Prop. 1998/99:135

Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Japan m.m.

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 10 juni 1999

Göran Persson

Bosse Ringholm (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett protokoll mellan Sverige och Japan om ändring i dubbelbeskattningsavtalet den 21 januari 1983 och antar en lag om ändring i lagen (1983:203) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan. Den viktigaste ändringen avser beskattningen av utdelning mellan moder- och dotterbolag. Huvudregeln föreslås bli att någon källskatt inte skall tas ut på sådan utdelning. Sverige övergår från undantagandemetoden till avräkningsmetoden för undvikande av dubbelbeskattning vad gäller inkomst av rörelse och självständig yrkesutövning. I övrigt har vissa artiklar moderniserats.

Vidare föreslås att riksdagen godkänner ett dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Oman avseende inkomst som härrör från internationell flygtransport och antar en lag om detta avtal.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

1. godkänner protokollet om ändring i avtalet mellan Sverige och Japan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst,

2. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1983:203) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan,

3. godkänner avtalet mellan Konungariket Sveriges regering och Sultanatet Omans regering för undvikande av dubbelbeskattning på inkomst som härrör från internationell flygtransport,

4. antar regeringens förslag till lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Oman beträffande inkomst som härrör från internationell flygtransport.

2. Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1. Förslag till lag om ändring i lagen (1983:203) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1983:203) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan

dels att 1, 3 och 4 §§ skall ha följande lydelse,

dels att bilagan till lagen skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §

Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sverige och Japan undertecknade den 21 januari 1983 skall gälla för Sveriges del.

Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sverige och Japan undertecknade den 21 januari 1983, i den lydelse detta har genom det protokoll om ändring i avtalet som undertecknades den 19 februari 1999, skall gälla som lag här i landet. Avtalet i dess genom protokollet ändrade lydelse är intaget som bilaga till denna lag.

3 §

Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt avtalet beskattas endast i Japan, skall sådan inkomst inte tas med vid taxeringen i Sverige.

4 §

Uttrycket ”person med hemvist i en avtalsslutande stat” i artikel 4.1 innefattar denna avtalsslutande stat, dess lokala myndigheter och offentligrättsliga organ.

Uttrycket ”fast egendom” i artikel 6.2 innefattar byggnader.

Artikel 8 tillämpas beträffande inkomst som förvärvas av Scandinavian Airlines System (SAS) genom användningen av luftfartyg, men endast i fråga om så stor del av denna inkomst som är hänförlig till den svenske delägaren.

Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst av arbete utfört ombord på luftfartyg som används i internationell trafik av Scandinavian Airlines System (SAS) tillämpas bestämmelserna i artikel 15.1 och 15.2 på sådan inkomst.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. Denna lag skall tillämpas

a) när det gäller källskatter: på belopp som betalas eller krediteras den 1 januari kalenderåret närmast efter det år då lagen träder i kraft eller senare,

b) när det gäller annan skatt på inkomst: på beskattningsår som börjar den 1 januari kalenderåret närmast efter det år då lagen träder i kraft eller senare.

3. Genom lagen upphävs förordningen (1983:769) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan. Den upphävda förordningen skall dock fortfarande tillämpas

a) när det gäller källskatter: på belopp som betalas eller krediteras före den 1 januari kalenderåret närmast efter det år då lagen träder i kraft,

b) när det gäller annan skatt på inkomst: på beskattningsår som börjar före den 1 januari kalenderåret närmast efter det år då lagen träder i kraft.

Bilaga

(Översättning)

Convention between Sweden and Japan for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income

The Government of Sweden and the Government of Japan,

Desiring to conclude a new Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income,

Have agreed as follows:1

Article 1

Personal scope 2

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

Taxes covered

1. The taxes which are the subject of this Convention are: (a) In Japan: (i) the income tax; (ii) the corporation tax; and (iii) the local inhabitant taxes (hereinafter referred to as ”Japanese tax”);

(b)3 In Sweden:

(i) the national income tax,

including the withholding tax on dividends;

Avtal mellan Sverige och Japan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst

Sveriges regering och Japans regering, som önskar ingå ett nytt avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst, har kommit överens om följande:1

Artikel 1

Personer på vilka avtalet tillämpas 2

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. De skatter som omfattas av detta avtal är:

a) I Japan:

1) inkomstskatten; 2) bolagsskatten; och 3) de lokala skatterna på in-

vånarna; (i det följande benämnd ”japansk skatt”);

b)3 I Sverige:

1) den statliga inkomstskatt-

en, kupongskatten däri inbegripen; 2) den särskilda inkomst-

(ii) the income tax on non-

residents;

(iii) the income tax on non-

resident artistes and athletes; (iv) the municipal income tax;

and (v) the tax on means intended

for expansion purposes; (hereinafter referred to as ”Swedish tax”).

2. This Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes, whether national or local, which are imposed after the date of signature of this Convention in addition to, or in place of, those referred to in paragraph 1. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which have been made in their respective taxation laws within a reasonable period of time after such changes.

Article 3

General definitions

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:

(a) the term ”Japan”, when used in a geographical sense, means all the territory of Japan, including its territorial sea, in which the laws relating to Japanese tax are in force, and all the area beyond its territorial sea, including the seabed and subsoil thereof, over which Japan has jurisdiction in accordance with international law and in which the laws relating to Japanese tax are in force;

skatten för utomlands bosatta;

3) den särskilda inkomst-

skatten för utomlands bosatta artister m.fl.; 4) den kommunala inkomst-

skatten; och 5) expansionsmedelsskatten;

(i det följande benämnd ”svensk skatt”).

2. Detta avtal tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag – oavsett om de är statliga eller lokala – som efter undertecknandet av detta avtal påförs vid sidan av eller i stället för de skatter som avses i punkt 1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall meddela varandra väsentliga ändringar som gjorts i respektive skattelagstiftning inom rimlig tid efter sådana ändringar.

Artikel 3

Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder annat, har i detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

a) ”Japan” åsyftar, när det används i geografisk betydelse, Japans territorium, vari inbegrips dess territorialvatten, inom vilket de lagar som avser japansk skatt är i kraft, och allt område utanför dess territorialvatten, däri inbegripet havsbottnen och dennas underlag, över vilket Japan har domsrätt i enlighet med folkrättens allmänna regler och inom vilket de lagar som avser japansk skatt är i

(b) the term ”Sweden” means the Kingdom of Sweden and includes any area outside the territorial sea of Sweden within which in accordance with international law and the laws of Sweden the rights of Sweden with respect to the exploration and exploitation of the natural resources on the sea-bed or in its subsoil may be exercised;

(c) the terms ”a Contracting State” and ”the other Contracting State” mean Japan or Sweden, as the context requires;

(d) the term ”tax” means Japanese tax or Swedish tax, as the context requires;

(e) the term ”person” includes an individual, a company and any other body of persons;

(f) the term ”company” means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

(g) the terms ”enterprise of a Contracting State” and ”enterprise of the other Contracting State” mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

(h) the term ”nationals” means all individuals possessing the nationality of either Contracting State and all juridical persons created or organized under the laws of either Contracting State and all organizations without juridical personality treated for the purposes of tax of either Contracting State as juridical persons created or organized under the laws of that Contracting State;

(i) the term ”international traffic” means any transport by a

kraft;

b) ”Sverige” åsyftar Konungariket Sverige och inbegriper varje utanför Sveriges territorialvatten beläget område, inom vilket Sverige i överensstämmelse med folkrättens allmänna regler och enligt svensk lag äger utöva sina rättigheter med avseende på utforskandet och utnyttjandet av naturtillgångarna i havsbottnen eller i dennas underlag;

c) ”en avtalsslutande stat” och ”den andra avtalsslutande staten” åsyftar Japan eller Sverige beroende på sammanhanget;

d) ”skatt” avser japansk skatt eller svensk skatt beroende på sammanhanget;

e) ”person” inbegriper fysisk person, bolag och annan sammanslutning;

f) ”bolag” åsyftar juridisk person eller annan som vid beskattningen behandlas såsom juridisk person;

g) ”företag i en avtalsslutande stat” och ”företag i den andra avtalsslutande staten” åsyftar företag som bedrivs av person med hemvist i en avtalsslutande stat, respektive företag som bedrivs av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten;

h) ”medborgare” åsyftar fysisk person som har medborgarskap i endera avtalsslutande staten och juridisk person som bildats eller organiserats enligt lagstiftningen i endera avtalsslutande staten samt sammanslutning – som inte är juridisk person men som vid beskattningen i endera avtalsslutande staten behandlas såsom juridisk person – vilken bildats eller organiserats enligt lagstiftningen i denna avtalsslutande stat;

i) ”internationell trafik” åsyftar transport med skepp eller luft-

ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State; and

(j) the term ”competent authority” means:

(i) in Japan, the Minister of

Finance or his authorized representative; (ii) in Sweden, the Minister of

the Budget or his authorized representative.

2. As regards the application of this Convention by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that Contracting State concerning the taxes to which this Convention applies.

Article 4

Resident

1. For the purposes of this Convention, the term ”resident of a Contracting State” means any person who, under the laws of that Contracting State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of head or main office or any other criterion of a similar nature. But this term does not include any person who is liable to tax in that Contracting State in respect only of income from sources therein.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then the competent authorities of the Contracting States shall determine by mutual

fartyg som används av företag i en avtalsslutande stat utom då skeppet eller luftfartyget används uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutande staten; och

j) ”behörig myndighet” åsyftar:

1) i Japan, finansministern

eller dennes befullmäktigade ombud; 2) i Sverige, budgetministern

eller dennes befullmäktigade ombud.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar detta avtal anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet, ha den betydelse som uttrycket har enligt den avtalsslutande statens lagstiftning i fråga om sådana skatter på vilka detta avtal tillämpas.

Artikel 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket ”person med hemvist i en avtalsslutande stat” person som enligt lagstiftningen i denna avtalsslutande stat är skattskyldig där på grund av hemvist, bosättning, plats för huvudkontor eller annan liknande omständighet. Uttrycket inbegriper emellertid inte person som är skattskyldig i denna avtalsslutande stat endast för inkomst från källa där.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna avgör de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna genom

agreement the Contracting State of which that individual shall be deemed to be a resident for the purposes of this Convention.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which its head or main office is situated.

Article 5

Permanent establishment

1. For the purposes of this Convention, the term ”permanent establishment” means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term ”permanent establishment” includes especially: (a) a place of management; (b) a branch; (c) an office; (d) a factory; (e) a workshop; and (f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.

3. A building site or construction or installation project constitutes a permanent establishment only if it lasts more than twelve months.

4. Notwithstanding the provisions of the preceding paragraphs of this Article, the term ”permanent establishment” shall be deemed not to include: (a) the use of facilities solely

ömsesidig överenskommelse i vilken avtalsslutande stat denna fysiska person skall anses ha hemvist vid tillämpningen av detta avtal.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 annan person än fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, anses personen i fråga ha hemvist i den avtalsslutande stat där den har sitt huvudkontor.

Artikel 5

Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket ”fast driftställe” en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilken ett företags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket ”fast driftställe” innefattar särskilt:

a) plats för företagsledning;

b) filial;

c) kontor;

d) fabrik;

e) verkstad; och

f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgångar.

3. Plats för byggnads-, anläggnings- eller installationsverksamhet utgör fast driftställe endast om verksamheten pågår mer än tolv månader.

4. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel anses uttrycket ”fast driftställe” inte innefatta:

a) användningen av anordningar

for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character; and

(f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs (a) to (e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person – other than an agent of an independent status to whom the provisions of paragraph 6 apply – is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that Contracting State in respect of any activities which that person

uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande av företaget tillhöriga varor;

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande;

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för bearbetning eller förädling genom annat företags försorg;

d) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för inköp av varor eller inhämtande av upplysningar för företaget;

e) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att för företaget bedriva annan verksamhet av förberedande eller biträdande art; och

f) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att kombinera verksamheter som anges i punkterna a)–e), under förutsättning att hela den verksamhet som bedrivs från den stadigvarande platsen för affärsverksamhet på grund av denna kombination är av förberedande eller biträdande art.

5. Om person, som inte är sådan oberoende representant på vilken bestämmelserna i punkt 6 tillämpas, är verksam för ett företag samt i en avtalsslutande stat har och där regelmässigt använder fullmakt att sluta avtal i företagets namn, anses detta företag – utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 – ha fast driftställe i denna avtalsslutande stat i fråga om varje verksamhet som denna person bedriver för företaget. Detta gäller dock inte, om den

undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that Contracting State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other Contracting State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Article 6

Income from immovable property

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property situated in the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. The term ”immovable property” shall have the meaning which it has under the laws of the

verksamhet som denna person bedriver är begränsad till sådan som anges i punkt 4 och som – om den bedrevs från en stadigvarande plats för affärsverksamhet – inte skulle göra denna stadigvarande plats för affärsverksamhet till fast driftställe enligt bestämmelserna i nämnda punkt.

6. Företag anses inte ha fast driftställe i en avtalsslutande stat endast på den grund att företaget bedriver affärsverksamhet i denna avtalsslutande stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, under förutsättning att sådan person därvid bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet.

7. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra avtalsslutande stat (antingen från fast driftställe eller på annat sätt), medför inte i och för sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe för det andra.

Artikel 6

Inkomst av fast egendom

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra avtalsslutande stat.

2. Uttrycket ”fast egendom” har den betydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen i den avtals-

Contracting State in which the pro- perty in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting immovable property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

Business profits

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in that other Contracting State but only so much of them as is attributable

slutande stat där egendomen är belägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbehör till fast egendom, levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vilka bestämmelserna i privaträtten om fast egendom tillämpas, nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång. Skepp, båtar och luftfartyg anses inte vara fast egendom.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på inkomst som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller annan användning av fast egendom.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tillämpas även på inkomst av fast egendom som tillhör företag och på inkomst av fast egendom som används vid självständig yrkesutövning.

Artikel 7

Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som företag i en avtalsslutande stat förvärvar, beskattas endast i denna avtalsslutande stat, såvida inte företaget bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får företagets inkomst beskattas i den andra avtalsslutande staten, men endast så stor del av den som är hänförlig till det

to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the Contracting State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

fasta driftstället.

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe, hänförs, om inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat, i vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat om det varit ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affärer med det företag till vilket driftstället hör.

3. Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst medges avdrag för utgifter som uppkommit för det fasta driftstället, härunder inbegripna utgifter för företagets ledning och allmänna förvaltning, oavsett om utgifterna uppkommit i den avtalsslutande stat där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes.

4. I den mån inkomst hänförlig till fast driftställe brukat i en avtalsslutande stat bestämmas på grundval av en fördelning av företagets hela inkomst på de olika delarna av företaget, hindrar bestämmelserna i punkt 2 inte att i denna avtalsslutande stat den skattepliktiga inkomsten bestäms genom sådant förfarande. Den fördelningsmetod som används skall dock vara sådan att resultatet överensstämmer med principerna i denna artikel.

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the provisions of the preceding paragraphs of this Article, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

Shipping and air transport

1. Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic carried on by an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State.

2. In respect of the operation of ships or aircraft in international traffic carried on by an enterprise of a Contracting State, that enterprise, if an enterprise of Sweden, shall be exempt from the enterprise tax in Japan, and if an enterprise of Japan, shall be exempt from any tax similar to the enterprise tax in Japan which may hereafter be imposed in Sweden.

5. Inkomst hänförs inte till fast driftställe endast av den anledningen att varor inköps genom det fasta driftställets försorg för företaget.

6. Vid tillämpningen av bestämmelserna i föregående punkter i denna artikel bestäms inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande år från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl föranleder annat.

7. Ingår i inkomst av rörelse inkomstslag som behandlas särskilt i andra artiklar av detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte av reglerna i förevarande artikel.

Artikel 8

Sjöfart och luftfart

1. Inkomst som företag i en avtalsslutande stat förvärvar genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik beskattas endast i denna avtalsslutande stat.

2. Beträffande företag i en avtalsslutande stat som bedriver internationell trafik genom användningen av skepp eller luftfartyg gäller, att sådant företag, om det är ett svenskt företag, är undantaget från företagsskatten i Japan och, om det är ett japanskt företag, är undantaget från varje svensk skatt liknande företagsskatten i Japan som framdeles kan komma att tas ut i Sverige.

3. The provisions of the preceding paragraphs of this Article shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or in an international operating agency.

Article 9

4

Associated enterprises

1. Where (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes, in accordance with the provisions of paragraph 1, in the profits of an enterprise of that Contracting State — and taxes accordingly — profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to

3. Bestämmelserna i föregående punkter i denna artikel tillämpas även på inkomst som förvärvas genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller en internationell driftsorganisation.

Artikel 9

4

Företag med intressegemenskap

1. I fall då

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller

b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital, iakttas följande. Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får all inkomst, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.

2. I fall då en avtalsslutande stat, i enlighet med bestämmelserna i punkt 1, i inkomsten för ett företag i denna avtalsslutande stat inräknar — och i överensstämmelse därmed beskattar — inkomst, för vilken ett företag i den andra avtalsslutande staten

tax in that other Contracting State and where the competent authorities of the Contracting States agree, upon consultation, that all or part of the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned Contracting State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other Contracting State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those agreed profits. In deter-mining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention.

Article 10

Dividends

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2.5 (a) Dividends mentioned in paragraph 1 may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that Contracting State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the dividends.

(b) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (a) of this paragraph, such dividends may also be taxed in the Contracting

beskattats i denna andra avtalsslutande stat och förutsatt att de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna, efter överläggning, är överens om att den sålunda inräknade inkomsten eller del av den är sådan som skulle ha tillkommit företaget i den förstnämnda avtalsslutande staten om de villkor som avtalats mellan företagen hade varit sådana som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, skall denna andra avtalsslutande stat genomföra vederbörlig justering av det skattebelopp som påförts för inkomsten där. Vid sådan justering iakttas övriga bestämmelser i detta avtal.

Artikel 10

Utdelning

1. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra avtalsslutande stat.

2.5 a) Utdelning som anges i punkt 1 får beskattas även i den avtalsslutande stat där det bolag som betalar utdelningen har hemvist, enligt lagstiftningen i denna avtalsslutande stat, men om den som har rätt till utdelningen har hemvist i den andra avtalsslutande staten får skatten inte överstiga 15 procent av utdelningens bruttobelopp.

b) Utan hinder av bestämmelserna i a) i denna punkt får utdelning beskattas även i den avtalsslutande stat där det bolag som

State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that Contracting State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 5 per cent of the gross amount of the dividends, if such beneficial owner is a company which owns at least 25 per cent of the voting shares issued by the company paying the dividends during the period of six months immediately before the end of the accounting period for which the distribution of profits takes place.

(c) Notwithstanding the provisions of sub-paragraphs (a) and (b) of this paragraph, such dividends shall be taxable only in the Contracting State of which the beneficial owner is a resident, if such beneficial owner is a company which owns at least 25 per cent of the voting shares issued by the company paying the dividends during the period of six months immediately before the end of the accounting period for which the distribution of profits takes place, and satisfies on the date of payment of such dividends the following conditions:

(i) the shares issued by such

beneficial owner are regularly traded at a recognized stock exchange of the Contracting State of which such beneficial owner is a resident; or (ii) more than 50 per cent of

the total shares issued by such beneficial owner is owned by: (aa) the Government of that

Contracting State, local authorities thereof or insti-

betalar utdelningen har hemvist, enligt lagstiftningen i denna avtalsslutande stat, men om den som har rätt till utdelningen har hemvist i den andra avtalsslutande staten, får skatten inte överstiga 5 procent av utdelningens bruttobelopp, om den som har rätt till utdelningen är ett bolag som under en period av sex månader omedelbart före utgången av det räkenskapsår för vilket utdelningen görs innehaft minst 25 procent av röstetalet i det utdelande bolaget.

c) Utan hinder av bestämmelserna i a) och b) i denna punkt beskattas utdelning endast i den avtalsslutande stat där den som har rätt till utdelningen har hemvist, om den som har rätt till utdelningen är ett bolag som under en period av sex månader omedelbart före utgången av det räkenskapsår för vilket utdelningen görs innehaft minst 25 procent av röstetalet i det utdelande bolaget och som vid tidpunkten för utbetalningen av utdelningen uppfyller följande villkor:

1) att aktierna i det bolag som

har rätt till utdelningen regelmässigt omsätts på en erkänd aktiebörs i den avtalsslutande staten där bolaget har hemvist, eller

2) att mer än 50 procent av det

totala antalet aktier i det bolag som har rätt till utdelningen ägs: aa) av denna avtalsslutande

stats regering, dess lokala myndigheter eller institu-

tutions wholly owned by the Government of that Contracting State or local authorities thereof; (bb)one or more individuals

who are residents of that Contracting State; (cc)one or more companies,

being residents of that Contracting State, the shares issued by which are regularly traded at a recognized stock exchange of that Contracting State, or more than 50 per cent of the total shares issued by which is owned by one or more individuals who are residents of that Contracting State; or (dd)any combination of the

Government, local authorities, institutions, individuals and companies mentioned in sub-paragraphs (aa), (bb) and (cc).

(d) The provisions of subparagraphs (b) and (c) shall not apply in the case of dividends paid by a company that is a resident of Japan and a Special Purpose Company or a Securities Investment Corporation in Japan, or, by a company, being resident of Sweden, similar to a Special Purpose Company or a Securities Investment Corporation in Japan which may hereafter be introduced in Sweden.

(e) The provisions of this paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3.5 Notwithstanding the provisions of paragraph 1, dividends paid by a company being a

tioner helägda av denna avtalsslutande stats regering eller dess lokala myndigheter, bb) av en eller flera fysiska

personer som har hemvist i den avtalsslutande staten, cc) av ett eller flera bolag som

har hemvist i den avtalsslutande staten, vilkas aktier regelmässigt omsätts på en erkänd aktiebörs i den avtalsslutande staten, eller vilkas aktier till mer än 50 procent ägs av en eller flera fysiska personer som har hemvist i den avtalsslutande staten, eller

dd) i kombination av någon som

anges i aa) — cc) i denna punkt.

d) Bestämmelserna i b) och c) i denna punkt tillämpas inte på utdelning som betalas av ett bolag med hemvist i Japan om ett sådant bolag är ett ”Special Purpose Company” eller ett ”Securities Investment Corporation” i Japan eller, av ett bolag med hemvist i Sverige som framdeles kan komma att etableras i Sverige med liknande syfte som ett ”Special Purpose Company” eller ett ”Securities Investment Corporation” i Japan.

e) Bestämmelserna i denna punkt berör inte bolagets beskattning för vinst av vilken utdelningen betalas.

3.5 Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 är utdelning från bolag med hemvist i Japan till

resident of Japan to a company which is a reident of Sweden shall be exempt from Swedish tax to the extent that the dividends would have been exempt under the laws of Sweden if both companies had been Swedish companies. This exemption shall not apply unless the profits out of which the dividends are paid have been subjected to the normal corporation tax in Japan or an income tax comparable thereto.

4. The term ”dividends” as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the taxation laws of the Contracting State of which the company making the distribution is a resident.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other Contracting State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

6. Where a company which is a resident of a Contracting State

bolag med hemvist i Sverige undantagen från svensk skatt om utdelningen skulle ha varit undantagen enligt svensk lagstiftning om båda bolagen varit svenska bolag. Detta gäller emellertid endast om vinsten av vilken utdelningen betalas har varit föremål för normal bolagsskatt i Japan eller en inkomstskatt jämförlig därmed.

4. Med uttrycket ”utdelning” förstås i denna artikel inkomst av aktier eller andra rättigheter, som inte är fordringar, med rätt till andel i vinst, samt inkomst av andra andelar i bolag, som enligt skattelagstiftningen i den avtalsslutande stat där det utdelande bolaget har hemvist vid beskattningen behandlas på samma sätt som inkomst av aktier.

5. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till utdelningen har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

6. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar in-

derives profits or income from the other Contracting State, that other Contracting State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other Contracting State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other Contracting State, nor subject the company’s undistributed profits to a tax on the company’s undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in that other Contracting State.

Article 11

Interest

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2.6 However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the laws of that Contracting State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.

3. The term ”interest” as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mort-

komst från den andra avtalsslutande staten, får denna andra avtalsslutande stat inte beskatta utdelning som bolaget betalar, utom i den mån utdelningen betalas till person med hemvist i denna andra avtalsslutande stat eller i den mån den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning i denna andra avtalsslutande stat, och ej heller beskatta bolagets icke utdelade vinst, även om utdelningen eller den icke utdelade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som uppkommit i denna andra avtalsslutande stat.

Artikel 11

Ränta

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra avtalsslutande stat.

2.6 Räntan får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna avtalsslutande stat, men om den som har rätt till räntan har hemvist i den andra avtalsslutande staten får skatten inte överstiga 10 procent av räntans bruttobelopp.

3. Med uttrycket ”ränta” förstås i denna artikel inkomst av varje slags fordran, antingen den säkerställts genom inteckning i fast

gage and whether or not carrying a right to participate in the debtor’s profits, and in particular, income from Government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other Contracting State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debtclaim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a local authority or a resident of that Contracting State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent

egendom eller inte och antingen den medför rätt till andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket åsyftar särskilt inkomst av värdepapper, som utfärdats av staten, och inkomst av obligationer eller debentures, däri inbegripna agiobelopp och vinster som hänför sig till sådana värdepapper, obligationer eller debentures.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken räntan härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra avtalsslutande stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den fordran för vilken räntan betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

5. Ränta anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är den avtalsslutande staten själv, lokal myndighet eller person med hemvist i denna avtalsslutande stat. Om emellertid den person som betalar räntan, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning i samband varmed den skuld uppkommit på vilken räntan betalas, och räntan belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses räntan härröra från den avtalsslutande stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande

establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 12

Royalties

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2.7 However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that Contracting State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties.

3. The term ”royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a considera-

anordningen finns.

6. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan eller mellan dem båda och annan person räntebeloppet, med hänsyn till den fordran för vilken räntan betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

Artikel 12

Royalty

1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra avtalsslutande stat.

2.7 Royaltyn får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna avtalsslutande stat, men om den som har rätt till royaltyn har hemvist i den andra avtalsslutande staten får skatten inte överstiga 10 procent av royaltyns bruttobelopp.

3. Med uttrycket ”royalty” förstås i denna artikel varje slags betalning som mottas såsom ersätt-

tion for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films and films or tapes for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience, as well as receipts from a bare boat charter of ships or aircraft.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other Contracting State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a local authority or a resident of that Contracting State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a

ning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk, häri inbegripet biograffilm samt film och band för radio- och televisionsutsändning, patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod samt för nyttjandet av eller för rätten att nyttja industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning eller för upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur liksom även ersättning för uthyrning av skepp eller luftfartyg på ”bare boat” basis.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte om den som har rätt till royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken royaltyn härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra avtalsslutande stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

5. Royalty anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är den avtalsslutande staten själv, lokal myndighet eller person med hemvist i denna avtalsslutande stat. Om emellertid den person som betalar royaltyn, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadig-

fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13

Capital gains

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. Gains from the alienation of any property, other than immovable property, forming part of the business property of a

varande anordning för vars räkning rätten eller egendomen, som ger upphov till royaltyn, förvärvats och royaltyn belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses royaltyn härröra från den avtalsslutande stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.

6. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn eller mellan dem båda och annan person royaltybeloppet, med hänsyn till det nyttjande, den rätt eller den upplysning för vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

Artikel 13

Realisationsvinst

1. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av sådan fast egendom som avses i artikel 6 och som är belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra avtalsslutande stat.

2. Vinst på grund av överlåtelse av annan egendom än fast egendom, som utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe, vilket

permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of any property, other than immovable property, pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or together with the whole enterprise) or of such a fixed base, may be taxed in that other Contracting State.

3. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic and any property, other than immovable property, pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in that Contracting State.

Article 14

Independent personal services

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that Contracting State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities. If he has such a fixed base, the income may be taxed in that other Contracting State but only so much of it as is attributable to that fixed base.

ett företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, eller av annan egendom än fast egendom hänförlig till stadigvarande anordning för att utöva självständig yrkesverksamhet, som person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra avtalsslutande stat. Detsamma gäller vinst på grund av överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig eller tillsammans med hela företaget) eller av sådan stadigvarande anordning.

3. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik och annan egendom än fast egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp eller luftfartyg, beskattas endast i denna avtalsslutande stat.

Artikel 14

Självständig yrkesutövning

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva fritt yrke eller annan självständig verksamhet, beskattas endast i denna avtalsslutande stat om han inte i den andra avtalsslutande staten har stadigvarande anordning, som regelmässigt står till hans förfogande för att utöva verksamheten. Om han har sådan stadigvarande anordning, får inkomsten beskattas i denna andra avtalsslutande stat men endast så stor del av den som är hänförlig till denna stadigvarande anordning.

2. The term ”professional services” includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15

Dependent personal services

1. Subject to the provisions of Articles 16 and 18, salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that Contracting State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other Contracting State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned Contracting State if:

(a) the recipient is present in that other Contracting State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the calendar year concerned; and

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of that other Contracting State; and

(c) the remuneration is not borne by a permanent establish-

2. Uttrycket ”fritt yrke” inbegriper särskilt självständig vetenskaplig, litterär och konstnärlig verksamhet, uppfostrings- och undervisningsverksamhet samt sådan självständig verksamhet som läkare, advokat, ingenjör, arkitekt, tandläkare och revisor utövar.

Artikel 15

Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16 och 18 föranleder annat, beskattas lön och annan liknande ersättning, med undantag för pension, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning, endast i denna avtalsslutande stat, såvida inte arbetet utförs i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i denna andra avtalsslutande stat, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som utförs i den andra avtalsslutande staten, endast i den förstnämnda avtalsslutande staten, om:

a) mottagaren vistas i den andra avtalsslutande staten under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under kalenderåret i fråga, och

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som inte har hemvist i den andra avtalsslutande staten eller på dennes vägnar, samt

c) ersättningen inte belastar fast driftställe eller stadigvarande an-

ment or a fixed base which the employer has in that other Contracting State.

3. Notwithstanding the provisions of the preceding paragraphs of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that Contracting State.

Article 16

Directors’ fees

Directors’ fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

Article 17

Artistes and athletes

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, and a musician, or as an athlete, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other Contracting State. Such income shall, however, be exempt from tax of that other Contracting State if such activities are exercised by an individual, being a resident of the first-

ordning som arbetsgivaren har i den andra avtalsslutande staten.

3. Utan hinder av bestämmelserna i föregående punkter i denna artikel får ersättning för arbete, som utförs ombord på skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik av företag i en avtalsslutande stat, beskattas i denna avtalsslutande stat.

Artikel 16

Styrelsearvode

Styrelsearvode och annan liknande ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av medlem i styrelse eller annat liknande organ i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra avtalsslutande stat.

Artikel 17

Artister och idrottsmän

1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 14 och 15 får inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom sin personliga verksamhet i den andra avtalsslutande staten i egenskap av artist, såsom teatereller filmskådespelare, radioeller televisionsartist eller musiker, eller av idrottsman, beskattas i denna andra avtalsslutande stat. Sådan inkomst undantas emellertid från beskattning i denna andra avtalsslutande stat om fysisk person med hemvist i den förstnämnda avtalsslutande staten ut-

mentioned Contracting State, pursuant to a special programme for cultural exchange agreed upon between the Governments of the two Contracting States.

2. Where income derived in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised. Such income shall, however, be exempt from tax in that Contracting State if such income is derived from the activities exercised by an individual, being a resident of the other Contracting State, pursuant to a special programme for cultural exchange agreed upon between the Governments of the two Contracting States and accrues to another person who is a resident of that other Contracting State.

Article 18

Government service

1. (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that Contracting State or local authority thereof, in the discharge of functions of a governmental nature, shall be taxable only in that Contracting State.

(b) However, such remuneration shall be taxable only in the other

övar sådan verksamhet enligt ett särskilt program för kulturellt utbyte som regeringarna i de båda avtalsslutande staterna har kommit överens om.

2. I fall då inkomst genom personlig verksamhet, som artist eller idrottsman utövar i denna egenskap, inte tillfaller artisten eller idrottsmannen själv utan annan person, får denna inkomst, utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 7, 14 och 15, beskattas i den avtalsslutande stat där artisten eller idrottsmannen utövar verksamheten.

Sådan inkomst undantas emellertid från beskattning i denna avtalsslutande stat om inkomsten förvärvas genom verksamhet som fysisk person med hemvist i den andra avtalsslutande staten utövar enligt ett särskilt program för kulturellt utbyte som regeringarna i de båda avtalsslutande staterna har kommit överens om och inkomsten tillfaller annan person som har hemvist i denna andra avtalsslutande stat.

Artikel 18

Offentlig tjänst

1. a) Ersättning (med undantag för pension), som betalas av en avtalsslutande stat eller dess lokala myndigheter till fysisk person på grund av offentligt uppdrag i denna avtalsslutande stats eller dess lokala myndigheters tjänst, beskattas endast i denna avtalsslutande stat.

b) Sådan ersättning beskattas emellertid endast i den andra

Contracting State if the services are rendered in that other Contracting State and the individual is a resident of that other Contracting State who:

(i) is a national of that other

Contracting State; or (ii) did not become a resident

of that other Contracting State solely for the purpose of performing the services.

2. (a) Any pension paid by, or out of funds to which contributions are made by, a Contracting State or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that Contracting State or local authority thereof shall be taxable only in that Contracting State.

(b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that other Contracting State.

3. The provisions of Articles 15, 16, 17 and 21 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a local authority thereof.

Article 19

Students

Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned Contracting State solely for the

avtalsslutande staten om arbetet utförs i denna andra avtalsslutande stat och personen i fråga har hemvist i denna andra avtalsslutande stat och:

1) är medborgare i denna and-

ra avtalsslutande stat; eller 2) inte fick hemvist i denna

andra avtalsslutande stat uteslutande för att utföra arbetet.

2. a) Pension, som betalas av, eller från fonder till vilka bidrag lämnas av, en avtalsslutande stat eller dess lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförts i denna avtalsslutande stats eller dess lokala myndigheters tjänst, beskattas endast i denna avtalsslutande stat.

b) Sådan pension beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten om personen i fråga har hemvist och är medborgare i denna andra avtalsslutande stat.

3. Bestämmelserna i artiklarna 15, 16, 17 och 21 tillämpas på ersättning och pension som betalas på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande stat eller dess lokala myndigheter.

Artikel 19

Studerande

Studerande eller affärspraktikant, som har eller omedelbart före vistelse i en avtalsslutande stat hade hemvist i den andra avtalsslutande staten och som vistas i den förstnämnda avtalsslutande staten uteslutande för sin

purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State, provided that such payments are made to him from outside that first-mentioned Contracting State.

Article 20

Swedish undivided estates

1. Where under the provisions of this Convention a resident of Japan is entitled to exemption from, or reduction of, Swedish tax, similar exemption or reduction shall be applied to the undivided estate of a deceased person insofar as one or more of the beneficiaries is a resident of Japan.

2. Swedish tax on the undivided estate of a deceased person shall, insofar as the income accrues to a beneficiary who is a resident of Japan, be allowed as a credit against Japanese tax payable in respect of that income, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 22.

Article 21

Other income

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that Contracting State.

undervisning eller utbildning, undantas från beskattning i den förstnämnda avtalsslutande staten för belopp som han erhåller för sitt uppehälle, sin undervisning eller utbildning, under förutsättning att beloppen betalas till honom från källa utanför denna förstnämnda avtalsslutande stat.

Artikel 20

Svenska oskiftade dödsbon

1. I fall då enligt bestämmelserna i detta avtal person med hemvist i Japan är berättigad till befrielse från eller nedsättning av svensk skatt, skall motsvarande befrielse eller nedsättning medges oskiftat dödsbo i den mån en eller flera av dödsbodelägare har hemvist i Japan.

2. Svensk skatt på oskiftat dödsbo skall, i den mån inkomsten tillkommer dödsbodelägare med hemvist i Japan, avräknas mot japansk skatt som utgår på denna inkomst i enlighet med bestämmelserna i artikel 22 punkt 1.

Artikel 21

Annan inkomst

1. Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som inte behandlas i föregående artiklar i detta avtal beskattas endast i denna avtalsslutande stat, oavsett varifrån inkomsten härrör.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other Contracting State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

3. Notwithstanding the provisions of the preceding paragraphs of this Article, items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles of this Convention and arising in the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

Article 22

Elimination of double taxation

1. Subject to the laws of Japan regarding the allowance as a credit against Japanese tax of tax payable in any country other than Japan:

(a) Where a resident of Japan derives income from Sweden which may be taxed in Sweden in accordance with the provisions of this Convention, the amount of Swedish tax payable in respect of that income shall be allowed as a

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte på inkomst, med undantag för inkomst av fast egendom som avses i artikel 6 punkt 2, om mottagaren av inkomsten har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra avtalsslutande stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken inkomsten betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

3. Inkomst vilken inte behandlas i föregående artiklar i detta avtal, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som härrör från den andra avtalsslutande staten, får, utan hinder av bestämmelserna i föregående punkter i denna artikel, beskattas i denna andra avtalsslutande stat.

Artikel 22

Undvikande av dubbelbeskattning

1. I enlighet med lagstiftningen i Japan beträffande avräkning mot japansk skatt av skatt som betalas i annat land än Japan gäller följande:

a) Om person med hemvist i Japan uppbär inkomst från Sverige som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Sverige, skall den svenska skatt som betalas på denna inkomst avräknas mot den japanska skatt som påförs denna

credit against the Japanese tax imposed on that resident. The amount of credit, however, shall not exceed that part of the Japanese tax which is appropriate to that income.

(b) Where the income derived from Sweden is a dividend paid by a company which is a resident of Sweden to a company which is a resident of Japan and which owns not less than 25 per cent either of the voting shares of the company paying the dividend, or of the total shares issued by that company, the credit shall take into account the Swedish tax payable by the company paying the dividend in respect of its income.

2.8 (a) Subject to the provisions of sub-paragraph (b) of this paragraph and of paragraph 3 of Article 10, where a resident of Sweden derives income which may be taxed in Japan in accordance with the provisions of this Convention, Sweden shall allow as a deduction from Swedish tax on the income of that resident an amount equal to the tax paid in Japan. Such deduction shall not, however, exceed that part of the Swedish tax as computed before the deduction is given, which is appropriate to the income which may be taxed in Japan.

(b) Where a resident of Sweden derives income which shall be taxable only in Japan in accordance with the provisions of Article 18, Sweden may, when determining the graduated rate of the Swedish tax, take into account the income which shall be taxable only in Japan.

person. Avräkningsbeloppet får emellertid inte överstiga den del av den japanska skatten som är hänförlig till denna inkomst.

b) Om inkomsten som uppbärs i Sverige utgörs av utdelning som bolag med hemvist i Sverige betalar till bolag med hemvist i Japan, vilket äger minst 25 procent av antingen röstetalet för aktierna i det bolag som betalar utdelningen eller av samtliga aktier i detta bolag, skall vid avräkningen medtas den svenska skatt som bolaget som betalar utdelningen erlägger på sin inkomst.

2.8 a) Om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Japan, skall Sverige, om inte bestämmelserna i

b) i denna punkt eller artikel 10 punkt 3 föranleder annat, från den svenska skatten på inkomsten avräkna ett belopp motsvarande den skatt som erlagts i Japan. Avräkningsbeloppet skall emellertid inte överstiga den del av den svenska skatten, beräknad före sådan avräkning, som belöper på den inkomst som får beskattas i Japan.

b) Om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i artikel 18 beskattas endast i Japan, får Sverige — vid bestämmandet av svensk progressiv skatt — beakta sådan inkomst som beskattas endast i Japan.

Article 23

Non-discrimination

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other Contracting State in the same circumstances are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

2. The taxation on a permanent establishment or a fixed base which a person being a resident of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other Contracting State than the taxation levied on persons being residents of that other Contracting State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

3. Except where the provisions of Article 9, paragraph 6 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid

Artikel 23

Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall inte i den andra avtalsslutande staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som medborgare i denna andra avtalsslutande stat under samma förhållanden är eller kan bli underkastad. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 1 tillämpas denna bestämmelse även på person som inte har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

2. Beskattningen av fast driftställe eller stadigvarande anordning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, skall i denna andra avtalsslutande stat inte vara mindre fördelaktig än beskattningen av personer med hemvist i denna andra avtalsslutande stat, vilka bedriver verksamhet av samma slag. Denna bestämmelse anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att medge person med hemvist i den andra avtalsslutande staten sådant personligt avdrag vid beskattningen, sådan skattebefrielse eller skattenedsättning på grund av civilstånd eller försörjningsplikt mot familj som medges person med hemvist i den egna staten.

3. Utom i de fall då bestämmelserna i artikel 9, artikel 11 punkt 6 eller artikel 12 punkt 6 tillämpas, är ränta, royalty och annan betalning från företag i en avtals-

by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the firstmentioned Contracting State.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned Contracting State are or may be subjected.

5. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.

Article 24

Mutual agreement procedure

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic laws of those Contracting States, present his case to the competent authority of the Contracting State of

slutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten avdragsgilla vid bestämmandet av den beskattningsbara inkomsten för sådant företag på samma villkor som betalning till person med hemvist i den förstnämnda avtalsslutande staten.

4. Företag i en avtalsslutande stat, vars kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten, skall inte i den förstnämnda avtalsslutande staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som annat liknande företag i den förstnämnda avtalsslutande staten är eller kan bli underkastat.

5. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 2 tillämpas bestämmelserna i förevarande artikel på skatter av varje slag och beskaffenhet.

Artikel 24

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. Om en person anser att en avtalsslutande stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal, kan han, utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa avtalsslutande staters interna rättsordning, framlägga saken

which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 23, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of this Convention.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with the provisions of this Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic laws of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of this Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in this Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs of this Article.

för den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat där han har hemvist eller, om fråga är om tillämpning av artikel 23 punkt 1, i den avtalsslutande stat där han är medborgare. Saken skall framläggas inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal.

2. Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten i syfte att undvika beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal. Överenskommelse som träffats skall genomföras utan hinder av tidsgränser i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning.

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av detta avtal. De kan även överlägga i syfte att undanröja dubbelbeskattning i fall som inte omfattas av detta avtal.

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa överenskommelse i de fall som angivits i föregående punkter i denna artikel.

Article 25

Exchange of information

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by this Convention insofar as the taxation thereunder is not contrary to this Convention. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that Contracting State and shall be disclosed only to persons or authorities, including courts and administrative bodies, involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by this Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation: (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and the administrative practice of that or of the other Contracting State; (b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other

Artikel 25

Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall utbyta sådana upplysningar som är nödvändiga för att tillämpa bestämmelserna i detta avtal eller i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning i fråga om skatter som omfattas av detta avtal i den mån beskattningen enligt denna lagstiftning inte strider mot detta avtal. Utbytet av upplysningar begränsas inte av artikel 1. Upplysningar som en avtalsslutande stat mottagit skall behandlas såsom hemliga på samma sätt som upplysningar, som erhållits enligt den interna lagstiftningen i denna avtalsslutande stat och får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripna domstolar och förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär eller indriver de skatter som omfattas av detta avtal eller handlägger åtal eller besvär i fråga om dessa skatter. Dessa personer eller myndigheter skall använda upplysningarna endast för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentlig rättegång eller i domstolsavgöranden.

2. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att:

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten;

b) lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller

Contracting State; or

(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy.

Article 25A

9

Assistance in recovery

1. Each of the Contracting States shall endeavour to collect such taxes imposed by the other Contracting State as will ensure that any exemption or reduced rate of tax granted under this Conven-tion by that other Contracting State shall not be enjoyed by persons not entitled to such benefits. The Contracting State making such collections shall be responsible to the other Contracting State for the sums thus collected.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose upon either of the Contracting States endeavouring to collect the taxes the obligation to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that Contracting State or which would be contrary to the public policy (ordre public) of that Contracting State.

i den andra avtalsslutande staten;

c) lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

Artikel 25A

9

Bistånd med indrivning

1. Vardera avtalsslutande staten skall söka indriva skatter som påförts av den andra avtalsslutande staten för att förhindra att befrielse från skatt eller lägre skattesatser som medges enligt avtalet i denna andra stat åtnjuts av personer som inte är berättigade till sådana förmåner. Den avtalsslutande stat som driver in sådan skatt ansvarar inför den andra avtalsslutande staten för indrivna belopp.

2. Bestämmelserna i punkt 1 medför inte skyldighet för någon av de avtalsslutande staterna som söker indriva skatter att vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i den avtalsslutande staten eller som skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public) i den avtalsslutande staten.

Article 26

Diplomatic agents and consular officers

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consular officers under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 27

Entry into force

1. This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at Tokyo as soon as possible.

2. This Convention shall enter into force on the thirtieth day after the date of the exchange of instruments of ratification and shall have effect: (a) in Japan: as regards income for any taxable year beginning on or after the first day of January of the calendar year next following that in which this Convention enters into force; and (b) in Sweden: as regards income derived on or after the first day of January of the calendar year next following that in which this Convention enters into force.

3. The Convention between Japan and Sweden for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income signed at Tokyo on December 12, 1956, modified and supplemented by the Protocol signed at Tokyo

Artikel 26

Diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de privilegier vid beskattningen som enligt folkrättens allmänna regler eller bestämmelser i särskilda överenskommelser tillkommer diplomatiska företrädare eller konsulära tjänstemän.

Artikel 27

Ikraftträdande

1. Detta avtal skall ratificeras och ratifikationshandlingarna skall utväxlas i Tokyo snarast möjligt.

2. Detta avtal träder i kraft trettionde dagen efter den då utväxlingen av ratifikationshandlingarna skedde och skall tillämpas:

a) i Japan: beträffande inkomst hänförlig till beskattningsår som börjar den 1 januari kalenderåret närmast efter det då avtalet träder i kraft eller senare; och

b) i Sverige: beträffande inkomst som förvärvas den 1 januari kalenderåret närmast efter det då avtalet träder i kraft eller senare.

3. Avtalet mellan Japan och Sverige för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter, som undertecknades i Tokyo den 12 december 1956 och som ändrades och kompletterades genom protokoll undertecknat i

on April 15, 1964, shall terminate and cease to have effect in respect of income to which this Convention applies under the provisions of paragraph 2.

Article 28

Termination

This Convention shall continue in effect indefinitely but either Contracting State may, on or before the thirtieth day of June of any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force, give to the other Contracting State, through the diplomatic channel, written notice of termination and, in such event, this Convention shall cease to have effect:

(a) in Japan: as regards income for any taxable year beginning on or after the first day of January of the calendar year next following that in which the notice of termination is given; and

(b) in Sweden: as regards income derived on or after the first day of January of the calendar year next following that in which the notice of termination is given.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Convention.

DONE in Duplicate at Stockholm on 21 January 1983 in the English language.

Tokyo den 15 april 1964, skall upphöra att gälla och inte längre tillämpas beträffande inkomster på vilka detta avtal blir tillämpligt enligt bestämmelserna i punkt 2.

Artikel 28

Upphörande

Detta avtal förblir i kraft utan tidsbegränsning men envar av de avtalsslutande staterna äger att – senast den 30 juni under ett kalenderår, som börjar efter utgången av en tidrymd av fem år räknat från dagen för avtalets ikraftträdande – på diplomatisk väg skriftligen uppsäga avtalet hos den andra avtalsslutande staten. I händelse av sådan uppsägning upphör detta avtal att gälla:

a) i Japan: beträffande inkomst hänförlig till beskattningsår som börjar den 1 januari kalenderåret närmast efter det då uppsägning sker eller senare; och

b) i Sverige: beträffande inkomst som förvärvas den 1 januari kalenderåret närmast efter det då uppsägning sker eller senare.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade av sina respektive regeringar, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Stockholm den 21 januari 1983 i två exemplar på engelska språket.

For the Government of Sweden:

Lennart Bodström

For the Government of Japan:

Wataru Owada

För Sveriges regering:

Lennart Bodström

För Japans regering:

Wataru Owada

1 Avtalet är i sin ursprungliga lydelse intagen i SFS 1983:203. I den nu återgivna avtalstexten har iakttagits de ändringar som skett genom protokollet den 19 februari 1999.

2 Artiklarna i det undertecknade avtalet saknar rubriker. Dessa har tillagts av redaktionella skäl.

3 Artikel 2 punkt 1 b) har fått denna lydelse genom protokollet den 19 februari 1999.

4 Artikel 9 har fått denna lydelse genom protokollet den 19 februari 1999.

5 Artikel 10 punkterna 2 och 3 har fått denna lydelse genom protokollet den 19 februari 1999.

6 Artikel 11 punkt 2 har fått denna lydelse genom protokollet den 19 februari 1999.

7 Artikel 12 punkt 2 har fått denna lydelse genom protokollet den 19 februari 1999.

8 Artikel 22 punkt 2 har fått denna lydelse genom protokollet den 19 februari 1999.

9 Artikel 25A har tillagts genom protokollet den 19 februari 1999.

2.2. Förslag till lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Oman beträffande inkomst som härrör från internationell flygtransport

Härigenom föreskrivs följande.

1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning på inkomst som härrör från internationell flygtransport som Sverige och Oman undertecknade den 8 juli 1998 skall gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på svenska, arabiska och engelska. Den svenska och engelska texten framgår av bilaga till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast om dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer och tillämpas på inkomst som förvärvas från och med den 1 januari 1995.

Bilaga

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET SVERIGES REGERING OCH SULTANATET OMANS REGERING FÖR UNDVIKANDE AV DUBBELBESKATTNING PÅ INKOMST SOM HÄRRÖR FRÅN INTERNATIONELL FLYGTRANSPORT

Konungariket Sveriges regering och Sultanatet Omans regering;

Som önskar ingå ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning på inkomst som härrör från internationell flygtransport;

Har kommit överens om följande:

Artikel 1

Skatter som omfattas av avtalet

1. De skatter på vilka avtalet tillämpas är:

a) I Konungariket Sverige:

1) den statliga inkomst-

skatten, 2) den kommunala inkomst-

skatten,

(i det följande benämnda ”svensk skatt”),

b) I Sultanatet Oman:

1) bolagsskatten på inkoms-

ter, 2) vinstskatten på kommersi-

ella och industriella etableringar,

(i det följande benämnda ”omansk skatt”).

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN AND THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION OF INCOME DERIVED FROM INTERNATIONAL AIR TRANSPORT

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Sultanate of Oman;

Desiring to conclude an Agreement for the Avoidance of Double Taxation of Income derived from international air transport;

Have agreed as follows:

Article 1

Taxes covered

(1) The taxes which are the subject of this Agreement are:

(a) In the Kingdom of Sweden:

(i) the National income tax;

(ii) the Municipal income tax;

(hereinafter referred to as ”Swedish tax”); (b) In the Sultanate of Oman:

(i) the Company Income Tax;

(ii) the Profit Tax on Com-

mercial and Industrial establishments;

(hereinafter referred to as ”Omani tax”).

2. Avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag som i endera avtalsslutande staten efter undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av eller i stället för de skatter som anges i punkt 1 i denna artikel.

De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall omedelbart meddela varandra de väsentliga ändringar som vidtagits i respektive skattelagstiftning vilka berör detta avtal.

Artikel 2

Definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder annat, har i detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

a) ”en avtalsslutande stat” och ”den andra avtalsslutande staten” åsyftar Konungariket Sverige eller Sultanatet Oman, beroende på sammanhanget;

b) ”skatt” åsyftar svensk skatt eller omansk skatt, beroende på sammanhanget;

c) ”företag i en avtalsslutande stat” åsyftar

1) Oman Air och Gulf Air,

eller 2) Scandinavian Airlines

System (SAS);

ovan angivna företag kan till antalet utökas eller ersättas av andra företag genom utväxlande av brev eller annat motsvarande arrangemang mellan de båda avtalsslutande staterna;

d) ”internationell trafik” åsyftar transport med luftfartyg som används av ett företag i en avtalsslutande stat, utom då luftfartyget används uteslutande mellan platser

(2) This Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed by either Contracting State after the date of signature of this Agreement in addition to, or in place of, the taxes referred to in paragraph (1) of this Article.

Each Contracting State shall immediately inform the other Contracting State of any substantial changes which have been made in its respective taxation laws which affect this Agreement.

Article 2

Definitions

(1) In this Agreement, unless the context otherwise requires:

(a) the terms ”a Contracting State” and ”the other Contracting State” mean the Kingdom of Sweden or the Sultanate of Oman as the context requires;

(b) the term ”tax” means Swedish tax or Omani tax as the context requires;

(c) the term ”enterprise of a Contracting State” means:

1) Oman Air or Gulf Air, or

2) Scandinavian Airlines

System (SAS);

the above mentioned enterprises may be added to or replaced by other enterprises through the exchange of letters or any other similar arrangements between the two Contracting States;

(d) the term ”international traffic” means any transport by an aircraft operated by an enterprise of a Contracting State except when the aircraft is operated

i den andra avtalsslutande staten;

e) ”behörig myndighet” åsyftar:

– i Konungariket Sverige, finansministern eller dennes befullmäktigade ombud,

– i Sultanatet Oman, ställföreträdande premiärministern för finansiella och ekonomiska angelägenheter eller dennes befullmäktigade ombud.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar bestämmelserna i detta avtal anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har enligt den statens lagstiftning i fråga om sådana skatter som är föremål för detta avtal.

Artikel 3

Undvikande av dubbelbeskattning

1. Inkomst och vinst som företag i en avtalsslutande stat förvärvar genom användning av luftfartyg i internationell trafik undantas från beskattning i den andra avtalsslutande staten.

2. Bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel tillämpas också på andel i inkomst och vinst som företag i en avtalsslutande stat förvärvar genom användning av luftfartyg i internationell trafik genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller en internationell driftsorganisation.

3. Vid tillämpningen av denna artikel:

solely between places in the other Contracting State;

(e) the term ”competent authority” means:

– in the case of the Kingdom of Sweden, the Minister of Finance or his authorised representative,

– in the case of the Sultanate of Oman, the Deputy Prime Minister for Financial and Economic Affairs or his authorised representative.

(2) In the application of the provisions of this Agreement by a Contracting State any term not otherwise defined shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that Contracting State relating to the taxes which are the subject of this Agreement.

Article 3

Avoidance of double taxation

(1) Income and profits derived from the operation of aircraft in international traffic by an enterprise of a Contracting State shall be exempt from tax in the other Contracting State.

(2) The provisions of paragraph (1) of this Article shall also apply to the share of income and profits from the operation of aircraft in international traffic derived by an enterprise of a Contracting State through participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

(3) For the purposes of this Article:

a) åsyftar uttrycket ”användning av luftfartyg” verksamhet i form av flygtransport av passagerare, bagage, levande inventarier, varor eller post som bedrivs av företag i en avtalsslutande stat och inbegriper försäljning av biljetter eller motsvarande handlingar för sådan transport;

b) ränta på medel som är direkt hänförliga till användningen av luftfartyg i internationell trafik anses som inkomst från användning av sådant luftfartyg.

4. Vinst som företag i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av luftfartyg, som detta företag äger och använder i internationell trafik och vars inkomst av denna verksamhet beskattas endast i denna stat, samt vinst som detta företag förvärvar på grund av avyttring av reservdelar och annan utrustning hänförlig till användningen av sådant luftfartyg, skall undantas från beskattning i den andra avtalsslutande staten.

Artikel 4

Omförhandling

Om företag i Konungariket Sverige påförs skatt av sådant slag som anges i artikel 1, på sådan inkomst som anges i artikel 3, i en stat i vilken Gulf Air är det nationella lufttransportbolaget, skall de avtalsslutande staterna utan dröjsmål inleda förhandlingar i syfte att i motsvarande mån justera de undantag från beskattning som följer av artikel 3 i detta avtal.

(a) the term ”operation of aircraft” means transportation by air of passengers, baggage, livestock, goods or mail, carried on by an enterprise of a Contracting State, and includes the sale of tickets or similar documents for such transportation,

(b) interest on funds directly connected with the operation of aircraft in international traffic shall be regarded as income from the operation of such aircraft.

(4) Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of aircraft owned and operated by the enterprise in international traffic, the income from which is taxable only in that State, and gains from the alienation of spares and equipment used by the enterprise in the operation of such aircraft shall be exempt from tax in the other Contracting State.

Article 4

Renegotiation

If an enterprise of the Kingdom of Sweden is charged to tax of the kind referred to in Article 1, with respect to income and profits referred to in Article 3, in any State of which Gulf Air is the national carrier, the Contracting States shall open negotiations without delay with a view to adjusting accordingly the exemptions afforded by Article 3 of this Agreement.

Artikel 5

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet. De kan även överlägga i syfte att undanröja dubbelbeskattning i fall som inte omfattas av detta avtal.

Artikel 6

Ikraftträdande

De avtalsslutande staterna skall på diplomatisk väg underrätta varandra när de konstitutionella åtgärder som enligt respektive lagstiftning krävs för att detta avtal skall träda i kraft har vidtagits. Avtalet träder i kraft den dag då den sista av dessa underrättelser tas emot och skall därvid tillämpas på inkomst och vinst som förvärvas från och med den första januari 1995.

Artikel 7

Upphörande

Detta avtal förblir i kraft utan tidsbegränsning men endera avtalsslutande staten kan på diplomatisk väg säga upp avtalet genom underrättelse härom minst sex månader före utgången av något kalenderår som följer efter fem år räknat från den dag då avtalet träder i kraft. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla

Article 5

Mutual agreement procedure

The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in this Agreement.

Article 6

Entry into force

Each Contracting State shall notify the other through diplomatic channels of the completion of the relevant procedures required by its law to bring this Agreement into force. The Agreement shall enter into force on the date of the later of these notifications and shall thereupon have effect as regards income and gains arising on or after the first day of January, 1995.

Article 7

Termination

This Agreement shall remain in force indefinitely but either Contracting State may terminate it by giving notice of termination through diplomatic channels, at least six months before the end of any calendar year after the fifth year following that of the entry into force. In such event this Agreement shall cease to be

avseende räkenskapsår som börjar den första januari det kalenderår som följer närmast efter utgången av det år då uppsägningen ägde rum eller senare.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade av respektive regering, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Muscat den 8 juli 1998,...., i två exemplar på arabiska, svenska och engelska språken. Alla språken äger lika vitsord. För den händelse att tvist uppkommer vid tolkningen skall den engelska texten äga företräde.

För Konungariket Sveriges regering

Lave Johnsson

För Sultanatet Omans regering

Ahmed bin Abdulnabi Makki

effective for any year of assessment commencing on or after 1 January in the calendar year next following that in which such notice is given.

In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in duplicate at Muscat this eighth day of July 1998 AD,...., in Arabic, Swedish and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Kingdom of Sweden

Lave Johnsson

For the Government of the Sultanate of Oman

Ahmed bin Abdulnabi Makki

3. Ärendet och dess beredning

Den 21 januari 1983 undertecknades nu gällande dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan beträffande skatter på inkomst. Avtalet godkändes av riksdagen (prop. 1982/83:109, 1982/83:SkU32, rskr 1982/83:210, SFS 1983:203) och tillämpades från och med den 1 januari 1984.

Förhandlingar om ett protokoll om ändring i avtalet fördes i Stockholm i juni 1997 och juli 1998. Omförhandlingarna av avtalet tillkom på svenskt initiativ och var främst föranledda av den i avtalet höga källskattesatsen på utdelning mellan bolag. Ett utkast till protokoll paraferades den 3 juli 1998. Utkastet var upprättat på engelska. Den engelska texten och en svensk översättning remitterades till Kammarrätten i Jönköping och Riksskatteverket. Remissinstanserna tillstyrkte protokollet men uttryckte önskemål om att vissa bestämmelser närmare skall förklaras i propositionen. Protokollet undertecknades i Stockholm den 19 februari 1999.

Ett förslag till lag om ändring i lagen (1983:203) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan har upprättats inom Finansdepartementet.

Företrädare för Sveriges och Omans regeringar har genom skriftväxling kommit överens om ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning på inkomst som härrör från internationell flygtransport. Avtalet är upprättat på svenska, arabiska och engelska. De engelska och svenska texterna remitterades till Kammarrätten i Jönköping och

Riksskatteverket. Remissinstanserna tillstyrkte avtalet men uttryckte önskemål om att vissa avtalsbestämmelser förklaras närmare i propositionen. Avtalet undertecknades i Muskat den 8 juli 1998.

Lagrådet

Som framgår av 2 § i lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan samt av 2 § i den föreslagna lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Oman beträffande inkomst som härrör från internationell flygtransport skall respektive avtals beskattningsregler tillämpas endast om de medför inskränkning i den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga. Regeringen anser på grund härav och på grund av förslagens beskaffenhet i övrigt att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Lagrådets yttrande har därför inte inhämtats.

4. Dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Japan

Regeringens förslag: Protokollet om ändring av dubbelbeskattnings-avtalet mellan Sverige och Japan godkänns. Bestämmelserna i protokollet medför i huvudsak att källskatten på utdelning inte tas ut i vissa fall och i andra fall sätts skattesatsen ned i förhållande till gällande avtal. Vidare föreslås att lagen om ändring i lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan antas. Ändringarna innebär att avtalet, i den lydelse det erhållit genom protokollet, skall gälla som lag här i landet samt att Sverige avstår från progressionsuppräkning. I övrigt har vissa mindre ändringar gjorts.

Remissinstanserna: Riksskatteverket och Kammarrätten tillstyrker förslagen. Remissinstanserna har dock efterlyst att vissa av artiklarna i protokollet närmare förklaras i propositionen.

Skälen för regeringens förslag: Sveriges dubbelbeskattningsavtal med Japan från 1983 är relativt modernt. Det främsta skälet till att

Sverige tog initiativ till ett ändringsprotokoll var den höga källskattesatsen på utdelning mellan bolag. Genom det föreslagna protokollet om ändring i avtalet sänks denna betydligt. Vad gäller metodval för undvikande av dubbelbeskattning övergår Sverige genom bestämmelserna i protokollet från undantagandemetoden till avräkningsmetoden vad gäller inkomst av rörelse och självständig yrkesutövning. Detta är i linje med den policy Sverige numera tillämpar vid ingående av dubbelbeskattningsavtal. I övrigt har vissa artiklar i avtalet anpassats till den modell som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) utarbetat och en ny artikel om bistånd med indrivning av utländsk skatt i vissa begränsade fall tagits in i avtalet.

4.1. Protokollets innehåll

Protokollet jämte en svensk översättning bör fogas som bilaga till protokollet i detta ärende.

4.1.1. Skatter som omfattas av avtalet

Med anledning av att sjömansskatten, ersättningsskatten, utskiftningsskatten och bevillningsavgiften för vissa offentliga föreställningar slopats och att särskild inkomstskatt för utomlands bosatta och för utomlands bosatta artister m.fl. samt expansionsmedelsskatten tillkommit har artikel 2.1 b ändrats.

4.1.2. Utdelning

Sedan många år tillbaka har det varit svensk policy att vid ingående av dubbelbeskattningsavtal försöka avskaffa källskatten på utdelning från

dotter- och intressebolag. I det nu gällande dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Japan är källskatten på utdelning på sådant aktieinnehav 10 procent. Den höga källskatten var det viktigaste skälet till att Sverige tog initiativ till förhandlingar om ett protokoll till avtalet.

De föreslagna ändringarna i artikel 10.2 och 10.3 innebär följande. Källskatten på utdelning på grund av portföljinvestering kommer även fortsättningsvis att vara 15 procent (artikel 10.2 a). På utdelning från dotter- och intressebolag kommer enligt huvudregeln i artikel 10.2 b källskattesaten att vara 5 procent. Om det mottagande bolaget uppfyller de i artikel 10.2 c föreskrivna villkoren kommer utdelningen att undantas från beskattning i källstaten. För att det mottagande bolaget skall vara befriat från källbeskattning på utdelning krävs att bolaget innehar minst 25 procent av röstetalet i det utdelande bolaget under en period av minst sex månader omedelbart före utgången av det räkenskapsår för vilket utdelningen görs. Den relevanta tidpunkten är således utdelningstillfället och inte tidpunkten för förvärvet av den vinst av vilken utdelningen görs. Ytterligare förutsättningar för tillämpning av artikel 10.2 c är att det mottagande bolaget omsätts på erkänd aktiebörs i hemviststaten eller att mer än 50 procent av aktierna ägs av antingen regeringen, dess lokala myndigheter eller institutioner som är helägda av regeringen eller dess lokala myndigheter, eller av en eller flera fysiska personer, eller av ett eller flera bolag om samtliga dessa ägare har hemvist i samma stat som det mottagande bolaget. En kombination av sådana ägare är också möjlig. När ett bolag är ägare krävs dessutom att dess aktier omsätts på erkänd aktiebörs i det mottagande bolagets hemviststat eller att bolaget ägs till mer än 50 procent av en eller flera personer med hemvist i nämnda stat. Av detta följer att flertalet svenska bolag kommer att vara befriade från källskatt på utdelning från dotteroch intressebolag.

Artikel 10.2 d har tillkommit på initiativ av Japan. Ett ”Special Purpose Company” (SPC) är en speciell typ av bolag som har bildats med stöd av en särskild lagstiftning som tillkommit i Japan med anledning av fastighetskrisen. Bolagen används endast för att avveckla fastighetsinnehav som medfört stora realisationsförluster. Förutsatt att bolagen uppfyller vissa särskilda krav tillåts de dra av ett belopp motsvarande utdelad vinst från den beskattningsbara inkomsten. De särskilda kraven är bl.a. att bolagets aktier innehas av mer än 50 delägare och att 90 procent eller mer av bolagets inkomst, före avdrag för utdelningen, måste delas ut under det aktuella året. I avtalshänseende erkänns SPC i Japan som en person med hemvist där trots att bolagen i princip inte blir föremål för någon bolagsbeskattning i Japan. SPC kan således åtnjuta de förmåner som förekommer i ett dubbelbeskattningsavtal. Japan anser dock att investeringar i en SPC alltid skall behandlas som en portföljinvestering. Den andra typen av bolag som anges i artikel 10.2 d, ”Securities Investment Corporation” (SIC), har rätt göra avdrag för utdelad vinst. En SIC måste ha minst 50 delägare och får inte syssla med annan verksamhet än investeringar i värdepapper och vissa andra investeringar. Ett ytterligare villkor är att minst 90 procent av vinsten delas ut.

SIC behandlas på samma sätt som SPC vad gäller dubbelbeskattningsavtal.

Tillägget i artikel 10.3 innebär att befrielse från svensk skatt medges på utdelning från ett bolag med hemvist i Japan till ett bolag med hemvist i Sverige endast om den vinst av vilken utdelningen betalas har varit föremål för normal bolagsskatt i Japan eller en därmed jämförlig inkomstskatt.

4.1.3. Undvikande av dubbelbeskattning

Genom de förslagna ändringarna i artikel 22.2 b och c kommer dubbelbeskattning av rörelseinkomst och inkomst av självständig yrkesutövning fortsättningsvis att undvikas med tillämpning av avräkningsmetoden istället för undantagandemetoden. Härigenom möjliggörs direkt resultatutjämning för t.ex. det fall att ett svenskt aktiebolag bedriver verksamhet i Japan från där beläget fast driftställe. Förlustbringande verksamhet i Japan kan i detta fall kvittas mot vinstgivande verksamhet i Sverige. Detta gäller också för det fall en fysisk person med hemvist i Sverige bedriver näringsverksamhet i Japan från där beläget fast driftställe eller från där belägen stadigvarande anordning förutsatt att den i Japan bedrivna näringsverksamheten inte är hänförlig till en särskild förvärvskälla.

4.1.4. Övriga ändringar

Efter artikel 25 i nuvarande avtal har en ny artikel (artikel 25A) om bistånd med indrivning av skatter tillkommit på japanskt initiativ. Artikeln är relativt allmänt hållen och innebär att vardera avtalsslutande staten åtar sig att söka driva in skatter som påförts av den andra avtalsslutande staten i fall då skatt felaktigt satts ned med stöd av avtalet. Bestämmelsens tillämpningsområde är därför mycket begränsat och den kommer i praktiken att tillämpas mycket sällan. Bestämmelsen medför inte någon skyldighet för den stat som söker driva in skatter att vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis eller som skulle strida mot allmänna hänsyn (artikel 25A.2).

I artiklarna 9, 11 och 12 har vissa mindre justeringar gjorts. Genom ändringarna kommer artiklarna i princip att överensstämma med nuvarande lydelse i OECD:s modellavtal.

4.1.5. Protokollets ikraftträdande

Protokollet träder i kraft den trettionde dagen efter dagen för utväxlingen av ratifikationshandlingarna. Det är således inte möjligt att nu avgöra vid vilken tidpunkt protokollet kommer att träda i kraft. I förslaget till lag har därför föreskrivits att lagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Protokollet förblir i kraft så länge som avtalet är i kraft.

4.2. Lagen om ändring i lagen (1983:203) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan

Lagförslaget består av tre nya paragrafer som avses ersätta nuvarande 1, 3 och 4 §§. Nuvarande 2 § föreslås kvarstå oförändrad.

I förslaget föreskrivs att avtalet i den lydelse det erhållit genom protokollet den 19 februari 1999 skall gälla som lag här i landet (1 §). Den nuvarande 3 § innehåller sådana ”anvisningar” för avtalets tillämpning som numera inte tas in i författning och föreslås därför bli upphävd.

I den nya föreslagna 3 § föreskrivs att inkomst som enligt avtalet är undantagen från beskattning i Sverige inte skall tas med vid taxeringen. Enligt en progressionsregel i avtalet (artikel 22.2 b) har Sverige i fråga om inkomst som skall undantas från svensk skatt rätt att höja skatteuttaget på den skattskyldiges övriga inkomster. Av flera skäl, bl.a. förenkling av regelsystemet och för att minska arbetsbördan för skattemyndigheterna, avstår emellertid Sverige regelmässigt från att utnyttja denna möjlighet. Ytterligare ett skäl är att det bortfall av skatt som blir följden av en utebliven progressionsuppräkning är försumbar ur statsfinansiell synpunkt. Dessa skäl motiverar ett avstående av progressionsuppräkning även i förhållande till Japan. Något förordnande om progressionsuppräkning har därför inte föreslagits i lagen.

Den nuvarande 4 § innehåller regler om uppgiftsskyldighet till ledning för taxeringen som numera regleras i 2 kap. 4 § andra stycket och 8 § andra stycket lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter och föreslås därför bli upphävd. I den nya föreslagna 4 § har i stället samlats de bestämmelser som Sverige och Japan överenskommit genom notväxling. Bestämmelserna i första och andra styckena har tillkommit i samband med undertecknandet av det nya protokollet medan bestämmelserna i tredje och fjärde styckena tillkom i samband med undertecknandet av dubbelbeskattningsavtalet 1983.

I första stycket föreskrivs att ”person med hemvist i en avtalsslutande stat” i artikel 4.1 i avtalet även innefattar staten, dess lokala myndigheter och offentligrättsliga organ. Av andra stycket följer att uttrycket ”fast egendom” i artikel 6.2. i avtalet alltid innefattar byggnader. Bakgrunden till detta är att byggnad enligt svensk rätt i vissa fall utgör lös egendom. Vid tillämpningen av avtalet anses dock byggnad alltid som fast egendom och inkomst av sådan byggnad får därför alltid beskattas här om byggnaden finns i Sverige och om inkomsttagaren har hemvist i Japan. De särskilda bestämmelserna för SAS innebär att vid tillämpningen av artikel 8 reglerar avtalet beskattningen endast av den del av SAS inkomst som är hänförlig till den svenske delägaren (tredje stycket). I artikel 15 skall punkterna 1 och 2 tillämpas på inkomst som person med hemvist i Sverige förvärvar på grund av anställning hos SAS (fjärde stycket).

Bestämmelserna om SAS finns i dag i anvisningarna till förordningen (1983:769) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan. Såväl förordningen som de till förordningen fogade anvisningarna föreslås bli upphävda genom övergångsbestämmelserna till den föreslagna ändringen i lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan.

5. Dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Oman

Regeringens förslag: Dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och

Oman på inkomst som härrör från internationell flygtransport godkänns. Vidare föreslås att en lag om avtalet antas. Avtalet medför att beskattningsrätten till inkomst av internationell trafik uteslutande tillfaller den avtalsslutande stat där företaget som bedriver verksamheten har hemvist.

Remissinstanserna: Riksskatteverket och Kammarrätten har inte haft något att erinra mot förslaget. Remissinstanserna har dock efterlyst att vissa av artiklarna i avtalet närmare förklaras i propositionen.

Skälen för regeringens förslag: Avtalet reglerar svensk beskattningsrätt och tillämpning av det i Sverige kräver därför lagform. I förslaget till lag föreskrivs därför att avtalet skall gälla som lag här i landet (1§). Avtalet är upprättat på svenska, arabiska och engelska. Endast den svenska och engelska texten finns i bilaga till lagen. Den arabiska texten finns tillgänglig i Regeringskansliet (Utrikes-departementet). Vidare regleras i lagen frågan om hur avtalets beskattningsregler skall tillämpas i förhållande till annan skattelag (2 §). Bestämmelsen innebär att beskattning inte kan ske på grund av avtalets regler. Endast om det i annan skattelag såsom kommunalskattelagen (1928:370), KL, lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, SIL, etc. föreskrivits en skattskyldighet kan beskattning komma i fråga.

Enligt artikel 6 i avtalet skall staterna underrätta varandra när de åtgärder vidtagits som krävs för att avtalet skall träda i kraft. Avtalet träder i kraft den dag då den sista av dessa underrättelser tas emot. Det är således inte möjligt att nu avgöra vid vilken tidpunkt avtalet kommer att träda i kraft. I förslaget till lag har därför föreskrivits att lagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

5.1. Dubbelbeskattningsavtalets tillämpningsområde

Artikel 1 anger de skatter på vilka avtalet är tillämpligt. Det bör noteras att den svenska kommunalskatten omfattas av avtalet. Anledningen är att avtalets tillämpningsområde, i enlighet med artikel 2.1 c, kan komma att utökas till att omfatta även fysisk person med hemvist i Oman som bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige. Eftersom sådan person kan vara skattskyldig till både kommunal och statlig inkomstskatt enligt intern rätt kan någon befrielse från kommunalskatten inte ges om denna skatt inte omfattas av avtalet.

5.2. Definitioner m.m.

Artikel 2 innehåller definitioner av vissa uttryck som förekommer i avtalet. Den viktigaste är definitionen av ”internationell trafik” (artikel 2.1 d). Bestämmelsen har, i förhållande till OECD:s modellavtal, en något avvikande utformning. Den exklusiva beskattningsrätten till inkomst av internationell trafik har enligt artikel 3.1 tillagts den stat där företaget som bedriver verksamheten har hemvist till skillnad mot i

OECD:s modellavtal som ger beskattningsrätten till den stat där företagets verkliga ledningen finns. Någon mer betydande skillnad i sak innebär emellertid inte detta. När det gäller tolkning av dubbelbeskattningsavtal och då bl.a. den i artikel 2.2 intagna bestämmelsen hänvisas till vad som anförts därom i propositionen om 1989 års dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna (prop. 1989/90:33 s. 42 f.). Här skall endast framhållas att Wienkonventionen om traktaträtten tar sikte på att vid tvist mellan parterna om avtalets innebörd tolka parternas, dvs. staternas, avsikt med en bestämmelse i ett visst avtal och inte att reglera förhållandet mellan skattskyldiga och staten. Dubbelbeskattningsavtalen skall i princip tolkas som annan svensk lagstiftning, dvs. enligt sin ordalydelse och med stöd av offentliga förarbeten.

5.3. Avtalets beskattningsregler

Bestämmelserna om undvikande av dubbelbeskattning finns i artikel 3 och innebär enligt artikel 3.1 att inkomst som förvärvas genom användning av luftfartyg i internationell trafik beskattas endast i den stat där företaget som bedriver verksamheten har hemvist. Artikel 3.3 a innehåller en definition av vad som avses med ”användning av luftfartyg”. Uttrycket inbegriper t.ex. försäljning i vissa fall av biljetter för flygtransport.

I artikel 3.3 b anges att ränta på medel som är direkt hänförliga till användningen av luftfartyg i internationell trafik skall anses utgöra inkomst från användning av sådant luftfartyg. Sådan ränta beskattas således endast i den stat där företaget som bedriver verksamheten har hemvist.

Av bestämmelserna i artikel 3.4 framgår att även realisationsvinst som företag i en avtalsslutande stat förvärvar vid avyttring av luftfartyg som används i internationell trafik, resp. lös egendom som är hänförlig till användningen av sådant luftfartyg, skall undantas från beskattning i den andra avtalsslutande staten.

5.4. Särskilda bestämmelser

I artikel 4 finns en bestämmelse om omförhandling i vissa fall av avtalet.

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse regleras i artikel 5.

5.5. Slutbestämmelser

Artiklarna 6 och 7 innehåller bestämmelser om avtalets ikraftträdande och upphörande.

Enligt artikel 6 träder avtalet i kraft den dag då den sista underrättelsen gjorts om att de åtgärder vidtagits som enligt resp. stats lagstiftning krävs för att avtalet skall kunna träda ikraft. Avtalet tillämpas på inkomst och vinst som förvärvas från och med den 1 januari 1995.

Avtalet kan enligt artikel 7 sägas upp först sedan fem år förflutit från ikraftträdandet.

(Översättning)

PROTOCOL AMENDING THE CONVENTION BETWEEN SWEDEN AND JAPAN FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Government of Sweden and the Government of Japan,

Desiring to conclude a Protocol to amend the Convention between Sweden and Japan for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income signed at Stockholm on January 21, 1983 (hereinafter referred to as ”the Convention”),

Have agreed as follows:

Article I

Sub-paragraph (b) of paragraph 1 of Article 2 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

”(b) In Sweden: (i) the national income tax, including the withholding tax on dividends; (ii) the income tax on nonresidents; (iii) the income tax on nonresident artistes and athletes;

(iv) the municipal income tax; and (v) the tax on means intended for expansion purposes; (hereinafter referred to as ”Swedish tax”).”

PROTOKOLL OM ÄNDRING I AVTALET MELLAN SVERIGE OCH JAPAN FÖR ATT UNDVIKA DUBBELBESKATTNING OCH FÖRHINDRA SKATTEFLYKT BETRÄFFANDE SKATTER PÅ INKOMST

Sveriges regering och Japans regering,

som önskar ingå ett protokoll om ändring i avtalet mellan Sverige och Japan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst som undertecknades i Stockholm den 21 januari 1983 (i det följande benämnt ”avtalet”),

har överenskommit om följande bestämmelser:

Artikel 1

Artikel 2 punkt 1 b) i avtalet utgår och ersätts av följande bestämmelse:

”b) i Sverige: 1) den statliga inkomstskatten, kupongskatten däri inbegripen,

2) den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta, 3) den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl., 4) den kommunala inkomstskatten, och 5) expansionsmedelsskatten,

(i det följande benämnd ”svensk skatt”).”

Article II

Article 9 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

”Article 9

1. Where (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes, in accordance with the provisions of paragraph 1, in the profits of an enterprise of that Contracting State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other Contracting State and where the competent authorities of the Contracting States agree, upon consultation, that all or part

Artikel 2

Artikel 9 i avtalet utgår och ersätts av följande bestämmelser:

”Artikel 9

1. I fall då

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller

b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital, iakttas följande. Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får all inkomst, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.

2. I fall då en avtalsslutande stat, i enlighet med bestämmelserna i punkt 1, i inkomsten för ett företag i denna avtalsslutande stat inräknar – och i överensstämmelse därmed beskattar – inkomst, för vilken ett företag i den andra avtalsslutande staten beskattats i denna andra avtalsslutande stat och förutsatt att de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna, efter överläggning, är överens

of the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the firstmentioned Contracting State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other Contracting State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those agreed profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention.”

Article III

Paragraphs 2 and 3 of Article 10 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

”2. (a) Dividends mentioned in paragraph 1 may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that Contracting State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the dividends.

(b) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (a) of this paragraph, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that Contracting State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 5 per cent of the gross amount of the dividends, if such

om att den sålunda inräknade inkomsten eller del av den är sådan som skulle ha tillkommit företaget i den förstnämnda avtalsslutande staten om de villkor som avtalats mellan företagen hade varit sådana som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, skall denna andra avtalsslutande stat genomföra vederbörlig justering av det skattebelopp som påförts för inkomsten där. Vid sådan justering iakttas övriga bestämmelser i detta avtal.”

Artikel 3

Artikel 10 punkterna 2 och 3 i avtalet utgår och ersätts av följande bestämmelser:

”2. a) Utdelning som anges i punkt 1 får beskattas även i den avtalsslutande stat där det bolag som betalar utdelningen har hemvist, enligt lagstiftningen i denna avtalsslutande stat, men om den som har rätt till utdelningen har hemvist i den andra avtalsslutande staten får skatten inte överstiga 15 procent av utdelningens bruttobelopp.

b) Utan hinder av bestämmelserna i a) i denna punkt får utdelning beskattas även i den avtalsslutande stat där det bolag som betalar utdelningen har hemvist, enligt lagstiftningen i denna avtalsslutande stat, men om den som har rätt till utdelningen har hemvist i den andra avtalsslutande staten, får skatten inte överstiga 5 procent av utdelningens bruttobelopp, om den som har rätt till utdelningen är

beneficial owner is a company which owns at least 25 per cent of the voting shares issued by the company paying the dividends during the period of six months immediately before the end of the accounting period for which the distribution of profits takes place.

(c) Notwithstanding the provisions of sub-paragraphs (a) and (b) of this paragraph, such dividends shall be taxable only in the Contracting State of which the beneficial owner is a resident, if such beneficial owner is a company which owns at least 25 per cent of the voting shares issued by the company paying the dividends during the period of six months immediately before the end of the accounting period for which the distribution of profits takes place, and satisfies on the date of payment of such dividends the following conditions:

(i) the shares issued by such beneficial owner are regularly traded at a recognized stock exchange of the Contracting State of which such beneficial owner is a resident; or

(ii) more than 50 per cent of the total shares issued by such beneficial owner is owned by:

(aa) the Government of that Contracting State, local authorities thereof or institutions wholly owned by the Government of that Contracting State or local authorities thereof;

(bb) one or more individuals who are residents of that Contracting State;

(cc) one or more companies, being residents of that Contracting State, the shares issued by which are regularly traded at a recognized stock exchange of that Contracting State, or more than

ett bolag som under en period av sex månader omedelbart före utgången av det räkenskapsår för vilket utdelningen görs innehaft minst 25 procent av röstetalet i det utdelande bolaget.

c) Utan hinder av bestämmelserna i a) och b) i denna punkt beskattas utdelning endast i den avtalsslutande stat där den som har rätt till utdelningen har hemvist, om den som har rätt till utdelningen är ett bolag som under en period av sex månader omedelbart före utgången av det räkenskapsår för vilket utdelningen görs innehaft minst 25 procent av röstetalet i det utdelande bolaget och som vid tidpunkten för utbetalningen av utdelningen uppfyller följande villkor:

i) att aktierna i det bolag som har rätt till utdelningen regelmässigt omsätts på en erkänd aktiebörs i den avtalsslutande staten där bolaget har hemvist, eller

ii) att mer än 50 procent av det totala antalet aktier i det bolag som har rätt till utdelningen ägs:

aa) av denna avtalsslutande stats regering, dess lokala myndigheter eller institutioner helägda av denna avtalsslutande stats regering eller dess lokala myndigheter,

bb) av en eller flera fysiska personer som har hemvist i den avtalsslutande staten,

cc) av ett eller flera bolag som har hemvist i den avtalsslutande staten, vilkas aktier regelmässigt omsätts på en erkänd aktiebörs i den avtalsslutande staten, eller vilkas aktier till mer än 50 procent

50 per cent of the total shares issued by which is owned by one or more individuals who are residents of that Contracting State; or

(dd) any combination of the Government, local authorities, institutions, individuals and companies mentioned in subparagraphs (aa), (bb) and (cc).

(d) The provisions of subparagraphs (b) and c) shall not apply in the case of dividends paid by a company that is a resident of Japan and a Special Purpose Company or a Securities Investment Corporation in Japan, or, by a company, being resident of Sweden, similar to a Special Purpose Company or a Securities Investment Corporation in Japan which may hereafter be introduced in Sweden.

(e) The provisions of this paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, dividends paid by a company being a resident of Japan to a company which is a resident of Sweden shall be exempt from Swedish tax to the extent that the dividends would have been exempt under the laws of Sweden if both companies had been Swedish companies. This exemption shall not apply unless the profits out of which the dividends are paid have been subjected to the normal corporation tax in Japan or an income tax comparable thereto.”

ägs av en eller flera fysiska personer som har hemvist i den avtalsslutande staten, eller

dd) i kombination av någon som anges i aa) — cc) i denna punkt.

d) Bestämmelserna i b) och c) i denna punkt tillämpas inte på utdelning som betalas av ett bolag med hemvist i Japan om ett sådant bolag är ett ”Special Purpose Company” eller ett ”Securities Investment Corporation” i Japan eller, av ett bolag med hemvist i Sverige som framdeles kan komma att etableras i Sverige med liknande syfte som ett ”Special Purpose Company” eller ett ”Securities Investment Corporation” i Japan.

e) Bestämmelserna i denna punkt berör inte bolagets beskattning för vinst av vilken utdelningen betalas.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 är utdelning från bolag med hemvist i Japan till bolag med hemvist i Sverige undantagen från svensk skatt om utdelningen skulle ha varit undantagen enligt svensk lagstiftning om båda bolagen varit svenska bolag. Detta gäller emellertid endast om vinsten av vilken utdelningen betalas har varit föremål för normal bolagsskatt i Japan eller en inkomstskatt jämförlig därmed.”

Article IV

Paragraph 2 of Article 11 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

”2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the laws of that Contracting State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.”

Article V

Paragraph 2 of Article 12 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

”2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that Contracting State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties.”

Article VI

Paragraph 2 of Article 22 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

”2. (a) Subject to the provisions of sub-paragraph (b) of this paragraph and of paragraph 3 of Article 10, where a resident of Sweden derives income which may be taxed in Japan in

Artikel 4

Artikel 11 punkt 2 i avtalet utgår och ersätts med följande bestämmelse:

”2. Räntan får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna avtalsslutande stat, men om den som har rätt till räntan har hemvist i den andra avtalsslutande staten får skatten inte överstiga 10 procent av räntans bruttobelopp.”

Artikel 5

Artikel 12 punkt 2 i avtalet utgår och ersätts med följande bestämmelse:

”2. Royaltyn får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna avtalsslutande stat, men om den som har rätt till royaltyn har hemvist i den andra avtalsslutande staten får skatten inte överstiga 10 procent av royaltyns bruttobelopp.”

Artikel 6

Artikel 22 punkt 2 i avtalet utgår och ersätts med följande bestämmelse:

”2. a) Om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Japan, skall Sverige, om inte bestämmelserna i b) i denna punkt eller

accordance with the provisions of this Convention, Sweden shall allow as a deduction from Swedish tax on the income of that resident an amount equal to the tax paid in Japan. Such deduction shall not, however, exceed that part of the Swedish tax as computed before the deduction isgiven, which is appropriate to the income which may be taxed in Japan.

(b) Where a resident of Sweden derives income which shall be taxable only in Japan in accordance with the provisions of Article 18, Sweden may, when determining the graduated rate of the Swedish tax, take into account the income which shall be taxable only in Japan.”

Article VII

The following new Article shall be inserted immediately after Article 25 of the Convention:

”Article 25A

1. Each of the Contracting States shall endeavour to collect such taxes imposed by the other Contracting State as will ensure that any exemption or reduced rate of tax granted under this Convention by that other Contracting State shall not be enjoyed by persons not entitled to such benefits. The Contracting State making such collections shall be responsible to the other Contracting State for the sums thus collected.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose upon either of the

artikel 10 punkt 3 föranleder annat, från den svenska skatten på inkomsten avräkna ett belopp motsvarande den skatt som erlagts i Japan. Avräkningsbeloppet skall emellertid inte överstiga den del av den svenska skatten, beräknad före sådan avräkning, som belöper på den inkomst som får beskattas i Japan.

b) Om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i artikel 18 beskattas endast i Japan, får Sverige – vid bestämmandet av svensk progressiv skatt – beakta sådan inkomst som beskattas endast i Japan.”

Artikel 7

Följande nya artikel skall införas omedelbart efter artikel 25 i avtalet:

”Artikel 25A

1. Vardera avtalsslutande staten skall söka indriva skatter som påförts av den andra avtalsslutande staten på sådant sätt att befrielse från skatt eller lägre skattesatser som medges enligt avtalet i denna andra avtalsslutande stat inte skall åtnjutas av personer som inte är berättigade till sådana förmåner. Den avtalsslutande stat som driver in sådan skatt ansvarar inför den andra avtalsslutande staten för indrivna belopp.

2. Bestämmelserna i punkt 1 medför inte skyldighet för någon av de avtalsslutande staterna som

Contracting States endeavouring to collect the taxes the obligation to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that Contracting State or which would be contrary to the public policy (ordre public) of that Contracting State.”

Article VIII

1. This Protocol shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at Tokyo as soon as possible.

2. This Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the date of the exchange of instruments of ratification and shall have effect: (a) in Japan: (i) with respect to taxes withheld at source, for amounts taxable on or after the first day of January of the calendar year next following that in which this Protocol enters into force; (ii) with respect to taxes on income which are not withheld at source and the enterprise tax, as regards income for any taxable year beginning on or after the first day of January of the calendar year next following that in which this Protocol enters into force; and (b) in Sweden: (i) with respect to taxes withheld at source, for amounts paid or credited on or after the first day of January of the calendar year next following that in which this Protocol enters into force; (ii) with respect to other taxes on income, for taxable years beginning on or after the first day

söker indriva skatter att vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i den avtalsslutande staten eller som skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public) i den avtalsslutande staten.”

Artikel 8

1. Detta protokoll skall ratificeras och ratifikationshandlingarna skall utväxlas i Tokyo så snart som möjligt.

2. Detta protokoll träder i kraft den trettionde dagen efter dagen för utväxlingen av ratifikationshandlingarna och skall tillämpas:

a) i Japan: 1) beträffande skatt som innehålls vid källan, på belopp som beskattas den 1 januari kalenderåret närmast efter det år då protokollet träder i kraft eller senare;

2) beträffande skatt på inkomst som inte innehålls vid källan samt bolagsskatt, på inkomst för beskattningsår som börjar den 1 januari kalenderåret närmast efter det år då protokollet träder i kraft eller senare; och

b) i Sverige: 1) beträffande skatt som innehålls vid källan, på belopp som betalas eller krediteras den 1 januari kalenderåret närmast efter det år då protokollet träder i kraft eller senare;

2) beträffande andra skatter på inkomst, för beskattningsår som börjar den 1 januari kalenderåret

of January of the calendar year next following that in which this Protocol enters into force.

3. This Protocol shall remain in effect as long as the Convention remains in force. IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.

DONE in duplicate at Stockholm on 19 February 1999 in the English language.

For the Government of Sweden:

Lil Ljunggren Lönnberg

For the Government of Japan:

Toshiyuki Taga

närmast efter det år då protokollet träder i kraft eller senare.

3. Detta protokoll förblir i kraft så länge som avtalet är i kraft.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade av respektive regering, undertecknat detta protokoll.

Som skedde i Stockholm den 19 februari 1999 i två exemplar på engelska språket.

För Sveriges regering

Lil Ljunggren Lönnberg

För Japans regering

Toshiyuki Taga

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 10 juni 1999

Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsråden Freivalds, Ulvskog, Lindh, Sahlin, von Sydow, Klingvall, Östros, Messing, Engqvist, Rosengren, Larsson, Wärnersson, Lejon, Lövdén, Ringholm

Föredragande: Bosse Ringholm

Regeringen beslutar proposition 1998/99:135 Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Japan m.m.