Prop. 1998/99:26

Beskattning av råtallolja

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 29 oktober 1998

Göran Persson

Erik Åsbrink (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Förslagen i propositionen innebär att energiskatt införs på råtallolja som används för uppvärmning. Avsikten är att härigenom söka minimera de negativa effekter som energibeskattningen indirekt haft för den kemiska förädlingsindustrins råvaruinköp av råtallolja.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 1999.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,

2. lag om ändring i lagen (1998:000) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

2. Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1. Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt på energi

dels att 1 kap. 2 §, 2 kap. 2 §, 4 kap. 12 §, 7 kap. 2 och 4 §§, 8 kap. 3 a §, 9 kap. 2, 5 och 9 §§ samt 11 kap. 10 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 2 kap. 1 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

2 §

Energiskatt och koldioxidskatt skall betalas för bränslen som anges i 2 kap. 1, 3 och 4 §§ och svavelskatt på svavelinnehållet i bränslen som anges i 3 kap. 1 §. Bestämmelser om dessa skatter finns i 2–10 kap.

Energiskatt skall betalas för bränslen som anges i 2 kap. 1, 1 a, 3 och 4 §§. Koldioxidskatt skall betalas för bränslen som anges i 2 kap. 1, 3 och 4 §§. Svavelskatt skall betalas på svavelinnehållet i bränslen som anges i 3 kap. 1 §. Bestämmelser om dessa skatter finns i 2–10 kap.

Bestämmelser om skatt på elektrisk kraft finns i 11 kap.

2 kap.

1 a §

Energiskatt skall även betalas för råtallolja (KN-nr 3803 00 10) med en skattesats som motsvarar den sammanlagda skatt som tas ut på bränsle enligt 1 § första stycket 3 a.

2 §

För bränslen som beskattas enligt 1 § första stycket 1–3 eller 4 a gäller angivna skattebelopp bränslets volym vid en temperatur av 15

° C. Om en skattskyldig visar att bränslet när skattskyldigheten inträder har en annan temperatur får volymen räknas om till 15 ° C. Om skattskyldighet inträder vid leverans till en köpare som inte är re-

För bränslen som beskattas enligt 1 § första stycket 1–3 eller 4 a eller enligt 1 a § gäller angivna skattebelopp bränslets volym vid en temperatur av 15

° C. Om en

skattskyldig visar att bränslet när skattskyldigheten inträder har en annan temperatur får volymen räknas om till 15

° C. Om skattskyldig-

het inträder vid leverans till en kö-

gistrerad som skattskyldig för bränslen, får dock omräkning göras endast om detta särskilt avtalats mellan säljaren och köparen.

pare som inte är registrerad som skattskyldig för bränslen, får dock omräkning göras endast om detta särskilt avtalats mellan säljaren och köparen.

För naturgas och metan skall de angivna skattebeloppen beräknas på volymen vid en temperatur av 0

° C och ett tryck av 101,325 kilopascal.

4 kap.

12 §1

Skattskyldig för energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt för bränslen som avses i 2 kap. 1 § första stycket 6–8, bränslen enligt 3 och 4 §§ som inte avses i 1 kap. 3 a § samt vad gäller svavelskatt även bränslen som avses i 3 kap. 1 § 1 är den som

Skattskyldig för energiskatt för råtallolja samt för energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt för bränslen som avses i 2 kap. 1 § första stycket 6–8, bränslen enligt 3 och 4 §§ som inte avses i 1 kap. 3 a § samt vad gäller svavelskatt även bränslen som avses i 3 kap. 1 § 1 är den som

1. tillverkar eller bearbetar bränsle,

2. enligt 6 kap. 10 § andra stycket registrerats som lagerhållare, återförsäljare eller förbrukare av bränsle,

3. i annat fall än som avses i 1 och 2

a) importerar bränsle från tredje land, eller

b) för in kolbränsle, petroleumkoks eller torvbränsle till Sverige från ett annat EG-land eller tar emot en sådan leverans, och

b) för in kolbränsle, petroleumkoks, råtallolja eller torvbränsle till Sverige från ett annat EG-land eller tar emot en sådan leverans, och

4. den som förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller lägre skatt skall betalas när bränslet används för visst ändamål men som säljer eller förbrukar bränslet för ett ändamål som medför att skatt skall betalas med högre belopp.

Vad som sägs i första stycket 4 tillämpas även i fråga om bränsle enligt 2 kap. 3 eller 4 § som inte avses i 1 kap. 3 a § och som beskattats enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a eller som förvärvats utan skatt, och som förbrukas i skepp, när skeppet används för privat ändamål.

Som tillverkare anses den som för in naturgas till Sverige samt den för vars räkning sådan införsel äger rum. Som tillverkare anses även den som tar upp torvbränsle.

7 kap.

2 §2

I en deklaration som avser energiskatt och koldioxidskatt på andra bränslen än som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b, dock inte flyg-bensin

1 Senaste lydelse 1995:611.2 Senaste lydelse 1997:1130.

eller flygfotogen, får avdrag göras enligt 1 § första stycket 1–4 och andra stycket.

Avdrag får också, med de begränsningar som följer av första stycket, göras för skatt

1. på annat bränsle än bensin som förbrukats eller sålts för förbrukning

a) i tåg eller annat spårbundet transportmedel,

b) i skepp, när skeppet inte används för privat ändamål, eller

c) i båt för vilken fartygstillstånd meddelats enligt fiskelagen (1993:787), när båten inte används för privat ändamål,

2. på annat bränsle än bensin som förbrukats eller sålts för förbrukning i luftfartyg, när luftfartyget inte används för privat ändamål,

3. på bränsle som förbrukats för framställning av

a) mineraloljeprodukter,

b) kolbränslen och petroleumkoks, eller

c) andra produkter för vilka skatteplikt har inträtt för tillverkaren,

4. på bränsle som förbrukats för framställning av skattepliktig elektrisk kraft, med de begränsningar som följer av tredje stycket.

4. på bränsle som förbrukats för framställning av skattepliktig elektrisk kraft, med de begränsningar som följer av tredje och fjärde styckena.

Avdrag enligt andra stycket 4 får vid samtidig produktion av värme och skattepliktig elektrisk kraft i en kraftvärmeanläggning göras för energiskatt och koldioxidskatt på den del av bränslet som förbrukats för framställning av skattepliktig elektrisk kraft och för hälften av energiskatten på den del av bränslet som förbrukats för framställning av nyttiggjord värme.

Avdrag enligt andra stycket 4 får vid samtidig produktion av värme och skattepliktig elektrisk kraft i en kraftvärmeanläggning göras för

1. energiskatt och koldioxidskatt på den del av bränslet som förbrukats för framställning av skattepliktig elektrisk kraft, och

2. hälften av energiskatten på den del av bränslet, dock inte råtallolja, som förbrukats för framställning av nyttiggjord värme.

Bestämmelserna i tredje stycket 2 tillämpas även på råtallolja, dock att avdrag får göras för energiskatt med ett belopp som motsvarar hälften av den energi-skatt som tas ut på bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

4 §3

Avdrag får, i den mån avdrag inte har gjorts enligt 1–3 §§, göras även för energiskatten samt för hälften av koldioxidskatten på bränsle, dock inte bensin eller

Avdrag får, i den mån avdrag inte har gjorts enligt 1–3 §§, göras även för energiskatten samt för hälften av koldioxidskatten på bränsle, dock inte bensin, råtall-

3 Senaste lydelse 1997:1130.

bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b, som förbrukats för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller för växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling.

olja eller bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b, som förbrukats för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller för växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling.

Bestämmelserna i första stycket tillämpas även på råtallolja, dock att avdrag får göras för energiskatt med ett belopp som motsvarar den energiskatt och hälften av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Avdrag enligt första stycket får göras även för skatt på bränsle som sålts för förbrukning för växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling.

Avdrag enligt första eller andra stycket får göras även för skatt på bränsle som sålts för förbrukning för växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling.

Bestämmelserna i första stycket gäller även sådan oljeprodukt som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b och som förbrukats vid tillverkningsprocessen i gruvindustriell verksamhet för drift av andra motordrivna fordon än personbilar, lastbilar och bussar.

Har bränsle sålts för förbrukning till någon som meddelats ett beslut om preliminär skattesats enligt 9 kap. 9 b § får avdrag enligt andra stycket göras enligt den lägre koldioxidskattesats som följer av beslutet.

Har bränsle sålts för förbrukning till någon som meddelats ett beslut om preliminär skattesats enligt 9 kap. 9 b § får avdrag enligt tredje stycket göras enligt den lägre koldioxidskattesats eller, beträffande råtallolja, energiskattesats som följer av beslutet.

8 kap. 3 a §4

Annan än den som är registrerad som skattskyldig får köpa bränsle, dock inte bensin och bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b, utan energiskatt och hälften av den koldioxidskatt som följer av 2 kap. 1 § första stycket mot att han till leverantören lämnar en försäkran om att bränslet skall användas för sådant ändamål som avses i 7 kap. 4 § andra stycket.

Annan än den som är registrerad som skattskyldig får köpa bränsle, dock inte bensin, råtallolja eller bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b, utan energiskatt och hälften av den koldioxidskatt som följer av 2 kap. 1 § första stycket mot att han till leverantören lämnar en försäkran om att bränslet skall användas för sådant ändamål som avses i 7 kap. 4 § tredje styck-

4 Senaste lydelse 1997:1130.

et.

Bestämmelserna i första stycket tillämpas även på råtallolja, dock att detta bränsle får köpas med energiskatten nedsatt till ett belopp som motsvarar hälften av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Har beslut om preliminär skattesats meddelats enligt 9 kap. 9 b § får köp enligt första stycket ske till den lägre koldioxidskattesats som följer av beslutet. I sådana fall skall beslutet om preliminär skattesats gälla som försäkran.

Har beslut om preliminär skattesats meddelats enligt 9 kap. 9 b § får köp enligt första eller andra stycket ske till den lägre koldioxidskattesats eller, beträffande råtallolja, energiskattesats som följer av beslutet. I sådana fall skall beslutet om preliminär skattesats gälla som försäkran.

9 kap.

2 §5

Om någon som inte är skattskyldig har förbrukat bränsle, dock inte bensin eller bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b, för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet, medger beskattningsmyndigheten efter ansökan återbetalning av energiskatten och hälften av koldioxidskatten på bränslet.

Om någon som inte är skattskyldig har förbrukat bränsle, dock inte bensin, råtallolja eller bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b, för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet, medger beskattnings-myndigheten efter ansökan återbetalning av energiskatten och hälften av koldioxidskatten på bränslet.

Bestämmelserna i första stycket tillämpas även på råtallolja, dock att återbetalning medges av energiskatt till ett belopp som motsvarar den energiskatt och hälften av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Har beslut om preliminär skattesats meddelats enligt 9 kap. 9 b § får återbetalning enligt första stycket medges enligt den lägre koldioxidskattesats som följer av beslutet.

Har beslut om preliminär skattesats meddelats enligt 9 kap. 9 b § får återbetalning enligt första eller andra stycket medges enligt den lägre koldioxidskattesats eller, beträffande råtallolja, energiskattesats som följer av beslutet.

5 Senaste lydelse 1997:1130.

5 §6

Om värme har levererats för tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller för växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling, medger beskattningsmyndigheten efter ansökan av den som framställt värmen återbetalning av

1. energiskatten på elektrisk kraft, och

2. energiskatten och hälften av koldioxidskatten på bränsle, dock inte bensin eller bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b,

2. energiskatten och hälften av koldioxidskatten på bränsle, dock inte bensin, råtallolja eller bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b,

som förbrukats vid framställning av värmen.

Bestämmelserna i första stycket 2 tillämpas även på råtallolja, dock att återbetalning av energiskatt medges till ett belopp som motsvarar den energiskatt och hälften av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Har beslut om preliminär skattesats meddelats enligt 9 kap. 9 b § medges återbetalning enligt den lägre koldioxidskattesats som följer av beslutet.

Har beslut om preliminär skattesats meddelats enligt 9 kap. 9 b § medges återbetalning enligt den lägre koldioxidskattesats eller, beträffande råtallolja, energiskattesats som följer av beslutet.

9 §7

Utöver möjligheterna till avdrag enligt 7 kap. 4 §, inköp mot försäkran enligt 8 kap. 3 a § eller återbetalning enligt 9 kap. 2 § gäller följande. Har bränsle, dock inte bensin eller bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b, förbrukats vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller för växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling, medger beskattningsmyndigheten efter ansökan nedsättning av koldioxidskatten för den del av skatten som överstiger 0,8 procent av de framställda produkternas försäljningsvärde. Nedsättning medges med sådant be-

Utöver möjligheterna till avdrag enligt 7 kap. 4 §, inköp mot försäkran enligt 8 kap. 3 a § eller återbetalning enligt 9 kap. 2 § gäller följande. Har bränsle, dock inte bensin eller bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b, förbrukats vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller för växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling, medger beskattningsmyndigheten efter ansökan nedsättning av koldioxidskatten eller, beträffande råtall-olja, energiskatten för den del av skatten som överstiger 0,8 procent av de framställda produkternas försälj-

6 Senaste lydelse 1997:1130.7 Senaste lydelse 1997:1130

lopp att den överskjutande skattebelastningen inte överstiger 24 procent av det överskjutande skattebeloppet för bräns-let. Nedsättning får dock inte medges för skatt på bränsle som förbrukats för drift av motordrivna fordon.

ningsvärde. Nedsättning medges med sådant belopp att den överskjutande skattebelastningen inte överstiger 24 procent av det överskjutande skattebeloppet för bränslet. Nedsättning får dock inte medges för skatt på bränsle som förbrukats för drift av motordrivna fordon.

Bestämmelserna i första stycket gäller även mottagare av värmeleveranser om värmen har använts vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller för växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling. I sådana fall avses med bränsle det bränsle som förbrukats för framställning av värmen.

Vid beräkning av nedsättning enligt första eller andra stycket får den koldioxidskatt som är hänförlig till följande bränslen dock inte sättas ned mer än att den motsvarar minst

a) 160 kr per kubikmeter dieselbrännolja (KN-nr 2710 00 69) eller fotogen (KN-nr 2710 00 51 eller 2710 00 55),

b) 125 kr per kubikmeter eldningsolja (KN-nr 2710 00 74 – 2710 00 78), och

c) 320 kronor per 1 000 kilogram gasol som förbrukats för drift av stationära motorer.

Vad som i tredje stycket föreskrivs om dieselbrännolja, fotogen, eldningsolja och gasol tillämpas även på bränsle för vilket motsvarande skatt skall betalas enligt 2 kap. 3 och 4 §§.

Ansökan om nedsättning enligt första eller andra stycket skall omfatta en period om ett kalenderår och skall lämnas in till beskattningsmyndigheten senast inom ett år efter kalenderårets utgång.

11 kap.

10 §8

Avdrag får göras även för energiskatt och koldioxidskatt på

1. bränsle som beskattas enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b, om bränslet förbrukats vid framställning av skattepliktig elektrisk kraft i en gasturbinanläggning som har en sammanlagd installerad generatoreffekt av minst fem megawatt, under förutsättning att värme inte samtidigt nyttiggjorts,

2. annat bränsle än som avses under 1, om bränslet förbrukats vid framställning av skattepliktig elektrisk kraft, med de begränsningar som följer av andra och tredje styckena.

2. annat bränsle än som avses under 1, dock inte råtallolja, om bränslet förbrukats vid framställning av skattepliktig elektrisk kraft, med de begränsningar som följer av andra och femte styckena.

Avdrag enligt första stycket 2 får vid samtidig produktion av värme och skattepliktig elektrisk kraft i en kraftvärmeanläggning göras för energiskatt och koldioxidskatt på den del av bränslet som förbrukats för fram-

8 Senaste lydelse 1995:1525.

ställning av skattepliktig elektrisk kraft och för hälften av energiskatten på den del av bränslet som förbrukats för framställning av nyttiggjord värme.

Avdrag får göras även för energiskatt på råtallolja om den förbrukats vid framställning av skattepliktig elektrisk kraft, med de begränsningar som följer av fjärde och femte styckena.

Avdrag enligt tredje stycket får vid samtidig produktion av värme och skattepliktig elektrisk kraft i en kraftvärmeanläggning göras för hela energiskatten på den del av bränslet som förbrukats för framställning av skattepliktig elektrisk kraft och för energiskatt med ett belopp som motsvarar hälften av den energiskatt som tas ut på bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a på den del av bränslet som förbrukats för framställning av nyttiggjord värme.

Avdrag enligt första eller andra stycket får göras endast i den mån avdrag inte gjorts enligt 9 § första stycket 4, 7 kap. 1 § första stycket 5 eller 2 § andra stycket 4 eller tredje stycket.

Avdrag enligt första – fjärde styckena får göras endast i den mån avdrag inte gjorts enligt 9 § första stycket 4, 7 kap. 1 § första stycket 5 eller 2 § andra stycket 4 eller tredje eller fjärde stycket.

Den som yrkesmässigt levererar elektrisk kraft som i Sverige framställts i ett vindkraftverk får göra avdrag med ett belopp som svarar mot den skatt som skall betalas enligt 3 § första stycket 4.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

2.2. Förslag till lag om ändring i lagen (1998:000) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Härigenom föreskrivs att 9 kap. 9 b § lagen (1994:1776) om skatt på energi i stället för dess lydelse enligt lagen (1998:000) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

Lydelse enligt prop. 1998/99:18 Föreslagen lydelse

9 kap.

9 b §

I fall som avses i 9 § får beskattningsmyndigheten efter ansökan bestämma en preliminär koldioxidskattesats enligt vilken skatt skall tas ut under ett kalenderår.

I fall som avses i 9 § får beskattningsmyndigheten efter ansökan bestämma en preliminär koldioxidskattesats eller, beträffande råtallolja, en preliminär energiskattesats enligt vilken skatt skall tas ut under ett kalenderår.

Har beslut om preliminär skattesats meddelats skall sökanden, när det kalenderår som beslutet avser gått ut, komplettera sin ansökan med uppgifter om hur mycket bränsle som förbrukats under året och försäljningsvärdet på de produkter som framställts under året. Beskattningsmyndigheten skall för varje sökande fatta slutligt beslut om skattenedsättning för det bränsle som förbrukats under kalenderåret. Genom beslutet kan skatt påföras sökanden eller återbetalas till honom.

Den komplettering som avses i andra stycket skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten före mars månads utgång året efter det kalenderår som ansökan avser.

Kan sökandens uppgifter inte läggas till grund för en tillförlitlig beräkning eller saknas uppgifter från honom, får slutligt beslut om skattenedsättning fattas efter skälig grund.

Bestämmelserna i 5 kap.111 §§ och 1618 §§ lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter skall tillämpas på skatt som påförs med stöd av andra stycket.

3. Ärendet och dess beredning

Utformningen av energibeskattningen påverkar indirekt prisbildningen på råtallolja, vilket utgör ett problem för de företag inom den kemiska förädlingsindustrin, som använder råtallolja som råvara. En spärr mot användning av råtallolja i värmeverk fanns under tiden den 1 juli 1994 – den 1 september 1996 i skattelagstiftningen. Sedan industrins koldioxidbeskattning höjts från 25 % till 50 % av den generella nivån samt spärren mot förbränning tagits bort, har frågan om den skattemässiga behandlingen av råtallolja åter aktualiserats.

Företaget Arizona Chemical AB, som vid sin anläggning i Sandarne i Hälsingland förädlar råtallolja till specialkemikalier, har i skrivelser till regeringen påtalat att prisbildningen på råtallolja påverkats av energibeskattningen och att detta utgör ett problem för företaget.

Mot bakgrund av de förhållanden som redogjorts för ovan utarbetades under sommaren 1997 inom Finansdepartementet en promemoria om beskattning av råtallolja. Promemorians lagförslag finns i bilaga 1. I promemorian föreslogs att energiskatt skulle införas på råtallolja som användes för uppvärmning och att skattesatsen därvid skulle motsvara den sammanlagda energi- och koldioxidskatt som tas ut på eldningsolja. Syftet härmed var att motverka användningen av råtallolja som bränsle. I samma syfte föreslogs att de skattelättnader som gäller för tillverkningsindustrin och den yrkesmässiga växthusnäringen inte skulle tillämpas på råtallolja. Inte heller de skattelättnader som gäller för bränslen som används för ren elproduktion eller samtidig framställning av elektrisk kraft och värme skulle till någon del gälla för råtallolja. Följande myndigheter och organisationer bereddes tillfälle att yttra sig över promemorian: Riksskatteverket, Närings- och teknikutvecklingsverket, Kemikontoret, Skogsindustrierna, Svenska Fjärrvärmeföreningen, Svenska Kraftvärmeföreningen och Sveriges Industriförbund. Utöver dessa instanser har även Stor-Stockholms Energi AB yttrat sig. En sammanställning över remissyttrandena finns tillgänglig i Finansdepartementet (dnr Fi97/2399).

Regeringen avser nu att ta upp frågan om beskattning av råtallolja.

Lagrådet

Regeringen beslutade den 15 oktober 1998 att inhämta Lagrådets yttrande över det lagförslag som finns i bilaga 2. Lagrådets yttrande finns i bilaga 3.

Efter att regeringen beslutat lagrådsremissen har framkommit att den i bilaga 2 föreslagna utformningen av 9 kap. 9 § varit mindre lämplig. Som framgår av bilaga 3 har en alternativ utformning av lagrummet lagts fram för Lagrådet. Då Lagrådet inte haft något att erinra mot den senast föreslagna lydelsen, föreslår regeringen nu att paragrafen utformas i enlighet härmed.

4. Beskattning av råtallolja

Regeringens förslag: Energiskatt skall införas på råtallolja som används för uppvärmning. Råtallolja behandlas skattemässigt på väsentligen samma sätt som eldningsolja.

Promemorians förslag: Energiskatt införs på råtallolja som används för uppvärmning. Skattesatsen skall motsvara den sammanlagda energioch koldioxidskatt som tas ut för fossil eldningsolja. De lättnadsregler som gäller för tillverkningsindustrin m.m. tillämpas inte på råtallolja.

Remissinstanserna: Skogsindustrierna och NUTEK avstyrker promemorians förslag. Stor-Stockholms Energi AB ställer sig tveksamt till detsamma. Kemikontoret hälsar med tillfredsställelse att regeringen överväger att lägga fram ett förslag, som syftar till att förädling av råtallolja kan fortsätta långsiktigt i Sverige, men anser att skattenivån bör läggas väsentligt lägre för industriell verksamhet. Sveriges Industriförbund, som förordar att råtalloljeproblemet löses genom att energi- och koldioxidskatterna sänks, anser att skattenivån för industriell verksamhet i vart fall inte bör överstiga motsvarande skattesats för eldningsolja. Riksskatteverket och Svenska Fjärrvärmeföreningen lämnar förslaget utan invändning.

Svenska Kraftverksföreningen uttalar inte någon bestämd uppfattning.

Bakgrunden till regeringens förslag: Råtallolja uppkommer som en biprodukt från framställningen av sulfatcellulosa och utgörs i huvudsak av vedens kådämnen. Oljan används som råvara vid framställning av specialkemikalier, men kan även användas som bränsle och ersätter där-vid främst eldningsolja.

De produkter som uppkommer vid vidareförädling av råtallolja är t.ex. tallfettsyror, destillerad tallolja, tallhartser, tall- och hartsestrar samt boardoljor. De framställda produkterna är viktiga råvaror för exempelvis färg-, tryckfärgs- och pappersindustrierna. Som en biprodukt vid förädlingen av råtallolja utfås tallbeck. Tallbeck kan användas som bränsle, men inte för förädlingsändamål.

Råtallolja används som bränsle både internt inom massaindustrin och av utomstående förbrukare. För att råtalloljan skall kunna användas som bränsle krävs en syratålig förbränningsanläggning, vilket torde innebära att i praktiken endast massatillverkarna själva och vissa kraft- eller fjärrvärmeanläggningar kan komma i fråga som bränsleförbrukare.

Användning av fossila bränslen i värmeproduktion är belagd med full energi- och koldioxidskatt, medan användningen av fossila bränslen inom tillverkningsindustrin endast är belagd med halv koldioxidskatt och ingen energiskatt. Varken råtallolja eller tallbeck är i dag belagt med energieller koldioxidskatt. Beskattningen av fossila bränslen i värmesektorn har medfört ökad betalningsvilja för biobränslen. För massaindustrin kan det därför vara lönsamt att sälja råtallolja till förädlingsindustrin, kraft- eller värmeverk och köpa eldningsolja för det egna bränslebehovet. Detta förutsätter naturligtvis att det pris som erhålls för råtall-oljan överstiger kostnaden för eldningsoljan. Även beskattningen av eldningsolja inom industrin påverkar därmed prisbildningen på råtallolja. Situationen har lett till

stigande priser på råtallolja vilket drabbar de industrier som använder råtallolja som insatsvara. Till följd av den nämnda prissättningen på råtallolja belastas svenska vidareförädlare med en högre kostnad för sina råvaruinköp än sina konkurrenter på världsmarknaden. Den kemiska förädlingsindustrins ekonomiska situation påverkas dock även av dess möjlighet att få avsättning för tallbeck och sådan råtallolja som inte lämpar sig för förädling.

I skattelagstiftningen fanns tidigare en spärr mot eldning av råtallolja genom att den kompensation (den s.k. nioöringen) som värmeverken erhöll vid leverans av värme till industrin förutsatte att råtallolja inte användes i verket. Sedan industrin börjat lägga om sin egen värmeproduktion för att få tillgång till nioöringen ökade kostnaden för kompensationssystemet kraftigt och riksdagen beslutade därför under våren 1996 att ersätta reglerna om nioöreskompensationen med en återgång till äldre bestämmelser (se prop. 1995/96:198, bet. 1995/96:SkU31, rskr 1995/96: 305, SFS 1996:687). Dessa innebär att värmeverk som levererar värme till tillverkningsindustrin och för yrkesmässig växthusuppvärmning är berättigade till återbetalning av energiskatten och hälften av koldioxid-skatten på bränsle som använts för leveransen. I och med slopandet av nioöreskompensationen utgick råtalloljespärren ur skattelagstiftningen. De nya reglerna trädde i kraft den 1 september 1996. Skatteutskottet har emellertid uttalat att någon form av spärr mot användning av råtallolja som bränsle bör finnas även i framtiden (se bet. 1995/96:SkU31 s. 39 och bet. 1996/97:FiU1 del 2, s. 35). Sedan koldioxidskatten för industrin höjdes från 25 % till 50 % av den generella nivån den 1 juli 1997 har den indirekta skatteeffekten för råtallolja och tallbeck förstärkts.

Skälen för regeringens förslag: Det är viktigt att energi- och koldioxidbeskattningen har en utformning som ger goda förutsättningar för den svenska industrin att konkurrera internationellt och säkrar lönsamheten för investeringar i varuproduktion i Sverige. I syfte att säkerställa att energibeskattningen inte indirekt belastar den kemiska förädlingsindustrins inköp av råtallolja som råvara, bör användningen av råtallolja för uppvärmningsändamål motverkas. Då tallbeck inte kan användas som råvara för förädlingsindustrin saknas anledning att belägga detta med skatt.

Mot den angivna bakgrunden bör skatt tas ut på råtallolja som används för uppvärmning. Regeringen anser dock att promemorians förslag skulle kunna leda till oönskade konsekvenser, såsom en väsentligt ökad kostnad för massaindustrin som idag bränner råtallolja av sådana kvaliteter som inte kan användas för förädlingsändamål. Då det är beskattningen av eldningsolja inom industrin som påverkat prisbildningen på råtallolja bör i stället i största möjliga mån en likabehandling av råtallolja och eldningsolja eftersträvas.

Råtallolja är ett biobränsle. Då förbränningen av råtallolja inte ger upphov till nettoemission av koldioxid skall någon koldioxidskatt inte tas ut. För att uppnå syftet med lagstiftningen bör dock skatten på råtallolja motsvara den sammanlagda energi- och koldioxidskatt som tas ut för eldningsolja.

De för eldningsolja generellt gällande energi- och koldioxidskattesatserna modifieras i stor utsträckning genom ett system av lättnadsregler för

olika förbrukarkategorier. Bränsle som används inom fjärrvärmeverk beskattas med full energi- och koldioxidskatt. Inom kraftvärmeverk däremot tas full koldioxidskatt och halv energiskatt ut för bränsle som förbrukas för framställning av nyttiggjord värme. För bränsle som förbrukas vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet och vid yrkesmässig växthusodling tas ingen energiskatt och halv koldioxidskatt ut. Dessa regler modifieras i sin tur av den s.k. 0,8-procentsregeln i 9 kap. 9 § lagen (1994:1776) om skatt på energi.

För att uppnå en likabehandling med eldningsolja krävs att de ovan redovisade lättnadsreglerna även tillämpas på råtallolja. Då reglerna utgår från bränslen som belagts med såväl energi- som koldioxidskatt kan dessa dock inte utan vidare tillämpas på råtallolja. En ny lagteknisk lösning har därför fått sökas. De föreslagna reglerna syftar emellertid till att samma skatt även i praktiken skall tas ut på råtallolja och eldningsolja.

Det bör beträffande bestämmelserna i 9 kap. 9 § anmärkas att beskattningsmyndigheten, vid tillämpning av 0,8-procentsregeln, har att utgå från det skattebelopp som återstår då lättnadsreglerna i 7 kap. 4 §, 8 kap. 3 a § eller 9 kap. 2 § tillämpats; jämför prop. 1996/97:29 s. 12 ff. Den föreslagna ändringen av paragrafen innebär inte någon förändring i detta hänseende. För råtallolja skall således beskattningsmyndigheten utgå från energiskatt till ett belopp som motsvarar hälften av den koldioxidskatt som tas ut på eldningsolja, för närvarande 529 kr per m3. I lagtexten syftar med andra ord energiskatten på den energiskatt som återstår efter att lättnadsreglerna i 7 kap. 4 §, 8 kap. 3 a § eller 9 kap. 2 § tillämpats.

Enligt förslaget skall råtallolja vad gäller förfarandereglerna jämställas med kol och andra bränslen som EG:s särskilda hanteringsordning inte gäller för. Detta innebär bl.a. att skattskyldig är den som tillverkar råtallolja eller för in produkten till Sverige eller tar emot en sådan leverans här i landet. Skatteplikten är knuten till råtallolja som produkt, inte till användningen som bränsle. Skattefrihet för råtallolja som används för annat ändamål än uppvärmning uppnås för skattskyldiga genom en möjlighet till avdrag i deklarationen och för icke skattskyldiga genom en möjlighet till skattefria inköp mot försäkran.

Förslaget föranleder ändringar i 1 kap. 2 §, 2 kap. 2 §, 4 kap. 12 §, 7 kap.2 och 4 §§, 8 kap. 3 a §, 9 kap.2, 5, 9 och 9 b §§ samt 11 kap. 10 § lagen (1994:1776) om skatt på energi. Vidare införs en ny bestämmelse i nämnda lag, 2 kap. 1 a §.

De föreslagna ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 1999.

Promemorians lagförslag

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt på energi

dels att 2 kap. 1 och 2 §§, 3 kap. 1 §, 4 kap. 12 §, 7 kap. 4 och 5 a §, 8 kap. 1 §, 9 kap. 2, 5 och 9 §§ samt 11 kap. 10 § skall ha följande lydelse,

dels att punkt 6 av övergångsbestämmelserna till lagen (1994:1776) om skatt på energi skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

1 §

9. 3803 00 10 Råtallolja Energiskatt 1 801 kr per m 3 Koldioxidskatt 0 kr Summa skatt 1 801 kr per m 3 .

2 §

För bränslen som beskattas enligt 1 § första stycket 1–3 eller 4 a gäller angivna skattebelopp bränslets volym vid en temperatur av 15

° C.

Om en skattskyldig visar att bränslet när skattskyldigheten inträder har en annan temperatur får volymen räknas om till 15

° C. Om skattskyldig-

het inträder vid leverans till en köpare som inte är registrerad som skattskyldig för bränslen, får dock omräkning göras endast om detta särskilt avtalats mellan säljaren och köparen.

För bränslen som beskattas enligt 1 § första stycket 1–3, 4 a eller 9 gäller angivna skattebelopp bränslets volym vid en temperatur av 15

° C. Om en skattskyldig visar att bränslet när skattskyldigheten inträder har en annan temperatur får volymen räknas om till 15 ° C. Om skattskyldighet inträder vid leverans till en köpare som inte är registrerad som skattskyldig för bränslen, får dock omräkning göras endast om detta särskilt avtalats mellan säljaren och köparen.

För naturgas och metan skall de angivna skattebeloppen beräknas på volymen vid en temperatur av 0

° C och ett tryck av 101,325 kilopascal.

3 kap.

1 §

Svavelskatt skall betalas för svavelinnehållet i

1. torvbränsle ur KN-nr 2703,

2. bränsle som avses i 2 kap. 1, 3 och 4 §§.

2. bränsle som avses i

a) 2 kap. 1 §, dock inte råtallolja, och i

b) 2 kap. 3 och 4 §§.

4 kap.

12 §

Skattskyldig för energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt för bränslen som avses i 2 kap. 1 § första stycket 6–8, bränslen enligt 3 och 4 §§ som inte avses i 1 kap. 3 a § samt vad gäller svavelskatt även bränslen som avses i 3 kap. 1 § 1 är den som

Skattskyldig för energiskatt för råtallolja, energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt för bränslen som avses i 2 kap. 1 § första stycket 6–8, bränslen enligt 3 och 4 §§ som inte avses i 1 kap. 3 a § samt vad gäller svavelskatt även bränslen som avses i 3 kap. 1 § 1 är den som

1. tillverkar eller bearbetar bränsle,

2. enligt 6 kap. 10 § andra stycket registrerats som lagerhållare, återförsäljare eller förbrukare av bränsle,

3. i annat fall än som avses i 1 och 2

a) importerar bränsle från tredje land, eller

b) för in kolbränsle, petroleumkoks eller torvbränsle till Sverige från ett annat EG-land eller tar emot en sådan leverans, och

b) för in kolbränsle, petroleumkoks, råtallolja eller torvbränsle till Sverige från ett annat EG-land eller tar emot en sådan leverans, och

4. den som förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller lägre skatt skall betalas när bränslet används för visst ändamål men som säljer eller förbrukar bränslet för ett ändamål som medför att skatt skall betalas med högre belopp.

Vad som sägs i första stycket 4 tillämpas även i fråga om bränsle enligt 2 kap. 3 eller 4 § som inte avses i 1 kap. 3 a § och som beskattats enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a eller som förvärvats utan skatt, och som förbrukas i skepp, när skeppet används för privat ändamål.

Som tillverkare anses den som för in naturgas till Sverige samt den för vars räkning sådan införsel äger rum. Som tillverkare anses även den som tar upp torvbränsle.

7 kap.

4 §

Avdrag får, i den mån avdrag inte har gjorts enligt 1–3 §§, göras även för energiskatten samt för hälften av koldioxidskatten på annat bränsle än bensin som förbrukats för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller för växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling.

Avdrag får, i den mån avdrag inte har gjorts enligt 1–3 §§, göras även för energiskatten samt för hälften av koldioxidskatten på annat bränsle än bensin och råtallolja som förbrukats för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller för växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling.

Bestämmelserna i första stycket gäller även sådan oljeprodukt som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b och som förbrukats till tillverkningsprocessen i gruvindustriell verksamhet för drift av andra motordrivna fordon är personbilar, lastbilar och bussar.

5 a §

I en deklaration som avser energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt på flygbensin (KN-nr 2710 00 26) och flygfotogen (KN-nr 2710 00 51) får avdrag göras enligt 1 § första stycket 1–4 och andra stycket.

I en deklaration som avser energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt på flygbensin (KN-nr 2710 00 26) och flygfotogen (KN-nr 2710 00 51) eller energiskatt på råtallolja får avdrag göras enligt 1 § första stycket 1–4 och andra stycket.

Avdrag får också göras för skatt på flygbensin och flygfotogen som förbrukats eller sålts för förbrukning för sådan motordrift som avser drift av motorer i luftfartyg eller av sådana motorer i provbädd eller i annan liknande ordning.

8 kap.

1 §

Annan än den som är registrerad som skattskyldig får köpa bensin och bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b utan energiskatt och koldioxidskatt mot att han lämnar en försäkran till leverantören om att bränslet skall användas för sådant ändamål som avses i 7 kap. 1 § första stycket 4 eller andra stycket.

Annan än den som är registrerad som skattskyldig får köpa bensin och bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b utan energiskatt och koldioxidskatt samt råtallolja utan energiskatt mot att han lämnar en försäkran till leverantören om att bränslet skall användas för sådant ändamål som avses i 7 kap. 1 § första stycket 4 eller andra stycket.

9 kap.

2 §

Om någon som inte är skattskyldig har förbrukat annat bränsle än bensin för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller för växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling, medger beskattningsmyndigheten efter ansökan återbetalning av energiskatten och hälften av koldioxdiskatten på bränslet.

Om någon som inte är skattskyldig har förbrukat annat bränsle än bensin och råtallolja för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller för växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling, medger beskattningsmyndigheten efter ansökan återbetalning av energiskatten och hälften av koldioxdiskatten på bränslet.

5 §

Om värme har levererats för tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller för växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling, medger beskattningsmyndigheten efter ansökan av den som framställt värmen återbetalning av

1. energiskatten på elektrisk kraft, och

2. energiskatten och hälften av koldioxidskatten på annat bränsle

2. energiskatten och hälften av koldioxidskatten på annat bränsle

än bensin som förbrukats vid framställning av värmen.

än bensin och råtallolja som förbrukats vid framställning av värmen.

9 §

Sedan möjligheterna till avdrag enligt 7 kap. 4 § eller återbetalning enligt 9 kap. 2 § utnyttjats medger beskattningsmyndigheten efter ansökan nedsättning av koldioxidskatten för den del av skatten som överstiger 0,8 procent av försäljningsvärdet med sådant belopp att den överskjutande skattebelastningen inte överstiger 24 procent av det överskjutande skattebeloppet för annat bränsle än bensin som förbrukats vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller för växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling. Nedsättning får dock inte medges för skatt på bränsle som förbrukats för drift av motordrivna fordon.

Sedan möjligheterna till avdrag enligt 7 kap. 4 § eller återbetalning enligt 9 kap. 2 § utnyttjats medger beskattningsmyndigheten efter ansökan nedsättning av koldioxidskatten för den del av skatten som överstiger 0,8 procent av försäljningsvärdet med sådant belopp att den överskjutande skattebelastningen inte överstiger 24 procent av det överskjutande skattebeloppet för annat bränslet än bensin och råtallolja som förbrukats vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller för växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling. Nedsättning får dock inte medges för skatt på bränsle som förbrukats för drift av motordrivna fordon.

Vid beräkning av nedsättning enligt första stycket får den koldioxidskatt som är hänförlig till följande bränslen dock inte sättas ned mer än att den motsvarar minst

a) 160 kronor per kubikmeter dieselbrännolja (KN-nr 2710 00 69) eller fotogen (KN-nr 2710 00 51 eller 2710 00 55),

b) 125 kronor per kubikmeter eldningsolja (KN-nr 2710 00 74–2710 00 78), och

c) 320 kronor per 1 000 kilogram gasol som förbrukats för drift av stationära motorer.

Vad som i andra stycket föreskrivs om dieselbrännolja, fotogen, eldningsolja och gasol tillämpas även på bränsle för vilket motsvarande skatt skall betalas enligt 2 kap. 3 och 4 §§.

Ansökan om nedsättning enligt första stycket skall omfatta en period om ett kalenderår och skall lämnas in till beskattningsmyndigheten senast inom ett år från kalenderårets utgång.

11 kap.

10 §

Avdrag får göras även för energiskatt och koldioxidskatt på

1. bränsle som beskattas enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b, om bränslet förbrukats vid framställning av skattepliktig elektrisk kraft i en gasturbinanläggning som har en sammanlagd installerad generatoreffekt av minst fem megawatt, under förutsättning att värme inte samtidigt nyttiggjorts.

2. annat bränsle än som avses under 1, om bränslet förbrukats vid

2. annat bränsle än som avses under 1, dock inte råtallolja, om

framställning av skattepliktig elektrisk kraft, med de begränsningar som följer av andra och tredje styckena.

bränslet förbrukats vid framställning av skattepliktig elektrisk kraft, med de begränsningar som följer av andra och tredje styckena.

Avdrag enligt första stycket 2 får vid samtidig produktion av värme och skattepliktig elektrisk kraft i en kraftvärmeanläggning göras för energiskatt och koldioxidskatt på den del av bränslet som förbrukats för framställning av skattepliktig elektrisk kraft och för hälften av energiskatten på den del av bränslet som förbrukats för framställning av nyttiggjord värme.

Avdrag enligt första eller andra stycket får göras endast i den mån avdrag inte gjorts enligt 9 § första stycket 4, 7 kap. 1 § första stycket 5 eller

2 § andra stycket 4 eller tredje stycket.

Den som yrkesmässigt levererar elektrisk kraft som i Sverige framställts i ett vindkraftverk får göra avdrag med ett belopp som svarar mot den skatt som skall betalas enligt 3 § första stycket 4.

6. För bränsle, som förbrukats för växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling av någon som inte är skattskyldig, skall ingen energiskatt tas ut och koldioxidskatt tas ut efter en skattesats som svarar mot hälften av den skattesats som enligt den nya lagen gäller för ifrågavarande bränsle.

6. För annat bränsle än bensin och råtallolja, som förbrukats för växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling av någon som inte är skattskyldig, skall ingen energiskatt tas ut och koldioxidskatt tas ut efter en skattesats som svarar mot hälften av den skattesats som enligt den nya lagen gäller för ifrågavarande bränsle.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Lagrådsremissens lagförslag

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt på energi

dels att 1 kap. 2 §, 2 kap. 2 §, 4 kap. 12 §, 7 kap. 2 och 4 §§, 8 kap. 3 a §, 9 kap. 2, 5, 9 och 9 b §§ samt 11 kap. 10 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 2 kap. 1 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

2 §

Energiskatt och koldioxidskatt skall betalas för bränslen som anges i 2 kap. 1, 3 och 4 §§ och svavelskatt på svavelinnehållet i bränslen som anges i 3 kap. 1 §. Bestämmelser om dessa skatter finns i 2–10 kap.

Energiskatt skall betalas för bränslen som anges i 2 kap. 1, 1 a, 3 och 4 §§. Koldioxidskatt skall betalas för bränslen som anges i 2 kap. 1, 3 och 4 §§. Svavelskatt skall betalas på svavelinnehållet i bränslen som anges i 3 kap. 1 §. Bestämmelser om dessa skatter finns i 2–10 kap.

Bestämmelser om skatt på elektrisk kraft finns i 11 kap.

2 kap.

1 a §

Energiskatt skall även betalas för råtallolja (KN-nr 3803 00 10) med en skattesats som motsvarar den sammanlagda skatt som tas ut på bränsle enligt 1 § första stycket 3 a.

2 §

För bränslen som beskattas enligt 1 § första stycket 1–3 eller 4 a gäller angivna skattebelopp bränslets volym vid en temperatur av 15

° C. Om en skattskyldig visar att bränslet när skattskyldigheten inträder har en annan temperatur får volymen räknas om till 15 ° C. Om skattskyldighet inträder vid leverans till en köpare som inte är registrerad som skattskyldig för bränslen, får dock omräkning göras endast om detta särskilt avtalats

För bränslen som beskattas enligt 1 § första stycket 1–3 eller 4 a eller enligt 1 a § gäller angivna skattebelopp bränslets volym vid en temperatur av 15

° C. Om en

skattskyldig visar att bränslet när skattskyldigheten inträder har en annan temperatur får volymen räknas om till 15

° C. Om skattskyldig-

het inträder vid leverans till en köpare som inte är registrerad som skattskyldig för bränslen, får dock omräkning göras endast om detta

mellan säljaren och köparen. särskilt avtalats mellan säljaren och köparen.

För naturgas och metan skall de angivna skattebeloppen beräknas på volymen vid en temperatur av 0

° C och ett tryck av 101,325 kilopascal.

4 kap.

12 §9

Skattskyldig för energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt för bränslen som avses i 2 kap. 1 § första stycket 6–8, bränslen enligt 3 och 4 §§ som inte avses i 1 kap. 3 a § samt vad gäller svavelskatt även bränslen som avses i 3 kap. 1 § 1 är den som

Skattskyldig för energiskatt för råtallolja samt för energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt för bränslen som avses i 2 kap. 1 § första stycket 6–8, bränslen enligt 3 och 4 §§ som inte avses i 1 kap. 3 a § samt vad gäller svavelskatt även bränslen som avses i 3 kap. 1 § 1 är den som

1. tillverkar eller bearbetar bränsle,

2. enligt 6 kap. 10 § andra stycket registrerats som lagerhållare, återförsäljare eller förbrukare av bränsle,

3. i annat fall än som avses i 1 och 2

a) importerar bränsle från tredje land, eller

b) för in kolbränsle, petroleumkoks eller torvbränsle till Sverige från ett annat EG-land eller tar emot en sådan leverans, och

b) för in kolbränsle, petroleumkoks, råtallolja eller torvbränsle till Sverige från ett annat EG-land eller tar emot en sådan leverans, och

4. den som förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller lägre skatt skall betalas när bränslet används för visst ändamål men som säljer eller förbrukar bränslet för ett ändamål som medför att skatt skall betalas med högre belopp.

Vad som sägs i första stycket 4 tillämpas även i fråga om bränsle enligt 2 kap. 3 eller 4 § som inte avses i 1 kap. 3 a § och som beskattats enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a eller som förvärvats utan skatt, och som förbrukas i skepp, när skeppet används för privat ändamål.

Som tillverkare anses den som för in naturgas till Sverige samt den för vars räkning sådan införsel äger rum. Som tillverkare anses även den som tar upp torvbränsle.

7 kap.

2 §10

I en deklaration som avser energiskatt och koldioxidskatt på andra bränslen än som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b, dock inte flyg-bensin eller flygfotogen, får avdrag göras enligt 1 § första stycket 1–4 och andra stycket.

Avdrag får också, med de begränsningar som följer av första stycket, göras för skatt

9 Senaste lydelse 1995:611.10 Senaste lydelse 1997:1130.

1. på annat bränsle än bensin som förbrukats eller sålts för förbrukning

a) i tåg eller annat spårbundet transportmedel,

b) i skepp, när skeppet inte används för privat ändamål, eller

c) i båt för vilken fartygstillstånd meddelats enligt fiskelagen (1993:787), när båten inte används för privat ändamål,

2. på annat bränsle än bensin som förbrukats eller sålts för förbrukning i luftfartyg, när luftfartyget inte används för privat ändamål,

3. på bränsle som förbrukats för framställning av

a) mineraloljeprodukter,

b) kolbränslen och petroleumkoks, eller

c) andra produkter för vilka skatteplikt har inträtt för tillverkaren,

4. på bränsle som förbrukats för framställning av skattepliktig elektrisk kraft, med de begränsningar som följer av tredje stycket.

4. på bränsle som förbrukats för framställning av skattepliktig elektrisk kraft, med de begränsningar som följer av tredje och fjärde stycket.

Avdrag enligt andra stycket 4 får vid samtidig produktion av värme och skattepliktig elektrisk kraft i en kraftvärmeanläggning göras för energiskatt och koldioxidskatt på den del av bränslet som förbrukats för framställning av skattepliktig elektrisk kraft och för hälften av energiskatten på den del av bränslet som förbrukats för framställning av nyttiggjord värme.

Avdrag enligt andra stycket 4 får vid samtidig produktion av värme och skattepliktig elektrisk kraft i en kraftvärmeanläggning göras för

1. energiskatt och koldioxidskatt på den del av bränslet som förbrukats för framställning av skattepliktig elektrisk kraft, och

2. hälften av energiskatten på den del av bränslet, dock inte råtallolja, som förbrukats för framställning av nyttiggjord värme.

Bestämmelserna i tredje stycket 2 tillämpas även på råtallolja, dock att avdrag får göras för energiskatt med ett belopp som motsvarar hälften av den energi-skatt som tas ut på bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

4 §11

Avdrag får, i den mån avdrag inte har gjorts enligt 1–3 §§, göras även för energiskatten samt för hälften av koldioxidskatten på bränsle, dock inte bensin eller bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b, som förbrukats för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid tillverknings-

Avdrag får, i den mån avdrag inte har gjorts enligt 1–3 §§, göras även för energiskatten samt för hälften av koldioxidskatten på bränsle, dock inte bensin, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b eller råtallolja, som förbrukats för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid tillverk-

11 Senaste lydelse 1997:1130.

processen i industriell verksamhet eller för växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling.

ningsprocessen i industriell verksamhet eller för växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling.

Bestämmelserna i första stycket tillämpas även på råtallolja, dock att avdrag får göras för energiskatt med ett belopp som motsvarar den energiskatt och hälften av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Avdrag enligt första stycket får göras även för skatt på bränsle som sålts för förbrukning för växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling.

Avdrag enligt första eller andra stycket får göras även för skatt på bränsle som sålts för förbrukning för växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling.

Bestämmelserna i första stycket gäller även sådan oljeprodukt som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b och som förbrukats vid tillverkningsprocessen i gruvindustriell verksamhet för drift av andra motordrivna fordon är personbilar, lastbilar och bussar.

Har bränsle sålts för förbrukning till någon som meddelats ett beslut om preliminär skattesats enligt 9 kap. 9 b § får avdrag enligt andra stycket göras enligt den lägre koldioxidskattesats som följer av beslutet.

Har bränsle sålts för förbrukning till någon som meddelats ett beslut om preliminär skattesats enligt 9 kap. 9 b § får avdrag enligt tredje stycket göras enligt den lägre koldioxidskattesats eller, beträffande råtallolja, energiskattesats som följer av beslutet.

8 kap. 3 a §12

Annan än den som är registrerad som skattskyldig får köpa bränsle, dock inte bensin och bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b, utan energiskatt och hälften av den koldioxidskatt som följer av 2 kap. 1 § första stycket mot att han till leverantören lämnar en försäkran om att bränslet skall användas för sådant ändamål som avses i 7 kap. 4 § andra stycket.

Annan än den som är registrerad som skattskyldig får köpa bränsle, dock inte bensin, råtallolja eller bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b, utan energiskatt och hälften av den koldioxidskatt som följer av 2 kap. 1 § första stycket mot att han till leverantören lämnar en försäkran om att bränslet skall användas för sådant ändamål som avses i 7 kap. 4 § andra stycket. Bestämmelserna i första stycket tillämpas även på råtallolja, dock att detta bränsle får köpas med

12 Senaste lydelse 1997:1130.

energiskatten nedsatt till ett belopp som motsvarar hälften av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Har beslut om preliminär skattesats meddelats enligt 9 kap. 9 b § får köp enligt första stycket ske till den lägre koldioxidskattesats som följer av beslutet. I sådana fall skall beslutet om preliminär skattesats gälla som försäkran.

Har beslut om preliminär skattesats meddelats enligt 9 kap. 9 b § får köp enligt första eller andra stycket ske till den lägre koldioxidskattesats eller, beträffande råtallolja, energiskattesats som följer av beslutet. I sådana fall skall beslutet om preliminär skattesats gälla som försäkran.

9 kap.

2 §13

Om någon som inte är skattskyldig har förbrukat bränsle, dock inte bensin eller bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b, för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet, medger beskattningsmyndigheten efter ansökan återbetalning av energiskatten och hälften av koldioxidskatten på bränslet.

Om någon som inte är skattskyldig har förbrukat bränsle, dock inte bensin, råtallolja eller bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b, för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet, medger beskattnings-myndigheten efter ansökan återbetalning av energiskatten och hälften av koldioxidskatten på bränslet.

Bestämmelserna i första stycket tillämpas även på råtallolja, dock att återbetalning medges av energiskatt till ett belopp som motsvarar den energiskatt och hälften av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Har beslut om preliminär skattesats meddelats enligt 9 kap. 9 b § får återbetalning enligt första stycket medges enligt den lägre koldioxidskattesats som följer av beslutet.

Har beslut om preliminär skattesats meddelats enligt 9 kap. 9 b § får återbetalning enligt första eller andra stycket medges enligt den lägre koldioxidskattesats eller, beträffande råtallolja, energiskattesats som följer av beslutet.

5 §14

13 Senaste lydelse 1997:1130.14 Senaste lydelse 1997:1130.

Om värme har levererats för tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller för växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling, medger beskattningsmyndigheten efter ansökan av den som framställt värmen återbetalning av

1. energiskatten på elektrisk kraft, och

2. energiskatten och hälften av koldioxidskatten på bränsle, dock inte bensin eller bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b,

2. energiskatten och hälften av koldioxidskatten på bränsle, dock inte bensin, råtallolja eller bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b,

som förbrukats vid framställning av värmen.

Bestämmelserna i första stycket 2 tillämpas även på råtallolja, dock att återbetalning av energiskatt medges till ett belopp som motsvarar den energiskatt och hälften av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Har beslut om preliminär skattesats meddelats enligt 9 kap. 9 b § medges återbetalning enligt den lägre koldioxidskattesats som följer av beslutet.

Har beslut om preliminär skattesats meddelats enligt 9 kap. 9 b § medges återbetalning enligt den lägre koldioxidskattesats eller, beträffande råtallolja, energiskattesats som följer av beslutet.

9 §15

Utöver möjligheterna till avdrag enligt 7 kap. 4 §, inköp mot försäkran enligt 8 kap. 3 a § eller återbetalning enligt 9 kap. 2 § gäller följande. Har bränsle, dock inte bensin eller bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b, förbrukats vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller för växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling, medger beskattningsmyndigheten efter ansökan nedsättning av koldioxidskatten för den del av skatten som överstiger 0,8 procent av de framställda produkternas försäljningsvärde. Nedsättning medges med sådant belopp att den överskjutande skattebelastningen inte överstiger 24 procent av det överskjutande skat-

Utöver möjligheterna till avdrag enligt 7 kap. 4 §, inköp mot försäkran enligt 8 kap. 3 a § eller återbetalning enligt 9 kap. 2 § gäller följande.

Har bränsle, dock inte bensin, råtallolja eller bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b, förbrukats vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller för växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling, medger beskattningsmyndigheten, med de begränsningar som följer av fjärde stycket, efter ansökan nedsättning av koldioxidskatten för den del av skatten som överstiger 0,8 procent av de framställda produkternas försäljningsvärde.

Har råtallolja förbrukats vid

15 Senaste lydelse 1997:1130

tebeloppet för bränslet. Nedsättning får dock inte medges för skatt på bränsle som förbrukats för drift av motordrivna fordon.

tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller för växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling, medger beskattningsmyndigheten, med de begränsningar som följer av fjärde stycket, efter ansökan nedsättning av energiskatten, minskad med ett belopp som motsvarar den energiskatt som tas ut på bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a, för den del av skatten som överstiger 0,8 procent av de framställda produkternas försäljningsvärde.

Nedsättning enligt andra eller tredje stycket medges med sådant belopp att den överskjutande skattebelastningen inte överstiger 24 procent av det överskjutande skattebeloppet för bränslet. Nedsättning får dock inte medges för skatt på bränsle som förbrukats för drift av motordrivna fordon.

Bestämmelserna i första stycket gäller även mottagare av värmeleveranser om värmen har använts vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller för växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling. I sådana fall avses med bränsle det bränsle som förbrukats för framställning av värmen.

Bestämmelserna i första–fjärde styckena gäller även mottagare av värmeleveranser om värmen har använts vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller för växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling. I sådana fall avses med bränsle det bränsle som förbrukats för framställning av värmen.

Vid beräkning av nedsättning enligt första eller andra stycket får den koldioxidskatt som är hänförlig till följande bränslen dock inte sättas ned mer än att den motsvarar minst

Vid beräkning av nedsättning enligt andra, fjärde eller femte stycket får den koldioxidskatt som är hänförlig till följande bränslen dock inte sättas ned mer än att den motsvarar minst

a) 160 kr per kubikmeter dieselbrännolja (KN-nr 2710 00 69) eller fotogen (KN-nr 2710 00 51 eller 2710 00 55),

b) 125 kr per kubikmeter eldningsolja (KN-nr 2710 00 74 – 2710 00 78), och

c) 320 kronor per 1 000 kilogram gasol som förbrukats för drift av stationära motorer.

Vad som i tredje stycket föreskrivs om dieselbrännolja, fotogen, eldningsolja och gasol tillämpas även på bränsle för vilket motsva-

Vad som i sjätte stycket föreskrivs om dieselbrännolja, fotogen, eldningsolja och gasol tillämpas även på bränsle för vilket motsva-

rande skatt skall betalas enligt 2 kap. 3 och 4 §§.

rande skatt skall betalas enligt 2 kap. 3 och 4 §§.

Ansökan om nedsättning enligt första eller andra stycket skall omfatta en period om ett kalenderår och skall lämnas in till beskattningsmyndigheten senast inom ett år efter kalenderårets utgång.

Ansökan om nedsättning enligt andra–femte styckena skall omfatta en period om ett kalenderår och skall lämnas in till beskattningsmyndigheten senast inom ett år efter kalenderårets utgång.

9 b §16

I fall som avses i 9 § får beskattningsmyndigheten efter ansökan bestämma en preliminär koldioxidskattesats enligt vilken skatt skall tas ut under ett kalenderår.

I fall som avses i 9 § får beskattningsmyndigheten efter ansökan bestämma en preliminär koldioxidskattesats eller, beträffande råtallolja, en preliminär energiskattesats enligt vilken skatt skall tas ut under ett kalenderår.

Har beslut om preliminär skattesats meddelats skall sökanden, när det kalenderår som beslutet avser gått ut, komplettera sin ansökan med uppgifter om hur mycket bränsle som förbrukats under året och försäljningsvärdet på de produkter som framställts under året. Beskattningsmyndigheten skall för varje sökande fatta slutligt beslut om skattenedsättning för det bränsle som förbrukats under kalenderåret. Genom beslutet kan skatt påföras sökanden eller återbetalas till honom.

Den komplettering som avses i andra stycket skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten före mars månads utgång året efter det kalenderår som ansökan avser.

Kan sökandens uppgifter inte läggas till grund för en tillförlitlig beräkning eller saknas uppgifter från honom, får slutligt beslut om skattenedsättning fattas efter skälig grund.

11 kap.

10 §17

Avdrag får göras även för energiskatt och koldioxidskatt på

1. bränsle som beskattas enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b, om bränslet förbrukats vid framställning av skattepliktig elektrisk kraft i en gasturbinanläggning som har en sammanlagd installerad generatoreffekt av minst fem megawatt, under förutsättning att värme inte samtidigt nyttiggjorts,

2. annat bränsle än som avses under 1, om bränslet förbrukats vid framställning av skattepliktig elektrisk kraft, med de begränsningar som följer av andra och tredje styckena.

2. annat bränsle än som avses under 1, dock inte råtallolja, om bränslet förbrukats vid framställning av skattepliktig elektrisk kraft, med de begränsningar som följer av andra och femte styckena.

Avdrag enligt första stycket 2 får vid samtidig produktion av värme och skattepliktig elektrisk kraft i en kraftvärmeanläggning göras för energis-

16 Senaste lydelse 1997:1130.17 Senaste lydelse 1995:1525.

katt och koldioxidskatt på den del av bränslet som förbrukats för framställning av skattepliktig elektrisk kraft och för hälften av energiskatten på den del av bränslet som förbrukats för framställning av nyttiggjord värme.

Avdrag får göras även för energiskatt på råtallolja om den förbrukats vid framställning av skattepliktig elektrisk kraft, med de begränsningar som följer av fjärde och femte styckena.

Avdrag enligt tredje stycket får vid samtidig produktion av värme och skattepliktig elektrisk kraft i en kraftvärmeanläggning göras för hela energiskatten på den del av bränslet som förbrukats för framställning av skattepliktig elektrisk kraft och för energiskatt med ett belopp som motsvarar hälften av den energiskatt som tas ut på bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a på den del av bränslet som förbrukats för framställning av nyttiggjord värme.

Avdrag enligt första eller andra stycket får göras endast i den mån avdrag inte gjorts enligt 9 § första stycket 4, 7 kap. 1 § första stycket 5 eller 2 § andra stycket 4 eller tredje stycket.

Avdrag enligt första–fjärde styckena får göras endast i den mån avdrag inte gjorts enligt 9 § första stycket 4, 7 kap. 1 § första stycket 5 eller 2 § andra stycket 4 eller tredje stycket.

Den som yrkesmässigt levererar elektrisk kraft som i Sverige framställts i ett vindkraftverk får göra avdrag med ett belopp som svarar mot den skatt som skall betalas enligt 3 § första stycket 4.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Lagrådets yttrande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1998-10-23

Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Vängby, justitierådet Gertrud Lennander, regeringsrådet Kjerstin Nordborg.

Enligt en lagrådsremiss den 15 oktober 1998 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av hovrättsassessorn Magnus Norström.

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

9 kap. 9 §

Under föredragningen inför Lagrådet har föredraganden förklarat att utformningen av paragrafen inte blivit korrekt i lagrådsremissen och att det är tillräckligt att ändra paragrafen på så sätt att i första stycket efter orden ”efter ansökan nedsättning av koldioxidskatten” sätts in orden ”eller, beträffande råtallolja, energiskatten”.

Om en sådan ändring genomförs har Lagrådet inte något att erinra mot paragrafen.

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 29 oktober 1998

Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsråden Hjelm-Wallén, Åsbrink, Ulvskog, Sahlin, von Sydow, Pagrotsky, Östros, Messing, Engqvist, Rosengren, Larsson, Wärnersson, Lejon.

Föredragande: statsrådet Åsbrink

Regeringen beslutar proposition 1998/99:26 Beskattning av råtallolja.