valts vid det första valet skall dock upphöra efter tre år.

2. De ledamöter, vilkas mandattid skall upp- höra efter den inledande treårsperioden, skall utses genom lottdragning av Europarådets ge- neralsekreterare omedelbart efter deras val.

3. I syfte att säkerställa att såvitt möjligt halva antalet ledamöter förnyas vart tredje år, får den parlamentariska församlingen, innan ett senare val genomförs, besluta att mandattiden för en eller flera av de ledamöter som skall väl- jas skall omfatta en annan period än sex år; dock får denna period inte överstiga nio år och inte understiga tre år.

4. I sådana fall där fråga är om mer än en mandattid och den parlamentariska försam— lingen tillämpar föregående punkt, skall fördel- ningen av mandattider verkställas genom lott-

Prop. 1994/95:115 Bilaga

fected by a drawing of lots by the Secretary General of the Council of Europe immediately after the election.

5. A judge elected to replace a judge whose term of office has not expired shall hold oflice for the remainder of his predecessor's term.

_6. The terms of office ofjudges shall expire _ ' when they reach the age of 70.

7. Thejudges shall hold oflice until replaced. They shall, however. continue to deal with such cases as they already have under consideration.

Article 24 — Dismissal

No judge may be dismissed from his office unless the other judges decide by a majority of two-thirds that he has ceased to fulfil the re— quired conditions. '

Article 25 Registry and legal secretaries

The Court shall have a registry. the functions and organisation of which shall be laid down in the rules of the Court. The Court shall be as- sisted by legal secretaries.

.Article 26 — Plenary Court

The plenary Court shall

a) elect its President and one or two Vice— Presidents fora period of three years; they may be re—elected;

b,) set up Chambers, constituted for a fixed period of time;

c) elect the Presidents ofthe Chambers ofthe Court; they may be re—elected;

d) adopt the rules of the Court; and

e) elect the Regrstrar and one or more Dep- uty Registrars.

Prop. 1994/95:115 Bilaga

rage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe imme'diatement apres l'élection.

5. Le juge élu en remplacement d'un juge dont le mandat nlest pas expiré acheve le man— dat de son pre'décesseur.

6. Le mandat des juges s'achéve dés qu'ils atteignent l'åge de 70 ans.

7. Les juges restent en fonctions jusqu'å leur remplacement. lls continuent toutefois de con- naitre des affaires dont ils sont de'jå saisis.

Article 24 Révocation

Un juge ne peut étre releve' de ses fonctions que si les autres juges décident, a la majorité des deux tiers, qu'il a cessé de répondre aux conditions requises.

Article 25 — Gre)??? et référendaires

La Cour dispose d'un greffe dont les täches et l”organisarion sont fixées par le reglement de la Cour. Elle est assistée de référendaires.

Article 26 — Assemblée pléniere de la Cour

La Cour réunic en Assemblée pléniere

a) élit. pour une durée de trois ans, son prési- dent et un ou deux vice-presidents; ils sont ré- éligibles;

b) constitue des Chambres pour une période déterminée;

c) élit les présidents des Chambres de la Cour, qui sont re'e'ligibles:

d) adopte le reglement de la Cour; et

e) élit le greffier ct un ou plusieurs grefficrs adjoints.

38

dragning av Europarådets generalsekreterare-

omedelban efter det att valet ägt rum.

5. En ledamot av domstolen. som utsetts att efterträda en ledamot vars mandattid inte gått ut, skall inneha uppdraget under återstoden av företrädarens mandattid.

6. Ledamötemas mandattid skall upphöra när de uppnår 70 års ålder.

7. Ledamöterna innehar sitt uppdrag till dess att de blir ersatta. De skall dock fullfölja hand- läggningen av sådana mål som redan påbörjats.

Artikel 24 Entledigana'e

En domstolsledamot får inte entledigas från sitt ämbete om inte de andra ledamöterna med två tredjedels majoritet beslutar att han inte längre uppfyller de villkor som uppställts.

Artikel 25 — Kansli och föredragande jurister

Domstolen skall ha ett kansli vars uppgifter och organisation skall fastställas i domstolens arbetsordning. Domstolen skall biträdas av ju— rister som föredragande.

Artikel 26 — Domstolen [ plenum

Domstolen i plenum skall a) välja ordförande och en eller två vice ord- förande för en treårsperiod; de får omväljas,

b) inrätta kamrar för en bestämd tid,

c) välja ordförande till domstolens kamrar; de får omväljas,

e) utfärda arbets— och rättegångsordning för domstolen och

e) välja kanslichef samt en eller flera ställfö- reträdare.

Article 27 — C ommittees, Chambers and Grand Chamber

1. To consider cases brought before it, the Court shall sit in committees of three judges. in Chambers of seven judges and in a Grand Chamber of seventeen judges. The Court's Chambers shall set up committees for a fixed period of time.

2. There shall sit as an ex officio member of the Chamber and the Grand Chamber the judge elected in respect of the State Party concerned or, if there is none or if he is unable to sit, a person of its choice who shall sit in the capacity of judge.

3. The Grand Chamber shall also include the President of the Court. the Vice-Presidents. the Presidents of the Chambers and other judges chosen in accordance with the rules of the Court. When a case is referred to the Grand Chamber under Article 43, no judge from the Chamber which rendered the judgment shall sit in the Grand Chamber, with the exception of the President of the Chamber and the judge who sat in respect of the State Party concerned.

Article 28 — Dcclarations of inadmissibility by committees

A committee may, by a unanimous vote. de— clarc inadmissible or'strike out of its list of

cases an individual application submitted under Article 34 where such a decision can be taken without further examination. Tire decision shall be linal.

Article 29 Decisions by Chambers on admissibility and merits

]. lf no decision is taken under Article 28, a Chamber shall decide on the admissibility and merits of individual applications submitted under Article 34.

Prop. 1994/95:115 Bilaga

Article 27 C omités, C hambres et Grande C lrambre

l. Pour l'examen des affaires portées devant elle, la Cour siege en comités de trois juges, en Chambres de sept juges et en une Grande Chambre de dix-sept juges. Les Chambres de la Cour constituent les comités pour une période déterminée.

2. Le juge élu au titre d”un Etat partie au li- tige est membre de droit de la Chambre et de la Grande Chambre; en cas d'absence de ce juge, ou lorsqu”il n'est pas en mesure de siéger, cet Etat partie désigne une personne qui siege en qualité de juge.

3. Font aussi partie de la Grande Chambre le président de la Cour. les vice-presidents, les presidents des Chambres et d'autres juges dés- ignés conformément au réglement de la Cour. Quand l'affaire est déférée a la Grande Chambre en vertu de l'article 43. aucun juge de la Chambre qui a rendu l'arrét ne peut y sic'ger. å l'exception du président de la Chambre et du juge ayant siégé au titre de l'Etat partie inté- ressé.

Article 28 — Déclarations d'irrecevabilité par les comités

Un comité peut, par vote unanime. déclarer irrecevablc ou rayer du röle une requéte indivi- duelle introduite en vertu de l'articlc 34 lors- qu'une tellc décision peut étre prise sans ex- amen complément'aire. La décision est defini- tive.

Article 29 Decisions des C hanrbres sur la recer'abilité et le fond

l. Si aucune décision n”a été prise en vertu de l'article 28, une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requétes individuel— les introduites en vertu de. l'article 34.

40

Artikel 27 Kommittéer, kamrar och stor sammansättning ( "Grand C hamber" )

]. Domstolen skall vid handläggningen av mål som hänskjutits till den sammanträda i kommittéer sammansatta av tre ledamöter, i kamrar sammansatta av sju ledamöter och i stor sammansättning med sjutton ledamöter. Dom— stolens kamrar skall tillsätta kommittéer för en bestämd tid.

2. Den ledamot som valts för den stat som är part i ett mål eller, om det inte finns någon så- dan eller om denne inte kan delta, en person som staten utser, skall sitta med som självskri- ven ledamot i kammaren och vid prövning av mål i stor sammansättning.

3. Domstolen i stor sammansättning skall även innefatta domstolens ordförande, vice ordförande, ordförande i kamrarna och andra ledamöter som valts enligt domstolens arbets- ordning. När ett mål hänskjutits till domstolen i stor sammansättning enligt artikel 43, får ingen ledamot från den kammare som meddelat do- men delta, med undantag av kammarens ordfö- rande och den ledamot som satt som domare för den stat som var part i målet.

Artikel 28 — Beslut av kommittéer om avvisande av klagomål

En kommitté får enhälligt avvisa eller av- skriva ett enskilt klagomål enligt artikel 34 om ett sådant beslut kan fattas utan ytterligare prövning. Beslutet är slutgiltigt.

Artikel 29 Beslut av kamrar om upptagande av klagomål till prövning sanrt avgöranden i sak

1. Om inget beslut har fattats enligt anikel 28, skall en kammare besluta om att ta upp en- skilda klagomål enligt artikel 34 till prövning och i sådant fall avgöra målet i sak.

Bilaga

2. A Chamber shall decide on the admissibil- ity and merits of inter—State applications sub— mitted under Article 33.

3. The decision on admissibility shall be taken separately unless the Court, in excep- tional cases, decides otherwise.

Article 30 Relinquishment of jurisdiction to the Grand C hanrber

Where a case pending before a Chamber raises & serious question affecting the inter- pretation of the Convention or the protocols thereto, or where the resolution of a question before the Chamber might have a result incon- sistent with a judgment previously delivered by the Court, the Chamber may. at any time before it has rendered its judgment, relinquish juris- diction in favour of the Grand Chamber, unless one of the parties to the case objects.

Article 31 Powers of the Grand Chamber

The Grand Chamber shall

a) determine applications submitted either under Article 33 or Article 34 when a Chamber has relinquished jurisdiction under Article 30 or when the case has been referred to it under Article 43: and

b) consider requests for advisory opinions submitted under Article 47.

Article 32 — Jurisdiction of the Court

1. The jurisdiction of the Court shall extend to all matters concerning the interpretation and application of the Convention and the protocols thereto which are referred to it as provided in Articles 33, 34 and 47.

2. In the event of dispute as to whether the Court has jurisdiction, the Court shall decide.

Prop. 1994/95:115 Bilaga

2. Une Chambre se prononce sur la recevabi— lité et le fond des requétes étatiques introduites en vertu de l'article 33.

3. Sauf décision contraire de la Cour dans des cas exceptionnels, la décision sur la receva- bilité est prise séparément.

Article 30 Dessaisissement en faveur de la Grande C hambre

Si l'affaire pendante devant une Chambre souleve une question grave relative a l*interpré- tation de la Convention ou de ses protocoles, ou si la solution d”une question peut conduire å une contradiction avec un arrét rendu anté- rieurement par la Cour. la Chambre peut, tant qu'elle n'a pas rendu son arrét, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, a moins que l'une des parties ne s'y oppose.

Article 31 Attributions de la Grattde C lrambre

La Grande Chambre

a) se prononce sur les requétes introduites en vettu de l'article 33 ou de Particle 34 lorsque l'affaire lui a été. déférée par la Chambre en vertu de l'article 30 ou lorsque [”affaire lui a été déférée en vettu de l'article 43: ct

b) examine les demandes d”avis consultatifs introduites en vertu de l'article 47.

Article 32 — C ompétence de la Cour

[. La competence de la Cour s*étend a toutes les questions concemant l”interprétation et l'application de la Convention et de ses proto- coles qui lui seront soumiscs dans les condi- ' tions prévues par les articles 33, 34 et 47.

2. En cas de contestation sur le point de sa- voir si la Cour est compétente. la Cour decide.

42

2. En kammare skall besluta om att ta upp mellanstatliga klagomål enligt artikel 33 till prövning och i sådant fall avgöra målet i sak.

3. Beslut om att ta upp ett klagomål till pröv- ning skall fattas särskilt om inte domstolen i undantagsfall beslutar annat.

Artikel 30 Hänskjutande till domstolen i stor sammansättning

Om ett pågående mål i en kammare ger upp- hov till en allvarlig fråga som rör tolkningen av konventionen eller protokollen till denna eller om avgörandet av en fråga i en kammare kan leda till ett resultat som strider mot en tidigare dom av domstolen, får kammaren när som helst, innan den meddelar sin dom, hänskjuta målet till domstolen i stor sammansättning, om inte någon av parterna i målet motsätter sig detta.

Artikel 31 — Behörig/ret för domstolen i stor sammansättning

l stor sammansättning skall domstolen a) avgöra klagomål som anförts enligt artikel 33 eller artikel 34 när en kammare har hänskju- tit målet enligt artikel 30 eller när målet har hänskjutits till den enligt artikel 43 och

b) behandla framställningar om rådgivande yttranden enligt artikel 47.

Artikel 32 - Domstolens behörighet

1. Domstolen är behörig i alla frågor som rör tolkningen och tillämpningen av konventionen och protokollen till denna vilka hänskjuts till den enligt artiklarna 33, 34 och 47.

2. Om en tvist uppkommer rörande domsto- lens behörighet, skall domstolen avgöra frågan.

Bilaga

Article 33 — Inter-State cases

Any High Contracting Party may refer to the Court any alleged breach of the provisions of the Convention and the protocols thereto by an- other High Contracting Party.

Article 34 Individual applications

The Court may receive applications from any person, non-govemmental organisation or group of individuals claiming to be the victim of a violation by one of the High Contracting Parties of the rights set forth in the Convention or the protocols thereto. The High Contracting Parties undertake not to hinder in any way the effective exercise of this right.

Article 35 — Admissibility criteria

i. The Court may only deal with the matter after all domestic remedies have been ex- hausted, according to the generally recognised rules of international law, and within a period of six months from the date on which the final decision was taken.

2. The Court shall not_deal with any indi- vidual application submitted under Article 34 that

a) is anonymous; or

b) is substantially the same as a matter that has already been examined by the Court or has already been submitted to another procedure of international investigation or settlement and contains no relevant new information.

3. The Court shall declare inadmissible any individual application submitted under Article 34 which it considers incompatible with the provisions of the Convention or the protocols

Prop. 1994/952115 Bilaga

Article 33 — Affaires interétatiques

Toute Haute Partie contractante peut saisir la Cour de tout manquement aux dispositions de la Convention et de ses protocoles qu'elle croira pouvoir étre imputé å une autre Haute Partie contractante.

Article 34 Requétes individuelles

La Cour peut étre saisie d'une requéte par toute personne physique, toute organisation non gouvemementalc ou tout groupe de parti- culiers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses pro- tocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent a n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit.

Article 35 Conditions de recevabilité

1. La Cour ne peut étre saisie qu'apres l'é- puisement des voies de recours intemes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit in- ternational généralement reconnus, et dans un délai de six mois å partir de la date de la déci— sion inteme délinitive.

2. La Cour ne retient aucune requéte indivi- duelle introduite en application de l'article 34, lorsque

a) elle est anonyme; ou

b) elle est essentiellement la méme qu'une requéte précédemment examinée par la Cour ou de'jå soumise ä une autre instance internatio- nale d'enquéte ou de reglement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux.

3. La Cour declare irrecevable toute requéte individuelle introduite en application de l'ar- ticle 34, lorsqu'elle estime la requéte incom— patible avec les dispositions de la Convention

44

Prop. 1994/95:115 Bilaga

Artikel 33 — Mellanstatliga mål

En hög fördragsslutande part får till domsto- len hänskjuta ett påstående om brott mot be- stämmelserna i konventionen och i protokollen till denna begånget av en annan hög fördrags- slutande part.

Artikel 34 Enskilda klagomål

Domstolen får ta emot klagomål från en- skilda personer, icke-statliga organisationer el- ler grupper av enskilda personer, som påstår sig av någon av de höga fördragsslutande parterna ha utsatts för en kränkning av någon av de i konventionen eller i protokollen till denna an- givna rättigheterna. De höga fördragsslutande parterna förbinder sig att inte på något sätt för- hindra ett effektivt utövande av denna klago- rätt.

Artikel 35 Villkor för upptagande av mål till prövning

1. Ett mål får anhängiggöras hos domstolen först när alla nationella rättsmedel har uttömts i enlighet med den internationella rättens all- mänt erkända regler, och senast sex månader från den dag då det slutgiltiga beslutet medde- lades.

2. Domstolen får inte ta upp ett enskilt klago- mål enligt artikel 34 till behandling som

a) är anonymt eller

b) väsentligen innefattar samma omständig- heter som redan prövats av domstolen eller re- dan hänskjutits till internationell undersökning eller reglering i annan form och som inte inne- håller nya relevanta upplysningar.

3. Domstolen skall avvisa varje enskilt kla— gomål enligt artikel 34. som domstolen anser vara oförenligt med bestämmelserna i denna konvention och i protokollen till denna, eller

thereto, manifestly ill-founded, or an abuse of the right of application.

4. The Court shall reject any application which it considers inadmissible under this Art— icle. It may do so at any stage of the proceed- rngs.

Article 36 — Third-party intervention

] . ln all cases before a Chamber or the Grand Chamber, a High Contracting Party one of whose nationals is an applicant shall have the right to submit written comments and to take part in hearings.

2. The President of the. Court may, in the in- terest of the proper administration of justice, invite any High Contracting Party which is not a party to the proceedings or any person con- cerned who is not the applicant to submit writ- ten comments or take part in hearings.

Article 37 Striking out applications

[. The Court may at any stage of the pro- ceedings decide to strike an application out of its list of cases where the circumstances lead to the conclusion that

a) the applicant does not intend to pursue his application; or

b) the matter has been resolved; or

c) for any other reason established by the Court, it is no longer justified to continue the _ examination of the application.

However, the Court shall continue the exam— ination of the application if respect for human rights as defined in the Convention and the pro- tocols thereto so requires.

2. The Court may decide to restore an ap- plication to its list of cases if it considers that the circumstances justify such a course.

Prop. 1994/95:115 Bilaga

ou de ses protocoles, manifestement mal fon- dée ou abusive.

4. La Cour rejette toute requéte qu'elle con- sidere comme irrecevable en application du présent article. Elle peut procéder ainsi a tout stade de la procedure.

Article 36 — Tierce intervention

]. Dans toute affaire devant une Chambre ou la Grande Chambre, une Haute Partie contrac- tante dont un ressortissant est requérant a le droit de présenter des observations écrites et de prendre part aux audiences.

2. Dans l'intérét d'une bonne administration de la justice, le président de la Cour peut inviter toute Haute Partie contractante qui n'est pas partie å l'instance ou toute personne intéressée autre que le requérant å présenter des observa- tions écrites ou å prendre part aux audiences.

Article 37 — Radiation

]. A tout moment de la procedure, la Cour peut décider de rayer une requéte du röle lors— que les circonstances perrnettent de conclure

a) que le requérant n'entend plus la mainte- nir: ou

b) que le litige a été résolu; ou

c) que, pour tout autre motif dont la Cour constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requéte.

Toutefois, la Cour poursuit l'examen de la requéte si le respect desdroits de l'homme ga— rantis par la Convention et ses protocoles I'exige.

2. La Cour peut décider la réinscription au röle d'une requete lorsqu'elle estinre que les circonstances le justifient.

46

uppenbart ogrundat eller utgöra ett missbruk av rätten att klaga.

4. Domstolen skall avvisa varje klagomål som den inte anser sig behörig att pröva enligt denna artikel. Den får göra detta på vilket sta- dium som helst av förfarandet.

Artikel 36 — Intervention av tredje part

1. I alla mål inför en kammare eller inför domstolen i stor sammansättning skall en hög fördragsslutande part, vars medborgare är kla- gande, ha rätt att avge skriftliga yttranden och att delta i förhandlingarna.

2. Domstolens ordförande får för att tillgo- dose intresset av en god rättskipning inbjuda varje hög fördragsslutande part, som inte är part i förfarandet, eller varje annan person som berörs än klaganden, att avge skriftliga yttran- den eller delta i förhandlingarna.

Artikel 37 Avskrivning av klagomål

l. Domstolen får på varje stadium av förfa- randet besluta att avskriva ett mål om de fak- tiska omständigheterna leder till slutsatsen att

a) klaganden inte har för avsikt att fullfölja sitt klagomål eller

b) frågan har lösts eller

c) det av någon annan av domstolen konsta- terad anledning inte längre är befogat att fort- sätta prövningen av klagomålet.

Domstolen skall dock fortsätta prövningen av klagomålet om respekten för de mänskliga rättigheterna, sådana de definierats i denna konvention och i protokollen till denna, så krä- vet.

2. Domstolen får besluta att återuppta ett kla- gomål till behandling om den anser att omstän- digheterna föranleder en sådan åtgärd.

Article 38 — Examination of the case and friendly settlement proceedings

]. If the Court declares the application ad- missible, it shall

a) pursue the examination of the case, to- gether with the representatives of the parties, and if need be. undertake an investigation, for the effective conduct of which the States con- cerned shall fumish all necessary facilities;

b) place itself at the disposal of the parties concerned with a view to securing a friendly settlement of the matter on the basis of respect for human rights as defined in the Convention and the protocols thereto.

2. Proceedings conducted under paragraph l.b shall be confidential.

Article 39 Finding of a friendly settlement

lf a friendly settlement is effected, the Court shall strike the case out of its list by means of a decision which shall be confined to a brief

statement of the facts and of the solution re- achcd.

Article 40 Public hearings and access to documents

l. Hearings shall be public unless the Court in exceptional circumstances decides other- wise.

2. Documents deposited with the Registrar shall be accessible to the public unless the Pres- ident of the Court decides otherwise.

Article 4/ — Just satisfactiotr

If the Court finds that there has been a viola- tion of the Convention or the protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation

Prop. 1994/95: 115 Bilaga

Article 38 Examen contradictoire de l'ajfaire et procedure de reglement amiable

]. Si la Cour declare une requete recevable, elle

a) poursuit l'examen contradictoire de l'af- faire avec les representants des parties et, s'il y a lieu, procede a une enquéte pour la conduite eflicace de laquelle les Etats intéressés foumi- ront toutes facilités nécessaires;

b) se met a la disposition des intéressés en vue de parvenir a un reglement amiable de l'af- faire s'inspirant du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Conven- tion et ses protocoles.

2. La procedure décrite au paragraphe 1 .b est confidentielle.

Article 39 Conclusion d'un reglement anriable

En cas de reglement amiable, la Cour raye l'affaire du röle par une de'-cision qui se limite ä un bref exposé des faits et de la solution adop- tée. '

Article 40 Audience publique et accés aux documents

l. L'audicnce est publique ä moins que la Cour n'en décide autrement en raison de cir- constances exceptionnelles.

2. Les documents déposés au greffe sont ac- cessibles au public å moins que le président de la Cour n'en décide autrement.

Article 4] — Satisfaction équitable

Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit inteme de la Haute Partie contractante ne per- met d'effacer qu'imparfaitement les consé-

48

Artikel 38 Prövning av målet och förlikning

1. Om klagomålet tas upp till behandling, skall domstolen

a) fullfölja prövningen av målet tillsammans med parternas företrädare och vid behov göra en utredning; de berörda staterna skall på alla sätt underlätta att utredningen kan genomföras effektivt,

b) ställa sig till parternas förfogande i syfte att nå en förlikning grundad på respekten för de mänskliga rättigheterna, sådana de definierats i denna konvention och i protokollen till denna.

2. Handläggningen enligt punkt 1 b) skall vara konfidentiell.

Artikel 39 — F örlikning

Om en förlikning uppnås, skall domstolen avskriva målet genom ett beslut som endast skall uppta en kortfattad redogörelse för de fak- tiska omständighetema och för den lösning som nåtts.

Artikel 40 — Ojfentliga förhandlingar och tillgång till handlingar

]. Förhandlingar skall vara offentliga om inte domstolen i undantagsfall beslutar annat.

2. Handlingar som givits in till kanslichefen skall vara tillgängliga för allmänheten om inte domstolens ordförande beslutar annat.

Artikel 41 — Skälig gottgörelse

Om domstolen finner att ett brott mot kon- ventionen eller protokollen till denna ägt rum och om den berörda höga fördragsslutande par- tens nationella rätt endast till en del medger att

Bilaga

to be made. the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.

Article 42 — Judgments of Chambers

Judgments of Chambers shall become final in accordance with the provisions of Article 44, paragraph 2.

Article 43 — Referral to the Grand Chamber

l. Within a period of three months from the date of the judgment of the Chamber, any party to the case may, in exceptional cases, request that the case be referred to the Grand Chamber.

2. A panel of five judges of the Grand Cham— ber shall accept the request if the case raises a serious question affecting the interpretation or application of the Convention or the protocols thereto, or a serious issue of general import- ance.

3. If the panel accepts the request, the Grand Chamber shall decide the case by means of a judgment.

Article 44 — Final judgments

] . The judgment of the Grand Chamber shall be final.

2. The judgment of a Chamber shall become final

a) when the parties declare that they will not request that the case be referred to the Grand Chamber; or

b) three months after the date of the judg— ment, if reference of the case to the Grand Chamber has not been requested; or

Prop. 1994/95:115 Bilaga

quences de cette violation, la Cour accorde å la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équi- table.

Article 42 — Arréts des C hambres

Les arrets des Charrrbres deviennent défini- tifs conformémcnt aux dispositions de l'article 44, paragraphe 2.

Article 43 Renvoi devant la Grande C hambre

]. Dans un délai de trois mois a compter de la date de l'arret d'une Chanrbre, toute partie a l'affaire peut. dans des cas exceptionnels, de- mander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre.

2. Un college de cinq juges de la Grande Chambre accepte la demande si l'affaire sou- leve une question grave relative a l'interpréta- tion ou a l'application de la Convention ou de ses protocoles, ou encore une question grave de caractere général.

3. Si le college accepte la demande. la Grande Chambre se prononce sur l'affaire par un arrét.

Article 44 Arréts définitifs

l . L'arrét de la Grande Chambre est définitif.

2. L'arrét d'une Chambre devient dc'finitif

a) lorsque les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre; ou

b) trois mois apres la date de l'arrét, si le ren- voi de l'affaire devant la Grande Chambre n'a pas été demande; ou

50

gottgörelse lämnas. skall domstolen. om så an- ses nödvändigt, tillerkänna den förfördelade parten skälig gottgörelse.

Artikel 42 Kamrarnas domar

Kamramas donrar skall bli slutgiltiga i enlig- het med bestämmelserna i artikel 44, punkt 2.

Artikel 43 Hänskjutande till domstolen i stor sammansättning

[. Var och en av partema i målet får inom en period av tre månader från den dag då kamma- ren meddelat dom i undantagsfall begära att målet skall hänskjutas till domstolen i stor sam- mansättning.

2. En särskild avdelning med fem ledamöter av domstolen i stor sammansättning skall be- vilja en sådan begäran om målet ger upphov till en allvarlig fråga som rör tolkningen eller till- lämpningen av konventionen eller protokollen till denna eller rör en allvarlig fråga av stor all- män betydelse.

3. Om avdelningen bcviljar begäran. skall domstolen i stor sammansättning avgöra målet genom dom.

Artikel 44 — Slutgiltiga domar

1. Dom som meddelas av domstolen i stor sammansättning är slutgiltig.

2. Dom som meddelas av en kammare blir slutgiltig

a) när parterna förklarar att de inte kommer att begära att målet hänskjuts till domstolen i stor sammansättning eller

b) tre månader efter den dag då domen med- delades. om hänskjutande till domstolen i stor sammansättning inte har begärts eller

Bilaga

c) when the panel of the Grand Chamber re- jects the request to refer under Article 43.

3. The final judgment shall be published.

Article 45 — Reasons for judgments and decisions

]. Reasons shall be given for judgments as well as for decisions declaring applications ad- missible or inadmissible.

2. lf a judgment does not represent, in whole or in part, the unanimous opinion of the judges, any judge shall be entitled to deliver a separate opinion.

Article 46 — Binding force and execution of judgments

1. The High Contracting Parties undertake to abide by the final judgment of the Court in any case to which they are parties.

2. The final judgment of the Court shall be transmitted to the Committee of Ministers, which shall supervise its execution.

Article 47 — Advisory opinions

1. The Court may, at the request of the Com- mittee of Ministers, give advisory opinions on legal questions concerning the interpretation of the Convention and the protocols thereto.

2. Such opinions shall not deal with any question relating to the content or scope of the rights or freedoms defined in Section 1 of the Convention and the protocols thereto, or with any other question which the Court or the Com- mittee of Ministers might have to consider in consequence of any such proceedings as could be instituted in accordance with the Conven- tion.

Prop. 1994/95: 115 Bilaga

c) lorsque le college de la Grande Chambre rejette la demande de renvoi forrnulée en appli- cation de l'article 43.

3. L'arrét définitif est publié.

Article 45 Motivation des arréts et décisions

]. Les arréts, ainsi que les décisions décla- tant des requetes recevables ou irrecevables, sont motivés.

2. Si l'arrét n'exprime pas en tout ou en par— tie l'opinion unanime des juges, tout juge a le droit d'y joindre l'exposé de son opinion sépa- ree.

Article 46 — Force obligatoire et e.técution des arréts

]. Les Hautes Parties contractantes s'eng- agent å se conforrner aux arréts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.

2. L'arrét définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l'exécu- tion.

Article 47 — Avis consultatifs

1. La Cour peut, å la demande du Comité des Ministres, donner des avis consultatifs sur des questions juridiques concemant l'interpréta- tion de la Convention et de ses protocoles.

2. Ces avis ne peuvent porter ni sur les ques— tions ayant trait au contenu ou å l'étendue des droits et libertés définis au titre I de la Conven- tion et dans les protocoles ni sur les autres questions dont la Cour ou le Comité des Mi- nistres pourraient avoir å connaitre par suite de l'introduction d'un recours prévu par la Con- "vention.

52

c) när panelen i domstolen i stor samman- sättning avslår en begäran om hänskjutande en- ligt artikel 43.

3. Den slutgiltiga domen skall offentliggö- ras.

Artikel 45 — Skäl för donrar och beslut

1. Skäl skall anges för domar samt för beslut om att uppta ett mål till prövning eller avvisa det.

2. Om en dom helt eller delvis inte ger ut- tryck för ledamöternas enhälliga uppfattning, har varje ledamot rätt att avge sin särskilda me- nrng.

Artikel 46 — Bindande kraft och verkställighet av domar

] . De höga fördragsslutande parterna förbin- der sig att rätta sig efter domstolens slutgiltiga dom i varje mål där de är parter.

2. Domstolens slutgiltiga dom skall över- lämnas till ministerkommittén, som skall över- vaka dess verkställande.

Artikel 47 — Rådgivande yttranden

[. På begäran av ministerkommittén får domstolen avge rådgivande yttranden i rättsfrå- gor avseende tolkningen av konventionen och protokollen till denna.

2. Dessa yttranden får inte avse frågor om in- nehållet i eller omfattningen av de rättigheter och friheter som upptagits i avdelning I i kon- ventionen och i protokollen till denna och inte heller någon annan fråga till vilken domstolen eller ministerkommittén kan ha att ta ställning till följd av ett sådant förfarande som kan komma att inledas enligt konventionen.

Bilaga

3. Decisions of the Committee of Ministers to request an advisory opinion of the Court shall require a majority vote of the representatives entitled to sit on the Commit- tee.

Article 48 — Advisory jurisdiction of tlte Court

The Court shall decide whether a request for an advisory opinion submitted by the Commit- tee of Ministers is within its competence as de- frned in Article 47.

Article 49 — Reasons for advisory opinions

]. Reasons shall be given for advisory opin- ions of the Court.

2. If the advisory opinion does not represent, in whole or in part, thc unanimous opinion of thejudges, any judge shall be entitled to deliver a separate opinion.

3. Advisory opinions of the Court shall be communicated to the Committee of Ministers.

Article 50 Expenditure on the Court

The expenditure on the Court shall be bomc by the Council of Europe.

Article 51 _ Privileges and inrnrutrities of judges

The judges shall be entitled, during the exer— cise of their functions, to the privileges and im— munities provided for in Article 40 ofthe Stat- ute of the Council of Europe and in the agree- ments made thereunder."

Article 2

l . Section V of the Convention shall become Section III of the Convention; Article 57 of thi.

Prop. 1994/95:115 Bilaga

3. La décision du Comité des Ministres de demander un avis åla Cour est prise par un vote a la majorité des representants ayant le droit de siéger au Comité.

Article 48 — Compétence consultative de la Cour

La Cour decide si la demande d'avis consul- tatif présentée par le Comité des Ministres re— leve de sa compétencc telle que définic par l'ar- ticle 47.

Article 49 — Motivation des avis consultatifs

l. L'avis de la Cour _est motivé.

2. Si l'avis n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime desjuges. toutjugc a le droit d'y joindre l'exposé de son opinion séparée.

3. L'avis de la Cour est transmis au Comité. des Ministres.

Article 50 — Frais de fonctionnement de la Cour

Les frais de fonctionnemcnt de la Cour som a la charge du Conseil de l'Europe.

Article 51 Privileges et immunite's des juges

Les juges jouissent, pendant l'exercice-de leurs fonctions, des privileges et immunités prévus å l'article 40 du Statut du Conseil de l'Europe et dans les accords conclus au titre de cet article.»

Article 2

l . Le titre V de la Convention devient le titre Ill de la Convention; l'article 57 de la Conven-

54

3. Ministerkommitténs beslut att begära ett rådgivande yttrande av domstolen fattas nred en majoritet av de ledamöter som är berättigade att sitta rrred i kommittén.

Artikel 48 Domstolens behörig/tet att avge rådgivande yttranden

Domstolen avgör om en begäran från minis- terkommittén om ett rådgivande yttrande faller inom domstolens behörighet enligt artikel 47.

Artikel 49 Skäl för rådgivande yttranden

]. Skäl skall anges för domstolens rådgi- vande yttranden.

2. Om ett yttrande helt eller delvis inte ger uttryck för ledamöternas enhälliga uppfattning, har varje ledamot rätt att avge sin särskilda me- ning.

3. Domstolens tådgivande yttranden skall överlämnas till ministerkommittén.

Artikel 50 Domstolens utgifter

Domstolens utgifter skall bekostas av Euro- parådet.

Artikel 51 -— Privilegier och immunitet för domstolens ledamöter

Domstolens ledamöter har under utövandet av sitt ämbete rätt till de privilegier och den im- rrrunitet som anges i artikel 40 i Europarådets stadga och i de avtal som ingåtts i enlighet med den artikeln".

Artikel 2

]. Avdelning V i konventionen skall beteck- nas avdelning III i konventionen; artikel 57 i 55

Convention shall become Article 52 of the Convention; Articles 58 and 59 of the Conven- tion shall be deleted, and Articles 60 to 66 of the Convention shall become Articles 53 to 59 of the Convention respectively.

2. Section I of the Convention shall be en- titled "Rights and freedoms" and new Section 111 of the Convention shall be entitled "Miscel- laneous provisions". Articles 1 to 18 and new Articles 52 to 59 of the Convention shall be provided with headings, as listed in the ap— pendix to this Protocol.

3. In new Article 56, in paragraph I, the words ”subject to paragraph 4 of this Article," shall be inserted after the word ”shall"; in paragraph 4. the words "Commission to re- ceive petitions" and "in accordance with Art- icle 25 of the present Convention" shall be replaced by the words "Court to receive ap- plications" and "as provided in Article 34 of the Convention” respectively. ln new Article 58, paragraph 4, the words "Article 63" shall be replaced by the words ”Article 56”.

4. The Protocol to the Convention shall be amended as follows

a) the Articles shall be provided with the headings listed in the appendix to the present Protocol; and

b) in Article 4, last sentence, the words "of Article 63" shall be replaced by the words "of Article 56".

5. Protocol No. 4 shall be amended as fol- lows

a) the Articles shall be provided with the headings listed in the appendix to the present Protocol;

b) in Article 5, paragraph 3, the words ”of Article 63" shall be replaced by the words "of Article 56"; a new paragraph 5 shall be added, which shall read

"Any State which has made a declaration in accordance with paragraph ] or 2 of this Article may at any time thereafter declare on behalf of

Prop. 1994/951115 Bilaga

tion devient l'article 52 de la Convention; les articles 58 et 59 de la Convention sont suppri- més, et les articles 60 år 66 de la Convention de- viennent respectivement les articles 53 a 59 de la Convention.

2. Le titre I de la Convention s'intitule ((Droits et libertés» et le nouveau titre Ill ((Dis- positions diverses». Les intitulés figurant å l'annexe du présent Protocole ont été attribués aux articles ] år 18 et aux nouveaux articles 52 a 59 de la Convention.

3. Dans le nouvel article 56, au paragraphe I, inse'rer les mots ((, sous réserve du paragraphe 4 du présent article,» apres le mot ((s'appli- quera»; au paragraphe 4, les mots eCommis- sion» et aconformément å l'article 25 de la pré- sente Convention» sont respectivement rem- placés par les mots ((Cour» et ((, comme le pré- voit l'article 34 de la Convention». Dans le nouvel article 58, paragraphe 4. les mots el'ar- ticle 63» som remplacés par les mots ((l'article 56».

4. Le Protocole additionnel a la Convention est amendé comme suit

a) les articles sont présentés avec les intitulés énumérés å l'annexe du présent Protocole; et

b) är l'article 4, demiere phrase, les mots ((de l'anicle 63» som remplacés par les mots ((de l'article 56».

5. Le Protocole n0 4 est amendé comme suit

a) les articles sont présentés avec les intitulés énumérés ä l'annexe du présent Protocole;

b) är l'article 5. paragraphe 3, les mots ade l'article 63» som remplacés par les mots ((de l'article 56»; un nouveau paragraphe 5 s'ajoute et se lit comme suit

((Tout Etat qui a fait une déclaration confor- mément au paragraphe l ou 2 du présent article peut, a tout moment par la suite, déclarer relati-

56

konventionen skall betecknas artikel 52 i kon- ventionen; artiklarna 58 och 59 i konventionen skall utgå och artiklarna 60-66 i konventionen skall betecknas artiklarna 53-59.

2. Avdelning l i konventionen får rubriken "RÄTTIGHETER OCH FRIHETER" och den nya avdelning III i konventionen får rubriken "DIVERSE BESTÄMMELSER". Artiklarna l-18 och de nya artiklarna 52-59 i konventio- nen skall förses med rubriker enligt bilagan till detta protokoll.

3. I den nya artikel 56. punkt ] införs orden ", med förbehåll för punkt 4 i denna artikel," efter ordet "skall"; i punkt 4 ersätts orden "kommissionens behörighet att ta emot klago- mål" och "i enlighet med artikel 25 i denna konvention" med respektive "domstolens be- hörighet att ta emot klagomål" och "i enlighet med artikel 34 i konventionen". I den nya arti- kel 58, punkt 4 ersätts orden "artikel 63" med orden "artikel 56".

4. Protokollet till konventionen skall ändras enligt följande:

a) artiklarna skall förses med rubriker enligt bilagan till detta protokoll och

b) i anikel 4, sista meningen byts orden "med artikel 63" ut mot orden "med artikel 56". . __

5. Protokoll nr 4 skall ändras enligt följande:

a) artiklarna skall förses med rubriker enligt bilagan till detta protokoll,

b) i artikel 5, punkt 3 byts orden "med artikel 63" ut mot orden "med artikel 56"; en ny punkt 5 läggs till med följande lydelse:

"En stat som har avgivit en förklaring enligt punkt 1 eller 2 i denna artikel får när som helst därefter förklara att staten beträffande ett eller

one or more of the territories to which the de- claration relates that it accepts the competence of the Court to receive applications from indi- viduals, non-govemmental organisations or groups of individuals as provided in Article 34 of the Convention in respect of all or any of Articles ] to 4 of this Protocol."; and

c) paragraph 2 of Article 6 shall be deleted. 6. Protocol No. 6 shall be amended as fol- lows a) the Articles shall be provided with the headings listed in the appendix to the present Protocol; and b) in Article 4 the words "under Article 64" shall be replaced by the words "under Article 57". 7. Protocol No. 7 shall be amended as fol— lows a) the Articles shall be provided with the headings listed in the appendix to the present Protocol; ' b) in Article 6, paragraph 4, the words "of Article 63" shall be replaced by the words ”of Article 56"; a new paragraph 6 shall be added, which shall read "Any State which has made a declaration in accordance with paragraph ] or 2 of this Article may at any time thereafter declare on behalf of one or more of the territories to which the de- claration relates that it accepts the competence of the Court to receive applications from indi- viduals, non-govemmental organisations or groups of individuals as provided in Article 34 of the Convention in respect of Articles 1 to 5 of this Protocol.": and

c) paragraph 2 of Article 7 shall be deleted. 8. Protocol No. 9 shall be repealed.

Prop. 1994/95:115 Bilaga

vement å un ou plusieurs des territoires visés

dans cette déclaration qu'il accepte la compé- tence de la Cour pour connaitre des requétes de personnes physiques, d'organisations non gou- vemementales ou de groupes de particuliers, comme le prévoit l'article 34 de la Convention. au titre des articles l ä 4 du présent Protocole ou de certains d'entre eux.»; et

c) le paragraphe 2 de l'article 6 est supprimé.

6. Le Protocole no 6 est amendé comme suit

a) les articles sont présentés avec les intitulés- énumérés a l'annexe du présent Protocole; et

b) är l'article 4, les mots een vertu de l'article 64» som remplacés par les mots een vertu de l'article 57».

7. Le Protocole rro 7 est amende' comme suit

a) les articles sont présentés avec les intitulés énumérés a l'annexe du présent Protocole;

b) är l'article 6, paragraphe 4, les mots ((de l'article 63 som remplacés par les mots ade l'article 56»; un nouveau paragraphe 6 s'ajoute et se lit comme suit

((Tout Etat ayant fait une déclaration confor- mément au paragraphe l ou 2 du présent article peut, a tout moment par la suite. déclarer relati- vement å un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration qu'il accepte la compé- tence de la Cour pour connaitre des requétes de personnes physiques, d'organisations non gou- vemementales ou de groupes de particuliers, comme le prévoit l'article 34 de la Convention, au titre des articles ] ä 5 du présent Protocole»; et

c) le paragraphe 2 de l'article 7 est supprimé.

8. Le Protocole no 9 est abrogé.

fiera av de med förklaringen avsedda territo- rierna erkänner domstolens behörighet att ta emot klagomål från enskilda personer, icke- statliga organisationer eller grupper av enskilda i enlighet med artikel 34 i konventionen vad av- ser alla eller någon av artiklarna 1-4 i detta pro- tokoll." och

c) punkt 2 i artikel 6 utgår. 6. Protokoll nr 6 skall ändras enligt följande:

a) artiklarna skall förses med rubriker enligt bilagan till detta protokoll och

b) i artikel 4 ersätts orden "enligt artikel 64" med orden "enligt artikel 57".

7. Protokoll nr 7 skall ändras enligt följande:

a) artiklarna skall förses med rubriker enligt bilagan till detta protokoll,

b) i anikel 6, punkt 4 byts orden "nred artikel 63" ut mot orden "med artikel 56": en ny punkt 6 läggs till med följande lydelse:

"En stat som har avgivit en förklaring enligt punkt 1 eller 2 i denna artikel får när som helst därefter förklara att staten beträffande ett eller flera av de rrred förklaringen avsedda territo- riema erkänner domstolens behörighet att ta emot klagomål från enskilda personer, icke- statliga organisationer eller grupper av enskilda i enlighet med artikel 34 i konventionen vad av— ser artikel 1-5 i detta protokoll." och

c) punkt 2 i artikel 7 utgår. 8. Protokoll nr 9 upphävs.

Bilaga

Article 3

1. This Protocol shall be open for signature by member States of the Council of Europe sig- natories to the Convention, which may express their consent to be bound by _

a) signature without reservation as to rati- fication, acceptance or approval; or

b) signature subject to ratification, accept- ance or approval, followed by ratification, ac- ceptance or approval.

2. The instruments of ratification, accept- ance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 4

This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of one year after the date on which all Parties to the Convention have expressed their consent to be bound by the Protocol in ac- cordance with the provisions of Article 3. The election of new judges may take place, and any further necessary steps may be taken to estab- lish the new Court, in accordance with the pro- visions of this Protocol from the date on which all Parties to the Convention have expressed their consent to be bound by the Protocol.

Article 5

l. Without prejudice to the provisions in paragraphs 3 and 4 below, the terms of office of the judges, members of the Commission, Registrar and Deputy Registrar shall expire at the date of entry into force of this Protocol.

2. Applications pending before the Commis- sion which have not been declared admissible at the date of the entry into force of this Proto- col shall be examined by the Court in accord- ance with the provisions of this Protocol.

Prop. 1994/95:115 Bilaga

Article 3

]. Le présent Protocole est ouvert a la signa- ture des Etats membres du Conseil de l'Europe signataires de la Convention, qui peuvent ex- primer leur consentement a etre liés par

a) signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou

b) signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de rati- fication. d'acceptation ou d'approbation.

2. Les instruments de ratification, d'accepta- tion ou d'approbation seront déposés pres le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 4

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un an apres la date 51 laquelle toutes les Parties å la Convention auront exprimé leur consentement a étre liées par le Protocole con- formément aux dispositions de l'article 3. L'é- lection des nouveaux juges pourra se faire, et toutes autres mesures nécessaires å l'établisse- ment de la nouvelle Cour pourront étre prises, conformément aux dispositions du présent Pro- tocole, å partir de la date å laquelle toutes les Parties a la Convention auront exprimé leur consentement a etre liées par le Protocole.

Article 5

l. Sans préjudice des dispositions des para- graphes 3 et 4 ci-dessous. le mandat des juges. membres de la Commission, greffier et greffier adjoint expire a la date d'entrée en vigueur du présent Protocole.

2. Les requétes pendantes devant la Com- mission qui n'ont pas encore été déclarées rece- vables å la date d'entrée en vigueur du présent Protocole sont examinées par la Cour confor- mément aux dispositions du present Protocole.

60

Artikel 3

1. Detta protokoll står öppet för underteck- nande av de medlemsstater i Europarådet som har undertecknat konventionen, vilka kan ut- trycka sitt samtycke till att vara bundna genom

a) undertecknande utan förbehåll för ratifi- kation, godtagande eller godkännande eller

b) undertecknande med förbehåll för ratifij kation, godtagande eller godkännande, följt av ratifikation, godtagande eller godkännande.

2. Ratifikations-, godtagande- eller godkän- nandeinstrument skall deponeras hos Europa- rådets generalsekreterare.

A rtikel 4

Detta protokoll träder i kraft den första da- gen i den månad som följer efter utgången av en period på ett år efter den dag då alla parter i konventionen har uttryckt sitt samtycke till att vara bundna av protokollet i enlighet med be- stämmelserna i artikel 3. Val av ledamöter till den nya domstolen får äga rum och ytterligare nödvändiga åtgärder får vidtas för att upprätta den nya domstolen i enlighet med protokollets bestämmelser från den dag då alla parter i kon- ventionen har uttryckt sitt samtycke till att vara bundna av protokollet.

Artikel 5

1. Utan hinder av bestämmelserna i punk- terna 3 och 4 nedan skall mandattiden för dom- stolens ledamöter, ledamöterna av kommissio- nen, kanslichefen och ställföreträdande kansli- chefen utgå den dag då detta protokoll träder i- kraft.

2. Klagomål som är under handläggning i kommissionen och som inte har tagits upp till prövning den dag då detta protokoll träder i kraft, skall prövas av domstolen i enlighet med bestämmelserna i detta protokoll.

Bilaga

3. Applications which have been declared admissible at the date of entry into force of this Protocol shall continue to be dealt with by members of the Commission within a period of one year thereafter. Any applications the exam- ination of which has not been completed within the aforesaid period shall be transmitted to the Court which shall examine them as admissible cases in accordance with the provisions of this Protocol.

4. With respect to applications in which the Commission, after the entry into force of this Protocol, has adopted a report in accordance with former Article 31 of the Convention, the report shall be transmitted to the parties, who shall not be at liberty to publish it. ln accord— ance with the provisions applicable prior to the entry into force of this Protocol, a case may be referred to the Court. The panel of the Grand Chamber shall determine whether one of the Chambers or the Grand Chamber shall decide the case. If the case is decided by a Chamber, the decision of the Chamber shall be final. Cases not referred to the Court shall be dealt with by the Committee of Ministers acting in accordance with the provisions of former Art- icle 32 of the Convention.

5. Cases pending before the Court which have not been decided at the date of entry into force of this Protocol shall be transmitted to the Grand Chamber of the Court, which shall ex- amine them in accordance with the provisions of this Protocol.

6. Cases pending before the Committee of Ministers which have not been decided under former Article 32 of the Convention at the date of entry into force of this Protocol shall be completed by the Committee of Ministers act— ing in accordance with that Article.

Prop. 1994/951115 Bilaga

3. Les requetes déclare'es recevables a la date d'entrée en vigueur du présent Protocole conti- nuent d'etre traitées par les membres de la Commission dans l'année qui suit. Toutes les affaires dont l'examen n'est pas terminé durant cette période sont transmises a la Cour qui les examine, en tant que requétes recevables, con- formément aux dispositions du présent Proto— cole.

4. Pour les requétes pour lesquelles la Com- mission, apres l'entrée en vigueur du présent Protocole. a adopté un rapport conformément a l'ancien article 31 de la Convention, le rapport est transmis aux parties qui n'ont pas la faculté de le publier. Confonrrément aux dispositions applicables avant l'cntrée en vigueur du present Protocole, une affaire peut étre déférée ä la Cour. Le college de la Grande Chambre déter- mine si l'une des Chambres ou la Grande Chambre doit se prononcer sur l'affaire. Si une Chambre se prononce sur l'affaire, sa décision est définitive. Les affaires non déférées å la Cour sont examinées par le Comité des Minist- res agissant conformément aux dispositions de l'ancien article 32 de la Convention.

5. Les affaires pendantes devant la Cour dont l'examen n'est pas encore achevé å la date d'entrée en vigueur du présent Protocole sont transmises å la Grande Chambre de la Cour, qui se prononce sur l'affaire conformément aux dispositions de ce Protocole.

6. Les affaires pendantes devant le Comité des Ministres dont l'examen en vertu de l'an- cien article 32 n'est pas encore achevé ä la date d'entrée en vigueur du présent Protocole sont réglées par le Comité des Ministres agissant conformément ä cet article.

62

3. Klagomål som har tagits upp till prövning av kommissionen den dag då detta protokoll träder i kraft skall även fortsättningsvis hand- läggas av kommissionens ledamöter för en pe- riod av ett år efter ikraftträdandet. Klagomål som inte har hunnit slutligt behandlas inom denna period skall överlämnas till domstolen, som skall behandla dem som mål som har tagits upp till prövning i enlighet med bestämmel- sema i detta protokoll.

4. Vad gäller sådana klagomål rörande vilka kommissionen, efter det att detta protokoll har trätt i kraft, har antagit en rapport i enlighet med den tidigare anikel 31 i konventionen, skall rapporten överlämnas till parterna, som inte skall ha rätt att offentliggöra den. I enlighet med de bestämmelser som var tillämpliga före detta protokolls ikraftträdande får ett sådant mål hänskjutas till domstolen. Panelen i dom- stolen i stor sammansättning skall besluta huru- vida en av kamrarna eller domstolen i stor sam- mansättning skall avgöra målet. Om målet av- görs av en kammare, skall kammarens beslut vara slutgiltigt. Mål som inte hänskjutits till domstolen skall behandlas av ministerkommit- tén i enlighet med bestämmelserna i tidigare ar- tikel 32 i konventionen.

5. Mål som är under handläggning i domsto— len och som inte har avgjorts den dag då detta protokoll träder i kraft skall överlämnas till domstolen i stor sammansättning, som skall pröva dem i enlighet med bestämmelserna i detta protokoll.

6. Mål som är under handläggning i minis- terkommittén och som inte har avgjorts enligt tidigare artikel 32 i konventionen den dag då detta protokoll träder i kraft, skall slutföras av ministerkommittén i enlighet med denna arti- kel.

Prop. 1994/952115 Bilaga

Article 6

Where a High Contracting Party had made a declaration recognising the competence of the Commission or the jurisdiction of the Court under former Article 25 or 46 of the Conven- tion with respect to matters arising after or based on facts occurring subsequent to any such declaration, this limitation shall remain valid for the jurisdiction of the Court under this Protocol.

Article 7

The Secretary General of the Council of Eur- ope shall notify the member States ofthe Coun- cil of

a) any signature;

b) the deposit of any instrument of ratifica- tion, acceptance or approval;

c) the date of entry into force of this Protocol or of any of its provisions in accordance with Article 4; and

(1) any other act, notification or communica- tion relating to this Protocol. ln witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Proto- col.

Done at Strasbourg, this ] lth day of May 1994, in English and French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be depo- sited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe.

Prop. 1994/95:115 Bilaga

Article 6

Des lots qu'une Haute Partie contractante a reconnu la competence de la Commission ou la juridiction de la Cour par la declaration prévue a l'ancien article 25 ou å l'ancien article 46 de la Convention, uniquement pour les affaires postéricures, ou fondées sur des faits posté- rieurs, å ladite declaration, cette restriction continuera ä s'appliquer å la juridiction de la Cour aux tennes du présent Protocole.

Article 7

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Eu- rope notifiera aux Etats membres du Conseil

a) toute signature;

b) le dépöt de tout instrument de ratification. d'acceptation ou d'approbation;

c) la date d 'entrée en vigueur du present Pro— tocole ou de certaines de ses dispositions con- fomrément å l'article 4; et

d) tout autre acte, notification ou communi- cation ayant trait au présent Protocole. En foi dc quoi, les soussignés, dument autori- sés å cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait å Strasbourg, le ] l mai 1994. en franeais et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera de'posé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secré- taire Général du Conseil de l'Europe en com- muniquera copie certifie'e conforme a chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.

Artikel 6

I de fall då en hög fördragsslutande part har avgivit en förklaring som erkänner kommissio- nens eller domstolens behörighet enligt tidi- gare artikel 25 eller 46 i konventionen såvitt av- ser frågor som uppstår efter eller är grundade på omständigheter som inträffar efter det att en sådan förklaring avgivits, skall denna begräns- ning fortsättningsvis gälla domstolens behörig- het enligt detta protokoll.

Artikel 7

Europarådets generalsekreterare skall under- rätta medlemsstatema om

a) undertecknande,

b) deponering av ratilikations—, godtagande- eller godkännandeinstrument,

c) dag för detta protokolls ikraftträdande en— ligt artikel 4 och

d) andra åtgärder, notitikationer eller under- rättelser som rör detta protokoll.

Till bekräftelse härav har undertecknade. därtill vederbörligen befullmäktigade. under- tecknat detta protokoll.

Upprättat i Strasbourg den 11 maj 1994 på engelska och franska, vilka båda texter är lika giltiga, i ett enda exemplar som skall deponeras i Europarådets arkiv. Europarådets generalsek- reterare skall överlämna bestyrkta kopior till varje medlemsstat i Europarådet.

Prop. 1994/95:115 Bilaga

Appendix

Headings of articles to be inserted into the text of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and its protocols*

Article 1 — Obligation to respect human rights

Article 2 — Right to life Article 3 Prohibition of torture

Article 4 — Prohibition of slavery and for-

ced labour Article 5 Right to liberty and security Article 6 — Right to a fair trial Article 7 — No punishment without law Article 8 — Right to respect for private and

family life

Article 9 — Freedom of thought. conscience and religion

Article 10 — Freedom of expression

Artie1e 11 Freedom of assembly and asso— ciation

Article 12 — Right to marry Article 13 — Right to an effective remedy Article 14 — Prohibition of discrimination

Article 15 Derogation in time of emer- gency

Article 16 — Restrictions on political activity of aliens

Article 17 — Prohibition of abuse of rights

* Headings have already been added to new Articles 19 to 51 of the Convention by the present Protocol.

Prop. 1994/95:115 Bilaga

Annexe

Intitulés des articles in insérer dans le texte de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et de ses protocoles*

Article 1— Obligation de respecter les

droits de 1”homme

to | Article Droit a la vie

Article — Interdiction de la torture 3 Article 4 Interdiction de l'esclavage et du travail force

Article 5 Droit a la liberté et a la sureté Article 6 — Droit å un proces équitable Article 7 — Pas de peine sans loi

Article 8 — Droit au respect de la vie privée

et familiale

Article 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion

Article 10 — Liberté d'expression

Article 11 — Liberté de réunion et d'associa- tion

Article 12 — Droit au manage Article 13 — Droit a un recours effectif Article 14 Interdiction de discrimination

Article 15 Derogation en oas d*état d'ur- gence

Artie1e 16 — Restrictionsål'activité politique des étrangers

Article 17 Interdiction de l'abus de droit

* Les intitulés des nouveaux articles 19 a 51 de la Convention figurent déjå dans le présent protocole.

66

Underbilaga

Artikelrubriker att införas i texten i konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och dess protokoll*

Artikel

Artikel Artikel Artikel

Artikel Artikel Artikel Artikel

Artikel

Artikel Artikel

Artikel Artikel Artikel Artikel

Artikel

Artikel

] _

to |

oexlcx |

10— 11—

12— 13— r4_ 15—

16—

17—

Skyldighet att respektera de mänskliga rättigheterna

Rätt till livet Förbud mot tortyr

Förbud mot slaveri och tvångs- arbete

Rätt till frihet och säkerhet

Rätt till en rättvis rättegång Inget straff utan lag

Rätt till skydd för privat- och fa— miljeliv

Tankefrihet. samvetsfrihet och religionsfrihet

Yttrandefrihet

Frihet att delta i sammankoms- ter och föreningsfrihet

Rätt att ingå äktenskap Rätt till ett effektivt rättsmedel Förbud mot diskriminering

Avvikelse från konventionsför- pliktelse vid nödläge

Inskränkningar i utlänningars politiska verksamhet

Förbud mot missbruk av rättig- heter

* Rubriker har redan lagts till i de nya artiklarna 19— 51 i konventionen genom detta protokoll

Prop. 1994/95:115 Bilaga

Article 18 Limitation on use of restrictions on rights

Article 52 — Enquiries by the Secretary Ge- neral

Article 53 Safeguard for existing human rights

Article 54 Powers ofthe Committee of Mi- nisters

Article 55 — Exclusion of other means of di- spute settlement

Article 56 Territorial application Article 57 Reservations Article 58 — Denunciation

Article 59 — Signature and ratifrcation

Protocol

Article 1 Protection of property

Article 2 .— Right to education

Article 3 — Right to free elections

Article 4 — Territorial application

Article 5 — Relationship to the Convention

Article 6 — Signature and ratifrcation

Protocol No. 4

Article 1 — Prohibition of imprisonment for debt

Article 2 Freedom of movement

Article 3 — Prohibition of expulsion of na— tionals

Article 4 Prohibition of collective expul- sion of aliens

Prop. 1994/952115 Bilaga

Article 18 — Limitation de l'usage des re- strictions aux droits

Article 52 Enquétes du Secrétaire Général

Article 53 — Sauvegarde des droits de l'homme reconnus

Article 54 — Pouvoirs du Comité des Minist- res

Article 55 — Renonciation å d'autres modes de reglement des différends

Article 56 — Application territoriale Article 57 — Réserves Article 58 — Dénonciation

Article 59 — Signature et ratifrcation

Protocole additionnel

Article 1 Protection de la propriété

Article 2 Droit å l'instruction

Article 3 — Droit ä des elections libres

Article 4 — Application territoriale

Article 5 — Relations avec la Convention 6 Article Signature et ratifrcation

Protocole n0 4

Article l— Interdiction de Pempn'sonne- ment pour dette

Article 2 Liberté de circulation

Article 3 Interdiction de l'expulsion des nationaux

Article 4 —— Interdiction des expulsions col- lectives d'étrangers

68

Artikel 18 — Begränsning av användningen av inskränkningar i rättigheter

Artikel 52 Förfrågningar från generalsek- reteraren

Artikel 53 Skydd för befintliga mänskliga rättigheter

Artikel 54 Ministerkommitténs befogenhe- ter

Artikel 55 Avstående från reglering avtvis- ter i annan ordning

Artikel 56 Territoriell tillämpning Artikel 57 Förbehåll Artikel 58 Uppsägning

Artikel 59 — Undertecknande och ratifikation

Tilläggsprotokoll

Artikel 1 Skydd för egendom

Artikel 2 Rätt till undervisning

Artikel 3 — Rätt till fria val

Artikel 4 Territoriell tillämpning

Artikel 5 — Förhållande till konventionen 6 Artikel — Undertecknande och ratifikation

Protokoll nr 4

Artikel 1 — Förbud mot frihetsberövande på grund av skuldförbindelse

Artikel 2 — Rätt att fritt röra sig

Artikel 3 — Förbud mot utvisning av med- borgare

Artikel 4 — Förbud mot kollektiv utvisning av utlänningar

Article 5 — Territorial application Article 6 — Relationship to the Convention

Article 7 Signature and ratification

Protocol No. 6

Article 1 — Abolition of the death penalty

Article 2 — Death penalty in time of war Article 3 Prohibition of derogations Article 4 — Prohibition of reservations Article 5 — Territorial application

Article 6 — Relationship to the Convention Article 7 — Signature and ratification Article 8 — Entry into force

Article 9 — Depositary functions

Protocol No. 7

Article 1 — Procedural safeguards relating to expulsion of aliens

Article 2 — Right to appeal in criminal mat- ters

Article 3'— Compensation for wrongful conviction

Article 4 — Right not to be tried or punished twice

Ut |

Article Equality between spouses Article 6 — Territorial application

Article 7 — Relationship to the Convention Article 8 Signature and ratification Article 9 — Entry into force

Article 10 — Depositary functions

Prop. 1994/95:115 Bilaga

Article 5 — Application territoriale

Article 6 — Relations avec la Convention

Article 7 — Signature et ratification

Protocole n0 6 Article 1 Abolition de la peine de mort

Article 2 Pcine de mort en temps de

guerre Article 3 — Interdiction de dérogations Article 4 — Interdiction de réservcs Article 5 — Application territoriale Article 6 Relations avec la Convention Article 7 — Signature et ratification Article 8 — Entrée en vigueur

Article 9 — Fonctions du dépositairc

Protocole n0 7

Article 1 — Garanties proce'durales en cas d'expulsion d'etrangers

Article 2 — Droit a un double degré de juri- diction en matiere pénale

'_'.)

— Droit d'indemnisation en cas d'erreur judiciaire

Article

Article 4 — Droit å ne pas étre jugé ou puni

deux fois Article 5 — Egalité entre époux Article 6 Application territoriale Article 7 Relations avec la Convention Article 8 Signature et ratification

Article 9 Entrée en vigueur

Article 10 — Fonctions du dépositaire

70

Artikel 5 Territoriell tillämpning Artikel 6 — Förhållande till konventionen

Artikel 7 Undertecknande och ratifikation

Protokoll nr 6 Artikel 1 — Avskaffande av dödsstraffet

Artikel 2 — Dödsstraff under krigstid

Artikel 3 Förbud mot avvikelser

Artikel 4 — Förbud mot förbehåll

Artikel 5 Territoriell tillämpning

Artikel 6 Förhållande till konventionen Artikel 7 — Undertecknande och ratifikation Artikel 8 Ikraftträdande

Artikel 9 — Depositariens uppgifter

Protokoll nr 7

Artikel 1 Rättssäkerhetsgarantier vid ut- visning av utlänningar

Artikel 2 — Rätt till överklagande i brottmål

Artikel 3 — Gottgörelse vid felaktig dom

Artikel 4 Rätt att inte bli lagförd eller straffad två gånger

Artikel 5 — Likställdhet mellan makar Artikel 6 Territoriell tillämpning

Artikel 7 Förhållande till konventionen Artikel 8 — Undertecknande och ratifikation Artikel 9 — Ikraftträdande

Artikel 10 — Depositariens uppgifter

Bilaga

Utrikesdepartementet Prop. 1994/95:115

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 24 november 1994. Närvarande: statsrådet Sahlin. ordförande, och statsråden Hjelm-Wallén. Peterson, Hellström, Thalén, Freivalds, Wallström, Persson, Tham, Blomberg, Heckscher, Hedborg, Andersson. Winberg, Uusmann. Nygren, Ulvskog. Sundström, Lindh, Johansson

Föredragande: statsrådet Lena Hjelm-Wallén

Regeringen beslutar proposition 1994/95:115 Reformering av övervak— ningssystemet enligt Europakonventionen.

72