Prop. 1997/98:185

Akt om ändring i ILOs stadgar samt ILOs konvention och rekommendation om hemarbete

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 27 augusti 1998

Göran Persson

Margareta Winberg

(Arbetsmarknadsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner en av Internationella arbetskonferensen år 1997 antagen akt om ändring i Internationella arbetsorganisationens (ILO) stadga. I propositionen lämnar regeringen även en redogörelse för ILO:s konvention (nr 177) och rekommendation (nr 184) om hemarbete i enlighet med vad som föreskrivs i ILO:s stadga. Regeringen anser att Sverige för närvarande inte bör tillträda konventionen.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner 1997 års akt om ändring i Internationella arbetsorganisationens stadga.

2. Ärendet

Genom sin anslutning till Nationernas förbund år 1920 inträdde Sverige som medlem av Internationella arbetsorganisationen (ILO).

ILO:s beslutande församling – Internationella arbetskonferensen – sammanträder i regel en gång per år. Arbetskonferensen kan enligt artikel 19 i organisationens stadga i fråga om förslag, som förts upp på mötets dagordning, besluta antingen om en internationell konvention, avsedd att ratificeras av organisationens medlemmar, eller om en rekommendation, avsedd att övervägas vid lagstiftning eller på annat sätt men utan den bindande karaktär som en ratificerad konvention har. Om beslutet är av mindre räckvidd eller huvudsakligen av formell innebörd, t.ex. då det gäller en begäran om utredning, brukar det ges formen av en resolution. Inom högst arton månader efter att konferensens session avslutats skall varje medlemsstat förelägga landets lagstiftande församling antagna konventioner och rekommendationer för lagstiftning eller andra åtgärder. Varje medlemsstat har vidare skyldighet att underrätta Internationella arbetsbyråns generaldirektör om de åtgärder som har vidtagits för att uppfylla denna förpliktelse samt om vilka åtgärder som i övrigt har vidtagits.

Internationella arbetskonferensens åttiotredje möte hölls i Genève den 4–20 juni 1996. Arbetskonferensen antog en konvention (nr 177) och en rekommendation (nr 184) om hemarbete.

Internationella arbetskonferensens åttiofemte möte, som hölls i Genève den 3–19 juni 1997, antog dels en akt om ändring i ILO:s stadga, vilken härmed föreläggs riksdagen, dels en konvention (nr 181) och en rekommendation (nr 188) om privat arbetsförmedling. De två sistnämnda instrumenten kommer senare att redovisas för riksdagen tillsammans med den år 1996 av en särskild sjöfartskonferens (det åttiofjärde mötet) antagna konventionen (nr 179) om rekrytering av och arbetsförmedling för sjömän och den kompletterande rekommendationen (nr 186) i samma ämne.

Texterna på engelska och svenska till 1997 års akt om ändring i ILO:s stadga samt konventionen (nr 177) och rekommendationen (nr 184) om hemarbete finns i

bilagorna 1 3.

3. Akt om ändring i ILO:s stadga

3.1. Bakgrund

För Internationella arbetsorganisationen (ILO) gäller en den 9 oktober 1946 antagen stadga (prop. 1947:111; SÖ 1947:16). I stadgan har 1953, 1962 och 1972 vidtagits vissa ändringar som i huvudsak hänför sig till styrelsens sammansättning. Ändringar i stadgan träder enligt dess artikel 36 i kraft, när de antagits av arbetskonferensen med en majoritet av två tredjedelar av de röster som avgivits av de vid konferensen närvarande ombuden och därefter ratificerats eller godkänts av två tredjedelar av organisationens medlemsländer, däribland fem av de tio i industriellt hänseende mest betydelsefulla medlemmarna som har fasta platser i Internationella arbetsbyråns styrelse.

De ändringar i stadgan som arbetskonferensen antog vid sitt 85:e möte den 19 juni 1997 utgör ett led i en fortgående reformprocess inom ILO.

ILO:s styrelse och en arbetsgrupp under denna gör för närvarande en översyn av ILO:s normverksamhet. I gruppen ingår numera både en av regeringsgruppen vald representant för Sverige och en av arbetstagargruppen utsedd representant från Landsorganisationen i Sverige (LO). Gruppen har identifierat ett antal ILO-konventioner som omoderna. Beträffande vissa av dessa konventioner har gruppen funnit anledning att föreslå en revidering. Beträffande andra har gruppen ansett dem helt förlegade och inaktuella och föreslagit att de lyfts ut ur ILO:s regelverk. Hittills har det inte funnits något stöd i ILO:s stadga för ett upphävande av ILO-konventioner som en gång trätt i kraft.

ILO:s styrelse beslöt på arbetsgruppens förslag i november 1996 att sätta upp frågan om en ändring i stadgan på Internationella arbetskonferensens dagordning, vilken skulle göra det möjligt att upphäva en föråldrad konvention.

Ändringsakten antogs av arbetskonferensen med röstsiffrorna 381 för, 3 emot och 5 nedlagda. Av de svenska ombuden röstade såväl regeringssom arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanterna för akten.

3.2. Stadgeändringen

I artikel 19 i ILO:s stadga återfinns regler för antagande av konventioner och rekommendationer samt medlemsländernas förpliktelser med anledning av antagna konventioner resp. rekommendationer.

1997 års stadgeändring utgörs av ett tillägg till nuvarande artikel 19 genom en ny punkt 9. Den innebär att Internationella arbetskonferensen, på förslag av ILO:s styrelse, med två tredjedels majoritet kan upphäva en föråldrad konvention som anses ha förlorat sin mening eller inte längre anses fylla ILO:s syften.

3.3. Följdändringar i Internationella arbetskonferensens arbetsordning och styrelsens arbetsordning

I samband med antagandet av ändringsakten beslöt konferensen att anta vissa följdändringar i Internationella arbetskonferensens arbetsordning. Genom ett tillägg till dess artikel 11 och en ny artikel 45 bis fastställs den procedur som skall följas vid upphävande av konventioner som är i kraft och återkallande av konventioner som inte är i kraft (sådana som inte trätt i kraft och sådana som upphört att gälla till följd av uppsägningar) och av rekommendationer. För återkallande av konventioner som inte är i kraft och av rekommendationer är denna procedur omedelbart tillämplig medan den beträffande upphävande av konventioner i kraft inte kan tillämpas förrän stadgeändringen trätt i kraft.

ILO:s styrelse beslöt i november 1997 att införa en följdändring i styrelsens arbetsordning genom en ny artikel 12 bis. Här fastställs att ett beslut att på konferensens dagordning föra upp frågan om upphävande eller återkallande av en gång antagna instrument måste tas med minst fyra femtedels majoritet. Härigenom garanteras att ett sådant beslut inte kan tas med stöd enbart av två av de tre (regerings-, arbetsgivar- och arbetstagar-) grupperna i styrelsen.

3.4. Godkännande av ändringsakten

2EGERINGENS F¶RSLAG Riksdagen godkänner 1997 års akt om ändring i

Internationella arbetsorganisationens stadga.

),/ KOMMITT©NS F¶RSLAG Ärendet har enligt bestämmelserna i ILO-

konventionen (nr 144) om samråd på trepartsbasis remitterats till ILOkommittén som i sin tur har inhämtat yttranden från Svenska arbetsgivareföreningen, Landstingsförbundet, Svenska kommunförbundet, Landsorganisationen i Sverige, Tjänstemännens centralorganisation och Sveriges akademikers centralorganisation.

ILO-kommittén tillstyrker, med stöd av samtliga remissinstanser, att Sverige ratificerar ändringsakten.

2EMISSINSTANSERNA Inte någon remissinstans invänder mot en svensk

ratifikation av ändringsakten.

3K¤LEN F¶R REGERINGENS F¶RSLAG Stadgeändringen innebär en möjlig-

het till modernisering av ILO:s regelverk. Den gör det möjligt att ur ILO:s Labour Code lyfta ut obsoleta konventioner som hittills lämnats ”vilande” och därmed på ett tydligare sätt klargöra vilka konventioner som äger giltighet och bör uppmärksammas av medlemsländerna och av ILO:s övervakningssystem. Akten har för närvarande ratificerats av tolv av ILO:s 174 medlemsländer. Sverige bör så snart som möjligt ratificera ändringsakten för att därmed bidra till dess snara ikraftträdande.

4. Konventionen (nr 177) och rekommendationen (nr 184) om hemarbete

4.1. Bakgrund

ILO:s styrelse fattade i november 1993 beslutet att föra upp frågan om hemarbete på dagordningen för 1995 års arbetskonferens i syfte att utarbeta förslag till en ILO-konvention och/eller rekommendation.

Inför förstaårsbehandlingen av ämnet hemarbete rådde delade meningar bland remissinstanserna i Sverige om behovet av särskilda instrument på detta område. Arbetsgivarorganisationerna ställde sig avvisande medan arbetstagarorganisationerna förordade både en konvention och en rekommendation om hemarbete. ILO-kommittén avstod från att besvara det av Internationella arbetsbyrån utsända frågeformuläret. Kommittén uttryckte dock farhågor för att en eventuell konvention med det innehåll som antyddes i formuläret skulle innebära en dubblering av existerande generella instrument och då rentav skulle kunna medföra en risk att de hemarbetande i praktiken utesluts från tillämpningen av de generella konventionerna, som i princip omfattar denna grupp.

Inför andraårsbehandlingen år 1996 instämde kommittén i grundtanken bakom de då föreliggande konventions- och rekommendationsförslagen, nämligen att det kan finnas anledning att vidta åtgärder i syfte att förbättra de hemarbetandes villkor och se till att de hemarbetande åtnjuter likabehandling i förhållande till andra arbetstagare. Kommitténs majoritet ansåg dock att ILO:s fortsatta arbete borde inriktas på en rekommendation för att i denna form verka för de generella instrumentens tillämpning även på hemarbetande. Arbetstagarrepresentaterna förordade i första hand en konvention för att reglera de hemarbetandes minimivillkor.

Efter sedvanlig tvåårsbehandling antog Internationella arbetskonferensen år 1996 en konvention (nr 177) och en rekommendation (nr 184) om hemarbete. Konventionen antogs med röstsiffrorna 246 för, 14 emot och 152 nedlagda. Quorum, dvs. det samlade antal ja- och nejröster som krävs för att beslutet skall vara giltigt, var 248. Rekommendationen antogs med 303 röster för, 4 emot och 111 nedlagda. Av de svenska ombuden röstade regerings- och arbetstagarrepresentanterna för båda instrumenten medan arbetsgivarrepresentanten avstod i båda fallen.

Representanterna för EU:s regeringar röstade i regel för ett godkännande av konventionen, med undantag för Tyskland och Storbritannien som röstade emot. Tyskland röstade för rekommendationen medan Storbritannien röstade emot. EG-kommissionen har därefter, den 27 maj 1998, rekommenderat de medlemsstater, som inte redan gjort det, att ratificera konventionen. För närvarande har endast ett av ILO:s medlemsländer, Finland, ratificerat konventionen och den har sålunda ännu inte trätt i kraft.

4.2. Konventionens och rekommendationens huvudsakliga innehåll

Syftet med konventionen är att säkerställa att de som arbetar i hemmet har samma rättigheter som övriga löntagare.

Artikel 1 innehåller definitioner av vissa uttryck som används i konventionen. Med uttrycket "hemarbete" avses i konventionen arbete som en arbetstagare utför mot vederlag i det egna hemmet eller i en annan lokal efter eget val, dock inte på arbetsgivarens arbetsplats, och som resulterar i en av arbetsgivaren specificerad produkt eller tjänst. Hemarbetande anses dock inte en person vara som är till den grad självständig och ekonomiskt oberoende att han/hon enligt nationell lagstiftning eller domstolsbeslut kan anses som egenföretagare. Om arbetstagare endast tillfälligt utför sitt arbete i hemmet i stället för på sin vanliga arbetsplats anses de inte som hemarbetande enligt konventionen. Med uttrycket ”arbetsgivare” avses i konventionen en fysisk eller juridisk person, som antingen direkt eller genom förmedlare lämnar ut hemarbete som ett led i sin verksamhet.

Med stöd av artikel 2 äger konventionen tillämpning på alla personer som utför hemarbete enligt artikel 1.

Enligt artikel 3 skall varje medlemsstat som har ratificerat konventionen i samråd med de mest representativa arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna och eventuella organisationer för hemarbetande och för arbetsgivare som anlitar hemarbetande anta, genomföra och regelbundet granska ett nationellt program angående hemarbete som syftar till att förbättra de hemarbetandes ställning. Enligt artikel 4 skall det nationella programmet angående hemarbete så långt som möjligt främja en behandling av hemarbetande likvärdig med behandlingen av andra löntagare. En likvärdig behandling skall främjas särskilt då det är fråga om hemarbetandes rätt att bilda eller ansluta sig till organisationer och att delta i dessas verksamhet. Det nationella programmet skall också främja en likvärdig behandling då det gäller skydd mot diskriminering i anställning och yrkesutövning, skydd i fråga om säkerhet och hälsa på arbetsplatsen, lön, lagstadgad social trygghet, tillgång till utbildning, minimiålder för tillträde till anställning eller arbete samt skydd vid havandeskap och barnsbörd.

Det nationella programmet angående hemarbete skall enligt artikel 5 genomföras genom lagstiftning, kollektivavtal eller skiljedomsbeslut eller på annat lämpligt sätt i överensstämmelse med nationell praxis.

Artikel 6 tar upp skyldigheten att vidta lämpliga åtgärder för att arbetsmarknadsstatistiken i möjligaste mån skall omfatta hemarbete.

Enligt artikel 7 skall den nationella lagstiftningen angående säkerhet och hälsa i arbetet också gälla hemarbete, med beaktande av dess speciella karaktär, och fastställa på vilka villkor vissa slags arbeten och användningen av vissa ämnen kan förbjudas i hemarbete av säkerhets- och hälsoskäl.

Då det är tillåtet att använda mellanmän/förmedlare skall enligt artikel 8 arbetsgivares och mellanmäns/förmedlares respektive ansvar bestämmas genom lagstiftning eller domstolsbeslut, i enlighet med nationell praxis.

Enligt artikel 9 skall ett tillsynssystem förenligt med nationell lagstiftning och praxis säkerställa att de regler som är tillämpliga på hemarbete iakttas. Lämpliga åtgärder inklusive straff, om det bedöms lämpligt, skall införas för de fall reglerna om hemarbete överträds. Dessa påföljder skall tillämpas effektivt.

Rekommendationen nr 184, som kompletterar konventionen, innehåller närmare bestämmelser till vägledning för konventionens tillämpning beträffande bl.a statistikföring, tillsyn, myndighetsinspektioner samt skydd i fråga om säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. Dessutom innehåller rekommendationen normer gällande minimiålder, de hemarbetandes rätt att bilda eller ansluta sig till organisationer och förhandla om kollektivavtal, lön, arbets- och vilotider samt semester, social trygghet och skydd vid havandeskap och barnsbörd, skydd vid anställningsförhållandets upphörande, lösande av tvister samt program angående hemarbete.

4.3. Regeringens överväganden

2EGERINGENS BED¶MNING Sverige bör för närvarande inte tillträda

konventionen (nr 177) om hemarbete.

),/ KOMMITTEN Yttrande över konventionen (nr 177) och rekom-

mendationen (nr 184) om hemarbete har avgetts av ILO-kommittén, som i sin tur har inhämtat yttranden från Riksförsäkringsverket, Post- och telestyrelsen, Arbetsmarknadsstyrelsen, Arbetarskyddsstyrelsen, Arbetslivsinstitutet, Glesbygdsverket, Närings- och teknikutvecklingsverket, Svenska arbetsgivareföreningen (SAF), Arbetsgivarverket, Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet, Landsorganisationen i Sverige (LO), Tjänstemännens centralorganisation (TCO) och Sveriges akademikers centralorganisation.

ILO-kommittén konstaterar att enligt artikel 19 i ILO:s stadga skall varje medlemsstat förelägga landets lagstiftande församling antagna konventioner och rekommendationer inom högst arton månader efter att de godkänts av Internationella arbetskonferensen. Samtidigt finner kommittén att tillräckligt underlag saknas för ett ställningstagande i frågan om ratifikation av konventionen nr 177. Kommittén rekommenderar att ett sådant ställningstagande får anstå i väntan på dels ett svar på en skrivelse om kollektivavtalens täckningsgrad som avlåtits till Internationella arbetsbyrån (A96/7179/AL), dels den kartläggning och de förslag som utredningen om regleringen av distansarbete (Dir. 1997:83) har i uppdrag att redovisa senast den 1 september 1998.

2EMISSINSTANSERNA Arbetsmarknadens parter uttryckte under utarbe-

tandet av konventionen och rekommendationen olika ståndpunkter i fråga om behovet av nya instrument om hemarbete. Även i fråga om ratificering av konventionen råder delade meningar. SAF och Arbetsgivarverket avstyrker ratifikation av konventionen nr 177 medan LO och TCO tillstyrker att konventionen ratificeras.

Bland myndigheterna konstaterar Riksförsäkringsverket att i fråga om sådana förmåner från den allmänna försäkringen som är kopplade till

förvärvsarbete görs inte någon skillnad på om arbetet utförs i hemmet eller på en av arbetsgivaren ordnad arbetsplats. Arbetsmarknadsstyrelsen pekar på kravet att arbetsmarknadsstatistiken i möjligaste mån skall innefatta hemarbete, en uppgift som snarast skulle åvila Statistiska centralbyrån. Arbetarskyddsstyrelsen visar för sin del på bestämmelser i konventionen som inte har någon motsvarighet i arbetsmiljölagstiftningen och som därför kan innebära ratifikationshinder, alternativt kräva att åtgärder vidtas.

En sammanställning av remissyttrandena finns att tillgå i Arbetsmarknadsdepartementet (dnr A96/5830/AL).

3K¤LEN F¶R REGERINGENS BED¶MNING Hemarbetande är i Sverige nor-

malt att betrakta som anställda vilket innebär att den arbetsrättsliga lagstiftningen med vissa undantag gäller även för hemarbetande. Lagen om anställningsskydd (LAS) och medbestämmandelagen (MBL) är sålunda tillämpliga även på hemarbetande. Arbetsmiljölagen gäller varje verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för arbetsgivares räkning, med undantag av fartygsarbete avseende andra fartyg än örlogsfartyg samt arbete som utförs i arbetsgivarens hushåll av den som fyllt 18 år. Lagen omfattar således utan undantag arbete som utförs i arbetstagarens hem. I arbetstidslagen görs ett undantag för s.k. okontrollerbart arbete. I 2 § 1 anges att lagen inte gäller arbete som utförs i arbetstagarens hem eller annars under sådana förhållanden att det inte kan anses vara arbetsgivarens uppgift att vaka över hur arbetet är ordnat. Semesterlagen innehåller vissa särbestämmelser för hemarbetande. Enligt 4 § 1 st och 27 § har hemarbetande inte rätt till semesterledighet. Däremot har de rätt till semesterlön.

Exempel på sådana arbetsuppgifter som utförs i arbetstagarens hem är hemindustriellt arbete, dagbarnvård och arbetsuppgifter som utförs i hemmet med hjälp av informationsteknik, s.k. distansarbete.

ILO-kommittén har tidigare uttryckt farhågor om att en ny konvention om hemarbete skulle kunna resa tvivel om de hemarbetandes skydd enligt ILO:s generella konventioner, och i praktiken leda till att de skulle komma att uteslutas från deras tillämpning. Regeringen finner det positivt att dessa farhågor kunde undanröjas under andraårsbehandlingen 1996. Konferensen anslöt då till ett svenskt förslag att i respektive instruments inledning erinra om att de generella konventionerna och rekommendationerna är tillämpliga på hemarbetande, medan de särskilda villkor som kännetecknar hemarbete gör det önskvärt att komplettera dem med normer som tar hänsyn till hemarbetets speciella karaktär.

Regeringen konstaterar emellertid att konventionen om hemarbete saknar stöd från en av de tre parterna. Sedan en majoritet i konferensutskottet i den inledande omröstningen beslutat att arbetet fortsättningsvis skulle utgå från att det nya instrumentet skulle ha formen av en konvention

och en rekommendation, avstod arbetsgivargruppen från att delta

i utarbetandet av konventionen. Det var första gången någonsin som en av parterna nekat att delta i utskottsarbetet vilket medförde att det inte blev någon trepartsdiskussion som är normalt inom ILO. Arbetsgivarna deltog därefter i diskussionen om rekommendationen. Mot bakgrund av de framförhandlade texterna kunde arbetsgivarna senare i plenaren varken stödja konventionenen eller rekommendationen. Av röstnings-

taktiska skäl avstod de i omröstningen om de båda instrumenten från att rösta. Om de ombud som nu röstade emot konventionen i stället hade avstått hade konventionen fallit. Rekommendationen erhöll däremot ett klart stöd.

Regeringen delar ILO-kommitténs uppfattning att tillräckligt underlag saknas för ett ställningstagande i frågan om ratifikation av konventionen nr 177. Internationella arbetsbyråns svar på den skrivelse om kollektivavtalens täckningsgrad, som kommittén önskade avvakta och som kan ha betydelse för bedömningen huruvida Sverige uppfyller åtagandena i konventionen, analyseras för närvarande inom Arbetsmarknadsdepartementet.

Till den nämnda distansarbetsutredningens uppgifter hör att beakta konventionen och rekommendationen om hemarbete. I likhet med ILOkommittén anser regeringen att utredningens förslag bör avvaktas innan det sker ett ställningstagande i frågan om ratifikation av konventionen.

)NSTRUMENT FOR THE !MENDMENT OF THE #ONSTITUTION OF THE )NTER NATIONAL ,ABOUR /RGANISATION

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Eighty-fifth Session on 3 June 1997, and

Having decided upon the adoption of an amendment to the Constitution of the International Labour Organisation, a question which is included in the seventh item on the agenda of the Session;

adopts, this nineteenth day of June of the year one thousand nine hundred and ninety-seven, the following instrument for the amendment of the Constitution of the International Labour Organisation, which may be cited as the Constitution of the International Labour Organisation Instrument of Amendment, 1997:

Article 1

As from the date of the coming into force of this Instrument of Amendment, article 19 of the Constitution of the International Labour Organisation shall be amended by the insertion after paragraph 8 of the following new paragraph:

”9. Acting on a proposal of the Governing Body, the Conference may, by a majority of two-thirds of the votes cast by the delegates present, abrogate any Convention adopted in accordance with the provisions of this article if it appears that the Convention has lost its purpose or that it no longer makes a useful contribution to attaining the objectives of the Organisa-

!KT OM ¤NDRING I )NTERNATIONELLA ARBETSORGANISATIONENS STADGA

Internationella arbetsorganisationens allmänna konferens,

som har sammankallats till Genève av styrelsen för Internationella arbetsbyrån och samlats där den 3 juni 1997 till sitt åttiofemte möte,

har beslutat anta en ändring i Internationella arbetsorganisationens stadga, en fråga som ingår i den sjunde punkten på mötets dagordning och

antar denna den nittonde dagen i juni månad år nittonhundranittiosju följande akt om ändring i Internationella arbetsorganisationens stadga, vilken kan kallas 1997 års akt om ändring i Internationella arbetsorganisationens stadga.

Artikel 1

Från och med den dag då denna akt träder i kraft skall artikel 19 i Internationella arbetsorganisationens stadga ha den ändrade lydelse som följer av tillägget efter punkt 8 av följande nya punkt:

”9. På förslag av styrelsen kan konferensen med två tredjedels majoritet av de röster som avgivits av de närvarande ombuden upphäva en konvention, som antagits enligt bestämmelserna i denna artikel, om det visar sig att konventionen har förlorat sin mening eller att den inte längre bidrar till att uppnå organisationens syften.”

Bilaga 1

tion.”

Article 2

Two copies of this Instrument of Amendment shall be authenticated by the signatures of the President of the Conference and of the Director-General of the International Labour Office. One of these copies shall be deposited in the archives of the International Labour Office and the other shall be communicated to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with article 102 of the Charter of the United Nations. The Director-General will communicate a certified copy of the Instrument to all the Members of the International Labour Organisation.

Article 3

1. The formal ratifications or acceptances of this Instrument of Amendment shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office, who shall notify the Members of the Organisation of the receipt thereof.

2. This Instrument of Amendment will come into force in accordance with the provisions of article 36 of the Constitution of the International Labour Organisation.

3. On the coming into force of this Instrument, the Director-General of the International Labour Office shall so notify all the Members of the International Labour Organisation and the Secretary-General of the United Nations.

Artikel 2

Två exemplar av denna akt skall bestyrkas genom undertecknande av konferensens ordförande och Internationella arbetsbyråns generaldirektör. Av dessa exemplar skall det ena deponeras i Internationella arbetsbyråns arkiv och det andra sändas till Förenta nationernas generalsekreterare för registrering enligt artikel 102 i Förenta nationernas stadga. Generaldirektören skall tillställa samtliga medlemmar av Internationella arbetsorganisationen en bestyrkt kopia av akten.

Artikel 3

1. De formella ratifikationerna eller godkännandena av denna akt skall sändas till Internationella arbetsbyråns generaldirektör, som skall underrätta organisationens medlemmar om mottagandet därav.

2. Denna akt träder i kraft enligt bestämmelserna i artikel 36 i Internationella arbetsorganisationens stadga.

3. När denna akt trätt i kraft, skall Internationella arbetsbyråns generaldirektör underrätta samtliga medlemmar av Internationella arbetsorganisationen och Förenta nationernas generalsekreterare därom.

#ONVENTION .O 	 CONCERNING (OME 7ORK

The General Conference of the International Labour Organization,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Eighty-third Session on 4 June 1996, and

Recalling that many international labour Conventions and Recommendations laying down standards of general application concerning working conditions are applicable to homeworkers, and

Noting that the particular conditions characterizing home work make it desirable to improve the application of those Conventions and Recommendations to homeworkers, and to supplement them by standards which take into account the special characteristics of home work, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to home work, which is the fourth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention;

adopts, this twentieth day of June of the year one thousand nine hundred and ninety-six, the following Convention, which may be cited as the Home Work Convention, 1996:

Article 1

For the purposes of this Convention:

(a) the term ”home work” means work carried out by a person, to be referred to as a homeworker,

),/S KONVENTION NR 	 OM HEMARBETE

Internationella arbetsorganisationens allmänna konferens,

som har sammankallats till Genève av styrelsen för Internationella arbetsbyrån och samlats där den 4 juni 1996 till sitt åttiotredje möte,

erinrar om att många ILOkonventioner och ILO-rekommendationer som fastställer normer angående arbetsvillkor med generell tillämpning är tillämpliga också på hemarbetande,

konstaterar att de särskilda villkor som kännetecknar hemarbete gör det önskvärt att förbättra tilllämpningen av dessa konventioner och rekommendationer på hemarbetande och komplettera dem med normer som tar hänsyn till hemarbetets speciella karaktär,

har beslutat att anta vissa förslag angående hemarbete, en fråga som utgör den fjärde punkten på mötets dagordning,

har fastställt att dessa förslag skall ta formen av en internationell konvention, och

antar denna den tjugonde dagen i juni månad nittonhundranittiosex följande konvention, som kan kallas 1996 års konvention om hemarbete.

Artikel 1

I denna konvention

a) avses med uttrycket ”hemarbete” arbete som utförs av en person som benämns hemarbetande,

Bilaga 2

(i) in his or her home or in other premises of his or her choice, other than the workplace of the employer;

(ii) for remuneration; (iii) which results in a product or service as specified by the employer, irrespective of who provides the equipment, materials or other inputs used,

unless this person has the degree of autonomy and of economic independence necessary to be considered an independent worker under national laws, regulations or court decisions;

(b) persons with employee status do not become homeworkers within the meaning of this Convention simply by occasionally performing their work as employees at home, rather than at their usual workplaces;

(c) the term ”employer” means a person, natural or legal, who, either directly or through an intermediary, whether or not intermediaries are provided for in national legislation, gives out home work in pursuance of his or her business activity.

Article 2

This Convention applies to all persons carrying out home work wihin the meaning of Article 1.

Article 3

Each Member which has ratified this Convention shall adopt, implement and periodically review a national policy on home work aimed at improving the situation of homeworkers, in consultation with the most representative organizations of employers and workers

i) i hans eller hennes hem eller efter eget val i annan lokal än arbetsgivarens arbetsplats,

ii) mot lön, iii) som resulterar i en av arbetsgivaren specificerad produkt eller tjänst, oavsett vem som tillhandahåller den utrustning, de material eller andra insatsvaror som används,

om inte denna person har den grad av självständighet och ekonomiskt oberoende som behövs för att anses som egenföretagare enligt nationella lagar, föreskrifter eller domstolsbeslut,

b) blir personer med ställning som anställda inte hemarbetande enligt denna konvention endast genom att tillfälligt utföra sitt arbete som anställda i hemmet, snarare än på sin vanliga arbetsplats,

c) avser uttrycket ”arbetsgivare” en fysisk eller juridisk person som, antingen direkt eller genom en mellanman, oavsett om den nationella lagstiftningen innehåller bestämmelser om mellanmän eller ej, lämnar ut hemarbete som ett led i sin affärsverksamhet.

Artikel 2

Denna konvention äger tillämpning på alla personer som utför hemarbete enligt artikel 1.

Artikel 3

Varje medlemsstat som har ratificerat denna konvention skall anta, genomföra och regelbundet se över ett nationellt program angående hemarbete som syftar till att förbättra de hemarbetandes situation, i samråd med de mest representativa arbetsgivar- och arbetstagar-

Bilaga 2

and, where they exist, with organizations concerned with homeworkers and those of employers of homeworkers.

Article 4

1. The national policy on home work shall promote, as far as possible, equality of treatment between homeworkers and other wage earners, taking into account the special characteristics of home work and, where appropriate, conditions applicable to the same or a similar type of work carried out in an enterprise.

2. Equality of treatment shall be promoted, in particular, in relation to: (a) the homeworkers’ right to establish or join organizations of their own choosing and to participate in the activities of such organizations; (b) protection against discrimination in employment and occupation; (c) protection in the field of occupational safety and health; (d) remuneration; (e) statutory social security protection; (f) access to training; (g) minimum age for admission to employment or work; and (h) maternity protection.

Article 5

The national policy on home work shall be implemented by means of laws and regulations, collective agreements, arbitration awards or in any other appropriate manner consistent with national practice.

organisationerna och, där sådana förekommer, med organisationer för hemarbetande och för arbetsgivare som anlitar hemarbetande.

Artikel 4

1. Det nationella programmet angående hemarbete skall så långt möjligt främja likabehandling mellan hemarbetande och andra löntagare, med hänsyn till hemarbetets speciella karaktär och, där det är lämpligt, de villkor som gäller för samma eller liknande typ av arbete som utförs inom ett företag.

2. Likabehandling skall främjas särskilt i fråga om

a) de hemarbetandes rätt att bilda eller ansluta sig till organisationer efter eget val och att delta i sådana organisationers verksamhet,

b) skydd mot diskriminering i anställning och yrkesutövning,

c) skydd i fråga om säkerhet och hälsa på arbetsplatsen,

d) lön,

e) lagstadgad social trygghet,

f) tillgång till utbildning,

g) minimiålder för tillträde till anställning eller arbete, samt

h) skydd vid havandeskap och barnsbörd.

Artikel 5

Det nationella programmet angående hemarbete skall genomföras genom lagar och föreskrifter, kollektivavtal, skiljedomsbeslut eller på annat lämpligt sätt i överensstämmelse med nationell praxis.

Bilaga 2

Article 6

Appropriate measures shall be taken so that labour statistics include, to the extent possible, home work.

Article 7

National laws and regulations on safety and health at work shall apply to home work, taking account of its special characteristics, and shall establish conditions under which certain types of work and the use of certain substances may be prohibited in home work for reasons of safety and health.

Article 8

Where the use of intermediaries in home work is permitted, the respective responsibilities of employers and intermediaries shall be determined by laws and regulations or by court decisions, in accordance with national practice.

Article 9

1. A system of inspection consistent with national law and practice shall ensure compliance with the laws and regulations applicable to home work.

2. Adequate remedies, including penalties where appropriate, in case of violation of these laws and regulations shall be provided for and effectively applied.

Article 10

This Convention does not affect more favourable provisions appli-

Artikel 6

Lämpliga åtgärder skall vidtas så att arbetsmarknadsstatistiken i möjligaste mån innefattar hemarbete.

Artikel 7

Nationella lagar och föreskrifter angående säkerhet och hälsa i arbetet skall gälla hemarbete, med beaktande av dess speciella karaktär, och skall fastställa på vilka villkor vissa slags arbeten och användningen av vissa ämnen kan förbjudas i hemarbete av säkerhets- och hälsoskäl.

Artikel 8

I de fall det är tillåtet att använda mellanmän, skall arbetsgivares och mellanmäns respektive ansvar bestämmas genom lagar och föreskrifter eller genom domstolsbeslut, i enlighet med nationell praxis.

Artikel 9

1. Ett tillsynssystem förenligt med nationell lagstiftning och praxis skall säkerställa att de lagar och föreskrifter som är tillämpliga på hemarbete iakttas.

2. Lämpliga åtgärder, inklusive straff om så är lämpligt, skall införas och tillämpas effektivt för den händelse att dessa lagar och föreskrifter överträds.

Artikel 10

Denna konvention påverkar inte mer gynnsamma bestämmelser

Bilaga 2

cable to homeworkers under other international labour Conventions.

Article 11

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 12

1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organization whose ratifications have been registered with the Director-General of the International Labour Office.

2. It shall come into force 12 months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.

3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member 12 months after the date on which its ratification has been registered.

Article 13

1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.

2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding

tillämpliga på hemarbetande enligt andra ILO-konventioner.

Artikel 11

Ratifikationsinstrument avseende denna konvention skall sändas till Internationella arbetsbyråns generaldirektör för registrering.

Artikel 12

1. Denna konvention skall vara bindande endast för de medlemmar av Internationella arbetsorganisationen vilkas ratifikationer har registrerats hos Internationella arbetsbyråns generaldirektör.

2. Den träder i kraft tolv månader efter den dag då ratifikationer från två medlemsstater har registrerats hos generaldirektören.

3. Därefter träder konventionen i kraft för varje annan medlemsstat tolv månader efter den dag då dess ratifikation har registrerats.

Artikel 13

1. En medlemsstat som har ratificerat denna konvention kan, sedan tio år har har förflutit från den dag då konventionen först träder i kraft, säga upp den genom en skrivelse som sänds till Internationella arbetsbyråns generaldirektör för registrering. Sådan uppsägning får inte verkan förrän ett år efter den dag då den har registrerats.

2. Varje medlemsstat, som har ratificerat denna konvention och som inte inom det år som följer på utgången av den i föregående punkt nämnda tioårsperioden gör

Bilaga 2

paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.

Article 14

1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organization of the registration of all ratifications and denunciations communicated by the Members of the Organization.

2. When notifying the Members of the Organization of the registration of the second ratification, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organization to the date upon which the Convention shall come into force.

Article 15

The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations, for registration in accordance with article 102 of the Charter of the United Nations, full particulars of all ratifications and acts of denunciation registered by the Director-General in accordance with the provisions of the preceding Articles.

Article 16

At such times as it may consider necessary, the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of

bruk av sin uppsägningsrätt enligt denna artikel, kommer att vara bunden för ytterligare en period av tio år och kan därefter säga upp konventionen vid utgången av varje tioårsperiod på de villkor som föreskrivs i denna artikel.

Artikel 14

1. Internationella arbetsbyråns generaldirektör skall underrätta samtliga medlemmar av Internationella arbetsorganisationen om registreringen av alla ratifikationer och uppsägningar som generaldirektören har tagit emot från organisationens medlemmar.

2. När generaldirektören underrättar organisationens medlemmar om registreringen av den andra ratifikationen, skall han fästa medlemmarnas uppmärksamhet på den dag då konventionen träder i kraft.

Artikel 15

Internationella arbetsbyråns generaldirektör skall, för registrering enligt artikel 102 i Förenta nationernas stadga, lämna Förenta nationernas generalsekreterare fullständiga upplysningar om samtliga ratifikationer och uppsägningar som har registrerats hos generaldirektören i enlighet med bestämmelserna i föregående artiklar.

Artikel 16

När Internationella arbetsbyråns styrelse anser det behövligt, skall den lämna Internationella arbetsorganisationens allmänna konferens en redogörelse för denna

Bilaga 2

this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 17

1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides -(a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall

ipso jure involve the imme-

diate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 13 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;

(b) as from the date when the new revising Convention comes into force, this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.

2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 18

The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.

konventions tillämpning och undersöka om det finns anledning att föra upp på konferensens dagordning frågan om revidering, helt eller delvis, av konventionen.

Artikel 17

1. Om konferensen antar en ny konvention, varigenom denna konvention helt eller delvis revideras och den nya konventionen inte föreskriver annat, skall

a) en medlemsstats ratifikation av den nya reviderade konventionen anses i sig innebära omedelbar uppsägning av denna konvention, utan hinder av bestämmelserna i artikel 13 ovan, om och när den nya konventionen har trätt i kraft,

b) från den dag då den nya reviderade konventionen träder i kraft, denna konvention upphöra att vara öppen för ratifikation av medlemsstaterna.

2. Denna konvention skall likväl förbli gällande till form och innehåll för de medlemsstater som har ratificerat den men inte den nya reviderade konventionen.

Artikel 18

De engelska och franska versionerna av denna konventionstext har lika giltighet.

2ECOMMENDATION .O 	 CON CERNING (OME 7ORK

The General Conference of the International Labour Organization,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Eighty-third Session on 4 June 1996, and

Recalling that many international labour Conventions and Recommendations laying down standards of general application concerning working conditions are applicable to homeworkers, and

Noting that the particular conditions characterizing home work make it desirable to improve the application of those Conventions and Recommendations to homeworkers, and to supplement them by standards which take into account the special characteristics of home work, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to home work, which is the fourth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation supplementing the Home Work Convention, 1996;

adopts, this twentieth day of June of the year one thousand nine hundred and ninety-six, the following Recommendation, which may be cited as the Home Work Recommendation, 1996:

I. DEFINITIONS AND SCOPE OF APPLICATION

1. For the purposes of this Recommendation: (a) the term ”home work” means work carried out by a person, to be

),/S REKOMMENDATION NR 	 OM HEMARBETE

Internationella arbetsorganisationens allmänna konferens,

som har sammankallats till Genève av styrelsen för Internationella arbetsbyrån och samlats där den 4 juni 1996 till sitt åttiotredje möte,

erinrar om att många ILOkonventioner och ILOrekommendationer som fastställer normer angående arbetsvillkor med generell tillämpning är tilllämpliga också på hemarbetande,

konstaterar att de särskilda villkor som kännetecknar hemarbete gör det önskvärt att förbättra tilllämpningen av dessa konventioner och rekommendationer på hemarbetande och komplettera dem med normer, som tar hänsyn till hemarbetets speciella karaktär,

har beslutat att anta vissa förslag angående hemarbete, en fråga som utgör den fjärde punkten på mötets dagordning,

har fastställt att dessa förslag skall ta formen av en rekommendation, som kompletterar 1996 års konvention om hemarbete, och

antar denna den tjugonde dagen i juni månad nittonhundranittiosex följande rekommendation, som kan kallas 1996 års rekommendation om hemarbete.

I. DEFINITIONER OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. I denna rekommendation

a) avses med uttrycket ”hemarbete” arbete som utförs av

Bilaga 3

referred to as a homeworker,

(i) in his or her home or in other premises of his or her choice, other than the workplace of the employer;

(ii) for remuneration; (iii) which results in a product or service as specified by the employer, irrespective of who provides the equipment, materials or other inputs used,

unless this person has the degree of autonomy and of economic independence necessary to be considered an independent worker under national laws, regulations or court decisions;

(b) persons with employee status do not become homeworkers within the meaning of this Recommendation simply by occasionally performing their work as employees at home, rather than at their usual workplaces;

(c) the term ”employer” means a person, natural or legal, who, either directly or through an intermediary, whether or not intermediaries are provided for in national legislation, gives out home work in pursuance of his or her business activity.

2. This Recommendation applies to all persons carrying out home work within the meaning of Paragraph 1.

II. GENERAL PROVISIONS

3. (1) Each Member should, according to national law and practice, designate an authority or authorities entrusted with the formulation and implementation of the national policy on home work referred to in Article 3 of the Con-

en person som benämns hemarbetande,

i) i hans eller hennes hem eller efter eget val i annan lokal än arbetsgivarens arbetsplats,

ii) mot lön, iii) som resulterar i en av arbetsgivaren specificerad produkt eller tjänst, oavsett vem som tillhandahåller den utrustning, de material eller andra insatsvaror som används,

om inte denna person har den grad av självständighet och ekonomiskt oberoende som behövs för att anses som egenföretagare enligt nationella lagar, föreskrifter eller domstolsbeslut.

b) blir personer med ställning som anställda inte hemarbetande enligt denna rekommendation endast genom att tillfälligt utföra sitt arbete som anställda i hemmet, snarare än på sin vanliga arbetsplats,

c) avser uttrycket ”arbetsgivare” en fysisk eller juridisk person som, antingen direkt eller genom en mellanman, oavsett om den nationella lagstiftningen innehåller bestämmelser om mellanmän eller ej, lämnar ut hemarbete som ett led i sin affärsverksamhet.

2. Denna rekommendation äger tillämpning på alla som utför hemarbete enligt punkt 1.

II. ALLMÄNNA BESTÄMMEL-SER

3. 1) Varje medlemsstat bör, i enlighet med nationell lagstiftning och praxis, utse en eller flera myndigheter med uppdrag att utforma och genomföra det nationella program angående hemarbete som avses i artikel 3 i kon-

Bilaga 3

vention.

(2) As far as possible, use should be made of tripartite bodies or organizations of employers and workers in the formulation and implementation of this national policy.

(3) In the absence of organizations concerned with homeworkers or organizations of employers of homeworkers, the authority or authorities referred to in subparagraph (1) should make suitable arrangements to permit these workers and employers to express their opinions on this national policy and on the measures adopted to implement it.

4. Detailed information, including data classified according to sex, on the extent and characteristics of home work should be compiled and kept up to date to serve as a basis for the national policy on home work and for the measures adopted to implement it. This information should be published and made publicly available.

5. (1) A homeworker should be kept informed of his or her specific conditions of employment in writing or in any other appropriate manner consistent with national law and practice.

(2) This information should include, in particular:

(a) the name and address of the employer and the intermediary, if any;

(b) the scale or rate of remuneration and the methods of calculation; and

(c) the type of work to be performed.

III. SUPERVISION OF HOME

ventionen.

2) Så långt som möjligt bör trepartiska organ eller arbetsgivaroch arbetstagarorganisationer utnyttjas vid utformningen och genomförandet av det nationella programmet.

3) I avsaknad av organisationer för hemarbetande eller organisationer för arbetsgivare som anlitar hemarbetande bör den eller de myndigheter som avses i 1) vidta lämpliga åtgärder för att tillåta dessa arbetstagare och arbetsgivare att uttrycka sina åsikter om det nationella programmet och om de åtgärder som vidtas för att genomföra det.

4. Detaljerad information, innefattande uppgifter uppdelade efter kön, om hemarbetets omfattning och särdrag bör insamlas och hållas aktuell för att utgöra en grundval för det nationella programmet angående hemarbete och för de åtgärder som vidtas för att genomföra det. Dessa uppgifter bör publiceras och vara tillgängliga för allmänheten.

5. 1) En hemarbetande bör hållas skriftligen informerad om sina specifika arbetsvillkor eller på annat lämpligt sätt som är i överensstämmelse med nationell lagstiftning och praxis.

2) Denna information bör särskilt innefatta

a) arbetsgivarens och, i förekommande fall, mellanmannens namn och adress,

b) löneskala eller lönenivå och beräkningsgrunder för den, samt

c) vilket slags arbete som skall utföras.

III. ÖVERVAKNING AV HEM-

Bilaga 3

WORK

6. The competent authority at the national level and, where appropriate, at the regional, sectoral or local levels, should provide for registration of employers of homeworkers and of any intermediaries used by such employers. For this purpose, such authority should specify the information employers should submit or keep at the authority’s disposal.

7. (1) Employers should be required to notify the competent authority when they give out home work for the first time.

(2) Employers should keep a register of all homeworkers, classified according to sex, to whom they give work.

(3) Employers should also keep a record of work assigned to a homeworker which shows:

(a) the time allocated; (b) the rate of remuneration; (c) costs incurred, if any, by the homeworker and the amount reimbursed in respect of them;

(d) any deductions made in accordance with national laws and regulations; and

(e) the gross remuneration due and the net remuneration paid, together with the date of payment.

(4) A copy of the record referred to in subparagraph (3) should be provided to the homeworker.

8. In so far as it is compatible with national law and practice concerning respect for privacy, labour inspectors or other officials entrusted with enforcing provisions applicable to home work should be allowed to enter the parts of the home or other private

ARBETE

6. Den behöriga myndigheten på nationell nivå och, där så är lämpligt, på regional, bransch- eller lokal nivå bör vidta åtgärder för registrering av arbetsgivare som anlitar hemarbetande och av mellanmän som anlitas av sådana arbetsgivare. För detta ändamål bör myndigheten närmare ange vilken information som arbetsgivare skall lämna eller hålla tillgänglig för myndigheten.

7. 1) Arbetsgivare bör åläggas att meddela den behöriga myndigheten när de lämnar ut hemarbete för första gången.

2) Arbetsgivare bör föra ett register, uppdelat efter kön, över alla hemarbetande till vilka de ger arbete.

3) Arbetsgivare bör även föra en arbetsjournal för en hemarbetande som visar

a) tidsåtgång,

b) lönenivå,

c) eventuella kostnader för den hemarbetande och det belopp som utbetalats för att täcka dessa kostnader,

d) eventuella avdrag som gjorts i enlighet med nationella lagar och föreskrifter, och

e) innestående bruttolön och utbetald nettolön samt betalningsdag.

4) Den hemarbetande bör få en kopia av den journal som avses i 3).

8. I den mån det är förenligt med nationell lagstiftning och praxis angående respekt för privatlivet, bör yrkesinspektörer eller andra tjänstemän med uppdrag att utöva tillsyn över bestämmelser tillämpliga på hemarbete tillåtas att komma in i de delar av hemmet

Bilaga 3

premises in which the work is carried out.

9. In cases of serious or repeated violations of the laws and regulations applicable to home work, appropriate measures should be taken, including the possible prohibition of giving out home work, in accordance with national law and practice.

IV. MINIMUM AGE

10. National laws and regulations concerning minimum age for admission to employment or work should apply to home work.

V. THE RIGHTS TO ORGANIZE AND TO BARGAIN COLLEC-TIVELY

11. Legislative or administrative restrictions or other obstacles to:

(a) the exercise of the right of homeworkers to establish their own organizations or to join the workers’ organizations of their choice and to participate in the activities of such organizations; and

(b) the exercise of the right of organizations of homeworkers to join trade union federations or confederations, should be identified and eliminated.

12. Measures should be taken to encourage collective bargaining as a means of determining the terms and conditions of work of homeworkers.

VI. REMUNERATION

eller i annan privat lokal där arbetet utförs.

9. Vid allvarliga eller upprepade överträdelser av de lagar och föreskrifter som gäller för hemarbete bör lämpliga åtgärder vidtas, innefattande eventuellt förbud att lämna ut hemarbete, i enlighet med nationell lagstiftning och praxis.

IV. MINIMIÅLDER

10. Nationella lagar och föreskrifter angående minimiålder för tillträde till anställning eller arbete bör tillämpas på hemarbete.

V. RÄTT ATT ORGANISERA SIG OCH ATT FÖRHANDLA KOLLEKTIVT

11. Lagstiftnings- eller administrativa restriktioner eller andra hinder för

a) hemarbetande att utöva sin rätt att bilda egna organisationer eller att ansluta sig till arbetstagarorganisationer efter eget val och att delta i verksamheter som sådana organisationer bedriver, och

b) hemarbetandes organisationer att utöva sin rätt att ansluta sig till fackförbund eller fackliga organisationer, bör identifieras och undanröjas.

12. Åtgärder bör vidtas för att främja kollektivavtalsförhandlingar som en metod att fastställa hemarbetandes arbetsvillkor och arbetsförhållanden.

VI. LÖN

13. Minimilöner bör fastställas för

Bilaga 3

13. Minimum rates of wages should be fixed for home work, in accordance with national law and practice.

14. (1) Rates of remuneration of homeworkers should be fixed preferably by collective bargaining, or in its absence, by:

(a) decisions of the competent authority, after consulting the most representative organizations of employers and of workers as well as organizations concerned with homeworkers and those of employers of homeworkers, or where the latter organizations do not exist, representatives of homeworkers and of employers of homeworkers; or

(b) other appropriate wagefixing machinery at the national, sectoral or local levels.

(2) Where rates of remuneration are not fixed by one of the means in subparagraph (1) above, they should be fixed by agreement between the homeworker and the employer.

15. For specified work paid by the piece, the rate of remuneration of a homeworker should be comparable to that received by a worker in the enterprise of the employer, or if there is no such worker, in another enterprise in the branch of activity and region concerned.

16. Homeworkers should receive compensation for: (a) costs incurred in connection with their work, such as those relating to the use of energy and water, communications and maintenance of machinery and equipment; and (b) time spent in maintaining machinery and equipment,

hemarbete i enlighet med nationell lagstiftning och praxis.

14. 1) Lönenivåer för hemarbetande bör företrädesvis fastställas genom kollektivavtalsförhandlingar eller, då sådana inte förekommer, genom

a) beslut av den behöriga myndigheten efter samråd med de mest representativa arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna samt organisationer för hemarbetande och för arbetsgivare som anlitar hemarbetande eller, då de senare organisationerna inte finns, företrädare för hemarbetande och för arbetsgivare som anlitar hemarbetande, eller

b) annan lämplig metod för att fastställa löner på nationell, bransch- eller lokal nivå.

2) Om lönenivåer inte fastställs med en av de metoder som nämns i 1) ovan, bör de fastställas genom överenskommelse mellan den hemarbetande och arbetsgivaren.

15. För specificerat ackordsarbete bör en hemarbetandes lönenivå vara jämförbar med lön som en arbetstagare i arbetsgivarens företag erhåller eller, om det inte finns någon sådan arbetstagare, i ett annat företag i den berörda branschen eller regionen.

16. Hemarbetande bör erhålla kompensation för

a) kostnader som uppkommer i samband med deras arbete, t.ex. sådana som hänför sig till användning av energi och vatten, kommunikationer och underhåll av maskiner och utrustning, samt

b) den tid som går åt för underhåll av maskiner och utrustning, byte av verktyg, sortering,

Bilaga 3

changing tools, sorting, unpacking and packing, and other such operations.

17. (1) National laws and regulations concerning the protection of wages should apply to homeworkers.

(2) National laws and regulations should ensure that preestablished criteria are set for deductions and should protect homeworkers against unjustified deductions for defective work or spoilt materials.

(3) Homeworkers should be paid either on delivery of each completed work assignment or at regular intervals of not more than one month.

18. Where an intermediary is used, the intermediary and the employer should be made jointly and severally liable for payment of the remuneration due to homeworkers, in accordance with national law and practice.

VII. OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

19. The competent authority should ensure the dissemination of guidelines concerning the safety and health regulations and precautions that employers and homeworkers are to observe. Where practicable, these guidelines should be translated into languages understood by homeworkers.

20. Employers should be required to: (a) inform homeworkers of any hazards that are known or ought to be known to the employer associated with the work given to them and of the precautions to be taken, and provide them, where appropri-

uppackning och nedpackning samt annat arbete av sådant slag.

17. 1) Nationella lagar och föreskrifter om skydd av lön bör gälla hemarbetande.

2) Nationella lagar och föreskrifter bör säkerställa att avdrag sker enligt i förväg fastställda normer och bör skydda hemarbetande mot oberättigade avdrag för felaktigt arbete eller skadat material.

3) Hemarbetande bör betalas antingen vid leverans av varje avslutat arbete eller med jämna mellanrum av högst en månad.

18. I de fall då en mellanman anlitas, bör mellanmannen och arbetsgivaren vara solidariskt ansvariga för betalning av innestående lön till hemarbetande, i enlighet med nationell lagstiftning och praxis.

VII. SÄKERHET OCH HÄLSA I ARBETET

19. Den behöriga myndigheten bör säkerställa spridning av anvisningar angående de säkerhets- och hälsoföreskrifter och försiktighetsåtgärder som arbetsgivare och hemarbetande skall iaktta. I mån av möjlighet bör dessa anvisningar översättas till språk som de hemarbetande förstår.

20. Arbetstgivare bör åläggas att

a) informera hemarbetande om alla de risker som är kända eller borde vara kända för arbetsgivaren och som är förknippade med det arbete som ges till dem och om vilka försiktighetsåtgärder som bör vidtas samt, då det är lämpligt,

Bilaga 3

ate, with the necessary training;

(b) ensure that machinery, tools or other equipment provided to homeworkers are equipped with appropriate safety devices and take reasonable steps to ensure that they are properly maintained; and

(c) provide homeworkers free of charge with any necessary personal protective equipment.

21. Homeworkers should be required to: (a) comply with prescribed safety and health measures; (b) take reasonable care for their own safety and health and that of other persons who may be affected by their acts or omissions at work, including the proper use of materials, machinery, tools and other equipment placed at their disposal.

22. (1) A homeworker who refuses to carry out work which he or she has reasonable justification to believe presents an imminent and serious danger to his or her safety or health should be protected from undue consequences in a manner consistent with national conditions and practice. The homeworker should report the situation to the employer without delay.

(2) In the event of an imminent and serious danger to the safety or health of a homeworker, his or her family or the public, as determined by a labour inspector or other public safety official, the continuation of home work should be prohibited until appropriate measures have been taken to remedy the situation.

ge dem nödvändig utbildning,

b) se till att maskiner, verktyg eller annan utrustning, som tillhandahålls hemarbetande, förses med lämpliga skyddsanordningar och vidta skäliga åtgärder för att säkerställa att de underhålls på rätt sätt, och

c) utan kostnader tillhandahålla hemarbetande all nödvändig personlig skyddsutrustning.

21. Hemarbetande bör åläggas att

a) iaktta föreskrivna åtgärder i fråga om säkerhet och hälsa,

b) ta skäligt ansvar för sin egen och de personers säkerhet och hälsa som kan påverkas av deras handlingar eller försummelser i arbetet, innefattande korrekt användning av material, maskiner, verktyg och annan utrustning som ställs till deras förfogande.

22. 1) En hemarbetande som vägrar att utföra arbete som han eller hon har rimlig anledning tro utgöra en överhängande eller allvarlig fara för hans eller hennes säkerhet och hälsa bör skyddas mot orättmätiga konsekvenser på ett sätt som är i överensstämmelse med nationella förhållanden och praxis. Den hemarbetande bör utan dröjsmål rapportera situationen till arbetsgivaren.

2) Vid överhängande eller allvarlig fara för en hemarbetandes, hans eller hennes familjs eller allmänhetens säkerhet eller hälsa, som konstaterats av en yrkesinspektör eller annan säkerhetsansvarig, bör en fortsättning av hemarbetet förbjudas till dess lämpliga åtgärder har vidtagits för att rätta till situationen.

VIII. ARBETSTID, VILO-

Bilaga 3

VIII. HOURS OF WORK, REST PERIODS AND LEAVE

23. A deadline to complete a work assignment should not deprive a homeworker of the possibility to have daily and weekly rest comparable to that enjoyed by other workers.

24. National laws and regulations should establish the conditions under which homeworkers should be entitled to benefit, as other workers, from paid public holidays, annual holidays with pay and paid sick leave.

IX. SOCIAL SECURITY AND MATERNITY PROTECTION

25. Homeworkers should benefit from social security protection. This could be done by: (a) extending existing social security provisions to homeworkers; (b) adapting social security schemes to cover homeworkers; or

(c) developing special schemes or funds for homeworkers.

26. National laws and regulations in the field of maternity protection should apply to homeworkers.

X. PROTECTION IN CASE OF TERMINATION OF EMPLOY-MENT

27. Homeworkers should benefit from the same protection as that

PERIODER OCH LEDIGHET

23. Den tidsfrist som fastställs för ett uppdrag får inte vara så snäv att en hemarbetande fråntas möjligheten till dygnsvila och veckovila jämförbar med den som andra arbetstagare åtnjuter.

24. Nationella lagar och föreskrifter bör fastställa på vilka villkor hemarbetande bör ha rätt till lön under allmänna helgdagar, semestrar och sjukledighet på samma sätt som andra arbetstagare.

IX. SOCIAL TRYGGHET OCH SKYDD VID HAVANDESKAP OCH BARNSBÖRD

25. Hemarbetande bör ha rätt till social trygghet. Detta kan ordnas genom att

a) utvidga gällande bestämmelser om social trygghet till att omfatta hemarbetande,

b) anpassa sociala trygghetssystem så att de även omfattar hemarbetande, eller

c) utveckla särskilda system eller fonder för hemarbetande.

26. Nationella lagar och föreskrifter avseende skydd vid havandeskap och barnsbörd bör gälla för hemarbetande.

X. SKYDD VID UPPSÄGNING AV ANSTÄLLNINGSAVTAL

27. Hemarbetande bör ha rätt till samma skydd som andra arbetstagare då anställningsavtalet sägs upp.

Bilaga 3

provided to other workers with respect to termination of employment.

XI. RESOLUTION OF DIS-PUTES

28. The competent authority should ensure that there are mechanisms for the resolution of disputes between a homeworker and an employer or any intermediary used by the employer.

XII. PROGRAMMES RELATED TO HOME WORK

29. (1) Each Member should, in cooperation with organizations of employers and workers, promote and support programmes which:

(a) inform homeworkers of their rights and the kinds of assistance available to them;

(b) raise awareness of homework-related issues among employers’ and workers’ organizations, non-governmental organizations and the public at large;

(c) facilitate the organization of homeworkers in organisations of their own choosing, including cooperatives;

(d) provide training to improve homeworkers’ skills (including non-traditional skills, leadership and negotiating skills), productivity, employment opportunities and income-earning capacity;

(e) provide training which is carried out as close as practicable to the workers’ homes and does not require unnecessary formal qualifications;

(f) improve homeworkers’ safety and health such as by facilitating their access to equipment, tools,

XI. LÖSANDE AV TVISTER

28. Den behöriga myndigheten bör säkerställa att det finns metoder för att lösa tvister mellan en hemarbetande och en arbetsgivare eller, i förekommande fall, en mellanman, som anlitas av arbetgivaren.

XII. PROGRAM MED ANKNYTNING TILL HEM-ARBETE

29. 1) Varje medlemsstat bör i samarbete med arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer främja och stödja program som

a) informerar hemarbetande om deras rättigheter och vilka former av stöd som finns för dem,

b) ökar medvetenheten om frågor som berör hemarbete hos arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, andra icke-statliga organisationer och allmänheten,

c) underlättar organisering av hemarbetande i organisationer efter eget val, innefattande kooperativ,

d) tillhandahåller utbildning för att förbättra hemarbetandes kompetens (innefattande icketraditionella färdigheter, ledarskap och förhandlingsförmåga), produktivitet, sysselsättningsmöjligheter och inkomstförmåga,

e) tillhandahåller utbildning som ges så nära arbetstagarnas hem som möjligt och inte kräver onödiga formella meriter,

f) förbättrar hemarbetandes säkerhet och hälsa, t.ex. genom att underlätta deras tillgång till utrustning, verktyg, råmaterial och annat nödvändigt material som är

Bilaga 3

raw materials and other essential materials that are safe and of good quality;

(g) facilitate the creation of centres and networks for homeworkers in order to provide them with information and services and reduce their isolation;

(h) facilitate access to credit, improved housing and child care; and

(i) promote recognition of home work as valid work experience.

(2) Access to these programmes should be ensured to rural homeworkers.

(3) Specific programmes should be adopted to eliminate child labour in home work.

XIII. ACCESS TO INFORMA-TION

30. Where practicable, information concerning the rights and protection of homeworkers and the obligations of employers towards homeworkers, as well as the programmes referred to in Paragraph 29, should be provided in languages understood by homeworkers.

säkra och av god kvalité,

g) underlättar inrättandet av centra och nätverk för hemarbetande för att ge dem information och service samt minska deras isolering,

h) underlättar tillgång till kredit, förbättring av bostaden och barnomsorg, samt

i) främjar erkännande av hemarbete som meriterande arbetslivserfarenhet.

2) Hemarbetande på landsbygden bör garanteras tillgång till dessa program.

3) Särskilda program bör antas för att avskaffa barnarbete i hemarbete.

XIII. TILLGÅNG TILL INFOR-MATION

30. Då det är praktiskt möjligt, bör information om rättigheter och skydd för hemarbetande och om arbetsgivares skyldigheter gentemot hemarbetande samt om de program som avses i punkt 29 lämnas på språk som hemarbetande förstår.

Arbetsmarknadsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 27 augusti 1998

Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsråden Hjelm-Wallén, Peterson, Freivalds, Tham, Åsbrink, Andersson, Winberg, Uusmann, Ulvskog, Sundström, Johansson, von Sydow, Klingvall, Åhnberg, Östros, Messing, Engqvist

Föredragande: statsrådet Winberg

Regeringen beslutar proposition 1997/98:185 Akt om ändring i ILO:s stadga samt ILO:s konvention (nr 177) och rekommendation (nr 184) om hemarbete.