Prop. 2000/01:132

Ändrade regler om koncessionsavgift på televisionens område

5HJHULQJHQVSURSRVLWLRQ 

Ündrade regler om koncessionsavgift pè televisionens omrède

Regeringen överlæmnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 10 maj 2001

Göran Persson

Marita Ulvskog

.XOWXUGHSDUWHPHQWHW

Propositionens huvudsakliga innehèll

I propositionen föreslès en ændring i lagen (1992:72) om koncessionsavgift =pè =televisionens =omrède. =Innebörden =ær =att =skyldigheten =att =betala koncessionsavgift =till =staten =skall =omfatta =programföretag =som =enligt 2 kap. 2 första stycket radio-_och_TV-lagen (1996:844) har tillstènd att sænda TV-program =med reklam i hela landet med analog sændningsteknik. =Detta =skall, =liksom =i =dag, =endast =gælla =om =företaget =ær =ensamt =om denna rætt hær i landet. Vidare föreslès ændrade regler för berækning av den =rörliga =delen =av =koncessionsavgiften =för =perioden =den =1 =juli±31 december 2001.

Lagen föreslès træda i kraft den 1 juli 2001.

Innehèllsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut..................................................................3 2 Förslag till lag om ændring i lagen (1992:72) om koncessionsavgift pè televisionens omrède.....................................................................4 3 Ürendet och dess beredning...............................................................5 4 Bakgrund............................................................................................5 5 Ündrade regler om koncessionsavgift pè televisionens omrède........7 6 Ekonomiska konsekvenser...............................................................11 7 Författningskommentar=...................................................................11 7.1 Lag om ændring i lagen (1992:72) om koncessionsavgift pè televisionens omrède=....................................................11 Utdrag ur protokoll vid regeringssammantræde den 10 maj 2001=...........13

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslèr att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ændring i lagen (1992:72) om koncessionsavgift pè televisionens omrède.

2. Förslag till lag om ændring i lagen (1992:72) om koncessionsavgift pè televisionens omrède

Hærigenom föreskrivs att 1 lagen (1992:72) om koncessionsavgift pè televisionens omrède skall ha följande lydelse.

Lydelse enligt prop. 1999/2000:55 Föreslagen lydelse

1Ett =programföretag =som =enligt 2 kap. 2 första stycket radio-_och_TV-lagen =(1996:844) =har =tillstènd att i hela landet sænda TV-program skall =betala =koncessionsavgift =till staten =enligt =denna =lag =under =förutsættning =att =företaget =har =rætt =att sænda reklam i sèdan sændning och ær ensamt om denna rætt hær i landet.

Ett =programföretag =som =enligt 2 kap. 2 första stycket radio-_och_TV-lagen =(1996:844) =har =tillstènd att i hela landet sænda TV-program

med analog =sændningsteknik VNDOO

betala koncessionsavgift till staten enligt =denna =lag =under =förutsættning att företaget har rætt att sænda reklam =i =sèdan =sændning =och =ær ensamt om denna rætt hær i landet.

Den som enligt 5 kap. radio-_och_TV-lagen har tillstènd att sænda lokalradio skall betala koncessionsavgift till staten enligt denna lag.

1. Denna lag træder i kraft den 1 juli 2001.

2. För perioden den 1 juli±31 december 2001 skall Radio- och TV-verket senast den 15 juli 2001 faststælla det belopp som enligt 3 skall utgè för mènad under denna period.

3. =Utan =hinder =av =vad =som =föreskrivs =i =4 =första =och =fjærde =stycket skall den rörliga delen av koncessionsavgiften under èr 2001 endast tas ut för perioden den 1 juli ± 31 december 2001 och beræknas enligt följande. Avgiften =ær =beroende =av =de =intækter =under =denna =period =som =utgör vederlag till programföretaget för att det sænder annonser och tas ut med 20 procent av intækterna till den del de uppgèr till 100 miljoner kronor, med 40 procent av intækterna till den del de överstiger 100 miljoner men inte 500 miljoner kronor och med 50 procent av intækterna till den del de överstiger 500 miljoner kronor. I övrigt skall 4 andra och tredje stycket WLOOlPSDV6HQDVWHO\GHOVH

3 Ürendet och dess beredning

Radio- och TV-verket beslutade den 24 april 2001 att den fasta delen av TV 4:s =koncessionsavgift =inte =skall =utgè =under =èr =2001. =I =skælen =för beslutet =anger =verket =att =eftersom =flera =programföretag =utöver =TV 4 genom regeringens beslut den 21 december 2000 fick tillstènd att i hela landet =sænda =TV-program =i =det =digitala =marknætet =med =reklam, =saknas rættslig grund enligt koncessionsavgiftslagen att ta ut den fasta delen av koncessionsavgiften.

Inom Kulturdepartementet har en promemoria med förslag till ændring i lagen (1992:72) om koncessionsavgift pè televisionens omrède upprættats. =Justitiekanslern, =Radio- =och =TV-verket =och =TV 4 =AB =gavs =den =24 april 2001 tillfælle att senast den 2 maj 2001 læmna synpunkter pè promemorian. =Yttrandena =finns =tillgængliga =i =Kulturdepartementet =(dnr Ku2001/1168).

Lagrèdets =yttrande =över =lagförslaget =har =inte =inhæmtats. =Lagen =om koncessionsavgift pè televisionens omrède berör æmnen som faller under Lagrèdets =granskningsomrède. =Det =ær =emellertid =av =stor =vikt =att =skyndsamma ètgærder vidtas för att motverka att det uppkommer konkurrensfördelar =inom =televisionens =omrède =som =inte =ær =önskværda. =Regeringen anser dærför att förslaget ær sè brèdskande att den fördröjning av ærendet som granskningen skulle medföra ær till avsevært men.

4. Bakgrund

Lagen (1992:72) om koncessionsavgift pè televisionens omrède (koncessionsavgiftslagen) trædde i kraft den 1 mars 1992. Enligt 1 lagen skall koncessionsavgift betalas av ett programföretag som har tillstènd enligt 2 kap. 2 första stycket radio- och TV-lagen (1996:844) att sænda TVprogram i hela landet under förutsættning att företaget har rætt att sænda reklam i sèdan sændning och ær ensamt om denna rætt.

Lagens syfte ær att motverka effekterna av den bristfælliga konkurrensen som ær följden av att det företag som fèr rætt att sænda reklam-TV i marksændningar =i =viss =mèn =verkar =pè =en =skyddad =marknad =(prop. 1991/92:78 s. 10±12, bet. 1991/92:KU21, rskr. 1991/92:114).

Koncessionsavgiften =bestèr =enligt =2±4 =i =lagen =av =dels =en =fast =del, dels =en =rörlig =del =som =baseras =pè =reklamintækterna. =Den =fasta =avgiften uppgèr enligt 3 till 4 167 000 kronor per mènad. Den rörliga avgiften utgèr enligt 4 =med 20 procent av intækterna till den del de överstiger 750 miljoner men inte 1 000 miljoner kronor per èr, med 40 procent av intækterna till den del de överstiger 1 000 miljoner kronor men inte 2 000 miljoner kronor per èr och med 50 procent av intækterna till den del de överstiger 2 000 miljoner kronor per èr. Den fasta avgiften och beloppsgrænserna =för =den =rörliga =avgiften =justeras =èrligen =med =hænsyn =till utvecklingen av konsumentprisindex. För èr 2000 uppgick koncessionsavgiften till sammanlagt 548 522 366 kronor.

Koncessionsavgiften =tillfördes =ursprungligen =rundradiokontot. =Frèn och =med =èr =1996 =betalas =medlen =in =till =statskassan =(prop. =1994/95:100 bil. 12, bet. 1994/95:KrU26, rskr. 1994/95:367).

Den 11 november 1991 gavs Nordisk Television AB (senare namnændrat =till =TV 4 =AB) =tillstènd =att =hær =i =landet =sænda =televisionsprogram =i rundradiosændning. Enligt det avtal som ingicks i samband med att tillstèndet gavs, ètog sig bolaget att anvænda ett sændarnæt som skulle byggas ut till att nè ungefær 99,8 procent av Sveriges befolkning. I =avtalet angavs vidare att företaget fick sænda reklam mot vederlag och program mot betalning men att detta endast fick ske under annonstid.

Tillstèndet =gællde =ursprungligen =till =utgèngen =av =februari =1998, =men det =ersattes =den =12 =december =1996 =av =det =nuvarande =tillstèndet. =Detta tillstènd utformades med stöd av bestæmmelserna i radio-_och_TV-lagen som hade trætt i kraft den 1 december samma èr. Det nya tillstèndet innebar att det tidigare avtalet med TV 4 upphörde att gælla och ersattes av tillstèndsvillkoren. Enligt det tillstèndet har TV 4 AB rætt att sænda program i hela landet och rætt att sænda reklam. Regeringen har inte senast tvè =èr =före =tillstèndsperiodens =utgèng =meddelat =att =tillstèndet =inte =kommer förlængas eller att regeringen önskar förændra villkoren. Tillstèndet gæller dærför enligt 3 kap. 7 andra stycket radio-_och_TV-lagen till och med den 31 december 2005 om TV 4 AB önskar det.

Eftersom inget annat programföretag har haft regeringens tillstènd att under èren 1992±2000 sænda rikstæckande TV-program med reklam har TV 4 AB varit skyldigt att betala koncessionsavgift.

Sedan =koncessionsavgiften =infördes =har =det =skett =en =viss =utveckling inom TV-omrèdet. Uppgifterna om hur stor andel av befolkningen som har tillgèng till satellitsænda TV-program varierar, troligen pè grund av olika =mætmetoder. =Enligt =Nordicom-Sverige =(uppgifter =frèn =Medie-Sverige 1999/2000 samt Mediebarometern 2000) har andelen varit relativt konstant sedan èr 1993. Den uppgick till 59 procent èr 2000. Undersökningsföretaget =Mediamætning =i =Skandinavien =AB =(MMS) =uppger (Basundersökning 2000:2) att 68 procent av befolkningen èr 2000 hade tillgèng till flera TV-kanaler æn SVT1, SVT2 och TV 4.

TV-tittandets =fördelning =mellan =olika =TV-kanaler =har =ændrats. =Enligt MMS (TV-tittandet 2000) ægnades 44 procent av det samlade TV-tittandet èt SVT:s bèda kanaler èr 2000. Motsvarande andel var 54 procent èr 1994. =För =de =tre =största =reklam-TV-kanalerna =TV 4, =TV 3 =och =Kanal 5 var =andelen =av =tittartiden =ocksè =44 =procent =èr =2000, =en =ökning =frèn =37 procent =èr =1994. =Andelen =för =övriga =TV-kanaler =var =11 =procent =mot =8 procent èr 1994. TV 4 ær den TV-kanal som hade den högsta andelen av TV-tittandet i landet, 27 procent, under èr 2000.

TV-sændningar =med digital teknik har förekommit i Sverige sedan èr 1997 =dè =kabel-TV-företaget =ComHem =AB =började =anvænda =en =del =av frekvensutrymmet för digitala sændningar. ComHem ær emellertid hittills det =enda =kabel-TV-företaget =som =anvænder =digital =teknik =för =TV-sændningar. =De =bèda =satellitoperatörerna =Canal =Digital =och =Viasat =sænder =i dag sè gott som hela programutbudet med digital teknik. Digitaliseringen av =kabel- =och =satellitsændningar =innebær =att =de =anslutna =hushèllen =fèr flera TV-kanaler att vælja pè, men medför inte med nödvændighet att flera hushèll fèr tillgèng till ett större antal TV-kanaler.

Sændningar =av =marksænd =digital-TV =pèbörjades =under =èr =1999 =i =fem omrèden i landet, men det var först under èr 2000 som sændningarna hade nètt full omfattning =med ca 18 TV-kanaler i samtliga dessa omrèden. I november 2000 beslöt riksdagen att de digitala TV-sændningarna skulle

fè =byggas =ut =i =hela =landet =(prop. =2000/01:1 =utg.omr. =17, =bet. 2000/01:KrU1, =rskr. =2000/01:01). =Regeringen =har =dærefter =gett =de =TVföretag som tidigare hade rætt att sænda i samtliga fem omrèden, rætt att sænda =i =hela =landet. =För =nærvarande =finns =tekniska =förutsættningar =att =ta emot =digital =marksænd =TV =för =ca =70 =procent =av =Sveriges =befolkning. Enligt Teracom AB:s planer skall 90 procents befolkningstæckning vara uppnèdd före utgèngen av èr 2001 och 98 procent under èr 2002.

Sedan uthyrning av avkodare (s.k. set top-boxar) inleddes under hösten 1999 har antalet hushèll som ocksè faktiskt kan ta emot marksænd digital-TV ökat snabbt och uppgèr nu till över 63 000. Det ær en snabb utveckling =i =jæmförelse =med =mènga =andra =tekniska =innovationer. =Det =ær =dock ænnu =för =tidigt =att =med =nègon =sækerhet =uttala =sig =om =hur =lèng =tid =det kommer att ta innan ett sè stort antal hushèll har dragit nytta av de nya möjligheterna =att =konkurrensförhèllandena =pèverkas =mærkbart. =Som =en jæmförelse =kan =næmnas =att =hela =befolkningen =har =tillgèng =till =analog marksænd TV.

Regeringen har nyligen uppdragit èt Post- och telestyrelsen att koordinera =frekvenser =för =ytterligare =tvè =rikstæckande =sændarnæt =för =marksænd digital-TV. Nær detta ær klart kommer de digitala marksændningarna att rymma upp till 28 TV-kanaler.

Digitaliseringen av de markbundna TV-sændningarna kan alltsè pè sikt leda till att hela eller större delen av den svenska befolkningen fèr tillgèng =till =ett =betydligt =större =antal =TV-kanaler =æn =som =ær =möjligt =med analog teknik.

5 Ündrade regler om koncessionsavgift pè televisionens omrède

Regeringens förslag: Koncessionsavgift skall betalas av ett programföretag =som =enligt =2 kap. =2 =första =stycket =radio- =och =TV-lagen (1996:844) har tillstènd att sænda TV-program med reklam i hela landet =med =analog =sændningsteknik =under =förutsættning =att =företaget =ær ensamt om denna rætt. Under perioden den 1 juli±31 december 2001 skall =særskilda =regler =för =berækning =av =den =rörliga =delen =av =koncessionsavgiften gælla.

Regeringens förslag överensstæmmer med promemorians. 5HPLVVLQVWDQVHUQDJustitiekanslernDQI|UDWWKDQLQWHKDULGHQWLILHUDW QnJUD UlWWVOLJD SUREOHP VHWW XU HWW JUXQGODJVSHUVSHNWLY Radio- =och =TV-

verket KDU LQJD SULQFLSLHOOD LQYlQGQLQJDU PRW I|UVODJHQ 9HUNHW LIUnJD

sætter =om =den =föreslagna =ændringen =av =koncessionsavgiftslagen =medför att endast intækter som hærrör frèn analoga sændningar ska ligga till grund för berækningen av den rörliga avgiften. Verket anser æven att det finns skæl att inom den nærmaste framtiden pèbörja en mer grundlig översyn av koncessionsavgiftslagen =sèvæl =betræffande =avgiftsskyldigheten =som DYJLIWHQV VWRUOHN TV 4 =AB LIUnJDVlWWHU GHQ I|UHVODJQD ODJlQGULQJHQ Gn den =inte =tar =hænsyn =till =utvecklingen =pè =TV-marknaden =i =Sverige =utan snarare innebær en tillbakagèng till de förhèllanden som gællde vid kon-

cessionsavgiftslagens =tillkomst. =Vidare =anser =TV 4 =att =den =föreslagna punkten 3 i övergèngsbestæmmelserna innefattar en retroaktivitet som ær förbjuden =enligt =2 kap. =10 =regeringsformen, =att =förslaget =strider =mot principen =att =lagstiftning =skall =vara =generell, =att =det =strider =mot =sændningstillstèndet och principen att gynnande =förvaltningsbeslut ær orubbliga samt att det innebær ett ingripande i Radio- och TV-verkets myndighetsutövning. =TV 4 =anför =æven =att =företagets =andel =av =de =totala =TVreklaminvesteringarna har sjunkit frèn 65 procent èr 1995 till 58 procent èr =2000. =Det =rimliga =vore =dærför =att =sænka =avgiften =sedan =ensamrætten gètt förlorad.

Skælen =för regeringens förslag: Bakgrunden =till koncessionsavgiftslagen =ær =att =ett =programföretag =med =rætt =att =sænda =TV-program =med reklam i marksændningar fèr en stark stællning pè TV-reklammarknaden (prop. =1991/92:78 =s. =10 =ff). =Den =starka =stællningen =beror =bl.a. =pè =att Sveriges Television =AB (SVT) inte har rætt att sænda betalda annonser. Ett =programföretag =med =rætt =att =sænda =reklam-TV =i =marksændningar =fèr dærför konkurrensfördelar i jæmförelse med andra reklammedier. För att motverka =effekterna =av =den =bristfælliga =konkurrensen =infördes =en =skyldighet för ett sèdant programföretag att betala koncessionsavgift till staten. =Skyldigheten =att =betala =avgift =gæller =endast =under =förutsættning =att programföretaget =ær =ensamt =om =att =ha =tillstènd =att =bedriva =rikstæckande TV-sændningar =med =reklam. =Nær =lagen =infördes =skedde =alla =TV-sændningar med analog sændningsteknik.

I propositionen om koncessionsavgift (s. 11 f) anförs att det ær naturligt att =koncessionsavgiften =upphör =om =SVT =skulle =fè =tillstènd =att =sænda betalda annonser. Det samma gæller om nègot annat företag fèr tillstènd att sænda reklam i rikstæckande televisionssændningar. Enligt propositionen ær det emellertid i det senare fallet inte lika sjælvklart att skyldigheten att betala avgift helt skall bortfalla. I sèdant fall, liksom i fall av andra förændringar i frèga om aktörer eller teknik pè marknaden, kan det vara skæl =att =mera =förutsættningslöst =ompröva =avgiftens =konstruktion =och storlek.

I =dag =ær =SVT, =Utbildningsradion =(UR) =och =TV 4 =ensamma =om =att sænda analogt i hela landet. Eftersom SVT och UR inte har rætt att sænda betalda annonser ær TV 4 den enda reklam-TV-kanalen som ær tillgænglig för =de =hushèll =som =endast =har =möjlighet =att =ta =emot =marksændningar. Genom =tillgèngen =till =det =analoga =marknætet =ær =TV 4 =ocksè =den =enda rikstæckande reklam-TV-kanalen medan de nærmaste konkurrenterna inte har mer æn ca 60 procents befolkningstæckning (genom kabel- respektive satellitsændningar).

I takt med att de digitala marksændningarna byggs ut förændras detta. Nær flera hushèll skaffar sig möjlighet att se pè marksænd digital-TV kan övriga =reklam-TV-kanaler =komma =att =öka =sin =befolkningstæckning. =Nær de digitala sændningarna ær fullt utbyggda och i stort sett alla hushèll har skaffat mottagningsutrustning kommer TV 4 inte att ha nègon fördel av att vara ensam reklam-TV-kanal i rikstæckande analoga sændningar.

Förændringarna =inom =den =svenska =reklam-TV-marknaden =sedan =koncessionsavgiften infördes sker emellertid endast sakta och gradvis. Üven om =de =digitala =marksændningarna =pè =sikt =kommer =att =pèverka =konkurrenssituationen har varken beslutet att inleda sændningarna eller beslutet att =utvidga =sændningarna =till =hela =landet =fètt =nègon =omedelbar =effekt.

TV 4 =ær =fortfarande =genom =sina =analoga =sændningar =den =enda =reklam-TV-kanal =som =nèr =hela =befolkningen. =Den =ær =ocksè =den =TV-kanal =som har störst andel av TV-tittandet i Sverige.

Radio- och TV-verket beslöt den 24 april 2001 att den fasta delen av koncessionsavgiften =inte =skall =utgè =under =èr =2001. =Av =beslutet =framgèr att =verket =senare =avser =att =ta =stællning =till =frègan =om =uttagande =av =den rörliga delen av avgiften för èr 2001. I skælen för beslutet anger verket att eftersom flera programföretag utöver TV 4 genom regeringens beslut den 21 december 2000 fick tillstènd att i hela landet sænda TV-program i det digitala marknætet med reklam, saknas rættslig grund enligt koncessionsavgiftslagen att ta ut den fasta delen av koncessionsavgiften.

Regeringen =konstaterar =att =genom =Radio- =och =TV-verkets =beslut =fèr rættslæget bedömas vara sèdant att det med den nuvarande lagens utformning inte længre finns grund för att ta ut koncessionsavgift. Detta förhèllande ær emellertid inte ett resultat av förændrade konkurrensförhèllanden mellan de kommersiella TV-kanalerna =utan i =stællet en =följd av en rent rættslig bedömning.

Den =utveckling =som =skett =inom =TV-omrèdet =har =enligt =regeringens mening inte pè nègot avgörande sætt förændrat konkurrenssituationen. Ett programföretag =som =har =rætt =att =sænda =TV-program =med =reklam =i =hela landet med analog sændningsteknik har æven i dag betydande konkurrensfördelar =i =jæmförelse =med =andra =reklammedier. =Eftersom =dessa =konkurrensfördelar kvarstèr ær det angelæget att i det uppkomna rættslæget vidta de =lagstiftningsètgærder =som =ær =nödvændiga =för =att =èterstælla =den =balans som det nuvarande systemet efterstrævat.

TV 4 ifrègasætter inte i sitt yttrande att företaget har en særstællning pè reklam-TV-marknaden genom att företaget ær den enda reklam-TV-kanal som nèr hela landet i det analoga marknætet. TV 4 hævdar emellertid att denna =særstællning ær betydligt =mindre och betydligt =mindre værd nu =æn tidigare. Detta motiveras med att TV 4:s andel av den totala tittartiden pè kommersiella TV-kanaler har minskat frèn =60,1 procent èr 1995 till 48 procent èr 2000. Den minskande andelen beror dock enligt TV 4 inte pè att tittandet pè TV 4 har minskat utan pè att tittandet pè SVT har gètt ner till förmèn för kommersiella kanaler som konkurrerar med TV 4.

Emellertid kan anföras att TV 4:s andel av TV-reklaminvesteringarna enligt vad företaget uppger har minskat =frèn =65 procent èr 1995 till =58 procent =èr =2000. =Trots =att =TV 4:s =andel =av =tittartiden =pè =kommersiella TV-kanaler uppges ha minskat med cirka 12 procentenheter har företagets =marknadsandel =alltsè =endast =sjunkit =med =cirka =7 =procentenheter. TV 4:s =marknadsandel =ær =vidare =10 =procentenheter =högre =æn =företagets andel =av =tittartiden. =De =èberopade =siffrorna =stöder, =enligt =regeringens mening, =inte =pèstèendet =att =TV 4:s =særstællning =har =försvagats =pè =ett pètagligt sætt.

TV 4 har en særstællning pè reklam-TV-marknaden genom att företaget ær den enda reklam-TV-kanal som nèr hela landet i det analoga marknætet. För att motverka den brist pè konkurrens som enligt regeringens mening i dag föreligger bör en skyldighet att betala koncessionsavgift finnas æven =i =framtiden. =Lagen =om =koncessionsavgift =pè =televisionens =omrède bör dærför ændras sè att skyldigheten att betala koncessionsavgift till staten skall omfatta programföretag som enligt 2 kap. 2 första stycket radio-_och_TV-lagen har tillstènd att sænda TV-program med reklam i hela

landet med analog sændningsteknik. Detta bör, liksom i dag, endast gælla om företaget ær ensamt om denna rætt hær i landet. Ündringen bör træda i kraft den 1 juli 2001.

TV 4 har anfört att den föreslagna ændringen i 1 koncessionsavgiftslagen =strider =mot =gællande =sændningstillstènd =och =mot =regeln =att =gynnande =förvaltningsbeslut =i =princip =ær =orubbliga. =Enligt =TV 4 =kan =avgift bara utgè i enlighet med bestæmmelserna i koncessionsavgiftslagen som de var avfattade nær tillstèndet gavs.

I sændningstillstèndet för TV 4 anges att överlæggningar om tillstèndet skall =inledas =bl.a. =om =staten =fattar =beslut =om =förændringar =av =koncessionsavgiften. =Om =riksdagen =antar =det =nu =aktuella =lagförslaget =kommer regeringen i enlighet med skrivningen i tillstèndet inleda överlæggningar om tillstèndet med TV 4. Regeringens förslag till ændring i koncessionsavgiftslagen medför inte heller ett ingrepp i Radio- och TV-verkets myndighetsutövning eftersom lagen föreslès træda i kraft först den 1 juli 2001 och ær avsedd att gælla för tiden dærefter.

Vad =gæller =TV 4:s =invændning =att =lagen =saknar =erforderlig =generalitet gæller lagen, i dag liksom vid dess tillkomst, ett programföretag som har tillstènd att sænda TV-program med reklam i hela landet. Eftersom lagen bygger =pè =en =ensamrætt =att =sænda =reklam =kan =lagen =i =praktiken =endast omfatta ett programföretag. Vilket programföretag som lagen omfattar ær en följd av regeringens beslut att ge sændningstillstènd. Det kan noteras att =vid =lagens =tillkomst =hade =Nordisk =Television =AB =tillstènd =att =hær =i landet sænda televisionsprogram i rundradiosændning.

För =èr =2001 =kommer =skyldigheten =att =betala =koncessionsavgift =enligt regeringens förslag att avse tiden den 1 juli±31 december 2001. Den fasta delen =av =koncessionsavgiften =utgèr =i =dag =för =mènad =under =den =tid =en skyldighet =att =betala =avgiften =föreligger. =Detta =bör, =enligt =regeringen, æven gælla i framtiden.

Den =rörliga =delen =av =koncessionsavgiften =beræknas =i =dag =enligt =4 lagen för ett kalenderèr i sænder. Denna del av avgiften beræknas pè de reklamintækter programföretaget har. Som TV 4 anfört betraktades koncessionsavgiften som en skatt vid lagens tillkomst. Koncessionsavgiften kan =dærför =med =hænsyn =till =förbudet =mot =retroaktiv =skatt =i =2 kap. =10 regeringsformen =inte =beræknas =pè =intækter =programföretaget =haft =innan den =föreslagna =lagen =har =trætt =i =kraft. =Den =rörliga =avgiften =bör =dærför endast beræknas pè de reklamintækter som programföretaget har efter det att lagen trætt i kraft.

Eftersom de digitala marksændningarna i dag endast nèr ett begrænsat antal =tittare, =anser =regeringen =inte =att =det =finns =skæl =att =för =nærvarande skilja pè reklamintækter som hærrör frèn analoga respektive digitala sændningar som Radio- och TV-verket föreslagit.

Syftet med koncessionsavgiften ær att jæmna ut de konkurrensfördelar det programföretag som har rætt att sænda TV-program med reklam i hela landet har i förhèllande till sina konkurrenter. Den utveckling som skett inom TV-omrèdet har, som tidigare konstaterats, inte pè nègot avgörande sætt =förændrat =konkurrenssituationen. =Det =ær =dærför =viktigt =att =koncessionsavgiften för andra halvèret 2001 beræknas pè ett sèdant sætt att syftet med =avgiften =uppnès. =Detta =syfte =kan =endast =uppnès =om =nègra =ekonomiska fördelar för TV 4 inte uppstèr till följd av den uppkomna situationen. =Det =bör =dærför =særskilt = =regleras =hur =den =rörliga =delen =av =avgiften

skall =beræknas =för =denna =period. =Samtidigt =mèste =programföretaget =ha möjligheter att sænda ett omvæxlande programutbud av god kvalitet. En rimlig avvægning =mellan dessa =faktorer =medför att den rörliga delen av koncessionsavgiften =under =andra =halvèret =2001 =bör =höjas =och =den =bör beræknas med 20 procent av reklamintækterna till den del de uppgèr till högst 100 miljoner kronor, med 40 procent av intækterna till den del de överstiger 100 miljoner men inte 500 miljoner kronor och med 50 procent av intækterna till den del de överstiger 500 miljoner kronor. Det ær viktigt att den uppkomna situationen inte =medför att nègra =ekonomiska nackdelar =uppstèr =för =TV 4. =I =detta =sammanhang =kan =erinras =om =att regeringen =har =en =möjlighet =enligt =12 =koncessionsavgiftslagen =att medge befrielse frèn skyldigheten att betala del av avgiften.

TV 4 har utan nærmare precisering satt i frèga om förslaget strider mot EG-rætten. =Regeringen =anser =inte =att =det =finns =nègon =grund =för =att =sè skulle vara fallet.

Sèvæl =Radio- =och =TV-verket =som =TV 4 =har =anfört =att =koncessionsavgiften pè sikt bör ses över. Mot bakgrund av de förændringar som pègèr inom TV-omrèdet kan en översyn pè sikt bli aktuell. Samtidigt skall, som tidigare =næmnts, =överlæggningar =ske =med =TV =4 =om =sændningstillstèndet under förutsættning att =riksdagen antar det nu =aktuella förslaget. Regeringen avser att èterkomma i frègan om en eventuell översyn av koncessionsavgiften nær sèdana överlæggningar skett.

6. Ekonomiska konsekvenser

Regeringen =bedömer =att =förslaget =innebær =att =nivèn =pè =statens =intækter frèn =koncessionsavgiften =i =stort =kommer =att =vara =oförændrade =jæmfört med =den =berækning =av =statens =inkomster =som =regeringen =redovisat =för riksdagen.

7. Författningskommentar

 /DJRPlQGULQJLODJHQRP NRQFHVVLRQVDYJLIWSnWHOHYLVLRQHQVRPUnGH

1 Paragrafen =har =ændrats =pè =det =sættet =att =skyldigheten =att =betala =koncessionsavgift endast omfattar ett programföretag som har tillstènd att sænda TV-program med analog sændningsteknik. I övrigt ær den oförændrad.

ávergèngsbestæmmelser

Punkt 2

Radio- och TV-verket skall enligt lagen före den 1 januari faststælla den fasta avgiften varje èr som skall utgè för mènad under det följande èret. För èr 2001 kommer koncessionsavgift att utgè bara under perioden den

1 juli±31 december 2001. För denna period skall dærför den fasta delen av koncessionsavgiften faststællas senast den 15 juli 2001 av Radio- och TV-verket.

Punkt 3

Den rörliga delen av koncessionsavgiften beræknas pè grundval av programföretagets reklamintækter. Eftersom koncessionsavgiften för èr 2001 skall beræknas för perioden den 1 juli±31 december 2001 i stællet för ett kalenderèr =föreskrivs =en =særskild =reglering =hur =den =rörliga =delen =av avgiften skall beræknas för denna period. Beloppsgrænserna skall inte för denna period justeras med hænsyn till kvoten mellan konsumentprisindex för oktober 2000 och konsumentprisindex för oktober 1991.

Den rörliga delen av avgiften baseras, sèsom i dag, pè reklamintækter. Det =ær =intækterna =under =den =aktuella =perioden =som =læggs =till =grund =för berækningen. I övrigt skall bestæmmelserna i 4 andra och tredje stycket tillæmpas.

Kulturdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammantræde den 10 maj 2001

Nærvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsrèden Thalên, Winberg, Ulvskog, Lindh, von Sydow, Pagrotsky, ástros, Messing, Engqvist, Rosengren, Larsson, Lejon, Lövdên, Ringholm

Föredragande: Marita Ulvskog

Regeringen beslutar proposition Ündrade regler om koncessionsavgift pè televisionens omrède.